CLO A CELNÍ POLITIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLO A CELNÍ POLITIKA"

Transkript

1 JUDr. Miroslav Kárník CLO A CELNÍ POLITIKA od A do Z clo a celnictví celní orgány v ČR celní režimy podle modernizovaného celního kodexu přílohová část 1. vydání edice právo

2 Všechny právní předpisy, na které se v textu publikace odkazuje, jsou míněny ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: JUDr. Miroslav Kárník, 2012 Nakladatelství ANAG, 2012 ISBN

3 Obsah Obsah Přehled použitých zkratek...6 Úvod Obecně o cle a celnictví Historické podmínky vzniku cla Historický vývoj celnictví a uplatňování funkcí cla na území České republiky Celní politika a nástroje celní politiky Clo a jeho základní funkce Ekonomická integrační uskupení Oblasti volného obchodu Celní unie Mezinárodní celně-obchodní instituce Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) Světová obchodní organizace (WTO) Světová celní organizace (WCO) Druhy cel a celních sazeb Druhy cel Druhy celních sazeb Osvobození od cla Osvobození od cla podle komunitární legislativy Osvobození od cla podle národní legislativy Systémy celních preferencí Preference poskytované jednostranně Preference poskytované na základě preferenčních dohod Preference poskytované na základě asociačních a jiných dohod Celní kvóty a celní stropy Celní sazebníky Celní předpisy Základní komunitární celní předpisy Základní národní celní předpisy Pojem zboží Celní území Celní orgány v České republice Organizace celních orgánů v České republice Činnost orgánů celní správy v České republice

4 Obsah 3. Základní faktory aplikace cla Systémy třídění, popisu a číselného označování zboží Původ zboží Nepreferenční původ Preferenční původ Pravidla preferenčního původu obsažená v dohodách Stanovení původu ve zvýhodněných zemích v rámci systému všeobecných celních preferencí Stanovení původu ve zvýhodněných zemích nebo zvýhodněných územích v rámci jednostranně Společenstvím přijatých opatření Společná pravidla pro určování původu zboží Celní hodnocení Metoda hodnoty transakce dovezeného zboží (metoda převodní hodnoty) Použití náhradních (doplňkových) metod určení celní hodnoty Společná ustanovení pro metody hodnoty transakce (převodní hodnoty) stejného nebo podobného zboží Metoda hodnoty transakce (převodní hodnoty) stejného zboží Metoda hodnoty transakce (převodní hodnoty) podobného zboží Deduktivní metoda (metoda jednotkové ceny) Metoda vypočtené hodnoty Metoda určení celní hodnoty použitím vhodných (rozumných) prostředků Deklarování údajů o celní hodnotě Incoterms Incoterms Incoterms CELNÍ ŘÍZENÍ A CELNÍ REŽIMY Celní řízení Celně schválené určení zboží Celní režimy Volný oběh Tranzit Vývoz Uskladňování v celním skladu Aktivní zušlechťovací styk Pasivní zušlechťovací styk Přepracování pod celním dohledem Dočasné použití

5 Obsah 4.4 Nakládání se zbožím a celní režimy podle Modernizovaného celního kodexu Propuštění do volného oběhu a osvobození od dovozního cla Zvláštní režimy Vývoz a zpětný vývoz Závěr O autorovi Seznam použité literatury PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 Přehled dodacích doložek Incoterms Příloha č. 2 Přehled dodacích doložek Incoterms Příloha č. 3 Jednotný správní doklad JSD (příloha 31 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 4 Průvodní osvědčení EUR.1 (příloha 21 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 5 Průvodní osvědčení EUR-MED Příloha č. 6 Průvodní osvědčení A.TR Příloha č. 7 Osvědčení údajů INF Příloha č. 8 Prohlášení o údajích o celní hodnotě D.V.1 (příloha 28 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 9 Doplňkový list D.V. l BIS (příloha 29 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 10 Závazná informace o sazebním zařazení zboží (příloha 1 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 11 EU závazná informace o původu (příloha 1A prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 12 ES osvědčení o původu (příloha 12 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 13 ES Osvědčení o původu zboží pro dovoz zemědělských produktů do EHS (příloha 13 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 14 Deklarace o původu (příloha 13d prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 15 Osvědčení o původu zboží na tiskopise A (FORM A) (příloha 17 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 16 Prohlášení na faktuře (příloha 22 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 17 Mapa útvarů Celní správy ČR platná k 1. lednu

6 1. OBECNĚ O CLE A CELNICTVÍ 1. OBECN O CLE A CELNICTVÍ 1.1 Historické podmínky vzniku cla Co to vlastně clo a celnictví je? Když jsem se obrátil na studenty s otázkou, zda ví, co je to clo, tak mi většina dotázaných odpověděla, že to samozřejmě ví, ale když jsem je požádal, aby se tento obecně známý pojem pokusili definovat, zjistili, že to tak snadné není. Obdobně to bylo i s pojmem celnictví. Abychom tedy mohli objasnit pojem celnictví, musíme nejdříve pochopit, co je to clo, kde se vzalo a k čemu je dobré. Pokusíme-li se najít definici cla v obecně závazných právních předpisech, nepochodíme. Avšak v různých encyklopediích, odborných slovnících nebo v odborné literatuře se můžeme se snahou o definování cla setkat. Mezi nejstarší dosažitelné zdroje lze zařadit Ottův slovník naučný, který v 5. dílu (vydání z roku 1892) 1) uvádí, že Clo jest dávka vybíraná ze zboží při jeho dopravě. Dlužno je přesně rozeznávati od mýta, jež se nevybírá ze zboží, nýbrž z prostředku dopravního za tím účelem, aby jím uhražen byl náklad, vynaložený na zřízení dopravního spojení. Celnictví potom definuje jako Soubor všech zásad, jež se vztahují k ukládání a vybírání cla, jest částí veřejné správy, a to finanční. Mnohem později popisuje Právnický slovník z roku ) clo jako dávku, kterou vybírá stát při přechodu některých předmětů přes státní hranici. Celnictví potom definuje jako organizaci a činnost spojenou s vybíráním cla jako dávky. Výstižný popis pojmu clo lze nalézt v definici používané profesorem finančního práva na Karlově univerzitě v Praze M. Bakešem, který definoval clo jako povinnou platbu sui generis, stanovenou právními předpisy, která je vybírána v souvislosti s přechodem zboží přes státní hranici od osob, které zboží dovážejí, respektive vyvážejí, nebo od osob, pro které je takové zboží dováženo nebo vyváženo. 3) 1) Ottův slovník naučný, 5. díl, Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze ) Právnický slovník, Orbis Praha ) Bakeš, Milan, Teoretické otázky finančního práva, Praha, Univerzita Karlova,

7 1.1 Historické podmínky vzniku cla potřebuje finanční prostředky k financování těchto orgánů a clo se stává důležitým zdrojem takových prostředků. S rozvojem zemědělství, řemeslné výroby, ale i dělby práce se rozvíjí i obchod a s ním související doprava zboží. Pozitivní efekty takového vývoje však přinášely i řadu negativních dopadů jako nedostatek výrobků na domácím trhu způsobený výhodnějším prodejem na cizí trhy, nebo naopak pronikání konkurenčních výrobků z cizích trhů na domácí trhy oslabovalo prodej a tím i výrobu vlastních výrobků domácími výrobci. Obě tyto tendence si vyžádaly potřebu účinného mocenského regulačního nástroje, jehož funkci převzalo clo a mýto. Obojí bylo zpravidla příjmem panovníka, ale oba pojmy často splývaly. Německá vánoční pohlednice z 20. století (středověká celnice) Přestože jsme uvedli, že předpokladem pro vznik cla je existence státních útvarů, je historicky prokázáno, že poplatky byly vybírány v souvis- 13

8 1. OBECNĚ O CLE A CELNICTVÍ v té době pouze USA, Španělsko, Maďarsko, Polsko, Jugoslávie a Argentina. Celní sazby byly snižovány až v jednotlivých mezinárodních obchodních dohodách, které Československo začalo uzavírat od roku Z hlediska celnělegislativních kroků byl důležitý zákon o celním území a vybírání cla z 20. února 1919, kterým bylo území ČSR prohlášeno za samostatné celní území, pro něž bylo stanoveno výhradní právo státu vybírat celní dávky a podrobovat dovážené, vyvážené a provážené zboží celnímu řízení. Celní správa a finanční stráž musela zajistit staré i nově vzniklé celní hranice (na Slovensku a Podkarpatské Rusi) a zajistit i složitější celní službu, která musela, kromě původních kompetencí, kontrolovat dovozní a vývozní povolení, pomocí kterých byla realizována protekcionářská opatření, vybírání daně z obratu, přepychové daně a náhradní dávky z uhlí. Vládní nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb. z. a n., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platové poměry, a předpisy s ním související. V Praze: nákladem vlastním, s. Finanční stráž československá; Sv. I. Důležitými unifikačními akty, které odstranily dosavadní právní dualismus (pozůstatek rozdílné právní úpravy v rakouské a uherské části monarchie), pomocí kterých byla provedena nová kodifikace celního práva, bylo přijetí celního zákona č. 114/1927 Sb. ze 14. července 1927 (tzv. Martincův zákon podle autora Emila Martince, odborového ředitele na ministerstvu financí) a prováděcího nařízení k celnímu zákonu č. 168/1927 ze 13. prosince Jednalo se o jeden z nejmodernějších legislativních aktů nejen v evropském, ale i v celosvětovém měřítku, který zajišťoval plnění jak fiskální, tak ochranné funkce cla. Definoval základní pojmy celního práva, stanovil celní orgány a zařízení celního dozoru. První instancí byly celní úřady (pohraniční a vnitrozemské), které byly stejně jako finanční stráž podřízeny okrskové celní správě. Okrskovými celními správami, které byly čtyři (pro Čechy, zemi Moravsko-slezskou, Slovensko a pro Podkarpatskou Rus), a v hierarchii 26

9 1.2 Historický vývoj celnictví a uplatňování funkcí cla na území České republiky celní správy druhoinstančními orgány byly zemské finanční úřady se sídly v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodě. Významnou součástí nové právní úpravy v oblasti organizace bylo místo dosavadní pohraniční finanční stráže a důchodkové stráže, která byla původně zákonem č. 28/1919 Sb. reorganizována z převzaté rakousko-uherské finanční stráže, opětovné ustavení jednotné finanční stráže definované jako ozbrojený uniformovaný sbor podřízený vojenské kázni. Do novodobé historie se příslušníci finanční stráže zapsali svojí důležitou rolí v rámci Stráže obrany státu (SOS) zřízené v roce 1936, kdy při obraně státní hranice, zejména v roce 1938, jich řada přišla o život nebo byla vážně zraněna. 6) Snahy o odbourání ochranářských opatření vedly ke svolání mezinárodní konference o odstranění překážek v zahraničním obchodu. Konala se v Ženevě v roce 1927 a jejím výsledkem byla Mezinárodní smlouva o zrušení dovozních a vývozních překážek. ČSR k ní přistoupila ještě v roce Dohoda se však významněji neprosadila a zamýšlených cílů bylo dosaženo až uzavřením Všeobecné dohody o clech a obchodu v roce MARTINEC, Emil. Celní zákon. V Praze: Průmyslová tiskárna, s. 6) Více informací lze nalézt například v knize Oty Holuba Stůj! Finanční stráž!, Naše vojsko, Praha

10 1. OBECNĚ O CLE A CELNICTVÍ platná pravidla pro určování celní hodnoty. V průběhu těchto jednání docházelo postupně k úpravě vztahů a odvětví ekonomiky tak, jak to vyžadovala situace na světových trzích. Současná podoba dohody dosažená v rámci jednání posledního kola je označována jako GATT Jednání v rámci GATT (kola mnohostranných obchodních jednání) Rok Místo jednání Problematika Počet států 1947 Ženeva Cla Annecy (Francie) Cla Torguay (Velká Británie) Cla Ženeva Cla až až až až 1994 Ženeva Dillonovo kolo Ženeva Kennedyho kolo Ženeva Tokijské kolo Punta del Este (Uruguay) Ženeva Marrákeš (Maroko) Uruguayské kolo Cla 26 Cla a antidumpingová opatření Cla, netarifní překážky, rámcové dohody Cla, netarifní překážky, pravidla, služby, duševní vlastnictví, textil, zemědělství, zřízení WTO atd. Po procesní stránce pro jednání v rámci GATT (WTO) neplatí při projednávání sporů smluvních stran zásada oficiality, ale platí zásada, kde není žalobce, není soudce, proto smluvní strana, která se cítí poškozena jednáním jiné smluvní strany, musí uplatnit své nároky cestou přesně stanovené procedury Sv tová obchodní organizace Světová obchodní organizace (WTO World Trade Organization) je celosvětovou institucí se sídlem v Ženevě, jejímž cílem je vytvářet pravidla mezinárodního obchodu a také zajišťovat jejich dodržování. Vznikla v rámci vyjednávání Uruguayského kola GATT, kde se zástupci členských států dohodli na ustanovení mezinárodní organizace, která by dohlížela na mezinárodní obchod a s ním spojené záležitosti a rozšířila pravidla 54

11 1.6 Mezinárodní celně-obchodní instituce zovala jednotlivé fyzické nebo právnické osoby, musí být členskými státy transformována do národní legislativy. Organizační, administrativní a technické záležitosti zajišťuje celé organizaci Sekretariát WTO v čele s Generálním ředitelem. Zásadní pravomoci ale nemá Sv tová celní organizace Světová celní organizace (WCO World Customs Organization) je mezinárodní a mezivládní organizace, jejímž cílem je celosvětová harmonizace celního práva v zájmu mezinárodního obchodu, vývoj světových standardů v oblasti celnictví, sjednocení a zjednodušení celních formalit, zjednodušení mezinárodního styku a boj proti podloudnictví, vedoucí ke zvýšení účinnosti celní politiky jejích členů. Je také označována jako Celosvětové centrum celních zkušeností. Významně se angažuje i v dalších oblastech, jako jsou boj proti korupci v oblasti celnictví, boj proti padělání zboží nebo elektronickému pirátství. Historie Světové celní organizace započala v roce 1947, když vlády 13 evropských zemí zastoupených ve Výboru pro evropskou ekonomickou spolupráci založily tzv. Study Group (Studijní skupinu). Tato Studijní skupina měla za úkol prozkoumat možnost ustavení jedné nebo více celních unií v rámci Evropy založených na principech Všeobecné úmluvy o clech a obchodu. V roce 1948 Studijní skupina zřídila dva výbory. Hospodářský výbor se stal předchůdcem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Celní výbor byl základem pro vznik pozdější Rady pro celní spolupráci. Obě tyto nástupnické organizace však spolu nejen v minulosti, ale i v současnosti aktivně spolupracují, o čemž svědčí například společné konference WCO a OECD zaměřené na problematiku převodních cen (transfer pricing) a celního hodnocení, konané v Bruselu v letech 2006 a V roce 1952 vstoupila formálně v platnost Úmluva o založení Rady pro celní spolupráci. Rada, jako řídící orgán, se poprvé sešla v Bruselu 26. ledna 1953 (tento den byl prohlášen za Mezinárodní den celnictví) a jejího zasedání se zúčastnili zástupci 17 evropských zemí. Sídlem 57

12 1. OBECNĚ O CLE A CELNICTVÍ b) metodou first come first served ( kdo dřív přijde, je dřív na řadě ), která zajišťuje spravedlivý přístup všem obchodním subjektům ke stanoveným kvótám, c) metodou podílového rozdělování kvót podle podílu požadovaného množství na celkové kvótě (nebo na zůstatkovém množství balanci viz příklad). Příklad podílového rozdělení zůstatkového množství celní kvóty Celkové požadované množství ze všech členských států Společenství za jeden den je Zůstatkové množství (balance) celní kvóty je Poměrná část tedy činí 50 %. Stát Požadované množství *) Přidělené množství Česká republika Polsko Německo Celkem *) podle přijatého celního prohlášení Celní stropy Dalším obchodněpolitickým nástrojem jsou celní stropy, které jsou ve většině kritérií shodné s celními kvótami, tzn. jsou také určeny množstvím zboží (vyjádřeným měrnou jednotkou nebo hodnotou) pro dané období, které může být propuštěno do režimu volného oběhu za zvýhodněnou celní sazbu. Jsou společné pro všechny členské státy Společenství. Na rozdíl od celních kvót, které po dosažení stanoveného limitu už nelze čerpat, může být v případě celních stropů zvýhodněná celní sazba uplatňována i po překročení takového omezení. Uzavře se až tehdy, kdy některý členský stát prohlásí, že mu dalším čerpáním zvýhodnění (dalšími dovozy za zvýhodněné sazby) hrozí hospodářská újma. O zvýhodněnou celní sazbu v rámci celních stropů musí deklarant požádat obdobně jako o celní kvótu. 86

13 3.1 Systémy třídění, popisu a číselného označování zboží tury (KN) , pro průmyslové celky s hodnotou nad 3 miliony EUR používat kód KN 9880 na prvních čtyřech místech nebo pro zařízení na moři používat na prvních čtyřech místech kód KN 9931, 24) b) používat zvláštní kódy kapitoly 99 KN například pro některé zvláštní pohyby určitého zboží uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla, jako kód pro osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu. 25) Příklad hierarchického členění (skladby číselného označení) Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury 84 Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a součásti kapitola Harmonizovaného systému 8450 Pračky pro domácnost a prádelny, včetně praček se sušičkami číslo Harmonizovaného systému Plně automatické pračky položka Harmonizovaného systému Plně automatické pračky s obsahem suchého prádla nepřesahujícím 6 kg s plněním zepředu podpoložka Kombinované nomenklatury Plně automatické pračky s obsahem prádla nepřesahujícím 6 kg s plněním shora podpoložka Kombinované nomenklatury Plně automatické pračky s obsahem suchého prádla převyšujícím 6 kg, avšak nepřesahujícím 10 kg podpoložka Kombinované nomenklatury. Harmonizovaný systém a Kombinovaná nomenklatura musí obsáhnout veškeré zboží, ale pokud se blíže zaměříme na způsob jejich členění, je jasné, že nemá vnitřní logickou systematiku, na základě které by byly jednotlivé druhy zboží řazeny za sebou. Některé třídy a kapitoly mají vnitřní členění podle již uvedené posloupnosti stupně zpracování: surovi- 24) Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92, články 13 odst. 4, 15 odst. 3, 20 odst ) Nařízením Komise (EU) č. 1228/

14 3. ZÁKLADNÍ FAKTORY APLIKACE CLA závazky smluvních stran spolupracovat při výměně informací, sdělovat si orgány oprávněné k vydávání nebo kontrole osvědčení o původu, na základě dožádání jedné strany provádět následné verifikace dokladů prokazujících původ zboží atd. V prováděcím předpisu k celnímu kodexu nalezneme tuto podmínku například v článcích 68, 97s nebo 121. V souvislosti s ustanoveními upravujícími prokazování původu jak v dohodách, tak v prováděcím předpisu k celnímu kodexu jsou také uváděna pravidla pro osvobození od předkládání osvědčení o původu zboží. Jedná se zpravidla o následující podmínky: jde o zboží zasílané v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám, nebo jde o zboží v osobních zavazadlech cestujících, pokud: nejsou dováženy za obchodním účelem, dovozce prohlásí, že splňují podmínky pro přiznání preferenčního původu, jejich celková hodnota u malých zásilek nepřekročí 500 EUR a v zavazadlech cestujících EUR. Úprava osvobození od předkládání dokladu o původu zboží je obsažena například v článcích 97a, 97q nebo 119 prováděcího předpisu k celnímu kodexu. Vzhledem k tomu, že území Ceuty a Melilly (součást Španělského království) nejsou podle celního kodexu součástí celního území Společenství, tak a) pokud se jedná o preferenční opatření uplatňovaná v rámci obchodu mezi celním územím Společenství a Ceutou a Melillou, pravidla o preferenčním původu se stanoví podle příslušného protokolu k aktu o přistoupení, b) pokud se jedná o preferenční opatření uplatňovaná v rámci obchodu mezi celním územím Společenství, zvýhodněnými zeměmi a Ceutou a Melillou, jsou v prováděcím předpisu k celnímu kodexu upravena pravidla ohledně prokazování původu při obchodu zbožím mezi těmito územími, zvýhodněnými zeměmi a Společenstvím (viz články 97w a 123 prováděcího předpisu k celnímu kodexu) Pravidla preferen ního p vodu obsažená v dohodách Nejrozšířenějšími pravidly pro určování preferenčního původu jsou pravidla stanovená dohodami zakládajícími oblasti volného obchodu, celní unie 158

15 3.2 Původ zboží a pravidla obsažená v asociačních dohodách (dále jen dohody ). Vztahují se na podstatnou část zboží dováženého do Společenství a na rozdíl od autonomních pravidel, o kterých bude pojednáno dále, se s nimi mohou setkat nejen dovozci, ale i vývozci a výrobci, kteří exportují zboží do třetích zemí. Protokoly upravující taková pravidla jsou nedílnou součástí všech uvedených dohod, vycházejí ze stejných principů, ale obsahují i některé rozdíly ovlivněné odlišnými zájmy smluvních stran jednotlivých dohod. V pravidlech původu obsažených v protokolech k jednotlivým dohodám se setkáváme s již uvedenými instituty, se kterými se budeme setkávat i u preferenčních pravidel pro určování původu zboží dováženého z rozvojových zemí, jako: zcela získané zboží, dostatečné opracování (uvedením, co se za ně nepovažuje), nomenklaturní kritérium, hodnotové kritérium, kumulace původu, pravidla pro prokazování původu, podmínka přímé nebo podmínka administrativní spolupráce. Nejjednodušší situace při určování původu zboží je v případech zboží zcela získaného v jedné zemi. Při tomto způsobu určení původu pravidla obsažená v protokolech k jednotlivým dohodám vychází z obdobných principů a za zcela získané zboží v jedné zemi se považují: a) nerostné produkty těžené z půdy nebo mořského dna této země, b) rostlinné výrobky sklizené v této zemi, c) živá zvířata narozená a chovaná v této zemi, d) výrobky ze živých zvířat chovaných v této zemi, e) produkty získané lovem nebo rybolovem prováděným v této zemi, f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody této země, získané jejími plavidly, g) výrobky zhotovené na palubě rybářských zpracovatelských lodí této země výhradně z produktů uvedených pod písmenem f), h) produkty vytěžené z mořského dna nebo mořské půdy mimo teritoriální vody této země za předpokladu, že má výhradní práva je využívat, 159

16 3. ZÁKLADNÍ FAKTORY APLIKACE CLA b) náklady na konstrukční práce, stavbu, instalaci, údržbu nebo technickou pomoc vynaložené po dovozu na dovezené zboží, jako například průmyslová zařízení, stroje a vybavení, c) úroky z finančního ujednání uzavřeného kupujícím a vztahující se na nákup dováženého zboží, bez ohledu na to, zda úvěr poskytuje prodávající, nebo jiná osoba, jestliže poskytnutí úvěru bylo uzavřeno písemně a může-li kupující prokázat, bude-li o to požádán, 1. že zboží je prodáváno za cenu prohlašovanou jakožto cenu, která byla nebo má být skutečně placena, a 2. že požadovaná úroková sazba nepřevyšuje obvyklou úrokovou sazbu uplatňovanou v dané zemi při podrobných operacích v okamžiku, kdy k finanční úhradě dochází, d) poplatky za právo reprodukovat dovezené zboží ve Společenství, e) nákupní provize, f) dovozní cla a jiné poplatky splatné ve Společenství při dovozu nebo prodeji zboží. Příklad odpočitatelných nákladů na montáž, údržbu a technickou pomoc Český strojírenský podnik koupil v Rusku obráběcí linku za Kč. V kupní smlouvě se prodávající zavázal k provedení montáže linky v závodě kupujícího, zaškolení personálu na dovezeném zařízení a zajištění údržby po určitou dobu po dovozu a zprovoznění linky, přičemž náklady na tyto činnosti byly zahrnuty do ceny skutečně zaplacené (fakturované). Ve faktuře byly vykázány odděleně: náklady na montáž Kč, náklady na zaškolení personálu Kč, náklady na údržbu Kč. Vzhledem k tomu, že v celkové ceně byly částky za dodatečné výkony prodávajícího zahrnuty, ale ve faktuře byly vykázány odděleně, nezahrnou se náklady na montáž, zaškolení personálu (= technická pomoc) a údržbu do celní hodnoty dovezené obráběcí linky. Její celní hodnota bude Kč. 184

17 3.3 Celní hodnocení Příklad poplatků za právo reprodukovat dovezené zboží Český producent audio-videonahrávek doveze z USA DVD, které je podle smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dovezeno za účelem rozmnožení v počtu kusů kopií, a kupující je povinen zaplatit držiteli práv poplatek za právo reprodukovat dovezený disk v České republice. Prodávajícím je kupujícímu fakturováno: dovezené DVD (tzv. master) Kč, poplatek za právo kopírovat kusů kopií Kč, celková cena Kč. Poplatek za právo kopírovat (reprodukovat) obsah disku ve výši Kč se nezapočítá do celní hodnoty dovezeného disku, jeho celní hodnota bude Kč Použití náhradních (dopl kových) metod ur ení celní hodnoty Článek 30 celního kodexu (článek 42 MCK) upravuje určování celní hodnoty v případech, kdy nelze celní hodnotu určit podle článku 29 celního kodexu (článku 41 MCK). Ustanovení článku 30 odst. 1 celního kodexu (článku 42 odst. 1 MCK) požaduje, aby celní hodnota byla v takových případech určena pomocí některé z metod upravených v odst. 2 písm. a) až d) tohoto článku, které musí být aplikovány postupně podle toho, jak jsou v článku 30 celního kodexu (článku 42 MCK) seřazeny, a vždy až po vyloučení předchozí, s výjimkou metody jednotkové ceny podle článku 30 odst. 2 písm. c) celního kodexu (článku 42 odst. 2 písm. c) MCK) a metody vypočtené hodnoty podle článku 30 odst. 2 písm. d) celního kodexu (článku 42 odst. 2 písm. d) MCK), jejichž pořadí může být podle článku 30 odst. 1 celního kodexu (článku 42 odst. 1 MCK) na žádost deklaranta obráceno. Poslední použitelnou metodou je metoda použití vhodných prostředků upravená v samostatném článku 31 celního kodexu (článku 42 odst. 3 MCK) Spole ná ustanovení pro metody hodnoty transakce (p evodní hodnoty) stejného nebo podobného zboží Aby bylo možné posoudit zboží pro účely aplikace metody hodnoty transakce (převodní hodnoty) stejného nebo podobného zboží jako zboží stejné nebo zboží podobné, musí být vyrobeno ve stejném státě jako zboží, které 185

18 PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 Přehled dodacích doložek INCOTERMS 2000 Kód Dodací podmínka Použití EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Ex Works (ze závodu ujednané místo) Free Carrier (vyplaceně dopravci ujednané místo) Free Alongside Ship (vyplaceně k boku lodi ujednaný přístav nalodění) Free On Board (vyplaceně loď ujednaný přístav nalodění) Cost and Freight (náklady a přepravné ujednaný přístav určení) Cost, Insurance and Freight (náklady, pojištění, přepravné ujednaný přístav určení) Carriage Paid To (přeprava placena do ujednané místo určení) Carriage and Insurance Paid (přeprava a pojištění placeny do ujednané místo určení) Delivered At Frontier (s dodáním na hranici ujednané místo) Delivered Ex Ship (s dodáním z lodi ujednaný přístav určení) Delivered Ex Quay (s dodáním z nábřeží ujednaný přístav určení) Delivered Duty Unpaid (s dodáním, clo neplaceno ujednané místo určení) Delivered Duty Paid (s dodáním, clo placeno ujednané místo určení) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) K označení jiné dohodnuté podmínky, než která je obsažena v této příloze, se používá kód XXX. 242

19 Příloha č. 1; Příloha č. 2 Příloha č. 2 Přehled dodacích doložek INCOTERMS 2010 Kód Dodací podmínka Použití EXW FCA FAS FOB CFR CIF DAT *) DAP *) CPT CIP DDP Ex Works (ze závodu ujednané místo) Free Carrier (vyplaceně dopravci ujednané místo) Free Alongside Ship (vyplaceně k boku lodi ujednaný přístav nalodění Free On Board (vyplaceně loď ujednaný přístav nalodění Cost and Freight (náklady a přepravné ujednaný přístav určení) Cost, Insurance and Freight (náklady, pojištění, přepravné ujednaný přístav určení Delivered At Terminal (s dodáním do terminálu, překladiště ujednané místo určení) Delivered At Place (s dodáním do určitého místa ujednané místo určení) Carriage Paid To (přeprava placena do ujednané místo určení) Carriage and Insurance Paid (přeprava a pojištění placeny do ujednané místo určení) Delivered Duty Paid (s dodáním, clo placeno ujednané místo určení) *) Nová dodací podmínka. Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) 243

20 PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 11 EU závazná informace o původu (příloha 1A prováděcího nařízení k celnímu kodexu) 280

21 Příloha č. 12 Příloha č. 12 ES osvědčení o původu (příloha 12 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) 283

22 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Edice PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ Edice DANĚ Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Edice PRÁVO Edice DANĚ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL KE KURZU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2010-2013 a jeho význam v mezinárodním

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ Úplné znění k 1. 1. 2007 31992R2913 CS 01.01.2007 2 / 96 Tento dokument je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost orgány Společenství neodpovídají

Více

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013

UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI 2010-2013 UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ V OBCHODECH S TŘETÍMI ZEMĚMI V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Clo a proces jeho vyměření při propuštění zboží do volného oběhu Mgr. Pavel

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Logistika a mezinárodní obchod. Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu. 2013/2014 Katedra oděvnictví SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Logistika a mezinárodní obchod Téma: Dokumenty v mezinárodním obchodu Vypracovala: Natálie Zipserová 2013/2014 Katedra oděvnictví ANOTACE Tato semestrální práce je zaměřena na mezinárodní

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN

DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN DODATEK K PŘÍRUČCE PRO PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ NAŘÍZENÍ O RYBOLOVU NNN Tento dokument je dodatkem k prvnímu vydání Příručky pro praktické uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 51/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 30/2008-70 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 Odpovědi na 15 nejčastěji kladených otázek

Prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 Odpovědi na 15 nejčastěji kladených otázek Prohlášení dodavatele podle nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 Odpovědi na 15 nejčastěji kladených otázek 1. Co jsou to preferenční dohody? Evropské společenství (ES) uzavřelo s celou řadou zemí, resp. skupin

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 8 SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM CELNÍ SLUŽBY. PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. ROLE JEDNOTLIVÝCH STRAN A JEJICH POVINNOSTI. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 4 4 Edice Účetnictví a daně

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13. Lekce Evropská integrace, světový a evropský měnový systém

Více

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce )

firma: sídlem: zastoupená: IČ DIČ bankovní spojení zapsána v obchodním rejstříku vedeném...soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen příkazce ) SMLOUVA O PŘÍMÉM ZASTOUPENÍ v celním řízení uzavřená ve smyslu ustanovení 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami firma: sídlem:

Více

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem

Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Úspěch a dlouhodobá spolupráce s čínským partnerem Než odcestujete do Číny Kritéria pro výběr partnera před osobní návštěvou 1. Posouzení podle dodacích a platebních podmínek 2. Cenová kalkulace 3. Ochrana

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Harmonizace účetních, daňových a celních systémů Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Specifika podnikání v oblasti zahraničního obchodu. Filip Libánský

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Specifika podnikání v oblasti zahraničního obchodu. Filip Libánský Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Specifika podnikání v oblasti zahraničního obchodu Filip Libánský Bakalářská práce 2015 Prostor pro zadávací list PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce

PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce PŘÍLOHA III definice pojmu původní výrobky a metod administrativní spolupráce (k článku 3) O B S A H HLAVA I Článek 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Definice HLAVA II Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Celní politika

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví. Celní politika Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Celní politika 1VF518 Daňová politika Ing. Stanislav Klazar Ph.D. Vypracoval: Jakub Hovorka (xhovj08) OBSAH Úvod... 3 1 Clo - základní pojmy

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 15 days 079730/EU XXIV. GP Eingelangt am 25/04/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 25 April 2012 17112/11 Interinstitutional File: 2005/0246 (COD) JUR 565 UD 324 ENFOCUSTOM 141 MI 580 COMER 231 TRANS 320

Více

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY I. K ZÁVAZNÝM INFORMACÍM O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ) K jakým účelům lze ZISZ použít? ZISZ je určena k tomu, aby zejména obchodní veřejnost měla možnost získat správné sazební zařazení do společného

Více

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla?

Úřední věstník Evropské unie OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) 2.2 Kdo je oprávněn žádat o vrácení cla? C 99/4 23.4.2005 OZNÁMENÍ KOMISE O VRÁCENÍ ANTIDUMPINGOVÝCH CEL (2005/C 99/04) Toto oznámení stanovuje obecné zásady týkající se uplatnění čl. 11 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ( 1 ) ( základní nařízení

Více

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ROZHODNUTÍ 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 23 Beschluss Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 26. května 2014 o systému vlastních zdrojů

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Veronika Lelková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu. Veronika Lelková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Export zemědělské techniky od vybrané akciové společnosti v České republice Veronika Lelková Bakalářská práce 2013

Více

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU

LEGISLATIVNÍ RÁMEC PRO PODNIKÁNÍ V CR V EU Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. LEGISLATIVNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Článek 16 a 23 Předložení důkazu původu v případě elektronického přenosu dovozního celního prohlášení

Článek 16 a 23 Předložení důkazu původu v případě elektronického přenosu dovozního celního prohlášení Vysvětlivky k Příloze III Definice pojmu původní výrobky a metody administrativní spolupráce k Dohodě o založení asociace mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Republikou

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami

Úvod 1 Komerční rizika 2 Výrobní a tržní rizika 3 Neplnění závazků smluvními stranami OBSAH Úvod......................................................... 13 1 Komerční rizika.............................................. 15 1.1 Charakter komerčních rizik................................

Více

VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK

VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK VÝKON CELNÍ SPRÁVY A KONTROLA PAVEL MATOUŠEK Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Česká Republika Abstrakt Nedílnou součástí výkonu celní správy je kontrola. Celní orgány při výkonu služby

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně

INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání. JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně JUDr. Svatopluk Galočík, Josef Jelínek INTRASTAT a DPH v příkladech 2. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 611. publikaci Realizace

Více

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy 2008 Obsah: Úvod Strategie pro přístup na trh Překážky obchodu Databáze Informační zdroje Zkratky a pojmy Kontakty Úvod Ekonomika Evropské unie patří v současnosti

Více

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13

Obsah. 1 Spotřební daně v ČR... 13 Obsah Úvodem... 11 1 Spotřební daně v ČR... 13 2 Dva principy výběru daní a jejich využití u spotřebních a ekologických daní... 19 2.1 Princip země původu (výroby)... 20 2.1.1 Princip země původu ve vztahu

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

květen 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata

květen 2015 Deloitte Česká republika Účetní zpravodaj České účetnictví, IFRS a US GAAP Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Účetní zpravodaj, a Daňový zpravodaj Přímé a nepřímé daně a ostatní daňová témata Právní novinky Nově navrhované legislativní změny Dotace a investiční pobídky Novinky z oblasti grantů a dotací Deloitte

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství. NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85. ze dne 17. října 1985, NAŘÍZENÍ RADY č. (EHS) 2919/85 ze dne 17. října 1985, kterým se stanoví podmínky přístupu k režimu podle Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně, vztahující se na plavidla plavby na Rýně RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno. Absolventská práce

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno. Absolventská práce Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno Absolventská práce Brno 2015 Veronika Mašterová Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola

Více

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014

ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 ČSAD Uherské Hradiště a.s. PREZENTACE - 2014 www.csaduh.cz Obsah 1. Holding ČSAD Uherské Hradiště 2. Základní údaje ČSAD Uherské Hradiště a.s. 3. Hlavní aktivity divize nákladní dopravy 3.1 Celovozové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1

Obsah. Dovoz zboží a služeb 1 Dovoz zboží a služeb 1 Obsah Dodání zboží z členských zemí EU...2 1. přijatá faktura...2 Poznámka pro podvojné účetnictví...2 2. reverse charge...3 Podvojné účetnictví...3 Daňová evidence...5 Dovoz zboží

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule

VYBRANÁ USTANOVENÍ. Preambule VYBRANÁ USTANOVENÍ Preambule (8) Je vhodné umožnit členským státům stanovit nižší omezení, pokud jde o peněžní prahovou hodnotu pro děti, a zajistit, aby nezletilé osoby nemohly využívat osvobození od

Více

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby

Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo a spotřební daně-selektivní daně ze spotřeby Clo Nepřímá daň na dovážené zboží Je to též zákonem daná, povinná, nenávratná a neekvivalentní platba Je příjmem centrálního rozpočtu (vstupem do EU 75%

Více

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU

2011-11-16 8. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa. Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU Společný trh vnitřní trh, volný pohyb zboží, obchodní vztahy uvnitř EU - Jednotným evropským aktem byla vytvořena koncepce jednotného vnitřního trhu, tedy prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zcela

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Mezinárodní cenová a distribuční politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora

Mezinárodní cenová a distribuční politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Mezinárodní cenová a distribuční politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému

2) Plátce pronajímá formou finančního pronájmu soustruh německému Dodání zboží: 1) Plátce pronajímá formou operativního pronájmu soustruh německému nájemci registrovanému k DPH v Německu a soustruh zůstává v tuzemsku: a) Jedná se o dodání zboží s osvobozením podle 64,

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015

Semestrální práce. Management obchodu s oděvy. Téma: Zahraniční obchod. Vypracoval: Miriama Remetová. Natálie Zipserová. Školní rok: 2014/2015 Semestrální práce Management obchodu s oděvy Téma: Zahraniční obchod Vypracoval: Miriama Remetová Natálie Zipserová Školní rok: 2014/2015 Ročník: 3 Obsah 1 Úvod... 3 2 Vývoz a dovoz zboží a služeb... 4

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 7 ORGANIZACE ZASÍLATELSKÉ FIRMY. JEDNOTLIVÉ ÚSEKY. INFORMATIKA VE FIRMĚ. SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZASÍLATELEM. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 7.7.2004 KOM(2004) 466 v konečném znění 2004/0148 (ACC) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o zvláštních podmínkách pro obchod s oblastmi Kyperské republiky, nad nimiž vláda

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Spotřební daně 2011 Charakteristika a právní úprava Nepřímé

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise, 12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA

Více

Vyhotovení pro dodavatele

Vyhotovení pro dodavatele 1 Vyhotovení pro dodavatele 1 VYSVĚTLIVKY Doprava vybraných výrobků podléhajících spotřební dani, které byly uvedeny do volného daňového oběhu v odesílajícím členském státě 1. Obecné pokyny 1.1. V souladu

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013

Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 Změny v zajištění celního dluhu v režimu tranzitu v souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni 1. 7. 2013 V souvislosti s přístupem Chorvatské republiky k Evropské unii ke dni

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 21 Rozeslána dne 2. března 2010 Cena Kč 39, O B S A H : 59. Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více