Snadno dostupn Pevn do ruky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Snadno dostupn Pevn do ruky"

Transkript

1 S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily jsou dimenzovány pro trvalé namáhání a jsou v pfiípadû potfieby snadno vymûnitelné. To zvy uje Ïivotnost rukojeti a umoïàuje hospodárn provoz. Extrémnû zatíïitelné. Ventilov kryt nov ch svafiovacích rukojetí (vãetnû závitu) je z mosazi. Tento materiál zaruãuje vysokou odolnost proti nárazu a stálost pfii agresivních vlivech. Obû odnímatelné poloviny krytu rukojeti jsou z hliníku a jsou opatfieny prá kov m povlakem.. Pro rûzné materiály a pracovní postupy. S robustním hofiákov m systémem STAR firmy Messer sváfiecí technika jste co nejlépe vyzbrojeni i pro velmi tûïké podmínky. Kombinace rûzn ch rukojetí a hofiákov ch nástavcû urãují jejich vlastnosti, a to zcela individuálnû podle Va ich potfieb. Dobfie se drïí díky ergonomickému tvaru rukojeti. Vysoká bezpeãnost za extrémních podmínek. Vysoká bezpeãnost proti zpûtnému lehnutí pfii velk ch prûfiezech. Ty zaji Èují prûtok dostateãného mnoïství pfii vysok ch v konech a mal ch tlacích u. V podniku jsou zhotoveny s certifikátem DQS. Zvlá tní tvar rukojetí z nového sortimentu STAR od firmy Messer svafiovací technika se orientuje podle anatomie lidské ruky. ProhlubeÀ pro palec a podélná vodicí hrana usnadàují uchopení a vedení hofiáku. Dostateãn odstup mezi ventily Monobloc umoïàuje pfii boãním uspofiádání ventilû dobrou moïnost obsluhy i pfii pouïívání rukavic.

2 V estrann hofiák Messer vyvinul pro autogenní techniku hofiákov systém, kter m zvládnete bez námahy i obtíïné úkoly. Je to systém STAR. Pfiístroje jsou v konné a bezpeãné. Hofiákov systém STAR vyhovuje platn m normám a pfiedpisûm pro ochranu proti úrazûm a pro bezpeãnost práce. V echny jednotlivé díly systému STAR jsou dimenzovány na trvalé namáhání a vyznaãují se kompaktním provedením. To znamená, Ïe jsou zapotfiebí malé náklady na údrïbu a málo náhradních dílû. Pracovní rozsahy Svafiování: od 0, aï do 30 mm tlou Èky (viz tab. 2) Letování a nahfiívání: (viz tabulky 3) ezání plamenem: od 3 do 200 mm tlou Èky (viz tab. 612) Hofilavé y Acetylén = A: ke svafiování, letování, fiezání plamenem, ohfiev sáláním a rovnání plamenem Propan, Methan (zemní ), smûsi methylu a Propadienu (MAPP aj..) = PMY, Grieson = F: k letování, nahfiívání a fiezání plamenem. ZpÛsob práce Pracují na principu injektorového sání: proudící kyslík vyvolává na stranû u podtlak. Vniknutí u do kyslíkového vedení a naopak do vedení u není pfii odborném pouïívání moïné. Tato bezpeãnost proti zpûtnému vniknutí u je oznaãena na smû ovacím systému znaãkou. _. Rukojeti STAR Je moïno vybírat mezi dvûmi rukojeèmi s rûzn m uspofiádáním ventilû: postrannû anebo v pravém úhlu. Rukojeti Vám poskytnou tyto v hody: v echny nástavce fiady STAR jsou pouïitelné (prûmûr dfiíku 20 mm) bezpeãné utûsnûní se samonapínacím radiálním tûsnûním (OkrouÏky) na nástavcích; proto postaãuje dotaïení pfievleãné matice rukou velmi malá váha dobfie uchopiteln tvar rukojeti odolné proti úderu, obû poloviny krytu z hliníku s prá kov m potahem Pfiipojení hadic na drïáky je provedeno podle DIN 842. STAR mezinárodnû Obû rukojeti STAR mohou b t dodány s pfiívody u obvykl mi v zemi odbûratele. Pfiesnûj í informace mûïete získat u svého odborného dodavatele svafiovací techniky Messer, anebo pfiímo u firmy Messer Cutting & Welding. Svafiovací nástavce STAR V echny svafiovací, smû ovací a tlakové trysky jsou snadno vymûnitelné. Zpevnûná stûna otvoru svafiovací trysky zaruãuje ostfie ohraniãen kuïel plamene. Svafiovací nástavce dostanete v rûzn ch provedeních odpovídajícím rûzn m úkolûm, které se mají zvládnout svafiováním. a letovací nástavce STAR S vymûniteln mi mi pro bodov nebo plo n ohfiev. Víceotvorové trysky mají men í hluãnost oproti jednootvorov m tryskám pfii stejném v konu. nástavce STAR Ovládací prvky pro kyslíkové ventily pro fiezání je buì páãka s pruïinou nebo ruãní koleãko. Pro fiezání jsou k dispozici tfii konstrukãní provedení: pro normální fiezné práce pro práce s velk m tepeln m zatí Ïením pro fiezání slab ch plechû

3 STAR: siln systém TRYSKY STAR 210A 410A KONSTAN FBA FA ZA FPM ZPM FPMY ZPMY AB NORM AR ARS PLRC LPN GRICUT 8281 AGN THERM FF NÁSTAVEC STAR EZACÍ NÁSTAVCE STAR Nástavec pro tryskání plamenem plamene 0, 100, 10 mm, pro sálavé plaménky, pro odrezování, zbavování okují, fosfátování plamenem. Nástavec pro rovnání plamenem 9230A/PMY 4230A 8730A/PMY 2730A 1730A Pfiepínateln, voliteln s 3/2 nebo /3 plaménky. s ruãním ventilem pro fiezací kyslík a s vysunutou hofiákovou hlavou pro trysky smû ující AGN/GRICUT 8281 PMY s ruãním ventilem pro fiezací kyslík a pro hofiákovou hlavu s kruhov mi mi NORMA s pákov m ventilem pro fiezací kyslík s hofiákovou hlavou pro trysky smû ující AGN/GRICUT 8281PMY s pákov m ventilem pro fiezací kyslík s hofiákovou hlavou pro blokové trysky AB 2230A (obr.) s pákov m ventilem pro fiezací kyslík s hofiákovou hlavou pro krouïkové trysky ARS, pfiíp. se tûrbinov mi mi 1230A (obr.) provedení s ruãním ventilem provedení s ruãním ventilem SVA OVACÍ A NAH ÍVACÍ NÁSTAVCE STAR Svafiovací 210A nástavec Pracovní rozsah od 0, mm do 30 mm. Ostfie ohraniãen kuïel plamene vlivem vytvrzené svafiovací trysky. Svafiovací, smû ovací a tlakové trysky jsou lehce vymûnitelné. Trubkov svafiovací nástavec 410A ohebn Pracovní rozsah od 1 do 9 mm pro práci v tûïko pfiístupn ch místech. Smû ovací trubice je z mûdi. Svafiovací a nahfiívací nástavec KONSTANTHERM Pracovní rozsah 9 aï 14 mm a 20 aï 30 mm, ke svafiování a nahfiívání na místech, která jsou silnû tepelnû zatíïena. nástavec FB A Velikost aï 9, s niï í h ladinou hluku (podstatnû ti í neï obvyklá provedení: Velikost 8 pod 8 db (A). MÛÏe se proto upustit od ochrany proti h luku). nástavec F PM FA velikost 8,9: FPM a FPMY velikost 8,10,12 s více dírkami pro plo n ohfiev. ZPM velikost 8,10,12 s tryskou s jedním otvorem k bodovému ohfievu a letování. FBA FA FPM ZPM FY ZY RUKOJETI STAR STAR 2210 rukojeè STAR s postranním uspofiádáním STAR 1210 rukojeè STAR s uspofiádáním v pravém úhlu

4 Pfiehled dílû Tabulka 1 DRÎÁKY 2) 3) STAR 1210 se závitem pro pfiipojení hadic 2) 3) STAR 2210 se závitem pro pfiipojení hadic (Hadice a hubice spolu musí souhlasit!) âísla PRVKÒ SA = zvlá tní vybavení 2) = nástavec na hadici s pfievleãnou maticí 6,3/8 mm l.w. (DIN 842) 3) = nástavec na hadici s pfievleãnou maticí 8/8 mm l.w. (DIN 842) Tabulka 2 VYMùNITELNÉ SVA OVACÍ NÁSTAVCE A TRYSKY, KONSTANTHERM ÎÁRUVZDORNÉ SVA OVACÍ NÁSTAVCE Svafiovací rozsah (ocelov plech) mm Svafiovací nástavec S TAR 210A Svafiovací trysky âísla DÍLU Trub. svafi. nástavec S TAR 410A ohebn Trubkové svafiovací trysky KONSTANT THERM svafiovací nástavec KONSTANT THERM ochranná pouzdra stejná jako u 1) y ca. (l/h) ca. (l/h) bar 0, , Acetylén 0, Kyslík 1) u pfii neutrálním nastavení plamene je pfiibliïnû stejná jako spotfieba ; pfii nahfiívání je pfiebytek, pfii letování se doporuãuje pfiebytek u. Tabulka 4 NÁSTAVCE PRO TRYSKÁNÍ PLAMENEM STAR Velikost âíslo prvku Nástavec pro tryskání plamenem (bar) u (bar) u plamene T A 0 T A 100 T A ,2 3,7 0, 0,6 0,7 1,0 3, T PM 0 T PM 100 T PM ,9 3,7,3 7,3 9,4 11,0 1,0 1,4 3, (zemní ) T PM 0 T PM 100 T PM ,9 3,7,3 7,3 9,4 11,0 2,1 2,7 3,9,4 7,0 8, MAPP a jiné T Y 0 T Y 100 T Y 10 T Y 200 T Y 20 T Y ,9 2,7 3,8,, 7,9 7,6 1 9, 13, 11,6 16, 0, 1,0 1,2 0, 1,1 1,6 1,6 2,3 3,1 2,7 3,9 3,3 4, DrÏák ) STAR s hadicov mi pfiípoji G 3/8/G 3/8 /LH k nástavci pro otryskávání plamenem. Tabulka NÁSTAVCE PRO ROVNÁNÍ OZNAâENÍ velikost 3/2, 24 mm velikost 3/2, 46 mm velikost 3/2, 24 mm velikost 3/2, 46 mm Typ A 3/2 Typ A 3/2 Typ A /3 Typ A /3

5 Tabulka 3 NÁSTAVCE A TRYSKY PRO LETOVÁNÍ, NAH ÍVACÍ NÁSTAVCE A TRYSKY STAR Tryska (velikost) âíslo prvku Letovací a nahfiívací nástavce Letovací a nahfiívací trysky (bar) u (bar) u FBA FBA 6 FBA 7 FBA 8 FBA 9 FBA ,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 0,7 1,10 1,1 1,66 1,63 2,30 2,30 3,32 3,9, 4,4 6,1 0,7 0,6 07 0,68 1,0 1,0 0 1,48 2,10 2,10 3,00 3,,0 4,1, FA 8 FA ,0 3,0 2,3 2,7 3,2 9 2,1 2,9 3, ZA 9 ZA 10 s ochrann m krouïkem ,0 30 4,0 3,3 4,7 4,6,8 04 3,0 4,3 4,2,3 FPM 8 FPM 10 FPM ,0,0,0 8, 6,0,7 14,0 11,0 33,0 0,1 0,6 1,0 0, 0,67 1,60 2 3,73 2,83 8,80 ZPM 8 ZPM 10 ZPM ,0,0,0 8, 6,0,7 14,0 11,0 33,0 0,1 0,1 0,6 1,6 0,67 1,60 2 3,73 2,83 8,80 FPMY 8 FPMY 10 FPMY ,0,0,0 8, 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0,1 0, 1,0 0, 1,7 0, 1,6 3,7 3,4 9,2 ZPMY 6 ZPMY 8 ZPMY 10 ZPMY ,0 3, 1,0,0,0 8, 1,3 3,0 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0,1 0,1 0, 1,0 0, 1,7 0, 1,6 3,7 3,4 9,2 (zemní ) FPM 8 FPM 10 FPM 12 ZPM 8 ZPM 10 ZPM ,0 4,0 4,0,0 1,0 4,0 4,0,0,1,7 11,0 11,0 21,0,1,7 11,0 11,0 21,0 0, 1,0 1,6 0,1 0, 1,2 3,80 4,20 8,10 8,10 1,0 3,80 4,20 8,10 8,10 1,0 FPMY 8 FPMY 10 FPMY ,0,0,0 8, 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0, 1,0 0, 1,7 1,4 4,4 4,2 1 9,6 2,9 ZPMY 6 ZPMY 8 ZPMY 10 ZPMY ,0 3,,0,0,0 1,3 3,0 1,9 6,0,7 14,0 13,0 21,9 0, 1,0 0, 1,7 1,0 1,4 4,4 4,2 1 9,6 16,2 MAPP a jiné FPMY 8 FPMY 10 FPMY ,0,0,0 8, 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0,1 0, 1,0 0, 1,7 0,6 1,9 4,7 4,3 11,7 ZPMY 6 ZPMY 8 ZPMY 10 ZPMY ,0 3,,0,0 8, 1,3 3,0 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0,1 0,1 0, 1,0 0, 1,7 1,0 0,6 1,9 4,7 4,3 11,7 GRIESON FF 8 FF 10 FF ,0 3,6,0 6,0 0, 0, 0, 1,7 2,3 2,8 2,8 3,2 ZF 6 ZF 8 ZF 10 ZF ,0 4,0,0 6,0 0, 0, 0, 0, 2,1 2,3 2,8 2,7 3,2

6 Tabulka 6 EZACÍ NÁSTAVCE S PÁKOU A PRUÎINOU EZACÍ NÁSTAVCE S RUâNÍM KOLEM Typ ãíslo prvku Typ ãíslo prvku TYP TRYSKY 1730 A A pro dráïkované trysky ARS (viz tab.7) 4230 A pro mezikruhové trysky NORMA (viz tab.8) 2730 A A pro kompaktní trysky AB (viz tab.9) 1730 PMY PMY pro dráïkované trysky LPN nebo PLRC (viz tab ) 820 A/PMY pro smû ovací trysky AGN nebo GRICUT 8281PMY (viz tab.10) 8730 A/PMY A/PMY pro smû ovací trysky AGN nebo GRICUT 8281PMY (viz tab.10) se zapu tûnou hofiákovou hlavou (viz tab. 10) Tabulka 7 DRÁÎKOVANÉ TRYSKY ARS PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 1730 A, 1230 A u (bar) u ,0,0,0,0 6,0 1 2,4 2,7 4,0,0 6,0, 6, 1,9 2,6 4,0 4,8 4,3,1,6 6,7 8,6 1 1,4 20,7 0, ,6 1,16 Tabulka 8 MEZIKRUHOVÉ TRYSKY NORM A PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 4230 A (bar) u (bar) u } } ,0,0 3,0,0 3,0 6,0 6,0 3,0 4,0,0 1,0 3, 3, 6,0 1,2 2,8 2,8,1,1 8, 16,0 2 0, 0, 0, 0,6 0,6 1,0 1,0 1,2 Tabulka 9 KOMPAKTNÍ TRYSKY A B PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 2730 A Trysky (bar) u (bar) u ,0 4,0,0,0 6,0 8,0 3,0 3,0 3, 4,0 6,0 3, 3,0 4,0 3,,,0 6,0 1,6 2,8 3,,3 6, 8,0 10,0 13,0 1,0 19,0 0, 0, 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 Tabulka 10 TRYSKY SMù UJÍCÍ PLYNY AGN PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 8730 A/PMY, 820 A/PMY, 9320 A/PMY Trysky (bar) u (bar) u ,0 7,0,0 7,0,0 7,0,0 7,0,0 7,0,0 10,0 3, 4,0 3, 3,0 4,0 3,,,0 6, 1,2 1,64 2,16 3,23 3,23 4,46 4,46,46 8,36 9,77 12,97 14,91 0, ,6 0,6 0,67 0,67 1

7 Tabulka 10 a TRYSKY SMù UJÍCÍ PLYNY GRICUT 8281 PMYID PRO EZACÍ NÁSTAVCE 8730A/PMY, 820 A/PMY, 9230A/PMY , 3,0 3,0,,0 6,0, 6, 2,7 3,1 3,4 4,2 4,4,0 6,2 7,2 9,7 11,1 13,7 1, u (bar) u ,0 0,6 (zemní ) , 3,0 3,0,,0 6,0, 6, 2,7 3,1 3,4 4,2 4,4,0 6,2 7,2 9,7 11,1 14,3 16,9 4 1,20 MAPP a jiné , 3,0 3,0,,0 6,0, 6, 2,7 3,1 3,4 4,2 4,4,0 6,2 7,2 9,7 11,1 13,7 1, 0 3 0,60 Tabulka 11 DRÁÎKOVANÉ TRYSKY PLRC PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 1730 PMY, 1230 PMY u (bar) u ,0 10,0 3, 3,0,0 6,0, 6, 2,6 3,0 3,2 4,1 4,3 4,9 6,1 7,1 9,6 11,0 14,3 16, ,67 (zemní ) ,0 10,0 3, 3,0,0 6,0, 6, 2,6 3,0 4,3 4,9 4,3 4,9 6,1 7,1 9,6 11,0 14,3 16,9 1,26 Smû n hofilav MAPP a jiné ,0 10,0 3, 3,0,0 6,0, 6, 2,6 2,6 3,7 4,3 3,7 4,3,4 6, 9,2 10,6 13,7 1, 0, Tabulka 12 DRÁÎKOVANÉ TRYSKY LPN PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 1730PMY, 1230PMY u (bar) u svíti ,0 10,0 3, 3,0 4,0,,0 6,0, 6, 2,6 3,0 3,2 4,1 4,3 4,9 6,1 7,1 9,6 11,0 14,3 16,9 minimálnû: 0,00 bar normál: bar 1,9 3, ,0 10,0 3, 3,0 4,0,,0 6,0, 6, 2,6 3,0 3,2 4,1 4,3 4,9 6,1 7,1 9,6 11,0 14,3 16,9 minimálnû: 0,00 bar normál: bar 0,67 (zemní ) ,0 10,0 3, 3,0 4,0,,0 6,0, 6, 2,6 2,6 3,2 4,1 3,7 4,3,4 6, 9,2 10,6 14,3 16,9 minimálnû: 0,00 bar normál: bar 1,26

8 P ÍSLU ENSTVÍ âíslo DÍLU Hofiákov vozík pro fiezací nástavky s otoãnou hlavicí KruÏítková tyã pro kruhové fiezy /o 100 aï 900 mm Kruhové vodítko s kuliãkov mi loïisky pro kruhové fiezy /o mm Kruhové vodítko pro prodlouïené fiezací nástavce âistiã Klíã pro hofiáky Tryska pro fiezání hlavic n tû NK 8310A pro fiezací nástavec STAR 8730, STAR 9230 a STAR Kazeta z ocelového plechu STAR Kazeta z ocelového plechu pro montáïní vybavení STAR Kyslíková hadice 6 x mm Hadice u 9 x 3, mm Zapalovaã u ve tvaru pistole Br le Primus A DIN Sortiment hofiákû STAR Je úãelné uchovávat Vá sortiment hofiákû STAR v ocelové plechové krabici. Tak udrïíte svou sestavu hofiákû chránûnou a v pohotovosti. Hofiákovou sestavu si vyberete individuálnû podle druhu Va ich prací. Abychom Va i volbu ulehãili, nabízíme sestavy pro rûzné pouïití. KaÏdá z tûchto sestav obsahuje: 1 rukojeè, 6 sváfiecích nástavcû, sváfiecí vozík, kruhové vodítko, klíã na hofiáky a ãistiã. Svafiovací rozsah 0, aï 14 mm, rozsah fiezání 3100 mm. Provedení rukojetí, fiezacích nástavcû a viz pod garniturami A aï P. MontáÏní vybavení STAR Rozsah svafiování 0, aï 30 mm, rozsah fiezání 3200 mm. Kompletní vybavení ke svafiování, letování, nahfiívání a fiezání plamenem.. S redukãním ventilem CONSTANT pro kyslík a, rukojeè STAR 2210, 8 sváfiecích nástavcû, fiezací nástavec s pákou s ovládací páãkou 1730A a s dráïkovan mi mi ARS, hofiákov m vozíkem, klíãem pro hofiáky, po 10 m hadice pro kyslík a hofilav, svorky na hadice, zapalovaã u, ochranné sváfieãské br le, ãistiã, v ocelové plechové skfiíàce. Objednací ãíslo Ostatní sestavy garnitur podle pfiání ada A RukojeÈ STAR 2210, svafiovací nástavec s ovládací pákou a 1730A a dráïkovan mi mi ARS. Objednací ãíslo ada B RukojeÈ STAR 2210, s fiezacím nástavcem s ovládací pákou 2730A a s blokov mi mi AB. Objednací ãíslo Vá partner pro styk s firmou Messer Technogas s.r.o. Messer Technogas s.r.o. Zelen pruh 99, Praha 4 Tel.: 02/ ; Fax: 02/

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06

âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 âeská asociace technick ch plynû ada: informace, normy, pfiedpisy Kyslík Dokument 01/06 Kyslík Zpracovali: Ing. Ludmila Dvofiáková Ing. Marie âíïková Ing. Tomá Zmydlen Ing. Tomá Klimek Ing. Vít Tuãek Jifií

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû

Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû Tekutinové pfiípojky Pfiehled v robkû 004 - CZ/Kvûten 2004 Firma PARKER Firma PARKER vyvíjí, vyrábí a prodává prvky tekutinov ch mechanismû jiï déle neï 0 let. Podnik je rozdûlen na jednotlivé skupiny,

Více

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu

Vestavné spotfiebiãe V r a ná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu Vestavné spotfiebiãe Varná deska na zemní plyn a propan - butan PL 2238 X Návod na instalaci, pouïití a údrïbu OBSAH Technické údaje... 1 Instalace... 2 - Pokyny pro techniky provádûjící instalaci...

Více

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Návod k pouïití Návod k pouïití Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny

Více

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL

Plynová kondenzaãní technika JUNKERS CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Plynová kondenzaãní technika CERAPUR, CERASMART a CERASMARTMODUL Projekãní podklady ZSBR 3-16 A ZSBR 7-28 A ZWBR 7-28 A ZBR 11-42 A ZSB 3-16 A ZB 7-22 A ZWB 7-26 A ZBS 3-16 MA ZBS 7-22 MA VáÏení obchodní

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304

Lisy a ovíjeãky. Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 Lisy a ovíjeãky Pöttinger ROLLPROFI 97+030.08.0304 ROLLPROFI lisy s kombinovan m systémem Základní charakteristika lisu na kulaté balíky firmy Pöttinger: Kombinovan systém s pevnou komorou to nejlep í

Více

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG10 aï WG40 (12,5 550 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování plynu Plynové hofiáky Weishaupt WG1 aï WG4 (12,5 55 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi

rokû Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Pokroková svafiovací mikrotechnika Bezpeãnû vyrábût s pístov mi dávkovaãi Vydání XXVI Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH 25 rokû Pfied ãtvrtstoletím byla vize zmûnûna ve skutek. Co uvedla do chodu jedna osoba, h be dnes s mnoh m a mnoh mi. A aãkoli se vzhled zmûnil, pûvodní

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic

Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic Návod pro instalaci Plynov teplovodní kombinovan závûsn kotel s elektronikou Bosch - Heatronic 6 0 60 6 CZ (0.98) OSW -./G Junkers Bosch Gruppe Z/ZW - MF K Pro Va i bezpeãnost JestliÏe ucítíte zápach plynu:

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka

KAIMANN GmbH D-33161 Hövelhof Hansastraße 2-5 Tel.: +49(0)52 57-9850-0 Fax: +49(0)52 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de. MontáÏní pfiíruãka KAIMANN GmbH D-6 Hövelhof Hansastraße -5 Tel.: +9(0)5 57-9850-0 Fax: +9(0)5 57-98 50-590 E-Mail: info@kaimann.de MontáÏní pfiíruãka Dostává se Vám do rukou montáïní pfiíruãka, která má za cíl maximálnû

Více

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801

Nová dimenze. Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! OBSAH. Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 UF 1 Nová dimenze Náskok díky designu, inovacím a spolehlivosti! Postfiikovaãe UF 901 / UF 1201 / UF 1501 / UF1801 Velk objem nádrïe: 900, 1200, 1500 nebo 1800 litrû Velké a malé pracovní zábûry postfiikovacích

Více

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina

Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C. Návod k pouïití. âe tina Návod k pouïití Rider 11 Rider 11C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Teoretické základy kondenzaãní techniky

Teoretické základy kondenzaãní techniky Teoretické základy kondenzaãní techniky Základy hydraulického zapojování kondenzaãní techniky Chyby v hydraulice s kondenzaãní technikou V poãet roãní provozní úãinnosti kondenzaãního kotle a dal í informace

Více

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy

MĚĎ ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK. Sešit řešení. je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy MĚĎ je to nejlepší pro rozvod vody, plynu a pro vytápěcí soustavy ODBORNÁ INSTALACE MĚDĚNÝCH TRUBEK Sešit řešení Obsah 1. Základy 4 5 2. Dûlení a oh bání 6 9 3. ZpÛsoby spojování 10 13 4. Instalaãní techniky

Více

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM

Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Pöttinger LION VITASEM AEROSEM TERRASEM Rotaãní brány Secí stroje 97+230.08.1004 Dynamická cesta Rostlinná v roba prodûlala v posledních desetiletích obrovsk rozmach. lechtûní, hnojení, ochrana rostlin

Více

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt

info V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov Informace o produktech Weishaupt info Informace o produktech Weishaupt V robní program Weishaupt Hofiáky Topné systémy Technika MSR Automatizace budov 2 Kvalita vytváfií dûvûru Firma Weishaupt je jiï pfies 50 let vedoucím v robcem techniky

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator

Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Installation, Operating and Maintenance Instructions Hinged Gate Operator Instrukcja monta u, eksploatacji i konserwacji Nap d do bram rozwiernych Návod k montáïi, provozu a údrïbû Pohon otoãn ch bran

Více