SVÁ EâKY MMA. Strana P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana Strana...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana..."

Transkript

1 SVÁ EâKY MMA Strana SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana Strana Strana Strana

2 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina Strana Pfiíslu enství ke svafiování Sváfieãky MMA Sváfieãky MIG/MAG Sváfieãky TIG Systémy svafiování plynem Svafiování Sekce 9 Produktové skupiny Strana 597

3 ????????????????? Sváfieãky MMA SVÁ EâKY MMA Sváfieãka oblouková LYNX Sváfieãka Lynx TM EAW-140 AC MMA Pfienosná oblouková sváfieãka jednofázová 230 V pro pouïití s rutilov mi elektrodami o prûmûru mm. Díky v konu lze svafiovat mûkkou ocel do 6 mm. Vyznaãuje se plynulou regulací sváfiecího proudu pro efektivní sváfiení tenk ch materiálû nízk mi sváfiecími proudy. Vysoce v konn tranformátor zaruãuje spolehlivou stabilitu kvality svafiování. Mezi bezpeãnostní prvky patfií tepelná ochrana proti pfietíïení a chlazení turbo ventilátorem, které podporují její schopnost svafiovat pfii vût ím v konu a po del í dobu. Je plnû pfienosná, snadno a pohodlnû se ovládá. Pracuje pfii napûtí 230 V a proudu 13 A ze standardní síèové zásuvky v domácnosti. Robustní skfiíà. Dodáváme s kompletním pfiíslu enstvím, integrovanou rukojetí a síèov m kabelem dlouh m 2 m. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Izolace tfiídy H. Krytí IP21. Napájecí zdroj AC Lynx TM.. Napájecí síèov kabel 1.8 m, 10 mm 2. Zemní kabel 1.8 m a kabelová svorka 150 A. Pfienosn obliãejov tít se zorníkem o rozmûrech 51 mm x 107 mm. Drátûn kartáã a odstraàovaã strusky. Návod k obsluze. Pojistka: 13 A. Pfiíkon: 2.5 kw. V stupní proud: 40 A A. Volné napûtí: 50 V. Rozmûry: (d x x v) 270 x 250 x 310 mm. Rozsah proudû KEN- Lynx TM EAW A-140 A 14.8 kg -2020K 4824 CHLAZENÍ TURBO- Sváfieãka oblouková Svafieãka Cheetah TM EAW-160 AC MMA Pfienosná oblouková sváfieãka jednofázová 230 V CHEETAH pro pouïití s rutilov mi elektrodami 2-4 mm. Díky jejímu v konu lze svafiovat mûkkou ocel do 6 mm. Vyznaãuje se plynulou regulací sváfiecího proudu. Vysoce v konn tranformátor zaruãuje spolehlivou stabilitu kvality svafiování. Mezi bezpeãnostní prvky patfií tepelná ochrana proti pfietíïení a chlazení turbo ventilátorem, které podporují její schopnost svafiovat pfii vût ím v konu a po del í dobu. Je plnû pfienosná, snadno a pohodlnû se ovládá. Pracuje pfii napûtí 230 V a proudu 13 A ze standardní síèové zásuvky v domácnosti. Robustní skfiíà. Dodáváme kompletnû s pfiíslu enstvím, dvûma pevn mi koly s velk m prûmûrem, integrovanou rukojetí a síèov m kabelem dlouh m 2 m. Je v souladu s TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v emi relevantními poïadavky CE. Izolace tfiídy H. Krytí IP21. Napájecí zdroj Cheetah TM AC. Pfiívodní síèov kabel 1.8 m, 16 mm 2. Zemní kabel 1.8 m a kabelová svorka 250 A. Pfienosn obliãejov tít se zorníkem o rozmûrech 51 mm x 107 mm. Drátûn kartáã a odstraàovaã strusky. Návod k obsluze. CHLAZENÍ TURBO- DrÏáky elektrod Jsou velice bezpeãné, uchycení elektod do drïákû je jednoduché a pevné. Pojistka: 16 A. Pfiíkon: 2.5 kw. V stupní proud: 55 A A. Napûtí naprázdno: 50 V. Rozmûry: (d x x v) 585 x 325 x 425 mm. Rozsah proudû KEN- Cheetah TM EAW A-160 A 17.4 kg -2040K 5415 Strana 598 Jmen. proud (A) Barva rukojeti 400 Îlutá -6010K âervená -6110K âervená -6130K

4 Sváfieãky Mig SVÁ EâKY MIG/MAG PANTHER Sváfieãka Panther TM EMW-120 Dual Mig V stupní rozsah 50 A-120 A (DC). V konná jednofázová sváfieãka, která pracuje na napûtí z bûïné síèové zásuvky 240 V. Automatické ovládání rychlosti posuvu drátu s manuálním nastavením. Profesionální hofiák s napájením a pfiívodem ochranného plynu ovládan m spou tí zabraàuje neïádoucímu vzniku oblouku a zbyteãné ztrátû plynu. Provoz pfii nízkém proudu - zdroj je schopn vyvinout v stupní proud 50 A pro snadné svafiování tenk ch materiálû. Velikost cívky s drátem je variabilní - pro maximální mobilitu a hospodárnost je moïno pouïít cívky o hmotnosti 0.7 kg i o hmotnosti 5 kg. Robustní novû konstruovaná skfiíà je lehká a mobilní. Sváfieãku lze pouïít pro svafiování s tavidlem (bez ochranného plynu) a svafiování Mig/Mag (s ochrann m plynem). Dodáváme s 2-váleãkovou podávací jednotkou s klidn m chodem, dále s pfiíslu enstvím, integrovanou rukojetí a síèov m kabelem o délce 2 m. Sváfieãka je vhodná pro automobilov prûmysl, zemûdûlství, údrïbu a stavebníky. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Tfiída izolace H. Krytí IP21. PouÏití sváfiecích drátû: ocelov drát: 0.6 mm mm, drát z nerez oceli: 0.8 mm, hliníkov drát: 0.8 mm, tavidlo v jádfie svafiovací drát: 0.8 mm mm maximální hmotnost cívky: 5 kg. Napájecí zdroj Panther TM EMW-120. Kabel 1.8m, 10 mm 2. UzemÀovací svorka, 150 A. Hofiák 2M Mig, 160 A. Cívka drátu s jádrem tavidla 0.9 mm x 0.2 kg. Pfienosn obliãejov tít se zorníkem 51 mm x 107 mm. 4 Drátûn kartáã a odstraàovaã strusky. 4 Návod k obsluze. Pojistka: 10 A. Pfiíkon: 3.6 kw max (1.3 kw pfii 60%). V stupní proud: 50 A A. Volné napûtí: 30 V. Rozmûry: (d x x v) 480 x 275 x 380 mm. KOMPATIBILNÍ S NÁHRAD- NÍMI DÍLY PRO HO ÁKY BINZEL B25 Rozsah proudu KEN- Panther TM EMW A A 24.0 kg -1920K DVOJIT VÁLEâKOV PODAVAâ C CHLAZENÍ TURBO S PLYNEM BEZ PLYNU PLYNOVÉ LÁHVE A P ÍSLU ENSTVÍ VIZ NÍÎE Sváfieãky Mig Sváfieãka Leopard TM EMW-150 Dual Mig V stupní rozsah 30 A-145 A (DC). Automatické ovládání rychlosti posuvu drátu s manuálním nastavením. Profesionální hofiák s napájením a pfiívodem ochranného plynu ovládan m spou tí zabra- Àuje neïádoucímu vzniku oblouku a zbyteãné ztrátû plynu. Provoz pfii nízkém proudu - zdroj je schopn vyvinout v stupní proud 30 A pro snadné svafiování tenk ch materiálû. Pro maximální mobilitu a hospodárnost je moïno pouïít cívky o hmotnosti 0.7 kg i o hmotnosti 5 kg. Robustní novû konstruovaná skfiíà je lehká a mobilní. Sváfieãku lze pouïít pro svafiování s tavidlem (bez ochranného plynu) a svafiování Mig/Mag (s ochrann m plynem). Dodáváme s 2-váleãkovou podávací jednotkou s klidn m chodem, dále s pfiíslu enstvím, integrovanou rukojetí a síèov m kabelem o délce 2 m. Sváfieãka je vhodná pro automobilov prûmysl, zemûdûlství, údrïbu a fiemeslníky. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Tfiída izolace H. Krytí IP21. PouÏití sváfiecích drátû: ocelov drát: 0.6 mm mm, drát z nerez oceli: 0.8 mm, hliníkov drát: 0.8 mm, svafiovací drát s jádrem z tavidla: 0.8 mm hmotnost cívky: 5 kg. Napájecí zdroj Leopard TM EMW-150. Kabel 1.8 m, 10 mm 2. UzemÀovací svorka, 150 A. Hofiák 2M Mig, 160 A. Cívka drátu s jádrem tavidla 0.9 mm x 0.2 kg. Pfienosn tít pfied obliãej se zorníkem 51 mm x 107 mm. 4 Drátûn kartáã a odstraàovaã strusky. 4 Návod k obsluze. Pojistka: 16 A. Pfiíkon: 3.7 kw max (1.4 kw pfii 60%). V stupní proud: 30 A A. Volné napûtí: 31 V. Rozmûry: (d x x v) 680 x 285 x 410 mm. Rozsah proudu KEN- Leopard TM EMW A A 27.5 kg -1940K Láhve plynové nevratné Ochrann plyn pro pouïití s vût inou drátû Mig. Uvedené láhve jsou také vhodné pro sváfieãky Migmates a podobné sváfieãky. *Spojovací sada obsahuje regulátor, hadici a spojovací armatury. KOMPATIBILNÍ S NÁHRAD- NÍMI DÍLY PRO HO ÁKY BINZEL B25 Typ plynu Obsah Argon 390 g -2100K 799 CO2/Argon CO2 390 g 390 g -2200K -2220K Spojovací sada* -2400K 767 KEN-884 Regulátor -4010K 712 DVOJIT VÁLEâKOV PODAVAâ C CHLAZENÍ TURBO S PLYNEM BEZ PLYNU LEOPARD Náhradní podávací váleãky a hofiák Vyhovují EMW-120 a EMW-150 Podávací váleãek -2800K 62 Hofiák MIG -3000K 1664 Strana599 Svafieãky MIG/MAG

5 ????????????????? Sváfieãky MIG/MAG SVÁ EâKY MIG/MAG Sváfieãka Mig Sváfieãka Tiger EMW-170 MIG Robustní transformátor a chlazení turbo ventilátorem umoïàuje svafiování pfii vy ím v konu po del í dobu. Automatické ovládání rychlosti posuvu drátu s manuálním nastavením. Profesionální hofiák s napájením a pfiívodem ochranného plynu ovládan m spou tí zabraàuje neïádoucímu vzniku oblouku a zbyteãné ztrátû plynu. Provoz pfii nízkém proudu - zdroj dokáïe dodat v stupní proud 30 A pro snadné svafiování tenk ch materiálû. Velikost cívky s drátem je variabilní - pro maximální mobilitu a hospodárnost je moïno pouïít cívky o hmotnosti 0.7 kg tak i o hmotnosti 5 kg a 15 kg. Robustní vysoce odolná skfiíà. Je moïné jen svafiování MIG/MAG (s ochrann m plynem). estipolohov regulátor napûtí umoïàuje pfiednastavit procesní hodnoty. Dodáváme s 2-váleãkovou podávací jednotkou s klidn m chodem, dvûma pln mi pojíïdûcími koleãky a síèov m kabelem o délce 2 m. Vhodná pro automobilov prûmysl, zemûdûlství, údrïbu a stavebnictví. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Tfiída izolace H. Krytí IP21. PouÏití sváfiecích drátû: ocelov drát: 0.6 mm mm, drát z nerez oceli: 0.8 mm, hliníkov drát: 0.8 mm 1.0 mm Maximální hmotnost cívky: 15 kg. Pojistka: 16 A. Pfiíkon: 3.7 kw max (1.4 kwpfii 60%).. V stupní proud: 30 A A. Volné napûtí: 31 V. Rozmûry : (d x x v) 80 x 45 x 62 cm. Rozmûry skfiínû: (d x x v) 84 x 35 x 52 cm. Napájecí zdroj Tiger EMW-120. Kabel 1.5 m, 16 mm 2. UzemÀovací svorka, 150 A. Hofiák 2.4 m Mig, 160 A. Cívka drátu s jádrem s tavidlem 0.8 mm x 0.2 kg. Návod k obsluze. KOMPATIBILNÍ S NÁHRAD- NÍMI DÍLY PRO HO ÁKY BINZEL B25 DVOJIT VÁLEâKO PODAVAâ C CHLAZENÍ TURBO S PLYNEM BEZ PLYNU Rozsah proudû 1 ks KEN- Tiger Emw A (DC) 38 kg -1960K Sváfieãka Mig Sváfieãka Lion EMW-220 MIG Robustní transformátor a chlazení turbo ventilátorem umoïàuje svafiování pfii vy ím v konu po del í dobu. Automatické ovládání rychlosti posuvu drátu s manuálním nastavením. Profesionální hofiák s napájením a pfiívodem ochranného plynu ovládan m spou tí zabraàuje neïádoucímu vzniku oblouku a zbyteãné ztrátû plynu. Provoz pfii nízkém proudu - zdroj dokáïe dodat v stupní proud 35 A pro snadné svafiování tenk ch materiálû. Velikost cívky s drátem je variabilní - pro maximální mobilitu a hospodárnost je moïno pouïít cívky o hmotnosti 0.7 kg tak i o hmotnosti 5 kg a 15 kg. Robustní vysoce odolná skfiíà. Je moïné jen svafiování MIG/MAG (s ochrann m plynem). estipolohov regulátor napûtí umoïàuje pfiednastavit procesní hodnoty. Dodáváme s 2-váleãkovou podávací jednotkou s klidn m chodem, dvûma pln mi pojíïdûcími koleãky a síèov m kabelem o délce 2 m. Vhodná pro automobilov prûmysl, zemûdûlství, údrïbu a stavebnictví. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Tfiída izolace H. Krytí IP21. PouÏití sváfiecích drátû: ocelov drát: 0.6 mm - 1 mm, drát z nerez oceli: 0.8 mm, hliníkov drát: 0.8 mm mm. TIGER LION Maximální hmotnost cívky: 15 kg. Pojistka: 16 A. Pfiíkon: 3.7 kw max (1.4 V stupní proud: 30 A A (DC). Volné napûtí: V. Rozmûry : (d x x v) 78 x 45 x 71 cm. Rozmûry skfiínû: (d x x v) 84 x 35 x 57 cm. Napájecí zdroj Lion EMW-120. Kabel 1.5 m, 16 mm 2. UzemÀovací svorka, 150 A. Hofiák 2.5 m Mig, 160 A. Cívka drátu s jádrem s tavidlem 0.8 mm x 0.2 kg. Návod k obsluze. Rozsah proudû 1 ks KEN- Lion Emw A (DC) 45 kg -1980K Strana 600 KOMPATIBILNÍ S NÁHRAD- NÍMI DÍLY PRO HO ÁKY BINZEL B25 DVOJIT VÁLEâKO PODAVAâ C CHLAZENÍ TURBO S PLYNEM BEZ PLYNU 2007

6 Svafiovací invertor Mini Max Svojí hmotností pod 5 kg se tento svafiovací invertor fiadí mezi nejlehãí sváfieãky na trhu. Jeho velkou v hodou je nízká hmotnost pfii zachování vysoké v konnosti. MÛÏe pracovat se v emi typy elektrod, rutilovou, základní, na nerez apod. Tento stroj má následující technické charakteristiky: Funkce Hot Start (snadnûj í zapálení oblouku). Funkce Arc Force (nastavení dynamiky oblouku pro MMA). Funkce Anti Sticking (zabraàuje pfiilepení elektrody). Tepelná pojistka. Specifikace: VyuÏití proudu 100%: proud 50 A VyuÏití proudu 60%: proud 65 A VyuÏití proudu 40%: proud 70 A Napûtí: napûtí volné (kdyï není provádûno svafiování): 70 V Napájecí napûtí: 230 V Rozmûry ( x H x V): 100 x 215 x 150 mm. SVÁ EâKY TIG Svafiovací invertor Ideálnû vhodn pro svafiování rutilovou, základní, na nerez, na litinu nebo MMA elektrodou o tlou Èce mm vãetnû TIG-DC. Funkce Hot start pro snadné zapálení oblouku. Funkce Arc Force pro kvalitní svary. Funkce Anti-stick zabraàuje pfiilepení elektrody. Chlazení ventilátorem. Jednofázové napájecí napûtí 230 V. Rozmûry: 310 mm ( x H x V) 310 x 120 x 225 mm. RESPIRÁTORY BOBCAT PRO DOMÁCÍ KUTILY Bez záruky pro prûmyslové pouïití Viz 959 Proud Napûtí OSA-279 Mini-Max 230 V -2000K 7489 Svafiovací invertor Ideálnû vhodn pro svafiování (rutilovou) elektrodou, snadné zapálení oblouku. Funkce Arc Force pro kvalitní svary. Funkce Anti-stick zabraàuje pfiilepení elektrody. Chlazení ventilátorem Jednofázové napájecí napûtí 230 V. Rozmûry: (V x x H) 346 x 150 x 235 mm. DETEKâNÍ SYSTÉM COUGAR Proud Napûtí 1 ks KEN- Bobcat MMA 125 A 230 V 6.6 kg -3000K Svafiovací invertor na dvû napûtí Napájecí zdroje na bázi invertorû jsou doporuãovány jako základní v bava pro obloukové nebo TIG svafiování. Mají tyto funkce: Arc force, Hot start a Anti-stick, dále tepelnou, pfiepûèovou a proudovou ochranu. Tyto lehké pfienosné jednotky mají vynikající v konnost pfii napájení ze standardní síèové zásuvky 16 A. Tyto sváfieãky jsou dodávány v robustních skfiíních s kabely a drátûn m kartáãem. Jsou ideálnû vhodné pro rutilovou, základní elektrodu, na nerez, na litinu. Svafiování MMA elektrodou o prûmûru mm vãetnû TIG-DC. Funkce Hot start pro snadné zapálení oblouku. Funkce Arc Force pro kvalitní svary. Funkce Anti-stick zabraàuje pfiilepení elektrody. Automaticky pfiepínané napájecí napûtí 115/230 V. Rozmûry: (V x x H) 380 x 425 x 180 mm. JAGUAR Viz 732 Proud Napûtí 1 ks KEN- Cougar MMA 150 A 240 V 7.9 kg -3040K Proud Napûtí 1 ks KEN- Jaguar MMA 130 A 110/240 V 7.9 kg -3100K Sváfieãky TIG 2007 Strana601

7 ????????????????? Pfiíslu enství ke svafiování 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Pfiilba sváfieãská automatická Automatick m stmíváním kukla chrání sváfieãe pfied po kozením zraku, bez nutnosti pouïití rukou. Je vybavena 2 sadami fotosenzorû, které snímají svûtlo oblouku. Baterie nejsou zapotfiebí vzhledem k solárnímu napájení. Pfiilba pfii pouïívání poskytuje neustálou ochranu proti UV/IR. Správné stínítko lze snadno vybrat pomocí boãního nastavovacího koleãka. Automaticky detekuje svafiovací oblouk a pfiepne ze stínítka 4 na nûkteré z pfiedem nastaven ch stínítek (9, 10, 11, 12 nebo 13). Skofiepina pfiilby je odzkou ena podle BS EN 175: 1997 pro ochranu oãí a obliãeje. Odolná teplotû 650 C na vzdálenost konce elektrody po dobu pûti vtefiin. Elektronické ãoãky jsou certifikovány podle DIN EN 169 a DIN 179. Doba pfiepnutí ze svûtla do tmy: 0.5 milisekundy. Solární napájení, není potfieba Ïádná baterie. Vhodné pro svafiování obloukem, Mig/Mag, Tig a plasmové. Záruka 2 roky. Typ 1 balení Auto variabilní g -5020K 3650 Sada na ãi tûní hofiákû ProdluÏuje Ïivotnost trysek pro svafiování plamenem a fiezací trysky. Velmi pevné jehlové pilníky jsou uloïeny v hliníkovém pouzdfie. Rozmûry KEN mm -2500K 34 Zapalovaã miskov 1282 Pro snadné a rychlé zapalování svafiovacích a fiezacích hofiákû jednou rukou. MnoÏství v 1 balení K 27 Kamínky K 19 Zapalovaã tfiíkamínkov 1284 JestliÏe je jeden kamínek opotfieben, otoãte trojúhelníkovou hlavu a pouïijte dal í kamínek. Trysky fiezací PNM Tento sortiment propanov ch trysek dlouh ch 75 mm lze pouïít pro vût inu fiezacích hofiákû. trysky Tlou Èka desky KEN / 32 6 mm -2110K / mm -2120K / mm -2130K / mm -2140K / mm -2150K / mm -2160K 114 Trysky fiezací ANM Tento v bûr acetylenov ch trysek lze pouïít na vût inû fiezacích hofiákû. Tlou Èka desky platí pro mûkkou ocel. Drát svafiovací A18 Mig Na cívkách je navinut drát ze svafiovacího kovu C 1.3% Mn pro mûkké a stfiednû taïné oceli. Drát má mûdûn povlak a je dvakrát deoxidován. Pro pouïití s ochrann m plynem CO2 nebo Ar-CO2. Vyroben podle BS 2901/1 : 1983 A18 & BS EN 440 G3 Si1. Pro svafiování mûkké oceli a ocelí C-Mn jako jsou kotle, nádrïe, potrubí, stroje, podvozky vozidel a v roba lodí. Cívky o hmotnosti 0.7 kg a 5.0 kg jsou vinuty nepravidelnû. Obû velikosti jsou urãeny a baleny pro pouïití na sváfieãkách Kennedy Dual Mig, Mini Migs, Migmates etc. PouÏívejte ochrann plyn CO2 nebo Ar-CO2. Mini cívky 0.7 kg drátu KEN-887 A mm -1860K 110 A mm -1K 89 A mm -1900K 147 Cívky 5.0 kg drátu KEN-887 A mm -1960K 627 A mm -1980K 389 A mm -2000K 374 Cívky 15 kg PouÏívá se ochrann plyn CO2 nebo Ar-CO2.*Pfiesnû navinuté vrstvy pro hladké podávání bez zadrhávání. drátu KEN-887 A mm -2060K 1937 *A mm -2080K 1024 *A mm -2100K 984 *A mm -2120K 947 Drát s tavidlem v jádfie pro svafiování bez ochranného plynu Univerzální plnûn svafiovací drát MIG s vlastní ochranou proti odskakování kuliãek tavidla, díky které není potfieba pouïití ochranného plynu. Drát je konstruován speciálnû pro sváfieãky Kennedy Dual Mig, Mini Migs, Migmates atd. Pro svafiování mûkké oceli a ocelí C-Mn jako jsou kotle, nádrïe, potrubí, stroje, podvozky vozidel a v roba lodí. mini cívek je 0.8 mm. Jsou nepravidelnû vinuty a bez vrstev. KEN-887 FCG kg -1620K 414 FCG kg -1640K 735 Zapalovaã pistolov Pro snadné a rychlé zapalování svafiovacích a fiezacích hofiákû jednou rukou. Kovové tûleso. V zapalovaãi jsou pouïívány kamínky ze standardních cigaretov ch zapalovaãû. MnoÏství v 1 balení K 37 Kamínky K 5 trysky Tlou Èka desky KEN / 32 6 mm -2010K / mm -2020K / mm -2030K / mm -2040K / mm -2050K / mm -2060K 132 Hofiák svafiovací na autogen Zabezpeãen proti zámûnû trysek a zpûtnému záïehu. Pro bûïné dílenské fiezání do 250 mm (10 ). PouÏijte trysky ANM/PNM. Verze 18 (450 mm) má hlavu 90, verze 36 (900 mm) má hlavu 75. Typ MnoÏství v 1 balení Pistole K 162 Kamínky K 25 Délka K 1380 Strana 602

8 Hofiáky MIG Europfiívod - 4 m kabel. Snadná v mûna hofiáku v systému a lehk pruïn kabel zlep ují produktivitu. Izolovaná tryska plynu zvy uje Ïivotnost hofiáku. Ergonomická rukojeè pro pohodlí sváfieãe. P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Dráty pro hofiáky MIG Ocelov drát s povlakem PVC. drátu je kódován barevnû: 885 Max. drátu Standardní proud Ø piãky MTE A mm 0.8 mm -3080K 3944 MTE A mm 1.0 mm -3100K 2252 MTE A mm 1.2 mm -3120K 3144 Pfiíslu enství pro hofiáky MiG Kontaktní hroty Pro hofiáky ãíslo Pro dráty prûmûru KEN mm -7200K 17 MB25/ mm (H.Duty) -7220K 25 & 1.0 mm -7300K 17 MB mm (H.Duty) -7320K mm -7400K 17 Náhradní díly pro hofiáky TIG Zpûtn díl O krouïky Tûsnûní misky Tûleso upínací vloïky Keramick nástavec Délka v metrech Barva drátu KEN-883 3m Modrá mm -7010K 85 3m Modrá mm -7040K 85 4m âervená mm -7020K 110 4m âervená mm -7050K 110 Trysky pro hofiáky MIG Trysky Zkosená Pro hofiáky Tvar ãíslo KEN-883 MB25 Kónick -7610K 84 Zkosen -7640K 84 Tûlesa upínacích vloïek (pro hofiáky Tig ) Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Kónická V echny uvedené díly na této stranû jsou plnû kompatibilní s vût inou ostatních hofiákû TIG. Tûlesa hofiákû Upínací vloïka Plynová ãoãka Tûleso hofiáku Plynová ãoãka keramická Typ TTS17 Standard -3200K 179 TTS18 Standard -3220K 235 TTS26 Standard -3240K 189 TTF17 Flexi -3300K 350 TTF26 Flexi -3340K 452 Vnitfiní prûmûr 10N mm (0.040 ) -7260K 34 10N mm ( 1/ 16 ) -7270K 34 10N mm ( 3/ 32 ) -7280K 34 10N mm ( 1/ 8 ) -7250K 34 Keramické nástavce - Standardní délka Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vnitfiní prûmûr 10N50 1/ 4 (No. 4) -7360K 25 10N49 5/ 16 (No. 5) -7350K 25 10N48 3/ 8 (No. 6) -7340K 25 10N47 7/ 16 (No. 7) -7330K 25 10N46 1/ 2 (No. 8) -7320K 25 10N45 5/ 8 (No. 10) -7310K 25 10N44 3/ 4 (No. 12) -7300K 25 Upínací vloïky Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vnitfiní prûmûr 10N21 0.5mm (0.020 ) -7200K 14 10N22 1.0mm (0.040 ) -7210K 14 10N23 1.6mm ( 1/ 16 ) -7220K 14 10N24 2.4mm ( 3/ 32 ) -7230K 14 10N25 3.2mm ( 1/ 8 ) -7240K 14 Zpûtné díly BIN57Y Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vhodné pro 57Y04 Krátké -7710K 22 57Y02 Dlouhé -7700K 20 Tûsnûní misky Vhodné pro 18CG TTS/TTF17/18/ K 15 Plynové ãoãky keramické Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vnitfiní prûmûr 54N18 1/ 4 (No. 4) -7640K 19 54N17 5/ 16 (No. 5) -7630K 19 54N16 3/ 8 (No. 6) -7620K 19 54N15 7/ 16 (No. 7) -7610K 19 54N14 1/ 2 (No. 8) -7600K 19 54N19 5/ 8 (No. 10) -7650K 19 Tûleso plynové ãoãky Pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vnitfiní prûmûr 45V mm (0.040 ) -7500K 92 45V mm ( 1/ 16 ) -7510K 92 45V mm ( 3/ 32 ) -7520K 92 45V mm ( 1/ 8 ) -7530K Strana603 Pfiíslu enství ke svafiování

885 SVAŘOVÁNÍ MMA. Strana...620 SVÁŘEČKY SVÁŘEČKY TIG PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVAŘOVÁNÍ PLYNEM MIG/MAG. Strana...624. Strany...621-622. Strana...

885 SVAŘOVÁNÍ MMA. Strana...620 SVÁŘEČKY SVÁŘEČKY TIG PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVAŘOVÁNÍ PLYNEM MIG/MAG. Strana...624. Strany...621-622. Strana... SVÁŘEČKY MMA Strana.....................620 SVÁŘEČKY MIG/MAG SVÁŘEČKY TIG 885 SVAŘOVÁNÍ PLYNEM 885 PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVAŘOVÁNÍ Strany......621-622 Strana.....................623 Strana......................624

Více

Strana...672. SKupinA. SVÁŘEČKY TiG SVÁŘEČKY. KE SVAŘOVÁnÍ. Strana...674-677. Strana...681-683. Strana...680. Strana...678,679

Strana...672. SKupinA. SVÁŘEČKY TiG SVÁŘEČKY. KE SVAŘOVÁnÍ. Strana...674-677. Strana...681-683. Strana...680. Strana...678,679 SKupinA SVÁŘEČKY MMA Strana.....................672 SKupinA SVÁŘEČKY MiG/MAG SKupinA SVÁŘEČKY TiG SKupinA 885 SVAŘOVÁnÍ plynem SKupinA 885 příslušenství KE SVAŘOVÁnÍ Strana.........674-677 Strana.........678,679

Více

885 svařování. 889 inventory. 885 Příslušenství. svářečky tig. svářečky MiG/MaG. PlyneM. Strana...735, 737, 742, 743, 940.

885 svařování. 889 inventory. 885 Příslušenství. svářečky tig. svářečky MiG/MaG. PlyneM. Strana...735, 737, 742, 743, 940. skupina 880 svářečky tig skupina 880 svářečky MiG/MaG skupina 885 svařování PlyneM skupina 885 Příslušenství Strany......734-737 Strany......738-741 Strana.....................742 Strana...735, 737, 742,

Více

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Expert na svařování MMA

Expert na svařování MMA Expert na svařování MMA Invertor, tyristor i usměrňovač, kompletní nabídka zařízení Oerlikon na svařování obalenými elektrodami. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com Svařování MMA Při svařování

Více

Svářecí a nabíjecí technika

Svářecí a nabíjecí technika MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG, digital MIG Plazmové invertory Odporová svářecí zařízení Příslušenství Nabíjecí zdroje Nabíjecí zdroje

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A Profesionální invertorové zdroje pro svařování MIG/MAG/ MMA a drážkování uhlíkovou elektrodou. Nastavení proudu v rozsahu

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

Svářecí a nabíjecí technika

Svářecí a nabíjecí technika MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG Invertory pro řezání plazmou Odporová svářecí zařízení Nabíjecí zdroje Nabíjecí zdroje se startováním 82

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC

TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Obalená elektroda & WIG DC TransPocket 1100 / 1200 TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Obalená elektroda & WIG DC Od této doby je inteligence mírou v ech vûcí ÚVODEM Rezonanãní inteligence - Nov standard svafiovací techniky Pfiedstavte

Více

Výkonný pracovník: odporové svářecí zařízení DIGITAL SPOTTER 9000 67 990,- WÓDF OB TUSBOŞ. Svářecí a nabíjecí technika. Svářecí a nabíjecí technika

Výkonný pracovník: odporové svářecí zařízení DIGITAL SPOTTER 9000 67 990,- WÓDF OB TUSBOŞ. Svářecí a nabíjecí technika. Svářecí a nabíjecí technika 96 97 98 99 100 102 104 MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG Invertory pro řezání plazmou Odporová svářecí zařízení Nabíjecí zdroje Nabíjecí

Více

Svářecí drát. Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010605 540,- Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010805 390,- NORDICA 3200

Svářecí drát. Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010605 540,- Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010805 390,- NORDICA 3200 Svářecí kukla Velikost filtru 110 x 90mm UV/IR ochrana DIN 10 Celková hmotnost 440 g Svářecí kukla samostmívací Velikost filtru 110 x 90 x 9 mm UV/IR ochrana DIN 16 po celou dobu Volitelné nastavení DIN

Více

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU Kühtreiber, s.r.o. platné od 02/2014 strana 1 JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU KITin 165, 190, 150, 170, KUTIL 149 50994 KUTIL 149 1x230 V 4 819 50040 KITin 165 1x230 V 7 677 50094

Více

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů.

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů. Řada Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Vlastnosti (dle modelu výrobku bližší info u prodejce): Svařovací proud Rychlost posuvu drátu Doba doběhu plynu 2-takt, 4-takt, bodování, stehování Bodovací / stehovací

Více

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TI ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TIGER WELDING platné od 01/2011 - strana 1 - TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODAMI MMA, TIG, MIG/MAG TIGER 220 MMA/ES-V/HF, 270 MMA/ES-V/HF, 320 MMA/ES-V/HF

Více

Vý robní katalog 2006 /2007

Vý robní katalog 2006 /2007 Vý robní katalog 2006 /2007 Divize svařovací techniky TransTig 1600 / 1700 Svafiování obalenou elektrodou Ocele Duplex Pfiepínatelné zapalování -dotykové / VF MoÏnost dálkové regulace Bezpeãnostní kód

Více

Pulzní / STT svářečky

Pulzní / STT svářečky CO JE TO NEXTWELD? Výzvy, kterým v současnosti čelí průmyslová výroba jsou stále více obtížné. Zvyšující se náklady na práci, materiál a energii, intenzivní domácí a mezinárodní konkurence a úbytek nabídky

Více

Vý robní katalog 2006 /2007

Vý robní katalog 2006 /2007 Vý robní katalog 2006 /2007 Divize svařovací techniky MIG/MAG WIG Svafiování obalenou elektrodou Plazma Laser DeltaSpot TransCut 300 Automatizace RÛzné Zdroje pro manuální svafiování Ruãní hofiáky Zdroje

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON Ing.Jan Veverka, OMNITECH spol s.r.o. Oerlikon kompletní řada zdrojů pro svařování a dělení materiálů Kompletní řada zahrnují zdroje pro svařování metodou MMA, MIG/MAG,

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Nad Třebešínem III 3070/2 100 00 Praha 10 tel/fax 274 815 758 mobil : 603298414 e-mail: info@ews.cz www.ews.cz REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Přídavné materiály pro svařování Ochranné a pracovní pomůcky pro

Více

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55

Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Spacial 18500 samostatnû stojící skfiínû IP 55 Samonosn rám, iroké pfiíslu enství, snadná a rychlá instalace, krytí IP 55. technické údaje Krytí: IP 55. Mechanická odolnost IK 10 (20 J) dle EN 50102. Konstrukce:

Více

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky

Metoda MIG MIG. Svařování MIG. Svařování MIG. Svařování plněnou elektrodou s vlastní ochranou. MIG / MAG svářečky Svařování MIG Metoda MIG MIG Svařování MIG Hořák Hubice Směr svařování Ochranný plyn Oblouk Svarová lázeň Ztuhlý svarový kov Kontaktní průvlak (špička) Plný drát nebo Plněná elektroda Ochranná atmosféra

Více

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123 ceník_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací zdroje

Více

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154 katalog_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací

Více

CITOLINE. Nová řada stupňově řízených svařovacích poloautomatů MIG/MAG. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com

CITOLINE. Nová řada stupňově řízených svařovacích poloautomatů MIG/MAG. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com CITOLINE Nová řada stupňově řízených svařovacích poloautomatů MIG/MAG www.oerlikonwelding.com www.airliquidewelding.com Zdroje CITOLINE: jednoduché a efektivní Připojení napájecího kabelu: Jednofázové

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

FastMig X 450 MXP 37 Pipe

FastMig X 450 MXP 37 Pipe FastMig X 450 MXP 37 Pipe Kompletní řešení pro svařování trubek a plechů Excelentní svařování trubek s digitální přesností a kvalitou. Proč zařízení FastMig x 450: - PipeRoot software pro svařování kořene

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

Ceník TIGER. welding. Výrobce svařovací techniky. www.tiger-welding.eu. Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník je platný od 1. 4. 2008.

Ceník TIGER. welding. Výrobce svařovací techniky. www.tiger-welding.eu. Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník je platný od 1. 4. 2008. Ceník TIGER welding Výrobce svařovací techniky www.tiger-welding.eu Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník je platný od 1. 4. 2008. Tiger Obsah strana 1 INFORMACE Standardní vybavení MIG/MAG strojů

Více

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti ZPRAVODAJ#99-9 OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti p H m e t r y m û fi e n í v o d i v o s t i r e g u l á t o r y a d á v k o v a ã e p H s o n d y p fi e v o d n í k y k s o n d á m INTERNET: SUPER

Více

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace FastMig M Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace Kemppi FastMig M jsou moderní a vysokovýkonné synergické MIG / MAG svařovací zdroje určené pro nasazení v náročných podmínkách,

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Jiří Rulík autogenní a svařovací technika PROSINEC 2015

Jiří Rulík autogenní a svařovací technika PROSINEC 2015 w. ru lik Po-Pá 7:00-15:30 PROSINEC 2015 ww Čáslavská 1252 Chrudim-Markovice Tel: 469 688 783 Fax: 469 688 785 obchod@rulik.cz. cz Jiří Rulík autogenní a svařovací technika svařování metodou tig/wig Přídavné

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,-

B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- NÁHRADNÍ DÍLY STROJÒ B 160 48V Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 160 ( lepené obloïení F 3806 ) 5 950,- B 220 48V / S3 Dvojãinná elektromechanická brzda prûm. 220 ( lepené obloïení F 3806 ) pro stroj

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4"

13 DEMONTÁÎ A MONTÁÎ SPECIÁLNÍCH âástí. Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4 P U O P 13 DOTÁÎ A OTÁÎ STRAA 13.13 Ochrana proti pfietlaku Kontaktní manometr s tlakov m ãídlem G 3/4" 100 180 53 33 SW 32 G 3/4" manometr anometer tlakové Druckmittler ãidlo embrane membrána Kontrukce:

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz S 10 S 10 Plus Hepa Kč 4.180,- Kč 5.800,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje.

Více

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Výkonné MIG zdroje s funkcí QSet - stabilní oblouk pro všechny aplikace Svařovací zdroje pro profesionální využití pro aplikace do 300A Zdroje Origo TM Mig C3000i

Více

Vezmi warrior a začni

Vezmi warrior a začni Vezmi warrior a začni SVAŘOVAT. ESAB_WarriorBroch_Czech.indd 1 7/17/13 10:40 AM Společnost ESAB Vám nyní představuje Warrior, nový průlomový svařovací zdroj, KTERÝ Vám napomůže v ROZVOJI vašich schopností.

Více

PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ

PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ SIGMA 300C / 400C / 400 STB PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ MIG/MAG, MMA svařování DUO Plus TM MIG Manager Jednoduché ovládání Provedení Advanced nebo Basic Kompaktní podavač MWF 41

Více

Katalog produktů 2007

Katalog produktů 2007 Katalog produktů 007 KAPITOLA Svařování MMA SVAŘOVACÍ ZDROJE Invertorová technologie COLT 90 / 0 / 0 strana PUMA S 00 / S 600 / S 700 G strana PUMA SX 000 / SX 700 SG / SX 00 GC strana Transformátorová

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Svařování pod tavidlem

Svařování pod tavidlem Svařování pod tavidlem Metoda svařování svařování pod pod tavidlem tavidlem Směr svařování Kontaktní průvlak Drát (drátová elektroda) Tavidlo Elektrický oblouk Ochranná atmosféra Tavná lázeň Roztavená

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 9 plynem chlazený ABITIG 20 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 : ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce ABICOR-BINZEL

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním

Více

MIG/MAG svařovací hořák MB 401 D/MB 501 D

MIG/MAG svařovací hořák MB 401 D/MB 501 D MIG/MAG svařovací hořák MB 401 D/MB 501 D kapalinou chlazený podle ČSN EN 50 078 Technická data: MB 401 D / MB 501 D BINZEL: Pro každý případ odpovídající hořák BINZEL svařovací hořáky mají pokrokovou

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101

Vysavaã Model ã. MC-E7103/E7101 Návod k obsluze Spotfiebiã je vybaven pruïn m kabelem, kter musí b t v pfiípadû po kození vymûnûn firmou Panasonic, autorizovan m servisním stfiediskem nebo kvalifikovanou osobou, aby nemohlo dojít k Ïádné

Více

MIG/MAG svařovací hořák MB 240 D

MIG/MAG svařovací hořák MB 240 D MIG/MAG svařovací hořák MB 240 D kapalinou chlazený podle ČSN EN 50 078 BINZEL: Pro každý případ odpovídající hořák BINZEL svařovací hořáky mají pokrokovou technologii a kvalitu, která zaručuje bezproblémové

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com

katalog výrobků_011 www.selcoweld.com katalog výrobků_011 CZ www.selcoweld.com com www.selcoweld.com Selco: vývoj a následná výroba svářecích, plasmových řezacích zdrojů a strojních zařízení. S profesionály bok po boku ve všech koutech světa.

Více

magicwave 1700/2200 Transtig 2200

magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Svařování WIG a obalenou elektrodou Technologie aktivní vlny zvyšuje hospodárnost / Celý systém je kompletně digitalizovaný:

Více

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY

DOMOVNÍ VIDEOTELEFONY Giotto - "Poslední soud" Scrovegnská kaple (Padova) DOMOVNÍ Koncepce a exkluzivní technologie vyvíjené firmou Elvox pfiispûly k realizaci nov ch a lep ích v robkû. VIDEOMOVING umoïàuje pohybovat kamerou,

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana...584-585 Strana...586 Strana...587 Strana...587 810 ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY

Více

MOBILNÍ HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE

MOBILNÍ HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE Kat. číslo EAN Popis MOBILNÍ HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE Mobilní hořáky pro letování natvrdo a naměkko s plynem MAP//pro 472 3189640004726 Mobilní hořák VULCANE EXPRESS piezo-zapalování pomocí spouště, hořák

Více

Sada 2 Klempířská technologie

Sada 2 Klempířská technologie S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 34. Svařování obloukem Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

MODERNÍ A JEDNODUCHÉ ROBUSTNÍ A LEHKÉ TIG SVAŘOVÁNÍ Příjemné a jednoduché

MODERNÍ A JEDNODUCHÉ ROBUSTNÍ A LEHKÉ TIG SVAŘOVÁNÍ Příjemné a jednoduché PI 200 / PI 250 MODERNÍ A JEDNODUCHÉ ROBUSTNÍ A LEHKÉ TIG SVAŘOVÁNÍ Příjemné a jednoduché ovládání Zcela nový, funkční a líbivý vzhled Jedno nebo třífázové provedení D.O.C. systém Synergy PLUS systém PFC

Více

Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování

Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování Katalog náhradních, spotřebních dílů a příslušenství pro svařování MIG/MAG svařování MMT svařovací hořáky Technické informace a objednací čísla MMT 25 MMT 27 MMT 32 MMT 35 MMT 42 MMT 30W MMT 42W MMT 52W

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

KATALOG VÝROBKŮ. Váš specialista na materiál pro centrální vysávání. www.centralnivysavace.info

KATALOG VÝROBKŮ. Váš specialista na materiál pro centrální vysávání. www.centralnivysavace.info KATALOG VÝROBKŮ Váš specialista na materiál pro centrální vysávání Montážní materiál 3 5133 PVC potrubí 1,5 m 5148 řezačka potrubí + náhradní nůž 5149 náhradní nůž 5136 lepidlo 60 ml 5137 lepidlo 125

Více

Tigové hořáky typ Binzel, SR9. Tigové hořáky typ Binzel, SR9V

Tigové hořáky typ Binzel, SR9. Tigové hořáky typ Binzel, SR9V Tigové hořáky typ Binzel, SR9 709.40.0E 709.40.0E/E 709.40.PE 709.80.0E 709.80.0E/E 709.80.PE Tig hořák typ Binzel, SR9, 4m, zelené textilní pouzdro kabelu 3/8 Tig hořák typ Binzel, SR9, 4m, gumové pouzdro

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

SVAŘOVACÍ STROJ ABC 160 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. ALFA IN a.s. 2008 www.alfain.eu NS67-03

SVAŘOVACÍ STROJ ABC 160 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. ALFA IN a.s. 2008 www.alfain.eu NS67-03 -1- SVAŘOVACÍ STROJ ABC 160 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH: 1... ÚVOD -2-2... BEZPEČNOST PRÁCE 3... PROVOZNÍ PODMÍNKY 4... TECHNICKÁ DATA 5... PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE 6... POPIS STROJE A FUNKCÍ 7... UVEDENÍ

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

Metody svařování. Pojízdná svařovací souprava

Metody svařování. Pojízdná svařovací souprava Metody svařování 1. Metody svařování Rozdělení tavného svařování (svar vzniká působením tepelné energie): - svařování plamenem - svařování el. obloukem - svařování laserem - svařování pod tavidlem - navařování

Více

Požadavky na vybavení - autodílna dílna opravářů zemědělských strojů

Požadavky na vybavení - autodílna dílna opravářů zemědělských strojů Příloha ZD č. 2 (část 1) Požadavky na vybavení - autodílna dílna opravářů zemědělských strojů Typ stroje počet ks Pojízdný zvedák 3t Přístroj pro zkoušení vstřikovacích trysek naftových motorů Pojízdný

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu.

Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. CZ NÁVOD K POUÍIT Horkovzduƒn pœístroj LEISTER Welding Pen A LEISTER Welding Pen S Pœed uvedením do provozu si pozorn pœeªt te návod k pou tí a uschovejte ho pro dalƒí potœebu. POUÍIT LEISTER Welding Pen

Více

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK SVÁŘECÍ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK SVÁŘECÍ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Nad Třebešínem III 3070/2 100 00 Praha 10 tel/fax 274 815 758 mobil : 603298414 e-mail: info@ews.cz www.ews.cz REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK SVÁŘECÍ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Přídavné materiály pro svařování

Více

SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC

SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC Lorch Automation Solutions SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC Welding solutions for the world s smartest companies. Svařovací traktory Lorch SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC Vyšší produktivita, vyšší kvalita,

Více