SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE"

Transkript

1

2 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Serie D Faculty of Economic and Adminitration No. 33 (1/2015) Vol. XXII

3 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Serie D Faculty of Economic and Adminitration No. 33 (1/2015) Vol. XXII Regitration MK ČR E ISSN X (Print) ISSN (Online) Contribution in the journal have been reviewed and approved by the editorial board. Contribution are not edited. Univerity of Pardubice, 2015

4 S hlubokou lítotí jme přijali oznámení, že náhle odešla paní doc. Ing. Alžbeta Foltínová, CSc., uznávaná odbornice v oblati podnikové ekonomiky a financí. Docentka Foltínová půobila na Katedře podnikovohopodárké Fakulty podnikového manažmentu Ekonomické univerzity v Bratilavě. S Fakultou ekonomicko-právní dlouhodobě polupracovala, půobila jako odborná recenzentka a členka vědecké rady čaopiu Scientific Paper of the Univerity of Pardubice, Serie D. Čet její památce.

5 ABOUT JOURNAL Scientific Paper of the Univerity of Pardubice, Serie D journal aim to be an open platform for publication of innovative reult of theoretical, applied and empirical reearch acro a broad range of dicipline uch a economic, management, finance, ocial cience, law, computer cience and ytem engineering with the intention of publihing reearch reult, primarily academic and tudent of doctoral tudy programme in the Czech Republic and abroad. The journal i publihed every year ince 1996 and paper are ubmitted to review. The paper i included in the Lit of reviewed non-impacted periodical publihed in the Czech Republic, it i alo monitored by EBSCO Publihing and ProQuet and it i publihed 3x per year. CONTENTS POROVNANIE EKONOMICKEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY NA ZÁKLADE INDEXU GLOBALNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI COMPARISON OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC AND THE CZECH REPUBLIC BASED GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX BONDAREVA IRINA, TOMČÍK RÓBERT... 6 THE CZECH SCIENCE PARK CRITICAL LOCATION FACTOR ANALASIS ČÍŽEK PETR PŘÍPAD ČESKÉHO TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU A EKONOMICKÁ BEZPEČNOST REGIONŮ THE CASE OF THE CZECH TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRY AND ECONOMIC SECURITY OF REGIONS GLOGAROVÁ MICHAELA, KRAFTOVÁ IVANA SOURCE ASPECTS IN THE REFORM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN SLOVAK REPUBLIC IMROVIČ MICHAL, ŠVIKRUHA MARTIN AN EMPIRICAL ANALYSIS OF SHARE PRICE DETERMINANTS IN NIGERIA: A DIVIDEND AND NET ASSET REPLICA JEROH EDIRIN, EDESIRI GODSDAY OKORO MEZIREGIONÁLNÍ MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE MIGRATION BETWEEN REGIONS IN THE CZECH REPUBLIC KNĚZÁČKOVÁ RADKA, VOLEJNÍKOVÁ JOLANA ZNAMENÁ SAMOSTATNÝ ÚTVAR LOGISTIKY JINÝ DŮRAZ NA SPOLEHLIVOST, RYCHLOST NEBO NÁKLADY? MEANS A SEPARATE LOGISTICS DEPARTMENT, OTHER EMPHASIS ON RELIABILITY, SPEED OR COST? KOUTNÝ STANISLAV THE ECONOMIC INTEGRATION AS A DETERMINANT OF INTRA-INDUSTRY TRADE: THE CASE OF POLAND ŁAPIŃSKA JUSTYNA THE PERFORMANCE EFFICIENCY OF THE VIRTUAL HADOOP USING OPEN BIG DATA LNĚNIČKA MARTIN, KOMÁRKOVÁ JITKA QUATERNARY SECTOR AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN JAPAN: A CAUSAL ANALYSIS MALLICK JAGANNATH

6 VYTVOŘENÍ MODELU KOMPETENCÍ KRIZOVÉHO MANAŽERA MALÉHO PODNIKU ZA POUŽITÍ SAATYHO METODY CREATING OF A COMPETENCE MODEL OF SMALL ENTERPRISE CRISIS MANAGER USING SAATY S METHOD MIKUŠOVÁ MARIE, ČOPÍKOVÁ ANDREA TRENDS IN THE CHANGES ON THE INTERNATIONAL ART MARKET SOKOŁOWSKA EWELINA THE POSSIBILITIES OF DETERMINING ENVIRONMENTAL IMPACTS OF ECONOMIC ACTIVITIES IN A REGION ŠATERA KAREL, OBRŠÁLOVÁ ILONA ECONOMIC ACTIVITIES OF THE SLOVAK CO-OPERATIVES IN THE YEARS 2010 TO 2014 ŠÚBERTOVÁ ELENA RECENZE PUBLIKACE PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE V EURÓPSKEJ ÚNII

7 POROVNANIE EKONOMICKEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ČESKEJ REPUBLIKY NA ZÁKLADE INDEXU GLOBALNEJ KONKURENCIESCHOPNOSTI COMPARISON OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC AND THE CZECH REPUBLIC BASED GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX Irina Bondareva, Róbert Tomčík Abtract: The aim of thi article i to analyze the competitivene of the Slovak Republic expreed by the Global Competitivene Index and compare it value with Czech Republic. The Czech Republic wa choen a a bai of comparion becaue of the imilarity of it economy with the Slovak Republic. Thi article decribe the methodology for aeing the competitivene of countrie according to the World Economic Forum. Thi article alo decribe pillar of competitivene, which conit of the key factor affecting the competitivene of any country. Claification of countrie aeed into three main group according to the ophitication of the economy can detect thoe factor that affect the level of competitivene of the elected country the mot. By analyi of the variou pillar i alo poible to recognize problematic factor, i.e. thoe pillar characterized by low value in the long period, which need attention. The article decribe the mot problematic area of competitivene of the Slovak Republic. Thee include mainly the low quality of public intitution, a ignificant level of corruption in the country and a another problematic factor i conidered a low innovation activity of the country. Keyword: Competitivene, Global Competitivene Index, Corruption, Innovation, Intitution. JEL Claification: O11, O47. Úvod Problém konkurenciechopnoti v vetovom ekonomickom prietore je pre ľubovoľnú krajinu mimoriadne dôležitý, oobitne v podmienkach globalizácie vetového hopodártva, kde význam rôznych foriem vonkajších ekonomických vzťahov, tupeň otvorenoti národných ekonomík pre zahraničné výrobky, lužby a kapitál prudko ratie. Proce globalizácie diktuje voje tvrdé podmienky na prežitie, exitenciu a dominantné potavenie, čo vnáša voje korekcie do dynamiky, foriem a metód konkurenčného boja a konkurenciechopnoti podnikov, odvetví, jednotlivých regiónov, krajín a ekonomických zokupení. Možnoti Slovenkej republiky v rámci medzinárodnej deľby práce relatívne nie ú veľké, preto efektívna účať SR i v globálnej ekonomike vyžaduje aktívne využitie exitujúcich konkurenčných prednotí. Popri tom základnou úlohou ekonomickej modernizácie SR je rat konkurenciechopnoti ekonomiky, racionálna integrácia do vetového ekonomického ytému prechodom na inovatívny mer vývoja. V tejto úviloti je aktuálne vykonávať priebežné hodnotenie základných faktorov konkurenciechopnoti SR a ich kvantitatívne porovnanie inými krajinami tranformujúcou a ekonomikou. 6

8 1 Formulácia problematiky 1.1 Základné piliere konkurenciechopnoti krajiny Podľa Svetového ekonomického fóra (World Economic Forum WEF) je konkurenciechopnoť krajiny definovaná ako zokupenie inštitúcií, politík a faktorov, ktoré polu definujú a určujú produktivitu krajiny, t.j. konkurenciechopnejšie ekonomiky ú také, ktoré v priebehu čau ratú rýchlejšie a efektívnejšie ako otatné [10]. Na meranie konkurenciechopnoti krajiny lúži Svetovým ekonomickým fórom vypracovaný Globálny index konkurenciechopnoti (Global Competitivene Index - GCI). Priekum hodnotenia konkurenciechopnoti krajín prebieha každoročne a v roku 2013 a doňho zapojilo viac ako manažérov z celého veta. Priekum na Slovenku koordinovala Podnikateľká aliancia Slovenka a v ňom a zúčatnilo 250 veľkých podnikov a 250 malých a tredných podnikov, náhodne vybraných podľa metodiky WEF [1]. Základné faktory, ktoré ovplyvňujú hodnotu GCI, zoumarizované do dvanátich kategórií pilierov. Každý pilier predtavuje model, ktorý zohľadňuje útavu špecifických faktorov charakterizujúcich úroveň konkurenciechopnoti krajiny. Model indexu GCI zahrňujúci jeho základné komponenty na základe informácií WEF je znázornený na Obr. 1. Uvedených dvanáť pilierov a rozdeľuje po troch ubindexoch podľa významu ich vplyvu na hodnotu ubindexu. Tak ubindex Základné požiadavky (Baic requirement) podporujú piliere 1-4, ubindex Stimulátory efektívnoti (Efficiency enhancer) 5. až 10. pilier a ubindex Faktory inovácií a ofitikovanoti (Innovation and ophitication factor) podporuje 11. a 12. pilier. Výber práve týchto pilierov je podložený teoretickým a empirickým výkumom, pričom ani jeden pilier, ak pôobí amotatne, nie je chopný zabezpečiť konkurenciechopnoť ekonomiky. Experti WEF a zároveň orientujú na trojúrovňový model ekonomického rozvoja M. Portera. Všetky hodnotené krajiny ú rozdelené do troch základných a dvoch prechodných kupín podľa toho, v ktorej etape ekonomického rozvoja a nachádzajú. K uvedeným etapám (štádiám rozvoja) patrí: 1. etapa faktorová ekonomika, na ktorej a nachádzajú krajiny, ktoré a rozvíjajú v podtate cetou využívania vojho prírodného bohattva a lacnej pracovnej ily (lacných výrobných faktorov); prechodná etapa od 1. k 2. etape rozvoja ekonomiky; 2. etapa indutriálna ekonomika, na ktorej a nachádzajú indutriálne rozvité krajiny, ktorých rozvoj je založený na využívaní vyoko rozvinutých technológií; prechodná etapa od 2. k 3. etape rozvoja ekonomiky; 3. etapa potindutriálna ekonomika, na ktorej a nachádzajú potindutriálne krajiny, ktorých ekonomický rozvoj je založený predovšetkým na využívaní inovácií, vyoko výkonných technológií, znalotného manažmentu vyokým podielom vyokokvalitných inovačných lužieb v tvorbe HDP [4]. V prvom štádiu (Factor driven) ekonomika krajiny ratie v dôledku využívania lacných výrobných faktorov a prírodných zdrojov. Úroveň konkurenciechopnoti v tomto štádiu je 7

9 úzko naviazaná na racionálnu funkčnoť štátnych inštitúcií (1. pilier), budovanie potrebnej infraštruktúry (2. pilier), tabilné makroekonomické ukazovatele (3. pilier) a exitenciu kvalifikovanej pracovnej ily (4. pilier). V druhom, efektívnom štádiu (Efficiency driven) a rozvíjajú modernejšie výrobné procey, ratie kvalita a objemy produkcie. Konkurenciechopnoť krajiny v tomto štádiu ekonomického rozvoja závií od kvality ytému vyokoškolkého vzdelávania (5. pilier), efektívnoti tovarového trhu (6. pilier), efektívnoti trhu práce (7. pilier), dokonaloti finančného trhu (8. pilier), technologickej obnovy (9. pilier) a objemu trhu (10. pilier). V polednom inovačnom štádiu ekonomika krajiny ratie pomocou zavádzania inovácií a novej technológie. V tomto štádiu konkurenciechopnoť firiem (11. pilier) a inovácie (12. pilier) podmieňujú konkurenciechopnoť krajiny. Každá krajina, v úlade touto koncepciou, a nachádza výlučne na niektorom z uvedených etáp rozvoja. Experti WEF prikladajú relatívne vyokú váhu indexom GCI tých pilierov, ktoré majú najväčší vplyv na rat konkurenciechopnoti jednotlivej krajiny, berúc do úvahy etapu jej ekonomického rozvoja. Obr. 1: Model Globálneho indexu konkurenciechopnoti Zdroj: vlatné pracovanie autormi na základe [1], [4], [10] Cieľom prípevku je prekúmať základne faktory ratu konkurenciechopnoti Slovenkej republiky a porovnať ich hodnoty a vývoj analogickými faktormi Čekej republiky. Čeka republika bola autormi zvolená ako základ porovnania z dôvodu tradičnej blízkoti ekonomiky SR a ČR. 2 Metódy V prípevku bola použitá technológia porovnateľnej analýzy základných makroekonomických indikátorov konkurenciechopnoti krajín, tzv. competitivene benchmarking, ktorá a v dotatočnej miere využíva v ekonomických výkumoch. V medzinárodnej praxi ú vypracované a tále zdokonaľované rôzne metódy výpočtu ukazovateľov a ratingov konkurenciechopnoti. Tieto metódy ú pravidla namerované 8

10 na ytemizáciu a výber potrebného počtu faktorov konkurenciechopnoti, hodnotených pomocou rôznych ukazovateľov. Najkomplexnejšia ročná analýza konkurenciechopnoti národných ekonomík v ytéme vetového hopodártva je prezentovaná v metodikách Svetového ekonomického fóra a Medzinárodného inštitútu rozvoja manažmentu (International Intitute for Management Development IMD). Pre porovnateľnú analýzu a analýzu vývoja jednotlivých faktorov konkurenciechopnoti SR a ČR boli v prípevku použité metódy trendovej analýzy a tiež pider analýza. 3 Rozbor problému 3.1 Analýza indexu GCI Podľa hodnotenia WEF a ekonomika Slovenkej republiky nachádza v oblati prechodu z 2. do 3. etapy rozvoja, čo znamená, že pre ďalší rozvoj ekonomiky a rat jej konkurenciechopnoti bude mať čím ďalej tým väčší význam konkurenciechopnoť firiem (11. pilier) ier) a inovačný potenciál (12. pilier). Ekonomika Čekej republiky a nachádza v 3. etape rozvoja, t. j. patrí k potindutriál- nym ekonomikám a jej udržateľný rozvoj taktiež určuje 11. a 12 pilier, pojený faktormi inovácií a ofitikovanoti výrobkov a lužieb. Trendová analýza indexu GCI ukazuje, že index konkurenciechopnoti SR a ČR má v analyzovanom období kleajúcu tendenciu (Obr. 2). Obr. 2: Tendencia vývoja indexu GCI SR v porovnaní indexom GCI ČR Zdroj: vlatné pracovanie autormi na základe údajov [5],[ [6], [7], [8],[ [9], [10] Analýza hodnôt základných pilierov konkurenciechopnoti SR dovoľuje ukázať na kľúčové body, ktoré v najväčšej miere obmedzujú jej rat. Podľa metodiky WEF je každý pilier hodnotený číelnou škálou od 1 do 7, kde hodnota 1 predtavuje najnižšiu a hodnota 7 najvyššiu, rep. najžiaducejšiu hodnotu. Spider analýza dovolila vypracovať ať graf (Obr. 3), ktorý predtavuje hodnotové vyjadrenie pilierov konkurenciechopnoti SR a ČR v roku Čím je dlhší hrot prílušného piliera, tým je úpešnejšia politika štátu v tejto oblati a tým vo väčšej miere tento pilier pôobuje rat konkurenciechopnoti nciechopnoti krajiny. 9

11 Obr. 3: Hodnotové vyjadrenie pilierov konkurenciechopnoti SR v r Zdroj: vlatné pracovanie autormi na základe údajov [10] Analýza grafu ukazuje, že k ilným pilierom konkurenciechopnoti lovenkej ekonomiky patrí predovšetkým zdravie a základné vzdelanie obyvateľtva (39. pozícia, hodnotenie 6,1 bodov), ktorý predtihuje identický pilier ČR taktiež patriaci k ilným faktorom konkurencie čekej ekonomiky (60. pozícia, hodnotenie 5,8 bodov). Využívaniu konkurenčných výhod Slovenka bráni predovšetkým nízka efektívnoť práce štátnych inštitúcií (119. pozícia, hodnota pilieru je 3,3 bodu) a nedotatočný inovačný potenciál (95. pozícia, hodnotenie 3,0 bodu). Oba tieto piliere majú podpriemernú úroveň. K najlabším faktorom konkurenciechopnoti ČR rovnako patrí nízka efektívnoť práce štátnych inštitúcií (86. pozícia, hodnota pilieru je 3,6 bodu) a nedotatočný inovačný potenciál (37. pozícia, hodnotenie 3,7 bodu). Avšak hodnoty uvedených pilierov v ČR máju nadpriemernú úroveň. Pri porovnaní oboch krajín však pider analýza ukazuje na značné zaotávanie SR za ČR ako podľa faktora efektívnoti práce štátnych inštitúcií, tak aj podľa faktora inovačného potenciálu ekonomiky. 3.2 Analýza piliera konkurenciechopnoti Kvalita verejných inštitúcií Kvalita verejných inštitúcií, ktorá a poudzuje z pohľadu kvality verejnej a štátnej právy a efektívnoti podnikov či trhov. Pre potreby vyhodnotenia inštitucionálneho protredia, ako jedného zo základných faktorov ovplyvňujúcich celkovú konkurenciechopnoť krajiny, a tu okrem iných poudzujú faktory ako vlatnícke práva, ochrana duševného vlatníctva, etické právanie poločnotí, ale aj nezáviloť údnictva od vplyvu vládnych organizácií a firiem a taktiež miera korupčného protredia. Dynamika vývoja pilieru Kvalita verejných inštitúcií pre SR a ČR v rokoch je uvedená na Obr

12 Obr. 4: Dynamika vývoja piliera Kvalita verejných inštitúcií v SR a ČR Zdroj: vlatné pracovanie autormi na základe údajov [5],[ [6], [7], [8],[ [9], [10] Ako je vidieť na Obr. 4, dynamika vývoja piliera Kvalita verejných inštitúcií v rokoch má v SR tále kleajúcu tendenciu. V analyzovanom čae hodnota tohto piliera poklela z 3,85 bodu (rok 2008) na 3,32 bodu (rok 2013). V ČR je zaznamenaný takito pokle indexu v ledovanom období, avšak je jednak miernejší a jednak ú v otatných rokoch hodnoty približne o dve deatiny bodu vyššie ako je tomu na Slovenku. Podľa výkumu WEF k hlavným problémovým faktorom, ktoré znižujú kvalitu verejných inštitúcií túcií ako na území SR tak aj v ČR patrí napríklad vyoká úroveň korupcie. Tento faktor uviedli ako obmedzujúci rat konkurenciechopnoti 18,7 % repondentov v SR a 17,2 % v ČR [10]. Korupcia vyvoláva široké pektrum nepriaznivých javov v rôznych oblatiach ach rozvoja krajiny, ako napríklad: Neefektívne rozdeľovanie a využívanie štátnych protriedkov a zdrojov, neefektívnoť korupčných finančných tokov z hľadika ekonomiky štátu tieňová ekonomika), zníženie príjmov do štátneho rozpočtu vo forme daní, bankrot t podnikateľov, zníženie objemu invetícií do výroby, pomalenie ekonomického ratu, obmedzený prítup k Európkym fondom pre malých a mikro podnikateľov, rozmáhanie organizovaného zločinu, pokle politickej legitimity štátnej moci, znižovanie kvality poločenkej morálky a iné. Uvedené ako aj ďalšie dôledky korupcie značným pôobom brzdia rozvoj konkurenciechopnoti krajiny. Na Obr. 5 je uvedené porovnanie vývoja Indexu vnímania korupcie (Corruption Perception Index - CPI) pre SR a ČR za obdobie Index CPI vyjadruje výledky globálneho výkumu a prievodný rating krajín veta (napr. CPI 2013 hodnotí 177 krajín) podľa ukazovateľa rozšírenia korupcie vo verejnom 11

13 ektore. Bol tanovený podľa metodiky medzinárodnej nevládnej organizácie Tranparency International, založenej na kombinácii voľne dotupných štatitických údajov a výledkov globálnej ankety. Skóre krajiny naznačuje vnímanú mieru korupcie vo verejnom ektore na škále od 0 do 100, kde 0 znamená, že korupcia doahuje kritickú (najvyššiu) hodnotu a 100 znamená, že krajina je vnímaná ako veľmi čitá vo vzťahu ku korupcii [3]. [ V roku 2011 a menila metodika výpočtu indexu CPI, ale za účelom porovnania indexu CPI v SR a ČR je možné uvieť kóre za celé ledované obdobie. Obr. 5: Dynamika vývoja indexu CPI v SR a ČR Zdroj: vlatné pracovanie autormi na základe údajov [3]] Ako je vidieť na grafe, kóre indexu vnímania korupcie v SR a v ČR má blízke hodnoty, pre obe krajiny predtavuje podpriemernú úroveň a v ledovanom období nepreukazuje značné zlepšenie v tejto oblati. Hlavnou príčinou vyokej korupcie v SR je nedotatočná úroveň politických inštitúcií, ktoré zabezpečujú vnútorné a vonkajšie mechanizmy pre zabránenie jej rozširovania. K významným príčinám taktiež patri: Dvojzmyelnoť zákonov, neznaloť alebo nepochopenie obahu zákonov zo trany občanov, čo umožňuje zodpovedným funkcionárom zabraňovať ukutočňovaniu adminitratívnych procedúr alebo predražovať prílušné úkony, netabilná politická ituácia v krajine, nedotatočne formulované mechanizmy vzájomnej polupráce vládnych inštitúcií, profeionálna nekompetentnoť byrokracie, klientelizmu a politická záviloť, ktorá vedie k prijímaniu u tajných dohôd, ktoré olabujú mechanizmy kontroly korupcie, nejednotnoť ytému výkonných orgánov, t. j. regulácia tej itej činnoti viacerými inštitúciami, netranparentnoť, nízka úroveň účati občanov v kontrole štátnych orgánov. 12

14 3.3 Analýza piliera konkurenciechopnoti Inovačný potenciál Inovačný potenciál pre vyhodnotenie tejto zložky konkurenciechopnoti krajiny a uvažuje napríklad o inovačných kapacitách poločnotí, o kvalite vedeckých a výkumných inštitúcií, o výške invetícií do výkumu a vývoja, ale aj o dotupnoti vedcov a inžinierov v krajine a počte regitrovaných patentov [10]. V ekonomickej literatúre a pod pojmom inovácie rozumie uplatnenie výledkov výkumu a vývoja zameraného na zlepšenie výrobného proceu, ekonomických, ch, právnych a ociálnych vzťahov firmy, tranformácia potenciálu vedeckého a technického pokroku do reálnych výledkov a pod. Teda, cieľom zavádzania inovácií je doiahnutie ekonomického, ociálneho, ekologického, technického a iného efektu. Inovácie ú významnou konkurenčnou výhodou, pretože umožňujú vča chrániť firmu pred novými hrozbami z vonkajšieho protredia, cetou priebežného vyhľadávania nových príležitotí pre prežitie a rozvoj. Pri tom a poilňujú adaptačné chopnoti firmy, rozširuje a horizont rozhodovania, zvyšuje a rôznorodoť a ofitikovanoť produktov a technológií, v dôledku čoho ratie produktivita práce. Slovenko a radí medzi labých inovátorov, nakoľko na Slovenku inovuje len 30 % podnikov [2].[ Dynamika vývoja piliera Inovačný ý potenciál pre SR a ČR za obdobie je uvedená na Obr. 6. Obr. 6: Dynamika vývoja piliera Inovačný potenciál v SR a ČR Zdroj: vlatné pracovanie autormi na základe údajov [5[ 5], [6], [7], [8],[ [9] [10] Ako je vidieť na Obr. 6, dynamika vývoja piliera pre SR Inovačný potenciál v prvých štyroch ledovaných rokoch vykazuje kleajúcu tendenciu. V tomto čae hodnota piliera poklela z 3,28 bodu na 2,91 bodu. V naledujúcich obdobiach je zaznamenaný mierny rat v tejto oblati. Pre Čekú republiku je charakteritický kolíavý priebeh hodnôt tohto piliera v uvedenom období, avšak hodnoty indexu vyjadrujúceho inovačnú aktivitu krajiny ú v niektorých rokoch vyššie takmer o jeden hodnotiaci bod. 4 Dikuia Analýza ukázala, že k ilným tránkam konkurenciechopnoti lovenkej ekonomiky patrí predovšetkým zdravie a základné vzdelanie obyvateľtva a zaradeniu medzi popredné krajiny bráni predovšetkým nízka efektívnoť práce verejných inštitúcií a nedotatočný inovačný potenciál. 13

15 Model Portera, na základe ktorého je potavený index GCI, neberie do ohľadu individuálnu špecifiku ekonomického rozvoja jednotlivých krajín. Model a orientuje na to, že všetky krajiny idú rovnakým merom, potupne prechádzajúc od faktorovej etapy rozvoja ekonomiky k inovačnej a znalotnej ekonomike. Avšak hodnotenie jednotlivých faktorov konkurenciechopnoti krajiny v rámci štruktúry indexu GCI je veľmi propešné z pohľadu identifikácie úzkych miet a problémových faktorov v ekonomike krajiny. Dynamika výroby, úroveň zametnanoti a príjmov obyvateľtva priamo záviia od toho, do akej miery národné hopodártvo, jeho odvetvia a podniky využívajú voje prednoti v ekonomickom úťažení o úpermi. Preto v záviloti od úrovne konkurenciechopnoti odvetví a firiem a formuje objem a štruktúra exportu a importu, obchodná a platobná bilancia konkrétnej krajiny a vymedzuje a pozícia konkrétnych národných ekonomík v vetovom hopodártve. Avšak, ako poukazujú viacerí autori, proce globalizácie z hľadika jeho náledkov je vnútorne protirečivý. Globalizácia nielenže nevedie k unifikácii, ale naopak, v perpektíve vyvolá prehĺbenie ociálne ekonomických rozdielov v jednotlivých teritóriách. Prietorové ohraničenie globalizácie má voje hranice. Podľa názoru autorov, ak budú integrované všetky potrebné zdroje a teritóriá, vedúce ekonomiky a budú uzatvárať od okolitého veta. V tomto zmyle globalizácia je koncom nového rozdelenia trhu. Ďalej a nevyhnutne bude rozvíjať regionalizácia. V tejto úviloti a ukazuje potreba analyzovať ďalšie vyhľadávanie špecializácie nového typu pre ekonomiku SR, napr. idea potravinovej špecializácie a v adekvátnej štruktúre jej modernizácia. Integrácia Slovenka do vetovej ekonomiky je založená na modeli, ktorý a opiera o konkurenciechopnú, vyoko technologickú výrobu konečnej produkcie, čo vedie k narataniu úlohy konkurencie na úrovni firiem, teda na mikroúrovni, kde by a veľký význam prikladal inovačnej aktivite poločnoti. Prvé mieto by zaujali výhody plynúce nielen z nákladov na výrobu, ale hlavne z kvality výrobkov a novoti tovarov a lužieb. Treba brať ohľad na to, že vytvorenie konkrétnych konkurenčných výhod je prerogatívou firiem (mikroúroveň). Na medzinárodnom trhu ú to práve firmy, ktoré i konkurujú, nejde priamo o krajiny. Konkurenčné možnoti firmy nie ú dané štátnymi hranicami krajín, v ktorých ú zaregitrované a konkurenčné výhody zíkavajú tie poločnoti, ktoré majú vyššie konkurenčné chopnoti. Popri tom, štát môže vplývať na všetky vyššie uvedené charakteritiky pomocou colnej, daňovej, finančnej a rozpočtovej politiky, zabezpečujúc efektívne timuly rozvoja vybraných ektorov ekonomiky. Štát tu plní úlohu tvorcu podnikateľkého protredia pre formovanie konkurenčných výhod (makroúroveň). Základom konkurenčných prednotí krajiny je štruktúra dopytu na vnútornom trhu. Úroveň a charakter ratu tohto dopytu môže zvýšiť jeho prednoti, vplývajúc na to kedy, kam a aký objem financií vkladajú firmy a prečo a tak rozhodli. Najdôležitejší vplyv dopytu vnútorného trhu na konkurenčné prednoti a prejavuje protredníctvom vzťahov a charakteru potrieb domácich potrebiteľov. Štruktúra dopytu určuje kutočnoť, ako firmy chápu tieto potreby a ako na nereagujú. Krajiny a nažia doiahnuť konkurenčné prednoti v tých odvetviach alebo egmentoch, kde dopyt na vnútornom trhu dá domácim firmám predtavu o potrebách potrebiteľov kôr 14

16 a prenejšie ako zahraničným konkurentom. Krajiny zíkavajú konkurenčné prednoti, ak mietne firmy v dôledku tlaku potrebiteľov ú nútené zavádzať inovačné prvky a bojovať o konkurenčné prednoti vyššieho poriadku, ako to robia zahraniční konkurenti. Teda základom týchto prednotí ú rozdiely v dopyte vnútorného trhu. Záver Problémy ekonomického ratu a hodnotenia udržateľného rozvoja ekonomiky jednotlivých krajín ú predmetom štúdia WEF od r Na meranie konkurenciechopnoti krajiny lúži index GCI, ktorý vyjadruje výledky globálneho výkumu a prievodný rating krajín veta, podľa ukazovateľa ekonomickej konkurenciechopnoti. Index GCI je generalizovaným ukazovateľom rozvoja krajiny a v dôledku toho jej životnej úrovni a ociálneho rozvoja. Index vypovedá o perpektíve krajiny doahovať udržateľný hopodárky rat v trednodobom horizonte. Všetky zložky indexu GCI predtavujú 12 pilierov, každý z ktorých má podtatný vplyv na konkurenciechopnoť krajiny. Je pochopiteľné, že tieto faktory a v priebehu čau menia. Predpokladom je, že uvedené piliere nie ú amotatné, oni nie lenže ú pojene medzi ebou, ale a navzájom poilňujú. Analýza indexu GCI SR ukazuje, že k ilným pilierom konkurenciechopnoti lovenkej ekonomiky patrí predovšetkým zdravie a základné vzdelanie obyvateľtva. Využívaniu konkurenčných výhod Slovenka bráni predovšetkým nízka efektívnoť práce štátnych inštitúcií a nedotatočný inovačný potenciál Oba tieto piliere majú podpriemernú úroveň. Podľa výkumu WEF k hlavným problémovým faktorom, ktoré znižujú kvalitu verejných inštitúcií na území SR patrí napríklad vyoká úroveň korupcie, ktorá vyvoláva široké pektrum nepriaznivých javov v rôznych oblatiach rozvoja krajiny. Úzkym mietom pre rozvoj SR je taktiež podpriemeru úroveň inovačného potenciálu krajiny, ktorý hovorí napríklad o inovačných kapacitách poločnotí, o kvalite vedeckých a výkumných inštitúcií, o výške invetícií do výkumu a vývoja, ale aj o dotupnoti vedcov a inžinierov v krajine a počte regitrovaných patentov. Nehľadiac na nedotatky indexu GCI ako globálneho modelu, hodnotenie jednotlivých faktorov v rámci štruktúry amotného indexu je veľmi propešné z pohľadu identifikácie problémových faktorov, ktoré brzdia rozvoj ekonomiky SR. Poďakovanie Tento článok bol pracovaný podporou výkumného projektu VEGA č. 1/0055/13 Sytemizácia vplyvu faktorov a podmienok znalotného manažmentu v kontexte tvorby podnikateľkej tratégie na pracovnú motiváciu a jej odraz v rate efektivity, rep. udržateľnoti úrovne podnikateľkej činnoti. Referencie [1] PODNIKATEĽSKÁ ALIANCIA SLOVENSKA. SR v rebríčku konkurenciechopnoti padla na 78. mieto [cit ]. Dotupné na WWW: <http://alianciapa.k/tag/wef/>. 15

17 [2] STANKOVIČOVÁ, I. Modelovanie inovačných proceov v SR. In Zborník odborných článkov, 2012, Dotupné na WWW: <http://www.a.com/office/europe/ lovakia/uni/zbornik_2012.pdf>. [3] TRANSPARENCY INTERNATIONAL. Corruption Perception Index [cit ]. Dotupné na WWW: <http://www.tranparency.org/reearch/ cpi/overview>. [4] ПОРТЕР М. Международная конкуренция. (Конкурентные преимущества стран). Пер. с англ. / Под ред. В.Д.Щетинина М.: Международные отношения, с. [5] WORLD ECONOMIC FORUM, K. The Global Competitivene Report [cit ]. Dotupné na WWW: <http://www3.weforum.org/doc/ WEF_GlobalCompetitiveneReport_ pdf>. [6] WORLD ECONOMIC FORUM The Global Competitivene Report [cit ]. Dotupné na WWW: <http://www3.weforum.org/doc/ WEF_GlobalCompetitiveneReport_ pdf>. [7] WORLD ECONOMIC FORUM The Global Competitivene Report [cit ]. Dotupné na WWW: <http://www3.weforum.org/doc/ WEF_GlobalCompetitiveneReport_ pdf>. [8] WORLD ECONOMIC FORUM The Global Competitivene Report [cit ]. Dotupné na WWW: <http://www3.weforum.org/doc/ WEF_GCR_Report_ pdf>. [9] WORLD ECONOMIC FORUM The Global Competitivene Report [cit ]. Dotupné na WWW: <http://www3.weforum.org/doc/ WEF_GlobalCompetitiveneReport_ pdf>. [10] WORLD ECONOMIC FORUM The Global Competitivene Report [cit ]. Dotupné na WWW: <http://www3.weforum.org/doc/ WEF_GlobalCompetitiveneReport_ pdf>. Kontaktná adrea doc. Ing. Irina Bondareva, CSc. Slovenká technická univerzita, Útav Manažmentu STU Vazovova 5, Bratilava, Slovenká republika Ing. Róbert Tomčík Slovenká technická univerzita, Útav Manažmentu STU Vazovova 5, Bratilava, Slovenká republika Received: Reviewed: Approved for publication:

18 THE CZECH SCIENCE PARK CRITICAL LOCATION FACTOR ANALASIS Petr Čížek Abtract: The contribution i focued on the critical location factor analyi of cience park in the Czech Republic. The analyi invetigate four major critical location factor Proximity to international airport, Proximity to capital citie, Good road network and Good rail link to capital citie. Thee factor are applied to the cience park regitered at the Science and Technology Park Aociation. The reult how the dominance of the cience park located near the bigget citie Prague and Brno. It i mainly becaue of the excellent acce to the highway and international airport for the tenant. However many cience park from other region performed well, which i motly conequence of the abovetandard acce to the highway. On the other hand for the ame reaon cience park located apart from highway performed poorly. The contribution contain the reult for the all cience park by individual factor or by overall core. The analyi i alo focued on the data ditribution of the reult for better undertanding the outcome. Keyword: Critical factor, Location analyi, Science park, Startup. JEL Claification: M13, M21. Introduction Science park are organization helping tartup companie to accelerate their growth. However there are many need and prerequiite which are related to the cience park location. The analyi i focued on the one of the three critical factor for the cience park park location. The analyi invetigate four major critical location factor Proximity to international airport, Proximity to capital citie, Good road network and Good rail link to capital citie. Thee factor are applied to the cience park regitered at the Science and Technology Park Aociation. The aim of the contribution i to examine location factor of cience park and according to the reult preent the ituation in the Czech Republic and make relevant concluion. 1 Literature overview 1.1 Science park Science park are one of the way how mall and medium enterprie could be accelerated in it growth. Science park upport SME by providing finance (grant and ubidie, cot effect of taxation and compliance), providing information, providing pecialit advice and finally helping with training and peronnel development. [2] According to the International Aociation of Science Park (IASP), the cience and technology park can be defined a an organization managed by pecialized profeional, whoe main aim i to increae the wealth of it community by promoting the culture of innovation and the competitivene of it aociated buinee and knowledgebaed intitution. [5] The main role of cience park are competitivene growth, commercialization of cience and upport of innovation firm [1] 17

19 The concept of cience park i dated to the half of twentie century where the firt cience park wa etablihed within Stanford Univerity, later well known a Silicon icon Valley. [7] In the Czech Republic the firt cience park emerged after the fall of the communim in the Science park in the Czech Republic are aggregated and certified by Science and Technology park Aociation CR [8] Reearch how that cience park are unevenly ditributed acro the Czech Republic a it i poible to ee in Fig. 1. Therefore the location condition are different for each cience park. [4] Nowaday, the number of certified cience park in the Czech Republic i 42. [9] Fig. 1: Science park in the Czech Republic by Region Source: [4] Koh et al tate that cience park play an incubator role, nurturing the development and growth of new, mall, high-tech firm, facilitating the tranfer of univerity know-how to tenant nt companie, encouraging the development of faculty- -baed pinoff and timulating the development of innovative product and procee. [6] 1.2 Critical factor of the cience park According to Zhang cience park factor can be divided into three main categorie park location, park preparation and park management team. Studie how that there are everal location factor for a ucceful cience park which i preented in Tab Thee location critical factor are imilar in Europe and USA, therefore the factor can be conidered a univeral. Zhang defend importance of proximity to international airport becaue many technology indutrie erve an international market, alo the deire to be cloe to the capital city and location with good road and rail link i important for the cience park tenant. [11] Similar reearch made Centre for Strategy and Evaluation Service, where location factor got medium importance in comparion on to other factor. [3][ 18

20 Tab. 1: Importance of location factor for a cience park Factor Eential Important Relevant Irrelevant Proximity to upplier Proximity to dometic airport Proximity to international airport Proximity to eaport Proximity to capital city Good road network Good rail link to capital city * * * * * * * Source: [11] 2 Method The Science and Technology Park Aociation CR ha record of 42 cience park in the Czech Republic in the year Thee cience park will be examined in the analyi. According to the literature review there were ued four location factor which have importance at the level Eential or Important to be applied to the Czech cience park. Thee four location factor are: Proximity to international airport, proximity to capital city, good road network, good rail link to capital city. The methodology for identifying the individual factor i different from factor to factor. However a a bae factor calculation wa ued the formula for ranking the competitivene of the countrie by World Economic Forum and it i divided into two formula with poitive and negative influence. Poitive influence 6 +1 Source: [10] 19

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006

David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2. VÚPSV Praha 2006 Komparace zatížení pracovních příjmů reprezentativních typů domácnotí zamětnanců v Čeké a Slovenké republice oobní důchodovou daní a přípěvky na ociální zabezpečení David Prušvic 1 Jiří Přibyl 2 VÚPSV

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s.

VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a. s. Huitká 42/22 VŠEOBECNÉ INFORMACE DVI, a.. DVI je vzdělávací firmou, půobící především v oblati dopravy, zejména železniční. Zajišťuje však i celou řadu vzdělávacích aktivit i mimo tento ektor, vždy podle

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie

Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Porovnání ekonomických aspektů ČR a Itálie Ing. Hana Beranová Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra personalistiky, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha, Česká republika, hana.beranova@gmail.com;

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in

dokumentu: Proceedings of 27th International Conference Mathematical Methods in 1. Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails Druh výsledku: J - Článek v odborném periodiku, Předkladatel výsledku: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., Dodavatel

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj

Vážení čtenáři, Ing. Rostislav Vondruška ministr pro místní rozvoj Vážení čtenáři, Minitertvo pro mítní rozvoj zajišťuje v oblati regionální politiky a trukturálních fondů především informační a metodickou podporu vyšším územním amoprávným celkům, mětům, obcím a jejich

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem. INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz OSNOVA (kapitoly) Institucionální kvalita (celkem 6 charakteristik)

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum Akademie věd ČR Technologické centrum Akademie věd ČR Ve Struhách 27, Praha 6 www.tc.cz www.h2020.cz www.een.cz www.strast.cz www.czelo.cz známe cenu myšlenky Struktura Technologického centra AV ČR Národní informační

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN

POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ PROFI MERLIN ze dne 1. 1. 2015 Článek 1 - Úvodní utanovení 1.1. Pro toto oukromé pojištění, které jednává Komerční pojišťovna, a.., e ídlem Karolinká 1/650, 186 00 Praha 8,

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

National exchange workshop

National exchange workshop National exchange workshop v rámci projektu CNCB Clarion Congress Hotel Prague 17. března 2011 Základní informace Název projektu: Akronym: Číslo projektu: Cluster and Network Cooperation for Business Success

Více

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky

MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny. RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-90 Pohon pomocí spojky MSC MSD Pohon pře klínové řemeny RMC RMD RME Pohon pomocí pojky Olejem mazané šroubové kompreory pevnou nebo proměnnou í Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená polehlivot dodávky tlačeného u MSC/MSD Pohon

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

Object-oriented Analysis & Design. Requirements Analysis

Object-oriented Analysis & Design. Requirements Analysis Object-oriented Analyi & Deign Requirement Analyi Waterfall Model Sytem Requirement Software Requirement Deign Verification Module Tet Validation Implementation Iteration Agile Unified Proce Inception

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Josef Hanibal M.Prášilová, R.Zeipelt, Česká zemědělská univerzita, katedra statistiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol J.Hanibal,Výzkumný

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU

VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU VYUŽITÍ INTERNETOVÝCH DATOVÝCH ZDROJŮ V CESTOVNÍM RUCHU The use of web data sources in the tourism Ing. Libor Kavka, Ph.D. Vysoká škola logistiky Přerov, Palackého 25, 750 02 Přerov libor.kavka@vslg.cz

Více

Vyplatí se nám podpora investic do OZE? E15 Leading Minds Forum Budoucnost energetiky v ČR K.Šimeček - SVSE/AEM Představení SVSE Organizace zastupující zájmy průmyslových spotřebitelů v souladu s direktivou

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA

Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Zavedení vlastního hodnocení AML rizik jako nedílná součást RBA Metodika a přístup v AML, založený na hodnocení vlastních rizik Praha 17.9.2013 JUDr. Petr Barák, Vedoucí operačních rizik, Air Bank a.s.

Více

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky

Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Proč tak těžko...? Sociální příčiny klesající konkurenceschopnosti České republiky Petr Matějů Institut pro sociální a ekonomické analýzy (ISEA) a Anglo-American College, Prague (AAC) 1 Otázky Jak k pochopení

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha Abstrakt Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair

CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair CEITEC zkušenosti s přípravou projektu ERA Chair Roman Badík ERA Chair Project Manager Bratislava, 24. dubna 2014 Obsah 1 Představení CEITECu 2 Představení projektu ERA Chair Základní přehled Organizační

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR

Stav podnikové bezpečnosti, 2010. Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Stav podnikové bezpečnosti, 2010 Globální zpráva Jakub Jiříček, Symantec ČR a SR Agenda 1 Metodologie studie 2 Klíčová zjištění 3 Obecná doporučení 4 Symantec a podniková řešení 5 Konkrétní řešení pro

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ

KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ KE KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ IVA KIROVOVÁ VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Katedra managementu Abstrakt: Význam vzdělávání je v současnosti všeobecně akceptován. Jeho přínos je zřejmý, v souvislosti se znalostní

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více