Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST"

Transkript

1 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady města. Rada města schvaluje: 3697/R/ Předložený program schůze rady města. 3698/R/ Podání žádosti České republice Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem Praha 1, PSČ , Staroměstské nám. 6, o zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro nakládání s byty postavenými s dotací MMR ČR v letech 2000 až 2013 a výmaz zástavního práva u bytových domů č. p. 1552, 1553, 1554 a 1555 na ul. Hřebečské č. o. 2, 4, 6 a 8 v Moravské Třebové. 3699/R/ Ve věci uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města Moravská Třebová následující usnesení: 1. Bere na vědomí předloženou Analýzu vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města Moravská Třebová 2. Schvaluje provedení metody EPC u objektů: - Základní škola Čs. armády č. o. 17, Moravská Třebová - Základní škola Kostelní náměstí č. o. 2, Moravská Třebová - Základní škola Palackého č. o. 35, Moravská Třebová - Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská č. o. 8, Moravská Třebová - Zámek, Zámecké nám. č. o. 1, Moravská Třebová 3. Schvaluje zveřejnění Oznámení předběžných informací o záměru města zadat veřejnou zakázku Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Moravská Třebová na centrální adrese 4. Vyhlašuje v souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Příprava a zajištění organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Moravská Třebová a schvaluje: 1) Podrobný popis předmětu zakázky Součástí předmětu plnění budou následující požadované činnosti: - specifikace a kompletace údajů potřebných pro zpracování technické části zadávací dokumentace, - sestavení a uveřejnění oznámení o veřejné zakázce do Informačního systému o veřejných zakázkách,

2 Město Moravská Třebová 2 - návrh výběrových kritérií pro hodnocení nabídek, - zpracování zadávací dokumentace, - technické a administrativní zajištění veřejné zakázky, - zpracování návrhu hodnocení nabídek, - asistence při jednání s uchazeči při uzavírání smlouvy s vítězným uchazečem, - ukončení veřejné zakázky 2) Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - DABONA s.r.o., Sokolovská 682, Rychnov nad Kněžnou - ENVIROS, s.r.o., Na Rovnosti 2246/1, Praha 3 - LOYD GROUP s.r.o., Antala Staška 1859/34, Praha 4 - PORSENNA o.p.s., Bartákova 1121/3, Praha 4 - SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Americká 579/17, Praha 2 3) Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník - Ing. Miloš Mička, člen, PaedDr. Pavlína Baslerová náhradník - Bc. Viera Mazalová, člen, Jana Fabianová, náhradník - Andrea Drozdová Šramová, člen, Eva Musilová, náhradník - Bc. Gabriela Horčíková, člen, Bc. Kateřina Horáková, náhradník 4) Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - výše nabídkové ceny a její přiměřenost ke způsobu řešení zakázky (70%). - způsob provedení požadovaných činností dle bodu 1 (30%). 5) Předložený návrh smlouvy o dílo 6) Seznam objektů řešených metodou EPC: - Základní škola Čs. armády č. o. 17, Moravská Třebová - Základní škola Kostelní náměstí č. o. 2, Moravská Třebová - Základní škola Palackého č. o. 35, Moravská Třebová - Sociální služby města Moravská Třebová, Svitavská č. o. 8, Moravská Třebová - Zámek, Zámecké nám. č. o. 1, Moravská Třebová 3700/R/ Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování zařízení distribuční soustavy kabelového vedení nn v obci Moravská Třebová, katastrálním území Boršov u Moravské Třebové, na pozemku p.č. 3808/9 a 3899 s ČEZ Distribuce, a.s. Rozsah věcného břemene je vyznačen v geometrickém plánu č /2012, který bude nedílnou součástí smlouvy. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu, formou jednorázové odměny stanovené

3 Město Moravská Třebová 3 dohodou ve výši 1560 Kč bez DPH. Náklady spojené s uzavřením smlouvy uhradí oprávněný z věcného břemene. 3701/R/ Uzavření předložené smlouvy o podmínkách zřízení stavby, za účelem umístěním inženýrských sítí a provádění stavebních prací pro stavbu: Město Moravská Třebová projekt odkanalizování Udánek, Sušic, Boršova dodatek č. 1, ČS Boršov mezi městem Moravská Třebová /investor/, Správou a údržbou silnic Pardubického kraje/majetkový správce/ a Sdružením firem FORTEX-AGS, a.s. a Stavební vodohospodářská s.r.o./zhotovitel/. Za omezení obvyklého užívání majetku a běžné činnosti majetkového správce uhradí investor jednorázovou peněžitou náhradu, která činí Kč + DPH. Za zvláštní užívání po dobu provádění stavebních prací uhradí zhotovitel majetkovému správci Správě a údržbě silnic Pardubického kraje dlouhodobé nájemné, které činí Kč. 3702/R/ Předložený návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2013/OZP uzavřené dne se Sdružením dpp Moravská Třebová 2013, zastoupené vedoucím účastníkem sdružení ŠINDLAR s.r.o., Na Brně 372/2a, Hradec Králové, jehož předmětem je změna termínu plnění. Z: Ing. Pavel Báča, vedoucí OŽP 3703/R/ Vítěze výběrového řízení na veřejnou zakázku: Poskytování poradenských služeb souvisejících s výběrem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová, firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČ: /R/ Uzavření mandátní smlouvy s vítězem výběrového řízení Poskytování poradenských služeb souvisejících s výběrem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Moravská Třebová s firmou: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., Nábřežní 4, Praha 5, IČ: , podle předloženého návrhu. 3705/R/ Uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku - vypracování projektové dokumentace a zpracování žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/36825, Moravská Třebová -

4 Město Moravská Třebová 4 Jevíčská s Ing. Jiřím Kuličem, Palackého třída 2549, Pardubice, IČ , podle předloženého návrhu. 3706/R/ Uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku - vypracování projektové dokumentace a zpracování žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na akci Bezpečná integrace pěší a cyklistické dopravy Brněnská - Jevíčská, Moravská Třebová s Ing. Jiřím Kuličem, Palackého třída 2549, Pardubice, IČ , podle předloženého návrhu. 3707/R/ Uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, se sídlem Komenského nám. 125, Pardubice, IČ: , o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotek SDH ve výši Kč, v souladu s předloženým návrhem. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Rada města bere na vědomí: 3708/R/ Předložené informace o záměru společnosti EEA Tech spol. s r.o., se sídlem Staré Město 310, PSČ , IČ: , na realizaci projektu Rekonstrukce objektů firmy EEA Tech. Rada města vyzývá: 3709/R/ Krajský úřad Pardubického kraje jako příslušný úřad podle ust. par. 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, aby posoudilo záměr společnosti EEA Tech spol. s r.o., se sídlem Staré Město 310, PSČ , IČ: , Rekonstrukce objektů firmy EEA Tech podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Rada města vyhlašuje: 3710/R/ V souladu s vnitřním předpisem č. 4/2011, směrnicí Zadávání zakázek malého rozsahu, výběrové řízení na veřejnou zakázku Databázový systém ORACLE a schvaluje: 1. Seznam firem, které budou obeslány nabídkou: - Avnet s.r.o., Praha 10 - Strašnice, V Olšinách 75/2300, PSČ , IČ:

5 Město Moravská Třebová 5 - BBM spol. s r. o., Písek, Kocínova 5/138, PSČ , IČ: CSF, s.r.o., Hradec Králové, Střelecká 672, IČ: OR-CZ spol. s r.o., Brněnská 19/20, Předměstí, Moravská Třebová, IČ: S A L T O spol. s r.o., Brno - Brněnské Ivanovice, Kaštanová 520/129a, PSČ , IČ: Hodnotící komisi ve složení: - Ing. Pavel Brettschneider, člen, JUDr. Miloš Izák, náhradník - Ing. Josef Jílek, člen, Ing. Miloš Mička, náhradník - Ing. Marek Němec, člen, Bc. Radim Šmehlík, DiS., náhradník 3. Hodnotící kriteria obsažená ve výzvě k podání nabídky: - celková nabídková cena včetně DPH - 100% Z: JUDr. Jana Zemánková, vedoucí OKST 3711/R/ Zadávací řízení na veřejnou zakázku Cesta od renesance k baroku film a animované spoty III. a schvaluje: 1. Komisi pro otevírání obálek, hodnotící komisi, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace uchazečů: - JUDr. Miloš Izák, člen, Ing. Pavel Brettschneider, náhradník - Ing. Miloš Mička, člen, Václav Žáček, náhradník - Ing. Andrej Kašický, člen, Miroslav Kužílek, náhradník - Bc. Nikola Jakoubková, Ing. Miroslav Netolický, náhradník - Roman Juriš, náhradník, PhDr. Jana Martínková, náhradník 2. Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle 38, zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění. 3. Lhůta pro podání nabídek: minimálně 15 dnů od data zahájení zadávacího řízení 4. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena bez DPH. 5. Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace k veřejné zakázce bude odeslána těmto subjektům: - cine4net, s.r.o., IČ Lumír Moučka, IČ DIRECT FILM s.r.o., IČ Mediální agentura, a.s., IČ GREP design s.r.o., IČ V Moravské Třebové Zapsal: Ing. Stanislav Zemánek

6 Město Moravská Třebová 6 JUDr. Miloš Izák starosta města Ing. Pavel Brettschneider místostarosta města Ing. Václav Mačát místostarosta města

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 109. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 19.05.2014 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů rady města. Rada města

Více

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 359/R/300315 Změnu termínu plnění usnesení č. 4346/R/210714 z původního termínu 13.04.2015 na nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.03.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise

Usnesení. 246/R/230215 Předložený plán práce komise rady města pro výchovu a vzdělávání na rok 2015. Z: Magda Srncová, předsedkyně komise Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 9. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 23.02.2015 od 16:15 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013

USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 USNESENÍ č. RM 19/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 22. 7. 2013 1. schvaluje Rada města Kostelec nad Orlicí a) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu Strategie rozvoje

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Rady města Kolína ze 7. schůze konané dne 19.01.2015. Usnesení č. 7/215/2015 7/246/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015

USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 USNESENÍ č. 3 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 3. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 20. zasedání dne 17.10.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 0892/R20/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Město Horažďovice Usnesení z 92. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 15.09.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015

USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 USNESENÍ č. 10 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 28. 4. 2015 Bod č. 181/10 Rada města vzala na vědomí kontrolu plnění svých dříve přijatých usnesení. Bod č. 182/10 1/ a/ Rada města doporučila

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více