VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ Metodické listy pro předmět Demografie Lektor: Mgr. Pavla Končelíková Kontakt: Doporučená literatura [1] Kalibová Květa: ÚVOD DO DEMOGRAFIE. Katedra demografie a geodemografie PřFUK. Vydalo Karolinum nakladatelství UK. Praha 1997 (2. vydání 2001) [2] Pavlík Z.; Rychtaříková J.; Šubrtová A.: ZÁKLADY DEMOGRAFIE. Academia Praha [3] DEMOGRAFIE. Český statistický úřad. [4] Roubíček Vladimír: ÚVOD DO DEMOGRAFIE. CODEX Bohemia. Praha [5] DEMOGRAFIE (NEJEN) PRO DEMOGRAFY. Ediční řada Sociologické pojmosloví, sv.2. Sociologické nakladatelství a Sociologický ústav AV ČR. Praha [6] Pavlík Z.; Kučera M. (eds.): POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 1994 až 2000, Katedra demografie a geodemografie PřFUK.Praha 1995 až [7] Kučera M.: POPULACE ČESKÉ REPUBLIKY ACTA DEMOGRAPHICA. Česká demografická společnost. Sociologický ústav Akademie věd ČR. Praha [8] Vallin Jaques: SVĚTOVÉ OBYVATELSTVO. Academia. Praha [9] Horská P.; Kučera M.; Maur E.; Stloukal M.: DĚTSTVÍ, RODINA A STÁŘÍ V DĚJINÁCH EVROPY. Panorama. Praha [10] Fialová L.; Kučera M.; Maur E.: DĚJINY OBYVATELSTVA ČESKÝCH ZEMÍ. Mladá Fronta. Praha 1998 [11] HISTORICKÁ DEMOGRAFIE. Sociologický ústav AV ČR. Praha 1995 [12] Rabušic Ladislav: KDE TY VŠECHNY DĚTI JSOU? PORODNOST V SOCIOLOGICKÉ PERSPEKTIVĚ. Sociologické nakladatelství (SLON). Praha

2 [13] DEMOGRAPHY (USA) [14] POPULATION AND DEVELOPMENT REVIEW (USA) [15] POPULATION STUDIES (GB) [16] POPULATION (FR) [17] POPULATION INDEX (USA) bibliografie Zdroje dat [1] POHYB OBYVATELSTVA V ČESKÉ REPUBLICE. Český statistický úřad. [2] DEMOGRAPHIC YEARBOOK. OSN (Každoročně od roku 1948.) [3] RECENT DEMOGRAPHIC DEVELOPMENTS IN EUROPE. Rada Evropy. (Každoročně od roku 1992.) [4] VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ LIDU. Český statistický úřad. Literatura a zdroje dat na internetu fakulta geografie / katedra demografie a geodemografie / demografie na internetu Czech Republic Population Information (POPIN): Česká demografická společnost: Informační zdroje PřF UK: světová bibliografie

3 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Demografie Název tématického celku: Úvod do demografie Cíl: Cílem je seznámit studenty s vymezením demografie jako vědy, s jejím objektem a předmětem. Studenti by dále měli získat stručný přehled o historii demografie ve světě i v české republice, seznámit se základními zdroji dat a zásadami konstrukce demografických ukazatelů. Tento tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1) Vymezení demografie jako vědy, historie demografie 2) Základní prameny demografických dat 3) Konstrukce demografických ukazatelů 4) Struktury obyvatelstva, stárnutí obyvatelstva Doporučená literatura pro první soustředění: [1], [5]. [1] používejte jako základní učební materiál. [5] obsahuje definice pojmů. Téma 1): K tomuto tématu prostudujte str. 5-8 z [1]. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: - vymezení objektu a předmětu demografie - rozdělení demografie na jednotlivé podobory - kdo je považován za zakladatele demografie - jaké jsou další významné světové osobnosti demografie a jejich činnost - od kdy jsou u nás známy první práce s demografickou tématikou - důležitým časovým mezníkům z hlediska datové základny - koho považujeme za zakladatele demografie v České republice - významným mezinárodním demografickým organizacím a časopisům. Dobře si zapamatujte: - čím se zabývá demografie jako věda, jaký je její objekt a předmět - hlavní významné osobnosti světové a domácí historie demografie - základní mezinárodní organizace a časopisy. Téma 2): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: - které jsou hlavní prameny demografických dat - definicím jednotlivých pramenů, jaké druhy dat nám poskytují, datování počátku jejich vzniku - jakou evidenci považujeme za úplnou 3

4 - kde jsou publikovány údaje z evidence přirozené měny, z evidence migrace a z evidence nemocnosti - jak je v České republice definována migrace - jaký je význam výběrových šetření Dobře si zapamatujte: - rozdíl mezi přítomným a bydlícím obyvatelstvem - do jakého období klademe počátek moderního sčítání lidu a mezinárodní srovnatelnost dat, v jakých publikacích najdeme výsledky sčítání - čím jsou významné roky: (sčítání lidu)1754; 1869; 1961; (evidence přirozené měny) 1924; 1950; 1953; (evidence migrace) definici úplné evidence - definici migrace v České republice Téma 3): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: - jak získáme tzv. analytická data - jak rozdělujeme analytická data - způsobu konstrukce základních typů ukazatelů - dalším kritériím používaným pro dělení demografických ukazatelů - časovému hledisku v demografické analýze - významu a základům konstrukce Lexisova diagramu (bude podrobněji probráno během soustředění) Dobře si zapamatujte: - definice jednotlivých demografických ukazatelů: ukazatel, míra, redukovaná míra, kvocient, index - rozdíl mezi pojmy: generace a kohorta, dokončený a přesný věk, transverzální a longitudinální přístup v demografické analýze Téma 4): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. Při studiu věnujte pozornost zejména těmto problémům: - zastoupení mužů a žen v populaci, pomocí jakých ukazatelů ho zjišťujeme a jakými faktory je ovlivněno - věkové pyramidě a třem základním typům věkové struktury - základním ukazatelům, které charakterizují věkovou strukturu obyvatelstva - jak je definován proces demografického stárnutí, jaké typy rozlišujeme, jaké má tento proces důsledky Dobře si zapamatujte: - na čem závisí zastoupení mužů a žen v populaci - pojmy: mužská nadúmrtnost, věková pyramida, demografické stárnutí 4

5 Po prostudování uvedené literatury byste měli 1) dobře porozumět těmto problémům: - vymezení demografie jako vědního oboru - vymezení objektu a předmětu demografie - jaké jsou základní historické mezníky a hlavní historické osobnosti demografie ve světě i v České republice - jaké jsou hlavní prameny demografických dat, jejich význam a důležité časové okamžiky v jejich vývoji - způsobu konstrukce demografických ukazatelů - pojetí času v demografické analýze - jaký význam má zkoumat strukturu obyvatelstva podle věku a pohlaví, jakých ukazatelů využíváme 2) uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: - úplná evidence - definici migrace v České republice - přítomné a domácí obyvatelstvo - analytická data - generace a kohorta - dokončený a přesný věk - transverzální a longitudinální přístup - mužská nadúmrtnost - věková pyramida - demografické stárnutí Pokud byste během studia měli problémy s porozuměním nějakému problému, tématu či pojmu, pečlivě je písemně formulujte, pomocí u se můžete obrátit na svého lektora. Hlouběji můžete daná témata studovat v [2] a [4]. Analýzy publikované na mohou posloužit k seznámení se se současnou situací ohledně čtvrtého tématu (Struktura obyvatelstva a demografické stárnutí). Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o písemné řešení následujících otázek: 1) Čím se zabývá demografie, jaký je její objekt a předmět? Jmenujte hlavní osobnosti světové a domácí demografie. 2) Jmenujte a stručně charakterizujte základní prameny demografických dat. 3) Vysvětlete význam věkové pyramidy a demografického stárnutí obyvatelstva. Metodický list pro druhé soustředění kombinovaného studia předmětu Demografie Název tématického celku: Procesy demografické reprodukce Cíl: Cílem je seznámit studenty s jednotlivými procesy demografické reprodukce (úmrtnost, porodnost, potratovost, sňatečnost, rozvodovost), základními ukazateli týkajícími se těchto 5

6 procesů. Student by měl rovněž získat základní představu o historickém vývoji a současné situaci v České republice, také v mezinárodním srovnání. Tento tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1) Úmrtnost 2) Porodnost 3) Potratovost 4) Sňatečnost 5) Rozvodovost 6) Celkové charakteristiky přirozené reprodukce Doporučená literatura pro druhé soustředění: [1], [3], [5], [1] používejte jako základní učební materiál. [3] používejte jako doplňující učební materiál. [5] obsahuje definice pojmů, popisuje jednotlivé demografické procesy. používejte jako doplňující učební materiál, pro získání přehledu o populačním vývoji obyvatelstva České republiky od roku 1989 po současnost. Téma 1): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. - demografie se zajímá o úmrtí jako o hromadný jev - kdo byli: J. Graunt, E. Halley, Jacques Bertillon - jaké známe ukazatele úrovně úmrtnosti - proč není hrubá míra úmrtnosti v současné době vhodným ukazatelem - jak členíme úmrtnost v prvním roce života - jakými způsoby můžeme odstranit vliv rozdílných věkových struktur při srovnávání úrovní úmrtnosti různých populací - jakým způsobem zvolíme standard - jaký je zásadní rozdíl mezi přímou a nepřímou standardizací [Standardizaci budeme počítat na druhém soustředění. Student by se měl připravit natolik, aby znal smysl této metody a základní princip.] - k čemu slouží úmrtnostní tabulka [Úmrtnostní tabulku budeme počítat na druhém soustředění. Student by se měl připravit natolik, aby znal základní princip její konstrukce, co je vstupní charakteristikou, kořen tabulky, co je výstupním ukazatelem.] - pomocí jakých ukazatelů sledujeme úroveň úmrtnosti dle příčin a úroveň nemocnosti - standardizace - tabulka života - úmrtnostní tabulka, kořen tabulky - naděje dožití (střední délka života) při narození, normální a pravděpodobná délka života 6

7 Téma 2): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. - významu procesu porodnosti v současném populačním vývoji - čím je (či může být) ovlivněna úroveň porodnosti - jaké kategorie sleduje statistika u narozených dětí - jaké známe ukazatele úrovně porodnosti a plodnosti - co jsou tabulky plodnosti - jaký význam má ukazatel úhrnná plodnost - porodnost, plodivost, plodnost - úhrnná a konečná plodnost (jaký je mezi nimi rozdíl) - hrubá míra reprodukce - diferenční plodnost Téma 3): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. - definici potratovosti - jaké druhy potratů rozlišuje statistika - jaké známe ukazatele úrovně potratovosti - jaké problémy může při studiu úrovně potratovosti způsobit legislativa - potratovost - druhy potratů - index potratovosti Téma 4): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. - definici sňatečnosti - jaké druhy sňatků rozlišujeme - jakými faktory může být ovlivněna intenzita sňatečnosti - jaké známe základní ukazatele úrovně sňatečnosti - jaké jsou typy sňatkových tabulek, co je jejich vstupním a výstupním ukazatelem - sňatečnost - úhrnná a konečná sňatečnost - sňatkové tabulky - konsensuální sňatky 7

8 Téma 5): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. - rozdílu mezi rozvodem a rozpadem manželství - faktorům, které ovlivňují úroveň rozvodovosti - jaké známe ukazatele úrovně rozvodovosti - co studuje kohortní analýza rozvodovosti - jaké údaje sleduje o rozvodovosti česká statistika - rozvod a rozpad manželství - úhrnná rozvodovost manželství - kohortní analýza rozvodovosti Téma 6): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. - co rozumíme přirozenou reprodukcí - jaké známe základní ukazatele přirozené reprodukce - uvědomte si rozdíl mezi hrubou a čistou mírou reprodukce - co nám říká Lotkův zákon latence - přirozená reprodukce - čistá míra reprodukce - Lotkův zákon latence, stabilní a stacionární populace Po prostudování uvedené literatury byste měli 1) dobře objasnit jednotlivé demografické procesy: - definovat, co rozumíme úmrtností, porodností, potratovostí, sňatečností, rozvodovostí, přirozenou reprodukcí - znát základní ukazatele, které charakterizují úroveň jednotlivých demografických procesů - znát faktory, kterými mohou být jednotlivé demografické procesy ovlivněny - vědět, jaké znaky sleduje demografická statistika v případě jednotlivých demografických procesů 2) uspokojivě vysvětlit tyto pojmy: - tabulky života - standardizace, úmrtnostní tabulka, střední délka života, normální a pravděpodobná délka života - úhrnná a konečná plodnost, hrubá míra reprodukce - úhrnná a konečná plodnost sňatečnost, sňatkové tabulky, konsensuální sňatky - čistá míra reprodukce, Lotkův zákon latence, stabilní a stacionární populace 8

9 Pokud byste během studia měli problémy s porozuměním nějakého problému, tématu či pojmu, pečlivě je písemně formulujte, pomocí u se můžete obrátit na svého lektora. Hlouběji můžete daná témata studovat v [2] a [4]. Analýzy publikované na podávají přehled o populačním vývoji obyvatelstva české republiky od roku 1989 do současnosti. Zde naleznete aktuální údaje. Pokud jste zvládli tento tematický celek, pokuste se pomocí Pohybu obyvatelstva zjistit či vypočítat nejnovější dostupné hodnoty ukazatelů v tabulkách na konci podkapitol v [1]. Dále se pokuste odpovědět na tyto otázky: 1) Co je střední délka života? 2) Co nám říkají ukazatele: úhrnná a konečná plodnost, hrubá a čistá míra reprodukce? Metodický list pro třetí soustředění kombinovaného studia předmětu Demografie Název tématického celku: Populační teorie, populační odhady a projekce Cíl: Cílem je seznámit studenty s nejznámějšími populačními teoriemi, zejména s první demografickou revolucí a druhým demografickým přechodem (resp. revolucí). Studenti by rovněž měli získat povědomí o demografickém vývoji světa a evropských zemí po druhé světové válce až do současnosti. Tento tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat: 1) Přehled o demografických teoriích 2) Demografická revoluce 3) Druhý demografický přechod 4) Populační odhady a projekce Doporučená literatura pro třetí soustředění: [1], [3], [4], [5], [1] používejte jako základní učební materiál. [3], [4] používejte jako doplňující učební materiál. [5] obsahuje definice pojmů. - zde jsou publikovány populační projekce počítané na ČSÚ. Téma 1): K tomuto tématu prostudujte str. 41 z [1], z [4]. - s jakou změnou je spojen vznik mnoha hypotéz a teorií týkajících se demografické problematiky - v čem spočívalo učení T. Malthuse 9

10 - malthuziánství - neomalthuziánství - populacionismus Téma 2): K tomuto tématu prostudujte str z [1], z [3]. - s jakými jmény je spojena teorie demografické revoluce - jaké změny umožnily nastoupeni procesu demografické revoluce - charakteristice procesu demografické revoluce - jak se v průběhu demografické revoluce mění základní demografické ukazatele - jaké známe typy demografické revoluce - jaké jsou důležité časové mezníky počátku a průběhu demografické revoluce - porozumění pojmu globální revoluce moderní doby - globální revoluce moderní doby - demografická revoluce - typy demografické revoluce Téma 3): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. - co je charakteristickým znakem druhého demografického přechodu - co je důsledkem tohoto procesu - časovému vymezení druhého demografického přechodu ve vyspělých zemích a v bývalých socialistických zemích - druhý demografický přechod - demografické stárnutí populací Téma 4): K tomuto tématu prostudujte str z [1]. - jaké informace podávají populační odhady a projekce - jaké odlišujeme populační odhady z hlediska času - jaké známe základní metody odhadů, z jakých dat tyto metody vycházejí - jaký je rozdíl mezi populační projekcí a prognózou - charakterizujte metody používané při výpočtu populačních projekcí - jaká používáme dělení populačních prognóz 10

11 - intercenzální odhad - interpolace - populační projekce a prognóza - extrapolace - komponentní metoda - dělení demografických prognóz Po prostudování uvedené literatury 1) byste měli: - mít povědomí o základních demografických teoriích - umět charakterizovat proces demografické revoluce a její průběh - umět charakterizovat proces druhého demografického přechodu a jeho průběh v evropských zemích - vědět, jaké informace podávají populační odhady a projekce 2) byste měli uspokojivě objasnit tyto pojmy: - malthuziánství, neomalthuziánství, populacionismus - globální revoluce moderní doby - demografická revoluce - druhý demografický přechod - demografické stárnutí populací - populační projekce a prognóza - interpolace, extrapolace - komponentní metoda Pokud byste během studia měli problémy s porozuměním nějakého problému, tématu či pojmu, pečlivě je písemně formulujte, pomocí u se můžete obrátit na svého lektora. Pro hlubší porozumění těmto procesům si můžete další informace vyhledat v [2] nebo v časopisech Demografie. Pokud jste zvládli tento tématický celek, pokuste se o písemné řešení následujících otázek: 1) Popište proces demografické revoluce. 2) Popište proces druhého demografického přechodu. 3) Pokuste se charakterizovat postavení České republiky v rámci Evropy z hlediska populačního vývoje. Zamyslete se nad důsledky současného populačního vývoje. Které oblasti jím mohou být ovlivněny a jakým způsobem. 11

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí

Obecná demografie. Doporučená literatura pro první soustředění: [1] a [5], případně [3] pro prohloubení vědomostí Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Obecná demografie Lektor: Mgr. Petra Šalamounová Kontakt: salamoune@centrum.cz Název tématického celku: ÚVOD DO DEMOGRAFIE Cíl: Cílem

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Demografie B

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Demografie B Demografie B_Dem Magisterské studium Garant předmětu: RNDr. Květa Kalibová, CSc. Vyučující:.. RNDr. Květa Kalibová, CSc. (PH) Mgr. Michal Tomčík (MO) Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah

Více

Základy demografie DEM

Základy demografie DEM Základy demografie DEM Mgr. Patrik Galeta, Ph.D. LS 2014 galeta@ksa.zcu.cz Př.: ČT, 14.50 16.20, TY211 www.oba.zcu.cz/personalia/pg.php Cv.: ČT, 16.40 18.10, TY214 sylabus je platný ke dni: 12.02.2014

Více

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis

Demografický vývoj. VY_32_INOVACE_Z.1.01 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Demografie V. Sňatečnost a rozvodovost

Demografie V. Sňatečnost a rozvodovost Demografie V Sňatečnost a rozvodovost 5.1 SŇATEK A SŇATEČNOST 5.2 HLUBŠÍ ANALÝZA SŇATEČNOSTI 5.3 TABULKY SŇATEČNOSTI 5.4 ROZVOD A ROZVODOVOST 5.5 KOHORTNÍ ANALÝZA ROZVODOVOSTI Sňatek a sňatečnost Hrubá

Více

Aktuální populační prognózy ČR srovnání vstupních předpokladů

Aktuální populační prognózy ČR srovnání vstupních předpokladů Aktuální populační prognózy ČR srovnání vstupních předpokladů 1. demografická konference PhD. studentů demografie Budoucí demografický vývoj aneb užití demografických prognóz v praxi 26. 11. 2009 Populační

Více

Hlavní demografické změny

Hlavní demografické změny Hlavní demografické změny Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura

Více

4. DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A PROCESY

4. DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A PROCESY 4. DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A PROCESY O čem je mapový oddíl DEMOGRAFICKÉ STRUKTURY A PROCESY? Mapový oddíl se zaměřuje na základní charakteristiky demografické struktury obyvatelstva Česka v letech 1921

Více

11. Úmrtnost. O čem je mapový oddíl? Co znázorňují mapy?

11. Úmrtnost. O čem je mapový oddíl? Co znázorňují mapy? 11. Úmrtnost O čem je mapový oddíl? Kapitola 11 podává ucelený přehled o změnách v intenzitních a strukturálních ukazatelích úmrtnosti české populace v období od meziválečného období až do současnosti.

Více

ANALÝZA POPULAČNÍHO VÝVOJE VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR # POPULATION MOVEMENT ANALYSIS IN SELECTED REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC. PALÁT, Milan.

ANALÝZA POPULAČNÍHO VÝVOJE VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR # POPULATION MOVEMENT ANALYSIS IN SELECTED REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC. PALÁT, Milan. ANALÝZA POPULAČNÍHO VÝVOJE VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR # POPULATION MOVEMENT ANALYSIS IN SELECTED REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC PALÁT, Milan Abstract The paper is aimed at the presentation obtained in the

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

SOUČASNÁ DEMOGRAFICKÁ SITUACE ČESKÉ REPUBLIKY VE

SOUČASNÁ DEMOGRAFICKÁ SITUACE ČESKÉ REPUBLIKY VE SOUČASNÁ DEMOGRAFICKÁ SITUACE ČEÉ REPUBLIKY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI ZEMĚMI EU Jitka Langhamrová, Tomáš Fiala Klíčová slova: Stárnutí obyvatelstva, biologické generace, index stáří, ekonomické generace,

Více

5. ÚMRTNOST. Co znázorňují mapy?

5. ÚMRTNOST. Co znázorňují mapy? 5. ÚMRTNOST O čem je mapový oddíl ÚMRTNOST? Mapový oddíl podává ucelený přehled o změnách v intenzitních a strukturálních ukazatelích úmrtnosti české populace od meziválečného období až do současnosti.

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Teze diplomové práce. Analýza změn přirozených pohybů obyvatelstva krajů ČR v 90.letech

PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA. Teze diplomové práce. Analýza změn přirozených pohybů obyvatelstva krajů ČR v 90.letech PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Teze diplomové práce Analýza změn přirozených pohybů obyvatelstva krajů ČR v 90.letech Autor: Bc.Petra Hrdličková Vedoucí: Ing. Marie Prášilová, CSc. 2003 Úvod a cíl práce Podstatou

Více

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR

Základní trendy aktuálního populačního vývoje ČR Demografický výhled České republiky a očekávané trendy populačního vývoje Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Perspektiva českého

Více

Vyšla publikace Demografická situace České republiky

Vyšla publikace Demografická situace České republiky Vyšla publikace Demografická situace České republiky Vyšla publikace Demografická situace České republiky. Proměny a kontexty 1993 2008. 29. 6. 2011; autor: Ludmila Fialová; rubrika: Právě vyšlo Demografická

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Slide 1 PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA DO ROKU 2070 Boris Burcin Tomáš Kučera Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Slide 2 Aktuální stav a vývoj obyvatelstva

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová

Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Česko a Slovensko 20 let samostatnosti z pohledu demografického vývoje Tomáš Fiala Jitka Langhamrová 1 Připravovaná stejnojmenná publikace: Úvod autorský tým za : katedra demografie fakulty informatiky

Více

Analýza populačního vývoje v ČR a jeho společenské souvislosti

Analýza populačního vývoje v ČR a jeho společenské souvislosti Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Sociologické problémy současného světa

Sociologické problémy současného světa Sociologické problémy současného světa Školní rok 2005/2006 letní semestr Přednášející: Prof. Ing. František Zich, DrSc Cíl předmětu: Seznámit studenty s problematikou otevřených aktuálních otázek soudobého

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1 SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Metodický list č. 1 Kontakt: Krebs@vse.cz Cíl: První soustředění bude teoretickým úvodem do problematiky. Cílem je seznámit studenty s vymezením disciplíny "sociální politika", s jejím

Více

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie

Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. KMK ML Sociologie Sociologie (B_Soc) Vysoká škola finanční a správní,o.p.s. Bakalářské studium Garant předmětu:. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Vyučující:.. doc. Dr. Z. Cecava, CSc. Mgr. O. Roubal prof. Ing. F. Zich, DrSc. PhDr.

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

Globální problémy-růst lidské populace

Globální problémy-růst lidské populace I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 16 Globální problémy-růst lidské

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Zdravotní pojištění

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Zdravotní pojištění Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Zdravotní pojištění Název tématického celku: Úvod do systému zdravotního pojištění a přehled právních předpisů Cíl: Seznámit posluchače

Více

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Vysočina Regionální zpravodajství NZIS Populační projekce kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013)

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) Michaela Němečková Tisková konference, 11. 9. 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kraje České republiky a jejich počet

Více

DC003: Jana Vobecká, Tomáš Kostelecký Sociologický ústav AV ČR

DC003: Jana Vobecká, Tomáš Kostelecký Sociologický ústav AV ČR DC003: Analýza vlivu finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných

Více

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA MĚSTA A SO ORP HRADEC KRÁLOVÉ NA OBDOBÍ

PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA MĚSTA A SO ORP HRADEC KRÁLOVÉ NA OBDOBÍ PROGNÓZA VÝVOJE OBYVATELSTVA MĚSTA A SO ORP HRADEC KRÁLOVÉ NA OBDOBÍ 2018 2050 Boris Burcin, Tomáš Kučera a Jan Kuranda Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie Albertov

Více

1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka Nina Dvořáková

1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka Nina Dvořáková 1.3. Přirozená měna obyvatelstva v obcích Česka 17 Nina Dvořáková Dlouhodobý vývoj přirozené měny je podmíněn ekonomickým a společenským rozvojem, úrovní zdravotní péče a kvalitou životních podmínek obyvatel.

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku

Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Projekce romské populace v České republice a na Slovensku Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Boris Vaňo Infostat Bratislava Příspěvek vznikl v

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Specifické míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, úrovně vzdělání a rodinného stavu v ČR

Specifické míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, úrovně vzdělání a rodinného stavu v ČR University of Economics Prague Faculty of Informatics and Statistics Specifické míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, úrovně vzdělání a rodinného stavu v ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi

Více

JAKÉ MÍSTO MÁ DATOVÁ ANALYTIKA V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH, HUMANITNÍCH NEBO BIO- SOCIÁLNÍCH OBORŮ

JAKÉ MÍSTO MÁ DATOVÁ ANALYTIKA V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH, HUMANITNÍCH NEBO BIO- SOCIÁLNÍCH OBORŮ JAKÉ MÍSTO MÁ DATOVÁ ANALYTIKA V PROSTŘEDÍ SOCIÁLNÍCH, HUMANITNÍCH NEBO BIO- SOCIÁLNÍCH OBORŮ PŘÍKLAD DEMOGRAFIE: VYUŽITÍ, INSPIRACE, MOŽNOSTI KLÁRA HULÍKOVÁ KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE, PŘÍRODOVĚDECKÁ

Více

Populační trendy v ČR - naděje nebo katastrofa? (demografický vývoj v sociologickém pohledu) Ladislav Rabušic

Populační trendy v ČR - naděje nebo katastrofa? (demografický vývoj v sociologickém pohledu) Ladislav Rabušic Populační trendy v ČR - naděje nebo katastrofa? (demografický vývoj v sociologickém pohledu) Ladislav Rabušic Obsah Stručný přehled současného českého populačního vývoje Stručný nástin příčin dnešního

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

3. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

3. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 3. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Mapový oddíl obsahuje tři mapové listy, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_St_2 STATISTIKA 2

Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_St_2 STATISTIKA 2 Metodický list pro. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_St_ STATISTIKA Název tematického celku: Testy parametrů některých, testy shody parametrů v několika souborech Cíl tematického celku:

Více

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU

DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU DŮSLEDKY STÁRNUTÍ POPULACE NA POTŘEBU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY NA PÍSECKU Ladislav Průša Abstrakt Stárnutí populace se nedotýká pouze systému důchodového pojištění, ale bezprostředně se dotýká rovněž

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Demografie. Učební text pro předmět U017. Ing. Jitka Langhamrová,CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku. Demografie. Učební text pro předmět U017. Ing. Jitka Langhamrová,CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Demografie Učební text pro předmět U017 Ing. Jitka Langhamrová,CSc. Praha 2007 Ing. Jitka Langhamrová, CSc. Praha 2007 ISBN 978-80-7399-218-7 3 Obsah

Více

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1

Veřejná politika II. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Veřejná politika II Metodický list číslo 1 Tematický celek Občanská společnost v demokratickém systému Tematický celek je rozdělen do těchto dílčích témat

Více

PROGNÓZY VÝVOJE OBYVATELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A JEHO VYBRANÝCH ÚZEMNÍCH SOUČÁSTÍ NA OBDOBÍ

PROGNÓZY VÝVOJE OBYVATELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A JEHO VYBRANÝCH ÚZEMNÍCH SOUČÁSTÍ NA OBDOBÍ PROGNÓZY VÝVOJE OBYVATELSTVA KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE A JEHO VYBRANÝCH ÚZEMNÍCH SOUČÁSTÍ NA OBDOBÍ 2018-2050 Boris Burcin, Tomáš Kučera a Jan Kuranda Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Katedra demografie

Více

Porovnání výsledků aktuálních populačních prognóz České republiky

Porovnání výsledků aktuálních populačních prognóz České republiky KATEDRA DEMOGRAFIE A GEODEMOGRAFIE Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Tel: (+420) 221 951 418 E-mail: demodept@natur.cuni.cz URL: https://portal.natur.cuni.cz/geografie/demografie Porovnání

Více

Věková a pohlavní struktura. VY_32_INOVACE_Z.1.04 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Věková a pohlavní struktura. VY_32_INOVACE_Z.1.04 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Prognózovaný a skutečný vývoj plodnosti žen v ČR a jeho důsledky (nejen) pro důchodový systém

Prognózovaný a skutečný vývoj plodnosti žen v ČR a jeho důsledky (nejen) pro důchodový systém Prognózovaný a skutečný vývoj plodnosti žen v ČR a jeho důsledky (nejen) pro důchodový systém Tomáš Fiala Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE Praha 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950

Více

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele

Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele. trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Naděje dožití (e x ) Konstrukce a dekompozice ukazatele trendy v intenzitě úmrtnosti omyly při hodnocení naděje dožití dekompozice rozdílu ukazatele Michala Lustigová / Konzultační den CHŽP - Sledování

Více

2. Demografické charakteristiky

2. Demografické charakteristiky 2. Demografické charakteristiky 2.1. Věková struktura Velikost populace všech vybraných států je zhruba srovnatelná, střední stav obyvatel těchto států se v roce 23 pohyboval mezi 5,4 až 1,3 milióny obyvatel.

Více

1. Vývoj věkové struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany

1. Vývoj věkové struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1. Vývoj věkové struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Lucie Pospíšilová Věková struktura obyvatel patří mezi základní charakteristiky, které vypovídají o demografické,

Více

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů

Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Česká rodina a domácnost z pohledu Sčítání lidu, domů a bytů Jitka Langhamrová,Vysoká škola ekonomická, Praha Téma rodina a domácnost je velice často diskutované. Je velké množství možností, jak na rodinu

Více

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí

Metodický list pro 4 soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Veřejná správa evropských zemí Cíl tématického celku: Hlavním cílem tohoto tématického okruhu je objasnit způsoby výkonu místní správy ve Švédsku a v Nizo, tj. ve dvou významných členských státech Evropské unie. Dále pak seznámit studenty

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE Z POHLEDU DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE ZTRÁTA ČI ZISK?

SAMETOVÁ REVOLUCE Z POHLEDU DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE ZTRÁTA ČI ZISK? SAMETOVÁ REVOLUCE Z POHLEDU DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE ZTRÁTA ČI ZISK? Abstrakt Martina Šimková Politické změny v Československu po roce 1989 nastolily nové podmínky pro reprodukční chování. Rodičovství postupně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Veřejné politiky Název tématického celku: Trh, stát a neziskový sektor regulátory v životě společnosti Cíl: Seznámit studenty s problematikou

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006 OBYVATELSTVO G. Petříková, 2006 Vývoj počtu obyvatel 1830 1930 1960 1975 1987 1999 1 miliarda 2 miliardy 3 miliardy 4 miliardy 5 miliard 6 miliard za 100 let za 30 let za 15 let za 12 let za 12 let Prostudujte

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ ODDĚLENÍ BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA V PLZEŇSKÉM KRAJI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Adriana Vraštilová Přírodovědná studia, Geografie se zaměřením

Více

Stárnutí obyvatelstva

Stárnutí obyvatelstva Kulatý stůl Praha, 31. 1. 12 Stárnutí obyvatelstva aktualizace projekce ČSÚ 9 Terezie Štyglerová, ČSÚ Miroslav Šimek, ČSÚ O aktualizované projekci (Revize 11) aktualizace o reálná data za roky 9 a 1, rok

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu RODINNÉ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: ÚVOD DO RODINNÉHO PRÁVA, PROBLEMATIKA UZAVÍRÁNÍ MANŽELSTVÍ A JEHO ZÁNIKU Předmětem prvního soustředění

Více

Pojetí generace v demografii a možnosti jeho využití při analýze společnosti

Pojetí generace v demografii a možnosti jeho využití při analýze společnosti Pojetí generace v demografii a možnosti jeho využití při analýze společnosti Leona Stašová Abstract Discussion about generations today is bringing a lot of inspiration to interpretation of many contemporary

Více

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA

4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA 4. ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA O čem je mapový oddíl ROZMÍSTĚNÍ OBYVATELSTVA? Oddíl obsahuje tři mapové dvojlisty, které se věnují základním charakteristikám vývoje počtu a rozmístění obyvatelstva v českých

Více

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě

Zrod a vývoj bankovních obchodů a bank ve středověké a raně novověké Evropě Cíl tématického celku: Výuka bude zaměřena na přehled historického vývoje bankovnictví v Evropě, s důrazem na české země od doby středověku až druhé poloviny 20. století. Jejím cílem je seznámit studenty

Více

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV

DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 DEMOGRAFICKÁ STUDIE MLADÁ BOLESLAV PhDr. Eva Pešková 211 1 1. Charakteristika města a základní demografické údaje 1.1. Město Mladá Boleslav a počet

Více

Věková struktura obyvatelstva, prognózy. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Věková struktura obyvatelstva, prognózy. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Věková struktura obyvatelstva, prognózy Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Struktura obyvatelstva sice používáme okamžiková data, ale je potřeba interpretovat je dynamicky, zachytit

Více

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ

předmětu ZÁKONNÉ POJIŠTĚNÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tematického celku: Zákonné pojištění úvod do problematiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit posluchače se

Více

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti 1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti a. Obyvatelstvo Demografická statistika se svojí dlouholetou tradicí je hlavním pilířem genderové statistiky, která ji v bohaté míře využívá. Sleduje údaje o obyvatelstvu

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Obsah přednášek Demografie

Obsah přednášek Demografie Obsah přednášek Demografie 1 OBECNÉ PROBLÉMY DEMOGRAFIE 2 DEMOGRAFICKÉ A GEODEMOGRAFICKÉ JEVY A ZPŮSOBY JEJICH ZJIŠŤOVÁNÍ 3 ANALÝZA STRUKTURY OBYVATELSTVA 4 ANALÝZA DEMOGRAFICKÉ REPRODUKCE 5 ÚMRTNOST A

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza vývoje počtu obyvatel v ČR Bc. Miloš Jeřábek

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Analýza vývoje počtu obyvatel v ČR Bc. Miloš Jeřábek Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza vývoje počtu obyvatel v ČR Bc. Miloš Jeřábek Diplomová práce 2011 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Ukazatele zdravotního stavu. Martin Horváth Kateřina Ivanová

Ukazatele zdravotního stavu. Martin Horváth Kateřina Ivanová Ukazatele zdravotního stavu Martin Horváth Kateřina Ivanová 1 Subjektivní hodnocení zdraví Zdroj 2 Střední délka života při narození a její část prožitá bez zdravotního omezení, muži, 2003 emě, které byly

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1

Teorie práva VŠFS. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Teorie práva VŠFS Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti teorie práva, vývoje právního myšlení a základů

Více

Život na venkově a stárnutí Ing. Pavlína Maříková, KHV PEF ČZU ČZU Praha U3V

Život na venkově a stárnutí Ing. Pavlína Maříková, KHV PEF ČZU ČZU Praha U3V Život na venkově a stárnutí Ing. Pavlína Maříková, KHV PEF ČZU 11. 12. 2014 ČZU Praha U3V Venkov stárne. je to tak? Stárnutí Ageing = stárnutí Stárnutí člověka / jedince Zvyšování věku jednotlivce Biologický

Více

Demografie IV. Úmrtnost a nemocnost

Demografie IV. Úmrtnost a nemocnost Demografie IV Úmrtnost a nemocnost Obsah Úmrtí a úmrtnost Individuální stárnutí a délka lidského života Jednoduché ukazatele úmrtnosti Úmrtnost dětí v prvním roce života Rozklad kojenecké úmrtnosti Úmrtnost

Více

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Důchodový věk v ČR od roku 948 Zákon o národním pojištění z roku 948 (Zákon 99/948 Sb.): Nárok na starobní důchod měl pojištěnec,

Více

K některým rysům demografického vývoje v České republice v závěru 20. století 1 / Ludmila Fialová

K některým rysům demografického vývoje v České republice v závěru 20. století 1 / Ludmila Fialová K některým rysům demografického vývoje v České republice v závěru 20. století 1 / Ludmila Fialová V průběhu 50. let se v České republice vytvořil relativně stabilní model demografického chování. Úroveň

Více

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025

Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Prognóza počtu a věkové struktury obyvatel MČ Praha-Satalice do roku 2025 Březen 2016 Zpracoval: RNDr. Tomáš Brabec, Ph.D. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Sekce strategií a politik, Kancelář

Více

Sociologické teorie moderní společnosti

Sociologické teorie moderní společnosti Sociologické teorie moderní společnosti N_STMs_1 Magisterské studium 2009/2010 Garant předmětu: prof. Ing. František Zich, DrSc. Vyučující: prof. Ing. František Zich, DrSc. Lucie Cviklová, M.A., Ph.D.

Více

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR

VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR VÝVOJ NĚKTERÝCH DEMOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK ZOHLEDŇUJÍCÍCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU V ČR Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi, Zdeněk Pavlík Abstrakt: Článek obsahuje projekci vývoje

Více

Připravovaný zákon o změně důchodového věku a jeho důsledky

Připravovaný zákon o změně důchodového věku a jeho důsledky University of Economics Prague Faculty of Informatics and Statistics Připravovaný zákon o změně důchodového věku a jeho důsledky Tomáš Fiala katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Více

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy

Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy v přípravě nových výrobků

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Metodický list pro první soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Regionální ekonomika Název tématického celku: Úvod do regionální ekonomie, Teorie lokalizace Cíl: Seznámit posluchače se základními

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění

INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu INSOLVENČNÍ PRÁVO I. soustředění Název tématického celku: Insolvenční právo obecná část I. Tematický celek je věnován vysvětlení základních pojmů a východisek,

Více

Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech

Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech Vliv bytové situace při transformaci demografického chování české populace v devadesátých letech 1. Transformace demografického chování 1.1. Příčiny transformace teoretické zakotvení Několik málo let po

Více

ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE

ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE ODHAD VÝVOJE FINANČNÍHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČESKÉ REPUBLIKY PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE Tomáš Fiala, Martina Miskolczi Abstrakt Článek obsahuje prognózu vývoje finančního zatížení

Více

20 let populačního vývoje největších měst Česka a Slovenska

20 let populačního vývoje největších měst Česka a Slovenska 20 let populačního vývoje největších měst Česka a Slovenska Luděk Šídlo KDGD PřF UK v Praze Branislav Šprocha INFOSTAT, Bratislava XLI. konference České demografické společnosti Česko a Slovensko ve společném

Více

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK

B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK B.2 Obyvatelstvo POČET OBYVATEL A JEJICH VĚK Ve ch oblastech (66 % území kraje) žije 17 % obyvatel Ústeckého kraje. Nejvíce urbanizované jsou okresy Most, Teplice a Ústí nad Labem, kde je na venkově méně

Více

Analýza demografického vývoje jako podklad pro důchodovou reformu

Analýza demografického vývoje jako podklad pro důchodovou reformu Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Analýza demografického vývoje jako podklad pro důchodovou reformu Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. RNDr. Martina Zámková, Ph.D. Vypracoval: Bc.

Více

K významnému jubileu Milana Kučery

K významnému jubileu Milana Kučery Zprávy Rychtaříková, J. Akkerman, A. 2003. Trajectories of Fertility and Household Composition in the Demographic Profile of the Czech Republic. Population and Environment, 24, 3, p. 225 254. Rychtaříková,

Více