PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí pracovník interního oddělení intranet NČK, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí pracovník interního oddělení intranet NČK, a.s."

Transkript

1 Název: INTERNÍHO ODDĚLENÍ LŮŽKOVÁ ČÁST Evidenční značka: Nahrazuje: PŘ ze dne Identifikace: Určena komu: Účinnost: Revize číslo: Následující revize 1 01/2014 všem pracovníkům interního oddělení Rozdělovník: předseda a místopředseda představenstva NČK, a.s. vedoucí pracovník interního oddělení intranet NČK, a.s. Zpracoval: Hana Bořecká vrchní sestra Přezkoumal: MUDr. Jindřich Florián primář oddělení Schválili: Mgr. Jaroslav Šíma MUDr. Jindřich Florián předseda představenstva místopředseda představenstva MUDr. Ivana Krabatschová vedoucí protiepidemického oddělení Tento dokument je vlastnictvím Nemocnice Český Krumlov a je určen výhradně pro potřebu zaměstnanců této nemocnice.

2 Strana: 2/8 Obsah 1. ZMĚNOVÝ LIST K VNITŘNÍMU PŘEDPISU Č.: INTERNÍHO ODDĚLENÍ LŮŽKOVÁ ČÁST Základní údaje: Hlavní úkoly oboru Organizační struktura a členění interního oddělení Nemocnice Ambulantní část Lůžková část Provoz oddělení Ambulantní část Lůžková část Režimová opatření Příjem pacientů Režim dne Ošetřování nemocných Odběr a zacházení s biologickým materiálem Postup při výskytu nemocniční nákazy Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce Manipulace s prádlem Úklid Odpady Manipulace se stravou Výtahy Další obecná pravidla... 8

3 Strana: 3/8 1. Změnový list k vnitřnímu předpisu č.: Změna č. 1 Změna č. 2 Změna č. 3 Změna č. 4 Změna č. 5

4 Strana: 4/8 2. INTERNÍHO ODDĚLENÍ LŮŽKOVÁ ČÁST 2.1. Základní údaje: Oddělení interní, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, tel , primář oddělení MUDr. Jindřich Florián 2.2. Hlavní úkoly oboru Předmětem vnitřního lékařství je poskytování komplexní léčebné a preventivní péče o dospělou populaci na úseku interních chorob, tj. diagnostiky, léčby a prevence chorob vnitřních orgánů, (ve většině případů nechirurgické povahy) v ambulancích a na lůžkách interního oddělení Nemocnice Č. Krumlov, a.s. Základními charakteristikami oboru všeobecného interního lékařství jsou převaha nemocných středního a vyššího věku polymorbidita nemocných vyžadující celostní přístupy rychlé změny zdravotního stavu, které vyžadují intenzivní diagnostickou a léčebnou péči včasná integrace výsledků klinických studií a evidence based medicine do široké praxe plánování farmakoterapie u polymorbidních nemocných se znalostí interakcí a vedlejších účinků léků mezi základní úkoly patří školící i doškolovací činnost v oboru. Interní oddělení nemocnice poskytuje komplexní léčebnou péči všem nemocným s akutními interními chorobami, včetně závažných stavů, a všem nemocným s chronickými interními onemocněními. Pokud to vyžaduje závažnost stavu, charakter onemocnění nebo potřeba specializované nebo super specializované péče či zákroku, jsou vybraní nemocní odesíláni na lůžka nebo na konsiliární vyšetření do regionálních či fakultních nemocnic. Interní oddělení spolupracuje s odděleními ostatních klinických oborů a odděleními společných léčebných a vyšetřovacích složek, které jsou zabezpečeny po dobu celých 24 hodin. Spolupracuje s rehabilitačním oddělením. V péči o život ohrožující stavy JIP úzce spolupracuje s ARO. Při zajišťování péče o onkologicky nemocné spolupracuje s oddělením klinické onkologie. Především v akutní medicíně zajišťuje také péči o nemocné z hraničních oborů. Interní oddělení nemocnice se dále podílí na zajišťování prázdninové praxe studentů lékařských fakult a dále na praktické výuce studentů SZŠ. Cílem oboru je zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva v oblastech, jež jsou předmětem vnitřního lékařství, pomocí rychlé diagnostiky řešit základní příčiny interních onemocnění, zajištění jejich odborné léčby, primární i sekundární prevence zejména onemocnění hromadného výskytu. Pro dosažení těchto cílů je nutné zajištění integrace stěžejních poznatků k posouzení stavu nemocného se závažnou symptomatologií v nejširších souvislostech, stanovit základní diagnózu a ve spolupráci s dalšími obory vnitřního lékařství i specialisty neinterních oborů zajistit léčbu odpovídající současným možnostem lékařské vědy a ekonomickým možnostem státu Organizační struktura a členění interního oddělení Nemocnice Interna je oddělením nemocnice se složkou ambulantní a lůžkovou Ambulantní část má tyto součásti: hemodialyzační středisko přijímací kancelář odborné ordinace: -kardiologie -gastroenterologie (včetně endoskopií) -diabetologie -endokrinologie

5 Strana: 5/ Lůžková část -nefrologie -hematologie -všeobecná interna -funkční diagnostika (ergometrie,echokardiografie ) -neurologická Lůžkové oddělení má 67 lůžek včetně 6 lůžek JIP a 1 lůžka v nadstandardním pokoji V čele interního oddělení stojí primář, který organizuje, řídí a kontroluje chod celého oddělení. Za tuto činnost odpovídá vedoucímu zdravotní péče nemocnice. V otázkách odborného rázu je jeho rozhodnutí v rámci oddělení konečné a závazné pro všechny pracovníky. V otázkách péče o pracující v mzdovém zařazení, i v některých otázkách provozu vyžaduje vyjádření, nebo souhlas ředitele nemocnice, jeho náměstka event. odborové organizace. V nepřítomnosti primáře ho zastupuje jeho zástupce, v případě absence obou, pověřený lékař s vyšší atestací v oboru. Primář oddělení je odpověden za evidenci a hospodaření s opiáty a na poli účelné farmakoterapie, účastní se sestavování pozitivních listů. Primář oddělení, jeho zástupce i další lékaři oddělení pracují podle náplně práce a podle daných kompetencí. Vedoucí lékaři HDS a JIP a lékaři na oddělení i v ambulantní složce zodpovídají primáři za racionální indikace vyšetření, účelnou farmakoterapii i rehabilitaci nemocných. Transfúzním lékařem oddělení je atestovaný hematolog. Vrchní sestra zodpovídá za úroveň ošetřovatelské péče na interním oddělení. Řídí a kontroluje kvalitu poskytované péče spolu s vedením nemocnice, přijímá a propouští podřízené pracovníky. Odpovídá za dodržování hygienicko-epidemiologických předpisů, za dodržování pravidel BOZP na int. oddělení. Řídí, organizuje a kontroluje práci staničních sester a ostatních pracovníků nelékařských oborů. Staniční sestry odpovídají za úroveň ošetřovatelské péče v rámci stanice, dohlíží na úroveň odbornosti, kvality péče, odpovídají za včasné a přesné plnění ordinací lékaře, za vedení sesterské dokumentace včetně ošetřovatelských plánů. Dále odpovídají za rozpis služeb ošetřovatelského personálu, za bezpečný a funkční chod stanice v oblasti ošetřovatelské péče. Povinnosti a práva pracovníků dále stanoví organizační a provozní řád nemocnice a jednotlivé pracovní náplně činnosti a kompetence Provoz oddělení Provoz interního oddělení je řízen zásadami potřeb zdravotní péče o nemocné a je koordinován s ostatními odděleními tak, aby umožňoval komplexní péči a účelné využití personálu, lůžkového fondu, přístrojové techniky, pracovišť a léčebných prostředků Ambulantní část viz samostatný provozní řád Lůžková část Péče o nemocné vyžadující hospitalizaci na interním oddělení je organizována na třech stanicích. 3. patro - Jednotka intenzivní péče - zajišťuje terapii nemocných s ohroženými životními funkcemi (6 lůžek) 5. a 6. patro jsou standardní oddělení smíšená, celkem 61 lůžek. 5. patro má 30 lůžek, včetně 1 lůžka nadstandardního pokoje. 6. patro má 31 lůžek. 1 Základní pracovní doba na lůžkové části je pro lékaře a úps. Ošetřovatelský personál pracuje v nepřetržitém provozu dle rozpisu směn. 2 Lékařské hlášení se koná denně od 7.30 a jeho součástí je RTG vizita za přítomnosti rentgenologa. Účastní se i vrchní sestra, která denně informuje kolektiv lékařů o problémech v ošetřovatelské péči a naopak podněty od lékařů předává staničním sestrám.

6 Strana: 6/8 3 Ordinace, stav nemocného, stanovený způsob léčení a další potřebná vyšetření a výkony zapisuje lékař do dekurzu denně. Výsledky vyšetření z jiných oddělení, zejména RTG a laboratoří, dále konziliárních vyšetření se vylepují jako zvláštní součást chorobopisu. Pečlivě a úplně provádí lékaři účtování pro pojišťovny, za kompletní vyúčtování péče o cizince odpovídá propouštějící lékař. Dbá na pečlivé a úplné vyplnění povinných hlášení (nežádoucí účinky léků, onkologické hlášení, infekční hlášení apod.) 4 U každého nemocného provádí lékař preventivní onkologickou prohlídku. 5 Primářská vizita se koná v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek podle rozpisu. Lékařská vizita na odděleních je prováděna denně od 8.30, odpolední vizita v Vizit se účastní lékaři, staniční sestry a skupinové sestry. Primářských vizit se účastní rovněž vrchní sestra. 6 Léky jsou přijímány z ústavní lékárny do lékárny oddělení na základě objednávky přes PC a vydávány vrchní sestrou podle potřeby na jednotlivé stanice. Pravidelně je kontrolována účelná preskripce a hospodaření s léky a dále expirace léčiv. 7 Žádanky na odborná konziliární vyšetření a na sanity vystavuje a podepisuje lékař. 8 Zemřelí nemocní zůstávaní po úmrtí 2 hodiny na lůžku. Lékař vyplní List o prohlídce mrtvého a Průvodní list k pitvě. Péči o tělo nemocného, včetně řádného označení, provede ošetřovatelský personál. Lékař informuje příbuzné telefonicky dle platné vnitřní legislativy. Sanitář odváží tělo zemřelého na patologii na zvlášť k tomu vyčleněném vozíku. 9 Zdravotnická dokumentace včetně ošetřovatelské je vedena na tiskopisu v rozsahu určeném příslušnými přepisy. Propouštěcí zprávy sepisují lékaři, každá zpráva je kontrolována a podepsána primářem oddělení. 10 Mezi pacienty provádějí lékaři zdravotně výchovnou činnost se zaměřením na základní problémy prevence chorob hromadného výskytu. 11 Konziliární službu v pracovní době zajišťují plně kvalifikovaní lékaři s vyšší atestací. 12 ÚPS vykonávají současně dva lékaři, rozpis služeb provádí zástupce primáře. 13 První lékař ÚPS zodpovídá za JIP, HDS, LDN a provádí konsilia na jiných odděleních. V případě potřeby je konzultován lékařem druhé služby. 14 Druhý lékař ÚPS přijímá nemocné na standardní oddělení a vykonává na těchto odděleních vizity, včetně oddělení ONP 7. patra. 15 Ve zvlášť složitých případech mohou být konzultováni primář nebo jeho zástupce, kteří se střídají v příslužbách. 16 Chorobopisy se na odděleních skladují 1 rok po propuštění nemocných, poté jsou předány do ústavního archivu. 17 Komplexní ošetřovatelskou péči vykonávají pracovníci ošetřovatelského týmu podle ordinací lékaře a svých náplní práce Režimová opatření Příjem pacientů Přijímací kancelář - nepřetržitý provoz 24 hodin. Při akutním ohrožení života nemocného je možný příjem rovnou na JIP int. oddělení. Při přijetí pacienta k hospitalizaci jsou civilní oděv a obuv uloženy v centrální šatně nebo ve skříních na pokoji nemocných.je používáno ústavní oblečení. Vlastní prádlo lze používat pouze v případě, není-li z lékařského hlediska námitek Režim dne buzení nemocných 6.30 snídaně 7.15 oběd odpolední klid večeře noční klid 21.00

7 Strana: 7/8 Všichni nemocní jsou seznámeni s nemocničním řádem, domácím řádem oddělení, právy pacientů a etickým kodexem sester, které jsou vyvěšeny na chodbě. Návštěvy jsou umožněny kdykoli během dne, ve večerních hodinách se souhlasem lékaře. Na odděleni JIP jsou povoleny návštěvy pouze se svolením lékaře a jsou povinni dodržovat zvláštní režimová opatření dle vyhl. č.195/2005. (jednorázové návleky na boty a ochranný plášť). Informace o stavu nemocných podávají lékaři denně Ošetřování nemocných Zdravotničtí pracovníci jsou povinni nosit čisté ochranné prostředky, určené pouze pro vlastní oddělení. Při práci na jiném oddělení jsou povinni používat ochranné prostředky tohoto oddělení.(jip, sály apod.). Dle vyhlášky č.195/2005 Sb. jsou všichni pracovníci povinni dodržovat 7, odst. 5, písm. a K vyšetřování a léčení mohou zdravotničtí pracovníci přistupovat až po dezinfekci rukou. Dezinfekce rukou se provádí vždy po manipulaci s použitým prádlem, biologickým materiálem nebo po zdravotnických výkonech u nemocných, a vždy před každým parenterálním výkonem a při uplatňování bariérového ošetřovacího režimu. K utírání rukou se používá jednorázový materiál, který je uložen v krytých zásobnících. Mytí a dezinfekce podložních mís, močových lahví a přenosných WC se provádí v čistící místnosti na každé stanici dle dezinfekčního řádu. Po dezinfekci jsou podložní mísy, močové lahve a přenosná WC umístěny: 5. patro v příslušné skladové místnosti 6. patro podložní mísy a močové lahve v uzavřené skříni na čistící místnosti, v místnosti WC s bezbariérovým vstupem jsou umístěny přenosné toaletní židle. Jsou odděleny omyvatelným závěsem, který se dezinfikuje dle rozpisu. Před použitím se přenosná toaletní židle omyje dezinfekčním prostředkem. JIP jako 6.patro Pomůcky pro osobní hygienu se používají v souladu s 7 dost 5 c) vyhl. č. 195/2005 Sb., každý pacient má po celou dobu pobytu svou pomůcku. Při vyšetřovacích, diagnostických, ošetřovatelských a terapeutických postupech vztahujících se k parenterálním zákrokům se striktně dodržují zásady asepse. U laryngoskopů se postupuje při desinfekci podle aktuálně schválených, doporučených zásad dezinfekce těchto přístrojů a obalů (viz omyvatelná a dezinfikovatelná nádoba). Odnímatelná část (lžíce) se používá jednorázově. Hygiena chodících nemocných je zajišťována jedenkrát denně, případně dle potřeby. U imobilních nemocných podle potřeby, celková koupel minimálně jedenkrát týdně Odběr a zacházení s biologickým materiálem Odběr biologického materiálu se provádí na ošetřovnách, u nechodících v nejnutnějším případě na lůžku. K odběru se používají jednorázové sterilní pomůcky a jednorázové rukavice, zvlášť pro každou fyzickou osobu. Odebraný biologický materiál se ukládá do speciálních dezinfikovatelných přepravek a odnáší se ihned do laboratoře. Přepravky se dezinfikují 1x denně viz dezinfekční řád. Žádanka o vyšetření biologického materiálu musí obsahovat údaje, které jsou dány vyhláškou č. 195/2005 Sb. Při kontaminaci žádanky biologickým materiálem se tato likviduje a nahradí novou Postup při výskytu nemocniční nákazy Nozokomiální nákazu hlásí lékař ústavnímu hygienikovi a v kopii hlavní sestře. Infekční nákazu a hromadný výskyt nákazy, nemocniční nákaza, která vedla k těžkému poškození zdraví nebo úmrtí z této příčiny hlásí ošetřující lékař KHS (tel.: , ) buď telefonicky okamžitě, nebo posílá na KHS (protiepidemické odd., Havraní 594, Český Krumlov) propouštěcí, resp. překladovou zprávu Sterilizace, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekce Po použití nástrojů a pomůcek se provádí dekontaminace virucidním prostředkem. Materiál a pomůcky jsou sterilizovány v centrální sterilizaci v lukasterikových nebo foliových obalech. Předsterilizační přípravu provádí službu mající sestra. Dekontaminace nástrojů je prováděna na inspekčním pokoji ve zvláštní výlevce, určené pouze k tomuto účelu virucidním dezinfekčním prostředkem, poté- mechanická očista,- osušení a uložení do obalů.

8 Strana: 8/8 Na každém oddělení je řádně vyvěšeno v jaké koncentraci a po jakou dobu se provádí dekontaminace nástrojů, pomůcek a dezinfekce ploch. Vysterilizovaný materiál z centrální sterilizace se přenáší v dalším (druhém) obalu a ukládá se do skříně Manipulace s prádlem Výměna lůžkovin se provádí dle potřeby nejméně jedenkrát týdně. Použité prádlo se neroztřepává a dává se bez počítání rovnou do pytlů, shozem se dopravuje a skladuje v místnosti k tomu určené v suterénu budovy. Shoz se dezinfikuje 1x za 3 měsíce, při znečištění ihned. Plynování je prováděno 1x ročně. Použité prádlo se odváží z oddělení pravidelně v pracovní dny. Personál, který manipuluje s použitým prádlem, používá ochranné pomůcky (rukavice, empír, maska) a po ukončení manipulace si dezinfikuje ruce. Čisté prádlo přivezené z prádelny se ukládá do vestavěných skříní na chodbě oddělení. S prádlem se nakládá dle vyhlášky č.195/2005 Sb Úklid. Úklid pracovních ploch je na každém pracovišti je prováděn dle dezinfekčního řádu interního oddělení a v souladu s vyhláškou č.195/2005 Sb. Malování na standardních odd. je prováděno 1x za 2 roky na odd. JIP 1x ročně. Úklid provádí úklidová firma, zodpovídá staniční sestra Odpady Pracovníci oddělení třídí odpady dle platné směrnice předsedy představenstva č. 13/ Manipulace se stravou Stravování nemocných je zajišťováno podnosovým systémem Finessa dle ošetřovatelského standardu č. 6/2012. Teplý čaj je celodenně k dispozici v čajovarech na chodbě. Studené večeře jsou umístěny v lednici v čajové kuchyňce. Stravu nemocným servíruje vždy sestra v čistém ochranném oděvu (zástěra). Všechny zbytky se vrací vždy do centrální kuchyně. Nádobí od nemocných s podezřením na infekční onemocnění se před odvozem do centrální kuchyně dekontaminuje viz dezinfekční řád Výtahy Nákladní výtahy jsou rozděleny na čisté - pro stravu a RZP a špinavé - na špinavé prádlo, zemřelé apod. Úklid výtahu se provádí dvakrát denně na vlhko Další obecná pravidla Všichni zaměstnanci jsou při nástupu do zaměstnání poučeni o dodržování zásad OBP a používání ochranného oděvu i dalších ochranných pomůcek. Tato pravidla jsou povinni dodržovat. Ochranný oděv zaměstnanců je odesílán do prádelny denně. Všichni zaměstnanci jsou povinně očkováni dle vyhlášky. Všichni zaměstnanci se mohou stravovat v ústavní jídelně. Každý pracovník je povinen poskytnout léčebně preventivní péči v rozsahu svého funkčního zařazení, pracovní náplně, vzdělání a kvalifikace v souladu se zásadami zdravotnické morálky a etiky. Každý pracovník je povinen dodržovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého povolání. Všichni zaměstnanci jsou povinni podrobit se preventivní prohlídce dle č.30 směrnice předsedy představenstva Všichni pracovníci interního oddělení Nemocnice Český Krumlov, a.s. jsou povinni seznámit se s tímto provozním a organizačním řádem, který je pro ně závazný.

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava

Nemocniční hygiena a kvalita. RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Nemocniční hygiena a kvalita RNDr. Renata Podstatová Úsek hygieny FN Ostrava Hygiena, epidemiologie a protiepidemická opatření Prevence a snižování rizik, redukce a monitorování rizik NN a PI personálu

Více

ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL

ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL ÚKLID LEGISLATIVA A PRAXE Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL XXVI. mezinárodní konference, NEMOCNIČNÍ EPIDEMIOLOGIE A HYGIENA, Brno, 16. 17.května 2017 LEGISLATIVA 1/2 zákon č. 258/2000

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň

PROVOZNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň PROVOZNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením Kadaň I. Základní údaje Domov pro osoby se zdravotním postižením Budova A, Dvořákova ulice 1128, 432 01 Kadaň, tel.: 474 334 462 Budova B, Březinova

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s.

DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA. MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN NA PRÁCI NEMOCNIČNÍHO HYGIENIKA MUDr. Iva Šípová Nemocnice České Budějovice, a.s. OBSAH Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách Vyhláška MZ ČR č. 92/2012 Sb., o požadavcích

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry 5.6.17.6. Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/holicstvikadernictvi-pedikury-a-manikury Pracovní činnosti při provozování kadeřnictví, pedikúry,

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ...

PROVOZNÍ ŘÁD PRACOVIŠTĚ. PROVOZNÍ DOBA (dle nového Zákoníku práce) PO, ÚT, ST, ČT, PÁ ... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech a o změně některých

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Vnitřní řád. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ PRIVAMED a.s.

Vnitřní řád. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PLZEŇ PRIVAMED a.s. MĚSTSKÁ NEMOCNICE PRIVAMED a.s., KOTÍKOVSKÁ 19, 323 00 Vnitřní řád MĚSTSKÁ NEMOCNICE PRIVAMED a.s. Provozovatel: PRIVAMED a.s. Sídlo: Kotíkovská17,19, 323 00Plzeň IČ: 46 88 52 51 Adresa pracovišť: Kotíkovská

Více

Bariérová péče, zásady aseptického chování a postupů

Bariérová péče, zásady aseptického chování a postupů Bariérová péče, zásady aseptického chování a postupů Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje únor 2011 Bc. Zouharová Klára Definice bariérové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Odbor protiepidemický, NN a DDD

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Odbor protiepidemický, NN a DDD Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA Odbor protiepidemický, NN a DDD

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu

RODINNÝ POKOJ. pravidla provozu RODINNÝ POKOJ pravidla provozu Tato pravidla jsou přílohou Dohody o spolupráci při provozu rodinného pokoje v ODN1 v Nemocnici Nové Město na Moravě (dále jen Dohoda ) uzavřené mezi Nemocnicí Nové Město

Více

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA

Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Problematika dialyzovaných pacientů s MRSA Mgr. Irena Stašková Petra Lacinová Dialyzační středisko Praha Homolka B. Braun Avitum s.r.o. MRSA Methicilin rezistentní S. aureus Představuje významnou zdravotní

Více

Vizita význam, formy, úloha ZA

Vizita význam, formy, úloha ZA Vizita význam, formy, úloha ZA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Vizita = pravidelná návštěva N zdravotnickými

Více

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s.

POHLEDEM MENTORKY. Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. POHLEDEM MENTORKY Autor: Hlinecká Miloslava Neurologické oddělení Orlickoústecká nemocnice, a.s. Projekt: PosílenÍ absorpční kapacity v oblasti Zdravotnictví a sociálních služeb v okrese Ústí nad Orlicí,

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Počet dozorovaný ch zařízení

Počet dozorovaný ch zařízení Výroční zpráva o činnosti protiepidemického odboru v oblasti prevence vzniku a předcházení šíření nemocničních nákaz a v oblasti dezinfekce, dezinsekce a deratizace za rok 2010 Pracovníci protiepidemického

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Úklidové práce v pavilonech Nemocnice Český Krumlov, a.s. evidenční číslo: 353069 Zadavatel: Nemocnice Český Krumlov, a.s. sídlo: Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Zastoupený Mgr. Jaroslavem Šímou, předsedou představenstva a MUDr. Jindřichem Floriánem, místopředsedou představenstva

Více

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ

JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ JAK PROBÍHÁ PROCES HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ ČESKÁ SPOLEČNOST PRO AKREDITACI VE ZDRAVOTNICTVÍ 1. verze Květen 2012 Postup před vlastním hodnocením kvality a bezpečí 1. Zdravotnické

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková

Řízení lidských zdrojů a akreditace. Ing. Lenka Nétková Řízení lidských zdrojů a akreditace Ing. Lenka Nétková Základní PSJ a SOP Personální práce Vzdělávání a odborný rozvoj Popis pracovních míst Pracovní doba a dovolená na zotavenou Poskytování platu Posuzování

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN

Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN Léčebné lázně Lázně Kynžvart PANDEMICKÝ PLÁN Vydáno: 14. 1. 2015 (aktualizace směrnice č. 9/2014) Účinnost: 14. 1. 2015 Směrnice číslo: 6/2015 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

7. Stavby pro zdravotnictví

7. Stavby pro zdravotnictví 7. Stavby pro zdravotnictví Zdravotnická zařízení ambulantní péče Zdravotnická zařízení lékárenské péče Nemocnice Léčebné lázně Stavby pro zdravotnictví 1/55 Stavby pro zdravotnictví Primární péče ambulantní

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Identifikační číslo Oblast působnosti a druh Verze 04 SOP_CHN_0009_4 l. Dodatky 0 Revize dokumentu ll. Ročně lll. SOP Přílohy Úsek platnosti lll. PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ KE STERILIZACI Jméno

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková

Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem. Jaroslava Jedličková Chování personálu v čistých prostorech aneb edukace správným směrem a způsobem Jaroslava Jedličková Cíl prezentace Personál na operačním sále (OS) Zásady chování Proč požadujeme vysoký hygienický standard

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 20.06.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 20.06.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 242 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví

Více

Zajištění kardiopulmonální resuscitace

Zajištění kardiopulmonální resuscitace Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Směrnice Označení dokumentu: SM39/2016 Počet stran: 9 Počet příloh: 6 Verze: 1 Platnost od: 1.6.2016 Doba platnosti:

Více

Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s.

Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s. Vnitřní řád Orlickoústecké nemocnice, a.s. Vnitřní řád je dokument určený pro pacienty, kteří využijí služby tohoto zdravotnického zařízení. Snahou týmu zdravotnického i pomocného personálu je vytvořit

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 10.10.1991 Časová verzia predpisu účinná od: 10.10.1991 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 394 V Y H L Á Š K A ministerstva zdravotnictví

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x

Kapitola 2. Obecná pravidla pro vykazování výkonů. x x x Platné znění částí vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn (vypouštěný text je přeškrtnut,

Více

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví

Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Osnova provozního řádu provozovny služeb péče o tělo dle 21 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví Provozovna holičství, kadeřnictví, manikúry, pedikúry, kosmetických, masérských, regeneračních a rekondičních

Více

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL

Olomouc, STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI REKONSTRUKCE A STAVEBNÍCH ÚPRAV OBJEKTU YF PRO ZŘÍZENÍ AMBULANCÍ KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ FN OL Olomouc, Řepčínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST STAVBA: STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Vnitřní řád NNB. Nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2, Praha 8 Řád

Vnitřní řád NNB. Nemocnice Na Bulovce Budínova 67/2, Praha 8   Řád Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 http://www.bulovka.cz http://intranet Strana 1 z 5 Řád Strana 2 z 5 1. Účel dokumentu Vnitřní řád Nemocnice Na Bulovce (dále jen NNB) vymezuje základní pravidla provozu zdravotnických

Více

Studie proveditelnosti přemístění laboratoří Hematologické kliniky. Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice Olomouc

Studie proveditelnosti přemístění laboratoří Hematologické kliniky. Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice Olomouc Studie proveditelnosti přemístění laboratoří Hematologické kliniky květen 2016 Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 185/6, Nová Ulice 77520 Olomouc Průvodní zpráva IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE název stavby:

Více

Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů

Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů MUDr. Eva Míčková Inovace a modernizace infrastruktury péče o zdraví Prevence zdravotních rizik Minimalizace následků nemocí a úrazů Změny stereotypů a chování populace Zvyšování standardů kvality poskytované

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Cyrila Boudy 2954, Kladno PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2016 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

Nemocniční hygiena - to není jen sběr dat. Olomouc Marcela Nutilová Libuše Pančevová

Nemocniční hygiena - to není jen sběr dat. Olomouc Marcela Nutilová Libuše Pančevová Nemocniční hygiena - to není jen sběr dat. Olomouc 2011 Marcela Nutilová Libuše Pančevová Nozokomiální nákazy Každé zdravotnické zařízení je povinno ze zákona sledovat a evidovat vznik nosokomiálních nákaz

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY ŽIRAFA z.s.

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY ŽIRAFA z.s. PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY ŽIRAFA z.s. Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. ZÁPIS A PODMÍNKY PŘIJETÍ DĚTÍ A UKONČENÍ DOCHÁZKY V ŽIRAFĚ... 4 5. DOCHÁZKA

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. (v souladu s 44 zák. č.108/2006 Sb. a s 10 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje

PROVOZNÍ ŘÁD ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. (v souladu s 44 zák. č.108/2006 Sb. a s 10 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje PROVOZNÍ ŘÁD ODLEHČOVACÍ SLUŽBY (v souladu s 44 zák. č.108/2006 Sb. a s 10 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Název a adresa zařízení: Diakonie ČCE středisko Praha Vlachova 1502/20, 155 00, Praha

Více

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla

PROVOZNÍ ŘÁD 01/2014. Pracovníkům distribučního pracoviště pro příjem a výdej prádla Název: DISTRIBUČNÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍJEM A VÝDEJ PRÁDLA V NEMOCNICI ČESKÝ KRUMLOV, A.S. Evidenční značka: PŘ - 1 Nahrazuje: PŘ ze dne 10.2.2011 Identifikace: Určena komu: Účinnost: 1. 9. 2012 Revize číslo:

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče

Opatření děkana č. 01 / Závodní preventivní péče V Plzni dne 02. 01. 2012 Č. j.: 86/2011 Opatření děkana č. 01 / 2012 Závodní preventivní péče 1. Posuzování zdravotní způsobilosti Závodní preventivní péče je poskytována vždy lékařem závodní preventivní

Více

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality

Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality Centrální sterilizace a zavádění systému řízení kvality V. Kongres perioperačních sester Plzeň 10. 6. 2016 Drahomíra LOUŽECKÁ Centrální sterilizace Zřizování CS ve světě od 40. let 20.století V ČR od 70.

Více

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů

Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Kapitola 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů 1. VYKAZOVÁNÍ VÝKONŮ 1. Jednou provedený výkon hradí zdravotní pojišťovna pro jednoho pojištěnce pouze jednomu zdravotnickému zařízení. 2. Pokud není v

Více

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje

Malgorzata Bolvariová odbor zdravotnictví Krajský úřad Karlovarského kraje Podmínky k udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb - lázeňské léčebně rehabilitační péče v souladu s ust. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Nahrazuje: PŘ operačních sálů ze dne Účinnost: /2014

PROVOZNÍ ŘÁD. Nahrazuje: PŘ operačních sálů ze dne Účinnost: /2014 Název: ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍCH OPERAČNÍCH SÁLŮ (COS) Evidenční značka: Nahrazuje: PŘ operačních sálů ze dne 5.6.2009 Identifikace: Určena komu: Účinnost: 1. 9. 2012 Revize číslo: Následující revize: 1 01/2014

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domovy se zvláštním režimem NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ,

a) možný případ infekčního onemocnění s klinickou symptomatologií svědčící o onemocnění; nejedná se o potvrzený ani pravděpodobný případ, Částka 109/2012 Vyhláška č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče Účinnosti od

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD TÝDENNÍHO STACIONÁŘE NA PALUBĚ. ( v souladu s 47 zák.č.108/2006 Sb. a s 13 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje

PROVOZNÍ ŘÁD TÝDENNÍHO STACIONÁŘE NA PALUBĚ. ( v souladu s 47 zák.č.108/2006 Sb. a s 13 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje PROVOZNÍ ŘÁD TÝDENNÍHO STACIONÁŘE NA PALUBĚ ( v souladu s 47 zák.č.108/2006 Sb. a s 13 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Název a adresa zařízení: Diakonie ČCE středisko Praha Vlachova 1502/20,

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014

Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Jak probíhá certifikační audit? Mgr. Erna Mičudová Květen 2014 Co je to kvalita?? Kvalitu poskytované zdravotní péče je možno vyjádřit jako souhrn dostupných informací o odbornosti v diagnosticko - terapeutickém

Více

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Vydal : statutární orgán ředitel Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Více

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO

Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Ceník poplatků odborných stáží a praxí v MNO Typ stáže/kurzu Garant Délka stáže/kurzu Cena vč. DPH 1. Odborné stáže na pracovištích akreditovaných pro výuku programu specializačního vzdělávání v základních

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu. MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky

BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu. MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky BEZPEČNOST NEMOCNIC prevence poranění zdravotnického personálu MUDr. Helena Sajdlová VZP ČR odbor smluvní politiky Kvalita a bezpečí poskytovaných ZS Zavedení povinného interního hodnocení kvality a bezpečí

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Standard pro Jednotku Intenzivní Péče

Standard pro Jednotku Intenzivní Péče Standard pro Jednotku Intenzivní Péče. Úvod - definice 2. Velikost a umístění JIP 3. Místnosti a plochy jednotky 4. Technické a přístrojové vybavení jednotky 5. Funkční schéma 6. Zásady pro navrhování

Více

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy

Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Akreditační standardy a jejich naplňování pro oblast výživy Bc. Markéta Zemanová,DiS. OLV FNKV Praha Dietní výživa 2017 Úvod Součástí zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

Více

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

FORMULÁŘ B POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ NÁZEV ŽADATELE: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Domov pro seniory NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro seniory Kociánka, příspěvková

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty Cevro institut i

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE Hradecká 167, Vysoké Mýto

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE Hradecká 167, Vysoké Mýto Verze: 01 Počet stran: 4 Počet příloh: 2 Název: VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE Hradecká 167, 566 23 Vysoké Mýto SMĚRNICE č. SM/ZDR/03/2014 Platnost od: 20.1.2014 Platnost do:19.1.2016 Rozdělovník: A Lékaři Nelékařské

Více

Směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví

Směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví Směrnice 2010/32/EU, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty ve zdravotnictví MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví Konference Brno 24.9.2014 Směrnice Rady 2010/32/EU

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

Hygienicko epidemiologický řád

Hygienicko epidemiologický řád Revmatologický ústav Na Slupi 4, Praha 2 Rd 003/2013 Řády Provozní řád Revmatologického ústavu Praha část II. Původní číslo žádné Počet stran: 4 Počet příloh 0 Platnost: leden 2001 Aktualizace: 28. 3.

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více