2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2006/2007. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2006/2007. Výroční zpráva"

Transkript

1 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce /7

2 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Výroční zpráva o činnosti. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí školní rok /7 Název: Sídlo:. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Husovo náměstí, 9 Rakovník Zřizovatel: Město Rakovník, právní forma - obec, statutární zástupce: Ing. Zdeněk Nejdl, starosta IČO: 9 Od roku 99 je škola právní subjekt - příspěvková organizace, statutární zástupce: Miroslav Plincner, ředitel školy. IČO: 798 Zařazení do sítě škol: rozhodnutím Školského úřadu v Rakovníku s účinností od dne Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení:.. Součásti školy:. základní škola IZO: školní družina IZO: 9 Zpráva zpracována ke dni: Vypracoval: Miroslav Plincner Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:?? Podpis: Razítko:

3 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 OBSAH I. Výroční zpráva o činnosti školy. Charakteristika školy. Organizace školy.. Celkový přehled tříd a prostorů k výuce.. Přehled tříd, třídních učitelů, počtu žáků na začátku a na konci šk. roku /7. Vzdělávací program a učební plány. Personální a odborné zajištění.. Přehled o zaměstnancích školy.. Aprobovanost výuky v jednotlivých předmětech.. Metodické skupiny.. Vzdělávání pedagogických pracovníků. Přehled o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků.. Přehled prospěchu.. Přehled chování.. Další aktivity školy.. Výlety a exkurze.. Testy CERMAT. Spolupráce s rodiči, SRPDŠ 7. Školská rada 8. Integrace zdravotně postižených žáků 9. Výsledky přijímacích řízení 9.. Přijímací řízení vycházejících žáků 9.. Výchova k volbě povolání 9.. Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 9.. Výsledky zápisu do. tříd. Přehled pořádání, účasti a výsledků v soutěžích. Školní sněm. Protidrogová prevence. Činnost školní družiny. Výsledky kontrol. Poskytování informací. Vyřizování stížností 7. Závěr Přílohy: č. Tabulka s výsledky dotazníku o návykových látkách č. Ukázky pochvalných listů a pamětního listu II. Zpráva o hospodaření

4 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 I. Výroční zpráva o činnosti školy. Charakteristika školy. základní škola Rakovník poskytuje úplné základní vzdělání. Mnohaletou tradicí jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro talentované žáky od. ročníku. Rovněž tradiční je péče o žáky s vývojovými poruchami učení formou specializovaných tříd tzv. dyslektických a v posledních letech také formou integrace v běžných třídách. Hlavním výchovně vzdělávacím cílem, o který se snažíme, je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Žáka, který je schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan.. základní škola Rakovník je umístěna na konci Husova náměstí. Podle počtu žáků to je třetí největší škola na okrese Rakovník a druhá největší škola ve městě. Její poloha ve středu města a její dobrá pověst zajišťují stálý zájem o přijetí žáků. V roce 99 se zvětšila kapacita školy přístavbou, v níž jsou především odborné učebny. Přístavba nových učeben a nové tělocvičny, která byla dána do provozu v září 99, umožnila zkvalitnit výchovně vzdělávací proces školy.. Organizace školy..celkový přehled tříd a prostorů k výuce Celkový počet tříd :. st,8 Celkový počet žáků k.. 7: Průměrný počet žáků na třídu:. st. 9,8 celkem 8,8 Průměrný počet žáků na třídu po odečtení specializované třídy pro žáky s vývojový mi poruchami učení:. st.,. st.,8 celkem,8 Na. stupni byla specializovaná třída pro žáky s vývojovými poruchami učení (III. D - 9 žáků). Na. stupni byly třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ( VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A - žáků celkem) Žáci podle místa bydliště: Rakovník okolní obce 9 žáků žáků

5 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Učebny a další prostory školy a školní družiny Výuka. 9. ročníku probíhala v budovách školy - Husovo náměstí č.p. (hlavní budova) a Nádražní č. p. ( přístavba). V budově Martinovského č. p. 7 (tzv. Stará pošta) byl umístěn. a. ročník. V ulici Františka Diepolta č. p. (vila v parku) byly umístěny třídy III. D (tzv. dyslektická) a V. D. Hodiny tělesné výchovy byly realizovány ve školních tělocvičnách. ZŠ a. ZŠ a dále na hřišti u sokolovny, zimním stadionu a v bazénu. Stravování žáků bylo zajištěno ve školní jídelně. ZŠ Rakovník na Husově náměstí. Děti zapsané do školní družiny a žáci dyslektické třídy se stravovali v jídelně MŠ v Parku... Přehled tříd, třídních učitelů, počtu žáků na začátku a na konci školního roku /7 I. stupeň Třída k. 9. k.. 7 I. A I. B I. C II. A II. B II. C III. A III. B III. C III. D IV. A IV. B IV. C V. A V. B V. D Celkem.-. třídní učitel/ka I. Weisová L. Martínková M. Dohnalová P. Suk J. Daliborová J. Gebhartová Y. Kršková V. Fišerová B. Holopírková, od.. 7 J. Pavlíčková V. Veverková J. Šváchová M. Závorová Š. Štichauerová R. Zemjanková A. Rajnišová E. Pidrmanová, od..7 Y. Nekolová Učebna Stará pošta Stará pošta Stará pošta A Stará pošta Stará pošta A 9 A A 7 Vila A A A A 8 A Vila

6 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 II. stupeň Třída k. 9. k VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VII. C VIII. A VIII. B VIII. C IX. B IX. C celkem.-9. celkem.-9. Třídní učitel/ka Učebna J. Seemannová T. Dvořáček E. Bricínová J. Kotlík R. Čadková R. Fraňková Ing. M. Píclová D. Moravcová H. Herianová J. Helebrantová I. Vostrá I. Fuksová B 7 B A 7 B 7 A B 7 B B A B B A. Vzdělávací program a učební plány Výuka probíhala podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přehled učebních dokumentů:.-. ročník - Základní škola č.j. 87/ ročník Základní škola č.j. 87/ třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodověd. předm. č.j. 98/9-. stupeň.. ročník učební plán podle programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. j. 87/9- Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty:. Ročník a hodinová dotace ,, 7 celkem 7,, 7 7 Zájmová tělesná výchova hodiny Náboženství vikář církve římskokatolické p. Svoboda

7 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. stupeň. 9. ročník učební plán podle programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. j. 87/ ročník s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RVM) učební plán podle programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. j. 98/9- Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů ročník a hodinová dotace 8. RVM 9. RVM. RVM 7. RVM Celke m Celkem Nepovinné předměty: VIII. A, Francouzský jazyk Volitelné předměty: Praktické činnosti: h VII. B, C Sportovní hry h Informatika + praktikum z přírodopisu + h.. sk. VII. A, B, C Praktikum z českého jazyka h VIII. B, C Sportovní hry Francouzský jazyk Informatika + praktikum z přírodopisu Ruský jazyk h h +h h.. sk. IX. B, C Ruský jazyk Německý jazyk Sportovní hry Informatika + praktikum z přírodopisu Práce s počítačem h h h h h VI. A, B, C 7

8 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 VII. A, B, C Práce s technickými materiály VIII. A, B, C Informatika + provoz a údržba domácnosti Informatika Kroužky: neplacené Košíková - hoši ročník placené keramický h h+h h. Personální a odborné zajištění.. Přehled o zaměstnancích školy Celkový počet zaměstnanců (k.. 7) fyzických osob Z toho pedagogických (k.. 7) fyzických osob Ostatní zaměstnanci (k.. 7) fyzických osob, přepočtených, přepočtených 9,8 přepočtených Přehled o zaměstnancích školy Pedagogičtí pracovníci Poř. číslo Příjmení jméno Titul Délka pedag praxe Funkční zařazení. Plincner Miroslav Brabec Zdeněk Bradáčová Marie Fuksová Irena Weisová Ilona Martínková Libuše Dohnalová Monika Suk Petr Daliborová Jiřina Gebhartová Jitka Kršková Ivona Fišerová Věra Holopírková do.. 7 Blanka ŘŠ M + Tv Vyučuje předměty neaprobovaně vyučované předměty jsou zvýrazněné M ZŘŠ OV+ Tv Ov+Tv nad 9 ZŘŠ Čj + Fj Čj+Fj 9 Čj+ Ov Čj+Ov 8. st. I. A VP, VPK TU IX C TU I. A VPK TU I. B. st. I. B TU I. C. st. I. C 7 TU II. A. st. II. + Ztv TU II B. st. II. B TU II C. st. I. C TU III. A. st III. A TU III. B. st. III. B TU III. C. st. III. C Kvalifikace Abs. Školy 8 Aprobace specializace Vyuč. úvazek celkem 7

9 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Poř. číslo Příjmení jméno Titul Veverková Vlasta Šváchová Jana Závorová Martina Štichauerová Šárka Zemjanková Renata Rajnišová Alena Pidrmanová Eliška Seemannová Jitka Bricínová Eva Dvořáček Tomáš Délka pedag praxe Funkční zařazení Kvalifikace abs. Školy.st.+ speciál. pedagogika. st Vyučuje předměty neaprobovaně vyučované předměty jsou zvýrazněné II. D + spec. Náprava IV. A TU III. D TU IV. A TU IV. B. st. IV. B TU IV. C.st. IV.C TU V. A I. st. V. A TU V. B VPK TU V. D V. B + spec. náprava + Pč V. D SŠ ped..st.+speciál. pedagogika. st. M + Ch M+Ch Rj + Vv Rj +Vv + Rv + Pč TU VI. A VPK TU IX. C VPK Učitel ISŠT Studuje Aj + D Aj + D TU VII. A M + Tv M + Tv TU VII. B Rj+Z Rj + Z 8 TU VII. C Čj + Vv Čj+Vv Př + Pp Př M+Z M+Z Čj + Hv Čj + Hv Rj+Hv+Aj Aj Čj+Ov Čj + Ov + D Tv Tv Aj + Rj Aj + Rj Aprobace specializace Vyuč. úvazek celkem nad Kotlík Jiří Čadková Jitka Fraňková Renata Píclová Miroslava Ing. Moravcová Daniela Herianová Hana Helebrantová Jana Vostrá Iveta Bačáková Radka Blažková Iva Bradáč Marek Dvořáková Šárka Kefurtová Lucie Kliková Běla Křížová Věra Ledvinka Luboš Pechová Jaroslava Polan do.. 7 Jiří Šedivcová Miroslav 7 TU VIII. A Vš země. VPK TU VIII. B Přírodověd. fakulta TU VIII. C VPK TU VPK TU IX. B Učitel 8 Učitel Studující Učitel Aj Aj Učitel Aj + Nj Aj + Nj Učitel Gymnazium Studuje Čj + Aj Aj + Čj nad 9 Učitel M+F F Učitel Čj + Nj Čj + Nj Učitel Gymnázium F + Pč nad nad Učitel Čj+D D Učitel M + Tp Pč+Inf 8 Učitel M + Ch M + Ch 8 9

10 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Poř. číslo Příjmení jméno Titul. Šerá od..7 Miroslava Yvona od.. 7 Nekolová Kronichová Taťána Řehuřková Miluše Kleknerová Miluše Šímová Helena Délka pedag praxe Funkční zařazení Kvalifikace Abs. Školy Aprobace specializace F + Pč Vyučuje předměty neaprobovaně vyučované předměty jsou zvýrazněné Informatika. st.. stupeň Vyuč. úvazek celkem Učitel Učitel studující nad nad 7 V SŠ pedag. V SŠ pedag. 8 V SŠ pedag. V SOU studující 8 Během roku vypomáhali při zástupech důchodci: Zdena Strouhalová, Zdena Šímová, Jindra Pavlíčková, Dana Soldánová. Pí učitelka Yvona Nekolová po návratu z mateřské dovolené zastupovala nejdříve za nemocnou Alenu Rajnišovou (V. B) a od.. 7 za Elišku Pidrmanovou, která odešla do důchodu. Pedagogická praxe září do let do let 7 do let nad let 7 Řada do let do let do let nad let

11 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Ostatní zaměstnanci. Matoušková H Hana. Tobrman TSB Václav 7. Henzl Š Josef 8. Frýbová U Helena 9. Honzíková U Hana. Krejčová U Eva. Fildánová U Marie. Svobodová U Dana. Ptáková U Helena. Švarcová U Eva Pozn. Funkční zařazení: třídní učitel TU, vedoucí předmětové komise ( oboru) VPK, VP výchovný poradce, vychovatel V, hospodářka H, technický správce budov TSB, školník Š, topič T, uklízečka U Zaměstnanci školy květen Horní řada zleva: Jiří Kotlík, Václav Tobrman, Petr Suk, Jitka Gebhartová, Jiřina Daliborová, Věra Křížová, Iva Blažková, Daniela Moravcová, Eva Bricínová, Ing. Miroslava Píclová, Martina Závorová, Monika Dohnalová, Irena Fuksová Prostřední řada: Hana Matoušková, Jitka Čadková, Jaroslava Pechová, Jana Helebrantová, Jitka Seemannová, Alena Rajnišová, Eliška Pidrmanová, Renata Fraňková, Libuše Martínková, Ilona Weisová, Lenka Přibíková Dolní řada: Renata Zemjanková, Blanka Holopírková, Věra Fišerová, Marie Bradáčová, Miroslav Plincner, Zdeněk Brabec, Ivona Kršková, Jana Suková, Šárka Štichauerová, Lucie Kefurtová

12 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Aprobovanost výuky v jednotlivých předmětech Aprobovanost výuky je velmi dobrá na. stupni 97 % na. stupni 79 % celkem. +. stupeň 88 % Aprobovanost na. stupni snižuje výuka Aj (Lucie Kefurtová a Tomáš Dvořáček chybí pouze státnice) a na. stupni výuka rodinné výchovy a fyziky. V = vyučováno A = aprobovaně I. stupeň Ročník..... Předmět V A V A V A V A V A Čj Aj Nj M Prv Přír Vl Pč Hv Vv Tv Celkem ,, 79,, celkem.. V A A% 7 77,, ,, II. stupeň Ročník Předmět Čj Aj Nj M Pč Hv Vv Tv Ch F Př Z D Ov Rv Vp Celkem V A V A V A V A celkem. 9. V A A%

13 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Metodické skupiny Přehled skupin, vedoucích a členů ).. ročník vedoucí: Ilona Weisová členové: J. Daliborová, L. Martínková, J. Gebhartová, M. Dohnalová, P. Suk ).. ročník vedoucí: Alena Rajnišová členové: J. Šváchová,, Š. Štichauerová, B. Holopírková, V. Veverková, P. Suk, V. Fišerová, M. Závorová, E. Pidrmanová, R. Zemjanková, Y. Kršková, V. Veverková ) Matematika. 9. ročník vedoucí: Jitka Seemannová členové: J. Kotlík, M. Plincner, D. Moravcová, M. Šedivcová ) Český jazyk vedoucí: Hana Herianová členové: M. Bradáčová, R. Fraňková, I. Fuksová, J. Suková, L. Kefurtová, V. Křížová, I. Vostrá ) Cizí jazyky. 9. ročník vedoucí: Jana Helebrantová členové: M. Bradáčová, M. Bradáč, I. Blažková, E. Bricínová, J. Čadková, T. Dvořáček, Š. Dvořáková, L. Kefurtová, V. Křížová ) Přírodovědné předměty vedoucí: Miroslava Píclová členové: B. Kliková, J. Seemannová, D. Moravcová, J. Čadková, L. Ledvinka, M. Šedivcová 7) Společenskovědní předměty a estetickovýchovné + zdravý životní styl vedoucí: Irena Fuksová členové: E. Bricínová, R. Fraňková, J. Pechová, Z. Brabec, J. Kotlík, R. Bačáková, J. Polan, J. Suková, H. Herianová, T. Dvořáček, L. Ledvinka, J. Čadková, M. Šerá.. Vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo různými formami. Na pedagogické fakultě dokončují studia Lucie Kefurtová anglický jazyk český jazyk a Tomáš Dvořáček anglický jazyk dějepis. Ostatní učitelé navštěvovali metodické akce pro učitele pořádané Pedagogickým centrem Praha, PC Rakovník a Střediskem služeb školám Kladno. Na škole pracovaly metodické skupiny.

14 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 7 pedagogických pracovníků se zúčastnilo školení počítačové gramotnosti P úvodní školení úrovně P, pedagogických pracovníků absolvovalo první volitelný modul úrovně P a pedagogických pracovníků absolvovalo test SIPVZ školení úrovně Z. Kurz úvodního modulu P vedl ředitel školy a probíhal v počítačové učebně. ZŠ Rakovník. Kurzy absolvovalo dalších pedagogických pracovníků ze škol z okresu Rakovník. Paní učitelka Jana Helebrantová a pan učitel Tomáš Dvořáček působili během celého školního roku jako lektoři Aj pro vzdělávání učitelů rakovnického okresu. Podrobný přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků uvádí následující tabulka. Jméno a příjmení Bačáková Radka Blažková Iva Brabec Zdeněk X.-XII. SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie volitelný modul Bradáč Marek 7.. Pražskou minulostí Pražský hrad Bradáčová Marie 7.. Pražskou minulostí Pražský hrad Bricínová Eva Prázdniny s pedigem 7 Čadková Jitka.. Pražskou minulostí Pražský hrad 8 Daliborová Jiřina 9 Dohnalová Monika Dvořáček Tomáš Datum Akce SIPVZ školení Z - test X. XII. SIPVZ školení P - úvodní Dvořáková Šárka Fišerová Věra Fraňková Renata 8.. Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP Fuksová Irena Využití interaktivní tabule Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP

15 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Jméno a příjmení Gebhartová Jitka Datum Akce Helebrantová Jana 7 Herianová Hana 8.. Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP 8 Holopírková Blanka Prázdniny s pedigem Vánoční ozdoby ze slámy Hračky ze sušených přírodnin Pražskou minulostí Pražský hrad Andělé z pedigu Výroba svíček Hravá a zábavná výchova pohybem 9 Kefurtová Lucie.. SIPVZ školení Z - test X. XII. SIPVZ školení P - úvodní 8.. Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP Kliková Běla Veletrh nápadů učitelů fyziky Kotlík Jiří X.-XII. SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie volitelný modul Kršková Ivona X.-XII. Prázdniny s pedigem SIPVZ Výuka ICT na. stupni ZŠ volitelný modul Vánoční ozdoby ze slámy Hračky ze sušených přírodnin Andělé z pedigu Výroba svíček Křížová Věra.. SIPVZ školení Z - test X. XII. SIPVZ školení P - úvodní Ledvinka Luboš.. SIPVZ školení Z - test X. XII. SIPVZ školení P - úvodní Martínková Libuše Moravcová Daniela.9... Pražskou minulostí Kampa Pražskou minulostí Malá Strana

16 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Jméno a příjmení 7 Pechová Jaroslava 8. Nekolová Yvona Datum.. 7 Akce Hravá a zábavná výchova pohybem 9 Píclová Miroslava Pidrmanová Eliška Plincner Miroslav X.-XII. SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie volitelný modul I. 7-XII.7 Funkční studium I. Polan Jiří Rajnišová Alena Prázdniny s pedigem Vánoční ozdoby ze slámy Hračky ze sušených přírodnin Andělé z pedigu Výroba svíček Suk Petr.... Pražskou minulostí Pražský hrad Pražskou minulostí Malá Strana Šedivcová Mirka.. Využití interaktivní tabule 8 Štichauerová Šárka Hrajeme a zpíváme se s pohádkou Účinný výchovný styl pedagoga Hudba a pohyb dětí na. st. ZŠ Hudba a pohyb dětí na. stupni Český jazyk na. st. v praxi podle ŠVP Hravá a zábavná výchova pohybem 9 Šváchová Jana X.-XII. SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie volitelný modul Využití interaktivní tabule Účinný výchovný styl pedagoga Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP Seemannová Jitka 7 Šerá Miroslava

17 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Jméno a příjmení Veverková Vlasta Vostrá Iveta Datum Akce.. Využití interaktivní tabule Závorová Martina Pražskou minulostí Kampa Pražskou minulostí Pražský hrad Pražskou minulostí Malá Strana Výtvarné techniky Zdobení svíček voskovými plátky Český jazyk na. st. v praxi podle ŠVP Zemjanková Renata Vánoční ozdoby ze slámy Hračky ze sušených přírodnin Výroba svíček Český jazyk na. st. v praxi podle ŠVP Kleknerová Miluše.. X. XII SIPVZ školení Z - test SIPVZ školení P - úvodní Vytváříme vlastní vzdělávací program Vytváříme vlastní vzdělávací program Hudební dílna.. X. XII SIPVZ školení Z - test SIPVZ školení P - úvodní Vytváříme vlastní vzdělávací program Hudební dílna.. 7 Dálkově studující Hudební dílna Weisová Ilona Kronichová Taťána 7 Řehuřková Miluše 8 Šímová Helena Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce /7 zúčastnili celkem 77 vzdělávacích akcí. Menší účast v letošním školním roce byla zaviněna zrušením mnoha plánovaných akcí, na které se přihlásilo málo zájemců. 7

18 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. Přehled o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků.. Přehled prospěchu I. stupeň Třída I. A I. B I. C II. A II. B II. C III. A III. B III. C III. D IV. A IV. B IV. D V. A V. B V. D celkem Vyznamenání. pol.. pol Prospěli. pol.. pol Dostatečné. pol.. pol. Nedostatečné. pol.. pol. II. stupeň Třída Vyznamenání. pol.. pol. Prospěli. pol.. pol. VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VII. C VIII. A VIII. B VIII. C IX. B IX. C Celkem Poznámka: v tabulkách je uveden počet žáků 8 Dostatečné. pol.. pol Nedostatečné. pol.. pol.

19 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Přehled chování I. Třída Pochvaly DTU stupeň DŘŠ Odměny.pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol. I. A I. B I. C II. A II. B II. C III. A III. B III. C III. D IV. A IV. B IV. C V. A V. B V. D celkem Tužky Trička II. stupeň Třída Pochvaly DTU DŘŠ Odměny.pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol. Tužky Trička VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VII. C VIII. A VIII. B VIII. C IX. B IX. C Celkem legenda: DTU důtka třídního učitele, DŘŠ důtka ředitele školy, a zhoršené známky z chování tužky, trička počet za odměnu na závěr školního roku Na konci školního roku bylo žákům za sportovní reprezentaci, reprezentaci v předmětových soutěžích a za výsledky jejich celoroční práce předáno celkem 89 triček s logem školy, 8 propisovacích tužek s logem školy, 7 igelitových tašek s logem školy, pochvalných listů a vzpomínkových listů pro V. A a V. B. 9

20 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Další aktivity školy Další aktivity školy můžeme rozdělit do oblastí, a to vzdělávací, kulturní a sportovní. ) VZDĚLÁVACÍ a) vzdělávací kurzy v rámci VHČ pro žáky školy: keramická dílna b) Neplacené kroužky pro žáky košíková, florbal, gymnastika, atletika c) x ročně (podzim, jaro) dopravní hřiště všechny třídy. stupně ) KULTURNÍ a) Klub mladého diváka pod vedením pí Heriánové a pí Fuksové. b) Výchovné koncerty v KM DDM a KC c) Návštěva divadelních představení Kladno, Praha, Rakovník KC + klub DDM ) SPORTOVNÍ a) b) f) g) kroužek košíkové p. Brabec atletický kroužek p. Suk florbal p. Hamouz gymnastika p. Kotlík.. Výlety, exkurze, muzea, divadelní představení, koncerty PEER aktivisté IX. B, C VI. A, B, C VIII. B, C I. B I. A VIII. A VIII. C VI.A,C, VIII.A,C IX. B IX. C zdravotnický kr. IV. C PEER aktivisté výjezdní seminář - Jesenice. běh Důl Mayrau - exkurze Planetárium Praha Exkurze Porcelánka Stará Role Dětská knihovna Dětská knihovna Úřad práce Rabasova galerie Rabasova galerie Jak jsem se ztratil divadelní představení Praha Dlouhá ulice Úřad práce Rabasova galerie Výlet do Prahy Kampa - výstava Dětská knihovna výjezdní seminář Jesenice. běh VII. A IV. C Úřad práce Rabasova gaelrie Rabasova galerie Rabasova galerie

21 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / VIII. B VII. C IX. B IX. C VI. B IX. B VI. A IV. B KMD IV. B, V. A, B III. C III. A II. B, III. C, D IV. B, C, V. A, B IV. C. 9. ročník.,. roč., III. D IV. B III. C, IV. C, V. A IV. A VI. B. a. ročník. stupeň VII. C IV. A IV. B III. A, IV. C VI. B, C VII. A, B, C ročník 8. a 9. ročník ŠD III.B, C, C VI. B 8. a 9. ročník VI. A. stupeň VII. A, B, C IV. C IV. A III. A, B, C III. B VII. A VII. B IV. A. 8. ročník Rabasova galerie Rabasova galerie Úřad práce Úřad práce Rabasova galerie Rabasova galerie Rabasova galerie Rabasova galerie Praha Planetárium Praha Procházka za památkami Rakovníka Procházka za památkami Rakovníka KM DDM dopravní pořad Exkurze kostel sv. Bartoloměje Dětská knihovna Jak válčili husité vzdělávací program KM DDM Veselé Vánoce vystoupení žáků ZUŠ Knihovna Les v zimě - vycházka Rabasova galerie KM DDM O hodném dřevorubci KC Indonésie výukový program Rabasova galerie Knihovna Knihovna Divadlo v Dlouhé - Praha Divadlo - Kladno Beseda s p. Vaněčkem z Národní protidrogové centrály KC Rakovník - divadelní představení Výchovný koncert Televizní zpívání Divadlo v Dlouhé - Praha Národní muzeum Návštěva muzea TGM Obsluhoval jsem anglického krále-film Muzeum TGM Čert a Káča Exkurze u hasičů Muzeum TGM Muzeum TGM Muzeum TGM Beseda s policejním radou Národní protidrogové centrály panem Vaněčkem Muzeum TGM Planetárium Praha Dětská knihovna Exkurze CHKO Křivoklátsko Hudební pořad v KM DDM

22 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / III. C Karneval v KM DDM VI. A Rabasova galerie I. A, B. C, III.C, D KC Velikonoce aneb vítej jaro, vítej VI. C Rabasova galerie IV. B ExkurzeCHKO Křivoklátsko VII. C Rabasova galerie VI. B Rabasova galerie Beseda s policejním radou z Národní protidrogové centrály panem Vaněčkem, pro rodiče a PEER aktivisty VII. A, VIII. C Divadelní představení Oidipus vladař VII. A Rabasova galerie. a. ročník KM DDM - pohádka IV. B Rabasova galerie VII. B Rabasova galerie III. A, IV. C Muzeum TGM III. C Exkurze CHKO Křivoklátsko VIII. B Rabasova galerie III. A Botanická zahrada IV. B Muzeum TGM. a. ročník Klub DDM balónkový den. a 9. ročník Ave Caesar vzdělávací pořad o antickém Římu IV. C, IX. B Exkurze Praha Staré Město V. A Muzeum TGM Exkurze pivovar Krušovice Rabasova galerie III. B Turistická vycházka VII. B, C Exkurze Mladá Boleslav KMD Divadlo ABC VIII. B Muzeum TGM IX. B Exkurze pivovar Krušovice VI. C, VII. B Přírodní rezervace Františkovy Lázně VII. C Návštěva knihovny.. ročník Jak Ferda - hudební pořad VIII. A Návštěva knihovny. a. ročník Divadlo Spejbla a Hurvínka III. A Exkurze MÚ Rakovník IIII. A Vlastivědná vycházka na Louštín žáků + Bradáčová Poznávací zájezd do Francie. stupeň Oslava Dne dětí IV. B Výstava keramiky v DDM III. A Výstava keramiky v DDM III. C Exkurze čistírna Lužná VII. A, VIII. A Rabasova galerie VI. C Rabasova galerie VIII. B Rabasova galerie. a. ročník Divadýlko Malá čarodejnice VI. A Rabasova galerie VIII. B Exkurze čistírna odpadních vod

23 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 I. C Exkurze Bulovna I. C Přírodovědná výcházka Všechny třídy. stupně navštívily x během roku dopravní hřiště. Všechny třídy uskutečnily školní výlety v rozmezí jednoho až tří dnů. Výjezdní zasedání PEER aktivistů se uskutečňuje již pravidelně v Jesenici u Rakovníka září

24 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. skupina PEER aktivistů měla soustředění v Jesenici v říjnu... výlet zdravotnického kroužku do Prahy Kampa

25 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. IV. B Návštěva chrámu sv. Bartoloměje... IV. B Návštěva chrámu sv. Bartoloměje

26 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Vánoční besídka III. C prosinec.. výukový pořad pro žáky Jak válčili husité

27 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / ročník beseda s panem Vaněčkem s Národní protidrogové centrály Beseda s policejním radou Národní protidrogové centrály panem Vaněčkem a žáky 9. ročníku 7

28 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / Beseda pro rodiče s policejním radou Národní protidrogové centrály panem Vaněčkem.. 7 IV. A exkurze CHKO Křivoklátsko 8

29 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 první pomoc přednáška s praktickými ukázkami pro IV. A a IV. D.. 7 Ave Caesar naučný pořad pro žáky 9

30 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Poznávací zájezd žáků učících se francouzský jazyk do Francie květen 7. Poznávací zájezd žáků učících se francouzský jazyk do Francie květen 7.

31 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Pasování prvňáčků na malé čtenáře květen 7 Červen 7 vyhodnocení výtvarné soutěže vyhlášené Městem Rakovník. Žáci. základní školy se starostou Ing. Zdeňkem Nejdlem

32 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Květen 7 výlet VII. A s třídním učitelem J. Kotlíkem VII. A závěrečný školní výlet Vltava

33 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Závěrečný školní výlet IX. C červen 7 IV. C na minigolfu červen 7

34 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Žáci. stupně na dopravním hřišti Žáci. stupně na dopravním hřišti

35 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Karneval v Klubu mládeže DDM Žáci ve výtvarné výchově příprava na Velikonoce

36 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Testy CERMAT V letošním školním roce jsme se zúčastnili testování CERMATU v. a 9. ročníku. Třída V. A V. B Škola Kraj ČR celkem Třída V. A V. B Škola Kraj ČR celkem Třída IX. B IX. C Škola Kraj ČR-ZŠ ČR Gymnazia ČR celkem Třída IX. B IX. C Škola Kraj ČR-ZŠ ČR Gymnazia ČR celkem Matematika Počet Průměrné Průměrná žáků skóre úspěšnost,, 9, 9, 9 9,8 9,,,9,8, Obecné dovednosti Počet Průměrné žáků skóre,8 7,,,, Počet žáků Počet žáků Český jazyk Průměrné Průměrná skóre úspěšnost,7 7,,,9, 8, 9, 8, 8,, 7,, 7, 7, 8,, Průměrná úspěšnost, 7, 9,,,8 Matematika Průměrné Průměrná skóre úspěšnost 9, 78, 7,, 7,,,,9,,9,,7, 7,8,,9 Obecné dovednosti Počet Průměrné žáků skóre,8 7 9, 7 9, 9, 8,8 77, 8 9 9, Počet žáků 9 Český jazyk Průměrné Průměrná skóre úspěšnost 9,,8 9,, 9,, 9,,7 9,, Průměrná úspěšnost 78, 8,8,8,9,8,9 8,,

37 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. Spolupráce s rodiči, SRPDŠ. září při nástupu do nového školního roku obdržel každý žák pro rodiče Informační zpravodaj k zahájení školního roku /7. V něm dostali rodiče základní informace o škole, o školní družině, přehled učebních plánů, přehled zaměstnanců a tříd, organizaci školního roku /7. Třídní schůzky se uskutečnily podle plánu, který byl schválen výborem SRPDŠ, a to v září - pro rodiče žáků. tříd, v listopadu a dubnu pro všechny třídy. Ve čtvrtek proběhla schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd. Kromě toho rodiče dostávali individuální informace od třídních a ostatních učitelů po předchozí telefonické domluvě. Na ostatní problémy byli rodiče upozorňováni písemně pomocí žákovských knížek nebo sdělení dopisem. V několika individuálních případech byli rodiče žáků pozváni do školy a nedostatky byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní. V případě několika žáků bylo vyvoláno jednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rakovník. Výbor SRPDŠ vždy předcházel třídním schůzkám. Zástupci všech 8 tříd se sešli během školního roku x. Všem jednáním byl přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Rodiče byli seznámeni s výroční zprávou školy, plánem práce školy a organizací školního roku /7 a s učebními plány. Při každé schůzce byla podána informace o životě školy, úpravách interiéru a okolí, o akcích, které proběhly nebo se chystají, a o změnách v pedagogickém sboru. Ve výboru, který proběhl v dubnu 7, byl projednán ŠVP, podle něhož se začalo na škole od vyučovat a to v. a. ročníku. Sdružení pomohlo finančně škole při zajišťování pracovních sešitů, především na jazykovou výuku, částkou.,- Kč. Další finanční pomoc poskytlo sdružení při nákupu odměn na konec školního roku a na příspěvek třídám na závěrečné školní výlety. 7. Školská rada Školská rada. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí, byla zřízena dle zákona č. / Sb. k... Zasedání školské rady se ve školním roce /7 uskutečnilo v září a v lednu 7. Složení školské rady se nezměnilo: za zřizovatele pan PaedDr. Luděk Štíbr, místostarosta Města Rakovník a pan Marek Pavlík, zastupitel a učitel Masarykovy obchodní akademie Rakovník, z řad zákonných zástupců žáků paní Ing. Šárka Hejduková a pan Petr Chmelík, za pedagogické pracovníky Zdeněk Brabec, zástupce ředitele a Jiří Kotlík, učitel matematiky a tělesné výchovy. Na zasedání v září schválila školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok /. Byla seznámena s tvorbou školních vzdělávacích programů. 7

38 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 8. Integrace zdravotně postižených žáků Ve školním roce /7 byla na škole zřízena specializovaná třída pro žáky s vývojovými poruchami učení, tzv. dyslektická třída. V této třídě III. D bylo umístěno 9 žáků. Ve třídě V. D bylo umístěno žáků, kteří měli vývojové poruchy učení. Protože Krajský úřad Středočeského kraje povolil pouze jednu speciální třídu, byla tato vedena jako normální. Na základě vyšetření PPP bylo výchovnou poradkyní evidováno k.. dalších žáků s různým zdravotním postižením, kteří byli umístěni v běžných třídách. Pro 9 žáků vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s učiteli českého jazyka a cizího jazyka, s výchovnou poradkyní, ředitelem školy, rodiči a žáky samotnými individuální vzdělávací plány. Těmto žákům byla poskytována individuální speciální náprava, kterou zajišťovali učitelé se speciálním vzděláním R. Fraňková, B. Kliková, A. Rajnišová a V. Veverková. V průběhu roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s PPP Rakovník. K.. 7 evidovala výchovná poradkyně 7 žáků s různým zdravotním postižením. 9. Výsledky přijímacích řízení 9.. Přijímací řízení vycházejících žáků Žáků 9. ročníku. 8 žáků z toho dívek Žáků 8. ročníku. žáků z toho dívek Gymnázium Střední školy - leté obory Střední odborná učiliště - leté obory Z toho soukromé školy Gymnázium - osmileté studium 9 žáků žáků žáků žák žáků Přehled přijatých žáků ke studiu pro školní rok /7 Škola Obor Gymnázium ZW Rakovník MOA Rakovník Obchodní akademie Ekonomické lyceum Ekologie Agropodnikání Strojírenství ( letý) Elektrotechnika ( letý) Obráběč kovů Elektrikář SzeŠ Rakovník ISŠ technická Rakovník 8 Počet přijatých 9 7

39 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Škola Obor ISŠ Jirkov Rakovník Management obchodu Prodavač smíšené zboží Číšník-servírka Kuchař-číšník Kuchař Automechanik SOU zemědělské N. Strašecí SPŠ Kladno Střední zdravotní škola Kladno Soukromá VOŠ územně-správní a střední hotelová škola Kladno SPgŠ Beroun SOU lesnické Křivoklát SOU Stochov Informační technologie Zdravotnické lyceum Hotelnictví a turismus Pedagogické lyceum Truhlář Kadeřník Operátor skladování Stavebnictví Diplomatické služby a Public Relations Hotelnictví a turismus Zahradník Aranžérství SPŠ stavební Plzeň Škola mezinárodních a veřejných vztahů VOŠ Praha Střední hotelová škola Pardubice SOŠ stavební a zahradnická Praha SOU gastronomická Praha Celkem Počet přijatých 8 Přijímací řízení dopadlo velice dobře. Téměř polovina žáků ( z 8) nastoupí na Gymnazium a Masarykovu obchodní akademii. 9.. Výchova k volbě povolání Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání byla začleněna do předmětů občanská výchova, rodinná výchova a praktické činnosti. Všichni vyučující se snažili u žáků vypěstovat dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Kromě teorie ve vlastních hodinách jsme využívali exkurze a návštěvy různých institucí. Žáci navštívili poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a úřad práce informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Využívali jsme dny otevřených dveří středních škol a učilišť okresu Rakovník. Tradičně navštěvujeme ISŠT Rakovník. Podle výsledků přijímacího řízení věříme, že si naši žáci uvědomují podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání. 9.. Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Přijímací řízení do třídy s RVM se uskutečnilo ve čtvrtek. května 7. Přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka vykonalo 8 žáků ze čtyř škol okresu Rakovník. Podle počtu bodů získaných při zkoušce a přidáním bodů za 9

40 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 známky z matematiky a českého jazyka z konce čtvrtého ročníku a pololetí pátého ročníku bylo sestaveno pořadí. Na jeho základě přijal ředitel školy žáků. 9.. Výsledky zápisu do. tříd Zápisy do. tříd rakovnických základních škol proběhly ve čtvrtek a v pátek Během těchto dvou dnů se přišlo na. základní školu Rakovník zapsat celkem žáků se svými rodiči. V loňském školním roce vydal ředitel školy 7 rozhodnutí o odkladu školní docházky. K přijetí bylo celkem 9 žáků do tří prvních tříd ve školním roce 7/8. Ředitel školy na základě žádostí rodičů a na základě doporučení odborných lékařů, PPP Rakovník nebo SPC Rakovník rozhodl u žáků o odkladu začátku školní docházky. Během prázdnin se dva žáci odstěhovali. 77 žáků bylo zařazeno do. ročníku školního roku 7/ Stará pošta zápis do. ročníku

41 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. Přehled pořádání, účasti a výsledků v soutěžích Učitelé školy zajišťovali soutěže v rámci školy, ale organizačně zajišťovali soutěže i v rámci okresu. Přehled soutěží organizovaných učiteli. základní školy Rakovník v rámci okresu: Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí. 9. Corny Středoškolský pohár. 9. Rakovnický sprint P. Suk.. Atletický čtyřboj.. Rakovnický vytrvalec M. Plincner počítačové zpracování výsledků M. Plincner Zpracování výsledků.. Halová kopaná kvalifikace Z. Brabec.. Halová kopaná finále Z. Brabec 7.. Okresní kolo ve florbale dívky Okresní kolo basketbalu dívky Okresní kolo zeměpisné olympiády Rakovnická laťka Z. Brabec B. Kliková.. 7 Okresní kolo fyzikální olympiády Okresní kolo biologické olympiády Okresní kolo matematické olympiády. 8. ročník Plavecko běžecký pohár.. 7 Okresní kolo Pythagoriády Coca Cola Cup Plincner počítačové Brabec zpracování výsledků D. Moravcová J. Seemannová Z. Brabec.. McDonald s Cup Z. Brabec 8.. Pohár rozhlasu M. Plincner počítačové zpracování výsledků M. Plincner počítačové zpracování výsledků Brabec, Kotlík, Plincner Brabec, Bačáková, Kotlík Brabec, Suk, Kotlík, Bačáková M. Levová J. Čadková P. Suk J. Kotlík, R. Bačáková M. Píclová J. Kotlík Z. Brabec, P. Suk, J. Kotlík

42 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Datum Akce Ředitel soutěže 9.. Atletika. stupeň - jednotlivci.. Olympiáda ZŠ atletika Rozhodčí Z. Brabec P. Suk M. Plincner zpracování výsledků Z.Brabec, P. Suk, M. Plincner.. Olympiáda ZŠ kopaná Z. Brabec 7.. Atletická všestrannost Z. Brabec M. Plincner P. Suk Přehled soutěží pořádaných v rámci školy: Datum Akce Organizace zajištění Září, říjen Sběr kaštanů. a. ročník L. Martínková Listopad leden Leden Školní kolo McDonald s Cup.. ročník Školní kolo chemické olympiády Z. Brabec, P. Suk Leden Školní kolo dějepisné olympiády J. Pechová Ledenbřezen Únor Školní kolo matematické olympiády. 9. ročník Školní kolo olympiády v Čj J. Seemannová, M. Šedivcová, D. Moravcová, J. Kotlík R. Fraňková Únor Školní kolo zeměpisné olympiády J. Čadková Únor Mladý historik J. Pechová Březen Okresní kolo olympiády z Čj Fuksová Březen Školní kolo literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí Školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň Fraňková, Bricínová Březen Březen Březen Školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň Matematický Klokan Březen Školní kolo fyzikální olympiády J. Semannová, M. Šedivcová J. Gebhartová, B. Holopírková, I. Straková, I. Weisová, R. Zemjanková H. Herianová, L. Kefurtová, I. Fuksová J. Seemannová, M. Šedivcová, D. Moravcová, J. Kotlík, M. Plincner B. Kliková

43 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Datum Akce Duben květen Duben Organizace zajištění Sportovní atletická olympiáda všichni žáci.. ročníku Školní kolo výtvarné soutěže Namaluj svoje město Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda Duben P. Suk + třídní učitelé. stupně E. Bricínová, R. Fraňková J. Seemannová, M. Šedivcová, D. Moravcová, J. Kotlík Žáci se během školního roku zúčastnili velkého množství soutěží, ve kterých získali mnoho výborných úspěchů nejen v rámci okresu, ale i oblasti a republiky. Již několik let pracuje na škole ŠSK. ZŠ Rakovník vedený p. P. Sukem, zaměřený na atletiku. Žáci. stupně získali v krajském kola atletické soutěže KINDERIÁDA pěkné. místo. Starší žáci v atletické soutěži Pohár rozhlasu obsadili v krajském kole. místo a v rámci republiky podle počtu získaných bodů byli na 9. místě. Krajského kola se zúčastnily také starší žákyně ve volejbale a basketbalu. Také v ostatních předmětových soutěžích byli naši žáci úspěšní. V krajském kole byli žáci v olympiádách zeměpisné a fyzikální. V celostátní kole fyzikální soutěže Co víš o jaderné energetice získalo družstvo ve složení Rapčan, Klas a Hejduk vynikající.místo. Velmi mnoho pěkných umístění zaznamenali žáci také ve výtvarných soutěžích. Celkový přehled úspěchů uvádí následující tabulka. Umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce /7 Název soutěže Datum Rakovnický sprint Atletický čtyřboj.. Místo Jméno žáka. M. Vostárek K. Zikmund. T. Hornof K. Kaňák J. Schöller J. Cafourek. M. Hamouzová R. Zahradník K. Šimšová S. Zychová K. Valerová. Starší žákyně Starší žáci. Mladší žáci. Mladší žákyně Třída IV. A V. A II. A V. A VIII. A II. A III. C IV. C IV. C

44 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Název soutěže Datum Rakovnický vytrvalec.. Okresní kolo ve stolním tenisu Okresní kolo halové kopané Okresní kolo ve florbale Okresní kolo ve florbale Vánoční kapr Celostátní kolo Co víš o jaderné energetice Okresní kolo chemické olympiády Okresní kolo olympiády v německém jazyce Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Místo Jméno žáka. R. Zahradník T. Veselý. B. Laňková M. Kovář. dívky. Žáci. Žáci. Žákyně. J. Hlom. J. Rapčan, M. Klas, M. Hejduk. J. Horáček Třída III. C VIII. C VIII. A IX. C IX. B P. Bereczová IX. B Okresní kolo dějepisné olympiády Okresní kolo olympiády v českém jazyce Okresní kolo recitační soutěže K. Soukupová R. Vávra P. Čech H. Pangrácová M. Hejduk VII. A VII. A VII. A V. A VII. B Okresní kolo basketbalu Okresní kolo basketbalu Okresní kolo zeměpisné olympiády J. Horáček A. Kohoutová D. Misík M. Procházka K. Valerová Žáci Dívky P. Čech R. Wasserbauer O. Suk Rakovnická laťka.. 7 VII. A VIII. A VI. A V. A IX. C IX. B III. A VII. A IX. C VII. A Okresní kolo fyzikální olympiády.. 7. K. Zikmund K. Valerová Š. Bricín B. Vaitová Ž. Palčeková M. Štýbrová V. Krejzová M. Nejedlý J. Horáček Okresní kolo matematické olympiády Z7 Okresní kolo ve volejbale J. Rapčan P. Čech Okresní kolo v minifotbale Oblastní kolo Kinderiády dívky hoši Hoši.. ročník.... 7

45 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Název soutěže Okresní kolo aerobiku Krajské kolo zeměpisné olympiády Krajské kolo v basketbalu dívky Okresní kolo ekologické olympiády Plavecko běžecký pohár Datum Místo Jméno žáka. dívky 8. Petr Čech dívky J. Hlom P. Vávra J. Vožeh, A. Voříšková M. Krištof K. Kaňák K. Valerová D. Křížková K. Hanychová D. Nekolová B. Laňková R. Vávra K. Suchá K. Valerová K. Kaňák M. Krištof K. Hanychová D. Nekolová Okresní kolo Pythagoriády. a 7. ročník. Krajské kolo Plavecko běžeckého poháru.. 7 Okresní kolo Mc Donalds Cup.. 7 Okresní kolo biologické olympiády Krajské kolo fyzikální olympiády Okresní kolo jednotlivců atletika.. ročník Třída VII.A IX. B, V. A VII. B V. A VI. C V. B V. B VIII. A VII. A VI. A V. A VII. B V. B V. B Kategorie. a. třída Kategorie. a. třída O. Nechutná K. Suchá J. Horáček VI. A VI. A D. Svatoš-m, dálka M. Roubal- dálka R. Zahradník dálka II. B I. B III. C IV. A III. A V. B II. A IV. A IV. A I. B II. C III. C III. B I. A V. A IV. C II. A IV. C II. B IV. A T. Bystřický-vytrvalost. S. Hejduková-vytrvalost K. Hanychová- m S. Kleknerová-m M. Vostárek- m T. Bystřický- m F. Süssmilich-míček J. Mayer-vytrvalost, m. R. Zahradník-vytrvalost S. Kaňáková- m V. Millerová-dálka D. Libra-dálka S. Zychová- m S. Kleknerová-dálka K. Šimšová-dálka M. Železná-vytrvalost M. Moravčíková-vytrvalost

46 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Krajské kolo ve volejbale Botanická soutěž - Rostliny a včely Krajské kolo McDonalds Cup Krajské kolo Poháru rozhlasu.. 7 Místo Okresní sportovní olympiáda atletika.. 7. Název soutěže Datum Okresní sportovní olympiáda hry Atletická všestrannost soutěž družstev pro. stupeň Výtvarná soutěž Udržitelná a bezpečná doprava Jméno žáka Dívky J. Vožeh A. Voříšková. a. ročník. a. ročník Starší žáci V ČR celkově 9. místo J. Konopásek-m P. Somol-koule K. Valerová-koule Š. Bricín-výška D. Sedláček-dálka L. Benešová-dálka Štafeta x m M. Štýbrová-výška K. Valerová-výška T. Wolfová-dálka Štafeta x m M. Krištof- m J. Cafourek- m P. Hanzl m J. Cafourek-koule D. Pavlák-výška Basketbal dívky Volejbal dívky Basketbal hoši Malá kopaná. ročník. ročník. ročník.ročník. ročník Vojtěch Blažek Třída V. A V. A IX. C IX. C VIII. A VI. A ml. žáci VII. A VIII. B St. žáci VII. B VII. B VIII. C I. C

47 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Brno.. 9. Evropské hry mládeže (účast zemí z Evropy) K. Zikmund. místo skok vysoký Rakovnický sprint. místo M. Vostárek,. místo R. Zahradník 7

48 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. atletický čtyřboj. starší žákyně. místo stojící zleva A.Mejtská, V. Krejzová, K. Valerová sedí zleva K. Valerová, A. Matoušková.. okresní kolo ve stolním tenisu. místo 8

49 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. okresní kolo halovém kopané. místo 7.. okresní kolo ve florbale. místo 9

50 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Celostátní kolo soutěže Co víš o jaderné energetice. místo Zleva: M. Klas, Běla Kliková, J. Rapčan, P. Vávra.. 7 okresní kolo v basketbalu dívky. místo

51 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 Rakovnická laťka Š. Bricín. místo.. 7 okresní kolo ve volejbale. místo,.. 7 krajské kolo 7. místo

52 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / okresní kolo aerobiku. místo Karlovy Vary oblastní kola atletické soutěže Kinderiáda. místo

53 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 zvítězili mladší (. a. třída) a starší žáci (. a. třída) v okresním kole fotbalové soutěže Mc Danalds Cup. Ve čtvrtek.. 7 v oblastním kole této soutěže obsadili mladší žáci pěkné. místo a starší žáci dokonce. místo. Mladší žáci Krajské kolo Mc Donalds Cup.

54 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda R. Vávra. místo Krajské kolo zeměpisné olympiády P. Čech 8. místo

55 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Družstvo starších žáků Pohár Rozhlasu. místo na okrese,. místo v kraji, 9. místo v republice... 7 okresní sportovní olympiáda K. Valerová. místo koule, V. Krejzová -. místo

56 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 okresní sportovní olympiáda K. Sedláček. místo dálka.. 7 okresní sportovní olympiáda J. Konopásek. místo m

57 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. Školní sněm Školní sněm pracuje na škole od roku 997. Od. ročníku každá třída zvolí svého zástupce a náhradníka, kteří se zúčastňují x za měsíc schůzek sněmu. Každý rok si žáci zvolí tzv. styčného pracovníka z řad učitelů, který se zúčastňuje jednání sněmu. V letošním školním roce byl tímto pracovníkem zvolen opět zástupce ředitele školy p. Brabec. Žáci na svých pravidelných schůzkách projednávali nejrůznější otázky ze života školy. Zadávání domácích úkolů, zamykání šaten, nevhodné chování některých žáků, pitný režim na škole, kvalita jídla ve školní jídelně a další problematiku. Řada námětů byla projednána s ředitelem školy a technickým správcem budov p. Tobrmanem a následně byla provedena náprava kritizovaných věcí.. Protidrogová prevence Vycházeli jsme z materiálu MŠMT ČR - Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek " Škola bez drog". I v letošním školním roce byl na škole v rámci Minimálního preventivního programu realizován PEER program pod vedením zástupce ředitele p. Z. Brabce. V tomto roce pracoval p. Brabec s dvojnásobným počtem žáků. vybraných žáků 7. ročníku bylo nejdříve nově vyškoleno, žáků 8. ročníku pokračovalo ve své práci druhým rokem. Předávali na besedách žákům. ročníků své vědomosti a postoje k drogám a dalším společensky nežádoucím jevům. Po ukončení tohoto programu se jeho organizátoři sešli s ředitelem školy na besedě o realizaci PEER programu ve školním roce /7 a zkušenostech z této akce. Na závěr besedy ředitel školy realizátorům poděkoval za velmi záslužnou práci v oblasti primární prevence a jako dík za jejich snahu jim předal trička s emblémem školy, pamětní listy a čokolády. V září a říjnu se pro žáky, kteří se zúčastnili realizace PEER programu, uskutečnila dvě třídenní výjezdní zasedání do Jesenice. Byla financováno z grantu, o který jsme zažádali MÚ Rakovník. Vedoucími byli Zdeněk Brabec a pan Václav Tobrman. V rámci minimálního preventivního programu jsou žáci ve všech předmětech vedeni k výchově ke zdravému životnímu stylu. Ve větší míře je to potom v hodinách rodinné a občanské výchovy. Dotazník o zkušenostech s návykovými látkami zadává každoročně v 9. ročníku p. Brabec. S výsledky seznamuje všechny učitele na pedagogických radách. Příloha č. Tabulka s výsledky dotazníku o návykových látkách 7

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2007/2008. Výroční zpráva

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2007/2008. Výroční zpráva . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 7/. základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce 7/ . základní škola,

Více

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009 . základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce /9 Výroční zpráva o činnosti. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí školní rok /9 Název: Sídlo:. základní

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník.

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník. 2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2011/2012 1 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3 školní rok 2011/2012

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva 2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3 o školním roce 2014/2015 1 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3 školní rok 2014/2015

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

CERMAT, SCIO, KALIBRO

CERMAT, SCIO, KALIBRO 5. 5. Testy CERMAT, SCIO, KALIBRO V letošním školním roce žáci 5. a 9. ročníku opět zúčastnili generální zkoušky NIQES. Žáci byli testováni z matematiky, českého a anglického jazyka. 6. Spolupráce s rodiči,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní rok 2014/ 2015 1. Úvod Výchovnou poradkyní pro II. stupeň je na ZŠ Brno, Holzova 1, příspěvková organizace Mgr.

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

za školní rok 2014/2015

za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

za školní rok 2010/2011

za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 Cheb a/ charakteristika školy b/ přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva c/ údaje o pracovnících

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč.

Počet žáků na třídu. školní rok 2003/2004 v ročnících počet žáků Základní škola MŠMT č.j. 16 847/96-2 Základní škola 1. 9. post. roč. Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a v B o j k o v i c í c h VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Zřizovatel: Základní škola T. G.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) ČÁST A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY OSNOVA PRO ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ ) Osnova je v souladu s ustanovením 17e odst 2 zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění z. 139/1995

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více