Usnesení. 622/R/ Změnu termínu plnění usnesení č. 549/R/ z původního termínu na nový termín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 622/R/ Změnu termínu plnění usnesení č. 549/R/ z původního termínu na nový termín"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 19. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města schvaluje: 621/R/ Předložený program schůze rady města. 622/R/ Změnu termínu plnění usnesení č. 549/R/ z původního termínu na nový termín /R/ Uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: , na opravu kanalizace ul. Komenského Jiráskova, Moravská Třebová, dle předloženého návrhu. 624/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČO o poskytnutí grantu z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na realizaci projektu Partnerská výměna žáků Základní školy Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy a školy ve Vlaardingenu ve výši Kč. 625/R/ Uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Moravská Třebová jako centrálním zadavatelem a ZIKOS, příspěvkovou organizací, se sídlem Moravské Budějovice, PSČ , Komenského sady 1642, IČO: , zastoupenou Ing. Miroslavou Bendovou, jako veřejným zadavatelem (podřazeným odběratelem) z důvodu poptávky po elektřině v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v hladině vysokého napětí na rok 2016, dle předloženého návrhu. 626/R/ Smlouvu č. CQS I1 133/15, o recertifikačním auditu, mezi městem Moravská Třebová a firmou CQS Sdružení pro certifikaci systémů jakosti, IČO: dle předloženého návrhu. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 627/R/ Dodatek č. 1 vnitřního předpisu Pravidla pro udělování ocenění Sportovec roku podle předloženého návrhu. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

2 Město Moravská Třebová 2 628/R/ Ukončení pracovního poměru ředitelky Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Mgr. Bc. Lenky Bártové dohodou k , a to na základě její žádosti. 629/R/ Poskytnutí odměny Mgr. Bc. Lence Bártové, ředitelce Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy v souladu s předloženým návrhem. Odměna bude vyplacena ze mzdových prostředků příspěvkové organizace Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy a nemá vliv na rozpočet města. 630/R/ Předložený vzor nájemní smlouvy včetně příloh na byt v objektu zámku, č. p. 185 na Zámeckém náměstí č. o. 1 v Moravské Třebové, která bude uzavírána mezi Městem Moravská Třebová jako pronajímatelem, Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. jako pronajímatelem v zastoupení a novým nájemcem s platností od /R/ Předložený vzor nájemní smlouvy včetně příloh na byt v domě zvláštního určení, č. p a 1479 na ul. Svitavské č. o. 20 a 24 v Moravské Třebové, která bude uzavírána mezi Městem Moravská Třebová jako pronajímatelem, Technickými službami Moravská Třebová s.r.o. jako pronajímatelem v zastoupení a novým nájemcem s platností od /R/ Pacht části pozemku parc. č o výměře 24 m 2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod /R/ Pacht části pozemku parc. č o výměře 24 m 2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Školní, za účelem pěstování ovoce a zeleniny u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod 2.

3 Město Moravská Třebová 3 634/R/ Pacht části pozemku parc. č. 815/1 o výměře 75 m 2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Olomoucké, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod /R/ Pacht části pozemku parc. č. 815/1 o výměře 227 m 2, druh pozemku zahrada, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Olomoucké, za účelem zřízení zahrady u bytového domu. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod /R/ Pacht dvou částí pozemku parc. č. 1120/1 o výměrách 24 m 2 a 50 m 2, druh pozemku ostatní plocha, v obci a katastrálním území Moravská Třebová, na ul. Sluneční, za účelem pěstování ovoce a zeleniny. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou a pachtovné bude stanoveno dle usnesení rady města č. 1737/050405, bod /R/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 2637/5 o výměře 12 m 2, druh pozemku trvalý travní prorost v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. J. K. Tyla. 638/R/ Záměr prodeje části pozemku parc. č. 71/5 o celkové výměře 206 m 2, (jedná se cca o 50 m 2 ), druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Farní. 639/R/ Záměr prodeje pozemku parc. č. 2041/1 o výměře m 2, druh pozemku ostatní plocha v obci a k.ú. Moravská Třebová a pozemku parc. č o výměře m 2 druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a k. ú. Boršov u Moravské Třebové s podmínkou zřízení práva služebnosti spočívající v právu stezky a volného přístupu chodců a cyklistů na převáděné pozemky. 640/R/ Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování stavby distribuční soustavy zemního kabelového vedení nízkého

4 Město Moravská Třebová 4 napětí v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku p. č. 2425/1 s ČEZ Distribuce a.s. a uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši 200 Kč za každý započatý metr délkový, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 641/R/ Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování plynárenského zařízení v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemku p. č. 3664/44 s RWE Gas Net s.r.o. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č /2013, ze dne , vyhotoveném spol. Ekoplan, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 642/R/ Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně uzavření vlastní smlouvy, za účelem zřízení a provozování stavby distribuční soustavy zemního kabelového vedení nízkého napětí v obci a katastrálním území Moravská Třebová na pozemcích p. č. 2055/1, 2055/103, 2055/104 a 2055/16 s ČEZ Distribuce a.s. a uzavření smlouvy o právu provést stavbu. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v geometrickém plánu, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené dohodou ve výši Kč, na dobu neurčitou. K takto stanovené ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 643/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku III. ETAPA výstavby TI pro 14 RD na ul. Strážnického, Moravská Třebová firmu EKOTERM CZ s.r.o., se sídlem Pražská 870, Letovice, IČO: /R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku III. ETAPA výstavby TI pro 14 RD na ul. Strážnického, Moravská Třebová s firmou EKOTERM CZ s.r.o., se sídlem Pražská

5 Město Moravská Třebová 5 870, Letovice, IČO: , podle předloženého návrhu. 645/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, městské policie a Centra volného času firmu JASPA Servis s.r.o., Opava, Hlavní 69/75, IČO: Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 646/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Zajištění úklidových služeb v prostorách městského úřadu, městské policie a Centra volného času s firmou JASPA Servis s.r.o., Opava, Hlavní 69/75, IČO: , podle předloženého návrhu. Z: Ing. Pavel Šafařík, vedoucí OVV 647/R/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORM - 86/2014 v rámci realizace projektu Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka, Moravská Třebová, uzavřené s firmou HOCHTIEF CZ a.s., IČO dne , podle předloženého návrhu. 648/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Výměna oken MŠ Tyršova, Moravská Třebová s firmou PAPA STAVÍ s.r.o., Komenského 141/22, Moravská Třebová, IČO: , podle předloženého návrhu. 649/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku ZŠ Čs. armády 179, Moravská Třebová Stavební úpravy soc. zařízení a šatna s podnikatelem Josefem Šťastným, Brněnská 50/45, Moravská Třebová, IČO: , podle předloženého návrhu. 650/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku ZŠ Kostelní náměstí, Moravská Třebová Oprava komínu nad střechou s podnikatelem Josefem Šťastným, Brněnská 50/45, Moravská Třebová, IČO: , podle předloženého návrhu. 651/R/ Uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku ZŠ Kostelní náměstí, Moravská Třebová Oprava učebny fyziky s firmou MATI-Moravia s.r.o., Koclířov 204, Koclířov,

6 Město Moravská Třebová 6 IČO: , podle předloženého návrhu. 652/R/ Povolení trvalé výjimky z vnitřního předpisu č. 4/2011, směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na úhradu nákladů za služby technické podpory, nákup prodlužovacích licencí popř. nových licencí užívaného softwaru pro příspěvkovou organizaci Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. Z: Mgr. Petr Vágner, ředitel ZŠ 653/R/ Změnu svého usnesení č. 432/R/ takto: Původní usnesení: Rada města schvaluje demolici dřevníků a opravu opěrné zdi dřevníků, nacházející se na pozemku parc. č. 1376/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Školní. Nové usnesení: Rada města schvaluje demolici dřevníků a opěrné zdi dřevníků, nacházející se na pozemku parc. č. 1376/1 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, ul. Školní. Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 654/R/ Schválit předložené odpovědi a řešení: 1. K doporučením a podnětům finančního výboru, obsaženým v zápisu z jednání finančního výboru ze dne K doporučením a podnětům kontrolního výboru, obsaženým v zápisu z jednání ze dne K dotazům a podnětům členů zastupitelstva města, vzneseným na zasedání zastupitelstva města s provedenými úpravami. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 655/R/ Schválit závěrečný účet města Moravská Třebová za rok 2014 bez výhrad takto (v Kč): 1. Výsledek rozpočtového hospodaření roku 2014: Upravený rozpočet Skutečnost k rozpočtové příjmy (po konsolidaci) ,00 Kč ,10 Kč rozpočtové výdaje (po konsolidaci) ,00 Kč ,13 Kč saldo příjmů a výdajů ,00 Kč ,97 Kč financování (po konsolidaci) ,00 Kč ,97 Kč

7 Město Moravská Třebová 7 2. Stavy na bankovních účtech města k : k k běžné účty vč. projektových účtů ,35 Kč ,19 Kč fond rozvoje bydlení ,44 Kč ,43 Kč sociální fond ,23 Kč ,95 Kč Rozpočtové prostředky CELKEM ,02 Kč ,57 Kč depozitní účet ,06 Kč ,86 Kč Mimorozpočtové prostředky CELKEM ,06 Kč ,86 Kč účet hospodářské činnosti ,81 Kč ,41 Kč 656/R/ Schválit vypořádání hospodářského výsledku z hlavní i hospodářské činnosti města za rok 2014 takto: Zisk po zdanění: - hlavní činnost: ,61 Kč - hospodářská činnost: ,08 Kč - převést na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let. 657/R/ Schválit předloženou účetní závěrku města za rok /R/ Schválit souhrnnou rozpočtovou úpravu č. 3/2015 rozpočtu města, kterou budou změněny závazné ukazatele na rok 2015 takto (v tis. Kč): a) závazné ukazatele stanovené radě města

8 Město Moravská Třebová 8 úprava rozpočtu rozpočet 2015 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM , , ,00 Financování: Změna stavu prostředků na bank. účtech (zapojení zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a účelových fondech) Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka na projekt EPC - úsporná opatření v objektech příspěvkových organizací rozpočet 2015 před úpravou 8 260, , , ,00 0, ,00 Dlouhodobé přijaté půjčky - půjčka ze SFŽP na realizaci projektu OUSB 90,00 0,00 90,00 Celkové rozpočtové zdroje , , ,00 Rozpočtové potřeby: Rozpočtové výdaje CELKEM , , ,00 Financování: Splátky dlouhobobých přijatých půjčených prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček 5 950,00 0, ,00 Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů 0,00 0,00 0,00 Celkové rozpočtové potřeby , , ,00 b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace dotace 2015 před úprava dotace dotace 2015 po úpravě úpravou Základní škola Mor. Třebová, Palackého ,00 100, ,00 Kulturní služby města Moravská Třebová 8 160,00 200, ,00 Městská knihovna Ladislava z Boskovic 2 840,00 39, ,00 Sociální služby města Moravská Třebová 2 800, , ,00 659/R/ Schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města na základě individuálních žádostí následujících subjektům: 1. Integrované střední škole Moravská Třebová, IČO: neinvestiční dotace ve výši Kč na úhradu 50% podílu nákladů na ubytování dojíždějících studentů oboru M/01 Bezpečnostně právní činnost ubytovaných v domově mládeže Integrované střední školy Moravská Třebová 2. Skupinovému vodovodu Moravskotřebovska, IČO: investiční dotace ve výši Kč na částečnou úhradu nákladů akce Výměnu a doplnění vodovodu ulice Dukelská a Tovární. 660/R/ Schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí investičních a neinvestičních dotací s následujícími subjekty:

9 Město Moravská Třebová 9 1. Integrovanou střední školou Moravská Třebová, IČO: Skupinovým vodovodem Moravskotřebovska, IČO: v souladu s předloženými návrhy. 661/R/ Schválit prominutí pohledávek v souhrnné výši Kč převzatých městem z bývalé příspěvkové organizace Technické služby města Moravská Třebová při její transformaci na obchodní společnost, v souladu s předloženým návrhem. 662/R/ Schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města Moravská Třebová. Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 663/R/ Schválit předložený návrh obecně závazné vyhlášky města Moravská Třebová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Moravská Třebová. Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 664/R/ Schválit Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová č. 6/2015 dle předloženého návrhu. 665/R/ Schválit Program pro poskytování stipendií studentů vysokých škol v České republice rozpočtu města Moravská Třebová č. 5/2015 dle předloženého návrhu. 666/R/ Schválit vnitřní předpis č. 4/2015, Kontrolní řád výborů Zastupitelstva města Moravská Třebová, v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ 667/R/ Schválit prodej podílu ideálních 977/10000 stavební parcely č. 2704/1 o výměře m 2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, část Předměstí na ul. Lidická v obci a katastrálním území Moravská Třebová za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy.

10 Město Moravská Třebová /R/ Schválit prodej pozemku 246/3 o výměře 170 m 2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří v obci a katastrálním území Moravská Třebová, část Město za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, kterou kupující uhradí před podpisem kupní smlouvy. 669/R/ Schválit výkup pozemku parc. č. 757/7 o výměře 15 m 2, druh pozemku ostatní plocha v obci Moravská Třebová a katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, který vznikl dle nového GP č /2014 z původního pozemku parc. č. 757/2 za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši Kč, která bude prodávajícím uhrazena do 5 dnů ode dne vložení kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 670/R/ Schválit uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, se Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČO: , na akci Revitalizace toku Třebůvky v lokalitě Knížecí louka, Moravská Třebová v souladu s předloženým návrhem. 671/R/ Schválit uzavření Smlouvy č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, se Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČO: , na akci Moravská Třebová Regenerace městských parků v souladu s předloženým návrhem. Rada města potvrzuje: 672/R/ Své usnesení č. 465/R/130415, kterým uložila vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství projednat se stávajícími nájemníky bytového domu č. p na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové výměnu oken s tím, že se bude dle smlouvy jednat o opravu bytu nad rámec běžných oprav, tudíž tuto částku uhradí budoucí kupující při odkoupení bytu. 673/R/ Své usnesení č. 530/R/ , kterým vydala souhlas s odstoupením od smlouvy o právu provést stavbu na pozemku č.

11 Město Moravská Třebová 11 OMM 45/14, ze dne 25. června 2014, uzavřené pro účely stavebního řízení ke stavbě schodiště na pozemku města parc. č. 103/2 v obci a katastrálním území Moravská Třebová, a to ode dne 11. května /R/ Svoje původní usnesení č. 522/R/110515, kterým schválila záměr prodeje pozemku parc. č. 102/2 o výměře 72 m 2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 103/2 o výměře 51 m 2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří vše v obci a katastrální území Moravská Třebová, část Město, ul. Marxova. Rada města stanovuje: 675/R/ Měsíční plat řediteli Kulturních služeb města Moravská Třebová MgA. et Mgr. Františku Žáčkovi od v souladu s předloženým návrhem dle varianty A. Rada města pověřuje: 676/R/ Komisi rady města Moravská Třebová pro výchovu a vzdělávání zabezpečením akce Obejmutí města Rada města povoluje: 677/R/ V souladu s 23 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy pro školní rok 2015/2016. Rada města bere na vědomí: 678/R/ Předloženou informaci o plnění usnesení rady a zastupitelstva města. 679/R/ Předložený zápis z jednání komise rady města pro výchovu a vzdělávání ze dne

12 Město Moravská Třebová /R/ Předložený závěrečný účet a rozbor hospodaření za hlavní (rozpočtové) hospodaření a za hospodářskou činnost města za rok /R/ Předložený rozbor hospodaření města k /R/ Vzdání se místa ředitele školy a ukončení pracovního poměru ředitelky Základní školy Moravská Třebová, Čs. armády 179, okres Svitavy Mgr. Bc. Lenky Bártové dohodou k , a to na základě její žádosti. 683/R/ Vyjádření Hany Kolářové za všechny nájemníky k rozhodnutí rady města ve věci společné žádosti o výměnu oken v bytovém domě č. p na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové. Rada města vyhlašuje: 684/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Oprava chodníku podél silnice II/368 ulice Lanškrounská, Moravská Třebová a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: - STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČO: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, IČO: M-Silnice a.s., Husova 1697, Pardubice, IČO: S a M silnice a mosty Litomyšl a.s., Sokolovská 94, Litomyšl, IČO: Technické služby Moravská Třebová, s.r.o., Zahradnická 1412/21, Moravská Třebová, IČO: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider člen, JUDr. Miloš Izák náhradník - Andrea Neuerová, DiS. člen, Ludmila Lišková náhradník - Miroslav Jurenka člen, Ing. Daniela Blahová náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena bez DPH 100 % 685/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Výměna kanalizace v ulici Lidická a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány výzvou k podání nabídky: - ARROW, spol. s r.o., Jevíčská 55/2, Mor. Třebová,

13 Město Moravská Třebová 13 IČO: Stavební vodohospodářská, s.r.o., Olomoucká 139/4, Moravská Třebová, IČO: AKVAMONT, společnost s ručením omezeným, Svitavy Lačnov, Hlavní 426/4, Svitavy, IČO: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, Svitavy, IČO: Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy, Svitavská 159/52, PSČ 56802, IČO: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider - člen, Mgr. Miroslav Muselík - náhradník - Karel Musil - člen, Ludmila Lišková - náhradník - Miroslav Jurenka - člen, - Ing. Daniela Blahová - náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena bez DPH 100% 686/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku: Výměna sedaček a koberce v kinosále Kulturních služeb města Moravská Třebová a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - HOKO-VH s.r.o., , Vlčnov 666, IČO: KINOEXPORT s.r.o., , Korytná 382, IČO: Kovostal, s.r.o., Pivovarská 457, , Uherské Hradiště Jarošov, IČO: GRAMEX, spol.s r.o., , Zbraslavice 399, IČO: RE-SOURCE SUPPLIES Praha, s.r.o., Bělehradská 199/70, , Praha Vinohrady, IČO: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider člen, JUDr. Miloš Izák - náhradník - Ing. Daniela Blahová člen, Ing. Miloš Mička náhradník - Jarmila Dvořáková člen, Roman Juriš náhradník - Andrea Neuerová, DiS. člen, Eva Štěpařová náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH 100 % 687/R/ Ve smyslu 23 odst. 7, písm. a) a 34 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jednací řízení bez uveřejnění na dodavatele víceprací akce Odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace ČOV změny v Udánkách a Boršově dodatečné stavební práce III a schvaluje:

14 Město Moravská Třebová Seznam firem, které budou obeslány výzvou k jednacímu řízení bez uveřejnění: - FORTEX AGS, a.s., Jílová 1550/1, Šumperk, IČO: a Stavební vodohospodářská s.r.o., Olomoucká 139/4, Moravská Třebová, IČO: Hodnotící komisi ve složení: - JUDr. Miloš Izák, člen; Ing. Pavel Brettschneider, náhradník - Ing. Miroslav Netolický, člen; Karel Musil, náhradník - Ing. František Vozák, člen; Ing. Martin Staněk, náhradník - Ing. Radomír Drozd, člen; Ing. Jan Vrbka, náhradník - Ing. Marek Slabý, člen; Ing. Aleš Houserek, náhradník 3. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše nabídkové ceny bez DPH. Rada města ukládá: 688/R/ Vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka, zpracovat úplné znění vnitřního předpisu Pravidla pro udělování ocenění Sportovec roku. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST T: /R/ Vedoucí odboru majetku města a komunálního hospodářství svolat schůzku se stávajícími nájemníky bytového domu č. p na ul. Hřebečské č. o. 1 v Moravské Třebové za účasti zástupců vedení města, OMMKH a správce bytového fondu města. T: Rada města odkládá: 690/R/ Projednání tisku č. 26 (Záměr prodeje pozemku parc. č. 250/1 v obci a k. ú. Moravská Třebová, ul. Zámecká). V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek JUDr. Miloš Izák starosta města

15 Město Moravská Třebová 15 Ing. Pavel Brettschneider místostarosta Ing. Václav Mačát místostarosta

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 113. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.07.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká

Usnesení. z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 52. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 05.09.2016 od 16:30 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Rada města schvaluje: 1885/R/050916: předložený

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

Usnesení. 808/R/100815 Dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 2/2013, Organizační řád, v souladu s předloženým návrhem.

Usnesení. 808/R/100815 Dodatek č. 1 vnitřního předpisu č. 2/2013, Organizační řád, v souladu s předloženým návrhem. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 24. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.08.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24.08.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. z 50. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 50. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 50. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 08.08.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1788/R/080816: předložený

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Usnesení. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 86. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.08.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5 členů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. z 57. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: radnice

Usnesení. z 57. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 57. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.11.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: radnice Rada města schvaluje: 2080/R/141116: předložený

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 92. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.11.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.07.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 1764/R/250716: předložený

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová Ing. Petr Václavík, vedoucí OD Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 114. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.07.2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 4

Více

Usnesení. z 56. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice

Usnesení. z 56. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 56. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 31.10.2016 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: Radnice Rada města schvaluje: 2041/R/311016: předložený

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST

Usnesení. Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 85. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.08.2013 od 16:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 07.02.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 67. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.01.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM

Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 53. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.07.2012 od 16:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 6 členů rady

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 36. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.01.2016 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Usnesení. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM. Z: Eliška Trefilová, vedoucí komise. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Miroslav Netolický, vedoucí ORM. Z: Eliška Trefilová, vedoucí komise. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 40. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.01.2012 od 16:45 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 47. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.04.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 36. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.11.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 90. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 14.10.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. nám. T. G. Masaryka za účasti

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 112. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.06.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 80. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 24.06.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. z 67. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: radnice

Usnesení. z 67. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: radnice Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 67. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 10.04.2017 od 16:00 hod v: Zasedací místnost, na: radnice Rada města schvaluje: 2417/R/100417: předložený

Více

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise

Usnesení. Předložený plán práce komise památkové péče rady města na rok 2014. Z: Miloslav Kužílek, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 100. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.01.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení. z 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká

Usnesení. z 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 25.04.2016 od 15:00 hod v: Zasedací místnost, na: Olomoucká Zastupitelstvo města schvaluje:

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení z 94. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 18.11.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.05.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 24.10.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti na II. pololetí 2013.

Usnesení. Předložený návrh plánu činnosti komise rady města sociální, zdravotní a péče o děti na II. pololetí 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 83. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 22.07.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. 898/R/ Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/ z původního termínu na nový termín

Usnesení. 898/R/ Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/ z původního termínu na nový termín Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 27. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v úterý 22.09.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 4 členů

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 21.05.2012 na nový termín 23.07.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 49. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 21.05.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. - původní termín: 13.10.2014 - nový termín: 31.12.2014 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. - původní termín: 13.10.2014 - nový termín: 31.12.2014 Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 119. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.09.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Moravská Třebová 1 Usnesení z 60. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 15.10.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 30.04.2012 na nový termín 21.05.2012.

Usnesení. Změnu termínu plnění usnesení č. 1145/R/160112 z původního termínu 30.04.2012 na nový termín 21.05.2012. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 48. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.04.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5 členů

Více

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 309/R/090315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 28.02.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 10. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 09.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

Usnesení. 489/R/110515 Předložený plán činnosti kulturní komise rady města na rok 2015. Z: Mgr. Pavel Vaňkát, předseda komise

Usnesení. 489/R/110515 Předložený plán činnosti kulturní komise rady města na rok 2015. Z: Mgr. Pavel Vaňkát, předseda komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 17. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 11.05.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 78. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.05.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.04.2010 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 18 členů

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

Usnesení. nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822 o poskytnutí neinvestiční. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO 70892822 o poskytnutí neinvestiční. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 43. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.02.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 76. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.04.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala ve středu 27.05.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení. Stav na bankovních účtech města k : k k základní běžný účet

Usnesení. Stav na bankovních účtech města k : k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 13.6.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi 09.01.2017 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

Usnesení. Město Moravská Třebová 1

Usnesení. Město Moravská Třebová 1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 116. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 18.08.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 5

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 29.06.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z

PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z PŘEHLED USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA STUDÉNKY Z 18.06.2015 Číslo usn. Číslo mat. 70 1 71 2 72 3 73 př. 1 Problematika Vnitroorganizační směrnice č. SM/ /2015/VV Jednací řád Zastupitelstva

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 54. schůze Rady města Šluknov konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Usnesení. 418/R/130415 Předložená opatření a řešení k doporučením finančního výboru zastupitelstva města, uvedeným v zápisu ze dne 02.03.2015.

Usnesení. 418/R/130415 Předložená opatření a řešení k doporučením finančního výboru zastupitelstva města, uvedeným v zápisu ze dne 02.03.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 13.04.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva obce Usnesení č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 5. 2. 2015 v 16.00 hodin v budově Integrovaného centra volnočasových aktivit Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 12 členů

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města konané dne 15.6.2015 66/6/ZM/2015 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014 I. souhlasí 1. S celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění.

USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. USNESENÍ RADY MĚSTA ZNOJMA č. 28/2015 ze dne 29.06.2015 1367 Řešitel: odd. právní a sekretariátu Termín: 29.06.2015 1a) RM schvaluje pracovní program schůze dle předloženého znění. 1b) RM schvaluje ověřovatele

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 28. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 6.8.2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 28. 204/2014 28.212/2014 Ing. Andreas

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více