Nákladní přeprava: železnice a silnice, stále stejný souboj!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákladní přeprava: železnice a silnice, stále stejný souboj!"

Transkript

1 Nákladní přeprava: železnice a silnice, stále stejný souboj! Jean_Luc Flinois, bývalý obchodní ředitel SNCF, bývalý generální ředitel SAGA a MORY Pro autora je hlavní hrozbou, která visí nad silniční nákladní dopravou, v daleko větší míře zahlcenost infrastruktur a přeplnění prostoru, než ostatní druhy nebezpečí pro životní prostředí. Avšak stavět proti sobě železnici a silnici se mu nezdá být nejlepším přístupem k rozvoji železniční přepravy, ale naopak je třeba hledat způsoby, jak politicky a obchodně rozvíjet komplementárnost obou druhů dopravy. Silný rozvoj přepravy zboží po železnici je pro společnost nezbytný, motivovaný především ochranou životního prostředí. Oprávněně to mnozí tvrdí a chválí opatření v tomto směru provedená. Já se k tomuto zjištění silně hlásím, nejsem však přesvědčen, že by sázka na konkurenci mezi železničními a silničními operátory mohla citelně zvrátit přepravu tak, že by se přenesla z jednoho druhu dopravy na druhý. Naopak, je třeba vsadit na jejich vzájemnou spolupráci. Velký růst vlastních nákladů v silniční dopravě pomocí příplatků by měl za následek hlavně modifikaci dopravních toků tak, že by se zvýšila francouzská izolace a ne že by došlo k význačnému modálnímu transferu. Ochota veřejných orgánů propagovat životní prostředí se, jak se mi zdá, dostává také na scestí pokaždé, jakmile je podpořena opatřeními určenými k přiškrcení a šikanování silniční dopravy, hledajíc, jak přibrzdit její vývoj. I ve Francii, kde dílčí trh nákladní dopravy realizovaný železnicí je v Evropě největší, to byla silnice, která vyhrála konkurenční ekonomickou bitvu. I když železnice zvýšila přepravu v tunokilometrech o 25 %, je její obrat se 14 miliardami franků marginální ve srovnání s 300 miliardami v silniční nákladní dopravě - společně obrat vlastními účty plus účty pro jiné. Nebudeme se vracet zpět. Z hypotéz představených ministerstvem dopravy je nejlepší cíl vytyčený na dobu deseti let, který ukazuje, jak nejlépe udržet objem železničního dílčího trhu, tedy i když se bude snižovat jeho obratová část. Oživení, jímž železniční přeprava projde, tedy rozhodně nebude cestou konfliktní. Je třeba si uvědomit, že maximální využití dopravy po železnici je skutečně striktním zájmem i silničních přepravců. Je to opravdová nutnost i pro dobré zdraví silničních podniků. A proto je třeba toto využití železnice realizovat společně s nimi. Hlavní dlouhodobá hrozba plynoucí od silniční dopravy a silničních dopravních podniků se mi nejeví jako reálné ohrožení životního prostředí, jež se na společnost valí. Tato hrozba nespočívá ani v přínosu silniční dopravy ke znečištění vzduchu ani v jejím přínosu ke skleníkovému efektu. Účinky obou těchto jevů se budou podstatně snižovat, protože bude existovat stále větší počet profesionálů odpovědných za tuto oblast a protože rozvoj technologií během dalších třiceti let - což je v životě planety velmi krátká doba - bude neustále růst. Tyto neblahé účinky, dnes ještě velmi silné, se budou i přes růst přepravy velmi výrazně snižovat neustálým zlepšováním výkonů spalovacích motorů, díky masivnímu nástupu palivových článků, díky použití téměř dokonalých filtrů, a to vše za provozních nákladů, které v budoucnu nebudou vyšší než jsou ty dnešní. Jestliže se tato perspektiva jasně prokáže během příštích deseti let a věci se ještě uspíší, pak se citelně sníží ceny nafty, přestože státy produkující ropu se v důsledku snížení poptávky budou snažit zpomalit nevyhnutelné snižování jejich zisků. Všichni petrolejářští magnáti však více či méně skrytě pracují na této hypotéze o náhradě nafty a doufají, že si udrží vládu nad budoucími pohonnými látkami.

2 Nikoli, jak já to vidím, hlavní dlouhodobou hrozbou je přeplnění prostoru a nasycení infrastruktur. Silniční infrastruktury nelze do nekonečna znásobovat. Na velkých dopravních osách se už blížíme k zahlcení a technicky dostupný prostor pro stavbu nových dálnic je velmi omezený. Proč tedy spotřebovávat silniční prostor na dopravu s malou přidanou hodnotou, s dlouhými tranzitními cestami nebo důležitými unitárními změnami? V tomto druhu aktivit rozhodně nemají dopravní podniky, které používají silnici, největší naději na zisk. Větší cenu by mělo rezervovat tento silniční prostor pro realizaci přepravy v dobrých dopravních podmínkách s vysokou přidanou hodnotou ve stanoveném čase, kterou není možno ve většině případů strukturovaně realizovat s použitím železniční techniky, nebo přepravy, která nezbytně potřebuje vypracované technologie, anebo pro přepravu vycházející z relevantní domény železniční techniky, jako je například přeprava na velmi malou vzdálenost. Proto je třeba převést na železnici veškerou přepravu, kterou je železnice schopna absorbovat a uskutečňovat v přijatelných technických podmínkách. A právě proto stavět dnes proti sobě silnici a železnici se mi nezdá být tím nejlepším přístupem k rozvoji železniční dopravy. Naopak, je třeba zkoumat, jak lze politicky, obchodně přispívat ke komplementárnosti technik. Základem této spolupráce musí být skutečnost, že v moderním světě už rozdíly nepřináší technika, ale služba klientům. Stále více se jedná o přímý prodej klientům nikoli produktu, ale řešení. Tak je tomu například s přechodem od progresivního prodeje metrů k parkování lokálním společnostem k jinému prodeji, který zavádí využití sběrného systému poplatků za státní. Takovýmto způsobem se vyvíjejí BOT (build, operate, transfert) v určitých velkých mezinárodních investicích (dálnice, elektrické centrály...) Imperativem je: kapacita a spolehlivost železniční trakce Tento aspekt problému týkajícího se rozvoje železniční nákladní přepravy široce rozděluje všechny, kteří se zúčastňují debaty o této otázce. Nemusí se jednat o kapacitu a spolehlivost ve vztahu k silniční technice. Jedná se o kapacitu a spolehlivost absolutní, která je vlastní železniční technice. K ničemu nevede debata o rozvoji železniční přepravy, jestliže železniční síť nedovoluje realizovat v současnosti přepravu, která by budila důvěru za minimálně kvalitních podmínek. Nezbytné jsou tedy značné investice do kapacity s co nejlepším využitím technologického pokroku, které lze zajistit za částečnou úplatu a rychle. Například trasy na určitých linkách se silným růstem provozu by se mohly za pomoci systémů pro družicovou lokalizaci vlaků zdvojnásobit, kdyby se zavedly takzvané klouzavé dopravní úseky. Investice je třeba vložit hlavně do vozů, do lidí, do psychologie a spolehlivosti. Doprava - to je smlouva, kterou je třeba dodržet. Nebude docházet k nárůstu přepravy, nebudou-li železniční operátoři dodržovat smluvní závazky. Když více než polovina vlaků nedorazí ve smluvenou hodinu, ať by to byla kterákoli hodina, to znamená ať by byla naprogramována jakákoli komerční rychlost pro jízdní cestu, ale byla by klientem schválená, pak finanční kompenzace za zpoždění nebude pro dopravní trh stačit k tomu, aby tento trh dlouho dál používal železniční nástroj. Jestliže je příčinou zpoždění - vzhledem ke smluvním podmínkám - nutnost podřídit nákladní dopravu dopravě osobní, ať již je odstaven nákladní vlak proto, aby mohl projet zpožděný osobní vlak, anebo při horší eventualitě, když se odpojí lokomotiva nebo se přemístí strojvedoucí z nákladního vlaku na osobní vlak, je pohrdání klientem, které se projeví takovým chováním, nepřípustné. Klient si to nezbytně vyloží takto: zajímáte mne mnohem méně než jiný klient i přes smlouvu, kterou jsme uzavřeli a na dlouhou dobu s železnicí přeruší styky. K takovým okolnostem nemůže dojít při jakémkoli srovnávání se silniční nabídkou. Zde jde o respektování klienta a smlouvy. 1

3 Rychle realizovat takové investice je naprosto nezbytnou podmínkou. Věřím, že jsme mnohé pochopili a že budou věnovány velké prostředky na to, abychom to dokázali. Nezbytná podmínka není podmínkou dostačující To, že železnice bude disponovat kapacitou a bude schopna přijímat a uzavírat své závazky, není to jediné, proč by se přeprava po železnici měla automaticky výrazně zvyšovat. Je třeba, aby se železnice podílela na uspokojování globálních potřeb potenciálních klientů. Mnoho průmyslníků nebo obchodníků, kteří potřebují přepravovat zboží mezi různými zařízeními, která nejsou ve stejné lokalitě, si přeje globální řešení problémů vznikajících při tomto přemísťování. Tyto problémy spojené s dopravou jsou velmi různorodé a často je přeprava ve vlastním slova smyslu jen marginální částí problému. To, co průmyslníky a obchodníky hlavně zajímá, není jen výběr toho či onoho technického prostředku pro tuto přepravu, ale je to architektura návrhu předloženého jako řešení celého souboru jejich problémů spojených s přemísťováním, šíře tohoto řešení, jeho globálnost, jeho úroveň kvality, spolehlivosti, záruky dobrého ukončení, jeho trvání a zajisté jeho globální cena. Je to také především důvěra, kterou oni mají v přepravce, který jim tento návrh předkládá. V přepravě se přemísťuje rovněž obchodní konkurence. Už to není jen konkurence mezi operátory s různou dopravní technikou. Klient jedná s organizátorem přepravy, který jako interní servis dopravce na vlastní nebo podnikový účet a na účet někoho jiného přebírá odpovědnost za přepravu zboží se závazným výsledkem, s vrcholovým řízením použitých prostředků a s jejich propojením. Kamion nezpůsobuje rozdíly mezi dvěma silničními podniky, kromě zvláštních výjimek. Vozidla jsou skoro stejná a mají podobné ceny. Rozdíl, který způsobuje, že dopravce důvěřuje přepravě jednoho silničního podniku a ne druhého, není v rovině technického nástroje. Rozdíl je v organizaci, v důvěře, personálních kontaktech, v reakci partnera, integraci dopravní operace do ostatních výkonů, které s tím souvisejí. S výjimkou zaměstnance v roli subdodavatele je silniční přepravce, třeba průměrně velký, pro klienta především organizátorem dopravy v tom smyslu, že se nezabývá pouze silniční trakcí, ale začleňuje ji do širšího rámce. Konkurence mezi organizacemi dnes znamená konkurence mezi organizátory dopravy. Potřeby každého podniku, skutečné nebo požadované, jsou velmi rozdílné. Zde jsou důležitá psychologická data. Například skutečným důvodem, byť často nepřiznaným a sotva uvědomovaným, pro nějž podnik buď přijme nebo nepřijme navržené řešení, je to, že toto řešení si zvolil konkurenční podnik anebo vedoucí představitel v jeho profesi. Některý podnik také může chtít jednat s podnikem stejné velikosti, aby to bylo vyvážené, anebo s menším podnikem, aby si vytvořil dojem dominance, anebo s větším podnikem, aby nabyl větší důležitosti. Klient s velkým K v mikroekonomice neexistuje. Jsou jenom klienti. Každý klient má svou osobitost tvořenou svou vlastní historií, vlastní kulturou, vlastní logikou, svým přístupem k problémům, který nemusí být nezbytně skloubený nebo přísně logický. Konkurence mezi organizátory dopravy je pro každého klienta, takového jaký je ve skutečnosti, a ne pro klienta jakého bychom si přáli. Právě rozmanitost klientely ospravedlňuje rozmanitost organizátorů. Každý organizátor dopravy má také svou oblast působení, svou kulturu, svůj přístup k problémům. Bude jednat s klientem tak, aby zajistil kompatibilitu osobitostí jich obou. Důvěra existuje jen mezi podniky, jejichž osobnosti jsou dostatečně kompatibilní a mluví stejným jazykem; nejsou však reálné přetrvávající obchodní záležitosti mezi podniky, které si vzájemně nedůvěřují. Stejně tak, přejeme-li si, aby se rozvíjela přeprava po železnici, jeví se mi jako nezbytné, aby se využití železniční techniky ve stále větší míře uvádělo ve více či méně 2

4 globálních nabídkách. Proto se nabídky klientům, předkládané organizátory dopravy, nikdy nesmí omezovat - z psychologického hlediska - jen na jediný technický přepravní výkon. Chce-li být železniční operátor organizátorem celé dopravy, která v sobě zahrnuje železniční výkon, hned na začátku odmítne přepravní činnosti, které by si chtěli realizovat klienti, - a bývá to velmi často -, jejichž osobitost není kompatibilní s jeho osobitostí, ta je totiž silná a nemůže být chameleónská, měnit se na přání. Dokud si pracovníci, kteří rozhodují, neuvědomí tuto realitu a nevyvodí z ní důsledky v organizaci železničního provozu, nebudou mít realizované investice plný vliv na růst železniční přepravy, který lze právem očekávat. Organizace železničního provozu SNCF se svou současnou organizací nákladní přepravy je nejprve prodejcem trakčního železničního výkonu, který dává k dispozici organizátorům dopravy na vlastní účet a na účet jiného. Snaží se současně být sama organizátorem dopravy, tím že chce přímo sjednat globálnější nabídku s klientelou. Nelze však být dlouho konkurentem podniků, které vás používají jako subdodavatele. Tyto podniky se vás velmi rychle zřeknou. Tím nelze říci, že by se měla SNCF v budoucnosti omezovat jen na jednoduchou roli zaměstnance přepravy, ale znamená to, že je třeba (vnitřně) oddělit v rámci SNCF funkci organizátora dopravy prezentující globální řešení, která by zahrnovala stále více jiných výkonů než jen výkon přepravce, realizátora železničního výkonu. Tento železniční výkon bude muset být nabídnut na dopravním trhu na základě rovnosti a neutrality všem organizátorům, kteří o něj požádají, včetně jeho vlastního organizátora vnitřní dopravy, který může, - a to je moje preference - být filiálkou (oddělení odpovědností a průhlednost účtů). Realizátor železniční dopravy se bude muset koncentrovat na kvalitu a na náklady svých výkonů tak, aby se snižovaly soustředěním svého vlastního úsilí na to, co umí nejlépe, zejména trakci ucelených vlaků a bude muset umět zajistit subdodávky, alespoň částečně, jiných výkonů, jako je například spojení na některých sekundárních tratích podle vzoru amerických Short-liners. Aby bylo dosaženo maximální kvality a minimální ceny, je k tomu zapotřebí privatizovat operátora? Je nutná konkurence mezi realizátory železniční dopravy? To je jiná diskuse. Kombinovaná doprava Kombinovaná doprava je jediným prostředkem, jak částečně využít železniční trakci k zásilkám na velké vzdálenosti (striktním minimem je 500 km), má však slabou unitární důležitost a vysokou přidanou hodnotu (jako hromadné zboží nebo zasilatelství). Na velkých osách, kde se rychle projevuje riziko kongescí na silnicích, má kombinovaná doprava určitý potenciál pro svůj růst. Mobilizovat tento druh dopravy, to je velký cíl zejména pro veřejné orgány moci. Operátoři (provozovatelé) dopravy, kteří pro svou dopravu masivně používají silniční techniku od jednoho konce k druhému, se většinou pro kombinovanou dopravu dobře hodí, ovšem jen tehdy, je-li tato doprava zavedena při respektování jejich identity a v kompatibilitě s požadavky jejich klientů, pokud se jedná o spolehlivost, dodávky od dveří ke dveřím, cenu a garanci. Zbavit se za téměř stejnou cenu odpovědnosti za dlouhé jízdy silničních řidičů, často v noci, vyhnout se problémům s bezpečností a s řízením doprovodného personálu - by ve skutečnosti pro ně znamenalo reálnou úlevu. Rozvoj kombinované dopravy také patří do problematiky, o níž se hovoří výše. Je hlavně zájmem silničních dopravců, aby se tento druh dopravy rozvíjel. Nejprve je třeba, aby dopravní trasy byly kompatibilní v komerční rychlosti od nákladiště ke složišti a v hodinách 3

5 odjezdu a příjezdu s potřebami klientely. Tím se vracíme k problému kapacity. Potom je třeba, aby byly respektovány jízdní řády. Je to problém přesnosti, dodržování podepsaných závazků. Řešení těchto problémů není dostačující. Mimo jiné je třeba striktně zainteresovat co největší počet organizátorů dopravy pro tuto techniku a vyzvat je, aby tomuto druhu dopravy věnovali svou důvěru a zapojili se. Jak lze konstatovat, ve Francii je velmi málo provozovatelů dopravy železnice-silnice a nepřibývají. Je tomu tak proto, že se zájem o tuto dopravu nepodněcuje a nepodporuje. Aby se organizátoři o kombinovanou dopravu skutečně zajímali, záleží na její koncepci, kterou je třeba znovu prozkoumat. Každý organizátor dopravy, který chce využívat kombinované dopravy, musí mít možnost tak činit při respektování specifičnosti svého podniku a komerčního přístupu svých klientů, aniž by se mu vnucovalo systematické využívání veřejných nákladišť a vlaků, řízených operátory (provozovateli) kombinované dopravy pod managementem SNCF a za nezbytně banalizované výkony. SNCF, jako železniční servis, poskytuje trakční výkon uceleného vlaku od nákladiště ke složišti na účet organizátorů dopravy, kteří si při nejmenším na některých relacích přejí být samostatní. SNCF nemá odpovědnost za naložení vlaků, ani za řízení překladišť pro intermodální překládku. Organizátoři se mohou připojit tím, že koupí celý vlak a sami financují a řídí, anebo zapojí investory a manažery překladišť. A chce-li společnost pomoci, aby se tyto vlaky rozjely, musí pomoci přímo těmto organizátorům. Ti, protože mezi sebou soutěží, organizují globální nabídku pro své klienty od domu k domu, využívajíce vlastních prostředků nebo prostředků subdodavatelů, zejména z překladišť, dle svého výběru, řízených v podmínkách a podle metod, jež jim vyhovují a jež nejsou nevyhnutelně jednotné. Oni ovládají plán nakládky svých vlaků, priority v nakládce a vykládce v překladištích při upřednostňování těch svých klientů, které privilegovat chtějí ve svém vlastním zájmu. Praktikují každodenní yield-management, aby zajistili optimální ložnou míru svých vlaků. SNCF má CNC, majoritní filiálku, která jako organizátor vnitřní přepravy realizuje nabídky z domu do domu. CNC musí nakupovat trakci ucelený vlak u železniční služby SNCF za stejných podmínek, jaké mají ostatní organizátoři, s nimiž je v konkurenci. Ona řídí nebo zajišťuje subdodávky svých překladišť a všechny ostatní výkony nezbytné pro její nabídku. NOVATRANS, operátor kombinované dopravy, otevřený všem organizátorům dopravy, jimž nabízí výkony od překladiště k překladišti se správou svých vlaků, vozů a svých nákladišť, zajišťuje nejnutnější servis. Tohoto operátora je třeba podporovat, nemůže však být povinným průchozím bodem. Jeho servis, bezesporu obecný, nedovoluje však těm, kteří ho používají, řídit každodenně privilegia klientů a yield-management, ale je nepostradatelný pro všechny organizátory přepravy, kteří si nemohou založit vlastní organizaci. Na závěr: Je evidentní, že mnozí organizátoři dopravy, pracující na vlastní účet (dopravně-logistická služba podniků) nebo na účet jiného, - velmi citliví na nepříjemné následky celé silniční dopravy a stále citlivější na hrozbu ze zahlcení prostoru, - se ptají na využití železniční techniky a dopravy železnice-silnice, aby podpořili silniční dopravu, aby jí přišli na pomoc při snižování jejích škodlivých vlivů. Nepřijdou, když nebudou mít důvěru v kvalitu servisu realizovaného pomocí smluv se železnicí. Důvěru v kapacitu, o níž budou oni rozhodovat při výběru dopravní techniky pro realizace. Důvěru v záruky společnosti SNCF, že neporuší hermetické oddělení její úlohy subdodavatele a konkurujícího organizátora, důvěru ve správný způsob zacházení s nimi. Důvěru v osobitost SNCF, že oni (operátoři) 4

6 nebudou utlačováni a jejich prostřednictvím ani klienti že nebudou drceni její monolitní a monopolní kulturou. Poroste-li důvěra, poroste přeprava. Bez této důvěry by byla snížena účinnost silných investic, plánovaných pro nákladní dopravu. Zdroj: Transports, 2001, č. 405, leden-únor, s Překlad: Alena Kaderková Korektura: ODIS 5

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s.

Železniční nákladní doprava v 21. století. Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Železniční nákladní doprava v 21. století Michal Roh ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo, a.s. Změny vnějšího prostředí Změna historického poslání železnice v dávné minulosti především přeprava soli

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Bratislava, 28.2.2012 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax +420 242 444 924

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR?

Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Jak moc VYSOKOrychlostní železnice v ČR? Tomáš Záruba Náměšť nad Oslavou, 26. května 2016 Základní otázka: Proč vlastně stavět VRT? Časové úspory cestujících Zefektivnění provozu železnice Uvolnění kapacitních

Více

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici

Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Převod zboží ze silniční přepravy na železnici Květen 2008 Ing. Vladimír Fišer, Bohemiakombi Kdo je Bohemiakombi? Operátor kombinované dopravy silnice - železnice Propojuje a slaďuje zájmy silničních dopravců

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

EKONOMIKA DOPRAVNÍHO PODNIKU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými

Více

Intermodální přepravy silnice-železnice

Intermodální přepravy silnice-železnice Intermodální přepravy silnice-železnice = moderní alternativa kamionových přeprav Kal_obr_BEZ_tisk2.jpg Lovosice, 25.2.2013 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560 Fax

Více

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní

Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost. Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Mýtný systém v ČR a jeho budoucnost Všechny údaje obsažené v dokumentu jsou informativní Aktuální organizace mýtného systému v ČR Stát si objednal dodávku a provozování mýtného systému na klíč Projekt

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

ANALÝZA A POTENCIÁL KOMBINOVANÉ DOPRAVY S VYUŽITÍM INTERMODÁLNÍCH NÁVĚSŮ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

ANALÝZA A POTENCIÁL KOMBINOVANÉ DOPRAVY S VYUŽITÍM INTERMODÁLNÍCH NÁVĚSŮ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA A POTENCIÁL KOMBINOVANÉ DOPRAVY S VYUŽITÍM INTERMODÁLNÍCH NÁVĚSŮ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Autor: Bc. Ondřej Mikolášik Vedoucí: doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD. Červen 2016 CÍL PRÁCE Cílem práce

Více

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines

Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Project BOHEMIA EXPRESS Building shuttle train system of intermodal transport lines Vize: Převádění toku zboží ze silnice na železnici založené na vzájemně výhodné spolupráci silničních dopravců se železnicí

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

CargoBeamer AG Bautzen Intermodální přepravní systém z Německa Řešení pro Evropu

CargoBeamer AG Bautzen Intermodální přepravní systém z Německa Řešení pro Evropu CargoBeamer AG Bautzen Intermodální přepravní systém z Německa Řešení pro Evropu Cíl tohoto projektu: Podle nedávno zveřejněných statistik má přeprava po silnicích v celé Evropě do roku 2015 zaujmout 60%

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE

SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT ČLEN SKUPINY PKP CARGO ADVANCED WORLD TRANSPORT, AWT ČECHOFRACHT, AWT ROSCO, AWT RAIL HU, AWT REKULTIVACE SKUPINA AWT, ČLEN SKUPINY PKP CARGO JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB NÁKLADNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 VÝZNAM ZASÍLATELSTVÍ. ZÁKLADNÍ POJMY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha

Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha Železnice a dopravní infrastruktura ČD Cargo, a.s. 123. Žofínské fórum 10. listopadu 2011, Praha 1 ČD Cargo v roce 2011 Strategické záměry společnosti Nákladní doprava a rozvoj infrastruktury Významné

Více

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr

Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Organizační zajištění a časový postup výstavby VR železniční sítě včr Ing. Michal Babič, Dipl-Ing. Josef Hendrych IKP Consulting Engineers Konference CZECH RAILDAYS 2013 Ostrava 1 2 Zásady vysokorychlostní

Více

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR

AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR AUTOBUS A VLAK: KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? 8. Října 2015, Louny AUTOBUS NEBO VLAK: FAKTORY PRO MULTIMODALNÍ VÝBĚR Peter Köhler, generální ředitel LEO Express pro region střední a východní Evropy peter.koehler@le.cz

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

Organizační zajištění výstavby. Alternativní dodavatelské systémy

Organizační zajištění výstavby. Alternativní dodavatelské systémy Organizační zajištění výstavby Alternativní dodavatelské systémy 1. Systém Design - build (vyprojektuj - postav) - vyskytuje se v soukromém i veřejném sektoru - v současnosti stále oblíbenější - využívá

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2015 Praha, 31. srpna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 326 16 468 Ostatní provozní výnosy 1 803 1 721 Náklady -14 327-14 191

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Ing. Václav Fencl, CSc.

Ing. Václav Fencl, CSc. Pracovní program 2013 Udržitelná pozemní doprava Ing. Václav Fencl, CSc. Základní údaje: Zveřejnění pracovního programu: neoficiálně již 14.6.2012, oficiálně bude zveřejněno ve věstníku EC dne 10.7.2012

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012

Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Vyhlášení výsledků soutěže VOLNÁ CESTA 2012 20. září 2012 od 13 hodin Velké kolegium Ministerstva dopravy ČR Mediální partneři: Důvody vyhlášení soutěže VOLNÁ CESTA 2012 Ocenit a propagovat kvalitní projekty,

Více

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD

Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Technologie dopravy a logistika Cvičení 6, 2. úloha Silniční přeprava nákladů Ing. Zdeněk Michl Ústav logistiky a managementu dopravy ČVUT FD Zadání úlohy : Velká automobilka očekává Vaši nabídku pro výběrové

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MHD cvičení z předmětu 12OMHD LS 2014/2015 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZMĚNY ZÁKONA Č. 13/1997 SB., O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ A DALŠÍ NAVRHOVANÉ ÚPRAVY ZÁKONA NOVÉ POJETÍ DÁLNIČNÍ SÍTĚ REKATEGORIZACE SILNIC ÚVOD V minulosti se vedla debata, zda systém

Více

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Ing. Josef Novák Veolia Energie ČR, a.s. Pražské evropské energetické fórum 2016 Praha, 21. 4. 2016 Jak může Strategie pro vytápění

Více

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ

KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA A ROZDĚLENÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 KOMBINOVANÁ PŘEPRAVA CHARAKTERISTIKA

Více

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI DOPRAVA A ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI KVANTIFIKACE A PŘÍKLADY MOŽNÝCH OPATŘENÍ JiříJedlička, I. Dostál, L. Špička, K. Pospíšil, V. Adamec OBSAH Charakteristika dopravy a dopravní infrastruktury

Více

KONKURENCE NA ŽELEZNICI. Zdeněk Tomeš

KONKURENCE NA ŽELEZNICI. Zdeněk Tomeš KONKURENCE NA ŽELEZNICI Zdeněk Tomeš tomes@econ.muni.cz Která konkurence? 1) Intermodální konkurence (železnice x silnice) 2) Intramodální konkurence (ČD x Viamont) 1) Intermodální (Železnice x silnice)

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál

Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno. J. Jedlička, I. Dostál Znečištění ovzduší Doprava Jmk, Brno J. Jedlička, I. Dostál OBSAH 1. Dopravní infrastruktura a vozidla 2. Emisní bilance 3. Opatření návrh 4. Opatření implementace 5. Závěr Dopravní infrastruktura Délka

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ TÉMATA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ 1) Návrh software pro výpočet normativů traťových úseků 2) Návrh software pro plánování nasazení vlakového personálu 3) Návrh software pro plánování oběhu lokomotiv 4) Návrh software

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Příloha č. 1 k výměru MF č. 01/2013 MAXIMÁLNÍ ENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA POUŽITÍ VNITROSTÁTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ ESTY ELOSTÁTNÍH A REGIONÁLNÍH DRAH PŘI PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY I. Maximální ceny za použití

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Železniční vozidla železniční vozidla Co je to vlak? CO JE TO VLAK? Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel* označená stanovenými návěstmi

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016

Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Prezentace pololetních výsledků hospodaření Skupiny ČD 2016 Praha, 31. srpna 2016 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 16 330 16 326 Ostatní provozní výnosy 2 442 1 635 Náklady -14 366-14 127

Více

Kombinovaná nákladní doprava = budoucnost pro železnici i alternativa pro kamiony

Kombinovaná nákladní doprava = budoucnost pro železnici i alternativa pro kamiony Kombinovaná nákladní doprava = budoucnost pro železnici i alternativa pro kamiony Prezentace pro Výbor pro udržitelnou dopravu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj E-mail: fiser@bohemiakombi.cz www.bohemiakombi.cz

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

MD logistika a.s. aktuální rizika vývozu z pohledu logistických firem. Ing. Robert Kuchar, Praha

MD logistika a.s. aktuální rizika vývozu z pohledu logistických firem. Ing. Robert Kuchar, Praha MD logistika a.s. aktuální rizika vývozu z pohledu logistických firem Ing. Robert Kuchar, generální ředitel a předseda představenstva Praha 31.5.2017 Centrála společnosti MD logistika, a.s. Křičenského

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020

Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Pitná voda pro váš domov, čistá voda pro přírodu Koncepce rozvoje společnosti VaK Hodonín, a.s. do roku 2020 Preambule Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je plně stabilizovanou

Více

Informační systémy pro cestující

Informační systémy pro cestující Informační systémy pro cestující Rozdělení informací pro cestující: statické (vývěsné a knižní jízdní řády, mapy a schémata dopravní sítě, apod.) - poskytované v informačních místech dopravců (internetové

Více

Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o.

Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o. Vladimír Fišer BOHEMIAKOMBI, spol. s.r.o. Kombinovaná doprava by nemala predstavovať pre cestných dopravcov konkurenciu, ale službu The combined transport should not be a competition for road transport

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Výkony železnice v Rusku v roce 2002

Výkony železnice v Rusku v roce 2002 Tabulka 1: Základní ukazatele železnic Výkony železnice v Rusku v roce 2002 Ukazatele ve srovnání s rokem 2001 uskutečněno rozdíl + - % Vytížení vozů, v mil. t. 1084,3 +28,2 102,7 Objem přepravy zboží,

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Zahraniční obchod Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz www.hkok.cz Úvod

Více

aktualizace dopravního plánu

aktualizace dopravního plánu Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Komplexní dialog s cestujícími aktualizace dopravního plánu 1 Statistika IDS JMK k 11. prosinci 2011 Počet vzkm nebo vlkm / rok >90 mil. - městská doprava

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY A JEJICH VLIV NA ROZVOJ ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ V ČR Ing. Petr Kolář SŽDC, GŘ, Odbor strategie 1. ÚVOD Železniční doprava v České republice má své začátky na počátku 19. století.

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

Strategické úkoly pro regionální dopravu

Strategické úkoly pro regionální dopravu Strategické úkoly pro regionální dopravu Dr. Tobias Heinemann, Kai Gotthardt 1 Během posledních let se trh pro regionální osobní dopravu v Německu nesmírně změnil. V r. 1996, kdy vstoupil v platnost zákon

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu:

Žadatel musí zejména, pokud jde o silniční nákladní a osobní dopravu: Příloha I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 I. Seznam oborů uvedených v článku 8 Znalosti, ke kterým členské státy přihlížejí pro úřední uznání odborné způsobilosti, musí pro oblast

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti

Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné povinnosti 5. regionální seminář agentury ERA zaměřený na technické specifikace pro interoperabilitu týkající se subsystému Využití telematiky v nákladní dopravě (TAF TSI) Obsah TAF TSI: Komunikace ŽP/PI a zákonné

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva

Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva AUTOBUS A VLAK - KONKURENCE NEBO SPOLUPRÁCE? Role autobusu a vlaku v mobilitě obyvatelstva Miroslav Vyka // Svaz cestujících ve veřejné dopravě // Prezident 1 MOBILITA OBYVATELSTVA HYBNOST OBYVATEL ROSTE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht 2010 spojení zkušeností z oboru železniční dopravy a přepravy a vytvoření jedné silné entity pod

Více

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch

Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch Dopravní politika EU a evropský cestovní ruch (Konference o evropském cestovním ruchu, Brusel, 27. února 2001) Loyola de Palacio místopředsedkyně Evropské komise Platí mluvené slovo Pane předsedo, dámy

Více

Veřejná logistická centra

Veřejná logistická centra Veřejná logistická centra Ing. Emanuel Šíp, náměstek ministra Sekce dopravní politiky a životního prostředí Den dopravy Praha, Hotel Olympik, 28. února 2008 Výchozí situace - Evropa 14,2% 7,4% 5,3% 13,8%

Více

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA

KDO JSOU BRŇANÉ ZDROJE MĚS?TA ZDROJE MĚSTA DOPRAVA Vnější dopravní obslužnost Brna Brno má strategickou polohu mezi třemi hlavními městy Prahou, Bratislavou a Vídní, kdy do všech těchto měst se dá dostat do dvou hodin. Zrychlení by

Více

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky vypracované v souladu s vyhláškou 232/2012 Sb. Zadavatel: Veřejná zakázka: Předmět veřejné zakázky: Druh zadávacího řízení: Pardubický kraj Výběr dopravce pro uzavření

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let

Automatizované systémy v drážní dopravě. Pohled do budoucnosti 10+ let AŽD Praha Automatizované systémy v drážní dopravě Pohled do budoucnosti 10+ let Inovace& Železnice Praha, 13. prosince 2016 Zdeněk CHRDLE Generální ředitel, AŽD Praha Co říká Bílá kniha dopravní politiky

Více

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Petr Kurfürst Brno, 13.10.2014 PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY: Představení konceptu Účel Oblast působnosti Přínosy Hlavní rysy Cyklus SUMP podle

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel

Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Příloha č. 7 Podrobné požadavky na kvalitu a vybavení vozidel Článek Technické požadavky Vozidla určená k plnění zakázky musí splňovat alespoň následující požadavky: Vozidlo musí být ke dni zahájení provozu

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu

Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Silniční provoz a údržba: Inovace v silničním provozu v Německu Jürgen Behrendt Jelikož Německo leží uprostřed Evropy, je točnou a křižovatkou severojižní a východozápadní dopravy s vysokým podílem tranzitní

Více