1. Struktura Akčního plánu na léta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Struktura Akčního plánu na léta 2010-2011"

Transkript

1 PŘÍLOHA Č.: 2 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Září 2010

2 OBSAH 1. Struktura Akčního plánu na léta Popis projektů Harmonogram akčního plánu Souhrnný finanční plán Podrobný finanční plán

3 1. Struktura Akčního plánu na léta Prioritní oblast A Transfer technologií Specifický cíl A1 - Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Projekty: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV Specifický cíl A2 - Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Projekty: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3 Specifický cíl A3 - Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Projekty: Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups Prioritní oblast B Lidské zdroje Specifický cíl B1 - Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Projekty: Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI Specifický cíl B2 - Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Projekty: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 5 Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1 Specifický cíl B3 - Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Projekty: Školy na trhu práce Region4Tech Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností 3

4 Soft skills pro manažery a VaV pracovníky Rozvoj jazykových kompetencí pedagogů pro posílení zapojení MSK do mezinárodních projektů VaV Prioritní oblast C Internacionalizace Specifický cíl C1 - Podpora navázání mezinárodních kontaktů a transferu know-how Projekt: Brokerage Event Specifický cíl C2 - Posílení účasti MSK v mezinárodních projektech VaV Projekt: One-stop-shop centrum pro programy podpory mezinárodní spolupráce Specifický cíl C3 - Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK Projekt: Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem Prioritní oblast D Koordinace a implementace RIS Specifický cíl D1 - Zajištění koordinace subjektů Regionální inovační strategie/systému Projekty: Koordinační rada RIS Specifický cíl D2 Zajištění implementace RIS Projekt: Implementace a monitoring RIS Specifický cíl D3 Podpora propagace RIS Projekt: Propagace a medializace RIS a jejich výstupů 4

5 2. Popis projektů Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Nositel projektu/aktivity: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet optimalizovaných systémů komercializace výsledků VaV činnosti 4 (VŠB-TUO, OU, SU, ÚGAV) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Odpovědný manažer: Ing. Miroslav Neulinger Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Účelem projektu je zmapovat a vyhodnotit stávající systémy komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v MSK. Na základě zjištěných výsledků budou navrženy optimalizované systémy komercializace výsledků VaV činnosti a následně implementovány v praxi. Za tímto účelem bude vytvořena partnerská síť, jejímž jádrem bude spolu s modelem Kontaktních manažerů (KM) a Technologických skautů (TS) interaktivní komunikační platforma. Jednotlivé aktivity projektu tak lze rozdělit do následujících návazných kroků: 1. Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v Moravskoslezském kraji 2. Interní analýza a vyhodnocení těchto systémů v jednotlivých institucích 3. Zpracování návrhů optimalizace těchto systémů jednotlivými institucemi (návrh modelu TS a KM) 4. Posouzení a schválení optimalizovaných systémů řídícím týmem projektu AGENT 5. Příprava (organizační, lidské a technické zabezpečení) implementace optimalizovaných systémů v jednotlivých institucích (spuštění interaktivní komunikační platformy) Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 1. Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti na univerzitách a výzkumných ústavech v Moravskoslezském kraji: 1/2010 4/ Interní analýza a vyhodnocení těchto systémů v jednotlivých institucích: 5/2010 9/ Zpracování návrhů optimalizace těchto systémů jednotlivými institucemi: 10/ / Posouzení a schválení optimalizovaných systémů řídícím týmem projektu AGENT: 1/2011 4/ Příprava (organizační, lidské a technické zabezpečení) implementace optimalizovaných systémů v jednotlivých institucích: 5/ /2011 5

6 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 16 mil. Kč; OPVK: projekt AGENT Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj OPVK (projekt AGENT) 8 8 Související projekty/aktivity synergické efekty: projekt: CERADA 7.RP, oblast SUPPORT Nositel grantu: Agentura pro regionální rozvoj (leadpartner žadatel) Partneři: VŠB-TUO, MAK (AUTOMOBILOVÝ KLASTR), GARR (POLSKO), AE (POLSKO), GAPP (POLSKO), TIC ZLÍN, UTB ZLÍN, PLASTR ZLÍN, VTPZ (SLOVENSKO), ZUZ (SLOVENSKO), CEIT (SLOVENSKO), PERA (UK) Stručný obsah projektu: Posílení výzkumného potenciálu v evropských regionech prostřednictvím podpory a rozvoje výzkumných řídících klastrů, které propojují výzkumné organizace, podnikatelské subjekty a místní regionální politiku. projekt: AGENT OPVK, oblast 2.4 Nositel grantu: VŠB-TUO Partneři: ARR, KHK MSK, Národní strojírenský klastr, OU, Sdružení pro rozvoj MSK, SU, UTB, ÚG AV ČR Stručný obsah projektu: Projekt AGENT si klade za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků, znalostí, služeb, výsledků VaV a informací z akademické do průmyslové sféry. Cíle projektu bude dosaženo vytvořením komunikační a interaktivní platformy (sítě), vznikem a podporou kontaktního místa, vzdělávacími a školícími aktivitami. Výstupem projektu dojde k posílení partnerství, k nastavení a následné implementaci modelu technologických skautů a kontaktních manažerů, k žádoucímu přenosu a sdílení informací prostřednictvím webového portálu, k interdisciplinaritě projektových týmů a tím k budování znalostní společnosti. Vytvořenou síť budou zastupovat technologičtí skauti a kontaktní manažeři, coby výkonné jednotky každého subjektu. Cílovými skupinami budou "Studenti VŠ", "Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ" a "Pracovníci veřejné výzkumné instituce". projekt: Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu byla stavba třípodlažního objektu Technologického pavilónu CPIT TL2 - Centra pokročilých inovačních technologií (dále jen CPIT TL2), do kterého byl umístěn Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava a Regionální centrum transferu technologií (RCTT). CPIT TL2 je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) a bezprostředně navazuje na CPIT TL1 (7 divizí / center cíleně aplikovaného výzkumu). 6

7 projekt: Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií, OPPP 1.1 Prosperita Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu bylo zabezpečení rozjezdu a provozu Regionálního centra transferu technologií (RCTT) a zajištění provozních prostředků na tuto činnost. Regionální centrum transferu technologií aktivně podporuje rozvoj inovačních procesů a přenáší nová řešení a technologie do výrobních programů podniků, což s sebou přináší zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zvýšení odbytu produktů, zvýšení výroby a s tím související tvorbu nových pracovních míst. Regionální centrum transferu technologií navazuje na činnost stávajícího Centra transferu technologií na VŠB-TUO, kterou dále rozvíjí a zkvalitňuje tak, aby bylo schopno své služby nabízet zájemcům z celého regionu. Vypracoval: Ing. David Pawera/Ing. Miroslav Neulinger Verze/datum: 2/

8 Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Iniciace a realizace klastrových projektů v oblasti VaV A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti Počet realizovaných projektů Cílová hodnota: 5 Nositel projektu/aktivity: Klastrové organizace Odpovědný manažer: Manažeři klastrových organizací Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: - Identifikace a iniciace vhodných VaV projektů s orientací na využití výsledků v komerční sféře prostřednictvím iniciativy ARR ClusterNet (projekty regionální i mezinárodní) ve vazbě na připravovaná kritéria evropské klastrové excelence (v rámci projektu Evropská iniciativa klastrů excelence běžícího od 9/2009 do 9/2012) budou monitorována ARR v rámci iniciativy ClusterNet a předávána klastrovým organizacím k přijetí odpovídajících opatření, příprava a realizace projektů, s podporou ARR v obou fázích. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: - Identifikace a iniciace projektů: 9/2010 3/ Příprava projektů: 10/ / Realizace projektů: od 5/2011 Náklady projektu: - Identifikace a iniciace projektů včetně monitoringu kritérií evropské klastrové excelence ARR a jejich předávání klastrovým organizacím: 100 tis. Kč (50 tis. Kč/rok v letech 2010 a 2011) - Příprava projektů: 2 mil. Kč (indikativně v závislosti na skutečném počtu projektů, 1 mil. Kč/rok v letech 2010 a 2011) Identifikace možných finančních zdrojů: - Identifikace a iniciace projektů včetně monitoringu kritérií evropské klastrové excelence ARR a jejich předávání klastrovým organizacím: Prostředky ARR - Příprava projektů: kofinancování z rozpočtu MSK (pro programy financované ze SF EU) Program na podporu přípravy projektové dokumentace - Realizace projektů: OPPI Spolupráce-Klastry, OPPI Inovace-Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví (patent), 7. rámcový program EK pro VaV, CIP (Competitiveness Innovation Programme), ERA Net, aj. Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Prostředky ARR 0,05 0,05 Rozpočet MSK 1 1 8

9 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekty realizované klastrovými organizacemi v rámci 1. výzvy OPPI-Spolupráce Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

10 Název projektu: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3 Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: A2 Posílení spolupráce firem a znalostních institucí v oblasti VaV Podpořené projekty Cílová hodnota: 60 Nositel projektu/aktivity: MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚ Odpovědný manažer: MSK Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 3, má za cíl prostřednictvím dotační podpory dosáhnout zvýšení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje mezi podnikatelskou sférou a vědecko-výzkumnými pracovišti vysokých škol a výzkumných ústavů se sídlem v MSK. Cílem programu je tak přispět k naplnění potřeby regionálního inovačního systému posílit transfer technologií směrem od výzkumu a vývoje k aplikační sféře. Dotace bude poskytnuta všem právnickým osobám se sídlem v MSK na nákup služeb nebo procesů na základě smlouvy mezi podnikem a vysokou školou nebo výzkumným ústavem. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Dotační program byl již zahájen ke dni 11. ledna 2010, uzávěrka pro první kolo předkládaných žádostí byla ve 12:00 hod. Tento dotační program bude vyhlášen rovněž v roce 2011 (případně také v dalších letech) a může být modifikován podle aktuálních potřeb firem a vědecko-výzkumných pracovišť. Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Finanční alokace pro tento dotační program v roce 2010 činí celkem 10 mil. Kč. Minimálně stejná částka se doporučuje i pro rok 2011 (eventuelně i pro další léta); Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Rozpočet MSK Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

11 Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Nositel projektu/aktivity: Profesionální poradenské služby pro zakládání spin-off a inovativních start-up firem A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Počet podpořených spin-off a inovativních start-up projektů 10 projektů ročně (předpoklad vzniku 2 společností ročně) Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Odpovědný manažer: Ing. Miroslav Neulinger Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Cílem projektu bude nastavení metodik a manuálu pro vznik spin-offs a v návaznosti na to poskytovat profesionální poradenské služby pro spin-off a inovativní start-up projekty. Portfolio profesionálních poradenských služeb bude ve fázi inkubace firem (tj. před založením) zahrnovat následující: Poradenství při procesu zakládání firmy (asistence při zpracování podnikatelského záměru/business plánu, doporučení vhodné právní formy, zpracování materiálů a podkladů potřebných pro zápis společnosti do obchodního rejstříku, zastupování před úřady živnostenský úřad, finanční úřad, Krajský soud, zajištění zápisu společnosti do obchodního rejstříku, registrace společnosti u finančního úřadu) Mentoring/Strategické poradenství v oblastech obchodu, plánování, distribuce, propagace, marketingu, managementu, hodnocení inovace - vyhodnocení různých aspektů inovace v různých fázích inovačního procesu (odborné posouzení technických aspektů inovace, odborné posouzení komerčních aspektů inovace, porovnání se světovým stavem techniky, patentové rešerše v databázích patentových úřadů, návrh cenové struktury licenčních poplatků), ochrany duševního vlastnictví (patentování, licencování), financování podnikatelských záměrů (rozvojových projektů) firem (dotační programy ČR a EU, úvěry, investoři, rizikový kapitál, business angels), lidských zdrojů, networkingu, atd., poskytování kontaktů: na obchodní partnery (partnerské firmy), na investory, business angels, fondy rizikového kapitálu Finanční podpora spin-off a inovativním start-up projektům ve fázi inkubace (před založením firmy) tak bude zahrnovat bezplatné poskytování profesionálních poradenských služeb v rámci projektů Agent a RCTT Regionální centrum transferu technologií. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Nastavení metodik a manuálu pro vznik spin offs: I.10-XII.10 (rozvojový projekt financovaný MŠMT na rok 2010: Tvorba a implementace nástrojů pro zvýšení motivace pracovníků univerzity k aktivnímu přístupu v ochraně duševního vlastnictví a inovačnímu podnikání) Poskytování profesionálních poradenských služeb: I.11-XII.11 (projekt RCTT, projekt 11

12 AGENT) Náklady projektu: Nastavení metodik a manuálu pro vznik spin-offs: 200 tis. Kč (2010) Poskytování profesionálních poradenských služeb: 312 tis. Kč (2011; projekt Agent, projekt RCTT) Identifikace možných finančních zdrojů: Nastavení metodik a manuálu pro vznik spin offs: rozvojový projekt financovaný MŠMT na rok 2010: Tvorba a implementace nástrojů pro zvýšení motivace pracovníků univerzity k aktivnímu přístupu v ochraně duševního vlastnictví a inovačnímu podnikání Poskytování profesionálních poradenských služeb: projekt RCTT, projekt AGENT Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Rozpočet MŠMT 0,2 0 OPVK (projekt AGENT, RCTT) 0 0,312 Související projekty/aktivity synergické efekty: projekt: CERADA 7.RP, oblast SUPPORT Nositel grantu: Agentura pro regionální rozvoj (leadpartner žadatel) Partneři: VŠB-TUO, MAK (AUTOMOBILOVÝ KLASTR), GARR (POLSKO), AE (POLSKO), GAPP (POLSKO), TIC ZLÍN, UTB ZLÍN, PLASTR ZLÍN, VTPZ (SLOVENSKO), ZUZ (SLOVENSKO), CEIT (SLOVENSKO), PERA (UK) Stručný obsah projektu: Posílení výzkumného potenciálu v evropských regionech prostřednictvím podpory a rozvoje výzkumných řídících klastrů, které propojují výzkumné organizace, podnikatelské subjekty a místní regionální politiku. projekt: AGENT OPVK, oblast 2.4 Nositel grantu: VŠB-TUO Partneři: ARR, KHK MSK, Národní strojírenský klastr, OU, Sdružení pro rozvoj MSK, SU, UTB, ÚG AV ČR Stručný obsah projektu: Projekt AGENT si klade za cíl zvýšit vzájemnou spolupráci mezi zapojenými univerzitami a VaV organizací na straně nabídky a podniky a veřejností na straně poptávky a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků, znalostí, služeb, výsledků VaV a informací z akademické do průmyslové sféry. Cíle projektu bude dosaženo vytvořením komunikační a interaktivní platformy (sítě), vznikem a podporou kontaktního místa, vzdělávacími a školícími aktivitami. Výstupem projektu dojde k posílení partnerství, k nastavení a následné implementaci modelu technologických skautů a kontaktních manažerů, k žádoucímu přenosu a sdílení informací prostřednictvím webového portálu, k interdisciplinaritě projektových týmů a tím k budování znalostní společnosti. Vytvořenou síť budou zastupovat technologičtí skauti a kontaktní manažeři, coby výkonné jednotky každého subjektu. Cílovými skupinami budou "Studenti VŠ", "Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ" a "Pracovníci veřejné výzkumné instituce". 12

13 projekt: Technologický pavilón CPIT-TL2, Centrum pokročilých inovačních technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu byla stavba třípodlažního objektu Technologického pavilónu CPIT TL2 - Centra pokročilých inovačních technologií (dále jen CPIT TL2), do kterého byl umístěn Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava a Regionální centrum transferu technologií (RCTT). CPIT TL2 je umístěno v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB-TUO ) a bezprostředně navazuje na CPIT TL1 (7 divizí / center cíleně aplikovaného výzkumu). projekt: Start-up RCTT, Regionální centrum transferu technologií OPPP 1.1 Prosperita (MPO CzechInvest) Nositel grantu: VŠB-TUO Stručný obsah projektu: Obsahem projektu bylo zabezpečení rozjezdu a provozu Regionálního centra transferu technologií (RCTT) a zajištění provozních prostředků na tuto činnost. Regionální centrum transferu technologií aktivně podporuje rozvoj inovačních procesů a přenáší nová řešení a technologie do výrobních programů podniků, což s sebou přináší zvýšení jejich konkurenceschopnosti, zvýšení odbytu produktů, zvýšení výroby a s tím související tvorbu nových pracovních míst. Regionální centrum transferu technologií navazuje na činnost stávajícího Centra transferu technologií na VŠB-TUO, kterou dále rozvíjí a zkvalitňuje tak, aby bylo schopno své služby nabízet zájemcům z celého regionu. Projekt Podpora exportních aktivit firem s inovačním potenciálem (specifický cíl C3 RIS: Zvyšování exportní výkonnosti firem v MSK) Vypracoval: Ing. David Pawera/Ing. Miroslav Verze/datum: 4/ Neulinger 13

14 Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Nositel projektu/aktivity: Facilitace holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups A3 Podpora zakládání a rozvoje spin-offs a inovativních start-ups Identifikovaný vhodný nástroj pro založení holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups 1 finanční nástroj ARR Odpovědný manažer: Ing. David Pawera Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Cílem projektu je zajistit poskytování finanční podpory pro zahájení činnosti nově vzniklých spin-off a inovativních start-up firem pomocí návratných finančních zdrojů alokovaných ze Strukturálních fondů EU, ale i z dalších soukromých prostředků (např. iniciativa Jeremie). V první fázi budou identifikovány potenciální finanční nástroje a podrobně analyzovány možnosti jejich využití v MSK. V druhé fázi bude zahájeno jednání se zástupci relevantních programů financovaných ze Strukturálních fondů EU, MSK a finančními intermediárními institucemi o vytvoření holdingového fondu pro finanční podporu spin-offs a inovativních start-ups a aplikaci na něj navazujících finančních nástrojů (mikropůjčky, záruky, rizikový/venture kapitál business angels, seed funds, atd.). Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 10/ /2010 identifikace potenciálních finančních nástrojů a analýza možností jejich využití v MSK, představení výsledků analýzy na Setkání náměstka hejtmana s regionálními partnery 1/2011 4/2011 jednání se zástupci relevantních programů financovaných ze Strukturálních fondů EU, MSK a finančními intermediárními institucemi o vytvoření holdingového fondu a aplikaci na něj navazujících finančních nástrojů Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 470 tis. Kč; prostředky ARR Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Prostředky ARR 0,201 0,269 Vypracoval: Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

15 Název projektu: Rozvoj znalostí lidských zdrojů v oblasti VaVaI Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: B1 Zvýšení odborných kompetencí lidských zdrojů ve znalostní ekonomice Certifikováni účastníci vzdělávání Cílová hodnota 50 Nositel projektu/aktivity: Odpovědný manažer: Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Ing. Miroslav Neulinger Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Toto opatření bude řešeno v rámci již realizovaného projektu Efektivní transfer znalostí EFTRANS, konkrétně pak jeho dílčí aktivity III, kterou je Vzdělávání. Důvodem vzniku tohoto projektu byla nedostatečná ochrana a využití výsledků VaV v ČR, nedostatečný stupeň spolupráce vysokých škol, výzkumných institucí a aplikační sféry a podpora rozvoje vícezdrojového financování VaV. Cíl projektu: Cílem projektu je nastavit a realizovat efektivní transfer znalostí tvořených v rámci výzkumných a vývojových aktivit do praxe včetně motivace osob a institucí ke skutečné realizaci využití výsledků výzkumu a vývoje. V rámci projektu bude vytvořen popis systému přenosu znalostí s důrazem na následující komponenty: - systém ochrany a komerčního využití duševního vlastnictví - systém komercializace výsledků výzkumu a vývoje a realizace spolupráce s aplikační sférou. V rámci aktivity Vzdělávání, která přispěje k naplnění opatření, bude realizována série školení určených pro cílovou skupinu projektu - akademických a ostatních pracovníků vysokých škol a vědecko-výzkumných institucí. Jako školící materiály této aktivity budou sloužit výstupy z ostatních aktivit - především vybrané části aktivity 1 (zpracování analytických studií a podkladů) a aktivity 2 (tvorba metodiky včetně zkušeností z realizace pilotních ověření - příklady dobré a špatné praxe atd). V rámci této aktivity bude realizováno 13 školení po celé republice (nejméně 1 školení v rámci MS kraje), na které budou pozváni zástupci všech druhů institucí - VŠ a vědeckovýzkumných institucí. Školení jsou koncipována jako jednodenní. Předpokládá se cca 50 proškolených osob. Účastníci školení obdrží potvrzení o účasti (certifikát). Na realizaci těchto školení se podílí projektový tým, garant za danou aktivitu a jako školitelé budou využiti také ostatní garanti projektu, pracovníci podílející se na tvorbě metodik, reprezentanti institucí, které prošly pilotním ověřením, experti na danou tématiku, popřípadě zahraniční školitelé. 15

16 Série školení je plánována v průběhu roku 2011 s výjimkou letních měsíců. Školení budou oznámena v dostatečném časovém předstihu a dostatečným způsobem, aby byla zajištěna účast cílové skupiny. Cílová skupina: Projekt EF-TRANS je zaměřen na relativně širokou škálu výzkumných institucí: vysoké školy dle zákona 111/1998 Sb. (veřejné, státní i soukromé) a také na veřejné výzkumné instituce, respektive na vědecko-výzkumné instituce, které splňují podmínky Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Cílovou skupinou v rámci výše uvedených institucí jsou akademičtí a vědečtí pracovníci a taktéž studenti, a to především doktorských studijních programů. Se zapojením vybrané části cílové skupiny se počítá po celou dobu projektu. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Vzdělávání bude uskutečněno v průběhu roku Náklady na vzdělávání a identifikace možných finančních zdrojů: Kč Tato aktivita bude realizována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí EFTRANS, Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné využití, který je financován z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj OPVK (v rámci projektu EFTRANS) 0 0,2 Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Ing. David Pawera Verze/datum: 3/

17 Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Nositel projektu/aktivity: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 5 B2 Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Počet podpořených Ph.D. studentů a absolventů Ph.D. studia 50 podpořených Ph.D. studentů a absolventů Ph.D. studia do 2 let od absolutoria MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Odpovědný manažer: KÚ MSK Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Tento program má za cíl vytvořit podmínky pro rozvoj talentovaných studentů tak, aby měli možnost plně rozvíjet svůj vědecký potenciál. Z grantového schématu pro talentované studenty VŠ mohou získat finance na své vzdělávání, přičemž granty budou udělovány na základě veřejné soutěže jen nejlepším žádostem. Podpora Ph.D. studentů má za cíl zvýšit zájem talentovaných absolventů VŠ o působení v MSK. Poskytování stipendií bude špičkovým studentům doktorského studia a příplatků ke mzdě absolventům doktorského studia (do 2 let od absolutoria), studujícím nebo pracujícím na vysokých školách v MSK s cílem podpory talentovaných studentů doktorského studia a absolventů tohoto studia. Okruh oborů, jejichž Ph.D. studenti a absolventi mohou o stipendium či příplatek ke mzdě požádat, je stanoven v rámci podmínek programu. Výběr oborů provádí Komise pro vědu, výzkum a VŠ Rady kraje, přičemž základním podkladem pro tento výběr bude přehled oborů, které jsou jako prioritní definovány v RIS. Stipendia, popř. příplatky ke mzdě, mohou obdržet studenti popř. absolventi, kteří mají excelentní výsledky vědecké práce a podílí se na řešení významných vědeckých úkolů. V rámci dotačního titulu 5 se bude poskytovatel finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů, které bude spolufinancovat maximálně 90 %, minimální podíl příjemce na uznatelných nákladech je 10 %. Výše stipendia, resp. příplatků bude poskytnuta na osobu max. do výše Kč/rok. Počet studentů/absolventů v rámci dotace není omezen. Žadatelem a příjemcem dotace jsou vysoké školy se sídlem v MSK. VŠ bude podávat souhrnnou žádost za všechny studenty a absolventy, kteří splňují uvedené podmínky a žadatel je navrhuje na poskytnutí stipendia nebo příplatku ke mzdě. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: (předpokládá se každoroční realizace uvedeného dotačního titulu i v letech následujících po roce 2011) Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Kč (2010); pro další léta je doporučována minimálně stejná částka. 17

18 Dotační program MSK - Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 5 Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Rozpočet MSK 1,5 1,5 Související projekty/aktivity synergické efekty: Dotační program MSK Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1 Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Mgr. Jiří Štěpán Verze/datum: 3/

19 Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: 10 Nositel projektu/aktivity: Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1 (vč. přípravy návazného Moravskoslezského programu mobilit a asistenčních služeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí) B2 Zvýšení kvalifikace lidských zdrojů ve znalostních institucích Počet získaných zahraničních výzkumných pracovníků MSK Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Odpovědný manažer: KÚ MSK Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Oblast VaV bude do budoucna představovat jednu z určujících podmínek dalšího rozvoje Moravskoslezského kraje. Jednu stránku kvalitního výzkumu a vývoje bude bezesporu tvořit výzkumná infrastruktura v podobě nejmodernějších laboratoří a přístrojů. 1 Neméně důležitou úlohu však budou hrát také zkušení a vysoce kvalifikovaní odborníci, výzkumní pracovníci, kteří budou umět tuto infrastrukturu efektivně využívat. Je zapotřebí si uvědomit, že tito špičkoví odborníci budou de facto garanty přílivu dodatečných prostředků na VaV, a to ať už ze státního rozpočtu, nebo z aplikační sféry prostřednictvím realizace smluvního výzkumu. Zároveň jsou předpokladem generování většího objemu nových poznatků a řešení, které bude možné využít formou komercionalizace v aplikační sféře (patenty, licence atd.). Je zřejmé, že region v následujícím období nevystačí s výchovou vlastních pracovníků VaV, ale bude pro něj nezbytné přilákat do regionu vědecké pracovníky z jiných míst, včetně ze zahraničí. S těmito odborníky přicházejí do regionu také nové znalosti a dovednosti, které mohou být v regionu sdíleny ostatními, místními odborníky. Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1, má tak za cíl posílit výzkumný potenciál v MSK prostřednictvím přilákání zkušených výzkumných pracovníků ze zahraničí do našeho regionu, kteří se zapojí do vědeckých projektů nebo přednáškové činnosti. Za účelem financování dlouhodobých stáží (či reintegrace) výzkumných pracovníků působících momentálně v zahraničí je záměr realizovat Moravskoslezský program mobilit a asistenčních služeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí. Tento program bude spolufinancován ze 7. Rámcového programu EK pro výzkum a vývoj a bude disponovat dostatečnými finančními prostředky pro financování zahraničních výzkumníků v MSK v letech (předpokládá se celková alokace programu ve výši 100 mil. Kč pro tato léta, z toho 60 mil. Kč z rozpočtu MSK a 40 mil. Kč ze 7. Rámcového programu EK pro výzkum a vývoj). 1 Viz projekty financované z OP VaVpI. 19

20 S tímto programem bude také souviset poskytování asistenčních služeb výzkumným pracovníkům a jejich rodinám (v případě cizinců) při zahájení pobytu v kraji a také při řešení běžných záležitostí, souvisejících s životem v kraji (informace o možnostech ubytování, zdravotnické péče, možností péče o děti, včetně školní docházky, možností získání pracovního místa a možností využití volného času, včetně případné osobní asistence, dále právní servis týkající se podmínek pobytu v ČR, podmínek pro získání pracovního povolení, podmínek zdravotního a důchodového pojištění, daňových povinností apod.). Zároveň budou vysoké školy v MSK pořádat informační a náborové kampaně za účelem akvizice dostatečného počtu zahraničních výzkumníků. Tito zahraniční výzkumní pracovníci se stanou součástí výzkumných týmů na univerzitách MSK, čímž by se měla výrazně zvýšit kvalita výzkumné práce i prestiž a zájem o tyto týmy ze strany soukromé sféry i širší vědecké komunity. Budou preferováni výzkumní pracovníci působící v následujících prioritních oborech: strojírenství, IT a informační společnost, nové materiály a nanotechnologie, moderní energetika, environmentální technologie, biomedicínský výzkum. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1: realizace programu v letech 2010 a 2011 Moravskoslezský program mobility a asistenčních služeb pro výzkumné pracovníky ze zahraničí: Zpracování žádosti do 7. RP, podání žádosti (3 měsíce) - 11/2010 2/2011 Hodnocení kontrola oprávněnosti, evaluace (4 měsíce) 3/2011 6/2011 Negociační fáze a selekce (6 měsíců) do 12/2011 (uzavření Grantové dohody / Smlouvy s EK 1/2012) Náklady projektu: Program Podpora vědy a výzkumu v MSK, dotační titul č. 1: 2,9 mil. Kč ročně (v letech 2010 a 2011) Identifikace možných finančních zdrojů: Rozpočet MSK Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Rozpočet MSK 2,9 2,9 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekty výzkumných center jako např. IT4Innovations, ENET, RMVTC, FEI atd. Vypracoval: Mgr. Martin Duda, Mgr. Jiří Štěpán, Ing. David Pawera Verze/datum: 4/

21 Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Nositel projektu/aktivity: Školy na trhu práce B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Počet pedagogů a studentů absolvujících odbornou stáž v 60 podnicích, pedagogů nové a 60 učební studentů, plány 10 nových/upravených učebních plánů (k dosažení v roce 2013) KHK MSK Odpovědný manažer: 21 Ing. Zdeněk Fischer Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Projekt reaguje na stále nedostatečné propojení mezi vzdělávacími institucemi a firmami v MSK z pohledu přípravy absolventů pro potřeby praxe a požadavků firem zejména z důvodu zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím inovací a zaměření na produkty a technologie s vyšší přidanou hodnotou. Klade si za cíl tuto situaci zlepšit a to pomocí systematického přístupu k uskutečňování odborných stáží jak pedagogických pracovníků, tak žáků a následně promítnout poznatky do učebních plánů. Cílovou skupinou se zde stávají především technické střední školy strojírenského, elektrotechnického, hutního a stavebního zaměření. Hlavním cílem projektu je propojit svět odborného vzdělávání více s reálným světem práce, aby školy (pedagogové) byly schopny připravit své studenty dle skutečných a reálných potřeb trhu práce (zaměstnavatelů). Tohoto cíle bude dosaženo pomocí aktivní účasti pedagogů a žáků na odborných stážích v jednotlivých firmách kraje. Současně dojde k vytvoření stálé platformy, v nichž se budou pravidelně scházet zástupci managementu firem, krajského úřadu MSK, KHK a v neposlední řadě ředitelé a pedagogové středních škol a odborných učilišť. Hlavním úkolem tohoto uskupení pak bude tvorba návrhů, které by vedly k modifikaci studijních a učebních oborů na úrovni SŠ. Aktivita č. 1 Stáže pedagogů Pedagogové se seznámí s výrobními procesy a jejich inovačními prvky ve výrobních firmách v MSK. K tomuto účelu budou sloužit pravidelné stáže (několika denní v cca 5 8 firmách v MSK) pedagogů v průběhu školního roku. Účast pedagoga na projektu přinese neocenitelnou výhodu v podobě transferu nejnovějšího know-how přímo z praxe do výuky odborných předmětů, tedy k potencionálním zaměstnancům firmy. Dalším úkolem pedagogů bude během stáží zajistit podklady pro posouzení reálnosti náplní studijních oborů a zajištění validity s cílem úzkého propojení reality výrobního procesu a oblasti středního školství. Aktivita č. 2 Stáže studentů V rámci projektu budou rovněž realizovány stáže žáků SŠ a odborných učilišť do firem v MSK. Zde se budou mít žáci možnost seznámit s praktickým světem práce, výrobními postupy a technologiemi. Na průběh exkurze budou žáci předem připraveni z úvodního výkladu svého pedagoga, který je bude informovat o tom, které

22 informace získané v průběhu studia budou mít ve firmách možnost vidět v praxi. Žáci si po ukončení stáže připraví ve skupinách 3 4 osob prezentaci, ve které seznámí ostatní žáky s firmou, kterou navštívili se zajímavými poznatky, které v průběhu stáže měli možnost získat a také popíší provázanost teoretických poznatků získaných studiem s praxí v dané firmě. Navrhovaný postup je snahou zainteresovat a motivovat žáky k týmové práci a zvýšit jejich zájem o danou problematiku. Firmy si budou moci ověřit znalosti a dovednosti žáků a poznatky pak uplatnit ve svých požadavcích na změny a doplnění učebních plánů v pracovní skupině nebo při jednáních s konkrétními školami. Aktivita č. 3 Odborníci z praxe ve výuce Soustavná spolupráce s praxí je velmi důležitou součástí výuky. Pro dosažení stanoveného cíle projektu bude využívána systematicky rozvíjená účast odborníků z praxe ve výuce. Aktivita se zaměří na aktivní účast odborníků z praxe při specifikaci problémových okruhů, průběžně zapracovávaných do obsahu studijních předmětů a seminářů, realizaci tematicky specifických přednášek rozšiřujících obsah odborných předmětů. V rámci aktivity bude využíván stabilní okruh odborníků z praxe k průběžnému hodnocení provázanosti obsahu jednotlivých studijních předmětů s aktuálními vývojovými trendy, potřebami a legislativními změnami. Spolupráce bude navázána s odborníky jak z domácích, tak zahraničních firem v metodické oblasti s cílem zkvalitňování a rozvoje specifických učebních pomůcek. Aktivita č. 4 Pracovní skupina / kulaté stoly Pracovní skupina tvořená se zástupců MSK, KHK, managementu firem, ředitelů a pedagogů SŠ a odborných učilišť se bude v pravidelných intervalech scházet s cílem implementace návrhu pro modifikaci studijních a učebních oborů. Z výstupů a informací, které měli možnost získat pedagogové na jednotlivých stážích a firmy s dlouholetými zkušenostmi s prací s absolventy, případně ze stáží žáků, budou realizována opatření, s cílem maximální provázanosti středního školství s praxí. Tato setkání budou realizována čtyřikrát ročně, v jehož průběhu se bude hodnotit a následně také adekvátně reagovat na výsledky realizovaných stáží jednotlivých škol a celkového hodnocení kvality odborných znalostí žáků. Mimo setkání pracovních skupin budou probíhat bilaterální jednání zástupců firmy s konkrétní školou, která může pro firmu připravit žáka podle její specifikace. Snahou bude upozornit na zjištěné slabé stránky odbornosti žáků a přijmout vhodná opatření k jejich maximální eliminaci. Jak zástupci škol, tak firem budou mít za úkol napsat svá hodnocení a doporučení, jak by měla být v jednotlivých školách výuka organizována. Snahou je modifikovat obsah výuky aktuálním a konkrétním potřebám a požadavkům reálně fungujících firem a tím pak co nejlépe připravit žáky na uplatnění na trhu práce. Vstupními informacemi k jednání pracovní skupiny (případně více pracovních skupin) budou výstupy, informace a opatření z Analýzy stavu a potřeb odborného školství v MSK. Součástí projektu bude vytvoření systému motivace na jedné straně podniků k realizaci stáží včetně jasného formulování požadavků na zaměření výuky ve školách a na druhé straně ředitelů škol a pedagogů k řešení důsledků stáží ve školách a zpracování nových učebních plánů. 22

23 V rámci projektu bude vytvořen tzv. Stipendijní fond, který bude určen pro žáky s výbornými studijními výsledky středních škol zřizovaných Moravskoslezským krajem ve vybraných technických oborech od školního roku 2011/2012. Pro podporu budou vybrány obory, o které je mezi žáky dlouhodobě malý zájem a přitom poptávka trhu práce je neuspokojená. Finančním zdrojem tohoto Stipendijního fondu budou firmy technických oborů v MS kraji. Tyto finanční prostředky budou sloužit jako motivační prvek (stipendium) pro žáky s nejlepšími studijními výsledky. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 2010 příprava projektu 2011 vlastní realizace projektu (pokračování realizace projektu až do roku 2013) Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: 7,5 mil. Kč, pro rok ,5 mil. Kč; OPVK - globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK Kč ročně Stipendijní fond ; Firmy v MS kraji Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj OPVK 0 2,5 Rozpočet firem v MSK 0 0,1 Související projekty/aktivity synergické efekty: Východiskem, zejména pro kulaté stoly, aktivitu č. 3, budou výstupy zpracované Analýzy odborného školství v MSK. V projektu bude možno využít také výstupů jiných projektů řešících spolupráci středních škol a podnikatelů. Projekt přímo navazuje na aktivity úspěšně probíhající realizace projektu Střední škola - brána k technické kariéře, ze kterého bude možno využít řadu relevantních poznatků pro naplnění specifického cíle Strategie. Vypracoval: Ing. Petr Czekaj/Ing. Kateřina Plesníková Verze/datum: 3/

24 Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota: Nositel projektu/aktivity: Region4Tech B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Podíl absolventů ZŠ studujících na technicky orientovaných SŠ Zvýšení podílu celkem o 6 % (k dosažení v roce 2013), v průměru o 2 % ročně ARR Odpovědný manažer: Ing. Silvie Szwedová Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Prvotními příčinami nedostatku technických profesí na trhu práce je malá motivace žáků ZŠ studovat střední školy technického směru a nízké propojení teoretické školské výuky s praxí. S tímto faktem také úzce souvisí nedostatečné nástroje pro učitele a výchovné poradce k motivaci žáků ZŠ k volbě studia technického oboru na středních školách, což opět souvisí s neuspokojenou poptávkou po technických profesích na trhu práce v dalších letech. Realizace projektu Region4Tech tak přispěje k lepšímu sladění nabídky a poptávky na trhu práce a podpoří tím i další rozvoj ekonomiky Moravskoslezského kraje, resp. kvalitu životní úrovně obyvatel kraje. V delším časovém horizontu umožní projekt žákům získat požadovanou kvalifikaci ve vybrané technické specializaci v souladu s trendy daného oboru. Tato možnost s sebou přináší adekvátní uplatnění na trhu práce. Učitelům a výchovným poradcům projekt umožní zvýšení jejich kompetencí v oblasti měkkých dovedností. Učitelé budou pak lépe připraveni a více motivováni k tomu, aby se sami stali motivátory a aktivizátory žáků ZŠ ke studiu technických oborů. Z hlediska škol budou cílovými kategoriemi v rámci tohoto projektu střední školy strojírenského (např. obor strojní mechanik), elektrotechnického (např. obor elektrikář), hutního (např. obor slévač) a stavebního (např. obor zedník) zaměření. Aktivita č. 1 Stanovených cílů bude dosaženo realizací rozsáhlé dvouetapové marketingové kampaně zacílené na zvýšení motivace k technickému vzdělávání žáků 7. až 9. ročníků ZŠ v MSK, obsahující komplex aktivit popularizujících technické a řemeslné obory (tematické soutěže, výstavy prací žáků, odborné exkurze v podnicích, návštěvy odborných veletrhů, popř. výstav, exkurze na technických středních a VŠ (VŠB-TUO), besedy s odborníky či osobnostmi Moravskoslezského kraje přímo či ve výuce. Kampaň je navržena tak, aby byla také nástrojem motivace učitelů a výchovných poradců ZŠ ke spolupráci při nasměrování žáků k technickým a řemeslným profesím. 24

25 Aktivita č. 2 Nástrojem pro motivaci žáků pro studium řemeslných a technických oborů bude dále zkvalitnění a rozšíření vybavení pro výuku technických předmětů (nové SW vybavení, DVD prezentace nových technologií, vzorky hotových či rozpracovaných výrobků). Motivovaný žák však musí vědět, zda má pro studium řemeslného či technického oboru skutečně předpoklady a v jakém konkrétním oboru se má na SŠ vzdělávat. Aktivita č. 3 Významnou a v České republice unikátní aktivitou projektu je proto identifikace a rozvoj technického talentu u žáků ZŠ, což spočívá ve vyvinutí inovativní metodiky pro identifikaci technického talentu a její pilotní ověření, a následné vyvinutí metodiky pro rozvoj technického talentu a její ověření na vzorku cca žáků ZŠ v MSK. Základním principem při zpracování metodik bude přístup: "Každý má svůj talent, který se však musí rozvíjet". Aktivita č. 4 Tyto aktivity budou dále doplněny o kariérové poradenství na ZŠ a informační činnosti zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty žáků ZŠ. Výchovní poradci a učitelé na ZŠ se rovněž zúčastní workshopů, které se zaměří na to, jak pracovat s informacemi, které v průběhu projektu získají. V rámci projektu budou u zapojených firem vytvořeny tzv. Motivační fondy. Možnost získání stipendia by se měla stát motivací žáků posledních ročníků základních škol s výbornými studijními výsledky k výběru, zahájení studia a následnému získání středního vzdělání v dlouhodobě nedostatečně navštěvovaných a trhem práce poptávaných oborech vzdělání. Zavedení stipendijního programu prostřednictvím motivačních fondů povede k navýšení počtů žáků vstupujících do podporovaných oborů, snížení počtu žáků, kteří předčasně odcházejí ze vzdělávacího procesu a zvýšení počtu úspěšných absolventů těchto oborů. Finančním zdrojem tohoto Motivačního fondu budou firmy technických oborů v MS kraji. ARR bude v rámci projektu šířit koncept motivačních fondů a stimulovat firmy k jejich zakládání. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: 2010 příprava projektu 2011 vlastní realizace projektu (pokračování realizace projektu až do roku 2013) Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů 70 tis. Kč příprava projektu; Prostředky ARR 6,5 mil. Kč realizace projektu, v roce ,2 mil. Kč; OPVK - globální grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání v MSK Kč ročně Motivační fondy ; Firmy v MS kraji Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Prostředky ARR 0,07 0 OPVK 0 2,2 Rozpočet firem v MSK 0 0,2 25

26 Související projekty/aktivity synergické efekty: Projekt přímo navazuje na aktivity úspěšné regionální iniciativy ForTech, která probíhala v letech 2006 až 2009, s cílem využití nejlepších praktik v oblasti popularizace studia a zvýšení prestiže technických oborů. Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Ing. David Pawera Verze/datum: 4/

27 Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Cílová hodnota Nositel projektu/aktivity: Odpovědný manažer: Nový povinný předmět na VŠ: Rozvoj měkkých dovedností (se zaměřením na podnikání management, marketing včetně modulu komercionalizace a transfer B3 technologií) Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Zavedení nového předmětu na VŠ Akreditovaný předmět VŠ VŠ Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: V současnosti stále roste důraz a nároky na individuální osobnost jednotlivce. Z tohoto důvodu je stále více zdůrazňován význam tzv. měkkých dovedností (softskills), které se svým významem již zcela vyrovnají odborným znalostem. Jedná se o soubor vlastností a dovedností osobnosti, které jsou často rozhodujícím faktorem pracovního a obchodního úspěchu a měly by tak být nedílnou součástí celoživotního učení, sebepoznávání a vzdělávání. V souvislosti s tímto dojde k vytvoření nového předmětu, který bude vyučován na VŠ. Cílem předmětu bude poskytnout studentům rozvoj měkkých kompetencí a tím přispět k jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Nový předmět umožní studentům rozšířit portfolio získaných znalostí a dovedností rovněž o informace nutné k zahájení podnikatelské činnosti, v rámci čehož bude do předmětu zahrnut také modul komercionalizace a transferu technologií. V průběhu předmětu tak studenti získají základní manažerské dovednosti, které budou moci následně implementovat v praxi. Zavedení nového předmětu bude probíhat ve dvou etapách. První se bude týkat vytvoření koncepce, přípravy vlastní výuky a jejího provádění včetně vyhodnocování zkušeností a případných bezprostředních ohlasů. Druhá etapa bude zahrnovat shromažďování a studium dalších podkladů, které by sloužily k jejím korekcím a optimalizaci a zejména k vypracovávání nezbytné učební pomůcky. V rámci přípravy nového povinného předmětu budou realizovány tyto dílčí aktivity: 27

28 Zavedení nového předmětu do VŠ v MSK 1. Příprava vyučovacích osnov předmětu 2. Diskuze v rámci odborného panelu na téma navrženého obsahu učiva, poměru teoretické a praktické části výuky, požadavcích na odbornost vyučujících, apod. Odborný panel bude složen ze zástupců MS kraje a vedení univerzit v MS kraji. 3. Finanční návrh na zavedení předmětu do výuky 4. Předložení návrhu: Předložení návrhu na podání žádosti o akreditaci předmětu rektorovi univerzity Návrh na podání žádosti o akreditaci oboru řízení obsahuje a. náležitosti stanovené právním předpisem, b. předkládací zprávu. 5. Součástí předkládací zprávy je stručné odůvodnění návrhu, vyjádření vědecké rady fakulty, jakož i informace o osobách, které se na zpracování návrhu podílely a které jsou oprávněny podat k návrhu bližší vysvětlení. 6. Akreditace oboru vysokými školami MSK 7. Zahájení výuky na VŠ v MSK Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Příprava: 2010 a 1.pol 2011 Zahájení vyučování nového předmětu: školní rok 2011/2012 Náklady projektu a identifikace možných finančních zdrojů: Kč ( Kč ročně v letech 2010 a 2011) náklady na zavedení předmětu na VŠ, rozpočty VŠ Identifikace možných finančních zdrojů (v mil. Kč) Zdroj Rozpočty VŠ 0,1 0,1 Vypracoval: Ing. Kateřina Plesníková/Ing. David Verze/datum: 2/ Pawera 28

29 Název projektu: Vazba na specifický cíl Strategie: Indikátor dosažení: Soft skills pro manažery a VaV pracovníky (rozvoj kvalitních týmů pro VaV) B3 Rozvoj systému technického a dalšího vzdělávání Absolventi vzdělávacích kursů Cílová hodnota 200 (k dosažení v roce 2013) Nositel projektu/aktivity: VŠB TUO VŠB-TUO - na základě rozhodnutí vedení Odpovědný manažer: univerzity Stručný popis projektu/aktivity návrh postupu k dosažení stanovených indikátorů: Hlavním cílem projektu je vybudování aktivní podpory pro vznik a rozvoj špičkových výzkumných a vědeckých týmů z řad manažerů a VaV pracovníků ve znalostních institucích a firmách MS kraje. Toto vzdělávání v organizačních, komunikačních a dalších dovednostech významným způsobem přispěje ke zlepšení jejich uplatnitelnosti ve výzkumu a vývoji. V současnosti jsou ze strany obchodních či projektových partnerů kladeny stéle větší nároky na individuální osobnost. Z tohoto důvodu je stále více zdůrazňován význam tzv. měkkých dovedností (soft-skills), které se svým významem již zcela vyrovnají odborným znalostem. Jedná se o soubor vlastností a dovedností osobnosti, které jsou často rozhodujícím faktorem pracovního a obchodního úspěchu a měly by tak být nedílnou součástí celoživotního učení, sebepoznávání a vzdělávání. Projekt je zaměřen na rozvoj měkkých kompetencí manažerů firem a VaV pracovníků. Prostřednictvím odborných školení i osobnostního rozvoje budou rozšiřovány tyto kompetence, což bude mít pozitivní vliv na profesní růst. Projekt využívá moderní a inovativní metody výuky. Cílovou skupinou jsou zde pracovníci VaV a manažeři firem, kteří si mnohdy uvědomují handicap v tom, že nejsou vzděláváni v oblasti komunikace, prezentace, rétorice, či přípravě přednášek a vedení obchodních jednání. Cílem projektu je: a) prostřednictvím moderních metod rozvoje měkkých kompetencí zvýšit profesní růst zaměstnanců a tím posílit konkurenceschopnost firem, b) rozvoj a optimalizace podnikového systému řízení lidských zdrojů, jeho konkrétní zacílení na posílení adaptability zaměstnanců a rozšíření portfolia jejich znalostí a dovedností a tím zlepšit jejich pozici v regionu, c) posílit postavení firem na trhu, prostřednictvím zvýšení kvality lidských zdrojů, růstem produktivity a zefektivněním systému jejich řízení. Hlavní etapy časový harmonogram projektu/aktivity: Příprava projektu: 2010 Realizace projektu: 2011 (pokračování až do roku 2013) 29

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020. Návrhová část. Agentura pro regionální rozvoj, a.s. REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Návrhová část Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012 Zpracovatelé: Ing. David Pawera

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice

Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Jaké jsou možnosti financování inovací v České republice Možnosti finančních nástrojů pro podporu vědy, výzkumu a inovací je nemálo, avšak subjekty, které by jich mohly využívat, o nich často nemají dostatek

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje

RIS 3 MSK. Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2015 RIS 3 MSK Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje OBSAH REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 4 VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 7 HORIZONTÁLNÍ PRIORITY 8 HORIZONTÁLNÍ

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Regionální Inovační Strategie Moravskoslezského kraje 2010 2016 Datum verze: 22. září 2010 1 Zpracovatelé: Ing. David Pawera Ing. Daniel Konczyna Ing. Kateřina Plesníková

Více

3.3 Centra transferu technologií

3.3 Centra transferu technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Centra transferu technologií Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast podpory

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 7. 7. 2014 Č.j.: 48872/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Seminář Financování vědy a výzkumu z prostředků EU Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Financování vědy a výzkumu ze strany CzechInvestu Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13 16. červen 2011 Petr Chládek Struktura prezentace 1.Kontext RIS JMK 2.Dosavadní výstupy a přínosy realizace RIS JMK 3.Pokračující projekty z

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053

PROJEKT TECHNICA NOSTRA. reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 PROJEKT TECHNICA NOSTRA Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání reg. č.: CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Základní informace Realizátor: Okresní hospodářská

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství

Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ.1.07/1.3.00/08.0181 Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Spolupráce s firmami jak na to

Spolupráce s firmami jak na to VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Spolupráce

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Seminář SCHP Palác Rosmarin, 27. listopadu 2007 Ing. Petr Štěpánek Odbor koordinace strukturálních fondů, MPO OPPI 2007-2013 Operační program Podnikání a

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje

Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Strategie inteligentní specializace Olomouckého kraje Inovace a technologie v rozvoji regionů 24. dubna 2014 Brno Cíl RIS3 Podpořit vznik a růst nových, konkurenceschopných hospodářských aktivit s lkým

Více