SVÁ EâKY MMA. Strana P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana Strana...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana..."

Transkript

1 SVÁ EâKY MMA Strana SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana Strana Strana Strana

2 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina Strana Pfiíslu enství ke svafiování Sváfieãky MMA Sváfieãky MIG/MAG Sváfieãky TIG Systémy svafiování plynem Svafiování Sekce 9 Produktové skupiny Strana 597

3 ????????????????? Sváfieãky MMA SVÁ EâKY MMA Sváfieãka oblouková LYNX Sváfieãka Lynx TM EAW-140 AC MMA Pfienosná oblouková sváfieãka jednofázová 230 V pro pouïití s rutilov mi elektrodami o prûmûru mm. Díky v konu lze svafiovat mûkkou ocel do 6 mm. Vyznaãuje se plynulou regulací sváfiecího proudu pro efektivní sváfiení tenk ch materiálû nízk mi sváfiecími proudy. Vysoce v konn tranformátor zaruãuje spolehlivou stabilitu kvality svafiování. Mezi bezpeãnostní prvky patfií tepelná ochrana proti pfietíïení a chlazení turbo ventilátorem, které podporují její schopnost svafiovat pfii vût ím v konu a po del í dobu. Je plnû pfienosná, snadno a pohodlnû se ovládá. Pracuje pfii napûtí 230 V a proudu 13 A ze standardní síèové zásuvky v domácnosti. Robustní skfiíà. Dodáváme s kompletním pfiíslu enstvím, integrovanou rukojetí a síèov m kabelem dlouh m 2 m. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Izolace tfiídy H. Krytí IP21. Napájecí zdroj AC Lynx TM.. Napájecí síèov kabel 1.8 m, 10 mm 2. Zemní kabel 1.8 m a kabelová svorka 150 A. Pfienosn obliãejov tít se zorníkem o rozmûrech 51 mm x 107 mm. Drátûn kartáã a odstraàovaã strusky. Návod k obsluze. Pojistka: 13 A. Pfiíkon: 2.5 kw. V stupní proud: 40 A A. Volné napûtí: 50 V. Rozmûry: (d x x v) 270 x 250 x 310 mm. Rozsah proudû KEN- Lynx TM EAW A-140 A 14.8 kg -2020K 4824 CHLAZENÍ TURBO- Sváfieãka oblouková Svafieãka Cheetah TM EAW-160 AC MMA Pfienosná oblouková sváfieãka jednofázová 230 V CHEETAH pro pouïití s rutilov mi elektrodami 2-4 mm. Díky jejímu v konu lze svafiovat mûkkou ocel do 6 mm. Vyznaãuje se plynulou regulací sváfiecího proudu. Vysoce v konn tranformátor zaruãuje spolehlivou stabilitu kvality svafiování. Mezi bezpeãnostní prvky patfií tepelná ochrana proti pfietíïení a chlazení turbo ventilátorem, které podporují její schopnost svafiovat pfii vût ím v konu a po del í dobu. Je plnû pfienosná, snadno a pohodlnû se ovládá. Pracuje pfii napûtí 230 V a proudu 13 A ze standardní síèové zásuvky v domácnosti. Robustní skfiíà. Dodáváme kompletnû s pfiíslu enstvím, dvûma pevn mi koly s velk m prûmûrem, integrovanou rukojetí a síèov m kabelem dlouh m 2 m. Je v souladu s TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v emi relevantními poïadavky CE. Izolace tfiídy H. Krytí IP21. Napájecí zdroj Cheetah TM AC. Pfiívodní síèov kabel 1.8 m, 16 mm 2. Zemní kabel 1.8 m a kabelová svorka 250 A. Pfienosn obliãejov tít se zorníkem o rozmûrech 51 mm x 107 mm. Drátûn kartáã a odstraàovaã strusky. Návod k obsluze. CHLAZENÍ TURBO- DrÏáky elektrod Jsou velice bezpeãné, uchycení elektod do drïákû je jednoduché a pevné. Pojistka: 16 A. Pfiíkon: 2.5 kw. V stupní proud: 55 A A. Napûtí naprázdno: 50 V. Rozmûry: (d x x v) 585 x 325 x 425 mm. Rozsah proudû KEN- Cheetah TM EAW A-160 A 17.4 kg -2040K 5415 Strana 598 Jmen. proud (A) Barva rukojeti 400 Îlutá -6010K âervená -6110K âervená -6130K

4 Sváfieãky Mig SVÁ EâKY MIG/MAG PANTHER Sváfieãka Panther TM EMW-120 Dual Mig V stupní rozsah 50 A-120 A (DC). V konná jednofázová sváfieãka, která pracuje na napûtí z bûïné síèové zásuvky 240 V. Automatické ovládání rychlosti posuvu drátu s manuálním nastavením. Profesionální hofiák s napájením a pfiívodem ochranného plynu ovládan m spou tí zabraàuje neïádoucímu vzniku oblouku a zbyteãné ztrátû plynu. Provoz pfii nízkém proudu - zdroj je schopn vyvinout v stupní proud 50 A pro snadné svafiování tenk ch materiálû. Velikost cívky s drátem je variabilní - pro maximální mobilitu a hospodárnost je moïno pouïít cívky o hmotnosti 0.7 kg i o hmotnosti 5 kg. Robustní novû konstruovaná skfiíà je lehká a mobilní. Sváfieãku lze pouïít pro svafiování s tavidlem (bez ochranného plynu) a svafiování Mig/Mag (s ochrann m plynem). Dodáváme s 2-váleãkovou podávací jednotkou s klidn m chodem, dále s pfiíslu enstvím, integrovanou rukojetí a síèov m kabelem o délce 2 m. Sváfieãka je vhodná pro automobilov prûmysl, zemûdûlství, údrïbu a stavebníky. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Tfiída izolace H. Krytí IP21. PouÏití sváfiecích drátû: ocelov drát: 0.6 mm mm, drát z nerez oceli: 0.8 mm, hliníkov drát: 0.8 mm, tavidlo v jádfie svafiovací drát: 0.8 mm mm maximální hmotnost cívky: 5 kg. Napájecí zdroj Panther TM EMW-120. Kabel 1.8m, 10 mm 2. UzemÀovací svorka, 150 A. Hofiák 2M Mig, 160 A. Cívka drátu s jádrem tavidla 0.9 mm x 0.2 kg. Pfienosn obliãejov tít se zorníkem 51 mm x 107 mm. 4 Drátûn kartáã a odstraàovaã strusky. 4 Návod k obsluze. Pojistka: 10 A. Pfiíkon: 3.6 kw max (1.3 kw pfii 60%). V stupní proud: 50 A A. Volné napûtí: 30 V. Rozmûry: (d x x v) 480 x 275 x 380 mm. KOMPATIBILNÍ S NÁHRAD- NÍMI DÍLY PRO HO ÁKY BINZEL B25 Rozsah proudu KEN- Panther TM EMW A A 24.0 kg -1920K DVOJIT VÁLEâKOV PODAVAâ C CHLAZENÍ TURBO S PLYNEM BEZ PLYNU PLYNOVÉ LÁHVE A P ÍSLU ENSTVÍ VIZ NÍÎE Sváfieãky Mig Sváfieãka Leopard TM EMW-150 Dual Mig V stupní rozsah 30 A-145 A (DC). Automatické ovládání rychlosti posuvu drátu s manuálním nastavením. Profesionální hofiák s napájením a pfiívodem ochranného plynu ovládan m spou tí zabra- Àuje neïádoucímu vzniku oblouku a zbyteãné ztrátû plynu. Provoz pfii nízkém proudu - zdroj je schopn vyvinout v stupní proud 30 A pro snadné svafiování tenk ch materiálû. Pro maximální mobilitu a hospodárnost je moïno pouïít cívky o hmotnosti 0.7 kg i o hmotnosti 5 kg. Robustní novû konstruovaná skfiíà je lehká a mobilní. Sváfieãku lze pouïít pro svafiování s tavidlem (bez ochranného plynu) a svafiování Mig/Mag (s ochrann m plynem). Dodáváme s 2-váleãkovou podávací jednotkou s klidn m chodem, dále s pfiíslu enstvím, integrovanou rukojetí a síèov m kabelem o délce 2 m. Sváfieãka je vhodná pro automobilov prûmysl, zemûdûlství, údrïbu a fiemeslníky. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Tfiída izolace H. Krytí IP21. PouÏití sváfiecích drátû: ocelov drát: 0.6 mm mm, drát z nerez oceli: 0.8 mm, hliníkov drát: 0.8 mm, svafiovací drát s jádrem z tavidla: 0.8 mm hmotnost cívky: 5 kg. Napájecí zdroj Leopard TM EMW-150. Kabel 1.8 m, 10 mm 2. UzemÀovací svorka, 150 A. Hofiák 2M Mig, 160 A. Cívka drátu s jádrem tavidla 0.9 mm x 0.2 kg. Pfienosn tít pfied obliãej se zorníkem 51 mm x 107 mm. 4 Drátûn kartáã a odstraàovaã strusky. 4 Návod k obsluze. Pojistka: 16 A. Pfiíkon: 3.7 kw max (1.4 kw pfii 60%). V stupní proud: 30 A A. Volné napûtí: 31 V. Rozmûry: (d x x v) 680 x 285 x 410 mm. Rozsah proudu KEN- Leopard TM EMW A A 27.5 kg -1940K Láhve plynové nevratné Ochrann plyn pro pouïití s vût inou drátû Mig. Uvedené láhve jsou také vhodné pro sváfieãky Migmates a podobné sváfieãky. *Spojovací sada obsahuje regulátor, hadici a spojovací armatury. KOMPATIBILNÍ S NÁHRAD- NÍMI DÍLY PRO HO ÁKY BINZEL B25 Typ plynu Obsah Argon 390 g -2100K 799 CO2/Argon CO2 390 g 390 g -2200K -2220K Spojovací sada* -2400K 767 KEN-884 Regulátor -4010K 712 DVOJIT VÁLEâKOV PODAVAâ C CHLAZENÍ TURBO S PLYNEM BEZ PLYNU LEOPARD Náhradní podávací váleãky a hofiák Vyhovují EMW-120 a EMW-150 Podávací váleãek -2800K 62 Hofiák MIG -3000K 1664 Strana599 Svafieãky MIG/MAG

5 ????????????????? Sváfieãky MIG/MAG SVÁ EâKY MIG/MAG Sváfieãka Mig Sváfieãka Tiger EMW-170 MIG Robustní transformátor a chlazení turbo ventilátorem umoïàuje svafiování pfii vy ím v konu po del í dobu. Automatické ovládání rychlosti posuvu drátu s manuálním nastavením. Profesionální hofiák s napájením a pfiívodem ochranného plynu ovládan m spou tí zabraàuje neïádoucímu vzniku oblouku a zbyteãné ztrátû plynu. Provoz pfii nízkém proudu - zdroj dokáïe dodat v stupní proud 30 A pro snadné svafiování tenk ch materiálû. Velikost cívky s drátem je variabilní - pro maximální mobilitu a hospodárnost je moïno pouïít cívky o hmotnosti 0.7 kg tak i o hmotnosti 5 kg a 15 kg. Robustní vysoce odolná skfiíà. Je moïné jen svafiování MIG/MAG (s ochrann m plynem). estipolohov regulátor napûtí umoïàuje pfiednastavit procesní hodnoty. Dodáváme s 2-váleãkovou podávací jednotkou s klidn m chodem, dvûma pln mi pojíïdûcími koleãky a síèov m kabelem o délce 2 m. Vhodná pro automobilov prûmysl, zemûdûlství, údrïbu a stavebnictví. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Tfiída izolace H. Krytí IP21. PouÏití sváfiecích drátû: ocelov drát: 0.6 mm mm, drát z nerez oceli: 0.8 mm, hliníkov drát: 0.8 mm 1.0 mm Maximální hmotnost cívky: 15 kg. Pojistka: 16 A. Pfiíkon: 3.7 kw max (1.4 kwpfii 60%).. V stupní proud: 30 A A. Volné napûtí: 31 V. Rozmûry : (d x x v) 80 x 45 x 62 cm. Rozmûry skfiínû: (d x x v) 84 x 35 x 52 cm. Napájecí zdroj Tiger EMW-120. Kabel 1.5 m, 16 mm 2. UzemÀovací svorka, 150 A. Hofiák 2.4 m Mig, 160 A. Cívka drátu s jádrem s tavidlem 0.8 mm x 0.2 kg. Návod k obsluze. KOMPATIBILNÍ S NÁHRAD- NÍMI DÍLY PRO HO ÁKY BINZEL B25 DVOJIT VÁLEâKO PODAVAâ C CHLAZENÍ TURBO S PLYNEM BEZ PLYNU Rozsah proudû 1 ks KEN- Tiger Emw A (DC) 38 kg -1960K Sváfieãka Mig Sváfieãka Lion EMW-220 MIG Robustní transformátor a chlazení turbo ventilátorem umoïàuje svafiování pfii vy ím v konu po del í dobu. Automatické ovládání rychlosti posuvu drátu s manuálním nastavením. Profesionální hofiák s napájením a pfiívodem ochranného plynu ovládan m spou tí zabraàuje neïádoucímu vzniku oblouku a zbyteãné ztrátû plynu. Provoz pfii nízkém proudu - zdroj dokáïe dodat v stupní proud 35 A pro snadné svafiování tenk ch materiálû. Velikost cívky s drátem je variabilní - pro maximální mobilitu a hospodárnost je moïno pouïít cívky o hmotnosti 0.7 kg tak i o hmotnosti 5 kg a 15 kg. Robustní vysoce odolná skfiíà. Je moïné jen svafiování MIG/MAG (s ochrann m plynem). estipolohov regulátor napûtí umoïàuje pfiednastavit procesní hodnoty. Dodáváme s 2-váleãkovou podávací jednotkou s klidn m chodem, dvûma pln mi pojíïdûcími koleãky a síèov m kabelem o délce 2 m. Vhodná pro automobilov prûmysl, zemûdûlství, údrïbu a stavebnictví. Odpovídá TUV-GS, GOST, EMC, LVD a v em platn m normám CE. Tfiída izolace H. Krytí IP21. PouÏití sváfiecích drátû: ocelov drát: 0.6 mm - 1 mm, drát z nerez oceli: 0.8 mm, hliníkov drát: 0.8 mm mm. TIGER LION Maximální hmotnost cívky: 15 kg. Pojistka: 16 A. Pfiíkon: 3.7 kw max (1.4 V stupní proud: 30 A A (DC). Volné napûtí: V. Rozmûry : (d x x v) 78 x 45 x 71 cm. Rozmûry skfiínû: (d x x v) 84 x 35 x 57 cm. Napájecí zdroj Lion EMW-120. Kabel 1.5 m, 16 mm 2. UzemÀovací svorka, 150 A. Hofiák 2.5 m Mig, 160 A. Cívka drátu s jádrem s tavidlem 0.8 mm x 0.2 kg. Návod k obsluze. Rozsah proudû 1 ks KEN- Lion Emw A (DC) 45 kg -1980K Strana 600 KOMPATIBILNÍ S NÁHRAD- NÍMI DÍLY PRO HO ÁKY BINZEL B25 DVOJIT VÁLEâKO PODAVAâ C CHLAZENÍ TURBO S PLYNEM BEZ PLYNU 2007

6 Svafiovací invertor Mini Max Svojí hmotností pod 5 kg se tento svafiovací invertor fiadí mezi nejlehãí sváfieãky na trhu. Jeho velkou v hodou je nízká hmotnost pfii zachování vysoké v konnosti. MÛÏe pracovat se v emi typy elektrod, rutilovou, základní, na nerez apod. Tento stroj má následující technické charakteristiky: Funkce Hot Start (snadnûj í zapálení oblouku). Funkce Arc Force (nastavení dynamiky oblouku pro MMA). Funkce Anti Sticking (zabraàuje pfiilepení elektrody). Tepelná pojistka. Specifikace: VyuÏití proudu 100%: proud 50 A VyuÏití proudu 60%: proud 65 A VyuÏití proudu 40%: proud 70 A Napûtí: napûtí volné (kdyï není provádûno svafiování): 70 V Napájecí napûtí: 230 V Rozmûry ( x H x V): 100 x 215 x 150 mm. SVÁ EâKY TIG Svafiovací invertor Ideálnû vhodn pro svafiování rutilovou, základní, na nerez, na litinu nebo MMA elektrodou o tlou Èce mm vãetnû TIG-DC. Funkce Hot start pro snadné zapálení oblouku. Funkce Arc Force pro kvalitní svary. Funkce Anti-stick zabraàuje pfiilepení elektrody. Chlazení ventilátorem. Jednofázové napájecí napûtí 230 V. Rozmûry: 310 mm ( x H x V) 310 x 120 x 225 mm. RESPIRÁTORY BOBCAT PRO DOMÁCÍ KUTILY Bez záruky pro prûmyslové pouïití Viz 959 Proud Napûtí OSA-279 Mini-Max 230 V -2000K 7489 Svafiovací invertor Ideálnû vhodn pro svafiování (rutilovou) elektrodou, snadné zapálení oblouku. Funkce Arc Force pro kvalitní svary. Funkce Anti-stick zabraàuje pfiilepení elektrody. Chlazení ventilátorem Jednofázové napájecí napûtí 230 V. Rozmûry: (V x x H) 346 x 150 x 235 mm. DETEKâNÍ SYSTÉM COUGAR Proud Napûtí 1 ks KEN- Bobcat MMA 125 A 230 V 6.6 kg -3000K Svafiovací invertor na dvû napûtí Napájecí zdroje na bázi invertorû jsou doporuãovány jako základní v bava pro obloukové nebo TIG svafiování. Mají tyto funkce: Arc force, Hot start a Anti-stick, dále tepelnou, pfiepûèovou a proudovou ochranu. Tyto lehké pfienosné jednotky mají vynikající v konnost pfii napájení ze standardní síèové zásuvky 16 A. Tyto sváfieãky jsou dodávány v robustních skfiíních s kabely a drátûn m kartáãem. Jsou ideálnû vhodné pro rutilovou, základní elektrodu, na nerez, na litinu. Svafiování MMA elektrodou o prûmûru mm vãetnû TIG-DC. Funkce Hot start pro snadné zapálení oblouku. Funkce Arc Force pro kvalitní svary. Funkce Anti-stick zabraàuje pfiilepení elektrody. Automaticky pfiepínané napájecí napûtí 115/230 V. Rozmûry: (V x x H) 380 x 425 x 180 mm. JAGUAR Viz 732 Proud Napûtí 1 ks KEN- Cougar MMA 150 A 240 V 7.9 kg -3040K Proud Napûtí 1 ks KEN- Jaguar MMA 130 A 110/240 V 7.9 kg -3100K Sváfieãky TIG 2007 Strana601

7 ????????????????? Pfiíslu enství ke svafiování 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Pfiilba sváfieãská automatická Automatick m stmíváním kukla chrání sváfieãe pfied po kozením zraku, bez nutnosti pouïití rukou. Je vybavena 2 sadami fotosenzorû, které snímají svûtlo oblouku. Baterie nejsou zapotfiebí vzhledem k solárnímu napájení. Pfiilba pfii pouïívání poskytuje neustálou ochranu proti UV/IR. Správné stínítko lze snadno vybrat pomocí boãního nastavovacího koleãka. Automaticky detekuje svafiovací oblouk a pfiepne ze stínítka 4 na nûkteré z pfiedem nastaven ch stínítek (9, 10, 11, 12 nebo 13). Skofiepina pfiilby je odzkou ena podle BS EN 175: 1997 pro ochranu oãí a obliãeje. Odolná teplotû 650 C na vzdálenost konce elektrody po dobu pûti vtefiin. Elektronické ãoãky jsou certifikovány podle DIN EN 169 a DIN 179. Doba pfiepnutí ze svûtla do tmy: 0.5 milisekundy. Solární napájení, není potfieba Ïádná baterie. Vhodné pro svafiování obloukem, Mig/Mag, Tig a plasmové. Záruka 2 roky. Typ 1 balení Auto variabilní g -5020K 3650 Sada na ãi tûní hofiákû ProdluÏuje Ïivotnost trysek pro svafiování plamenem a fiezací trysky. Velmi pevné jehlové pilníky jsou uloïeny v hliníkovém pouzdfie. Rozmûry KEN mm -2500K 34 Zapalovaã miskov 1282 Pro snadné a rychlé zapalování svafiovacích a fiezacích hofiákû jednou rukou. MnoÏství v 1 balení K 27 Kamínky K 19 Zapalovaã tfiíkamínkov 1284 JestliÏe je jeden kamínek opotfieben, otoãte trojúhelníkovou hlavu a pouïijte dal í kamínek. Trysky fiezací PNM Tento sortiment propanov ch trysek dlouh ch 75 mm lze pouïít pro vût inu fiezacích hofiákû. trysky Tlou Èka desky KEN / 32 6 mm -2110K / mm -2120K / mm -2130K / mm -2140K / mm -2150K / mm -2160K 114 Trysky fiezací ANM Tento v bûr acetylenov ch trysek lze pouïít na vût inû fiezacích hofiákû. Tlou Èka desky platí pro mûkkou ocel. Drát svafiovací A18 Mig Na cívkách je navinut drát ze svafiovacího kovu C 1.3% Mn pro mûkké a stfiednû taïné oceli. Drát má mûdûn povlak a je dvakrát deoxidován. Pro pouïití s ochrann m plynem CO2 nebo Ar-CO2. Vyroben podle BS 2901/1 : 1983 A18 & BS EN 440 G3 Si1. Pro svafiování mûkké oceli a ocelí C-Mn jako jsou kotle, nádrïe, potrubí, stroje, podvozky vozidel a v roba lodí. Cívky o hmotnosti 0.7 kg a 5.0 kg jsou vinuty nepravidelnû. Obû velikosti jsou urãeny a baleny pro pouïití na sváfieãkách Kennedy Dual Mig, Mini Migs, Migmates etc. PouÏívejte ochrann plyn CO2 nebo Ar-CO2. Mini cívky 0.7 kg drátu KEN-887 A mm -1860K 110 A mm -1K 89 A mm -1900K 147 Cívky 5.0 kg drátu KEN-887 A mm -1960K 627 A mm -1980K 389 A mm -2000K 374 Cívky 15 kg PouÏívá se ochrann plyn CO2 nebo Ar-CO2.*Pfiesnû navinuté vrstvy pro hladké podávání bez zadrhávání. drátu KEN-887 A mm -2060K 1937 *A mm -2080K 1024 *A mm -2100K 984 *A mm -2120K 947 Drát s tavidlem v jádfie pro svafiování bez ochranného plynu Univerzální plnûn svafiovací drát MIG s vlastní ochranou proti odskakování kuliãek tavidla, díky které není potfieba pouïití ochranného plynu. Drát je konstruován speciálnû pro sváfieãky Kennedy Dual Mig, Mini Migs, Migmates atd. Pro svafiování mûkké oceli a ocelí C-Mn jako jsou kotle, nádrïe, potrubí, stroje, podvozky vozidel a v roba lodí. mini cívek je 0.8 mm. Jsou nepravidelnû vinuty a bez vrstev. KEN-887 FCG kg -1620K 414 FCG kg -1640K 735 Zapalovaã pistolov Pro snadné a rychlé zapalování svafiovacích a fiezacích hofiákû jednou rukou. Kovové tûleso. V zapalovaãi jsou pouïívány kamínky ze standardních cigaretov ch zapalovaãû. MnoÏství v 1 balení K 37 Kamínky K 5 trysky Tlou Èka desky KEN / 32 6 mm -2010K / mm -2020K / mm -2030K / mm -2040K / mm -2050K / mm -2060K 132 Hofiák svafiovací na autogen Zabezpeãen proti zámûnû trysek a zpûtnému záïehu. Pro bûïné dílenské fiezání do 250 mm (10 ). PouÏijte trysky ANM/PNM. Verze 18 (450 mm) má hlavu 90, verze 36 (900 mm) má hlavu 75. Typ MnoÏství v 1 balení Pistole K 162 Kamínky K 25 Délka K 1380 Strana 602

8 Hofiáky MIG Europfiívod - 4 m kabel. Snadná v mûna hofiáku v systému a lehk pruïn kabel zlep ují produktivitu. Izolovaná tryska plynu zvy uje Ïivotnost hofiáku. Ergonomická rukojeè pro pohodlí sváfieãe. P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Dráty pro hofiáky MIG Ocelov drát s povlakem PVC. drátu je kódován barevnû: 885 Max. drátu Standardní proud Ø piãky MTE A mm 0.8 mm -3080K 3944 MTE A mm 1.0 mm -3100K 2252 MTE A mm 1.2 mm -3120K 3144 Pfiíslu enství pro hofiáky MiG Kontaktní hroty Pro hofiáky ãíslo Pro dráty prûmûru KEN mm -7200K 17 MB25/ mm (H.Duty) -7220K 25 & 1.0 mm -7300K 17 MB mm (H.Duty) -7320K mm -7400K 17 Náhradní díly pro hofiáky TIG Zpûtn díl O krouïky Tûsnûní misky Tûleso upínací vloïky Keramick nástavec Délka v metrech Barva drátu KEN-883 3m Modrá mm -7010K 85 3m Modrá mm -7040K 85 4m âervená mm -7020K 110 4m âervená mm -7050K 110 Trysky pro hofiáky MIG Trysky Zkosená Pro hofiáky Tvar ãíslo KEN-883 MB25 Kónick -7610K 84 Zkosen -7640K 84 Tûlesa upínacích vloïek (pro hofiáky Tig ) Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Kónická V echny uvedené díly na této stranû jsou plnû kompatibilní s vût inou ostatních hofiákû TIG. Tûlesa hofiákû Upínací vloïka Plynová ãoãka Tûleso hofiáku Plynová ãoãka keramická Typ TTS17 Standard -3200K 179 TTS18 Standard -3220K 235 TTS26 Standard -3240K 189 TTF17 Flexi -3300K 350 TTF26 Flexi -3340K 452 Vnitfiní prûmûr 10N mm (0.040 ) -7260K 34 10N mm ( 1/ 16 ) -7270K 34 10N mm ( 3/ 32 ) -7280K 34 10N mm ( 1/ 8 ) -7250K 34 Keramické nástavce - Standardní délka Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vnitfiní prûmûr 10N50 1/ 4 (No. 4) -7360K 25 10N49 5/ 16 (No. 5) -7350K 25 10N48 3/ 8 (No. 6) -7340K 25 10N47 7/ 16 (No. 7) -7330K 25 10N46 1/ 2 (No. 8) -7320K 25 10N45 5/ 8 (No. 10) -7310K 25 10N44 3/ 4 (No. 12) -7300K 25 Upínací vloïky Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vnitfiní prûmûr 10N21 0.5mm (0.020 ) -7200K 14 10N22 1.0mm (0.040 ) -7210K 14 10N23 1.6mm ( 1/ 16 ) -7220K 14 10N24 2.4mm ( 3/ 32 ) -7230K 14 10N25 3.2mm ( 1/ 8 ) -7240K 14 Zpûtné díly BIN57Y Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vhodné pro 57Y04 Krátké -7710K 22 57Y02 Dlouhé -7700K 20 Tûsnûní misky Vhodné pro 18CG TTS/TTF17/18/ K 15 Plynové ãoãky keramické Vhodné pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vnitfiní prûmûr 54N18 1/ 4 (No. 4) -7640K 19 54N17 5/ 16 (No. 5) -7630K 19 54N16 3/ 8 (No. 6) -7620K 19 54N15 7/ 16 (No. 7) -7610K 19 54N14 1/ 2 (No. 8) -7600K 19 54N19 5/ 8 (No. 10) -7650K 19 Tûleso plynové ãoãky Pro hofiáky TTS/TTF17/18/26. Vnitfiní prûmûr 45V mm (0.040 ) -7500K 92 45V mm ( 1/ 16 ) -7510K 92 45V mm ( 3/ 32 ) -7520K 92 45V mm ( 1/ 8 ) -7530K Strana603 Pfiíslu enství ke svafiování

Snadno dostupn Pevn do ruky

Snadno dostupn Pevn do ruky S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily

Více

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK

ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TI ER WELDING CENÍK PRODUKTU KONCOVÝ ZÁKAZNÍK TIGER WELDING platné od 01/2011 - strana 1 - TŘÍFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ METODAMI MMA, TIG, MIG/MAG TIGER 220 MMA/ES-V/HF, 270 MMA/ES-V/HF, 320 MMA/ES-V/HF

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

magicwave 1700/2200 Transtig 2200

magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Svařování WIG a obalenou elektrodou Technologie aktivní vlny zvyšuje hospodárnost / Celý systém je kompletně digitalizovaný:

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200

MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 MagicWave 1700/2200 TransTig 2200 Konstrukce 3D MagicWave 1700/MagicWave 2200/FK 2200 MW 1700 170 A při 35 % D.Z. při 40 C 15,0 kg MW 2200 220 A při 35 % D.Z. při 40 C 24 kg (svařovací zdroj + chladicí

Více

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám

ABITIG standard nově definovaný! Se svařováním a řezáním přicházíme až k Vám TIG svařovací hořáky ABITIG 17, 26 plynem chlazené ABITIG 18 kapalinou chlazený Technická data podle ČSN EN 60 974-7 ABITIG standard nově definovaný! S novou řadou svařovacích hořáků ABITIG z produkce

Více

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE

ŘADA PI PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE PI ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE ROZSÁHLEJŠÍ AUTOMATIZACE A ŠPIČKOVÁ KONSTRUKCE MMA svařování V svaru ŠPIČKOVÉ TIG A MMA FUNKCE JEDNODUŠE Migatronic Pi jsou snadno ovladatelné svařovací stroje, které

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Caddy Arc 151i/201i. Přenosné řešení pro profesionální svařování. Použití

Caddy Arc 151i/201i. Přenosné řešení pro profesionální svařování. Použití Caddy Arc 151i/201i Přenosné řešení pro profesionální svařování Název Caddy byl vždy synonymem pro robustní a trvanlivé svařovací nástroje určené pro profesionální svářeče. Představujeme pátou generaci

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. Svafiování WIG a obalenou elektrodou MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 Svafiování WIG a obalenou elektrodou O ãem se sváfieãi nikdy neodváïili ani snít NA ÚVOD Podafiilo se Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû it. Fronius vyvinul pfiístrojovou

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem.

Ergonomická rukojeť spolu s vysoce flexibilním kabelovým svazkem zaručují bezpečnou a neunavující práci s hořákem. MIG/MAGsvařovací hořáky ABIMIG 250 ABIMIG 250 T plynem chlazené Technická data podle EN 60 974-7: Zatížení: 250A CO 2 200A směsný plyn M 21 podle DIN EN 439 60% DZ Drát : 0,8 1,2 mm BINZEL. Pro kaïd pfiípad

Více

FastMig X 450 MXP 37 Pipe

FastMig X 450 MXP 37 Pipe FastMig X 450 MXP 37 Pipe Kompletní řešení pro svařování trubek a plechů Excelentní svařování trubek s digitální přesností a kvalitou. Zdroj FastMig X 450 a podavač MXP 37 Pipe pro svařování trubek pro

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem, 1 SVAŘOVACÍ ZDROJE PRO OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ Svařovací zdroj pro obloukové svařování musí splňovat tyto požadavky : bezpečnost konstrukce dle platných norem a předpisů, napětí naprázdno musí odpovídat druhu

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594

Strana...587. Strana...590. FÓLIE STREâOVÉ A PAPÍR BALICÍ. Strana...594 TA KY A ZAVAZADLA KALKULÁTORY HODINY NÁSTùNNÉ P ÍSLU ENSTVÍ K PC Strana...584-585 Strana...586 Strana...587 Strana...587 810 ARCHIVACE 820 SK ÍNù NA KLÍâE A TREZORY 824 ZV RAZ OVAâE 827 POZNÁMKOVÉ BLOKY

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

DA 74C servomotor. Technické info

DA 74C servomotor. Technické info Technické info 2 Technické info POPIS VÝROBKU 1 DA 74C DA 74C je servomotor pro regulaci otočných klapek v systémech stájové ventilace. DA 74CV je určen pro plynulou (variabilní) regulaci. V = variabilní.

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz CITOPULS II Svařovací zdroje MIG/MAG www.airliquidewelding.cz CITOPULS II CITOPULS II je jedním z produktů na trhu svařování metodou MIG/MAG, který nabízí vynikající kvalitu svařování a svařování s pokročilými

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více

Základní třída K 2.800 eco!ogic

Základní třída K 2.800 eco!ogic Základní třída K 2.800 eco!ogic Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jídzní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování

MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000. Svařování metodou WIG a elektrodové svařování MagicWave 2500 / 3000 TransTig 2500 / 3000 Svařování metodou WIG a elektrodové svařování Snazší svařování VŠEOBECNĚ NASAZENÍ Tiché, silné, stabilní Svářeči pracující s metodou WIG se mají na co těšit.

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft

Stacionární nekondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VK atmovit VK atmovit exclusiv VK atmocraft Stacionární nekondenzační kotle Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. atmovit atmovit exclusiv atmocraft atmovit komplexní řešení topných systémů atmovit Stacionární kotle Stacionární

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech

pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech pro ruční svařování MIG/MAG v průmyslu i v řemeslech Žárovka Thomase Alva Edisona nebyla první na trhu. Ale byla tou, která s konečnou platnos pomohla elektřině k průlomu. Stále znovu mění vynálezy svět.

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky

ELEKTRICKÉ ZDROJE. Elektrické zdroje a soklové zásuvky Elektrické zdroje a soklové zásuvky ELEKTRICKÉ ZDROJE Bezpečnostní zvonkový transformátor TZ4 K bezpečnému oddělení a napájení obvodů o příkonu max. 4 VA bezpečným malým napětím 6, 8, 12 V a.c. K napájení

Více

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015

SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA NOVELAN AKČNÍ CENÍK 2015 novelan.cz SPLITOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA AKČNÍ CENÍK 2015 platný pro Českou republiku od Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní instalaci Vzduch/voda Split - venkovní

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE

KATALOG 2004 MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE MOBILNÍ VYSOKOTLAKÉ STROJE Společnost S. U. P. spol. s r. o. je výhradním distributorem mobilních vysokotlakých zařízení dánského výrobce Aquila pro Českou a Slovenskou republiku. Tyto speciální stroje

Více

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti

Profil společnosti. Radim Glonek Ředitel společnosti Strojírenská výroba Profil společnosti... 2 Svářečské práce... 3 MIG/MAG... 4 TIG... 5 Navařování... 6 Obrábění... 7 Soustružení... 8 Frézování... 9 Měření průtoku pomocí tlakové diference... 10 Kontakt...

Více

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač

MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač MERLIN 1 2 3 mixér mlýnek odšťavňovač Návod k obsluze a údržbě VáÏené zákaznice, váïení zákazníci! Srdeãnû Vám dûkujeme za Vá zájem o tento produkt. Vysoká kvalita v robku a ná zákaznick servis je zárukou

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl.

VIADRUS HERCULES ECO nový design 5 čl. VIADRUS HERCULES ECO nový design 1/20 Kotlové těleso Objednací - Kotlové těleso 1 67,128 6 398 Odlitek článku přední ks 1 55,000 2 492 Zátka G 1 1/2 ks 2 0,345 8 853 Těsnění F 60 x 48 x 2 mm ks 2 0,001

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana...

PO ADAâE PLASTOVÉ. Strana...263 JEDNOTKY INDEXOVACÍ. Strany...286-292 SKUPINA DRÎÁKY NÁSTROJÒ. Strany...297 SKUPINA. Strana... 400 KOSTKY MAGNETICKÉ UPÍNACÍ 404 PO ADAâE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ...262......................262...263...263 425 PRVKY UPÍNACÍ 437 JEDNOTKY INDEXOVACÍ 437 STOLY OTOâNÉ 440 SKLÍâIDLA

Více

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000

MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging MAGICWAVE 4000 / 5000 TRANSTIG 4000 / 5000 / Svařování TIG a obalenou elektrodou VYŠŠÍ HOSPODÁRNOST DÍKY TECHNOLOGII ACTIVE WAVE / Celý systém je plně

Více

Splitová tepelná čerpadla

Splitová tepelná čerpadla NOVINKA Splitová tepelná čerpadla Akční nabídka - jaro 2014 www.novelan.cz Platnost od února 2014 Inteligentní vytápění a větrání! Splitová tepelná čerpadla vzduch/voda s plynulou regulací výkonu pro venkovní

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití:

ARCAL TM Prime. Čisté řešení. Primární řešení při široké škále použití: ARCAL TM Prime Čisté řešení Primární řešení při široké škále použití: TIG a plazmové svařování všech materiálů MIG svařování slitin hliníku a mědi Ochrana kořene svaru u všech materiálů ARCAL TM Prime

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA REMKO ARCTIC-WP INVERTOROVÁ TEPELNÁ ČERPADLA Řešení s tepelnými čerpadly pro jednoduchou nástěnnou montáž Série RVT-ARCTIC 1-2014 Kvalita se systémem REMKO DODAVATEL SYSTÉMŮ ORIENTOVANÝ NA ZÁKAZNÍKY PO

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Podle čeho vybírat svářečku - základní návod

Podle čeho vybírat svářečku - základní návod Podle čeho vybírat svářečku - základní návod Průvodce názvů funkcí svářeček Doporučené hodnoty svářecího proudu pro obalované elektrody Vhodné druhy proudu pro svařování TIG pro různé svařované materiály

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek

pavilon CH2 Soupis prací a dodávek Ústřední vojenská nemocnice v Praze 6 - Střešovicích pavilon CH2 Posílení klimatizace angiografických vyšetřoven F1.4.b zařízení pro ochlazování staveb Soupis prací a dodávek INVESTOR : ÚVN Praha DATUM

Více

!"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+% '-/"3#"%4)56 "$%4%7 "(#0.%8)6#9:

!#!$%&'()*+%,-(.&'%/-)#)0'(1 2'/'#(+% '-/3#%4)56 $%4%7 (#0.%8)6#9: !"#!$%&'()*+%,-"(.&'%/-)#)0'("1 2'/'#(+%'-/"3#"%4)56"$%4%7"(#0.%8)6#9: Vedoucí výrobce tepelných čerpadel v České republice HOTJET uvedl na trh novou řadu tepelných čerpadel vzduch-voda HOTJET ONE. Řada

Více

Snadněji Rychleji Mobilněji. MicorStick & MobilePower: Svařování elektrodou s akumulátorovou technologií. SVĚTOVÁ NOVINKA: akumulátorové svařování

Snadněji Rychleji Mobilněji. MicorStick & MobilePower: Svařování elektrodou s akumulátorovou technologií. SVĚTOVÁ NOVINKA: akumulátorové svařování Snadněji Rychleji Mobilněji MicorStick & MobilePower: Svařování elektrodou s akumulátorovou technologií SVĚTOVÁ NOVINKA: akumulátorové svařování NECHCETE NOVÝ SVAŘOVACÍ Ale ano! Chcete ho... Maximální

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete!

reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! reca dílenské vybavení Máme to, co denně potřebujete! Obsah KOMBINOVANÉ PRACOVNÍ STOLY 3-4 POJÍZDNÉ SKŘÍŇKY A DÍLENSKÉ VOZÍKY 5 PODSTAVCOVÉ SKŘÍŇKY 6-7 SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ K DĚLENÍ ZÁSUVEK PODSTAVCOVÝCH

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka

4.190,- Lima... 2.990,- Sofia... novinka 2015 KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními elastick mi pûnami,

Více

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ

SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.ROMBV.COM WWW.EUROM.CZ SERVISNÍ JEDNOTKY PRO SÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PŘENOSNÝCH MOBILNÍCH TOALET WWW.EUROM.CZ WWW.ROMBV.COM EUROM... VÍCE NEŽ JEN STROJE Používáno vice jak 1350 uživateli denně Velmi snadná obsluha díky ergonomii Vyčištění

Více

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA

ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK ELEKTRICKÁ TOPNÁ TùLESA TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV KAPALIN strana 1-10 TOPNÁ TĚLESA PRO OHŘEV VZDUCHU strana 11-24 TOPNÁ TĚLESA PRO KONTAKTNÍ OHŘEV strana 25-30 TOPNÁ

Více

MIG/MAG správná volba

MIG/MAG správná volba MIG/MAG správná volba 1 SAB Svařováním spojujeme partnery M ESAB čtyři písmena, která představují nejnovější vývoj vysoce výkonné technologie svařování MIG/MAG. Špičková řešení, robustní konstrukce a komplexní

Více

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění

TA-25 CNC soustruh. Typ TA 25 (B) TA 25M (MB) Max. oběžný průměr nad suportem. Max. průměr obrábění Ø 450 mm Ø 380 mm Max, délka obrábění TA-25 CNC soustruh - Tuhé litinové lože vyrobené z jednoho kusu se sklonem 60 - Masivní kluzné vodící plochy předurčují stroj pro silové a přesné obrábění - Lze rozšířit o C osu a poháněné nástroje - Typ

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

STYKAČE ST, velikost 12

STYKAČE ST, velikost 12 STYKAČE ST, velikost 1 Vhodné pro spínání motorů i jiných zátěží. V základním provedení stykač obsahuje jeden pomocný zapínací kontakt (1x NO). Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru P [kw] Jmenovitý

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

Rozdělení transformátorů

Rozdělení transformátorů Rozdělení transformátorů Druh transformátoru Spojovací Pojízdné Ohřívací Pecové Svařovací Obloukové Rozmrazovací Natáčivé Spouštěcí Nevýbušné Oddělovací/Izolační Bezpečnostní Usměrňovačové Trakční Lokomotivní

Více