Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734556"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC DP150FP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PANASONIC DP150FP v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití PANASONIC DP150FP Návod k obsluze PANASONIC DP150FP Uživatelská příručka PANASONIC DP150FP Příručka pro uživatele PANASONIC DP150FP Návod na použití PANASONIC DP150FP Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP

2 Abstrakt manuálu: Kontrola Údrzba Vyhotovování kopií Informace o kopírovacím stroji Pehled základních funkcí s Kopírování v plné velikosti Ovládací panel 141% A5 100% FLS B4 A4 FLS B4 A4 A4 A5 A5 ZOOM (50~200%) ENERGY SAVER CLEAR/STOP DP-150 PHOTO AUTO 82% 71% 2SIDED START DARK 58% LIGHT 10 1 Zalozte pedlohu 1 Zvolte,,100%" 2 Pocet kopií 3 Stisknte tlacítko Start Zapnte síový vypínac Zalozte papír (viz stranu 18) 4 s Zalození pedlohy A5R A4R FLS B4 s Vodítko pedlohy Pedlohu zalozte podle vodítka. Tiskem dol na expozicní sklo. Pokud pedlohu umístíte na expozicní sklo nesprávn, mze na kopii cást obrazu chybt. A5R A4R A5R A4R FLS B4 s Pokud expozici nastavujete manuáln: Kopírovací stroj je vybaven rezimem automat. ízení expozice, takze manuální nastavení budete potebovat jen zídka. PHOTO AUTO FLS B4 DARK Chcete-li kopírovat fotografie a polotónové pedlohy, stisknte tlacítko Photo. Chcete-li kopírovat s rezimem automatického ízení expozice, stisknte tlacítko Auto. Chcete-li kopírovat pedlohy, na nichz je slabý obraz, stisknte tlacítko Dark (ztmavit). Chcete-li kopírovat pedlohy, které mají barevné pozadí, stisknte tlacítko Light (zesvtlit). LIGHT Normální poloha POZNÁMKA Jakmile vyhotovíte 200 kopií, vyjmte je z výstupního zásobníku. 2 Obsah Informace o kopírovacím stroji Bezpecnostní upozornní/energy Star 4 Cásti stroje Píprava stroje s Vnjsí a vnitní cásti stroje...7 s Ovládací panel s s s s Ped pípravou stroje Uvolnte skener / Vyjmte pepravní cásti..

3 11 Zalození kazety s tonerem.12 Zalození papíru Funkce rezim...14 Vyhotovování kopií Základní funkce s s s s Kopírování v plné velikosti...2 Kopírování se zmensováním nebo zvtsováním...

4 15 Zoom 16 Bocní podavac...17 Údrzba Spotební materiál s s s s s Doplování papíru Zmna formátu papíru..19 Výmna kazety s tonerem...

5 ..20 Výmna jednotky válce Odstraování chybn podaného papíru. 22 Kontrola Odstraování potízí 24 Dalsí Technické údaje / Seznam spotebního materiálu 27 3 Obsah Bezpecnostní upozornní/energy Star Pro vasi bezpecnost s Bezpecnost pi práci s laserovým zaízením Pozor V tomto stroji se pouzívá laser. Budete-li pouzívat jiné postupy, nez jaké jsou uvedeny v této pírucce, mzete se vystavit nebezpecnému záení. s Varovné stítky Kopírovací stroj DP-150 odpovídá clánku 2 programu Energy Star, který vydala Agentura na ochranu zivotního prostedí. Tento program specifikuje urcitou spotebu energie a zpsob pouzívání standardních kopírovacích stroj. Tyto kopírovací stroje se po urcité dob necinnosti automaticky vypnou. Pouzíváním kopírovacích stroj, které odpovídají norm Energy Star, se snizuje spoteba energie, coz je prospsné pro zivotní prostedí. Je mozné pouzívat vysoce kvalitní papír o hmotnosti g/m2 (v bocním podavaci g/m2). Pro dosazení optimální kvality kopií je zásadní, abyste v tomto kopírovacím stroji pouzívali originální toner Panasonic. Instalace s Kopírovací stroj by neml být umístn v níze uvedeném prostedí: Prostedí s mimoádn vysokou nebo nízkou teplotou a vlhkostí. Doporucená okolní teplota: 1030 C. Relativní vlhkost: 3080%. Místa, kde by mohlo docházet k náhlým zmnám teploty a vlhkosti. Prostedí, kde není zajistno dobré vtrání. Prostedí, kde dochází k emisím chemických výpar. Prostedí, kde dochází k silným vibracím. Prostedí s nestabilní nebo nerovnou podlahou. 5 Bezpecnostní upozornní Energy Star Bezpecnostní upozornní Vtrání místnosti Kopírovací stroj by ml být umístn v dobe vtrané místnosti, aby se minimalizovala hustota ozónu ve vzduchu. PRO VASI BEZPECNOST Ke kopírovacímu stroji je dodávána tvarovaná zástrcka se temi vývody. V zástrcce se nachází pojistka s povoleným zatízením 13 A. Pokud pojistku musíte vymnit, ujistte se, ze nová pojistka je vyrobena na zatízení 13 A a ze byla schválena podle normy ASTA nebo BSI, BS1362.

6 Ovte, zda se na plásti pojistky nachází znacka ASTA ASA nebo znacka BSI. jste na pochybách, vyhledejte odbornou pomoc. Vodice jsou oznaceny následovn: Zelená a zlutá: zemnní Modrá: nulový vodic Hndá: zivý vodic Pokud barevné vodice neodpovídají barevnému znacení na vývodech zástrcky, postupujte následovn: Zelenozlutý vodic musí být na zástrcce pipojen k vývodu oznacenému písmenem E nebo symbolem zemnní,, " nebo oznaceném barvou ZELENOU ci ZELENOU A ZLUTOU. Modrý vodic musí být na zástrcce pipojen k vývodu oznacenému písmenem N nebo oznaceném barvou CERNOU. Hndý vodic musí být na zástrcce pipojen k vývodu oznacenému písmenem L nebo oznaceném barvou CERVENOU. Výmna pojistky: Kryt pojistky otevete sroubovákem a pojistku vymte. N 6 Cásti stroje s Vnjsí cásti Výstupní zásobník Ovládací panel Expozicní sklo Pravý kryt Tlacítko Napový vypínac Bocní podavac Pi uzavírání pravého krytu tlacte zde Pední panel Zapnuto Vypnuto Zásuvka papíru (viz stranu 13, 18, 19) s Vnitní cásti Otocný knoflík (viz stranu 23) Kryt zapékací (fixacní) jednotky (viz stranu 22) Kazeta s tonerem (viz stranu 12, 20) Jednotka válce (viz stranu 21) Povrch válce Nedotýkat se! Penasecí válec Nedotýkat se! 7 Cásti stroje Vnjsí a vnitní cásti stroje Cásti stroje Ovládací panel Indikátor rezimu Auto/Foto (viz stranu 2) Tlacítko k volb rezimu Auto/Foto (viz stranu 2) 141% A5 100% FLS B4 A4 FLS B4 A4 A4 A5 A5 DP-150 PHOTO AUTO 82% 71% 2SIDED DARK 58% LIGHT Tlacítko pro nastavení expozice (viz stranu 2) Tlacítko % (viz stranu 15) Indikátor expozice ( : Normální poloha) (viz stranu 2) Tlacítko zdroje papíru Stisknte je k volb zásuvky nebo bocního podavace Stisknutím tlacítka pro nastavení expozice se bude indikátor mnit níze uvedeným zpsobem. Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP

7 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) DARK LIGHT Normální TMAVÉ nastavení Tmavjsí Svtlejsí SVTLÉ 8 Cásti stroje Tlacítko rezimu Úspora energie (viz stranu 14) Pocitadlo Zobrazuje pocet kopií a chybové kódy (viz stranu 24) Tlacítko Clear/Stop Stisknutím zastavíte probíhající kopírování nebo vynulujete pocitadlo ENERGY SAVER CLEAR/STOP START ZOOM (50~200%) 10 1 Tlacítka Zoom (Viz stranu 16) Numerická tlacítka Tlacítko Start Význam symbol Vymnit jednotku válce (viz s Do otvor v zásuvce zasute vodicí listu pro píslusný formát papíru, který budete pouzívat. Zalozte papír. Az 250 list. Nepeplujte pes zarázku. Vodicí listu papíru posute smrem k okraji papíru. Zásuvku zasute zpt do stroje. Indikátor peplnní Jednostranná kopie POZOR takovém pípad zásuvku zcela zasute. Chcete-li zmnit formát papíru pro zásuvku, viz stranu Píprava stroje Píprava stroje Funkce rezim s Rezim úspory energie / Rezim automatického vypínání Rezim úspory energie Aktivace rezimu Stisknte tlacítko Energy Saver (Úse pravý kryt. Vyjmte chybn podaný papír. Pokud je chybn podaný papír v zapékací jednotce: Otevete zapékací jednotku. Vyjmte chybn podaný papír. Pozor: Oblast zapékací jednotky mze být horká. Uzavete pravý kryt (viz stranu 7). 3 4 POZOR stav jest jednou a vyjmte veskerý chybn podaný papír. Nedotýkejte se povrchu válce, abyste ho neposkrábali. 22 Údrzba Odstraování chybn podaného papíru s Oblast výstupu papíru 141% A5 100% FLS B4 A4 FLS B4 A4 A4 A5 A5 82% 71% 58% Indikátor chybn podaného papíru Indikátor bude svítit, dojde-li k chybnému podání papíru POZOR Pravý kryt Tlacítko Otevete bocní podavac. Stisknte tlacítko. Otevete pravý kryt. Bocní podavac Otevete pední panel. Otácejte otocným knoflíkem. Vyjmte chybn podaný papír. Uzavete pední panel. Uzavete pravý kryt (viz stranu 7). ) Doplte papír. ) Odstrate chybn podaný papír. jej. Objevuje se na displeji symbol,,p##"? Pozn.: Symbol,,##" na displeji znamená, kolik kopií je jest teba vyhotovit. Kopírování bylo peruseno jednou z níze uvedených pícin: 1. Papír Pokud se rozsvítí indikátor pro doplnní papíru, doplte papír. 2. Kazeta s tonerem Pokud bliká indikátor pro výmnu toneru, vymte kazetu s tonerem. 3. Chybn podaný papír. Pokud se rozsvítí indikátor chybn podaného papíru, vyjmte chybn podaný papír. Stroj vypnte a pak jej opt zapnte. Jestlize chybový kód petrvává, kontaktuje autorizovaný servis Panasonic. Svítí na displeji indikátor chyby typu E#-##? Na kopiích není obraz Na kopiích není zádný obraz. Zkontrolujte, zda je nainstalována kazeta s tonerem. 24 Odstraování potízí Kontrola Na kopiích jsou skvrny Cinnost Je znecistno expozicní sklo kopírovacího stroje nebo jeho kryt? Vycistte expozicní sklo nebo kryt. nakonec setete suchým hadíkem. tlacítko. Otevete pravý kryt. Otevete pední panel. Vytáhnte zelený hácek z kazety s tonerem. Vyjmte kazetu s tonerem. Vyjmte jednotku válce vytáhnte ji za rukoje se zeleným stítkem. Prvek k cistní korony (výchozí poloha) Prvkem (zeleným) k cistní korony posouvejte nkolikrát tam a zpt. Prvek k cistní korony nakonec vrate do výchozí polohy. Zasute zpt jednotku válce. Rukoje Znovu zasute do stroje kazetu s tonerem. Zatlacte na zelenou rukoje, az zaklapne. Uzavete pední panel. Uzavete pravý kryt (viz stranu 7). Uzavete bocní podavac. 26 Technické údaje Seznam spotebního materiálu s Technické údaje Konfigurace: Proces kopírování a tisku: Proces: Rozlisení: Rychlost zhotovování vícenásobných kopií: Maximální velikost pedlohy: Formát kopie: Reprodukcní mítka pro zmensení: Reprodukcní mítka pro zvtsení: Podávání papíru: Stolní Metoda elektrostatického tisku pomocí laseru Nový toner Mgnfine s vysokou rozlisovací schopností Max. Cca list DLEZITÉ INFORMACE Pokud budete pozadovat njaké informace, spotební materiál nebo servisní sluzbu, vzdy uvádjte model svého kopírovacího stroje a jeho sériové císlo. Stítek s oznacením modelu a sériovým císlem se nachází na zadní stran stroje. Tyto údaje si mzete pro pozdjsí pouzití zanést do níze uvedených kolonek. C. modelu Sériové c. Datum zakoupení Prodejce Adresa Telefon ( ) Telefon dodavatele spotebního materiálu ( ) Telefon servisu ( ) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Central P.O. Box 288, Osaka , Japan Vytistno v Ceské republice PCS000511UP. Vaše uživatelský manuál PANASONIC DP150FP

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M550/620U/N http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289959 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/591833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA MAGICOLOR 7300. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323

Vaše uživatelský manuál HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER http://cs.yourpdfguides.com/dref/907323 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PHOTOSMART A820 HOME PHOTO CENTER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PHOTOSMART

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION ZE4925EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4163145 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843

Vaše uživatelský manuál CANON FAX-JX510P http://cs.yourpdfguides.com/dref/2378843 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074

Vaše uživatelský manuál SIEMENS GIGASET AL140 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4569074 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SIEMENS GIGASET AL140. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie.

Zvolte moznost > a motiv > Pozadí nebo Barva zvýraznní.. 24 Základy Tip: Kdyz pouzijete tmavsí pozadí, usetíte energii baterie. Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320

Vaše uživatelský manuál PHILIPS SPF4328 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3446320 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418

Vaše uživatelský manuál HP MP3130 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920418 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC

MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MCCULLOCH MEL 235+CHAIN OIL (ELECTRAMAC 235;. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867

Vaše uživatelský manuál ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1257867 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ABBYY SOFTWARE FINEREADER 9.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ABBYY SOFTWARE

Více

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S)

PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) PROVOZNÍ NÁVOD UPS PROTECT C. PROTECT C. 6000 (S) PROTECT C. 10000 (S) 2 Dkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit UPS PROTECT C od AEG Power Solutions. Zde uvedené bezpenostní pokyny jsou dležitou souástí

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Průvodce snadnou obsluhou

Průvodce snadnou obsluhou Průvodce snadnou obsluhou OBSAH Předmluva Rozdělení příruček... Co všechno tento stroj dokáže...3 Ovládací panel...5 Funkce kopírování Zhotovení kopie...7 Základní kopírovací...9 Volitelné kopírovací...3

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745

Vaše uživatelský manuál LG 42PG1000 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1211745 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka

Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Řada HP LaserJet M1120 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného souhlasu

Více

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE Referenční průvodce Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití. ČESKÁ VERZE ir2022/ir2018 Referenční průvodce

Více

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523

Vaše uživatelský manuál HP SERVER TC2110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/882523 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SERVER TC2110. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP SERVER TC2110 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8 USB 5. Paralelní 1,8 LAN 15. Předmluva > 2 Předmluva Bylo vyvinuto maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce také nemůže zaručit,

Více