Snadno dostupn Pevn do ruky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Snadno dostupn Pevn do ruky"

Transkript

1 S TA R R O B U S T N Í V E S T R A N N H O Á K NOVINKA Snadno dostupn Pevn do ruky S nov mi ventily. Pro velká prûtoková mnoïství. Snadno obsluhovatelné. Pro svafiování, nahfiívání, tepelné dûlení Ventily jsou dimenzovány pro trvalé namáhání a jsou v pfiípadû potfieby snadno vymûnitelné. To zvy uje Ïivotnost rukojeti a umoïàuje hospodárn provoz. Extrémnû zatíïitelné. Ventilov kryt nov ch svafiovacích rukojetí (vãetnû závitu) je z mosazi. Tento materiál zaruãuje vysokou odolnost proti nárazu a stálost pfii agresivních vlivech. Obû odnímatelné poloviny krytu rukojeti jsou z hliníku a jsou opatfieny prá kov m povlakem.. Pro rûzné materiály a pracovní postupy. S robustním hofiákov m systémem STAR firmy Messer sváfiecí technika jste co nejlépe vyzbrojeni i pro velmi tûïké podmínky. Kombinace rûzn ch rukojetí a hofiákov ch nástavcû urãují jejich vlastnosti, a to zcela individuálnû podle Va ich potfieb. Dobfie se drïí díky ergonomickému tvaru rukojeti. Vysoká bezpeãnost za extrémních podmínek. Vysoká bezpeãnost proti zpûtnému lehnutí pfii velk ch prûfiezech. Ty zaji Èují prûtok dostateãného mnoïství pfii vysok ch v konech a mal ch tlacích u. V podniku jsou zhotoveny s certifikátem DQS. Zvlá tní tvar rukojetí z nového sortimentu STAR od firmy Messer svafiovací technika se orientuje podle anatomie lidské ruky. ProhlubeÀ pro palec a podélná vodicí hrana usnadàují uchopení a vedení hofiáku. Dostateãn odstup mezi ventily Monobloc umoïàuje pfii boãním uspofiádání ventilû dobrou moïnost obsluhy i pfii pouïívání rukavic.

2 V estrann hofiák Messer vyvinul pro autogenní techniku hofiákov systém, kter m zvládnete bez námahy i obtíïné úkoly. Je to systém STAR. Pfiístroje jsou v konné a bezpeãné. Hofiákov systém STAR vyhovuje platn m normám a pfiedpisûm pro ochranu proti úrazûm a pro bezpeãnost práce. V echny jednotlivé díly systému STAR jsou dimenzovány na trvalé namáhání a vyznaãují se kompaktním provedením. To znamená, Ïe jsou zapotfiebí malé náklady na údrïbu a málo náhradních dílû. Pracovní rozsahy Svafiování: od 0, aï do 30 mm tlou Èky (viz tab. 2) Letování a nahfiívání: (viz tabulky 3) ezání plamenem: od 3 do 200 mm tlou Èky (viz tab. 612) Hofilavé y Acetylén = A: ke svafiování, letování, fiezání plamenem, ohfiev sáláním a rovnání plamenem Propan, Methan (zemní ), smûsi methylu a Propadienu (MAPP aj..) = PMY, Grieson = F: k letování, nahfiívání a fiezání plamenem. ZpÛsob práce Pracují na principu injektorového sání: proudící kyslík vyvolává na stranû u podtlak. Vniknutí u do kyslíkového vedení a naopak do vedení u není pfii odborném pouïívání moïné. Tato bezpeãnost proti zpûtnému vniknutí u je oznaãena na smû ovacím systému znaãkou. _. Rukojeti STAR Je moïno vybírat mezi dvûmi rukojeèmi s rûzn m uspofiádáním ventilû: postrannû anebo v pravém úhlu. Rukojeti Vám poskytnou tyto v hody: v echny nástavce fiady STAR jsou pouïitelné (prûmûr dfiíku 20 mm) bezpeãné utûsnûní se samonapínacím radiálním tûsnûním (OkrouÏky) na nástavcích; proto postaãuje dotaïení pfievleãné matice rukou velmi malá váha dobfie uchopiteln tvar rukojeti odolné proti úderu, obû poloviny krytu z hliníku s prá kov m potahem Pfiipojení hadic na drïáky je provedeno podle DIN 842. STAR mezinárodnû Obû rukojeti STAR mohou b t dodány s pfiívody u obvykl mi v zemi odbûratele. Pfiesnûj í informace mûïete získat u svého odborného dodavatele svafiovací techniky Messer, anebo pfiímo u firmy Messer Cutting & Welding. Svafiovací nástavce STAR V echny svafiovací, smû ovací a tlakové trysky jsou snadno vymûnitelné. Zpevnûná stûna otvoru svafiovací trysky zaruãuje ostfie ohraniãen kuïel plamene. Svafiovací nástavce dostanete v rûzn ch provedeních odpovídajícím rûzn m úkolûm, které se mají zvládnout svafiováním. a letovací nástavce STAR S vymûniteln mi mi pro bodov nebo plo n ohfiev. Víceotvorové trysky mají men í hluãnost oproti jednootvorov m tryskám pfii stejném v konu. nástavce STAR Ovládací prvky pro kyslíkové ventily pro fiezání je buì páãka s pruïinou nebo ruãní koleãko. Pro fiezání jsou k dispozici tfii konstrukãní provedení: pro normální fiezné práce pro práce s velk m tepeln m zatí Ïením pro fiezání slab ch plechû

3 STAR: siln systém TRYSKY STAR 210A 410A KONSTAN FBA FA ZA FPM ZPM FPMY ZPMY AB NORM AR ARS PLRC LPN GRICUT 8281 AGN THERM FF NÁSTAVEC STAR EZACÍ NÁSTAVCE STAR Nástavec pro tryskání plamenem plamene 0, 100, 10 mm, pro sálavé plaménky, pro odrezování, zbavování okují, fosfátování plamenem. Nástavec pro rovnání plamenem 9230A/PMY 4230A 8730A/PMY 2730A 1730A Pfiepínateln, voliteln s 3/2 nebo /3 plaménky. s ruãním ventilem pro fiezací kyslík a s vysunutou hofiákovou hlavou pro trysky smû ující AGN/GRICUT 8281 PMY s ruãním ventilem pro fiezací kyslík a pro hofiákovou hlavu s kruhov mi mi NORMA s pákov m ventilem pro fiezací kyslík s hofiákovou hlavou pro trysky smû ující AGN/GRICUT 8281PMY s pákov m ventilem pro fiezací kyslík s hofiákovou hlavou pro blokové trysky AB 2230A (obr.) s pákov m ventilem pro fiezací kyslík s hofiákovou hlavou pro krouïkové trysky ARS, pfiíp. se tûrbinov mi mi 1230A (obr.) provedení s ruãním ventilem provedení s ruãním ventilem SVA OVACÍ A NAH ÍVACÍ NÁSTAVCE STAR Svafiovací 210A nástavec Pracovní rozsah od 0, mm do 30 mm. Ostfie ohraniãen kuïel plamene vlivem vytvrzené svafiovací trysky. Svafiovací, smû ovací a tlakové trysky jsou lehce vymûnitelné. Trubkov svafiovací nástavec 410A ohebn Pracovní rozsah od 1 do 9 mm pro práci v tûïko pfiístupn ch místech. Smû ovací trubice je z mûdi. Svafiovací a nahfiívací nástavec KONSTANTHERM Pracovní rozsah 9 aï 14 mm a 20 aï 30 mm, ke svafiování a nahfiívání na místech, která jsou silnû tepelnû zatíïena. nástavec FB A Velikost aï 9, s niï í h ladinou hluku (podstatnû ti í neï obvyklá provedení: Velikost 8 pod 8 db (A). MÛÏe se proto upustit od ochrany proti h luku). nástavec F PM FA velikost 8,9: FPM a FPMY velikost 8,10,12 s více dírkami pro plo n ohfiev. ZPM velikost 8,10,12 s tryskou s jedním otvorem k bodovému ohfievu a letování. FBA FA FPM ZPM FY ZY RUKOJETI STAR STAR 2210 rukojeè STAR s postranním uspofiádáním STAR 1210 rukojeè STAR s uspofiádáním v pravém úhlu

4 Pfiehled dílû Tabulka 1 DRÎÁKY 2) 3) STAR 1210 se závitem pro pfiipojení hadic 2) 3) STAR 2210 se závitem pro pfiipojení hadic (Hadice a hubice spolu musí souhlasit!) âísla PRVKÒ SA = zvlá tní vybavení 2) = nástavec na hadici s pfievleãnou maticí 6,3/8 mm l.w. (DIN 842) 3) = nástavec na hadici s pfievleãnou maticí 8/8 mm l.w. (DIN 842) Tabulka 2 VYMùNITELNÉ SVA OVACÍ NÁSTAVCE A TRYSKY, KONSTANTHERM ÎÁRUVZDORNÉ SVA OVACÍ NÁSTAVCE Svafiovací rozsah (ocelov plech) mm Svafiovací nástavec S TAR 210A Svafiovací trysky âísla DÍLU Trub. svafi. nástavec S TAR 410A ohebn Trubkové svafiovací trysky KONSTANT THERM svafiovací nástavec KONSTANT THERM ochranná pouzdra stejná jako u 1) y ca. (l/h) ca. (l/h) bar 0, , Acetylén 0, Kyslík 1) u pfii neutrálním nastavení plamene je pfiibliïnû stejná jako spotfieba ; pfii nahfiívání je pfiebytek, pfii letování se doporuãuje pfiebytek u. Tabulka 4 NÁSTAVCE PRO TRYSKÁNÍ PLAMENEM STAR Velikost âíslo prvku Nástavec pro tryskání plamenem (bar) u (bar) u plamene T A 0 T A 100 T A ,2 3,7 0, 0,6 0,7 1,0 3, T PM 0 T PM 100 T PM ,9 3,7,3 7,3 9,4 11,0 1,0 1,4 3, (zemní ) T PM 0 T PM 100 T PM ,9 3,7,3 7,3 9,4 11,0 2,1 2,7 3,9,4 7,0 8, MAPP a jiné T Y 0 T Y 100 T Y 10 T Y 200 T Y 20 T Y ,9 2,7 3,8,, 7,9 7,6 1 9, 13, 11,6 16, 0, 1,0 1,2 0, 1,1 1,6 1,6 2,3 3,1 2,7 3,9 3,3 4, DrÏák ) STAR s hadicov mi pfiípoji G 3/8/G 3/8 /LH k nástavci pro otryskávání plamenem. Tabulka NÁSTAVCE PRO ROVNÁNÍ OZNAâENÍ velikost 3/2, 24 mm velikost 3/2, 46 mm velikost 3/2, 24 mm velikost 3/2, 46 mm Typ A 3/2 Typ A 3/2 Typ A /3 Typ A /3

5 Tabulka 3 NÁSTAVCE A TRYSKY PRO LETOVÁNÍ, NAH ÍVACÍ NÁSTAVCE A TRYSKY STAR Tryska (velikost) âíslo prvku Letovací a nahfiívací nástavce Letovací a nahfiívací trysky (bar) u (bar) u FBA FBA 6 FBA 7 FBA 8 FBA 9 FBA ,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 0,7 1,10 1,1 1,66 1,63 2,30 2,30 3,32 3,9, 4,4 6,1 0,7 0,6 07 0,68 1,0 1,0 0 1,48 2,10 2,10 3,00 3,,0 4,1, FA 8 FA ,0 3,0 2,3 2,7 3,2 9 2,1 2,9 3, ZA 9 ZA 10 s ochrann m krouïkem ,0 30 4,0 3,3 4,7 4,6,8 04 3,0 4,3 4,2,3 FPM 8 FPM 10 FPM ,0,0,0 8, 6,0,7 14,0 11,0 33,0 0,1 0,6 1,0 0, 0,67 1,60 2 3,73 2,83 8,80 ZPM 8 ZPM 10 ZPM ,0,0,0 8, 6,0,7 14,0 11,0 33,0 0,1 0,1 0,6 1,6 0,67 1,60 2 3,73 2,83 8,80 FPMY 8 FPMY 10 FPMY ,0,0,0 8, 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0,1 0, 1,0 0, 1,7 0, 1,6 3,7 3,4 9,2 ZPMY 6 ZPMY 8 ZPMY 10 ZPMY ,0 3, 1,0,0,0 8, 1,3 3,0 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0,1 0,1 0, 1,0 0, 1,7 0, 1,6 3,7 3,4 9,2 (zemní ) FPM 8 FPM 10 FPM 12 ZPM 8 ZPM 10 ZPM ,0 4,0 4,0,0 1,0 4,0 4,0,0,1,7 11,0 11,0 21,0,1,7 11,0 11,0 21,0 0, 1,0 1,6 0,1 0, 1,2 3,80 4,20 8,10 8,10 1,0 3,80 4,20 8,10 8,10 1,0 FPMY 8 FPMY 10 FPMY ,0,0,0 8, 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0, 1,0 0, 1,7 1,4 4,4 4,2 1 9,6 2,9 ZPMY 6 ZPMY 8 ZPMY 10 ZPMY ,0 3,,0,0,0 1,3 3,0 1,9 6,0,7 14,0 13,0 21,9 0, 1,0 0, 1,7 1,0 1,4 4,4 4,2 1 9,6 16,2 MAPP a jiné FPMY 8 FPMY 10 FPMY ,0,0,0 8, 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0,1 0, 1,0 0, 1,7 0,6 1,9 4,7 4,3 11,7 ZPMY 6 ZPMY 8 ZPMY 10 ZPMY ,0 3,,0,0 8, 1,3 3,0 1,9 6,0,7 14,0 13,0 3,0 0,1 0,1 0, 1,0 0, 1,7 1,0 0,6 1,9 4,7 4,3 11,7 GRIESON FF 8 FF 10 FF ,0 3,6,0 6,0 0, 0, 0, 1,7 2,3 2,8 2,8 3,2 ZF 6 ZF 8 ZF 10 ZF ,0 4,0,0 6,0 0, 0, 0, 0, 2,1 2,3 2,8 2,7 3,2

6 Tabulka 6 EZACÍ NÁSTAVCE S PÁKOU A PRUÎINOU EZACÍ NÁSTAVCE S RUâNÍM KOLEM Typ ãíslo prvku Typ ãíslo prvku TYP TRYSKY 1730 A A pro dráïkované trysky ARS (viz tab.7) 4230 A pro mezikruhové trysky NORMA (viz tab.8) 2730 A A pro kompaktní trysky AB (viz tab.9) 1730 PMY PMY pro dráïkované trysky LPN nebo PLRC (viz tab ) 820 A/PMY pro smû ovací trysky AGN nebo GRICUT 8281PMY (viz tab.10) 8730 A/PMY A/PMY pro smû ovací trysky AGN nebo GRICUT 8281PMY (viz tab.10) se zapu tûnou hofiákovou hlavou (viz tab. 10) Tabulka 7 DRÁÎKOVANÉ TRYSKY ARS PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 1730 A, 1230 A u (bar) u ,0,0,0,0 6,0 1 2,4 2,7 4,0,0 6,0, 6, 1,9 2,6 4,0 4,8 4,3,1,6 6,7 8,6 1 1,4 20,7 0, ,6 1,16 Tabulka 8 MEZIKRUHOVÉ TRYSKY NORM A PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 4230 A (bar) u (bar) u } } ,0,0 3,0,0 3,0 6,0 6,0 3,0 4,0,0 1,0 3, 3, 6,0 1,2 2,8 2,8,1,1 8, 16,0 2 0, 0, 0, 0,6 0,6 1,0 1,0 1,2 Tabulka 9 KOMPAKTNÍ TRYSKY A B PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 2730 A Trysky (bar) u (bar) u ,0 4,0,0,0 6,0 8,0 3,0 3,0 3, 4,0 6,0 3, 3,0 4,0 3,,,0 6,0 1,6 2,8 3,,3 6, 8,0 10,0 13,0 1,0 19,0 0, 0, 0,6 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 Tabulka 10 TRYSKY SMù UJÍCÍ PLYNY AGN PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 8730 A/PMY, 820 A/PMY, 9320 A/PMY Trysky (bar) u (bar) u ,0 7,0,0 7,0,0 7,0,0 7,0,0 7,0,0 10,0 3, 4,0 3, 3,0 4,0 3,,,0 6, 1,2 1,64 2,16 3,23 3,23 4,46 4,46,46 8,36 9,77 12,97 14,91 0, ,6 0,6 0,67 0,67 1

7 Tabulka 10 a TRYSKY SMù UJÍCÍ PLYNY GRICUT 8281 PMYID PRO EZACÍ NÁSTAVCE 8730A/PMY, 820 A/PMY, 9230A/PMY , 3,0 3,0,,0 6,0, 6, 2,7 3,1 3,4 4,2 4,4,0 6,2 7,2 9,7 11,1 13,7 1, u (bar) u ,0 0,6 (zemní ) , 3,0 3,0,,0 6,0, 6, 2,7 3,1 3,4 4,2 4,4,0 6,2 7,2 9,7 11,1 14,3 16,9 4 1,20 MAPP a jiné , 3,0 3,0,,0 6,0, 6, 2,7 3,1 3,4 4,2 4,4,0 6,2 7,2 9,7 11,1 13,7 1, 0 3 0,60 Tabulka 11 DRÁÎKOVANÉ TRYSKY PLRC PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 1730 PMY, 1230 PMY u (bar) u ,0 10,0 3, 3,0,0 6,0, 6, 2,6 3,0 3,2 4,1 4,3 4,9 6,1 7,1 9,6 11,0 14,3 16, ,67 (zemní ) ,0 10,0 3, 3,0,0 6,0, 6, 2,6 3,0 4,3 4,9 4,3 4,9 6,1 7,1 9,6 11,0 14,3 16,9 1,26 Smû n hofilav MAPP a jiné ,0 10,0 3, 3,0,0 6,0, 6, 2,6 2,6 3,7 4,3 3,7 4,3,4 6, 9,2 10,6 13,7 1, 0, Tabulka 12 DRÁÎKOVANÉ TRYSKY LPN PRO EZACÍ NÁSTAVCE STAR 1730PMY, 1230PMY u (bar) u svíti ,0 10,0 3, 3,0 4,0,,0 6,0, 6, 2,6 3,0 3,2 4,1 4,3 4,9 6,1 7,1 9,6 11,0 14,3 16,9 minimálnû: 0,00 bar normál: bar 1,9 3, ,0 10,0 3, 3,0 4,0,,0 6,0, 6, 2,6 3,0 3,2 4,1 4,3 4,9 6,1 7,1 9,6 11,0 14,3 16,9 minimálnû: 0,00 bar normál: bar 0,67 (zemní ) ,0 10,0 3, 3,0 4,0,,0 6,0, 6, 2,6 2,6 3,2 4,1 3,7 4,3,4 6, 9,2 10,6 14,3 16,9 minimálnû: 0,00 bar normál: bar 1,26

8 P ÍSLU ENSTVÍ âíslo DÍLU Hofiákov vozík pro fiezací nástavky s otoãnou hlavicí KruÏítková tyã pro kruhové fiezy /o 100 aï 900 mm Kruhové vodítko s kuliãkov mi loïisky pro kruhové fiezy /o mm Kruhové vodítko pro prodlouïené fiezací nástavce âistiã Klíã pro hofiáky Tryska pro fiezání hlavic n tû NK 8310A pro fiezací nástavec STAR 8730, STAR 9230 a STAR Kazeta z ocelového plechu STAR Kazeta z ocelového plechu pro montáïní vybavení STAR Kyslíková hadice 6 x mm Hadice u 9 x 3, mm Zapalovaã u ve tvaru pistole Br le Primus A DIN Sortiment hofiákû STAR Je úãelné uchovávat Vá sortiment hofiákû STAR v ocelové plechové krabici. Tak udrïíte svou sestavu hofiákû chránûnou a v pohotovosti. Hofiákovou sestavu si vyberete individuálnû podle druhu Va ich prací. Abychom Va i volbu ulehãili, nabízíme sestavy pro rûzné pouïití. KaÏdá z tûchto sestav obsahuje: 1 rukojeè, 6 sváfiecích nástavcû, sváfiecí vozík, kruhové vodítko, klíã na hofiáky a ãistiã. Svafiovací rozsah 0, aï 14 mm, rozsah fiezání 3100 mm. Provedení rukojetí, fiezacích nástavcû a viz pod garniturami A aï P. MontáÏní vybavení STAR Rozsah svafiování 0, aï 30 mm, rozsah fiezání 3200 mm. Kompletní vybavení ke svafiování, letování, nahfiívání a fiezání plamenem.. S redukãním ventilem CONSTANT pro kyslík a, rukojeè STAR 2210, 8 sváfiecích nástavcû, fiezací nástavec s pákou s ovládací páãkou 1730A a s dráïkovan mi mi ARS, hofiákov m vozíkem, klíãem pro hofiáky, po 10 m hadice pro kyslík a hofilav, svorky na hadice, zapalovaã u, ochranné sváfieãské br le, ãistiã, v ocelové plechové skfiíàce. Objednací ãíslo Ostatní sestavy garnitur podle pfiání ada A RukojeÈ STAR 2210, svafiovací nástavec s ovládací pákou a 1730A a dráïkovan mi mi ARS. Objednací ãíslo ada B RukojeÈ STAR 2210, s fiezacím nástavcem s ovládací pákou 2730A a s blokov mi mi AB. Objednací ãíslo Vá partner pro styk s firmou Messer Technogas s.r.o. Messer Technogas s.r.o. Zelen pruh 99, Praha 4 Tel.: 02/ ; Fax: 02/

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem

Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem BEZPEâNÉ P ÍSTROJE OD FIRMY MESSER Za bezpeãnost se zaruãujeme sv m dobr m jménem Filtr z nerezové oceli Plynov zpûtn ventil zabraàuje zpûtnému toku media Eurorychlo umoïàuje rychlé plynotûsné pfiipojení

Více

Ceník autogenní techniky

Ceník autogenní techniky Ceník autogenní techniky Platný od 01.07.2015 Centrála: Sklad Kladno: Messer Technogas s. r. o. Průmyslový areál Poldi Dříň č.p. 666 Zelený pruh 99 272 03 Kladno Dříň 140 02 Praha 4 tel.: +420 312 644821-4

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie

PROFESIONÁLNÍ. V estranné plynové hfiebíkovaãky. Plynová hfiebíkovaãka pro aplikaci dfievo na dfievo. hmotnost (kg) síla úderu (J) energie Katalóg SPIT PROFESIONÁLNÍ (kg) V estranné plynové hfiebíkovaãky síla úderu (J) energie pro elektrikáfie plynová náplà 3,6 82 (bez CFC) PULSA 700E pro sádrokartonáfie plynová náplà 3,6 100 (bez CFC) PULSA

Více

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana...

SVÁ EâKY MMA. Strana...598 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ. SVÁ EâKY MIG/MAG. SVÁ EâKY TIG SVA OVÁNÍ PLYNEM. Strana...602-603. Strana... SVÁ EâKY MMA Strana...598 SVÁ EâKY MIG/MAG SVÁ EâKY TIG 885 SVA OVÁNÍ PLYNEM 885 P ÍSLU ENSTVÍ KE SVA OVÁNÍ Strana...599-600 Strana...601 Strana...602 Strana...602-603 Sekce 9 Obsah 9 Oznaãení Skupina

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny

LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny LOC-LINE hadice pro chladicí kapaliny KLÍâEM SYSTÉMU LOC-LINE JE JEDNODUCHOST A ÚâELN TVAR hadice LOC-LINE se dodávají ve 4 velikostech (1/ 4, 1/ 2, 3/ 4 2 1/ 2 ). ke v em velikostem nabízíme irok v bûr

Více

SVĚT AUTOGENNÍ TECHNIKY

SVĚT AUTOGENNÍ TECHNIKY Flaschendruckminderer für Stickstoff ORIGINÁL MESSER SVĚT AUTOGENNÍ TECHNIKY Originál Messer kvalita a bezpečnost V roce 1898 založil Adolf Messer společnost vyvinutím prvního autogenního hořáku na svařování

Více

odjehlovací systém K A T A L O G 2007

odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém K A T A L O G 2007 odjehlovací systém NOVINKY 6 7 ŠKRABÁKY 6 7 KRABÁK NOGA 3 PRO VĚTŠÍ ZÁBĚR KRABÁK NOGA 5 S nože ( 3,2 mm) TELE S KRABÁK NEV MùNN TUÎKOV KRABÁK RB TUÎKOV KRABÁK NG-1

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava

Kontejnery. 1. Povrchy. 3. Technické detaily a v bava Kontejnery 1. Povrchy Desky kontejnerû jsou provedeny v melaminové fólii, v dezénech edobílá, achátová edá (tzn. stfiední edá), ãerná perliãka, tfie eà, hru ka, bfiíza, buk, granit, stfiíbrná, javor-jantar

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii

Katalog. Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Katalog 2007 Modulární rozvodnice Pragma V dokonalé harmonii Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 A Okken krytí IP 31, IP

Více

STARCUT - Nová generace Pro fiezání plamenem do 500 mm a k dráïkování kyslíkem

STARCUT - Nová generace Pro fiezání plamenem do 500 mm a k dráïkování kyslíkem STARCUT - Nová generace Pro fiezání plamenem do 500 mm a k dráïkování kyslíkem Vysoká stabilita díky trojúhelníkovému uspofiádání trubice z u lechtil ch kovû, obzvlá tû v pfiípadû prodlouïen ch provedení.

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín

SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská Kolín SCAME-CZ, s.r.o. Tfiídvorská 388 280 00 Kolín tel.: +420 321 726758 fax.: +420 321 728525 http://www.scame.cz e-mail: scame@scame.cz MBOX Series Rozvaděče pro staveniště MBOX Série ROZVADĚČE PRO STAVENIŠTĚ

Více

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm

01-P1. Pfiíslu enství. Modul: Odkoufiení pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém Ø 60/100 mm ekce: Vodorovné odkoufiení skrz obvodovou stûnu (trubka v trubce), ø 60/00 mm vislé odkoufiení skrz stfiechu (trubka v trubce), ø 60/00 mm Odkoufiení do LA komínû (trubka v trubce), ø 60/00 mm Typ odkoufiení

Více

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015

Návod k obsluze. Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 Návod k obsluze Vysavaã bez sáãku na prach MC-E8011 MC-E8013 MC-E8015 OBSAH DÛleÏité bezpeãnostní pokyny......................................... 3 A - Popis hlavních dílû pfiístroje...........................

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.

TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz. TOKOZ a. s., Santiniho 20/26, 591 02 Îìár nad Sázavou 2, âeská republika tel.: +420 566 802 111, fax: +420 566 802 102, e-mail: mbox@tokoz.cz, www.tokoz.cz OS kování TOKOZ V pouïití pro dfievûná okna otevíravû

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele

Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty. Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technika povrchov ch úprav pro velkorozmûrné komponenty Nabídka technologií tryskání, nástfiiku, su ení a manipulace od jednoho dodavatele Technicky vyspûlá a dlouhodobû hospodárná tryskací technika 1.

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

MOBILNÍ HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE

MOBILNÍ HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE Kat. číslo EAN Popis MOBILNÍ HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE Mobilní hořáky pro letování natvrdo a naměkko s plynem MAP//pro 472 3189640004726 Mobilní hořák VULCANE EXPRESS piezo-zapalování pomocí spouště, hořák

Více

vydání 1/2017 RUČNÍ ŘEZACÍ HOŘÁKY A HUBICE

vydání 1/2017 RUČNÍ ŘEZACÍ HOŘÁKY A HUBICE vydání /207 RUČNÍ ŘEZACÍ HOŘÁKY A HUBICE ZPŮSOBY SMĚŠOVÁNÍ HOŘLAVÝCH PLYNŮ S KYSLÍKEM PRINCIP ČINNOSTI SMĚŠOVACÍ HUBICE SE SYSTÉMEM COOLEX TEPELNÉ ZATÍŽENÍ ŘEZACÍ HUBICE Hlava hořáku Řezací kyslík Nahřívací

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE

Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek ERGO OFFICE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá),

Více

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit

je nov, elegantní a praktick systém z PVC pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. Canalsplit Kanály analsplit je nov, elegantní a praktick systém z PV pro jednoduchou instalaci potrubí klimatizaãních a chladicích okruhû. analsplit se lehce montuje pomocí vrutû a hmoïdinek. Trubky jsou uchyceny

Více

SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY

SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY ZPŮSOBY SMĚŠOVÁNÍ HOŘLAVÝCH PLYNŮ S KYSLÍKEM PRINCIP ČINNOSTI SMĚŠOVACÍ HUBICE Hlava hořáku Řezací kyslík Nahřívací kyslík Hořlavý plyn TEPELNÉ ZATÍŽENÍ HOŘÁKU

Více

SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY

SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY SVAŘOVACÍ A ŘEZACÍ SOUPRAVY OHŘÍVACÍ HOŘÁKY vydání 1/2017 ZPŮSOBY SMĚŠOVÁNÍ HOŘLAVÝCH PLYNŮ S KYSLÍKEM PRINCIP ČINNOSTI SMĚŠOVACÍ HUBICE Hlava hořáku Řezací kyslík Nahřívací kyslík Hořlavý plyn TEPELNÉ

Více

Vý robní katalog 2006 /2007

Vý robní katalog 2006 /2007 Vý robní katalog 2006 /2007 Divize svařovací techniky MIG/MAG WIG Svafiování obalenou elektrodou Plazma Laser DeltaSpot TransCut 300 Automatizace RÛzné Zdroje pro manuální svafiování Ruãní hofiáky Zdroje

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Vý robní katalog 2006 /2007

Vý robní katalog 2006 /2007 Vý robní katalog 2006 /2007 Divize svařovací techniky TransTig 1600 / 1700 Svafiování obalenou elektrodou Ocele Duplex Pfiepínatelné zapalování -dotykové / VF MoÏnost dálkové regulace Bezpeãnostní kód

Více

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu

Radiátorové ventily. pro v echny termostatické hlavice a servopohony. Vítûz testu Radiátorové ventily pro v echny termostatické hlavice a servopohony Vítûz testu Termostatické radiátorové ventily Obsah strana Radiátorové ventily Standard 3 Popis 3 Konstrukce 3 PouÏití 4 Objednací ãísla

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla

sensonic Měřič tepla a průtoku Nejmodernější elektronika pro měření tepla typové schválení TCM 311/00-3360 Měřič tepla sensonic Nejmodernější elektronika pro měření tepla II Měřič tepla a průtoku Popis funkce Novou generaci mûfiiãû tepla sensonic II tvofií dvû stavební fiady. Kompaktní verze sensonic II integruje poãítadlo,

Více

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350

PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel. podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Brou ená nástrojová ocel podle normy DIN 59350 PRECIZ, s.r.o. Rok zaloïení: 1995 Registrace: Sídlo: Provozovna: Pfiedmût ãinnosti: PÛsobnost: Vybavení: Krajsk soud v Brnû oddíl C, vloïka

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

průřezů všech proud vedoucích součástí pro vysoké proudové zatížení. Svařovací hořáky řady ABIMIG 450 jsou vhodné především pro vysokovýkonové

průřezů všech proud vedoucích součástí pro vysoké proudové zatížení. Svařovací hořáky řady ABIMIG 450 jsou vhodné především pro vysokovýkonové MIG/MAGsvařovací hořáky ABIMIG 450 ABIMIG 450 T plynem chlazené Technická data podle EN 60 974-7: Zatížení: 450A CO 2 400A směsný plyn M 21 podle DIN EN 439 60% DZ Drát : 1,0 2,4 mm BINZEL. Pro kaïd pfiípad

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna

SIBRAL. Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna Volná vlna z hlinitokfiemiãit ch vláken Krácená hlinitokfiemiãitá vlákna 969 J / kg / K max. 0,1 % hmotnosti Obsah granálií 0,2-0,5 mm max. 18 % 0,5-1 mm max. 2 % nad 1 mm max. 0,5 % Chemické sloïení SiO

Více

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ

ŘADA 3 3L ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 24255) STANDARDNÍ ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA podle EN 733 (dříve DIN 55) STANDARDNÍ Odstfiedivá ãerpadla s axiálním vstupem podle EN 733 (dfiíve DIN 55) vyrobená z nerezové oceli AISI 30 (fiada 3) a AISI 3L (fiada 3L); pouïití

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, výdejní pistole a další - základní příslušenství pro každodenní provoz

Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, výdejní pistole a další - základní příslušenství pro každodenní provoz Hadicové navíjeèe, výdejní pistole a prùtokomìry Automatické hadicové navíječe, elektronické průtokoměry, výdejní pistole a další - základní příslušenství pro každodenní provoz Pokud pro olej, mazivo,

Více

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY

VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY VÝROBKY A SYSTÉMY PRO ELEKTRICKÉ INSTALACE A DATOVÉ ROZVODY Nouzové osvětlení Nouzová svítidla, komponenty adresovatelného osvětlení, invertery Str. 492 Systém adresovatelných svítidel Str. 500 Strio 2

Více

POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ RYCHLOSPOJKY MOSAZNÉ FITINKY

POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ RYCHLOSPOJKY MOSAZNÉ FITINKY POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ RYCHLOSPOJKY MOSAZNÉ FITINKY vydání 2/207 NERISKUJTE A NECHTE SI ZKONTROLOVAT VAŠI POJISTKU PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ Seznam GCE zkušebních autorizovaných středisek najdete

Více

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti

PrÛmyslové vpusti. ACO katalog. ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti ACO katalog ACO Produktový katalog 2008 PrÛmyslové vpusti PrÛmyslové vpusti Pfiehled systému Odolnost spojû proti korozi je zaji tûna pasivováním v mofiící lázni. Zesílené okraje vpusti

Více

Autorizovaný dovozce do ČR PIERCE & VALMEN s.r.o.

Autorizovaný dovozce do ČR PIERCE & VALMEN s.r.o. Autorizovaný dovozce do ČR PIERCE & VALMEN s.r.o. OBSAH Ruční řezací hořáky 2 Řezací trysky ruční: kyslík acetylen 4 Řezací trysky ruční: kyslík propan, LPG, Mapp 5 Profesionální nářadí kyslík - acetylen

Více

PouÏití a znaãení ãerpadel:

PouÏití a znaãení ãerpadel: PouÏití a znaãení ãerpadel: Ponorná drenáïní a kolová ãerpadla fiady WQ jsou urãena pro ãerpání zneãi tûn ch vod, kalû, spla kû, odpadních vod a vyãerpávání vody ze zalit ch sklepû, kanálû, v kopû apod.

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

Svařovací hořáky ABITIG plynem a kapalinou chlazené

Svařovací hořáky ABITIG plynem a kapalinou chlazené Svařovací hořáky ABITIG plynem a kapalinou chlazené V současné době nabízí firma Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co.KG Giessen v oblasti svařovacích hořáků pro svařování netavící se elektrodou

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty

dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty Detail nosného rá Spacial 6000 systém fiadov dvû základní provedení sloïená skfiíà souprava; skfiíà rozloïená na jednotlivé komponenty sloïená skfiíà Rozsah dodávky: sestavená skfiíà s dvefimi, zadním

Více

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno

Bezpeãnostní dvefie. Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpeãnostní dvefie Je dobré vûdût, Ïe v e je bezpeãnû uzavfieno Bezpečnostní dveře Hörmann na ochranu všech úseků JiÏ desetiletí vyrábí spoleãnost Hörmann provûfiené bezpeãnostní dvefie pfiesnû tak, jak

Více

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní

Kondenzaãní kotle ecotec. Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní kotle ecotec Nov trend ve vytápûní Kondenzaãní technika SniÏování spotfieby energie pfii vytápûní a ohfievu teplé uïitkové vody se v souãasné dobû jeví jako stále dûleïitûj í. Nejen stoupající

Více

roubení s pfievleãnou maticí - kovové / Quick Couplings ada BU 1000 / BU 1000 Series

roubení s pfievleãnou maticí - kovové / Quick Couplings ada BU 1000 / BU 1000 Series Technické údaje / Temperature range: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná / ny Pfiipojovací závit Válcov

Více

PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Dodavatel: MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: červen 2007 OBSAH: Dle tohoto katalogu je možno objednávat náhradní díly pro

Více

Svařovací technika a více WELDING24. Kompakt katalog 2008/2009

Svařovací technika a více WELDING24. Kompakt katalog 2008/2009 Svařovací technika a více Kompakt katalog 2008/2009 Vydání 8/2007 2 Svařovací technika & více - kompakt Vaší partneři naší společnosti v ČR Informace Vedení společnosti poradenství a prodej WELDING 24

Více

OBSAH CONTENT. Instruktážní a výukové plakáty. Instructional and educational play-bills. Objednávejte zdarma na www.gce.cz

OBSAH CONTENT. Instruktážní a výukové plakáty. Instructional and educational play-bills. Objednávejte zdarma na www.gce.cz Instruktážní a výukové plakáty Instructional and educational play-bills Objednávejte zdarma na OBSAH CONTENT Lahvový redukční ventil DIN+ Cylinder pressure regulator DIN+ Universální rukojeť U 7 Universal

Více

Ventily a jejich příslušenství

Ventily a jejich příslušenství Ventily a jejich příslušenství VENTILY PRO MOTOCYKLY, OSOBNÍ A DODÁVKOVÁ VOZIDLA 562 8889 W MOTOCYKLY Pryžové ventily Ventil. otvor Úhel zahnutí Max. hustící ø (mm) ( ) tlak (bar) TR-Nr. 562 2500 Ventil

Více

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití

YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, ãíslované Ïíly. Konstrukce. Technická data. PouÏití YY-JZ/-OZ (YSLY) Flexibilní ovládací kabely, vané Ïíly - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295, IEC 60228 tfi.5 - Izolace jádra ze speciální smûsi PVC - âerné Ïíly s opakujícím se bíl m váním dle

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti

OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti ZPRAVODAJ#99-9 OMEGA prûmyslové mûfiení ph & vodivosti p H m e t r y m û fi e n í v o d i v o s t i r e g u l á t o r y a d á v k o v a ã e p H s o n d y p fi e v o d n í k y k s o n d á m INTERNET: SUPER

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky

Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky Vydání Technick rádce Zemûdûlské pneumatiky www.conti-online.com Imprint Obsah Imprint 2001 Continental Aktiengessellschaft Hannover. Ve kerá práva vyhrazena Obsah této publikace je v sledkem mnoha let

Více

Ceník elektronáfiadí

Ceník elektronáfiadí 2006 Ceník elektronáfiadí Doporuãené ceny elektronáfiadí a pfiíslu enství Platí od 15. fiíjna 2005. Tento ceník ru í platnost ceníkû pfiedchozích. MODRÁ je DOBRÁ Vrtání, sekání a roubování Vrtaãky Typ

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Návod k montáïi. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Návod k montáïi http://www.blaupunkt.com Návod k montáïi Bezpeãnostní pokyny Po celou dobu montáïe a pfiipojení pfiístroje se musíte fiídit tûmito bezpeãnostními

Více

HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE

HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE HOŘÁKY A PLYNOVÉ KARTUŠE MOBILNÍ MINI-AUTOGEN 555K 8008004112295 555C 8008004002213 Kyslíková souprava: hořák s tryskou Ø 0,5 mm a náhradní tryskou Ø 0,65 mm, nehořlavá rukojeť, hadice 1,5 m, redukční

Více

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy

LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy The Professional Choice - in Fluid Management LOC2 Olejové chladicí agregáty s integrovan m obûhov m ãerpadlem pro prûmyslové hydraulické systémy Technická specifikace Olejov chladicí agregát LOC je urãen

Více

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk

KLIKNI SEM na kompletný sortiment obklady, dlažby a sanita, nájdete tu: http://www.obklady-dlazby-pezinok.sk SPRCHOVÉ KOUTY De Luxe DE LUXE PF 120 cm v plà Satinato dvefie 120 cm levé T 1241 YB dvefie 120 cm pravé (T 1239 YB) Sprchová vaniãka keramická 120 x 80 cm (T 1076 01) DE LUXE Q 80 x 90 cm pravá TC 835

Více

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu

Série FMA-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Série FM-900 Pfievodníky prûtoku vzduchu Operaãní manuál M1893/1294 Celkov popis Pfievodník FM-900 firmy OMEG je ideální pro ekonomické monitorování prûtoku vzduchu ve vzduchovodech a potrubích, protoïe

Více

PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRACÍ STROJE UNIMAC KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Dodavatel: MERON a.s., Masarykova 53, 742 45 Fulnek, Česká republika Datum vydání: červen 2007 OBSAH: Dle tohoto katalogu je možno objednávat náhradní díly pro

Více

STUDENOVODNÍ. profesionální vysokotlaké stroje

STUDENOVODNÍ. profesionální vysokotlaké stroje STUDENOVODNÍ profesionální vysokotlaké stroje 1 XT Domů nebo do firmy! 1 XT Základní vysokotlaký stroj pro občasné použití Kompaktní design Čerpadlo se třemi písty Automatický Start/Stop Nastavitelná rukojeť

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

Systémy nosníkových svorek

Systémy nosníkových svorek Systémy nosníkov ch svorek OBO nabízejí irokou fiadu aplikací. ento program je potfiebn zejména v oblasti staveb s ocelov mi konstrukcemi, pro upevnûní prvkû jakéhokoli druhu pod ocelov mi nosníky. ífie

Více

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy vyrovnání potenciálů Pro eliminaci nekontrolovan ch pfieskokû v domovní instalaci musí b t v echny kovové ãásti, v echna elektrická zafiízení a zafiízení ochrany pfied bleskem vzájemnû propojeny. Toto vyrovnání potenciálû

Více

Základní třída K 2 Compact

Základní třída K 2 Compact Základní třída K 2 Compact Obzvláště praktický vysokotlaký čistič K2 Compact řeší lehčí nečistoty v domácnosti v okamžiku a k tomu je lehce skladný a dá se snadno přepravovat. Vybavení: Integrovaný vodní

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka

,- MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... Havana novinka 2016 www.trs-nabytek.cz MATRACE VYSOKÉ KVALITY P I ZAKOUPENÍ JEDNÉ MATRACE DRUHÁ ZDARMA! Manila... 9.500,- Vysoce luxusní matrace s v born mi ortopedick mi vlastnostmi. Vrchní fialová antidekubitní nosná

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

V konové vypínaãe Mini Vario a Vario

V konové vypínaãe Mini Vario a Vario Obsah Mini Vario a Vario Pfiehled... strany 2 a 3 Mini Vario, In = 12 aï 2 A t Typová oznaãení... strany 4 aï 7 t Technické údaje... t Rozmûry, schémata... strany 26 a 27 Vario, In = 12 aï 175 A t Typová

Více

Opravy odlitkû ze edé litiny

Opravy odlitkû ze edé litiny Opravy odlitkû ze edé litiny Šedá litina je obtížně svařitelná. Byla vypracována celá řada více či měně úspěšných metod, technologických postupů svařování a pájení. Základním předpokladem úspěšnosti opravy

Více

,- Lima ,- Sofia... novinka

,- Lima ,- Sofia... novinka 2016 www.trs-nabytek.cz KVALITNÍ MATRACE ZA SKVùLÉ CENY Sedmizónová sendviãová matrace s volbou dvojí tuhosti. Stfied jádra matrace je zpevnûn pojen m polyuretanem. Nosné vrstvy jsou tvofieny kvalitními

Více

NÁVOD K OBSLUZE. ¾nc lzitor instantaneu de ap INSTRUCèIUNI DE UTILIZARE 4-9. Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-15

NÁVOD K OBSLUZE. ¾nc lzitor instantaneu de ap INSTRUCèIUNI DE UTILIZARE 4-9. Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-15 NÁVOD K OBSLUZE Malé prûtokové ohfiívaãe NÁVOD K OBSLUZE Malé prietokové ohrievaãe NÁVOD NA OBSLUHU Compact Instantaneous Water Heater OPERATING INSTRUCTIONS Malogabaritnye vodogrejnye kolonki RUKOVODSTVO

Více

HD 25/15-4 Cage Plus. Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody. Rám Cage

HD 25/15-4 Cage Plus. Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody. Rám Cage Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro čištění se zvýšenou intenzitou vody. 1 2 1 2 Rám Cage Robustní trubkový rám. S integrovaným zavěšením na jeřáb a s přihrádkou na příslušenství. Elektronická kontrola pro

Více