2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2006/2007. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2006/2007. Výroční zpráva"

Transkript

1 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce /7

2 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Výroční zpráva o činnosti. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí školní rok /7 Název: Sídlo:. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Husovo náměstí, 9 Rakovník Zřizovatel: Město Rakovník, právní forma - obec, statutární zástupce: Ing. Zdeněk Nejdl, starosta IČO: 9 Od roku 99 je škola právní subjekt - příspěvková organizace, statutární zástupce: Miroslav Plincner, ředitel školy. IČO: 798 Zařazení do sítě škol: rozhodnutím Školského úřadu v Rakovníku s účinností od dne Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení:.. Součásti školy:. základní škola IZO: školní družina IZO: Zpráva zpracována ke dni: Vypracoval: Miroslav Plincner Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne: Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne:?? Podpis: Razítko:

3 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 OBSAH I. Výroční zpráva o činnosti školy. Charakteristika školy. Organizace školy.. Celkový přehled tříd a prostorů k výuce.. Přehled tříd, třídních učitelů, počtu žáků na začátku a na konci šk. roku /7. Vzdělávací program a učební plány. Personální a odborné zajištění.. Přehled o zaměstnancích školy.. Aprobovanost výuky v jednotlivých předmětech.. Metodické skupiny.. Vzdělávání pedagogických pracovníků. Přehled o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků.. Přehled prospěchu.. Přehled chování.. Další aktivity školy.. Výlety a exkurze.. Testy CERMAT. Spolupráce s rodiči, SRPDŠ 7. Školská rada 8. Integrace zdravotně postižených žáků 9. Výsledky přijímacích řízení 9.. Přijímací řízení vycházejících žáků 9.. Výchova k volbě povolání 9.. Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů 9.. Výsledky zápisu do. tříd. Přehled pořádání, účasti a výsledků v soutěžích. Školní sněm. Protidrogová prevence. Činnost školní družiny. Výsledky kontrol. Poskytování informací. Vyřizování stížností 7. Závěr Přílohy: č. Tabulka s výsledky dotazníku o návykových látkách č. Ukázky pochvalných listů a pamětního listu II. Zpráva o hospodaření

4 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 I. Výroční zpráva o činnosti školy. Charakteristika školy. základní škola Rakovník poskytuje úplné základní vzdělání. Mnohaletou tradicí jsou třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pro talentované žáky od. ročníku. Rovněž tradiční je péče o žáky s vývojovými poruchami učení formou specializovaných tříd tzv. dyslektických a v posledních letech také formou integrace v běžných třídách. Hlavním výchovně vzdělávacím cílem, o který se snažíme, je všestranný rozvoj osobnosti každého žáka. Žáka, který je schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan.. základní škola Rakovník je umístěna na konci Husova náměstí. Podle počtu žáků to je třetí největší škola na okrese Rakovník a druhá největší škola ve městě. Její poloha ve středu města a její dobrá pověst zajišťují stálý zájem o přijetí žáků. V roce 99 se zvětšila kapacita školy přístavbou, v níž jsou především odborné učebny. Přístavba nových učeben a nové tělocvičny, která byla dána do provozu v září 99, umožnila zkvalitnit výchovně vzdělávací proces školy.. Organizace školy..celkový přehled tříd a prostorů k výuce Celkový počet tříd :. st,8 Celkový počet žáků k.. 7: Průměrný počet žáků na třídu:. st. 9,8 celkem 8,8 Průměrný počet žáků na třídu po odečtení specializované třídy pro žáky s vývojový mi poruchami učení:. st.,. st.,8 celkem,8 Na. stupni byla specializovaná třída pro žáky s vývojovými poruchami učení (III. D - 9 žáků). Na. stupni byly třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ( VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A - žáků celkem) Žáci podle místa bydliště: Rakovník okolní obce 9 žáků žáků

5 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Učebny a další prostory školy a školní družiny Výuka. 9. ročníku probíhala v budovách školy - Husovo náměstí č.p. (hlavní budova) a Nádražní č. p. ( přístavba). V budově Martinovského č. p. 7 (tzv. Stará pošta) byl umístěn. a. ročník. V ulici Františka Diepolta č. p. (vila v parku) byly umístěny třídy III. D (tzv. dyslektická) a V. D. Hodiny tělesné výchovy byly realizovány ve školních tělocvičnách. ZŠ a. ZŠ a dále na hřišti u sokolovny, zimním stadionu a v bazénu. Stravování žáků bylo zajištěno ve školní jídelně. ZŠ Rakovník na Husově náměstí. Děti zapsané do školní družiny a žáci dyslektické třídy se stravovali v jídelně MŠ v Parku... Přehled tříd, třídních učitelů, počtu žáků na začátku a na konci školního roku /7 I. stupeň Třída k. 9. k.. 7 I. A I. B I. C II. A II. B II. C III. A III. B III. C III. D IV. A IV. B IV. C V. A V. B V. D Celkem.-. třídní učitel/ka I. Weisová L. Martínková M. Dohnalová P. Suk J. Daliborová J. Gebhartová Y. Kršková V. Fišerová B. Holopírková, od.. 7 J. Pavlíčková V. Veverková J. Šváchová M. Závorová Š. Štichauerová R. Zemjanková A. Rajnišová E. Pidrmanová, od..7 Y. Nekolová Učebna Stará pošta Stará pošta Stará pošta A Stará pošta Stará pošta A 9 A A 7 Vila A A A A 8 A Vila

6 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 II. stupeň Třída k. 9. k VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VII. C VIII. A VIII. B VIII. C IX. B IX. C celkem.-9. celkem.-9. Třídní učitel/ka Učebna J. Seemannová T. Dvořáček E. Bricínová J. Kotlík R. Čadková R. Fraňková Ing. M. Píclová D. Moravcová H. Herianová J. Helebrantová I. Vostrá I. Fuksová B 7 B A 7 B 7 A B 7 B B A B B A. Vzdělávací program a učební plány Výuka probíhala podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA Přehled učebních dokumentů:.-. ročník - Základní škola č.j. 87/ ročník Základní škola č.j. 87/ třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodověd. předm. č.j. 98/9-. stupeň.. ročník učební plán podle programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. j. 87/9- Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Týdenní dotace povinných předmětů Nepovinné předměty:. Ročník a hodinová dotace ,, 7 celkem 7,, 7 7 Zájmová tělesná výchova hodiny Náboženství vikář církve římskokatolické p. Svoboda

7 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. stupeň. 9. ročník učební plán podle programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. j. 87/ ročník s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RVM) učební plán podle programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA č. j. 98/9- Předmět Český jazyk a literatura Cizí jazyk Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty Týdenní dotace povinných předmětů ročník a hodinová dotace 8. RVM 9. RVM. RVM 7. RVM Celke m Celkem Nepovinné předměty: VIII. A, Francouzský jazyk Volitelné předměty: Praktické činnosti: h VII. B, C Sportovní hry h Informatika + praktikum z přírodopisu + h.. sk. VII. A, B, C Praktikum z českého jazyka h VIII. B, C Sportovní hry Francouzský jazyk Informatika + praktikum z přírodopisu Ruský jazyk h h +h h.. sk. IX. B, C Ruský jazyk Německý jazyk Sportovní hry Informatika + praktikum z přírodopisu Práce s počítačem h h h h h VI. A, B, C 7

8 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 VII. A, B, C Práce s technickými materiály VIII. A, B, C Informatika + provoz a údržba domácnosti Informatika Kroužky: neplacené Košíková - hoši ročník placené keramický h h+h h. Personální a odborné zajištění.. Přehled o zaměstnancích školy Celkový počet zaměstnanců (k.. 7) fyzických osob Z toho pedagogických (k.. 7) fyzických osob Ostatní zaměstnanci (k.. 7) fyzických osob, přepočtených, přepočtených 9,8 přepočtených Přehled o zaměstnancích školy Pedagogičtí pracovníci Poř. číslo Příjmení jméno Titul Délka pedag praxe Funkční zařazení. Plincner Miroslav Brabec Zdeněk Bradáčová Marie Fuksová Irena Weisová Ilona Martínková Libuše Dohnalová Monika Suk Petr Daliborová Jiřina Gebhartová Jitka Kršková Ivona Fišerová Věra Holopírková do.. 7 Blanka ŘŠ M + Tv Vyučuje předměty neaprobovaně vyučované předměty jsou zvýrazněné M ZŘŠ OV+ Tv Ov+Tv nad 9 ZŘŠ Čj + Fj Čj+Fj 9 Čj+ Ov Čj+Ov 8. st. I. A VP, VPK TU IX C TU I. A VPK TU I. B. st. I. B TU I. C. st. I. C 7 TU II. A. st. II. + Ztv TU II B. st. II. B TU II C. st. I. C TU III. A. st III. A TU III. B. st. III. B TU III. C. st. III. C Kvalifikace Abs. Školy 8 Aprobace specializace Vyuč. úvazek celkem 7

9 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Poř. číslo Příjmení jméno Titul Veverková Vlasta Šváchová Jana Závorová Martina Štichauerová Šárka Zemjanková Renata Rajnišová Alena Pidrmanová Eliška Seemannová Jitka Bricínová Eva Dvořáček Tomáš Délka pedag praxe Funkční zařazení Kvalifikace abs. Školy.st.+ speciál. pedagogika. st Vyučuje předměty neaprobovaně vyučované předměty jsou zvýrazněné II. D + spec. Náprava IV. A TU III. D TU IV. A TU IV. B. st. IV. B TU IV. C.st. IV.C TU V. A I. st. V. A TU V. B VPK TU V. D V. B + spec. náprava + Pč V. D SŠ ped..st.+speciál. pedagogika. st. M + Ch M+Ch Rj + Vv Rj +Vv + Rv + Pč TU VI. A VPK TU IX. C VPK Učitel ISŠT Studuje Aj + D Aj + D TU VII. A M + Tv M + Tv TU VII. B Rj+Z Rj + Z 8 TU VII. C Čj + Vv Čj+Vv Př + Pp Př M+Z M+Z Čj + Hv Čj + Hv Rj+Hv+Aj Aj Čj+Ov Čj + Ov + D Tv Tv Aj + Rj Aj + Rj Aprobace specializace Vyuč. úvazek celkem nad Kotlík Jiří Čadková Jitka Fraňková Renata Píclová Miroslava Ing. Moravcová Daniela Herianová Hana Helebrantová Jana Vostrá Iveta Bačáková Radka Blažková Iva Bradáč Marek Dvořáková Šárka Kefurtová Lucie Kliková Běla Křížová Věra Ledvinka Luboš Pechová Jaroslava Polan do.. 7 Jiří Šedivcová Miroslav 7 TU VIII. A Vš země. VPK TU VIII. B Přírodověd. fakulta TU VIII. C VPK TU VPK TU IX. B Učitel 8 Učitel Studující Učitel Aj Aj Učitel Aj + Nj Aj + Nj Učitel Gymnazium Studuje Čj + Aj Aj + Čj nad 9 Učitel M+F F Učitel Čj + Nj Čj + Nj Učitel Gymnázium F + Pč nad nad Učitel Čj+D D Učitel M + Tp Pč+Inf 8 Učitel M + Ch M + Ch 8 9

10 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Poř. číslo Příjmení jméno Titul. Šerá od..7 Miroslava Yvona od.. 7 Nekolová Kronichová Taťána Řehuřková Miluše Kleknerová Miluše Šímová Helena Délka pedag praxe Funkční zařazení Kvalifikace Abs. Školy Aprobace specializace F + Pč Vyučuje předměty neaprobovaně vyučované předměty jsou zvýrazněné Informatika. st.. stupeň Vyuč. úvazek celkem Učitel Učitel studující nad nad 7 V SŠ pedag. V SŠ pedag. 8 V SŠ pedag. V SOU studující 8 Během roku vypomáhali při zástupech důchodci: Zdena Strouhalová, Zdena Šímová, Jindra Pavlíčková, Dana Soldánová. Pí učitelka Yvona Nekolová po návratu z mateřské dovolené zastupovala nejdříve za nemocnou Alenu Rajnišovou (V. B) a od.. 7 za Elišku Pidrmanovou, která odešla do důchodu. Pedagogická praxe září do let do let 7 do let nad let 7 Řada do let do let do let nad let

11 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Ostatní zaměstnanci. Matoušková H Hana. Tobrman TSB Václav 7. Henzl Š Josef 8. Frýbová U Helena 9. Honzíková U Hana. Krejčová U Eva. Fildánová U Marie. Svobodová U Dana. Ptáková U Helena. Švarcová U Eva Pozn. Funkční zařazení: třídní učitel TU, vedoucí předmětové komise ( oboru) VPK, VP výchovný poradce, vychovatel V, hospodářka H, technický správce budov TSB, školník Š, topič T, uklízečka U Zaměstnanci školy květen Horní řada zleva: Jiří Kotlík, Václav Tobrman, Petr Suk, Jitka Gebhartová, Jiřina Daliborová, Věra Křížová, Iva Blažková, Daniela Moravcová, Eva Bricínová, Ing. Miroslava Píclová, Martina Závorová, Monika Dohnalová, Irena Fuksová Prostřední řada: Hana Matoušková, Jitka Čadková, Jaroslava Pechová, Jana Helebrantová, Jitka Seemannová, Alena Rajnišová, Eliška Pidrmanová, Renata Fraňková, Libuše Martínková, Ilona Weisová, Lenka Přibíková Dolní řada: Renata Zemjanková, Blanka Holopírková, Věra Fišerová, Marie Bradáčová, Miroslav Plincner, Zdeněk Brabec, Ivona Kršková, Jana Suková, Šárka Štichauerová, Lucie Kefurtová

12 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Aprobovanost výuky v jednotlivých předmětech Aprobovanost výuky je velmi dobrá na. stupni 97 % na. stupni 79 % celkem. +. stupeň 88 % Aprobovanost na. stupni snižuje výuka Aj (Lucie Kefurtová a Tomáš Dvořáček chybí pouze státnice) a na. stupni výuka rodinné výchovy a fyziky. V = vyučováno A = aprobovaně I. stupeň Ročník..... Předmět V A V A V A V A V A Čj Aj Nj M Prv Přír Vl Pč Hv Vv Tv Celkem ,, 79,, celkem.. V A A% 7 77,, ,, II. stupeň Ročník Předmět Čj Aj Nj M Pč Hv Vv Tv Ch F Př Z D Ov Rv Vp Celkem V A V A V A V A celkem. 9. V A A%

13 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Metodické skupiny Přehled skupin, vedoucích a členů ).. ročník vedoucí: Ilona Weisová členové: J. Daliborová, L. Martínková, J. Gebhartová, M. Dohnalová, P. Suk ).. ročník vedoucí: Alena Rajnišová členové: J. Šváchová,, Š. Štichauerová, B. Holopírková, V. Veverková, P. Suk, V. Fišerová, M. Závorová, E. Pidrmanová, R. Zemjanková, Y. Kršková, V. Veverková ) Matematika. 9. ročník vedoucí: Jitka Seemannová členové: J. Kotlík, M. Plincner, D. Moravcová, M. Šedivcová ) Český jazyk vedoucí: Hana Herianová členové: M. Bradáčová, R. Fraňková, I. Fuksová, J. Suková, L. Kefurtová, V. Křížová, I. Vostrá ) Cizí jazyky. 9. ročník vedoucí: Jana Helebrantová členové: M. Bradáčová, M. Bradáč, I. Blažková, E. Bricínová, J. Čadková, T. Dvořáček, Š. Dvořáková, L. Kefurtová, V. Křížová ) Přírodovědné předměty vedoucí: Miroslava Píclová členové: B. Kliková, J. Seemannová, D. Moravcová, J. Čadková, L. Ledvinka, M. Šedivcová 7) Společenskovědní předměty a estetickovýchovné + zdravý životní styl vedoucí: Irena Fuksová členové: E. Bricínová, R. Fraňková, J. Pechová, Z. Brabec, J. Kotlík, R. Bačáková, J. Polan, J. Suková, H. Herianová, T. Dvořáček, L. Ledvinka, J. Čadková, M. Šerá.. Vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo různými formami. Na pedagogické fakultě dokončují studia Lucie Kefurtová anglický jazyk český jazyk a Tomáš Dvořáček anglický jazyk dějepis. Ostatní učitelé navštěvovali metodické akce pro učitele pořádané Pedagogickým centrem Praha, PC Rakovník a Střediskem služeb školám Kladno. Na škole pracovaly metodické skupiny.

14 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 7 pedagogických pracovníků se zúčastnilo školení počítačové gramotnosti P úvodní školení úrovně P, pedagogických pracovníků absolvovalo první volitelný modul úrovně P a pedagogických pracovníků absolvovalo test SIPVZ školení úrovně Z. Kurz úvodního modulu P vedl ředitel školy a probíhal v počítačové učebně. ZŠ Rakovník. Kurzy absolvovalo dalších pedagogických pracovníků ze škol z okresu Rakovník. Paní učitelka Jana Helebrantová a pan učitel Tomáš Dvořáček působili během celého školního roku jako lektoři Aj pro vzdělávání učitelů rakovnického okresu. Podrobný přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků uvádí následující tabulka. Jméno a příjmení Bačáková Radka Blažková Iva Brabec Zdeněk X.-XII. SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie volitelný modul Bradáč Marek 7.. Pražskou minulostí Pražský hrad Bradáčová Marie 7.. Pražskou minulostí Pražský hrad Bricínová Eva Prázdniny s pedigem 7 Čadková Jitka.. Pražskou minulostí Pražský hrad 8 Daliborová Jiřina 9 Dohnalová Monika Dvořáček Tomáš Datum Akce SIPVZ školení Z - test X. XII. SIPVZ školení P - úvodní Dvořáková Šárka Fišerová Věra Fraňková Renata 8.. Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP Fuksová Irena Využití interaktivní tabule Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP

15 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Jméno a příjmení Gebhartová Jitka Datum Akce Helebrantová Jana 7 Herianová Hana 8.. Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP 8 Holopírková Blanka Prázdniny s pedigem Vánoční ozdoby ze slámy Hračky ze sušených přírodnin Pražskou minulostí Pražský hrad Andělé z pedigu Výroba svíček Hravá a zábavná výchova pohybem 9 Kefurtová Lucie.. SIPVZ školení Z - test X. XII. SIPVZ školení P - úvodní 8.. Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP Kliková Běla Veletrh nápadů učitelů fyziky Kotlík Jiří X.-XII. SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie volitelný modul Kršková Ivona X.-XII. Prázdniny s pedigem SIPVZ Výuka ICT na. stupni ZŠ volitelný modul Vánoční ozdoby ze slámy Hračky ze sušených přírodnin Andělé z pedigu Výroba svíček Křížová Věra.. SIPVZ školení Z - test X. XII. SIPVZ školení P - úvodní Ledvinka Luboš.. SIPVZ školení Z - test X. XII. SIPVZ školení P - úvodní Martínková Libuše Moravcová Daniela.9... Pražskou minulostí Kampa Pražskou minulostí Malá Strana

16 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Jméno a příjmení 7 Pechová Jaroslava 8. Nekolová Yvona Datum.. 7 Akce Hravá a zábavná výchova pohybem 9 Píclová Miroslava Pidrmanová Eliška Plincner Miroslav X.-XII. SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie volitelný modul I. 7-XII.7 Funkční studium I. Polan Jiří Rajnišová Alena Prázdniny s pedigem Vánoční ozdoby ze slámy Hračky ze sušených přírodnin Andělé z pedigu Výroba svíček Suk Petr.... Pražskou minulostí Pražský hrad Pražskou minulostí Malá Strana Šedivcová Mirka.. Využití interaktivní tabule 8 Štichauerová Šárka Hrajeme a zpíváme se s pohádkou Účinný výchovný styl pedagoga Hudba a pohyb dětí na. st. ZŠ Hudba a pohyb dětí na. stupni Český jazyk na. st. v praxi podle ŠVP Hravá a zábavná výchova pohybem 9 Šváchová Jana X.-XII. SIPVZ Počítačová grafika a digitální fotografie volitelný modul Využití interaktivní tabule Účinný výchovný styl pedagoga Kudy z nudy výuka českého jazyka podle RVP Seemannová Jitka 7 Šerá Miroslava

17 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Jméno a příjmení Veverková Vlasta Vostrá Iveta Datum Akce.. Využití interaktivní tabule Závorová Martina Pražskou minulostí Kampa Pražskou minulostí Pražský hrad Pražskou minulostí Malá Strana Výtvarné techniky Zdobení svíček voskovými plátky Český jazyk na. st. v praxi podle ŠVP Zemjanková Renata Vánoční ozdoby ze slámy Hračky ze sušených přírodnin Výroba svíček Český jazyk na. st. v praxi podle ŠVP Kleknerová Miluše.. X. XII SIPVZ školení Z - test SIPVZ školení P - úvodní Vytváříme vlastní vzdělávací program Vytváříme vlastní vzdělávací program Hudební dílna.. X. XII SIPVZ školení Z - test SIPVZ školení P - úvodní Vytváříme vlastní vzdělávací program Hudební dílna.. 7 Dálkově studující Hudební dílna Weisová Ilona Kronichová Taťána 7 Řehuřková Miluše 8 Šímová Helena Pedagogičtí pracovníci se ve školním roce /7 zúčastnili celkem 77 vzdělávacích akcí. Menší účast v letošním školním roce byla zaviněna zrušením mnoha plánovaných akcí, na které se přihlásilo málo zájemců. 7

18 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. Přehled o výsledcích vzdělávání a výchovy žáků.. Přehled prospěchu I. stupeň Třída I. A I. B I. C II. A II. B II. C III. A III. B III. C III. D IV. A IV. B IV. D V. A V. B V. D celkem Vyznamenání. pol.. pol Prospěli. pol.. pol Dostatečné. pol.. pol. Nedostatečné. pol.. pol. II. stupeň Třída Vyznamenání. pol.. pol. Prospěli. pol.. pol. VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VII. C VIII. A VIII. B VIII. C IX. B IX. C Celkem Poznámka: v tabulkách je uveden počet žáků 8 Dostatečné. pol.. pol Nedostatečné. pol.. pol.

19 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Přehled chování I. Třída Pochvaly DTU stupeň DŘŠ Odměny.pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol. I. A I. B I. C II. A II. B II. C III. A III. B III. C III. D IV. A IV. B IV. C V. A V. B V. D celkem Tužky Trička II. stupeň Třída Pochvaly DTU DŘŠ Odměny.pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol..pol. Tužky Trička VI. A VI. B VI. C VII. A VII. B VII. C VIII. A VIII. B VIII. C IX. B IX. C Celkem legenda: DTU důtka třídního učitele, DŘŠ důtka ředitele školy, a zhoršené známky z chování tužky, trička počet za odměnu na závěr školního roku Na konci školního roku bylo žákům za sportovní reprezentaci, reprezentaci v předmětových soutěžích a za výsledky jejich celoroční práce předáno celkem 89 triček s logem školy, 8 propisovacích tužek s logem školy, 7 igelitových tašek s logem školy, pochvalných listů a vzpomínkových listů pro V. A a V. B. 9

20 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Další aktivity školy Další aktivity školy můžeme rozdělit do oblastí, a to vzdělávací, kulturní a sportovní. ) VZDĚLÁVACÍ a) vzdělávací kurzy v rámci VHČ pro žáky školy: keramická dílna b) Neplacené kroužky pro žáky košíková, florbal, gymnastika, atletika c) x ročně (podzim, jaro) dopravní hřiště všechny třídy. stupně ) KULTURNÍ a) Klub mladého diváka pod vedením pí Heriánové a pí Fuksové. b) Výchovné koncerty v KM DDM a KC c) Návštěva divadelních představení Kladno, Praha, Rakovník KC + klub DDM ) SPORTOVNÍ a) b) f) g) kroužek košíkové p. Brabec atletický kroužek p. Suk florbal p. Hamouz gymnastika p. Kotlík.. Výlety, exkurze, muzea, divadelní představení, koncerty PEER aktivisté IX. B, C VI. A, B, C VIII. B, C I. B I. A VIII. A VIII. C VI.A,C, VIII.A,C IX. B IX. C zdravotnický kr. IV. C PEER aktivisté výjezdní seminář - Jesenice. běh Důl Mayrau - exkurze Planetárium Praha Exkurze Porcelánka Stará Role Dětská knihovna Dětská knihovna Úřad práce Rabasova galerie Rabasova galerie Jak jsem se ztratil divadelní představení Praha Dlouhá ulice Úřad práce Rabasova galerie Výlet do Prahy Kampa - výstava Dětská knihovna výjezdní seminář Jesenice. běh VII. A IV. C Úřad práce Rabasova gaelrie Rabasova galerie Rabasova galerie

21 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / VIII. B VII. C IX. B IX. C VI. B IX. B VI. A IV. B KMD IV. B, V. A, B III. C III. A II. B, III. C, D IV. B, C, V. A, B IV. C. 9. ročník.,. roč., III. D IV. B III. C, IV. C, V. A IV. A VI. B. a. ročník. stupeň VII. C IV. A IV. B III. A, IV. C VI. B, C VII. A, B, C ročník 8. a 9. ročník ŠD III.B, C, C VI. B 8. a 9. ročník VI. A. stupeň VII. A, B, C IV. C IV. A III. A, B, C III. B VII. A VII. B IV. A. 8. ročník Rabasova galerie Rabasova galerie Úřad práce Úřad práce Rabasova galerie Rabasova galerie Rabasova galerie Rabasova galerie Praha Planetárium Praha Procházka za památkami Rakovníka Procházka za památkami Rakovníka KM DDM dopravní pořad Exkurze kostel sv. Bartoloměje Dětská knihovna Jak válčili husité vzdělávací program KM DDM Veselé Vánoce vystoupení žáků ZUŠ Knihovna Les v zimě - vycházka Rabasova galerie KM DDM O hodném dřevorubci KC Indonésie výukový program Rabasova galerie Knihovna Knihovna Divadlo v Dlouhé - Praha Divadlo - Kladno Beseda s p. Vaněčkem z Národní protidrogové centrály KC Rakovník - divadelní představení Výchovný koncert Televizní zpívání Divadlo v Dlouhé - Praha Národní muzeum Návštěva muzea TGM Obsluhoval jsem anglického krále-film Muzeum TGM Čert a Káča Exkurze u hasičů Muzeum TGM Muzeum TGM Muzeum TGM Beseda s policejním radou Národní protidrogové centrály panem Vaněčkem Muzeum TGM Planetárium Praha Dětská knihovna Exkurze CHKO Křivoklátsko Hudební pořad v KM DDM

22 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / III. C Karneval v KM DDM VI. A Rabasova galerie I. A, B. C, III.C, D KC Velikonoce aneb vítej jaro, vítej VI. C Rabasova galerie IV. B ExkurzeCHKO Křivoklátsko VII. C Rabasova galerie VI. B Rabasova galerie Beseda s policejním radou z Národní protidrogové centrály panem Vaněčkem, pro rodiče a PEER aktivisty VII. A, VIII. C Divadelní představení Oidipus vladař VII. A Rabasova galerie. a. ročník KM DDM - pohádka IV. B Rabasova galerie VII. B Rabasova galerie III. A, IV. C Muzeum TGM III. C Exkurze CHKO Křivoklátsko VIII. B Rabasova galerie III. A Botanická zahrada IV. B Muzeum TGM. a. ročník Klub DDM balónkový den. a 9. ročník Ave Caesar vzdělávací pořad o antickém Římu IV. C, IX. B Exkurze Praha Staré Město V. A Muzeum TGM Exkurze pivovar Krušovice Rabasova galerie III. B Turistická vycházka VII. B, C Exkurze Mladá Boleslav KMD Divadlo ABC VIII. B Muzeum TGM IX. B Exkurze pivovar Krušovice VI. C, VII. B Přírodní rezervace Františkovy Lázně VII. C Návštěva knihovny.. ročník Jak Ferda - hudební pořad VIII. A Návštěva knihovny. a. ročník Divadlo Spejbla a Hurvínka III. A Exkurze MÚ Rakovník IIII. A Vlastivědná vycházka na Louštín žáků + Bradáčová Poznávací zájezd do Francie. stupeň Oslava Dne dětí IV. B Výstava keramiky v DDM III. A Výstava keramiky v DDM III. C Exkurze čistírna Lužná VII. A, VIII. A Rabasova galerie VI. C Rabasova galerie VIII. B Rabasova galerie. a. ročník Divadýlko Malá čarodejnice VI. A Rabasova galerie VIII. B Exkurze čistírna odpadních vod

23 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 I. C Exkurze Bulovna I. C Přírodovědná výcházka Všechny třídy. stupně navštívily x během roku dopravní hřiště. Všechny třídy uskutečnily školní výlety v rozmezí jednoho až tří dnů. Výjezdní zasedání PEER aktivistů se uskutečňuje již pravidelně v Jesenici u Rakovníka září

24 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. skupina PEER aktivistů měla soustředění v Jesenici v říjnu... výlet zdravotnického kroužku do Prahy Kampa

25 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. IV. B Návštěva chrámu sv. Bartoloměje... IV. B Návštěva chrámu sv. Bartoloměje

26 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Vánoční besídka III. C prosinec.. výukový pořad pro žáky Jak válčili husité

27 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / ročník beseda s panem Vaněčkem s Národní protidrogové centrály Beseda s policejním radou Národní protidrogové centrály panem Vaněčkem a žáky 9. ročníku 7

28 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / Beseda pro rodiče s policejním radou Národní protidrogové centrály panem Vaněčkem.. 7 IV. A exkurze CHKO Křivoklátsko 8

29 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 první pomoc přednáška s praktickými ukázkami pro IV. A a IV. D.. 7 Ave Caesar naučný pořad pro žáky 9

30 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Poznávací zájezd žáků učících se francouzský jazyk do Francie květen 7. Poznávací zájezd žáků učících se francouzský jazyk do Francie květen 7.

31 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Pasování prvňáčků na malé čtenáře květen 7 Červen 7 vyhodnocení výtvarné soutěže vyhlášené Městem Rakovník. Žáci. základní školy se starostou Ing. Zdeňkem Nejdlem

32 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Květen 7 výlet VII. A s třídním učitelem J. Kotlíkem VII. A závěrečný školní výlet Vltava

33 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Závěrečný školní výlet IX. C červen 7 IV. C na minigolfu červen 7

34 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Žáci. stupně na dopravním hřišti Žáci. stupně na dopravním hřišti

35 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Karneval v Klubu mládeže DDM Žáci ve výtvarné výchově příprava na Velikonoce

36 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Testy CERMAT V letošním školním roce jsme se zúčastnili testování CERMATU v. a 9. ročníku. Třída V. A V. B Škola Kraj ČR celkem Třída V. A V. B Škola Kraj ČR celkem Třída IX. B IX. C Škola Kraj ČR-ZŠ ČR Gymnazia ČR celkem Třída IX. B IX. C Škola Kraj ČR-ZŠ ČR Gymnazia ČR celkem Matematika Počet Průměrné Průměrná žáků skóre úspěšnost,, 9, 9, 9 9,8 9,,,9,8, Obecné dovednosti Počet Průměrné žáků skóre,8 7,,,, Počet žáků Počet žáků Český jazyk Průměrné Průměrná skóre úspěšnost,7 7,,,9, 8, 9, 8, 8,, 7,, 7, 7, 8,, Průměrná úspěšnost, 7, 9,,,8 Matematika Průměrné Průměrná skóre úspěšnost 9, 78, 7,, 7,,,,9,,9,,7, 7,8,,9 Obecné dovednosti Počet Průměrné žáků skóre,8 7 9, 7 9, 9, 8,8 77, 8 9 9, Počet žáků 9 Český jazyk Průměrné Průměrná skóre úspěšnost 9,,8 9,, 9,, 9,,7 9,, Průměrná úspěšnost 78, 8,8,8,9,8,9 8,,

37 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. Spolupráce s rodiči, SRPDŠ. září při nástupu do nového školního roku obdržel každý žák pro rodiče Informační zpravodaj k zahájení školního roku /7. V něm dostali rodiče základní informace o škole, o školní družině, přehled učebních plánů, přehled zaměstnanců a tříd, organizaci školního roku /7. Třídní schůzky se uskutečnily podle plánu, který byl schválen výborem SRPDŠ, a to v září - pro rodiče žáků. tříd, v listopadu a dubnu pro všechny třídy. Ve čtvrtek proběhla schůzka s rodiči žáků budoucích prvních tříd. Kromě toho rodiče dostávali individuální informace od třídních a ostatních učitelů po předchozí telefonické domluvě. Na ostatní problémy byli rodiče upozorňováni písemně pomocí žákovských knížek nebo sdělení dopisem. V několika individuálních případech byli rodiče žáků pozváni do školy a nedostatky byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a výchovnou poradkyní. V případě několika žáků bylo vyvoláno jednání s odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rakovník. Výbor SRPDŠ vždy předcházel třídním schůzkám. Zástupci všech 8 tříd se sešli během školního roku x. Všem jednáním byl přítomen ředitel školy nebo jeho zástupce. Rodiče byli seznámeni s výroční zprávou školy, plánem práce školy a organizací školního roku /7 a s učebními plány. Při každé schůzce byla podána informace o životě školy, úpravách interiéru a okolí, o akcích, které proběhly nebo se chystají, a o změnách v pedagogickém sboru. Ve výboru, který proběhl v dubnu 7, byl projednán ŠVP, podle něhož se začalo na škole od vyučovat a to v. a. ročníku. Sdružení pomohlo finančně škole při zajišťování pracovních sešitů, především na jazykovou výuku, částkou.,- Kč. Další finanční pomoc poskytlo sdružení při nákupu odměn na konec školního roku a na příspěvek třídám na závěrečné školní výlety. 7. Školská rada Školská rada. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí, byla zřízena dle zákona č. / Sb. k... Zasedání školské rady se ve školním roce /7 uskutečnilo v září a v lednu 7. Složení školské rady se nezměnilo: za zřizovatele pan PaedDr. Luděk Štíbr, místostarosta Města Rakovník a pan Marek Pavlík, zastupitel a učitel Masarykovy obchodní akademie Rakovník, z řad zákonných zástupců žáků paní Ing. Šárka Hejduková a pan Petr Chmelík, za pedagogické pracovníky Zdeněk Brabec, zástupce ředitele a Jiří Kotlík, učitel matematiky a tělesné výchovy. Na zasedání v září schválila školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok /. Byla seznámena s tvorbou školních vzdělávacích programů. 7

38 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 8. Integrace zdravotně postižených žáků Ve školním roce /7 byla na škole zřízena specializovaná třída pro žáky s vývojovými poruchami učení, tzv. dyslektická třída. V této třídě III. D bylo umístěno 9 žáků. Ve třídě V. D bylo umístěno žáků, kteří měli vývojové poruchy učení. Protože Krajský úřad Středočeského kraje povolil pouze jednu speciální třídu, byla tato vedena jako normální. Na základě vyšetření PPP bylo výchovnou poradkyní evidováno k.. dalších žáků s různým zdravotním postižením, kteří byli umístěni v běžných třídách. Pro 9 žáků vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s učiteli českého jazyka a cizího jazyka, s výchovnou poradkyní, ředitelem školy, rodiči a žáky samotnými individuální vzdělávací plány. Těmto žákům byla poskytována individuální speciální náprava, kterou zajišťovali učitelé se speciálním vzděláním R. Fraňková, B. Kliková, A. Rajnišová a V. Veverková. V průběhu roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s PPP Rakovník. K.. 7 evidovala výchovná poradkyně 7 žáků s různým zdravotním postižením. 9. Výsledky přijímacích řízení 9.. Přijímací řízení vycházejících žáků Žáků 9. ročníku. 8 žáků z toho dívek Žáků 8. ročníku. žáků z toho dívek Gymnázium Střední školy - leté obory Střední odborná učiliště - leté obory Z toho soukromé školy Gymnázium - osmileté studium 9 žáků žáků žáků žák žáků Přehled přijatých žáků ke studiu pro školní rok /7 Škola Obor Gymnázium ZW Rakovník MOA Rakovník Obchodní akademie Ekonomické lyceum Ekologie Agropodnikání Strojírenství ( letý) Elektrotechnika ( letý) Obráběč kovů Elektrikář SzeŠ Rakovník ISŠ technická Rakovník 8 Počet přijatých 9 7

39 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Škola Obor ISŠ Jirkov Rakovník Management obchodu Prodavač smíšené zboží Číšník-servírka Kuchař-číšník Kuchař Automechanik SOU zemědělské N. Strašecí SPŠ Kladno Střední zdravotní škola Kladno Soukromá VOŠ územně-správní a střední hotelová škola Kladno SPgŠ Beroun SOU lesnické Křivoklát SOU Stochov Informační technologie Zdravotnické lyceum Hotelnictví a turismus Pedagogické lyceum Truhlář Kadeřník Operátor skladování Stavebnictví Diplomatické služby a Public Relations Hotelnictví a turismus Zahradník Aranžérství SPŠ stavební Plzeň Škola mezinárodních a veřejných vztahů VOŠ Praha Střední hotelová škola Pardubice SOŠ stavební a zahradnická Praha SOU gastronomická Praha Celkem Počet přijatých 8 Přijímací řízení dopadlo velice dobře. Téměř polovina žáků ( z 8) nastoupí na Gymnazium a Masarykovu obchodní akademii. 9.. Výchova k volbě povolání Vzdělávací oblast Výchova k volbě povolání byla začleněna do předmětů občanská výchova, rodinná výchova a praktické činnosti. Všichni vyučující se snažili u žáků vypěstovat dovednosti důležité při rozhodování o významných životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Kromě teorie ve vlastních hodinách jsme využívali exkurze a návštěvy různých institucí. Žáci navštívili poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a úřad práce informační a poradenské středisko pro volbu povolání. Využívali jsme dny otevřených dveří středních škol a učilišť okresu Rakovník. Tradičně navštěvujeme ISŠT Rakovník. Podle výsledků přijímacího řízení věříme, že si naši žáci uvědomují podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání. 9.. Přijímací řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Přijímací řízení do třídy s RVM se uskutečnilo ve čtvrtek. května 7. Přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka vykonalo 8 žáků ze čtyř škol okresu Rakovník. Podle počtu bodů získaných při zkoušce a přidáním bodů za 9

40 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 známky z matematiky a českého jazyka z konce čtvrtého ročníku a pololetí pátého ročníku bylo sestaveno pořadí. Na jeho základě přijal ředitel školy žáků. 9.. Výsledky zápisu do. tříd Zápisy do. tříd rakovnických základních škol proběhly ve čtvrtek a v pátek Během těchto dvou dnů se přišlo na. základní školu Rakovník zapsat celkem žáků se svými rodiči. V loňském školním roce vydal ředitel školy 7 rozhodnutí o odkladu školní docházky. K přijetí bylo celkem 9 žáků do tří prvních tříd ve školním roce 7/8. Ředitel školy na základě žádostí rodičů a na základě doporučení odborných lékařů, PPP Rakovník nebo SPC Rakovník rozhodl u žáků o odkladu začátku školní docházky. Během prázdnin se dva žáci odstěhovali. 77 žáků bylo zařazeno do. ročníku školního roku 7/ Stará pošta zápis do. ročníku

41 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. Přehled pořádání, účasti a výsledků v soutěžích Učitelé školy zajišťovali soutěže v rámci školy, ale organizačně zajišťovali soutěže i v rámci okresu. Přehled soutěží organizovaných učiteli. základní školy Rakovník v rámci okresu: Datum Akce Ředitel soutěže Rozhodčí. 9. Corny Středoškolský pohár. 9. Rakovnický sprint P. Suk.. Atletický čtyřboj.. Rakovnický vytrvalec M. Plincner počítačové zpracování výsledků M. Plincner Zpracování výsledků.. Halová kopaná kvalifikace Z. Brabec.. Halová kopaná finále Z. Brabec 7.. Okresní kolo ve florbale dívky Okresní kolo basketbalu dívky Okresní kolo zeměpisné olympiády Rakovnická laťka Z. Brabec B. Kliková.. 7 Okresní kolo fyzikální olympiády Okresní kolo biologické olympiády Okresní kolo matematické olympiády. 8. ročník Plavecko běžecký pohár.. 7 Okresní kolo Pythagoriády Coca Cola Cup Plincner počítačové Brabec zpracování výsledků D. Moravcová J. Seemannová Z. Brabec.. McDonald s Cup Z. Brabec 8.. Pohár rozhlasu M. Plincner počítačové zpracování výsledků M. Plincner počítačové zpracování výsledků Brabec, Kotlík, Plincner Brabec, Bačáková, Kotlík Brabec, Suk, Kotlík, Bačáková M. Levová J. Čadková P. Suk J. Kotlík, R. Bačáková M. Píclová J. Kotlík Z. Brabec, P. Suk, J. Kotlík

42 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Datum Akce Ředitel soutěže 9.. Atletika. stupeň - jednotlivci.. Olympiáda ZŠ atletika Rozhodčí Z. Brabec P. Suk M. Plincner zpracování výsledků Z.Brabec, P. Suk, M. Plincner.. Olympiáda ZŠ kopaná Z. Brabec 7.. Atletická všestrannost Z. Brabec M. Plincner P. Suk Přehled soutěží pořádaných v rámci školy: Datum Akce Organizace zajištění Září, říjen Sběr kaštanů. a. ročník L. Martínková Listopad leden Leden Školní kolo McDonald s Cup.. ročník Školní kolo chemické olympiády Z. Brabec, P. Suk Leden Školní kolo dějepisné olympiády J. Pechová Ledenbřezen Únor Školní kolo matematické olympiády. 9. ročník Školní kolo olympiády v Čj J. Seemannová, M. Šedivcová, D. Moravcová, J. Kotlík R. Fraňková Únor Školní kolo zeměpisné olympiády J. Čadková Únor Mladý historik J. Pechová Březen Okresní kolo olympiády z Čj Fuksová Březen Školní kolo literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí Školní kolo recitační soutěže pro I. stupeň Fraňková, Bricínová Březen Březen Březen Školní kolo recitační soutěže pro II. stupeň Matematický Klokan Březen Školní kolo fyzikální olympiády J. Semannová, M. Šedivcová J. Gebhartová, B. Holopírková, I. Straková, I. Weisová, R. Zemjanková H. Herianová, L. Kefurtová, I. Fuksová J. Seemannová, M. Šedivcová, D. Moravcová, J. Kotlík, M. Plincner B. Kliková

43 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Datum Akce Duben květen Duben Organizace zajištění Sportovní atletická olympiáda všichni žáci.. ročníku Školní kolo výtvarné soutěže Namaluj svoje město Školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda Duben P. Suk + třídní učitelé. stupně E. Bricínová, R. Fraňková J. Seemannová, M. Šedivcová, D. Moravcová, J. Kotlík Žáci se během školního roku zúčastnili velkého množství soutěží, ve kterých získali mnoho výborných úspěchů nejen v rámci okresu, ale i oblasti a republiky. Již několik let pracuje na škole ŠSK. ZŠ Rakovník vedený p. P. Sukem, zaměřený na atletiku. Žáci. stupně získali v krajském kola atletické soutěže KINDERIÁDA pěkné. místo. Starší žáci v atletické soutěži Pohár rozhlasu obsadili v krajském kole. místo a v rámci republiky podle počtu získaných bodů byli na 9. místě. Krajského kola se zúčastnily také starší žákyně ve volejbale a basketbalu. Také v ostatních předmětových soutěžích byli naši žáci úspěšní. V krajském kole byli žáci v olympiádách zeměpisné a fyzikální. V celostátní kole fyzikální soutěže Co víš o jaderné energetice získalo družstvo ve složení Rapčan, Klas a Hejduk vynikající.místo. Velmi mnoho pěkných umístění zaznamenali žáci také ve výtvarných soutěžích. Celkový přehled úspěchů uvádí následující tabulka. Umístění žáků školy v soutěžích ve školním roce /7 Název soutěže Datum Rakovnický sprint Atletický čtyřboj.. Místo Jméno žáka. M. Vostárek K. Zikmund. T. Hornof K. Kaňák J. Schöller J. Cafourek. M. Hamouzová R. Zahradník K. Šimšová S. Zychová K. Valerová. Starší žákyně Starší žáci. Mladší žáci. Mladší žákyně Třída IV. A V. A II. A V. A VIII. A II. A III. C IV. C IV. C

44 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Název soutěže Datum Rakovnický vytrvalec.. Okresní kolo ve stolním tenisu Okresní kolo halové kopané Okresní kolo ve florbale Okresní kolo ve florbale Vánoční kapr Celostátní kolo Co víš o jaderné energetice Okresní kolo chemické olympiády Okresní kolo olympiády v německém jazyce Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce Místo Jméno žáka. R. Zahradník T. Veselý. B. Laňková M. Kovář. dívky. Žáci. Žáci. Žákyně. J. Hlom. J. Rapčan, M. Klas, M. Hejduk. J. Horáček Třída III. C VIII. C VIII. A IX. C IX. B P. Bereczová IX. B Okresní kolo dějepisné olympiády Okresní kolo olympiády v českém jazyce Okresní kolo recitační soutěže K. Soukupová R. Vávra P. Čech H. Pangrácová M. Hejduk VII. A VII. A VII. A V. A VII. B Okresní kolo basketbalu Okresní kolo basketbalu Okresní kolo zeměpisné olympiády J. Horáček A. Kohoutová D. Misík M. Procházka K. Valerová Žáci Dívky P. Čech R. Wasserbauer O. Suk Rakovnická laťka.. 7 VII. A VIII. A VI. A V. A IX. C IX. B III. A VII. A IX. C VII. A Okresní kolo fyzikální olympiády.. 7. K. Zikmund K. Valerová Š. Bricín B. Vaitová Ž. Palčeková M. Štýbrová V. Krejzová M. Nejedlý J. Horáček Okresní kolo matematické olympiády Z7 Okresní kolo ve volejbale J. Rapčan P. Čech Okresní kolo v minifotbale Oblastní kolo Kinderiády dívky hoši Hoši.. ročník.... 7

45 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Název soutěže Okresní kolo aerobiku Krajské kolo zeměpisné olympiády Krajské kolo v basketbalu dívky Okresní kolo ekologické olympiády Plavecko běžecký pohár Datum Místo Jméno žáka. dívky 8. Petr Čech dívky J. Hlom P. Vávra J. Vožeh, A. Voříšková M. Krištof K. Kaňák K. Valerová D. Křížková K. Hanychová D. Nekolová B. Laňková R. Vávra K. Suchá K. Valerová K. Kaňák M. Krištof K. Hanychová D. Nekolová Okresní kolo Pythagoriády. a 7. ročník. Krajské kolo Plavecko běžeckého poháru.. 7 Okresní kolo Mc Donalds Cup.. 7 Okresní kolo biologické olympiády Krajské kolo fyzikální olympiády Okresní kolo jednotlivců atletika.. ročník Třída VII.A IX. B, V. A VII. B V. A VI. C V. B V. B VIII. A VII. A VI. A V. A VII. B V. B V. B Kategorie. a. třída Kategorie. a. třída O. Nechutná K. Suchá J. Horáček VI. A VI. A D. Svatoš-m, dálka M. Roubal- dálka R. Zahradník dálka II. B I. B III. C IV. A III. A V. B II. A IV. A IV. A I. B II. C III. C III. B I. A V. A IV. C II. A IV. C II. B IV. A T. Bystřický-vytrvalost. S. Hejduková-vytrvalost K. Hanychová- m S. Kleknerová-m M. Vostárek- m T. Bystřický- m F. Süssmilich-míček J. Mayer-vytrvalost, m. R. Zahradník-vytrvalost S. Kaňáková- m V. Millerová-dálka D. Libra-dálka S. Zychová- m S. Kleknerová-dálka K. Šimšová-dálka M. Železná-vytrvalost M. Moravčíková-vytrvalost

46 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Krajské kolo ve volejbale Botanická soutěž - Rostliny a včely Krajské kolo McDonalds Cup Krajské kolo Poháru rozhlasu.. 7 Místo Okresní sportovní olympiáda atletika.. 7. Název soutěže Datum Okresní sportovní olympiáda hry Atletická všestrannost soutěž družstev pro. stupeň Výtvarná soutěž Udržitelná a bezpečná doprava Jméno žáka Dívky J. Vožeh A. Voříšková. a. ročník. a. ročník Starší žáci V ČR celkově 9. místo J. Konopásek-m P. Somol-koule K. Valerová-koule Š. Bricín-výška D. Sedláček-dálka L. Benešová-dálka Štafeta x m M. Štýbrová-výška K. Valerová-výška T. Wolfová-dálka Štafeta x m M. Krištof- m J. Cafourek- m P. Hanzl m J. Cafourek-koule D. Pavlák-výška Basketbal dívky Volejbal dívky Basketbal hoši Malá kopaná. ročník. ročník. ročník.ročník. ročník Vojtěch Blažek Třída V. A V. A IX. C IX. C VIII. A VI. A ml. žáci VII. A VIII. B St. žáci VII. B VII. B VIII. C I. C

47 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Brno.. 9. Evropské hry mládeže (účast zemí z Evropy) K. Zikmund. místo skok vysoký Rakovnický sprint. místo M. Vostárek,. místo R. Zahradník 7

48 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. atletický čtyřboj. starší žákyně. místo stojící zleva A.Mejtská, V. Krejzová, K. Valerová sedí zleva K. Valerová, A. Matoušková.. okresní kolo ve stolním tenisu. místo 8

49 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. okresní kolo halovém kopané. místo 7.. okresní kolo ve florbale. místo 9

50 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. Celostátní kolo soutěže Co víš o jaderné energetice. místo Zleva: M. Klas, Běla Kliková, J. Rapčan, P. Vávra.. 7 okresní kolo v basketbalu dívky. místo

51 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 Rakovnická laťka Š. Bricín. místo.. 7 okresní kolo ve volejbale. místo,.. 7 krajské kolo 7. místo

52 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok / okresní kolo aerobiku. místo Karlovy Vary oblastní kola atletické soutěže Kinderiáda. místo

53 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 zvítězili mladší (. a. třída) a starší žáci (. a. třída) v okresním kole fotbalové soutěže Mc Danalds Cup. Ve čtvrtek.. 7 v oblastním kole této soutěže obsadili mladší žáci pěkné. místo a starší žáci dokonce. místo. Mladší žáci Krajské kolo Mc Donalds Cup.

54 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda R. Vávra. místo Krajské kolo zeměpisné olympiády P. Čech 8. místo

55 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7 Družstvo starších žáků Pohár Rozhlasu. místo na okrese,. místo v kraji, 9. místo v republice... 7 okresní sportovní olympiáda K. Valerová. místo koule, V. Krejzová -. místo

56 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7.. 7 okresní sportovní olympiáda K. Sedláček. místo dálka.. 7 okresní sportovní olympiáda J. Konopásek. místo m

57 . základní škola, Rakovník, Husovo náměstí Výroční zpráva ředitele školy za školní rok /7. Školní sněm Školní sněm pracuje na škole od roku 997. Od. ročníku každá třída zvolí svého zástupce a náhradníka, kteří se zúčastňují x za měsíc schůzek sněmu. Každý rok si žáci zvolí tzv. styčného pracovníka z řad učitelů, který se zúčastňuje jednání sněmu. V letošním školním roce byl tímto pracovníkem zvolen opět zástupce ředitele školy p. Brabec. Žáci na svých pravidelných schůzkách projednávali nejrůznější otázky ze života školy. Zadávání domácích úkolů, zamykání šaten, nevhodné chování některých žáků, pitný režim na škole, kvalita jídla ve školní jídelně a další problematiku. Řada námětů byla projednána s ředitelem školy a technickým správcem budov p. Tobrmanem a následně byla provedena náprava kritizovaných věcí.. Protidrogová prevence Vycházeli jsme z materiálu MŠMT ČR - Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek " Škola bez drog". I v letošním školním roce byl na škole v rámci Minimálního preventivního programu realizován PEER program pod vedením zástupce ředitele p. Z. Brabce. V tomto roce pracoval p. Brabec s dvojnásobným počtem žáků. vybraných žáků 7. ročníku bylo nejdříve nově vyškoleno, žáků 8. ročníku pokračovalo ve své práci druhým rokem. Předávali na besedách žákům. ročníků své vědomosti a postoje k drogám a dalším společensky nežádoucím jevům. Po ukončení tohoto programu se jeho organizátoři sešli s ředitelem školy na besedě o realizaci PEER programu ve školním roce /7 a zkušenostech z této akce. Na závěr besedy ředitel školy realizátorům poděkoval za velmi záslužnou práci v oblasti primární prevence a jako dík za jejich snahu jim předal trička s emblémem školy, pamětní listy a čokolády. V září a říjnu se pro žáky, kteří se zúčastnili realizace PEER programu, uskutečnila dvě třídenní výjezdní zasedání do Jesenice. Byla financováno z grantu, o který jsme zažádali MÚ Rakovník. Vedoucími byli Zdeněk Brabec a pan Václav Tobrman. V rámci minimálního preventivního programu jsou žáci ve všech předmětech vedeni k výchově ke zdravému životnímu stylu. Ve větší míře je to potom v hodinách rodinné a občanské výchovy. Dotazník o zkušenostech s návykovými látkami zadává každoročně v 9. ročníku p. Brabec. S výsledky seznamuje všechny učitele na pedagogických radách. Příloha č. Tabulka s výsledky dotazníku o návykových látkách 7

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009

2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2008/2009 . základní škola Rakovník Výroční zpráva. základní školy Rakovník Husovo náměstí o školním roce /9 Výroční zpráva o činnosti. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí školní rok /9 Název: Sídlo:. základní

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník.

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2011/2012. 2. základní škola Rakovník. 2. základní škola Rakovník Výroční zpráva 2. základní školy Rakovník Husovo náměstí 3 o školním roce 2011/2012 1 Výroční zpráva o činnosti 2. základní školy, Rakovník, Husovo náměstí 3 školní rok 2011/2012

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

11. Vybíjená (Preventan Cup)

11. Vybíjená (Preventan Cup) Příloha č. 1 b PŘEHLED SOUTĚŽÍ A AKCÍ 2013-14 (soutěže doporučené MŠMT ČR + ostatní) termín název soutěže určeno pro místo konání zodpovědný pracovník září 31.8.-1. Vesele do nového školního roku veřejnost

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

CERMAT, SCIO, KALIBRO

CERMAT, SCIO, KALIBRO 5. 5. Testy CERMAT, SCIO, KALIBRO V letošním školním roce žáci 5. a 9. ročníku opět zúčastnili generální zkoušky NIQES. Žáci byli testováni z matematiky, českého a anglického jazyka. 6. Spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014

2. základní škola, Rakovník, Husovo náměstí 3 Výroční zpráva ředitele školy za školní rok 2013/2014 5. 5. Testování V letošním školním roce se nekonalo generální testování ČŠI v rámci projektu NIQES, kterého se v minulých dvou letech zúčastnili žáci 5. a 9. ročníku. Testování bylo v tomto projektu ve

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov. Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán EVVO pro školní rok 2015/2016 ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov Plán environmentální výchovy pro školní rok 2015/2016 EVVO představuje nezastupitelný předpoklad

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMICE okres Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁŘÍ 2013 ČÁST I. Charakteristika školy Základní škola Šumice byla rozhodnutím Školského úřadu Uherské

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN AKCÍ ŠKOLY SRPEN 2015 zahajovací 1. pedagogická rada 25. 8. školení ped. pracovníků: Školní modelové situace 31. 8 školení BOZP, PO dle jednotlivých součástí organizace 26. 8.

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více