IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 4: TABULKOVÝ PROCESOR Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009

2 V rámci výuky žáku střední školy je začleněn modul "TABULKOVÝ PROCESOR" do celkového konceptu ECDL. Žáci by měli získat znalosti, které použijí buďto pro budoucí uplatnění na trhu práce či při získání certifikátu ECDL. Lektor při výkladu bude seznamovat žáky s následujícími tematickými okruhy: práce s tabulkami a ukládání dat do souborů různých typů využívání vestavěných možností tabulkového procesoru pro zlepšení efektivity práce, například formátovací styly, programovou nápovědu atp. zadávání dat do buněk a používání užitečných návyků pro vytváření tabulek. Vybírání, řazení a kopírování, přesouvání a mazaní dat upravování řádků a sloupců v tabulce. Kopírování, přesouvání, odstraňování a vhodné přejmenovávání listů s tabulkami vytváření matematických a logických vzorců využívající standardní funkce tabulkového procesoru. Používání užitečných návyků pro vytváření vzorců a rozpoznávání chyb ve vzorcích formátování a stylizace čísel a textových obsahů buněk, tabulek vybírání, vytváření a formátování grafů pro přehlednější zobrazení informací přizpůsobení nastavení listů s tabulkami a prověření, modifikování obsah listů před závěrečným tiskem či exportem Dle podkladů obdržených od partnera našeho projektu a nastudovaných metodických postupů z dostupných zdrojů je vhodné kurz rozčlenit do probíraných kapitol s určitou

3 strukturou. Není nutné utvářet skupiny dle znalostní úrovně žáků, ale doporučuje se sestavovat skupiny žáků, kteří jsou na obdobné úrovni v ovládání počítače a počítačové gramotnosti všeobecně. Tuto úroveň je vhodné zjistit již před zahájením studia. Tím pádem není problém více zaměstnat šikovnější žáky úkoly navíc. Lektor může podle odezvy a schopností žáků některé oblasti více omezit (zcela výjimečně i vynechat), nebo naopak rozšířit o své zkušenosti. Doporučuje se také využívat nápady a náměty žáků v průběhu studia. Výuka modulu je plánována na dvacet vyučovacích hodin (20 45 minut). Jako každá práce s počítačem, tak také práce s tabulkovým procesorem potřebuje především cvik a praxi. Nelze proto doporučit intenzivní kurz s výukou více než 4 hodiny týdně. Zkušenosti ukazují, že čím vícekrát se lektor s žáky setká, tím vznikají lepší podmínky pro hlubší pochopení problematiky. Vždy se doporučuje zadávat na další setkání samostatnou práci z probrané látky a věnovat čas jejímu vyhodnocení. To může (dokonce je to vhodné) probíhat formou elektronické komunikace. Výuka probíhá prostřednictvím volně šiřitelných softwarových nástrojů, popř. nástrojů, které jsou dostupné na škole či volně ke stažení. Cílem rozhodně není probrat detailně jeden konkrétní produkt, ale spíše ukázat v praxi použitelné nástroje, tedy zmínit i další programy, které lze pro příslušnou oblast využít. Namísto používání profesionálního komerčního nástroje MS Excel ukázat žákům možnosti Open Office a produktu Open Calc. Výuka modulu bude realizována prezenční formou výuky. Modul je primárně zaměřen oblast základů využívání ICT ve vzdělávání a studijní opora bude začleněna do RVP školy. Účastníci studia obdrží studijní materiály v digitální podobě na CD nosiči. Studijní opora bude členěna a strukturována tak, aby bylo osvojování znalostí a vytváření dovedností u žáků maximálně efektivní. Na podporu výuky bude opora zveřejněna na internetovém portálu školy v prostředí výukového systému Moodle. Pokud se bude rozsah učiva dané kapitoly jevit

4 vzhledem k individuálním potřebám jako nedostatečný, lze pro další studium použít vhodnou literaturu popřípadě vhodné internetové odkazy. Aby bylo možné dostatečně zjistit úroveň vzdělávání pomocí vypracované studijní opory bude v rámci vstupní diagnostiky žákům předložen e-learningový test z učiva týkajícího se tabulkového procesoru. Test bude vytvořen opět v prostředí Moodle a tam také vyhodnocen a uložen. Obdobný test bude žákům předložen po absolvování ověřujících vyučovacích hodin. Výsledky dosažené v testování budou následně vyhodnoceny a porovnány se vstupními. Na základě tohoto porovnání bude zjištěna úspěšnost dané studijní opory. Plán modulu a činností v něm je členěn do následujících kapitol: Úvod a seznámení s tabulkovým procesorem MS EXCEL 2007 V této lekci se žáci seznámí s oknem aplikace Excel, sešitem a tabulkou. Seznámí se s prostředím této aplikace, dozví se, co je panel nástrojů Rychlý přístup, Pás karet, jak se zobrazuje a skrývá, a prohlédnou si také skupiny příkazů. Budou nastavovat různé typy zobrazení dokumentu a velikost zobrazení - spouštění MS Excel - minimalizace a maximalizace okna - velikost zobrazení - tlačítko Office a jeho nabídka - uložit jako, funkce vložení, Pás karet - nabídka dalších ikon pro panel nástrojů Rychlý přístup

5 - skryj řešení a zobraz řešení - změna zobrazení na Rozložení stránky - mřížka v dokumentu - funkce Přejít na výběr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vkládání a úprava dat v tabulce V této kapitole se žáci naučí vkládat texty a čísla do tabulek a opravovat údaje v buňkách - tvorba konkrétní tabulky s hodnotami dle předlohy - uložení dokumentu na disk do vytvořené složky Pohyb po tabulkách a základní konfigurace V této lekci se žáci naučí pohybovat po pracovním listu a přepínat mezi listy sešitu. Budeme pracovat s šířkou sloupce a výškou řádku a naučí se sloupce a řádky skrývat. - změna velikosti písma - změna barvy pozadí buněk a barvy písma - skrývání určitých sloupců a řádků - používání základních klávesových zkratek Home, CTRL+Home, PageDown atd.

6 Označování oblastí buněk a manipulace s oblastmi V této lekci se žáci naučí vybírat oblasti více buněk s použitím klávesnice a myši. Dále budou seznámeni s technikami přesunu, kopie či vymazávaní oblastí buněk. - označování souvislých oblastí buněk pomocí tahu myši a pomocí klávesnice - označování nesouvislých oblastí buněk, použití kláves SHIFT a CTRL - práce s oblastmi buněk (kopírování, přesun atp.) Formátování textů a vzhledu buněk V této lekci žáci budou formátovat text vložený do tabulky pomocí skupiny nabídek Písmo a Zarovnání. Tabulku s údaji orámují, změní barvu pozadí - změna vlastností buněk - změna fontu a stylu - ohraničení buněk Formáty čísel, data a času Žáci se v této lekci naučí měnit formát čísel pomocí skupiny Číslo. Vyzkouší si možnosti dialogového okna Formát buněk pro nastavení měnových formátů a formátování data a času

7 - nastavování formátů čísel a stylu zobrazení - práce s desetinnými čísly - hodnoty data a času a jejich zobrazení - nastavení podmíněného formátování I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Formátování pomocí galerie stylů Průchodem této lekce se žáci naučí formátovat data dle předem předdefinovaných stylů - formátování oblasti buněk jako tabulek - práce se styly tabulky - záhlaví tabulek Výpočetní operace pomocí vsazených funkcí a kopírování vzorců V této lekci se žáci naučí používat ikonu Součet. Budou pracovat se vzorci Suma, Počet, Minimum a Maximum ČVIČENÍ: - součet číselných hodnot v souvislé oblasti buněk - výpočetní operace v nesouvislých oblastech buněk - použití funkce Počet - výpočet minima a maxima z oblasti buněk

8 Vytváření vlastních vzorců Projitím této lekce budou žáci ovládat jednoduché výpočty pomocí vlastních vzorců. Ve vzorcích budou používat základní matematické operátory. Budou také používat procentuální formát zobrazení v buňkách - základy psaní vlastních vzorců, znaménko = - aritmetické operace v buňkách - následníci a předchůdci - chybové stavy a hlášení #NÁZEV, #REF!, #DIV/0! - práce s procentuálním vyjádřením hodnot Práce s funkcemi V průběhu této lekce bude žákům připomenuto používání ikony Součet a dále se seznámí s knihovnou funkcí. Dále se naučí napsat vzorec, který obsahuje více funkcí - použití funkcí POČET a POČET2 - průměrové funkce - složitější matematické funkce - logická funkce KDYŽ

9 Tvorba grafů, formátování grafů V této lekci žáci vytvoří sloupcový graf s popisky os a legendou. Naučí se s grafem manipulovat a změnit jeho typ. Potom vytvoří na samostatném listu graf kruhový. Ukážeme si, jaké uspořádání dat je vhodné pro grafické zobrazení a s jakým uspořádáním si Excel neumí poradit. - vkládání grafu - zdrojová data pro grafické zobrazení - legenda a popisky os, název grafu - dodatečná změna typu grafu - náhled před tiskem Kontrola pravopisu V této lekci se žáci naučí používat korekční nástroje ke kontrole pravopisu v dokumentu a jak vložit slovo do slovníku. Nakonec nahradí slovo v dokumentu synonymem z tezauru - kontrola pravopisu a její nastavení - definice automatických oprav

10 - přidávání slov do slovníku - vyhledávání synonym, přeskakování zvolených slov - prohledávání tezauru Základní nastavení prostředí Excelu a práce s nápovědou V průběhu této lekce budou žáci seznámeni se možnostmi nastavení prostředí Excelu a přizpůsobení jeho chování ke svému obrazu - zobrazení mřížek a záhlaví - konfigurace zobrazení - automatické ukládání dokumentů - úprava nabídek - nastavení automatického dokončování obsahu buněk Revize a tiskové výstupy V této lekci se žáci naučí jak správně definovat tiskové výstupy, změnit orientaci stránek, nastavit okraje dle potřeby, definovat záhlaví a zápatí atp. - kontrola a oprava výpočtů v tabulkách pře tiskem - automatický tisk hlavičky na každé straně výtisku

11 - export do standardizovaného formátu PDF - tisk vybraných oblastí buněk - tisk a export grafů I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Práce v OpenOffice a tabulkový procesor OpenCalc Pro srovnání funkcí komerčního produktu MS Excel a volně šiřitelného produktu OpenCalc se žáci seznámí také s tímto prostředí. Zjistí zde, že nejčastěji používané funkce tabulkového procesoru jsou dostačující také v jiných variantách. Na závěr je nutno zmínit, že co se týká metodiky výuky jako takové, bude použito nejmodernějšího vybavení naší školy. Výuka bude probíhat ve specializované učebně s digitální projekcí. Každý žák bude mít k dispozici vlastní počítačovou sestavu. Dále je k dispozici WiFi připojení a bezdrátový digitální tablet, kde každý z účastníků může libovolně vkládat poznámky k výkladu.