(C) J A N E L I Á Š. Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(C) J A N E L I Á Š. Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ"

Transkript

1 1728 Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM POPIS A ROZBOR HRADEBNÍCH ÚSEKŮ

2 Moravský Krumlov hradby města sv.2 STANDARDNÍ NEDESTRUKTIVNÍ STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM - POPIS A ROZBOR JEDNOTLIVÝCH HRADEBNÍCH ÚSEKŮ TEXT, PŘÍLOHY, PLÁNY, FOTODOKUMENTACE Zpracoval: PhDr. Jan O. E l i á š Spolupráce: Bc. Marta Balážiková Foto stávajícího stavu: Marie Mezlíková PhDr. Jan O. E l i á š Objednatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD MOR. KRUMLOV PhDr. Jan Eliáš, Toto v r elektronicky publikované dílo je duševním majetkem autora a chrání je jako každé jiné věřejně tiskem publikované originální dílo autorský zákon. Celek ani části díla nesmějí být měněny, šířeny nebo publikovány bez písemného souhlasu autora. Odkazy, vycházející z obsahu díla nebo odvolávající se na něj, musí být řádně označeny náležitou citací a titul uveden v seznamu použité literatury. 2

3 Obsah sv.2 Situace zkoumaných hradebních úseků...4 Legendy k plánům SHV a AH...5 Mor. Krumlov - hradby; úseky Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Mor. Krumlov - hradby; úseky Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Obrazové přílohy - fotodokumentace Mor. Krumlov - hradby; úseky Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Obrazové přílohy - fotodokumentace Obrazové přílohy - fotodokumentace...27 Mor. Krumlov - hradby; úseky Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Obrazové přílohy - fotodokumentace...53 Mor. Krumlov - hradby; úseky Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Mor. Krumlov - hradby; úseky (32) Úsek 26, 27, Úsek Úsek Obrazové přílohy - fotodokumentace Mor. Krumlov - hradby; úseky Úsek Úsek Úsek Úsek Úsek Obrazové přílohy - fotodokumentace Obrazové přílohy - fotodokumentace

4 Situace zkoumaných hradebních úseků 4

5 Legendy k plánům SHV a AH 5

6 Mor. Krumlov - hradby; úseky

7 Úsek 01 Tarasní zeď vytvářející čelo silničního tunelu je vpravo vymezená koutem navazujícím na pokračování zdi zámeckého parku, vlevo plynule pokračuje tarasem směrem k budově zámku. Zeď ukončena mírným lichoběžníkem poprsně s ústupkovou cihlovou římsou; ve střední ose lichoběžníka symetricky umístěn zděný portál tunelu, vykazující převážně cihlovou špaletu. Líc zdi do úrovně vrcholnice portálu vyzděn do zřetelně šikmého skarpu. Levá stojina portálu z větší části kryta kolmo nabíhající tarasní zdi zadržující terén u paty zkoumané konstrukce. Cihlová archivolta portálu vykazuje téměř půlkruhový profil. Zdivo po stranách smíšené, místy s převahou zhruba do líce přisekávaného lomového kamene (žlutý i hrubý červený pískovec a slepenec). Vpravo do svahu šikmo ubíhající pata tarasu zarostlá keřovým náletem. Po statické stránce konstrukce tarasní i poprsní zdi v relativně uspokojivém stavu. Vnější líc povrchově narušen povětrnostními vlivy. Spáry místně vyprázdněné. Ve spodní části poprsní zdi cihlové zdivo částečně hloubkově narušené, na povrchu vydrolené. Konstrukce tarasní zdi včetně lichoběžníkové koruny totožné s poprsní časně klasicistní, souvisí se soudobou velkorysou zahradní a parkovou úpravou západního předpolí zámku, když zde předpokládaný vnější šíjový příkop nahradil komunikační tunel. Vlevo na stojinu portálu nabíhající tarasní zeď krytá betonovou deskou vykazuje ryze lomový materiál a byla zřejmě novodobě zcela přezděna. Doporučení: autentickou konstrukci tarasní zdi včetně poprsně a portálu bezpodmínečně zachovat beze změny. Nabíhající tarasní zeď zachycující terén vlevo portálu, která je zřejmě novodobá, zachovat s možností úpravy. Úpravu vztáhnout zejména na ukončující betonovou desku. Z poprsní zdi tarasu odstranit provizorní drátěný plot. Zabezpečit líc tarasní zdi včetně portálu přiměřeným spárováním, jež vezme v úvahu různorodý materiál cihlu a lomový kámen. Doplnění vydrolených cihel zejména v poprsní části se jeví před tím samozřejmé. Odstranit škodlivou náletovou zeleň jak z líce zdi, tak od její paty. 7

8 8

9 9

10 10

11 Úsek 02 Tarasní zeď zámecké zahrady vpravo navazuje na čelní zeď tunelu a vlevo je vymezená koutem sevřeným se zdí terasy na boku vlastního zámku. V pravé polovině zeď ukončena dodatečnou, podle cihel novodobou poprsní zídkou, v levé polovině bez poprsně, na zešikmené koruně toliko položeny cihly na plocho. Šikmý líc vyzděn ze smíšeného materiálu s velkou převahou do líce zhruba přitesávaného lomového kamene, proloženého cihlami. Nepravidelný výstupek blíž levého kouta tvořen upadeným blokem převážně cihlového zdiva z líce. Prokazuje dodatečné oplentování tarasní zdi na šířku cihly, přičemž spodní líc je zděn obdobnou technikou s přitesávaným lomovým kamenem proloženým cihlami. časně klasicistní, s částečnou novodobou úpravou - cihlová plenta při levém koutě. Doporučení: Z koruny tarasní zdi odstranit škodlivou náletovou stromovou a keřovou zeleň. Totéž platí i pro vlastní líc skarpu. Korunu zdi zarovnat na stávající úroveň, protáhnout, event. doplnit plnou cihlovou poprsní zídku s pokračováním podél terasy na boku zámku. Doplnit vypadaný blok cihlové plenty i jednotlivé vypadané kusy kamene a cihel. Zaplnit uvolněné spáry bez výraznějšího roztírání vyteklé malty tak, aby byla respektována různorodost materiálu - do líce přitesávaný kámen a cihla. Novodobou předloženou tarasní zeď ve dvorku zachovat včetně cihlami srovnané koruny. Její fyzický stav, s vykloněním směrem do dvora však mluví pro celkové přezdění. Koruna tarasní zdi v levé polovině místy vydrolená, přímo v koruně zarostlá stromová zeleň (bříza, borovice, javor i zeleň keřová - šeřík). Líc tarasní zdi povrchově mírně rozrušený, vlevo při ústupku vypadený větší blok zdiva. V uvolněných spárách v poměrně značném množství zachycena náletová keřová zeleň. Smíšené zdivo při patě značně uvolněné, s jednotlivými vypadanými kusy. Terén před patou zdi užíván utilitárně jako zeleninová zahrádka, zachycená nižší novodobou tarasní zdí spoluvymezující prostor přilehlého hospodářského dvora. Inženýrsko geologický průzkum 1988: Sonda K 1c v nejnižším bodě paty tarasní zdi odkryla základovou spáru v hloubce 2,4 m pod terénem a to na červeném permském pískovci. Šikmý líc zdi se narovnává v hloubce 1,4 m pod terénem, lícní šikmá zeď byla pravděpodobně dodatečně přizděna... V sondě nalezeny pravidelné vypadané kamenné kvádry. Poněkud vpravo realizovaná sonda K 1d odkryla základovou spáru v hloubce 2,7 m pod terénem, jenž složen z kamenito hlinitého násypu s úlomky cihel a kamení. Šikmý líc zdi se narovnává v hloubce cca 1,5 m pod terénem. Tloušťka dodatečné přizdívky je cca 0,2 m. Základová spára spočívá rovněž na pískovci jak výše. Stavební historie: Tarasní zeď vznikla alespoň částečným přizděním ke starší kamenné, snad už gotické konstrukci na severní straně západního předhradí, a to až po zrušení (druhého) příkopu těsně před západním průčelím hradu - zámku. Navazuje na zahradní a parkové úpravy. Je tudíž 11

12 12

13 13

14 14

15 Úsek 03 Půdorysně v koruně dvakrát zalomený úsek vymezuje terasu na severní straně zámecké budovy. Pravá rohová část, zděná do velmi mírného až nepatrného skarpu, je v lomovém jádru jinak smíšené konstrukce zřetelně starší, hypoteticky i gotická, a to včetně provázaného nahoře zkoseného masivního opěrného pilíře. Líc zdi na pravém boku dvakrát odstupněn, stupně novodobě zakryty cihlou položenou na plocho. Ve smíšeném, převážně lomovém zdivu kameny do líce méně pečlivě přitesávané, s daleko větším početním zastoupením drobných kusů a zlomků. Místně použité cihly rozptýleny bez náznaků řádkování, což samo o sobě mluví pro novověký původ přezdívek. Koruna zarovnána cihlovou vyzdívkou a ukončena cihlou kladenou na plocho, kombinovanou s pálenou taškou bobrovkou. Korunu narušuje náletový strom - jasan. Na delší severní straně úseku je půdorysný průběh paty tarasní zdi komplikovanější, s četnými lomy a ústupky, vykazuje nesourodé kombinované zdivo tu s větším, tu menším oskarpováním. Z toho je zřejmý složitý dlouho trvající vývoj. Vpravo delší části při tupém lomu stavební čáry velký blok lomového zdiva do hloubky vypadaný. V ostatním rozsahu líc zdi místně do hloubky rozrušený spárování vyprázdněné. Tarasní zeď se jeví mírně staticky narušená vypadaný blok zdiva při půdorysném lomu, ve vyšší úrovni četné trhliny. Koruna rozrušena vrostlou keřovou zelení a stromovým náletem. Svažitý terén při patě zarostlý dtto. základová spára přilehlého opěrného pilířku 1,7 m na pískovci jak předešle. Sonda K 37 - terasa či parkán u zámku - provedena z vnitřní strany zdi nahoře hlinito kamenitým násypem s úlomky cihel, do hloubky 1 m, kde pod terénem zastiženo balvanité kamenné zdivo... Sonda K 38 z vnitřní strany zdi přibližně uprostřed terasy do hloubky 3,3 m - kamenito hlinitý násyp směrem dolů přechází v tuhý hlinitý terén. Základ nedosažen, předpokládán cca 7 m pod úrovni terénu u zámku, to podle stavu v sondě K 2 a u paty zdi. V hloubce 0,2 m pod terénem konstatováno stupňovité rozšíření zdiva, které je do 0,6 m cihlové, pak se rozšiřuje o cca 0,95 m a má charakter zdiva kamenného (původní zeď?). Stavební historie: Bez slohově uchopitelných detailů lze považovat existující bloky lomového zdiva v soklové části za hypoteticky gotické, čemuž odpovídají i nálezy mocně dimenzovaného kamenného zdiva v sondách z r To bylo doplňěno do dnešního tvaru časně klasicistními přesně neohraničenými přizdívkami, vyznačujícími se větším podílem cihel. Koruna zdi byla současně srovnána cihlovou nadezdívkou a znovu upravována novodobě. Otvor pod poprsní při pravém rohu náleží klasicistnímu vyústění klenutého, uvnitř hypoteticky už renesančního zámeckého odpadního kanálu. Inženýrsko geologický průzkum 1988: Sonda K 1 provedená do hloubky základové spáry 0,8 m dosáhla k rostlému červenému permskému pískovci, na němž spočívá hlinito kamenitý prokořenělý násyp s úlomky kamene a cihel. 6 m vysoká zeď nad sondou zděná z kamene (pískovce) místy z cihel. Jednotlivé kameny vypadané, pojivo zvětrané. V půdorysném lomu provedená sonda K 1 a dosáhla základové spáry v hloubce 1,4 m. Konstatován týž navětralý červený pískovec pod spárou, nad ní hlinito kamenitý prokořeněný násyp s úlomky cihel a kamení. Zdivo tarasu pod terénem kamenné. V koutě uskutečněná sonda K 1b konstatovala základové spáry přilehlých zdí v hloubce 2,3 a 1,9 m, opět na červeném permském pískovci a pod týmž hlinito kamenitým prokořenělým násypem, zde však méně mocným, jen do 0,6 m. Sonda K 2a : do cca 0,5 m hlinito kamenitý násyp svrchu prokořenělý. Základová spára 2,2 m na červeném pískovci, Doporučení: stávající masiv tarasních zdí, jenž je v dnešním tvaru výsledkem časně klasicistních úprav nejbližšího okolí zámku, zachovat beze změny. Důsledně odstranit náletovou zeleň rozrušující místně jak vlastní líc, tak zejména korunu zdi. Korunu zdi zarovnat na stávající úroveň, protáhnout, event. doplnit plnou cihlovou poprsní zídku s pokračováním až ke stavení někdejšího zámeckého archivu. Zjevné poruchy vyžadují odborné statické posouzení a následný projekt zabezpečení. Kanalizační trubku vezděnou do ústí klenutého zámeckého kanálu nutno nahradit tesaným jednoduše historizujícím prvkem (chrlič ve tvaru placáku se žlábkem). Povrchová úprava spárováním musí respektovat různorodost kamenného a cihlového materiálu jak předešle. 15

16 16

17 17

18 18

19 Úsek 04 Probíhá ve stavební čáře budovy někdejšího zámeckého archivu a v pravé větší části dlouhé budovy předzámčí. V substrukci budovy někdejšího archivu jej charakterizuje zejména mohutný, zkosený opěrák, který je evidentně dodatečný, klasicistní, vyzděný ze smíšeného zdiva se značným podílem lomového kamene. Vlastní sokl budovy archivu pod kordonovou římsou hladký, omítnutý, bez architektonických detailů, zlatookrovým nátěrem sladěný s fasádou v úrovni pater zámku. Koutem navazující tarasní zeď s bočním vstupem ze dvora zámku na zámecký svah v jádru zřejmě klasicistní, svařovaný mřížovaný plot a vlastní úprava vstupu i betonová deska na tarasní zdi však pocházejí z novodobé úpravy. Zmíněná tarasní zeď dál navazuje na stupňovitou opěrnou zeď ztužující zadní průčelí dlouhé renesanční budovy předzámčí. Spolu s touto zdí byla upravena hladkou omítkou kdysi zlatookrové barvy. Koruna ztužující zdi částečně krytá plechem, částečně v šikmině obetonovaná. Zdivo povrchově narušené, z podstatné části bez omítek, smíšené, převážně cihlové. Terén při patě podél zmíněné ztužující zdi novodobě upraven na pochůznou terasu, jejíž násyp vynášen tarasní zdí dílem kladenou z lomového kamene dílem na sucho, dílem na cement. Tato novodobá úprava nejpozději z meziválečného období skoro zanikla v destrukci i náletové stromové a keřové zeleni. elaborát stavebně historického průzkumu zámku z r a Někdejší novodobou vyhlídkovou terasu při patě západní části dlouhé budovy předzámčí, která byla provedena nekvalitně a velmi rychle v důsledku neudržování podlehla destrukci, lze obnovit náznakovým způsobem, ovšem v souvislostech zahradní, resp. parkové úpravy celého severního hradebního svahu. To v každém případě po odstranění náletové zeleně, která rozrušuje i zdivo budovy předzámčí. Klasicistní opěrná zeď ve své levé části staticky narušená vyžaduje odborné posouzení statika a následný odborný projekt zabezpečení. Inženýrsko geologický průzkum 1988: Sonda K 2b v koutě opěrného pilíře pod stavením někdejšího zámeckého archivu: základová spára zdi i pilíře v hloubce 3,1 m na červeném permském pískovci, nad tím hrubě kamenito hlinitý násyp silně prokořenělý s množstvím úlomku, cihel a kamene. Sonda K 3 provedena přibližně uprostřed budovy předzámčí: pod hlinito kamenitým svrchu prokořenělým násypem základová spára v hloubce 0,8 m na tuhé okrové písčito hlinité vrstvě. Stavební historie: Budova býv. zámeckého archivu i dlouhé stavení předzámčí jsou renesanční, asi založené na gotické hradební substrukci. Masivní opěrák pod prvním z těchto objektů zřejmě klasicistní z doby přestavby stavebního souboru v posledení čtvrtině 18. století. Doporučení : vlastní průčelí související s budovami zámku nutno řešit v rámci rekonstrukce zámeckého stavebního souboru, doporučení viz 19

20 20

21 21

22 22

23 Úsek 05 Úsek náleží ještě k hrazení zámeckého stavebního souboru. Předpokládaná parkánová zeď v tomto úseku už není nad terénem zřetelná. Existenci zrušeného parkánu snad připomíná úzká stezka podél paty zadního podstatně renesančního průčelí levé části dlouhé budovy předzámčí, kteréžto zadní průčelí bylo podle všeho založeno na substrukci snesené vnitřní hradby. Sokl zmíněného zadního průčelí dodatečně převeden do mírného klasicistního, ze smíšeného materiálu vyzděného a omítaného skarpu. Skarp vysoko narušován zemní vlhkostí, v důsledku toho v soklu vypadané bloky cihlového zdiva a líc narušen působením povětrnosti - ve značné ploše chybějící omítky. Navazuje konstrukčně provázaný rovněž klasicistní předstupující skarp, náležející už stavení malého dvora někdejšího předzámčí. Tento skarp je v havarijním stavu, částečně destruován a rušivě zakryt vlnitým plechem. Prolamuje jej zadní vstup z malého dvora na hradební svah, vstup je v novodobé nevhodné úpravě s ocelovou zárubní a typovým jednokřídlem. Pata skarpu neodborně zabezpečena betonovou krou proloženou cihlami. Inženýrsko geologický průzkum 1988: Sonda K 4 : pod hlinito kamenitým prokořenělým násypem základová spára v hloubce 0,5 m na okrově šedé písčito hlinité tuhé vrstvě. Dlouhé stavení předzámčí renesanční, asi založené na gotické hradební substrukci, dodatečně vyztužené klasicistním skarpem. Sanaci a obnovu úseku nutno řešit v rámci celkové rekonstrukce zámeckého stavebního souboru, doporučení viz autorův elaborát stavebně historického průzkumu zámku z r a Dezolátní stav skarpů, které je třeba zachovat s možností úpravy, bezpodmínečně vyžaduje posouzení statika a následný odborný projekt zabezpečení. 23

24 24

25 25

26 26

27 Obrazové přílohy - fotodokumentace 27

28 Zámek od severozápadu ve 20. letech 20. stol. Reprodukce fotopohledu Muzeum M.Krumlov (MMK). Zámek od západu ve 20. letech 20. stol. Reprodukce fotopohledu MMK. 28

29 úsek 01, portál tunelu úsek úsek 02-03, kout hradebního tarasu před zámkem 29

30 úsek 03, hradební taras pod zámkem úsek 03, detail ústí kanálu úsek 03, detail rozrušeného hradebního tarasu 30

31 úsek se stavením býv. zámeckého archivu úsek 04, hradební svah pod budovou předzámčí úsek 05-06, pata hradebního svahu 31

32 Mor. Krumlov - hradby; úseky

33 Úsek 06 Úsek lemující někdejší malý, resp. hospodářský dvůr předzámčí je charakterizován částečně dochovanou pozdněji gotickou parkánovou zdí, přičemž předpokládaná gotická vnitřní hradební zeď, jdoucí přibližně ve stavební čáře zadních průčelí sousedících stavení, v nadzemních konstrukcích zanikla a lze ji očekávat toliko v základech pod terénem. Menší fragment dodatečně však již přezděné vnitřní hradby je podle mocnější dimenze zdiva patrně obsažen pouze v zadním průčelí, přesněji v předstupující části zadního průčelí nynější budovy autoservisu pč. 6. Z autentického pozdněji gotického zdiva půlválcové parkánové bašty nad skalním výchozem zůstala zachována jen soklová část, větší horní část byla novodobě úplně přezděna zřejmě z autentického, sběrem získaného lomového materiálu. Vpravo k baště se přimykající lomový taras vykazuje pozdněji gotické lomové zřetelně řádkované zdivo. Jeho koruna je dnes přibližně srovnána s terénem a škodlivě narušována vzrostlou náletovou stromovou zelení. Mezi okrouhlou baštu a pokračování parkánového tarasu vložený díl průčelí dílenského stavení je od terénu vzhůru v mírném skarpu vyzděn novodobě. K němu přiléhá bezohledný kubus dnes již nefunkčního bazénku (sauna), vyzděného nad terén z cihel a upraveného primitivně utilitárním způsobem, včetně traverzové konstrukce už neexistujícího zastřešení. Zadní průčelí ostatních hospodářských staveních jednak cihlová, jednak ze smíšeného materiálu, v obou případech upravená hrubě urovnávanou omítkou, která je starší novodobá s mladšími úpravami. Substrukce půlválcové bašty a sousední parkánový taras jsou pozdněji gotické. Gotická vnitřní hradební zeď snad fragmentálně zachována v zadních průčelích jinak převážně novodobých stavení alespoň přibližně sledujících stavební čáru vnitřní hradby. Doporučení: zachovat stavební čáru zadních průčelí přilehlých budov. Bezpodmínečně odstranit bezohledný přístavek bazénu. Tvarově zregulovat okenní otvory. Udržet přízemní hmotu přilehlých stavení a líc průčelí sjednotit omítkovou hladkou úpravou v barvě žlutého okru nebo přírodního vápna. Prostor někdejšího parkánu nad tarasní zdí zapojit do parkové úpravy při celkovém řešení hradebního svahu. Konstrukci okrouhlé bašty zachovat v dnešní siluetě, byť z větší části vzniklé novodobou dozdívkou z autentického materiálu. Z koruny bašty odstranit spíše provizorní nový drátěný plot a nahradit jej např. břevnovým zábradlím. Lomový líc upravit roztíraným spárováním. Bezpodmínečně zachovat autentický pozdně gotický hradební taras v línii parkánové hradby. Zeď zbavit rozrušující husté náletové stromové zeleně. V měkké křivce přibližně dorovnat její korunu a po doplnění vypadaného kamenného materiálu líc opět upravit roztíraným spárováním. Hloubkově rozrušený klasicistní cihlový skarp na pravé straně úseku v sousedství dlouhé budovy vlastního předzámčí vyžaduje zachování za předpokladu zásadního statického zabezpečení - nutný posudek statika a následný specializovaný projekt. Inženýrsko geologický průzkum 1988: Sonda K 5 provedena u parkánové zdi, která je vzdálená cca 3 m od sousední budovy: základová spára v hloubce 1,2 m spočívá na slepenci, jehož výchozy jsou v tomto úseku zřetelné. Násyp kamenito hlinitý prokořenělý, s úlomky cihel a kamení. Sonda K 5a u téže zdi : základová spára v hloubce 0,3 m spočívá na slepenci jak výše. Násyp hlinito kamenitý. Výška vlastní zdi cca 2m, je zděná z kamene... Sonda K 5b u okrouhlé bašty : základová spára bašty v hloubce 1,2 m na červeno hnědém permském pískovci. Základová spára přilehlé zdi v hloubce 0,8 m. Kamenito hlinitý násyp, suť a stavební odpad. 33

34 34

35 35

36 36

37 Úsek 07 Předpokládaná vnitřní hradební zeď v novodobých úpravách zanikla úplně, nad terénem není patrná. Fragmentálně dochovaná tarasní zeď v úseku 07 sice sleduje stavební čáru někdejší parkánové zdi, avšak byla v souvislosti se stavbou sousední sokolovny kvůli rozšíření zahradní plochy novodobě zcela znovu vyzděna s použitím rozebraného autentického lomového materiálu a terén za ní zvýšen mohutnou navážkou. Tomuto počinu nasvědčuje i konstrukce krátké východní zdi napříč parkánem, která je těsně nad terénem vyztužená betonovým věncem, výše pak provedená ze smíšeného materiálu s převahou lomového kamene a vyznačuje se obetonovanou korunou. Nekvalitně provedená novodobá tarasní zeď je ve spodní části v zachovaném fragmentálním zbytku převážně kamenná se zlomky cihel i druhotně použitým fragmentem barokního olištovaného ostění. Horní, poprsní část zdi je odizolována dehtovanou vrstvou položenou na strojových cihlách, ačkoliv sama vyzděna z ryze lomového kamene, kryje ji opět betonová deska. Spárování provedeno cementem, kdežto na spodní tarasní části použita hrubozrnná vápenná malta. V linii někdejší parkánové zdi zachována fragmentálně také část vlevo středu úseku, vykazující za zříceným lícem lité jádro ze smíšeného materiálu, přecházející v nepojenou rovnaninu. Druhý fragment tarasní zdi zachován ještě poněkud vpravo v rozsahu cca 4 čtverečních metrů. Jeho starší novodobý původ ozřejmuje kotva kované železné kleštiny. Zdivo je zhruba do líce přitesávané, smíšené s převahou lomového kamene. V ostatním průběhu lze půdorysnou stopu destruované zdi odvodit jen z historické mapové dokumentace. sebraného na hradebním svahu. Na tarasní zdi zřídit plnou poprseň z téhož kamenného materiálu nebo jednodušší břevnové zábradlí s pilířky. Povrchovou úpravu tarasní zdi založit na spárování s méně zřetelným roztíráním. Zvážit možnost zřízení nového veřejného vstupu - schodů pro pěší -, který by doplnil přístupy z městského jádra na napříště nově upravený severní hradební svah. Inženýrsko geologický průzkum 1988: V délce cca 50 m konstatován havarijní stav, zřícené zdi ve velmi zchátralém projevu. Pokud jde o základové poměry, zjištěny zřetelné výchozy slepenců. Fragmenty zřícené tarasní zdi novodobé, ve stopě pozdněji gotické parkánové zdi. Substrukce gotické vnitřní zdi existuje snad pod mocnou novodobou planýrovací navážkou. Doporučení: akceptovat starší novodobé rozšíření zahrady sokolovny a novodobou zřícenou tarasní zeď v půdorysné stopě někdejší zdi parkánové obnovit i vyzdít pokud možno z autentického kamenného materiálu 37

38 38

39 39

40 40

41 Úsek 08 V úseku zachovány čitelné části obě gotické hradební linie, jak vnitřní, tak parkánová. Z parkánové zdi, která je podle souvislostí pozdněji gotická, je zachována tarasní konstrukce vyzděná z lomového kamene velmi hrubě přitesávaného do líce, nicméně se značným množstvím velkých kamenných kusů, to na rozdíl od hradby vnitřní. Přibližně uprostřed tarasní zeď dodatečně přerušena při starších novodobých úpravách vybourávkou a krátkou opěrnou zídkou ustoupenou za historickou stavební čáru (opěrná zídka novodobé pěšiny zděna a spárována na cementovou maltu, její koruna kryta betonovou deskou). Zejména pravá polovina parkánového tarasu zbavena autentického líce působením povětrnosti a náletových dřevin tak, že odhaleno lité jádro (vápenná malta s drobnějšími kusy pískovce). Vnitřní hradební zeď existuje přibližně v rozsahu zadní hranice zahradních parcel domů pč. 32, 34 a patrně i 36, z části až po spodní díl poprsně. Její dimenze činí přibližně cm a vnější líc je vyzděn téměř do svislice. Je složena ze středních a drobných kusů převážně žlutého, méně již červeného pískovce a slepence. Zdivo přibližně vlevo od proluky v koruně zdi je pečlivěji řádkované se zachovanými otvory po odstraněném lešení. Zdivo vpravo od proluky při koruně budí dojem dodatečného přezdění, je nepořádně vázané, s větším zastoupením cihel, jeho koruna je rozrušená, vpravo od proluky se zřetelnou ubourávkou až do úrovně plné dimenze hradebního tělesa. Náhlé ztenčení dimenze zdi naznačuje dodatečné odebrání její hmoty z vnitřního líce (zdroj stavebního materiálu od doby klasicismu). Na líci levé poloviny vnitřní zdi zachovány zřetelné zbytky roztíraného spárování. Koruna zde nevhodně zarovnána betonovou deskou. Na levém kraji do hradby vezděna starší novodobá kůlna a to tak, že hradba byla v jejím rozsahu větším dílem rozebrána a zadní průčelí z téhož lomového materiálu znovu vyzděno. Korunu srovnala cihlová nadezdívka. Z autentické hradby zde zůstal zachován blok zdiva na samém konci úseku při hranici se sousedem, u něhož pak vnitřní hradba byla snesena až po terén. Vlevo dodatečně přezděného úseku z líce při patě vystupuje betonová roura domovní kanalizace. Terén někdejšího parkánu pokryt stavební sutí, taškami, odpadky a zarostlý náletovými dřevinami. Inženýrsko geologický průzkum 1988: Sonda K 6 provedena při patě zdejší vnitřní zdi. V hloubce cca 0,6 m pod úrovní terénu v délce 47 m zdi konstatována silná litinová kanalizační roura, nad ní hlinito kamenitý násyp a stavební odpad. Totéž platí pro sondu K 7. V sondě K 7a dosaženo základové spáry zdi v hloubce 0,8 m, spočívá na tuhé písčité hlíně. Parkánový taras pozdněji gotický, uprostřed novodobě prolomený pěšinou s rovněž novodobou opěrnou zídkou. Vnitřní hradební zeď gotická s pozdně klasicistními a novodobými znehodnocujícími zásahy i přístavky kůlnami na vnitřní straně. Doporučení : taras někdejší parkánové zdi zachovat v nynějším rozsahu, v měkkém obrysu daném stávající úrovní terénu. V pravé polovině parkánové tarasní zdi znovu vyzdít vypadaný líc, a to z autentického kamenného materiálu sebraného na svahu. Před tím na hradebním svahu odstranit náletové dřeviny a zredukovat i zregulovat stromovou zeleň. Terén parkánu upravit v návaznosti na žádoucí celkovou parkovou úpravu severního hradebního svahu, to včetně novodobé opěrné zídky uprostřed. Z vnitřní zdi odstranit bedněnou, spíše provizorní nástavbu v proluce vpravo středu úseku a proluku dozdít přibližně do úrovně sousední koruny, v níž je potřeba zacelit ubourávku zející dále. Jinak korunu vnitřní hradby udržet v dnešní siluetě a zabezpečit proti pronikání srážkové vody znovuvyzděním svrchní kamenné vrstvy na nastavovanou maltu. Po doplnění vypadaných kamenných a cihlových kusů z líce na něj aplikovat roztírané spárování, což se při požadavku určitého odlišení vztahuje i na zadní druhotně přezděné lomové průčelí kůlny při levém kraji úseku. Novodobě zvýšená koruna tu nicméně volá po snížení o dodatečnou cihlovou cca 50 cm vysokou nadezdívku nesoucí hřeben pultové střechy přilehlé kůlny. 41

42 42

43 43

44 44

45 Úsek 09 Celý úsek prodělal radikální novodobé přepracování, takže autentické hradební konstrukce jak v linii parkánu, tak vnitřní hradby zde úplně zanikly. Vpravo v rozsahu betonového nízkého skarpu vytvářejícího podnož drátěného plotu lze nicméně uvnitř tušit autentický parkánový taras a za ním svažitou navážkou zakrytý základ až k nynějšímu terénu ubourané vnitřní hradební zdi. Na betonovém základu je novodobě z druhotně použitého autentického kamenného materiálu znovuvyzděná i tarasní zeď s poprsní krytou betonovou deskou, situovaná uprostřed popisovaného úseku. Se zdí vlevo sousedící hospodářské a výrobní budovy obrácené k hradebnímu svahu zadními průčelími jsou v konstrukci rovněž od základových soklů novodobé, ačkoliv probíhají alespoň přibližně v linii zaniklé parkánové hradby. Doporučení: úplné novodobé přepracování úseku nedovoluje návrat k historickému utváření. Je tudíž třeba zachovat nynější, k historickému stavu alespoň přibližně vztaženou stavební čáru a nepřipustit zvýšení hmoty předmětných objektů nad dnešní úroveň. 45

46 46

47 47

48 48

49 Úsek 10 Do skarpu novodobě zděný sokl hospodářské budovy z počátku 20. století sleduje přibližně linii parkánové hradby. Jinak platí rámcově totéž, co pro rovněž novodobě úplně přepracovaný předešlý úsek 09. Doporučení: zadní průčelí hospodářské budovy pojednané v duchu střídmého industriálního historismu zachovat v dnešní podobě i se sedlovou střechou krytou taškou bobrovkou a s delším zástřeškem na řezbou pojednaných krokvích. 49

50 50

51 51

52 52

53 Obrazové přílohy - fotodokumentace 53

54 Okrouhlá bašta v úseku 06, 50. léta 20. stol., in Památkový ústav Brno (PÚ). 54

55 úsek 06, okrouhlá bašta úsek 06, taras parkánové zdi úsek 06-07, detail úsek 06, dtto bašty a tarasní zdi 55

56 všechny snímky úsek 07, fragmenty destruované novodobé tarasní zdi 56

57 všechny snímky úsek 07, fragmenty destruované novodobé tarasní zdi 57

58 všechny snímky úsek 08, celk. pohled a detaily parkánových tarasních zdí i novodobé parkové zídky... 58

59 úsek 08, vnitřní hradební zeď s detailem dodatečného okna 59

60 úsek 08, východní část vnitř.hradby se zadním průčelím kůlny (při pč. 36) a detailem zdiva 60

61 úsek 09, betonový taras plotu úsek 09, novodobé tarasní a soklové zdi úsek 10, průčelí hosp. budovy pč. 51; úsek 11, vnitř. hradba při faře pč

62 Mor. Krumlov - hradby; úseky

63 Úsek 11 Úsek uzavírá zadní stranu pozemku budovy místní fary pč. 53. Gotická vnitřní hradební zeď zde zachována až po ústupek někdejšího ochozu. Parkánová zeď však zanikla v novodobých zahradních úpravách, souvisejících se stavbou zděné chatky ve svahu. V pravé čtvrtině vnější líc zdi pročleněn mělkým výstupkem. Zeď po sanaci v uplynulém desetiletí v uspokojivém fyzickém stavu, koruna srovnána novým přezděním spodní části poprsní zídky, jinak kryta placáky zalévanými silně nastavovanou maltou. Materiál zdiva - zde obvyklý místní žlutý a červený pískovec, místy s cihlami a jejich zlomky, bez slohově uchopitelných detailů. Kamenný materiál vnějšího líce, jenž spadá velmi mírném skarpu, pečlivěji přitesáván. Líc spárován s roztíráním, avšak příliš vysoký podíl cementu v maltě způsobuje rozrušení kamenného materiálu - pískovce, který mezi sparami zřetelně plošně vypadává působením eroze a zadržované vlhkosti Terén při patě vysvahován k nepravidelné pěšině. Při patě zdi do terénu vetknuty rušivě umístěné sloupy elektrického rozvodu. Naproti za pěšinou v koutě zahrádky s drátěným plotem o železných a betonových sloupcích umístěna bezohledně rušivá ocelová válcová tlaková nádoba, nyní nádrž na užitkovou vodu. Odlišně zpracovaný pečlivěji přitesávaný kamenný materiál i technika zdění do mírného skarpu svědčí o samostatném zhotovení tohoto úseku, i když v rámci budování ostatní městské hradby. S výjimkou horní části poprsní zídky vnitřní hradební zeď zrekonstruována do plného profilu. Ochoz zpřístupněn dodatečnými novodobými podezděnými schůdky v severovýchodním koutě zahrady. Při novodobé sanaci přezděn celý sz. roh při výpadní uličce z města, jak o tom svědčí odlišná technika zdění, včetně úmyslně odlišného spárování. dvojí. Starší - vnitřní zeď (nad sondami) je značně zchátralá a má charakter rozebraného torza. Za ní je zřetelný průběh novější zdi tloušťky 0,5 m, kdežto původní zeď má tloušťku cca 1 m (?). Obě zdi jsou zhruba 2 m vysoké od úrovně terénu v zahradě. (Pozn. JOE : autorka zřejmě nerozeznala ustupující ochoz hradby a návaznost subtilnější jen částečně zachované poprsní zdi). Sonda K 36 v textu neuvedena. V posledním desetiletí zabezpečená gotická vnitřní hradební zeď s novodobou nadezdívkou nad ústupkem někdejšího ochozu a s novodobě přezděným nárožím u výpadní uličky. Doporučení: zeď určená k bezpodmínečnému zachování v nynějším hmotovém stavu je po nedávné rekonstrukci a sanaci fyzicky v uspokojivém stavu. Ad futurum při roztíraném spárování nutno použít méně nastavovanou maltu. K tomu je třeba co nejdříve odstranit nevhodně rušivé sloupy elektrorozvodů a přeřešit spíše provizorní užitkový drátěný plot zahrádky podél pěšiny v hradebním svahu a ze zahrádky odstranit bezohledně rušivou ocelovou nádrž na vodu. Inženýrsko geologický průzkum 1988: Sonda K 8 : hlinito kamenitý svrchu prokořenělý násyp, základová spára 1,8 m pod terénem na písčitém štěrčíku červeno hnědé barvy. Sonda K 8a : týž násyp základová spára 1,55 m na červeno hnědém písčitém štěrku. Sonda K 34 provedena na vnitřní straně zdi. Pod hlinito kamenitým násypem základová spára v hloubce 1,6 m na červeno hnědém jemném štěrčíku. Sonda K 35 :základová spára 2,5 m pod terénem jinak dtto. Poznamenává se, že zeď při farní zahradě je údajně 63

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČO 241580 tel. 241 940 454 podatelna@psary.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 2 140 00 Praha 4 IČO 241580 tel.

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze

Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Odhalené soklové zdivo se zazděným oknem Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Malé Straně v Praze Nálezová zpráva OPD č. 01/2010 Ladislav Bartoš Praha 1 Malá Strana, čp. 337, renovace

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ

REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ 8 NÁVRH ÚPRAV ULIC LÁZEŇSKÉ, PALACKÉHO,NA HRADBÁCH, VELVARSKÉ, HAVÍŘSKÉ, U BRODU (ARCHITEKTONICKÁ STUDIE) Sýkora a kolektiv únor 2008 REVITALIZACE HISTORICKÉHO

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník

Obsah: 1. Technická zpráva. 2. Přílohy: 3. Výkaz výměr. V Liberci, duben 2011 Vypracovali: Ing. Jiří Kafka Ing. Milan Zrník Název akce: Návrh opravy vstupního schodiště Místo: Objekt krematoria, Liberec 1, U krematoria 460 Investor: Statutární město Liberec, 460 59 Liberec 1, Nám. Dr. E. Beneše 1 Projektant: AGORA - stavební

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ POSUDEK

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ POSUDEK POSOUZENÍ A NÁVRH ZABEZPEČENÍ NESTABILNÍCH STĚN V PROSTORU PARÁDNICE - STATENICE PRAHA ZÁPAD, STATENICE TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: Obec Statenice Statenice 23 Horoměřice 252 62 Autor: Ing. Jan Hora HHStatika

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu gotického klenebního žebra s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment gotického klenebního žebra

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU

PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU PRŮZKUM A POSUDEK VYUŽITELNOSTI HISTORICKÉHO MOSTU Akce: Stupeň: HISTORICKÝ MOST V LOKALITĚ PORTZ INSEL posudek Vedoucí projektant: Ing.arch.Marek Tichý, Archatt s.r.o., Vídeňská 127, Brno Investor: Město

Více

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA

ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA [Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici] [Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0122] ING. JAN GABRHEL ZÁKLADY POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ PRO ZKA Stavby obecně a konkrétní

Více

DOKSY LUČNÍ ul. STABILIZACE PORUŠENÝCH SKALNÍCH DUTIN A OPĚRNÝCH ZDÍ DOPORUČENÍ KŘEŠENÍ VZNIKLÉ HAVÁRIE

DOKSY LUČNÍ ul. STABILIZACE PORUŠENÝCH SKALNÍCH DUTIN A OPĚRNÝCH ZDÍ DOPORUČENÍ KŘEŠENÍ VZNIKLÉ HAVÁRIE Soukromá kancelář pro průzkum a inženýrskou činnost ING.JIŘÍ PETERA AKCE: IČO : 162 45 831 DOKSY LUČNÍ ul. STABILIZACE PORUŠENÝCH SKALNÍCH DUTIN A OPĚRNÝCH ZDÍ DOPORUČENÍ KŘEŠENÍ VZNIKLÉ HAVÁRIE Zpracovali:

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Historický dům v Telči Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Popis objektu dům

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

ODBORNÝ STATICKÝ POSUDEK

ODBORNÝ STATICKÝ POSUDEK Moravské stavby projekce s.r.o. Erbenova 5 703 00 Ostrava-Vítkovice ODBORNÝ STATICKÝ POSUDEK vstupního portálu hřbitova ve Frýdku H Zakázkové číslo : J 6126/13/B Zadavatel : Statutární město Frýdek-Místek,

Více

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském

Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Zdivo místnosti severně od průjezdu při ulici U Obecního dvora v domě čp. 798 na Starém Městě pražském Stavebně historické posouzení zdiva nálezová zpráva číslo 2016/06 Ing. arch. Ladislav Bartoš Praha

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT 02 ÚPRAVA NÁDVOŘÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT 02 ÚPRAVA NÁDVOŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEKT 02 ÚPRAVA NÁDVOŘÍ Praha - listopad 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje stavby 2. Architektonicko - stavební řešení 2.1 Architektonické řešení 2.2 Stavební řešení 2.2.1. Mlatový povrch

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

stavební úpravy hřbitovní zdi Na Karlově, Benešov

stavební úpravy hřbitovní zdi Na Karlově, Benešov stupeň dokumentace : dokumentace pro provádění stavby (rozsah a obsah dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., příl. č. 6) místo stavby : Benešov stavebník : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov

Více

Kostel sv. Jakuba u Bochova

Kostel sv. Jakuba u Bochova Kostel sv. Jakuba u Bochova Nálezová zpráva z archeologického výzkumu Karlovy Vary KMKK, Muzeum Karlovy Vary 15. března 2008 Mgr. Jiří Klsák, Bc. Jan Tajer Lokalizace a historie kostela Kostel sv. Jakuba

Více

OPRAVA OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA K.Ú. NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ PARC.Č. 228/3 A 230/1

OPRAVA OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA K.Ú. NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ PARC.Č. 228/3 A 230/1 cdokumentace STAVBY OPRAVA OHRADNÍ ZDI HŘBITOVA K.Ú. NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ PARC.Č. 228/3 A 230/1 Investor: MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁM. 1/1, 74101 NOVÝ JIČÍN Seznam příloh D. Dokumentace stavby

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu:

Investor: Praha 6 169 02. Popis objektu: Zadávací dokumentace "Adaptace prostor na zaměstnaneckou mateřskou školu" pro zhotovení projektové dokumentace ÚVN Praha 2014 Investor: Ústřední vojenská nemocnice Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

Více

C STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

C STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST C STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST Akce: Zámek Prostějov statické zajištění mostku přes zámecký příkop 1. etapa Seznam příloh: C1 Průvodní zpráva C2 Příčný řez stávající stav C3 Podélný řez stávající stav C4

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) WWW:

Více

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži Stavebněhistorický průzkum Mostu u Amerického domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži Stavebněhistorický průzkum Mostu u Amerického domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži Stavebněhistorický průzkum Mostu u Amerického domku v Podzámecké zahradě v Kroměříži Okr. Kroměříž, Zlínský kraj Září/listopad 2010 Dalibor

Více

Terasy Karlštejn. Textová část. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Terasy Karlštejn. Textová část. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. ING. JIŘÍ SUROVEC ING V. BAKŠTEIN ING. JIŘÍ SUROVEC ING. JIŘÍ SUROVEC Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Drnovská 507/73, 161 00 Praha 6 - Ruzyně PROJEKCE STATIKA DOPRAVNÍ STAVBY PSDS s.r.o., Trabantská

Více

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě

Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Restaurátorský průzkum omítek na fasádě Jiří Bláha srpen září 2012 I. Údaje o památce Objekt: Městská zvonice Adresa: čp. 72, Náměstí Svobody 7, 385 17 Vimperk, parc. č. 1 Kraj, okres: Jihočeský, Prachatice

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

HPM 43344-1 (20.3.2012, Prokop Ivo, Ing.) Most 43344-1. Most přes místní potok za obcí Kunkovice HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 5

HPM 43344-1 (20.3.2012, Prokop Ivo, Ing.) Most 43344-1. Most přes místní potok za obcí Kunkovice HLAVNÍ PROHLÍDKA. Strana 1 z 5 Most 43344-1 Most přes místní potok za obcí Kunkovice HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 5 Objekt: Most ev. č. 43344-1 (Most přes místní potok za obcí Kunkovice) Okres: Kroměříž Prohlídku provedla firma: Prohlídku

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu

Technická zpráva. k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ODSTRANĚNÍ STAVBY NA P.Č. 73/24 KOBYLNICE BOURACÍ PRÁCE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Technická zpráva k projektu pro odstranění stavby části stávajícího objektu 1. Všeobecné údaje

Více

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice

Bytový dům, V jamce č.p.191 Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * +420 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz Milana Schneibergová HIP autorizovaný ing. 0003903 Město, Mírové náměstí 368, 270 33 Dokumentace stávajícího stavu

Více

Hrad Svojanov, dokončení sanace hradeb, stavebně konstrukční část

Hrad Svojanov, dokončení sanace hradeb, stavebně konstrukční část OBSAH 1 Navržené opravy konstrukcí 1.1 Jihozápadní zeď 1.2 Severozápadní zeď 2 Průzkumy stavu existujících konstrukcí 2.1 Jihozápadní zeď 2.2 Severozápadní zeď 2.3 Základové prostředí 3 Materiály a konstrukční

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY

DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY OBJEKTY mosty, tunely, propustky, zárubní a opěrné zdi, galerie, nadjezdy, podjezdy umělé stavby ekonomicky velmi náročné? KOLIK TO STOJÍ? 1km dálnice..

Více

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu

B. Stav a závady jednotlivých částí mostu Běžná prohlídka 2011 A. Základní údaje Město / obec BATŇOVICE Název objektu: č.4 Moníkovi Datum prohlídky: 4.3.2011 Evidenční číslo: ~ Prohlídku provedl: Jan Hofman Číslo komunikace: ~ Přítomni: Staničení:

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD

Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD Oprava severní fasády kostela svatého Ducha na Starém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 01/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, kostel sv. Ducha, severní fasáda. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

Znalecký posudek číslo 3188-78/06

Znalecký posudek číslo 3188-78/06 Znalecký posudek číslo 3188-78/06 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1595 s příslušenstvím Rychvald katastrální území: Rychvald okres: Karviná Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD - Mgr. Pavla

Více

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary

Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary Příloha k č.j. VS 72/74/001/2011-50/Všeob/540 Malé rekreační zařízení v obci Nejdek, oblast Nový Fojtov, okres Karlovy Vary základní popis nepotřebného nemovitého majetku státu Pozemky - par. č. 1691/1

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Stavebně technologický projekt Bytový dům Peprník v Pardubicích 1. Posouzení předané PD pro vydání stavebního

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM

KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Strana: 1 KONSTRUKČNĚ STATICKÝ PRŮZKUM Stavba: Stavební úpravy regenerace bytového domu Nová 504, Kunštát Část: Konstrukčně statický průzkum Zpracovatel části: Ing. Petr Fousek Dusíkova 19, 638 00 Brno

Více

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 03/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 146, V Jirchářích 5, sokl jižní fasády. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb Technologické řešení červenec 2013 Základní údaje: Název a místo stavby: Sanace terasy a oprava vstupů Západočeského divadla v Chebu Městský úřad Cheb -

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV

NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV TEL.: 491 433 158; MAIL: proxion@proxion.cz PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod NÁVRH STAVEBNÍCH OPRAV KAPLIČKY PANNY MARIE V SEDLOŇOVĚ - - POLOMU A KAPLIČKY V SEDLOŇOVĚ - OŠEROVĚ TECHNICKÁ POMOC

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Czech Tourism Vinohradská

Czech Tourism Vinohradská Kuřácký koutek Kuřácký koutek je navržen podle skici arch. Hubičky, vypouští se zábradlí se skleněnou výplní a dvířky. Práce a výkony : Konstrukce markýzy je z trubek se závěsy z kulatiny a je kotvená

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE TECHNICKÁ ZPRÁVA FARMTEC a.s., oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice, tel. 381 491 356, strakonice@farmtec.cz Odstranění části zemědělské budovy na st. p. č. 99 ZEMĚDĚLSKÝ AREÁL BUZICE k.

Více

Most na MK 35c v Telči

Most na MK 35c v Telči Most na MK 35c v Telči Most na hrázi Roštejnského rybníka v Telči MIMOŘÁDNÁ PROHLÍDKA Strana 1 z 12 Objekt: Most na MK 35c (Most na hrázi Roštejnského rybníka v Telči ) Okres: Jihlava Prohlídku provedla

Více

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1

VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI OBJEKT HOLLAR - DIVADELNÍ ULICE, PRAHA 1 OBSAH VYJÁDŘENÍ STATIKA KE STAVU OBJEKTU PO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 1. Úvod vyjádření...3 2. Celkový popis objektu...3 3. Provázání objektů...4 4. Popis zjištěných poruch...5 4.1 Podzemní podlaží...5 4.2 Nadzemní

Více

Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby s.r.o. Zásady organizace výstavby 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Oprava propustku v ulici Lesní čtvrť Místo stavby: Kraj: CZ 051 Liberecký Obec: 561860 Nový Bor (okres Česká Lípa) Katastrální

Více

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě

Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě N á l e z o v á z p r á v a Průzkum omítek v interiéru domu Mrštíkova 1128/22 v Jihlavě okres Jihlava, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing. Petr G r

Více

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1

Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy OBLAST 1 Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších v obci Přišimasy Dne 17.7.2012 byl proveden průzkum všech lokalit obce Přišimasy, v kterých připadá v úvahu výstavba chodníků, včetně fotodokumentace.

Více

Vyškov / Jihomoravský Objekt

Vyškov / Jihomoravský Objekt NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Kučerov Vyškov / Jihomoravský Objekt čp. (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Kostel sv. Petra a Pavla st. p. č. 87 [Evidenční číslo kulturní

Více

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1: SO Architektonické a stavebně technické řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DEMOLICE OBJEKTU

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2 ZE DNE 3.7.2014 ZADAVATEL: Obec Citov Sídlem: Citov 14, 751 03 Citov Jednající: Jaromír Otáhal, starosta IČ: 00301116 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: REVITALIZACE

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Buštěhrad Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie objektu jednotlivé části

Více

STATICKÝ POSUDEK. Investor : Vězeňská služba ČR. Areál Vazební věznice Liberec. Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec. Statické poruchy objektu komína

STATICKÝ POSUDEK. Investor : Vězeňská služba ČR. Areál Vazební věznice Liberec. Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec. Statické poruchy objektu komína Investor : Vězeňská služba ČR Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec Stavba : Areál Vazební věznice Liberec Statické poruchy objektu komína Část projektu : Statická Proj.stupeň : Realizační

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu a stropu I. ETAPA severovýchodní křídlo MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

SCHODIŠTĚ. - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu

SCHODIŠTĚ. - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu SCHODIŠTĚ - stupnicová kce - kce spojující jednotlivá podlaží tak, aby umožňovala pohodlný a bezpečný sestup s ohledem na druh provozu 1 podesta 2 mezipodesta (odpočívadlo) spojuje jednotlivé schodišťové

Více

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ

NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ NOVOMLÝNSKÁ VODÁRENSKÁ VĚŽ Restaurátorská zpráva Vytvořeno v rámci akce "Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže a její zpřístupnění veřejnosti 1.etapa" Tomáš Rafl ak.mal. Praha 2015 Novomlýnská

Více

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655

Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Ing. Radovan Novotný Autorizovaný projektant v oboru PS Vesecká 97, 460 06 Liberec 6 IČO 49080300 tel : 485 133 655 Stavba : Demolice víceúčelové haly v areálu stanice Liberec Stupeň : Dokumentace bouracích

Více

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA. KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ RESTAURÁTORSKÁ ZPRÁVA KAMENNÝ PORTÁL DOMU č. p. 119 NA VRATISLVOVĚ NÁMĚSTÍ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ MARTIN KOVAŘÍK AK. SOCHAŘ A RESTAURÁTOR držitel licence MK ČR k restaurování sochařských památek U MOSTU

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o.

B.2 ZPRÁVA DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: s. r. o. s. r. o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 201, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory B.2 ZPRÁVA O PROVEDENÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉHO PRŮZKUMU BALKÓNŮ: DVORNÍ 763/21 OSTRAVA - PORUBA Vypracoval: Zak.číslo:

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

Ke Kateřinkám, Opatovská

Ke Kateřinkám, Opatovská Ke Kateřinkám, Opatovská Prověřovací studie a zadávací podklady pro regeneraci veřejného prostranství Zpracoval ÚMČ Praha 11, odbor územního rozvoje, 2016_11 vedoucí odboru Ing. arch. Miroslava Fišarová

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

D. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Oprava ohradních zídek tenisových kurtů na p.p.č.443/7 a 460/2, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice u Děčína, Malšovice čp.16, 405 02 Malšovice Arch. č. : 1482-1/14 D. DOKUMENTACE STAVBY -

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA

STUDIE AUTORSKÁ ZPRÁVA AUTORSKÁ ZPRÁVA Prostor náměstí jako centrum města slouží k setkávání či shromažďování lidí. Dle požadavku města Vratimov v zadání ke studii zůstává na náměstí zachováno 55 parkovacích míst, z toho 3 pro

Více

Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova

Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova S T A T I C K É P O S O U Z E N Í Stávající opěrná stěna v části ul.cornovova Stavebně technické posouzení stávajícího stavu stěny a návrh opravy Místo stavby: Brno-Černovice, areál PN BRNO, Húskova 2,

Více

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP

PŘÍPRAVA UZEMÍ V AREÁLU KAMPUS UJEP DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY (DOS) Stránka 1 z 12 ÚSTÍ NAD LABEM PAVILON A ÚNOR 2012 DODATEK Č. 1 Z 06. 02. 2012 Všechny změny týkající se dodatku č. 1 jsou v

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více