ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU"

Transkript

1 Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Zpracoval Přezkoumal Jméno Funkce Datum Podpis vedoucí oddělení řízení Ing. Dagmar Divišová jakosti Ing. Petr Maršálek specialista EMS Ing. Zdeněk Polák technik BOZP a PO Mgr. Jarmila Božoňová personálně-právní ředitelka Ing. David Kutý výrobní ředitel Schválil Ing. Petr Konečný, MBA generální ředitel

2 ZO/04 Strana/celkem stran: 1/19 OBSAH Obsah Účel Působnost Zkratky a definice Zkratky Definice Integrovaný systém managementu Všeobecné požadavky Politika ISM Plánování Plánování postupu identifikace procesů, environmentálních aspektů, nebezpečí a rizik a jejich hodnocení a řízení Právní a jiné požadavky Cíle a programy Zavedení a provoz Struktura a odpovědnost Management zdrojů Komunikace a konzultace Dokumentace Požadavky na dokumentaci Příručka integrovaného systému managementu Řízení dokumentů Řízení záznamů Realizace produktu a řízení provozu Plánování realizace produktu Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu Návrh a vývoj Nakupování Řízení provozu, výroby a poskytování služeb Řízení monitorovacích a měřících zařízení Havarijní připravenost a reakce Kontrola a opatření k nápravě Monitorování, měření, analýza údajů Neshoda, náprava a prevence Interní audit Přezkoumání vedením Všeobecně Neustálé zlepšování Související dokumentace Přílohy... 19

3 ZO/04 Strana/celkem stran: 2/19 1 ÚČEL Účelem tohoto dokumentu je popsat integrovaný systém managementu (řízení) ve společnosti Ostravské vodárny (dále OVAK a.s.), který respektuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009 (jakost), ČSN EN ISO 14001:2005 (životní prostředí) a ČSN OHSAS 18001:2008 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 2 PŮSOBNOST Tento dokument platí pro všechny zaměstnance OVAK a.s. a slouží rovněž pro potřeby externích auditorů a certifikačních orgánů, pro potřeby externích organizací a prezentaci integrovaného systému managementu všem zainteresovaným stranám. 3 ZKRATKY A DEFINICE 3.1 Zkratky BOZP EMS ISM OVAK a.s. SM SM BOZP SMJ THP ZO bezpečnost a ochrana zdraví při práci systém environmentálního managementu integrovaný systém managementu (SMJ + EMS + SM BOZP) Ostravské vodárny směrnice generálního ředitele systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci systém managementu jakosti technicko-hospodářský pracovník základní organizační norma 3.2 Definice Integrovaný systém managementu Celkový systém managementu, který zahrnuje tři dílčí systémy, a to systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém managementu jakosti Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování politiky jakosti. Systém environmentálního managementu Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení OVAK a.s. Vedení OVAK a.s. představuje generální ředitel a jednotliví odborní ředitelé. Kvalita, jakost V integrovaném systému managementu OVAK a.s. je používání názvosloví kvalita identické s názvoslovím jakost.

4 ZO/04 Strana/celkem stran: 3/19 Incident, nehoda V integrovaném systému managementu OVAK a.s. je používání názvosloví nehoda identické s názvoslovím incident. Zaměstnanci, pracovníci V integrovaném systému managementu OVAK a.s. je používání názvosloví zaměstnanec identické s názvoslovím pracovník. Outsourcovaný proces Proces, který je zajišťován externími subjekty. Další pojmy jsou používány v souladu s jejich definicemi v normách ČSN EN ISO 9001: 2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

5 ZO/04 Strana/celkem stran: 4/19 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU Společnost Ostravské vodárny vznikla v roce 1992 a na základě smlouvy se statutárním městem Ostrava provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území města Ostravy. Posláním společnosti Ostravské vodárny je: - zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod; - být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností přispívat k ochraně životního prostředí a stabilitě sociálního prostředí města Ostravy, a dbát přitom důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci; - provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy. 4.1 Všeobecné požadavky OVAK a.s. má vytvořený, dokumentovaný, uplatňovaný a udržovaný integrovaný systém managementu a vedení společnosti a zaměstnanci usilují o neustálé zlepšování jeho efektivity. Oblast působnosti integrovaného systému managementu zahrnuje celou společnost OVAK a.s. s tím, že Hydroanalytické laboratoře jsou navíc akreditovány Českým institutem pro akreditaci o.p.s. jako zkušební laboratoř č.1229 podle ČSN EN ISO/IEC OVAK a.s. neprovádí návrh a vývoj produktu, proto tento požadavek ČSN EN ISO 9001:2009 není v dokumentaci ISM popsán a zaveden. Integrovaný systém managementu je uplatňován všemi zaměstnanci OVAK a.s., kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti, které mohou mít vliv na kvalitu, dopady na životní prostředí a BOZP, pod vedením představitele managementu pro SMJ a SMBOZP a představitele managementu pro EMS. 4.2 Politika ISM Vrcholové vedení OVAK a.s. stanovilo a vyhlásilo Politiku ISM, která je vytvořena v souladu s posláním a strategickými záměry OVAK a.s., s ohledem na kvalitu, environmentální dopady činností, výrobků a služeb a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Návrh Politiky ISM zpracovává vedoucí oddělení řízení jakosti ve spolupráci se specialistou EMS a technikem BOZP a PO. Po přezkoumání představiteli managementu ISM je Politika ISM schválena generálním ředitelem a vydána jako příloha č.1 tohoto dokumentu. Minimálně jednou ročně v rámci přezkoumání ISM vedením, které probíhá dle směrnice SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením, je Politika ISM přezkoumána z hlediska jejího naplňování a aktuálnosti. V případě nutnosti aktualizace Politiky ISM odpovídá za její aktualizaci vedoucí oddělení řízení jakosti, v souladu se směrnicí SM/001 Řízení dokumentů. Politika ISM je umístěna na internetových stránkách a na vývěskách v rámci celé společnosti. Politika ISM určená pro umístění na jednotlivých vývěskách je distribuována vedoucím oddělení řízení jakosti na základě rozdělovníku. Politiku ISM určenou pro umístění na internetových stránkách vedoucí oddělení řízení jakosti předává v elektronické podobě vedoucímu oddělení vztahů s veřejností. 4.3 Plánování Plánování postupu identifikace procesů, environmentálních aspektů, nebezpečí a rizik a jejich hodnocení a řízení Procesy a) v OVAK a.s. jsou identifikovány procesy potřebné pro řádnou funkci SMJ, EMS a SM BOZP;

6 ZO/04 Strana/celkem stran: 5/19 b) procesy jsou rozděleny na hlavní, řídící a podpůrné (Obr.1); c) hlavní procesy jsou: - provoz zdrojů a úpravy vody (jímání vody, úprava vody), - provoz vodovodní sítě, - provoz kanalizační sítě, - provoz čistíren odpadních vod (čištění odpadních vod), - řízení zákaznických služeb spojených s dodávkou vody a odkanalizováním, d) kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů jsou popsány ve směrnicích: SM/012 Řízení procesu Provoz zdrojů a úpravy vody, SM/013 Řízení procesu Provoz vodovodní sítě, SM/014 Řízení procesu Provoz kanalizační sítě, SM/015 Řízení procesu Provoz čistíren odpadních vod, SM/016 Řízení zákaznických služeb. e) vedení OVAK a.s. zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování výše uvedených procesů a tyto procesy jsou monitorovány a analyzovány; f) vedení OVAK a.s. uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů; g) procesy jsou řízeny v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008; h) outsourcované procesy jsou řízeny v souladu se směrnicemi SM/027 Zakázková řízení v OVAK a.s., SM/009 Řízení nákupu a SM/010 Výběr a hodnocení dodavatelů. Obr.1 Procesy ISM a jejich vzájemné vazby Řídící procesy HLAVNÍ PROCESY Podpůrné procesy Strategické plánování Životní prostředí Stanovení organizační struktury Stanovení odpovědností a pravomocí Plánování procesů Nákup vody Jímání vody Úprava vody Vypouštění OV Čištění OV Monitorování a měření produktů Monitorování a měření procesů Řízení dokumentů Řízení záznamů ZÁKAZNÍK Uzavření smlouvy Dodávka pitné vody Odvedení odpadních vod Fakturace ZÁKAZNÍK Řízení monitorovacích a měřících zařízení Řízení neshodného produktu Řízení zdrojů Přezkoumání vedením Provozování vodovodní sítě Provozování kanalizační sítě Hodnocení spokojenosti zákazníka Výběr a hodnocení dodavatelů Interní audity Zlepšování Opatření k nápravě a preventivní opatření ZAMĚSTNANCI Bezpečnost a ochrana zdraví při práci DODAVATELÉ Legislativa a technické normy hlavní procesy procesní toky vzájemné vazby Zaměření na zákazníka a) OVAK a.s. si je vědom svého závazku neustále rozpoznávat a uspokojovat stávající i nové požadavky svých zákazníků;

7 ZO/04 Strana/celkem stran: 6/19 b) požadavky zákazníků jsou respektovány s cílem neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a tím splnit jejich očekávání; c) v oblasti ochrany životního prostředí jsou uplatňovány postupy zohledňující prevence znečišťování životního prostředí při plnění požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků; d) u zaměstnanců OVAK a.s. a externích dodavatelů, kteří zajišťují činnosti pro OVAK a.s., je věnována maximální pozornost na dodržování zásad BOZP a ochranu životního prostředí Environmentální aspekty OVAK a.s. má vytvořen a udržován postup pro identifikaci environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb, které řídí a na které má vliv, tak, aby byly určeny ty aspekty, které mají nebo mohou mít významný dopad na životní prostředí. Významnost identifikovaných environmentálních aspektů a jejich dopadů je stanovena pomocí stanovené metodiky hodnocení. Identifikované environmentální aspekty jsou zpracovány jako RŘ/004 Registr environmentálních aspektů OVAK a.s., který je průběžně přezkoumáván a aktualizován. Na základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření pro řízení environmentálních aspektů, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců Identifikované významné environmentální aspekty jsou brány v úvahu při stanovení environmentálních cílů, cílových hodnot a programů. Postup pro identifikaci environmentálních aspektů a hodnocení jejich dopadů je uveden ve směrnici SM/019 Identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů a dopadů Nebezpečí a rizika OVAK a.s. má vytvořen a udržován postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik včetně zavedení nezbytných opatření k jejich řízení. Identifikovaná významná rizika jsou brána v úvahu při stanovení cílů, cílových hodnot a programů BOZP. Významnost identifikovaných nebezpečí je stanovena a hodnocení rizik je provedeno pomocí stanovené metodiky hodnocení. Jsou stanovena rizika, která jsou průběžně přezkoumávána a aktualizována. Na základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření pro řízení rizik, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců. Postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik včetně identifikovaných rizik je uveden ve směrnici SM/017 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik Právní a jiné požadavky Zajištění přístupu k právním požadavkům a předpisům je popsáno ve směrnici SM/002 Řízení technické dokumentace a právních předpisů a jiných požadavků. Tento postup zajišťuje identifikaci a přístup k požadavkům právních předpisů a jiných požadavků týkajících se kvality produktů, environmentálních aspektů a dopadů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě potřeby jsou dány zaměstnanci společnosti podněty pro vydání nebo revizi příslušné řízené dokumentace Cíle a programy OVAK a.s. má vytvořen dokumentovaný postup pro stanovení cílů a programů ISM v souladu se směrnicí SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením. K naplnění závazků obsažených v Politice ISM jsou stanoveny v OVAK a.s. dokumentované cíle, cílové hodnoty a programy s ohledem na kvalitu produktu, požadavky právních předpisů a jiné požadavky, významné environmentální aspekty, nebezpečí a rizika BOZP, technologické postupy, provozní a obchodní požadavky a názory zainteresovaných stran, technologické, provozní a ekonomické možnosti společnosti.

8 ZO/04 Strana/celkem stran: 7/19 Pro dosažení cílů a cílových hodnot ISM jsou vytvořeny programy ISM, které obsahují: a) určení odpovědností a pravomocí potřebných ke splnění cílů a cílových hodnot pro příslušné funkce a úrovně společnosti; b) zdroje a harmonogram pro plnění cílů a cílových hodnot. Programy jsou zpracovány koordinačním týmem ISM ve spolupráci se zaměstnanci, kterých se program týká, a jsou vydány formou rozhodnutí generálního ředitele. Průběžné hodnocení plnění cílů, cílových hodnot stanovených v programech ISM společnosti probíhá ve stanovených termínech, které jsou uvedeny ve schválených programech ISM. Konečné vyhodnocení dosažení cílů je prováděno minimálně jednou ročně v rámci přezkoumání ISM vedením. V případě změn v procesech, činnostech, produktech nebo významných změnách organizačních a provozních podmínek, jsou cíle, cílové hodnoty upravovány. 4.4 Zavedení a provoz Struktura a odpovědnost Odpovědnost vedení Vedení OVAK a.s. poskytuje důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě při rozvíjení a uplatňování ISM a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti tím, že: a) sděluje uvnitř společnosti, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako požadavky právních předpisů a jiné požadavky; b) stanovuje Politiku ISM; c) zajišťuje, že jsou stanoveny cíle ISM; d) provádí přezkoumání ISM vedením; e) zajišťuje dostupnost zdrojů potřebných pro udržování a zlepšování ISM. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti všech zaměstnanců jsou definovány v základní organizační normě ZO/01 Organizační řád, v jednotlivých řídících normách a provozních předpisech, v Charakteristikách pracovních činností THP nebo v Pracovních činnostech zaměstnanců (u dělnických profesí) Představitel managementu Ve společnosti jsou jmenováni rozhodnutím generálního ředitele RŘ/001 Představitelé managementu ISM dva představitelé managementu ISM: - personálně-právní ředitelka pro oblast SMJ a SMBOZP, - výrobní ředitel pro oblast EMS. Představitelé managementu mají odpovědnost a pravomoc k: a) uplatňování požadavků ISM v rámci celé společnosti; b) zajištění, že ISM je stanoven, zaveden a udržován ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 včetně potřebných zdrojů; c) podávání zpráv vedení o fungování, výsledcích, výkonnosti a potřebách zlepšování ISM pro přezkoumání ISM vedením; d) prosazování povědomí o požadavcích zákazníka v OVAK a.s Koordinační tým ISM Ve společnosti jsou jmenováni tři zaměstnanci koordinačního týmu ISM, kteří identifikují požadavky stanovené v ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a zajišťují komunikaci a koordinaci mezi představiteli managementu ISM a zaměstnanci OVAK a.s. při jejich implementaci a uplatňování v ISM. Koordinační tým ISM je jmenován rozhodnutím generálního ředitele RŘ/001 Představitelé managementu ISM ve složení: - vedoucí oddělení řízení jakosti pro oblast SMJ,

9 ZO/04 Strana/celkem stran: 8/19 - specialista EMS pro oblast EMS, - technik BOZP a PO pro oblast SM BOZP Management zdrojů Poskytování zdrojů Na základě naplánovaných zdrojů jednotlivých útvarů v souladu se směrnicí SM/030 Controllingové řízení plány, rozpočty, reporting zajišťuje vedení OVAK a.s. potřebné zdroje pro: a) uplatňování, udržování a neustálé zlepšování ISM; b) zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků Lidské zdroje Odborná způsobilost, výcvik, vědomí závažnosti Všichni zaměstnanci OVAK a.s. jsou odborně způsobilí k provádění činností, které mají vliv na kvalitu produktů, životní prostředí nebo BOZP na pracovišti. Odborná způsobilost je stanovena v Charakteristikách pracovních činností THP nebo v Pracovních činnostech zaměstnanců (u dělnických profesí) s ohledem na vzdělání, výcvik, dovednosti a zkušenosti. Vzdělávání a výcvik zaměstnanců probíhá v souladu se směrnicí SM/006 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců včetně požadavků na hodnocení efektivnosti vzdělávání a udržování záznamů o vzdělávání a výcviku. Pomocí interních nebo externích školení, podnikového časopisu Zpravodaj, nástěnek, intranetu OVAK a.s. nebo interních sdělení je zajišťováno, aby měli všichni zaměstnanci povědomí o: a) důležitosti shody s Politikou ISM, postupy a požadavky ISM; b) významných environmentálních aspektech a s tím i souvisejících dopadech spojených s jejich prací a o environmentálních přínosech zlepšené osobní výkonnosti; c) významných rizicích a důležitosti dodržování požadavků BOZP při pracovních činnostech; d) důležitosti svých činností při plnění cílů ISM; e) jejich úlohách a odpovědnosti za dosažení shody s požadavky ISM, f) postupech a požadavcích na havarijní připravenost a reakci na havarijní situace; g) potenciálních následcích při nedodržení stanovených provozních postupů Infrastruktura a pracovní prostředí Pro dosažení shody s požadavky na produkt poskytuje a udržuje OVAK a.s. pronajatou vodohospodářskou infrastrukturu na základě dlouhodobé smlouvy se Statutárním městem Ostrava a vlastní infrastrukturu tvořenou provozními prostředky typu budov, strojů, vozového parku, výpočetní techniky apod. Řízení infrastruktury včetně její údržby, oprav a rozvoje je zajišťováno v souladu s řídícími normami společnosti. OVAK a.s. vytváří a udržuje pracovní prostředí tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí a zároveň byla dosažena shoda s požadavky na produkt. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vytváření vhodného pracovního prostředí v OVAK a.s. je zajišťováno řídícími normami společnosti Komunikace a konzultace Komunikace Komunikace v rámci OVAK a.s. se uskutečňuje s ohledem na informace a efektivnost ISM, ve vztahu ke kvalitě produktů, environmentálním aspektům a na informace týkající se BOZP.

10 ZO/04 Strana/celkem stran: 9/19 Interní komunikace Interní komunikace je důležitým předpokladem pro fungování a zlepšování ISM. Podpora zpětné vazby a komunikace od zaměstnanců na různých úrovních je prostředkem pro jejich zapojení a rozvoj týmové práce. Základní formy interní komunikace v rámci OVAK a.s. jsou: a) porady, konzultace, školení, neformální setkání; b) sdělení, hlášení, zprávy, záznamy, dokumentace; c) interní časopis Zpravodaj, intranet OVAK a.s., internetové stránky vývěsky na pracovištích; d) průzkum názorů zaměstnanců na sociální klima apod., e) v případě výskytu havarijní situace jsou způsoby a postupy interní komunikace dány havarijními plány a postupy Hlavní způsoby interní komunikace jsou: a) ústní b) písemný c) elektronický Na interní úrovni musí být zaměstnanci v rámci komunikace v ISM seznámeni s Politikou ISM, cíli, cílovými hodnotami a programy ISM, postupy k ochraně životního prostředí, havarijními plány a postupy, úkoly a odpovědnostmi v ISM závislými od konkrétního funkčního místa. Celkovou odpovědnost za interní komunikaci v rámci ISM mají jednotliví představitelé managementu. Interní podnět může předložit každý zaměstnanec OVAK a.s. formou interního sdělení adresovaného na vedoucího útvaru nebo odborného ředitele, nebo je možné tento podnět zaznamenat v zápisu z porad jednotlivých útvarů. Pro interní podněty je také možné využít schránky pro připomínky umístěné u vstupů do správních budov OVAK a.s. Externí komunikace Přístup k zákazníkům a všem zainteresovaným stranám je podpořen oboustrannou komunikací a OVAK a.s. přijímá a reaguje na podněty, připomínky a dotazy všech zainteresovaných stran. Postupy pro vyřizování stížností a reklamací upravuje směrnice SM/007 Vyřizování stížností a reklamací a SM/008 Reklamační řád. Pro informování veřejnosti slouží internetové stránky kde jsou k dispozici informace o poskytovaných službách a produktech. Pro externí komunikaci jsou dále využívány např.: - výroční zprávy, - veřejné sdělovací prostředky, - setkání s největšími průmyslovými odběrateli a setkání se starosty městských obvodů, - odborná setkání, - propagační akce, - průzkum veřejného mínění atd. Rozsah komunikace s orgány státní správy je dán především právními a jinými požadavky, které souvisí s kvalitou produktů, environmentálními aspekty a jejich dopady a bezpečností a ochranou zdraví při práci. Komunikace s orgány státní správy je zajišťována generálním ředitelem společnosti a zaměstnanci dle kompetencí stanovenými základní organizační normou ZO/01 Organizační řád. V případě výskytu havarijní situace jsou způsoby a postupy externí komunikace dány havarijními plány a postupy. Komunikace s dodavateli zajišťujícími činnosti související s kvalitou produktů, environmentálními aspekty a riziky BOZP společnosti probíhají em, telefonicky, ústní nebo písemnou formou. V rámci této komunikace jsou informováni o postupech a požadavcích EMS a SM BOZP OVAK a.s., které souvisí s jejich výrobky a poskytovanými službami.

11 ZO/04 Strana/celkem stran: 10/19 Rozhodnutí, zda bude společnost komunikovat o svých významných environmentálních aspektech, je posuzováno individuálně. Za komunikaci s veřejností odpovídá vedoucí oddělení vztahů s veřejností Konzultace Konzultace v oblasti SMJ zajišťuje vedoucí oddělení řízení jakosti, v oblasti EMS specialista EMS a v oblasti BOZP technik BOZP a PO. Zaměstnanci jsou zapojeni do přezkoumávání postupů k řízení a identifikaci environmentálních aspektů a rizik na pracovišti ve spolupráci s odpovědnými zaměstnanci. V případě, že dojde ke změně, která může ovlivnit významnost environmentálních aspektů nebo BOZP na pracovišti, je s příslušnými zaměstnanci tato záležitost konzultována a jsou navržena potřebná opatření. 4.5 Dokumentace Požadavky na dokumentaci Dokumentace ISM v OVAK a.s. obsahuje: a) Politiku integrovaného systému managementu - dokumentované prohlášení managementu o politice, cílech a cílových hodnotách ISM; b) Příručku ISM ; c) dokumentované postupy požadované normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a další dokumenty, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů; d) záznamy požadované výše uvedenými normami a další záznamy, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů. Struktura dokumentace OVAK a.s. je rozdělena do tří úrovní a je řízena v souladu se směrnicí SM/001 Řízení dokumentů. OVAK a.s. vede aktualizovaný seznam dokumentace ISM a seznamy dalších typů dokumentů v souladu s požadavky jednotlivých základních organizačních norem a směrnic generálního ředitele Příručka integrovaného systému managementu OVAK a.s. má vytvořen a udržován dokument ZO/04 Příručka integrovaného systému managementu, který zahrnuje: - oblast použití ISM s vyloučením řízení návrhu a vývoje, který není v OVAK a.s. aplikován; - odkazy na dokumentované postupy vytvořené pro ISM; - popis vzájemného působení mezi procesy. Příručka ISM je vydávána formou základní organizační normy a její distribuce a aktualizace probíhá v souladu se směrnicí SM/001 Řízení dokumentů Řízení dokumentů OVAK a.s. má vypracovaný a zavedený postup pro řízení dokumentů interního a externího původu ve směrnicích SM/001 Řízení dokumentů a SM/002 Řízení technické dokumentace, právních předpisů a požadavků. Všechny dokumenty, které nesplňují požadavky těchto směrnic na řízení dokumentů, jsou neřízenými dokumenty. Řízení dokumentů zabezpečuje, že dokumenty: a) jsou před vydáním schváleny; b) jsou přezkoumány a aktualizovány dle potřeby; c) mají zajištěnu identifikaci změn a aktuálního stavu;

12 ZO/04 Strana/celkem stran: 11/19 d) v aktuální podobě jsou dostupné v místech používání v elektronické podobě nebo v tištěné podobě formou řízených kopií; e) externího původu mají zajištěnou identifikaci a řízení jejich distribuce prostřednictvím vedoucího útvaru, jehož činností se externí dokument týká; f) zastaralé jsou chráněny proti neúmyslnému používání a vhodně identifikovány v případě jejich uchovávání. Při zpracování dokumentů v oblasti provozování veřejných vodovodů a kanalizací a v oblasti ochrany životního prostředí (např. provozní řád, havarijní plán), které podléhají zvláštnímu režimu schválení vyplývajícího z právních předpisů a případně z dalších stanovených závazných podmínek orgánů státní správy, jsou za naplnění těchto požadavků a dodržování podmínek procesu řízení dokumentů ve společnosti, především jejich aktualizace, stanoveni odpovědní zaměstnanci Řízení záznamů OVAK a.s. má vytvořeny a udržovány záznamy, aby se poskytly důkazy o shodě s požadavky ISM a o efektivním fungování ISM. Řízení záznamů, které jsou pořízeny v papírové nebo elektronické formě, je popsáno v základní organizační normě ZO/03 Spisový a skartační řád s ohledem na: - identifikaci, - ukládání, - ochranu, - vyhledávání, - stanovení doby uchovávání, - vypořádání záznamů. 4.6 Realizace produktu a řízení provozu Plánování realizace produktu OVAK a.s. plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu je prováděno v souladu s požadavky ostatních procesů ISM a s ohledem na jakost produktu, na významné environmentální aspekty a bezpečnostní hlediska v souladu se směrnicí SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením. Při plánování OVAK a.s. identifikuje: a) požadavky na produkt včetně posouzení environmentální aspektů a jejich dopadů, bezpečnostních rizik, požadavků právních předpisů a jiných požadavků; b) potřebu vytvořit procesy a dokumenty včetně poskytnutí zdrojů specifických pro produkt; c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování a kontrole, které jsou specifické pro produkt, a kritéria pro přijetí produktu; d) záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky Určování požadavků týkajících se produktu OVAK a.s. identifikuje: a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na dodání a činnosti po dodání; b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifické nebo zamýšlené použití, je-li známo; c) požadavky právních předpisů a jiné požadavky vztahující se k produktu; d) jakékoli dodatečné požadavky určené společností.

13 ZO/04 Strana/celkem stran: 12/19 Požadavky týkající se produktu jsou upraveny smluvním vztahem mezi zákazníkem a OVAK a.s. v souladu se směrnicí SM/016 Řízení zákaznických služeb a SM/026 Oběh obchodních smluv v OVAK a.s Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu OVAK a.s. přezkoumává požadavky týkající se produktu. Přezkoumání je provedeno před přijetím závazku OVAK a.s. dodat zákazníkovi produkt v rámci přípravy smluv nebo objednávek. OVAK a.s. zajistí, aby: a) byly stanoveny požadavky na produkt, včetně případných environmentálních požadavků a požadavků BOZP, b) byly vyřešeny smluvní a jiné požadavky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků, c) byl schopen splnit určené požadavky. O výsledcích přezkoumání a o opatřeních vyplývajících z přezkoumání jsou vedeny záznamy. V případě, že zákazník neposkytne žádné dokumentované vyjádření požadavků, je zákazníkovi předložen návrh smlouvy nebo objednávky. Po potvrzení ze strany zákazníka jsou požadavky uvedené ve smlouvě nebo objednávce považovány za dokumentované vyjádření jeho požadavků. V případě, že se změní požadavky na produkt, zajistí OVAK a.s., aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby byli o změněných požadavcích informováni příslušní zaměstnanci Návrh a vývoj V OVAK a.s. není aplikován návrh a vývoj Nakupování Proces nakupování Proces nakupování je popsán směrnicí SM/009 Řízení nákupu tak, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům, včetně jakosti, environmentálních požadavků a požadavků BOZP. Typ a rozsah kontroly uplatněné na dodavatele a nakupovaný produkt je závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo konečný produkt. V rámci procesu nakupování je stanoven a udržován postup pro identifikovaná rizika a významné environmentální aspekty pro zboží, zařízení a nakupované služby používané v OVAK a.s. a tento postup a požadavky jsou sdělovány dodavatelům a smluvním partnerům. Postupy a požadavky pro identifikované významné environmentální aspekty nebo bezpečnostní rizika výrobků a služeb používaných v OVAK a.s. jsou sdělovány příslušným smluvním partnerům. Dodavatelé jsou vybíráni a hodnoceni podle schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky OVAK a.s. Výběr a hodnocení dodavatelů je řízen v souladu se směrnicemi SM/027 Zakázková řízení v OVAK a.s. a SM/010 Výběr a hodnocení dodavatelů Informace pro nakupování Informace pro nakupování musí popisovat produkt, který se má nakoupit včetně: a) požadavků na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení, b) požadavků na kvalifikaci zaměstnanců, c) požadavků na ISM, d) požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků a požadavků BOZP. Přiměřenost specifikovaných požadavků pro nakupování je zjištěna předtím, než jsou sděleny dodavateli. Tyto kontrolní činnosti vyplývají z požadavků směrnice SM/009 Řízení nákupu.

14 ZO/04 Strana/celkem stran: 13/ Ověřování nakupovaného produktu Kontrolní činnosti nezbytné pro zajištění toho, aby nakupovaný produkt splnil specifikované požadavky, jsou prováděny příslušnými zaměstnanci s ohledem na druh produktu Řízení provozu, výroby a poskytování služeb V OVAK a.s. jsou určeny hlavní procesy, které se řídí příslušnými směrnicemi: - SM/012 Řízení procesu Provoz zdrojů a úpravy vody, - SM/013 Řízení procesu Provoz vodovodní sítě, - SM/014 Řízení procesu Provoz kanalizační sítě, - SM/015 Řízení procesu Provoz čistíren odpadních vod, - SM/016 Řízení zákaznických služeb. Procesy ve společnosti jsou řízeny s ohledem na kvalitu výstupů, identifikovaná rizika, významné environmentální aspekty a jejich dopady tak, aby byly ve shodě s vyhlášenou Politikou ISM, cíli a cílovými hodnotami společnosti. V rámci řízení provozu a poskytování služeb jsou stanoveny takové postupy, aby veškeré činnosti probíhaly v souladu s příslušnými právními a jinými environmentálními požadavky a požadavky BOZP. Dále jsou určeny procesy a činnosti, které souvisejí s identifikovanými riziky a významnými environmentálními aspekty a jsou ve shodě s Politikou ISM, cíli a cílovými hodnotami společnosti, a jsou popsány těmito směrnicemi: - SM/017 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, - SM/018 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - SM/019 Identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů a dopadů, - SM/020 Nakládání s vodami, - SM/021 Ochrana ovzduší, - SM/022 Nakládání s odpady, - SM/023 Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, - SM/024 Nakládání s energiemi, - SM/025 Havarijní připravenost a reakce. - SM/046 Organizace požární ochrany Všechny tyto procesy a činnosti jsou plánovány a zajišťovány s ohledem na: a) dostupnost informací, které popisují znaky produktu; b) dostupnost provozních předpisů, technické a jiné dokumentace; c) použití vhodného zařízení; d) dostupnost a použití monitorovacího a měřícího zařízení; e) uplatňování monitorování a měření; f) uskutečnění činností spojených s dodávkou a činností po dodání; g) identifikované environmentální aspekty; h) stanovená rizika Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb V OVAK a.s. jsou validovány technologické procesy a komplexní funkce nových nebo rekonstruovaných technologických celků a technologických zařízení v rámci jejich zkušebního provozu, který probíhá na základě provozního řádu pro zkušební provoz Identifikace a sledovatelnost OVAK a.s. používá běžných postupů identifikace produktu, které jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech ISM.

15 ZO/04 Strana/celkem stran: 14/ Majetek zákazníka K realizaci produktu jsou používány osobní údaje zákazníků, se kterými se nakládá v souladu s požadavky směrnice SM/099 Ochrana osobních údajů. Dále jako majetek zákazníka je využívána projektová dokumentace pro realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek. Příslušný útvar projektovou dokumentaci při používání identifikuje, ověřuje, chrání a zabezpečuje. V případě, že je ztracena, poškozena nebo se zjistí, že je nevhodná k použití, je zákazník informován a je pořízen záznam Ochrana produktu Pro nakupované produkty se OVAK a.s. řídí informacemi od dodavatele a pokud nejsou specifikovány, používá běžně užívané postupy. U dodávaných produktů (pitná voda) se řídí požadavky platných právních předpisů a řídícími normami společnosti Řízení monitorovacích a měřících zařízení Monitorování a měření, které se má provádět, a monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě produktu s určenými požadavky, jsou stanovena jednotlivými řídícími normami a technickou dokumentací. Řízení měřících a monitorovacích zařízení je prováděno v souladu s požadavky směrnice SM/011 Metrologický řád. V případech, kdy je nezbytné zajistit platné výsledky, měřící zařízení je: a) ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony; v případě, že takový etalon neexistuje, je základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenán; b) justováno nebo podle potřeby opakovaně justováno; c) identifikováno, tak, aby bylo možné určit stav kalibrace; d) zabezpečeno před takovými seřízeními, která by zrušila platnost výsledků měření; e) chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování. Když se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům, OVAK a.s. posuzuje a zaznamená platnost předchozích výsledků, a u dotčeného zařízení a u dotčeného produktu se provádí příslušná opatření. O výsledcích kalibrace a ověřování jsou udržovány záznamy. Jestliže se při monitorování a měření používá počítačový software, je před jeho počátečním použitím a dále podle potřeby potvrzena jeho schopnost plnit zamýšlenou aplikaci Havarijní připravenost a reakce V OVAK a.s. jsou vytvořeny a udržovány plány a postupy pro: a) identifikaci možností vzniku incidentů a havarijních situací, b) včasnou a správnou reakci na ně, c) prevenci a zmírnění pravděpodobných onemocnění, zranění a environmentálních dopadů, které mohou tyto situace způsobit. Pro identifikaci možnosti vzniku havarijních situací a havarijního ohrožení, které mohou mít dopad na jakost produktu, životní prostředí, na BOZP a pro reakce na ně, je stanoven postup ve směrnici SM/025 Havarijní připravenost a reakce, SM/044 Plán krizové připravenosti OVAK a.s. a SM/018 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě vypracovaného a aktualizovaného rozhodnutí generálního ředitele RŘ/004 Registr environmentálních aspektů, jsou identifikovány environmentální aspekty, pro které jsou zavedeny a udržovány postupy umožňující pohotovou reakci na možná externí a interní havarijní rizika, jejich prevenci a minimalizaci možných negativních environmentálních dopadů a určeny nezbytné zdroje pro

16 ZO/04 Strana/celkem stran: 15/19 případ, kdy k havárii skutečně dojde. Zpracované havarijní plány a postupy vycházejí z právních požadavků, z identifikovaných rizik a zkušeností z dřívějších mimořádných situací. Pro rychlou a účinnou reakci v případě vzniku havarijních situací a havarijního ohrožení je tam, kde je to možné, prověřována materiálová a lidská připravenost i spojení na externí pomoc. Na základě hodnocení havarijních a krizových stavů, skoronehod, nehod a neshod je na základě přezkoumání ISM vedením prováděna aktualizace havarijních postupů. Organizace požární ochrany je řešena směrnicemi SM/046 Organizace Požární ochrany a SM/037 Používání a skladování hořlavých kapalin. 4.7 Kontrola a opatření k nápravě Monitorování, měření, analýza údajů OVAK a.s. plánuje, vytváří, uplatňuje a udržuje postupy monitorování, měření, analýzy a zlepšování, které jsou potřebné k: a) prokázání shody produktu, b) zajištění shody s požadavky ISM, c) monitorování a měření účinnosti a neustálému zlepšování efektivity ISM, d) pravidelnému monitorování klíčových znaků procesů a činností s významným dopadem na jakost produktu, životní prostředí nebo BOZP Procesy a postupy monitorování a měření Sledovaná kritéria hlavních procesů, environmentální výkonnosti (environmentální profil) a výkonnosti BOZP jsou stanovena v Registru monitorovaných a měřených procesů" v souladu se směrnicí SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením. Pro monitorování a měření jsou stanoveny postupy, které umožňují: a) kvalitativní i kvantitativní opatření vhodná k potřebám společnosti; b) monitorování míry dosažení cílů OVAK a.s Spokojenost zákazníka Jako jeden ze způsobu měření výkonnosti ISM monitoruje OVAK a.s. informace týkající se vnímání zákazníka. Postup pro monitorování spokojenosti zákazníka je popsán ve směrnici SM/016 Řízení zákaznických služeb Monitorování a měření produktu OVAK a.s. monitoruje a měří znaky produktu, aby si ověřil, že jsou splněny požadavky na produkt. To se provádí v daných etapách realizačního procesu produktu v souladu s plánovacími činnostmi. Postupy monitorování a měření klíčových znaků činností, které mají nebo mohou mít dopad na jakost, životní prostředí nebo BOZP, zahrnují zaznamenávání informací sledujících realizované činnosti, příslušné nástroje řízení provozu a shodu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, cíli a cílovými hodnotami společnosti. Postupy monitorování a měření jsou stanoveny v příslušných dokumentech ISM. Měření veličin mohou být realizována na základě smluvního vztahu s externí organizací. Před uzavřením smlouvy zaměstnanec odpovědný za zajištění této služby je povinen si vyžádat příslušný doklad o způsobilosti pro požadovanou činnost. Rozsah monitorování a měření, kvalifikační kriteria a způsob dokumentování je vždy předmětem obchodní smlouvy, kterou společnost na tyto činnosti uzavírá s externím dodavatelem. Záznamy a vyhodnocení z provedeného monitorování a měření jsou předány odborným externím pracovníkem zaměstnanci odpovědnému za realizaci příslušného měření, který odpovídá za vyhodnocení shody či neshody s cílovými hodnotami a uložení těchto záznamů.

17 ZO/04 Strana/celkem stran: 16/19 V případě neuspokojivých výsledků jsou přijata příslušná opatření k nápravě v souladu s SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření. Monitorování a měření produktu v rámci jednotlivých procesů je popsáno ve směrnicích pro tyto procesy. V rámci měření a monitorování výkonnosti BOZP se provádí: - monitorování míry dosažení cílů BOZP, - proaktivní opatření, která monitorují shodu s programy SM BOZP, provozními kritérii a požadavky příslušných zákonů a předpisů, - reaktivní opatření pro monitorování nehod, nemocí, nežádoucích událostí a dalších historických důkazů o nedostatečné výkonnosti BOZP, - zaznamenávání údajů a výsledků z monitorování a měření Hodnocení souladu Ve společnosti jsou prováděny interní kontroly zaměřené na hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými environmentálními požadavky, které se na OVAK a.s. vztahují, a jsou řízeny v souladu s SM/002 Řízení technické dokumentace, právních předpisů a jiných požadavků. O provedené kontrole a zjištěném stavu je proveden písemný záznam. V případě neplnění právních a jiných environmentálních požadavků je zaznamenána neshoda a jsou přijata potřebná nápravná a preventivní opatření v souladu s SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření. Prověřování souladu s právními a jinými environmentálními požadavky probíhá rovněž v rámci interních a externích auditů. Zajištění hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými environmentálními požadavky probíhá v souladu se směrnicemi: - SM/020 Nakládání s vodami, - SM/021 Ochrana ovzduší, - SM/022 Nakládání s odpady, - SM/023 Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, - SM/024 Nakládání s energiemi. Hodnocení souladu BOZP s právními předpisy a jinými požadavky, které se vztahují na společnost, je prováděno dle směrnic SM/017 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik a SM/018 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci těchto procesů: - interní a externí audity, - analýzy kontrol orgánů státní správy (inspekce práce, ochrany zdraví, požární ochrany), - prověrky BOZP a PO, - přezkoumávání souladu s právními předpisy a jinými požadavky při vyšetřování a vyhodnocování incidentů a posuzování rizik Analýza údajů Aby se prokázala vhodnost a efektivnost ISM a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti ISM, OVAK a.s. určuje, shromažďuje a analyzuje vhodné údaje, které získává z monitorování a měření nebo z jiných odpovídajících zdrojů. Analýza údajů poskytuje informace týkající se: - spokojenosti zákazníka, - shody s požadavky na produkt, - znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření, - dodavatelů, - významných environmentálních aspektů a jejich dopadů, - havarijních situací a havarijního ohrožení s možným dopadem na životní prostředí, - nehod pracovních úrazů, mimořádných událostí, skoronehod apod.

18 ZO/04 Strana/celkem stran: 17/ Neshoda, náprava a prevence Nehoda, incident, neshoda OVAK a.s. má vytvořeny a udržovány postupy pro definování odpovědností a pravomocí pro řešení a vyšetřování nehod, skoronehod nebo neshod a přijmutí opatření ke zmírnění jakýchkoli následků z nich pocházejících. Tyto postupy jsou uvedeny ve směrnicích: - SM/017 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, - SM/018 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření Neshodný produkt OVAK a.s. zajišťuje, že produkt, který není ve shodě s požadavky na produkt, je identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem jsou stanoveny ve směrnici SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření a v jednotlivých směrnicích popisujících hlavní procesy. O povaze neshod a všech provedených následných opatřeních jsou vedeny záznamy. Zjistí-li se neshodný produkt až po dodání nebo na začátku jeho používání, OVAK a.s. provádí opatření odpovídající důsledkům neshody nebo potenciálním důsledkům neshody. Neshoda v ISM zahrnuje neplnění specifikovaných požadavků, ukazatelů, limitů při monitorování a měření činností, které mohou mít významný dopad na jakost produktu, životní prostředí nebo BOZP nebo nedodržení podmínek vyplývajících z požadavků právních předpisů a jiných požadavků. Nedodržení podmínek vyplývajících z požadavků právních předpisů a jiných požadavků je považováno za nejzávažnější neshodu. Pokud se objeví náznak určitých trendů ve vývoji neshod, případně hrozí-li vznik neshody, je namístě navrhnout preventivní opatření vycházející z rozboru všech potenciálních příčin a zdrojů neshod. Opatření musí být přiměřená rozsahu a významu neshody. Přednost mají preventivní opatření vyplývající z identifikace havarijního rizika. Po zjištění příčiny neshody, stanovení vlastního postupu, realizaci a kontrole plnění přijatých opatření může být výstupem řešení neshody, je-li to účelné, i změna postupů v dokumentaci ISM Opatření k nápravě V OVAK a.s. jsou přijímána opatření, která odstraní příčiny neshod, aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu. Opatření k nápravě jsou přiměřená důsledkům zjištěných neshod. OVAK a.s. zavádí a zaznamenává změny v dokumentovaných postupech, které vyplývají z opatření k nápravě. OVAK a.s. má vytvořen a udržován dokumentovaný postup pro provádění opatření k nápravě ve směrnici SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření, kterým se stanoví požadavky na: a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníků), b) určení příčin neshod, c) vyhodnocení potřeb opatření k zajištění toho, že se neshody znovu neobjeví, d) stanovení a uplatnění potřebného opatření, e) záznamy výsledků přijatých opatření, f) přezkoumání a ověření účinnosti a efektivnosti přijatého opatření k nápravě, g) přezkoumání a zhodnocení rizik a aspektů všech navrhovaných opatření k nápravě před zavedením opatření do provozu.

19 ZO/04 Strana/celkem stran: 18/ Preventivní opatření V OVAK a.s. jsou přijímána preventivní opatření, která se vztahují k neshodám, které ještě nenastaly, ale je možné je předvídat. Preventivní opatření jsou přiměřená následkům případných neshod. OVAK a.s. zavádí a zaznamenává jakékoli změny v dokumentovaných postupech, které vyplývají z preventivních opatření. OVAK a.s. má vytvořen a udržován dokumentovaný postup pro přijímání preventivních opatření ve směrnici SM/004 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření Interní audit OVAK a.s. má vytvořen a udržován postup pro provádění interních auditů na základě programu auditů, ve kterém jsou stanoveny odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, na předkládání zpráv o výsledcích a na udržování záznamů, a požadavky na odbornou způsobilost interních auditorů včetně jejich nestrannosti. Tento postup je popsán ve směrnici SM/003 Interní audit. Interní audity jsou prováděny v plánovaných intervalech tak, aby se prověřilo, zda ISM: a) odpovídá plánovaným činnostem ISM včetně požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008; b) je správně zaveden a udržován; c) je efektivní při naplňování Politiky ISM, cílů a cílových hodnot OVAK a.s. Účelem interních auditů je také přezkoumání výsledků předchozích auditů a poskytování informací o výsledcích auditů vedení OVAK a.s. Program auditů včetně časového rozvrhu vychází ze stavu a důležitosti procesů, významu environmentálních aspektů a jejich dopadů, rizik činností společnosti a z výsledků předcházejících auditů. Vedoucí útvaru odpovědný za auditovanou oblast zajišťuje, aby byla bez zbytečných průtahů provedena opatření k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Mezi následné činnosti se zahrnuje ověření realizace a účinnosti provedených opatření. 4.8 Přezkoumání vedením Všeobecně Cílem přezkoumání ISM vedením společnosti je hodnocení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti ISM ve vztahu k Politice ISM, cílům a cílovým hodnotám, k platné dokumentaci ISM, posouzení příležitostí pro zlepšování a potřebě změn v ISM. Vedení OVAK a.s. přezkoumává ISM minimálně jednou ročně. Postup pro přezkoumání ISM vedením je popsán ve směrnici SM/005 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením včetně definování vstupů a výstupů z přezkoumání Neustálé zlepšování OVAK a.s. neustále zlepšuje efektivnost ISM, a to využíváním Politiky ISM, stanovených cílů, cílových hodnot a programů, výsledků auditů, analýzy údajů, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání ISM vedením.

20 ZO/04 Strana/celkem stran: 19/19 5 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Související dokumentace ISM je uvedena v předcházejících kapitolách tohoto dokumentu. 6 PŘÍLOHY Příloha č.1 Příloha č.2 Politika integrovaného systému managementu Vztahy mezi Příručkou ISM, ISO 9001:2009 (SMJ), ISO 14001:2004 (EMS) a OHSAS 18001:2008 (SMBOZP)

21 ZO/04 Příloha č.: 1 Strana/celkem stran: 1/1 -

22 ZO/04 Příloha č.: 2 Strana/celkem stran: 1/1 Vztahy mezi Příručkou ISM, ISO 9001:2009 (SMJ), ISO 14001:2004 (EMS) a OHSAS 18001:2008 (SMBOZP) Příručka ISM SMJ EMS/SMBOZP Oblast Požadavky na SMJ, EMS, SMBOZP Politika Plánování Identifikace procesů , 4.6 Zaměření na zákazníka , , 7.2.1, Environmentální aspekty, rizika , Právní a jiné požadavky , Cíle, programy , Odpovědnost managementu 4.4.1, , Odpovědnosti, pravomoc a komunikace Managementu zdrojů , Poskytování zdrojů Lidské zdroje, výcvik, povědomí a odborná způsobilost Infrastruktura Pracovní prostředí , Konzultace a komunikace Požadavky na dokumentaci Příručka integrovaného systému managementu Řízení dokumentů Řízení záznamů Řízení provozu a realizace produktu Plánování realizace produktu 4.6.2, Procesy týkající se zák., komunikace Nakupování Výroba a poskytování služeb Řízení monitorovacích a měřicích zařízení Havarijní připravenost a reakce Měření, analýza a zlepšování Monitorování a měření Monitorování a měření procesů Spokojenost zákazníka Monitorování a měření produktu , Hodnocení souladu Analýza údajů Vyšetřování incidentu (platí jen pro SMBOZP) , Řízení neshodného produktu Opatření k nápravě Preventivní opatření Interní audit ,5.6, Přezkoumání managementu , 4.6 Neustálé zlepšování

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C

PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index C Změna / hange: Strana 1 elkem stran 22 PŘÍRUČKA EMS Vydání Září 2011 Index Datum Index Historie modifikací 18.10.2008 A Vznik dokumentu 10.11.2010 B Úprava četnosti přezkoumání managementem 22.9.2011 Integrace

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil: 1 z 3 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Ondřej Tůma, ředitel Schválil: Ing. Ondřej Tůma, ředitel

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009

DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 čl. 4.1 Všeobecné požadavky čl. 4.2 Požadavky normy na dokumentaci DOTAZNÍK pro analýzu SZK QMS a EMS ČSN EN ISO 9001:2009 4. Systém managementu kvality Musí být vytvořen dok. postup pro řízení záznamů

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS

INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS Strana 1 (celkem 26) ŘÍZENÝ DOKUMENT INTEGROVANÁ PŘÍRUČKA QMS A EMS podle ČSN EN ISO 9001:2008 a podle ČSN EN ISO 14001:2004 společnosti ATONA s. r. o. Poříčí 44 č.p 2428, 678 01 Blansko Datum vydání:

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

R E K L A M A Č N Í Ř Á D

R E K L A M A Č N Í Ř Á D Jiřího Dimitrova 1619 356 01 Sokolov R E K L A M A Č N Í Ř Á D 0. Obsah 0. OBSAH... 1 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 1 1.1. CÍL... 1 1.2. PLATNOST... 2 2. ROZSAH A PODMÍNKY ODPOVĚDNOSTI ZA VADY... 2 2.1 NEDOSTATKY

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.8.2009. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.8.2009. Schválil: 1 z 53 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.8.2009 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Roman Šťastný, ředitel Schválil: Ing. Roman Šťastný, ředitel

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3

IDOP Olomouc, akciová společnost Číslo revize: 3 Identifikace: SM 42-01 Strana číslo: 2 0. Obsah 0. Obsah... 2 1. Úvod... 5 1.1. Identifikace organizace... 5 1.2. Předmět činnosti... 5 2. Řízení příručky kvality ISŘ... 5 2.1. Účel příručky kvality ISŘ...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu

E M A S Systém environmentálního řízení a auditu E M A S Systém environmentálního řízení a auditu Pavel Růžička, MŽP Projekt Environmentálnířízení měst se zaměřením na energetický management Ústí nad Labem, 23. 8. 2010 Kontrolní otázka č. 1 Co je EMAS?

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová Příručka kvality MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality Zpracoval, dne, podpis: Jiří Jirsa, 28.4.2014 Přezkoumal, dne, podpis: Schválil,

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více