Vaše uživatelský manuál SINGER FAMILY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SINGER FAMILY 8280 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3222649"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: pejeme Vám mnoho píjemných hodin strávených tvrcí prací se sicí strojem SINGeR Pro evropská území: Tento sicí stroj Singer byl testován podle evropských norem a spluje pozadavky s ohledem na elektrické bezpecnostní rádiové interference a elektromagnetickou imunitu. Souhlas je zaznamenán znackou. OBAL VÝROBKU. Byly splnny povinnosti vyplývající ze zákona c. 477/2001 Sb., o obalech, vcetn uhrazení financního píspvku organizaci zajisující vyuzití obalového odpadu. NA MÍSTA K TOMU URCENÁ, NEODSTRAUJTE SPOLU SE SMSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Ekologická likvidace tohoto zaízení je zajistna v rámci kolektivníhosystému RETELA. DleZITá BeZpeCNoSTNÍ UpoZoRNNÍ Tento sicí stroj je urcen pro pouzívání v domácnosti, nikoliv pro dílenský provoz Ped pouzíváním sicího stroje se ádn seznamte s,,návodem k obsluze sicích stroj SINGER" a pi dodrzování uvedených pokyn se vyvarujete rizikových situací, které vám mohou zpsobit újmu na zdraví nebo skodu na majetku. Ped zasunutím vidlice pívodního vedení sicího stroje do zásuvky pevného elektrického rozvodu se ujistte o tom, ze naptí v síti odpovídá naptí uvedenému na typovém stítku elektromotoru (230 V). Vidlici pívodního vedení sicího stroje je mozno pipojit pouze do zásuvky pevného elektrického rozvodu, který je jistn pojistkou max. 10A a je v souladu s normou CSN ,,Revize elektrického zaízení" pravideln revidován a spluje pozadavky píslusných norem CSN. Po pipojení sicího stroje k elektrické síti neponechávejte stroj bez dohledu a zejména je nutno zamezit, aby k nmu mly pístup dti, pro které je jakákoliv cinnost se strojem nebezpecná a proto je výrobcem sicího stroje zakázána. Hlavní vypínac sicího stroje vypnte vzdy ped: - seizováním, - výmnou nebo úpravou jehly, - navlékáním nit, - vyjímáním pouzdra cívky, - výmnou stehové desky, - výmnou patky, - snímáním ochranného krytu a desky podavace, - mazáním stroje - cistním stroje - výmnou zárovky, - vytazením vidlice pívodního vedení ze zásuvky. Vytazení vidlice pívodního vedení ze zásuvky pevného elektrického rozvodu je nutno provést vzdy: - ped penásením nebo jakoukoliv manipulací s sicím strojem - ped ponecháním stroje bez dohledu, - ped dlouhodobou pracovní pestávkou POZOR! Odpojení stroje od sít neprovádjte tahem za pívodní kabel, ale vytazením vidlice ze zásuvky. Pouzívejte sicí stroj zpsobem a pro úcely popsané v,,návodu k obsluze sicích stroj SINGER". Pouzívejte pouze píslusenství, které pro daný typ sicího stroje výrobce urcil. S nozním regulátorem zacházejte opatrn, nenechávejte jej voln spadnout na podlahu a dbejte, aby regulátor nebyl zakryt cizím pedmtem. Pi sití dodrzujte následující zásady: - pouzívejte zásadn správnou stehovou desku; nevhodná deska zpsobuje lámání jehel, - nepouzívejte ohnuté jehly, - Vase prsty musí být vzdy bezpecn vzdáleny od jehly resp. od jehel a vsech ostatních pohybujících se díl, - bhem sití látku netahejte ani nepostrkujte; tahem látky mze dojít k poskození jehly, chapace, stehové desky a ke zmn smru sití. Udrzujte ventilacní otvory stroje a nozního regulátoru cisté, zbavené prachu, nití a necistot. Nikdy nepracujte se strojem s uzavenými ventilacními otvory. Ped výmnou zárovky si ovte, ze pvodní zárovka je zcela vychladlá. Zárovku vymujte zásadn za stejný typ. Po provedené výmn se jistte, ze kryt osvtlení je pipevnn zpt na sicí stroj. Neprovádjte úpravu emene pohonu. Potebné nastavení svte pouze povené servisní organizaci. Pi penásení stroje pouzívejte pouze drzadlo umístné na stroji. Sicí stroje SINGER splují pozadavky evropských norem na bezpecný provoz dle CSN EN 292-2,,Bezpecnost strojních zaízení. Základní pojmy. Vseobecné zásady pro projektování. Cást 2,,Technické zásady specifikace" a to, co se týce: - ekvivalentní hladiny akustického tlaku, - spickové hodnoty okamzitého akustického tlaku, - hladiny akustického výkonu, - odrusení rozhlasového a televizního píjmu, které je podle evropských a ceských norem pod mezí pípustného rusení pro obytné oblasti. Bezpecnost sicího stroje je dále zarucena pi dodrzování následujících zásad: - servis a veskeré opravy budou provádny pouze povenými servisními organizacemi fy SINGER, - pi výmn soucástek budou pouzívány pouze originální díly SINGER pro daný typ sicího stroje - sicí stroj bude vzdy pouzíván na rovném pracovním stolku, - ped uvedením stroje v cinnost musí být uzaveny kryty chapac a kryt válce (platí pro overlocky), - sicí stroj nebude pouzíván na volném prostranství, - stroj nebude vystavován pímému slunecnímu svitu, horkému a vlhkému prostedí, - stroj nebude pouzíván v prostedí ve kterém se pracuje s aerosoly nebo s kyslíkem - do otvor ve stroji nebudou zasouvány zádné pedmty, - sicího stroje, nozního regulátoru a pívodního kabelu se nebudete dotýkat mokrou rukou ani mokrým hadíkem, - veskeré drobné opravy na elektrickém zaízení bude provádt pouze osoba znalá ve smyslu CSN ,,Elektrotechnické pedpisy.

3 Elektrická zaízení. Cást 3: Stanovení základních charakteristik" cl. 322 oznacení BA5, - po dobu pouzívání je uzivatel v souladu s doporucením Ceského elektrotechnického svazu císlo CES ,,Kontroly elektrických spotebic a pohyblivých pívod bhem jejich pouzívání" povinen zajistit provedení pravidelné kontroly elektrického zaízení sicího stroje podle pracovního vyuzití (poctu provozních hodin za rok) v následujících lhtách: Provozní hodiny /za rok do 100 hod. od 100 do 250 hod. nad 250 hod. Maximální doba revize 5 rok 2 roky 1 rok SEZNAM ZNACKOVÝCH OPRAVEN SINGER SINGER SERVIS Miroslav JELÍNEK Milady Horákové 42 Branky Praha Brno tel.: tel.: Na sicím stroji je zakázáno pracovat: - s mechanicky poskozeným kabelem nebo vidlicí, - s poskozeným nebo nefunkcním vypínacem, - po styku sicího stroje s vodou, - po pádu stroje na podlahu, - na mkké podlozce, nap. na lzku nebo pohovce, kde mze dojít k ucpání vtracích otvor nebo pevrzení stroje. Frantisek Zetek Alsova Zatec tel.: Petr Stavárek Dolní Frenstát pod Radhostem tel.: Petr Stefanski Výskovická Ostrava tel.: Miloslav Zizka Hoická Hradec Králové tel.: Ve výse uvedených pípadech je nutno dát sicí stroj ke kontrole nebo oprav do povených servisních opraven SINGER. Jan Silpoch, I+M Hlavanova Plze tel.: Zdenk Vorlický Satovská Znojmo tel.: Obsah Hlavní soucásti sicího stroje /3 Píslusenství.. 4 Montáz násuvné pídavné desky

4 ..5 Pipojení sicího stroje ke zdroji energie Výmna zárovky.

5 ...29 Látání. 30 Sití stehem Stay.31 Tradicní zhotovení sámk...

6 ...32 Nabírání.. 33 Vrstvení

7 ...34 Údrzba Seznam mozných potízí..cute;te, odpojte Nozní ovládání musí být pouzíváno se zaízením 4C-316B (110 4C-316C nebo 4C-326C 120V) / 4C-326G (230V) / ( V) vyrobeným MATSUSHITA ELECTRIC (TAIWAN) CO.,LTD. Svtlo Pepnte hlavní spínac (A) pro zapnutí stroje a svtla do pozice,,i". 6 1 Odpojte stroj od zdroje energie vytazením zástrcky ze zásuvky! Vymte zárovku za zárovku se stejnými hodnotami 10 W ( V) nebo 15 W ( V). Vysroubujte sroub (A), viz obrázek 1. Výmna zárovky Demontujte celní kryt (B). Vysroubujte zárovku a namontujte novou (C), viz obrázek 2. Namontujte zpt celní kryt a utáhnte sroub. Pokud máte njaký problém, konzultujte jej s místním prodejcem. 2 7 Zvedací páka pítlacné patky látku, mzete si pizvednout pítlacnou patku do vyssí polohy. (A) V pípad, ze sijete nkolik vrstev látky pohromad nebo silnjsí Nicmén, pokud je nutné pítlacnou patku seídit, pouzijte minci a otocte seizovacím sroubem patky. Pi sití velmi tenké látky otocte sroubem v protismru otácení hodinových rucicek. Pi sití silné látky otocte sroubem ve smru otácení hodinových rucicek. Pítlacná patka stroje byla pednastavena a nepotebuje zádné zvlástní seízení podle typu látky (lehký nebo stedn tzký materiál). Seízení pítlacné patky 8 drzáku pítlacné 1 Pipevnní patky Zvednte tyc pítlacné patky (a). Pipevnte drzák pítlacné patky (b), viz obrázek 1. pítlacné patky Pipevnní Spuste drzák pítlacné patky (b) tak, aby byl výez (c) pímo nad kolíkem (d), viz obrázek 2. Zvednte pácku (e). Spuste drzák pítlacné patky (b) a pítlacná patka (f) se automaticky pipevní. Odejmutí pítlacné patky Zvednte pítlacnou patku, viz obrázek 3. Zvednte pácku (e) a patka se uvolní Pipevnní vodice svu Pipevnte vodic svu (g) do otvoru, viz obrázek. Seízení provete v závislosti na lemu, záhybu, atd. Viz obrázek 4. Výstraha: z výse uvedených Pokud budete provádt nkterou operací, pepnte hlavní spínac do polohy Off (,,O"). 9 Navíjení spodní cívky Umístte nit a velký drzák cívky nebo malý kolík cívky, viz obrázek 1/2.

8 Navite nit v protismru hodinových rucicek kolem brzdících kotouck navíjece cívky, viz obrázek 3. Navite cívku podle obrázku a usate ji na hídel, viz obrázek 4. Posute cívku vpravo, viz obrázek 5. Pidrzte konec nit, viz obrázek 6. Seslápnte pedál nozního ovládání, viz obrázek 7. Odstihnte nit, viz obrázek 8. Zatlacte cívku smrem vlevo a sejmte ji, viz obrázek 9. poznámka: Pokud je navíjec cívky v pozici,,navíjení cívky", sicí stroj nebude sít a rucní kolecko se nebude otácet. Pro zacátek sití posute hídel navíjece cívky vlevo (pozice sití). 10 spodní cívky Vkládání cívky Pi vkládání nebo vyjímání spodní musí být jehla v horní úvrati. Otevete výklopné víko, viz obrázek 1. Vytáhnte zoubek pouzdra cívky a (a) a vyjmte pouzdro cívky, viz obrázek 2. Pidrzte pouzdro cívky jednou rukou. Nasute cívku do pouzdra tak, ze se bude nit otácet ve smru pohybu hodinových rucicek (sipka), viz obrázek 3. Vytáhnte nit výezem, viz obrázek 4. Pichytnte cívku zoubkem na pouzde, viz obrázek 5. Nasute pouzdro do clunku sicího stroje, viz obrázek 6. Výstraha: Ped vkládáním nebo vyjímáním cívky pepnte spínac do polohy Off (,,O") Vkládání a výmna jehel Mte jehlu pravideln, obzvlást pokud vykazuje známky opotebení a zpsobuje problémy pi sití. Pro nejlepsí výsledky pi sití vzdy pouzívejte jehly znacky SINGER. Nasate jehlu podle obrázku: Uvolnte sroub drzáku jehly a po nasazení nové jehly tento 2 Výstraha: a vyjmutím jehly pepnte Ped nasazením sroub opt utáhnte, viz obrázek 1. Nasate jehlu tak, aby dík jehly smoval ploskou dozadu. C/D. Nasute jehlu do svorky co nejhloubji. spínac (,,O"). do polohy Off Jehly musí být v naprosto perfektním stavu, viz obrázek 2. problémy se mohou vyskytnout v pípad: B. Tupé jehly C. Ohnuté jehly A. Zlomené jehly 12 Navlékání horní nit pozor na správné vedení nit. Pokud bychom nit vedli spatným zpsobem, zpsobilo by to problémy pi sití. Tahle operace je velmi jednoduchá, ale je dlezité, abychom dávali Nejprve zvedneme jehlu do pozice horní úvrat, viz obrázek 1. Poté zvedneme pítlacnou patku pro uvolnní napínacích kotouck. poznámka: Pro vtsí bezpecnost siln doporucujeme vypnout sicí stroj ped provádním této operace. Vyzdvihnte kolík k nasazení cívky. Umístte nit cívky na drzák. Pro malé cívky usate malou stranu drzáku smrem k cívce, viz obrázek 2. Táhnte nit z cívky pes horní vodic nit, viz obrázek 3. Modulem naptí nit vete nit pravým kanálem dol a levým kaná lem nahoru, viz obrázek 4. Bhem tohoto procesu Vám pomze pidrzení nit mezi cívkou a vodicem nit, viz obrázek 3. Poté protáhnte nit vodicem, viz obrázek. V horní cásti tohoto modulu protáhnte nit zprava smrem vlevo pes oko s drázkou vodice nit, poté opt smrem dol, viz obrázek 5. Nyní protáhnte nit za vodicem svorky jehly, viz obrázek 6. Poté smrem dol k jehle, která by mla být navlecena smrem zepedu dozadu. Ponechejte asi 10 cm volné nit za jehlou. Pebytecný kus nit odstihnte, viz obrázek Naptí nit Naptí horní nit Základní nastavení naptí nit:,,4". Pro zvýsení napnutí otocte volicem k nejblizsímu císlu nahoru. Pro snízení napnutí otocte volicem k nejblizsímu císlu dol. Normální napnutí nit pro sití pímým stehem. Pokud je napnutí nit pro sití pímým stehem pílis volné, upravíte ho tak, ze otocíte volicem k vyssímu císlu.

9 Pokud je napnutí nit pro sití pímým stehem pílis utazené, upravíte ho tak, ze otocíte volicem k nizsímu císlu. Normální napnutí nit pro sití klikatým stehem a pro dekoracní sití. Správné napnutí nit je, kdyz se na spodní stran látky objeví jen malé mnozství horní nit. Napnutí spodní nit Pro vyzkousení napnutí spodní nit musíte vyjmout pouzdro cívky a cívku z sicího stroje. Pidrzte cívku a jednou nebo dva krát za nit zatáhnte. V pípad, ze je napnutí správné, odvine se nit asi o 2 5 cm. Pokud je spodní nit pílis utazená, neodvine se vbec. Pokud je pílis volná, odvine se pílis velké mnozství. Pro seízení otocte malým sroubkem na stran pouzdra cívky. 90% sití bude mezi,,3" a,,5". Poté se vyzvedne jehla. nkolik zptných steh. Odstihnutí nit Vytáhnte ob nit za pítlacnou patku. Vete nit ke stran celního krytu do odezu nit (B). Táhnte nit smrem dol pro 3 jejich odíznutí, viz obrázek praktické VoDÍTKo pro VÝBR jehly, látky a NIT SÍLA JEHLY LÁTKY 9-11 (70-80) Lehký materiál tenká bavlnná tkanina, voál, kepr, hedvábí, muselín, Qiana, bavlnné pleteniny, trikot, zerzej, krep, pletený polyester, látky na kosile a blzy. Stedn tzký materiál bavlna, satén, plachtovina, dvojitý úplet, lehké vlnné tkaniny. Stedn tzký materiál bavlnné hrubé plátno, vlnné tkaniny, zesílená pletenina, denim- hrubý kepr. Vzdy pouzívejte stejnou horní a spodní nit. (70) az 18 (110). Polokulatý hrot jehly, zkosený. 9 (70) az 14(90). Dvojjehla. Jehla na kzi. Qiava. Nedoporucujeme úplet. Tkané látky a pleteniny. vinyl, potahové látky. mzete otácet obma smry. Pro asení nastavte délku stehu na,,4". Nit levé cívky navléknte do levé jehly a nit pravé cívky navléknte do jehly pravé. 19 Otocte volicem výbru vzoru tak, aby displej stehu zobrazoval,,klikatý steh" Otocením volice zvýsíte nebo snízíte síku stehu, viz obrázek 1. Funkce volice délky stehy pi pouzití klikatého stehu Hustotu klikatých steh mzete zvýsit nastavením volice délky stehu blíze k,,0". Cistých klikatých steh je obvykle dosazeno pi nastavení na,,2,5" a níze. Uzavené klikaté stehy jsou ukázány na obrázku 2. Klikatý steh 20 pro lemy, záclony, kalhoty, sukn, atd. Slepý steh pro strecové látky. Slepý steh pro pevné látky. Slepý steh / Steh pro dámské prádlo Poznámka: Vzdy si nejprve steh látky. vyzkousejte na kousku Pehnte lem do pozadované síky a stlacte ho. Pehnte proti pravou stranu látky (podle obrázku 1) s horní hranou lemu protazenou o 5 mm (1/5") k pravé stran pehnuté látky. Zacnte pomalu sít a ujistte se, ze jehla dosahuje nepatrn na pehnutou horní cást pro její uchycení, viz obrázek 2. Po ukoncení olemování látku rozvite a stlacte. 21 Nasívání knoflík Nasate krycí desticku, viz obrázek 1. Vymte pítlacnou patku za patku pro nasívání knoflík. Umístte látku pod pítlacnou patku. Umístte knoflík do ozna cené pozice a spuste patku. Nastavte síku stehu na a usijte nkolik upevovacích steh. Nastavte síku stehu na,,3",,5". Otocte rucním koleckem pro zkontrolování, zda jehla prochází cist levou a pravou dírkou knoflíku (nastavte síku stehu v závislosti na rozchodu dírek knoflíku) a pomalu udlejte asi 10 steh. Nastavte síku stehu na a usijte nkolik upevovacích steh, viz obrázek 2. Je-li teba, aby ml knoflík,,krcek", pilozte na horní stranu pi sívaného knoflíku látací jehlu a knoflík pisijte, viz obrázek 3. závisí na pouzité látce. patku za zipovou. tom, na které stran budete zip sít, viz obrázek 1. Zipy a tkalouny Nastavte sicí stroj dle vyobrazení. Zipová patka mze být pipevnna vpravo nebo vlevo, to závisí na Pro sití pes táhlo zipu zasute jehlu do látky, zvednte pítlacnou patku a zatlacte táhlo zipu za pítlacnou patku.

10 Spuste patku a pokracujte v sití. Je rovnz mozné vsívat kalouny nebo provázky, viz obrázek pozice. Délka stehu by mla být zkrácena pro vytvoení velmi uzavených steh, viz obrázek 1. Pi látání trhlin je prospsné pouzít kousek podkladové textilie pro vyztuzení. Hustota steh se mze lisit podle nastavení délky stehu. Nejprve sijte pes sted. V závislosti na typu látky a poskození sijte Pro sití krajek, elastických tkanin, látání, vyspravování, vyztuzování lem. Nastavte volic vzoru stehu do pozice. Umístte záplatu do její Multi-klikatý steh mezi 3 a 5 adami, viz obrázek 2. Bar tack steh Nastavte volic vzoru stehu do pozice nebo. Nastavte volic délky stehu na,,1",,1,5". pes horní cást záhybu nebo kapsy. Steh by ml být dlouhý pib lizn 0,5 mm 1 cm. Nastavte klikatý steh a sijte pes pímý steh zptným stehem na zacátku a na konci stehu pro upevnní konc. Tato funkce se pouzívá pro upevnní horních cástí záhyb, stejn tak jako kapesních otvor. Nejprve pouzijte pímý steh kízem 25 * Látací patka patí mezi volitelné píslusenství a není dodána spolu s Vasím sicím strojem, viz obrázek 1. Nasate krycí desticku, viz obrázek 2. Poté sejmte svorku pítlacné patky, viz obrázek 3. Látání Pipevnte látací patku k drzáku pítlacné patky. Pácka (a) by mla být za sroubem svorky jehly (b). Natlacte látací patku pevn zezadu pomocí ukazovácku a utáhnte sroub (C), viz obrázek 4. Nejprve sijte kolem okraje dírky (pro upevnní nití), viz obrázek 5. První ada: Vzdy pracujte zleva doprava. Otocte látku o 1/4 a pe- sívejte. Pro lepsí výsledky a snazsí práci doporucujeme pouzívat látací obruc. Pro teckování sijte vsemi smry. Toto se pouzívá pro vytváení textur a pekrývání pozadí. Poznámka: Volný chod látání je dokonalý bez systému vnitního podavace stroje. Posun látky si ovládá sám ten, kdo sicí stroj obsluhuje. Je nutné koordinovat pouze rychlost sití a posun látky. Sijte pímým nebo klikatým stehem. Pouzití volitelné látací patky Vám pomze pi sití jako vodítko. 26 Dekoracní stehy Otocte volicem délky stehu dle výbru látky a aplikace. Nastavte sicí stroj dle vyobrazení. muslový steh (a) Pro dekoracní obsívání lem. Tento steh je vhodný pro obsívání lem u prsvitných, jemných a strecových látek. Pro vytvoení muslového efektu by ml být pouzit vtsí steh. plmsícový steh Pro jemnou úpravu okraj látky. 27 Nasívání a sití slepým stehem Umístte aplikovanou cást na pozadí látky. násivky. Spuste pítlacnou patku. Vyrovnejte jehlu tak, aby propíchla pozadí látky podél vnjsí hrany V pípad, ze pouzijete patku pro slepý steh, vyrovnejte okraj vodice patky pro sití slepým stehem tak, aby dosedal pímo za hranou násivky. Je mozné, ze budete potebovat seídit pozici vodice, aby byl blíze nebo dále od hrany násivky. Za tímto úcelem pouzijte kídlatý sroub, který je umístn v pravé cásti patky. Zacnte sít. Pokud potebujete látku otocit, ponechejte jehlu pi otácení uvnit látky, pouze pizvednte patku. 28 Funkce prosívání * Prosívací patka patí mezi volitelné píslusenství a není dodána pítlacné patky a prostednictvím této tyce vedete látku rucn jakýmkoli smrem. spolu s Vasím sicím strojem. Soucástí prosívací patky je obruc, kterou nasadíte na tyc Pro prosívání podle sablony peneste vzor ze sablony (plastová sablona) na Vasi látku, poté sijte po obrysu. Nezapomete spustit tyc pítlacné patky v pípad, ze sijete bez patky. Výse uvedené techniky jsou pouzívány pro spojení nkolika vrstev prosívaných pikrývek dohromady.

11 Pro lepsí ovládání pouzijte obruc, práv tak jako látací patku a vysívací patku. 29 píprava sicího stroje Látání Síka stehu: Nejvtsí 4,5 mm Délka stehu: Jemný (0,5 1,0) Vzor: Multi-klikatý steh Instrukce pro sití: Umístte kousek látky pímo pod díru v látce. Vyrovnejte sted patky se stedem v díe. Na zacátku a na konci sijte napíc, zptným sitím. 30 Sití stehem Stay (pevný steh) píprava sicího stroje Vzor: Pímý steh Síka stehu: 1,5 mm (jemný) Instrukce pro sití: Tento steh je pouzíván pro vyztuzení záhyb, jako napíklad prramk, sv u strecových látek a jiných látek pro zabránní roztahování. Steh usijte ve vzdálenosti 0,5 cm od okraje svu. 31 Tradicní zhotovení malých sámk píprava sicího stroje Vzor: Pímý steh Síka stehu: 2-3 Instrukce pro sití: Oznacte si na látce sámky a pehyby nastehujte nebo nacrtnte kídou. Pehnte a pitlacte rub na linii nit nebo na linii oznacenou kídou. Sijte ve vzdálenosti 0,3 mm od pehnuté linie. Opakujte sití ve stejném smru u kazdého sámku. 32 Nabírání píprava sicího stroje Vzor: Pímý steh Síka stehu: Nejdelsí Instrukce pro sití: Tato technika se pouzívá pro nabírání pásových límc, pásk, atd. Sijte ve vzdálenosti 0,5 cm od okraje svu, zacnte sít zptným stehem, poté pokracujte v sití stehem dle pozadované délky. Kdyz je sev kompletní, zvednte jehlu do její nejvyssí polohy, zvednte pítlacnou patku a vytáhnte horní a spodní nit smrem dozadu za patku. Ponechejte minimáln 15 cm volné nit a zbylý kus odstihnte. Opakujte tuto proceduru jest jednou ve vzdálenosti 0,5 cm od první ady steh, které jste vytvoili. V pípad, ze jsou jiz ob ady steh kompletní, vytáhnte z Vasí látky potebné mnozství spodní nit. Konce nit upevnte. 33 stroje píprava sicího Vrstvení Síka stehu: Mnitelná (Nastavte podle síky píze) Délka stehu: Mnitelná Instrukce pro sití: Vzor: Klikatý steh Vrstvení je jednoduchá metoda sití klikatým stehem pes jemnou pízi. Tento ozdobný styl se pouzívá napíklad na dámské kabátky. Pomocí tuzky nacrtnte vzor na Vasi látku. Polozte pízi nebo provázek pod stedová otvor Vasí patky a klikatým stehem sijte pes tuto pízi tak, aby jehla obsívala pízi zleva a zprava. Pi sití následujte linii Vaseho nacrtnutého vzoru. 34 Výstraha: Odpojte sicí stroj od zdroje elektrické energie Údrzba odejmutí stehové desky: Otocte rucním koleckem tak, aby byla jehla zcela vyzvednutá vyjmutím zástrcky ze síové zásuvky. Pi cistní sicího stroje musí být stroj ze síové zásuvky vzdy odpojen. nahoru. Otevete pední výklopné víko a prostednictvím sroubováku vysroubujte sroub stehové desky, viz obrázek 1. Cistní podavace sicího stroje: Vyjmte pouzdro spodní cívky a pomocí kartácku, který je dodán spolu s sicím strojem vycistte celou oblast podavace, viz obrázek 2. Cistní a mazání chapace: Vyjmte pouzdro spodní cívky. Vyklopte dv pídrzná raménka chapace smrem ven (3). Vyjmte drázkovaný kryt (4) a chapac (5) a vycistte soucásti cistým hadíkem. Olejem na sicí stroje promazte celou oblast (6). Aplikujte 1 2 kapky oleje. Otocte rucním koleckem tak, aby byla drázkovaná cást chapace (7) v levé pozici. Vsate zpt chapac (5). Nasate drázkovaný kryt chapace zpt a zacvaknte dv pídrzná raménka. opravu v zárucní dob provede po pedlození správn a úpln vyplnného zárucního listu odborná opravna servisní sít, jejíz adresu uvede prodejce v zárucním list. Záruka se vztahuje na smluvený úcel uzívání, jímz je urcení výrobku výhradn pro uzití v domácnosti, nikoliv pro profesionální provoz. Záruka se nevztahuje na vady zpsobené nepimeným zacházením s výrobkem, pouzíváním výrobku v nesouladu s návodem na obsluhu ci provedením neodborných zásahm na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávnnou osobou; záruka se rovnz nevztahuje na ty cásti stroje, jejichz posláním je sebeznicením zabránit znicení ci poskození výrobku v dsledku jeho nepimeného namáhání, jakoz i na ty cásti, které podléhají rychlému a obvyklému opotebení. Poskytnutím záruky nejsou dotcena práva kupujícího. Adresa a podpis prodejce ZÁRUKA 5 LET Jméno, adresa a telefon kupujícího Výrobní císlo Datum prodeje Zárucní a pozárucní opravna: M.

12 Powered by TCPDF ( Horákové 42, Praha 7 tel.: Reklamacní ád na výrobek - sicí stroj 1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodávaný výrobek pi pevzetí kupujícím, nebo které se vyskytnou po pevzetí výrobku v zárucní dob. souvislosti s výse uvedeným je kupující oprávnn si ped pevzetím výrobku jeho obvyklé vlastnosti ovit a prodávající je povinen kupujícímu umoznit toto ovení a vyzkousení výrobku na svých vlastních materiálech, pop. nitích. 3) a) Záruka se vztahuje na vsechny mechanické díly, na elektromotorickou a elektronickou cást. Záruka se nevztahuje na ty cásti výrobku, jehoz posláním je sebeznicením zabránit znicení ci poskození výrobku v dsledku jeho pílisného nepimeného namáhání, jakoz ani na ty cásti, které podléhají rychlému obvyklému opotebení, jakými jsou zárovky, jehly, pouzdra cívky, chapace, noze, cívky. Záruka se dále nevztahuje na vady zpsobené nepimeným zacházením s výrobkem, pouzíváním výrobku v nesouladu s návodem na obsluhu, ci provedením neodborných zásah na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávnnou osobou. b) Záruka se vztahuje pouze na smluvený úcel uzívání, jímz je urcení výrobku výhradn pro uzití v domácnosti. c) Záruka se vztahuje pouze na kupujícího; práva ze záruky tedy nepecházejí v pípad dalsího pevodu výrobku na tetí osoby. 4) Zárucní doba ciní 24 msíc a pocíná bzet ode dne pevzetí výrobku kupujícím pi prodeji vyznaceného v zárucním list; kupující je povinen pevzít výrobek pi prodeji. 5) a) Z dvodu odpovdnosti za vady mze kupující uplatnit tyto nároky, jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, vcasné a ádné odstranní vady bez zbytecného odkladu. právo na výmnu vci nebo týká-li se vada jen soucásti vci na výmnu této soucásti, nebyla-li vc jest pouzita, tj. nejsou-li ve vlastnostech vci zádné známky opotebení ani toho, ze byla uvedena do provozu. právo na výmnu vci nebo odstoupení od smlouvy, jestlize nemze pro optovné vyskytnutí vady po oprav nebo pro vtsí pocet vad vc ádn uzívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby vc mohla být ádn uzívána, má kupující právo na výmnu vci nebo odstoupení od smlouvy; u jiných vad neodstranitelných pak pouze na pimenou slevu z vci. b) Doba od úspsného uplatnní práva z odpovdnosti za vady az do doby, kdy byl kupující po skoncení opravy povinen výrobek pevzít, se do zárucní doby nepocítá; prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy své právo uplatnil, jakoz i o provedení opravy a o dob jejího trvání. 6) a) Nárok na opravu v záruce uplatní zákazník u zárucního servisu, jehoz adresa je vyznacena v zárucním list. Bezplatnou opravu v zárucní dob provede po pedlození správn a úpln vyplnného zárucního listu odborná opravna servisní sít. b) Pokud bude pi oprav zjistno, ze se na závadu záruka nevztahuje, uhradí náklady na takovou opravu kupující. c) Prodávající je povinen pi prodeji vyplnit v zárucním list vsechny údaje nesmazatelným a citelným zpsobem. Neúplný zárucní list nebo list neoprávn mnný a pepisovaný v pvodních údajích je neplatný, coz je opravna povinna pi zjistní tchto skutecností, v nm vyznacit. d) Kupující je povinen uschovat ve vlastním zájmu vedle zárucního listu a stvrzenky o koupi téz obal a kopie opravních list, na nichz servisní opravna potvrzuje provedení zárucní opravy. Tyto kopie jsou prkazem práva kupujícího podle písm. b) odst. 5 tohoto reklamacního ádu. 021V únor/05 SINGeR 8280 (8280).

Návod k obsluze pro šicí stroje Family 8280

Návod k obsluze pro šicí stroje Family 8280 Návod k obsluze pro šicí stroje Family 8280 Blahopřejeme Vám K nákupu nového šicího stroje SINGER, jenž Vám v budoucnosti ulehčí šití nebo domácí opravy. S tímto strojem SINGER máte ty nejlepší předpoklady

Více

CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu HU Használati útmutató. PL Instrukcja obsługi

CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu HU Használati útmutató. PL Instrukcja obsługi CZ CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu HU Használati útmutató PL Instrukcja obsługi 1 2 ČESKY... CZ 4 SLOVENSKY... 49 MAGYAR... 95 POLSKI... 135 3 4 Singer je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

CZ SK HU PL. 2273 Návod k obsluze 2273 Návod na obsluhu 2273 Használati útmutató 2273 Instrukcja obsługi

CZ SK HU PL. 2273 Návod k obsluze 2273 Návod na obsluhu 2273 Használati útmutató 2273 Instrukcja obsługi CZ CZ SK HU PL 2273 Návod k obsluze 2273 Návod na obsluhu 2273 Használati útmutató 2273 Instrukcja obsługi 1 2 ČESKY... CZ 4 SLOVENSKY... 39 MAGYAR... 73 POLSKI... 105 3 SEZNAM ZNAČKOVÝCH OPRAVEN SINGER

Více

Návod k obsluze TRADITION 2250

Návod k obsluze TRADITION 2250 Návod k obsluze TRADITION 2250 SEZNAM ZNAČKOVÝCH OPRAVEN SINGER SINGER SERVIS Miroslav JELÍNEK Milady Horákové 42 Branky 17 170 00 Praha 7 664 41 Brno tel.: 272 773 079 tel.: 547 352 285 e-mail: servis@singer.cz

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

CZ SK HU PL. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi MERCURY 1507

CZ SK HU PL. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi MERCURY 1507 CZ CZ SK HU PL Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi MERCURY 1507 1 2 ČESKY... CZ 4 SLOVENSKY... 57 MAGYAR... 111 POLSKI... 155 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03

ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 1 ŠKODA FABIA FABIA COMBI FABIA SEDAN NÁVOD K MONTÁŽI TMB PS 009.01 TMB PS 009.02 TMB PS 009.03 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ pro osobní automobily ŠKODA FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN s odnímatelným tažným

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-7-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627614

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E5701-7-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E5701-7-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579814 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího.

Reklamační řád. Článek 1 Právo na uplatnění reklamace. Článek 2 Místo a podmínky pro uplatnění reklamace. Článek 3 Odpovědnost prodávajícího. Reklamační řád Článek 1 Právo na uplatnění reklamace Zboží, u kterého se vyskytne vada při převzetí kupujícím, jakož i zboží, u kterého se vyskytne vada po převzetí v záruční době (s výjimkou případů uvedených

Více

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy

Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy !"# Dkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek od firmy jehož souástí je i píruka uživatele, kterou práv držíte v ruce. Píruka si klade za cíl seznámit Vás se vším, co potebujete znát k pohodlné a bezpené

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7691 Masážní přístroj insportline C21 1 Poznámka: Naše společnost si vyhrazuje právo měnit vzhled a charakteristiku výrobku bez povinnosti předchozího oznámení. OBSAH BEZPEČNOSTNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky IMPERIUM TV, s.r.o. I. Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky vydala spolenost IMPERIUM TV s.r.o., se sídlem Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, I: 26387000, DI: CZ26387000, zapsána

Více

SERVISNÍ PODMÍNKY. 3. Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol s popisem závady.

SERVISNÍ PODMÍNKY. 3. Ke stroji musí být přiložen současně vyplněný reklamační protokol s popisem závady. SERVISNÍ PODMÍNKY společnosti CIBET platné od 1.1.2014 pro záruční opravy elektrického ručního nářadí značek Bosch, Hitachi, AEG, Milwaukee, Ryobi, Makita Bez splnění následujících podmínek nelze zajistit

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky.

DLEŽITÉ!!!! V každém pípad nezapomete na zazimování i ovládací jednotky. Voda se mní v led pi teplotách rovných a menších než 0 C. Zárove zvtší svj objem o 1/11 svého objemu. Tedy z 11 litr vody se stane 12 litr ledu Toto zvtšení objemu je dostatené pro to aby se roztrhlo potrubí

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonu o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a vztahuje se na zboží, jenž bylo

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843

Vaše uživatelský manuál BECKER READY 43 TALK V2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4121843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BECKER READY 43 TALK V2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

P F Návod P 30 k použití 31

P F Návod P 30 k použití 31 Návod k použití PFP 3031 Přečtěte si následující pokyny! Nezapichujte do dečky spínací špendlíky! Nepoužívejte dečku přeloženou nebo zmuchlanou! Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze

B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze B-129 Strojek na vlasy Návod k obsluze PŘEČTĚTE JSI VŠECHNY POKYNY PŘED POUŽITÍM A ODLOŽTE NÁVOD PRO PŘÍPAD POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI 1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE

STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE STŘEŠNÍ ŽALUZIE V-LITE 1. VYMĚŘENÍ OKNA: Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. Minimální hloubka pro montáž

Více

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů a. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně

Více

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369

Vaše uživatelský manuál HP LASERJET 1000 PRINTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/900369 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP LASERJET 1000 PRINTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP LASERJET 1000

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDCHS9 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732561

Vaše uživatelský manuál PANASONIC HDCHS9 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2732561 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894

Vaše uživatelský manuál HP DESKJET 5743 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4167894 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP DESKJET 5743. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP DESKJET 5743 v uživatelské

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o.

Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Reklamační řád Stillea Europe s.r.o. Poslední revize: 1.1.2013 Obsah Obsah... 2 Reklamační řád... 3 Vyřízení reklamace... 3 Záruční podmínky... 3 Spotřební materiál... 7 Závěrečná ustanovení... 7 Reklamační

Více

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008

Kodex reklamy šermíe. Srpen 2008 1 2 Všeobecné zásady p.1 p.2 p.3 Pro všechny ped-olympijské a olympijské soutže platí pravidla olympijské charty, zvlášt lánky 26 a 53 a pipojené texty. Pedložený kodex bude používán v souladu s pravidly

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. společnosti INGDATA s.r.o. Strana 1 REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti INGDATA s.r.o. 1. Základní ustanovení a pojmy 1.1. Tento Reklamační řád (dále jen RŘ) navazuje na Všeobecné obchodní podmínky (VOP) dodavatele (vydavatele tohoto RŘ),

Více

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken.

ISOTRA ENERGY. Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. SOLÁRNÍ ŽALUZIE - ISOTRA ENERGY Pravoúhlé okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE MĚŘÍME TÍMTO ZPŮSOBEM:

Více

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE

TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE TECHNICKÝ MANUÁL ROLETA DO STŘEŠNĆH OKEN R-LITE INTERIÉROVÉ LÁTKOVÉ ROLETY R-Lite Dokonalé zastínění interiéru Pro různé typy střešních oken Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna Profily

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7242 Posilovač lýtek insportline CLF10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 5 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA SEZNAM DÍLŮ OZNAČENÍ NÁZEV DÍLU POČET KUSŮ 1 Základna

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7237 Hyperextenze insportline Hero BTB10 1 OBSAH SCHÉMA... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 MONTÁŽ... 4 NASTAVENÍ VÝŠKY OPĚRY... 6 SKLADOVÁNÍ... 6 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 7 2 SCHÉMA 3

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Vaše uživatelský manuál LEICA CM3050 S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3333313

Vaše uživatelský manuál LEICA CM3050 S http://cs.yourpdfguides.com/dref/3333313 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LEICA CM3050 S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se LEICA CM3050 S v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE DÍLENSKÁ SKŘÍŇ 5 PLUS HFZCAIII ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01

Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Návod k použití WM 14S741BY S-842-01 Uveďte pračku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu a samostatného Návodu k instalaci! Dodržujte bezpečnostní pokyny na str. 8! Ekologická likvidace Obalový materiál

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD 1 PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti BAUMAX ČR s.r.o., se sídlem Türkova 1272/7, 149 00 Praha 4, IČ:18 63 19 91, zapsané v o obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01

Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 Návod k použití SMS 69M02 EU B-889-01 AquaSenzor 15 asovæ płedvolba 16 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 3 23 4 B B 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493. 1. Obecná ustanovení REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. se sídlem Holešov, Všetuly, Palackého 493 1. Obecná ustanovení 1.1 Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II

ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II ISOTRA SYSTEM CLASSIC, HIT, HIT II Pravoúhlé okno Atypické okno 1. VYMĚŘENÍ Žaluzie Isotra system jsou převážně určeny k montáži do okenního křídla plastových a dřevěných eurooken. ŠÍŘKU A VÝŠKU ŽALUZIE

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

ATEUS - APS MINI HELIOS SET

ATEUS - APS MINI HELIOS SET ATEUS - APS MINI HELIOS SET Obj.. 91341611W Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Pehled sortimentu systému ATEUS - APS mini 91341611W Helios set 9134162W Samostatný tecí modul 9134167W tecí modul s

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-203E http://cs.yourpdfguides.com/dref/1290000 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU KONTROLA NASTAVENÍ ROZVODU Nářadí [1] Tyčka na zajištění setrvačníku (dvojitý setrvačník) : (-).0198.A [2] Přípravek pro vystředění krytu pohonu rozvodu : (-).0198.G [3] Tyčka na zajištění ozub. kola vačkového

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze

34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201. Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze 4OFD Rev. A / SCC906M00 Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosmrná naptí typ OFD Instalace a návod k obsluze Úvod Monitor stavu pojistek, oznaený OFD, signalizuje pepálení pojistky zapojené ve

Více