Vaše uživatelský manuál SINGER FAMILY 8280

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SINGER FAMILY 8280 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3222649"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: pejeme Vám mnoho píjemných hodin strávených tvrcí prací se sicí strojem SINGeR Pro evropská území: Tento sicí stroj Singer byl testován podle evropských norem a spluje pozadavky s ohledem na elektrické bezpecnostní rádiové interference a elektromagnetickou imunitu. Souhlas je zaznamenán znackou. OBAL VÝROBKU. Byly splnny povinnosti vyplývající ze zákona c. 477/2001 Sb., o obalech, vcetn uhrazení financního píspvku organizaci zajisující vyuzití obalového odpadu. NA MÍSTA K TOMU URCENÁ, NEODSTRAUJTE SPOLU SE SMSNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM. Ekologická likvidace tohoto zaízení je zajistna v rámci kolektivníhosystému RETELA. DleZITá BeZpeCNoSTNÍ UpoZoRNNÍ Tento sicí stroj je urcen pro pouzívání v domácnosti, nikoliv pro dílenský provoz Ped pouzíváním sicího stroje se ádn seznamte s,,návodem k obsluze sicích stroj SINGER" a pi dodrzování uvedených pokyn se vyvarujete rizikových situací, které vám mohou zpsobit újmu na zdraví nebo skodu na majetku. Ped zasunutím vidlice pívodního vedení sicího stroje do zásuvky pevného elektrického rozvodu se ujistte o tom, ze naptí v síti odpovídá naptí uvedenému na typovém stítku elektromotoru (230 V). Vidlici pívodního vedení sicího stroje je mozno pipojit pouze do zásuvky pevného elektrického rozvodu, který je jistn pojistkou max. 10A a je v souladu s normou CSN ,,Revize elektrického zaízení" pravideln revidován a spluje pozadavky píslusných norem CSN. Po pipojení sicího stroje k elektrické síti neponechávejte stroj bez dohledu a zejména je nutno zamezit, aby k nmu mly pístup dti, pro které je jakákoliv cinnost se strojem nebezpecná a proto je výrobcem sicího stroje zakázána. Hlavní vypínac sicího stroje vypnte vzdy ped: - seizováním, - výmnou nebo úpravou jehly, - navlékáním nit, - vyjímáním pouzdra cívky, - výmnou stehové desky, - výmnou patky, - snímáním ochranného krytu a desky podavace, - mazáním stroje - cistním stroje - výmnou zárovky, - vytazením vidlice pívodního vedení ze zásuvky. Vytazení vidlice pívodního vedení ze zásuvky pevného elektrického rozvodu je nutno provést vzdy: - ped penásením nebo jakoukoliv manipulací s sicím strojem - ped ponecháním stroje bez dohledu, - ped dlouhodobou pracovní pestávkou POZOR! Odpojení stroje od sít neprovádjte tahem za pívodní kabel, ale vytazením vidlice ze zásuvky. Pouzívejte sicí stroj zpsobem a pro úcely popsané v,,návodu k obsluze sicích stroj SINGER". Pouzívejte pouze píslusenství, které pro daný typ sicího stroje výrobce urcil. S nozním regulátorem zacházejte opatrn, nenechávejte jej voln spadnout na podlahu a dbejte, aby regulátor nebyl zakryt cizím pedmtem. Pi sití dodrzujte následující zásady: - pouzívejte zásadn správnou stehovou desku; nevhodná deska zpsobuje lámání jehel, - nepouzívejte ohnuté jehly, - Vase prsty musí být vzdy bezpecn vzdáleny od jehly resp. od jehel a vsech ostatních pohybujících se díl, - bhem sití látku netahejte ani nepostrkujte; tahem látky mze dojít k poskození jehly, chapace, stehové desky a ke zmn smru sití. Udrzujte ventilacní otvory stroje a nozního regulátoru cisté, zbavené prachu, nití a necistot. Nikdy nepracujte se strojem s uzavenými ventilacními otvory. Ped výmnou zárovky si ovte, ze pvodní zárovka je zcela vychladlá. Zárovku vymujte zásadn za stejný typ. Po provedené výmn se jistte, ze kryt osvtlení je pipevnn zpt na sicí stroj. Neprovádjte úpravu emene pohonu. Potebné nastavení svte pouze povené servisní organizaci. Pi penásení stroje pouzívejte pouze drzadlo umístné na stroji. Sicí stroje SINGER splují pozadavky evropských norem na bezpecný provoz dle CSN EN 292-2,,Bezpecnost strojních zaízení. Základní pojmy. Vseobecné zásady pro projektování. Cást 2,,Technické zásady specifikace" a to, co se týce: - ekvivalentní hladiny akustického tlaku, - spickové hodnoty okamzitého akustického tlaku, - hladiny akustického výkonu, - odrusení rozhlasového a televizního píjmu, které je podle evropských a ceských norem pod mezí pípustného rusení pro obytné oblasti. Bezpecnost sicího stroje je dále zarucena pi dodrzování následujících zásad: - servis a veskeré opravy budou provádny pouze povenými servisními organizacemi fy SINGER, - pi výmn soucástek budou pouzívány pouze originální díly SINGER pro daný typ sicího stroje - sicí stroj bude vzdy pouzíván na rovném pracovním stolku, - ped uvedením stroje v cinnost musí být uzaveny kryty chapac a kryt válce (platí pro overlocky), - sicí stroj nebude pouzíván na volném prostranství, - stroj nebude vystavován pímému slunecnímu svitu, horkému a vlhkému prostedí, - stroj nebude pouzíván v prostedí ve kterém se pracuje s aerosoly nebo s kyslíkem - do otvor ve stroji nebudou zasouvány zádné pedmty, - sicího stroje, nozního regulátoru a pívodního kabelu se nebudete dotýkat mokrou rukou ani mokrým hadíkem, - veskeré drobné opravy na elektrickém zaízení bude provádt pouze osoba znalá ve smyslu CSN ,,Elektrotechnické pedpisy.

3 Elektrická zaízení. Cást 3: Stanovení základních charakteristik" cl. 322 oznacení BA5, - po dobu pouzívání je uzivatel v souladu s doporucením Ceského elektrotechnického svazu císlo CES ,,Kontroly elektrických spotebic a pohyblivých pívod bhem jejich pouzívání" povinen zajistit provedení pravidelné kontroly elektrického zaízení sicího stroje podle pracovního vyuzití (poctu provozních hodin za rok) v následujících lhtách: Provozní hodiny /za rok do 100 hod. od 100 do 250 hod. nad 250 hod. Maximální doba revize 5 rok 2 roky 1 rok SEZNAM ZNACKOVÝCH OPRAVEN SINGER SINGER SERVIS Miroslav JELÍNEK Milady Horákové 42 Branky Praha Brno tel.: tel.: Na sicím stroji je zakázáno pracovat: - s mechanicky poskozeným kabelem nebo vidlicí, - s poskozeným nebo nefunkcním vypínacem, - po styku sicího stroje s vodou, - po pádu stroje na podlahu, - na mkké podlozce, nap. na lzku nebo pohovce, kde mze dojít k ucpání vtracích otvor nebo pevrzení stroje. Frantisek Zetek Alsova Zatec tel.: Petr Stavárek Dolní Frenstát pod Radhostem tel.: Petr Stefanski Výskovická Ostrava tel.: Miloslav Zizka Hoická Hradec Králové tel.: Ve výse uvedených pípadech je nutno dát sicí stroj ke kontrole nebo oprav do povených servisních opraven SINGER. Jan Silpoch, I+M Hlavanova Plze tel.: Zdenk Vorlický Satovská Znojmo tel.: Obsah Hlavní soucásti sicího stroje /3 Píslusenství.. 4 Montáz násuvné pídavné desky

4 ..5 Pipojení sicího stroje ke zdroji energie Výmna zárovky.

5 ...29 Látání. 30 Sití stehem Stay.31 Tradicní zhotovení sámk...

6 ...32 Nabírání.. 33 Vrstvení

7 ...34 Údrzba Seznam mozných potízí..cute;te, odpojte Nozní ovládání musí být pouzíváno se zaízením 4C-316B (110 4C-316C nebo 4C-326C 120V) / 4C-326G (230V) / ( V) vyrobeným MATSUSHITA ELECTRIC (TAIWAN) CO.,LTD. Svtlo Pepnte hlavní spínac (A) pro zapnutí stroje a svtla do pozice,,i". 6 1 Odpojte stroj od zdroje energie vytazením zástrcky ze zásuvky! Vymte zárovku za zárovku se stejnými hodnotami 10 W ( V) nebo 15 W ( V). Vysroubujte sroub (A), viz obrázek 1. Výmna zárovky Demontujte celní kryt (B). Vysroubujte zárovku a namontujte novou (C), viz obrázek 2. Namontujte zpt celní kryt a utáhnte sroub. Pokud máte njaký problém, konzultujte jej s místním prodejcem. 2 7 Zvedací páka pítlacné patky látku, mzete si pizvednout pítlacnou patku do vyssí polohy. (A) V pípad, ze sijete nkolik vrstev látky pohromad nebo silnjsí Nicmén, pokud je nutné pítlacnou patku seídit, pouzijte minci a otocte seizovacím sroubem patky. Pi sití velmi tenké látky otocte sroubem v protismru otácení hodinových rucicek. Pi sití silné látky otocte sroubem ve smru otácení hodinových rucicek. Pítlacná patka stroje byla pednastavena a nepotebuje zádné zvlástní seízení podle typu látky (lehký nebo stedn tzký materiál). Seízení pítlacné patky 8 drzáku pítlacné 1 Pipevnní patky Zvednte tyc pítlacné patky (a). Pipevnte drzák pítlacné patky (b), viz obrázek 1. pítlacné patky Pipevnní Spuste drzák pítlacné patky (b) tak, aby byl výez (c) pímo nad kolíkem (d), viz obrázek 2. Zvednte pácku (e). Spuste drzák pítlacné patky (b) a pítlacná patka (f) se automaticky pipevní. Odejmutí pítlacné patky Zvednte pítlacnou patku, viz obrázek 3. Zvednte pácku (e) a patka se uvolní Pipevnní vodice svu Pipevnte vodic svu (g) do otvoru, viz obrázek. Seízení provete v závislosti na lemu, záhybu, atd. Viz obrázek 4. Výstraha: z výse uvedených Pokud budete provádt nkterou operací, pepnte hlavní spínac do polohy Off (,,O"). 9 Navíjení spodní cívky Umístte nit a velký drzák cívky nebo malý kolík cívky, viz obrázek 1/2.

8 Navite nit v protismru hodinových rucicek kolem brzdících kotouck navíjece cívky, viz obrázek 3. Navite cívku podle obrázku a usate ji na hídel, viz obrázek 4. Posute cívku vpravo, viz obrázek 5. Pidrzte konec nit, viz obrázek 6. Seslápnte pedál nozního ovládání, viz obrázek 7. Odstihnte nit, viz obrázek 8. Zatlacte cívku smrem vlevo a sejmte ji, viz obrázek 9. poznámka: Pokud je navíjec cívky v pozici,,navíjení cívky", sicí stroj nebude sít a rucní kolecko se nebude otácet. Pro zacátek sití posute hídel navíjece cívky vlevo (pozice sití). 10 spodní cívky Vkládání cívky Pi vkládání nebo vyjímání spodní musí být jehla v horní úvrati. Otevete výklopné víko, viz obrázek 1. Vytáhnte zoubek pouzdra cívky a (a) a vyjmte pouzdro cívky, viz obrázek 2. Pidrzte pouzdro cívky jednou rukou. Nasute cívku do pouzdra tak, ze se bude nit otácet ve smru pohybu hodinových rucicek (sipka), viz obrázek 3. Vytáhnte nit výezem, viz obrázek 4. Pichytnte cívku zoubkem na pouzde, viz obrázek 5. Nasute pouzdro do clunku sicího stroje, viz obrázek 6. Výstraha: Ped vkládáním nebo vyjímáním cívky pepnte spínac do polohy Off (,,O") Vkládání a výmna jehel Mte jehlu pravideln, obzvlást pokud vykazuje známky opotebení a zpsobuje problémy pi sití. Pro nejlepsí výsledky pi sití vzdy pouzívejte jehly znacky SINGER. Nasate jehlu podle obrázku: Uvolnte sroub drzáku jehly a po nasazení nové jehly tento 2 Výstraha: a vyjmutím jehly pepnte Ped nasazením sroub opt utáhnte, viz obrázek 1. Nasate jehlu tak, aby dík jehly smoval ploskou dozadu. C/D. Nasute jehlu do svorky co nejhloubji. spínac (,,O"). do polohy Off Jehly musí být v naprosto perfektním stavu, viz obrázek 2. problémy se mohou vyskytnout v pípad: B. Tupé jehly C. Ohnuté jehly A. Zlomené jehly 12 Navlékání horní nit pozor na správné vedení nit. Pokud bychom nit vedli spatným zpsobem, zpsobilo by to problémy pi sití. Tahle operace je velmi jednoduchá, ale je dlezité, abychom dávali Nejprve zvedneme jehlu do pozice horní úvrat, viz obrázek 1. Poté zvedneme pítlacnou patku pro uvolnní napínacích kotouck. poznámka: Pro vtsí bezpecnost siln doporucujeme vypnout sicí stroj ped provádním této operace. Vyzdvihnte kolík k nasazení cívky. Umístte nit cívky na drzák. Pro malé cívky usate malou stranu drzáku smrem k cívce, viz obrázek 2. Táhnte nit z cívky pes horní vodic nit, viz obrázek 3. Modulem naptí nit vete nit pravým kanálem dol a levým kaná lem nahoru, viz obrázek 4. Bhem tohoto procesu Vám pomze pidrzení nit mezi cívkou a vodicem nit, viz obrázek 3. Poté protáhnte nit vodicem, viz obrázek. V horní cásti tohoto modulu protáhnte nit zprava smrem vlevo pes oko s drázkou vodice nit, poté opt smrem dol, viz obrázek 5. Nyní protáhnte nit za vodicem svorky jehly, viz obrázek 6. Poté smrem dol k jehle, která by mla být navlecena smrem zepedu dozadu. Ponechejte asi 10 cm volné nit za jehlou. Pebytecný kus nit odstihnte, viz obrázek Naptí nit Naptí horní nit Základní nastavení naptí nit:,,4". Pro zvýsení napnutí otocte volicem k nejblizsímu císlu nahoru. Pro snízení napnutí otocte volicem k nejblizsímu císlu dol. Normální napnutí nit pro sití pímým stehem. Pokud je napnutí nit pro sití pímým stehem pílis volné, upravíte ho tak, ze otocíte volicem k vyssímu císlu.

9 Pokud je napnutí nit pro sití pímým stehem pílis utazené, upravíte ho tak, ze otocíte volicem k nizsímu císlu. Normální napnutí nit pro sití klikatým stehem a pro dekoracní sití. Správné napnutí nit je, kdyz se na spodní stran látky objeví jen malé mnozství horní nit. Napnutí spodní nit Pro vyzkousení napnutí spodní nit musíte vyjmout pouzdro cívky a cívku z sicího stroje. Pidrzte cívku a jednou nebo dva krát za nit zatáhnte. V pípad, ze je napnutí správné, odvine se nit asi o 2 5 cm. Pokud je spodní nit pílis utazená, neodvine se vbec. Pokud je pílis volná, odvine se pílis velké mnozství. Pro seízení otocte malým sroubkem na stran pouzdra cívky. 90% sití bude mezi,,3" a,,5". Poté se vyzvedne jehla. nkolik zptných steh. Odstihnutí nit Vytáhnte ob nit za pítlacnou patku. Vete nit ke stran celního krytu do odezu nit (B). Táhnte nit smrem dol pro 3 jejich odíznutí, viz obrázek praktické VoDÍTKo pro VÝBR jehly, látky a NIT SÍLA JEHLY LÁTKY 9-11 (70-80) Lehký materiál tenká bavlnná tkanina, voál, kepr, hedvábí, muselín, Qiana, bavlnné pleteniny, trikot, zerzej, krep, pletený polyester, látky na kosile a blzy. Stedn tzký materiál bavlna, satén, plachtovina, dvojitý úplet, lehké vlnné tkaniny. Stedn tzký materiál bavlnné hrubé plátno, vlnné tkaniny, zesílená pletenina, denim- hrubý kepr. Vzdy pouzívejte stejnou horní a spodní nit. (70) az 18 (110). Polokulatý hrot jehly, zkosený. 9 (70) az 14(90). Dvojjehla. Jehla na kzi. Qiava. Nedoporucujeme úplet. Tkané látky a pleteniny. vinyl, potahové látky. mzete otácet obma smry. Pro asení nastavte délku stehu na,,4". Nit levé cívky navléknte do levé jehly a nit pravé cívky navléknte do jehly pravé. 19 Otocte volicem výbru vzoru tak, aby displej stehu zobrazoval,,klikatý steh" Otocením volice zvýsíte nebo snízíte síku stehu, viz obrázek 1. Funkce volice délky stehy pi pouzití klikatého stehu Hustotu klikatých steh mzete zvýsit nastavením volice délky stehu blíze k,,0". Cistých klikatých steh je obvykle dosazeno pi nastavení na,,2,5" a níze. Uzavené klikaté stehy jsou ukázány na obrázku 2. Klikatý steh 20 pro lemy, záclony, kalhoty, sukn, atd. Slepý steh pro strecové látky. Slepý steh pro pevné látky. Slepý steh / Steh pro dámské prádlo Poznámka: Vzdy si nejprve steh látky. vyzkousejte na kousku Pehnte lem do pozadované síky a stlacte ho. Pehnte proti pravou stranu látky (podle obrázku 1) s horní hranou lemu protazenou o 5 mm (1/5") k pravé stran pehnuté látky. Zacnte pomalu sít a ujistte se, ze jehla dosahuje nepatrn na pehnutou horní cást pro její uchycení, viz obrázek 2. Po ukoncení olemování látku rozvite a stlacte. 21 Nasívání knoflík Nasate krycí desticku, viz obrázek 1. Vymte pítlacnou patku za patku pro nasívání knoflík. Umístte látku pod pítlacnou patku. Umístte knoflík do ozna cené pozice a spuste patku. Nastavte síku stehu na a usijte nkolik upevovacích steh. Nastavte síku stehu na,,3",,5". Otocte rucním koleckem pro zkontrolování, zda jehla prochází cist levou a pravou dírkou knoflíku (nastavte síku stehu v závislosti na rozchodu dírek knoflíku) a pomalu udlejte asi 10 steh. Nastavte síku stehu na a usijte nkolik upevovacích steh, viz obrázek 2. Je-li teba, aby ml knoflík,,krcek", pilozte na horní stranu pi sívaného knoflíku látací jehlu a knoflík pisijte, viz obrázek 3. závisí na pouzité látce. patku za zipovou. tom, na které stran budete zip sít, viz obrázek 1. Zipy a tkalouny Nastavte sicí stroj dle vyobrazení. Zipová patka mze být pipevnna vpravo nebo vlevo, to závisí na Pro sití pes táhlo zipu zasute jehlu do látky, zvednte pítlacnou patku a zatlacte táhlo zipu za pítlacnou patku.

10 Spuste patku a pokracujte v sití. Je rovnz mozné vsívat kalouny nebo provázky, viz obrázek pozice. Délka stehu by mla být zkrácena pro vytvoení velmi uzavených steh, viz obrázek 1. Pi látání trhlin je prospsné pouzít kousek podkladové textilie pro vyztuzení. Hustota steh se mze lisit podle nastavení délky stehu. Nejprve sijte pes sted. V závislosti na typu látky a poskození sijte Pro sití krajek, elastických tkanin, látání, vyspravování, vyztuzování lem. Nastavte volic vzoru stehu do pozice. Umístte záplatu do její Multi-klikatý steh mezi 3 a 5 adami, viz obrázek 2. Bar tack steh Nastavte volic vzoru stehu do pozice nebo. Nastavte volic délky stehu na,,1",,1,5". pes horní cást záhybu nebo kapsy. Steh by ml být dlouhý pib lizn 0,5 mm 1 cm. Nastavte klikatý steh a sijte pes pímý steh zptným stehem na zacátku a na konci stehu pro upevnní konc. Tato funkce se pouzívá pro upevnní horních cástí záhyb, stejn tak jako kapesních otvor. Nejprve pouzijte pímý steh kízem 25 * Látací patka patí mezi volitelné píslusenství a není dodána spolu s Vasím sicím strojem, viz obrázek 1. Nasate krycí desticku, viz obrázek 2. Poté sejmte svorku pítlacné patky, viz obrázek 3. Látání Pipevnte látací patku k drzáku pítlacné patky. Pácka (a) by mla být za sroubem svorky jehly (b). Natlacte látací patku pevn zezadu pomocí ukazovácku a utáhnte sroub (C), viz obrázek 4. Nejprve sijte kolem okraje dírky (pro upevnní nití), viz obrázek 5. První ada: Vzdy pracujte zleva doprava. Otocte látku o 1/4 a pe- sívejte. Pro lepsí výsledky a snazsí práci doporucujeme pouzívat látací obruc. Pro teckování sijte vsemi smry. Toto se pouzívá pro vytváení textur a pekrývání pozadí. Poznámka: Volný chod látání je dokonalý bez systému vnitního podavace stroje. Posun látky si ovládá sám ten, kdo sicí stroj obsluhuje. Je nutné koordinovat pouze rychlost sití a posun látky. Sijte pímým nebo klikatým stehem. Pouzití volitelné látací patky Vám pomze pi sití jako vodítko. 26 Dekoracní stehy Otocte volicem délky stehu dle výbru látky a aplikace. Nastavte sicí stroj dle vyobrazení. muslový steh (a) Pro dekoracní obsívání lem. Tento steh je vhodný pro obsívání lem u prsvitných, jemných a strecových látek. Pro vytvoení muslového efektu by ml být pouzit vtsí steh. plmsícový steh Pro jemnou úpravu okraj látky. 27 Nasívání a sití slepým stehem Umístte aplikovanou cást na pozadí látky. násivky. Spuste pítlacnou patku. Vyrovnejte jehlu tak, aby propíchla pozadí látky podél vnjsí hrany V pípad, ze pouzijete patku pro slepý steh, vyrovnejte okraj vodice patky pro sití slepým stehem tak, aby dosedal pímo za hranou násivky. Je mozné, ze budete potebovat seídit pozici vodice, aby byl blíze nebo dále od hrany násivky. Za tímto úcelem pouzijte kídlatý sroub, který je umístn v pravé cásti patky. Zacnte sít. Pokud potebujete látku otocit, ponechejte jehlu pi otácení uvnit látky, pouze pizvednte patku. 28 Funkce prosívání * Prosívací patka patí mezi volitelné píslusenství a není dodána pítlacné patky a prostednictvím této tyce vedete látku rucn jakýmkoli smrem. spolu s Vasím sicím strojem. Soucástí prosívací patky je obruc, kterou nasadíte na tyc Pro prosívání podle sablony peneste vzor ze sablony (plastová sablona) na Vasi látku, poté sijte po obrysu. Nezapomete spustit tyc pítlacné patky v pípad, ze sijete bez patky. Výse uvedené techniky jsou pouzívány pro spojení nkolika vrstev prosívaných pikrývek dohromady.

11 Pro lepsí ovládání pouzijte obruc, práv tak jako látací patku a vysívací patku. 29 píprava sicího stroje Látání Síka stehu: Nejvtsí 4,5 mm Délka stehu: Jemný (0,5 1,0) Vzor: Multi-klikatý steh Instrukce pro sití: Umístte kousek látky pímo pod díru v látce. Vyrovnejte sted patky se stedem v díe. Na zacátku a na konci sijte napíc, zptným sitím. 30 Sití stehem Stay (pevný steh) píprava sicího stroje Vzor: Pímý steh Síka stehu: 1,5 mm (jemný) Instrukce pro sití: Tento steh je pouzíván pro vyztuzení záhyb, jako napíklad prramk, sv u strecových látek a jiných látek pro zabránní roztahování. Steh usijte ve vzdálenosti 0,5 cm od okraje svu. 31 Tradicní zhotovení malých sámk píprava sicího stroje Vzor: Pímý steh Síka stehu: 2-3 Instrukce pro sití: Oznacte si na látce sámky a pehyby nastehujte nebo nacrtnte kídou. Pehnte a pitlacte rub na linii nit nebo na linii oznacenou kídou. Sijte ve vzdálenosti 0,3 mm od pehnuté linie. Opakujte sití ve stejném smru u kazdého sámku. 32 Nabírání píprava sicího stroje Vzor: Pímý steh Síka stehu: Nejdelsí Instrukce pro sití: Tato technika se pouzívá pro nabírání pásových límc, pásk, atd. Sijte ve vzdálenosti 0,5 cm od okraje svu, zacnte sít zptným stehem, poté pokracujte v sití stehem dle pozadované délky. Kdyz je sev kompletní, zvednte jehlu do její nejvyssí polohy, zvednte pítlacnou patku a vytáhnte horní a spodní nit smrem dozadu za patku. Ponechejte minimáln 15 cm volné nit a zbylý kus odstihnte. Opakujte tuto proceduru jest jednou ve vzdálenosti 0,5 cm od první ady steh, které jste vytvoili. V pípad, ze jsou jiz ob ady steh kompletní, vytáhnte z Vasí látky potebné mnozství spodní nit. Konce nit upevnte. 33 stroje píprava sicího Vrstvení Síka stehu: Mnitelná (Nastavte podle síky píze) Délka stehu: Mnitelná Instrukce pro sití: Vzor: Klikatý steh Vrstvení je jednoduchá metoda sití klikatým stehem pes jemnou pízi. Tento ozdobný styl se pouzívá napíklad na dámské kabátky. Pomocí tuzky nacrtnte vzor na Vasi látku. Polozte pízi nebo provázek pod stedová otvor Vasí patky a klikatým stehem sijte pes tuto pízi tak, aby jehla obsívala pízi zleva a zprava. Pi sití následujte linii Vaseho nacrtnutého vzoru. 34 Výstraha: Odpojte sicí stroj od zdroje elektrické energie Údrzba odejmutí stehové desky: Otocte rucním koleckem tak, aby byla jehla zcela vyzvednutá vyjmutím zástrcky ze síové zásuvky. Pi cistní sicího stroje musí být stroj ze síové zásuvky vzdy odpojen. nahoru. Otevete pední výklopné víko a prostednictvím sroubováku vysroubujte sroub stehové desky, viz obrázek 1. Cistní podavace sicího stroje: Vyjmte pouzdro spodní cívky a pomocí kartácku, který je dodán spolu s sicím strojem vycistte celou oblast podavace, viz obrázek 2. Cistní a mazání chapace: Vyjmte pouzdro spodní cívky. Vyklopte dv pídrzná raménka chapace smrem ven (3). Vyjmte drázkovaný kryt (4) a chapac (5) a vycistte soucásti cistým hadíkem. Olejem na sicí stroje promazte celou oblast (6). Aplikujte 1 2 kapky oleje. Otocte rucním koleckem tak, aby byla drázkovaná cást chapace (7) v levé pozici. Vsate zpt chapac (5). Nasate drázkovaný kryt chapace zpt a zacvaknte dv pídrzná raménka. opravu v zárucní dob provede po pedlození správn a úpln vyplnného zárucního listu odborná opravna servisní sít, jejíz adresu uvede prodejce v zárucním list. Záruka se vztahuje na smluvený úcel uzívání, jímz je urcení výrobku výhradn pro uzití v domácnosti, nikoliv pro profesionální provoz. Záruka se nevztahuje na vady zpsobené nepimeným zacházením s výrobkem, pouzíváním výrobku v nesouladu s návodem na obsluhu ci provedením neodborných zásahm na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávnnou osobou; záruka se rovnz nevztahuje na ty cásti stroje, jejichz posláním je sebeznicením zabránit znicení ci poskození výrobku v dsledku jeho nepimeného namáhání, jakoz i na ty cásti, které podléhají rychlému a obvyklému opotebení. Poskytnutím záruky nejsou dotcena práva kupujícího. Adresa a podpis prodejce ZÁRUKA 5 LET Jméno, adresa a telefon kupujícího Výrobní císlo Datum prodeje Zárucní a pozárucní opravna: M.

12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Horákové 42, Praha 7 tel.: Reklamacní ád na výrobek - sicí stroj 1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodávaný výrobek pi pevzetí kupujícím, nebo které se vyskytnou po pevzetí výrobku v zárucní dob. souvislosti s výse uvedeným je kupující oprávnn si ped pevzetím výrobku jeho obvyklé vlastnosti ovit a prodávající je povinen kupujícímu umoznit toto ovení a vyzkousení výrobku na svých vlastních materiálech, pop. nitích. 3) a) Záruka se vztahuje na vsechny mechanické díly, na elektromotorickou a elektronickou cást. Záruka se nevztahuje na ty cásti výrobku, jehoz posláním je sebeznicením zabránit znicení ci poskození výrobku v dsledku jeho pílisného nepimeného namáhání, jakoz ani na ty cásti, které podléhají rychlému obvyklému opotebení, jakými jsou zárovky, jehly, pouzdra cívky, chapace, noze, cívky. Záruka se dále nevztahuje na vady zpsobené nepimeným zacházením s výrobkem, pouzíváním výrobku v nesouladu s návodem na obsluhu, ci provedením neodborných zásah na výrobku kupujícím nebo jinou neoprávnnou osobou. b) Záruka se vztahuje pouze na smluvený úcel uzívání, jímz je urcení výrobku výhradn pro uzití v domácnosti. c) Záruka se vztahuje pouze na kupujícího; práva ze záruky tedy nepecházejí v pípad dalsího pevodu výrobku na tetí osoby. 4) Zárucní doba ciní 24 msíc a pocíná bzet ode dne pevzetí výrobku kupujícím pi prodeji vyznaceného v zárucním list; kupující je povinen pevzít výrobek pi prodeji. 5) a) Z dvodu odpovdnosti za vady mze kupující uplatnit tyto nároky, jde-li o vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, vcasné a ádné odstranní vady bez zbytecného odkladu. právo na výmnu vci nebo týká-li se vada jen soucásti vci na výmnu této soucásti, nebyla-li vc jest pouzita, tj. nejsou-li ve vlastnostech vci zádné známky opotebení ani toho, ze byla uvedena do provozu. právo na výmnu vci nebo odstoupení od smlouvy, jestlize nemze pro optovné vyskytnutí vady po oprav nebo pro vtsí pocet vad vc ádn uzívat. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby vc mohla být ádn uzívána, má kupující právo na výmnu vci nebo odstoupení od smlouvy; u jiných vad neodstranitelných pak pouze na pimenou slevu z vci. b) Doba od úspsného uplatnní práva z odpovdnosti za vady az do doby, kdy byl kupující po skoncení opravy povinen výrobek pevzít, se do zárucní doby nepocítá; prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy své právo uplatnil, jakoz i o provedení opravy a o dob jejího trvání. 6) a) Nárok na opravu v záruce uplatní zákazník u zárucního servisu, jehoz adresa je vyznacena v zárucním list. Bezplatnou opravu v zárucní dob provede po pedlození správn a úpln vyplnného zárucního listu odborná opravna servisní sít. b) Pokud bude pi oprav zjistno, ze se na závadu záruka nevztahuje, uhradí náklady na takovou opravu kupující. c) Prodávající je povinen pi prodeji vyplnit v zárucním list vsechny údaje nesmazatelným a citelným zpsobem. Neúplný zárucní list nebo list neoprávn mnný a pepisovaný v pvodních údajích je neplatný, coz je opravna povinna pi zjistní tchto skutecností, v nm vyznacit. d) Kupující je povinen uschovat ve vlastním zájmu vedle zárucního listu a stvrzenky o koupi téz obal a kopie opravních list, na nichz servisní opravna potvrzuje provedení zárucní opravy. Tyto kopie jsou prkazem práva kupujícího podle písm. b) odst. 5 tohoto reklamacního ádu. 021V únor/05 SINGeR 8280 (8280).

Vaše uživatelský manuál SINGER 2722 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3012188

Vaše uživatelský manuál SINGER 2722 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3012188 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

INSPIRATION Návod k obsluze šicího stroje

INSPIRATION Návod k obsluze šicího stroje INSPIRATION Model 4205 a model 4210 INSPIRATION Návod k obsluze šicího stroje 1 Registrovaná ochranná značka Singer Company Limited. Copyright 2005 Singer Sewing Machine Co., Ltd. Všechna práva vyhrazená

Více

Vaše uživatelský manuál SINGER DELTA 2868 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3222633

Vaše uživatelský manuál SINGER DELTA 2868 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3222633 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze pro šicí stroje Family 8280

Návod k obsluze pro šicí stroje Family 8280 Návod k obsluze pro šicí stroje Family 8280 Blahopřejeme Vám K nákupu nového šicího stroje SINGER, jenž Vám v budoucnosti ulehčí šití nebo domácí opravy. S tímto strojem SINGER máte ty nejlepší předpoklady

Více

Návod k obsluze pro šicí stroje

Návod k obsluze pro šicí stroje Návod k obsluze pro šicí stroje DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento šicí stroj je určen pro používání v domácnosti, nikoliv pro dílenský provoz Před používáním šicího stroje se řádně seznamte s Návodem

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k obsluze pro šicí stroje Family 8280

Návod k obsluze pro šicí stroje Family 8280 Návod k obsluze pro šicí stroje Family 8280 Blahopřejeme Vám K nákupu nového šicího stroje SINGER, jenž Vám v budoucnosti ulehčí šití nebo domácí opravy. S tímto strojem SINGER máte ty nejlepší předpoklady

Více

CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu HU Használati útmutató. PL Instrukcja obsługi

CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu HU Használati útmutató. PL Instrukcja obsługi CZ CZ Návod k obsluze SK Návod na obsluhu HU Használati útmutató PL Instrukcja obsługi 1 2 ČESKY... CZ 4 SLOVENSKY... 49 MAGYAR... 95 POLSKI... 135 3 4 Singer je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

DELTA NÁVOD K OBSLUZE PRO ŠICÍ STROJE

DELTA NÁVOD K OBSLUZE PRO ŠICÍ STROJE DELTA 2808 NÁVOD K OBSLUZE PRO ŠICÍ STROJE NÁVOD K OBSLUZE PRO ŠICÍ STROJE DELTA 2808 Blahopřejeme Vám k nákupu vylepšeného šicího stroje SINGER DEBUTANTE 2808C501. Šicí stroj DEBUTANTE se zcela shoduje

Více

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO ŠICÍ STROJE QUANTUM 9910-9940

NÁVOD K OBSLUZE PRO ŠICÍ STROJE QUANTUM 9910-9940 NÁVOD K OBSLUZE PRO ŠICÍ STROJE QUANTUM 9910-9940 NÁVOD K OBSLUZE PRO ŠICÍ STROJE QUANTUM 9910-9940 Blahopřeme Vám k nákupu nového šicího stroje SINGER, jenž Vám v budoucnosti ulehčí šití nebo domácí opravy.

Více

Návod k obsluze pro šicí stroje 14SH

Návod k obsluze pro šicí stroje 14SH Návod k obsluze pro šicí stroje 14SH 744 754 Roztylské nám.19 141 00 Praha 4 tel.: 272 771 049, 272 769 175 fax: 272 770 064, 272 769 706 e-mail: sales@singer.cz www.singer.cz Návod k obsluze 14SH 744

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika

- + champion 505. champion 505. Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika champion 505 - + champion 505 champion 505 Vyrobeno pro Ersico s.r.o., Èeská Republika DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních

Více

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE

112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 112704 220 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje si přečtěte následující

Více

inspira 600 inspira 600

inspira 600 inspira 600 inspira 600 inspira 600 DÙLEŽITÉ BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY Pøi používání elektrických pøístrojù je tøeba dbát tìchto zásadních bezpeènostních pøedpisù: Proètìte si pøed použitím stroje pokyny v tomto návodu.

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556

Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RR82PHIS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380075 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Obsah Základní části stroje...6 Připojení stroje k síti...8 Páčka pro zdvižení přítlačné patky se dvěma polohami...9 Příslušenství...

Obsah Základní části stroje...6 Připojení stroje k síti...8 Páčka pro zdvižení přítlačné patky se dvěma polohami...9 Příslušenství... Obsah Základní části stroje...6 Připojení stroje k síti...8 Páčka pro zdvižení přítlačné patky se dvěma polohami...9 Příslušenství...10 Navíjení spodní nitě...11 Vkládání spodní nitě...12 Napětí nitě...13

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

11680 NÁVOD K OBSLUZE

11680 NÁVOD K OBSLUZE 11680 NÁVOD K OBSLUZE 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pokud používáte elektrické přístroje, dodržujte základní bezpečnostní pravidla, včetně následujících: Před použitím šicího stroje jsi přečtěte následující

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CZ SK HU PL. 2273 Návod k obsluze 2273 Návod na obsluhu 2273 Használati útmutató 2273 Instrukcja obsługi

CZ SK HU PL. 2273 Návod k obsluze 2273 Návod na obsluhu 2273 Használati útmutató 2273 Instrukcja obsługi CZ CZ SK HU PL 2273 Návod k obsluze 2273 Návod na obsluhu 2273 Használati útmutató 2273 Instrukcja obsługi 1 2 ČESKY... CZ 4 SLOVENSKY... 39 MAGYAR... 73 POLSKI... 105 3 SEZNAM ZNAČKOVÝCH OPRAVEN SINGER

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze TRADITION 2250

Návod k obsluze TRADITION 2250 Návod k obsluze TRADITION 2250 SEZNAM ZNAČKOVÝCH OPRAVEN SINGER SINGER SERVIS Miroslav JELÍNEK Milady Horákové 42 Branky 17 170 00 Praha 7 664 41 Brno tel.: 272 773 079 tel.: 547 352 285 e-mail: servis@singer.cz

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití JUNO

Návod k použití JUNO Návod k použití JUNO Důležité bezpečnostní instrukce Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474

Vaše uživatelský manuál LIEBHERR UIK 1424 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4210474 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

376 NÁVOD K OBSLUZE 1

376 NÁVOD K OBSLUZE 1 NÁVOD K OBSLUZE 1 Základní části stroje Horní vodítko nitě pro navíjení Kolík cívky Vymezovač navíječe cívky Horní vodítko nitě Niťová páka Kryt hlavy Kolík cívky Přední kryt Tlačítko pro zpětné šití Stehová

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG P1253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/791832

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG P1253 http://cs.yourpdfguides.com/dref/791832 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCV5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/665754

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCV5600 http://cs.yourpdfguides.com/dref/665754 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074

Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 Kompaktní elektronické váhy 500 g Kat. íslo 112.4074 OBSAH 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 2. PROHLÁŠENÍ O SHOD 3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4 3.1 Urení 4 3.2 Nevhodné použití 4 3.3 Záruka 4 3.4 Mení kalibraních závaží

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Záruční list a návod k obsluze www.babypoint.eu VAROVÁNÍ! Před použitím židličky si pečlivě prostudujte návod a poté jej uschovejte pro pozdější nahlédnutí. Odstraňte plastový obal,

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329

Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 Binokulární mikroskop BX-3 40 /1 000 Kat. íslo 109.3329 1 POPIS str. 2 2 SEZNÁMENÍ str. 4 3 ROZBALENÍ A MONTÁŽ str. 4 4 POUŽITÍ MIKROSKOPU str. 4 5 ÚDRŽBA MIKROSKOPU str. 5 6 TECHNICKÉ ÚDAJE str. 6 7 RECYKLACE

Více

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci Ochrany ady RE_ 61_ Manuál pro instalaci Vydáno: 25.11.2003 Verze: B/05.10.2004 Manuál pro instalaci Obsah: 1. Úvod... 4 1.1. Informace o tomto manuálu...4 2. Bezpenostní informace... 5 3. Vybalení...

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266

Vaše uživatelský manuál BEKO DFN 6838 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798266 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RS60KJSM http://cs.yourpdfguides.com/dref/791785

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RS60KJSM http://cs.yourpdfguides.com/dref/791785 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

CZ SK HU PL. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi MERCURY 1507

CZ SK HU PL. Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi MERCURY 1507 CZ CZ SK HU PL Návod k obsluze Návod na obsluhu Használati útmutató Instrukcja obsługi MERCURY 1507 1 2 ČESKY... CZ 4 SLOVENSKY... 57 MAGYAR... 111 POLSKI... 155 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Tento

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCE5601 http://cs.yourpdfguides.com/dref/651062

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCE5601 http://cs.yourpdfguides.com/dref/651062 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/859745

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC http://cs.yourpdfguides.com/dref/859745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ DC7800 ULTRA-SLIM DESKTOP PC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH SK 25210 EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/2315554

Vaše uživatelský manuál BOSCH SK 25210 EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/2315554 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Pedbžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnní zadní konzoly 3

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921363 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití MS 70001 S-354-01

Návod k použití MS 70001 S-354-01 Návod k použití MS 70001 S-354-01 2 Kráječ je určen pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných pro domácnost. Spotřebič nevyžaduje údržbu. Návod k použití,

Více

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12

KLADIVO. Nevýherní hrací pístroj HAMMER HAMMER KLADIVO - UŽIVATELSKÝ MANUÁL. KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 1 / 12 HAMMER Nevýherní hrací pístroj KLADIVO KIMEX NOVA s.r.o. Strana: 2 / 12 Uživatelský manuál Obsah 1. Úvod 3 2. Technické parametry 3 3. Hra, módy single (hra jednoho pístroje)

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL - 1 -

NÁVOD K OBSLUZE BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTION MANUAL - 1 - 11681 BEDIENUNGSANLEITUNG NÁVOD K OBSLUZE INSTRUCTION MANUAL - 1 - Důležité bezpečnostní pokyny Při používání elektrospotřebiče neustále dodržujte základní bezpečnostní opatření. Před použitím Vašeho šicího

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825

R-825. Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR. česky. Stojanový ventilátor R-825 Návod k použití STOJANOVÝ VENTILÁTOR R-825 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART 130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/906216 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze 7468 7465

Návod k obsluze 7468 7465 Návod k obsluze 7468 7465 Blahopřejeme Vám K nákupu nového šicího stroje SINGER, jenž Vám v budoucnosti ulehčí šití nebo domácí opravy. S tímto strojem SINGER máte ty nejlepší předpoklady k objevení a

Více