CLO A CELNÍ POLITIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLO A CELNÍ POLITIKA"

Transkript

1 JUDr. Miroslav Kárník CLO A CELNÍ POLITIKA od A do Z clo a celnictví celní orgány v ČR celní režimy podle modernizovaného celního kodexu přílohová část 1. vydání edice právo

2 Všechny právní předpisy, na které se v textu publikace odkazuje, jsou míněny ve znění pozdějších předpisů, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: JUDr. Miroslav Kárník, 2012 Nakladatelství ANAG, 2012 ISBN

3 Obsah Obsah Přehled použitých zkratek...6 Úvod Obecně o cle a celnictví Historické podmínky vzniku cla Historický vývoj celnictví a uplatňování funkcí cla na území České republiky Celní politika a nástroje celní politiky Clo a jeho základní funkce Ekonomická integrační uskupení Oblasti volného obchodu Celní unie Mezinárodní celně-obchodní instituce Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) Světová obchodní organizace (WTO) Světová celní organizace (WCO) Druhy cel a celních sazeb Druhy cel Druhy celních sazeb Osvobození od cla Osvobození od cla podle komunitární legislativy Osvobození od cla podle národní legislativy Systémy celních preferencí Preference poskytované jednostranně Preference poskytované na základě preferenčních dohod Preference poskytované na základě asociačních a jiných dohod Celní kvóty a celní stropy Celní sazebníky Celní předpisy Základní komunitární celní předpisy Základní národní celní předpisy Pojem zboží Celní území Celní orgány v České republice Organizace celních orgánů v České republice Činnost orgánů celní správy v České republice

4 Obsah 3. Základní faktory aplikace cla Systémy třídění, popisu a číselného označování zboží Původ zboží Nepreferenční původ Preferenční původ Pravidla preferenčního původu obsažená v dohodách Stanovení původu ve zvýhodněných zemích v rámci systému všeobecných celních preferencí Stanovení původu ve zvýhodněných zemích nebo zvýhodněných územích v rámci jednostranně Společenstvím přijatých opatření Společná pravidla pro určování původu zboží Celní hodnocení Metoda hodnoty transakce dovezeného zboží (metoda převodní hodnoty) Použití náhradních (doplňkových) metod určení celní hodnoty Společná ustanovení pro metody hodnoty transakce (převodní hodnoty) stejného nebo podobného zboží Metoda hodnoty transakce (převodní hodnoty) stejného zboží Metoda hodnoty transakce (převodní hodnoty) podobného zboží Deduktivní metoda (metoda jednotkové ceny) Metoda vypočtené hodnoty Metoda určení celní hodnoty použitím vhodných (rozumných) prostředků Deklarování údajů o celní hodnotě Incoterms Incoterms Incoterms CELNÍ ŘÍZENÍ A CELNÍ REŽIMY Celní řízení Celně schválené určení zboží Celní režimy Volný oběh Tranzit Vývoz Uskladňování v celním skladu Aktivní zušlechťovací styk Pasivní zušlechťovací styk Přepracování pod celním dohledem Dočasné použití

5 Obsah 4.4 Nakládání se zbožím a celní režimy podle Modernizovaného celního kodexu Propuštění do volného oběhu a osvobození od dovozního cla Zvláštní režimy Vývoz a zpětný vývoz Závěr O autorovi Seznam použité literatury PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 Přehled dodacích doložek Incoterms Příloha č. 2 Přehled dodacích doložek Incoterms Příloha č. 3 Jednotný správní doklad JSD (příloha 31 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 4 Průvodní osvědčení EUR.1 (příloha 21 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 5 Průvodní osvědčení EUR-MED Příloha č. 6 Průvodní osvědčení A.TR Příloha č. 7 Osvědčení údajů INF Příloha č. 8 Prohlášení o údajích o celní hodnotě D.V.1 (příloha 28 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 9 Doplňkový list D.V. l BIS (příloha 29 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 10 Závazná informace o sazebním zařazení zboží (příloha 1 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 11 EU závazná informace o původu (příloha 1A prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 12 ES osvědčení o původu (příloha 12 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 13 ES Osvědčení o původu zboží pro dovoz zemědělských produktů do EHS (příloha 13 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 14 Deklarace o původu (příloha 13d prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 15 Osvědčení o původu zboží na tiskopise A (FORM A) (příloha 17 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 16 Prohlášení na faktuře (příloha 22 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) Příloha č. 17 Mapa útvarů Celní správy ČR platná k 1. lednu

6 1. OBECNĚ O CLE A CELNICTVÍ 1. OBECN O CLE A CELNICTVÍ 1.1 Historické podmínky vzniku cla Co to vlastně clo a celnictví je? Když jsem se obrátil na studenty s otázkou, zda ví, co je to clo, tak mi většina dotázaných odpověděla, že to samozřejmě ví, ale když jsem je požádal, aby se tento obecně známý pojem pokusili definovat, zjistili, že to tak snadné není. Obdobně to bylo i s pojmem celnictví. Abychom tedy mohli objasnit pojem celnictví, musíme nejdříve pochopit, co je to clo, kde se vzalo a k čemu je dobré. Pokusíme-li se najít definici cla v obecně závazných právních předpisech, nepochodíme. Avšak v různých encyklopediích, odborných slovnících nebo v odborné literatuře se můžeme se snahou o definování cla setkat. Mezi nejstarší dosažitelné zdroje lze zařadit Ottův slovník naučný, který v 5. dílu (vydání z roku 1892) 1) uvádí, že Clo jest dávka vybíraná ze zboží při jeho dopravě. Dlužno je přesně rozeznávati od mýta, jež se nevybírá ze zboží, nýbrž z prostředku dopravního za tím účelem, aby jím uhražen byl náklad, vynaložený na zřízení dopravního spojení. Celnictví potom definuje jako Soubor všech zásad, jež se vztahují k ukládání a vybírání cla, jest částí veřejné správy, a to finanční. Mnohem později popisuje Právnický slovník z roku ) clo jako dávku, kterou vybírá stát při přechodu některých předmětů přes státní hranici. Celnictví potom definuje jako organizaci a činnost spojenou s vybíráním cla jako dávky. Výstižný popis pojmu clo lze nalézt v definici používané profesorem finančního práva na Karlově univerzitě v Praze M. Bakešem, který definoval clo jako povinnou platbu sui generis, stanovenou právními předpisy, která je vybírána v souvislosti s přechodem zboží přes státní hranici od osob, které zboží dovážejí, respektive vyvážejí, nebo od osob, pro které je takové zboží dováženo nebo vyváženo. 3) 1) Ottův slovník naučný, 5. díl, Vydavatel a nakladatel J. Otto v Praze ) Právnický slovník, Orbis Praha ) Bakeš, Milan, Teoretické otázky finančního práva, Praha, Univerzita Karlova,

7 1.1 Historické podmínky vzniku cla potřebuje finanční prostředky k financování těchto orgánů a clo se stává důležitým zdrojem takových prostředků. S rozvojem zemědělství, řemeslné výroby, ale i dělby práce se rozvíjí i obchod a s ním související doprava zboží. Pozitivní efekty takového vývoje však přinášely i řadu negativních dopadů jako nedostatek výrobků na domácím trhu způsobený výhodnějším prodejem na cizí trhy, nebo naopak pronikání konkurenčních výrobků z cizích trhů na domácí trhy oslabovalo prodej a tím i výrobu vlastních výrobků domácími výrobci. Obě tyto tendence si vyžádaly potřebu účinného mocenského regulačního nástroje, jehož funkci převzalo clo a mýto. Obojí bylo zpravidla příjmem panovníka, ale oba pojmy často splývaly. Německá vánoční pohlednice z 20. století (středověká celnice) Přestože jsme uvedli, že předpokladem pro vznik cla je existence státních útvarů, je historicky prokázáno, že poplatky byly vybírány v souvis- 13

8 1. OBECNĚ O CLE A CELNICTVÍ v té době pouze USA, Španělsko, Maďarsko, Polsko, Jugoslávie a Argentina. Celní sazby byly snižovány až v jednotlivých mezinárodních obchodních dohodách, které Československo začalo uzavírat od roku Z hlediska celnělegislativních kroků byl důležitý zákon o celním území a vybírání cla z 20. února 1919, kterým bylo území ČSR prohlášeno za samostatné celní území, pro něž bylo stanoveno výhradní právo státu vybírat celní dávky a podrobovat dovážené, vyvážené a provážené zboží celnímu řízení. Celní správa a finanční stráž musela zajistit staré i nově vzniklé celní hranice (na Slovensku a Podkarpatské Rusi) a zajistit i složitější celní službu, která musela, kromě původních kompetencí, kontrolovat dovozní a vývozní povolení, pomocí kterých byla realizována protekcionářská opatření, vybírání daně z obratu, přepychové daně a náhradní dávky z uhlí. Vládní nařízení ze dne 19. prosince 1930, č. 202 Sb. z. a n., kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platové poměry, a předpisy s ním související. V Praze: nákladem vlastním, s. Finanční stráž československá; Sv. I. Důležitými unifikačními akty, které odstranily dosavadní právní dualismus (pozůstatek rozdílné právní úpravy v rakouské a uherské části monarchie), pomocí kterých byla provedena nová kodifikace celního práva, bylo přijetí celního zákona č. 114/1927 Sb. ze 14. července 1927 (tzv. Martincův zákon podle autora Emila Martince, odborového ředitele na ministerstvu financí) a prováděcího nařízení k celnímu zákonu č. 168/1927 ze 13. prosince Jednalo se o jeden z nejmodernějších legislativních aktů nejen v evropském, ale i v celosvětovém měřítku, který zajišťoval plnění jak fiskální, tak ochranné funkce cla. Definoval základní pojmy celního práva, stanovil celní orgány a zařízení celního dozoru. První instancí byly celní úřady (pohraniční a vnitrozemské), které byly stejně jako finanční stráž podřízeny okrskové celní správě. Okrskovými celními správami, které byly čtyři (pro Čechy, zemi Moravsko-slezskou, Slovensko a pro Podkarpatskou Rus), a v hierarchii 26

9 1.2 Historický vývoj celnictví a uplatňování funkcí cla na území České republiky celní správy druhoinstančními orgány byly zemské finanční úřady se sídly v Praze, Brně, Bratislavě a Užhorodě. Významnou součástí nové právní úpravy v oblasti organizace bylo místo dosavadní pohraniční finanční stráže a důchodkové stráže, která byla původně zákonem č. 28/1919 Sb. reorganizována z převzaté rakousko-uherské finanční stráže, opětovné ustavení jednotné finanční stráže definované jako ozbrojený uniformovaný sbor podřízený vojenské kázni. Do novodobé historie se příslušníci finanční stráže zapsali svojí důležitou rolí v rámci Stráže obrany státu (SOS) zřízené v roce 1936, kdy při obraně státní hranice, zejména v roce 1938, jich řada přišla o život nebo byla vážně zraněna. 6) Snahy o odbourání ochranářských opatření vedly ke svolání mezinárodní konference o odstranění překážek v zahraničním obchodu. Konala se v Ženevě v roce 1927 a jejím výsledkem byla Mezinárodní smlouva o zrušení dovozních a vývozních překážek. ČSR k ní přistoupila ještě v roce Dohoda se však významněji neprosadila a zamýšlených cílů bylo dosaženo až uzavřením Všeobecné dohody o clech a obchodu v roce MARTINEC, Emil. Celní zákon. V Praze: Průmyslová tiskárna, s. 6) Více informací lze nalézt například v knize Oty Holuba Stůj! Finanční stráž!, Naše vojsko, Praha

10 1. OBECNĚ O CLE A CELNICTVÍ platná pravidla pro určování celní hodnoty. V průběhu těchto jednání docházelo postupně k úpravě vztahů a odvětví ekonomiky tak, jak to vyžadovala situace na světových trzích. Současná podoba dohody dosažená v rámci jednání posledního kola je označována jako GATT Jednání v rámci GATT (kola mnohostranných obchodních jednání) Rok Místo jednání Problematika Počet států 1947 Ženeva Cla Annecy (Francie) Cla Torguay (Velká Británie) Cla Ženeva Cla až až až až 1994 Ženeva Dillonovo kolo Ženeva Kennedyho kolo Ženeva Tokijské kolo Punta del Este (Uruguay) Ženeva Marrákeš (Maroko) Uruguayské kolo Cla 26 Cla a antidumpingová opatření Cla, netarifní překážky, rámcové dohody Cla, netarifní překážky, pravidla, služby, duševní vlastnictví, textil, zemědělství, zřízení WTO atd. Po procesní stránce pro jednání v rámci GATT (WTO) neplatí při projednávání sporů smluvních stran zásada oficiality, ale platí zásada, kde není žalobce, není soudce, proto smluvní strana, která se cítí poškozena jednáním jiné smluvní strany, musí uplatnit své nároky cestou přesně stanovené procedury Sv tová obchodní organizace Světová obchodní organizace (WTO World Trade Organization) je celosvětovou institucí se sídlem v Ženevě, jejímž cílem je vytvářet pravidla mezinárodního obchodu a také zajišťovat jejich dodržování. Vznikla v rámci vyjednávání Uruguayského kola GATT, kde se zástupci členských států dohodli na ustanovení mezinárodní organizace, která by dohlížela na mezinárodní obchod a s ním spojené záležitosti a rozšířila pravidla 54

11 1.6 Mezinárodní celně-obchodní instituce zovala jednotlivé fyzické nebo právnické osoby, musí být členskými státy transformována do národní legislativy. Organizační, administrativní a technické záležitosti zajišťuje celé organizaci Sekretariát WTO v čele s Generálním ředitelem. Zásadní pravomoci ale nemá Sv tová celní organizace Světová celní organizace (WCO World Customs Organization) je mezinárodní a mezivládní organizace, jejímž cílem je celosvětová harmonizace celního práva v zájmu mezinárodního obchodu, vývoj světových standardů v oblasti celnictví, sjednocení a zjednodušení celních formalit, zjednodušení mezinárodního styku a boj proti podloudnictví, vedoucí ke zvýšení účinnosti celní politiky jejích členů. Je také označována jako Celosvětové centrum celních zkušeností. Významně se angažuje i v dalších oblastech, jako jsou boj proti korupci v oblasti celnictví, boj proti padělání zboží nebo elektronickému pirátství. Historie Světové celní organizace započala v roce 1947, když vlády 13 evropských zemí zastoupených ve Výboru pro evropskou ekonomickou spolupráci založily tzv. Study Group (Studijní skupinu). Tato Studijní skupina měla za úkol prozkoumat možnost ustavení jedné nebo více celních unií v rámci Evropy založených na principech Všeobecné úmluvy o clech a obchodu. V roce 1948 Studijní skupina zřídila dva výbory. Hospodářský výbor se stal předchůdcem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Celní výbor byl základem pro vznik pozdější Rady pro celní spolupráci. Obě tyto nástupnické organizace však spolu nejen v minulosti, ale i v současnosti aktivně spolupracují, o čemž svědčí například společné konference WCO a OECD zaměřené na problematiku převodních cen (transfer pricing) a celního hodnocení, konané v Bruselu v letech 2006 a V roce 1952 vstoupila formálně v platnost Úmluva o založení Rady pro celní spolupráci. Rada, jako řídící orgán, se poprvé sešla v Bruselu 26. ledna 1953 (tento den byl prohlášen za Mezinárodní den celnictví) a jejího zasedání se zúčastnili zástupci 17 evropských zemí. Sídlem 57

12 1. OBECNĚ O CLE A CELNICTVÍ b) metodou first come first served ( kdo dřív přijde, je dřív na řadě ), která zajišťuje spravedlivý přístup všem obchodním subjektům ke stanoveným kvótám, c) metodou podílového rozdělování kvót podle podílu požadovaného množství na celkové kvótě (nebo na zůstatkovém množství balanci viz příklad). Příklad podílového rozdělení zůstatkového množství celní kvóty Celkové požadované množství ze všech členských států Společenství za jeden den je Zůstatkové množství (balance) celní kvóty je Poměrná část tedy činí 50 %. Stát Požadované množství *) Přidělené množství Česká republika Polsko Německo Celkem *) podle přijatého celního prohlášení Celní stropy Dalším obchodněpolitickým nástrojem jsou celní stropy, které jsou ve většině kritérií shodné s celními kvótami, tzn. jsou také určeny množstvím zboží (vyjádřeným měrnou jednotkou nebo hodnotou) pro dané období, které může být propuštěno do režimu volného oběhu za zvýhodněnou celní sazbu. Jsou společné pro všechny členské státy Společenství. Na rozdíl od celních kvót, které po dosažení stanoveného limitu už nelze čerpat, může být v případě celních stropů zvýhodněná celní sazba uplatňována i po překročení takového omezení. Uzavře se až tehdy, kdy některý členský stát prohlásí, že mu dalším čerpáním zvýhodnění (dalšími dovozy za zvýhodněné sazby) hrozí hospodářská újma. O zvýhodněnou celní sazbu v rámci celních stropů musí deklarant požádat obdobně jako o celní kvótu. 86

13 3.1 Systémy třídění, popisu a číselného označování zboží tury (KN) , pro průmyslové celky s hodnotou nad 3 miliony EUR používat kód KN 9880 na prvních čtyřech místech nebo pro zařízení na moři používat na prvních čtyřech místech kód KN 9931, 24) b) používat zvláštní kódy kapitoly 99 KN například pro některé zvláštní pohyby určitého zboží uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla, jako kód pro osobní majetek fyzických osob dovážený při přenesení jejich obvyklého místa pobytu. 25) Příklad hierarchického členění (skladby číselného označení) Harmonizovaného systému a Kombinované nomenklatury 84 Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a součásti kapitola Harmonizovaného systému 8450 Pračky pro domácnost a prádelny, včetně praček se sušičkami číslo Harmonizovaného systému Plně automatické pračky položka Harmonizovaného systému Plně automatické pračky s obsahem suchého prádla nepřesahujícím 6 kg s plněním zepředu podpoložka Kombinované nomenklatury Plně automatické pračky s obsahem prádla nepřesahujícím 6 kg s plněním shora podpoložka Kombinované nomenklatury Plně automatické pračky s obsahem suchého prádla převyšujícím 6 kg, avšak nepřesahujícím 10 kg podpoložka Kombinované nomenklatury. Harmonizovaný systém a Kombinovaná nomenklatura musí obsáhnout veškeré zboží, ale pokud se blíže zaměříme na způsob jejich členění, je jasné, že nemá vnitřní logickou systematiku, na základě které by byly jednotlivé druhy zboží řazeny za sebou. Některé třídy a kapitoly mají vnitřní členění podle již uvedené posloupnosti stupně zpracování: surovi- 24) Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92, články 13 odst. 4, 15 odst. 3, 20 odst ) Nařízením Komise (EU) č. 1228/

14 3. ZÁKLADNÍ FAKTORY APLIKACE CLA závazky smluvních stran spolupracovat při výměně informací, sdělovat si orgány oprávněné k vydávání nebo kontrole osvědčení o původu, na základě dožádání jedné strany provádět následné verifikace dokladů prokazujících původ zboží atd. V prováděcím předpisu k celnímu kodexu nalezneme tuto podmínku například v článcích 68, 97s nebo 121. V souvislosti s ustanoveními upravujícími prokazování původu jak v dohodách, tak v prováděcím předpisu k celnímu kodexu jsou také uváděna pravidla pro osvobození od předkládání osvědčení o původu zboží. Jedná se zpravidla o následující podmínky: jde o zboží zasílané v drobných zásilkách soukromými osobami soukromým osobám, nebo jde o zboží v osobních zavazadlech cestujících, pokud: nejsou dováženy za obchodním účelem, dovozce prohlásí, že splňují podmínky pro přiznání preferenčního původu, jejich celková hodnota u malých zásilek nepřekročí 500 EUR a v zavazadlech cestujících EUR. Úprava osvobození od předkládání dokladu o původu zboží je obsažena například v článcích 97a, 97q nebo 119 prováděcího předpisu k celnímu kodexu. Vzhledem k tomu, že území Ceuty a Melilly (součást Španělského království) nejsou podle celního kodexu součástí celního území Společenství, tak a) pokud se jedná o preferenční opatření uplatňovaná v rámci obchodu mezi celním územím Společenství a Ceutou a Melillou, pravidla o preferenčním původu se stanoví podle příslušného protokolu k aktu o přistoupení, b) pokud se jedná o preferenční opatření uplatňovaná v rámci obchodu mezi celním územím Společenství, zvýhodněnými zeměmi a Ceutou a Melillou, jsou v prováděcím předpisu k celnímu kodexu upravena pravidla ohledně prokazování původu při obchodu zbožím mezi těmito územími, zvýhodněnými zeměmi a Společenstvím (viz články 97w a 123 prováděcího předpisu k celnímu kodexu) Pravidla preferen ního p vodu obsažená v dohodách Nejrozšířenějšími pravidly pro určování preferenčního původu jsou pravidla stanovená dohodami zakládajícími oblasti volného obchodu, celní unie 158

15 3.2 Původ zboží a pravidla obsažená v asociačních dohodách (dále jen dohody ). Vztahují se na podstatnou část zboží dováženého do Společenství a na rozdíl od autonomních pravidel, o kterých bude pojednáno dále, se s nimi mohou setkat nejen dovozci, ale i vývozci a výrobci, kteří exportují zboží do třetích zemí. Protokoly upravující taková pravidla jsou nedílnou součástí všech uvedených dohod, vycházejí ze stejných principů, ale obsahují i některé rozdíly ovlivněné odlišnými zájmy smluvních stran jednotlivých dohod. V pravidlech původu obsažených v protokolech k jednotlivým dohodám se setkáváme s již uvedenými instituty, se kterými se budeme setkávat i u preferenčních pravidel pro určování původu zboží dováženého z rozvojových zemí, jako: zcela získané zboží, dostatečné opracování (uvedením, co se za ně nepovažuje), nomenklaturní kritérium, hodnotové kritérium, kumulace původu, pravidla pro prokazování původu, podmínka přímé nebo podmínka administrativní spolupráce. Nejjednodušší situace při určování původu zboží je v případech zboží zcela získaného v jedné zemi. Při tomto způsobu určení původu pravidla obsažená v protokolech k jednotlivým dohodám vychází z obdobných principů a za zcela získané zboží v jedné zemi se považují: a) nerostné produkty těžené z půdy nebo mořského dna této země, b) rostlinné výrobky sklizené v této zemi, c) živá zvířata narozená a chovaná v této zemi, d) výrobky ze živých zvířat chovaných v této zemi, e) produkty získané lovem nebo rybolovem prováděným v této zemi, f) produkty mořského rybolovu a jiné produkty pocházející z moře mimo teritoriální vody této země, získané jejími plavidly, g) výrobky zhotovené na palubě rybářských zpracovatelských lodí této země výhradně z produktů uvedených pod písmenem f), h) produkty vytěžené z mořského dna nebo mořské půdy mimo teritoriální vody této země za předpokladu, že má výhradní práva je využívat, 159

16 3. ZÁKLADNÍ FAKTORY APLIKACE CLA b) náklady na konstrukční práce, stavbu, instalaci, údržbu nebo technickou pomoc vynaložené po dovozu na dovezené zboží, jako například průmyslová zařízení, stroje a vybavení, c) úroky z finančního ujednání uzavřeného kupujícím a vztahující se na nákup dováženého zboží, bez ohledu na to, zda úvěr poskytuje prodávající, nebo jiná osoba, jestliže poskytnutí úvěru bylo uzavřeno písemně a může-li kupující prokázat, bude-li o to požádán, 1. že zboží je prodáváno za cenu prohlašovanou jakožto cenu, která byla nebo má být skutečně placena, a 2. že požadovaná úroková sazba nepřevyšuje obvyklou úrokovou sazbu uplatňovanou v dané zemi při podrobných operacích v okamžiku, kdy k finanční úhradě dochází, d) poplatky za právo reprodukovat dovezené zboží ve Společenství, e) nákupní provize, f) dovozní cla a jiné poplatky splatné ve Společenství při dovozu nebo prodeji zboží. Příklad odpočitatelných nákladů na montáž, údržbu a technickou pomoc Český strojírenský podnik koupil v Rusku obráběcí linku za Kč. V kupní smlouvě se prodávající zavázal k provedení montáže linky v závodě kupujícího, zaškolení personálu na dovezeném zařízení a zajištění údržby po určitou dobu po dovozu a zprovoznění linky, přičemž náklady na tyto činnosti byly zahrnuty do ceny skutečně zaplacené (fakturované). Ve faktuře byly vykázány odděleně: náklady na montáž Kč, náklady na zaškolení personálu Kč, náklady na údržbu Kč. Vzhledem k tomu, že v celkové ceně byly částky za dodatečné výkony prodávajícího zahrnuty, ale ve faktuře byly vykázány odděleně, nezahrnou se náklady na montáž, zaškolení personálu (= technická pomoc) a údržbu do celní hodnoty dovezené obráběcí linky. Její celní hodnota bude Kč. 184

17 3.3 Celní hodnocení Příklad poplatků za právo reprodukovat dovezené zboží Český producent audio-videonahrávek doveze z USA DVD, které je podle smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dovezeno za účelem rozmnožení v počtu kusů kopií, a kupující je povinen zaplatit držiteli práv poplatek za právo reprodukovat dovezený disk v České republice. Prodávajícím je kupujícímu fakturováno: dovezené DVD (tzv. master) Kč, poplatek za právo kopírovat kusů kopií Kč, celková cena Kč. Poplatek za právo kopírovat (reprodukovat) obsah disku ve výši Kč se nezapočítá do celní hodnoty dovezeného disku, jeho celní hodnota bude Kč Použití náhradních (dopl kových) metod ur ení celní hodnoty Článek 30 celního kodexu (článek 42 MCK) upravuje určování celní hodnoty v případech, kdy nelze celní hodnotu určit podle článku 29 celního kodexu (článku 41 MCK). Ustanovení článku 30 odst. 1 celního kodexu (článku 42 odst. 1 MCK) požaduje, aby celní hodnota byla v takových případech určena pomocí některé z metod upravených v odst. 2 písm. a) až d) tohoto článku, které musí být aplikovány postupně podle toho, jak jsou v článku 30 celního kodexu (článku 42 MCK) seřazeny, a vždy až po vyloučení předchozí, s výjimkou metody jednotkové ceny podle článku 30 odst. 2 písm. c) celního kodexu (článku 42 odst. 2 písm. c) MCK) a metody vypočtené hodnoty podle článku 30 odst. 2 písm. d) celního kodexu (článku 42 odst. 2 písm. d) MCK), jejichž pořadí může být podle článku 30 odst. 1 celního kodexu (článku 42 odst. 1 MCK) na žádost deklaranta obráceno. Poslední použitelnou metodou je metoda použití vhodných prostředků upravená v samostatném článku 31 celního kodexu (článku 42 odst. 3 MCK) Spole ná ustanovení pro metody hodnoty transakce (p evodní hodnoty) stejného nebo podobného zboží Aby bylo možné posoudit zboží pro účely aplikace metody hodnoty transakce (převodní hodnoty) stejného nebo podobného zboží jako zboží stejné nebo zboží podobné, musí být vyrobeno ve stejném státě jako zboží, které 185

18 PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 1 Přehled dodacích doložek INCOTERMS 2000 Kód Dodací podmínka Použití EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP DAF DES DEQ DDU DDP Ex Works (ze závodu ujednané místo) Free Carrier (vyplaceně dopravci ujednané místo) Free Alongside Ship (vyplaceně k boku lodi ujednaný přístav nalodění) Free On Board (vyplaceně loď ujednaný přístav nalodění) Cost and Freight (náklady a přepravné ujednaný přístav určení) Cost, Insurance and Freight (náklady, pojištění, přepravné ujednaný přístav určení) Carriage Paid To (přeprava placena do ujednané místo určení) Carriage and Insurance Paid (přeprava a pojištění placeny do ujednané místo určení) Delivered At Frontier (s dodáním na hranici ujednané místo) Delivered Ex Ship (s dodáním z lodi ujednaný přístav určení) Delivered Ex Quay (s dodáním z nábřeží ujednaný přístav určení) Delivered Duty Unpaid (s dodáním, clo neplaceno ujednané místo určení) Delivered Duty Paid (s dodáním, clo placeno ujednané místo určení) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) K označení jiné dohodnuté podmínky, než která je obsažena v této příloze, se používá kód XXX. 242

19 Příloha č. 1; Příloha č. 2 Příloha č. 2 Přehled dodacích doložek INCOTERMS 2010 Kód Dodací podmínka Použití EXW FCA FAS FOB CFR CIF DAT *) DAP *) CPT CIP DDP Ex Works (ze závodu ujednané místo) Free Carrier (vyplaceně dopravci ujednané místo) Free Alongside Ship (vyplaceně k boku lodi ujednaný přístav nalodění Free On Board (vyplaceně loď ujednaný přístav nalodění Cost and Freight (náklady a přepravné ujednaný přístav určení) Cost, Insurance and Freight (náklady, pojištění, přepravné ujednaný přístav určení Delivered At Terminal (s dodáním do terminálu, překladiště ujednané místo určení) Delivered At Place (s dodáním do určitého místa ujednané místo určení) Carriage Paid To (přeprava placena do ujednané místo určení) Carriage and Insurance Paid (přeprava a pojištění placeny do ujednané místo určení) Delivered Duty Paid (s dodáním, clo placeno ujednané místo určení) *) Nová dodací podmínka. Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) Lodní doprava (námořní i říční) 243

20 PŘÍLOHOVÁ ČÁST Příloha č. 11 EU závazná informace o původu (příloha 1A prováděcího nařízení k celnímu kodexu) 280

21 Příloha č. 12 Příloha č. 12 ES osvědčení o původu (příloha 12 prováděcího nařízení k celnímu kodexu) 283

22 ANAG, spol. s r. o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc tel.: , fax: Edice PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ Edice DANĚ Měsíčník MZDOVÁ ÚČETNÍ Edice PRÁVO Edice DANĚ Měsíčník ÚČETNÍ A DANĚ

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

1 EXW rizika náklady EXW (ex works) ZE ZÁVODU (ujednané místo) Náklady i rizika přecházejí okamţikem, kdy prodávající dá zboţí k dispozici kupujícímu ve svém závodě, skladu, továrně, atd. Parita vhodná

Více

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS

1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS 1 INCOTERMS 2000 1.1 ÚČEL INCOTERMS INCOTERMS (International Commercial Terms - Mezinárodní obchodní podmínky) představují soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce používaných obchodních doložek

Více

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS

Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS Formulace dodací podmínky s využitím INCOTERMS 1. Povinnost dodat zboží, dodací podmínka Povinnost dodat zboží je jednou ze tří základních povinností prodávajícího tak, jak je stanoví článek 30 Vídeňské

Více

Doložky INCOTERMS upravují především

Doložky INCOTERMS upravují především Incoterms 2010 Účelem INCOTERMS je poskytnout soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jsou mezinárodně uznávané oficiální pravidla pro

Více

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy:

INCOTERMS 2000. Pro jakýkoliv způsob dopravy: INCOTERMS 2000 INCOTEMS je soubor mezinárodních pravidel pro výklad běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě. První soubor byl vydán v r. 1936 pod názvem INCOTERMS 1936.Později byly prováděny

Více

clo a celní politika od A do Z

clo a celní politika od A do Z clo a celní politika od A do Z 1. vydání 1. aktualizace k 1. 2. 2014 Od vydání publikace Clo a celní politika od A do Z v listopadu 2012 došlo v celní legislativě k řadě změn, z nichž se publikace týkají

Více

Celní právo a celní správa Základy celního práva

Celní právo a celní správa Základy celního práva Celní právo a celní správa Základy celního práva Dana Šramková Pyramida norem celního práva Právo EU celní kodex prováděcí nařízení k celnímu kodexu nařízení o osvobození od cla = nařízení nařízení TIR

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 5 VŠEOBECNÉ ZASÍLATELSKÉ PODMÍNKY., KODEX ZASÍLATELE. INCOTERMS 2010 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Studijní a informační materiály

Studijní a informační materiály INCOTERMS 2000 1. Úvod Na počátku každého obchodu, zahraničního i tuzemského, existuje zpravidla smlouva (kontrakt), tedy písemný dokument vymezující práva a povinnosti obou do obchodu vstupujících stran,

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva.

Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Základním předpokladem hladkého a nekonfliktního průběhu každé obchodní operace je s rozmyslem sestavená a řádně uzavřená kupní smlouva. Aby mohla vzniknout, je třeba, aby se smluvní strany shodly na jejím

Více

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, Z/Zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku.

Více

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem

Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Prolínání celních a daňových aspektů v zahraničním obchodu s Ruskem Mgr. Milan Tomíček Staněk, Tomíček & Partners, s.r.o. Široká36/5, Praha 1, 11000 Tel: +420 221990455 E-mail: tomicek@stanek-tomicek.com

Více

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ

CELNÍ REŽIMY EU - ZÁKLADNÍ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Celní režimy EU - základní Autor Ing. Blanka Strachotová Datum 8. 10. 2013

Více

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz

ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] 19063@mail.vsfs.cz Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky ŘÍZENÍ OBCHODU [N_ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz Obsah přednášky Základní druhy obchodní dokumentace Smlouvy

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Dovozy a vývozy. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Dovozy a vývozy Kamila Míková Dovozy a vývozy EU volný obchod - uznávání certifikátů, značek, atestů - společné obchodní standardy - upravují Nařízení Evropské komise

Více

Logistika mezinárodního pohybu zboží

Logistika mezinárodního pohybu zboží Logistika mezinárodního pohybu zboží 1 Logistika mezinárodního pohybu zboží Dovoz a vývoz zboží do/z ČR silně ovlivňuje: členství ČR ve WTO členství ČR v EU 2 WorldTradeOrganization Sídlo: Ženeva, Švýcarsko

Více

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu

Přednáška č.10. Cenová politika v mezinárodním marketingu Přednáška č.10 Cenová politika v mezinárodním marketingu Pojem mezinárodní cenová politika Cena - je peněžní částka účtovaná za výrobek službu nebo jeho hodnotu, kterou zákazníci mění za užitek z užívání

Více

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ

PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ PROBLEMATIKA PŮVODU ZBOŽÍ s ohledem na celní kodex Unie (UCC), implementovaný (IA) a delegovaný (DA) akt od 1. 5. 2016 1 Prohlášení dodavatele a osvědčení údajů INF 4 Prokazování a ověřování preferenčního

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.10.2013 COM(2013) 720 final 2013/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Konference ministrů Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie CS CS

Více

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2.

Delegace naleznou v příloze dokument C(2016) 2002 final, ANNEXES 1 to 2. Rada Evropské unie Brusel 11. dubna 2016 (OR. en) 7613/16 ADD 1 UD 72 DELACT 61 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. dubna 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/CE/BA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 Zplnomocnění zástupci: BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ REPUBLIKY, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ESTONSKÉ REPUBLIKY, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1972/2002. ze dne 5. listopadu 2002,

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1972/2002. ze dne 5. listopadu 2002, NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1972/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 384/96 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství RADA EVROPSKÉ UNIE,

Více

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

IV. Dovoz zboží. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. IV. Dovoz zboží Dovoz zboží je definován v 20 ZDPH jako vstup zboží z třetí země na území Společenství. Zboží, které vstupuje na území Společenství se nachází v režimu tranzit. Jestliže je režim tranzit

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015

Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec. VŠFS seminář 2015 Společná obchodní politika EU (CCP) právní rámec VŠFS seminář 2015 CCP - obsah 1. Společná obchodní politika EU 2. Podmínky obchodování s třetími zeměmi (mimo EU) 3. Podmínky obchodování s členskými státy

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

Právní úprava v přepravě

Právní úprava v přepravě Právní úprava v přepravě Národní právní úprava + multilaterální dohody Multilaterální dohody mají přednost před právní úpravou Řím I Silniční Železniční Letecká Námořní Základní právní předpisy v silniční

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 10. dubna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013) 186 final Předmět:

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 15. března 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním

Více

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte samt Erklärungen - Tschechisch (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/BA/cs 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 53 Schlussakte

Více

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko.

V takovýchto případech by měla být použita doložka FCA za předpokladu, že prodávající souhlasí s provedením nakládky na svoje náklady a riziko. EXW ZE ZÁVODU (...ujednané místo) "Ze závodu" znamená, že prodávající splní svou povinnost dodávky, jestliže dá kupujícímu zboží k dispozici ve svém závodě nebo v jiném jmenovaném místě (např. v podniku,

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. března 2010 (09.04) (OR. en) 7780/10 Interinstitucionální spis: 2010/0057 (NLE) WTO 91 AGRI 98 AMLAT 31 USA 40 ACP 73 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 18. března

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s.

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 2013R0952 CS 30.10.2013 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013

Více

Informace k UCC IA a DA

Informace k UCC IA a DA Celní správa České republiky Informace k UCC IA a DA Ing. Michal Šedivý, Oddělení 211 GŘC m.sedivy@cs.mfcr.cz 14. 5. 2015 Obsah Celní kodex Unie (UCC) Obecné informace k UCC IA a DA Plánované změny v UCC

Více

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od

Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 124403/16/7100-20116-050701 Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29.

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.4.2011 KOM(2011) 231 v konečném znění 2011/0099 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y K a n c e l á ř P o s l a n e c k é s n ě m o v n y P a r l a m e n t n í i n s t i t u t O d d ě l e n í p r o v š e o b e c n é s t u d i e M O N I T O R

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro olivový olej a stolní olivy Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Běžný dovoz (plné dovozní clo)... 5 2.2. Tarifní preference

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 1. dubna 2005 (04.04) (OR. fr) 7737/05. Interinstitucionální spis: 2005/0022 (ACC) WTO 64 USA 15 COMER 33

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel, 1. dubna 2005 (04.04) (OR. fr) 7737/05. Interinstitucionální spis: 2005/0022 (ACC) WTO 64 USA 15 COMER 33 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 1. dubna 2005 (04.04) (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2005/0022 (ACC) 7737/05 WTO 64 USA 15 COMER 33 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 31. března 2005 Předmět: Návrh nařízení

Více

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10

Vybrané operace v mezinárodním obchodě. Renata Čuhlová Přednáška 10 Vybrané operace v mezinárodním obchodě Renata Čuhlová Přednáška 10 Přednáška 9 Cla a celní řízení v EU a ČR Legislativa EU a národní EU Společná celní legislativa: společný Celní kodex (Celní kodex Společenství

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765),

s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0765), P7_TA-PROV(0)07 Zrušení některých zastaralých aktů Rady ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne. září 0 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení některých zastaralých aktů

Více

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS

CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS CUSTOMS ASPECTS OF LOGISTICS 15 th International Scientific Conference Blanka Kalupová 1 ABSTRACT The contribution deals with customs issues in relation to logistics and logistics services through the

Více

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU

DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU DŮKAZY PREFERENČNÍHO PŮVODU A STATUSU Používají se v rámci preferenčního systému EU na základě mezinárodních dohod, jednostranných opatření nebo NR č. 1207/01. Příslušné předpisy vymezují, jaký z důkazů

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018

Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 344 final 2015/0151 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu pro období 2016 až

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y. 3. volební období 1229/7. Pozměňovací návrhy P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2002 3. volební období 1229/7 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona o přijetí úvěrů na financování Programu pořízení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11. Lekce Zahraniční obchod Struktura lekce: 11.1 Členění

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro dovoz etanolu zemědělského původu Obsah 1. Všeobecné podmínky licenčního systému... 2 2. Dovozní režimy... 5 2.1. Dovoz za plné dovozní clo... 5 2.2. Preferenční

Více

Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.)

Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.) Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 344/2010 Sb. Žádost o individuální vývozní povolení a souhrnné vývozní povolení pro zboží dvojího použití (zákon č. 594/2004 Sb.) 0 1. Vývozce IČ 2. Číslo jednací žadatele

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK

POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK POKYNY PRO ODESÍLATELE ZÁSILEK Obnovení přepravy zásilek podléhajících celnímu řízení do Moskvy. Služba dostupná pouze pro zásilky určené pro právnické osoby firmy v Rusku. Není určena pro zásilky určené

Více

JEDNOTNÉ CELNÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE

JEDNOTNÉ CELNÍ PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Jednotné celní předpisy Evropské unie Autor Ing. Blanka Strachotová Datum

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 18/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu

Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu Dodací doložky INCOTERMS, zahraniční obchod z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů Marek Reinoha poradce v oblasti cel a unijního obchodu INCOTERMS 2010 DODACÍ DOLOŽKA OBECNĚ doložky INCOTERMS nejsou

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí na dovoz konopí Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí na dovoz konopí OBSAH 1. Běžný dovoz... 2 1.1. Dovoz pravého konopí... 2 1.2.

Více

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ

PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ PŮVOD ZBOŽÍ A JEHO VÝZNAM V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL KE KURZU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ OPERACE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARVINÁ 2010-2013 a jeho význam v mezinárodním

Více

Otázka: Zahraniční obchod a Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Peggy de La

Otázka: Zahraniční obchod a Evropská unie. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Peggy de La Otázka: Zahraniční obchod a Evropská unie Předmět: Ekonomie Přidal(a): Peggy de La - zahraniční obchod je důležitý z toho důvodu, že rozšiřuje možnosti národní spotřeby - dovoluje dané zemi spotřebovat

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX,

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2015) XXX draft PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) /... ze dne XXX, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 8/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA V NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie

Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Informace z kontrolní akce 07/07 - Výběr cla po vstupu České republiky do Evropské unie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2007

Více

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013

Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS 2010-2013 Dodací podmínky kupních / jiných smluv, INCOTERMS V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E

Více

VÝBOR PRO CELNÍ KODEX

VÝBOR PRO CELNÍ KODEX EVROPSKÁ KOMISE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO DANĚ A CELNÍ UNII Celní politika, legislativa, celní sazebník Celní legislativa V Bruselu dne 28. března 2013 TAXUD/A2/SPE/MRe D (2013) 401270 TAXUD/A2/SPE/2013/058-EN

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie 10.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 269/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované

Více

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat DPH Právní úpravu této problematiky nalezneme v 21 25 ZDPH, Daň na výstupu při dodání zboží, poskytnutí služby nebo při převodu nemovitosti je plátce

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel 13. září 2016 (OR. en) 2015/0313 (COD) PE-CONS 31/16 FRONT 281 MAR 186 COMIX 499 CODEC 1004 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.11.2004 SEK(2004) 1446 v konečném znění Předloha ROZHODNUTÍ RADY PRO PŘIDRUŽENÍ EU-EGYPT kterým se mění protokol 4 k Euro-středomořské dohodě týkající se

Více

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP

Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP Společná obchodní politika EU Michal Částek Společná obchodní politika Doplnila vytvoření celní unie na konci 60. let Na začátku 70. let se začala realizovat (Komise zastupuje ES/EU navenek) SOP jednotná

Více

(Oznámení) ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY EVROPSKÁ KOMISE. Oznámení Komise o vrácení antidumpingových cel (2014/C 164/09)

(Oznámení) ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY EVROPSKÁ KOMISE. Oznámení Komise o vrácení antidumpingových cel (2014/C 164/09) 29.5.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 164/9 V (Oznámení) ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY EVROPSKÁ KOMISE Oznámení Komise o vrácení antidumpingových cel (2014/C 164/09) Toto

Více

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny

Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro obiloviny Obsah 1 Vývoz obilovin... 2 1.1 Vývoz výživy pro psy a kočky kódu KN 23091090 do Švýcarska... 2 2 Dovoz obilovin... 3 2.1 Dovoz ječmene v rámci kvóty

Více

Parlament České republiky SENÁT

Parlament České republiky SENÁT Parlament České republiky SENÁT 2010 1221 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ

Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 CELNÍ KODEX SPOLEČENSTVÍ Úplné znění k 1. 1. 2007 31992R2913 CS 01.01.2007 2 / 96 Tento dokument je jen pracovní pomůcka, za jejíž správnost orgány Společenství neodpovídají

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, okruh Celnictví Studijní materiál vytvořila Ing. Iva Labaštová Období vytvoření VM: prosinec 2012 Klíčová slova: celnictví, struktura

Více

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT.

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT. 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte in tschechischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/CE/SE/cs 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 46 Schlussakte

Více

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Příručka pro žadatele. Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 871 620 fax: +420 222 871 765 e-mail: info@szif.cz, http://www.szif.cz Příručka pro žadatele Vydávání licencí pro ovoce a zeleninu (čerstvé i zpracované) OBSAH

Více

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik

ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY. Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik ASOCIAČNÍ DOHODA MEZI EU A STŘEDNÍ AMERIKOU A JEJÍ VÝHODY Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou Podepsána 29. června 2012 v Hondurasu 3 pilíře: Obchod (snížení cel, odstranění netarifních překážek,

Více

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel

C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel C E L N Í S P R Á V A Č R Generální ředitelství cel Vnitřní pokyn č. : 63 / 2004 Věc : Postup celních úřadů při aplikaci ustanovení 23 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Vybrané aspekty celního řízení (bakalářská práce) Autor: Kateřina Vondrová Akademický rok: 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VYKLÁDACÍ PRAVIDLA A OBCHODNÍ ZVYKLOSTI

OBCHODNÍ PODMÍNKY, VYKLÁDACÍ PRAVIDLA A OBCHODNÍ ZVYKLOSTI OBCHODNÍ PODMÍNKY, VYKLÁDACÍ PRAVIDLA A OBCHODNÍ ZVYKLOSTI KAREL MAREK 1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Pojednání se věnuje obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.4.2014 COM(2014) 223 final 2014/0125 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout v rámci Generální rady Světové obchodní organizace k přistoupení

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 240. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 240. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 35. schůze konané dne 10. listopadu 2005 k Návrhu nařízení Rady o společné organizaci

Více

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH.

Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH se řídí 37 ZDPH. Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ pro výpočet DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH,

Více

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele

Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele M O N I T O R Vybrané hospodářské, měnové a sociální ukazatele 4-2006 Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Ekonomický a sociální monitor Duben 2006 OBSAH ČTVRTLETNĚ

Více

2001R1207 CS

2001R1207 CS 2001R1207 CS 18.02.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B M1 Nařízení Rady (ES) č. 1207/2001 ze dne 11. června 2001

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 2 PART 1/8 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné

Více