Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny"

Transkript

1 Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Ing. Ivana Dostálová Ministerstvo financíčeské republiky; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání Brno, 11. dubna 2014 Projekt byl v období spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od do se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.

2 Téma přednášky podpora konkurenceschopnosti EU podporuje: zvyšov ování konkurenceschopnosti (obecně a bez ohledu na krizi) a její vyrovnaný vývoj, zvláš áště mezi zeměmi mi eurozóny (nově zavedeno vlivem krize) Hlavní nástroje EU A) Hospodářsk ská strategie B) Mnohostranný hospodářský ský dohled - fiskáln lní dohled (nad fiskáln lními nerovnováhami) - makroekonomický dohled (nad makroekonomickými nerovnováhami a vývojem konkurenceschopnosti) Další nástroje : Např. Nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost navrhla Komise v rámci r prohlubování hospodářsk ské a měnovm nové unie na cestě k fiskáln lní unii diskuse utichla a není jasné,, jak to dopadne Podstata nástrojen stroje: : země eurozóny uzavře e s Radou dvoustrannou smlouvu výměnou za provedenou reformu, kterou jíj Rada doporučí v rámci r fiskáln lního dohledu, získz ská finanční příspěvek z rozpočtu EU Použit ití tohoto nástroje n by mohlo navázat na stanovisko Rady k programu hospodářsk ského partnerství, který mají předávat Komisi země eurozóny při i zahájen jení postupu při p i nadměrn rném m schodku, nebo při p pokročen ení do jeho další fáze, mám obsahovat strukturáln lní reformy vedoucí k zajištění fiskáln lní udržitelnosti, dokument nově zpracuje země eurozóny

3 The Europe 2020 Competitiveness Report: building a More Competitive Europe, Světové hospodářské fórum, Davos, 2012 Konkurenceschopné ekonomiky jsou takové,, které jsou schopné zajistit vysokou a rostoucí životní úroveň,, umožnit všem v členům společnosti, aby se mohli aktivně podílet na zvyšov ování prosperity a mít m prospěch z její vysoké úrovně. Poznámka na okraj: EU neporovnává své země podle jejich konkurenceschopnosti jako to dělají mezinárodn rodní organizace V hodnocení mezinárodn rodních organizací jsou na přednp edních místech m skandinávsk vské země,, které jsou dobře e hodnoceny i v rámci r EU, ale bez žebříčků úspěšnosti a to navzdory skutečnosti, že e mají nejvyšší míru přerozdělování příjmů

4 Z Programového prohlášení vlády, únor 2014 Prioritou vlády bude aktivníčlenstv lenství v EU v souladu se zájmy z ČR. Vláda zajistí dodržov ování maastrichtských kritéri rií,, zejména udržov ování rozpočtov tového schodku veřejných ejných financí pod 3 % HDP. MZV a Úřad vlády budou aktivně usilovat o EU, která je ekonomicky konkurenceschopná. Vláda podpoří kroky k hlubší koordinaci hospodářsk ské a fiskáln lní politiky a přehodnotp ehodnotí dosavadní zdrženliv enlivé stanovisko k měnovm nové integraci. Vláda se připojp ipojí k Fiskáln lnímu paktu.

5 Z projevu předsedy vlády Bohuslava Sobotky v Poslanecké sněmovně před hlasováním o vyslovení důvěry vládě, Budoucí prosperita naší země nebude založena na snižov ování mezd, nebudeme se podbízet mzdám, m, které jsou v Rumunsku nebo Bulharsku. Nebude založena na snižov ování daní,, protože e nemůž ůžeme konkurovat daňovým rájům. r Konkurenceschopnost musí být založena na investicích ch do vzdělání, vědy, výzkumu a inovací. To, co potřebujeme, je kvalita v této t to oblasti, abychom věděli, v že podporujeme špičková vědecká pracoviště, že e tady jsou špičkové vysoké školy, které jsou schopny dělat d aplikovaný výzkum, že e to je aplikovaný výzkum, který je potřebný pro průmysl a hospodářstv ství.

6 Z nové informační příručky MF Státní rozpočet 2014 v kostce, ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky Konkurenceschopnost české ekonomiky by měly v prvéřadě podpořit vyšší státní dotace na obnovitelné zdroje, které umožní snížit příspěvek koncových odběratelů na obnovitelné zdroje, jenž dosud českým výrobcům výrazně prodražoval náklady na elektřinu. Z hlediska konkurenceschopnosti je další prioritou rozvoj dopravní infrastruktury.

7 Vysvětlení pojmů Six-pack, Two-pack, Evropský semestr Six-pack = 6 předpisů přijatých v listopadu předpisy upravují rozpočtový dohled (novela preventivního a nápravnn pravného nařízen zení Paktu stability a růstu, nové nařízen zení o sankcích ch pro země eurozóny ny,, nová směrnice o požadavc adavcích ch na národnn rodní rozpočtov tové rámce) 2 nová nařízen zení zavádějí pravidla pro makroekonomický dohled a dohled nad vývojem konkurenceschopnosti upravují nový postup při p i makroekonomické nerovnováze Two-pack = 2 nařízen zení o posílen leném m rozpočtov tovém m dohledu nad zeměmi mi eurozóny přijatá v květnu 2013 (nařízen zení o posílen leném m sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zabezpečen ení nápravy nadměrn rného schodku a nařízen zení o posílen leném m dohledu, které upravuje postupy pro země čerpající pomoc), navazuje na six-pack Evropský semestr první polovina roku, kdy probíhá preventivní fiskáln lní a makroekonomický dohled, státy ty dostanou evropská doporučen ení,, která následně zapracují do národnn rodních dokumentů V dohledu existují dva nápravnn pravné postupy Postup při p i nadměrn rném m schodku (Excessive deficit procedure - EDP) zahájen rozhodnutím m Rady o existenci nadměrn rného schodku na návrh n Komise po překrop ekročení nebo riziku překrop ekročení rozpočtov tového schodku (nad 3% HDP) a/nebo vládn dního dluhu (nad 60% HDP) Postup při p i nadměrn rné nerovnováze (Excessive imbalance procedure EIP) zahájen na doporučen ení Rady na doporučen ení Komise konstatující existenci nadměrn rné nerovnováhy po provedeném hloubkovém m přezkumu p Komise u států,, které překročily prahovou hodnotu ukazatelů pro posuzování vnější a vnitřní nerovnováhy. Nestačí automatické překročení ukazatele, je nutné ekonomické zhodnocení Komise a diskusi Eurozóny Fiskáln lní pakt (Fiscal Compact) ) = Smlouva o stabilitě,, koordinaci a správě v hospodářsk ské a měnovm nové unii, mezivládn dní dohoda zemí eurozóny ny,, není to právo EU, ale během b čtyř let se mám převést do evropského práva

8 Podpora konkurenceschopnosti v EU EU dlouhodobě podporuje zvyšov ování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, hospodářský ský růst r a zaměstnanost Činí tak prostřednictv ednictvím m hospodářsk ské strategie a navazujících ch opatřen ení, která zlepšuj ují institucionáln lní rámec pro podnikání,, podporují inovace a jejich komerční využit ití,, podporují příliv zahraničních investic, odstraňov ování administrativních překp ekážek, ek, atd. Činí tak prostřednictv ednictvím m svého dohledového ho a koordinačního rámcer mce,, který zdokonaluje. Sleduje a posuzuje hospodářský ský vývoj a hospodářskou skou politiku země,, aby se zabránilo vzniku a udržov ování hospodářských ských nerovnováh h a provádění špatné hospodářsk ské politiky Cílem je zvyšov ování prosperity a životní úrovně Růst v EU mám být udržitelný, inteligentní a všezačleňující a bez škodlivého dopadu na životní prostřed edí

9 Konkurenceschopnost je výslednicí mnoha faktorů Státy ty mají různé hospodářsk ské modely a podporují zvyšov ování konkurenceschopnosti v závislosti z na těchto t modelech EU mám ambice: Udržet si svůj j sociáln lně tržní model i v podmínk nkách stárnut rnutí populace a globalizace Obstát t v konkurenci zemí,, které se rychle rozvíjí a mají jiné hospodářsk ské modely Udržet si fungující eurozónu s jednou měnovou m politikou, v nížn se nacházej zejí státy ty s různou r hospodářskou skou úrovní EU musí zajistit: aby členské země měly vnitřní a vnější rovnováhu, zdravé veřejn ejné finance, nebo k nim směř ěřovaly, vyrovnaný vývoj konkurenceschopnosti (zvláš áště mezi zeměmi mi eurozóny ny)

10 V krizi EU přijala nová pravidla a evropské instituce je důsledně provádějí (A) novou hospodářskou skou strategii a (B) striktnější a širší mnohostranný hospodářský ský dohled, zvláš áště pro země eurozóny - důraz na silnější koordinaci hospodářských ských politik (ex( ex-ante koordinace nová povinnost pro státy ty eurozóny ny,, aby před p zavedením m zásadnz sadní reformy, která by mohla ovlivnit fungování eurozóny ny,, projednaly plán n s Komisí (povinnost vyplývá z Fiskáln lního paktu a Two-packu) - propracovanější pravidla pro preventivní a nápravný n fiskáln lní dohled se sankcemi pro země eurozóny - rozší šíření fiskáln lního dohledu o makroekonomický dohled a dohled nad vývojem konkurenceschopnosti se sankcemi pro země eurozóny - Mimo legislativu EU země přistoupily k podpisu Fiskáln lního paktu, který mám zaručit, aby země měly každoro doročně vyrovnané veřejn ejné rozpočty (strukturáln lně) ) a pokud dojde ke skluzu, aby měly m automatické mechanismy nápravy (ČR R nyní přistupuje, pokud by přistoupila p k celému Fiskáln lnímu paktu, musela by již před vstupem do eurozóny zajistit každoro doročně vyrovnané veřejn ejné rozpočty tj. do 0,5 % HDP strukturáln lního schodku ČR R v posledních letech nedosáhla nikdy)

11 Strategie EU2020 má tři vzájemně se posilující priority: Inteligentní růst: : rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích ch Udržitelný růstr st: : podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje Růst podporující začlen lenění: : podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnanost stnaností,, jež se bude vyznačovat sociáln lní a územní soudržnost ností Strategie EU2020 uvádí, že k k zajištění těchto cílůc byl zřízen z zen účinný systém správy ekonomických zález ležitostí (economic governance), který se používá ke koordinaci politiky na vnitrostátn tní i celoevropské úrovni. rovni. Poznámka pod čarou: Nová strategie již nemá jako klíčový cíl, c aby se evropská ekonomika stala nejkonkurenceschopnější na světě,, jako předchozp edchozí Lisabonská strategie

12 (A)Strategie EU2020 a (B) nový dohledový rámec právní základ Právn vní základ (A) a (B): vyplývá hlavně z čl. 121 Smlouvy o fungování EU Členské státy mají považovat své hospodářské politiky za věc společného zájmu a koordinovat je v rámci Rady a z čl. 126 Smlouvy o fungování EU Členské státy se mají vyvarovat nadměrných schodků. Při reformě se měnila sekundární legislativa Smlouva o fungování EU ne s výjimkou čl. 136, který byl rozšířen kvůli zavedení evropského záchranného mechanismu

13 Světové hospodářské fórum (Davos) hodnotí konkurenceschopnost evropských ekonomik jednou za dva roky a stanovuje pořadí The Europe 2020 Competitiveness Report: building a More Competitive Europe Hlavní závěry v roce 2012: V krátk tkém m pohledu je nutné skoncovat s fiskáln lní nerovnováhou a obnovit důvěru; ve středn edním m a dlouhém m období zlepšit konkurenceschopnost. Některé evropské ekonomiky patří k nejkonkurenceschopnější ším m na světě. První místa v hodnocení v letech 2010 a 2012 obsadily skandinávsk vské ekonomiky(se, FI, DK), poslednířecko, ecko, Rumunsko a Bulharsko ČR R v roce 2010 na 14. pozici a v roce 2012 na 16. pozici, Slovensko v obou letech na 22. pozici. Hodnocení bylo provedeno s ohledem na tři t i pilíře e strategie EU2020 (smart( smart, inclusive and sustainable economy)

14 Základní postup mnohostranného hospodářského dohledu podle Smlouvy o fungování EU, čl. 121 Rada formuluje na doporučen ení Komise návrh n hlavních směrů hospodářsk ské politiky a sdělí to Evropské radě Evropská rada návrh n Komise prodiskutuje a vysloví závěry Rada aktualizuje jednou za 3 roky hlavní směry hospodářsk ské politiky (Integrated( Economic Guidelines,, nyní na období ) 2014) a informuje Evropský parlament Rada provádí průběž ěžný dohled v členských státech tech na základz kladě dokumentů,, které státy ty povinně předkládají Konkrétn tní postupy specifikuje sekundárn rní legislativa Six-pack a Two pack V rámci r Evropského semestru členské státy ty formulují své hospodářsk ské politiky a předp edávají své strategické dokumenty Komisi Komise je posoudí a připravp ipraví doporučen ení pro členské státy, ty, provede tzv. examinaci se členskými státy ty Rada přijme p doporučen ení pro členské státy ty a předp edá jim je, následnn sledně je Evropská rada obecně koncem června potvrdí a ukončí tím m Evropský semestr Rada se musí podle preventivního nařízen zení Paktu stability a růstu r řídit principem follow or explain, pokud nesouhlasí s doporučen ením m Komise, musí to vysvětlit Členské státy ty se majířídit doporučen eními Rady Pokud Rada shledá, že členský stát t nepřijal její doporučen ení,, přijme p rozhodnutí, že členský stát doporučen ení nepřijal a dohled postoupí do posílen lené fáze, kde je možné uvalit na zemi eurozóny finanční sankci a zemím m mimo eurozónu hrozí pozastaveníčerp erpání z fondů EU

15 Novinka - Evropský semestr - zavádí integrovaný hospodářský dohled Evropský semestr Byl zaveden v rámci r preventivního fiskáln lního a makroekonomického dohledu má odhalit včas v vznik možných nebo skutečných vnitřních a vnější ších nerovnováh účinný od roku 2011 v první polovině roku každoro doročně probíhá integrovaný fiskáln lní a makroekonomický dohled (podle preventivního nařízen zení Pakt stability a růstu r a nařízen zení o prevenci a nápravn pravě makroekonomických nerovnováh) Země v rámci r preventivního postupu předlop edloží do konce dubna strategické dokumenty (konvergenční programy/programy stability a národnn rodní programy reforem) Rada je vyhodnotí a v červnu přijme p stanoviska a doporučen ení Národní semestr Všechny státy ty přizpp izpůsobí návrhy svých rozpočtů na další rok podle doporučen ení Rady Státy ty eurozóny závazně zveřejn ejní návrh státn tního rozpočtu na další rok a předlop edloží návrhy rozpočtov tového plánů veřejných ejných financí Komisi (oba dokumenty do 15. října) a Komise jim vystaví do 30. listopadu stanovisko k návrhu n rozpočtov tového plánu, posoudí soulad s Paktem stability a růstu r a specifickými doporučen eními Rady (Two( Two-pack) Poté státy ty eurozóny předloží návrhy státn tních rozpočtů národním m parlamentům m (Two( Two-pack) Komise si můžm ůže e vyžádat přepracovp epracování návrhu rozpočtov tového plánu od státu tu eurozóny v případp padě vážného nesouladu (Two( Two-pack), musí sdělit státu tu do dvou týdnů od předlop edložení plánu Poprvé byl postup uplatněn n na podzim 2013, Komise žádný plán n nevrátila k přepracovp epracování Státy ty eurozóny vloni do 15. října předp edávaly i další nové informace, které si Rada od některých n vyžádala v rámci r nápravnn pravného dohledu (podle Two-packu)

16 Letos již 4. cyklus Evropského semestru a 3. cyklus makroekonomického dohledu Komise vydala Roční analýzu růstur (4.), v nížn definovala priority pro hospodářskou skou politiku To bylo zahájen jení Evropského semestru pro rok Komise vydala Zprávu mechanismu varování (3.), v nížn identifikovala možné makroekonomické nerovnováhy ohrožuj ující fungování evropských ekonomik, a tím t m zahájila roční cyklus postupu při p i makroekonomické nerovnováze V březnu b 2014 zveřejnila ejnila Komise výsledky hloubkového ho přezkumu p a označila 3 státy, ty, které mají nadměrnou makroekonomickou nerovnováhu (Itálie, Slovinsko, Chorvatsko) Ukončen ení 4. cyklu Evropského semestru bude koncem června, aža Evropská rada obecně potvrdí specifická doporučen ení a stanoviska, která přijala v červnu Rada ECOFIN Doporučen ení a stanoviska ještě začátkem července formáln lně přijme Rada

17 Letošní priority v rámci Evropského semestru Roční analýza růstu r definovala pět p t hlavních priorit: 1) provádění diferencované fiskáln lní konsolidace podporující růst 2) obnovu úvěrování ekonomiky 3) podporu růstu r a konkurenceschopnosti 4) řešení nezaměstnanosti a sociáln lních dopadů 5) modernizaci veřejn ejné správy Postupy na úrovni státu tu mohou být různr zné např.. Malta chce nyní zlepšit stav vládn dních rozpočtů prodejem občanstv anství bohatým investorům m ze třett etím m zemí pas EU za 650 tisíc c euro, který by zajistil volný pohyb po EU, (v listopadu 2013 parlament Malty schválil zákon z o maltském m občanstv anství,, počítá se zájmem z 45 lidí ročně,, celkem 1800 lidí - podmínkou je např.. nákup n nemovitosti za 350 tisíc c euro, investice 150 tisíc c euro do vládn dních dluhopisů na pět t let)

18 Dva pilíře rámce dohledového a koordinačního rámce a) Rozpočtový dohled: dvě novely Paktu stability a růstu r (Six( Six-pack) nové nařízen zení pro vynucení rozpočtov tové disciplíny pro země eurozóny (Six-pack) nová směrnice k rozpočtovým rámcr mcům m (Six( Six-pack) nové nařízen zení o posílen leném m sledování pro eurozónu (předkl edkládání návrhů rozpočtových plánů a důslednd slednější dohled Komise při p i postupu při p nadměrn rném m schodku) a nové nařízen zení o posílen leném m dohledu pro země čerpající zahraniční pomoc (Two( Two-pack) Fiskáln lní pakt b) Makroekonomický dohled: nové nařízen zení pro prevenci a nápravu n makroekonomických nerovnováh (Six-pack) nové nařízen zení pro vynucení nápravy makroekonomických nerovnováh v eurozóně (Six-pack)

19 Dva nápravné postupy Council shall vs Council may Postup při p i nadměrn rném m schodku Definovaný v čl. 126 SFEU, nápravnn pravném m nařízen zení Paktu stability a růstu r a Two-packu (eurozóna) vláda můžm ůže e svými opatřen eními přímo p ovlivnit výsledek svého hospodařen ení automatický postup, od roku 1999, nyní se týká 17 států finanční sankce zatím m nebyly uvaleny, ale hrozily Belgii a možnost zastaveníčerp erpání Fondu soudržnosti hrozilo Maďarsku arsku a Polsku doporučen ení jsou dávána d v průběhu celého roku, postup se jmenuje vždy v při p i nadměrn rném schodku, ale můžm ůže e být zahájen také kvůli nadměrnosti dluhu a slabému tempu jeho snižov ování,, bylo zahájeno mnoho postupů Postup při p i nadměrn rné nerovnováze Definovaný v nařízen zení o prevenci a nápravn pravě nadměrn rné nerovnováhy vláda nemůž ůže e výsledek tak jednoduše e ovlivnit není automatický postup, místo m pro ekonomický úsudek, od roku 2012, nyní mají nadměrnou nerovnováhu 3 země Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, ale Rada zatím nerozhodla o zahájen jení postupu doporučen ení jsou dávána d v červnu v rámci r Evropského semestru, zatím žádný postup nebyl zahájen

20 Hlavní zásady rozpočtového dohledu Prevence Členský stát t mám dosahovat ročně svého středn ednědobého rozpočtov tového cíle c (tj. zhruba vyrovnaný rozpočet) (vyplývá z Fiskáln lního paktu, neplatí pro Británii, která ho nepodepsala a pro ČR) Pokud ho nedosáhl, mám k němu n postupně směř ěřovat, mám náležitým tempem snižovat schodek minimáln lně o 0,5% HDP ročně Pokud mám nadměrný dluh (nad 60% HDP) nebo výrazné riziko celkové dluhové udržitelnosti itelnosti, má snižovat nadměrný schodek o více v než 0,5% HDP ročně Náprava Pokud se stát t dostane do nápravnn pravného postupu, mám přijímat nápravnn pravná opatřen ení,, předklp edkládat dat Komisi požadovan adované informace a zajistit udržitelnou nápravu n (nomináln lní rozpočtový schodek pod 3% HDP, dostatečné tempo snížen ení dluhu v průměru ru ročně o 5% převisu p po dobu 3 let) V doporučen ení Rady mám cíle pro nomináln lní schodek a fiskáln lní úsilí (roční snížen ení strukturáln lního salda) Může e mít m t i vyšší doporučen ené fiskáln lní úsilí Udržitelnost posuzuje Komise na základz kladě své prognózy (pokud mám stát t ukončit situaci nadměrn rného schodku v roce x, podívá se Komise, zda v letech následujn sledujících ch neoček ekává, že e schodek přesp esáhne 3% HDP) V krizi se značně zvýšilo zadlužen ení států V roce 2009 byl dluh zemí eurozóny 79,9 % HDP V roce 2014 očeko ekává Komise podle své Zimní prognózy 95,9 % HDP

21 Rozpočtový dohled prevence Beze změny: Státy ty mají povinnost předklp edkládat dat Komisi programy stability/konvergenční programy Nejpozději ji do konce dubna = plány k dosažení vyrovnaných rozpočtů a udržitelných veřejných financí Povinnost specifikovat středn ednědobý dobý rozpočtový cíl c l (MTO) a cestu k jeho dosažen ení náležitým tempem MTO = strukturáln lní saldo: očištěnéo od cyklických dopadů a jednorázových a dočasných opatřen ení (zjednodušen eně vyrovnané rozpočty)

22 Hlavní změny v preventivníčásti rozpočtového dohledu Zavedení Evropského semestru Nové výdajové pravidlo růst výdajů nesmí překračovat růst r HDP (podle desetileté prognózy Komise) Sankce za porušen ení rozpočtov tové disciplíny pro země eurozóny ve formě úročeného vkladu u Komise, který se státu tu vrátí po nápravn pravě Mechanismus obrácen ceného hlasování v Radě při i rozhodování o uvalení sankce (i pro nápravnou část) Únikové doložky pro snižov ování/zrušení sankce (i pro nápravnou n část) Kontrolní mise Komise a Evropské centráln lní banky na místm stě v případp padě neplnění doporučen ení (podle čl.121/4; v nápravnn pravnéčásti podle čl.126(8)

23 Hlavní zásady nápravného dohledu Pokud se stát t dostane do postupu při p i nadměrn rném m schodku, mám se chovat podle doporučen ení Rady a schodek včas v a udržiteln itelně napravit Státy ty musejí předkládat dat informace, které se od nich požaduj adují pro státy ty eurozóny je to značná zátěž (zavedl Two-pack pack) Pokud si stát t zlepší vládn dní hospodařen ení převodem aktiv z druhého ho pilíře e do svých rozpočtů,, nezlepší si strukturáln lní saldo, pouze nomináln lní,, od podzimu 2014 užu ale nebude možné zvyšovat rozpočtov tové příjmy tímto t způsobem nová pravidla ESA2010 to neumožní Zjištění Rady Státy ty provedly v krizi značnou nou fiskáln lní konsolidaci, ale míra m zadlužen ení je vysoká. Státy ty mohou nyní vynakládat nižší fiskáln lní úsilí ve srovnáním m s průměrným rným snižov ováním strukturáln lního schodku - průměr r v EU v letech 2011 aža 2013 činil 1 % HDP Státy ty mají zabezpečit dlouhodobou udržitelnost veřejných ejných financí,, neškrtat prorůstov stové výdaje, podporovat daňovými systému konkurenceschopnost

24 Hlavní změny v nápravnéčásti rozpočtového dohledu Větší důraz na dluhové kritérium rium Numerické stanovení dostatečnosti tempa snižov ování vládn dního dluhu Větší důraz na relevantní faktory jako výše e dluhu, dluhová udržitelnost, makroekonomické nerovnováhy, závazky z ze stárnut rnutí obyvatelstva, vývoj zadluženosti soukromého sektoru, úvěrová emise, vývoj cen nemovitostí Rychlejší nástup sankcí a jejich stupňov ování pro země eurozóny (Six- pack) Silnější dohled Komise a většív nároky na informační povinnosti pro členy eurozóny ny,, Komise můžm ůže žádat jakékoliv koliv informace a dávat d doporučen ení,, ale nesmí měnit termín n nápravy, n který stanovila Rada ve svém m doporučen ení (Two-pack)

25 Hlavní zásady makroekonomického dohledu Nově se zavádí dohled nad makroekonomickými nerovnováhami a vývojem konkurenceschopnosti jako doplněk k k rozpočtov tovému dohledu Je založen na 2 nařízen zeních: První jako preventivní a nápravnn pravnáčást Paktu stability a růstu r definuje postupy pro prevenci a nápravu n nadměrných nerovnováh Specifikuje proceduru při p i nadměrn rné nerovnováze založenou na mechanismu včasnv asného varování k odhalení těchto nerovnováh, která je založena na sadě ukazatelů a jejich prahových hodnotách (např.. schodek běžb ěžného účtu, pokles podílu vývozu na vývozních trzích, růst r jednotkových nákladn kladů práce, nadměrn rná úvěrová emise, vytvářen ení bublin na trhu nemovitostí, vysoké zadlužen ení soukromého sektoru, vysoká nezaměstnanost celkem 11 ukazatelů) diskuse o tom, zda je škodlivý přebytek p běžb ěžného účtu, prahová hodnota -44 % HDP až a +6% HDP. Německo N vykazuje přebytek doporučen ení pro země schodkové zvýšit vnější konkurenceschopnost snížen ením m nákladn kladů práce vláda sníží mzdy ve státn tním m sektoru a penze, sníží se domácí poptávka, sníží se dovozy, bilance se vyrovná.. Pokud je přebytek, p doporučuje uje EU posílit domácí poptávku Druhé specifikuje sankce pro eurozónu za opakované nepřijet ijetí účinných opatřen ení

26 Ze zprávy mechanismu varování 2014, Evropská komise, listopad 2013 Makroekonomické nerovnováhy se zmírnily, ale nezmizely. V zemích s největší vnější nerovnováhou došlo ke zlepšen ení schodkových bilancí běžného účtu směrem k přebytku p a zvýšen ení konkurenceschopnosti. Zadlužen ení soukromého sektoru ale zůstz stává vysoké,, i když emise úvěrů byla velmi nízkn zká a v některých n zemích klesla. Zadlužen ení veřejn ejného sektoru zůstz stává vysoké,, i když schodky se snižuj ují. V některých n zemích podstatně vzrostla míra m nezaměstnanosti. stnanosti.

27 Výrazné a přetrvávající makroekonomické nerovnováhy byly kromě špatné fiskální situace jednou z příčin krize Během posledního desetiletí před krizí se nakumulovaly makroekonomické nerovnováhy: vysoké a přetrvp etrvávající vnější schodky a přebytkyp trvající ztráta ta konkurenceschopnosti narůst stání zadluženosti soukromého sektoru a bublin na trhu s nemovitostmi Nyní se snížila vnější nerovnováha, ale zvýšila se nezaměstnanost, hlavně u jižního křídla k EU

28 Pro ukázku: jeden z ukazatelů vnější nerovnováhy podle Zprávy mechanismu varování 2012 a 2014 v % HDP indikativní hranice pro přípustnou výši od 4 % HDP do + 6 % HDP Tzv. Schodkové země v letech 2010 a 2012 Řecko: - 12,1-7,5 % HDP Kypr: - 12,1-6,7 % HDP Portugalsko: - 11,2-6,5 % HDP Bulharsko: - 11,1-0,9 % HDP Rumunsko: - 6,6-4,4 % HDP Španělsko: - 6,5-3,1 % HDP Tzv. Přebytkové země v letech 2010 a 2012 Švédsko + 7,5 + 6,2 % HDP Lucembursko + 6,4 + 7,0 % HDP Německo + 5,9 + 6,5 % HDP Nizozemsko + 5,0 + 8,8 % HDP

29 Děkuji za pozornost

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci?

Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci? Six pack, two pack, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: krok za krokem k fiskální integraci? Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012

Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize. Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Fiskální úmluva v kontextu ekonomické krize Sekce pro evropské záležitosti Úřad vlády České republiky Duben 2012 Obsah: Ekonomická situace Koordinace hospodářské a fiskální politiky v rámci EU Fiskální

Více

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020

Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 Úspěchy a neúspěchy Lisabonské strategie a jejich odraz v prioritách, cílech a opatřeních současné strategie Evropa 2020 PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a.

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst?

Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst? Pomohou nová pravidla pro eurozónu a strukturální reformy založit udržitelný ekonomický růst? Ing. Ivana Dostálová Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Makroekonomické

Více

Česká republika a euro

Česká republika a euro Česká republika a euro prezentace pro seminář Fontes Rerum: Euro: kdy je reálné jeho zavedení v ČR? Ing. Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 4. června 2009 Ekonomická pozice ČR HDP na

Více

Exportní politika ČR. Mirek Topolánek. Výbor pro hospodářstv

Exportní politika ČR. Mirek Topolánek. Výbor pro hospodářstv Exportní politika ČR Mirek Topolánek předseda vlády ČR Výbor pro hospodářstv ství,, zemědělstv lství a dopravu Senátu PČRP Exportní politika z pohledu vlády Export je motorem české ekonomiky Česká ekonomika

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2015

Ekonomická doporučení pro ČR 2015 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize

Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Porušováníči obcházenípráva EU: faktor přítomný při vzniku i řešení eurokrize Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Řešení eurokrize:

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2012) XXX draft Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci

Speciální analýza. Doporučení EK: Snižte korupci. Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor. Doporučení. Doporučení EK: Snižte korupci Tomáš Kozelský Speciální analýza Červenec 215 Doporučení EK: čení EK: Snižte korupci Doporučení ní EK: Snižte korupci Doporučení EK: Snižte korup Doporučení EK: Doporučení EK: Snižte kor EK: Snižte korupci

Více

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková

Zkvalitňov prostřednictv. ednictvím m Evropského lního fondu v letech 2007-13. Mgr. Barbora Hoškov. ková Zkvalitňov ování vzdělávání prostřednictv ednictvím m Evropského sociáln lního fondu v letech 2007-13 Mgr. Barbora Hoškov ková Ministerstvo školství,, mláde deže e a tělovýchovy t ČR Obsah prezentace Programové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013

PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 2013 1 Novinky pro 2007-2013 2013 (terminologie) Priorita Opatřen ení 2004 2006 Grantové schéma Projekt (národn rodní, systémový) Konečný ný

Více

ěžné výstupy projektu

ěžné výstupy projektu Průběž ěžné výstupy projektu Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné

Více

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní?

Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Konference: Evropa na křižovatce Vede cesta k politické unii přes unii fiskální a bankovní? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) and EuroTeam při

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/11 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 473/2013 ze dne 21. května 2013 o společných ustanoveních týkajících se sledování a posuzování návrhů rozpočtových

Více

Implementační struktura

Implementační struktura 1 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globální cíl Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání

Více

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb.

Zákon. č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho. z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. Zákon č.. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) ve znění změn z.č.. 312/2006 Sb. z.č.. 108/2007 Sb. z.č.. 296/2007 Sb. novela z.č.. 265/1992 Sb. www.insolvencni insolvencni-zakon.cz

Více

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM,

SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, BULHARSKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM,

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII

Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII Neoficiální překlad Generálního sekretariátu Rady Předmět: SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII CS SMLOUVA O STABILITĚ, KOORDINACI A SPRÁVĚ V HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNII MEZI

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007

projektů z EU Hana Janatová 14. února 2007 Možnosti financování projektů z EU Hana Janatová Státn tní zdravotní ústav 14. února 2007 Národní seminář Strategické iniciativy k otázk zkám m nerovností ve zdraví Zdroje Finance EU pro využit ití v členských

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 COM(2013) 353 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

CZ.1.07/1.2.00/08.0113

CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Spolupráce na všech v frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáte teční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti dětíd a žáků,,

Více

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen

VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn. ení. zeních a rozvoj. Program podpory: Zlepšen VYTRVEJ! Operační program: Rozvoj lidských zdrojů Priorita 3: Rozvoj celoživotn ivotního učenu ení Opatřen ení 3.1: Zkvalitňov ování vzdělávání ve školách a školských zařízen zeních a rozvoj podpůrných

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Propojení nemocenského a zdravotní pojištění Bc.. Vladimír r Kothera garant projektu říjen 2004 Projekt Českého zdravotnického fóra f 1/2 Snaha reagovat na systémov mové chyby Dlouhodobá analýza problémů

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

ROZPOČTOVÝ PAKT a prohloubení rozpočtové spolupráce z pohledu české ekonomiky

ROZPOČTOVÝ PAKT a prohloubení rozpočtové spolupráce z pohledu české ekonomiky /6/4 ROZPOČTOVÝ PAKT a prohloubení rozpočtové spolupráce z pohledu české ekonomiky Milan Lisický Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti (ECFIN) Brno 7. března 4 Stanoviska zde uvedená

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

Struktura odborového hnutí v Rakousku

Struktura odborového hnutí v Rakousku Struktura odborového hnutí v Rakousku Zastoupení zaměstnanc stnanců v Rakousku Tři i pilíře: 1. Podniková rada Na podnikové úrovni jsou zájmy z zaměstnanc stnanců zastupovány prostřednictv ednictvím m

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Proč konsolidovat veřejné finance

Proč konsolidovat veřejné finance Proč konsolidovat veřejné finance Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Žofínské fórum Praha 6. října 2011 Finanční krize a její metamorfózy Finanční krize a ochromení hospodářského růstu v EU Odezva

Více

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd

asné intervence v praxi sociáln ochrany dětíd Systém m včasnv asné intervence v praxi sociáln lně-právní ochrany dětíd Jak souvisí SVI a sociáln lně-právní ochrana dětí? d Praktická aplikace zákona z a metodiky sociáln lně-právní ochrany Odstraňov

Více

Finance a příležitosti obcí 2007

Finance a příležitosti obcí 2007 Finance a příležitosti obcí 2007 Karlovarský kraj 4.5.2007 Ing. Luděk ekonom konzultant, specialista na veřejnou správu projektový manažer dle standardů IPMA Motto: Štěstí tvého života záleží na druhu

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Ekonomická doporučení pro ČR 2014

Ekonomická doporučení pro ČR 2014 I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

ská politika ské politiky

ská politika ské politiky Hospodářsk ská politika Téma 1 Úvod do hospodářsk ské politiky Úvod do hospodářsk ské politiky (HP) Předmět t HP Základy teorie HP Cíle HP Institucionáln lní zázemí HP Nositelé HP Nástroje HP Předmět t

Více

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point

Plány vlády v oblasti egovernmentu. Postup Postup projektu Czech Point II. NárodnN rodní setkání starostů, primátor torů a hejtmanů ČR Komplexní pohled na veřejnou ejnou správu Plány vlády v oblasti egovernmentu Postup Postup projektu Czech Point Zdeněk k Zajíček HEXAGON

Více

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich

Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Mezinárodní odborný seminář Realizace spolupráce vysokých škol s odběratelskou sférou Brno, 14. listopadu 2007, Kongresové centrum MU Vinař Vzdělávací projekty RHK Brno a účast VŠ na nich Doc. Ing. Stanislav

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008

CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA PETR MACH PETR MACH CEVRO 12.1.2008 ZDANĚNÍ - TEORIE A POLITIKA DANĚ A NEDANĚ SMLUVNÍ PLATBY A DARY VYNUCENÁ PLATBA SOUKROMOU OSOBOU=LOUPEŽ VYNUCENÁ PLATBA STÁTEM=DA TEM=DAŇ DAŇOV OVÁ PRAVOMOC SUVERÉNN NNÍ STÁT Delegování dolů (obec, region)

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 404 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více

Regionáln. lní rozvoj v demokratické perspektivě

Regionáln. lní rozvoj v demokratické perspektivě Regionáln lní rozvoj v demokratické perspektivě Otázky Jaký je vztah mezi regionalizací a demokratickou transformací? Jde o souběž ěžné procesy? To by znamenalo, že e prohlubování demokracie otvírá prostor

Více

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž

EDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ Ž REALIZACE PROJEKTU ADAPTABILNÍ ŠKOLY POČÁTE TEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nejvýznamnější aktivitou projektu je výuka společného základu odborných vědomostv domostí v 1. ročníku. Naše škola začala ala tento záměr z

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů

Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Federalizace, zúžení, nebo rozpad eurozóny? Pravděpodobnost a důsledky různých scénářů Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia stínový

Více

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012

MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ. Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 2012 MAKROEKONOMICKÝ POHLED NA FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA Hlavní ekonom Komerční banky 14. listopadu 212 Předkrizové období období konvergence Pozitivní role zahraničního kapitálu

Více

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ

18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ 7. přednáška 18.04.2007 AGREGÁTN TNÍ POPTÁVKA A NABÍDKA 7. přednáška 18.04.2007 I. AD II. AS III. Rovnováha AD-AS AS 7. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Agregátn tní poptávka, agregátn tní nabídka, rovnovážná

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko)

A0 HnutíNezávislý život. Elena Pečarič. YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) A0 HnutíNezávislý život Elena Pečarič YHD Sdružení pro teorii a kulturu postižení(slovinsko) Hnutí za nezávislý život Osobní je vždy v také politické Nezávislý život Nezávislý život neznamená, že e by

Více

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě

Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 jako zdroj financování projektů ICT ve ve ejné správě Konference Internet ve státní správě a samosprávě 2015 Hradec Králové 13. 14. 4. 2015 Mgr. Ji í

Více

Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP

Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP Veronika Jáglová a kol. OOV MŽP Velká novela vodního zákona Úkol vyplývá z usnesení vlády č. 1325 ze dne 22. listopadu 2006 a České republiky č. 562 ze dne 23. května 2007 Termín předložení do vlády: 30.

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

CZ.1.07/1.3.00/08.0181

CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Další vzdělávání pedagogických pracovníků středn edních škol v oblasti kariérov rového poradenství Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA

(Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA 28.5.2010 Úřední věstník Evropské unie C 138/1 I (Usnesení, doporučení a stanoviska) STANOVISKA RADA STANOVISKA RADY k aktualizovanému konvergenčnímu programu České republiky na období 2009 2012 (2010/C

Více

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti

Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti Ministerstvo financí a dnešní finanční svět: ohlédnutí i pohled do budoucnosti 22. února 2012 (příprava 18:15-18:30, začátek 19:00) Grand Hotel Bohemia Tomáš Zídek, náměstek ministra Agenda 1) ohlédnutí

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře

Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře Veřejné finance v ČR: pan kočíto ale myslel dobře Vstupní předpoklady Vazba ekonomiky ČR zejména na zbytek EU je enormní (obrat ZO/HDP >150%) bez oživení na klíčových trzích nebude růst ani česká ekonomika.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Evropský semestr: Doporučení pro ČR

Evropský semestr: Doporučení pro ČR I. Na cestě za lepší Evropou Ekonomická krize ukázala členským zemím Unie nutnost systematického přístupu k ekonomickým nerovnováhám a zvýšenou potřebu koordinace ekonomických politik v celé EU. Výzvy,

Více

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje)

Možnosti financování volnočasových aktivit dětí a mládeže prostřednictvím MŠMT (tuzemské a zahraniční zdroje) Možnosti financování volnočasových aktivit dětíd a mláde deže prostřednictv ednictvím m MŠMT M MT (tuzemské a zahraniční zdroje) Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel. 257193111 www.msmt.cz Problematikou práce

Více

o rozpočtové kázni České republiky

o rozpočtové kázni České republiky ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne. o rozpočtové kázni České republiky PREAMBULE Parlament České republiky, vědom si své odpovědnosti vůči současným i budoucím generacím občanů České republiky, je přesvědčen, že jednou

Více

Vliv eurokrize na ekonomické nerovnováhy v EU a perspektivy evropského sociálního státu

Vliv eurokrize na ekonomické nerovnováhy v EU a perspektivy evropského sociálního státu Vliv eurokrize na ekonomické nerovnováhy v EU a perspektivy evropského sociálního státu PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Krize

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ Jak vzniká cikánská škola Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ kladní školy a mateřsk ské školy Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Komunitní škola jako kulturní a vzdělávac vací středisko regionu s bohatou

Více