DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082"

Transkript

1 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1082

2 Základní charakteristiky 2GO video systém lze vyuţít pro systémy do 32 (s LCD do 62) účastníků a max. 3 vstupních panelů s pouţitím jen dvou nepolarizovaných vodičů. Mezi základní charakteristiky systému patří: - Jednoduchá instalace: V celém systému jsou třeba pouze dva vodiče - Centrální napáječ pro připojení 5-ti větví - Videotelefony a vstupní jednotky napájené přímo prostřednictvím daných dvou vodičů - Rozšíření počtu účastníků pomocí jedno účastníckých distributorů nebo in-out zapojení - Zapojení 1 aţ 3 vstupních jednotek s automatickým přepínaním resp. 1 hlavní a 2 vedlejších vstupních jednotek - Varianta vstupního panelu s tlačítky nebo s LCD displejem a klávesnicí - Moţnost připojení aţ 32 účastníků s tlačítkovým panelem a aţ 62 účastníků s LCD panelem - Moţnost paralelního připojení aţ 4 (video)telefonů pro jednoho účastníka bez přídavného zdroje - Maximální vzdálenost mezi kamerou a (video)telefonem je 150m - Jednoduché programování pomocí přepínačů - Kaţdé zařízení obsahuje přepínač na zakončení větve - Vstupní panel v prevedení 1145 (LCD i 1155) - Video vstupní panel je standardně s barevnou kamerou - Videotelefony 1702/1, 1702/40, 1705/1, 1703/1 - Standartní integrované rozlišení vyzvánění z podlaţí v kaţdém (video)telefonu - Moţnost zapnutí kamery z videotelefonu (+ max. 4 externí kamery navíc) - Volitelná interkomová funkce mezi (video)telefony - Rozlišení vyzváněcího tónu od hlavního vstupu, podruţného vstupu resp. z interkomu - 5 různých volitelných tónů vyzvánění - Moţnost doplnění přídavného externího zvonku - Moţnost doplnění přídavných tlačítek pro interkomovou funkci (panel 1082/96) TYPOLOGIE SYSTÉMU Systém je napájený jediným zdrojem s 5-ti komunikačními větvemi (linkami), ke kterému lze připojit vstupní panely i stoupačky k domácím videotelefonům. Počet připojených stoupaček v závislosti na vstupních panelech je následující: Počet vstup. panelů Počet stoupaček Systém můţe obsahovat maximálně tři vstupní panely (z toho minimálně jeden musí být videopanel). Další dva mohou být buď video nebo audio. Kaţdý ze vstupních panelů (audio nebo video) lze nastavit jako hlavní nebo podruţný. Do 2GO! systému lze připojit aţ 32 domovních (video)telefonů s pouţitím jedno účastníckých distributorů nebo v zapojení IN- OUT (z telefonu do telefonu). Celkový počet (video)telefonů se počítá včetně paralelně zapojených v jednom bytě, které vyzvánějí na jedno tlačítko mají stejný uţívatelský kód. V jednom bytě lze zapojit maximálně 4 videotelefony. V takovém případě se obraz zobrazí jen na videotelefoně s ID 0. Ostatní vyzvání a obraz lze vyvolat jednoduchým stlačením tlačítka na zapnutí obrazu.

3 PŘÍKLADY ZAPOJENÍ Zapojení stoupačky s max. 32 účastníky a jedno účastnickými videodistributory Zapojení stoupačky s max. 32 účastníky a IN-OUT propojením Zapojení 4 video stoupaček a jednoho vstupního panelu Max. 32 účastníků

4 Zapojení 2 video stoupaček a 3 vstupních videopanelů Zapojení 2 video stoupaček a 3 vstupních panelů (jeden video a dva audio) OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU Nastavení volání a obsazovacích časů Reţimy volání se chovají na základě nastavených systémových časových intervalů: Doba vyzvánění: je čas od vyzvonění na účastníka do momentu zvednutí sluchátka; systém po uplynutí této doby přeruší vyzvánění Maximální doba hovoru: je čas po kterém je hovor automaticky přerušen a linka se uvolní Doba obsazeno : je čas kdy není moţné zazvonit na účastníka protoţe uţ probíhá jiný hovor Systém při vyzvánění funguje následovně: Volaní od hlavního nebo podruţného panelu uvede celý systém do reţimu doba vyzvánění (60 sekund). Doba obsazeno je prodlouţena o další 2 minuty kdyţ účastník zvedne sluchátko (maximální doba hovoru). Systém se následně vrátí do pohotovostního stavu. Tlačítko na zapnutí kamery z videotelefonu přepne celý systém do reţimu Doba vyzvánění (60 sekund). Tento čas je predouţen o další 2 minuty jetliţe je v daném bytě zvednuté sluchátko (maximální doba hovoru). Systém se následně vrátí do pohotovostního stavu. Interkomové volání uvede do reţimu obsazeno pouze vnitřní videotelefony na dobu 60 sekund. Pokud volaný účastník zvedne sluchátko, reţim obsazeno se prodouţí o dalších 10 minut (maximální doba interkomové konverzace). Systém se po poloţení sluchátka nebo po uplynutí maximální doby vrátí do pohotovostního reţimu. Vyzvánění z podlaţí neovlivňuje reţim systému. Systém 2GO! je schopný realizovat pouze jeden hovor v reálném čase. FUNKCE VSTUPNÍHO PANELU Funkce domovního telefonu Při sepnutí tlačítka na vstupním panelu mohou nastat následující případy: Vstupní panel není v reţimu obsazeno: panel v tomto případě vydá tři pípnutí za sebou. A následně při ukončení hovoru zazní 5 rychlých pípnutí za sebou. Vstupní panel je v reţimu obsazeno: panel vydá 5 varovných tónů za sebou a ţlutá LED na přední části bude blikat dokud se systém neuvolní. Následně můţete stisknout tlačítko ještě jednou a realizovat hovor. Ovládaní elektrického zámku Vstupní panel má dvě svorky pro připojení el. zámku (SE-, SE+). Jelikoţ panel spíná pouze krátký impuls, pouţívejte pouze el. zámek s momentovým kolíkem!!! (ev. časové relé). Elektrický zámek lze ovládat v následujících případech: Je-li stlačené externí tlačítko otevření zámku (svorky PA, GND) Je-li stlačené tlačítko na videotelefonu se symbolem klíč, v závislosti na nastavení dip přepínače AUX: o blokovaný : prostřednictvím videotelefonu v bytě můţeme otvírat el. zámek pouze v případě, ţe na něj bylo zazvoněno ze vstupního panelu, ke kterému je zámek připojený. o volný : prostřednictvím videotelefonu v bytě můţeme otvírat zámek kdykoliv (v případě ţe daný účastník patří do skupiny přiřazené k vstupnímu panelu. Tato skupina je určená nastavením vstupní jednotky). Pozn: Nenastavujte hlavní vstupní panel do volného režimu otvírání zámku v systémech s více jak jedním vstupním panelem.

5 FUNKCE PŘEPÍNÁNÍ EXTERNÍCH KAMER Z VIDEOTELEFONU Master vstupní videopanel (ID=1) je vybavený funkcí automatického zapnutí kamery z videotelefonu, které se spouští stlačením příslušného tlačítka na videotelefonu (tlačítko ). Další externí kamery lze k vstup. Master panelu připojit pomocí relé 1038/69 (viz schéma SV ). Obraz z externích kamer lze přepínat v sekvenci pomocí stejného tlačítka. Zvedněte sluchátko pro spojení s Master vstupním panelem. Dveře lze otevřít kdykoliv. Pro funkci přepínání externích kamer z videotelefonu nastavte Master vstupní panel. FUNKCE KONTROLY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Vstupní panely mají dvě svorky pro signalizaci fyzického stavu dveří (otevřeny nebo zavřeny - SP, GND). Přídavný panel pro videotelefon 1702 (1082/96) obsahuje červenou LED pro signalizaci stavu dveří Master vstupního panelu (ID=1). FUNKCE DOMOVNÍHO TELEFONU PŘIJÍMÁNÍ HOVORU A FUNKCE PŘEPÍNÁNÍ VIDEA Telefon resp. videotelefon v bytě bude při přijímání hovoru zvonit nastaveným tónem nasledujícími intervaly: Místo odkud se realizuje hovor Frekvence vyzvánění Celkový čas zvonění Hovor od hlavního (Master) vstup. 3s SEPNUTÝ 3s panelu Hovor od sekundárního vstup. panelu 0,4s SEPNUTÝ 0,2s VYPNUTÝ celkově 5 krát 2,8s Interkomový hovor Vyzvánění z podlaţí 0,5s SEPNUTÝ 0,5s VYPNUTÝ celkově 3 krát 3s SEPNUTÝ 2,5s V případě vyzvánění ze vstupního panelu můţe daný domovní telefon ovládat příslušný el. zámek i bez zvednutého sluchátka. Poznámka!: V případě ţe byt obsahuje více telefonů potom telefony 0 a 1 budou vyzvánět okamţitě a telefony 2 a 3 budou vyzvánět následně. V případě, ţe hovor byl realizovaný z video vstupního panelu, obraz se objeví nejdříve na videotelefonu s číslem 0 a během 60 sekund, pokud není zvednuté sluchátko, lze přepnout obraz na ktorýkoliv z paralelně zapojených videotelefonů v bytě jednoduchým stlačením tlačítka na tomto telefonu. Obraz se objeví vţdy pouze na jednom videotelefonu v reálném čase. ZAPNUTÍ KAMERY Z VIDEOTELEFONU Kameru Master vstupního panelu lze zapnout z videotelefonu, pokud je poloţené sluchátko, jednoduchým stlačením tlačítka se symbolem. Při následném zvednutí sluchátka lze navázat i komunikaci a ovládat el. zámek. 3s INTERKOMOVÉ HOVORY Zvednutím sluchátka naprogramovaného na realizaci interkomových hovorů (tlačítka se symboly a na videotelefonu nebo dalších šest přídavných tlačítek na 1082/96). Mohou nastat následující případy: Volaný účastník je obsazený telefon vydá varovný tón (4 rychlé pípnutí za sebou). Poloţte sluchátko a opakujte. Volaný telefón není obsazený telefon vydá dva potvrzovací tóny a ozve se vyzváněcí tón. VYZVÁNĚNÍ Z PODLAŽÍ Videotelefon je vybavený svorkami (CP) na připojení tlačítka pro vyzvánění z podlaţí. Videotelefon v tomto případě zazvoní zvoleným tónem po dobu 3s. V případě ţe je v jednom bytě víc paralelně připojených telefonů, toto tlačítko připojte pouze na telefonu 0. Telefony 0 a 1 zazvoní okamţitě a telefony 2 a 3 následně. OVLÁDÁNÍ PŘÍDAVNÉHO ZVONKU Videotelefon je také vybavený svorkami pro připojení přídavného zvonku 1072/59 nebo relé (svorky S-, S+). FUNKCE TLAČÍTEK A Následující tabulka zobrazuje funkce tlačítek a při různých stavech videotelefonu. Standby Stav / Tlačítko a současně položené sluchátko Doba vyzvánění Probíhající komunikace Stlačené tlačítko Stlačené tlačítko Standby a současně zvednuté sluchátko (1) (1) (1) Interkom (pokud je nstaven) Zapnutí kamery z video telefonu Zapnutí video signálu (1) Tato funkce je dostupná pro další zařízení. FUNKCE S PŘIDÁNÍM PANELU 1082/96 = = = Interkom (pokud je nstaven) nebo (1) Automatické otvírání dveří Tuto funkci lze zapnout a vypnout pomocí speciálního tlačítka na přídavném panelu 1082/96. V případě zapnutí této funkce se rozsvítí zelená LED. Příkaz na otevření dveří se v případě vyzvánění ze vstupního panelu, přenese přímo na el. zámek. V případě ţe je v systému více vstupních panelů, nastavte tuto funkci pouze na jednom vstupním panelu. Interkomové hovory Tato funkce je podobná základní funkci pro tlačítka a. Šest tlačítek lze naprogramovat pro ovládání šesti interkomových hovorů.

6 INSTALACE A PROGRAMOVÁNÍ SYSTÉMU

7 INSTALACE SYSTÉMU Všechny přístroje a zařízení musejí být zapojené podle platných CEI standardů. Zvýšenou pozornost věnujte napájecím zdrojům a transformátorům, které musí být osazené ve vyhovujících krabicích a zapojené s ochranými obvody. Všechny zařízení v tomto systému splňují EC nařízení týkající se elektromagnetické kompatibility a bezpečnosti. Metody spojování různých častí v systému jsou detailně popsány v kaţdé části. V instalaci neumisťujte vodiče systému do blízkosti vodičů ~230V a ~380V generujících silné elektromagnetické pole. Při nedodrţení těchto pravidel můţe dojít k těmto problémům: Chybný přenos dat a následná nefukčnost navázání komunikace Slabá kvalita video signálu: nejasné detaily, atd. Interference video nebo audio signálu Typ vodiče / Max. vzdálenost Mezi vstupním panelem a zdrojem (A) Mezi zdrojem a videotelefonem (B) Mezi vstupním panelem a videotelefonem (C) Mezi videotelefony (D) Pro videotelefon typ 1705/1 Urmet Domus kabel 1082/90 75m 75m 150m 150m Urmet Domus kabel 1074/90 (bílo modrý pár zůstane nepouţitý) 75m 75m 150m 150m TYPY POUŽITÝCH VODIČŮ Dvojţilový kabel 1082/90 pouţívaný při instalaci není polarizovaný. Následující uvedené max. vzdálenosti se vztahují na pouţití daného kabelu Urmet Domus a při pouţití jiných typů kabelu není zaručené správné fungovaní systému. PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZÁMKU Průřezy vodičů 0,28mm² 0,5mm² 1mm² Mezi vstupním panelem a el. zámkem 30m 50m 100m PŘIPOJENÍ SIGNALIZACE K VSTUP. PANELU Součet všech vzdáleností mezi jakýmikoliv dvěma body systému nesmí přesahovat 375m. Typ vodiče / Max. Vzdálenost Mezi vstupním panelem a zdrojem (A) Mezi zdrojem a videotelefonem (B) Mezi vstupním panelem a videotelefonem (C) Mezi videotelefony (D) Pro videotelefon typ 1702/1 nebo 1702/40 Urmet Domus Urmet Domus kabel 1074/90 kabel 1082/90 (bílo modrý pár zůstane nepouţitý) 75m 120m 150m 150m 75m 120m 150m 150m Průřez vodičů/ Max. vzdálenost Tlačítko z podlaţí Zapínání externích kamer Vzdálenost zdroje pro podsvětlení 9000/230 0,28mm² 0,5mm² 1mm² 25m 25m 25m 75m 75m 75m 75m 75m 75m VODIČE Časti systému 2GO! musí být propojeny do původní komunikační struktury. Pro správnou funkci systému musí být kaţdá čast sítě impedančně přizpůsobená na pouţitý vodič. Proto je potřeba dodrţet nasledující: Pouţijte výhradně kabel Urmet Domus specifikovaný v předcházející kapitole Minimální poloměr ohybu vodiče nesmí být méně jak 10-ti násobek průměru vodiče (přibliţně 7 cm). Odstraňte obal kabelu pouze na části potřebné na oddělení jeho dvou vodičů. Nepřidávejte zařízení bez potřebných spojovacích prvků (např. 1082/51):

8 K napájecímu zdroji lze připojit od 1 do 5 větví. Jejich počet se nastavuje pomocí dip přepínačů na zdroji. Linka 0 musí být vţdy připojená k Master vstupnímu panelu. Dip přepínače (1 aţ 4) musejí být v případě nepřipojení dané větve přepnuté do ON pozice. AKTIVACE SYSTÉMU Po propojení všech zařízení postupujte nasledovně: 1. Nastavte dip přepínače na zdroji. 2. Nastavte ostatní zařízení pomocí dip přepínače. 3. Zapněte zdroj a zkontrolujte napětí. 4. Otestujte nasledující: a. zkontrolujte napájení; b. přítomnost videosignálu; c. zkontrolujte kvalitu videosignálu pomocí systémového testu; d. zrealizujte základní funkční test. 5. Následně naprogramujte případné další funkce (interkom, přepínání externích kamer...). NASTAVENÍ ZAKONČENÍ VĚTVE (STOUPAČKY) Přepínač pro nastavení zakončení větve se nachází na vstupním panelu i na videotelefonu. Na zařízeních na konci větve, z kterých nepokračuje další sekce, nastavte zakončovací přepínače (end of line) (termination = ukončení): Poznámka: Připojení dvou větví (dvou stoupaček) na svorky pro jednu linku není moţné. U posledního videotelefonu ve stoupačce není potřeba instalovat distributor. Poznámka: Vstupní panely není moţné nastavit do IN-OUT reţimu. Dip přepínač pro zakončení větve je proto potřeba vţdy nastavit do ON pozice (přednastavená pozice).

9 PROGRAMOVÁNÍ Nastavení systému lze realizovat i v případě není-li pod napětím, protoţe se vykonává jednoduchým nastavením přepínačů na zadní straně zařízení. Většinu pozornosti je třeba věnovat hlavně nastavení kódů účastníků (videotelefonů). Pro správnou funkci systému je třeba dodrţet následující: kaţdý vstupní panel v systému musí mít jednoznačný a unikátní kód nastavený pomocí přepínačů na 1, 2 nebo 3 (ID vstupního panelu) Master (hlavní) vstupní jednotka musí být videopanel s ID=1 (1082/72, 1082/13, 1082/14) Kaţdý z videotelefonů v bytě musí být charakterizovaný kódem (užívatelským kódem) nastaveným pomocí dip přepínačů od 0 do 31 a dalším kódem (paralelní kódem) s vyuţitím dip přepínačů od 0 do 3 Pokud je v bytě 1 videotelefon pak paralelní kód musí být nastaven na 0 lze zapojit max. 4 videotelefony paralelně s pouţitím jednoho uţívatelského kódu a s různým paralelním kódem ţádné dva byty nesmějí mít stejný uţívatelský kód Pozice dip přepínače ID vstupního panelu ID 1 (pouze s kamerou) ID 2 ID 3 ID 0 (pokročilé programování) Poznámka: Dip přepínače nastavujte do polohy ID=0 pouze v případě pokročilého programování. V tomto případě se rozsvítí ţlutá LED. Důležité! V jednom systému nesmí být zapojeny dva vstupní panely se stejným ID. TYP VSTUPNÍHO PANELU Základní nastavení lze realizovat i v případě, ţe systém není pod napětím. NASTAVENÍ VSTUPNÍHO PANELU Základní nastavení vstupního panelu se realizuje pomocí dip přepínačů jak je znázorněno na obrázku Vstupní panel lze nastavit jako hlavní nebo podruţný ikdyţ lze realizovat pouzen jeden hovor v reálném čase. Toto nastavení se pouţívá na rozlíšení tónů, takţe uţívatel můţe podle toho určit místo odkud se vyzvání. Pozíce dip přepínače Typ vstup. panelu Hlavní Podruţný OVLÁDANÍ EL. ZÁMKU ID VSTUPNÍHO PANELU Elektrický zámek lze ovládat v blokovaném nebo volném reţimu. Pozice dip přepínače Ovládaní el. zámku volný Kaţdý vstupní panel v systému musí mít unikátní kód (ID vstupního panelu). Jeho hodnoty mohou být 1, 2 nebo 3. Vstupní panel s ID =1 je Master panel a musí to být videopanel. Panel poskytuje tyto funkce: zapnutí vstupní kamery z videotelefonu, indikace otevřených dveří na videotelefonu a další funkce standartního systému. blokovaný

10 Vstupní panel pracuje v těchto reţimech: blokovaný : prostřednictvím telefonu v bytě můţete otvírat el. zámek pouze v případě, ţe bylo zazvoněno na tento byt ze vstupního panelu ke kterému je zámek připojený. volný : prostřednictvím telefonu v bytě můţete otvírat zámek kdykoliv. Nenastavujte hlavní vstupní panel do volného režimu otvírání zámku v systémech s více jak jedním vstupním panelem. Nastavte kód od 0 do 31 pomocí dip přepínačů jak je znázorněné v následující tabulce: UŽÍVATELSKÝ KÓD Vstupní panel volá účastníky pomocí sekvenčního kódu. Pomocí prvního tlačítka je vyzvoněný účastník, který je určený nastavením kódu dip přepínačem na CODE. Druhé tlačítko vyzvoní účastníka, který má kód CODE +1 a tak dále. (Pokud má systém pouze 1 vstupní panel pak je CODE=0). Skupiny uţívatelů, na které lze vyzvánět z podružných vstupních panelů musí být různé. V případě ţe například jsou v systému 2 podruţné panely (kaţdý pro jinou větev, musí se na jednom podruţném panelu nastavit CODE aţ od účastníka, který je jako první v této větvi. Příklad uspořádání s jedním hlavním a dvěmi podružnými vstupními panely: Hlavní Master panel má 32 tlačítek a vyzvání na všechny uţívatele. Slave podruţný panel A má 10 tlačítek a vyzvání pouze na uţivatele ze stoupačky column A. Podruţný panel B má 22 tlačítek a vyzvání pouze na uţivatele připojené na stoupačku B.

11 Pro správnou funkci elektrického zámku ve volném reţimu zadefinujte skupinu uţivatelů přiřazených pro jednu stoupačku, pomocí přiřazení prvního a posledního uţívatele (prvního a posledního kódu (CODE) ve stoupačce). Důležité! Toto nastavení lze realizovat pouze při zapnutém systému. Pro přiřazení posledního kódu ve stoupačce postupujte takto: Nastavte ID dip přepínač vstupního panelu Vstupní panel bude pípat kaţdých 5 sekund jako indikace programovacího reţimu. Krátce stlačte poslední tlačítko přiřazené k danému vstupnímu panelu. Vstupní panel následně pípne jako indikace ukončení programování. ID dip přepínač na vstupním panelu nastavte zpět do pozice určující vstupní panel. Nastavení videotelefonu Nastavení bytové jednotky je potřeba pro správnou komunikaci mezi vstupním panelem a volaným účastníkem. Kaţdý bytový videotelefon musí být identifikovaný unikátním kódem. Při jeho nastavení pouţijte dip přepínače znázorněné na obrázku: UŽÍVATELSKÝ KÓD Poznámka: V systému nesmí být učastníci se stejným uţivatelským kódem Užívatelské kódy na stejné stoupačce musejí být postupné Videotelefony, které jsou v bytě zapojeny paralelně, musí mít stejný uţívatelský kód, ale odlišný paralelní kód. PARALELNÍ KÓD Paralelní kód se pouţívá na určení konkrétního účastníka v jednom bytě. Nastavte číslo od 0 do 3 jak je znázorněno na obrázku Kód musí být 0 je-li v jednom bytě pouze jeden videotelefon Max. 4 audio/video telefony lze paralelně zapojit s pouţitím jednoho uţívatelského kódu a různých paralelních kódů. Všechny paralelně zapojené videotelefony v bytě vyzvání současne při vyzvánění z podlaţí, při vyzvánění ze vstupního panelu i při interkomovém funkci z jiného bytu. Poznámka: Paralelně zapojené videotelefony 0 a 1 vyzvání okamţite při přicházejícím hovoru a videotelefony 2 a 3 následně po té. na videotelefonu s číslem 0 se objeví obraz jestliţe hovor přichází ze vstupního videopanelu. Tlačítko na zapnutí obrazu lze vyuţít na všech ostatních monitorech v bytě. TESTOVANÍ FUNKČNOSTI Ref. 1705/82 Po vykonání všech doposud uvedených nastavení vykonejte na zapnutém systému následující testy pro správnou funkci systému. Bytové videotelefony musí být identifikovány unikátním kódem. Nastavte kód od 0 do 31 pomocí nastavení CODE dip přepínačů, jak je znázorněné v tabulce (user = uţivatel). TEST NAPĚTÍ Zkontrolujte následující hodnoty napětí na jednotlivých svorkách 1082/20 zdroj LINE (0, 1, 2, 3, 4, 5) od 28Vdc do 33.5Vdc 1082/72 a 1082/7 vstupní panel LINE od 28Vdc do 33.5Vdc 1082/51 videodistributor LINE (IN/OUT) od 17Vdc do 33.5Vdc LINE (DER) od 17Vdc do 33.5Vdc 1705/82 a 1702/82 dosky pod videotelefony LINE od 17Vdc do 33.5Vdc

12 TEST ZAPOJENÍ A NASTAVENÍ Vstupní panel i desky videotelefonů obsahují ţlutou LED indikující nefunkční systém. ţlutá LED 4. Nezapomeňte po přezkoušení obrazu odstranit propojku mezi TST a GND. V případě ţe obraz je nevyhovující: 1. Zkontrolujte správnost zapojení svorek 2. Při hledání chyby rozdělte systém, coţ vám ulehčí její identifikaci. ZÁKLADNÍ TEST FUNKČNOSTI Poznámka! Pro zjednodušení, doporučujeme otestovat videosignál před nasazením videotelefonů na instalační desky. Ţlutá LED bude svítit v případě následujících problémů: Nesprávně nastavené ukončení na videotelefonu (Z přepínač) Distributory bez jumperů (propojek) Stoupačka bez ukončení Nekorektní nastavení dip přepínačů na napaječi Master vstupní panel nefunkční nebo nepřipojený Zkontrolujte ţe ţádná LED nesvítí. Pokud svítí jedna nebo více LED diod pak: 1. Zkontrolujte zda-li ID není nastavené na 0 (program. reţim) 2. Zkontrolujte zda je v systému pouze jeden Master vstupní panel. Vstupní panel s ID=1 musí být videopanel. 3. Zkontrolujte správné zapojení svorek na zařízeních 4. Při hledání chyby rozdělte systém, coţ vám ulehčí její identifikaci. Následně nasaďte videotelefony na príslušné desky. TEST KVALITY VIDEOSIGNÁLU Video vstupní panel 1082/72 je vybavený systémem pro hodnocení kvality videosignálu. 1. Vytvořte propojku mezi svorkami TST a GND na Master vstupním panelu (ID=1). 2. Zazvoňte na některého účastníka z daného vstupního panelu. Vstupní panel pípne ţe probíhá testování. V tomto případě pošle vstupní panel interní generovaný videosignál (v rozsahu šedé barvy) namísto signálu z videokamery. 3. Běţte do daného bytu a zkontrolujte obraz na videotelefonu. Obraz musí být ostrý a bez stínů (viz obr.). Po ověření signálu můţete otestovat funkčnost systému. Zazvoňte na uţivatele ze všech vstupních panelů a zkontrolujte zda telefony zvoní, objeví se obraz, funguje komunikace a ovládání zámku. 1. Stiskněte tlačítko na Master vstupním panelu (vstupní videopanel s ID=1) Vstupní panel vydá tón indikující realizaci hovoru Ostatní vstupní panely se přepnou do obsazovacího reţimu: pokud se stiskne tlačítko na jiném vstupním panelu zazní varovný tón. Po dobu probíhající konverzace bude blikat ţlutá LED. 2. Při přijímání hovoru zkontrolujte nasledující: Na videotelefonu s číslem 0 se musí rozsvítit monitor. Uţivatel má 60 sekund na zvednutí sluchátka. Monitory na telefonech 1, 2 a 3 se nerozsvítí pokud jsou zapojeny paralelně. Pro zapnutí monitoru na těchto telefonech stiskněte tlač. (funkce zapnutí kamery z videotelefonu). Tuto funkci lze realizovat v průběhu 60-ti sekund na kterémkoliv telefonu nebo pokud na některém z paralelně připojených telefonů není zvednuté sluchátko Doba konverzace po zvednutí sluchátka je omezena na 2 minuty Ovládat elektrický zámek lze od vyzvonění do poloţení sluchátka 3. Poloţte sluchátko. Systém se vrátí do pohotovostního reţimu. 4. Tento postup zopakujte u všech uţivatelů v systému. 5. Zopakujte postup od kroku 1 na všech videotelefonech pokud je v systému víc vstupních panelů. Nezapomeňte, ţe monitor nebude fungovat pokud je vstupní panel pouze audio (bez kamery). DĚLENÍ SYSTÉMU Při hledání a odstraňovaní moţných problémů můţe být uţitečná moţnost rozdělit systém na sekce. Pro oddělení určité části, bez toho aby sa zhroutil celý systém dodrţte nasledující pravidla: 1. Přepněte příslušné dip přepínače na zdroji do pozice ON, podle toho, jakou stoupačku připojenou ke zdroji, potřebujete odpojit.

13 ZAPÍNÁNÍ EXTERNÍCH KAMER Nastavte tuto funkci na Master vstupním panelu pokud jsou zapojeny externí kamery. 1. Nastavte dip přepínač ID do pozice 0 pro začátek programování. Vstupní panel bude pípat kaţdých 5 sekund pro indikaci programovacího reţimu a současně bude svítit ţlutá LED. 2. Přepněte přepínač s označením Z do polohy ON na posledním videotelefonu, který chcete aby zůstal funkční ve stoupačce zapojené systémem IN-OUT. (Termination = ukončení) 2. Krátce stiskněte tlačítko pro externí otvírání el. zámku (PA- GND). Modul jednou pípne jako indikace, ţe funkce byla nastavená. 3. Přepněte dip přepínač ID do původní pozice. Ţlutá LED následně zhasne. Poznámka: Při deaktivaci funkce postupujte od kroku 1 do 3. Modul bude krátce pípat v sekvencích jako indikace, ţe funkce byla deaktivovaná. INTERKOMOVÁ FUNKCE VIDEOTELEFONŮ Poznámka: Videotelefon 2 bude izolovaný. V tomto případě se videotelefon 1 stane posledním ve stoupačce a přepínač Z musí mít přepnutý do pozice ON. 3. Funkci distributoru omezíte vytáhnutím propojky, čímţ odpojíte videotelefony připojené k tomuto distributoru. Tlačítka se symboly a na videotelefonu a dalších šest přídavných tlačítek na panelu 1082/96 lze naprogramovat na interkomové hovory v systému. Jedno tlačítko lze naprogramovat na vyzvánění jiného bytu, nebo i dalšího paralelně připojeného videotelefonu v bytě. V prvním případě se zazvoní na všechny paralelně připojené telefony v bytě (pokud jsou nainstalované), a v druhém případě pouze přiřazený telefon. INTERKOMOVÁ FUNKCE MEZI RŮZNÝMI BYTY 4. Funkci distributoru omezíte vytáhnutím propojky, čímţ odpojíte sekci stoupačky nasledující za tímto distributorem. 1. Běţte k videotelefonu který má být nastavený jako volající (telefon A). 2. Drţte stlačené tlačítko otvírání dveří a zvedněte sluchátko. Telefon A vydá tón indikující vstup do programovacího reţimu. VOLITELNÉ PROGRAMOVÁNÍ Následující nastavení realizujte po odzkoušení základních funkcií systému, a v případě, že chcete využívat tyto funkce: 1. Přepínání externích kamer: nastavte tuto funkci pokud jsou zapojené externí kamery k Master vstupnímu panelu. 2. Interkomová funkce účastníků: přiřaďte uţívatelský kód nebo paralelní kód k tlačítku na videotelefonu 3. Tón vyzvánění od vstupního panelu: vyberte si jednu z 5-ti moţností. 4. Tón vyzvánění z podlaţí: vyberte si jednu z 5-ti moţností. 3. Stiskněte tlačítko které chcete aby bylo naprogramované. Telefon následně vydá potvrzovací tón. Lze pouţít tlačítka, nebo jedno z šesti moţných přídavných tlačítek na panelu 1082/96.

14 4. Běţte k účastníkovi, kterého chcete tímto tlačítkem vyzvánět (telefon B) a stiskněte tlač. otvírání dveří. Telefony pípnou jako signalizace, ţe byli naprogramované. (Nebo běţte k vstupnímu panelu a stiskněte tlačítko na vyzvánění telefonu B. Telefon který se nastavuje pípne, jako indikace programovaní. Telefon B v tomto případě zazvoní. Ignorujte tento hovor). Pokud je zapojeno více videotelefonů paralelně, vyzvánějí při interkomu všechny současně. 4. Běţte k telefonu na který se má vyzvánět (telefon C2) a stiskněte tlačítko otvírání dveří. Telefony C1 a C2 pípnou jako indikace, ţe funkce byla naprogramovaná. 5. Poloţte sluchátko na telefonu A. Ten následně pípne jako indikace ukončení programování. 6. Zkontrolujte naprogramovanou funkci: Zvedněte sluchátko na telefonu A a stiskněte naprogramované tlačítko. Zkontrolujte, ţe všechny paralelně připojené telefony k telefonu B spolu s ním vyzvání (pokud jsou instalovány). 7. V případě, ţe chcete aby účastník B byl schopný realizovat interkomový hovor na účastníka A, je potřeba naprogramovat tuto funkci i na telefonu B. Poznámka: Moţnost automatického zapnutí kamery z videotelefonu se nemění ikdyţ byla interkomová funkce nastavená na tlačítko, protoţe ta se využívá při položeném sluchátku videotelefonu!!! INTERKOMOVÁ FUNKCE V JEDNOM BYTĚ 1. Běţte k telefonu který chcete nastavit jako volající (telefon C1). 2. Drţte stisknuté tlačítko otvírání dveří a zvedněte sluchátko. Telefon C1 pípne jako indikace vstupu do programovacího reţimu. 5. Poloţte sluchátko na telefone C1. Ten následně pípne jako signalizace ukončení programovacího reţimu. 6. Zkontrolujte naprogramovanou funkci: Zvedněte sluchátko na telefonu C1 a stiskněte naprogramované tlačítko. Zkontrolujte ţe telefon C2 vyzvání a zkontrolujte komunikaci. 7. V případě, ţe chcete aby telefon C2 byl schopný realizovat interkomový hovor na telefon C1 je potřeba naprogramovat tuto funkci i na telefonu C2. Poznámka: Moţnost automatického zapnutí kamery z videotelefonu se nemění ikdyţ byla interkomová funkce nastavená na tlačítko, protoţe ta se využívá při položeném sluchátku videotelefonu!!! TÓN VYZVÁNĚNÍ OD VSTUPNÍHO PANELU V systému 1082 lze nastavit 5 různých tónů vyzvánění od vstupního panelu. Tóny lze nastavit přímo z koncového telefonu jednoduchým postupem. 1. Drţte stisknuté tlačítko otvírání dveří. Současně stiskněte a pusťte tlačítko se symbolem. Telefon přehraje tón. 3. Stiskněte tlačítko které chcete naprogramovat. Telefon C1 vydá potvrzovací tón. Lze pouţít tlačítka, nebo jedno z dalších moţných šesti přídavných tlačítek na panelu 1082/ Drţte stisknuté tlačítko otvírání dveří a opětovně stiskněte tlačítko jako v bodě 1 čímţ změníte tón vyzvánění. 3. Pokud jste si vybrali přijatelný tón uvolněte tlačítko otvírání dveří čímţ potvrdíte nastavený tón. TÓN VYZVÁNĚNÍ Z PODLAŽÍ V systému 1082 lze nastavit 5 různých tónů vyzvánění z podlaţí. Tóny je rovněţ moţné nastavit přímo z koncového telefonu jednoduchým postupem.

15 1. Drţte stisknuté tlačítko otvírání dveří. Současně stlačte a pusťte tlačítko se symbolem. Telefon přehraje tón. 2. Drţte stisknuté tlačítko otvírání dveří a opětovně stiskněte tlačítko jako v bodě 1 čímţ změníte tón vyzvánění. 3. Pokud jste si vybrali přijatelný tón pusťte tlačítko otvírání dveří čímţ potvrdíte nastavený tón. ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Dip PŘEPÍNAČŮ NA ZAŘÍZENÍCH VSYSTÉMU 1082 V následujících tabulkách jsou znázorněné základní nastavení přepínačů a propojek. Video vstupní panel 1082/72 popis označení pozice stav Číslo vstupního panelu ID 1-OFF 1(Master) 2-ON Typ panelu AUX 1-OFF Hlavní Ovládání el. zámku AUX 2-ON blokovaný Uţivatelský kód prvního CODE tlačítka 1-OFF 2-OFF 3-OFF 4-OFF 5-OFF 0 Ukončení větve Z ON Aktivní Audio vstupní panel 1082/7 popis označení pozice stav Číslo vstupního panelu ID 1-ON 2(Podruţný) 2-OF Typ panelu AUX 1-OFF Hlavní Ovládání el. zámku AUX 2-ON Blokovaný Uţivatelský kód prvního tlačítka CODE 1-OFF 2-OFF 3-OFF 4-OFF 5-OFF 0 Ukončení větve Z ON Aktivní Deska pod videotelefon 1702/ /82 popis označení pozice stav Uţivatelský kód CODE 1-ON 31 2-ON 3-ON 4-ON 5-ON Paralelní kód INT 1-OFF 0 2-OFF Ukončení větve Z ON Aktivní Ref. 1705/82 Zdroj 1082/20 popis označení pozice stav Komunikační větev 1 LINE 1 OFF Připojená stoupačka Komunikační větev 2 LINE 2 ON Nepřipojená stoupačka Komunikační větev 3 LINE 3 ON Nepřipojená stoupačka Komunikační větev 4 LINE 4 ON Nepřipojená stoupačka Jedno účastnícky videodistributor 1082/51 popis označení pozice hodnota Propojka nepřipojené stoupačky W1 ON(*) IN-OUT stoupačka a stoupačka s distributory (*) - odstraňte pouze v případě ţe jeden ze dvou výstupů je nepřipojený

16

17 TLAČÍTKOVÝ SINTHESI PANEL PANEL POPIS Modul se skládá z profilů z eloxovaného hliníku, které se osazují do specifických rámů. Instalační krabice lze skládat pomocí přiloţených dílů a tím realizovat různé typy konfigurací z malým počtem dílů, coţ je výhodné jak pro prodejce tak i montáţní firmy. Instalace modulů a připojení vodičů jsou velmi jednoduché díky odnímatelným částem modulů. KAMERA A HLASOVÁ JEDNOTKA S DVĚMI TLAČÍTKY 1082/72 Charakteristika Instalace do panelu 1145 dva moduly. Dvě tlačítka na vyzvánění. Moţnost připojení dvou rozšiřovacích modulů (zapojených do série) pro max. 32 tlačítek pro kaţdý panel. Zapojení se 16-ti účastnickým rozšiřovacím modulem 1038/17 a konektorem. Moţnost zapojení max. 3 vstupních panelů v systému Barevná kamera s integrovanou optikou a fixním přiblíţením. Nastavení směru snímání kamery. Integrované osvětlení prostoru před kamerou. Moţnost naprogramování pomocí dip přepínačů i bez připojeného napětí. Moţnost nastavení jednoho nebo více tlačítek na ovládání speciálního dekodéru (ovládání světla,...) Doba vyzvánění 60 sekund Max. doba konverzace od zvednutí sluchátka 2 min. Potvrzovací tóny vyzvánění a ukončení hovoru. Optická i akustická signalizace pokud je obsazeno. Ovládání el. zámku kapacitním pulzním vybíjením. Blokovaný a volný reţim elektrického zámku. Moţnost zapojit otvírání el. zámku ze vnitř (při východu z objektu). Vstup pro senzor otevřených dveří. Trimer pro nastavení hlasitosti reproduktoru i mikrofonu. Svorky pro realizaci testu funkčnosti. Ovládání externího videovstupu pro externí kamery. Ovládání relé pro cyklické zapínání aţ 4 externích kamer. Napěťový výstup pro připojení podsvětlení jmenovek. 1. Dip přepínač pro ukončení větve (vţdy ON) 2. Dip přepínač pro nastavení uţívatelského kódu 3. Dip přepínač pro ID vstupního panelu 4. Dip přepínač pro reţim ovládání el. zámku POPIS SVORIEK LINE LINE SE+ SE- ILL ILL PA SP T TST GND GND GND V3 V5 Nepolarizovaná linka Nepolarizovaná linka Ovládání el. zámku kladný Ovládání el. zámku záporný Podsvětlení jmenovek Podsvětlení jmenovek Otevření zámku ze vnitř Senzor otevřených dveří vstup Výstup pro relé 1038/69 cyklické přepínání externích kamer Svorka pro test funkčnosti Zem pro PA, T, TST, SP Připojení koax. kabelu z relé pro externí kamery Připojení koax. kabelu z relé pro externí kamery TECHNICKÁ SPECIFIKACE Max. spotřeba v aktivním reţimu 450 macc Max. spotřeba v reţimu stand-by (připravený) 15 macc Ukončení větve 104,4 Ohm±1% Kamera CCD 1/3 Vestavný objektiv sériově montované Zaostření pevné Minimální osvětlení 0,2 lux Pracovní teplota C

18 ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ Základní nastavení v systému jsou následující: Číslo vstupní jednotky 1 (Master) Typ vstupní jednotky Hlavní Ovládání el. zámku blokovaný Uţívatelský kód prvního tlačítka 0 Ukončení větve ON NASTAVENÍ SMĚRU SNÍMÁNÍ KAMERY Po nainstalovaní lze částečně nastavit směr snímání kamery v závislosti na pozici snímaného objektu. Toto nastavení se realizuje manuálně po odklopení rámu a čelního panelu z kamerové jednotky. Při těchto změnách není potřeba ţádné speciální nástroje. FUNKCE Uzkutečnění hovoru Na max. 32 učastníků lze vyzvánět stisknutím daného tlačítka na panelu připojeném ke kameře 1082/72. Po stisknutí tlačítka mohou nastat následující případy v závislosti na stavu vstupního panelu: Linka je volná: Vstupní panel vydá tón pro vyzváněcí reţim (3 pípnutí za sebou). A při ukončení komunikace vydá opět potvrzovací tón (5 rychlých pípnutí za sebou). Linka je obsazená: Vstupní panel vydá varovný tón (5 pípnutí za sebou) a ţlutá LED na panelu se rozsvítí dokud se linka neuvolní. Následně stiskněte opětovně tlačítko. Ovládání elektrického zámku Vstupní panel má dvě svorky pro ovládaní el. zámku (SE+, SE-). El. zámek lze ovládat v následujících případech: kdykoliv při stisknutí externího tlačítka na otvírání zámku ze vnitř (při východu z objektu) (svorky PA, GND); pokud stisknete tlačítko otvírání dveří na telefonu v závislosti od nastavení dip přepínače AUX volný nebo blokovaný. Jelikoţ panel spíná pouze krátký impuls, pouţívejte pouze el. zámek s momentovým kolíkem!!!. Pro delší dobu otvírání elektrického zámku pouţijte časové relé 1032/81. Snímání obrazu Krajní pozice kamery od centrálního nastavení jsou: VERTIKÁLNĚ +10 aţ -15 HORIZONTÁLNĚ +10 aţ -10 Ovládání hlasitosti Úrovně hlasitosti jsou nastavované z výroby tak, ţe ve většině případů není potřeba změna těchto hodnot. V případě potřeby je však pomocí šroubováku moţné je jednoduše změnit Vzdálenosti v centimetrech

19 VSTUPNÍ PANEL AUDIO 1082/7 16-ti tlačítkový rozšiřovací modul 1038/17 K vstupnímu panelu Charakteristika Moţnost instalace do panelů Moţnost připojení dvou rozšiřovacích modulů (zapojených do série) pro max. 32 tlačítek pro kaţdý panel. Zapojení se 16-ti účastnickým rozšiřovacím modulem 1038/16 přes konektor. Programování pomocí dip přepínačů i v případě ţe není pod napětím. Moţnost nastavení jednoho nebo více tlačítek na ovládání speciálního dekodéru (ovládání světla,...) Doba vyzvánění 60 sekund Max. doba konverzace od zvednutí sluchátka 2 min. Potvrzovací tóny vyzvánění a ukončení hovoru. Optická a akustická signalizace pokud je obsazeno. Ovládání el. zámku kapacitním pulzním vybíjením. Blokovaný a volný reţim elektrického zámku. Moţnost zapojit otvírání el. zámku ze vnitř (při východu z objektu). Vstup pro senzor otevřených dveří. Trimer na nastavení hlasitosti reproduktoru a mikrofonu. Napěťový výstup pro připojení podsvětlení jmenovek. Čelní strana Zadní strana Rozšiřovací modul se pouţívá na připojení 16-ti tlačítek k vstupnímu panelu. Podle následujícího obrázku připevněte modul k vstupnímu panelu. Připojte tlačítka a následně samotný modul pomocí speciálního kabelu. Dodrţujte spojení a díry v instalačních krabicích. Připevněte na spodní část instalační krabice. Důležité: Rozšiřovací modul připevněte v blízkosti tlačítkového modulu, modulu popisného čísla nebo zaslepovacího modulu. Popis svorek C společná svorka pro tlačítka 1-8 P1...P8 uţivatelská tlačítka C společná svorka pro tlačítka 9-16 P9...P16 uţivatelská tlačítka Technická specifikace 1. Dip přepínač pro nastavení uţívatelského kódu 2. Dip přepínač pro ID vstupního panelu 3. Dip přepínač pro reţim ovládání el. zámku 4. Nastavení úrovně hlasitosti 5. Dip přepínač pro ukončení větve 7. signální LED (ţlutá) Spotřeba 1mA Max Proud v tlačítku ~1mA Pracovní teplota +0 C +50 C Vlhkost 90% RH při 30 C Základní nastavení Číslo vstupní jednotky 2 (Slave) Typ vstupní jednotky Hlavní Ovládání el. zámku blokovaný Uţívatelský kód prvního tlačítka 0 Ukončení větve ON

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo

PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo PŘÍRUČKA UŢIVATELE VERSATIS P100 / Versatis P100 duo Logo a název Alcatel jsou obchodními známkami firmy Alcatel a jsou pouţívány na základě licence poskytnuté firmou Thomson Telecom. ÚVOD Děkujeme vám

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

ROA2. Elektronická řídící jednotka

ROA2. Elektronická řídící jednotka ROA2 Elektronická Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah

Více

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší

GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Pager VT 11 manuál GSM PAGER VT 11 verze 7.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do

Více

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5

GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 G S M D O O R I N T E R C O M GDI Návod k instalaci a programování V 2.5 Základní technické parametry: Napájení: 12 (9-24) V AC/DC, 500mA (variantně vestavěný záložní aku 2000mAh na cca 48h provozu) GSM

Více

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens

Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Návod k použití kamery Mobius Action Cam Wide angle lens Wide Angle lens čočka pro široký úhel snímání Popis Rozměry a uspořádání ovládacích prvků jsou na obrázku Tlačítka (shora dolů) a jejich základní

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

LUNA. VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM LUNA NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ VYBAVENÍ NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Digitální řídicí systém pro indukční jednotky SYSTÉM NA REGULACI VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ Pro sekvenční regulaci chlazení a/nebo vytápění. Kompletní systém, který se

Více

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt

WES Základna. Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Systém pro bezdrátovou kontrolu bezpečnostních lišt Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy.

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40

O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O L Y M P U S NÁVOD K POUŽITÍ XENONOVÝ VISERA SVĚTELNÝ ZDROJ CLV S40 O b s a h Nálepky a symboly... 1 Důležité informace Prostudujte před použitím... 3 Použití.. 3 Instrukční příručka. 3 Kvalifikace uživatele..

Více