Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY"

Transkript

1 Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, Olomouc

2 Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického znaku - rozd lení etností NEBO = po et prvk s hodnotami znaku pat ícími do ur itého intervalu (t ídy) skupinové rozd lení etností

3 Pojmy Intervaly = vzniknou rozt íd ním statistického souboru podle ur itých pravidel: ka dý interval je ur en horní a dolní hranicí jsou vymezeny tak, aby el ka dý prvek jednozna n za adit intervaly se nesmí p ekrývat í ka interval by m la by m la být stejná (pro snadn j í výpo ty) po et interval volit optimáln (ani málo, ani p íli )

4 N kdy je problematické ur it optimální po et interval a jejich í ku. Na pomoc si m eme vzít následující algoritmus: ur íme R jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou (jedná se o varia ní rozp tí) sledovaného souboru, tzn. R = x min x max výpo et po tu interval (t íd) ozna me k rozd líme na t i p ípady je-li rozsah souboru n > 100, pak k = 10. log n je-li rozsah souboru 40 <n 100, pak k = 2. n je-li rozsah souboru n 40, pak k = 1+1,4426. ln n

5 Pojmy Hranice intervalu Neboli mez intervalu, a u horní, nebo dolní, ur uje, které hodnoty do intervalu pat í. Délka (rozp tí) intervalu Je rozdíl (kladný) dvou po sob následujících dolních (nebo horních) hranic interval. St ed intervalu Jedná se o d le itou hodnotu, která p i výpo tech z intervalového rozd lení etností zastupuje p íslu ný interval. St ed intervalu spo ítáme jako aritmetický pr m r horní a dolní hranice intervalu, neboli: (a+b)/2, kde a, b je dolní (horní) hranice intervalu.

6 Typologie interval a) uzav ený interval <a,b> mno ina v ech x, pro která platí: a <(=) x <(=) b b) otev ený interval (a,b) mno ina v ech x, pro která platí: a < x < b c) uzav ený interval zleva <a,b) mno ina v ech x, pro která platí: a <(=) x < b d) uzav ený interval zprava (a,b> mno ina v ech x, pro která platí: a < x < (=) b

7 Pojmy Absolutní etnost = etnost vyjád ená v absolutních hodnotách

8 Pojmy Relativní etnost = etnost vyjád ená v relativních hodnotách tj. podílem jednotlivých absolutních etností na rozsahu souboru (des. íslem, v %):

9 Pojmy Kumulovaná etnost (absolutní i relativní) = udává úhrnnou etnost statistických jednotek s hodnotami znaku men ími, nebo rovnými hodnot znaku nebo horní hranici intervalu, p i se azení hodnot nebo interval podle po adí neklesajících hodnot znaku

10 P íklad Pro uvedený statistický soubor sestavte intervalové (skupinové) rozd lení etností a graficky ho znázorn te. Tab.: Pr m rné hrubé míry porodnosti ve 44 obcích SO ORP Prachatice (za období ). 13,2 5,4 9,4 9,7 10,4 18,5 0,0 8,7 8,4 10,3 10,1 9,7 15,4 17,2 0,0 11,6 11,6 11,7 10,8 13,4 11,1 11,5 0,0 13,7 10,9 9,5 11,1 5,8 8,7 15,6 11,6 10,7 8,5 5,4 9,4 11,5 0,0 9,6 9,8 13,2 20,8 7,9 16,5 7,2

11 Hodnoty se adíme vzestupn : 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 5,8 7,2 7,9 8,4 8,5 8,7 8,7 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,7 9,8 10,1 10,3 10,4 10,7 10,8 10,9 11,1 11,1 11,5 11,5 11,6 11,6 11,6 11,7 13,2 13,2 13,4 13,7 15,4 15,6 16,5 17,2 18,5 20,8

12 Minimální hodnota: 0,0 Maximální hodnota: 20,8 Ur íme R (jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou): 20,8 0,0 = 20,8 Pro výpo et po tu interval zvolíme druhé kritérium (rozsah na eho souboru je 44, tzn. je-li rozsah souboru 40 <n 100, pak k = 2. n): k = = 13 í ka interval je ur ena jako h = R/k, tedy h = 20,8/13 = 1,6

13 Sestrojíme tabulku etností: Intervaly x s n i f i N i F i (0,0-1,6 0,8 4 0,09 4 0,09 (1,6-3,2 2,4 0 0,00 4 0,09 (3,2-4,8 4,0 0 0,00 4 0,09 (4,8-6,4 5,6 3 0,07 7 0,16 (6,4-8,0 7,2 2 0,05 9 0,20 (8,0-9,6 8,8 8 0, ,39 (9,6-11,2 10,4 11 0, ,64 (11,2-12,8 12,0 6 0, ,77 (12,8-14,4 13,6 4 0, ,86 (14,4-16,0 15,2 2 0, ,91 (16,0-17,6 16,8 2 0, ,95 (17,6-19,2 18,4 1 0, ,98 (19,2-20,8 20,0 1 0, ,00 Celkem 44 1,00

14 n i 12 Histogram (absolutní hodnoty) ,0-1,6 1,6-3,2 3,2-4,8 4,8-6,4 6,4-8,0 8,0-9,6 9,6-11,2 11,2-12,8 12,8-14,4 14,4-16,0 16,0-17,6 17,6-19,2 19,2-20,8 intervaly hmp

15 fi 0,30 0,25 Histogram (relativní hodnoty) 0,25 0,20 0,15 0,18 0,14 0,10 0,05 0,00 0,09 0,09 0,07 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,00 0,00 0,8 2,4 4,0 5,6 7,2 8,8 10,4 12,0 13,6 15,2 16,8 18,4 20,0 hmp (st edy interval )

16 n i 12 Polygon etností (absolutní hodnoty) ,0-1,6 1,6-3,2 3,2-4,8 4,8-6,4 6,4-8,0 8,0-9,6 9,6-11,2 11,2-12,8 12,8-14,4 14,4-16,0 16,0-17,6 17,6-19,2 19,2-20,8 intervaly hmp

17 n i Histogram a polygon Histogram Polygon ,0-1,6 1,6-3,2 3,2-4,8 4,8-6,4 6,4-8,0 8,0-9,6 9,6-11,2 11,2-12,8 12,8-14,4 14,4-16,0 16,0-17,6 17,6-19,2 19,2-20,8 hmp (intervaly)

18 F i Sou tová ára 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,0 1,6 3,2 4,8 6,4 8,0 9,6 11,2 12,8 14,4 16,0 17,6 19,2 20,8 hmp (horní hranice interval )

19 Grafické znázorn ní rozd lení etností N kolik zp sob vyjád ení: nap. histogram polygon sou tová ára

20 Grafické znázorn ní rozd lení etností Princip : zobrazení etností v pravoúhlé soustav sou adnic osa x : osa y : intervaly hodnot znaku p íslu né etnosti

21 Pojmy Histogram = sou adnicový diagram rozd lení etností typu sloupcového diagramu = tvo en obdélníky, jejich í ka se rovná délce t ídního intervalu a délka je etnost p íslu ného intervalu

22 Histogram etnost ,5-7 7,1-7,5 7,6-8 8,1-8,5 8,6-9 9,1-9,5 9, ,1-10,5 10, ,1-11,5 11,6-12 C

23 Pojmy Polygon = sou adnicový diagram rozd lení etností typu spojnicového diagramu Konstrukce: vyná íme p íslu né etnosti ke st ed m jednotlivých interval a vzájemn je spojíme

24 Polygon etnost ,8 7,3 7,8 8,3 8,8 9,3 9,8 10,3 10,8 11,3 11,8 teplota ( C)

25 Histogram x polygon znázorn ní stejných údaj rozdílným zp sobem sestrojuje se na základ absolutních, nebo relativních údaj p i konstrukci z relativních etností je plocha ohrani ená grafem v dy rovna 1 (nebo 100 %)

26 Pojmy Sou tová ára ( ára kumulovaných etností) = grafické vyjád ení kumulovaných etností Konstrukce: etnosti p íslu ných interval vyná íme k horní hranici interval a vynesené body spojíme arou vhodn j í je vycházet z relativních etností

27 Součtová čára (čára kumulovaných četností) etnost ,5 8 8,5 9 9, , ,5 12 C

Obsah. Pouºité zna ení 1

Obsah. Pouºité zna ení 1 Obsah Pouºité zna ení 1 1 Úvod 3 1.1 Opera ní výzkum a jeho disciplíny.......................... 3 1.2 Úlohy matematického programování......................... 3 1.3 Standardní maximaliza ní úloha lineárního

Více

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce

Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Na tomto míst bude ociální zadání va²í práce Toto zadání je podepsané d kanem a vedoucím katedry, musíte si ho vyzvednout na studiijním odd lení Katedry po íta na Karlov nám stí, v jedné odevzdané práci

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Zpracov n v decko v zkumn ch dat trubka Znojil zpracoval Ale K enek nor duben 1995 Obsah 1 Z kladn pojmy 1 2 Momenty a rozd len 1 3 Testovac krit ria 2 4 Optimalizace 2 5 Anal za variance 3 6 Zp tn anal

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Statistika pro gymnázia

Statistika pro gymnázia Statistika pro gymnázia Pracovní verze učebního textu ZÁKLADNÍ POJMY Statistika zkoumá jevy (společenské, přírodní, technické) ve velkých statistických souborech. Prvky statistických souborů se nazývají

Více

LUBO MOTL motl@physics.rutgers.edu MILO ZAHRADN K mzahrad@karlin.mff.cuni.cz P S T U J E M E L I N E R N A L G E B R U MATEMATICKO-FYSIK LN FAKULTA UK 994 2 Obsah I Zimn semestr 3 Prvn sezn men s p edm

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

3.4.2 Geometrie kol automobilu

3.4.2 Geometrie kol automobilu 3.4.2 Geometrie kol automobilu Jízdní vlastnosti každého vozidla závisí na správné geometrii polohy kol a to p i všech jízdních režimech, v p ímém sm ru i zatá ce. K tomu je t eba, aby za jízdy docházelo

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti)

Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky. (Studie proveditelnosti) Zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání před zahájením školní docházky (Studie proveditelnosti) 1 Společnost Tady a teď, o.p.s. Demografické informační centrum, o.s. Plzeň, červen 2015

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii

Zm ny erytrocyt. po lokální kryoterapii Masarykova univerzita v Brn P írodov decká fakulta Bakalá ská práce Zm ny erytrocyt po lokální kryoterapii Vypracovala: Martina R ži ková Vedoucí práce: MUDr. Lenka Forýtková, CSc. Brno, kv ten 2008 Prohlašuji,

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

Udržitelné hospodaření v lesích

Udržitelné hospodaření v lesích Studijní materiály pro účastníky seminářů Udržitelné hospodaření v lesích Regionální rozvojová agentura Východní Moravy Třída Tomáše bati 5146 760 01 Zlín 14:59 Udržitelné hospoda ení v lesích Trvale udržitelné

Více

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež

Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež eská akademie zem d lských v d Komise výživy hospodá ských zví at Doporu ený obsah živin v krmných sm sích a výživná hodnota krmiv pro dr bež Recommended nutrient content in poultry diets and nutritive

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více