Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny"

Transkript

1 Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Ing. Ivana Dostálová Ministerstvo financíčeské republiky; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání Brno, 11. dubna 2014 Projekt byl v období spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, od do se projekt nachází ve fázi udržitelnosti.

2 Téma přednášky podpora konkurenceschopnosti EU podporuje: zvyšov ování konkurenceschopnosti (obecně a bez ohledu na krizi) a její vyrovnaný vývoj, zvláš áště mezi zeměmi mi eurozóny (nově zavedeno vlivem krize) Hlavní nástroje EU A) Hospodářsk ská strategie B) Mnohostranný hospodářský ský dohled - fiskáln lní dohled (nad fiskáln lními nerovnováhami) - makroekonomický dohled (nad makroekonomickými nerovnováhami a vývojem konkurenceschopnosti) Další nástroje : Např. Nástroj pro konvergenci a konkurenceschopnost navrhla Komise v rámci r prohlubování hospodářsk ské a měnovm nové unie na cestě k fiskáln lní unii diskuse utichla a není jasné,, jak to dopadne Podstata nástrojen stroje: : země eurozóny uzavře e s Radou dvoustrannou smlouvu výměnou za provedenou reformu, kterou jíj Rada doporučí v rámci r fiskáln lního dohledu, získz ská finanční příspěvek z rozpočtu EU Použit ití tohoto nástroje n by mohlo navázat na stanovisko Rady k programu hospodářsk ského partnerství, který mají předávat Komisi země eurozóny při i zahájen jení postupu při p i nadměrn rném m schodku, nebo při p pokročen ení do jeho další fáze, mám obsahovat strukturáln lní reformy vedoucí k zajištění fiskáln lní udržitelnosti, dokument nově zpracuje země eurozóny

3 The Europe 2020 Competitiveness Report: building a More Competitive Europe, Světové hospodářské fórum, Davos, 2012 Konkurenceschopné ekonomiky jsou takové,, které jsou schopné zajistit vysokou a rostoucí životní úroveň,, umožnit všem v členům společnosti, aby se mohli aktivně podílet na zvyšov ování prosperity a mít m prospěch z její vysoké úrovně. Poznámka na okraj: EU neporovnává své země podle jejich konkurenceschopnosti jako to dělají mezinárodn rodní organizace V hodnocení mezinárodn rodních organizací jsou na přednp edních místech m skandinávsk vské země,, které jsou dobře e hodnoceny i v rámci r EU, ale bez žebříčků úspěšnosti a to navzdory skutečnosti, že e mají nejvyšší míru přerozdělování příjmů

4 Z Programového prohlášení vlády, únor 2014 Prioritou vlády bude aktivníčlenstv lenství v EU v souladu se zájmy z ČR. Vláda zajistí dodržov ování maastrichtských kritéri rií,, zejména udržov ování rozpočtov tového schodku veřejných ejných financí pod 3 % HDP. MZV a Úřad vlády budou aktivně usilovat o EU, která je ekonomicky konkurenceschopná. Vláda podpoří kroky k hlubší koordinaci hospodářsk ské a fiskáln lní politiky a přehodnotp ehodnotí dosavadní zdrženliv enlivé stanovisko k měnovm nové integraci. Vláda se připojp ipojí k Fiskáln lnímu paktu.

5 Z projevu předsedy vlády Bohuslava Sobotky v Poslanecké sněmovně před hlasováním o vyslovení důvěry vládě, Budoucí prosperita naší země nebude založena na snižov ování mezd, nebudeme se podbízet mzdám, m, které jsou v Rumunsku nebo Bulharsku. Nebude založena na snižov ování daní,, protože e nemůž ůžeme konkurovat daňovým rájům. r Konkurenceschopnost musí být založena na investicích ch do vzdělání, vědy, výzkumu a inovací. To, co potřebujeme, je kvalita v této t to oblasti, abychom věděli, v že podporujeme špičková vědecká pracoviště, že e tady jsou špičkové vysoké školy, které jsou schopny dělat d aplikovaný výzkum, že e to je aplikovaný výzkum, který je potřebný pro průmysl a hospodářstv ství.

6 Z nové informační příručky MF Státní rozpočet 2014 v kostce, ke zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky Konkurenceschopnost české ekonomiky by měly v prvéřadě podpořit vyšší státní dotace na obnovitelné zdroje, které umožní snížit příspěvek koncových odběratelů na obnovitelné zdroje, jenž dosud českým výrobcům výrazně prodražoval náklady na elektřinu. Z hlediska konkurenceschopnosti je další prioritou rozvoj dopravní infrastruktury.

7 Vysvětlení pojmů Six-pack, Two-pack, Evropský semestr Six-pack = 6 předpisů přijatých v listopadu předpisy upravují rozpočtový dohled (novela preventivního a nápravnn pravného nařízen zení Paktu stability a růstu, nové nařízen zení o sankcích ch pro země eurozóny ny,, nová směrnice o požadavc adavcích ch na národnn rodní rozpočtov tové rámce) 2 nová nařízen zení zavádějí pravidla pro makroekonomický dohled a dohled nad vývojem konkurenceschopnosti upravují nový postup při p i makroekonomické nerovnováze Two-pack = 2 nařízen zení o posílen leném m rozpočtov tovém m dohledu nad zeměmi mi eurozóny přijatá v květnu 2013 (nařízen zení o posílen leném m sledování a posuzování návrhů rozpočtových plánů a zabezpečen ení nápravy nadměrn rného schodku a nařízen zení o posílen leném m dohledu, které upravuje postupy pro země čerpající pomoc), navazuje na six-pack Evropský semestr první polovina roku, kdy probíhá preventivní fiskáln lní a makroekonomický dohled, státy ty dostanou evropská doporučen ení,, která následně zapracují do národnn rodních dokumentů V dohledu existují dva nápravnn pravné postupy Postup při p i nadměrn rném m schodku (Excessive deficit procedure - EDP) zahájen rozhodnutím m Rady o existenci nadměrn rného schodku na návrh n Komise po překrop ekročení nebo riziku překrop ekročení rozpočtov tového schodku (nad 3% HDP) a/nebo vládn dního dluhu (nad 60% HDP) Postup při p i nadměrn rné nerovnováze (Excessive imbalance procedure EIP) zahájen na doporučen ení Rady na doporučen ení Komise konstatující existenci nadměrn rné nerovnováhy po provedeném hloubkovém m přezkumu p Komise u států,, které překročily prahovou hodnotu ukazatelů pro posuzování vnější a vnitřní nerovnováhy. Nestačí automatické překročení ukazatele, je nutné ekonomické zhodnocení Komise a diskusi Eurozóny Fiskáln lní pakt (Fiscal Compact) ) = Smlouva o stabilitě,, koordinaci a správě v hospodářsk ské a měnovm nové unii, mezivládn dní dohoda zemí eurozóny ny,, není to právo EU, ale během b čtyř let se mám převést do evropského práva

8 Podpora konkurenceschopnosti v EU EU dlouhodobě podporuje zvyšov ování konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, hospodářský ský růst r a zaměstnanost Činí tak prostřednictv ednictvím m hospodářsk ské strategie a navazujících ch opatřen ení, která zlepšuj ují institucionáln lní rámec pro podnikání,, podporují inovace a jejich komerční využit ití,, podporují příliv zahraničních investic, odstraňov ování administrativních překp ekážek, ek, atd. Činí tak prostřednictv ednictvím m svého dohledového ho a koordinačního rámcer mce,, který zdokonaluje. Sleduje a posuzuje hospodářský ský vývoj a hospodářskou skou politiku země,, aby se zabránilo vzniku a udržov ování hospodářských ských nerovnováh h a provádění špatné hospodářsk ské politiky Cílem je zvyšov ování prosperity a životní úrovně Růst v EU mám být udržitelný, inteligentní a všezačleňující a bez škodlivého dopadu na životní prostřed edí

9 Konkurenceschopnost je výslednicí mnoha faktorů Státy ty mají různé hospodářsk ské modely a podporují zvyšov ování konkurenceschopnosti v závislosti z na těchto t modelech EU mám ambice: Udržet si svůj j sociáln lně tržní model i v podmínk nkách stárnut rnutí populace a globalizace Obstát t v konkurenci zemí,, které se rychle rozvíjí a mají jiné hospodářsk ské modely Udržet si fungující eurozónu s jednou měnovou m politikou, v nížn se nacházej zejí státy ty s různou r hospodářskou skou úrovní EU musí zajistit: aby členské země měly vnitřní a vnější rovnováhu, zdravé veřejn ejné finance, nebo k nim směř ěřovaly, vyrovnaný vývoj konkurenceschopnosti (zvláš áště mezi zeměmi mi eurozóny ny)

10 V krizi EU přijala nová pravidla a evropské instituce je důsledně provádějí (A) novou hospodářskou skou strategii a (B) striktnější a širší mnohostranný hospodářský ský dohled, zvláš áště pro země eurozóny - důraz na silnější koordinaci hospodářských ských politik (ex( ex-ante koordinace nová povinnost pro státy ty eurozóny ny,, aby před p zavedením m zásadnz sadní reformy, která by mohla ovlivnit fungování eurozóny ny,, projednaly plán n s Komisí (povinnost vyplývá z Fiskáln lního paktu a Two-packu) - propracovanější pravidla pro preventivní a nápravný n fiskáln lní dohled se sankcemi pro země eurozóny - rozší šíření fiskáln lního dohledu o makroekonomický dohled a dohled nad vývojem konkurenceschopnosti se sankcemi pro země eurozóny - Mimo legislativu EU země přistoupily k podpisu Fiskáln lního paktu, který mám zaručit, aby země měly každoro doročně vyrovnané veřejn ejné rozpočty (strukturáln lně) ) a pokud dojde ke skluzu, aby měly m automatické mechanismy nápravy (ČR R nyní přistupuje, pokud by přistoupila p k celému Fiskáln lnímu paktu, musela by již před vstupem do eurozóny zajistit každoro doročně vyrovnané veřejn ejné rozpočty tj. do 0,5 % HDP strukturáln lního schodku ČR R v posledních letech nedosáhla nikdy)

11 Strategie EU2020 má tři vzájemně se posilující priority: Inteligentní růst: : rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích ch Udržitelný růstr st: : podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje Růst podporující začlen lenění: : podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnanost stnaností,, jež se bude vyznačovat sociáln lní a územní soudržnost ností Strategie EU2020 uvádí, že k k zajištění těchto cílůc byl zřízen z zen účinný systém správy ekonomických zález ležitostí (economic governance), který se používá ke koordinaci politiky na vnitrostátn tní i celoevropské úrovni. rovni. Poznámka pod čarou: Nová strategie již nemá jako klíčový cíl, c aby se evropská ekonomika stala nejkonkurenceschopnější na světě,, jako předchozp edchozí Lisabonská strategie

12 (A)Strategie EU2020 a (B) nový dohledový rámec právní základ Právn vní základ (A) a (B): vyplývá hlavně z čl. 121 Smlouvy o fungování EU Členské státy mají považovat své hospodářské politiky za věc společného zájmu a koordinovat je v rámci Rady a z čl. 126 Smlouvy o fungování EU Členské státy se mají vyvarovat nadměrných schodků. Při reformě se měnila sekundární legislativa Smlouva o fungování EU ne s výjimkou čl. 136, který byl rozšířen kvůli zavedení evropského záchranného mechanismu

13 Světové hospodářské fórum (Davos) hodnotí konkurenceschopnost evropských ekonomik jednou za dva roky a stanovuje pořadí The Europe 2020 Competitiveness Report: building a More Competitive Europe Hlavní závěry v roce 2012: V krátk tkém m pohledu je nutné skoncovat s fiskáln lní nerovnováhou a obnovit důvěru; ve středn edním m a dlouhém m období zlepšit konkurenceschopnost. Některé evropské ekonomiky patří k nejkonkurenceschopnější ším m na světě. První místa v hodnocení v letech 2010 a 2012 obsadily skandinávsk vské ekonomiky(se, FI, DK), poslednířecko, ecko, Rumunsko a Bulharsko ČR R v roce 2010 na 14. pozici a v roce 2012 na 16. pozici, Slovensko v obou letech na 22. pozici. Hodnocení bylo provedeno s ohledem na tři t i pilíře e strategie EU2020 (smart( smart, inclusive and sustainable economy)

14 Základní postup mnohostranného hospodářského dohledu podle Smlouvy o fungování EU, čl. 121 Rada formuluje na doporučen ení Komise návrh n hlavních směrů hospodářsk ské politiky a sdělí to Evropské radě Evropská rada návrh n Komise prodiskutuje a vysloví závěry Rada aktualizuje jednou za 3 roky hlavní směry hospodářsk ské politiky (Integrated( Economic Guidelines,, nyní na období ) 2014) a informuje Evropský parlament Rada provádí průběž ěžný dohled v členských státech tech na základz kladě dokumentů,, které státy ty povinně předkládají Konkrétn tní postupy specifikuje sekundárn rní legislativa Six-pack a Two pack V rámci r Evropského semestru členské státy ty formulují své hospodářsk ské politiky a předp edávají své strategické dokumenty Komisi Komise je posoudí a připravp ipraví doporučen ení pro členské státy, ty, provede tzv. examinaci se členskými státy ty Rada přijme p doporučen ení pro členské státy ty a předp edá jim je, následnn sledně je Evropská rada obecně koncem června potvrdí a ukončí tím m Evropský semestr Rada se musí podle preventivního nařízen zení Paktu stability a růstu r řídit principem follow or explain, pokud nesouhlasí s doporučen ením m Komise, musí to vysvětlit Členské státy ty se majířídit doporučen eními Rady Pokud Rada shledá, že členský stát t nepřijal její doporučen ení,, přijme p rozhodnutí, že členský stát doporučen ení nepřijal a dohled postoupí do posílen lené fáze, kde je možné uvalit na zemi eurozóny finanční sankci a zemím m mimo eurozónu hrozí pozastaveníčerp erpání z fondů EU

15 Novinka - Evropský semestr - zavádí integrovaný hospodářský dohled Evropský semestr Byl zaveden v rámci r preventivního fiskáln lního a makroekonomického dohledu má odhalit včas v vznik možných nebo skutečných vnitřních a vnější ších nerovnováh účinný od roku 2011 v první polovině roku každoro doročně probíhá integrovaný fiskáln lní a makroekonomický dohled (podle preventivního nařízen zení Pakt stability a růstu r a nařízen zení o prevenci a nápravn pravě makroekonomických nerovnováh) Země v rámci r preventivního postupu předlop edloží do konce dubna strategické dokumenty (konvergenční programy/programy stability a národnn rodní programy reforem) Rada je vyhodnotí a v červnu přijme p stanoviska a doporučen ení Národní semestr Všechny státy ty přizpp izpůsobí návrhy svých rozpočtů na další rok podle doporučen ení Rady Státy ty eurozóny závazně zveřejn ejní návrh státn tního rozpočtu na další rok a předlop edloží návrhy rozpočtov tového plánů veřejných ejných financí Komisi (oba dokumenty do 15. října) a Komise jim vystaví do 30. listopadu stanovisko k návrhu n rozpočtov tového plánu, posoudí soulad s Paktem stability a růstu r a specifickými doporučen eními Rady (Two( Two-pack) Poté státy ty eurozóny předloží návrhy státn tních rozpočtů národním m parlamentům m (Two( Two-pack) Komise si můžm ůže e vyžádat přepracovp epracování návrhu rozpočtov tového plánu od státu tu eurozóny v případp padě vážného nesouladu (Two( Two-pack), musí sdělit státu tu do dvou týdnů od předlop edložení plánu Poprvé byl postup uplatněn n na podzim 2013, Komise žádný plán n nevrátila k přepracovp epracování Státy ty eurozóny vloni do 15. října předp edávaly i další nové informace, které si Rada od některých n vyžádala v rámci r nápravnn pravného dohledu (podle Two-packu)

16 Letos již 4. cyklus Evropského semestru a 3. cyklus makroekonomického dohledu Komise vydala Roční analýzu růstur (4.), v nížn definovala priority pro hospodářskou skou politiku To bylo zahájen jení Evropského semestru pro rok Komise vydala Zprávu mechanismu varování (3.), v nížn identifikovala možné makroekonomické nerovnováhy ohrožuj ující fungování evropských ekonomik, a tím t m zahájila roční cyklus postupu při p i makroekonomické nerovnováze V březnu b 2014 zveřejnila ejnila Komise výsledky hloubkového ho přezkumu p a označila 3 státy, ty, které mají nadměrnou makroekonomickou nerovnováhu (Itálie, Slovinsko, Chorvatsko) Ukončen ení 4. cyklu Evropského semestru bude koncem června, aža Evropská rada obecně potvrdí specifická doporučen ení a stanoviska, která přijala v červnu Rada ECOFIN Doporučen ení a stanoviska ještě začátkem července formáln lně přijme Rada

17 Letošní priority v rámci Evropského semestru Roční analýza růstu r definovala pět p t hlavních priorit: 1) provádění diferencované fiskáln lní konsolidace podporující růst 2) obnovu úvěrování ekonomiky 3) podporu růstu r a konkurenceschopnosti 4) řešení nezaměstnanosti a sociáln lních dopadů 5) modernizaci veřejn ejné správy Postupy na úrovni státu tu mohou být různr zné např.. Malta chce nyní zlepšit stav vládn dních rozpočtů prodejem občanstv anství bohatým investorům m ze třett etím m zemí pas EU za 650 tisíc c euro, který by zajistil volný pohyb po EU, (v listopadu 2013 parlament Malty schválil zákon z o maltském m občanstv anství,, počítá se zájmem z 45 lidí ročně,, celkem 1800 lidí - podmínkou je např.. nákup n nemovitosti za 350 tisíc c euro, investice 150 tisíc c euro do vládn dních dluhopisů na pět t let)

18 Dva pilíře rámce dohledového a koordinačního rámce a) Rozpočtový dohled: dvě novely Paktu stability a růstu r (Six( Six-pack) nové nařízen zení pro vynucení rozpočtov tové disciplíny pro země eurozóny (Six-pack) nová směrnice k rozpočtovým rámcr mcům m (Six( Six-pack) nové nařízen zení o posílen leném m sledování pro eurozónu (předkl edkládání návrhů rozpočtových plánů a důslednd slednější dohled Komise při p i postupu při p nadměrn rném m schodku) a nové nařízen zení o posílen leném m dohledu pro země čerpající zahraniční pomoc (Two( Two-pack) Fiskáln lní pakt b) Makroekonomický dohled: nové nařízen zení pro prevenci a nápravu n makroekonomických nerovnováh (Six-pack) nové nařízen zení pro vynucení nápravy makroekonomických nerovnováh v eurozóně (Six-pack)

19 Dva nápravné postupy Council shall vs Council may Postup při p i nadměrn rném m schodku Definovaný v čl. 126 SFEU, nápravnn pravném m nařízen zení Paktu stability a růstu r a Two-packu (eurozóna) vláda můžm ůže e svými opatřen eními přímo p ovlivnit výsledek svého hospodařen ení automatický postup, od roku 1999, nyní se týká 17 států finanční sankce zatím m nebyly uvaleny, ale hrozily Belgii a možnost zastaveníčerp erpání Fondu soudržnosti hrozilo Maďarsku arsku a Polsku doporučen ení jsou dávána d v průběhu celého roku, postup se jmenuje vždy v při p i nadměrn rném schodku, ale můžm ůže e být zahájen také kvůli nadměrnosti dluhu a slabému tempu jeho snižov ování,, bylo zahájeno mnoho postupů Postup při p i nadměrn rné nerovnováze Definovaný v nařízen zení o prevenci a nápravn pravě nadměrn rné nerovnováhy vláda nemůž ůže e výsledek tak jednoduše e ovlivnit není automatický postup, místo m pro ekonomický úsudek, od roku 2012, nyní mají nadměrnou nerovnováhu 3 země Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, ale Rada zatím nerozhodla o zahájen jení postupu doporučen ení jsou dávána d v červnu v rámci r Evropského semestru, zatím žádný postup nebyl zahájen

20 Hlavní zásady rozpočtového dohledu Prevence Členský stát t mám dosahovat ročně svého středn ednědobého rozpočtov tového cíle c (tj. zhruba vyrovnaný rozpočet) (vyplývá z Fiskáln lního paktu, neplatí pro Británii, která ho nepodepsala a pro ČR) Pokud ho nedosáhl, mám k němu n postupně směř ěřovat, mám náležitým tempem snižovat schodek minimáln lně o 0,5% HDP ročně Pokud mám nadměrný dluh (nad 60% HDP) nebo výrazné riziko celkové dluhové udržitelnosti itelnosti, má snižovat nadměrný schodek o více v než 0,5% HDP ročně Náprava Pokud se stát t dostane do nápravnn pravného postupu, mám přijímat nápravnn pravná opatřen ení,, předklp edkládat dat Komisi požadovan adované informace a zajistit udržitelnou nápravu n (nomináln lní rozpočtový schodek pod 3% HDP, dostatečné tempo snížen ení dluhu v průměru ru ročně o 5% převisu p po dobu 3 let) V doporučen ení Rady mám cíle pro nomináln lní schodek a fiskáln lní úsilí (roční snížen ení strukturáln lního salda) Může e mít m t i vyšší doporučen ené fiskáln lní úsilí Udržitelnost posuzuje Komise na základz kladě své prognózy (pokud mám stát t ukončit situaci nadměrn rného schodku v roce x, podívá se Komise, zda v letech následujn sledujících ch neoček ekává, že e schodek přesp esáhne 3% HDP) V krizi se značně zvýšilo zadlužen ení států V roce 2009 byl dluh zemí eurozóny 79,9 % HDP V roce 2014 očeko ekává Komise podle své Zimní prognózy 95,9 % HDP

21 Rozpočtový dohled prevence Beze změny: Státy ty mají povinnost předklp edkládat dat Komisi programy stability/konvergenční programy Nejpozději ji do konce dubna = plány k dosažení vyrovnaných rozpočtů a udržitelných veřejných financí Povinnost specifikovat středn ednědobý dobý rozpočtový cíl c l (MTO) a cestu k jeho dosažen ení náležitým tempem MTO = strukturáln lní saldo: očištěnéo od cyklických dopadů a jednorázových a dočasných opatřen ení (zjednodušen eně vyrovnané rozpočty)

22 Hlavní změny v preventivníčásti rozpočtového dohledu Zavedení Evropského semestru Nové výdajové pravidlo růst výdajů nesmí překračovat růst r HDP (podle desetileté prognózy Komise) Sankce za porušen ení rozpočtov tové disciplíny pro země eurozóny ve formě úročeného vkladu u Komise, který se státu tu vrátí po nápravn pravě Mechanismus obrácen ceného hlasování v Radě při i rozhodování o uvalení sankce (i pro nápravnou část) Únikové doložky pro snižov ování/zrušení sankce (i pro nápravnou n část) Kontrolní mise Komise a Evropské centráln lní banky na místm stě v případp padě neplnění doporučen ení (podle čl.121/4; v nápravnn pravnéčásti podle čl.126(8)

23 Hlavní zásady nápravného dohledu Pokud se stát t dostane do postupu při p i nadměrn rném m schodku, mám se chovat podle doporučen ení Rady a schodek včas v a udržiteln itelně napravit Státy ty musejí předkládat dat informace, které se od nich požaduj adují pro státy ty eurozóny je to značná zátěž (zavedl Two-pack pack) Pokud si stát t zlepší vládn dní hospodařen ení převodem aktiv z druhého ho pilíře e do svých rozpočtů,, nezlepší si strukturáln lní saldo, pouze nomináln lní,, od podzimu 2014 užu ale nebude možné zvyšovat rozpočtov tové příjmy tímto t způsobem nová pravidla ESA2010 to neumožní Zjištění Rady Státy ty provedly v krizi značnou nou fiskáln lní konsolidaci, ale míra m zadlužen ení je vysoká. Státy ty mohou nyní vynakládat nižší fiskáln lní úsilí ve srovnáním m s průměrným rným snižov ováním strukturáln lního schodku - průměr r v EU v letech 2011 aža 2013 činil 1 % HDP Státy ty mají zabezpečit dlouhodobou udržitelnost veřejných ejných financí,, neškrtat prorůstov stové výdaje, podporovat daňovými systému konkurenceschopnost

24 Hlavní změny v nápravnéčásti rozpočtového dohledu Větší důraz na dluhové kritérium rium Numerické stanovení dostatečnosti tempa snižov ování vládn dního dluhu Větší důraz na relevantní faktory jako výše e dluhu, dluhová udržitelnost, makroekonomické nerovnováhy, závazky z ze stárnut rnutí obyvatelstva, vývoj zadluženosti soukromého sektoru, úvěrová emise, vývoj cen nemovitostí Rychlejší nástup sankcí a jejich stupňov ování pro země eurozóny (Six- pack) Silnější dohled Komise a většív nároky na informační povinnosti pro členy eurozóny ny,, Komise můžm ůže žádat jakékoliv koliv informace a dávat d doporučen ení,, ale nesmí měnit termín n nápravy, n který stanovila Rada ve svém m doporučen ení (Two-pack)

25 Hlavní zásady makroekonomického dohledu Nově se zavádí dohled nad makroekonomickými nerovnováhami a vývojem konkurenceschopnosti jako doplněk k k rozpočtov tovému dohledu Je založen na 2 nařízen zeních: První jako preventivní a nápravnn pravnáčást Paktu stability a růstu r definuje postupy pro prevenci a nápravu n nadměrných nerovnováh Specifikuje proceduru při p i nadměrn rné nerovnováze založenou na mechanismu včasnv asného varování k odhalení těchto nerovnováh, která je založena na sadě ukazatelů a jejich prahových hodnotách (např.. schodek běžb ěžného účtu, pokles podílu vývozu na vývozních trzích, růst r jednotkových nákladn kladů práce, nadměrn rná úvěrová emise, vytvářen ení bublin na trhu nemovitostí, vysoké zadlužen ení soukromého sektoru, vysoká nezaměstnanost celkem 11 ukazatelů) diskuse o tom, zda je škodlivý přebytek p běžb ěžného účtu, prahová hodnota -44 % HDP až a +6% HDP. Německo N vykazuje přebytek doporučen ení pro země schodkové zvýšit vnější konkurenceschopnost snížen ením m nákladn kladů práce vláda sníží mzdy ve státn tním m sektoru a penze, sníží se domácí poptávka, sníží se dovozy, bilance se vyrovná.. Pokud je přebytek, p doporučuje uje EU posílit domácí poptávku Druhé specifikuje sankce pro eurozónu za opakované nepřijet ijetí účinných opatřen ení

26 Ze zprávy mechanismu varování 2014, Evropská komise, listopad 2013 Makroekonomické nerovnováhy se zmírnily, ale nezmizely. V zemích s největší vnější nerovnováhou došlo ke zlepšen ení schodkových bilancí běžného účtu směrem k přebytku p a zvýšen ení konkurenceschopnosti. Zadlužen ení soukromého sektoru ale zůstz stává vysoké,, i když emise úvěrů byla velmi nízkn zká a v některých n zemích klesla. Zadlužen ení veřejn ejného sektoru zůstz stává vysoké,, i když schodky se snižuj ují. V některých n zemích podstatně vzrostla míra m nezaměstnanosti. stnanosti.

27 Výrazné a přetrvávající makroekonomické nerovnováhy byly kromě špatné fiskální situace jednou z příčin krize Během posledního desetiletí před krizí se nakumulovaly makroekonomické nerovnováhy: vysoké a přetrvp etrvávající vnější schodky a přebytkyp trvající ztráta ta konkurenceschopnosti narůst stání zadluženosti soukromého sektoru a bublin na trhu s nemovitostmi Nyní se snížila vnější nerovnováha, ale zvýšila se nezaměstnanost, hlavně u jižního křídla k EU

28 Pro ukázku: jeden z ukazatelů vnější nerovnováhy podle Zprávy mechanismu varování 2012 a 2014 v % HDP indikativní hranice pro přípustnou výši od 4 % HDP do + 6 % HDP Tzv. Schodkové země v letech 2010 a 2012 Řecko: - 12,1-7,5 % HDP Kypr: - 12,1-6,7 % HDP Portugalsko: - 11,2-6,5 % HDP Bulharsko: - 11,1-0,9 % HDP Rumunsko: - 6,6-4,4 % HDP Španělsko: - 6,5-3,1 % HDP Tzv. Přebytkové země v letech 2010 a 2012 Švédsko + 7,5 + 6,2 % HDP Lucembursko + 6,4 + 7,0 % HDP Německo + 5,9 + 6,5 % HDP Nizozemsko + 5,0 + 8,8 % HDP

29 Děkuji za pozornost