Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně"

Transkript

1 Kód: SR/14/2014 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB Organizační Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně závaznost: Datum vydání: Účinnost od: Vydává: prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Zpracoval: doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc. Spolupracoval: Bc. Markéta Foldynová, Mgr. Bc. Pavel Býček, Mgr. Petr Bernatík Počet stran: 6 Počet příloh: 7 Rozdělovník: prorektoři, děkani, proděkani, studijní oddělení Podpis oprávněné osoby: ČÁST PRVNÍ STUDIUM V ZAHRANIČÍ PRO STUDENTY UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Článek 1 Základní ustanovení (1) Tato směrnice se vztahuje na studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen studenti UTB ) vyjíždějící do zahraničí na krátkodobý studijní pobyt a/nebo pracovní stáž a na zahraniční studenty přijíždějící na krátkodobý studijní pobyt a/nebo pracovní stáž na UTB. Mobilitou se rozumí krátkodobý studijní pobyt a/nebo pracovní stáž v délce min. 5 pracovních dní. (2) Studenti UTB mohou v zahraničí studovat individuálně (jako samoplátci) nebo mohou být ke studiu vysláni UTB. (3) Studenti UTB mohou absolvovat pracovní stáž v zahraničí individuálně (jako samoplátci) nebo mohou být na pracovní stáž vysláni UTB. (4) Na studijní pobyt a/nebo pracovní stáž v zahraničí může být vyslán pouze student akreditovaného studijního programu, který je uskutečňován UTB nebo její součástí a který má splněny všechny stanovené povinnosti za 1. ročník bakalářského studijního programu. Na pracovní stáž v zahraničí může být vyslán i absolvent akreditovaného studijního programu, který byl uskutečňován UTB nebo její součástí nejpozději do 10 měsíců od složení státní závěrečné zkoušky. (5) Mezi oprávněné aktivity v rámci zahraničního studijního pobytu patří pouze bakalářské/ magisterské nebo doktorské studium včetně přípravy bakalářské/diplomové /disertační/absolventské práce (s výjimkou výzkumných činností, které nejsou výslovně součástí studijního programu), vedoucí k získání uznávaného diplomu nebo kvalifikace na vysílající instituci. Mezi oprávněné aktivity patří i pracovní stáž. 1

2 (6) Po celou dobu studia a/nebo pracovní stáže v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci. Absolventi musí ukončit dobu pracovní stáže nejpozději ke dni uplynutí 1 roku od složení státní závěrečné zkoušky. (7) Přehled koordinátorů zodpovědných za studium a stáže v zahraničí: Fakultní koordinátor: Fakultní koordinátor podepisující Fakultní koordinátor administrující FT proděkan pro mezinárodní vztahy garanti oboru a sociální záležitosti FaME proděkan pro mezinárodní vztahy garanti oboru FMK proděkan pro mezinárodní vztahy vedoucí ateliérů + vedoucí UMK FAI proděkan pro zahraniční vztahy ředitelé ústavů a propagaci FHS proděkan pro vnější vztahy garanti pro zahraniční mobilitu FLKŘ proděkan pro vnější vztahy proděkan pro pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání Institucionální koordinátor: Institucionální koordinátor administrující (pracovník Mezinárodního oddělení UTB (dále pouze MO)) Institucionální koordinátor podepisující (prorektor pro mezinárodní vztahy) (8) Přehled dokumentů vztahujících se ke studijnímu pobytu a/nebo pracovní stáži (studenti vyjíždějící i přijíždějící na mobilitu): Student Application Form (SAF) (pouze u studijního pobytu) Acceptance Letter (AL) (podmínka pro pracovní stáž) Learning Agreement (LA) (pracovní i studijní mobility) Learning Agreement Changes (CH-LA) (pracovní i studijní mobility) The Sending Institution s Transcript of Records / Doklad o uznání (PoR), (pouze u studijního pobytu) Transcript of Records (ToR) (pouze u studijního pobytu) Confirmation of Arrival/Departure (pouze u výjezdů) Traineeship certificate (pouze u pracovní stáže) Závěrečná zpráva (pouze u výjezdů) Confirmation (CFN) (pouze u příjezdů) ČÁST DRUHÁ VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTI Článek 2 Výběrová řízení (1) Veškerá výběrová řízení na obsazování zahraničních stipendií a pracovních stáží náleží do kompetence jednotlivých fakult UTB. Informace o výběrových řízeních bude s dostatečným předstihem zveřejněna na webových stránkách a úřední desce příslušné 2

3 fakulty. Zároveň jsou fakulty povinny týden před konáním výběrového řízení informovat MO o vypsaném výběrovém řízení. (2) Výběrová řízení na mobility v rámci programu Erasmus+ a Institucionálního rozvojového plánu Podpora studentských mobilit na UTB (dále jen IRP ) (mobility typu Freemover ) vypisují fakulty podle bilaterálních smluv uzavřených v rámci programu Erasmus+, respektive v rámci partnerských smluv UTB, případně smluv na fakultní úrovni. (3) Výběrové řízení provádí výběrová komise, kterou jmenuje děkan nebo proděkan, do jehož kompetence patří mobility studentů. (4) Výběrové řízení musí zajistit rovný přístup ke všem studentům splňujícím kvalifikační podmínky programu Erasmus+ a IPR pro mobilitu studentů. Fakultní koordinátoři podepisující, jsou povinni zajistit, aby byl výběr studentů prováděn nestranně, transparentně a koordinovaně. (5) Při výběrovém řízení nesmí docházet ke konfliktu zájmů. (6) Fakultní koordinátoři podepisující jsou povinni předat na MO institucionálnímu koordinátoru administrujícímu a příslušnému studijnímu oddělení fakulty nebo oddělení zabývající se administrací mobilit seznam všech vybraných studentů včetně náhradníků. Fakultní koordinátoři podepisující, jsou rovněž povinni předat na MO institucionálnímu koordinátoru administrujícímu seznam studentů, kteří se přihlásili do výběrového řízení, záznam o průběhu výběrového řízení a jeho výsledcích a originály Application Form (přihlášek) úspěšných studentů ve výběrovém řízení. Výsledky výběrového řízení musí být vhodným způsobem zveřejněny a studenti, kteří se přihlásili do výběrového řízení, musí být vyrozuměni proděkanem, do jehož kompetence patří mobility studentů, zda jim byl schválen výjezd a do jaké destinace. V případě náhradníků, rozhoduje fakulta o postupu dle příslušné fakultní směrnice. (7) Fakultní koordinátoři podepisující jsou povinni předat institucionálnímu koordinátoru administrujícímu, do termínu stanoveného MO a ve formátu požadovaném MO, tabulku obsahující jména vybraných studentů, název přijímající instituce, země, kam chce student vycestovat, v rámci jakého programu nebo projektu budou vyjíždět do zahraničí, období (zimní a letní semestr), počet měsíců, kontakty (telefon a ), Erasmus+ ID kód zahraniční instituce a seznam náhradníků. Součástí tabulky bude i přehled jmen vybraných studentů na pracovní stáž a země, kam chtějí vycestovat, případně název organizace, období a počet měsíců. (8) Výběrové řízení pro výjezdy do zahraničí v rámci programu Erasmus+ a IRP musí proběhnout do 28. února běžného roku. V případě nevyčerpaných finančních prostředků se může konat dodatečné výběrové řízení v září nebo říjnu daného roku. (9) V případě neobsazenosti míst na pracovní stáže jsou uzávěrky pro předkládání nominací studentů do , , a běžného roku. (10) Student je povinen si zajistit ubytování a sjednat si zdravotní pojištění (úrazové pojištění, pojištění léčebných výloh a odpovědnosti za škodu) pro pobyt v zahraničí před výjezdem do zahraničí individuálně a na vlastní náklady. (11) Nabídky ostatních stipendií neuvedených v odstavci 2 jsou zveřejňovány na webových stránkách MO, webových stránkách jednotlivých fakult, sekce Mezinárodní spolupráce a Facebooku UTB. 3

4 Článek 3 Vyjíždějící studenti na studijní pobyt/pracovní stáž (1) Studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit ihned po obdržení výsledků výběrového řízení navede výjezdy studentů do IS/STAG (nejpozději však do 31. března pro studenty vyjíždějící v zimním semestru následujícího akademického roku a do 30. června pro studenty vyjíždějící v letním semestru následujícího akademického roku) a zadá financování spolu se jmény UTB (administrujících a podepisujících) koordinátorů u zadaného výjezdu. Institucionální koordinátor administrující provede kontrolu (popř. úpravu) při sepisování Finančních dohod se studenty. Datum výjezdu (zimní semestr, celý ak. rok): Datum výjezdu (letní semestr): 1. září 31. leden / 30. červen 1. únor 30. červen Výjezd studenta do zahraničí v jiném termínu může být řešen individuálně. Vybraní studenti posledních ročníků bakalářského, resp. navazujícího magisterského studia, kteří byli přijati ke krátkodobému studijnímu pobytu v zahraničí v následujícím akademickém roce, budou do IS/STAG navedeni až po přijetí a zápisu do prvního ročníku navazujícího magisterského, resp. doktorského studia. V případě výjezdu před zahájením akademického roku (tj. před 1. 9.), studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit nebude studentovi v IS/STAG, evidenční kartě studenta, vyplňovat jak datum ukončení stávajícího akademického roku, tak datum zápisu do nového akademického roku. V případě zrušení výjezdu po zadání mobility do IS/STAG je student povinen informovat fakultního koordinátora podepisujícího, institucionálního koordinátora administrujícího a studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit o této skutečnosti. Studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit následně zruší zadanou mobilitu v IS/STAG a fakultní koordinátor podepisující nastaví v Portále u daného studenta stav mobility 395 Výjezd byl neúspěšný. (2) Institucionální koordinátor administrující informuje vybrané studenty o vyplňování potřebných dokumentů pro výjezd do zahraničí v Portálu UTB (dále jen Portál ). (3) Podrobný postup vyřizování dokumentů v Portále pro výjezd studenta na studijní pobyt a pracovní stáž se řídí přílohou této směrnice a směrnicemi jednotlivých fakult. (4) Změna délky pobytu je řešena Dodatkem k Finanční dohodě nebo Rozhodnutím prorektora pro mezinárodní vztahy. Podrobný postup se řídí přílohou této směrnice a směrnicemi jednotlivých fakult. (5) Student je povinen získat minimálně 18 ECTS během pobytu v zahraničí. Při nesplnění této povinnosti bude postupováno dle článku 2 odst. 23, přílohy 1 této směrnice, na základě které institucionální koordinátor administrující vyměří sankci a odešle Rozhodnutí prorektora do vlastních rukou. (6) Do 7 dní od doručení Rozhodnutí prorektora (rozhoduje razítko pošty), je student oprávněn se proti rozhodnutí písemně odvolat. Výše sankce bude přezkoumána fakultním a institucionálním koordinátorem podepisujícím. Po přezkoumání vystaví institucionální koordinátor administrující konečné Rozhodnutí prorektora o výši sankce. V případě, že se student písemně neodvolá do uplynutí stanovené doby, souhlasí s výší vyměřené sankce a musí ji uhradit do 15 dní od obdržení rozhodnutí. 4

5 ČÁST TŘETÍ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTI Článek 4 Studenti přijíždějící na studijní pobyt (1) Zahraniční vysílající instituce informuje institucionálního koordinátora administrujícího o jejich zájemci o krátkodobý studijní pobyt (dále jen zájemce ) na UTB ve Zlíně. V případě, že zahraniční instituce nebo samotný zájemce informuje o potencionální mobilitě fakultního koordinátora, ten přepošle informace institucionálnímu koordinátorovi administrujícímu, se kterým se domluví na dalším postupu. (2) Institucionální koordinátor administrující informuje zájemce o aplikaci pro podávání přihlášky ke krátkodobému studijnímu pobytu na Portálu. Vyplnění přihlášky a výběr předmětů v Portálu je nezbytným krokem pro realizaci mobility. (3) Zájemce musí zaslat vytištěné dokumenty ke studiu na UTB v zimním semestru následujícího akademického roku či na celý akademický rok nejpozději do příslušného roku. Ke studiu v letním semestru daného akademického roku nejpozději do příslušného roku. Přihlášky na krátkodobý studijní pobyt na UTB během období letních prázdnin budou posuzovány individuálně. Výše uvedené termíny pro zasílání přihlášek se na tyto případy nevztahují. (4) Podrobný postup pro administraci agendy mobilit zahraničních studentů přijíždějících na studijní pobyt se řídí přílohou této směrnice a směrnicemi jednotlivých fakult. Článek 5 Studenti přijíždějící na pracovní stáž (1) Zahraniční vysílající instituce informuje institucionálního koordinátora administrujícího o jejich zájemci o krátkodobou pracovní stáž (dále jen zájemce ) na UTB ve Zlíně. V případě, že zahraniční instituce nebo samotný zájemce informuje o potencionální mobilitě fakultního koordinátora, ten přepošle informace institucionálnímu koordinátorovi administrujícímu, se kterým se domluví na dalším postupu. (2) Institucionální koordinátor administrující informuje zájemce o aplikaci pro podávání přihlášky ke krátkodobé pracovní stáži na Portálu. Vyplnění přihlášky je nezbytným krokem pro realizaci mobility. (3) Délka a zaměření pracovní stáže je na domluvě mezi zájemcem a fakultním koordinátorem podepisujícím. Tato dohoda však nesmí být v rozporu s bilaterální smlouvou mezi přijímající a vysílající institucí a podmínkami projektu, přes který zájemce hodlá přijet. (4) Podrobný postup pro administraci agendy mobilit zahraničních studentů přijíždějících na pracovní stáž se řídí přílohou této směrnice a směrnicemi jednotlivých fakult. 5

6 ČÁST ČTVRTÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 6 (1) Tuto směrnici doplňují vnitřní normy fakult. (2) Tato směrnice nahrazuje Směrnici rektora č. 8/2013 ze dne 1. července

7 Příloha č. 1 ke SR/14/Erasmus 2013_2014_výjezdy2014 UTB ve Zlíně Mobility studentů UTB do zahraničí a zahraničních studentů na UTB STUDENTI VYJÍŽDĚJÍCÍ NA STUDIJNÍ POBYT Článek 1 Před výjezdem do zahraničí (7) Studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit přepne při zadání výjezdu do IS/STAG studenta v Portálu do stavu mobility: 300 Vznikl krátkodobý výjezd. Student si v Portálu vyplní důvod výjezdu v AJ, navolí výběr studovaných předmětů v zahraničí a zkontaktuje dle směrnice fakulty zodpovědnou osobu za schválení vybraných předmětů, která předměty schválí, příp. provede změny. Předměty si student volí na základě nabídky zahraniční instituce na webových stránkách nebo napíše na mezinárodní oddělení zahraniční instituce. Vybraní studenti posledních ročníků bakalářského, resp. navazujícího magisterského studia si formuláře související s výjezdem do zahraničí vyřizují papírově, mimo Portál prostřednictvím dokumentů dostupných na Mezinárodní spolupráce:: Studijní pobyty:: Erasmus+ nebo Freemovers. Student je povinen po zápisu do prvního ročníku navazujícího magisterského, resp. doktorského studia vyplnit Portál dle předchozího odstavce. (8) Po schválení předmětů přiřadí fakultní koordinátor administrující po předchozí dohodě se studentem ke schváleným předmětům (záložka ECTS / Předměty / Základní informace o předmětu) ekvivalenty v českém studijním programu a naše kredity (vygenerované v tabulce Naše předměty navržené k uznání ), které budou studentovi po úspěšném absolvování na zahraniční instituci, uznány. Koordinátor prioritně přiřazuje ty předměty, které by student v daném semestru studoval na UTB. Pokud schválený předmět nemá na UTB ekvivalent, fakultní koordinátor administrující nenavrhuje žádný předmět k uznání. V případě, že si student bude muset po návratu dostudovat některé předměty na UTB, fakultní koordinátor administrující tyto předměty doplní do řádku Poznámka u prvního zadaného předmětu studovaného v zahraničí daným studentem. Uznávání jednotlivých předmětů se řídí směrnicí jednotlivých fakult. Následně fakultní koordinátor administrující změní Stav mobility (sekce: Základní údaje u daného studenta) z režimu 300 Vznikl krátkodobý výjezd do režimu 301 Jsou zadané údaje o výjezdu včetně předmětů a doplní v Portálu údaje v záložce Základní údaje : fakultní koordinátor přijímající školy, cizí oficiální telefon, cizí oficiální , univerzitní koordinátor administruje, univerzitní koordinátor podepisuje, Kód ISCED-F. Student po změně režimu již není oprávněn ke změnám. (9) Student si po změně režimu do stavu 301 vytiskne Student Application Form a Learning Agreement. Dokumenty student podepíše a přinese k podpisu fakultnímu koordinátoru podepisujícímu, který po kontrole výjezdu v Portálu (data výjezdu, UTB a zahraniční koordinátoři, předměty, financování, Kód ISCED-F) podepíše Learning Agreement. Podepsané dokumenty student odevzdá institucionálnímu koordinátoru 7

8 administrujícímu, který v zástupu za institucionálního koordinátora podepisujícího podepíše a vrátí studentovi LA a SAF, RoR zůstává ve složce studenta na Mezinárodním oddělení. LA a SAF student sám zasílá doporučeně do zahraničí. Student je povinen si vyhotovit kopie od všech dokumentů, které zasílá do zahraničí. (10) Po návratu potvrzených dokumentů Learning Agreementu a Student Application Form ze zahraničí je student akceptován ke studiu v zahraničí. Student se dostaví k institucionálnímu koordinátoru administrujícímu sepsat Finanční dohodu (dále jen FD) o výjezdu do zahraničí nejpozději však 3 týdny před výjezdem. K sepsání finanční dohody je povinen znát přesný začátek a konec studijního pobytu a pro výjezdy v zimním semestru být zapsán do dalšího ročníku studia. Institucionální koordinátor administrující při podpisu FD změní stav mobility studenta v Portálu z 301 do 310 Student je na výjezdu a upraví délku pobytu dle dat uvedených ve FD. Článek 2 Po výjezdu studenta do zahraničí (1) Student je povinen do 7 kalendářních dnů po příjezdu na zahraniční instituci naskenovat Confirmation of Arrival/Departure s potvrzeným datem začátku korespondujícím s FD institucionálnímu koordinátoru administrujícímu. (Originál dokumentu si ponechá u sebe). Formulář dokumentu nalezne na webových stránkách Mezinárodní spolupráce:: Studijní pobyty:: Erasmus+ nebo Freemovers. (2) Po výjezdu studenta do zahraničí, nejpozději však do nejbližšího data sběru matriky, tj. 31. březen, 30. červen, 31. říjen, 31. prosinec, provede institucionální koordinátor administrující revizi data výjezdu a upraví ho podle skutečného výjezdu uvedeného ve Finanční dohodě. Studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit zruší výjezdy, na které studenti nesepsali FD, a to na základě podkladů zaslaných institucionálním koordinátorem administrujícím. Institucionální koordinátor administrující zkontroluje, zda byly změny v IS/STAG skutečně provedeny. (3) V případě změn v původním Learning Agreementu má student možnost tyto změny provést do 1 měsíce od příjezdu na zahraniční instituci. Po provedení příslušných změn v Portálu zkontaktuje student dle směrnice fakulty zodpovědnou osobu za provedení změn, která po předchozí dohodě se studentem změny odsouhlasí, případně navrhne jiné, a přiřadí ke schváleným předmětům ekvivalentní předměty na UTB (viz bod 2) a změní Stav mobility (sekce: Základní údaje u daného studenta) z režimu 310 Student je na výjezdu do režimu 325 Student je na výjezdu a již si nesmí měnit předměty. (4) Student si po změně stavu z 310 do 325 vytiskne Learning Agreement Changes + Proposal of Recognition, student podepíše, nechá potvrdit na zahraniční instituci a naskenuje fakultnímu koordinátoru podepisujícímu. (5) Fakultní koordinátor podepisující po kontrole v Portálu (nastavení režimu 325) podepíše Learning Agreement Changes a zašle je institucionálnímu koordinátoru administrujícímu, který naskenuje a zašle potvrzený dokument zahraniční instituci a studentovi. (6) V případě prodloužení studijního pobytu o celý semestr je student povinen dodat institucionálnímu koordinátoru administrujícímu písemný souhlas proděkana, v jehož kompetenci jsou mobility studentů, dále jen proděkan pro vnější vztahy, písemný souhlas přijímající instituce a potvrzený Learning Agreement + Proposal of Recognition 8

9 na letní semestr. Prodloužení studijního pobytu musí být domluveno nejpozději před zahájením bezprostředně následujícího semestru na UTB ve Zlíně. (7) V případě schválení prodloužení studijního pobytu pošle Fakultní koordinátor podepisující seznam studentů, jimž bylo schváleno prodloužení studijního pobytu, na studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit, aby navedlo prodloužení do IS/STAG a dále se postupuje dle článku 1 této přílohy směrnice. (8) Institucionální koordinátor administrující rozhodne, zda studentovi na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium. Nárok na financování prodlouženého pobytu studentovi nevzniká. Změna celkové částky stipendia musí být řešena Dodatkem k Finanční dohodě (v programu Erasmus+ může být vystaven pouze před uplynutím původní doby pobytu, v programu IRP se sepíše nová FD a je možno i zpětně) (9) V případě zkrácení pobytu, institucionální koordinátor administrující vystaví Rozhodnutí prorektora pro mezinárodní vztahy, kde se uvede, v jaké výši student vrátí nevyužitou část stipendia. Student je povinen vrátit nevyužitou část stipendia nejpozději do 15 dnů po obdržení Rozhodnutí prorektora pro mezinárodní vztahy. Maximální délku zahraničního studijního pobytu upravuje vnitřní norma fakulty. Článek 3 Po návratu studenta ze zahraničí (1) Student je povinen do 7 kalendářních dnů po ukončení studia na zahraniční instituci naskenovat Confirmation of Arrival/Departure s potvrzeným datem ukončení korespondujícím s FD institucionálnímu koordinátoru administrujícímu. (Originál dokumentu odevzdá po ukončení mobility spolu s ostatními dokumenty institucionálnímu koordinátoru administrujícímu). Formulář dokumentu nalezne na webových stránkách Mezinárodní spolupráce:: Studijní pobyty:: Erasmus+ nebo Freemovers. (2) Instuticionální koordinátor administrující změní Stav mobility z režimu 325 do režimu 330 Student se vrátil z výjezdu a upraví datum návratu podle skutečnosti uvedené v Confirmation of Departure. (3) Ve lhůtách stanovených ve Finanční dohodě, naskenuje student institucionálnímu koordinátoru administrujícímu Transcript of Records. Student si doplní na Portálu v záložce ECTS/předměty/rozkliknout každý předmět a vyplní hodnocení a datum vykonání zkoušky v části Informace o složené zkoušce z tohoto předmětu. (4) Student se dostaví na studijní oddělení nebo na oddělení zabývající se administrací mobilit, kde schválí v Portálu uvedené studijní výsledky na základě předloženého originálu Transcript of Records. Studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit změní stav mobility (sekce: Základní údaje u daného studenta) z režimu 330 Student se vrátil z výjezdu do režimu 350 Student zadal hodnocení a následně do režimu 355 studijní referentka přijala dokumenty. (5) Student si vyhotoví dvě kopie každého dokumentu (Learning Agreement, Learning Agreement Changes, Confirmation of Arrival/Departure, a Transcript of Records), jednu kopii si ponechá a druhou ve lhůtách stanovených v FD odevzdá na studijní oddělení nebo oddělení zabývající se organizací mobilit. Originály pak předá na Mezinárodní oddělení institucionálnímu koordinátoru administrujícímu. Student si po kontrole na studijním oddělení, vytiskne z Portálu Proof of Recognition (PoR), zajistí si podpis 9

10 fakultního koordinátora podepisujícího a originál dokumentu odevzdá na studijním oddělení nebo na oddělení zabývající se administrací mobilit, které ukončí studijní pobyt v IS/STAG (záložka Výjezdy v Evidenční kartě studenta - Stav výjezdu 390 Výjezd úspěšně ukončen), převede studijní výsledky studenta do IS/STAG a provede kontrolu převedených studijních výsledků s údaji v předložených dokumentech. Kopii Proof of Recognition (PoR) pak student předá institucionálnímu koordinátoru administrujícímu, ten zkontroluje, zda byl student přepnut do stavu Výjezd úspěšně ukončen. (6) Student vyplní Závěrečnou zprávu, jejíž formulář studentovi přijde prostřednictvím webového odkazu (EU Survey) na jím uvedený , v případě, že vycestoval v rámci programu Erasmus+, pokud vycestoval v rámci IRP nebo jako samoplátce, student vyplní Závěrečnou zprávu ze studijního pobytu dostupnou na webových stránkách Mezinárodní spolupráce:: Studijní pobyty:: Freemovers a zašle ji přílohou u institucionálnímu koordinátoru administrujícímu. (7) Po návratu studenta ze zahraničí, nejpozději však do nejbližšího data sběru matriky, tj. 31. březen, 30. červen, 31. říjen, 31. prosinec, provede institucionální koordinátor administrující revizi data návratu. Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů zkontroluje, že stav v IS/STAG odpovídá skutečnosti dle Confirmation of Arrival/Departure. (8) Z Portálu budou převedeny předměty do IS/STAG v původním jazyce, ve kterém byly studovány, a v překladu do angličtiny. Překlad do češtiny již nebude požadován. (9) Pokud student nebude studovat předměty, ke kterým se zavázal v Learning Agreement nebo Learning Agreement Changes, je vysílající instituce oprávněna udělit mu finanční sankci, která se odvíjí od výše poskytnutého stipendia, a to za každý odlišný předmět ve výši 5 % z přiznaného stipendia. (10) V případě, že student získá v zahraničí méně než 18 ECTS, vysílající instituce udělí finanční sankci, a to následujícím způsobem: získání ECTS sankce ve výši 20 % z přiznaného stipendia, 6 11 ECTS sankce ve výši 40 % z přiznaného stipendia a 0 4 ECTS sankce ve výši 60 % z přiznaného stipendia. (11) Pokud student nedodá požadované dokumenty uvedené ve finanční dohodě v příslušném termínu na mezinárodní oddělení, - a to v rámci programu Erasmus+: do 7 kalendářních dnů od začátku studijního pobytu Confirmation of Arrival a do 7 kalendářních dnů po ukončení studijního pobytu Confirmation of Departure, bude mu udělena finanční sankce ve výši 10 % z přiznaného stipendia. do 7 dní od obdržení Transcript of Records od zahraniční instituce nebo nevyplní na Závěrečnou zprávu, jejíž odkaz na formulář přijde studentovi na , je vysílající instituce oprávněna udělit mu finanční sankci ve výši 10 % z přiznaného stipendia. - v rámci Institucionálního rozvojového plánu: do 7 dní od začátku Confirmation of Arrival a do 7 dnů od skončení studijního pobytu Confirmation of Departure, bude mu udělena finanční sankce ve výši 10 % z přiznaného stipendia. 10

11 do 7 dní od obdržení Transcript of Records od zahraniční instituce nebo Potvrzení o délce studijního pobytu nebo nezašle vyplněnou Zprávu o studijním pobytu em institucionálnímu koordinátoru administrujícímu, může mu být udělena finanční sankce ve výši 10 % z přiznaného stipendia. - v případě výjezdu jako samoplátce: Pokud student nebude studovat předměty, ke kterým se zavázal v Learning Agreement nebo v Learning Agreement Changes, studium mu nebude uznáno. V případě, že student získá v zahraničí méně než 18 ECTS, je povinen dostudovat chybějící předměty na UTB ve Zlíně. Pokud student nedodá Confirmation of Arrival do 7 kalendářních dnů od začátku studijního pobytu, Confirmation of Departure do 7 kalendářních dnů od skončení studijního pobytu, Transcript of Records a nezašle vyplněnou Zprávu o studijním pobytu em institucionálnímu koordinátoru administrujícímu, studium mu nebude uznáno. (12) Případné vymáhání nezaplacených sankcí přísluší Právnímu oddělení UTB. STUDENTI VYJÍŽDĚJÍCÍ NA PRACOVNÍ STÁŽ (1) Student zažádá zahraniční instituci o vystavení potvrzení o přijetí tzv. Acceptance Letter (bez předlohy). Po společné dohodě s institucí, kde bude pracovní stáž probíhat a s fakultním koordinátorem administrujícím, student pečlivě vyplní Learning Agreement for Traineeship (dále jen LAT), který stáhne z Mezinárodní spolupráce:: Pracovní stáže:: Erasmus+ nebo Freemovers). Student zajistí podpis fakultního koordinátora podepisujícího, předá institucionálnímu koordinátoru administrujícímu, který v zástupu za institucionálního koordinátora podepisujícího, podepíše a vrátí studentovi LAT. Student zašle LAT na zahraničí přijímající instituci k podpisu. Jakmile student obdrží potvrzené dokumenty, informuje studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit o výjezdu na pracovní stáž (předá kopii Training Agreementu) a zažádá oddělení o navedení výjezdu do IS/STAG (výjezd + jména UTB koordinátorů a financování). (2) Student odevzdá potvrzený Learning Agreement for Traineeship a Acceptance Letter institucionálnímu koordinátoru administrujícímu společně s dokladem o pojištění (úrazové, odpovědnosti za škodu, léčebných výloh), který sepíše se studentem Finanční dohodu a to nejpozději 3 týdny před výjezdem do zahraničí. (3) Student je povinen si zajistit ubytování a sjednat si zdravotní pojištění pro pobyt v zahraničí před výjezdem do zahraničí individuálně a na vlastní náklady. (4) Student je povinen do 7 kalendářních dní od začátku stáže naskenovat Confirmation of Arrival/Departure s potvrzeným datem začátku korespondujícím s FD institucionálnímu koordinátoru administrujícímu. (Originál dokumentu si ponechá u sebe). Formulář dokumentu nalezne na Mezinárodní spolupráce:: Pracovní stáže:: Erasmus+ nebo Freemovers. (5) Povinností studenta je zajistit, aby všechny změny pracovního plánu stáže byly písemně odsouhlaseny jak hostitelskou organizací, tak vysílající institucí, a to ihned jakmile 11

12 nastanou pomocí dokumentu Learning Agreement During the Mobility dostupného na Mezinárodní spolupráce:: Pracovní stáže:: Erasmus+ nebo Freemovers nejpozději do jednoho měsíce od začátku stáže. (6) Po ukončení pracovní stáže ve lhůtách stanovených ve Finanční dohodě je student povinen předat institucionálnímu koordinátoru administrujícímu Traineeship Certificate (Learning Agreement After the Mobility) dostupný na Mezinárodní spolupráce:: Pracovní stáže:: Erasmus+ nebo Freemovers. Dále je student povinen dodat do 7 kalendářních dnů od ukončení pracovní stáže Confirmation of Departure institucionálnímu koordinátoru administrujícímu v elektronické podobě. Student si ponechá originál u sebe. (7) Student vyplní Závěrečnou zprávu, jejíž formulář studentovi přijde prostřednictvím webového odkazu na jím uvedený , v případě, že vycestoval v rámci programu Erasmus+, pokud vycestoval v rámci IRP nebo jako samoplátce, student vyplní Závěrečnou zprávu pracovní stáže dostupnou na webových stránkách Mezinárodní spolupráce:: Pracovní stáž:: Freemovers a zašle ji přílohou u institucionálnímu koordinátoru administrujícímu. (8) V případě prodloužení pracovní stáže o 0,5 měsíce a déle je potřeba písemný souhlas proděkana pro vnější vztahy, písemný souhlas přijímající instituce. Maximální délku zahraniční pracovní stáže upravuje vnitřní norma fakulty. Vysílající instituce rozhodne, zda studentovi na prodlouženou dobu pobytu přidělí stipendium. Nárok na financování prodlouženého pobytu studentovi nevzniká. Změna celková částka stipendia musí být řešena Dodatkem k Finanční dohodě, který musí být uzavřen před uplynutím původní doby pobytu. (9) Po návratu z pracovní stáže student odevzdá kopii Confirmation of Arrival/Departure a Traineeship Certificate na Studijní oddělení nebo na oddělení zabývající se administrací mobilit a originály poté předá institucionálnímu koordinátoru administrujícímu. (10) Na základě dodaných dokumentů studijní oddělení nebo oddělení zabývající se administrací mobilit neprodleně ukončí studentovi pracovní stáž v IS/STAG a navede studenta do stavu 390 výjezd úspěšně ukončen. Institucionální koordinátor administrující provede kontrolu. (11) Po návratu studenta ze zahraničí, nejpozději však do nejbližšího data sběru matriky, tj. 31. březen, 30. červen, 31. říjen, 31. prosinec, provede institucionální koordinátor administrující revizi data návratu. Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů zkontroluje, že stav v IS/STAG odpovídá skutečnosti dle Confirmation of Arrival/Departure. (12) Pokud student nesplní plán pracovní stáže, vysílající instituce je oprávněna udělit mu finanční sankci, která se odvíjí od výše poskytnutého stipendia. (13) Pokud student nedodá institucionálnímu koordinátoru administrujícímu Traineeship Certificate, Confirmation of Arrival/Departure a nevyplní Závěrečnou zprávu, v příslušném termínu uvedeném ve Finanční dohodě, je vysílající instituce oprávněna udělit mu finanční sankci ve výši 10 % z poskytnutého stipendia. ČÁST TŘETÍ PŘIJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTI 12

13 Článek 4 Přijíždějící studenti na studijní pobyt (5) Zahraniční vysílající instituce informuje institucionálního koordinátora administrujícího o jejich zájemci o krátkodobý studijní pobyt (dále jen zájemce ) na UTB ve Zlíně. (6) Institucionální koordinátor administrující informuje zájemce o aplikaci pro podávání přihlášky ke krátkodobému studijnímu pobytu na Portálu. (7) Zájemce musí zaslat vytištěné dokumenty ke studiu na UTB v zimním semestru následujícího akademického roku či na celý akademický rok nejpozději do 1. června příslušného roku. Ke studiu v letním semestru daného akademického roku nejpozději do 1. listopadu příslušného roku. Přihlášky na krátkodobý studijní pobyt na UTB během období letních prázdnin budou posuzovány individuálně. Výše uvedené termíny pro zasílání přihlášek se na tyto případy nevztahují. (8) Po přihlášení do aplikace v Portálu (Stav mobility: 400 Vznikl krátkodobý příjezd) si zájemce vyplní Student Application Form a zvolí si studované předměty na UTB (Learning Agreement). Zájemce informuje fakultního koordinátora podepisujícího o jeho finální volbě předmětů. (9) Fakultní koordinátor podepisující poté převezme příjezd studenta (záložka ECTS, Spravovat tento příjezd ) a přiřadí zájemci v Portálu studijní plán (preferenčně akreditovaný v anglickém jazyce na UTB). Následně změní Stav mobility (sekce: Příjezd u daného studenta) z režimu 400 Vznikl krátkodobý příjezd do režimu 401 Jsou zadané údaje o příjezdu včetně předmětů. Student po změně režimu již není oprávněn ke změnám ve vybraných předmětech. (10) Zájemce si vytiskne Student Application Form a Learning Agreement, nechá je potvrdit zahraniční vysílající institucí a oba dokumenty zasílá institucionálnímu koordinátoru administrujícímu. (11) Institucionální koordinátor administrující předá dokumenty fakultnímu koordinátoru podepisujícímu, který svým podpisem odsouhlasí shodu a možnost studování předmětů na Portálu a vytištěným Learning Agreementem. (12) Institucionální koordinátor administrující zasílá potvrzené dokumenty na zahraniční vysílající instituci. (13) Nejpozději začátkem září (pro zimní semestr, celý akademický rok), resp. v polovině ledna (pro letní semestr), předá institucionální koordinátor administrující příslušnému studijnímu oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů seznam akceptovaných zájemců. Institucionální koordinátor administrující nastaví v Portálu datum příjezdu všem zájemcům na první den zahájení výuky v daném semestru. V případě zrušení příjezdu na UTB změní v Portálu mobility v režimu 400 na režim 491 Zájemce nepřijede. (14) Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů převede zájemce mezi řádné studenty UTB (zápis) do IS/STAG. (15) Po příjezdu zahraničního studenta na UTB změní institucionální koordinátor administrující Stav mobility (sekce: Příjezd u daného studenta) z režimu 401 na 450 Student studuje, příp. na 491 Zájemce nepřijede. 13

14 (16) Po příjezdu zahraničního studenta na UTB, nejpozději však do nejbližšího data sběru matriky, tj. 31. březen, 30. červen, 31. říjen, 31. prosinec, provede Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů revizi data zápisu a upraví ho v IS/STAG podle skutečnosti na základě podkladů zaslaných institucionálním koordinátorem administrujícím. (17) Pokud dojde ke zrušení krátkodobého studijního pobytu (po převedení zájemce do IS/STAG), musí o této skutečnosti institucionální koordinátor administrující (příp. fakultní koordinátor podepisující) neprodleně informovat Studijnímu oddělení a oddělení zahraničních vztahů, které studenta nejpozději do nejbližšího data sběru matriky, tj. 31. březen, 30. červen, 31. říjen, 31. prosinec, z IS/STAG vymaže. (18) V případě, že student bude chtít provést změny v původním Learning Agreementu, musí tyto změny provést přes Portál. Změny ve výběru předmětů bude možné realizovat pouze do 1 měsíce od příjezdu. Po zadání požadovaných změn kontaktuje student fakultního koordinátora podepisujícího, který po souhlasu a kontrole změní Stav mobility (sekce: Příjezd u daného studenta) z režimu 450 na 465 Student studuje a již se nesmí měnit předměty. (19) Student si z Portálu vytiskne Learning Agreement Changes, který předá institucionálnímu koordinátoru administrujícímu. Tento zajistí podpis fakultního koordinátora podepisujícího a zašle dokument na zahraniční vysílající instituci. (20) Po uplynutí 1 měsíce od příjezdu nastaví institucionální koordinátor administrující u všech studentů (pokud již tak nebylo učiněno) režim 465 Student studuje a již se nesmí měnit předměty. (21) Jednotliví pedagogové zapíší výsledky studia, kterých student dosáhl, do Portálu. Výsledky zkoušek musí být zadány nejpozději do 31. ledna (za zimní semestr) a 30. června (za letní semestr). (22) Institucionální koordinátor administrující změní po ukončení mobility režim 465 na 470 Student ukončil příjezd. (23) Institucionální koordinátor administrující vytiskne konečný Transcript of Records, který potvrzený od institucionálního koordinátora podepisujícího zašle na zahraniční vysílající instituci, příp. předá studentovi před jeho odjezdem a zároveň změní režim 470 na 490 Příjezd úspěšně ukončen. (24) Institucionální koordinátor administrující informuje Studijní oddělení a oddělení zahraničních vztahů o přesném datu ukončení studijního pobytu zahraničního studenta. Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů k uvedenému datu a pod kódem 20 ukončí v IS/STAG krátkodobý studijní pobyt zahraničnímu studentu na UTB (tj. nejpozději do nejbližšího data sběru matriky, tj. 31. březen, 30. červen, 31. říjen, 31. prosinec). (25) Na základě uvedené délky pobytu studenta v IS/STAG vystaví institucionální koordinátor administrující Confirmation of Study Period, které potvrzené od institucionálního koordinátora podepisujícího zašle na zahraniční vysílající instituci. Článek 5 Přijíždějící studenti na pracovní stáž 14

15 (5) Jestliže zahraniční vysílající instituce informuje institucionálního koordinátora administrujícího o jejich zájemci o krátkodobou pracovní stáž (dále jen zájemce ) na UTB ve Zlíně tak institucionální koordinátor administrující informuje zájemce o aplikaci pro podávání přihlášky ke krátkodobému studijnímu pobytu na Portálu. (6) Po přihlášení do aplikace v Portálu (Stav mobility: 400 Vznikl krátkodobý příjezd) si zájemce vyplní Student Application Form a informuje fakultního koordinátora podepisujícího o jeho přihlášce. (7) Fakultní koordinátor podepisující poté převezme příjezd studenta (záložka ECTS, Spravovat tento příjezd ) a přiřadí zájemci v Portálu studijní plán (preferenčně vybírá program a obor akreditovaný v anglickém jazyce na UTB). Následně změní Stav mobility (sekce: Příjezd u daného studenta) z režimu 400 Vznikl krátkodobý příjezd do režimu 401 Jsou zadané údaje o příjezdu včetně předmětů. Student po změně režimu již není oprávněn ke změnám. (8) Nejpozději dva týdny před příjezdem předá institucionální koordinátor administrující příslušnému Studijní oddělení a oddělení zahraničních vztahů seznam akceptovaných zájemců. V případě zrušení příjezdu na UTB změní v Portálu mobility v režimu 400 na režim 491 Zájemce nepřijede. (9) Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů převede zájemce mezi řádné studenty UTB (zápis) do IS/STAG. (10) Po příjezdu zahraničního studenta na UTB změní institucionální koordinátor administrující Stav mobility (sekce: Příjezd u daného studenta) z režimu 401 na 450 Student studuje, příp. na 491 Zájemce nepřijede. (11) Po příjezdu zahraničního studenta na UTB, nejpozději však do nejbližšího data sběru matriky, tj. 31. březen, 30. červen, 31. říjen, 31. prosinec, provede Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů revizi data zápisu a upraví ho v IS/STAG podle skutečnosti na základě podkladů zaslaných institucionálním koordinátorem administrujícím. (12) Pokud dojde ke zrušení krátkodobé pracovní stáže (po převedení zájemce do IS/STAG), musí o této skutečnosti institucionální koordinátor administrující (příp. fakultní koordinátor podepisující) neprodleně informovat Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů, které studenta nejpozději do nejbližšího data sběru matriky, tj. 31. březen, 30. červen, 31. říjen, 31. prosinec, z IS/STAG vymaže. (13) Po uplynutí 1 měsíce od příjezdu nastaví institucionální koordinátor administrující u všech studentů (pokud již tak nebylo učiněno) režim 450 na 470 Student ukončil příjezd a následně na 490 Příjezd úspěšně ukončen. (14) Institucionální koordinátor administrující informuje Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů o přesném datu ukončení studijního pobytu zahraničního studenta. Studijní oddělení nebo oddělení zahraničních vztahů k uvedenému datu a pod kódem 20 ukončí v IS/STAG krátkodobou pracovní stáž zahraničnímu studentu na UTB (tj. nejpozději do nejbližšího data sběru matriky, tj. 31. březen, 30. červen, 31. říjen, 31. prosinec). 15

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení

Část první Pobyt studentů SVŠE Znojmo v zahraničí. Článek 1 Základní ustanovení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Vyhláška prorektorky pro vnější vztahy č. 3/2015 pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 19. 1. 2016 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí, prorektor pro studium a záležitosti studentů Účinnost: 19. 1. 2016 Závaznost: všechny součásti VUT Vydává:

Více

Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2014/2015. Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně

Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2014/2015. Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2014/2015 Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně Kde začít? Je třeba: 1. Přečíst si směrnici rektora: SR 8/2013 2. Navštívit

Více

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně

Rozhodnutí děkana č. 2/2015 k výběrovému řízení a realizaci zahraničních pobytů v rámci programu Free Mover FP VUT v Brně Datum vydání: 5. 1. 2015 Č. j.: 002/17900/2015/Sd Za věcnou stránku odpovídá: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Účinnost: Závaznost: Fakulta podnikatelská VUT v Brně Vydává: děkan Nahrazuje: Rozhodnutí

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015

FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. XX/2015 uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky, kterými jsou:

Více

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí

Rozhodnutí děkana č. 10/2015. Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí č.j. 09/0072/15 Vodňany, 12.2.2015 Rozhodnutí děkana č. 10/2015 Organizace výběrových řízení na studijní pobyty a stáže a povinnosti studentů využívajících možnosti studia v zahraničí Cílem tohoto rozhodnutí

Více

Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně. Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2016/2017

Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně. Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2016/2017 Erasmus+ a IRP MŠMT Podpora studentských mobilit na UTB ve Zlíně Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2016/2017 Kde začít? Je třeba: Přečíst si směrnici rektora: Mobility studentů UTB

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy

Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž. 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy ERASMUS+ 23.11.2015 Erasmus+ 1. Co je Erasmus+ 2. Obecná pravidla - studijní pobyt - pracovní stáž 3. Výběr studentů 4. Další kroky 5. Dotazy Erasmus+ 27.11.2013 Co je ERASMUS+ Erasmus+ je nový vzdělávací

Více

FINANČNÍ DOHODA č.xx/2014

FINANČNÍ DOHODA č.xx/2014 FINANČNÍ DOHODA č.xx/2014 MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ uzavřená dle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi účastníky, kterými jsou: Vysoká/vyšší

Více

ECTS VÝJEZDY MOBILITY KARVINÁ, 2011. 2014/06 návod doplněn o postup při vyplňování cizích studií. Publikováno:13.6.2014 10:18:50

ECTS VÝJEZDY MOBILITY KARVINÁ, 2011. 2014/06 návod doplněn o postup při vyplňování cizích studií. Publikováno:13.6.2014 10:18:50 ECTS VÝJEZDY MOBILITY KARVINÁ, 2011 2014/06 návod doplněn o postup při vyplňování cizích studií. Publikováno:13.6.2014 10:18:50 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Schéma ECTS výjezdu studenta... 4 1) Zavedení

Více

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3

Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ ERASMUS+ KROK 1 včas studijní výsledky KROK 2 KROK 3 Studentská mobilita v rámci programu ERASMUS+ Pokud student uvažuje o možnosti studovat v zahraničí, jednou z variant je využití programu ERASMUS+, který slouží pro zprostředkování výměny studentů mezi

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014 2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Verze: první Platnost od: 01. 01. 2015 Zpracoval/i: Zkontroloval: Schválil: Martina

Více

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013

Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Čj.: VSPJ/03527/2013 Rozhodnutí prorektorky pro studium č. 4/2013 Podmínky související se zahraničními studentskými mobilitami V souladu s platným zněním Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy polytechnické

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkovského 10, 771 80 Olomouc Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012 Směrnice děkana č. 01/2009 Uznávání kreditů v rámci zahraničních

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS+ PRO STUDIJNÍ POBYTY, PRAKTICKÉ STÁŽE A ABSOLVENTSKÉ STÁŽE Finanční prostředky určené na zahraniční mobility studentů studijní pobyty, praktické stáže a absolventské

Více

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni.

3. Nechám si podepsat Studijní plán od garanta studijního oboru. Neznám-li jeho jméno, podívám se do Karolínky http://karolinka.fsv.cuni. Před a během Erasmus pobytu budu na české straně jednat se zahraničním oddělením FSV (OZS) a s Evropskou kanceláří RUK (EK RUK). Respektuji pokyny obou těchto institucí. V zahraničí se řídím instrukcemi

Více

Článek 2 Povinnost oznámení uznané doby rodičovství

Článek 2 Povinnost oznámení uznané doby rodičovství Kód: SR/5/2014 Druh: SMĚRNICE REKTORA Název: Pravidla postupu při tvorbě opatření pro studium na UTB v případech těhotenství, porodu či rodičovství ve znění dodatku č. 1 Organizační Univerzita Tomáše Bati

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/08/2014 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému přijímacímu řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní programy

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: SD/03/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované navazující magisterské studijní

Více

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia

Pokyn děkana č. 4/2017. Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Vydáno v Karviné, květen 2017 Pokyn děkana č. 4/2017 Organizace odborné

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity

Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nový mobilitní program pro studenty Ostravské univerzity Nabídka studijních pobytů a praktických stáží mimo mobilitní program Erasmus+ letní semestr 2016/2017 a zimní semestr 2017/2018 Vyjeďte v rámci

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Pracovní stáž. Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2016/2017

Pracovní stáž. Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2016/2017 Erasmus+ a Freemover na UTB ve Zlíně Pracovní stáž Informace pro studenty vyjíždějící v akademickém roce 2016/2017 Jak najít stáž Stážistické místo si každý student hledá individuálně a sám prostřednictvím:

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008

SMĚRNICE REKTORA Č. 16/2008 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 9. 4. 2008 Čj.: 031/90110/2008 Za věcnou stránku odpovídá: prorektor pro studijní záležitosti Za oblast účetnictví odpovídá: Ekonomický odbor rektorátu Za oblast

Více

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007

Úplné znění Stipendijního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 18. dubna 2007 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., děkan Mgr. Lenka Drábková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., děkan Mgr. Lenka Drábková, Ph.D., proděkanka pro vnější vztahy Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: SD/03/2010 Datum vydání: 8. 4. 2010 Účinnost: 1. 3. 2010 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 6 Počet příloh: Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: SMĚRNICE DĚKANA Studium

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Studijní pobyt ERASMUS+

Studijní pobyt ERASMUS+ 28.4.2016 Brno Mgr. Hana Kuzdasová Studijní pobyt ERASMUS+ Informace pro studenty vyjíždějící v zimním semestru 2016/2017 strana 2 Nominace Nominace na studijní pobyt Erasmus je závazná Zrušení pouze ze

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení Kód: Druh: SMĚRNICE DĚKANKY Název: Studentská vědecká síla Organizační závaznost: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Datum vydání: 10. 09. 2015 Účinnost: 10. 09. 2015 Vydává: doc.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility) Směrnice k realizaci Erasmus+: Erasmus POZOR! Pořízená kopie je neřízený dokument. Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu Erasmus+: Erasmus 2014-2020 (studentské a zaměstnanecké mobility)

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 30. listopadu 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) registrovalo dne 10. dubna 2006 pod

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

MOBILITY STUDENTŮ Podmínky a pravidla účasti pro program ERASMUS+

MOBILITY STUDENTŮ Podmínky a pravidla účasti pro program ERASMUS+ MOBILITY STUDENTŮ Podmínky a pravidla účasti pro program ERASMUS+ 1. STUDIJNÍ POBYT 1.1 Podmínky pro vysílané studenty Student OU musí být: a) zapsán do akreditovaného bakalářského, dlouhého magisterského,

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ze dne 5. ledna 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne 5. ledna 2017 pod

Více

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 7 / 2012

S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 7 / 2012 S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 7 / 2012 K MEZINÁRODNÍ MOBILITĚ STUDENTŮ UJEP Prof. RNDr. René Wokoun, CSc., rektor S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 9. 2012 Zpracoval/a: doc. PhDr. et Mgr.

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ SMĚRNICE Č. 37/2017 UBYTOVACÍ A SOCIÁLNÍ STIPENDIUM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Datum vydání: 1. 5. 2017 Účinnost: 1. 5. 2017 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí Rektorátu Závaznost: všechny součásti VUT Vydává: rektor VUT Zrušuje: Směrnici rektora

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016

Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 Program Erasmus+ Presentace pro studenty 15. prosince 2016 1 Program Erasmus+ program pro období 2014 2020, rozpočet 14,7 mld. Eur zapojeno je 33 evropských zemí (28 členských států EU, země EHP, Turecko,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří podali (nebo podají v rámci Rozšíření a doplnění vyhlášení přijímacího řízení pro akademický rok 2015 2016 a zveřejnění podmínek pro

Více

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ

Vnitřní normy Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Kód: Druh: SD/02/2015 VNITŘNÍ NORMA FAKULTY TECHNOLOGICKÉ Směrnice k veřejně vyhlášenému 2. kolu přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016: Název: pro akreditované bakalářské studijní programy Chemie

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008

STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 STIPENDIJNÍ ŘÁD JANÁČKOVY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ ze dne 9. ledna 2008 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Tento stipendijní řád obsahuje pravidla pro přiznávání stipendií

Více

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2015 K PRAVIDLŮM SYSTÉMU PRAXÍ A STÁŽÍ NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY. Směrnice 4/2015 k zahraničním mobilitám

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY. Směrnice 4/2015 k zahraničním mobilitám SM12/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ZAHRANIČNÍ MOBILITY Datum vydání: 25. 7. 2016 Účinnost od: 25. 7. 2016 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005724/2016

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

NEBOJTE SE ADMINISTRATIVY PROJEKTU CEEPUS

NEBOJTE SE ADMINISTRATIVY PROJEKTU CEEPUS NEBOJTE SE ADMINISTRATIVY PROJEKTU CEEPUS KOMU JE PROGRAM URČEN? STUDENT (zpravidla řádného denního studia) nebo UČITEL (zejména zaměstnanec VŠ na plný úvazek) *****************************************************************

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění NOVELIZACE 2016 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské,

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017

B3-16/1-PR. Harmonogram akademického roku 2016/2017 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2016/2017 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-16/1-PR Harmonogram akademického roku a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl.

Více

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 005/2015 upravující pravidla pro přijímací řízení do studijních programů v akademickém roce 2015/2016 na B.I.B.S., a.s. (dále BIBS) Tato směrnice upravuje pravidla a pravomoci pro přijímací

Více

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015

Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Studijní pobyty v akademickém roce 2014/2015 Outgoing Erasmus Students (English version) Od akademického roku 2014/2015 je připraveno pro studenty Univerzity Karlovy téměř 2000 dohod s evropskými institucemi,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Druh: PD/03/2013 Název: Kontrola splnění studijních povinností bakalářského studia v akademickém roce 2012/2013 a přihlášení na předměty Státní závěrečné zkoušky (SZZ) Organizační závaznost: Fakulta technologická

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium TUO_VP_07_002 verze: B Účinnost dokumentu od: 18.5.2012 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 18. května 2012 Řízená

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty

Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Účinnost dokumentu od: 11. 11. 2010 Směrnice EkF_SME_09_001 děkanky Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava ke studiu v zahraničí pro studenty Ekonomické fakulty Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto

Více

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN

SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN FILOZOFICKÁ FAKULTA UP SMĚRNICE DĚKANA SD-01/2013 SMĚRNICE DĚKANA FF UP K ŘÁDU RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ B1-13 / 3-HN Obsah: Směrnice stanoví podrobnosti konání rigorózního řízení na FF UP Zpracoval: doc. PhDr.

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI ZE DNE 30. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 18. dubna 2006

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/06/16 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika pro akademický rok 2016/2017 Organizační

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018

B3-17/1-PR. Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG v akademickém roce 2017/2018 P Ř ÍKAZ REKTORA UP (PR) B3-17/1-PR Harmonogram akademického roku 2017/2018 a harmonogram zápisu předmětů do Informačního systému STAG Obsah: Tímto příkazem rektora UP je podle ustanovení čl. 8 a čl. 14

Více

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK

LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK LLP/ERASMUS PŘÍRUČKA PRO VYJÍŽDĚJÍCÍ STUDENTY ÚISK Aktualizace: 18. 2. 2013 Erasmus koordinátor ÚISK: Mgr. Lenka Němečková, e mail: lenka.nemeckova@ff.cuni.cz Erasmus koordinátor FF UK: Vít Prokopius,

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: SD/06/15 Druh: Směrnice děkana Název: Směrnice pro 2. kolo veřejně vyhlášeného přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro navazující magisterský studijní program Inženýrská informatika Organizační

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 12. května 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 2. srpna 2005 pod

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

mezi jméno a funkce pověřeného koordinátora OZV Rektorátu VUT v Brně, , telefon

mezi jméno a funkce pověřeného koordinátora OZV Rektorátu VUT v Brně,  , telefon ÚČASTNICKÁ SMLOUVA č. X/2016-2017 k studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanovením 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013

Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Pokyn č. 2DP/2012 Vnitřní pokyn děkana Fakulty ekonomické pro akademický rok 2012/2013 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Všeobecné informace Standardní délka studia jsou 3 akademické roky. Studující

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP

Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Návod pro studenty pro tvorbu oficiálních zadání BP/DP Do pátku 6. února 2015 jsou všichni studenti, u kterých je předpoklad konání Státních závěrečných zkoušek v červnu 2015, povinni odevzdat Podklad

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Univerzita obrany AR 2016/2017

Univerzita obrany AR 2016/2017 Univerzita obrany AR 2016/2017 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Směrnice děkana č. 1/2005 FCH VUT v Brně upravující studium v rámci Celoživotní vzdělávání na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně ČLÁNEK 1 OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Fakulta chemická Vysokého

Více

FINANČNÍ DOHODA č. ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+

FINANČNÍ DOHODA č. ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+ FINANČNÍ DOHODA č. ke studijnímu pobytu v rámci programu ERASMUS+ uzavřená v souladu s ustanovením 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená mezi akademický rok 2014/15 I. Mendelovou

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010

SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 7/2010 kterou se vyhlašuje STIPENDIJNÍ PROGRAM NA PODPORU KRÁTKODOBÝCH ZAHRANIČNÍCH A TUZEMSKÝCH STUDIJNÍCH POBYTŮ STUDENTŮ ve znění změn Den

Více