Nákladní přeprava: železnice a silnice, stále stejný souboj!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákladní přeprava: železnice a silnice, stále stejný souboj!"

Transkript

1 Nákladní přeprava: železnice a silnice, stále stejný souboj! Jean_Luc Flinois, bývalý obchodní ředitel SNCF, bývalý generální ředitel SAGA a MORY Pro autora je hlavní hrozbou, která visí nad silniční nákladní dopravou, v daleko větší míře zahlcenost infrastruktur a přeplnění prostoru, než ostatní druhy nebezpečí pro životní prostředí. Avšak stavět proti sobě železnici a silnici se mu nezdá být nejlepším přístupem k rozvoji železniční přepravy, ale naopak je třeba hledat způsoby, jak politicky a obchodně rozvíjet komplementárnost obou druhů dopravy. Silný rozvoj přepravy zboží po železnici je pro společnost nezbytný, motivovaný především ochranou životního prostředí. Oprávněně to mnozí tvrdí a chválí opatření v tomto směru provedená. Já se k tomuto zjištění silně hlásím, nejsem však přesvědčen, že by sázka na konkurenci mezi železničními a silničními operátory mohla citelně zvrátit přepravu tak, že by se přenesla z jednoho druhu dopravy na druhý. Naopak, je třeba vsadit na jejich vzájemnou spolupráci. Velký růst vlastních nákladů v silniční dopravě pomocí příplatků by měl za následek hlavně modifikaci dopravních toků tak, že by se zvýšila francouzská izolace a ne že by došlo k význačnému modálnímu transferu. Ochota veřejných orgánů propagovat životní prostředí se, jak se mi zdá, dostává také na scestí pokaždé, jakmile je podpořena opatřeními určenými k přiškrcení a šikanování silniční dopravy, hledajíc, jak přibrzdit její vývoj. I ve Francii, kde dílčí trh nákladní dopravy realizovaný železnicí je v Evropě největší, to byla silnice, která vyhrála konkurenční ekonomickou bitvu. I když železnice zvýšila přepravu v tunokilometrech o 25 %, je její obrat se 14 miliardami franků marginální ve srovnání s 300 miliardami v silniční nákladní dopravě - společně obrat vlastními účty plus účty pro jiné. Nebudeme se vracet zpět. Z hypotéz představených ministerstvem dopravy je nejlepší cíl vytyčený na dobu deseti let, který ukazuje, jak nejlépe udržet objem železničního dílčího trhu, tedy i když se bude snižovat jeho obratová část. Oživení, jímž železniční přeprava projde, tedy rozhodně nebude cestou konfliktní. Je třeba si uvědomit, že maximální využití dopravy po železnici je skutečně striktním zájmem i silničních přepravců. Je to opravdová nutnost i pro dobré zdraví silničních podniků. A proto je třeba toto využití železnice realizovat společně s nimi. Hlavní dlouhodobá hrozba plynoucí od silniční dopravy a silničních dopravních podniků se mi nejeví jako reálné ohrožení životního prostředí, jež se na společnost valí. Tato hrozba nespočívá ani v přínosu silniční dopravy ke znečištění vzduchu ani v jejím přínosu ke skleníkovému efektu. Účinky obou těchto jevů se budou podstatně snižovat, protože bude existovat stále větší počet profesionálů odpovědných za tuto oblast a protože rozvoj technologií během dalších třiceti let - což je v životě planety velmi krátká doba - bude neustále růst. Tyto neblahé účinky, dnes ještě velmi silné, se budou i přes růst přepravy velmi výrazně snižovat neustálým zlepšováním výkonů spalovacích motorů, díky masivnímu nástupu palivových článků, díky použití téměř dokonalých filtrů, a to vše za provozních nákladů, které v budoucnu nebudou vyšší než jsou ty dnešní. Jestliže se tato perspektiva jasně prokáže během příštích deseti let a věci se ještě uspíší, pak se citelně sníží ceny nafty, přestože státy produkující ropu se v důsledku snížení poptávky budou snažit zpomalit nevyhnutelné snižování jejich zisků. Všichni petrolejářští magnáti však více či méně skrytě pracují na této hypotéze o náhradě nafty a doufají, že si udrží vládu nad budoucími pohonnými látkami.

2 Nikoli, jak já to vidím, hlavní dlouhodobou hrozbou je přeplnění prostoru a nasycení infrastruktur. Silniční infrastruktury nelze do nekonečna znásobovat. Na velkých dopravních osách se už blížíme k zahlcení a technicky dostupný prostor pro stavbu nových dálnic je velmi omezený. Proč tedy spotřebovávat silniční prostor na dopravu s malou přidanou hodnotou, s dlouhými tranzitními cestami nebo důležitými unitárními změnami? V tomto druhu aktivit rozhodně nemají dopravní podniky, které používají silnici, největší naději na zisk. Větší cenu by mělo rezervovat tento silniční prostor pro realizaci přepravy v dobrých dopravních podmínkách s vysokou přidanou hodnotou ve stanoveném čase, kterou není možno ve většině případů strukturovaně realizovat s použitím železniční techniky, nebo přepravy, která nezbytně potřebuje vypracované technologie, anebo pro přepravu vycházející z relevantní domény železniční techniky, jako je například přeprava na velmi malou vzdálenost. Proto je třeba převést na železnici veškerou přepravu, kterou je železnice schopna absorbovat a uskutečňovat v přijatelných technických podmínkách. A právě proto stavět dnes proti sobě silnici a železnici se mi nezdá být tím nejlepším přístupem k rozvoji železniční dopravy. Naopak, je třeba zkoumat, jak lze politicky, obchodně přispívat ke komplementárnosti technik. Základem této spolupráce musí být skutečnost, že v moderním světě už rozdíly nepřináší technika, ale služba klientům. Stále více se jedná o přímý prodej klientům nikoli produktu, ale řešení. Tak je tomu například s přechodem od progresivního prodeje metrů k parkování lokálním společnostem k jinému prodeji, který zavádí využití sběrného systému poplatků za státní. Takovýmto způsobem se vyvíjejí BOT (build, operate, transfert) v určitých velkých mezinárodních investicích (dálnice, elektrické centrály...) Imperativem je: kapacita a spolehlivost železniční trakce Tento aspekt problému týkajícího se rozvoje železniční nákladní přepravy široce rozděluje všechny, kteří se zúčastňují debaty o této otázce. Nemusí se jednat o kapacitu a spolehlivost ve vztahu k silniční technice. Jedná se o kapacitu a spolehlivost absolutní, která je vlastní železniční technice. K ničemu nevede debata o rozvoji železniční přepravy, jestliže železniční síť nedovoluje realizovat v současnosti přepravu, která by budila důvěru za minimálně kvalitních podmínek. Nezbytné jsou tedy značné investice do kapacity s co nejlepším využitím technologického pokroku, které lze zajistit za částečnou úplatu a rychle. Například trasy na určitých linkách se silným růstem provozu by se mohly za pomoci systémů pro družicovou lokalizaci vlaků zdvojnásobit, kdyby se zavedly takzvané klouzavé dopravní úseky. Investice je třeba vložit hlavně do vozů, do lidí, do psychologie a spolehlivosti. Doprava - to je smlouva, kterou je třeba dodržet. Nebude docházet k nárůstu přepravy, nebudou-li železniční operátoři dodržovat smluvní závazky. Když více než polovina vlaků nedorazí ve smluvenou hodinu, ať by to byla kterákoli hodina, to znamená ať by byla naprogramována jakákoli komerční rychlost pro jízdní cestu, ale byla by klientem schválená, pak finanční kompenzace za zpoždění nebude pro dopravní trh stačit k tomu, aby tento trh dlouho dál používal železniční nástroj. Jestliže je příčinou zpoždění - vzhledem ke smluvním podmínkám - nutnost podřídit nákladní dopravu dopravě osobní, ať již je odstaven nákladní vlak proto, aby mohl projet zpožděný osobní vlak, anebo při horší eventualitě, když se odpojí lokomotiva nebo se přemístí strojvedoucí z nákladního vlaku na osobní vlak, je pohrdání klientem, které se projeví takovým chováním, nepřípustné. Klient si to nezbytně vyloží takto: zajímáte mne mnohem méně než jiný klient i přes smlouvu, kterou jsme uzavřeli a na dlouhou dobu s železnicí přeruší styky. K takovým okolnostem nemůže dojít při jakémkoli srovnávání se silniční nabídkou. Zde jde o respektování klienta a smlouvy. 1

3 Rychle realizovat takové investice je naprosto nezbytnou podmínkou. Věřím, že jsme mnohé pochopili a že budou věnovány velké prostředky na to, abychom to dokázali. Nezbytná podmínka není podmínkou dostačující To, že železnice bude disponovat kapacitou a bude schopna přijímat a uzavírat své závazky, není to jediné, proč by se přeprava po železnici měla automaticky výrazně zvyšovat. Je třeba, aby se železnice podílela na uspokojování globálních potřeb potenciálních klientů. Mnoho průmyslníků nebo obchodníků, kteří potřebují přepravovat zboží mezi různými zařízeními, která nejsou ve stejné lokalitě, si přeje globální řešení problémů vznikajících při tomto přemísťování. Tyto problémy spojené s dopravou jsou velmi různorodé a často je přeprava ve vlastním slova smyslu jen marginální částí problému. To, co průmyslníky a obchodníky hlavně zajímá, není jen výběr toho či onoho technického prostředku pro tuto přepravu, ale je to architektura návrhu předloženého jako řešení celého souboru jejich problémů spojených s přemísťováním, šíře tohoto řešení, jeho globálnost, jeho úroveň kvality, spolehlivosti, záruky dobrého ukončení, jeho trvání a zajisté jeho globální cena. Je to také především důvěra, kterou oni mají v přepravce, který jim tento návrh předkládá. V přepravě se přemísťuje rovněž obchodní konkurence. Už to není jen konkurence mezi operátory s různou dopravní technikou. Klient jedná s organizátorem přepravy, který jako interní servis dopravce na vlastní nebo podnikový účet a na účet někoho jiného přebírá odpovědnost za přepravu zboží se závazným výsledkem, s vrcholovým řízením použitých prostředků a s jejich propojením. Kamion nezpůsobuje rozdíly mezi dvěma silničními podniky, kromě zvláštních výjimek. Vozidla jsou skoro stejná a mají podobné ceny. Rozdíl, který způsobuje, že dopravce důvěřuje přepravě jednoho silničního podniku a ne druhého, není v rovině technického nástroje. Rozdíl je v organizaci, v důvěře, personálních kontaktech, v reakci partnera, integraci dopravní operace do ostatních výkonů, které s tím souvisejí. S výjimkou zaměstnance v roli subdodavatele je silniční přepravce, třeba průměrně velký, pro klienta především organizátorem dopravy v tom smyslu, že se nezabývá pouze silniční trakcí, ale začleňuje ji do širšího rámce. Konkurence mezi organizacemi dnes znamená konkurence mezi organizátory dopravy. Potřeby každého podniku, skutečné nebo požadované, jsou velmi rozdílné. Zde jsou důležitá psychologická data. Například skutečným důvodem, byť často nepřiznaným a sotva uvědomovaným, pro nějž podnik buď přijme nebo nepřijme navržené řešení, je to, že toto řešení si zvolil konkurenční podnik anebo vedoucí představitel v jeho profesi. Některý podnik také může chtít jednat s podnikem stejné velikosti, aby to bylo vyvážené, anebo s menším podnikem, aby si vytvořil dojem dominance, anebo s větším podnikem, aby nabyl větší důležitosti. Klient s velkým K v mikroekonomice neexistuje. Jsou jenom klienti. Každý klient má svou osobitost tvořenou svou vlastní historií, vlastní kulturou, vlastní logikou, svým přístupem k problémům, který nemusí být nezbytně skloubený nebo přísně logický. Konkurence mezi organizátory dopravy je pro každého klienta, takového jaký je ve skutečnosti, a ne pro klienta jakého bychom si přáli. Právě rozmanitost klientely ospravedlňuje rozmanitost organizátorů. Každý organizátor dopravy má také svou oblast působení, svou kulturu, svůj přístup k problémům. Bude jednat s klientem tak, aby zajistil kompatibilitu osobitostí jich obou. Důvěra existuje jen mezi podniky, jejichž osobnosti jsou dostatečně kompatibilní a mluví stejným jazykem; nejsou však reálné přetrvávající obchodní záležitosti mezi podniky, které si vzájemně nedůvěřují. Stejně tak, přejeme-li si, aby se rozvíjela přeprava po železnici, jeví se mi jako nezbytné, aby se využití železniční techniky ve stále větší míře uvádělo ve více či méně 2

4 globálních nabídkách. Proto se nabídky klientům, předkládané organizátory dopravy, nikdy nesmí omezovat - z psychologického hlediska - jen na jediný technický přepravní výkon. Chce-li být železniční operátor organizátorem celé dopravy, která v sobě zahrnuje železniční výkon, hned na začátku odmítne přepravní činnosti, které by si chtěli realizovat klienti, - a bývá to velmi často -, jejichž osobitost není kompatibilní s jeho osobitostí, ta je totiž silná a nemůže být chameleónská, měnit se na přání. Dokud si pracovníci, kteří rozhodují, neuvědomí tuto realitu a nevyvodí z ní důsledky v organizaci železničního provozu, nebudou mít realizované investice plný vliv na růst železniční přepravy, který lze právem očekávat. Organizace železničního provozu SNCF se svou současnou organizací nákladní přepravy je nejprve prodejcem trakčního železničního výkonu, který dává k dispozici organizátorům dopravy na vlastní účet a na účet jiného. Snaží se současně být sama organizátorem dopravy, tím že chce přímo sjednat globálnější nabídku s klientelou. Nelze však být dlouho konkurentem podniků, které vás používají jako subdodavatele. Tyto podniky se vás velmi rychle zřeknou. Tím nelze říci, že by se měla SNCF v budoucnosti omezovat jen na jednoduchou roli zaměstnance přepravy, ale znamená to, že je třeba (vnitřně) oddělit v rámci SNCF funkci organizátora dopravy prezentující globální řešení, která by zahrnovala stále více jiných výkonů než jen výkon přepravce, realizátora železničního výkonu. Tento železniční výkon bude muset být nabídnut na dopravním trhu na základě rovnosti a neutrality všem organizátorům, kteří o něj požádají, včetně jeho vlastního organizátora vnitřní dopravy, který může, - a to je moje preference - být filiálkou (oddělení odpovědností a průhlednost účtů). Realizátor železniční dopravy se bude muset koncentrovat na kvalitu a na náklady svých výkonů tak, aby se snižovaly soustředěním svého vlastního úsilí na to, co umí nejlépe, zejména trakci ucelených vlaků a bude muset umět zajistit subdodávky, alespoň částečně, jiných výkonů, jako je například spojení na některých sekundárních tratích podle vzoru amerických Short-liners. Aby bylo dosaženo maximální kvality a minimální ceny, je k tomu zapotřebí privatizovat operátora? Je nutná konkurence mezi realizátory železniční dopravy? To je jiná diskuse. Kombinovaná doprava Kombinovaná doprava je jediným prostředkem, jak částečně využít železniční trakci k zásilkám na velké vzdálenosti (striktním minimem je 500 km), má však slabou unitární důležitost a vysokou přidanou hodnotu (jako hromadné zboží nebo zasilatelství). Na velkých osách, kde se rychle projevuje riziko kongescí na silnicích, má kombinovaná doprava určitý potenciál pro svůj růst. Mobilizovat tento druh dopravy, to je velký cíl zejména pro veřejné orgány moci. Operátoři (provozovatelé) dopravy, kteří pro svou dopravu masivně používají silniční techniku od jednoho konce k druhému, se většinou pro kombinovanou dopravu dobře hodí, ovšem jen tehdy, je-li tato doprava zavedena při respektování jejich identity a v kompatibilitě s požadavky jejich klientů, pokud se jedná o spolehlivost, dodávky od dveří ke dveřím, cenu a garanci. Zbavit se za téměř stejnou cenu odpovědnosti za dlouhé jízdy silničních řidičů, často v noci, vyhnout se problémům s bezpečností a s řízením doprovodného personálu - by ve skutečnosti pro ně znamenalo reálnou úlevu. Rozvoj kombinované dopravy také patří do problematiky, o níž se hovoří výše. Je hlavně zájmem silničních dopravců, aby se tento druh dopravy rozvíjel. Nejprve je třeba, aby dopravní trasy byly kompatibilní v komerční rychlosti od nákladiště ke složišti a v hodinách 3

5 odjezdu a příjezdu s potřebami klientely. Tím se vracíme k problému kapacity. Potom je třeba, aby byly respektovány jízdní řády. Je to problém přesnosti, dodržování podepsaných závazků. Řešení těchto problémů není dostačující. Mimo jiné je třeba striktně zainteresovat co největší počet organizátorů dopravy pro tuto techniku a vyzvat je, aby tomuto druhu dopravy věnovali svou důvěru a zapojili se. Jak lze konstatovat, ve Francii je velmi málo provozovatelů dopravy železnice-silnice a nepřibývají. Je tomu tak proto, že se zájem o tuto dopravu nepodněcuje a nepodporuje. Aby se organizátoři o kombinovanou dopravu skutečně zajímali, záleží na její koncepci, kterou je třeba znovu prozkoumat. Každý organizátor dopravy, který chce využívat kombinované dopravy, musí mít možnost tak činit při respektování specifičnosti svého podniku a komerčního přístupu svých klientů, aniž by se mu vnucovalo systematické využívání veřejných nákladišť a vlaků, řízených operátory (provozovateli) kombinované dopravy pod managementem SNCF a za nezbytně banalizované výkony. SNCF, jako železniční servis, poskytuje trakční výkon uceleného vlaku od nákladiště ke složišti na účet organizátorů dopravy, kteří si při nejmenším na některých relacích přejí být samostatní. SNCF nemá odpovědnost za naložení vlaků, ani za řízení překladišť pro intermodální překládku. Organizátoři se mohou připojit tím, že koupí celý vlak a sami financují a řídí, anebo zapojí investory a manažery překladišť. A chce-li společnost pomoci, aby se tyto vlaky rozjely, musí pomoci přímo těmto organizátorům. Ti, protože mezi sebou soutěží, organizují globální nabídku pro své klienty od domu k domu, využívajíce vlastních prostředků nebo prostředků subdodavatelů, zejména z překladišť, dle svého výběru, řízených v podmínkách a podle metod, jež jim vyhovují a jež nejsou nevyhnutelně jednotné. Oni ovládají plán nakládky svých vlaků, priority v nakládce a vykládce v překladištích při upřednostňování těch svých klientů, které privilegovat chtějí ve svém vlastním zájmu. Praktikují každodenní yield-management, aby zajistili optimální ložnou míru svých vlaků. SNCF má CNC, majoritní filiálku, která jako organizátor vnitřní přepravy realizuje nabídky z domu do domu. CNC musí nakupovat trakci ucelený vlak u železniční služby SNCF za stejných podmínek, jaké mají ostatní organizátoři, s nimiž je v konkurenci. Ona řídí nebo zajišťuje subdodávky svých překladišť a všechny ostatní výkony nezbytné pro její nabídku. NOVATRANS, operátor kombinované dopravy, otevřený všem organizátorům dopravy, jimž nabízí výkony od překladiště k překladišti se správou svých vlaků, vozů a svých nákladišť, zajišťuje nejnutnější servis. Tohoto operátora je třeba podporovat, nemůže však být povinným průchozím bodem. Jeho servis, bezesporu obecný, nedovoluje však těm, kteří ho používají, řídit každodenně privilegia klientů a yield-management, ale je nepostradatelný pro všechny organizátory přepravy, kteří si nemohou založit vlastní organizaci. Na závěr: Je evidentní, že mnozí organizátoři dopravy, pracující na vlastní účet (dopravně-logistická služba podniků) nebo na účet jiného, - velmi citliví na nepříjemné následky celé silniční dopravy a stále citlivější na hrozbu ze zahlcení prostoru, - se ptají na využití železniční techniky a dopravy železnice-silnice, aby podpořili silniční dopravu, aby jí přišli na pomoc při snižování jejích škodlivých vlivů. Nepřijdou, když nebudou mít důvěru v kvalitu servisu realizovaného pomocí smluv se železnicí. Důvěru v kapacitu, o níž budou oni rozhodovat při výběru dopravní techniky pro realizace. Důvěru v záruky společnosti SNCF, že neporuší hermetické oddělení její úlohy subdodavatele a konkurujícího organizátora, důvěru ve správný způsob zacházení s nimi. Důvěru v osobitost SNCF, že oni (operátoři) 4

6 nebudou utlačováni a jejich prostřednictvím ani klienti že nebudou drceni její monolitní a monopolní kulturou. Poroste-li důvěra, poroste přeprava. Bez této důvěry by byla snížena účinnost silných investic, plánovaných pro nákladní dopravu. Zdroj: Transports, 2001, č. 405, leden-únor, s Překlad: Alena Kaderková Korektura: ODIS 5

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.220.01; 35.240.60 Květen 2014 ČSN 01 8245 Informační systémy ve veřejné dopravě osob Celostátní systém informací v reálném čase (CISReal) Information system in public transport

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění

Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění Mgr. Jiří Dufek MOTRAN Research, s.r.o. www.motran.info Cíl studie: přispět k diskusi o optimalizaci rozsahu a výše mýtného vytvořit podkladní materiál

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

Dohoda ATP Oblast použití

Dohoda ATP Oblast použití Dohoda ATP Oblast použití Autor Ing. Erlebach Lumír Datum vytvoření Srpen 2013 Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ /4 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 2 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník)

Podmínky soutěže VOLNÁ CESTA pro rok 2012 (2. ročník) Podmínky soutěže "VOLNÁ CESTA" pro rok 2012 (2. ročník) Organizátor soutěže Dopravní federace na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR. Tématické zaměření soutěže Převod přepravy věcí ze silnice na

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě

Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě Optimalizujeme přepravu zboží po celém světě COKOLIV, ODKUDKOLIV A KAMKOLIV Po moři či vzduchem. Malé i nadrozměrné. LETECKÁ PŘEPRAVA KURÝRNÍ SLUŽBY KUSOVÉ NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY - LCL NADMĚRNÁ A SPECIÁLNÍ DOPRAVA

Více

Perspektivy v dopravě

Perspektivy v dopravě Perspektivy v dopravě doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera KDMML, ÚADN Studentská 95, 532 10 Pardubice Tel.: 466 036 429 e-mail: ivo.drahotsky@upce.cz Vzájemné

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI))

Rezoluce Evropského parlamentu o účtování poplatků za dopravní infrastrukturu (2000/2030(INI)) Otázka harmonizovaného zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury je podle Bílé knihy Evropská dopravní politika pro rok 2010: čas rozhodnout (Modrá knižnice sv. 88) jednou z prioritních otázek. Stanovisko

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Dálková osobní doprava do roku 2030

Dálková osobní doprava do roku 2030 Dálková osobní doprava do roku 2030 Jan Hrabáček GŘČD O14 18.6.2013, Czech Raildays, Ostrava Horizont 2030, jaký bude?? (je to pouhých 17 let!!!!) 2 2013 2030 vývoj v ČR Silniční doprava Další rozvoj sítě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích PRACOVNÍ PROSTŘEDKY PRO REALIZACI LOGISTICKÝCH FUNKCÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 11: DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY, MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY, SKLADOVACÍ TECHNIKA Institute

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Servis pro trvalou a permanentní energii

Servis pro trvalou a permanentní energii Servis pro trvalou a permanentní energii Motive Power Systems Reserve Power Systems Special Power Systems Service Trvalé servisní řešení pro: Trakční systémy Motive Power všech technologií Bateriové nabíjecí

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita)

Strategický cíl 2 Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město (pohyb mobilita) Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Železniční infrastruktura a legislativa

Železniční infrastruktura a legislativa Dopravní infrastruktura a potřeba změny legislativy Poslanecká sněmovna PČR Hospodářský výbor, 27. 2. 2014, 14:00 h Železniční infrastruktura a legislativa Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Univerzita

Více

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s.

LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY. DŘEVOŠROT a.s. LOGISTIKA VÝROBNÍHO PROCESU ZAMĚŘENO NA SKLADOVÁNÍ, NAKLÁDKU A PŘEPRAVU DŘEVNÍ ŠTĚPKY DŘEVOŠROT a.s. DŘEVOŠROT, A.S. WWW.DREVOSROT.CZ Prezentace je určená zaměstnancům společností zabývajících se výrobou

Více

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ]

Související ustanovení: 2 předmět daně; 6 sazby daně, snížení sazby daně; 16 odst. 5 lhůta pro registraci nového poplatníka 11 [ZAOKROUHLOVÁNÍ] Sazby daně 6 pohonných hmot. Evropské emisní standardy, známé jako emisní limity EURO, jsou souborem nařízení a požadavků, které pro výrobce v automobilovém průmyslu stanovují povolené limity pro složení

Více

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA. Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze POSOUZENÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU OSOBNÍ DOPRAVY KLADNO - PRAHA Vladimír Kočí, Jáchym Judl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze VLAD.KOCI@VSCHT.CZ 1 OKRUHY VYUŢITÍ LCA V DOPRAVĚ a) porovnávání environmentálních

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2012 Obsah dokumentu Úvodem...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění jízdního řádu vlaků InterCity RegioJet...6

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment)

Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Posuzování vlivů koncepce na životní prostředí SEA (Strategic Environmental Assesment) Koncepce: Dopravní politika ČR pro období 2014 2020 s výhledem do roku 2050 Proces posuzování vlivů probíhá podle

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Vysvětlivka ETF k uplatnění národní minimální mzdy v sektoru silniční dopravy: opatření uložená legislativou EU

Vysvětlivka ETF k uplatnění národní minimální mzdy v sektoru silniční dopravy: opatření uložená legislativou EU Galerie Agora, Rue du Marché aux Herbes 105, Bte 11 B-1000 Brussels Telefon +32 2 285 46 60 Fax +32 2 280 08 17 E-mail: etf@etf-europe.org www.etf-europe.org European Transport Workers Federation Fédération

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu!

Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Klimabündnis grenzenlos >>> Mobilní tak, abychom neškodili klimatu! Doprava je pro klima problémem číslo 1 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu INTERREG IIIA pro přeshraniční spolupráci.

Více

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.

Iniciativa CIVITAS. Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113. Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc. Iniciativa CIVITAS Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Brno 21.9.2012 7. rámcový program (2007-2013) http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Více

PODPORA LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

PODPORA LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ PODPORA LOGISTIKY Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ JUDr. Jaroslav SOUŠEK S cílem zastavit strmý nárůst silniční dopravy a naopak posílit vliv dopravy železniční v rámci schválené Dopravní politiky ČR pro léta 2005-2013

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice

20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice 20 let BOHEMIAKOMBI = 20 let úspěšné spolupráce silnice a železnice Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Praha, 24.května 2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242

Více

Strategie podpory dopravní obsluhy území

Strategie podpory dopravní obsluhy území Strategie podpory dopravní obsluhy území Seminář SDT Čipové karty v dopravě Praha, 1. března 2007 Dopravní politika základní koncepční dokument stanovující směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s.

ČSAD Uherské Hradiště a.s. ČSAD Uherské Hradiště a.s. Váš spolehlivý dopravce firemní prezentace ZÁKLADNÍ INFORMACE česká dopravní firma s 60-letou historií v r. 1993 transformována na akciovou společnost roční obrat 21 mil EUR

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Právní úprava. Ochrana spotřebitele

Právní úprava. Ochrana spotřebitele Ochrana spotřebitele JUDr. Tomáš Pezl Jedná se o sdílenou pravomoc Unie (čl. 4 odst. 2 písm. g) SFEU) Průřez mezi právem veřejným a soukromým Primární právní úprava je velmi kusá Závazek na respektování

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží

Přehled. Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Přehled Stanovení orientačních standardů intermodální přepravy zboží Overview Benchmarking Intermodal Freight Transport Tyto přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha C Příloha C Část A Ceny za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty regionální dráhy provozované Adwanced World Transport, a.s., pro jízdu vlaku a podmínky jejich uplatnění Cena za použití železniční

Více