Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wingo. POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány"

Transkript

1 Wingo POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ pevodový motor pro kídlové brány

2

3

4

5 Obsah 1 Popis výrobku 2 2 Instalace Pedbžná kontrola Omezení pro použití Montáž Upevnní zadní konzoly Upevnní pední konzoly Otevírání brány smrem ven Uspoádání typického systému Elektrické zapojení pohonu 5 strana 3 Runí ovládání nebo odblokování 6 4 Testování 6 5 Údržba Uspoádání 6 6 Technické údaje Typy a vlastnosti 6 Pokyny a upozornní pro uživatele pohonu WINGO 7 Dležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Pette si prosím peliv tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspoádali jsme je tam, kde to bylo možné do poadí, v jakém budou realizovány v prbhu rzných etap instalace systému. Pette si prosím peliv ped montáží výrobku tyto pokyny a pipojený soubor Upozornní pro instalaní techniky. Obsahují dležité informace týkající se bezpenosti, instalace, použití a údržby. Cokoliv, co není výslovn pedepsáno v tchto pokynech je zakázáno. innosti, které nejsou uvedeny v tchto pokynech mohou zpsobit poškození výrobku, lidského zdraví a majetku. Spolenost Nice odmítá veškerou odpovdnost za špatné osazení bran nebo za jakékoliv deformace, které se mohou objevit v prbhu používání. Neinstalujte výrobek ve výbušném prostedí. 1

6 1) Popis výrobku Pokyny a upozornní pro montáž WINGO je elektromechanický pevodový pohon urený pro automatizaci pohybu jednokídlých nebo dvoukídlých bran používaných u obytných dom. K tomu, aby byl zaruen správný provoz pevodového pohonu, doporuujeme použití ídících jednotek NICE. Zaízení pro odblokování umožuje, aby mohla být brána otevírána run. 2) Instalace 2.1) Pedbžná kontrola Ped samotnou instalací zkontrolujte, zda je konstrukce vhodná, jinými slovy, ujistte se, zda spluje platné normy, zvlášt se ujistte, že: brána pi otevírání a zavírání nevázne; brána je dobe vyvážena, to znamená, pokud ji zastavíte v jakékoliv poloze, brána se nezane pohybovat; brána se pohybuje tiše a plynule; místo, které je urené pro upevnní motoru zaruuje, že se brána bude pohybovat snadno a bezpen; balení není poškozeno, viz obr.1; oblast montáže odpovídá velikosti motoru (obr.2), mjte pitom na pamti, že otevírání brány a použitá síla motoru závisí na míst, kde je zadní konzola upevnna. Ped samotnou instalací si tedy pette oddíl 2.3 Montáž abyste se ujistili, že brána má dostaující úhel otevírání a tlaná síla je taková, aby splovala požadavky zákazníka. Pamatujte, že WINGO uvádí do pohybu bránu (jednokídlou nebo dvoukídlou), která musí být v dobrém stavu a bezpená; nemže tedy nahradit nedostatky zapíinné nesprávnou instalací nebo špatnou údržbou. 2.2) Omezení pro použití Tvar, výška brány a podmínky poasí (nap. silný vítr) mohou podstatn snížit hodnoty uvedené v grafu níže. WINGO WINGO 5

7 2.3) Montáž Ke správnému provedení montáže zkontrolujte následující body: 1) Výstupek sloupku 2) Úhel otevení 3) Rychlost 4) Tlaná síla Pokyny a upozornní pro montáž WINGO WINGO 5

8 2.3.1) Upevnní zadní konzoly: Provete následující innosti: 1.1 Zmte hodnotu C (nap. 70 mm). 1.2 Najdte hodnotu C v grafu a vyznate vodorovnou pímku (obr.8). 1.3 Najdte minimální hodnotu B v grafu pomocí pímky, kterou jste práv vyznaili (v uvedeném píklad 130 mm obr.9), oblast nad pímkou obsahuje body, kde mže být konzola upevnna. 2 Mezi úhlem otevení brány a polohami konzoly (A a B) je vztah, který je patrný v grafech daných pro každý výrobek (oddíl upevnní zadní konzoly), kde rzn vybarvené oblasti pedstavují maximální povolené úhly. Pokud, napíklad (obr.9), musí být brána otevena o , hodnoty A a B musí urovat takový bod na grafu, který patí odpovídající barevné oblasti. 3 Pipomínáme, že uvnit stanovené oblasti je síla vyvíjená na bránu a doba otevírání a zavírání pímo úmrná hodnotám A a B a že pro zajištní plynulého a lineárního provozu musejí být tyto hodnoty navzájem shodné, takže je nutné sledovat pímku doporuených hodnot pro instalaci. Píklad 2.3.2) Upevnní pední konzoly Pední konzola (21) je upevnna pomocí své upínky k brán podle vzdáleností D (viz. nákresy v oddíle Montáž); ped upevnním nastálo: 1. Zkontrolujte, zda linie zavírání motoru je pesn v horizontální poloze (obr.4) 2. Otevete a zavete bránu rukou a zkontrolujte, zda se pohybuje plynule. 3. Demontujte pohon a pivate pední konzolu (21) Upevnní zadní ásti pevodového pohonu (obr.5) Pomocí šroubu (48), podložky (55) a matice (61) pipevnte WINGO ke konzole (22); matici zcela utáhnte a poté ji uvolnte o 1/10 závitu, abyste ponechali malou vli. Upevnní pední ásti pevodového pohonu (obr.6) Upevnte pední vidlici pohonu WINGO (18) do pední konzoly (21) a zajistte pomocí šroubu (47) a podložky (54).

9 .3.3) Otevírání brány smrem ven Pokud je hodnota E vtší než 140mm, protáhnte konzolu dle poteby. 2.4) Uspoádání typického systému 1 Sloupek pro fotobuku 5 Anténa 2 Dvojice zarážek v pozici oteveno 6 Maják 3 Pívod elektrického napájení 7 Fotobuka 4 ídicí jednotka A400 8 Pohon Wingo 9 Klíový spína nebo digitální klávesnice

10 . 2.7) Elektrické zapojení pohonu: S ohledem na íslování v tabulce pipojte výrobek k svorkovnici (A) podle elektrického schématu. Nezapomete vždy pipojit kabel uzemnní (B) podle platných norem (EN IEC 64-1 EN 60335). 3) Runí ovládání nebo odblokování Runí ovládání (obr. 3) brány je nutné provádt v pípad perušení dodávky elektrického proudu nebo v pípad závady systému. Runí ovládání je umožnno volných chodem pohonu, kterého je však dosaženo pouze v pípad správné montáže a když je použito originální píslušenství. 4) Testování Celý systém musí být testován kvalifikovaným a zkušeným personálem, který musí provést požadované zkoušky s pihlédnutím k možným rizikm. Pi testování zaízení WINGO postupujte dle následujících pokyn: zavete bránu; odpojte napájení od ídící jednotky; odblokujte pevodový pohon; run zcela otevete bránu ; zkontrolujte, zda brána pi pohybu nevázne; zkontrolujte, zda se brána zastavená v jakémkoliv bod nedává do samovolného pohybu; zkontrolujte, zda jsou bezpenostní systém a mechanické zarážky v dobrém stavu; zkontrolujte, zda jsou šroubové spoje dobe utaženy; zkontrolujte, zda jsou vodicí matice a vnitní šroub dobe namazány; zkontrolujte, zda je fotobuka istá; po dokonení výše uvedených kontrol zablokujte pevodový pohon a pipojte ídící jednotku k elektrickému napájení. WINGO není vybaven žádným zaízením pro nastavení kroutícího momentu; tento druh nastavení je proto zajištn ídící jednotkou. zmte sílu dopadu, jak je stanoveno normami EN12453 a EN12445.

11 5) Údržba Zaízení WINGO nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, ale plánovanou kontrolu nejmén jednou za šest msíc. Tak bude zajištna delší životnost pohonu a správný a bezpený provoz celého systému. Údržbu provádjte jednoduše dle postupu pro testování zaízení. 5.1) Likvidace Zaízení WINGO je vyrobeno z rzných druh materiál a jejich likvidace musí být provádna v souladu s platnými pedpisy daného státu. V pípad likvidace systému nevznikají žádná zvláštní nebezpeí nebo rizika. Pokud je požadováno tídní odpadu, je nutné jednotlivé materiály rozdlit podle jejich typu (elektrické souástky, hliník, plasty atd.) 6. Technické údaje 6.1) Modely a jejich vlastnosti

12 Pokyny a upozornní pro uživatele pohonu WINGO. Gratulujeme vám, že jste si pro váš automatický systém provozu brány vybrali výrobek spolenosti Nice! Spolenost Nice S.p.A. vyrábí komponenty pro automatické ovládání bran, vrat, žaluzií a stínících markýz: pevodové pohony, ídící jednotky, dálkové ovladae, výstražné lampy, fotobuky a píslušenství. Spolenost Nice používá pouze kvalitní materiály a moderní technologie; neustále hledá inovativní ešení v oblasti techniky, designu a ergonomie, která v maximální míe usnadují použití jejich zaízení, vnuje velkou pozornost. Váš instalaní technik jist vybral v rozsáhlém výrobním programu spolenosti Nice práv ten výrobek, který nejlépe vyhovuje Vašim konkrétním požadavkm. Spolenost Nice však není výrobcem Vašeho automatického systému, celý systém je totiž l když automatické zaízení, které vlastníte, spluje pedepsanou úrove bezpenostní ochrany podle píslušných smrnic, není možné vylouit existenci tzv. "zbývajícího rizika", což znamená, že mohou nastat situace, které mohou být do jisté míry nebezpené, ty jsou však obvykle zpsobeny nevhodným nebo pímo nesprávným použitím zaízení, z tohoto dvodu bychom Vám rádi dali nkolik rad, jak byste mli se zaízením zacházet, abyste se vyhnuli všem nepíjemnostem: Pedtím, než poprvé použijete automatický systém, nechte si od Vašeho instalaního technika vysvtlit, jak se vyhnout "zbývajícímu riziku" a vnujte nkolik minut na petení manuálu "Pokyny a upozornní pro uživatele", který obdržíte od instalaního technika. Dobe si tento manuál uschovejte pro pípad, že byste v budoucnosti mli njaké pochybnosti, pípadn jej pedejte novému uživateli automatického zaízení.. Váš automatický systém je mechanismus, který spolehliv plní Vaše pokyny; pokud je tento systém obsluhován nevhodným nebo chybným zpsobem, mže se stát nebezpeným: neuvádjte systém do pohybu, jestliže se v jeho blízkosti nacházejí njaká zvíata anebo pedmty. Dti: automatický systém zaruuje vysoký stupe bezpenostní ochrany, vždy je zarueno spolehlivé a bezpené ovládání a jeho detekní systémy zabraují uvedení do chodu v pítomnosti osob nebo pedmt. Nicmén je nutné zabránit dtem, aby si hrály v blízkosti Pokyny a upozornní pro montáž výsledkem analýzy, zhodnocení, výbru materiálu a následné realizace celého systému, která je provedena Vašim instalaním technikem. Každý automatický systém je svým zpsobem jedinený a pouze Váš instalaní technik má dostatek zkušeností a praktických vdomostí, které jsou nutné k tomu, aby vytvoil systém práv podle vašich požadavk a aby toto zaízení bylo bezpené a spolehliv sloužilo po dlouhou dobu; a, pedevším, aby bylo zaízení odborn nainstalováno a aby celý systém odpovídal píslušným pedpism. Automatické systémy nám nejen zpíjemují život, ale jsou i úinným zabezpeovacím systémem. Vnujete-li mu alespo minimální pozornost, bude Vám sloužit dlouhé roky. automatického systému a vyhnout se nežádoucí aktivaci systému tím, že nebudete nechávat ídící jednotku v jejich dosahu: Nejedná o hraku! Závady. Jakmile zjistíte, že automatický systém reaguje neobvyklým zpsobem, odpojte jej okamžit od elektrické energie a provete runí odblokování. Nepokoušejte se sami o njakou opravu, ale pivolejte svého instalaního technika; mezitím mže zaízení fungovat, jako brána, která není vybavena automatickým systémem, to je však možné pouze v pípad, že pevodový pohon je odblokován podle postupu, který je uveden v následujícím textu. Údržba: Tak jako každé technické zaízení i tento automatický systém vyžaduje pravidelnou údržbu, aby zaízení co nejdéle sloužilo a zstalo po celou dobu naprosto bezpené. Dohodnete si s Vaším instalaním technikem plán údržby s pravidelnými intervaly; spolenost Nice doporuuje šesti msíní interval v pípad, že se jedná o bžné použití u obytné stavby, ale tento interval se mže mnit v závislosti na tom, jak asto je zaízení používáno. Všechny kontroly, údržba nebo opravy musí být provádny pouze kvalifikovaným personálem. l v pípad, kdy se domníváte, že byste to zvládli sami, neprovádjte na zaízení žádné úpravy a stejn tak nemte naprogramované parametry a nastavení systému Konené testování, pravidelné údržby a jakékoliv opravy musí být zdokumentovány

13 technikem, který je provedl a tyto dokumenty zstávají v úschov u majitele systému. Likvidace. Poté co automatický systém doslouží, zajistte, aby jeho likvidace byla provedena kvalifikovaným personálem a aby byly materiály recyklovány nebo zlikvidovány podle místn platných norem a pedpis. V pípad poškození nebo perušení dodávky elektrické energie. V dob, kdy budete ekat na píjezd vašeho technika (nebo na obnovení dodávky elektrické energie, v pípad, že zaízení není vybaveno záložním zdrojem), je možné systém obsluhovat run, jako jakýkoliv jiný run otevíraný systém. Aby bylo možné zaízení obsluhovat tímto zpsobem, je nutné jej nejprve run odblokovat: toto mže být provádno uživatelem systému a spolenost Nice vnovala maximální pozornost tomu, aby mohl být tento úkon proveden co nejsnadnjším zpsobem, bez použití náadí nebo bez nutnosti vynakládat fyzické úsilí. 1. Odsute ochrannou krytku, jak je znázornno na obr Zasute klí a otote jím ve smru hodinových ruiek, jak je znázornno na obr Táhnte za rukoje ve smru šipky až po dosažení znázornné pozice na obr Dotlate kídlo brány do krajního bodu polohy oteveno nebo zaveno 5. Pi zablokování systému postupujte podle výše uvedených inností, ale v opaném poadí. Dležité upozornní: pokud se funknost dálkové ovládání (je-li dodáno) zane po urité dob zhoršovat nebo pestane zcela fungovat, mohou být vybité baterie (podle použitého typu muže být jejich životnost od nkolika msíc až po dva nebo ti roky). Mžete si toho všimnout podle toho, že kontrolka OK LED, která signalizuje vysílání signálu, svítí slab, nesvítí vbec nebo se rozsvítí jen na krátký okamžik. Díve než pivoláte technika zkuste vymnit baterii za baterii z funkního vysíla: jestliže zjistíte, že to bylo píinou nesprávného fungování zaízení, vymte starou baterii za novou stejného typu. Jste spokojeni? Pokud chcete ke svému domu nainstalovat další automatické zaízení, obra te se na vašeho instalaního technika a my vám ve spolenosti Nice poskytneme poradenství odborníka, nejnovjší výrobek na trhu, zajistíte si i lepší funknost a maximální kompatibilitu Dkujeme Vám, že jste si peetli tato doporuení a pejeme Vám, abyste byli maximáln spokojeni se svým novým systémem. Máte-li anebo budete mít jakékoli požadavky nebo dotazy, obra te se prosím s dvrou na vašeho instalaního technika.

14

15

16

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

Důležité informace. 1 Popis výrobku. 2 Instalace

Důležité informace. 1 Popis výrobku. 2 Instalace Návod WINGO2024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde to

Více

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 -

Instrukce HERMES. Elektromechanický servopohon pro oto né brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - HERMES Elektromechanický servopohon pro otoné brány bez i s mechanickými koncovými polohami - 1 - Bezpenostní výstrahy Tento návod je uren pouze pro osoby s pedepsanou technickou kvalifikací a pouze pro

Více

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY

ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTO NÉ BRÁNY MANUÁL PRO INSTALACI ELEKTROMECHANICKÝ PÍSTOVÝ POHON PRO OTONÉ BRÁNY OBECNÉ BEZPENOSTNÍ ZÁSADY STILE - UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pokud je zaízení správn instalováno a používáno, spluje pedepsané bezpenostní požadavky.

Více

Návod WINGO3524,5024

Návod WINGO3524,5024 Návod WINGO3524,5024 Důležité informace Gratulujeme vám, že jste si vybrali výrobek firmy Nice. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Aby byly tyto pokyny lépe srozumitelné, uspořádali jsme je tam, kde

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace

1. Systém domácího videovrátného. 2. Obsah dodávky. 3. Technická specifikace 1. Systém domácího videovrátného Umožuje audiovizuální spojení s elektrickým videovrátným a ovládání dveního zámku. Základním pínosem tohoto systému je zvýšení komfortu a bezpenosti bydlení. Základní funkce

Více

Prostorové teplotní idlo

Prostorové teplotní idlo 2 701 Prostorové teplotní idlo QAA910 Bezdrátové idlo pro snímání prostorové teploty Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti AA Použití Pro

Více

Návod k použití GEMINI G

Návod k použití GEMINI G Návod k použití GEMINI G 061340-104 06.09.2011 Všeobecná upozornní Pro Vaši bezpenost Dokumentace Ped zahájením práce s pístrojem GEMINI G se prosím nejprve seznamte s tímto návodem k obsluze a s bezpenostními

Více

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu

BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS. Návod na montáž a údržbu BAZÉNOVÉ SAMONASÁVACÍ ERPADLO NAUTILUS Návod na montáž a údržbu 2 / 20 Tento návod obsahuje základní bezpenostní instrukce pro instalaci a uvedení erpadla Nautilus do provozu. Proto je nezbytné, aby se

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení

Návod k obsluze. Samostatné ovládací za ízení UC 42. Samostatné ovládací za ízení pro montážní lištu UC 45. D ležité informace pro elektrické zapojení Návod k obsluze Samostatné ovládací zaízení UC 42 Samostatné ovládací zaízení pro montážní lištu UC 45 Dležité informace pro elektrické zapojení Tento návod uschovejte! Obsah Záruka... 3 Bezpenostní pokyny...

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk. Obj..: 572 078 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 57 20 78 www.conrad.sk Obj..: 572 078 Pokud Vám nebude vyhovovat velký mlhova", pak použijte k osvžování i ke zvlhování vzduchu nebo k efektm pro

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk. Obj..: 828 400 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 82 84 00 www.conrad.sk Obj..: 828 400 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství

Technický popis. Obsah balení. Popis kamery a jejího píslušenství Technický popis Kamera Pijíma -napájecí naptí 9V DC 12V DC -napájecí proud 300 ma 200 ma -penosová frevence 2.4-2.4835GHz 2.4-2.4835GHz -typ modulace FM FM -poet kanál 2 2 -min.intenzita osvtlení 0 Lux(vzdálenost

Více

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci

Ochrany ady RE_ 61_. Manuál pro instalaci Ochrany ady RE_ 61_ Manuál pro instalaci Vydáno: 25.11.2003 Verze: B/05.10.2004 Manuál pro instalaci Obsah: 1. Úvod... 4 1.1. Informace o tomto manuálu...4 2. Bezpenostní informace... 5 3. Vybalení...

Více

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva

Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva 2 719 Synco living Bezdrátový zásuvkový adaptér, stmíva KRF961-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání a stmívání elektrického osvtlení do 300 W Rádiová komunikace protokolem KNX RF

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

Video signal copy decoder Obj..: 351 229

Video signal copy decoder Obj..: 351 229 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 35 12 29 www.conrad.sk Video signal copy decoder Obj..: 351 229 Tento návod na obsluhu je publikací firmy Conrad Electronic GmbH, Klaus-Conrad-Strasse

Více

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE

Registr. O.S. Hradec Králové, od.c., vložka 8994/95 UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE K ZAÍZENÍ KEEPER 3 M 1 1 POUŽITÍ Zaízení KEEPER 3 M je ureno k limitnímu mení výšky hladiny v nádržích s ropnými produkty a k indikaci pítomnosti pohonných hmot a vody v prostorách,

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz Pro prùmyslové posuvné brány Tub3500 Pokyny a upozornìní pro montážní techniky www.kovopolotovary.cz Tub 3500 OBSAH strana 1 Upozornìní 2 2 Popis zaøízení a jeho použití 3 2.1 Provozní možnosti 3 2.2 Typické

Více

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000=

Pro výklopná a sekní vrata. Spin. Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= Pro výklopná a sekní vrata Spin Instrukce a upozornní pro montážní techniky SPOLENOST VLASTNÍ CERTIFIKÁT SYSTÉMU KVALITY DLE DNV =ISO 9001/2000= 1 Spin Obsah: strana 1) Upozornní: 3 2) Popis produktu 3

Více

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB

Uživatelská píruka. Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Uživatelská píruka tte prosím tyto instrukce peliv a dbejte na pelivé a efektivní používání tohoto výrobku Akumulátorová vrtaka /šroubovák 14,4V k. 3892AB Naptí 14,4V Volnobžné otáky 0-300 / 1000 ot./min.

Více

Příručka pro uživatele

Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele CZ www.besafe.eu Complies with revised standard: ECE R44/04 Tested and Approved ECE R44/04 universal 15-36 kg E4 04443713 ! D!kujeme Vám, že jste si vybrali BeSafe izi Up X2 Je d#ležité,

Více

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup

Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup 2 718 Synco living Bezdrátový zásuvkový adapter, spínací výstup KRF960-E Zásuvkový adaptér ovládaný rádiovým signálem pro spínání elektrických zátží do 10 A Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz,

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL3500 SQL8500 SQL36E Elektromotorické pohony pro škrticí klapky VKF46 a VKF46 TS SQL3500 SQL8500 SQL36E SQL3500, SQL36E napájecí naptí AC 230 V, 3-polohový ídící signál SQL8500 napájecí naptí AC

Více

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products

QAC910. Meteorologické idlo. Building Technologies HVAC Products 2 702 Meteorologické idlo QAC910 Bezdrátové idlo pro snímání venkovní teploty a atmosférického tlaku Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, jednosmrn) Bateriové napájení bžn dostupnými lánky 2x 1.5

Více

Sematic: Obsah: 1. P EDMLUVA str. 5 2. VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SE ÍZENÍ A ÚDRŽBU DVE Í SEMATIC

Sematic: Obsah: 1. P EDMLUVA str. 5 2. VYBAVENÍ NUTNÉ PRO INSTALACI, SE ÍZENÍ A ÚDRŽBU DVE Í SEMATIC Sematic: Smlouva o utajení: Všechny náležité informace, myšlenky, návody a know-how, jsou dvrné a jsou výluným vlastnictvím spolenosti Sematic. Nesmí být kopírovány nebo jakkoli dále rozšiovány v jakékoliv

Více

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort

Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Návod na montáž, obsluhu, a údržba na el.pohony NovoPort Tento návod na montáž, obsluhu a údržbu peliv uschovejte po celou dobu užívání vrat. 1 Návod na montáž Ped montáží dkladn protte! Montáž mže provádt

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UŽIVATELSKÝ NÁVOD Pojízdný stojan motor skládací 26922 NOSNOST 680 kg UPOZORNNÍ PED POUŽITÍM STOJANU SI POZORN PETTE A NÁSLEDUJTE VŠECHNY UPOZORNNÍ A INSTRUKCE. NEPEKRAUJTE POVOLENOU NOSNOST. POUŽÍVEJTE

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk. Obj..: 23 25 60 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 23 25 60 www.conrad.sk Obj..: 23 25 60 Vhodné pre deti od 3 rokov! Vážení zákazníci! Koup dálkov ízeného modelu bylo velmi dobré rozhodnutí. Jsme

Více

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte!

Návod k obsluze. Pam ové tla ítko. Tento návod uschovejte! Návod k obsluze CZ Pamové tlaítko Tento návod uschovejte! Obsah Záruka...2 Bezpenostní pokyny...3 Popis tlaítek a ukazatel...4 Všeobecné informace...5 Použití k urenému úelu...5 Montáž / pipojení...5 Popis...7

Více

ídící jednotka A60 Návod k instalaci a obsluze www.kovopolotovary.cz

ídící jednotka A60 Návod k instalaci a obsluze www.kovopolotovary.cz ídící jednotka A60 Návod k instalaci a obsluze www.kovopolotovary.cz A60 Rejstík: strana 1 Upozornní 3 2 Popis výrobku 4 2.1 Provozní limity 5 2.2 Typický systém 5 2.3 Seznam kabel 5 5 Programování 11

Více

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití

Sklo-keramická vestavná varná deska. Návod k použití Sklo-keramická vestavná varná deska Návod k použití 1. Popis a rozmry výrobku (výbava dle modelu) 1-4 Sklokeramické plotny 5 Dotykový ovládací panel 2 Duální plotna 1. stupe 6 Sklokeramický povrch 3 Duální

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

B 300/B 600. Návod k použití a obsluze. Elektromechanický pohon pro křídlové brány

B 300/B 600. Návod k použití a obsluze. Elektromechanický pohon pro křídlové brány Automatizační technika pro brány, vrata a vjezdy Návod k použití a obsluze Elektromechanický pohon pro křídlové brány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si

Více

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ

BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ BAREVNÁ VENKOVNÍ KAMEROVÁ JEDNOTKA DRC-4CP NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ DOMÁCÍ VIDEOVRÁTNÝ 1. Obsah dodávky Po otevení krabice se doporuuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 1x hlavní kamerová

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SKLOKERAMICKÁ DESKA KH 19X, KH 21X, KH 77X, KH 15X, KH 73 X NO 27/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš spotebi. Prosíme, ped použitím

Více

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení

.Obsah. 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení .Obsah 1 UPOZORNNÍ 1.1 Úvod 1.2 Obecná upozornní 1.3 Doprava, manipulace se zaízením, vybalování zaízení 1.4 Bezpenostní opatení 2 INSTALACE 2.1 Informace pro technika provádjícího instalaci 2.2 Umístní

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 81 40 20 www.conrad.sk Obj..: 814 020 Tento návod k obsluze je souástí výrobku. Obsahuje dležité pokyny k uvedení pístroje do provozu a k jeho obsluze.

Více

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny.

Návod k instalaci a obsluze. Návod k instalaci a obsluze. Mycí stroje nádobí a skla ada Classeq Eco, Hydro a Duo. Bezpe nostní pokyny. Návod k instalaci a obsluze Návod k instalaci a obsluze Mycí stroje Classeq Bod Název Strana 1 Bezpe nostní pokyny 1 2 Mycí stroj 2 3 Instalace 2-4 4 Uvedení do provozu 5-7 5 Provoz 7-10 6 išt ní 11-12

Více

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC

Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Technický list Vydání02/06 Identifikaní.: Verze. 01 Aplikaní pístroj na plošné pokládání lepidla SikaBond T52 FC Construction Popis výrobku S m je možné pokládat lepidlo SikaBond - T52 FC souasn ze tí

Více

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM

CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23. Návod k obsluze a montáži. Teplotní monitorovací relé ady CM CM-TCS.11, CM-TCS.12, TM-TCS.13 CM-TCS.21, CM-TCS.22, TM-TCS.23 Návod k obsluze a montáži Teplotní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace

Více

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD

Víceú elový vysava. Návod k obsluze. model 440. Makita Corporation Anjo, Aichi Japan Made in Japan ZJIŠ OVÁNÍ A ODSTRA OVÁNÍ ZÁVAD ZJIŠOVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ ZÁVAD ZÁVADA PÍINA OPRAVA Vysava se nespouští Výpadek elektrického napájení Vadný kabel, spína nebo motor Zkontrolujte zásuvku Obrate se na centrum technické pomoci Z mížky výstupu

Více

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s

Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s 4 465 Spojité regulaní ventily v PN16 z nerezové oceli s magnetickým pohonem MXG461S... Krátká pestavovací doba (1 s), vysoké rozlišení zdvihu (1 : 1000) Ekviprocentní nebo lineární charakteristika (volitelná)

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972

UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 UŽIVATELSKÝ NÁVOD PÍSKOVACÍ KABINA 220L 26972 Prvním použitím tohoto výrobku uživatel svou svobodnou vlí stvrzuje, že tento manuál ádn prostudoval, pochopil všechny náležitosti a seznámil se se všemi riziky

Více

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE.

Verze 1-2012 ÚVOD APACHE ELITE, APACHE ELITE. Verze 1-2012 ÚVOD Gratulujeme Vám k nákupu elektrokola APACHE ELITE, které Vám dopeje nevšední cyklistický zážitek zdoláváním velkých dávek kilometr s potšením z cyklistiky a z pohodlné jízdy. Prosím mjte

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/589346 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB PRO C5500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VARNÉ PLYNOVÉ DESKY SAMOSTATNÉ KH 95 XL, KH 70 X, 64 GX Vážený zákazníku, dkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Toto je nový, peliv zkonstruovaný výrobek, vyrobený z materiál

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Stavební návod BLADE XL www.freeair.cz Strana.: 1 / 5

Stavební návod BLADE XL www.freeair.cz Strana.: 1 / 5 BLADEXL Vážený zákazníku zakoupil jste si model BladeXL ped stavbou si dkladn pette stavební návod a ujistte se, že postupu rozumíte. Pípadn kontaktujte výrobce nebo vašeho dealera. Seznam díl: Název dílu

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Návod k montáži a použití

Návod k montáži a použití Nosi na jízdní kola na tažné zaízení - Uebler F32-XL, na 3 jízdní kola, obj.è. 5750 - Uebler F42, na 4 jízdní kola, obj.è. 5740 Návod k montáži a použití M+P-25A-0073 k Nosi na jízdní kola na tažné zaízení

Více

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA

PLYNOVÝ GRIL MADEIRA PLYNOVÝ GRIL MADEIRA GP01001 Pracovní tlak Spoteba Výkon Rozmr grilovací desky Topné medium 30mbar 270 g/h 3,5kW 49 x 38 cm Propan-butan Ped použitím si pozorn pette návod k použití!!! POZOR: Vždy používejte

Více

Butanová pájecí souprava POOL Piezo

Butanová pájecí souprava POOL Piezo MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Butanová pájecí souprava POOL Butanová pájecí souprava POOL Piezo Typ KP01001 Typ KP01001P Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk. Obj..: 750 940 SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 09 40 www.conrad.sk Obj..: 750 940 Vážení zákazníci! Gratulujeme vám k výbru této barevné podvodní kamery. Abyste produkt uchovali v dobrém stavu

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 04 90 www.conrad.sk Tento kvalitní kouový hlási funguje na principu rozptylovaného svtla. Hlasitý výstražný tón [s akustickým tlakem ve vzdálenosti

Více

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8

Obsah. 1. Úvod Bezpenostní pokyny Popis ovládacích prvk a indikátor Specifikace... 8 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpenostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvk a indikátor...5 3-1. Popis pístroje... 5 3-2. Popis tlaítek... 6 3-3. LCD displej. 7 4. Specifikace... 8 4-1. Obecná specifikace.....

Více

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie s nosným prvkem omítky

Obsah. Všeobecné pokyny. Upozorn ní HELLA Venkovní žaluzie s nosným prvkem omítky Tento návod je poteba ped montáží a používáním peíst! Obsah Upozornní HELLA Venkovní žaluzie s nosným prvkem omítky... Všeobecné pokyny... CE Oznaení... Bezpenostní pokyny... Ped montáží... 5 : Náadí na

Více

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ ADRESNÝ VIDEOVRÁTNÝ DIGITÁLNÍ SYSTÉM MONITOR APV-4CME/2 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Upozornní! Tento výrobek je souástí adresného digitálního videovrátného. Nemže být tedy zapojen do analogového systému!

Více

MOVIDRIVE M!ni" pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky

MOVIDRIVE M!ni pro pohony Dodatek k návodu k obsluze. 1 Podporované typy p#ístroj$ 2 Montáž volitelné, dopl%kové desky Tato informace nenahrazuje podrobný návod k obsluze! Instalaci provádí pouze specializovaný elektrotechnický personál, jenž dbá na dodržování platných bezpe"nostních p#edpis$ a návodu k obsluze! 1 Podporované

Více

TT2L a TT2D POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Modul zabudovaného pijímae

TT2L a TT2D POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Modul zabudovaného pijímae Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 Prosek, IO: 25351851, DI: CZ25351851 tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz TT2L a TT2D Modul zabudovaného pijímae POKYNY

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk

Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 34 02 86 www.conrad.sk Obj..: 34 02 86 erná barva 34 02 87 stíbrná barva 34 02 93 barva buk Kompaktní rozmry, kvalitn provedená a masivní skí z MDF

Více

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco

C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco NÁVOD PRO OBSLUHU C4000 Micro, C4000 Basic Plus, C4000 Basic, C4000 Eco Bezpenostní sv$telný záv$s CZ Návod pro obsluhu Tato p1íru3ka je chránna podle autorského práva. Všechna z toho vyplývající práva

Více

Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301)

Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301) MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Prmyslový vai MEGA ZEUS (Vulcano 301) Prmyslový vai TRINO Typ VP02001 Typ VP02006 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem

Více

Návod k obsluze a montáži

Návod k obsluze a montáži Návod k obsluze a montáži Trojfázové relé pro monitorování napájení sít, ada CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace ke všem typm této výrobkové ady a nebere v úvahu

Více

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008

Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP) Typ VP02008 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3) Typ VP02006 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3T) Typ VP02007 Víceúelový vaidlový hoák TRINO (Powerfire 3TP)

Více

Propan-butanový RUNÍ HOÁK Typ 2258, 2259, 2260, 2261 Propan-butanový RAMPOVÝ HOÁK Typ 2270 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2275

Propan-butanový RUNÍ HOÁK Typ 2258, 2259, 2260, 2261 Propan-butanový RAMPOVÝ HOÁK Typ 2270 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2275 MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanový RUNÍ HOÁK Typ 2258, 2259, 2260, 2261 Propan-butanový RAMPOVÝ HOÁK Typ 2270 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA Typ 2272 Propan-butanová OHÍVACÍ SOUPRAVA

Více

Regulaní servopohon pro otopná tlesa

Regulaní servopohon pro otopná tlesa 2 700 Regulaní servopohon pro otopná tlesa SSA955 Bezdrátov ízený servopohon pro termostatické ventily Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Bateriové napájení bžnými lánky 1.5 V velikosti

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Návod k obsluze a údržb

Návod k obsluze a údržb Návod k obsluze a údržb VAROVÁNÍ Tyto jednotky jsou ureny POUZE pro použití v prmyslových systémech vedení stlaeného vzduchu. NEJSOU URENY pro jiné pracovní látky, než je okolní vzduch. Pívodní vzduch

Více

SOON POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Tento manuál je uren pouze pro montážní firmy. Kovomat H+H s.r.o. Pokyny a upozornní pro montáž

SOON POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ. Tento manuál je uren pouze pro montážní firmy. Kovomat H+H s.r.o. Pokyny a upozornní pro montáž Závodu Míru 306/184, 360 17 Karlovy Vary, I: 03522865, DI: CZ03522865 tel.: +420 608 080 108, e-mail: info@kovopolotovary.cz, www.kovopolotovary.cz SOON POKYNY A UPOZORNNÍ PRO MONTÁŽ Tento manuál je uren

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD TMB PS 031 SPOJOVACÍ - TAŽNÉ ZAÍZENÍ. pro automobily 1 VW Golf IV. Hatchback (4x2) (1997 2004) VW Golf IV. Variant (4x2) (1999 2005) VW Bora. Sedan (4x2) (1998-2005) ŠKODA Octavia I. Hatchback/Combi (4x2) (1996 - ) AUDI A3 (4x2) (1996 4/03) SEAT Toledo (1999-2004)

Více

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4

4 Užívání elektrického ru ního ná adí a souvisejících elektrických p edm... 4 Unipetrol RPA, s.r.o. HSE&Q Užívání elektrického runího náadí a souvisejících elektrických pedm N 11 007 Norma je závazná pro všechny subjekty (fyzické i právnické osoby), které užívají, udržují, kontrolují

Více

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování

ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee. Instalaní návod + programování ABLOY DA460 Automatický dvení pohon pro kídlové dvee Instalaní návod + programování Obsah: Možné varianty dodávky Obecné informace Popis a provoz zaízení Funkce hlavního vypínae a programového pepínae

Více

Propan-butanové topidlo BRI

Propan-butanové topidlo BRI MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové topidlo BRI Typ TB01005 Dležité Peliv si pette tento návod k obsluze, abyste se dobe seznámili se spotebiem ped jeho pipojením k LPG lahvi na plyn.

Více

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..:

SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: Obj..: SK - N Á V O D N A M O N T Á Ž A O B S L U H U : Obj..: 75 05 54 www.conrad.sk Obj..: 750 554 Tato ernobílá monitorovací kamera se štrbinovým objektivem, s mikrofonem a s obrazovým senzorem SONY CCD, která

Více

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky

Technické údaje podle EN/IEC 61557-1 CM-IWS.1 CM-IWS.2 Krytí: pouzdro svorky CM-IWS.1 CM-IWS.2 Návod k obsluze a montáži Izolaní monitorovací relé ady CM Pokyn: tento návod k obsluze a montáži neobsahuje všechny podrobné informace o všech typech této výrobkové ady a nemže si také

Více

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI

Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI Jet - pohon pro křídlové brány Samosvorný převodový pohon pro křídlová vrata NÁVOD K MONTÁŽI 1 - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Výrobce neručí za žádné škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů v tomto návodu nebo

Více

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066

Vaše uživatelský manuál DE DIETRICH DKA866M http://cs.yourpdfguides.com/dref/3184066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz

SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz SUPER-TYKOLKY.cz s.r.o., pímý dovozce ATV, Žižkova 155, 411 55 Terezín, Tel. 411 131 040,www.super-ctyrkolky.cz Pedmluva Dkujeme Vám za zakoupení motocyklu BAOTIAN, model BT49QT-20A2, který byl vyvinut

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Propan-butanové mobilní topidlo RELAX. Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Hot Spot Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Blue Flame

Propan-butanové mobilní topidlo RELAX. Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Hot Spot Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Blue Flame MEVA a. s. Roudnice n.l. Návod k obsluze Propan-butanové mobilní topidlo RELAX mini Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Propan-butanové mobilní topidlo RELAX Hot Spot Propan-butanové mobilní topidlo

Více

Microlife BP A150 AFIB

Microlife BP A150 AFIB Europe / Middle-East / Africa Microlife AG Espenstrasse 139 9443 Widnau / Switzerland Tel. +41 / 71 727 70 30 Fax +41 / 71 727 70 39 Email admin@microlife.ch www.microlife.com Asia Microlife Corporation.

Více

ada S-913 návod k obsluze

ada S-913 návod k obsluze ada S-913 návod k obsluze Strana 1/8 Úvod 1. Systém se dodává v základním provedení (sada) 1 ks kamera S913CAL a 1 ks monitor S913MBV vetn napájecího zdroje, nebo samostatn kamera s jedním nebo dvmi tlaítky

Více

Návod na obsluhu COR 1 TWU 5 407 EM COR 1

Návod na obsluhu COR 1 TWU 5 407 EM COR 1 Návodnaobsluhu COR1TWU5 407EM COR 1 04/2009 1. Všeobecnéinformace TentonávodjedodávánkerpacímuzaízenífirmyWILOPrahas.r.o.Jehonedílnousouástí jsousamostatnénávodynaerpadlatypu TWU/TWI aídícískín SIRIO.Pedjakoukoliv

Více

Návod k použití. "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Návod k použití. () 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk Návod k použití insportline NEPTUN!"# "$%&'()*+",&(" -!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 Dkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Akoliv vynakládáme

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2. tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace

NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2. tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace tte tento návod pozorn, obsahuje dležité bezpenostní informace NÁVOD k OBSLUZE SHINERAY XY350 ST-2 1 Úvod Dkujeme Vám za nákup tykolky Shineray XY350ST-2 Tento manuál obsahuje hlavní údaje, základní konstrukci

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837

UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prodloužený servisní zvedák 10t, s nožní pumpou 26837 DLEŽITÉ: TENTO UŽIVATELSKÝ NÁVOD SI PELIV PETTE, ABY JSTE ZAJISTILI BEZPENÉ A EFEKTIVNÍ POUŽITÍ TOHOTO ZAÍZENÍ. UPOZORNNÍ!!! 1. Toto

Více

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí:

Návod k obsluze náezového stroje F xx1 M. Návod k obsluze. Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: Návod k obsluze náezových stroj F 251M - F 301M Servis záruní, pozáruní, preventivní a poradenskou innost provádí: servisní stedisko spolenosti S&K Kontakt, Tuanka 115, 627 00 Brno tel.: 545 424 360, servis@skkontakt.cz

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více