lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV"

Transkript

1 Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

2

3

4 Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance veřejný ejný dluh směnný kurz průměrn rná míra inflace rok před p hodnocením m max. 1,5 % bodu nad průměrem rem třít zemí s nejlepší ším výsledkem rok před p hodnocením m max. 2 % body nad průměrem rem třít zemí s nejlepší ším m výsledkem v oblasti cenové stability deficit veřejných ejných rozpočtů nesmí být vyšší než 3 % HDP 60 % HDP, postačuje pozitivní vývoj, přiblip ibližování k této t to hranici Minimáln lně dvouletá účast v systému ERM II

5

6

7 Dluh vládn dního sektoru v % HDP ESA 95 (maastrichtské kriterium) Zdroj EUROSTAT

8

9 Jaké byly přínosy p zavedení eura pro ekonomiky eurozony?

10 Čím m byl růst r domácí poptávky financován? n? Zadluženost soukromého sektoru (stav dluhu v % HDP) Zdroj EK

11 Pakt stability a růstr Nástroj k udržen ení fiskáln lní rovnováhy i po spuštění měnové unie Schválen na zasedání ER v Dublinu %, 60 %, středn ednědobě vyrovnanost nebo přebytky p veřejných ejných rozpočtů Kdy neplatí pokles ekonomiky 2 % nebo 0,75 2 % Nefunguje automaticky Výsledky???? Revize v roce 2005, zachování pravidel, ale většív míra flexibility a značné množstv ství podmínek, které umožň žňují překračování,, spíš íše e prevence než sankce Růst x fiskáln lní stabilita

12

13 Finanční nástroje EU ve vztahu k zadluženým zemím

14 Reforma ekonomického řízení v EU Základnívýchodiska Od března b 2010 oficiáln lně klíčovou prioritou EU Změna pravidel v rámci r Smlouvy pouze změnou sekundárn rního práva (výjimka krizový mechanismus pro eurozónu) nu) Tři i hlavní směry pakt stability a růst, r finanční mechanismy pro postižen ené země,, posilování rovnováhy a konkurenceschopnosti

15 Fiskáln lní konsolidace Reforma Paktu stability a růstur Státy ty překrap ekračující 3 % a 60 % kritérium rium 0,1 % HDP - pokuta, 3 fáze f (1. čerpá úroky, 2. úroky propadají další ším členským státům, 3. depozitum propadá EU) Obrácen cené hlasování Evropský semestr, fiskáln lní rámce

16 Záchranný balíček a limity závazkz vazků (mld. euro) Země celkem Německo Francie EFSF * EFSM (EK)** MMF záchr. plán euro EU záchr.plán Řecko MMF záchr.plán Řecko ECB*** Celkem * záchranný balíček pro země eurozony ve formě mezivládní pomoci ** nástroj ve formě euro půjček *** nákupy vládních dluhopisů do

17

18 Zdroj: ECB, Structural indicators for the EU banking sector, leden 2010.

19 držen ení řeckých vládn dních dluhopisů zahraničními investory

20

21

22 PIIGS Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Španělsko Společné znaky ekonomické nerovnováhy Rozdílnosti: závaz važnosti problémů,, příčiny, p rating, přístup p ze strany Evropské unie

23

24 Reáln lní efektivní směnný kurz (vývoj v letech ) Zdroj EUROSTAT

25

26

27 Konkurenceschopnost EU v globáln lní ekonomice

28

29 Nástup Evropy do nového tisícilet ciletí

30 Kdy Čína, Indie, Rusko a Brazílie doženou vyspělé ekonomiky? (podle hodnoty HDP) Zdroj: Goldman Sachs Zdroj: Goldman Sachs Zdroj: Goldman Sachs

31

32

33

34 Evropa cílové ukazatele Zvýšit zaměstnanost na 75 % Investice do V a V na 3 % Snížit emise o 20 %, zvýšit podíl l obnovitelných zdrojů o 20 %, zvýšit energetickou účinnosti o 20 % Snížit podíl l dětíd s předp edčasně ukončenou docházkou na 10 %, zvýšit podíl l vysokoškolsky kolsky vzdělaných ve věku mezi na 40 % Snížit o 25 % podíl l Evropanů postižených chudobou

35 Zajištění nové kvality koordinace hospodářských ských politik: Pakt pro euro (vývoj jednání) 4. února 2011 byl představen p na ER neformáln lní francouzsko-německý návrh n na vznik tzv. Paktu pro konkurenceschopnost návrhem stálého předsedy p ER a předsedy p Evropské komise 11. března b 2011 se nakonec shodli nejvyšší představitelé eurozóny na summitu na Paktu pro euro 24. března b 2011 Pakt byl předlop edložen en ER, kdy se k Paktu mohly připojit p nečlensk lenské státy ty eurozóny (nepřijaly tři t země: : Velká Británie, Švédsko, Maďarsko arsko a Česká republika)

36 Nastavení konvergenčních kritéri rií

37 Konvergenční zpráva květen Slovinsko ano Litva ne 2006

38 Plnění konvergenčních kritéri rií podle konvergenčních zpráv v EK a ECB zveřejn ejněných ných v květnu (Litva a Slovinsko) a prosinci 2006 Země Cenová stabilita (HICP), v % Veřejn ejné finance k HDP, v % Veřejný ejný dluh k HDP, v % Stabilita kurzu - ERM II Dlouhodobá úroková míra ČR 2,2-3,5 30,9 Ne 3,8 Estonsko 4,3 2,5 4,0 Ano nehodnoceno Kypr 2,3-1,9 64,8 Ne ( ) 4,1 Lotyšsko 6,7-1,0 11,1 Ne ( ) 3,9 Litva 2,7-0,5 18,7 Ano 3,7 Maďarsko arsko 3,5-10,1 67,6 Ne 7,1 Malta 3,1-2,9 69,6 Ne ( ) 4,3 Polsko 1,2-2,2 42,4 Ne 5,2 Slovinsko 2,3-1,8 29,1 Ano 3,8 Slovensko 4,3-3,4 33,0 Ne ( ) 4,3 Referenční hodnota 2,8 ; 2, roky v ERM II 6,2 ; 5,9

39 Země Výsledky konvergenční zprávy za Maltu a Kypr z roku 2007 Malta Kypr Referenční hodnota Míra inflace 2,2 2,0 3,0 Podíl l deficitu veřejných ejných rozpočtů na HDP Veřejný ejný dluh (podíl l na HDP) 66,7 (59 v roce 2009) -2,1-1,5-3,0 63,2 (61,5 2007) 60,0 (klesající trend) Úrokové sazby 4,3 4,2 6,4 Stabilita měnym ano ano 2 roky členství v ERM

40

41

42 Ekonomika Estonska

43

44

45 Estonská ekonomika v posledním desetiletí Dynamický růstr Převis domácí poptávky Nerovnováhy v ekonomice Inflační prostřed edí Obrat v letech Pokles HDP Nárůst nezaměstnanosti Pokles mezd a cen Vyrovnání běžného účtu platební bilace

46

47

48 Vybrané makroekonomické ukazatele Estonska (pramen Eurostat) Rok HDP na obyvatele (EU_27=100) Náklady na hodinu práce (EU_27=100) HDP na zaměstnanou osobu (EU_27=100)

49

50 Perspektivy estonské ekonomiky v eurozóny Malá,, otevřen ená ekonomika možný pozitivní dopad Ekonomická úroveň výrazně podprůměrn rná (63 % EU-27) předpoklad reáln lné konvergence Inflace riziko číslo jedna Stabilní makroekonomická politika základ z úspěchu Konkurenceschopnost, strukturáln lní reformy

51

52 Turecko Ekkónomický rozvoj Změny společnosti Přistoupení jako záruka stability Energetické cesty Geopolitický význam Náboženství Poloha v Asii Historie Velký vliv po rozšíření Regionální rozdíly

53 Euro Atraktivita pro investory Zlepšení orientace v zahraničních cenách Pokles kurzových rizik Nestabilní světové a evropské prostředí Zvyklosti a tradice Riziko nekálého jednání obchodníků Ztráta nástrojů měnové politiky

54 ces.vse.cz Jsme v EU, buďme v obraze 777/ Současná Evropa

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny

Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Podpora konkurenceschopnosti jako součást řešení krize eurozóny Ing. Ivana Dostálová Ministerstvo financíčeské republiky; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR

ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR KDY PŘIJME P ČR R EURO? Mirek Topolánek předseda vlády ČR Kritéria nominální konvergence (Maastrichtská kritéria) Cenová stabilita 12měsíční průměr HICP inflace do 1,5 % nad referenční hodnotou, která

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ A PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SPOLEČNÉ MĚNY

NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ A PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SPOLEČNÉ MĚNY NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ A PŘÍPRAVA NA PŘIJETÍ SPOLEČNÉ MĚNY RŮŽENA VINTROVÁ, VÁCLAV ŽĎÁREK Ing. Růžena Vintrová, DrSc., Centrum ekonomických studií, VŠEM Praha, tel. 0420/24941056, e-mail: ruzena.vintrova@vsem.cz

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO

EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO EVROPSKÉ PENÍZE PRO KAŽDÉHO JAK POROZUMĚT ROZPOČTU EU VĚDĚLI JSTE, ŽE EVROPA MÁ SVŮJ VLASTNÍ ROZPOČET A ŽE DO NĚJ PŘISPÍVÁ KAŽDÁ ČLENSKÁ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE? V průměru 140 000 000 000 ročně ovlivňuje každodenní

Více

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA

ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Aktuální vývoj české ekonomiky v kontextu hospodářskéé politiky Pavel Tuleja, katedra ekonomie, Obchodně podnikatelská fakulta v Karvinéé 1 ČÁST I EKONOMICKÝ RŮST, STRUKTURA ČESKÉ EKONOMIKY, AGREGÁTNÍ

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11

Má ČR přijmout euro? Odborný podklad think-tanku Evropské hodnoty 2014-03-11 Kamil Kovář Působící v CERGE-EI a v Analytickém týmu think-tanku Evropské hodnoty Think-tank Evropské hodnoty je nevládní instituce, která prosazuje zvyšování politické kultury v České republice i na evropské

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Státní rozpočet 2015 v kostce

Státní rozpočet 2015 v kostce Státní rozpočet 2015 v kostce Informační příručka Ministerstva financí České republiky 1 2 ÚVODEM Vážení spoluobčané, státní rozpočet na rok 2015 je prvním rozpočtem, který sestavovala současná vláda a

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY

PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY PLATIT, ČI NEPLATIT EUREM? ANALÝZA VÝVOJE ZEMÍ UVNITŘ A VNĚ EUROZÓNY Platit, či neplatit eurem? Analýza vývoje zemí uvnitř a vně eurozóny

Více

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014

NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI. ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.11.2013 COM(2013) 801 final NÁVRH SPOLEČNÉ ZPRÁVY O ZAMĚSTNANOSTI ke sdělení Komise o roční analýze růstu 2014 CS CS 1. TRENDY A VÝZVY NA TRHU PRÁCE A VE SPOLEČNOSTI V

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 404 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2014 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky

Více