Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1

2 Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 UČEBNÍ PLÁN 1. STUPEŇ... 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPEŇ... 7 POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY, ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ

3 Zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/ Základní údaje o škole Název školy: Adresa : Zřizovatel školy : Údaje o vedení : Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ , Městys Červené Pečky Ředitelka Mgr. Štěpánka Hanzlová byla jmenována do funkce od na základě konkurzu, který proběhl dne Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Jaroslava Beranová, ve funkci od Školská rada : Zřízena Obecním úřadem Městyse Červené Pečky dne jako šestičlenná. Pracovala v tomto složení: Mgr. Jan Dvořák, p. Alena Petrusová za úřad městyse, Mgr. Jaroslava Beranová a Bc. Hana Beňovská za ZŠ, p. Ivana Slanařová a p. Radek Čermák. Předsedkyní je Mgr. Jaroslava Beranová. Ve školním roce 2014/2015 proběhly 2 schůzky. 2. Přehled oborů vzdělávání Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem, je příspěvkovou organizací a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní škola Červené Pečky začala školní rok 2014/2015 celkovým počtem 178 žáků v devíti třídách. Na 1. stupni bylo pět tříd se 121 žáky a na 2. stupni čtyři třídy se 57 žáky. Odchody a příchody žáků během školního roku přinesly celkový úbytek 2 žáky na konci školního roku - závěrečný počet žáků 176. Průměr na třídu činil 20 žáků. Součástí školy je školní jídelna, kde se stravovalo měsíčním průměrem 130 žáků ZŠ, 68 dětí z mateřské školy a 28 pracovníků obou školských zařízení. V rámci doplňkové činnosti dalších 40 strávníků denně. Celkový denní průměr strávníků je 266. Školní družina měla tři oddělení, která navštěvovalo 88 žáků z prvního stupně a 1 žák druhého stupně. Celkem 89 žáků. Mateřská škola Červené Pečky začala školní rok 2014/2015 s celkovým počtem 85 dětí ve 4 třídách. Po celou dobu školního roku byla naplněna na maximální kapacitu. Ve všech budovách je zajištěn pitný režim, na který se přispívá 100 Kč ročně. K dispozici je teplý či studený čaj nebo ovocné instantní nápoje. V MŠ je k dispozici na pití konvice s čistou pitnou vodou. Prioritami školy v oblasti výchovně vzdělávací jsou i nadále výuka cizích jazyků, čtenářská gramotnost a využívání volného času žáků. V rámci výuky cizích jazyků škola kromě povinné výuky zavedla od MŠ volitelný kroužek Aj. Na prvním stupni v rámci disponibilní dotace je v rozvrhu předmět Čtení s porozuměním podporující čtenářskou gramotnost. O mimoškolní výuku 3

4 Aj je ve škole velký zájem, proto v dalším školním roce bude škola nabízet tento kroužek napříč všemi ročníky a bude ho zajišťovat kvalifikovaná síla mimo pedagogický sbor. Němčina je v tomto školním roce povinným předmětem a vyučovala se dle ŠVP. Hlavní úkoly školního roku 2014/2015: 1.) ŠVP ZV v učebním plánu + úpravy 2.) Moderní metody a formy práce ve výuce 3.) Podpora studia moderních technologií, cizích jazyků a čtenářské gramotnosti 4.) Spolupráce učitelů a veřejnosti na projektu Čtu, čteš, čteme 5.) Rozvoj ekologického myšlení 6.) Spolupráce s MŠ Škola na nečisto, společné projektové dny, projekt Čtu, čteš, čteme 7.) Podpora zvýšení čtenářské gramotnosti- disponibilní dotace 8.) Podpora činnosti logopedického asistenta na MŠ i ZŠ 9.) Podpora širokých mimoškolních volnočasových a zájmových aktivit 10.) Podpora inkluzivního vzdělávání 11.) Spolupráce se školním psychologem 12.) Podpora polytechnické výchovy projekt CPTO 13.) Podpora pracovně výtvarných činností směřující k prezentaci na veřejnosti soutěže I když škole byla zamítnuta žádost v rámci výzvy OPVK o grant na zřízení školního poradenského pracoviště, podařilo se nám prostřednictvím organizace Prostor Plus o.p.s. a příspěvku zřizovatele zajistit na školní rok školní psycholožku. Pracovala ve škole již druhým rokem. Žáci, rodiče i pedagogové jí začali důvěřovat a velmi často se na ni obraceli s různými problémy a žádostmi o pomoc. Pracovala ve škole dva dny v týdnu. Škola ještě pracovala v projektu CPTO podporujícím polytechnické vzdělávání, v projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR, v projektu Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší konkurenceschopnosti. V tomto školním roce se výuka informatiky i dalších předmětů realizovala v počítačové pracovně. Internetové spojení zabezpečuje firma PRO - COMUNICATION Kolín, obnovu a údržbu počítačů v pracovnách firma COMP - ANY, počítače pro zaměstnance a příslušné programy pro pedagogickou evidenci spravuje firma COMP - ANY, účetnictví a stravování spravuje firma Software servis. Školní matriku zpracováváme v systému Bakalář, ve kterém budeme pracovat i nadále. V počítačových pracovnách měli žáci k dispozici celkem 25 počítačů připojených na internet, dalších 20 počítačů s internetem bylo k dispozici ve třídách. Některá pc byla v tomto školním roce repasována a doplněna LCD monitory. I v kmenových třídách došlo k částečné obměně starých PC a nových monitorů. Všechny PC jsou připojeny do sítě a na server s adresou zscp. Osvědčilo se i používání int. tabulí, které umožňují učitelům ve vyučování rozvíjet nové možnosti. Všechny učebny 1. st. jsou touto technikou vybaveny. Hojně se využívalo přídavné zařízení ACTIvote (hlasovací zařízení), které přispělo k oživení zájmu žáků o výuku. Hrazeno bylo sponzorsky. Volný dataprojektor se používá hlavně na výuku fyziky a chemie, našel své využití i při hodinách IT. Pedagogičtí pracovníci měli k dispozici 4 počítače s internetem a 13 notebooků a v závěru školního roku z projektu 15 ks i Padů. Na 2. poschodí byla učebna ČJ vybavena interaktivní tabulí a novou 4

5 parketovou podlahou. V učebnách je všude stavitelný nábytek. Tři třídy na druhém stupni jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami na osobní věci žáků a jedna novými žaluziemi. Prostory ve 3. poschodí jsou určeny pro školní družinu. Byla vybudována ještě jedna třída pro ŠD, takže každá třída má v současnosti své zázemí. Třídy byly dle potřeby vyučujících vybaveny koberci na odpočinkovou činnost, velkými nástěnnými plochami z korku a novým nábytkem. Provoz ŠD byl nově prodloužen do 16:00 hodin synchronně s MŠ. Škola má své logo, které používá na diplomy, propagaci a pro písemný styk s veřejností. Pro využití volného času dětí máme široce rozpracovaný systém zájmových útvarů, velmi se osvědčuje provoz keramické dílny pro zájemce ze ZŠ i MŠ. Venkovní areál školy využíváme i k pohybové relaxaci o velké přestávce v případě příznivého počasí. Škola v závěru roku uspěla v žádosti o pilotování třetí hodiny Tv navíc v rámci školní družiny z rozvojového programu KÚ Středočeského kraje. Činnost areálu školy po ukončení výuky reguluje řád hřiště, jehož dodržování kontroluje správce budovy. Hřiště a třídu MŠ využívá i o.p.s. Baby klub Čepečky, Základní umělecká škola Uhlířské Janovice a široká veřejnost. Baby klub využívá prostor školy i školky ke svým pravidelným schůzkám a k mimořádným akcím (divadelní představení pro nejmenší, kurz numerologie, workshopové dílny svíčky, keramika, hedvábí, atd.). Využívají pro svou propagaci i naše webové stránky. Nově školu využívá i místní spolek Tvořivá dílnička. Řada místních sportovních aktivistů využívá pronájmu školní tělocvičny ke svým aktivitám. Snažíme se tak být organizací vstřícnou, průhlednou a otevřenou, která ráda pod svou střechou přivítá akční veřejnost. Školní jídelna pracuje ve vyhovujícím prostředí. Splňuje přísné požadavky na školní stravování. Kapacita ŠJ je 300 míst a má doplňkovou činnost vaření obědů pro veřejnost.. Tento rok byl v jídelně vyměněn vysokotlaký ohřívač vody. Při škole pracuje Školská rada, která je tvořena zástupci z řad zřizovatele (2), rodičů (2) a učitelů (2). Žáci tř. vyjeli na lyžařský kurz do Strážného v termínu Zúčastnilo se 21 žáků. Učební plán 2014/2015 Od školního roku 2011/12 se vyučuje ve všech ročnících podle ŠVP ZV Poznáváme svět i sebe. Učební plán 1. stupeň Vzdělávací oblasti Předměty Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Čtení s porozuměním Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika Informatika Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Umění a kultura Hudební výchova

6 Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Disponibilní hodiny Celkem Poznámky k učebnímu plánu 1. stupeň (14 dispon. hod.) 1.V učebním předmětu Český jazyk jsou využity 3 disponibilní hodiny ve 3. ročníku a 2 disp. hodiny ve 4. ročníku. 2. V 1., 2., 3., a 4. ročníku má po 1 disponibilní hodině předmět Čtení s porozuměním celkem 4 hodiny 3. Předmět Matematika byl posílen o 1 disponibilní hodinu ve 2., 3. a 4. ročníku. 4. Ve 4. ročníku byla využita 1 disp. hodina v Přírodovědě a 1 dispon. hodina ve Vlastivědě. Učební plán 2. stupeň Vzdělávací oblasti Předměty Celkem Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Anglický jazyk Matematika a její aplikace Německý jazyk Matematika Informační a komunikační Informatika technologie Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Tělesná výchova Rodinná výchova Člověk a svět práce Svět práce Disponibilní hodiny Volitelné předměty Celkem

7 Učební plán 2. stupeň - volitelné předměty Název předmětu Finanční gramotnost Informatika a technologie Aj Konverzace Celkem Učební plán 2. stupeň - povinné a volitelné předměty Celkem Povinné předměty Volitelné předměty Celkem Poznámky k učebnímu plánu 2. stupeň (24 dispon.hod.) 1. V 8. ročníku je dotace hodin Českého jazyka posílena o 1 hodinu. 2. Matematika má o 1 hodinu více v 8. i v 9. ročníku. 3. V Německém jazyce je po 2 dispon. hodinách v 7. a v 8 ročníku a 3 dispon. hodiny v 9. ročníku. 4. Předmět Fyzika je posílen o 1 hodinu v 6. a o 1 hod. v 8. ročníku. 5. Chemie má o 1 hodinu vyšší časovou dotaci v 9. ročníku. 6. Přírodopis využívá 2 disp. hodiny- 1 v 8. ročníku a 1 v 9. roč. 7. Zeměpis má 2 disponib. hodiny po 1 v 8. roč. i v 9. roč. 8. Rodinná výchova je posílena o 1 hodinu v 9. roč. a o 1 hod. v 7. ročníku 9. Volitelné předměty od 6. do 9. ročníku mají dotaci 5 hodin. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Celkový přehled pedagogických pracovníků ZŠ Titul, jméno, příjmení třídnictví, funkce Kvalifikace, obor Mgr. Štěpánka Hanzlová ředitelka od PF, spec.ped. Mgr. Jaroslava Beranová statut. zást.řed. ZŠ (od ) PF, 1. stupeň, Aj pro ZŠ Mgr. Alena Bendová IV. tř. PF, 1. stupeň Mgr. Věra Keltnerová III. tř. PF, 1. stupeň Mgr. Zdenka Chmelíková II. tř. výchovná poradkyně 1.st PF, 1. stupeň Mgr. Lukáš Hošek VI. tř. PF, Z- Tv Mgr. Ivana Kopecká I. tř. PF, 1. stupeň Mgr. Petr Kopřiva IX. tř. koordinátor ICT PF, M-Tp Ing. Šárka Jeřábková učitelka VŠST + DPS 7

8 Mgr. Barbora Pokorná IV. tř., koordinátorka SPJ PF, Č-Ov Mgr. David Suchan VII. tř., výchovný poradce PF, Z -D Mgr. Lucie Procházková učitelka PF, Č-Nj Věra Vejtrubová koordinátorka ŠD, asistentka ped. SPedŠ., vychovatelství Simona Mejšnerová asistentka ped., soc. znev. SPŠ, kurz asistentství Jana Nováková VIII. tř., vychovatelka ŠD SZŠ, vychovatelství VŠZ Jitka Sýkorová učitelka SŠET, kurz asistentství Renata Kubátová vychovatelka ŠD, asist. ped., soc. znev. vychovatelství Celkový přehled pedagogických pracovníků MŠ Titul, jméno, příjmení třídnictví, funkce Kvalifikace, obor Bc.Beňovská Hana vedoucí učitelka UJAK Praha Lodinská Blanka učitelka Gymnázium, NS Beroun Pučálková Olga učitelka SPedŠ Potměšilová Helena učitelka SEŠ, dopň. Maturita MŠ Pražáková Marie učitelka Gymn.,vych.,uč. MŠ Kořínková Šárka učitelka SPedŠ Ve šk. r. 2014/2015 pracovalo v ZŠ průměrně 32 pracovníků, z toho 4 muži a 28 žen. Pedagogických pracovníků : 12 učitelů, 3 vychovatelky ŠD a souběžně 3 pedagogické asistentky u integrovaných dětí a 6 učitelek MŠ. Vysokoškolské studium k získání kvalifikace studují druhým rokem dvě paní učitelky Vedoucí učitelka MŠ ukončila vysokoškolské studium na UJAK Praha a získala titul Bc. Pedagogický sbor tvoří stálí zaměstnanci, kteří na škole působí řadu let. Pedagogické asistentky se věnovaly integrovaným žákům a na doplnění úvazku pracovaly jako vychovatelky školní družiny, učitelky nebo jako asistenty pro sociálně znevýhodněné žáky. V 1. oddělení ŠD působila koordinátorka ŠD vychovatelka p. Vejtrubová a částečný úvazek pro 3. oddělení měla vychovatelka p. Jana Nováková. V ŠD se v tomto školním roce vystřídaly na jedné pozici p. Mejšnerová a p. Kubátová Správních zaměstnanců bylo celkem 10, z toho 1 obchodně provozní pracovník (ved. ŠJ), 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka, školník, 4 uklízečky a ekonomka. Pedagogická způsobilost učitelů a vychovatelů Na 1. stupni mají všichni vyučující, třídní učitelky, vysokoškolskou pedagogickou kvalifikaci, zbývající hodiny byly zabezpečovány učiteli s kvalifikací pro předměty na druhém stupni. Vyučující 2. stupně mají vysokoškolské vzdělání. Koordinátorka ŠD má odpovídající střední odborné vzdělání, druhé oddělení školní družiny v částečném úvazku vedla pedagogická asistentka od září do prosince, která po maturitě na SPŠ absolvovala v Mladé Boleslavi kurz pro asistenta pedagoga a v lednu byla vystřídána kvalifikovanou vychovatelkou. Třetí oddělení v částečném úvazku zajišťovala kvalifikovaná vychovatelka. V MŠ splňují kvalifikaci 5 pracovnic. Nekvalifikovaná pracovnice byla velmi kladně hodnocena ČŠI a zahájila studium pro získání kvalifikace na SPedŠ. Hodiny logopedické průpravy v MŠ a ZŠ 8

9 Vyznamenání Neprospěch Neprospěch Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ Uspokojivé Neuspokoj. vedla logopedická asistentka, která absolvovala v rámci DVPP odpovídající vzdělání. Dvě paní uklízečky měly částečný úvazek jako asistentky pedagoga pro případ dozorování a pedagogického doprovodu. 4. Přijímací řízení na střední školy, zápis k povinné školní docházce Přijímacího řízení na víceletá gymnázia se letos zúčastnilo 6 žáků a 5 bylo přijato. Z páté třídy nám letos odejde řada úspěšných žáků a nový kolektiv se bude muset s touto situací znovu vyrovnat. Pomůže jistě školní psycholožka, která bude situaci podrobně mapovat. Z 9. ročníku se ucházelo o přijetí na střední školu či učiliště celkem 13 žáků a všichni byli přijati. Podrobnější obrázek přijímacího řízení viz zpráva výchovného poradce ( příloha č.1). Dva žáci ukončili školní docházku v nižším ročníku. Zápis do 1. ročníku: Zápis žáků k povinné školní docházce se konal Zapsáno bylo 37 dětí, z toho 7 žáků má odklad povinné školní docházky, 3 děti nebyly přijaty, 1 dodatečný zápis a 1 žák bude opakovat. 29 zapsaných dětí vytvoří novou I. třídu. Vyučující 1. stupně připravili pro předškoláky lekce Školy nanečisto, které se setkaly se zájmem rodičů i dětí a měly příznivý ohlas. Letos probíhaly v cyklech 1x za měsíc celé druhé pololetí. Škola nanečisto proběhla v rámci celoročního projektu Školák, který usiluje o co možná největší propojení MŠ se ZŠ. 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Prospěch : Tabulka závěrečného hodnocení žáků: Třída Počet žáků I II III IV V VI VII VIII IX Celkem Procent ,8 1, ,56 0,56 0,56 24,9 9

10 Elektronické srovnávací testování proběhlo v 9. tř. v období Testovány byly společenskovědní předměty a přírodovědné. Cílem bylo ověřit aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle RVP. Výsledky budou známy po vypracování výroční zprávy a budou souhrnně uveřejněny na adrese V 5. ročníku a 9. ročníku byli všichni žáci testováni v M, ČJ, obecných studijních předpokladech, a 5. ročník měl navíc Aj. Výsledky dostali rodiče před termínem podávání přihlášek na střední školy. Test byl zadán SCIO STONOŽKA. 9. ročník byl na úřadu práce a absolvoval test profesní profilace. Dále žáci 9. ročníku plnili test Dovednosti pro život, který zahrnoval testování jednotlivých kompetencí. ( příloha č.2) Dále byly na druhém stupni zadány ředitelské testy z M. Slovní komentář k hodnocení ředitelských testů 2014/15 z matematiky Testy zadány v 6., 7. a 8. ročníku Žáci 9. tř. psali celostátní testování z přírodovědných předmětů, SCIO testy a test Dovednost pro život, který testoval kompetence žáka 9. třídy (proto jsme již k dalšímu testování nepřistoupili) Jako testová baterie byly použity testy ze spolupracující ZŠ a MŠ Starý Kolín 6. tř. průměr 1,92 7. tř. průměr 2,16 8. tř. průměr 2,81 Porovnání průměrné známky ředitelského testu a závěrečné písemné práce Třída Ředitelský test Závěrečný test 6. 1,9 2,4 7. 2,2 3,3 8. 2,8 2,3 6. třída - závěrečný test byl pro žáky obtížnější, testoval souhrnné znalosti, byl koncipován více do hloubky 7. třída - největší rozdíl ve výsledku, vyučující označil ředitelský test pouze jako zevrubný, s malou obtížností a zároveň výsledek svého závěrečného testu porovnával s výsledky třídy v minulém školním roce, kdy třída měla obdobný výsledek 3,2 8.třída rozdíl mezi testy vyučující při rozboru připisuje zvýšené snaze a úsilí v přípravě na závěrečný test. ( Zlepšení výsledků v M je patrné již v pololetí, kde žáci dosáhli zlepšení z průměru 3,2 v 7. tř. na 2,5 v 8. tř.). Všechny průměry jsou tedy srovnatelné a ukazují vyrovnané výsledky. Je na místě zamyslet se, proč žáci v 7. třídě mívají v matematice největší problémy a zamyslet se nad skladbou učiva, ponechat jim dostatek času na procvičování, zvýšit intenzitu domácí přípravy atd. Kontrolní ředitelské testy neodhalily disproporce ve výuce matematiky mezi oběma základními školami. Dále byli žáci průběžně hodnoceni známkami a závěrečné hodnocení testů níže: 10

11 Vyhodnocení závěrečných testů a prověrek 2014/15 Třída ČJ M AJ PŘ VL Z D F CH Nj ,9 2/1,4 1, ,7 1,7 2,4 1,5 2, ,7 2 2,3 2 2, ,1 2,4 2 2,4 0 2,5 2,4 2, ,6 3,3 1,7 2,5 0 2,2 2,4 2,4 0 2,3 8. 2,5 2,3 1,7 2,4 0 2,3 1,6 2,6 2,6 2,3 9. 2,6 3, ,9 3,3 2 2,2 1,9 11

12 Největším problémem se jeví M v 7. třídě a disproporce mezi výkonem testovaných žáků v Čj ve školním testu a celonárodním testu. Jako opatření k odstranění této disproporce škola zvolila v dalším školním roce navýšení hodin ČJ na druhém stupni z disponibilní dotace. Hodnocení testů SCIO 2014/15 9. a 5. tř. Žáci 9. třídy byli testování ve třech oblastech český jazyk, matematika a obecné studijní předpoklady. Nejlepšího výsledku z obecných studijních předpokladů dosáhl žák s percentilem 76. Průměrný percentil z obecných studijních předpokladů je 27, stejně tak z českého jazyka. Nejlepším výsledkem z českého jazyka byl percentil 80. Někteří žáci dosáhli velmi slabých výsledků z českého jazyka (percentily 3, 7, 12). Nejlepšími výsledky z matematiky jsou percentily 99 a 96, tito žáci dosáhli vynikajících výsledků. Průměrný percentil z matematiky je 65. Žáci 5. třídy byli testování z českého jazyka, obecných studijních předpokladů a matematiky. Průměrný percentil z testů obecných studijních předpokladů je 58. Nejlepšího výsledku dosáhl žák s percentilem 99 a 95. V českém jazyce je nejlepší percentil 96 a průměrný percentil žáků je 59. V matematice byl nejúspěšnější žák s percentilem 98 a průměrný percentil 5. třídy je 70. Výsledky žáků z českého jazyka jsou v 5. třídě nadprůměrné (škola má lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol) a v matematice špičkové, škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování. Angličtina se pohybovala v rozmezí úrovně A0+ až A1 podle SERR. Za pomoci asistentek pedagoga se podle individuálního plánu vzdělávali tito žáci: jedna žákyně 2. třídy s Apertovým syndromem (tělesné postižení), 2 žáci 5. tř. - ADHD a diagnostikovanou poruchou chování na bázi autistického spektra a žák s autismem. Ve škole působila i asistentka pro sociálně znevýhodněné žáky, která docházela do jednotlivých hodin a individuálně pracovala s jednotlivými žáky i v odpoledních hodinách. Spolupracovala s pedagogy, školním psychologem a rodiči žáků. Chování: Projevům nevhodného chování žáků, zejména vulgárnímu vyjadřování mezi žáky, šikanování a vandalismu je nutno věnovat stále zvýšenou pozornost. Největší podíl na řešení mají třídní učitelé, kteří svou důsledností, skutečným zájmem o žáky, častým kontaktem v hodinách občanské a rodinné výchovy a při mimoškolních akcích mohou své svěřence ovlivňovat. V tomto školním roce došlo k výraznému zlepšení v chování žáků. Řešily se pouze menší problémy, se kterými pomáhala i školní psycholožka. Po bouřlivém loňském roce, jsme nezaznamenali žádné úmyslné vandalství ani vážný přestupek proti školnímu řádu na druhém stupni, až na neomluvené hodiny a záškoláctví u žáka, který končil povinnou školní docházku. V letošním roce jsme se opět zaměřili na programy prevence. Garantem byl Prostor o.p.s. Kolín a školní psycholožka. Koordinátorem celého programu byla naše preventistka. Na konci školního roku byla udělena 1 ředitelská důtka za nekázeň při hodinách, jedna dvojka z chování za slovní šikanu a drobnou krádež a jedna trojka z chování za 42 neomluvených hodin. 10 žáků dostalo ředitelskou pochvalu za příkladnou reprezentaci školy v celorepublikovém měřítku. 12

13 Využívání volného času žáků I v tomto školním roce jsme se snažili nabídnout žákům zajímavé volitelné předměty a kroužky, aby měly možnost rozvíjet své zájmy a kvalitně trávit volný čas. Volitelné předměty byly: Informatika a technologie, Finanční gramotnost, Konverzace v AJ. 89 žáků trávilo čas po vyučování ve 3 odděleních školní družiny. Děti měly možnost rozvíjet své zájmy (četba, výtvarné činnosti, sportovně rekreační aktivity, činnosti na počítači, zpěv). Podrobnější výčet her, aktivit a projektů školní družiny obsahuje (příloha č. 3) této výroční zprávy. Ve škole pracovaly v režimu zájmového útvaru tyto kroužky : Vedoucí Kroužek Den Hodina Sýkorová Angličtina v MŠ středa Sýkorová Angličtina v MŠ čtvrtek Kopecká Keramika - starší žáci čtvrtek Kopecká Keramika - 1. třída pondělí Nobilisová Výtvarný kroužek středa Kopecká, Nobilis Sborový zpěv pátek Chmelíková Angličtina 2. tř. - zač. středa Hanzlová Angličtina 2. tř. - pokroč. středa Hošek Stolní tenis - mladší žáci pondělí Hošek Stolní tenis - starší žác pondělí Hošek Florbal - mladší žáci středa Hošek Florbal - starší žáci středa Suchan Basketbal pátek Rakušanová Volejbal 5. a 6. tř úterý Kořínková Taneční kroužek středa Vejtrubová Logopedie středa Vejtrubová Logopedie úterý Vejtrubová Flétna v MŠ pátek Vejtrubová Dramatický kroužek středa Pokorná Literární kroužek pátek Škola pronajala bezplatně prostory pro výuku ZUŠ Zásmuky hra na kytaru a klavír a výuku náboženství. Pro děti v MŠ byla nabídka kroužků následná: keramika, angličtina, logopedická průprava, zobcová flétna, tanečky. 13

14 Nejméně 50% dětí má členství v mimoškolních klubech (Junák, Sokol - fotbal, tenis, kuželky), s nimiž škola udržuje kontakt (např. propůjčuje tělocvičnu žákovským družstvům k zimním tréninkům). 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Hodnocení Minimálního preventivního programu ZŠ a MŠ Červené Pečky, okres Kolín za školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Cíle školy v oblasti primární prevence pro školní rok 2014/ Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi 3. Aktivity ve škole v rámci MPP Zpracovala: Mgr. Barbora Pokorná 1. Cíle školy v oblasti primární prevence pro školní rok 2014/2015 Vytvořit program preventivních aktivit, jejichž působení na žáky bude dlouhodobé Vytvořit program preventivních aktivit, jejichž působení bude odpovídat potřebám jednotlivých třídních kolektivů Zmapovat potřeby žáků, výskyt rizikového chování Do programu aktivně zapojit žáky školy Do programu aktivně zapojit učitele školy 1. 1 Vlastní aktivity v rámci primární prevence Ve školním roce 2014/2015 proběhli interaktivní bloky, které vedla školní psycholožka Mgr. Lucie Krupitzerová. Pracovala s třídními kolektivy od 1. do 6. třídy. Na základě zjištění učitelů, psycholožky a upozornění rodičů jsme se zaměřili na práci s kolektivem 3. třídy. Na základě práce paní psycholožky (sociometrie) jsme stanovili cíle na školní rok 2014/2015 (zlepšení atmosféry v kolektivu, vztahů mezi žáky, dodržování pravidel, zlepšení chování jednotlivých žáků) a oslovili rodiče s nabídkou vzájemné spolupráce a rozšíření preventivních aktivit v této třídě Dotazníkové šetření Zrealizovali jsme výzkum, který probíhal v rámci bakalářské práce. Dotazníky určené žákům a rodičům se inspirovaly evropským projektem. Výzkumu se zúčastnili jak žáci II. stupně, tak jejich rodiče. Jeho přínosem byl pohled nejen žáků, ale také názory rodičů a možnost porovnat odpovědi žáků a rodičů. Zapojeny byly tři základní školy. Přínosem by mohla být také následná spolupráce zúčastněných škol. V letech probíhal v šesti evropských zemích projekt EFE European Family Empowerment, Posilování rodičovských kompetencí v praxi ( Projekt si kladl za 14

15 cíl vytvářet podmínky pro posilování rodin a rodinných organizací v oblasti rizik, která jsou spojena s obdobím dospívání. Do výzkumu se zapojilo šest evropských zemí (Slovinsko, Španělsko, Portugalsko, Velká Británie, Česká republika a Švédsko). Odborníci zkoumali sociální prostředí rodin a rodičovských organizací ve vlastních zemích, výskyt rizikového chování a jeho souvislosti. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na několik oblastí: Škola, rodina a volný čas Legální drogy (alkohol, cigarety) Nelegální drogy Internet Výsledky výzkumu Z výzkumu EFE vyplývá, že rodiče mají tendenci podceňovat opravdovou spotřebu drog u svých dětí. Rodiče reálněji hodnotí spotřebu drog u vrstevníků svých dětí. Tato zjištění vyplývající z výzkumů vysvětlují, proč se rodiče neúčastní preventivních aktivit, které jsou pro ně realizované, a také obtížnost intervencí v praxi. Z našeho výzkumu vyplynulo, že by se většina dotazovaných rodičů zúčastnila akce zaměřené na prevenci rizikového chování. V našem výzkumu se potvrdilo, že rodiče podceňují opravdovou spotřebu návykových látek, zejména spotřebu alkoholu. Rodiče jsou v odhadu, zda děti pijí alkohol blíže realitě, pouze v případě, že hodnotí kamarády svých dětí, pokud hodnotí své děti, uvádí většina z nich, že dítě alkohol nepije, i když téměř polovina žáků uvedla, že alkohol s určitou frekvencí pije. Rodiče mají tedy daleko nižší povědomí o tom, že jejich děti a kamarádi jejich dětí pijí alkohol, i když reálněji hodnotí pití alkoholu u kamarádů svých dětí. Rodiče také nereálně hodnotí místa, kde žáci nejčastěji pijí alkohol. Rodiče si myslí, že děti nejčastěji pijí alkohol na veřejném místě. Malé procento rodičů má povědomí o tom, že by děti mohly alkohol pít doma. Z výsledků našeho výzkumu vyplynulo, že děti nejčastěji pijí alkohol právě doma. Dalším místem, kde žáci pijí alkohol, je domov kamaráda, u nějakého příbuzného a v restauraci. Rodiče hodnotí z hlediska místa, kde by děti mohly pít alkohol, rizikově prostředí mimo domov. Ale neuvědomují si, že děti nejčastěji pijí alkohol v rodinném prostředí. Jako nejčastější zdroj alkoholu uvádí více než polovina žáků jednoho z rodičů. Většina rodičů si myslí, že jejich děti nejčastěji získávají alkohol od svých kamarádů. Rodinné prostředí jako zdroj alkoholu hodnotí žáci a rodiče velmi odlišně. Žáci rodinné prostředí (rodiče, starší bratr) uvedli jako hlavní zdroj alkoholu. Rodinné prostředí tedy hodnotí žáci jako častý zdroj alkoholu, rodiče nikoli. Studie EFE uvádí, že poskytování informací a diskuze o drogách nejsou jako prevence užívání drog dostačující. I když zhruba jedna polovina dospívajících hovoří s rodiči o drogách a jejich rizicích, to, jak na mladé lidi tyto informace zapůsobí, ovlivňuje řada dalších významných faktorů. Ze zjištění našeho výzkumu vyplývá, že rodiče se domnívají, že se svými dětmi často hovoří o rizicích legálních a nelegálních drog. To ale žáci ve svých výpovědích nepotvrzují, lze se domnívat, že z perspektivy žáků jsou hovory na téma legálních a nelegálních drog nedostačující. Čtvrtina žáků uvádí, že s nimi rodiče nemluví o pití alkoholu a souvisejících rizicích. Většina rodičů uvedla, že s dětmi o možných rizicích hovoří. Na důvodu nastavení rodinných pravidel ohledně alkoholu, kouření a jiných drog, se většina rodičů shoduje, nastolili je jako prevenci případných problémů. Ze studie EFE vyplývá, že rodiče mají povědomí o poměrně snadné dostupnosti návykových látek, nepřipouští si, že by se užívání návykových látek mohlo týkat i jejich dětí. Pomíjí faktor, že na chování dětí působí také komunita, ve které se pohybují. Povědomí rodičů o snadné dostupnosti drog se potvrzuje také v našem výzkumu. Rodiče mají vyšší povědomí o dostupnosti drog zejména v případě konopných drog. A také v odhadu konzumace drog u kamarádů svých dětí jsou blíže realitě. 15

16 Výsledky studie EFE vykazují, že častými zmiňovanými tématy, která vyplynula z rozhovorů s rodiči o dospívajících, jsou opakované konflikty a konfrontace. Diskuze s dětmi jsou v období dospívání typické, ale neustále vymezování hranic a pravidel představuje pro rodiče značné úsilí. Studie zjišťovala, o kterých tématech spolu rodiče a děti nejčastěji diskutují, a to na základě odpovědí rodičů a adolescentů. Jako nejčastější důvody k diskuzi uvádějí shodně rodiče a děti školní výsledky, mezi dalších pět nejčastějších patří typ přátel, domácí práce, užívání internetu a sledování televize. Z našeho výzkumu vyplynulo, že nejčastěji se svými rodiči děti diskutují o školním prospěchu, domácích pracích a o pozdních příchodech domů. Rodiče považují za nejčastější diskutovaná témata školní prospěch, používání internetu, kamarády dětí a pozdní příchody. Nejčastěji diskutovanými tématy mezi rodiči a dětmi je školní prospěch. Méně diskutovanými problémy mezi dětmi a rodiči je sexuální chování, užívání tabáku, alkoholu a marihuany. Všechny diskutované položky značí v našem výzkumu vyšší úroveň vnímání diskuze na straně rodičů. V některých případech je procento rodičů, kteří vnímají diskuzi o daném tématu, až o patnáct procent vyšší než procento dětí (diskuze: o školním prospěchu, kamarádech, používání internetu, sledování televize, množství utracených peněz). Stejně tak všechny zkoumané položky ze studie EFE vykazují vyšší úroveň vnímání diskuze na straně rodičů. Dospívající tedy nevnímají konflikty tak intenzivně jako jejich rodiče. Méně diskutovanými problémy mezi rodiči a dětmi jsou sexuální chování a užívání tabáku, alkoholu a marihuany, což potvrzuje shodně i náš výzkum. Z hlediska používání internetu se žáci nejčastěji věnují aktivitám na sociálních sítích. Někteří z rodičů uvádějí, že sociální sítě používají ke kontrole dětí. Nejčastěji mají rodiče obavy, že děti mohou na internetu navštěvovat zakázané stránky (porno, násilí), existuje zde podle nich riziko zneužití důvěry dítěte cizími lidmi, zvyšuje se riziko závislosti na internetu, přijímání jiného pohledu na svět, děti si mohou prostřednictvím Facebooku hledat nevhodné přátele, děti kvůli internetu nemají jiné zájmy a ohrožuje je závislost na hrách Cíle vyplývající z výsledků výzkumu Na základě zjištění se v rámci primární prevence rizikového chování zaměříme zejména na oblast legálních drog (alkohol, cigarety). Z výzkumu vyplynulo, že by se většina rodičů, kteří dotazníky vyplnili, zúčastnila školou pořádané akce, zaměřené na rizikové chování žáků. Škola dlouhodobě usiluje o zapojení rodičů do školních aktivit, a proto osloví rodiče s nabídkou. Podrobněji budou cíle zpracovány v MPP na školní rok 2015/ Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi V letošním školním roce jsme spolupracovali s těmito subjekty: OPPP Kolín OPPP Kutná Hora Obvodní a okresní oddělení Policie ČR, preventivní informační služba PIS Středisko výchovné péče (SVP) Kolín Úřad práce Prostor plus Člověk v tísni 3. Aktivity ve škole v rámci MPP Specifická primární prevence interaktivní programy a besedy o 9. ročník Beseda o antikoncepci o 8. ročník beseda o antikoncepci 16

17 o 8. a 9. ročník beseda o holocaustu o 8. a 9. ročník beseda Příběhy bezpráví Interaktivní programy pro žáky (bloky na daná témata) o 6. ročník o 7. ročník Besedy pro žáky Preventivně informační skupina PČR v Kolíně o témata Dopravní výchova Interaktivní bloky + reflexe školní metodik prevence o 6. ročník téma Spolupráce v třídním kolektivu o 6. ročník Volný čas o 6. ročník Šikana o 6. ročník Národnostní menšiny - tolerance o 6. ročník Zlozvyky o 9. ročník Spolupráce v kolektivu o 9. ročník - Přátelství, sex a vztahy o 9. ročník - Hledání budoucí cesty, Moje cíle o 9. ročník - Vztahy v partě, Volný čas Práce s dokumentárními filmy + reflexe školní metodik prevence o 6. ročník témata Přátelství, Jak žijí děti v jiných zemích, Šikana o ročník témata Vztahy generací, Šikana, Závislosti, Vztahy mezi vrstevníky, Rasismus, Vztahy mezi partnery, Sex láska, vztahy o 9. ročník práce s dokumentárními filmy + reflexe témata Náboženství tolerance, Drogy a drogové závislosti, Šikana, Diskriminace, Solidarita a pomoc, HIV/AIDS Práce s internetovými portály školní metodik prevence o 6., 7., 8., 9. ročník

18 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Na další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo ve školním roce 2014/2015 využito Kč. Prioritou tohoto školního roku bylo vzdělávání DVPP v oblasti prevence SPJ a team building, seznámení s novými metodami a formami učení, trendy ve výuce MŠ, studium k získání kvalifikace 2 učitelek ZŠ a 1 paní učitelky z MŠ, které nesplňovaly kritéria podle vyhlášky. Dále pokračovala podpora profesního růstu pedagogických zaměstnanců v oblastech, o které projevili osobní zájem. Z prostředků DVPP se paní ředitelka a vedoucí učitelka MŠ účastnila akcí věnovaných zavedení ŠVP do modulu Inspis ČŠI. Přehled DVPP 2014/15 jméno datum název semináře cena Kč Bendová Jak obohatit hodiny čtení 120 Nováková Podporujeme přírodovědu-gramotnost žáků 800 Kopřiva Google Apps-přehled možností 750 Suchan Světová válka a cesta ke vzniku ČSR 750 Jeábková Elektrický proud v polovodičích 948 Pokorná Konference primární prevence rizik.chování 800 Hošek Didaktika slohové vyúky 600 Beranová Aktivity v angličtině 600 Jeřábková Finanční gramotnost 999 Sýkorová Český jazyk činnostně v 1. ročníku 880 Beňovská 4.3. Balíček tří seminářů pro MŠ Sýkorová Čtenářská gramotnost 700 Sýkorová Metodika vyúky psaní 850 Beranová Zábavná vyúka anglické mluvnice 700 Beranová Angličtina pro žáky, které učení nebaví 850 kolektiv ped. Prevence rizikového chování zdarma Kopecká celý rok keramika hradí individ. Hanzlová ŠvP pro MŠ a ZŠ zdarma celkem: Kč z toho MŠ Kč z toho vedení Kč Učitelé se hromadně zúčastnili 4 školení v rámci používání ipadů a získali certifikát v rámci výzvy č. 51, zúčastnili se dvoudenní teambuildingové výjezdní akce a 6 pedagogů vycestovalo na jazykový pobyt na Maltu v rámci výzvy č. 56. Učitelé, kteří absolvují vzdělávací akce, podávají zprávu kolegům na pedagogických poradách a na metodických sdruženích. Konzultují s kolegy hlediska využitelnosti pro další práci. Část seminářů byla poskytována zdarma i se studijními materiály. 18

19 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Exkurze, přednášky, besedy Přehlídka škol Kolín 9.tř. Vánoční Praha 4. tř. Praha 8. tř. Přednáška Sex ano, děti ne -8., 9. tř. Památky Kutné Hory 5., 6. tř. Zdravá pětka tř. Práce hasičů 1. tř. TPCA 8. tř. Sumatra Greenlife Lední hokej 1.-9.tř Parlament p. Tyll výfuky I.Fuchsová tř dramatický kroužek Planetárium Praha 5.,6. tř. Děti z MŠ v 1. třídě Výstava o vesmíru Praha 9. tř Technické muzeum 8., 9. tř. Kulturní akce Sportovní akce Předmětové soutěže Hudební divadelní představení 1., 2. tř. Divadlo Hurvínek školní družina Divadlo Fimfárum 3.,4. tř. Planeta Indonesie tř. Divadlo Tři mušketýři 8.,9. tř. Kino Tři bratři tř. Film N. Winton 8., 9. tř. Výstava MDVV Praha ker. kroužek Divadelní spolek V. Chalupy dram. kr. Historická zastavení 7. tř. hraje pro MDVV Lidice ker. kroužek Divadlo Krkonošské pohádky 5. tř. Zahrada 5. tř. Vystoupení sboru Vánoční trh Vánoční dílny Štědrý den Vánoční laťka Bruslení Kolín -8. tř. Lyžařský kurz 7. tř. Čarodějnický šplh Přespolní běh Kolín Okresní kolo vybíjené Okresní kolo košíkové Výlety na kolech 9. tř. Exkurze Praha MS lední hokej Olympijský den ve školní družině Kolínské sportovní hry stolní tenis atletika volejbal aerobik plavání střelba cyklistika Recitace školní kolo Dětská scéna Kolín PO očima dětí vv soutěž Pohled z okna vv soutěž MDVV Lidice keramická soutěž Pěvecká soutěž Kolín Pythagoriáda 5. tř. Poštovní známka vv soutěž Nebovidy Vítání občánků košíková Vystoupení dram. kroužku MŠ Vánoční dílny 70. výročí osvobození Pro rodiče Výstavy- Foto a keramika výloha U Koloveckých Foto škola v mezipatře Výtvarné práce- škola přízemí 19

20 Projektová výuka Výlety Prevence SPJ Ekologie Slavnostní den - parlament Projekt SPŠ Kolín CPTO tř. Za dobrodružstvím se spolužáky Mikuláš v MŠ a ZŠ Vánoční trh Design SPŠS 6. ř. Den s handicapem tř. Náboženství, tolerance tř. Škola nanečisto Ukázková hodina v 1. tř. Návštěva předškoláků v 1. tř. Den Země Den naruby Dopravní den Den dětí starší připraví hry a soutěže pro mladší Čtu, čteš, čteme Polní den Opolany 7. a 8. tř. Žleby tř. ZOO Chleby 1. tř. Velký rybník 5. tř. Kutná Hora, - 8. tř. Mělice 6. tř. Sněžka 7. tř. České Švýcarsko - 9. tř. Cyklus seminářů Prostor - 7., 8. tř. Sběr papíru Sběr víček Sběr elektroodpadu Sběr baterií Sběr čajových krabiček Tvoření staveb z krabiček - soutěž Sběrové akce 2x sběr papíru, víček z PET lahví, třídíme odpad a 4x jsme odváželi prostřednictvím Asekolu elektro odpad a baterie. V přehledu o činnosti školy nelze opomenout přípravu různých žákovských představení pro ostatní žáky a veřejnost, ani další akce. 20

21 Do předvánoční atmosféry přispěli žáci 9. ročníku mikulášským programem v základní i mateřské škole. Úspěch už tradičně měla vánoční prodejní výstava dětských výrobků zahájená zpěvem našeho pěveckého souboru a dětí z MŠ. Na vánoční trh přišel zatím nejvyšší počet návštěvníků v jeho dosavadní historii a rekordní byl i finanční efekt z prodeje dětských výtvorů. Součástí trhu byla i čtvrtá vánoční kavárna. Naši žáci vystoupili také při štědrovečerní mši v místním kostele, kde zazpívali koledy a v kostele v Nebovidech. Pěvecký kroužek vedený p. Kopeckou a panem Nobilisem zpestřil svým programem akt vítání občánků na ÚM, Vánoční tvrz a Středověkou tvrz v Nebovidech..Činný byl i dramatický kroužek, který vystoupil k příležitosti výročí konce druhé světové války na náměstí městyse. Estetické cítění žáků a jejich podíl na spoluvytváření prostředí školy zvyšují výtvarné výstavy. V průběhu roku se ve vestibulu školy vždy po měsíci střídala výtvarná díla z kroužku grafiky, který vedla externí pracovnice. Keramický kroužek využíval každé příležitosti k prezentaci svých výtvorů. Vystavovaly na třídních schůzkách, při Dni otevřených dveří, na Vánočním, na školních výstavkách, na Nebovidské tvrzi a aktivně se účastní mezinárodní výstavy Lidická růže, kde každoročně získávají hlavní ocenění. Keramické výtvory tvoří též trvalou výzdobu na chodbách a v aule školy. Tradičně proběhlo ve škole několik projektových dnů : PROJEKTY I. stupeň Název projektu Průřezové téma Školáček PT 1 Za dobrodružstvím se spolužáky Den s handicapem Ukázková hodina pro MŠ Čtu, čteš, čteme PROJEKTY II. stupeň Název projektu Průřezové téma Za dobrodružstvím se spolužáky Dopis pro Solomona PT 4 Náboženství a tolerance Polní den CPTO + design PT5 PROJEKTY- ŠD a Školní parlament Název projektu Etiketa Krabičkování Slavnostní den Spisovatelská soutěž Čarodejnický týden Hrátky se zvířátky Průřezové téma 21

22 CELOŠKOLNÍ PROJEKTY Název projektu Mikulášská nadílka Škola nanečisto Den naruby Den Země Vánoční trh Dopravní den Průřezové téma Věnovali jsme se v tomto školním roce více primární prevenci v rámci dlouhodobých projektů. Tento projekt garantuje Prostor Plus o.p.s. Účastní se ho nejen žáci, ale i jejich třídní učitelé, kteří by měli být schopni po třech letech samostatně dále lektorovat. Je pro školu bezplatný. Celoškolní projekty ve spolupráci s MŠ: Dopravní den, Den naruby, Den Země, Vánoční trh, Škola nanečisto, Mikulášská nadílka, Školák, Třídní učitelé připravili na konci školního roku rekreačně poznávací školní výlety: Třída Místo školního výletu 1. ZOO Chleby 2. Žleby- hrad 3. Žleby 4. Žleby 5. Velký rybník 6. Mělice 7. Sněžka 8. Kutná Hora 9. České Švýcarsko Zvolený žákovský parlament řešil na svých schůzkách požadavky, připomínky a přání ostatních žáků a podílel se na přípravě některých školních akcí. V tomto školním roce pracoval pravidelně a často přinášel podněty a nápady ke zlepšení podmínek ve škole. Byl dokonce organizátorem celoškolního projektu Etiketa, Slavnostní den a Krabičkování. Červenopečecký čtvrtletník poskytl prostor literárním aktivitám jednotlivců i tříd a pomohl tak zprostředkovat veřejnosti informace o dění ve škole. Žáci a kolegové publikovali ještě své příspěvky v Učitelských novinách, Kolínském Presu, Kolínském deníku a Informatoriu. Třídní schůzky se konaly v tomto školním roce dvakrát, v prosinci jsme měli Den otevřených dveří. Během školního roku žáci 2x přispěli na charitativní akce občanskému sdružení Život dětem. V průběhu celého školního roku proběhla celá řada akcí i v MŠ. (příloha č. 4) 22

23 Souhrn společných akcí Základní školy a Mateřské školy Červené Pečky, pořádaných ve školním roce 2014/2015 Spolupráce se ZŠ Vzájemné návštěvy dětí MŠ a ZŠ ukázka práce v 1. třídě vzájemné konzultace pedagogických pracovnic - především po vstupu dětí do 1.tř, dále v období po adaptaci, před zápisem do ZŠ. Mikulášská nadílka v MŠ. Škola nanečisto (po zápisu do ZŠ) pouze pro děti nejstarší věkové skupiny 1krát měsíčně Logopedická průprava (logopedická asistentka řečové nápravy a prevence za ZŠ 2 krát týdně v MŠ). Zájmové kroužky dětí z MŠ pod vedením učitelů za ZŠ: - keramický - kroužek flétny - kroužek anglického jazyka - Vánoční trh v ZŠ (vlastnoručně zhotovené výrobky dětí prodej veřejnosti samotnými dětmi). Ostatní Volání na Ježíška Příspěvky do novin Červenopečecký čtvrtletník Prezentace MŠ na veřejnosti Lampionový průvod obcí na Svátek zesnulých spojený s Halloweenem a slavnostní vyhlášení vítěze nejlépe ozdobené dýně (účast veřejnosti). Volání na Ježíška společně se žáky ZŠ a dětského klubu Pecka. Jde o slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Č. Pečkách za zpěvu vánočních koled. Účast na vánočním trhu pořádaným ZŠ, kde děti prodávaly veřejnosti vlastnoručně zhotovené výrobky. Obdarování místních obchodů, firem a úřadu městyse vánočními přáními vlastnoručně vyrobenými dětmi. Čarodějnický průvod masek dětí městysem. Oslava svátku matek jarní besídka pro rodiče a veřejnost, vánoční besídky. Den otevřených dveří MŠ spojený s ukázkou kroužku výuky anglického jazyka pod externí lektorky. Návštěva místní knihovny (soutěže pro děti). Slavnostní rozloučení s předškoláky v Sokolovně. Celoroční zdobení výlohy místního obchodu výtvarnými pracemi dětí. Příspěvky článků do Červenopečeckého čtvrtletníku. Výzdoba prostranství kolem MŠ (oplocení zahrady) výtvarnými pracemi dětí vytvořenými v průběhu školního roku. 23

24 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2014/2015 se kontrola ČŠI konala. Proběhla v termínu 22. září 24.září 2014 Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou. Hodnoceny byly poslední tři roky. Závěry ČŠI: Ke zjištěným nedostatkům byla okamžitě přijata nápravná preventivní opatření. Celá zpráva ČŠI je k dispozici na adrese Další kontroly: KHS SK územní pracoviště Kolín jídelna a výdejna ZŠ Předmětem kontroly: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č.852/2004, č. 178/2002, zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 110/1997 Sb., vyhláška č. 137/2004 Sb. Závěr: Provoz ŠJ a výdejny odpovídá požadavkům výše uvedených předpisů KHS SK územní pracoviště Kolín ŠJ - výdejna pokrmů MŠ Předmětem kontroly: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č.852/2004, č. 178/2002, zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 110/1997 Sb., vyhláška č. 137/2004 Sb. Závěr: Provoz školní výdejny plní požadavky výše uvedených právních předpisů. Městys Červené Pečky Předmětem kontroly: Účelnost a správnost čerpání prostředků z příspěvků zřizovatele za období od do , nakládání s finanční hotovostí ( kontrola vedení pokladny) Závěr: kontrolou nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky, bylo doporučeno u kapitoly plyn bude překročen rozpočet- možno hradit z rezervního fondu Městys Červené Pečky Předmětem kontroly: Účelnost a správnost čerpání prostředků z příspěvků zřizovatele za období od do , nakládání s finanční hotovostí ( kontrola vedení pokladny) Závěr: kontrolou bylo zjištěno, že nebylo postupováno v souladu se směrnicí o oběhu účetních dokladů chyběl podpis příkazce operace a chybně bylo zaúčtováno čerpání prostředků z kapitoly SÚ 413 na místě bylo opraveno a přeúčtováno do kapitoly SÚ

25 Poskytování informací, vyřizování stížností: Informace o škole a platných právních normách, kterými se škola řídí, jsou dle zákona č. 106/1999 Sb. zpracovány a vyvěšeny na nástěnce u vchodu školy. Rovněž je zde sepsán a vyvěšen postup při podávání stížností. V tomto školním roce nebyla řešena žádná písemná stížnost. 10. Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření ZŠ a MŠ Červené Pečky v roce 2014 Celkové příjmy: Celkové výdaje: Hospodářský výsledek : ,07 Kč ,44 Kč ,63 Kč V tom: Státní prostředky: Dotace: Kč Výdaje Kč HV: 0,00 Použití účelové dotace - Účelová dotace z EU Peníze školám ve výši Kč - Dotace EF -Další vzdělávání pedag.pracovníků Kč Prostředky z Městysu Č.Pečky: Příspěvek na hospodaření: ,00 Kč Další zdroje: ,07 Kč Příjmy celkem: ,07 Kč Výdaje Hospodářksý výsledek: ,35 Kč ,72 Kč Hospodářská činnost: Příjmy: Výdaje: HV: ,00 Kč ,09 Kč ,91 Kč Hospodářský výsledek ve výši ,63 Kč byl zálohově převeden do rezervního fondu. 25

26 Fond kulturních a sociálních potřeb - (FKSP) Hospodaření s fondy v roce 2014 Příjmy : Počáteční zůstatek (k ) ,56 Kč Příděl do FKSP Celkem : ,56 Výdaje: Celkem Konečný stav FKSP k Kč ,56 Kč Rezervní fond: Počáteční zůstatek k ,10 Kč Tvorba rezervního fondu ve výši ,22 Kč - HV za rok ,22 Kč - Peněžní dary- neúčelové ,00 Kč Čerpání rezervního fondu ve výši Kč Konečný stav rezervního fondu k je ,32 Kč. Investiční fond: Počáteční stav fondu k Kč Tvorba fondu ve výši Kč - odpisy dlouhod.majetku Kč Konečný stav investičního fondu k činí Kč. Zpracovala Ludmila Pilcová - ekonomka školy Základní a Mateřská škola Červené Pečky hospodařila dle platných vyhlášek a předpisů o hospodaření příspěvkových organizací. Účetnictví je zpracováno počítačovým programem PREMIER. Výstupem účetnictví je mimo jiné rozvaha a výkaz zisku a ztrát, které jsou uloženy v kanceláři školy u ekonomky. Mzdovou agendu nám zajišťuje externí firma Služba škole p. Romana Javůrková. 26

27 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů Rozvojové programy financované z MŠMT ČR Organizace v roce 2014 obdržela z MŠMT v rámci rozvojových programů částku ve výši Kč. - ÚZ Podpora výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Kč - ÚZ Zvýšení platů pedagogických praovníků region.školství Kč - ÚZ Zvýšení platů pracovníků regionálního školství Kč - ÚZ Asistenti pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním Kč 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Vedle DVPP se někteří učitelé zúčastňují i vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Přehled pro školní rok 2014/15: Mgr. Barbora Pokorná ukončila bakalářské studium psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci Jitka Sýkorová - 2. rok studia ped. fakulty UJAK Praha Jana Nováková - 2. rok studia 2.rok studia Helena Potměšilová - 2. rok studia na Sped.Š Čáslav Šárka Kořínková - 2. rok studia - první stupeň 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Poskytovatel : MŠMT OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzva 51 Další vzdělávání pedagogických pracovníků k jejich vyšší partnerská škola s dotací Kč. Podrobný projektový záměr vypracovala o.p.s. Srdce Chotěšice a naše škola byla jejich partnerem. V tomto školním roce všichni pedagogové ZŠ byly proškoleni v požívání dotykových zařízení ve výuce. Proběhla 4 klíčová školení. Dále škola z tohoto projektu zakoupila 15 ks tabletů I-Pad, 27

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice. Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Zelená 153, 552 03 Česká Skalice Identifikátor právnické osoby: 600 093 875 Termín

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-2048/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-2048/10-T Základní škola Hladké Životice okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: Hlavní 188, 742 47 Hladké

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více