ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU"

Transkript

1 Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Zpracoval Přezkoumal Jméno Funkce Datum Podpis vedoucí oddělení řízení Ing. Dagmar Divišová jakosti Ing. Petr Maršálek specialista EMS Ing. Zdeněk Polák technik BOZP a PO Mgr. Jarmila Božoňová personálně-právní ředitelka Ing. David Kutý výrobní ředitel Schválil Ing. Petr Konečný, MBA generální ředitel

2 ZO/04 Strana/celkem stran: 1/19 OBSAH Obsah Účel Působnost Zkratky a definice Zkratky Definice Integrovaný systém managementu Všeobecné požadavky Politika ISM Plánování Plánování postupu identifikace procesů, environmentálních aspektů, nebezpečí a rizik a jejich hodnocení a řízení Právní a jiné požadavky Cíle a programy Zavedení a provoz Struktura a odpovědnost Management zdrojů Komunikace a konzultace Dokumentace Požadavky na dokumentaci Příručka integrovaného systému managementu Řízení dokumentů Řízení záznamů Realizace produktu a řízení provozu Plánování realizace produktu Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu Návrh a vývoj Nakupování Řízení provozu, výroby a poskytování služeb Řízení monitorovacích a měřících zařízení Havarijní připravenost a reakce Kontrola a opatření k nápravě Monitorování, měření, analýza údajů Neshoda, náprava a prevence Interní audit Přezkoumání vedením Všeobecně Neustálé zlepšování Související dokumentace Přílohy... 19

3 ZO/04 Strana/celkem stran: 2/19 1 ÚČEL Účelem tohoto dokumentu je popsat integrovaný systém managementu (řízení) ve společnosti Ostravské vodárny (dále OVAK a.s.), který respektuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 (jakost), ČSN EN ISO 14001:2005 (životní prostředí) a ČSN OHSAS 18001:2008 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 2 PŮSOBNOST Tento dokument platí pro všechny zaměstnance OVAK a.s. a slouží rovněž pro potřeby externích auditorů a certifikačních orgánů, pro potřeby externích organizací a prezentaci integrovaného systému managementu všem zainteresovaným stranám. 3 ZKRATKY A DEFINICE 3.1 Zkratky BOZP EMS ISM OVAK a.s. SM SM BOZP SMJ THP ZO bezpečnost a ochrana zdraví při práci systém environmentálního managementu integrovaný systém managementu (SMJ + EMS + SM BOZP) Ostravské vodárny směrnice generálního ředitele systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci systém managementu jakosti technicko-hospodářský pracovník základní organizační norma 3.2 Definice Integrovaný systém managementu Celkový systém managementu, který zahrnuje tři dílčí systémy, a to systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém managementu jakosti Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování politiky jakosti. Systém environmentálního managementu Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení OVAK a.s. Vedení OVAK a.s. představuje generální ředitel a jednotliví odborní ředitelé. Kvalita, jakost V integrovaném systému managementu OVAK a.s. je používání názvosloví kvalita identické s názvoslovím jakost.

4 ZO/04 Strana/celkem stran: 3/19 Incident, nehoda V integrovaném systému managementu OVAK a.s. je používání názvosloví nehoda identické s názvoslovím incident. Zaměstnanci, pracovníci V integrovaném systému managementu OVAK a.s. je používání názvosloví zaměstnanec identické s názvoslovím pracovník. Outsourcovaný proces Proces, který je zajišťován externími subjekty. Další pojmy jsou používány v souladu s jejich definicemi v normách ČSN EN ISO 9001: 2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

5 ZO/04 Strana/celkem stran: 4/19 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU Společnost Ostravské vodárny vznikla v roce 1992 a na základě smlouvy se statutárním městem Ostrava provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území města Ostravy. Posláním společnosti Ostravské vodárny je: - zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod; - být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností přispívat k ochraně životního prostředí a stabilitě sociálního prostředí města Ostravy, a dbát přitom důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci; - provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy. 4.1 Všeobecné požadavky OVAK a.s. má vytvořený, dokumentovaný, uplatňovaný a udržovaný integrovaný systém managementu a vedení společnosti a zaměstnanci usilují o neustálé zlepšování jeho efektivity. Oblast působnosti integrovaného systému managementu zahrnuje celou společnost OVAK a.s. s tím, že Hydroanalytické laboratoře jsou navíc akreditovány Českým institutem pro akreditaci o.p.s. jako zkušební laboratoř č.1229 podle ČSN EN ISO/IEC OVAK a.s. neprovádí návrh a vývoj produktu, proto tento požadavek ČSN EN ISO 9001:2009 není v dokumentaci ISM popsán a zaveden. Integrovaný systém managementu je uplatňován všemi zaměstnanci OVAK a.s., kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti, které mohou mít vliv na kvalitu, dopady na životní prostředí a BOZP, pod vedením představitele managementu pro SMJ a SMBOZP a představitele managementu pro EMS. 4.2 Politika ISM Vrcholové vedení OVAK a.s. stanovilo a vyhlásilo Politiku ISM, která je vytvořena v souladu s posláním a strategickými záměry OVAK a.s., s ohledem na kvalitu, environmentální dopady činností, výrobků a služeb a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Návrh Politiky ISM zpracovává vedoucí oddělení řízení jakosti ve spolupráci se specialistou EMS a technikem BOZP a PO. Po přezkoumání představiteli managementu ISM je Politika ISM schválena generálním ředitelem a vydána jako příloha č.1 tohoto dokumentu. Minimálně jednou ročně v rámci přezkoumání ISM vedením, které probíhá dle směrnice SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením, je Politika ISM přezkoumána z hlediska jejího naplňování a aktuálnosti. V případě nutnosti aktualizace Politiky ISM odpovídá za její aktualizaci vedoucí oddělení řízení jakosti, v souladu se směrnicí SM/001 Řízení dokumentů. Politika ISM je umístěna na internetových stránkách a na vývěskách v rámci celé společnosti. Politika ISM určená pro umístění na jednotlivých vývěskách je distribuována vedoucím oddělení řízení jakosti na základě rozdělovníku. Politiku ISM určenou pro umístění na internetových stránkách vedoucí oddělení řízení jakosti předává v elektronické podobě vedoucímu oddělení vztahů s veřejností. 4.3 Plánování Plánování postupu identifikace procesů, environmentálních aspektů, nebezpečí a rizik a jejich hodnocení a řízení Procesy a) v OVAK a.s. jsou identifikovány procesy potřebné pro řádnou funkci SMJ, EMS a SM BOZP;

6 ZO/04 Strana/celkem stran: 5/19 b) procesy jsou rozděleny na hlavní, řídící a podpůrné (Obr.1); c) hlavní procesy jsou: - provoz zdrojů a úpravy vody (jímání vody, úprava vody), - provoz vodovodní sítě, - provoz kanalizační sítě, - provoz čistíren odpadních vod (čištění odpadních vod), - řízení zákaznických služeb spojených s dodávkou vody a odkanalizováním, d) kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů jsou popsány ve směrnicích: SM/012 Řízení procesu Provoz zdrojů a úpravy vody, SM/013 Řízení procesu Provoz vodovodní sítě, SM/014 Řízení procesu Provoz kanalizační sítě, SM/015 Řízení procesu Provoz čistíren odpadních vod, SM/016 Řízení zákaznických služeb. e) vedení OVAK a.s. zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování výše uvedených procesů a tyto procesy jsou monitorovány a analyzovány; f) vedení OVAK a.s. uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů; g) procesy jsou řízeny v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008; h) outsourcované procesy jsou řízeny v souladu se směrnicemi SM/027 Zakázková řízení v OVAK a.s., SM/009 Řízení nákupu a SM/010 Výběr a hodnocení dodavatelů. Obr.1 Procesy ISM a jejich vzájemné vazby Řídící procesy HLAVNÍ PROCESY Podpůrné procesy Strategické plánování Životní prostředí Stanovení organizační struktury Stanovení odpovědností a pravomocí Plánování procesů Nákup vody Jímání vody Úprava vody Vypouštění OV Čištění OV Monitorování a měření produktů Monitorování a měření procesů Řízení dokumentů Řízení záznamů ZÁKAZNÍK Uzavření smlouvy Dodávka pitné vody Odvedení odpadních vod Fakturace ZÁKAZNÍK Řízení monitorovacích a měřících zařízení Řízení neshodného produktu Řízení zdrojů Přezkoumání vedením Provozování vodovodní sítě Provozování kanalizační sítě Hodnocení spokojenosti zákazníka Výběr a hodnocení dodavatelů Interní audity Zlepšování Opatření k nápravě a preventivní opatření ZAMĚSTNANCI Bezpečnost a ochrana zdraví při práci DODAVATELÉ Legislativa a technické normy hlavní procesy procesní toky vzájemné vazby Zaměření na zákazníka a) OVAK a.s. si je vědom svého závazku neustále rozpoznávat a uspokojovat stávající i nové požadavky svých zákazníků;

7 ZO/04 Strana/celkem stran: 6/19 b) požadavky zákazníků jsou respektovány s cílem neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a tím splnit jejich očekávání; c) v oblasti ochrany životního prostředí jsou uplatňovány postupy zohledňující prevence znečišťování životního prostředí při plnění požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků; d) u zaměstnanců OVAK a.s. a externích dodavatelů, kteří zajišťují činnosti pro OVAK a.s., je věnována maximální pozornost na dodržování zásad BOZP a ochranu životního prostředí Environmentální aspekty OVAK a.s. má vytvořen a udržován postup pro identifikaci environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb, které řídí a na které má vliv, tak, aby byly určeny ty aspekty, které mají nebo mohou mít významný dopad na životní prostředí. Významnost identifikovaných environmentálních aspektů a jejich dopadů je stanovena pomocí stanovené metodiky hodnocení. Identifikované environmentální aspekty jsou zpracovány jako RŘ/004 Registr environmentálních aspektů OVAK a.s., který je průběžně přezkoumáván a aktualizován. Na základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření pro řízení environmentálních aspektů, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců Identifikované významné environmentální aspekty jsou brány v úvahu při stanovení environmentálních cílů, cílových hodnot a programů. Postup pro identifikaci environmentálních aspektů a hodnocení jejich dopadů je uveden ve směrnici SM/019 Identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů a dopadů Nebezpečí a rizika OVAK a.s. má vytvořen a udržován postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik včetně zavedení nezbytných opatření k jejich řízení. Identifikovaná významná rizika jsou brána v úvahu při stanovení cílů, cílových hodnot a programů BOZP. Významnost identifikovaných nebezpečí je stanovena a hodnocení rizik je provedeno pomocí stanovené metodiky hodnocení. Jsou stanovena rizika, která jsou průběžně přezkoumávána a aktualizována. Na základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření pro řízení rizik, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců. Postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik včetně identifikovaných rizik je uveden ve směrnici SM/017 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik Právní a jiné požadavky Zajištění přístupu k právním požadavkům a předpisům je popsáno ve směrnici SM/002 Řízení technické dokumentace a právních předpisů a jiných požadavků. Tento postup zajišťuje identifikaci a přístup k požadavkům právních předpisů a jiných požadavků týkajících se kvality produktů, environmentálních aspektů a dopadů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě potřeby jsou dány zaměstnanci společnosti podněty pro vydání nebo revizi příslušné řízené dokumentace Cíle a programy OVAK a.s. má vytvořen dokumentovaný postup pro stanovení cílů a programů ISM v souladu se směrnicí SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením. K naplnění závazků obsažených v Politice ISM jsou stanoveny v OVAK a.s. dokumentované cíle, cílové hodnoty a programy s ohledem na kvalitu produktu, požadavky právních předpisů a jiné požadavky, významné environmentální aspekty, nebezpečí a rizika BOZP, technologické postupy, provozní a obchodní požadavky a názory zainteresovaných stran, technologické, provozní a ekonomické možnosti společnosti.

8 ZO/04 Strana/celkem stran: 7/19 Pro dosažení cílů a cílových hodnot ISM jsou vytvořeny programy ISM, které obsahují: a) určení odpovědností a pravomocí potřebných ke splnění cílů a cílových hodnot pro příslušné funkce a úrovně společnosti; b) zdroje a harmonogram pro plnění cílů a cílových hodnot. Programy jsou zpracovány koordinačním týmem ISM ve spolupráci se zaměstnanci, kterých se program týká, a jsou vydány formou rozhodnutí generálního ředitele. Průběžné hodnocení plnění cílů, cílových hodnot stanovených v programech ISM společnosti probíhá ve stanovených termínech, které jsou uvedeny ve schválených programech ISM. Konečné vyhodnocení dosažení cílů je prováděno minimálně jednou ročně v rámci přezkoumání ISM vedením. V případě změn v procesech, činnostech, produktech nebo významných změnách organizačních a provozních podmínek, jsou cíle, cílové hodnoty upravovány. 4.4 Zavedení a provoz Struktura a odpovědnost Odpovědnost vedení Vedení OVAK a.s. poskytuje důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě při rozvíjení a uplatňování ISM a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti tím, že: a) sděluje uvnitř společnosti, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako požadavky právních předpisů a jiné požadavky; b) stanovuje Politiku ISM; c) zajišťuje, že jsou stanoveny cíle ISM; d) provádí přezkoumání ISM vedením; e) zajišťuje dostupnost zdrojů potřebných pro udržování a zlepšování ISM. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti všech zaměstnanců jsou definovány v základní organizační normě ZO/01 Organizační řád, v jednotlivých řídících normách a provozních předpisech, v Charakteristikách pracovních činností THP nebo v Pracovních činnostech zaměstnanců (u dělnických profesí) Představitel managementu Ve společnosti jsou jmenováni rozhodnutím generálního ředitele RŘ/001 Představitelé managementu ISM dva představitelé managementu ISM: - personálně-právní ředitelka pro oblast SMJ a SMBOZP, - výrobní ředitel pro oblast EMS. Představitelé managementu mají odpovědnost a pravomoc k: a) uplatňování požadavků ISM v rámci celé společnosti; b) zajištění, že ISM je stanoven, zaveden a udržován ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 včetně potřebných zdrojů; c) podávání zpráv vedení o fungování, výsledcích, výkonnosti a potřebách zlepšování ISM pro přezkoumání ISM vedením; d) prosazování povědomí o požadavcích zákazníka v OVAK a.s Koordinační tým ISM Ve společnosti jsou jmenováni tři zaměstnanci koordinačního týmu ISM, kteří identifikují požadavky stanovené v ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a zajišťují komunikaci a koordinaci mezi představiteli managementu ISM a zaměstnanci OVAK a.s. při jejich implementaci a uplatňování v ISM. Koordinační tým ISM je jmenován rozhodnutím generálního ředitele RŘ/001 Představitelé managementu ISM ve složení: - vedoucí oddělení řízení jakosti pro oblast SMJ,

9 ZO/04 Strana/celkem stran: 8/19 - specialista EMS pro oblast EMS, - technik BOZP a PO pro oblast SM BOZP Management zdrojů Poskytování zdrojů Na základě naplánovaných zdrojů jednotlivých útvarů v souladu se směrnicí SM/030 Controllingové řízení plány, rozpočty, reporting zajišťuje vedení OVAK a.s. potřebné zdroje pro: a) uplatňování, udržování a neustálé zlepšování ISM; b) zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků Lidské zdroje Odborná způsobilost, výcvik, vědomí závažnosti Všichni zaměstnanci OVAK a.s. jsou odborně způsobilí k provádění činností, které mají vliv na kvalitu produktů, životní prostředí nebo BOZP na pracovišti. Odborná způsobilost je stanovena v Charakteristikách pracovních činností THP nebo v Pracovních činnostech zaměstnanců (u dělnických profesí) s ohledem na vzdělání, výcvik, dovednosti a zkušenosti. Vzdělávání a výcvik zaměstnanců probíhá v souladu se směrnicí SM/006 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců včetně požadavků na hodnocení efektivnosti vzdělávání a udržování záznamů o vzdělávání a výcviku. Pomocí interních nebo externích školení, podnikového časopisu Zpravodaj, nástěnek, intranetu OVAK a.s. nebo interních sdělení je zajišťováno, aby měli všichni zaměstnanci povědomí o: a) důležitosti shody s Politikou ISM, postupy a požadavky ISM; b) významných environmentálních aspektech a s tím i souvisejících dopadech spojených s jejich prací a o environmentálních přínosech zlepšené osobní výkonnosti; c) významných rizicích a důležitosti dodržování požadavků BOZP při pracovních činnostech; d) důležitosti svých činností při plnění cílů ISM; e) jejich úlohách a odpovědnosti za dosažení shody s požadavky ISM, f) postupech a požadavcích na havarijní připravenost a reakci na havarijní situace; g) potenciálních následcích při nedodržení stanovených provozních postupů Infrastruktura a pracovní prostředí Pro dosažení shody s požadavky na produkt poskytuje a udržuje OVAK a.s. pronajatou vodohospodářskou infrastrukturu na základě dlouhodobé smlouvy se Statutárním městem Ostrava a vlastní infrastrukturu tvořenou provozními prostředky typu budov, strojů, vozového parku, výpočetní techniky apod. Řízení infrastruktury včetně její údržby, oprav a rozvoje je zajišťováno v souladu s řídícími normami společnosti. OVAK a.s. vytváří a udržuje pracovní prostředí tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí a zároveň byla dosažena shoda s požadavky na produkt. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vytváření vhodného pracovního prostředí v OVAK a.s. je zajišťováno řídícími normami společnosti Komunikace a konzultace Komunikace Komunikace v rámci OVAK a.s. se uskutečňuje s ohledem na informace a efektivnost ISM, ve vztahu ke kvalitě produktů, environmentálním aspektům a na informace týkající se BOZP.

10 ZO/04 Strana/celkem stran: 9/19 Interní komunikace Interní komunikace je důležitým předpokladem pro fungování a zlepšování ISM. Podpora zpětné vazby a komunikace od zaměstnanců na různých úrovních je prostředkem pro jejich zapojení a rozvoj týmové práce. Základní formy interní komunikace v rámci OVAK a.s. jsou: a) porady, konzultace, školení, neformální setkání; b) sdělení, hlášení, zprávy, záznamy, dokumentace; c) interní časopis Zpravodaj, intranet OVAK a.s., internetové stránky vývěsky na pracovištích; d) průzkum názorů zaměstnanců na sociální klima apod., e) v případě výskytu havarijní situace jsou způsoby a postupy interní komunikace dány havarijními plány a postupy Hlavní způsoby interní komunikace jsou: a) ústní b) písemný c) elektronický Na interní úrovni musí být zaměstnanci v rámci komunikace v ISM seznámeni s Politikou ISM, cíli, cílovými hodnotami a programy ISM, postupy k ochraně životního prostředí, havarijními plány a postupy, úkoly a odpovědnostmi v ISM závislými od konkrétního funkčního místa. Celkovou odpovědnost za interní komunikaci v rámci ISM mají jednotliví představitelé managementu. Interní podnět může předložit každý zaměstnanec OVAK a.s. formou interního sdělení adresovaného na vedoucího útvaru nebo odborného ředitele, nebo je možné tento podnět zaznamenat v zápisu z porad jednotlivých útvarů. Pro interní podněty je také možné využít schránky pro připomínky umístěné u vstupů do správních budov OVAK a.s. Externí komunikace Přístup k zákazníkům a všem zainteresovaným stranám je podpořen oboustrannou komunikací a OVAK a.s. přijímá a reaguje na podněty, připomínky a dotazy všech zainteresovaných stran. Postupy pro vyřizování stížností a reklamací upravuje směrnice SM/007 Vyřizování stížností a reklamací a SM/008 Reklamační řád. Pro informování veřejnosti slouží internetové stránky kde jsou k dispozici informace o poskytovaných službách a produktech. Pro externí komunikaci jsou dále využívány např.: - výroční zprávy, - veřejné sdělovací prostředky, - setkání s největšími průmyslovými odběrateli a setkání se starosty městských obvodů, - odborná setkání, - propagační akce, - průzkum veřejného mínění atd. Rozsah komunikace s orgány státní správy je dán především právními a jinými požadavky, které souvisí s kvalitou produktů, environmentálními aspekty a jejich dopady a bezpečností a ochranou zdraví při práci. Komunikace s orgány státní správy je zajišťována generálním ředitelem společnosti a zaměstnanci dle kompetencí stanovenými základní organizační normou ZO/01 Organizační řád. V případě výskytu havarijní situace jsou způsoby a postupy externí komunikace dány havarijními plány a postupy. Komunikace s dodavateli zajišťujícími činnosti související s kvalitou produktů, environmentálními aspekty a riziky BOZP společnosti probíhají em, telefonicky, ústní nebo písemnou formou. V rámci této komunikace jsou informováni o postupech a požadavcích EMS a SM BOZP OVAK a.s., které souvisí s jejich výrobky a poskytovanými službami.

11 ZO/04 Strana/celkem stran: 10/19 Rozhodnutí, zda bude společnost komunikovat o svých významných environmentálních aspektech, je posuzováno individuálně. Za komunikaci s veřejností odpovídá vedoucí oddělení vztahů s veřejností Konzultace Konzultace v oblasti SMJ zajišťuje vedoucí oddělení řízení jakosti, v oblasti EMS specialista EMS a v oblasti BOZP technik BOZP a PO. Zaměstnanci jsou zapojeni do přezkoumávání postupů k řízení a identifikaci environmentálních aspektů a rizik na pracovišti ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci. V případě, že dojde ke změně, která může ovlivnit významnost environmentálních aspektů nebo BOZP na pracovišti, je s příslušnými zaměstnanci tato záležitost konzultována a jsou navržena potřebná opatření. 4.5 Dokumentace Požadavky na dokumentaci Dokumentace ISM v OVAK a.s. obsahuje: a) Politiku integrovaného systému managementu - dokumentované prohlášení managementu o politice, cílech a cílových hodnotách ISM; b) Příručku ISM ; c) dokumentované postupy požadované normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a další dokumenty, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů; d) záznamy požadované výše uvedenými normami a další záznamy, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů. Struktura dokumentace OVAK a.s. je rozdělena do tří úrovní a je řízena v souladu se směrnicí SM/001 Řízení dokumentů. OVAK a.s. vede aktualizovaný seznam dokumentace ISM a seznamy dalších typů dokumentů v souladu s požadavky jednotlivých základních organizačních norem a směrnic generálního ředitele Příručka integrovaného systému managementu OVAK a.s. má vytvořen a udržován dokument ZO/04 Příručka integrovaného systému managementu, který zahrnuje: - oblast použití ISM s vyloučením řízení návrhu a vývoje, který není v OVAK a.s. aplikován; - odkazy na dokumentované postupy vytvořené pro ISM; - popis vzájemného působení mezi procesy. Příručka ISM je vydávána formou základní organizační normy a její distribuce a aktualizace probíhá v souladu se směrnicí SM/001 Řízení dokumentů Řízení dokumentů OVAK a.s. má vypracovaný a zavedený postup pro řízení dokumentů interního a externího původu ve směrnicích SM/001 Řízení dokumentů a SM/002 Řízení technické dokumentace, právních předpisů a požadavků. Všechny dokumenty, které nesplňují požadavky těchto směrnic na řízení dokumentů, jsou neřízenými dokumenty. Řízení dokumentů zabezpečuje, že dokumenty: a) jsou před vydáním schváleny; b) jsou přezkoumány a aktualizovány dle potřeby; c) mají zajištěnu identifikaci změn a aktuálního stavu;

12 ZO/04 Strana/celkem stran: 11/19 d) v aktuální podobě jsou dostupné v místech používání v elektronické podobě nebo v tištěné podobě formou řízených kopií; e) externího původu mají zajištěnou identifikaci a řízení jejich distribuce prostřednictvím vedoucího útvaru, jehož činností se externí dokument týká; f) zastaralé jsou chráněny proti neúmyslnému používání a vhodně identifikovány v případě jejich uchovávání. Při zpracování dokumentů v oblasti provozování veřejných vodovodů a kanalizací a v oblasti ochrany životního prostředí (např. provozní řád, havarijní plán), které podléhají zvláštnímu režimu schválení vyplývajícího z právních předpisů a případně z dalších stanovených závazných podmínek orgánů státní správy, jsou za naplnění těchto požadavků a dodržování podmínek procesu řízení dokumentů ve společnosti, především jejich aktualizace, stanoveni odpovědní zaměstnanci Řízení záznamů OVAK a.s. má vytvořeny a udržovány záznamy, aby se poskytly důkazy o shodě s požadavky ISM a o efektivním fungování ISM. Řízení záznamů, které jsou pořízeny v papírové nebo elektronické formě, je popsáno v základní organizační normě ZO/03 Spisový a skartační řád s ohledem na: - identifikaci, - ukládání, - ochranu, - vyhledávání, - stanovení doby uchovávání, - vypořádání záznamů. 4.6 Realizace produktu a řízení provozu Plánování realizace produktu OVAK a.s. plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu je prováděno v souladu s požadavky ostatních procesů ISM a s ohledem na jakost produktu, na významné environmentální aspekty a bezpečnostní hlediska v souladu se směrnicí SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením. Při plánování OVAK a.s. identifikuje: a) požadavky na produkt včetně posouzení environmentální aspektů a jejich dopadů, bezpečnostních rizik, požadavků právních předpisů a jiných požadavků; b) potřebu vytvořit procesy a dokumenty včetně poskytnutí zdrojů specifických pro produkt; c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování a kontrole, které jsou specifické pro produkt, a kritéria pro přijetí produktu; d) záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky Určování požadavků týkajících se produktu OVAK a.s. identifikuje: a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na dodání a činnosti po dodání; b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifické nebo zamýšlené použití, je-li známo; c) požadavky právních předpisů a jiné požadavky vztahující se k produktu; d) jakékoli dodatečné požadavky určené společností.

13 ZO/04 Strana/celkem stran: 12/19 Požadavky týkající se produktu jsou upraveny smluvním vztahem mezi zákazníkem a OVAK a.s. v souladu se směrnicí SM/016 Řízení zákaznických služeb a SM/026 Oběh obchodních smluv v OVAK a.s Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu OVAK a.s. přezkoumává požadavky týkající se produktu. Přezkoumání je provedeno před přijetím závazku OVAK a.s. dodat zákazníkovi produkt v rámci přípravy smluv nebo objednávek. OVAK a.s. zajistí, aby: a) byly stanoveny požadavky na produkt, včetně případných environmentálních požadavků a požadavků BOZP, b) byly vyřešeny smluvní a jiné požadavky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků, c) byl schopen splnit určené požadavky. O výsledcích přezkoumání a o opatřeních vyplývajících z přezkoumání jsou vedeny záznamy. V případě, že zákazník neposkytne žádné dokumentované vyjádření požadavků, je zákazníkovi předložen návrh smlouvy nebo objednávky. Po potvrzení ze strany zákazníka jsou požadavky uvedené ve smlouvě nebo objednávce považovány za dokumentované vyjádření jeho požadavků. V případě, že se změní požadavky na produkt, zajistí OVAK a.s., aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby byli o změněných požadavcích informováni příslušní zaměstnanci Návrh a vývoj V OVAK a.s. není aplikován návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Proces nakupování je popsán směrnicí SM/009 Řízení nákupu tak, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům, včetně jakosti, environmentálních požadavků a požadavků BOZP. Typ a rozsah kontroly uplatněné na dodavatele a nakupovaný produkt je závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo konečný produkt. V rámci procesu nakupování je stanoven a udržován postup pro identifikovaná rizika a významné environmentální aspekty pro zboží, zařízení a nakupované služby používané v OVAK a.s. a tento postup a požadavky jsou sdělovány dodavatelům a smluvním partnerům. Postupy a požadavky pro identifikované významné environmentální aspekty nebo bezpečnostní rizika výrobků a služeb používaných v OVAK a.s. jsou sdělovány příslušným smluvním partnerům. Dodavatelé jsou vybíráni a hodnoceni podle schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky OVAK a.s. Výběr a hodnocení dodavatelů je řízen v souladu se směrnicemi SM/027 Zakázková řízení v OVAK a.s. a SM/010 Výběr a hodnocení dodavatelů Informace pro nakupování Informace pro nakupování musí popisovat produkt, který se má nakoupit včetně: a) požadavků na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení, b) požadavků na kvalifikaci zaměstnanců, c) požadavků na ISM, d) požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků a požadavků BOZP. Přiměřenost specifikovaných požadavků pro nakupování je zjištěna předtím, než jsou sděleny dodavateli. Tyto kontrolní činnosti vyplývají z požadavků směrnice SM/009 Řízení nákupu.

14 ZO/04 Strana/celkem stran: 13/ Ověřování nakupovaného produktu Kontrolní činnosti nezbytné pro zajištění toho, aby nakupovaný produkt splnil specifikované požadavky, jsou prováděny příslušnými zaměstnanci s ohledem na druh produktu Řízení provozu, výroby a poskytování služeb V OVAK a.s. jsou určeny hlavní procesy, které se řídí příslušnými směrnicemi: - SM/012 Řízení procesu Provoz zdrojů a úpravy vody, - SM/013 Řízení procesu Provoz vodovodní sítě, - SM/014 Řízení procesu Provoz kanalizační sítě, - SM/015 Řízení procesu Provoz čistíren odpadních vod, - SM/016 Řízení zákaznických služeb. Procesy ve společnosti jsou řízeny s ohledem na kvalitu výstupů, identifikovaná rizika, významné environmentální aspekty a jejich dopady tak, aby byly ve shodě s vyhlášenou Politikou ISM, cíli a cílovými hodnotami společnosti. V rámci řízení provozu a poskytování služeb jsou stanoveny takové postupy, aby veškeré činnosti probíhaly v souladu s příslušnými právními a jinými environmentálními požadavky a požadavky BOZP. Dále jsou určeny procesy a činnosti, které souvisejí s identifikovanými riziky a významnými environmentálními aspekty a jsou ve shodě s Politikou ISM, cíli a cílovými hodnotami společnosti, a jsou popsány těmito směrnicemi: - SM/017 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, - SM/018 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - SM/019 Identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů a dopadů, - SM/020 Nakládání s vodami, - SM/021 Ochrana ovzduší, - SM/022 Nakládání s odpady, - SM/023 Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, - SM/024 Nakládání s energiemi, - SM/025 Havarijní připravenost a reakce. - SM/046 Organizace požární ochrany Všechny tyto procesy a činnosti jsou plánovány a zajišťovány s ohledem na: a) dostupnost informací, které popisují znaky produktu; b) dostupnost provozních předpisů, technické a jiné dokumentace; c) použití vhodného zařízení; d) dostupnost a použití monitorovacího a měřícího zařízení; e) uplatňování monitorování a měření; f) uskutečnění činností spojených s dodávkou a činností po dodání; g) identifikované environmentální aspekty; h) stanovená rizika Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb V OVAK a.s. jsou validovány technologické procesy a komplexní funkce nových nebo rekonstruovaných technologických celků a technologických zařízení v rámci jejich zkušebního provozu, který probíhá na základě provozního řádu pro zkušební provoz Identifikace a sledovatelnost OVAK a.s. používá běžných postupů identifikace produktu, které jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech ISM.

15 ZO/04 Strana/celkem stran: 14/ Majetek zákazníka K realizaci produktu jsou používány osobní údaje zákazníků, se kterými se nakládá v souladu s požadavky směrnice SM/099 Ochrana osobních údajů. Dále jako majetek zákazníka je využívána projektová dokumentace pro realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek. Příslušný útvar projektovou dokumentaci při používání identifikuje, ověřuje, chrání a zabezpečuje. V případě, že je ztracena, poškozena nebo se zjistí, že je nevhodná k použití, je zákazník informován a je pořízen záznam Ochrana produktu Pro nakupované produkty se OVAK a.s. řídí informacemi od dodavatele a pokud nejsou specifikovány, používá běžně užívané postupy. U dodávaných produktů (pitná voda) se řídí požadavky platných právních předpisů a řídícími normami společnosti Řízení monitorovacích a měřících zařízení Monitorování a měření, které se má provádět, a monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě produktu s určenými požadavky, jsou stanovena jednotlivými řídícími normami a technickou dokumentací. Řízení měřících a monitorovacích zařízení je prováděno v souladu s požadavky směrnice SM/011 Metrologický řád. V případech, kdy je nezbytné zajistit platné výsledky, měřící zařízení je: a) ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony; v případě, že takový etalon neexistuje, je základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenán; b) justováno nebo podle potřeby opakovaně justováno; c) identifikováno, tak, aby bylo možné určit stav kalibrace; d) zabezpečeno před takovými seřízeními, která by zrušila platnost výsledků měření; e) chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování. Když se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům, OVAK a.s. posuzuje a zaznamená platnost předchozích výsledků, a u dotčeného zařízení a u dotčeného produktu se provádí příslušná opatření. O výsledcích kalibrace a ověřování jsou udržovány záznamy. Jestliže se při monitorování a měření používá počítačový software, je před jeho počátečním použitím a dále podle potřeby potvrzena jeho schopnost plnit zamýšlenou aplikaci Havarijní připravenost a reakce V OVAK a.s. jsou vytvořeny a udržovány plány a postupy pro: a) identifikaci možností vzniku incidentů a havarijních situací, b) včasnou a správnou reakci na ně, c) prevenci a zmírnění pravděpodobných onemocnění, zranění a environmentálních dopadů, které mohou tyto situace způsobit. Pro identifikaci možnosti vzniku havarijních situací a havarijního ohrožení, které mohou mít dopad na jakost produktu, životní prostředí, na BOZP a pro reakce na ně, je stanoven postup ve směrnici SM/025 Havarijní připravenost a reakce, SM/044 Plán krizové připravenosti OVAK a.s. a SM/018 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě vypracovaného a aktualizovaného rozhodnutí generálního ředitele RŘ/004 Registr environmentálních aspektů, jsou identifikovány environmentální aspekty, pro které jsou zavedeny a udržovány postupy umožňující pohotovou reakci na možná externí a interní havarijní rizika, jejich prevenci a minimalizaci možných negativních environmentálních dopadů a určeny nezbytné zdroje pro

16 ZO/04 Strana/celkem stran: 15/19 případ, kdy k havárii skutečně dojde. Zpracované havarijní plány a postupy vycházejí z právních požadavků, z identifikovaných rizik a zkušeností z dřívějších mimořádných situací. Pro rychlou a účinnou reakci v případě vzniku havarijních situací a havarijního ohrožení je tam, kde je to možné, prověřována materiálová a lidská připravenost i spojení na externí pomoc. Na základě hodnocení havarijních a krizových stavů, skoronehod, nehod a neshod je na základě přezkoumání ISM vedením prováděna aktualizace havarijních postupů. Organizace požární ochrany je řešena směrnicemi SM/046 Organizace Požární ochrany a SM/037 Používání a skladování hořlavých kapalin. 4.7 Kontrola a opatření k nápravě Monitorování, měření, analýza údajů OVAK a.s. plánuje, vytváří, uplatňuje a udržuje postupy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné k: a) prokázání shody produktu, b) zajištění shody s požadavky ISM, c) monitorování a měření účinnosti a neustálému zlepšování efektivity ISM, d) pravidelnému monitorování klíčových znaků procesů a činností s významným dopadem na jakost produktu, životní prostředí nebo BOZP Procesy a postupy monitorování a měření Sledovaná kritéria hlavních procesů, environmentální výkonnosti (environmentální profil) a výkonnosti BOZP jsou stanovena v Registru monitorovaných a měřených procesů" v souladu se směrnicí SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením. Pro monitorování a měření jsou stanoveny postupy, které umožňují: a) kvalitativní i kvantitativní opatření vhodná k potřebám společnosti; b) monitorování míry dosažení cílů OVAK a.s Spokojenost zákazníka Jako jeden ze způsobu měření výkonnosti ISM monitoruje OVAK a.s. informace týkající se vnímání zákazníka. Postup pro monitorování spokojenosti zákazníka je popsán ve směrnici SM/016 Řízení zákaznických služeb Monitorování a měření produktu OVAK a.s. monitoruje a měří znaky produktu, aby si ověřil, že jsou splněny požadavky na produkt. To se provádí v daných etapách realizačního procesu produktu v souladu s plánovacími činnostmi. Postupy monitorování a měření klíčových znaků činností, které mají nebo mohou mít dopad na jakost, životní prostředí nebo BOZP, zahrnují zaznamenávání informací sledujících realizované činnosti, příslušné nástroje řízení provozu a shodu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, cíli a cílovými hodnotami společnosti. Postupy monitorování a měření jsou stanoveny v příslušných dokumentech ISM. Měření veličin mohou být realizována na základě smluvního vztahu s externí organizací. Před uzavřením smlouvy zaměstnanec odpovědný za zajištění této služby je povinen si vyžádat příslušný doklad o způsobilosti pro požadovanou činnost. Rozsah monitorování a měření, kvalifikační kriteria a způsob dokumentování je vždy předmětem obchodní smlouvy, kterou společnost na tyto činnosti uzavírá s externím dodavatelem. Záznamy a vyhodnocení z provedeného monitorování a měření jsou předány odborným externím pracovníkem zaměstnanci odpovědnému za realizaci příslušného měření, který odpovídá za vyhodnocení shody či neshody s cílovými hodnotami a uložení těchto záznamů.

17 ZO/04 Strana/celkem stran: 16/19 V případě neuspokojivých výsledků jsou přijata příslušná opatření k nápravě v souladu s SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření. Monitorování a měření produktu v rámci jednotlivých procesů je popsáno ve směrnicích pro tyto procesy. V rámci měření a monitorování výkonnosti BOZP se provádí: - monitorování míry dosažení cílů BOZP, - proaktivní opatření, která monitorují shodu s programy SM BOZP, provozními kritérii a požadavky příslušných zákonů a předpisů, - reaktivní opatření pro monitorování nehod, nemocí, nežádoucích událostí a dalších historických důkazů o nedostatečné výkonnosti BOZP, - zaznamenávání údajů a výsledků z monitorování a měření Hodnocení souladu Ve společnosti jsou prováděny interní kontroly zaměřené na hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými environmentálními požadavky, které se na OVAK a.s. vztahují, a jsou řízeny v souladu s SM/002 Řízení technické dokumentace, právních předpisů a jiných požadavků. O provedené kontrole a zjištěném stavu je proveden písemný záznam. V případě neplnění právních a jiných environmentálních požadavků je zaznamenána neshoda a jsou přijata potřebná nápravná a preventivní opatření v souladu s SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření. Prověřování souladu s právními a jinými environmentálními požadavky probíhá rovněž v rámci interních a externích auditů. Zajištění hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými environmentálními požadavky probíhá v souladu se směrnicemi: - SM/020 Nakládání s vodami, - SM/021 Ochrana ovzduší, - SM/022 Nakládání s odpady, - SM/023 Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, - SM/024 Nakládání s energiemi. Hodnocení souladu BOZP s právními předpisy a jinými požadavky, které se vztahují na společnost, je prováděno dle směrnic SM/017 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik a SM/018 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci těchto procesů: - interní a externí audity, - analýzy kontrol orgánů státní správy (inspekce práce, ochrany zdraví, požární ochrany), - prověrky BOZP a PO, - přezkoumávání souladu s právními předpisy a jinými požadavky při vyšetřování a vyhodnocování incidentů a posuzování rizik Analýza údajů Aby se prokázala vhodnost a efektivnost ISM a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti ISM, OVAK a.s. určuje, shromažďuje a analyzuje vhodné údaje, které získává z monitorování a měření nebo z jiných odpovídajících zdrojů. Analýza údajů poskytuje informace týkající se: - spokojenosti zákazníka, - shody s požadavky na produkt, - znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření, - dodavatelů, - významných environmentálních aspektů a jejich dopadů, - havarijních situací a havarijního ohrožení s možným dopadem na životní prostředí, - nehod pracovních úrazů, mimořádných událostí, skoronehod apod.

18 ZO/04 Strana/celkem stran: 17/ Neshoda, náprava a prevence Nehoda, incident, neshoda OVAK a.s. má vytvořeny a udržovány postupy pro definování odpovědností a pravomocí pro řešení a vyšetřování nehod, skoronehod nebo neshod a přijmutí opatření ke zmírnění jakýchkoli následků z nich pocházejících. Tyto postupy jsou uvedeny ve směrnicích: - SM/017 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, - SM/018 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření Neshodný produkt OVAK a.s. zajišťuje, že produkt, který není ve shodě s požadavky na produkt, je identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem jsou stanoveny ve směrnici SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření a v jednotlivých směrnicích popisujících hlavní procesy. O povaze neshod a všech provedených následných opatřeních jsou vedeny záznamy. Zjistí-li se neshodný produkt až po dodání nebo na začátku jeho používání, OVAK a.s. provádí opatření odpovídající důsledkům neshody nebo potenciálním důsledkům neshody. Neshoda v ISM zahrnuje neplnění specifikovaných požadavků, ukazatelů, limitů při monitorování a měření činností, které mohou mít významný dopad na jakost produktu, životní prostředí nebo BOZP nebo nedodržení podmínek vyplývajících z požadavků právních předpisů a jiných požadavků. Nedodržení podmínek vyplývajících z požadavků právních předpisů a jiných požadavků je považováno za nejzávažnější neshodu. Pokud se objeví náznak určitých trendů ve vývoji neshod, případně hrozí-li vznik neshody, je namístě navrhnout preventivní opatření vycházející z rozboru všech potenciálních příčin a zdrojů neshod. Opatření musí být přiměřená rozsahu a významu neshody. Přednost mají preventivní opatření vyplývající z identifikace havarijního rizika. Po zjištění příčiny neshody, stanovení vlastního postupu, realizaci a kontrole plnění přijatých opatření může být výstupem řešení neshody, je-li to účelné, i změna postupů v dokumentaci ISM Opatření k nápravě V OVAK a.s. jsou přijímána opatření, která odstraní příčiny neshod, aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu. Opatření k nápravě jsou přiměřená důsledkům zjištěných neshod. OVAK a.s. zavádí a zaznamenává změny v dokumentovaných postupech, které vyplývají z opatření k nápravě. OVAK a.s. má vytvořen a udržován dokumentovaný postup pro provádění opatření k nápravě ve směrnici SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření, kterým se stanoví požadavky na: a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníků), b) určení příčin neshod, c) vyhodnocení potřeb opatření k zajištění toho, že se neshody znovu neobjeví, d) stanovení a uplatnění potřebného opatření, e) záznamy výsledků přijatých opatření, f) přezkoumání a ověření účinnosti a efektivnosti přijatého opatření k nápravě, g) přezkoumání a zhodnocení rizik a aspektů všech navrhovaných opatření k nápravě před zavedením opatření do provozu.

19 ZO/04 Strana/celkem stran: 18/ Preventivní opatření V OVAK a.s. jsou přijímána preventivní opatření, která se vztahují k neshodám, které ještě nenastaly, ale je možné je předvídat. Preventivní opatření jsou přiměřená následkům případných neshod. OVAK a.s. zavádí a zaznamenává jakékoli změny v dokumentovaných postupech, které vyplývají z preventivních opatření. OVAK a.s. má vytvořen a udržován dokumentovaný postup pro přijímání preventivních opatření ve směrnici SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření Interní audit OVAK a.s. má vytvořen a udržován postup pro provádění interních auditů na základě programu auditů, ve kterém jsou stanoveny odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, na předkládání zpráv o výsledcích a na udržování záznamů, a požadavky na odbornou způsobilost interních auditorů včetně jejich nestrannosti. Tento postup je popsán ve směrnici SM/003 Interní audit. Interní audity jsou prováděny v plánovaných intervalech tak, aby se prověřilo, zda ISM: a) odpovídá plánovaným činnostem ISM včetně požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008; b) je správně zaveden a udržován; c) je efektivní při naplňování Politiky ISM, cílů a cílových hodnot OVAK a.s. Účelem interních auditů je také přezkoumání výsledků předchozích auditů a poskytování informací o výsledcích auditů vedení OVAK a.s. Program auditů včetně časového rozvrhu vychází ze stavu a důležitosti procesů, významu environmentálních aspektů a jejich dopadů, rizik činností společnosti a z výsledků předcházejících auditů. Vedoucí útvaru odpovědný za auditovanou oblast zajišťuje, aby byla bez zbytečných průtahů provedena opatření k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Mezi následné činnosti se zahrnuje ověření realizace a účinnosti provedených opatření. 4.8 Přezkoumání vedením Všeobecně Cílem přezkoumání ISM vedením společnosti je hodnocení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti ISM ve vztahu k Politice ISM, cílům a cílovým hodnotám, k platné dokumentaci ISM, posouzení příležitostí pro zlepšování a potřebě změn v ISM. Vedení OVAK a.s. přezkoumává ISM minimálně jednou ročně. Postup pro přezkoumání ISM vedením je popsán ve směrnici SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením včetně definování vstupů a výstupů z přezkoumání Neustálé zlepšování OVAK a.s. neustále zlepšuje efektivnost ISM, a to využíváním Politiky ISM, stanovených cílů, cílových hodnot a programů, výsledků auditů, analýzy údajů, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání ISM vedením.

20 ZO/04 Strana/celkem stran: 19/19 5 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Související dokumentace ISM je uvedena v předcházejících kapitolách tohoto dokumentu. 6 PŘÍLOHY Příloha č.1 Příloha č.2 Politika integrovaného systému managementu Vztahy mezi Příručkou ISM, ISO 9001:2009 (SMJ), ISO 14001:2004 (EMS) a OHSAS 18001:2008 (SMBOZP)

21 ZO/04 Příloha č.: 1 Strana/celkem stran: 1/1 -

22 ZO/04 Příloha č.: 2 Strana/celkem stran: 1/1 Vztahy mezi Příručkou ISM, ISO 9001:2009 (SMJ), ISO 14001:2004 (EMS) a OHSAS 18001:2008 (SMBOZP) Příručka ISM SMJ EMS/SMBOZP Oblast Požadavky na SMJ, EMS, SMBOZP Politika Plánování Identifikace procesů , 4.6 Zaměření na zákazníka , , 7.2.1, Environmentální aspekty, rizika , Právní a jiné požadavky , Cíle, programy , Odpovědnost managementu 4.4.1, , Odpovědnosti, pravomoc a komunikace Managementu zdrojů , Poskytování zdrojů Lidské zdroje, výcvik, povědomí a odborná způsobilost Infrastruktura Pracovní prostředí , Konzultace a komunikace Požadavky na dokumentaci Příručka integrovaného systému managementu Řízení dokumentů Řízení záznamů Řízení provozu a realizace produktu Plánování realizace produktu 4.6.2, Procesy týkající se zák., komunikace Nakupování Výroba a poskytování služeb Řízení monitorovacích a měřicích zařízení Havarijní připravenost a reakce Měření, analýza a zlepšování Monitorování a měření Monitorování a měření procesů Spokojenost zákazníka Monitorování a měření produktu , Hodnocení souladu Analýza údajů Vyšetřování incidentu (platí jen pro SMBOZP) , Řízení neshodného produktu Opatření k nápravě Preventivní opatření Interní audit ,5.6, Přezkoumání managementu , 4.6 Neustálé zlepšování

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 Blok IV. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 12. Systémy

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Politika bezpečnosti informací

Politika bezpečnosti informací ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Politika bezpečnosti informací Číslo dokumentu: OS4402 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 03.06.2013 Účinnost od : 18.06.2013 Platnost do: Zpracoval: Ing. Vladimír Fikejs

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 7-8 Ročník: Identifikace

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi

NABÍDKA SLUŽEB. Jiří Dvořák. autorizovaný inspektor. specialista bezpečnosti práce. analýza rizik. koordinátor BOZP na staveništi NABÍDKA SLUŽEB Jiří Dvořák autorizovaný inspektor specialista bezpečnosti práce analýza rizik koordinátor BOZP na staveništi zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

REGISTR RIZIK. Registr rizik. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument!

REGISTR RIZIK. Registr rizik. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. Vytištěním byl pořízen NEŘÍZENÝ (neaktualizovatelný)dokument! strana 1 z 10 REGISTR RIZIK vypracoval: František Svoboda útvar : TÚ datum: 9.12.2008 podpis: schválil: podpis: ing.zdeněk KRČEK platnost od: 10.prosince 2008 číslo revize: 2 platnost revize od: 1.1.2012

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2015 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

Evid.č. dokumentu: 0512/VHS

Evid.č. dokumentu: 0512/VHS 2 / 13 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Identifikování potřeby Plánu jakosti... 3 1.2 Předmět Plánu jakosti... 3 1.3 Vstupy pro Plán jakosti... 5 1.4 Cíle kvality... 5 2. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ZA PROJEKT... 5

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

ŽD M1. Předpis O systému zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy Železnice Desná. ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy

ŽD M1. Předpis O systému zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy Železnice Desná. ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy Předpis O systému zajišťování bezpečnosti při provozování dráhy Železnice Desná ve smyslu vyhlášky č.376/2006 Sb., Ministerstva dopravy Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012

Více

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1

Organizační směrnice: Příručka kvality OS 1 Organizační směrnice Číslo: OS 1 Platnost od: 1. 5. 2015 Příručka kvality Vydání: 01 Výtisk č.: 01 Zpracoval: Ing. Bc. Věra Kocianová Schválil: Ing. Jan Jedlička Obsah 1 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE... 3 2

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení

Reklamační řád. Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice. I. Obecná ustanovení Reklamační řád Obec Doubravice, Doubravice 155, 544 51 Doubravice I. Obecná ustanovení obec Doubravice, jako provozovatel Vodárenské Infrastruktury (dále jen dodavatel) zajištující dodávku pitné vody z

Více

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing.

ATONA_BLANSKO_MKE PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU. Příručka managementu. Vydání: 3 Nahrazuje: 2. Schváleno: GR. Vyhotovil: Dne: Ing. PŘÍRUČKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Strana: 1 ÚVOD Společnost ATONA s.r.o. působí na trhu od roku 2000 a prosazuje se v oblasti zpracování plechu díky použití nejmodernějších technologií, hlavně však díky

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Příručka systému environmentálního managementu Semestrální práce Autor práce: Ing.

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov

Představení výsledků projektu. Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Představení výsledků projektu Implementace procesního modelu s využitím ADONIS na Městském úřadě Prostějov Procesy Městského úřadu Prostějov Identifikováno 923 procesů Setříděno do 173 procesů Jeden proces

Více

B e z p e č n ý p o d n i k

B e z p e č n ý p o d n i k STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i k Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování Neustálé zlepšování Plánování Kontrola, měření a hodnocení

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace

Více