ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU"

Transkript

1 Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: Účinnost dokumentu od: Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Zpracoval Přezkoumal Jméno Funkce Datum Podpis Ing. Dagmar Divišová vedoucí oddělení řízení jakosti Mgr. Jarmila Božoňová personálně-právní ředitelka Ing. David Kutý výrobní ředitel Schválil Ing. Antonín Láznička generální ředitel

2 Strana/celkem stran: 1/18 OBSAH Obsah Účel Působnost Zkratky a definice Zkratky Definice Integrovaný systém managementu Všeobecné požadavky Politika ISM Plánování Plánování postupu identifikace procesů, environmentálních aspektů, nebezpečí a rizik a jejich hodnocení a řízení Právní a jiné požadavky Cíle a programy Zavedení a provoz Struktura a odpovědnost Management zdrojů Komunikace a konzultace Dokumentace Požadavky na dokumentaci Řízení dokumentů Řízení záznamů Realizace produktu a řízení provozu Plánování realizace produktu Určování požadavků týkajících se produktu Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu Návrh a vývoj Nakupování Řízení provozu, výroby a poskytování služeb Řízení monitorovacích a měřících zařízení Havarijní připravenost a reakce Kontrola a opatření k nápravě Monitorování, měření, analýza údajů Neshoda, náprava a prevence Interní audit Přezkoumání vedením Všeobecně Neustálé zlepšování Související dokumentace Přílohy...18

3 Strana/celkem stran: 2/18 1 ÚČEL Účelem tohoto dokumentu je popsat integrovaný systém managementu (řízení) ve společnosti Ostravské vodárny (dále OVAK a.s.), který respektuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 (jakost), ČSN EN ISO 14001:2005 (životní prostředí) a specifikace OHSAS 18001:1999 (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 2 PŮSOBNOST Tento dokument platí pro všechny zaměstnance OVAK a.s. a slouží rovněž pro potřeby externích auditorů a certifikačních orgánů, pro potřeby externích organizací a prezentaci integrovaného systému managementu všem zainteresovaným stranám. 3 ZKRATKY A DEFINICE 3.1 Zkratky BOZP EMS ISM OVAK a.s. QEB SM SM BOZP SMJ THP ZO bezpečnost a ochrana zdraví při práci systém environmentálního managementu integrovaný systém managementu (SMJ + EMS + SM BOZP) Ostravské vodárny kvalita, environment, bezpečnost směrnice generálního ředitele systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci systém managementu jakosti technicko-hospodářský pracovník základní organizační norma 3.2 Definice Integrovaný systém managementu Celkový systém managementu, který zahrnuje tři dílčí systémy, a to systém managementu jakosti, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Systém managementu jakosti Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky jakosti. Systém environmentálního managementu Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ta součást celkového systému managementu, která zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vedení OVAK a.s. Vedení OVAK a.s. představuje generální ředitel a jednotliví odborní ředitelé. Další pojmy jsou používány v souladu s jejich definicemi v normách ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ve specifikaci OHSAS 18001:1999.

4 Strana/celkem stran: 3/18 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU Společnost Ostravské vodárny vznikla v roce 1992 a na základě smlouvy se statutárním městem Ostrava provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území města Ostravy. Posláním společnosti Ostravské vodárny je: - zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod; - být společností trvale zajišťující služby v souladu se všemi zákonnými normami a svou činností přispívat k ochraně životního prostředí a stabilitě sociálního prostředí města Ostravy, a dbát přitom důsledně na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci; - provozovat a pečovat o svěřená vodohospodářská zařízení a zajišťovat jejich rozvoj v souladu s potřebami rozvoje města Ostravy. S ohledem na zlepšení řízení všech činností společnosti, které mají vliv na kvalitu produktů a procesů, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci rozhodlo vedení společnosti zavést, uplatňovat a neustále zlepšovat integrovaný systém managementu. 4.1 Všeobecné požadavky OVAK a.s. má vytvořený, dokumentovaný, uplatňovaný a udržovaný integrovaný systém managementu a vedení společnosti a zaměstnanci usilují o neustálé zlepšování jeho efektivity. Oblast působnosti integrovaného systému managementu zahrnuje celou společnost OVAK a.s. s tím, že Hydroanalytické laboratoře jsou navíc akreditovány Českým institutem pro akreditaci o.p.s. jako zkušební laboratoř č.1229 podle ČSN EN ISO/IEC OVAK a.s. neprovádí návrh a vývoj produktu, proto tento požadavek ČSN EN ISO 9001:2001 není v dokumentaci ISM popsán a zaveden. Integrovaný systém managementu je uplatňován všemi zaměstnanci OVAK a.s., kteří řídí, provádějí a ověřují činnosti, které mohou mít vliv na jakost, dopady na životní prostředí a BOZP, pod vedením představitele managementu pro SMJ a SMBOZP a představitele managementu pro EMS. 4.2 Politika ISM Vrcholové vedení OVAK a.s. stanovilo a vyhlásilo Politiku ISM, která je vytvořena v souladu s posláním a strategickými záměry OVAK a.s., s ohledem na jakost a environmentální dopady činností, výrobků a služeb a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Návrh Politiky ISM zpracovává vedoucí oddělení řízení jakosti ve spolupráci se specialistou ČOV a technikem BOZP a PO. Po přezkoumání představiteli managementu ISM je Politika ISM schválena generálním ředitelem a je vydána jako příloha č.1 tohoto dokumentu. Minimálně jednou ročně v rámci přezkoumání ISM vedením, které probíhá dle směrnice QEB SM/2005/05 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením, je Politika ISM přezkoumána z hlediska jejího naplňování a aktuálnosti. V případě nutnosti aktualizace Politiky ISM odpovídá za její aktualizaci vedoucí oddělení řízení jakosti, v souladu se směrnicí QEB SM/2005/01 Řízení dokumentů. Politika ISM je umístěna na internetových stránkách a na vývěskách jednotlivých útvarů. Politika ISM určená pro umístění na jednotlivých vývěskách je distribuována vedoucím oddělení řízení jakosti na základě rozdělovníku. Politiku ISM určenou pro umístění na internetových stránkách vedoucí oddělení řízení jakosti předává v elektronické podobě vedoucímu oddělení vztahů s veřejností. 4.3 Plánování S ohledem na nutnost řešit řadu nových úkolů a povinností vyplývajících z legislativy, požadavků EU, vlastníka infrastruktury a zákazníků, byla k zahájena činnost nově vzniklého strategického úseku, který bude vytvářet strategii výrobně-technického směru a marketingu

5 Strana/celkem stran: 4/18 z dlouhodobého hlediska za současného naplňování podmínek stanovených zákony a EU, a tím bude připravovat podmínky pro optimální zajišťování našich budoucích provozních činností Plánování postupu identifikace procesů, environmentálních aspektů, nebezpečí a rizik a jejich hodnocení a řízení Procesy a) v OVAK a.s. jsou identifikovány procesy potřebné pro řádnou funkci SMJ, EMS a SM BOZP; b) procesy jsou rozděleny na hlavní, řídící a podpůrné (Obr.1); c) hlavní procesy jsou: - provoz zdrojů a úpravy vody (jímání vody, úprava vody), - provoz vodovodní sítě, - provoz kanalizační sítě, - provoz čistíren odpadních vod (čištění odpadních vod), - řízení zákaznických služeb spojených s dodávkou vody a odkanalizováním, d) kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování a řízení těchto procesů jsou popsány ve směrnicích: QEB SM/2005/12 Řízení procesu Provoz zdrojů a úpravy vody, QEB SM/2005/13 Řízení procesu Provoz vodovodní sítě, QEB SM/2005/14 Řízení procesu Provoz kanalizační sítě, QEB SM/2005/15 Řízení procesu Provoz čistíren odpadních vod, QEB SM/2005/16 Řízení zákaznických služeb. e) vedení OVAK a.s. zajišťuje dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování výše uvedených procesů a tyto procesy jsou monitorovány a analyzovány; f) vedení OVAK a.s. uplatňuje opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů; g) procesy jsou řízeny v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a specifikací OHSAS 18001:1999. Obr.1 Procesy ISM a jejich vzájemné vazby Řídící procesy HLAVNÍ PROCESY Podpůrné procesy Strategické plánování Životní prostředí Stanovení organizační struktury Stanovení odpovědností a pravomocí Plánování procesů Nákup vody Jímání vody Úprava vody Vypouštění OV Čištění OV Monitorování a měření produktů Monitorování a měření procesů Řízení dokumentů Řízení záznamů ZÁKAZNÍK Uzavření smlouvy Dodávka pitné vody Odvedení odpadních vod Fakturace ZÁKAZNÍK Řízení monitorovacích a měřících zařízení Řízení neshodného produktu Řízení zdrojů Přezkoumání vedením Provozování vodovodní sítě Provozování kanalizační sítě Hodnocení spokojenosti zákazníka Výběr a hodnocení dodavatelů Interní audity Zlepšování Opatření k nápravě a preventivní opatření ZAMĚSTNANCI Bezpečnost a ochrana zdraví při práci DODAVATELÉ Legislativa a technické normy hlavní procesy procesní toky vzájemné vazby

6 Strana/celkem stran: 5/18 Zaměření na zákazníka a) OVAK a.s. si je vědom svého závazku neustále rozpoznávat a uspokojovat stávající i nové požadavky svých zákazníků; b) požadavky zákazníků jsou respektovány s cílem splnit jejich očekávání a zvyšovat jejich spokojenost; c) v oblasti ochrany životního prostředí jsou uplatňovány postupy zohledňující prevence znečišťování životního prostředí při plnění požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků; d) u zaměstnanců OVAK a.s. a externích dodavatelů, kteří zajišťují činnosti pro OVAK a.s., je věnována maximální pozornost na dodržování zásad BOZP a ochranu životního prostředí Environmentální aspekty OVAK a.s. má vytvořen a udržován postup pro identifikaci environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb, které řídí a na které má vliv, tak, aby byly určeny ty aspekty, které mají nebo mohou mít významný dopad na životní prostředí. Významnost identifikovaných environmentálních aspektů a jejich dopadů je stanovena pomocí stanovené metodiky hodnocení. Identifikované environmentální aspekty jsou zpracovány jako RŘ/2005/20 Registr environmentálních aspektů OVAK a.s., který je průběžně přezkoumáván a aktualizován. Na základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření pro řízení environmentálních aspektů, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců Identifikované významné environmentální aspekty jsou brány v úvahu při stanovení environmentálních cílů, cílových hodnot a programů. Postup pro identifikaci environmentálních aspektů a hodnocení jejich dopadů je uveden ve směrnici QEB SM/2005/19 Identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů a dopadů Nebezpečí a rizika OVAK a.s. má vytvořen a udržován postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik včetně zavedení nezbytných opatření k jejich řízení. Identifikovaná významná rizika jsou brána v úvahu při stanovení cílů, cílových hodnot a programů BOZP. Významnost identifikovaných nebezpečí je stanovena a hodnocení rizik je provedeno pomocí stanovené metodiky hodnocení. Jsou stanovena rizika, která jsou průběžně přezkoumávána a aktualizována. Na základě výsledků hodnocení jsou přijata opatření pro řízení rizik, jejich monitorování a měření a výcvik zaměstnanců. Postup pro identifikaci nebezpečí a hodnocení rizik je uveden ve směrnici QEB SM/2005/17 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik Právní a jiné požadavky Zajištění přístupu k právním požadavkům a předpisům je popsáno ve směrnici QEB SM/2005/02 Řízení technické dokumentace a právních předpisů a požadavků. Tento postup rovněž zajišťuje identifikaci a zajištění přístupu k požadavkům právních předpisů a jiným environmentálním požadavkům, které se vztahují na OVAK a.s. v souvislosti s jejími environmentálními aspekty a k požadavkům právních předpisů a jiných požadavků BOZP (zejména českých technických norem), které se vztahují na OVAK a.s. v souvislosti s riziky práce tak, aby příslušné požadavky byly zohledněny v praxi. V případě potřeby jsou dány zaměstnanci společnosti podněty pro vydání nebo revizi příslušné řízené dokumentace.

7 Strana/celkem stran: 6/ Cíle a programy OVAK a.s. má vytvořen dokumentovaný postup pro stanovení cílů ISM a programů ISM v souladu se směrnicí QEB SM/2005/05 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením. K naplnění závazků obsažených v Politice ISM jsou stanoveny v OVAK a.s. dokumentované cíle, cílové hodnoty a programy s ohledem na jakost produktu, požadavky právních předpisů a jiné požadavky, významné environmentální aspekty, nebezpečí a rizika BOZP, technologické postupy, provozní a obchodní požadavky a názory zainteresovaných stran, technologické, provozní a ekonomické možnosti společnosti. Pro dosažení cílů a cílových hodnot ISM jsou vytvořeny programy ISM, které obsahují: a) určení odpovědností a pravomocí potřebných ke splnění cílů a cílových hodnot pro příslušné funkce a úrovně společnosti; b) zdroje a harmonogram pro plnění cílů a cílových hodnot. Programy jsou zpracovány koordinačním týmem ISM ve spolupráci se zaměstnanci, kterých se program týká, a jsou vydány formou rozhodnutí generálního ředitele. Průběžné hodnocení plnění cílů, cílových hodnot stanovených v programech ISM společnosti probíhá ve stanovených termínech, které jsou uvedeny ve schválených programech ISM. Konečné vyhodnocení dosažení cílů je prováděno minimálně jednou ročně v rámci přezkoumání ISM vedením. V případě změn v procesech, činnostech, produktech nebo významných změnách organizačních a provozních podmínek, jsou cíle, cílové hodnoty upravovány. 4.4 Zavedení a provoz Struktura a odpovědnost Odpovědnost vedení Vedení OVAK a.s. poskytuje důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě při rozvíjení a uplatňování ISM a k neustálému zlepšování jeho efektivnosti tím, že: a) sděluje uvnitř společnosti, že je důležité plnit požadavky zákazníka, stejně jako požadavky právních předpisů a jiné požadavky; b) stanovuje Politiku ISM; c) zajišťuje, že jsou stanoveny cíle ISM; d) provádí přezkoumání ISM vedením; e) zajišťuje dostupnost zdrojů potřebných pro udržování a zlepšování ISM. Pravomoci, odpovědnosti a povinnosti všech zaměstnanců jsou definovány v základní organizační normě ZO/2005/01 Organizační řád, v jednotlivých řídících normách a provozních předpisech, v Charakteristikách pracovních činností THP nebo v Pracovních činnostech zaměstnanců (u dělnických profesí) Představitel managementu Ve společnosti jsou jmenováni rozhodnutím generálního ředitele RŘ/2005/29 Představitelé managementu ISM dva představitelé managementu ISM: - personálně-právní ředitel pro oblast SMJ a SMBOZP, - výrobní ředitel pro oblast EMS. Představitelé managementu mají odpovědnost a pravomoc k: a) uplatňování požadavků ISM v rámci celé společnosti; b) zajištění, že ISM je stanoven, zaveden a udržován ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:1999 včetně potřebných zdrojů; c) podávání zpráv vedení o fungování, výsledcích, výkonnosti a potřebách zlepšování ISM pro přezkoumání ISM vedením;

8 Strana/celkem stran: 7/18 d) prosazování povědomí o požadavcích zákazníka v OVAK a.s Koordinační tým ISM Ve společnosti jsou jmenováni tři zaměstnanci koordinačního týmu ISM, kteří identifikují požadavky stanovené v ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999 a zajišťují komunikaci a koordinaci mezi představiteli managementu ISM a zaměstnanci OVAK a.s. při jejich implementaci a uplatňování v ISM. Koordinační tým ISM je jmenován rozhodnutím generálního ředitele RŘ/2005/29 Představitelé managementu ISM ve složení: - vedoucí oddělení řízení jakosti pro oblast SMJ, - specialista ČOV pro oblast EMS, - technik BOZP a PO pro oblast SM BOZP Management zdrojů Poskytování zdrojů Na základě naplánovaných zdrojů jednotlivých útvarů v souladu se směrnicí SM/2005/30 Controllingové řízení plány, rozpočty, reporting zajišťuje vedení OVAK a.s. potřebné zdroje pro: a) uplatňování, udržování a neustálé zlepšování ISM; b) zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků Lidské zdroje Odborná způsobilost, výcvik, vědomí závažnosti Všichni zaměstnanci OVAK a.s. jsou odborně způsobilí k provádění činností, které mají vliv na jakost produktů, životní prostředí nebo BOZP na pracovišti. Odborná způsobilost je stanovena v Charakteristikách pracovních činností THP nebo v Pracovních činnostech zaměstnanců (u dělnických profesí) s ohledem na vzdělání, výcvik, dovednosti a zkušenosti. Vzdělávání a výcvik zaměstnanců probíhá v souladu se směrnicí QEB SM/2005/06 Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců včetně požadavků na hodnocení efektivnosti vzdělávání a udržování záznamů o vzdělávání a výcviku. Pomocí interních nebo externích školení, podnikového časopisu Zpravodaj, nástěnek, intranetu OVAK a.s. nebo interních sdělení je zajišťováno, aby měli všichni zaměstnanci povědomí o: a) důležitosti shody s Politikou ISM, postupy a požadavky ISM; b) významných environmentálních aspektech a s tím i souvisejících dopadech spojených s jejich prací a o environmentálních přínosech zlepšené osobní výkonnosti; c) významných rizicích a důležitosti dodržování požadavků BOZP při pracovních činnostech; d) důležitosti svých činností při plnění cílů ISM; e) jejich úlohách a odpovědnosti za dosažení shody s požadavky ISM, f) postupech a požadavcích na havarijní připravenost a reakci na havarijní situace; g) potenciálních následcích při nedodržení stanovených provozních postupů Infrastruktura a pracovní prostředí Pro dosažení shody s požadavky na produkt poskytuje a udržuje OVAK a.s. pronajatou vodohospodářskou infrastrukturu na základě dlouhodobé smlouvy se Statutárním městem Ostrava a vlastní infrastrukturu tvořenou provozními prostředky typu budov, strojů, vozového parku, výpočetní techniky apod. Řízení infrastruktury včetně její údržby, oprav a rozvoje je zajišťováno v souladu s řídícími normami společnosti. OVAK a.s. vytváří a udržuje pracovní prostředí tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce, ochrana zdraví a životního prostředí a zároveň byla dosažena shoda s požadavky na produkt.

9 Strana/celkem stran: 8/18 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a vytváření vhodného pracovního prostředí v OVAK a.s. je zajišťováno řídícími normami společnosti Komunikace a konzultace Komunikace Komunikace v rámci OVAK a.s. se uskutečňuje s ohledem na informace a efektivnost ISM, ve vztahu k environmentálním aspektům a na informace týkající se BOZP. Interní komunikace Interní komunikace je důležitým předpokladem pro fungování a zlepšování ISM. Podpora zpětné vazby a komunikace od zaměstnanců na různých úrovních je prostředkem pro jejich zapojení a rozvoj týmové práce. Základní formy interní komunikace v rámci OVAK a.s. jsou: a) porady, konzultace, školení, neformální setkání; b) sdělení, hlášení, zprávy, záznamy, dokumentace; c) interní časopis Zpravodaj, intranet OVAK a.s. internetové stránky vývěsky na pracovištích; d) průzkum názorů zaměstnanců na sociální klima apod., e) v případě výskytu havarijní situace jsou způsoby a postupy interní komunikace dány havarijními plány a postupy Hlavní způsoby interní komunikace jsou: a) ústní b) písemný c) elektronický Na interní úrovni musí být zaměstnanci v rámci komunikace v ISM seznámeni s Politikou ISM, cíli, cílovými hodnotami a programy ISM, postupy k ochraně životního prostředí, havarijními plány a postupy, úkoly a odpovědnostmi v ISM závislými od konkrétního funkčního místa. Celkovou odpovědnost za interní komunikaci v rámci ISM mají jednotliví představitelé managementu. Interní podnět může předložit každý zaměstnanec OVAK a.s. formou interního sdělení adresovaného na vedoucího útvaru nebo odborného ředitele, nebo je možné tento podnět zaznamenat v zápisu z porad jednotlivých útvarů. Pro interní podněty je také možné využít schránky pro připomínky umístěné u vstupů do správních budov OVAK a.s. Externí komunikace Přístup k zákazníkům a všem zainteresovaným stranám je podpořen oboustrannou komunikací a OVAK a.s. přijímá a reaguje na podněty, připomínky a dotazy všech zainteresovaných stran. Postupy pro vyřizování stížností (včetně stížností a podnětů občanů k ochraně životního prostředí) a reklamací upravuje směrnice QEB SM/2005/07 Vyřizování stížností a reklamací a QEB SM/2005/08 Reklamační řád. Pro informování veřejnosti slouží internetové stránky kde jsou k dispozici informace o poskytovaných službách a produktech. Pro externí komunikaci jsou dále využívány např.: - výroční zprávy, - veřejné sdělovací prostředky, - setkání s největšími průmyslovými odběrateli a setkání se starosty městských obvodů, - odborná setkání, - propagační akce, - průzkum veřejného mínění atd.

10 Strana/celkem stran: 9/18 Rozsah komunikace s orgány státní správy je dán především právními a jinými environmentálními požadavky, které souvisí s environmentálními aspekty společnosti a jejich dopady a pravidelnými zprávami. Komunikace s orgány státní správy je zajišťována generálním ředitelem společnosti a zaměstnanci dle kompetencí stanovenými základní organizační normou ZO/2005/01 Organizační řád. V případě výskytu havarijní situace jsou způsoby a postupy externí komunikace dány havarijními plány a postupy. Komunikace s dodavateli zajišťujícími činnosti související s environmentálními aspekty a riziky BOZP společnosti probíhají em, telefonicky, ústní nebo písemnou formou. V rámci této komunikace jsou informováni o postupech a požadavcích EMS a SM BOZP OVAK a.s., které souvisí s jejich výrobky a poskytovanými službami. V rámci komunikace se zainteresovanými stranami je kladen důraz na témata související s Politikou ISM, environmentálním profilem společnosti vzhledem k cílům cílovým hodnotám a programům EMS, environmentálním profilem dodavatelů, požadavky právních předpisů a jiných environmentálních požadavků, požadavky zainteresovaných stran, postupy v ochraně ŽP, haváriemi a havarijními situacemi. Celkovou odpovědnost za zajištění této komunikace má představitel managementu pro oblast EMS. Rozhodnutí, zda bude společnost komunikovat o svých významných environmentálních aspektech, je posuzováno individuálně. Za komunikaci s veřejností odpovídá vedoucí oddělení vztahů s veřejností Konzultace Konzultace v oblasti SMJ zajišťuje vedoucí oddělení řízení jakosti, v oblasti EMS specialista ČOV a v oblasti BOZP technik BOZP a PO. Zaměstnanci jsou zapojeni do vývoje a přezkoumávání postupů k řízení a identifikaci rizik ve spolupráci s technikem BOZP a PO. V případě, že dojde ke změně, která může ovlivnit BOZP na pracovišti, je s příslušnými zaměstnanci tato záležitost konzultována a jsou navržena potřebná opatření. 4.5 Dokumentace Požadavky na dokumentaci Dokumentace ISM v OVAK a.s. obsahuje: a) Politiku integrovaného systému managementu - dokumentované prohlášení managementu o politice, cílech a cílových hodnotách ISM; b) Příručku ISM ; c) dokumentované postupy požadované normami ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a specifikací OHSAS 18001:1999 a další dokumenty, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů; d) záznamy požadované výše uvedenými normami a další záznamy, které společnost potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení procesů, a rovněž záznamy, které se týkají významných environmentálních aspektů a slouží k dokumentování environmentálního profilu. Struktura dokumentace OVAK a.s. je rozdělena do tří úrovní a je řízena v souladu se směrnicí QEB SM/2005/01 Řízení dokumentů. OVAK a.s. vede aktualizovaný seznam dokumentace ISM a seznamy dalších typů dokumentů v souladu s požadavky jednotlivých základních organizačních norem a směrnic generálního ředitele.

11 Strana/celkem stran: 10/ OVAK a.s. má vytvořen a udržován dokument Příručka integrovaného systému managementu, který zahrnuje: - oblast použití ISM s vyloučením řízení návrhu a vývoje, který není v OVAK a.s. aplikován; - odkazy na dokumentované postupy vytvořené pro ISM; - popis vzájemného působení mezi procesy. Příručka ISM je vydávána formou základní organizační normy a její distribuce a aktualizace probíhá v souladu se směrnicí QEB SM/2005/01 Řízení dokumentů Řízení dokumentů OVAK a.s. má vypracovaný a zavedený postup pro řízení dokumentů interního a externího původu ve směrnicích QEB SM/2005/01 Řízení dokumentů a QEB SM/2005/02 Řízení technické dokumentace, právních předpisů a požadavků. Všechny dokumenty, které nesplňují požadavky těchto směrnic na řízení dokumentů, jsou neřízenými dokumenty. Řízení dokumentů zabezpečuje, že dokumenty: a) jsou před vydáním schváleny; b) jsou přezkoumány a aktualizovány dle potřeby; c) mají zajištěnu identifikaci změn a aktuálního stavu; d) v aktuální podobě jsou dostupné v místech používání v elektronické podobě nebo v tištěné podobě formou řízených kopiích; e) externího původu mají zajištěnou identifikaci a řízení jejich distribuce prostřednictvím vedoucího útvaru, jehož činností se externí dokument týká; f) zastaralé jsou chráněny proti neúmyslnému používání a vhodně identifikovány v případě jejich uchovávání. Při zpracování dokumentů v oblasti provozování veřejných vodovodů a kanalizací a v oblasti ochrany životního prostředí (např. provozní řád, havarijní plán), které podléhají zvláštnímu režimu schválení vyplývajícího z právních předpisů a případně z dalších stanovených závazných podmínek orgánů státní správy, jsou za naplnění těchto požadavků a dodržování podmínek procesu řízení dokumentů ve společnosti, především jejich aktualizace, stanoveni odpovědní zaměstnanci Řízení záznamů OVAK a.s. má vytvořeny a udržovány záznamy, aby se poskytly důkazy o shodě s požadavky a o efektivním fungování ISM. Řízení záznamů, které jsou pořízeny v papírové nebo elektronické formě, je popsáno v základní organizační normě ZO/2005/04 Spisový a skartační řád s ohledem na: - identifikaci, - ukládání, - ochranu, - vyhledávání, - stanovení doby uchovávání, - vypořádání záznamů. Environmentální záznamy se vedou tam, kde: vznikají environmentální problémy, sleduje se míra plnění plánovaných environmentálních cílů a cílových hodnot, provádí se zásah s možným nepříznivým environmentálním dopadem, prokazuje se shoda se specifikovaným environmentálním požadavkem, probíhá monitorování a měření nebo vedení a poskytování záznamů je požadováno požadavky právních předpisů nebo jinými environmentálními požadavky. Analogické požadavky platí pro vedení záznamů jakosti a BOZP.

12 Strana/celkem stran: 11/ Realizace produktu a řízení provozu Plánování realizace produktu OVAK a.s. plánuje a rozvíjí procesy potřebné pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu je prováděno v souladu s požadavky ostatních procesů ISM a s ohledem na jakost produktu, na významné environmentální aspekty a bezpečnostní hlediska v souladu se směrnicí QEB SM/2005/05 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením. Při plánování OVAK a.s. identifikuje: a) požadavky na produkt včetně posouzení environmentální aspektů a jejich dopadů, bezpečnostních rizik, požadavků právních předpisů a jiných požadavků; b) potřebu vytvořit procesy a dokumenty včetně poskytnutí zdrojů specifických pro produkt; c) požadované činnosti při ověřování, validaci, monitorování a kontrole, které jsou specifické pro produkt, a kritéria pro přijetí produktu; d) záznamy potřebné pro poskytnutí důkazu, že realizační procesy a výsledný produkt splňují požadavky Určování požadavků týkajících se produktu OVAK a.s. identifikuje: a) požadavky specifikované zákazníkem, včetně požadavků na dodání a činnosti po dodání; b) požadavky, které zákazník neuvedl, ale které jsou nezbytné pro specifické nebo zamýšlené použití, je-li známo; c) požadavky právních předpisů a jiné požadavky vztahující se k produktu; d) jakékoli dodatečné požadavky určené společností. Požadavky týkající se produktu jsou upraveny smluvním vztahem mezi zákazníkem a OVAK a.s. v souladu se směrnicí QEB SM/2005/16 Řízení zákaznických služeb a SM/2005/26 Oběh obchodních smluv v OVAK a.s Přezkoumávání požadavků týkajících se produktu OVAK a.s. přezkoumává požadavky týkající se produktu. Přezkoumání je provedeno před přijetím závazku OVAK a.s. dodat zákazníkovi produkt v rámci přípravy smluv nebo objednávek. OVAK a.s. zajistí, aby: a) byly stanoveny požadavky na produkt, včetně případných environmentálních požadavků a požadavků BOZP, b) byly vyřešeny smluvní a jiné požadavky, které se liší od dříve vyjádřených požadavků, c) byl schopen splnit určené požadavky. O výsledcích přezkoumání a o opatřeních vyplývajících z přezkoumání jsou vedeny záznamy. V případě, že zákazník neposkytne žádné dokumentované vyjádření požadavků, je zákazníkovi předložen návrh smlouvy nebo objednávky. Po potvrzení ze strany zákazníka jsou požadavky uvedené ve smlouvě nebo objednávce považovány za dokumentované vyjádření jeho požadavků. V případě, že se změní požadavky na produkt, zajistí OVAK a.s., aby byly změněny i příslušné dokumenty a aby byli o změněných požadavcích informováni příslušní zaměstnanci Návrh a vývoj V OVAK a.s. není aplikován návrh a vývoj.

13 Strana/celkem stran: 12/ Nakupování Proces nakupování Proces nakupování je popsán směrnicí QEB SM/2005/09 Řízení nákupu tak, aby nakupovaný produkt vyhovoval specifikovaným požadavkům, včetně případných environmentálních požadavků a požadavků BOZP. Typ a rozsah kontroly uplatněné na dodavatele a nakupovaný produkt je závislý na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci produktu nebo konečný produkt. V rámci procesu nakupování je stanoven a udržován postup pro identifikovaná rizika a významné environmentální aspekty pro zboží, zařízení a nakupované služby používané v OVAK a.s. a tento postup a požadavky jsou sdělovány dodavatelům a smluvním partnerům. Postupy a požadavky pro identifikované významné environmentální aspekty nebo bezpečnostní rizika výrobků a služeb používaných v OVAK a.s. jsou sdělovány příslušným smluvním partnerům. Dodavatelé jsou vybíráni a hodnoceni podle schopnosti dodávat produkt v souladu s požadavky OVAK a.s. Výběr a hodnocení dodavatelů je řízen v souladu se směrnicí QEB SM/2005/10 Výběr a hodnocení dodavatelů Informace pro nakupování Informace pro nakupování musí popisovat produkt, který se má nakoupit včetně: a) požadavků na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení, b) požadavků na kvalifikaci zaměstnanců, c) požadavků na ISM, d) požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků a požadavků BOZP. Přiměřenost specifikovaných požadavků pro nakupování je zjištěna předtím, než jsou sděleny dodavateli. Tyto kontrolní činnosti vyplývají z požadavků směrnice QEB SM/2005/09 Řízení nákupu Ověřování nakupovaného produktu Kontrolní činnosti nezbytné pro zajištění toho, aby nakupovaný produkt splnil specifikované požadavky, jsou prováděny příslušnými zaměstnanci s ohledem na druh produktu Řízení provozu, výroby a poskytování služeb V OVAK a.s. jsou určeny hlavní procesy, které se řídí příslušnými směrnicemi: - QEB SM/2005/12 Řízení procesu Provoz zdrojů a úpravy vody, - QEB SM/2005/13 Řízení procesu Provoz vodovodní sítě, - QEB SM/2005/14 Řízení procesu Provoz kanalizační sítě, - QEB SM/2005/15 Řízení procesu Provoz čistíren odpadních vod, - QEB SM/2005/16 Řízení zákaznických služeb. Procesy ve společnosti jsou řízeny s ohledem na kvalitu výstupů, identifikovaná rizika, významné environmentální aspekty a jejich dopady tak, aby byly ve shodě s vyhlášenou Politikou ISM, cíli a cílovými hodnotami společnosti. V rámci řízení provozu a poskytování služeb jsou stanoveny takové postupy, aby veškeré činnosti probíhaly v souladu s příslušnými právními a jinými environmentálními požadavky a požadavky BOZP. Dále jsou určeny procesy a činnosti, které souvisejí s identifikovanými riziky a významnými environmentálními aspekty a jsou ve shodě s Politikou ISM, cíli a cílovými hodnotami společnosti, a jsou popsány těmito směrnicemi: - QEB SM/2005/17 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, - QEB SM/2005/18 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

14 Strana/celkem stran: 13/18 - QEB SM/2005/19 Identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů a dopadů, - QEB SM/2005/20 Nakládání s vodami, - QEB SM/2005/21 Ochrana ovzduší, - QEB SM/2005/22 Nakládání s odpady, - QEB SM/2005/23 Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, - QEB SM/2005/24 Nakládání s energiemi, - QEB SM/2005/25 Havarijní připravenost a reakce. Všechny tyto procesy a činnosti jsou plánovány a zajišťovány s ohledem na: a) dostupnost informací, které popisují znaky produktu; b) dostupnost provozních předpisů, technické a jiné dokumentace; c) použití vhodného zařízení; d) dostupnost a použití monitorovacího a měřícího zařízení; e) uplatňování monitorování a měření; f) uskutečnění činností spojených s dodávkou a činností po dodání; g) identifikované environmentální aspekty; h) stanovená rizika Validace procesů pro výrobu a poskytování služeb V OVAK a.s. jsou validovány technologické procesy a komplexní funkce nových nebo rekonstruovaných technologických celků a technologických zařízení v rámci jejich zkušebního provozu, který probíhá na základě provozního řádu pro zkušební provoz Identifikace a sledovatelnost OVAK a.s. používá běžných postupů identifikace produktu, které jsou uvedeny v jednotlivých dokumentech ISM Majetek zákazníka K realizaci produktu není využíván majetek zákazníka s výjimkou projektové dokumentace pro realizaci vodovodních a kanalizačních přípojek. Příslušný útvar projektovou dokumentaci při používání identifikuje, ověřuje, chrání a zabezpečuje. V případě, že je ztracena, poškozena nebo se zjistí, že je nevhodná k použití, je zákazník informován a je pořízen záznam Ochrana produktu Pro nakupované produkty se OVAK a.s. řídí informacemi od dodavatele a pokud nejsou specifikovány, používá běžně užívané postupy. U dodávaných produktů (pitná voda) se řídí požadavky platných právních předpisů a řídícími normami společnosti Řízení monitorovacích a měřících zařízení Monitorování a měření, které se má provádět, a monitorovací a měřící zařízení potřebná pro poskytnutí důkazu o shodě produktu s určenými požadavky, jsou stanovena jednotlivými řídícími normami a technickou dokumentací. Řízení měřících a monitorovacích zařízení je prováděno v souladu s požadavky směrnice QEB SM/2005/11 Metrologický řád. V případech, kdy je nezbytné zajistit platné výsledky, měřící zařízení je: a) ve specifikovaných intervalech nebo před použitím kalibrováno nebo ověřováno podle etalonů navázaných na mezinárodní nebo národní etalony; v případě, že takový etalon neexistuje, je základ použitý pro kalibraci nebo ověřování zaznamenán; b) justováno nebo podle potřeby opakovaně justováno;

15 Strana/celkem stran: 14/18 c) identifikováno, tak, aby bylo možné určit stav kalibrace; d) zabezpečeno před takovými seřízeními, která by zrušila platnost výsledků měření; e) chráněno před poškozením a znehodnocením v průběhu manipulace, údržby a skladování. Když se zjistí, že zařízení neodpovídá požadavkům, OVAK a.s. posuzuje a zaznamená platnost předchozích výsledků, a u dotčeného zařízení a u dotčeného produktu se provádí příslušná opatření. O výsledcích kalibrace a ověřování jsou udržovány záznamy. Jestliže se při monitorování a měření používá počítačový software, je před jeho počátečním použitím a dále podle potřeby potvrzena jeho schopnost plnit zamýšlenou aplikaci Havarijní připravenost a reakce V OVAK a.s. jsou vytvořeny a udržovány plány a postupy pro: a) identifikaci možností vzniku incidentů a havarijních situací, b) včasnou a správnou reakci na ně, c) prevenci a zmírnění pravděpodobných onemocnění, zranění a environmentálních dopadů, které mohou tyto situace způsobit. Pro identifikaci možnosti vzniku havarijních situací a havarijního ohrožení, které mohou mít dopad na životní prostředí, na BOZP a pro reakce na ně, je stanoven postup ve směrnici QEB SM/2005/25 Havarijní připravenost a reakce, SM/2005/44 Krizový plán OVAK a.s. a QEB SM/2005/18 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě vypracovaného a aktualizovaného rozhodnutí generálního ředitele RŘ/2005/20 Registr environmentálních aspektů, jsou identifikovány environmentální aspekty, pro které jsou zavedeny a udržovány postupy umožňující pohotovou reakci na možná externí a interní havarijní rizika, jejich prevenci a minimalizaci možných negativních environmentálních dopadů a určeny nezbytné zdroje pro případ, kdy k havárii skutečně dojde. Zpracované havarijní plány/postupy vycházejí z právních požadavků, z identifikovaných rizik a zkušeností z dřívějších mimořádných situací. Pro rychlou a účinnou reakci v případě vzniku havarijních situací a havarijního ohrožení je tam, kde je to možné, prověřována materiálová a lidská připravenost i spojení na externí pomoc. Na základě hodnocení havarijních a krizových stavů, skoronehod, nehod a neshod je na základě přezkoumání ISM vedením prováděna aktualizace havarijních postupů. Organizace požární ochrany je řešena směrnicemi SM/2005/46 Organizace Požární ochrany a SM/2005/37 Používání a skladování hořlavých kapalin. 4.7 Kontrola a opatření k nápravě Monitorování, měření, analýza údajů OVAK a.s. plánuje, vytváří, uplatňuje a udržuje postupy monitorování, měření analýzy a zlepšování, které jsou potřebné k: a) prokázání shody produktu, b) zajištění shody s požadavky ISM, c) monitorování a měření účinnosti a neustálému zlepšování efektivity ISM, d) pravidelnému monitorování klíčových znaků procesů a činností s významným environmentálním dopadem nebo s významnými riziky Procesy a postupy monitorování a měření Sledovaná kritéria hlavních procesů, environmentální výkonnosti (environmentální profil) a výkonnosti BOZP jsou stanovena v Registru monitorovaných a měřených procesů" v souladu se směrnicí QEB SM/2005/05 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením.

16 Strana/celkem stran: 15/18 Pro monitorování a měření jsou stanoveny postupy, které umožňují: a) kvalitativní i kvantitativní opatření vhodná k potřebám společnosti; b) monitorování míry dosažení cílů OVAK a.s Spokojenost zákazníka Jako jeden ze způsobu měření výkonnosti ISM monitoruje OVAK a.s. informace týkající se vnímání zákazníka. Postup pro monitorování spokojenosti zákazníka je popsán ve směrnici QEB SM/2005/16 Řízení zákaznických služeb Monitorování a měření produktu OVAK a.s. monitoruje a měří znaky produktu, aby si ověřil, že jsou splněny požadavky na produkt. To se provádí v daných etapách realizačního procesu produktu v souladu s plánovacími činnostmi. Postupy monitorování a měření klíčových znaků činností, jejichž environmentální aspekty mají nebo mohou mít dopad na životní prostředí, zahrnují zaznamenávání informací sledujících realizované činnosti, příslušné nástroje řízení provozu a shodu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými environmentálními požadavky, cíli a cílovými hodnotami společnosti. Postupy monitorování a měření jsou stanoveny v příslušných dokumentech ISM. Měření environmentálních veličin mohou být realizována na základě smluvního vztahu s externí organizací. Před uzavřením smlouvy zaměstnanec odpovědný za zajištění této služby je povinen si vyžádat příslušný doklad o způsobilosti pro požadovanou činnost. Rozsah monitorování a měření, kvalifikační kriteria a způsob dokumentování je vždy předmětem obchodní smlouvy, kterou společnost na tyto činnosti uzavírá s externím dodavatelem. Záznamy a vyhodnocení z provedeného monitorování/měření jsou předány odborným externím pracovníkem zaměstnanci odpovědnému za realizaci příslušného měření, který odpovídá za vyhodnocení shody či neshody s cílovými hodnotami a uložení těchto záznamů. V případě neuspokojivých výsledků jsou přijata příslušná opatření k nápravě v souladu s QEB SM/2005/04 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření. Monitorování a měření produktu v rámci jednotlivých procesů je popsáno ve směrnicích pro tyto procesy. V rámci měření a monitorování výkonnosti BOZP se provádí: - monitorování míry dosažení cílů BOZP, - proaktivní opatření, která monitorují shodu s programy SM BOZP, provozními kritérii a požadavky příslušných zákonů a předpisů, - reaktivní opatření pro monitorování nehod, nemocí, nežádoucích událostí a dalších historických důkazů o nedostateční výkonnosti BOZP, - zaznamenávání údajů a výsledků z monitorování a měření Hodnocení souladu Ve společnosti jsou prováděny interní kontroly zaměřené na hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými environmentálními požadavky, které se na OVAK a.s. vztahují, a jsou řízeny v souladu s QEB SM/2005/02 Řízení technické dokumentace, právních předpisů a požadavků. O provedené kontrole a zjištěném stavu je proveden písemný záznam. V případě neplnění právních a jiných environmentálních požadavků je zaznamenána neshoda a jsou přijata potřebná nápravná a preventivní opatření v souladu s QEB SM/2005/04 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření. Prověřování souladu s právními a jinými environmentálními požadavky probíhá rovněž v rámci interních a externích auditů. Zajištění hodnocení souladu s požadavky právních předpisů a jinými environmentálními požadavky probíhá v souladu se směrnicemi: - QEB SM/2005/20 Nakládání s vodami,

17 Strana/celkem stran: 16/18 - QEB SM/2005/21 Ochrana ovzduší, - QEB SM/2005/22 Nakládání s odpady, - QEB SM/2005/23 Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, - QEB SM/2005/24 Nakládání s energiemi Analýza údajů Aby se prokázala vhodnost a efektivnost ISM a aby se vyhodnotilo, kde lze uskutečňovat neustálé zlepšování efektivnosti ISM, OVAK a.s. určuje, shromažďuje a analyzuje vhodné údaje, které získává z monitorování a měření nebo z jiných odpovídajících zdrojů. Analýza údajů poskytuje informace týkající se: - spokojenosti zákazníka, - shody s požadavky na produkt, - znaků a trendů procesů a produktů, včetně příležitostí pro preventivní opatření, - dodavatelů, - významných environmentálních aspektů a jejich dopadů, - havarijních situací a havarijního ohrožení s možným dopadem na životní prostředí, - nehod pracovních úrazů, mimořádných událostí, skoronehod apod Neshoda, náprava a prevence Nehoda, incident, neshoda OVAK a.s. má vytvořeny a udržovány postupy pro definování odpovědností a pravomocí pro řešení a vyšetřování nehod, skoronehod nebo neshod a přijmutí opatření ke zmírnění jakýchkoli následků z nich pocházejících. Tyto postupy jsou uvedeny ve směrnicích: - QEB SM/2005/17 Identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik, - QEB SM/2005/18 Zajištění systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, - QEB SM/2005/04 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření Neshodný produkt OVAK a.s. zajišťuje, že produkt, který není ve shodě s požadavky na produkt, je identifikován a řízen, aby se zabránilo jeho nezamýšlenému použití nebo dodání. Nástroje řízení a související odpovědnosti a pravomoci pro zacházení s neshodným produktem jsou stanoveny ve směrnici QEB SM/2005/04 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření a v jednotlivých směrnicích popisujících hlavní procesy. O povaze neshod a všech provedených následných opatřeních jsou vedeny záznamy. Zjistí-li se neshodný produkt až po dodání nebo na začátku jeho používání, OVAK a.s. provádí opatření odpovídající důsledkům neshody nebo potenciálním důsledkům neshody. Neshoda v EMS zahrnuje neplnění specifikovaných požadavků, ukazatelů, limitů při monitorování a měření činností, které mohou mít významný dopad na ŽP nebo nedodržení podmínek vyplývajících z požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků. Nedodržení podmínek vyplývajících z požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků je považováno za nejzávažnější neshodu. Pokud se objeví náznak určitých trendů ve vývoji neshod, případně hrozí-li vznik neshody, je namístě navrhnout preventivní opatření vycházející z rozboru všech potenciálních příčin a zdrojů neshod. Opatření musí být přiměřená rozsahu a významu neshody. Přednost mají preventivní opatření vyplývající z identifikace havarijního rizika. Po zjištění příčiny neshody, stanovení vlastního postupu, realizaci a kontrole plnění přijatých opatření může být výstupem řešení neshody, je-li to účelné, i změna postupů v dokumentaci EMS.

18 Strana/celkem stran: 17/ Opatření k nápravě V OVAK a.s. jsou přijímána opatření, která odstraní příčiny neshod, aby se zabránilo jejich opakovanému výskytu. Opatření k nápravě jsou přiměřená důsledkům zjištěných neshod. OVAK a.s. zavádí a zaznamenává jakékoli změny v dokumentovaných postupech, které vyplývají z opatření k nápravě. OVAK a.s. má vytvořen a udržován dokumentovaný postup pro provádění opatření k nápravě ve směrnici QEB SM/2005/04 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření, kterým se stanoví požadavky na: a) přezkoumání neshod (včetně stížností zákazníků), b) určení příčin neshod, c) vyhodnocení potřeb opatření k zajištění toho, že se neshody znovu neobjeví, d) stanovení a uplatnění potřebného opatření, e) záznamy výsledků přijatých opatření, f) přezkoumání a ověření účinnosti a efektivnosti přijatého opatření k nápravě, g) přezkoumání a zhodnocení rizik a aspektů všech navrhovaných opatření k nápravě před zavedením opatření do provozu Preventivní opatření V OVAK a.s. jsou přijímána preventivní opatření, která se vztahují k neshodám, které ještě nenastaly, ale je možné je předvídat. Preventivní opatření jsou přiměřená následkům případných neshod. OVAK a.s. zavádí a zaznamenává jakékoli změny v dokumentovaných postupech, které vyplývají z preventivních opatření. a) OVAK a.s. má vytvořen a udržován dokumentovaný postup pro přijímání preventivních opatření ve směrnici QEB SM/2005/04 Řešení neshod, opatření k nápravě a preventivní opatření Interní audit OVAK a.s. má vytvořen a udržován postup pro provádění interních auditů na základě programu auditů, ve kterém jsou stanoveny odpovědnosti a požadavky na plánování a provádění auditů, na předkládání zpráv o výsledcích a na udržování záznamů, a požadavky na odbornou způsobilost interních auditorů včetně jejich nestrannosti. Tento postup je popsán ve směrnici QEB SM/2005/03 Interní audit. Interní audity jsou prováděny v plánovaných intervalech tak, aby se prověřilo, zda ISM: a) odpovídá plánovaným činnostem ISM včetně požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a specifikace OHSAS 18001:1999; b) je správně zaveden a udržován; c) je efektivní při naplňování Politiky ISM, cílů a cílových hodnot OVAK a.s. Účelem interních auditů je také přezkoumání výsledků předchozích auditů a poskytování informací o výsledcích auditů vedení OVAK a.s. Program auditů včetně časového rozvrhu vychází ze stavu a důležitosti procesů, významu environmentálních aspektů a jejich dopadů, rizik činností společnosti a z výsledků předcházejících auditů. Vedoucí útvaru odpovědný za auditovanou oblast zajišťuje, aby byla bez zbytečných průtahů provedena opatření k odstranění zjištěných neshod a jejich příčin. Mezi následné činnosti se zahrnuje ověření realizace a účinnosti provedených opatření.

19 Strana/celkem stran: 18/ Přezkoumání vedením Všeobecně Cílem přezkoumání ISM vedením společnosti je hodnocení vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti ISM ve vztahu k Politice ISM, cílům a cílovým hodnotám, k platné dokumentaci ISM, posouzení příležitostí pro zlepšování a potřebě změn v ISM. Vedení OVAK a.s. přezkoumává ISM minimálně jednou ročně. Postup pro přezkoumání ISM vedením je popsán ve směrnici QEB SM/2005/05 Plánování, přezkoumání a zlepšování ISM vedením včetně definování vstupů a výstupů z přezkoumání Neustálé zlepšování OVAK a.s. neustále zlepšuje efektivnost ISM, a to využíváním Politiky ISM, stanovených cílů, cílových hodnot a programů, výsledků auditů, analýzy údajů, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání vedení. 5 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE Související dokumentace ISM je uvedena v předcházejících kapitolách tohoto dokumentu. 6 PŘÍLOHY Příloha č.1 Příloha č.2 Politika integrovaného systému managementu Vztahy mezi Příručkou ISM, ISO 9001:2000 (SMJ), ISO 14001:2004 (EMS) a OHSAS 18001:1999 (SMBOZP)

20 Příloha č.: 1 Strana/celkem stran: 1/1 POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Posláním společnosti Ostravské vodárny je zajistit plynulou dodávku kvalitní pitné vody a zároveň zabezpečovat odkanalizování a následné čištění odpadních vod na území města Ostravy. Strategickým záměrem naší společnosti je systémovým přístupem dosáhnout vysoké jakosti a spolehlivosti poskytovaných služeb při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Vedení společnosti Ostravské vodárny vyhlašuje Politiku integrovaného systému managementu pro oblast jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s následujícími zásadami: 1. Uspokojovat potřeby a očekávání našich zákazníků při zabezpečování dodávek pitné vody, odkanalizování, čištění odpadních vod při plnění požadavků právních předpisů a dalších požadavků na jakost, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 2. Uplatňovat a rozvíjet integrovaný systém managementu a zlepšovat jeho efektivnost. 3. Poskytovat služby s ohledem na účinné využívání vod, energií, materiálů a vytváření podmínek pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. 4. Prevencí rizik a znečišťování předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí, bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 5. Zvyšovat angažovanost, motivaci, povědomí a odbornou úroveň zaměstnanců se zaměřením na jakost poskytovaných služeb, ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 6. Vytvářet vzájemně prospěšné vztahy s dodavateli založené na vzájemné důvěře, korektnosti, vysoké jakosti poskytovaných služeb, péči o životní prostředí a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 7. Neustále zlepšovat jakost poskytovaných služeb a úroveň ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s nejnovějšími vědeckotechnickými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti. Vedení společnosti Ostravské vodárny se zavazuje poskytovat podporu, potřebné zdroje a vytvářet podmínky umožňující plnění vyhlášené Politiky integrovaného systému managementu. Od zaměstnanců vedení společnosti Ostravské vodárny očekává, že v rámci svých kompetencí a odpovědností aktivně přispějí k trvalému plnění zásad vyhlášené Politiky integrovaného systému managementu. V Ostravě Ing. Antonín Láznička generální ředitel Ostravské vodárny pitná voda pro Ostravu

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví Březen 2015 1 Přehled prvků systému IMS 1. Politiky IMS 2. Integrovaný systém řízení 3. Obchodní případ 4. Návrh

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04

Politika ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou R-GŘ-04 A Politika ISŘ 15. Ing. Otakar Krejsa v. r. 18. listopadu 2016 Ing. Milan Hořák v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - organizační změny - doplnění

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků

Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků MERO ČR, a.s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-15 A Zpracování a udržování Registru právních a jiných požadavků 13. Ing. Blanka Kožená v. r. 27. května 2016 Hana Fuxová, MBA v. r. Ing. Stanislav

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Přezkoumání systému managementu

Více

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017

Univerzita Karlova. Opatření rektora č. 35/2017 Univerzita Karlova Opatření rektora č. 35/2017 Název: Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Karlově Účinnost: 1. 5. 2017 1 Vnitřní kontrolní systém na UK Čl. 1 Úvodní ustanovení Cílem tohoto opatření

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4.

REKLAMAČNÍ ŘÁD EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04. Název dokumentu: Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Jana Kočvarová referent právního 29.4. Nádražní 28/3114 729 71 Ostrava Moravská Ostrava Tel.: 597 475 111, 595 152 111 Fax: 596 118 217 IČ: 45193673 DIČ: CZ45193673 Zápis v OR KS v Ostravě, v oddílu B, vložka 348 EXTERNÍ DOKUMENT OVAK/EXT/04

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 24.4.2017 1.5.2017 0 Dne: 20. 4. 2017 Dne: 24. 4. 2017 1 / 13 O B S A H : 1. SBD Krušnohor 2. Příručka jakosti a environmentu 3.

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02

Schválení: Mgr. J. Deylová vedoucí zařízení Verze: 02 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÉ SOIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Proces II SQ 15/2015 - Zvyšování kvality poskytované sociální služby, verze 01 Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Karolinka Pod Obecnicu

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany

Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany OBSAH Pojmy používané v procesu řízení rizik v MO Systém řízení rizik Proces řízení rizik Dokumenty systému řízení rizik Pojmy používané v procesu řízení rizik

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh.

Projekt byl pilotně ověřen v červnu a červenci 2011 a poté uveden na trh. 14. Projekty EU http://www.guard7.cz/projekty-eu V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl v letech 2010 až 2011 realizován projekt KOORDINÁTOR BOZP A PO: TVORBA A PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Více

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek POŽADAVKY DLE METROLOGICKÉHO PŘEDPISU MP 002 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH

Více

Provádění preventivních opatření

Provádění preventivních opatření Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění preventivních opatření Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/11 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

PŘÍRUČKA KVALITY. Stránka 1 / 21. Směrnice S 03/ vydání. D.Q.RYLES s.r.o. Obránců míru 222/ Ostrava-Vítk. Účinnost od: 1.11.

PŘÍRUČKA KVALITY. Stránka 1 / 21. Směrnice S 03/ vydání. D.Q.RYLES s.r.o. Obránců míru 222/ Ostrava-Vítk. Účinnost od: 1.11. Stránka 1 / 21 Dodatek číslo 1 číslo 2 číslo 3 Účinnost od : VÝTISK ČÍSLO: PŘÍRUČKA KVALITY Rozdělovník: Ředitel společnosti č. 1 Zpracoval Schválil Funkce Ředitel společnosti Ředitel společnosti Jméno,

Více

Povolání Analýza příčiny nedodržování emisních limitů s ohledem na znalost dané technologie. 12

Povolání Analýza příčiny nedodržování emisních limitů s ohledem na znalost dané technologie. 12 Podnikový ekolog Podnikový ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení a zajišťuje podklady

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více