6.1. Výcvikový kurz QFD - Quality Function Deployment Přenášení požadavků zákazníků do procesů v organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.1. Výcvikový kurz QFD - Quality Function Deployment Přenášení požadavků zákazníků do procesů v organizaci"

Transkript

1

2 6.1. Výcvikový kurz QFD - Quality Function Deployment Přenášení požadavků zákazníků do procesů v organizaci cílem kurzu je pomoci porozumět a prakticky využívat metodu přenášení požadavků zákazníků do podnikových procesů vedoucí týmů zlepšování, manažery a pracovníky marketingu, manažery a pracovníky vývoje výrobků a služeb, manažery a pracovníky útvaru řízení kvality. QFD - Požadavky zákazníka. Zjištění hlasu zákazníka a určení důležitosti. Interní a externí zákazníci. Hodnocení naplnění požadavků v porovnání s konkurencí z pohledu zákazníka. Sběr a vyhodnocení dat. Zjištění kritických požadavků zákazníků na produkt nebo proces. QFD - Technické parametry. Specifikace klíčových parametrů procesů a systémů - vnitropodnikové znaky kvality. QFD - Analýza matice, určení cílů a priorit. Vytvoření matice mezi požadavky zákazníků a technickými parametry procesů, výrobků nebo služeb. Určení korelace podle vztahů zákaznických a technických parametrů. Benchmarking - porovnávání se s nejlepšími. Konkurenční analýza nebo porovnání se s best practices. Případová studie QFD, příklady a cvičení. Ukázky aplikace QFD v praxi. Aplikace QFD v organizaci. Řešení otázek aplikace v oblasti působnosti účastníků kurzu. QFD doporučujeme absolvovat před účastí na kurzu FMEA. Charakteristika a forma Metodika QFD má svůj původ v Japonsku, kde ji na konci 70. let úspěšně použili japonští výrobci při zvyšování konkurenceschopnosti svých automobilů na americkém a evropském trhu. Z Japonska se postupně rozšířila do USA a Evropy. Dnes je QFD jednou ze standardních metodik (např. VDA 4), která se používá v procesech plánování, při návrhu produktů a procesů a zlepšovaní procesů v průmyslu a službách. Její výstupy umožňují efektivně nasadit metodu FMEA a další nástroje zlepšování. Rozsah kurzu je 2 dny. interaktivní přednášky skupinová práce praktická cvičení

3 6.2. Výcvikový kurz FMEA Analýza možných chyb a jejich důsledků v souladu s požadavky ISO 9001:2000 a ISO TS účastníci kurzu získají praktický návod k využití nástrojů identifikace a eliminace známých nebo potenciálních chyb v procesu dřív, než se tyto chyby projeví u zákazníka na konkrétních příkladech bude ukázáno, jak je možné metodu FMEA efektivně využít v organizaci pod vedením externího moderátora tým uskuteční aplikaci metody FMEA na zvoleném procesu všechny pracovníky, kteří se podílejí na zlepšovaní kvality procesů, výrobků a služeb, jako jsou vedoucí a techničtí pracovníci, konstruktéři, pracovníci útvarů zabezpečování kvality, zástupci marketinku, výroby a služeb. 1. FMEA v systémech zabezpečení kvality (ISO TS :2002). 2. FMEA. 3. FMEA procesu. Systémová FMEA. Postup při projektu aplikace FMEA: A.1. Určení struktury systému a jeho prvků A.2. Popsání funkcí a úkolů, jejichž nositely jsou prvky systému A.3. Analýza chyb - nesprávných funkcí pro každý zkoumaný prvek systému A.4. Výpočet MR/P na základě kvalifikování stanovených koeficientů Vz, Vs, Od Zápis do formuláře Systémová - procesní FMEA A.5. Proces zlepšování A.5.1. Priority zlepšování podle hodnoty MR/P (Pareto) A.5.2. Priority zlepšování podle stupně potlačení příčin a následků chyby A.5.3. Návrh konkrétních opatření (krátkodobých a dlouhodobých) Určení zodpovědných pracovníků a termínů plnění

4 A.5.4 Realizace opatření. Analýza silových polí. V zájmu úspěšné realizace navrhnutých opatření tým metodou Analýzy silových polí identifikuje předpokládané pozitivní síly, podporující realizaci a předpokládané negativní síly, působící proti jejich realizaci. A.5.5 Vyhodnocení vlivu realizovaných opatření.výpočet MR/P pro nově vzniklý stav. Z.1. Archivace dokumentace FMEA Z.2. Doporučení dalšího postupu Charakteristika a forma Délka intenzivního výcvikového kurzu spojeného s praktickým řešením problémů v organizaci jsou 2 dny. V případě požadavku zákazníka je možné uskutečnit následné workshopy k uskutečnění projektu implementace FMEA s realizací opatření. V případě speciálního požadavku je možné workshopy realizovat s implementací FMEA ve vybraném softwarovém nástroji. výklad podpořený ukázkami z praktických aplikací individuální a skupinová práce na praktických cvičeních řešení úkolů z vlastní organizace Účastníci kurzu obdrží pracovní manuál a materiály určené pro využití osvojených metod ve vlastní organizaci. Přínosy kurzu Efektivní osvojení si postupů pro aplikaci FMEA. Vytvoření plánu nápravných opatření pro zlepšení procesů, které účastníci kurzu ovlivňují nebo za ně zodpovídají. Dokumentace opatření eliminace potenciálních chyb. Naplnění požadavků ISO TS :2002 v oblasti analýzy rizik a zlepšování procesů.

5 6.3. Výcvikový kurz SPC I. - Statistické metody řízení procesů zprostředkovat poznání základních principů a podat praktický návod na využití ověřených statistických metod řízení procesů na praktických příkladech ukázat, jak je možné tyto metody využít při stabilizaci a zlepšování kvality a efektivnosti procesů ve vlastní organizaci vedoucí pracovníky zodpovědné za kvalitu výroby nebo služeb, pracovníky útvaru řízení kvality, TPV a výroby, vedoucí týmů zlepšování procesů a projektů Six Sigma. Kurz nepředpokládá zvláštní znalosti statistiky ani výpočetní techniky. Principy trvalého zlepšování kvality - příběh týmu SPC. Ukázka práce týmu výrobní firmy, který aplikuje Demingovu filozofii zlepšování kvality a využívá statistické metody řízení. Výukový film s podrobným popisem postupu aplikace nástrojů SPC. SPC v ISO 9001:2000, ISO/TS a v aplikaci metodiky Six Sigma. Co, kdy, jak a proč řídit pomocí SPC. Postup při určovaní rozhodujících parametrů kvality a efektivnosti pro aplikaci statistických metod řízení. Grafické nástroje analýzy a řešení problémů. Cyklus zlepšování kvality. Základní nástroje pro definici, analýzu, korekci a prevenci. Histogram. Paretova analýza. Korelační diagram. Ishikawa diagram. Praktické ukázky využití grafických nástrojů. Základní principy statistické regulace procesů. Proměnlivost a zlepšování procesů. Pravděpodobnostní rozdělení. Výběr vzorků. Taguchiho ztrátová funkce. SPC při měření a porovnávaní. Vytváření a analýza regulačních diagramů. Testy nestability podle ISO X-R, X-s a X indiv-r pohyb. diagramy. Atributové diagramy np, p, c, u. Interpretace a praktické využití. Ukázky z tvorby regulačních diagramů pro různé procesy a užitečné rady pro aplikaci. Analýza způsobilosti procesů a zařízení. Výpočet a interpretace indexů způsobilosti procesů Cp, Cpk, Pp, Ppk a indexů způsobilosti strojů Cm, Cmk, doplněná o praktické ukázky. Využití počítačů při SPC. Praktická cvičení. Sběr, analýza a prezentace dat z procesů pomocí počítačových programů. Praktické ukázky analýzy dat.

6 Charakteristika a forma Praktický návod k využití základních statistických metod řízení, vytváření regulačních diagramů, analýzy způsobilosti procesů. Aplikace software SPC. SPC I. je dvou - třídenní (podle délky výuky na PC), interaktivní a výcvikové školení. interaktivní výklad podpořený ukázkami z praktických aplikací individuální a skupinová práce v praktických cvičeních diskuze práce s výukovými počítačovými programy s analýzou dat z vlastní organizace využití výukových filmů

7 6.4. Výcvikový kurz SPC II. - Řešení problémů aplikace podat praktický návod k využití ověřených statistických metod řízení procesů se zaměřením na řešení praktických problémů aplikace SPC a souvisejících nástrojů sestavit postup další aplikace statistických metod na vlastních procesech pracovníky z útvarů zabezpečování a zlepšování kvality, vedoucí řízení výroby a TVP, mistry, technology a všechny vedoucí a technické pracovníky, kteří se podílejí na zlepšování kvality výroby a služeb. Kurz nepředpokládá zvláštní znalosti statistiky ani výpočetní techniky. Využití SPC. Zkušenosti s praktickou aplikací SPC ve firmách. Případová studie podpořená videofilmem a regulačními diagramy popisuje jak japonská firma využívá SPC. Na řešeních praktických problémů ilustruje užitek z SPC při identifikaci řešení problémů řízení kvality. Speciální případy SPC. Aplikace SPC v nestandardních situacích, např. malosériová výroba a krátké výrobní dávky. SPC při spojitých procesech. Monitorování časových intervalů. Paralelní procesy. Skupinové diagramy. Speciální postupy. Ukázky řešení problémů SPC z různých organizací. Počítačové simulace řešení problémů metodami SPC. MSA - Měřící systém a způsobilost měřidel. Přesnost, linearita a stabilita. Opakovatelnost a ověřitelnost. Postup při hodnocení způsobilosti měřidel pomocí regulačních diagramů. Praktická aplikace s využitím počítačů. Zlepšování kvality metodami DOE. SPC a navrhování průmyslových experimentů (DOE). Základy DOE (Design of experiments). Faktorová analýza. Postup při navrhovaní, realizaci, analýze a aplikaci zlepšování kvality metodami DOE v systému managementu kvality. Praktické ukázky. Počítačový software pro zlepšování procesů nástroji DOE. Na kurz SPC II. je vhodné přihlásit se až po absolvovaní SPC I. Charakteristika a forma Délka intenzivního výcvikového kurzu spojeného s řešením problémů aplikace je tři dny. Předpokládají se znalosti na úrovni základního kurzu, případně praxe v aplikaci SPC nástrojů. interaktivní výklad podpořený ukázkami z praktických aplikací individuální a skupinová práce v praktických cvičeních počítačové simulace řešení reálných problémů využití výukových filmů

8 6.5. Výcvikový kurz SPC III. - Projekt zavádění SPC v organizaci trénink je zaměřený na efektivní zvládnutí postupu nasazování statistických metod řízení ve firmách v oblasti výroby a služeb účastníci se seznámí s úspěšnými aplikacemi v jiných firmách a dostanou formou případových studií návod, jak aplikovat statistické metody při návrhu, změně a neustálém zlepšovaní procesů jako i metodice Six Sigma pracovníky z útvarů zabezpečování a zlepšování kvality, vedoucí řízení výroby a TVP, mistry, technology a všechny vedoucí a technické pracovníky, kteří se podílejí na zlepšování kvality výroby a služeb. Kurz nepředpokládá zvláštní znalosti statistiky ani výpočetní techniky. Místo statistických metod v systému managementu kvality. Zkušenosti z využívání statistických metod v organizacích. Přehled nejčastěji využívaných statistických nástrojů a otázek souvisejících s jejich praktickou aplikací. Postup při zavádění s využitím PDCA cyklu zlepšovaní a řízení procesů. Plánování: stanovování cílů a podmínek, výběr klíčových parametrů. Sběr dat a volba statistických metod. Realizace: pilotní využití zvolených postupů a opatření. Ověření: vyhodnocení účinnosti postupů a nápravných opatření. Standardizace: vyhodnocení kvalitativních a ekonomických přínosů, monitorování a dokumentace nových postupů. Případová studie zavádění statistických metod. Týmový projekt řešení simulovaného problému. Zpracování a prezentace projektu s podporou připravených šablon v MS PowerPoint. Motivační systémy k podpoře využívání statistických metod. Nové trendy posuzování a aplikace statistických metod v systémech. managementu kvality EN ISO 9001:2000 a ISO/TS certifikačními orgány. Na kurz SPC III. je vhodné přihlásit se až po absolvovaní SPC II. Charakteristika a forma SPC III. je dvoudenní, interaktivní a výcvikové školení. interaktivní výklad podpořený ukázkami z praktických aplikací individuální a skupinová práce v praktických cvičeních počítačové simulace řešení reálných problémů využití výukových filmů

9 6.6. Výcvikový kurz DOE - Faktorová analýza a zlepšování procesů osvojit si praktický návod k využití metody DOE - Design of Experiments ke zlepšování procesů a výrobků s využitím software MINITAB na konkrétních příkladech si ověřit, jak je možné metody návrhu experimentů efektivně využít ve vlastní organizaci sestavit postup aplikace DOE na procesech v okruhu své zodpovědnosti pracovníky z útvarů zabezpečování kvality, řízení výroby, mistry, technology a ostatní pracovníky, kteří se podílejí na zlepšování kvality výroby a služeb. Zlepšování kvality metodami DOE (Design of Experiments) DOE - 1 (základní kurz) - 2 dny 1. Základní principy a nástroje DOE. Případová studie aplikace DOE v podniku s využitím Minitab. Základy DOE (Design of experiments). Faktorová analýza. 2. Postup návrhu a realizace DOE. Postup při navrhování, realizaci, analýze a aplikaci zlepšování kvality metodami DOE v systému managementu kvality. Plánování experimentu. Návrh experimentu. Vykonání experimentu. Analýza výsledků. Aplikace výsledků. 3. Počítačová podpora DOE. Praktická cvičení DOE s počítačovou podporou Minitabu. 4. Řešení vybraného úkolu metodou DOE. Aplikace postupů DOE na procesech účastníků kurzu. Stanovení dalšího postupu.

10 DOE - 2 (Řešení praktických otázek aplikace) - 2 dny (volitelné) 1. Řešení otázek aplikace DOE ve firmě. Praktické zkušenosti s nasazováním DOE. Pokročilé nástroje v metodice DOE. Cvičení s počítačovou podporou DOE - část II. 2. Zpracování projektu zlepšování procesů metodou DOE. Aplikace postupů DOE na procesech účastníků kurzu. Stanovení dalšího postupu. Během tréninku účastníci vyberou, rozpracují a zdokumentují řešení konkrétního problému z okruhu své působnosti. Přínosy Efektivní osvojení si správných postupů pro výběr oblasti aplikace DOE. Zlepšení procesů, které účastníci kurzu ovlivňují nebo za ně zodpovídají. Charakteristika a forma Délka intenzivního výcvikového kurzu je 2 dny (základní kurz) a následný workshop k praktické aplikaci je v rozsahu 2 dny (volitelné). výklad podpořený ukázkami z praktických aplikací individuální a skupinová práce v praktických cvičeních počítačové simulace řešení reálných problémů Účastníci kurzu obdrží pracovní manuály a materiály určené pro využití osvojených metod ve vlastní organizaci.

11 6.7. Výcvikový kurz MSA - Analýza systému měření Způsobilost měřících systémů a kontrolních postupů podat praktický návod na prověření kontrolních postupů používaných na zabezpečení kvality procesů, odvozených od nejnovějších doporučení skupin, zodpovědných za řízení procesů v průmyslu AIAG MSA III. edition a VDA 5 na konkrétních příkladech ukázat účastníkům, jak je možné uvedené metody efektivně využít v jejich vlastní organizaci praktickými cvičeními pomoci aplikovat metodiku MSA na vybraných kontrolních postupech pracovníky z útvarů zabezpečování a zlepšování kvality, vedoucí řízení výroby a TVP, mistry, technology a všechny vedoucí a technické pracovníky, kteří se podílejí na zlepšování kvality výroby a služeb. 1. Úvod do analýzy způsobilosti systému měření. Důvody hodnocení kontrolních postupů (měřících systémů). 2. Model pro hodnocení způsobilosti měřidel. Proměnlivost měření, přesnost měření a shodnost měření. Základní statistiky a modely při hodnocení způsobilosti měření. Přesnost, opakovaná přesnost, ověřitelná přesnost, stabilita, linearita - základní definice v MSA. 3. Metodologie (postupy) při stanovovaní způsobilosti měřidel. Metoda pro stanovení stability měřícího systému. Metoda pro stanovení přesnosti měřícího systému. Standardní metoda opakované a ověřitelné přesnosti (RaR standard). Upravená metoda opakované a ověřitelné přesnosti (RaR upravená). Atributové metody - metody krizových tabulek a výpočet Kappa Cohen. 4. Analýza způsobilosti měření, R&R study - praktická cvičení. Pro spojité měření a pro atributivní měření. 5. Řešení úkolů. Řešení úkolů z okruhu působení účastníků tréninku. Praktické otázky z aplikace s možností hodnocení údajů v prostředí MS Excel a MiniTab TM.

12 Charakteristika a forma Rozsah intenzivního výcvikového kurzu je dva dny. výklad podpořený ukázkami z praktických aplikací individuální a skupinová práce v praktických cvičeních řešení úkolů z vlastní organizace Účastníci kurzu obdrží pracovní manuál a materiály určené pro využití osvojených metod ve vlastní organizaci. Přínosy efektivní osvojení si správných postupů pro správný výběr a využití metod aplikace metodiky MSA na vybraných procesech naplnění požadavků systému managementu kvality v oblasti analýzy způsobilosti měřících systémů

13 6.8. Výcvikový kurz BENCHMARKING účastníci kurzu získají v souladu s požadavky návod k využití metodiky a nástrojů benchmarkingu na konkrétních příkladech jim bude ukázáno, jak je možné metodiku benchmarkingu efektivně použít ve vlastní organizaci sestaví se postup aplikace na vlastních procesech vedoucí a odborné pracovníky, dále pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na plánování zlepšovaní firmy. Co je benchmarking - příklady z domácích a zahraničních firem. Proč a kdy uskutečňovat benchmarking. Postup při aplikaci benchmarkingu. Stanovení cílů benchmarkingu. Určení hodnotících parametrů. Výběr partnerů pro benchmarking (konkurenční prostředí, nekonkurenční partneři). Sběr dat. Analýza dat. Stanovení opatření a cílů zlepšení. Charakteristika a forma Rozsah kurzu je 1 den. výklad podpořený ukázkami z praktických aplikací individuální a skupinová práce v praktických cvičeních řešení úkolů z vlastní organizace (plánování, sběr údajů, porovnávání, hodnocení, stanovení úkolů)

14 6.9. Výcvikový kurz HODNOTOVÁ ANALÝZA osvojit si principy a praktické postupy hodnotové analýzy - zvyšování efektivity zabezpečením požadované funkce výrobku při nižších nákladech všechny pracovníky, kteří se podílejí na zlepšovaní kvality procesů, výrobků a služeb, jako jsou vedoucí, techničtí pracovníci, konstruktéři, kvalitáři, zástupci marketinku, výroby a služeb. 1. Hodnota a její zvyšování. Požadavky a potřeby zákazníka a efektivní využití zdrojů k jejich naplnění. 2. a definice hodnotové analýzy. Funkční analýza. Specifikace funkční výkonnosti. Návrh zaměřený na náklady a návrh zaměřený na cíle. 3. Postup při praktické aplikaci hodnotové analýzy. 4. Etapy pracovního plánu hodnotové analýzy. 5. Metody a nástroje hodnotové analýzy. 6. Hodnotový management a norma ČSN EN Praktický postup využití hodnotové analýzy v organizaci. Charakteristika a forma Délka kurzu je 1 den. Na kurz mohou navazovat workshopy k řešení úkolů. Přínosy osvojení si a standardizace postupů pro odhalení a odstranění nepotřebných nákladů v organizaci naplnění požadavků ISO TS 16949:2002 v oblasti školení pracovníků a praktické aplikace metod hodnotové analýzy interaktivní vysvětlení postupů ilustrovaných na příkladech praktická cvičení v týmu řešení problémů z vlastní organizace

15 6.10. Výcvikový kurz APQP a PPAP Pokročilé plánování kvality produktů Proces schvalování dílů pro výrobu V souladu s požadavky ISO/TS osvojení si metodiky a procvičení nástrojů pokročilého plánování kvality, které vede ke zlepšení a zpřehlednění postupu plánování kvality, komunikace mezi dodavateli a zákazníky schvalování dílů pro výrobu, které vede ke zlepšení stability a způsobilosti výrobního procesu, zkvalitnění dokumentace a naplnění požadavků směrnic pro dodavatele automobilového průmyslu vedoucí a odborné pracovníky, kteří se podílejí na plánování a zlepšování kvality produktů v oblasti dodávek pro automobilový průmysl. APQP - Pokročilé plánování kvality produktů (1 den). Proč je potřebné aplikovat APQP proces pro dosažení zlepšení v kvalitě a produktivitě? Jaké kroky je potřebné uskutečnit v rámci APQP? Jaké nástroje a techniky se používají v APQP? Praktická aplikace analytických a plánovacích nástrojů APQP. Využití nástrojů týmové práce v procesu APQP. Jak pomocí kontrolních plánů dosáhnout měřitelných výsledků zlepšení? Aplikace P-D-C-A cyklu. Plánování. Návrh. Validita. Zpětná vazba a nápravná opatření. PPAP - Proces schvalování dílů pro výrobu (1 den). Kdy se vyžaduje předložení? Úrovně předložení. Jaké kroky je potřebné uskutečnit v rámci PPAP? Požadavky na proces. Jaké nástroje a techniky se používají v PPAP? Jak využít statistické metody vyžadované v PPAP pro neustálé zlepšovaní? Praktická aplikace. Charakteristika a forma Rozsah kurzu je 2 dny (1 + 1 den). Přínosy osvojení si a praktické procvičení metodiky vede ke zlepšení a zpřehlednění postupů plánování kvality, zlepšení komunikace mezi dodavateli a zákazníky a naplnění požadavků směrnic pro dodavatele automobilového průmyslu výklad principů ilustrovaných na příkladech z firem z oblasti automobilového průmyslu a jejich dodavatelů prostřednictvím praktických cvičení ve skupinách si účastníci procvičují aplikace osvojených metod na řešení konkrétních úkolů

16 6.11. Výcvikový kurz Analýza rizik v procesech a systémech Metody a nástroje identifikace rizik a nalezení slabých míst v procesech a systémech s cílem navrhnout opatření na jejich eliminaci nebo snížení bezpečnostních rizik Výcvikový kurz Aplikace SPC s podporou Minitab, SPC s podporou Excel TM Tréninky aplikace SPC v softwaru SPC pro Excel, SPC Six Sigma nebo s využitím jiného nástroje, který využívá klient, jako je Minitab Výcvikový kurz Aplikace FMEA s podporou APIS IQ, FMEA s podporou SCIO TM firmy PLATO Tréninky aplikace FMEA s využitím softwarových nástrojů, který využívá klient, jako je APIS IQ nebo SCIO TM firmy PLATO.

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. Navazující magisterské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. Navazující magisterské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky Navazující magisterské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2013/2014 Integrované systémy managementu A 1. Koncepce a principy integrovaných

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. Navazující magisterské studium. studijní obor "Management kvality"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. Navazující magisterské studium. studijní obor Management kvality Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky Navazující magisterské studium studijní obor "Management kvality" školní rok 2016/2017 Integrované systémy managementu A 1. Koncepce a principy integrovaných

Více

APQP a PPAP 26. 27. 11.

APQP a PPAP 26. 27. 11. 26. 27. 11. 2014 APQP a PPAP Osvojte si pokročilé plánování kvality produktů, které vede ke zlepšení a zpřehlednění postupu plánování kvality a schvalování dílů pro výrobu, které vede ke zlepšení stability

Více

TRAINING PROGRAM 2015

TRAINING PROGRAM 2015 TRAINING PROGRAM 2015 Quality Awareness Training - Vstupní školení do systémů a nástrojů kvality ISO 9001:2008 - Systém řízení kvality podle ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 - Systém řízení kvality dle

Více

Analýza konstrukčního řešení

Analýza konstrukčního řešení Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Analýza konstrukčního řešení Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

PŘEHLED NAŠICH SEMINÁŘŮ 2020

PŘEHLED NAŠICH SEMINÁŘŮ 2020 K 032 APQP a PPAP - plnování kvality produktu 21.01.20 leden 20 1 K 033 8D Report 21.01.20 leden 20 1 S 003 Asertivita vedoucích pracovníků 22.01.20 leden 20 1 S 013 Role a postavení mistra v týmu, odpovědnost

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2013/2014 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2010/2011 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Workshop Ostrava Úspěšné řízení projektů ve firmě projektové řízení v praxi

Workshop Ostrava Úspěšné řízení projektů ve firmě projektové řízení v praxi Název semináře Workshop 4. 10. 2007 Ostrava Úspěšné řízení projektů ve firmě projektové řízení v praxi Poskytnout všem pracovníkům odpovědným za řízení nebo provádění projektů potřebné znalosti zákonitostí

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2009/2010 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Název tématického celku: Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Základní pojmy a pojetí managementu jakosti a systému jakosti v podniku (SJP) Cíl: Hlavním

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Six Sigma - DMAIC. Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci

Six Sigma - DMAIC. Jan Vavruška Technická univerzita v Liberci. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Six Sigma - DMAIC Technická univerzita v Liberci Řízení výrobních systémů Technická

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce systémový pohled Ing. Dana Spejchalová, Ph.D.

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce systémový pohled Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce systémový pohled Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. Ing. Dana Spejchalová, Ph.D. Tanex,PLAST 1 Struktura 1. Význam 2. Základní standardy 3. Specifika sériových

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE MANAGEMENTU KVALITY

METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE MANAGEMENTU KVALITY METODY, TECHNIKY A NÁSTROJE MANAGEMENTU KVALITY metody techniky nástroje systematický přesný a konkrétní prostředek pro (plánovaný) postup postup kroků nebo uskutečnění činnosti, a způsob dosažení cíle

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 1, aktualizace 19. 10. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

METODY ŘÍZENÍ KVALITY I.ČÁST Ing. Radek Syrovátka. Národní vzdělávací fond

METODY ŘÍZENÍ KVALITY I.ČÁST Ing. Radek Syrovátka. Národní vzdělávací fond METODY ŘÍZENÍ KVALITY I.ČÁST Ing. Radek Syrovátka Vývoj řízení jakosti D Ě L B A ISŘ P R Á C E VÝROBCE MISTR OTK SPC TQM 17. STOL. 1914 1941 1980 ČAS 2 Období kolem 1950 Pováleční Američané W.E. Deming

Více

Lean Six Sigma Green Belt

Lean Six Sigma Green Belt Lean Six Sigma Green Belt Školení ICG LEAN SIX SIGMA GREEN BELT Green Belt školení poskytuje ucelenou znalost metodiky Lean, ale hlavně Six Sigma pro zlepšování výkonnosti firemních procesů (vycházející

Více

FMEA For Business Excellence aneb objevte způsob, jak lze snadno předcházet zbytečným chybám

FMEA For Business Excellence aneb objevte způsob, jak lze snadno předcházet zbytečným chybám 22. 23. 10. 2014 FMEA For Business Excellence aneb objevte způsob, jak lze snadno předcházet zbytečným chybám Pořád děláme nové a zbytečné chyby a pro jejich hašení nám nezbývá čas na prevenci. Všichni

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2015 verze 8, aktualizace 26. 5. 2015 2015 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 7, aktualizace 17. 11. 2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2016 verze 5, aktualizace 11. 5. 2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Katalog služeb 2015 C.Q.M. verze 3, aktualizace 2.3.2015. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2015 C.Q.M. verze 3, aktualizace 2.3.2015. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2015 verze 3, aktualizace 2.3.2015 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Měření výkonnosti v procesech MÚ Kopřivnice s podporou systému ATTIS

Měření výkonnosti v procesech MÚ Kopřivnice s podporou systému ATTIS Měření výkonnosti v procesech MÚ Kopřivnice s podporou systému ATTIS Česká republika Moravskoslezský kraj 24 tisíc obyvatel Úřad s rozšířenou pravomocí Obsah: 1. Procesní řízení 2. Měření výkonnosti 3.

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

Lean Six Sigma - DMAIC

Lean Six Sigma - DMAIC Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Lean Six Sigma - DMAIC Technická univerzita v Liberci Výrobní systémy 2 Technická

Více

FMEA Failure Mode and Effects Analysis (Analýzy možností vzniku vad a jejich příčin a následků)

FMEA Failure Mode and Effects Analysis (Analýzy možností vzniku vad a jejich příčin a následků) FMEA Failure Mode and Effects Analysis (Analýzy možností vzniku vad a jejich příčin a následků) Proč je FMEA vyžadována? Rostou požadavky zákazníků na jakost a spolehlivost Roste počet a složitost jednotlivých

Více

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti

Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Příloha 5. Specifikace předmětu zakázky - Nabídková cena pro dílčí plnění 3 Měkké a manažerské dovednosti Název zakázky Zadavatel Druh zakázky Uchazeč: IČO: SÍDLO: Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců

Více

1. soustředění (2 hod.)

1. soustředění (2 hod.) Metodický list kombinovaného studia předmětu MnJ - MANAGEMENT JAKOSTI Název tématického celku: Systémy jakosti 1. soustředění (2 hod.) Cíl: Cílem tématického celku je objasnit význam systému managementu

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 1,

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 1, C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 1, 29. 9. 2017 2017 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Poštovní adresa: DIČ : CZ64612759

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2017 verze 8,

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2017 verze 8, C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2017 verze 8, 6. 10. 2017 2017 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Poštovní adresa: DIČ : CZ64612759

Více

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní informační středisko pro podporu jakosti Národní informační středisko pro podporu jakosti STATISTICKÉ METODY V LABORATOŘÍCH Ing. Vratislav Horálek, DrSc. Ing. Jan Král 2 A.Základní a terminologické normy 1 ČSN 01 0115:1996 Mezinárodní slovník

Více

Katalog služeb 2017 C.Q.M. verze 1, aktualizace Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2017 C.Q.M. verze 1, aktualizace Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2017 verze 1, aktualizace 3. 1. 2017 2017 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Poštovní adresa: DIČ : CZ64612759 Ing. Miloslav

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterské studium

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterské studium Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterské studium studijní obor "Řízení jakosti" školní rok 2009/2010 Management jakosti A 1. Koncepce managementu jakosti, charakteristiky a účel, normy

Více

Recenzovaly: Ing. Hana Štverková, PhD. Ing. Dagmar Zindulková. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Recenzovaly: Ing. Hana Štverková, PhD. Ing. Dagmar Zindulková. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Recenzovaly: Ing. Hana Štverková, PhD. Ing. Dagmar Zindulková Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této knihy nesmí být reprodukována žádnou formou,

Více

Katalog služeb 2016 C.Q.M. verze 2, aktualizace Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2016 C.Q.M. verze 2, aktualizace Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2016 verze 2, aktualizace 9.2.2016 2016 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN

Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN 80-7261-152-6 OBSAH Úvod 9 Kapitola 1: POJMOSLOVÍ 13 Kapitola 2: PROČ A JAK MANAGEMENT PARTNERSTVÍ S DODAVATELI 19 2.1 Role nákupu v organizacích 21 2.2 Role organizací v dodavatelském

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Katalog služeb verze 1, aktualizace C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava. stránka č. 1

Katalog služeb verze 1, aktualizace C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava. stránka č. 1 2018 verze 1, aktualizace 3. 4. 2018 2018 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava stránka č. 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní údaje a kontakty... 4 3. Otevřená školení pro veřejnost... 5 3.1. SYSTÉMY MANAGEMENTU

Více

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2

3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 3MA524 Metody a techniky v managementu kvality 2 Česky Metody a techniky v managementu kvality 2. Anglicky Methods and Techniques in Management Quality 2 Německy Methode und Techniken in Qualitätsmanagement

Více

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s r. o. www.cqm-sro.cz Krestova 1294/1

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 15,

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 15, C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2018 verze 15, 24. 10. 2018 2018 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Poštovní adresa: DIČ : CZ64612759

Více

Příloha č. 1 Specifikace kurzů

Příloha č. 1 Specifikace kurzů Příloha č. 1 Specifikace kurzů Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců společnosti Rodenstock ČR zajištění kurzů odborného vzdělávání Zadavatel: Rodenstock ČR s.r.o. Název Cíl 50+ ICT Odstranit zjištěné nedostatky

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

APQP jako výzva dneška. 20 years PLM and 3D experience

APQP jako výzva dneška. 20 years PLM and 3D experience APQP jako výzva dneška 20 years PLM and 3D experience APQP - Pokročilé plánování kvality APQP - Historie metodika vznikla v 80. létech minulého století jako výsledek spolupráce automobilek Ford, GM a Chrysler

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ KATEDRA KONTROLY A ŘÍZENÍ JAKOSTI

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ KATEDRA KONTROLY A ŘÍZENÍ JAKOSTI VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ KATEDRA KONTROLY A ŘÍZENÍ JAKOSTI Elektronická sbírka příkladů k předmětům zaměřeným na aplikovanou statistiku

Více

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců

Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Příloha č. 7 zadávací dokumentace popis vzdělávacích aktivit část VZ č. 2 Název projektu: FINIDR AKADEMIE - vzdělávání zaměstnanců Klíčová aktivita: Štíhlá administrativa Štíhlá administrativa a Kurz naplánovaný

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA. Identifikace, eliminace problémů a ztrát VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠTÍHLÁ FIRMA Identifikace, eliminace problémů a ztrát Obsah Štíhlá firma... 2 Identifikace, eliminace problémů a ztrát... 3 OBSAH modulu I.:... 3 1 Štíhlá firma Hlavním cílem vzdělávacího

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit / kurzů přehled část A

Specifikace vzdělávacích aktivit / kurzů přehled část A Příloha č.4a - Detailní specifikace předmětu zakázky _část A Specifikace vzdělávacích aktivit / kurzů přehled část A Vzdělávací kurz Místo realizace Cílová skupina Poče t účas tníků Počet skupin Typ kurzu

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

A1 Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti (8h)

A1 Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti (8h) A1 Marketingové minimum pro posílení výchovy k podnikavosti (8h) 2.1 Základy marketingové strategie (2,5h) Učitelé se seznámí se základní marketingovou terminologií a s možnými cestami rozvoje firmy. V

Více

FMEA - konstrukční. Zpracoval: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín

FMEA - konstrukční. Zpracoval: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín Zpracoval: doc. Dr. Ing. Ivan Mašín Pracoviště: Katedra částí strojů a mechanismů (TUL) Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

KATALOG KURZŮ Česká společnost pro jakost je uznávané vzdělávací centrum pro získání poznatků a šíření znalostí z oblasti systémů managementu.

KATALOG KURZŮ Česká společnost pro jakost je uznávané vzdělávací centrum pro získání poznatků a šíření znalostí z oblasti systémů managementu. KATALOG KURZŮ Česká společnost pro jakost je uznávané vzdělávací centrum pro získání poznatků a šíření znalostí z oblasti systémů managementu. www.csq.cz ČSJ 2016 1 / 64 Nabízíme svým členům a zákazníkům

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

curriculum vitae Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti

curriculum vitae Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti ADRESA KONTAKTY Peter Staško Brno +420 775 654 331 Praxe 08/2007 - dosud Pozice: Ředitel, jednatel Zodpovědnost za aktivity související s řízením společnosti FOREAST Agency s.r.o. poradenská společnost

Více

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt)

Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Lean a Six Sigma základ (Six Sigma Yellow Belt) Základní seznámení s metodou Six Sigma a nástroji štíhlé výroby. V první části školení budou účastníci seznámeni s dvanácti kroky metody řešení Six Sigma

Více

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu

Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu ČSJ, OSSM Praha, 19. 4. 2012 Vybrané praktické aplikace statistické regulace procesu Prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc. Katedra kontroly a řízení jakosti Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Your quality redefined. Wherever. Whenever.

Your quality redefined. Wherever. Whenever. Sídlo společnosti: Nám Husovo 82 282 01 Český Brod Your quality redefined. Wherever. Whenever. IAA CZ s.r.o. je mezinárodně orientovaná společnost s dlouhodobou zkušeností v automobilovém průmyslu. IAA

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Implementace modelu CAF

Implementace modelu CAF 1 Implementace modelu CAF Městský úřad Šumperk 2 Postupné zavádění metod kvality Analýza pracovních míst a lidských zdrojů - 2003 Benchmarking od 2003 CAF společný hodnotící rámec první hodnocení 2006

Více

INTEGROVANÝ MANAGEMENT

INTEGROVANÝ MANAGEMENT INTEGROVANÝ MANAGEMENT KVALITA Požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 Management rizik Požadavky na systém managementu kvality podle ISO 9001:2015 a související požadavky Vytváření systému managementu kvality

Více

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008)

Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Normy ČSN a ČSN ISO z oblasti aplikované statistiky (stav aktualizovaný k 1.1.2008) Ing. Vratislav Horálek, DrSc., předseda TNK 4 při ČNI 1 Terminologické normy [1] ČSN ISO 3534-1:1994 Statistika Slovník

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

studijních oborů na MU

studijních oborů na MU Principy hodnocení studijních oborů na MU Soňa Basovníková Brno, 10.10. 2008 Odbor pro strategii a rozvoj 1 Hodnocení studijních programů představuje kontinuální proces monitorování a zlepšování studijních

Více

DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj

DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DMAIC Definuj, Měř, Analyzuj, Inovuj, Kontroluj Technická univerzita v Liberci Průmyslové

Více

SPECIFIKACE KVALITY NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ING. PETRA ŠOTOLOVÁ

SPECIFIKACE KVALITY NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ING. PETRA ŠOTOLOVÁ SPECIFIKACE KVALITY NÁPRAVNÁ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ ING. PETRA ŠOTOLOVÁ SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI / KVALITY POTŘEBA VYCHÁZÍ Z KOŘENŮ PRŮMYSLOVÉ REVOLUCE DŘÍVE VÝROBKY VYRÁBĚNY OD POČÁTKU DO KONCE ČASTO JEDNOU

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Úvod, Kapitoly 1-3 Ročník:

Více