WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WALL DISPLAY UéIVATELSK PÿÕRU»KA"

Transkript

1 Wall Display fro m 3 M UéIVATELSK PÿÕRU»KA "Kdekoliv se kon v znamn prezentace, tam najdete 3M"ô

2 (Tato str nka je z mïrnï pr zdn pro tiötïnou verzi.)

3 UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH NA CD-ROM KLEPNÃTE NA JAK KOLIV ODKAZ A PÿEJDETE NA PÿÕSLUäN ODDÕL. VOD DÏkujeme v m, ûe jste si vybrali 3M... 4 P edpokl danè pouûitì... 4 BezpeËnostnÌ opat enì... 4 BezpeËnostnÌ ötìtek... 6 OchrannÈ zn mky... 7 Technick podpora pro Wall Display... 7 Prohl öenì FCC - t Ìda A... 8 Obsah... 9 DoplÚkovÈ p ÌsluöenstvÌ... 9 Identifikace souë stì Charakteristiky Wall Display PÿÕPRAVA SYST MU P ipojenì k r zn m za ÌzenÌm PROVOZ SpuötÏnÌ...13 VypnutÌ D LKOV OVLADA» Vlastnosti Instalace nebo v mïna bateriì MENU Proch zenì menu...19 DRéBA BÏûn drûba PouûÌv nì û rovky Zobrazovan hl öenì o û rovce V mïna û rovky...26 Vynulov nì ËÌtaËe provoznìch hodin û rovky...28 V mïna projekënìho pl tna...29 SE SYST MEM IDEALBOARD Wall Display se systèmem Idealboard Software ebeam Software ebeam Mouse OdstraÚov nì problèm s ebeam ODSTRA OV NÕ PROBL MŸ S BÏûnÈ problèmy a eöenì Hl öenì na pl tnï SERVISNÕ INFORMACE SouË sti a p ÌsluöenstvÌ Objedn v nì souë stì a dalöì informace PÿÕLOHA Specifikace Wall Display Specifikace vstupnìch / v stupnìch sign l PoËÌtaËov kompatibilita

4 VOD DÃKUJEME V M, ée JSTE SI VYBRALI 3M DÏkujeme v m za to, ûe jste si vybrali za ÌzenÌ 3Mô. Tento v robek byl vyroben v souladu s nejp ÌsnÏjöÌmi kvalitativnìmi a bezpeënostnìmi normami 3M, aby zaruëil klidn a bezproblèmov provoz v dalöìch letech. Abyste dos hli optim lnìch funkënìch charakteristik, peëlivï dodrûujte pokyny uvedenè v tomto n vodu k pouûitì. Douf me, ûe tento velmi v konn v robek budete spokojenï pouûìvat p i vaöich sch zìch, prezentacìch a ökolenìch. PÿEDPOKL DAN POUéITÕ Neû zaënete toto za ÌzenÌ pouûìvat, pozornï si p eëtïte celou p ÌruËku. SystÈmy Wall Display 3M jsou navrûenè, vyrobenè a testovanè pro pouûìv nì uvnit budov s pouûitìm û rovek 3M, upevúovacìch prvk 3M a jmenovitèho mìstnìho nap jenì. Netestovalo se pouûìv nì jin ch n hradnìch û rovek, provoz ve venkovnìm prost edì nebo jin napïtì. TakovÈto situace by mohly poökodit projektor nebo perifernì za ÌzenÌ a/nebo vytvo it potencion lnï nebezpeënè provoznì podmìnky. SystÈmy Wall Display 3M jsou urëenè k provozov nì v norm lnìm kancel skèm prost edì. ï 16 aû 29 C ï relativnì vlhkost 10 aû 80 % (bez kondenzace) ï nadmo sk v öka 0 aû 1828 m OkolnÌ provoznì prost edì nesmì obsahovat kou nesen vzduchem, mastnotu, olej a dalöì kontaminaënì l tky, kterè mohou ovlivnit funkënost Wall Display. PouûÌv nì tohoto v robku v nep Ìzniv ch podmìnk ch povede ke zruöenì platnosti z ruky. BEZPE»NOSTNÕ OPATÿENÕ P ed pouûitìm si p eëtïte a pochopte vöechny pokyny. Zvl ötnì pozornost vïnujte mìst m oznaëen m tìmto symbolem: V STRAHA OznaËuje potenci lnï nebezpeënè situace, kterè, pokud se jim nevyhnete, mohou zp sobit usmrcenì nebo v ûn raz. UPOZORNÃNÕ OznaËuje potenci lnï nebezpeënè situace, kterè, pokud se jim nevyhnete, mohou zp sobit lehk nebo st ednï tïûk raz. M ûe se pouûìvat takè jako varov nì p ed nebezpeën mi postupy. Pozn mka: Zd razúuje d leûitè podmìnky nebo informace. ï Pokud je jak koliv p Ìstroj pouûìv n dïtmi nebo v jejich blìzkosti, vyûaduje se p Ìsn dohled. BÏûÌcÌ p Ìstroj nenech vejte bez dohledu. ï Pokud svìtì û rovka, nikdy se nedìvejte p Ìmo do objektivu projektoru. Rtuùov v bojka s velk m v konem vytv Ì silnè svïtlo, kterè by v m mohlo poökodit zrak. ï D vejte pozor, abyste se nedot kali hork ch souë stì, protoûe mohou zp sobit pop leniny. ï Pokud m p Ìstroj poökozen kabel, spadl na zem nebo je poökozen, nepouûìvejte ho, dokud nebude zkontrolov n kvalifikovan m servisnìm technikem. 4 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

5 UéIVATELSK PÿÕRU»KA ï UmÌstÏte kabel tak, aby se o nïj nedalo zakopnout, nemohl b t vytaûen ze z suvky a nedostal se do kontaktu s hork mi povrchy. ï Je-li t eba prodluûovacì kabel, musì se pouûìt takov, kter m alespoú stejnè parametry jako kabel p Ìstroje. Kabely urëenè pro menöì proud se mohou p eh Ìvat. ï P ed ËiötÏnÌm a prov dïnìm drûby p Ìstroje nebo pokud jej nepouûìv te, vûdy odpojte kabel od sìùovè z suvky. P i odpojov nì uchopte z strëku a vyt hnïte ji. ï Nepono ujte p Ìstroj do vody ani jinè kapaliny, aby se snìûilo riziko razu elektrick m proudem. ï Nedemontujte p Ìstroj, aby se snìûilo riziko razu elektrick m proudem. Je-li nutn servis nebo oprava, svï te ho kvalifikovanèmu technikovi. Nespr vn mont û m ûe p i n slednèm pouûìv nì zp sobit raz elektrick m proudem. ï Tento p Ìstroj zapojujte do uzemnïnè z suvky. ï Nezakr vejte û dnè vïtracì otvory. ï ProjekËnÌ û rovka obsahuje rtuù. Vûdy ji likvidujte spr vn m zp sobem podle mìstnìch p edpis. ï Na projekënì rameno nep sobte silou. Mohlo by dojìt k trvalèmu poökozenì p Ìstroje nebo k razu. ï Je-li Wall Display v provozu, neotvìrejte ani nezavìrejte ruënï projekënì rameno. ï ProjekËnÌ rameno Wall Display je ovl d no motorem a za provozu se vykl pì do vzd lenosti 92 cm od mìsta instalace. P i pr ci nebo proch zenì blìzko Wall Display d vejte pozor. M ûe se st t, ûe vysok ËlovÏk narazì hlavou nebo zdviûenou rukou do projekënìho ramena. ï Neumisùujte v robek na p ÌmÈ sluneënì svïtlo ani do blìzkosti topenì nebo s lajìcìch za ÌzenÌ. 5

6 BEZPE»NOSTNÕ ätõtek Na povrchu nebo uvnit Wall Display 3Mô je umìstïn n sledujìcì bezpeënostnì ötìtek, kter v s upozorúuje na prostor vyûadujìcì opatrnost. é rovka: VYSOK NAPÃTÕ / VYSOK TEPLOTA / VYSOK TLAK PÿI V MÃNÃ é ROVKY NEJPRVE VYPNÃTE PROJEKTOR A VYT HNÃTE KABEL ZE Z SUVKY. PO»KEJTE, DOKUD é ROVKA NEVYCHLADNE (MINIM LNÃ 45 MINUT). HORK é ROVKA V M MŸéE PÿI DOTYKU POP LIT RUKU. VYSOKOTLAK HORK é ROVKA MŸéE PÿI NESPR VN MANIPULACI EXPLODOVAT. VIZ UéIVATELSK PÿÕRU»KA. V STRAHA NEBEZPE»Õ RAZU ELEKTRICK M PROUDEM - NEOTVÕREJTE. SERVIS SVÃÿTE KVALIFIKOVAN MU PERSON LU. TYTO POKYNY USCHOVEJTE Informace uvedenè v tèto p ÌruËce v m pomohou p i pouûìv nì a drûbï Wall Display 3M. UPOZORNÃNÕ V nïkter ch zemìch NENÕ stabilizovanè sìùovè napïtì. Tento p Ìstroj je urëen k provozu s nap jenìm V ± 10 V, ale p i napïùov ch poklesech nebo n razech v rozsahu ± 10 V m ûe dojìt k funkënì poruöe. V takov ch vysoce rizikov ch oblastech se doporuëuje nainstalovat stabilizaënì nap jecì jednotku. 6 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

7 UéIVATELSK PÿÕRU»KA OCHRANN ZN MKY Logo 3M a 3M jsou registrovanè ochrannè zn mky spoleënosti Minnesota Mining and Manufacturing Company. Vikuiti je ochrann zn mka spoleënosti Minnesota Mining and Manufacturing Company. Microsoft, Windows, Windows NT, Word, Excel a PowerPoint jsou ochrannè zn mky nebo registrovanè ochrannè zn mky spoleënosti Microsoft Corporation, platnè v USA a dalöìch zemìch. IBM je registrovan ochrann zn mka spoleënosti International Business Machines Corporation. Apple Macintosh a Apple PowerBook jsou registrovanè ochrannè zn mky spoleënosti Apple Computer, Inc. Intel a Pentium jsou registrovanè ochrannè zn mky spoleënosti Intel Corporation. Digital Light Processing je ochrann zn mka nebo registrovan ochrann zn mka spoleënosti Texas Instruments. ebeam, e-beam, ebeam Mouse, ebeam Moderator, ebeam Software, ImagePort a ebeam Presenter jsou registrovanè ochrannè zn mky spoleënosti Electronics for Imaging, Inc. Vöechny ostatnì v robky jsou ochrann mi zn mkami nebo registrovan mi ochrann mi zn mkami p Ìsluön ch spoleënostì. PATENTY Wall Display je chr nïn uûitn m patentem 6,179,426 a konstrukënìm patentem D442,205. OstatnÌ patenty jsou ve f zi schvalov nì. SMLOUVA O LICENCI NA SOFTWARE A OCHRANÃ AUTORSK CH PR V Software v tèto distribuci je chr nïn autorsk m pr vem a licencov n spoleënostì Electronics for Imaging, Inc. TECHNICK PODPORA PRO N STÃNN DISPLEJ Internet: 7

8 PROHL äenõ FCC - TÿÕDA A Toto za ÌzenÌ splúuje poûadavky smïrnic FCC, Ë sti 15. Provoz je podmìnïn dvïma n sledujìcìmi podmìnkami: (1) toto za ÌzenÌ nesmì b t zdrojem ökodlivèho ruöenì; (2) toto za ÌzenÌ musì odolat jakèmukoliv p ijìmanèmu ruöenì vëetnï ruöenì, kterè m ûe zp sobit neû doucì funkci. Pokyny pro uûivatele Toto za ÌzenÌ proölo zkouökami a prok zalo, ûe vyhovuje omezenìm pro digit lnì za ÌzenÌ ve t ÌdÏ A podle smïrnic FCC, Ë sti 15. Ëelem tïchto omezenì je zajistit p ijatelnou ochranu proti ökodlivèmu ruöenì, pokud se za ÌzenÌ pouûìv v komerënìm prost edì. Toto za ÌzenÌ vytv Ì, pouûìv a m ûe vyza ovat vysokofrekvenënì energii. Pokud nenì nainstalov no a pouûìv no podle pokyn uveden ch v n vodu k pouûitì, m ûe zp sobit ökodlivè ruöenì r diovè komunikace. PouûÌv nì tohoto za ÌzenÌ v obytnèm prost edì pravdïpodobnï zp sobì ökodlivè ruöenì. V takovèm p ÌpadÏ bude muset uûivatel odstranit ruöenì na vlastnì n klady. Pozn mka Toto digit lnì za ÌzenÌ t Ìdy A splúuje vöechny poûadavky Kanadsk ch p edpis pro za ÌzenÌ zp sobujìcì ruöenì. Cet appareil numèrique de la classe A respecte toutes les exigences du Reglement sur le matèriel brouilleur du Canada. Prohl öenì EEC Tento p Ìstroj byl testov n podle 89/336/EEC (smïrnice EvropskÈho hospod skèho spoleëenstvì) pro EMC (elektromagnetickou sluëitelnost) a splúuje jejì poûadavky. Kabely na p enos videosign lu MusÌ se pouûìvat koaxi lnì kabely s dvojit m stìnïnìm (stìnïnè kabely FCC) a vnïjöì stìnïnì musì b t p ipojeno k uzemnïnì. Pokud se pouûìvajì norm lnì koaxi lnì kabely, musì b t uzav enè v kovov ch trubk ch nebo podobn m zp sobem, kter zeslabuje vyza ov nì ruöivèho öumu. Videovstupy Amplituda vstupnìho sign lu nesmì p ekroëit stanovenou roveú (viz rovnï v p Ìloze). 8 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

9 POWER MUTE MENU INPUT R MOUSE BLANK ON OFF STARTUP 1 Plug power cord into outlet. 2 The fan motor starts. Press the Master Power Switch. (Leave this switch On.) The On/Off button will turn amber in approximately 5 seconds. 3 Press the On/Off button. SHUTDOWN :00:00 00:05:00 UéIVATELSK PÿÕRU»KA OBSAH Wall Display 3Mô se dod v s pot ebn mi kabely pro standardnì p ipojenì k videorekordèru, poëìtaëi PC nebo Macintoshô a notebooku. OpatrnÏ vybalte obsah a ovï te, zda m te vöechny p edmïty zn zornïnè na n sledujìcìm obr zku. Jestliûe nïjak z nich chybì, kontaktujte mìsto, kde jste v robek koupili. D lkov ovladaë (s bateriemi) AdaptÈr pro Macintosh SÌùov kabel (US, Velk Brit nie, EU) Kabel pro sèriovou myö Kabel DVI-D Trojûiln video/audiokabel Kabel VGA Audiokabel pro PC Kabel S-Video Kabel USB W A L L D I S P L A Y Q U I C K S T A R T G U I D E Press the On/Off button. The On/Off button blinks red for 30 seconds. The projection arm closes. The fan runs for 5 minutes. PRODUCT AND SAFETY INFORMATION Q U I C K S T A R T G U I D E After pressing, the On/Off button blinks green, then stays green. The projection arm extends out from the top of Wall Display. The lamp comes on. (Allow approximately 1 minute for full illumination.) Wherever there's a great meeting, you ll find 3M. ( ) (Leave the Master Power Switch turned On.) Note: After the On/Off button is pressed, the unit will not respond to any other commands for 30 seconds. Innovation Uûivatelsk p ÌruËka (CD-ROM) P ÌruËka ZaËÌn me P ÌruËka BezpeËnost v robku RegistraËnÌ karta DOPL KOV PÿÕSLUäENSTVÕ ï Pl tno Vikuitiô s vysok m jasem ï Pl tno Vikuitiô s vysok m jasem ï Drû k na p ÌsluöenstvÌ / notebook ï Rozöi ujìcì sada Idealboard (digit lnì bìl tabule) ï Pl tno Vikuiti Easy-Erase ï RozöÌ en z ruka Pozn mka: P epravnì krabici a obalov materi l uschovejte pro p Ìpad, ûe bude nutnè n stïnn displej p emìstit. CO D L? Wall Display je po odbornè instalaci v konferenënì mìstnosti p ipraven k nastavenì. Neû uvedete v ö nov Wall Display do provozu, peëlivï si p eëtïte tento n vod. PravidelnÏ navötïvujte naöe InternetovÈ str nky ( kde najdete aktualizace a doplúujìcì informace. Z CD-ROM se dostanete p Ìmo na InternetovÈ str nky klepnutìm sem nebo na "3M Inovace" v pravèm spodnìm rohu hlavnìho menu. 9

10 POWER MUTE R MOUSE MENU BLANK INPUT fro m 3 M IDENTIFIKACE SOU» STÕ Wall Display »elo 2. DvÌ ka krytu û rovky (pod Ëelem) 3. ProjekËnÌ pl tno 4. Lev zkosen liöta 5. D lkov ovladaë 6. DvÌ ka loûnèho prostoru 7. OkÈnko loûnèho prostoru 8. TlaËÌtko zap./vyp. 9. InfraËerven snìmaë d lkovèho ovl d nì 10. DvÌ ka spojovacìho panelu 11. Prav zkosen liöta 12. Reproduktory 13. ProjekËnÌ hlava 14. ProjekËnÌ rameno 15. SpojovacÌ panel 16. TlaËÌtka na ovl d nì menu 17. StavovÈ indik tory LED 18. SÌùov spìnaë 19. Z suvka na sìùov kabel ROW PC USB AUDIO VIDEO COMPUTER 1 AUDIO MOUSE OUT IN S-VIDEO RCA VGA DVI-D 2 (THIS ROW FOR DIGITAL WHITEBOARD OPTION ONLY) PRINTER COMPUTER SERIAL MOUSE RS MENU KEYPAD UéIVATELSK PÿÕRU»KA

11 UéIVATELSK PÿÕRU»KA CHARAKTERISTIKY Wall Display 3Mô sluëuje v jednè komplexnì, modernì jednotce n sledujìcì charakteristiky. ï Moûnost plnèho propojenì s poëìtaëem nebo videem pro prezentace ï VelkÈ pl tno s hlop ÌËkou 60" ï PomÏr stran pl tna 4:3 vyhovuje obchodnìm aplikacìm i sledov nì dat ï PlochÈ pl tno umoûúuje sledov nì v öirokèm hlu (aû 170 ) ï Poloha projekënìho ramena zaruëuje trvale ostr obraz ï P edn öejìcì se m ûe pohybovat, aniû by zakr val obraz ï VestavÏn v konn systèm se stereofonnìmi reproduktory ï Ovl d nì jednìm tlaëìtkem ï RuËnÌ d lkov ovl daë na ovl d nì vïtöiny funkcì ï Varianta Idealboard - umoûúuje ps t p Ìmo na pl tno, coû zvyöuje produktivitu spont nnìch diskusì - digit lnì zachyt v nì obrazu pro sdìlenì soubor a ukl d nì informacì - tisk obsahu p Ìmo na p ipojenè tisk rnï - jednoduch v mïna projekënìch pl ten - pl tno Vikuitiô Dry-Erase umoûúuje pouûìvat Wall Display takè jako tabuli mazanou nasucho 11

12 PÿÕPRAVA SYST MU PÿIPOJENÕ K RŸZN M ZAÿÕZENÕM P ipojenì Wall Display 3Mô k poëìtaëi, videorekordèru, p ehr vaëi DVD, videokonferenënìmu p Ìstroji nebo jin m za ÌzenÌm zabere pouze nïkolik minut. PropojovacÌ panel je umìstïn pod prav m spodnìm rohem Wall Display, za dvì ky. Dostanete se k nïmu stisknutìm a uvolnïnìm dvì ek. Pozn mka: Pouûijte p iloûenè kabely, aby byla zaruëena kvalita obrazu a zvuku. Jejich nahrazenì kabely niûöì jakosti m ûe vèst ke snìûenì kvality obrazu a öumu ve zvuku. ROW PC USB AUDIO VIDEO COMPUTER 1 AUDIO MOUSE OUT IN S-VIDEO RCA DVI-D VGA 2 (THIS ROW FOR DIGITAL WHITEBOARD OPTION ONLY) PRINTER COMPUTER SERIAL MOUSE RS-232 Zvuk PC Myö USB V stup Vstup S-Video RCA Zvuk Video DVI-D PoËÌtaË VGA SÈriov myö RS-232 (Tato ada je pouze pro variantu s digit lnì bìlou tabulì) Tisk rna PoËÌtaË Zvuk PC Myö USB Zvukov v stup Zvukov vstup S-Video RCA Video DVI-D VGA SÈriov myö RS-232 SlouûÌ k p ipojenì zvukovèho v stupu z poëìtaëe a zajiöùuje zvuk pro vstupy VGA a DVI-D (digit lnì vizu lnì rozhranì - pouze digit lnì). SlouûÌ k p ipojenì ke konektoru USB na poëìtaëi a zajiöùuje bezdr tovè ovl d nì myöì pomocì kruhovèho tlaëìtka na d lkovèm ovladaëi n stïnnèho displeje. SlouûÌ k p ipojenì externìho zvukovèho zesilovaëe a zajiöùuje reprodukci zvuku z aktivnìho zdroje zvukovèho sign lu. SlouûÌ k p ipojenì zvukovèho v stupu z videop Ìstroje (nap. videorekordèru nebo DVD) a zajiöùuje vstup zvuku pro S-Video a RCA Video. SlouûÌ k p ipojenì v stupnìho sign lu S-Video. SlouûÌ k p ipojenì audio/videop Ìstroje. SlouûÌ k p ipojenì poëìtaëe, kter podporuje rozhranì DVI-D. SlouûÌ k p ipojenì v stupnìho konektoru RGB nebo poëìtaëovèho monitoru. SlouûÌ k p ipojenì 9-kolÌkovÈho sèriovèho portu a zajiöùuje bezdr tovè ovl d nì myöì pomocì kruhovèho tlaëìtka na d lkovèm ovladaëi Wall Display. SlouûÌ k p ipojenì sèriovèho portu ÌdicÌho za ÌzenÌ a zajiöùuje ovl d nì Wall Display pomocì protokolu RS-232C a speci lnìch sèriov ch p Ìkaz. 12 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

13 UéIVATELSK PÿÕRU»KA PROVOZ SPUäTÃNÕ 1. ZasuÚte sìùov kabel do z suvky. PoËkejte pït (5) sekund, neû zapnete sìùov spìnaë. 00:00:00 00:00:05 2. ZapnÏte sìùov spìnaë pod spodnìm lev m rohem Wall Display blìzko ötìtku 3M. Tento spìnaë musì z stat vûdy zapnut. NynÌ je Wall Display v pohotovostnìm reûimu. Po nïkolika sekund ch se ûlutï rozsvìtì velkè ov lnè tlaëìtko zap./vyp. 3. StisknÏte tlaëìtko zap./vyp. uprost ed spodnìho ËelnÌ panelu. BÏhem nïkolik sekund se z krytu v hornì Ë sti Wall Display vysune projekënì rameno. NebraÚte tomuto pohybu. ï BÏhem zah Ìv nì a vysunov nì projekënìho ramena bude tlaëìtko zap./vyp. na p ednì stranï ûlutï blikat. 4. Po plnèm vysunutì projekënìho ramena se automaticky rozsvìtì û rovka. PlnÈho v konu dos hne p ibliûnï za 60 sekund. Potom by se mïlo tlaëìtko zap./vyp. rozsvìtit zelenï. UPOZORNÃNÕ ï ProjekËnÌ rameno Wall Display je poh nïno motorem. Dokud je Wall Display v provozu, nebraúte ramenu v pohybu ani na nïj nep sobte silou. ï NedÌvejte se p Ìmo do projekënìho objektivu Wall Display. SvÏtlo, kterè z nïj vych zì, by v m mohlo poökodit zrak. 13

14 VYPNUTÕ StisknÏte tlaëìtko zap./vyp. uprost ed spodnìho ËelnÌho panelu n stïnnèho displeje. é rovka zhasne a projekënì rameno se vr tì do krytu. TlaËÌtko zap./vyp. bude ûlutï blikat. Pozn mka: TlaËÌtko zap./vyp. zaëne znovu fungovat po uplynutì 30s prodlevy. Ventil tor pobïûì jeötï asi pït minut, aby se p Ìstroj ochladil. Pozn mka: Pokud nehodl te Wall Display p esunovat nebo odpojovat, pro vlastnì pohodlì nechte sìùov spìnaë zapnut. NevypÌnejte sìùov spìnaë ani nevytahujte sìùov kabel ze z suvky, dokud nestisknete tlaëìtko zap./vyp. Po stisknutì tohoto tlaëìtka pobïûì ventil tor jeötï asi pït minut, aby ochladil n stïnn displej. 14 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

15 UéIVATELSK PÿÕRU»KA D LKOV OVLADA» VLASTNOSTI Na spodnì stranï p ednìho panelu Wall Display je umìstïn snìmaë d lkovèho ovl d nì. Vzd lenost mezi snìmaëem a d lkov m ovladaëem musì b t kratöì neû Ëty i metry. D lkov ovladaë m dvï skupiny tlaëìtek. P ednì tlaëìtka jsou nad vykl pïcìm krytem. ZadnÌ tlaëìtka jsou pod krytem. Na spodnì stranï d lkovèho ovladaëe pod infraëerven m vysìlaëem je umìstïno aktivaënì tlaëìtko, kterè lze snadno stisknout ukazov kem. PÿEDNÕ TLA»ÕTKA INFRA»ERVEN VYSÕLA» P en öì infraëervenè sign ly do n stïnnèho displeje. LED Oznamuje, ûe d lkov ovladaë vysìl sign l. POWER MENU R MOUSE KRUHOV TLA»ÕTKO SlouûÌ k ovl d nì myöi na poëìtaëi, proch zenì systèmem menu a ovl d nì funkcì Ukazov tko a OdkrytÌ. PRAV TLA»ÕTKO MYäI V reûimu ovl d nì myöi funguje jako pravè tlaëìtko myöi. NAP JENÕ StisknutÌm se zapìn nebo vypìn n stïnn displej. MUTE INPUT BLANK MENU Po stisknutì se zobrazì menu v obraze. ZTLUMENÕ ZVUKU StisknutÌm se zapìn nebo vypìn zvuk (reproduktor). POINTER FREEZE REVEAL VOLUME + TIMER ZTMAVENÕ StisknutÌm se zapìn nebo vypìn funkce ztmavenì pl tna. VSTUP StisknutÌm se mïnì zdroj vstupnìho sign lu. ZADNÕ TLA»ÕTKA HLASITOST SlouûÌ k nastavov nì hlasitosti zvukovèho v stupu. AKTIVA»NÕ TLA»ÕTKO Funguje jako levè tlaëìtko myöi.»asova» StisknutÌm se zapìn nebo vypìn zobrazenì odpoëìt vajìcìho ËasovaËe. UKAZOV TKO StisknutÌm se zapìn nebo vypìn funkce Ukazov tko. ZASTAVENÕ OBRAZU StisknutÌm se zapìn nebo vypìn reûim statickèho obrazu. ODKRYTÕ StisknutÌm se odkryje Ë st pl tna shora dol nebo zleva doprava. 15

16 PÿEDNÕ TLA»ÕTKA Power (Nap jenì) StisknutÌm zapnete nebo vypnete Wall Display. Po zapnutì se automaticky vysune projekënì rameno a rozsvìtì û rovka. Mute (ZtlumenÌ zvuku) StisknutÌm doëasnï vypnete zvuk. DalöÌm stisknutìm tohoto tlaëìtka nebo tlaëìtek Volume + nebo - se obnovì zvuk. KruhovÈ tlaëìtko SlouûÌ k: ï ovl d nì myöi na poëìtaëi p i pouûitì funkce Myö; ï vybìr nì poloûek a nastavov nì hodnot v systèmu menu v obraze; ï ovl d nì polohy ukazov tka p i pouûitì funkce Ukazov tko; ï ovl d nì smïru p i pouûitì funkce OdkrytÌ. P i pr ci se systèmem menu v obraze nebo p i pouûitì funkce Ukazov tko je doëasnï zablokov na funkce Myö. Chcete-li se vr tit k ovl d nì myöi, vypnïte aktu lnï zvolenou funkci nebo opusùte menu v obraze. Pozn mka: P i pr ci v reûimu Myö musì b t Wall Display a poëìtaë propojeny kabelem USB nebo kabelem pro sèriovou myö. R Mouse (PravÈ tlaëìtko myöi) Je-li aktivnì funkce Myö, funguje jako pravè tlaëìtko myöi. Menu StisknutÌm zobrazìte nebo opustìte menu v obraze. Blank (ZtmavenÌ) JednÌm stisknutìm ztmavìte pl tno, dalöìm stisknutìm obnovìte norm lnì zobrazenì. Input (Vstup) SlouûÌ ke zmïnï zdroje vstupnìho sign lu pro n stïnn displej. Toto tlaëìtko cyklicky p epìn mezi poëìtaëem, DVI, sign lem S-Video, pln m televiznìm sign lem a û dn m sign lem. 16 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

17 UéIVATELSK PÿÕRU»KA ZADNÕ TLA»ÕTKA Pointer (Ukazov tko) StisknutÌm zapnete nebo vypnete funkci Ukazov tko. Na pl tnï se zobrazì Ëerven bod. Jeho polohu lze ovl dat öipkami na kruhovèm tlaëìtku. Volume (Hlasitost) StisknutÌm tlaëìtka + se zvyöuje hlasitost reproduktor, stisknutìm tlaëìtka - se sniûuje. Je-li zvuk ztlumen, po stisknutì tlaëìtka Volume + nebo - se obnovì. Timer (»asovaë) StisknutÌm zapnete nebo vypnete funkci ËasovaËe. Na pl tnï se zobrazì daj ËasovaËe a zah jì se odpoëìt v nì. Chcete-li zmïnit hodnotu ËasovaËe, viz dìlëì menu On Scrn Timer v menu Tools. Freeze (ZastavenÌ obrazu) StisknutÌm tlaëìtka Freeze lze zastavit neboli "zmrazit" pohybujìcì se obraz. DalöÌm stisknutìm tohoto tlaëìtka se funkce zastavenì obrazu ukonëì. Reveal (OdkrytÌ) StisknutÌm zapnete nebo vypnete funkci odkrytì obrazu. StisknÏte kruhovè tlaëìtko ve smïru poûadovanèho odkrytì (nap. dol, chcete-li odkr t obraz shora dol atd.). AktivaËnÌ tlaëìtko Toto tlaëìtko je umìstïno na spodnì stranï d lkovèho ovladaëe pod infraëerven m vysìlaëem a funguje jako levè tlaëìtko myöi. 17

18 INSTALACE NEBO V MÃNA BATERIÕ 1. StisknÏte v stupek krytu bateriì, posuúte ho ve smïru öipky a potom ho zvednïte. 2. Do prostoru bateriì vloûte dvï baterie AAA tak, jak je zn zornïno na n sledujìcìm obr zku. 3. Vraùte a zacvaknïte kryt bateriì. Pozn mka: Vyh bejte se nadmïrnèmu teplu a vlhkosti. Nekombinujte starè a novè baterie ani r znè typy bateriì. 18 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

19 UéIVATELSK PÿÕRU»KA MENU PROCH ZENÕ MENU VÏtöina parametr se nastavuje v hlavnìm menu a v dìlëìch menu. K proch zenì menu a nastavov nì parametr pouûijte tlaëìtka menu na Wall Display nebo tlaëìtko Menu a kruhovè tlaëìtko na d lkovèm ovladaëi MENU KEYPAD 4 JEZDEC COLORFUL - BRIGHT Jezdcem Colorful - Bright (Barva - Jas) se souëasnï nastavuje jas, kontrast a barevn sytost. PosunutÌm jezdce na stranu Colorful nastavìte maxim lnì barevnou sytost a kontrast. PosunutÌm na stranu Bright nastavìte maxim lnì jas. NastavenÌ jezdce Colorful - Bright: 1. Menu otev ete stisknutìm tlaëìtka Menu na d lkovèm ovladaëi nebo jakèkoliv öipky na tlaëìtk ch menu. 2. Jezdec Colorful - Bright vyberte tak, ûe nïkolikr t stisknete öipku nahoru nebo dol na kruhovèm tlaëìtku d lkovèho ovladaëe nebo tlaëìtk ch menu, dokud se barva jezdce nezmïnì na svïtle modrou. 3. Jezdcem pohybujte stisknutìm öipky doleva nebo doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. 4. Menu zav ete stisknutìm tlaëìtka Menu nebo p echodem na Exit a stisknutìm öipky doprava na tlaëìtk ch menu. 19

20 JEZDEC WARM - COOL Jezdcem Warm - Cool (Tepl - studen ) se nastavuje teplota barev. PosunutÌm jezdce na stranu Warm nastavìte teplejöì, naëervenalè barvy. PosunutÌm na stranu Cool nastavìte chladnïjöì, mod ejöì barvy. NastavenÌ jezdce Warm - Cool: 1. Menu otev ete stisknutìm tlaëìtka Menu na d lkovèm ovladaëi nebo jakèkoliv öipky na tlaëìtk ch menu. 2. Jezdec Warm - Cool vyberte tak, ûe nïkolikr t stisknete öipku nahoru nebo dol na kruhovèm tlaëìtku d lkovèho ovladaëe nebo tlaëìtk ch menu, dokud se jezdec mod e nezv raznì. 3. Jezdcem pohybujte stisknutìm öipky doleva nebo doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. 4. Menu zav ete stisknutìm tlaëìtka Menu nebo p echodem na Exit a stisknutìm öipky doprava na tlaëìtk ch menu. JEZDEC VOLUME Jezdcem Volume (Hlasitost) se nastavuje hlasitost reproduktor a zvukovèho v stupu. PosunutÌm jezdce doprava zv öìte hlasitost. PosunutÌm doleva snìûìte hlasitost. NastavenÌ jezdce Volume: 1. Menu otev ete stisknutìm tlaëìtka Menu na d lkovèm ovladaëi nebo jakèkoliv öipky na tlaëìtk ch menu. 2. Jezdec Volume vyberte tak, ûe nïkolikr t stisknete öipku nahoru nebo dol na kruhovèm tlaëìtku d lkovèho ovladaëe nebo tlaëìtk ch menu, dokud se jezdec mod e nezv raznì. 3. Jezdcem pohybujte stisknutìm öipky doleva nebo doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. 4. Menu zav ete stisknutìm tlaëìtka Menu nebo p echodem na Exit a stisknutìm öipky doprava na tlaëìtk ch menu. 20 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

21 UéIVATELSK PÿÕRU»KA FUNKCE MENU MUTE Funkce menu Mute (ZtlumenÌ zvuku) vypìn a zapìn zvuk. ZapnutÌ funkce Mute: Funkce menu je ZAPNUTA 1. Menu otev ete stisknutìm tlaëìtka Menu na d lkovèm ovladaëi nebo jakèkoliv öipky na tlaëìtk ch menu. 2. Funkci menu Mute vyberte tak, ûe nïkolikr t stisknete öipku nahoru nebo dol na kruhovèm tlaëìtku d lkovèho ovladaëe nebo tlaëìtk ch menu, dokud se mod e nezv raznì poloûka Mute. 3. Funkci Mute zapnïte stisknutìm öipky doleva nebo doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. Zvuk se vypne. 4. Menu zav ete stisknutìm tlaëìtka Menu nebo p echodem na Exit a stisknutìm öipky doprava na tlaëìtk ch menu. VypnutÌ funkce Mute: Funkce menu je ZAPNUTA 1. Menu otev ete stisknutìm tlaëìtka Menu na d lkovèm ovladaëi nebo jakèkoliv öipky na tlaëìtk ch menu. 2. Funkci menu Mute vyberte tak, ûe nïkolikr t stisknete öipku nahoru nebo dol na kruhovèm tlaëìtku d lkovèho ovladaëe nebo tlaëìtk ch menu, dokud se mod e nezv raznì poloûka Mute. 3. Funkci Mute vypnïte stisknutìm öipky doleva nebo doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. Zvuk se zapne. 4. Menu zav ete stisknutìm tlaëìtka Menu nebo p echodem na Exit a stisknutìm öipky doprava na tlaëìtk ch menu. 21

22 MENU INPUT SELECT Menu Input Select (V bïr vstupu) definuje zdroj zobrazovanèho videosign lu. Po vybr nì tohoto menu se zobrazì aktu lnì zdroj videosign lu. K dispozici jsou tyto moûnosti: poëìtaë (vstup VGA), DVI-D, S-Video, pln televiznì sign l (videovstup RCA) a û dn sign l. UrËitou volbu vstupu lze vybrat v p ÌpadÏ, ûe je ke vstupnìmu konektoru Wall Display p ipojen aktivnì zdroj p ÌsluönÈho videosign lu. NastavenÌ menu Input Select: 1. Menu otev ete stisknutìm tlaëìtka Menu na d lkovèm ovladaëi nebo jakèkoliv öipky na tlaëìtk ch menu. 2. Menu Input Select vyberte tak, ûe nïkolikr t stisknete öipku nahoru nebo dol na kruhovèm tlaëìtku d lkovèho ovladaëe nebo tlaëìtk ch menu, dokud mod e nezv raznì poloûka Input Select. 3. OpakovanÏ stisknïte öipku doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu, dokud se nezobrazì poûadovan vstup. 4. Vybran vstup aktivujte stisknutìm öipky doleva na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. 5. Menu zav ete stisknutìm tlaëìtka Menu nebo p echodem na Exit a stisknutìm öipky doprava na tlaëìtk ch menu. MENU RESET ALL Funkce menu Reset All (V chozì nastavenì vöech parametr ) nastavuje vöechny parametry menu na v chozì hodnoty. ZapnutÌ funkce menu Reset All: 1. Menu otev ete stisknutìm tlaëìtka Menu na d lkovèm ovladaëi nebo jakèkoliv öipky na tlaëìtk ch menu. 2. Funkci menu Reset All vyberte tak, ûe nïkolikr t stisknete öipku nahoru nebo dol na kruhovèm tlaëìtku d lkovèho ovladaëe nebo tlaëìtk ch menu, dokud se mod e nezv raznì poloûka Reset All. 3. Funkci Reset All aktivujte stisknutìm öipky doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. 4. Menu zav ete stisknutìm tlaëìtka Menu nebo p echodem na Exit a stisknutìm öipky doprava na tlaëìtk ch menu. 22 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

23 UéIVATELSK PÿÕRU»KA DÕL»Õ MENU IMAGE ADJ DÌlËÌ menu Image Adjustment (NastavenÌ obrazu) nastavuje parametry promìtanèho obrazu ze vstup VGA a DVI-D. Nejsou-li vidït nïkterè Ë sti obrazu, upravte jeho umìstïnì pomocì jezdc Vertical Position (Vertik lnì poloha) a Horizontal position (Horizont lnì poloha). Jezdce Phase (F ze) a Sync (Synchronizace) pouûijte k odstranïnì vertik lnìch pruh a öumu. Vertical position (Vertik lnì poloha) Horizontal position (Horizont lnì poloha) Phase (F ze) Nastavuje vertik lnì polohu promìtanèho obrazu. Nastavuje horizont lnì polohu promìtanèho obrazu. Nastavuje vzorkov nì obrazov ch bod. Tento parametr pouûijte k redukci öumu a blik nì obrazu. Sync (Synchronizace) Nastavuje p edpokl dan poëet obrazov ch bod na jednom dku. Tento parametr pouûijte k odstranïnì pruh. Main (HlavnÌ) Exit (Konec) Otev enì dìlëìho menu Image Adj: N vrat do hlavnìho menu. OpuötÏnÌ systèmu menu. 1. Menu otev ete stisknutìm tlaëìtka Menu na d lkovèm ovladaëi nebo jakèkoliv öipky na tlaëìtk ch menu. 2. DÌlËÌ menu Image adj vyberte tak, ûe nïkolikr t stisknete öipku nahoru nebo dol na kruhovè tlaëìtku d lkovèho ovladaëe nebo tlaëìtk ch menu, dokud se mod e nezv raznì poloûka Image Adj. 3. DÌlËÌ menu Image adj otev ete stisknutìm öipky doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. 4. P ejdïte na poûadovanèho jezdce a podle pot eby ho posuúte doprava nebo doleva. 5. Menu zav ete stisknutìm tlaëìtka Menu nebo p echodem na Exit a stisknutìm öipky doprava na tlaëìtk ch menu. Chcete-li se vr tit do hlavnìho menu, vyberte Main a stisknïte öipku doleva nebo doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. 23

24 DÕL»Õ MENU TOOLS DÌlËÌ menu Tools (N stroje) poskytuje p Ìstup k n sledujìcìm parametr m a n stroj m: Onscreen Timer (»asovaë na pl tnï) Language (Jazyk) Auto Shutoff (AutomatickÈ vypnutì) Usage/Hrs (Doba provozu / h) Audio Adjust (NastavenÌ zvuku) UmoûÚuje nastavenì ËasovaËe a jeho zobrazenì na pl tnï. Nastavuje jazyk zobrazovan ch p Ìkaz (v chozìm jazykem je angliëtina). Cyklicky p epìn mezi angliëtinou, nïmëinou, öpanïlötinou, italötinou a francouzötinou. Po uplynutì poûadovanè doby automaticky vypne Wall Display (v chozì hodnota je 45 minut). Zobrazuje a/nebo nuluje dobu provozu Wall Display a û rovky v hodin ch. UmoûÚuje nastavit hloubky a v öky. Otev enì dìlëìho menu Tools: 1. Menu otev ete stisknutìm tlaëìtka Menu na d lkovèm ovladaëi nebo jakèkoliv öipky na tlaëìtk ch menu. 2. DÌlËÌ menu Tools vyberte tak, ûe nïkolikr t stisknete öipku nahoru nebo dol na kruhovèm tlaëìtku d lkovèho ovladaëe nebo tlaëìtk ch menu, dokud se mod e nezv raznì poloûka Tools. 3. DÌlËÌ menu Tools otev ete stisknutìm öipky doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. 4. P ejdïte na poûadovanou poloûku a podle pot eby ji upravte. 5. Menu zav ete stisknutìm tlaëìtka Menu nebo p echodem na Exit a stisknutìm öipky doprava na tlaëìtk ch menu. Chcete-li se vr tit do hlavnìho menu, vyberte Main a stisknïte öipku doleva nebo doprava na kruhovèm tlaëìtku nebo tlaëìtk ch menu. 24 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

25 UéIVATELSK PÿÕRU»KA DRéBA BÃéN DRéBA K bïûnèmu ËiötÏnÌ pl tna a zevnïjöku Wall Display pouûijte vlhkou l tku nebo suchou ËisticÌ l tku, nap Ìklad 3Mô High Performance. Na tabule mazanè nasucho lze pouûìt standardnì suchè prost edky, nap Ìklad»isticÌ prost edek SandfordÆ ExpoÆ na bìlè tabule. Na û dnou Ë st Wall Display nepouûìvejte jinè ËisticÌ prost edky ve spreji ani rozpouötïdla. é ROVKA PouûÌv nì a v mïna û rovky é rovka v Wall Display m bïûnou provoznì ûivotnost p ibliûnï 2000 hodin. Pokud je v provozu 1900 hodin nebo dèle, na pl tnï se bïhem prvnìch t Ì minut po zapnutì zobrazì n sledujìcì hl öenì. V takovèm p ÌpadÏ vypnïte Wall Display a vymïúte û rovku za novou. PouûÌv nì starè û rovky by mohlo zp sobit funkënì selh nì Wall Display. Zobrazovan hl öenì o û rovce PLEASE CHANGE THE LAMP (VYMÃ TE é ROVKU) é rovka se pouûìvala 1900 hodin a je t eba ji vymïnit. Po v mïnï vynulujte ËÌtaË provoznìch hodin û rovky. THERE ARE 20 HOURS OF LAMP LIFE REMAINING (DO KONCE éivotnosti é ROVKY ZB V 20 HODIN) é rovka se pouûìvala 1900 hodin a po dalöìch 20 hodin ch se p Ìstroj vypne. Po v mïnï û rovky vynulujte ËÌtaË provoznìch hodin û rovky. PLEASE CHANGE THE LAMP THE WILL SHUT OFF IN 10 MINUTES AFTER REPLACING LAMP, RESET THE LAMP TIMER (VYMÃ TE é ROVKU N STÃNN DISPLEJ SE ZA DESET MINUT VYPNE PO V MÃNÃ é ROVKY VYNULUJTE»ÕTA» PROVOZNÕCH HODIN é ROVKY) é rovka se pouûìvala dèle neû 2000 hodin a p Ìstroj se za deset minut automaticky vypne. Po v mïnï û rovky vynulujte ËÌtaË provoznìch hodin û rovky. Vöechna tato hl öenì se nebudou zobrazovat dèle neû t i minuty, ale budou se zobrazovat p i kaûdèm dalöìm zapnutì, dokud nevymïnìte û rovku. Pokyny pro v mïnu û rovky najdete na dalöì str nce. 25

26 V MÃNA é ROVKY V STRAHA P ed v mïnou û rovky vûdy vypnïte n stïnn displej a odpojte sìùov kabel, aby se snìûilo riziko razu elektrick m proudem. 1. VypnÏte nap jenì a vyt hnïte sìùov kabel ze z suvky. 2. Bude-li t eba, poëkejte p ibliûnï 45 minut, dokud û rovka nevychladne. 3. Za hornìm Ëelem jsou dva protisky, na kaûdèm konci jeden. Uchopte desku Ëela za oba protisky a zatlaëenìm ji odstraúte. 4. Norm lnìm öroubov kem povolte zapuötïn öroub v pravèm hornìm rohu dvì ek na krytu lampy. 5. Od vloûky se û rovkou vedou dva ËernÈ vodiëe, kterè jsou p ipojenè k ËernÈ plastovè z suvce na pravè stranï vloûky. 5a. Lev m palcem drûte vloûku a (5b) druhou rukou vyt hnïte konektory ze z suvky. 5a 5b 26 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

27 UéIVATELSK PÿÕRU»KA 6. ZvednÏte kovovou p ku ve spodnì levè Ë sti vloûky se û rovkou. 7. Uchopte vloûku se û rovkou a rovnï ji vyt hnïte ze û rovkovèho prostoru. 8. Do û rovkovèho prostoru zasuúte rovnï podèl dr ûek vloûku s novou û rovkou. 9. Kovovou p ku na levè stranï vloûky se û rovkou stlaëte dol. 10. P ipojte ËernÈ vodiëe k z suvce. 11. Zav ete dvì ka na krytu lampy a ut hnïte öroub. 12. Vyrovnejte vnit nì v stupky na Ëele s odpovìdajìcìmi ötïrbinami v projekënìm ramenu a zasuúte ho zpït na mìsto. UjistÏte se, ûe Ëelo opït pevnï drûì. P i kaûdè v mïnï û rovky vynulujte ËÌtaË celkovèho provoznìho Ëasu û rovky (viz n sledujìcì str nka). UPOZORNÃNÕ ï ï ï ï ï Nevkl dejte ruku do pr zdnèho û rovkovèho prostoru, abyste snìûili riziko po ez nì prst a snìûenì kvality obrazu, zp sobenè dotykem s ËoËkou. Tato û rovka obsahuje rtuù. Seznamte se s mìstnìmi p edpisy pro likvidaci nebezpeënèho odpadu a û rovku spr vn m zp sobem zlikvidujte. Existuje potenci lnì riziko prasknutì û rovky, k Ëemuû doch zì v ojedinïl ch p Ìpadech. Prasklou û rovku nechte vymïnit prodejcem Wall Display 3Mô. é rovka je p i bïûnèm provozu velmi hork. P ed v mïnou poëkejte alespoú 45 minut od poslednìho vypnutì. Nepovolujte û dnè jinè örouby neû ty, kterè jsou popsanè v pokynech pro v mïnu û rovky. 27

28 VYNULOV NÕ»ÕTA»E PROVOZNÕCH HODIN é ROVKY N sledujìcì kroky proveôte do deseti minut od zapnutì po v mïnï û rovky. 1. StisknÏte jedno z tlaëìtek menu nebo tlaëìtko Menu na d lkovèm ovladaëi a pomocì kruhovèho tlaëìtka p ejdïte na menu Tools. 2. V menu Tools otev ete p ekryvnè menu Usage/Hrs a zobrazì se celkov provoznì doba û rovky v hodin ch. 3. Z dalöìho p ekryvnèho menu vyberte Lamp Reset (Vynulov nì û rovky). 4. Vyberte Exit. Pozn mka: Pokud jste nevymïnili vloûku se û rovkou, nenulujte ËÌtaË provoznìch hodin û rovky. Mohly by se poökodit souë sti uvnit p Ìstroje. 28 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

29 UéIVATELSK PÿÕRU»KA V MÃNA PROJEK»NÕHO PL TNA V mïna pl tna Wall Display je velmi jednoduch. 1. VypnÏte Wall Display a vyt hnïte sìùov kabel ze z suvky. 2. OdstraÚte levou nebo pravou zkosenou liötu. To lze provèst dvïma zp soby. BuÔ ji vyloupnïte, nebo vloûte öroubov k do dr ûky na stranï obou liöt blìzko hornìho konce. Liöta se lehce oddïlì a umoûnì v mïnu pl tna. 3. Pl tno rovnï vysuúte otev enou stranou. Abyste to mohli provèst, po jednè stranï Wall Display musì b t volnè mìsto o dèlce 4 stopy. 4. Do otev enè strany vloûte novè pl tno a zasuúte ho na mìsto. 5. Vraùte zkosenou liötu a zaklapnïte ji. Pozn mka: M te-li Wall Display se systèmem Idealboard, odstraúujte zkosenou liötu a pl tno pouze z pravè strany. 29

30 SE SYST MEM IDEALBOARD Wall Display se systèmem Idealboard je norm lnì Wall Display, vylepöen o digit lnì bìlou tabuli. Tato varianta pouûìv software ebeam, umoûúujìcì: ï ps t pozn mky a zapisovat spont nnì n pady na pl tno n stïnnèho displeje; ï tyto pozn mky digit lnï zachyt vat za Ëelem uloûenì nebo sdìlenì s jin mi uûivateli; ï vysìlat tyto pozn mky (a vaöi sch zi) p es Internet k jin m uûivatel m; ï posìlat obsah bìlè tabule em; ï vkl dat obsah do poëìtaëov ch kancel sk ch aplikacì; ï tisknout obsah p Ìmo z povrchu pl tna. M te-li Wall Display se systèmem Idealboard, tato kapitola v m uk ûe, jak ho nastavit a pouûìvat. Rozöi ujìcì sada s digit lnì bìlou tabulì obsahuje n sledujìcì poloûky: ï digit lnì pouzdra na znaëkovaëe (4) ï software ebeam (CD-ROM) ï digit lnì guma ï znaëkovaëe pro maz nì nasucho (4) ï baterie CR2032 (10) ï digit lnì myö ve formï propisovacì vloûky Rozöi ujìcì sadu s digit lnì bìlou tabulì m ûete koupit od vaöeho prodejce 3M, kter takè nainstaluje novè pl tno a komponenty do Wall Display. Zbytek je velmi jednoduch. Digit lnì pouzdra na znaëkovaëe Software ebeam na CD-ROM ZnaËkovaËe pro maz nì nasucho (4) Digit lnì guma Baterie Li-Ion CR2032 (10) Digit lnì myö ve formï propisovacì n plnï 30 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

31 UéIVATELSK PÿÕRU»KA MINIM LNÕ SYST MOV POéADAVKY NA PO»ÕTA» Software ebeam pobïûì na jakèmkoliv poëìtaëi, kter splúuje n sledujìcì minim lnì kritèria: ï PC kompatibilnì s Windows, procesor Pentium 100 MHz nebo rychlejöì ï Windows 95/92000, NT 4.0, Windows ME ï 4 MB volnè pamïti RAM ï 9 MB volnèho mìsta na disku ï Jeden voln sèriov port (nebo USB s doplúkov m adaptèrem) ï Monitor VGA nebo SVGA 256 barev ï Jednotka CD-ROM na instalaci softwaru ï Tisk rna na tisk str nek ze sch ze vyuûìvajìcì ebeam / digit lnì bìlou tabuli Pozn mka: Software ebeam pro Macintosh (umoûúujìcì p ÌmÈ propojenì Mac s ebeam) si m ûete st hnout na NabÌzÌ uûivatel m vïtöinu funkcì jako software pro Windows. Podporuje grafickè pozadì ve form tech GIF, JPG a PICT. POUéÕV NÕ N STÃNN HO DISPLEJE SE SYST MEM IDEALBOARD Software vyuûìvajìcì Wall Display se systèmem Idealboard m ûe pracovat ve dvou hlavnìch reûimech. Reûim p edlohy Tento reûim umoûúuje zachyt vat vöechna data z pl tna a tisknout je na tisk rnï p ipojenè p Ìmo k Wall Display. Ke svè Ëinnosti nevyûaduje poëìtaë. Tento reûim se musì pouûìvat bez projekce. 1. UjistÏte se, ûe je zapnut sìùov spìnaë a Wall Display je p ipojen k sìti. NenÌ t eba zapìnat tlaëìtko zap./vyp. 2. K psanì na tabuli pouûìvejte digit lnì znaëkovaëe. K maz nì pouûìvejte digit lnì gumu nebo kus l tky. Chcete-li vyuûìt p Ìm tisk, k portu tisk rny musì b t p ipojena tisk rna. 3. Tisk aktivujete stisknutìm tlaëìtka v hornì Ë sti zkosenè liöty. 4. StisknutÌm tlaëìtka ve spodnì Ë sti zkosenè liöty vymaûete str nku a vöechny informace uloûenè ve vyrovn vacì pamïti. 31

32 Pozn mka: Chcete-li pouûìvat Wall Display v reûimu p edlohy a bïhem sch ze jste jiû pouûili software ebeam, musìte Wall Display odpojit od hardwaru ebeam. PoËÌtaËov reûim V tomto reûimu jsou k dispozici dva zp soby, jak vyuûìt moûnostì softwaru ebeam po p ipojenì ke stolnìmu poëìtaëi. V obou p Ìpadech se Wall Display p ipojuje k poëìtaëi. 1. Tento reûim m ûete pouûìvat bez projekce, pak bude Wall Display fungovat jako elektronick bìl tabule. Data m ûete ukl dat, tisknout z PC nebo na sìùovè tisk rnï (nikoliv vöak na tisk rnï p ipojenè k Wall Display) a sdìlet sch zi p es sìù. V tomto reûimu se nedoporuëuje spouötït projekci, protoûe byste vidïli z roveú data z projektoru a data napsan na pl tnï. V tomto reûimu funguje tlaëìtko Print (Tisk) stejnï jako p Ìkaz Print v menu a tlaëìtkem Clear (»ist str nka) se zaëìn nov str nka. Popis indik tor LED v hornì Ë sti V PAMÃTI NEJSOU DATA (nic nesvìtì) PANEL PÿIJÕM DATA (rychle blikajìcì zelen ) V PAMÃTI JSOU DATA (pomalu blikajìcì zelen ) PROBÕH TISK DAT (st ÌdavÏ blik zelen a ûlut ) TlaËÌtko TISK RNA TlaËÌtko NOV STR NKA KOMUNIKACE S PC (trvale svìtìcì ûlut ) CHYBA SPOJENÕ (trvale svìtìcì Ëerven ) CHYBA TISKU (pomalu blikajìcì Ëerven ) Printer Computer 32 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

33 UéIVATELSK PÿÕRU»KA 2. Druh m zp sobem pouûitì systèmu Idealboard je reûim myöi. V tomto reûimu se na pl tno Wall Display promìt pracovnì plocha poëìtaëe a systèm Idealboard lze pouûìvat jako dotykovou obrazovku. Pro tento reûim pouûijte mìsto znaëkovaë pro maz nì nasucho digit lnì pero. Pero se pouûìv stejnï jako myö PC (vëetnï funkce pravèho tlaëìtka), ale tlaëìtka Print (Tisk) a Clear (»ist str nka) nebudou mìt û dn vliv. Pozn mka: Wall Display s doplúkovou digit lnì bìlou tabulì Idealboard je kompatibilnì pouze s n sledujìcìmi tisk rnami: BarevnÈ: HP DeskJet 648C, 842C, 932C, 952C, 970C, 1220C HP Photosmart P1100, 1218 HP Color LaserJet 4550 HP PSC 500 HP OfficeJet 685, G55, K80, T45 HP Business Inkjet 2250TN HP IIID HP-5L Apollo P-2200 Epson ColorPage EPL-C8000 Brother HL-1240»ernobÌlÈ: HP LaserJet III, 4M Plus, 5Si MX, 6L, 6P, 1100, 2100, 3200, 4050, 4050TN, 5000 SestavenÌ digit lnìch znaëkovaë Wall Display se systèmem Idealboard rozezn v psanì znaëkovaëem pro maz nì nasucho podle p esnè signalizace polohy vzhledem ke zkosenè liötï. Sign ly jsou vytv eny a p en öeny mal mi snìmaëi poblìû konce bateriovï nap jen ch pouzder pro znaëkovaëe. P Ìprava digit lnìch znaëkovaë : 1. Odöroubujte vìëko na konci pouzdra pro znaëkovaë; ot Ëejte ho doleva. Vloûte dovnit dvï mincovè baterie (CR2032) s kladnou (+) stranou naho e. Vraùte vìëko a ot ËenÌm doprava ho zaöroubujte. 2. StisknÏte vyv öenè uvolúovacì tlaëìtko na stranï pouzdra pro znaëkovaë pod sponou, abyste otev eli prostor znaëkovaëe. UPOZORNÃNÕ Tyto baterie obsahujì lithium. Seznamte se s mìstnìmi p edpisy pro likvidaci nebezpeënèho odpadu a baterie likvidujte spr vn m zp sobem. 33

34 3. OdstraÚte vìëko z kuliëkovè öpiëky znaëkovaëe pro maz nì nasucho. UjistÏte se, ûe barva znaëkovaëe odpovìd barvï krouûku na pouzdru pro znaëkovaë. Vloûte znaëkovaë do pouzdra ebeam. Zav ete prostor pro znaëkovaë. Pozn mka: Software ebeam detekuje barvu pouzdra, nikoliv barvu znaëkovaëe uvnit pouzdra, nenì-li specificky zmïnïna (viz str. 36). Norm lnì tlak na znaëkovaë p i psanì na pl tno Wall Display se p en öì jako sign l "psanì" pro barvu n leûìcì danèmu pouzdru. 4. Aby znaëkovaë nevyschnul, na pouzdro nasaôte vìëko stejnï jako u jakèhokoliv jinèho znaëkovaëe. VÌËko br nì takè ve vysìl nì sign l v p ÌpadÏ, ûe se znaëkovaë nepouûìv. 5. Opakujte kroky 1 aû 4 se vöemi ostatnìmi pouzdry. Pozn mka: VysÌlaË sign lu v digit lnìm pouzdru je umìstïn hned za öpiëkou znaëkovaëe. Drûte znaëkovaë za hlavnì pl öù, abyste prsty neblokovali sign l. SestavenÌ digit lnì gumy Digit lnì guma Idealboard maûe daje zadanè znaëkovaëi tak, ûe vysìl sign ly stejnï jako digit lnì znaëkovaëe. Kdyû p itlaëìte plstïnou gumu na pl tno Wall Display, vyöle sign l "maz nì". OdstraÚte kryt bateriì v hornì Ë sti digit lnì gumy tak, ûe vloûìte minci do dr ûky a otoëìte ji doleva. Vloûte dvï mincovè baterie (CR2032) s kladnou (+) stranou naho e. Naöroubujte vìëko zpït. UPOZORNÃNÕ Tyto baterie obsahujì lithium. Seznamte se s mìstnìmi p edpisy pro likvidaci nebezpeënèho odpadu a baterie likvidujte spr vn m zp sobem. 34 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

35 UéIVATELSK PÿÕRU»KA Instalace softwaru ebeam do poëìtaëe 1. Vloûte do poëìtaëe CD-ROM se softwarem ebeam. 2. Vyberte sloûku, do kterè ho chcete nainstalovat. Cel instalace zabere na disku p ibliûnï 9 MB. Pozn mka: Software ebeam se musì instalovat na "p ipojen " poëìtaë. PoËÌtaËe v sìti mohou sledovat sdìlenè sch ze na d lku tak, ûe se p ihl sì do p ipojenèho poëìtaëe buô prost ednictvìm softwaru ebeam, nebo pomocì appletu pro Internetov prohlìûeë. Chcete-li si st hnout nejnovïjöì aktualizaci softwaru z Internetov ch str nek ebeam ( vyberte p Ìkaz Software Updates z menu Help. N povïda je k dispozici takè na str nk ch 3M ( Specifikace barev na pl tnï V softwaru ebeam jsou jiû nadefinovanè barvy na pl tnï a tlouöùky Ëar. M ûete je vöak upravit podle vlastnìch pot eb. 1. Z menu Tools (N stroje) vyberte Sleeve Settings (NastavenÌ pouzder). 2. KlepnutÌm na p Ìsluönou ikonu vyberte poûadovanou tlouöùku Ë ry. Pozn mka: Tlouöùky Ëar na obrazovce mohou vypadat silnïji nebo slabïji neû skuteënè tahy znaëkovaëem na povrchu Wall Display. 3. KlepnutÌm na barevnè pruhy vyberte poûadovanou barvu. ZobrazÌ se dialogovè okno Color (Barva). Pozn mka: Bude-li t eba, barvy na obrazovce se mohou liöit od barev znaëkovaë a krouûk na digit lnìch pouzdrech pro znaëkovaëe. M ûete vytvo it vlastnì barvy nebo si vybrat z nabìzen ch barev. 35

36 4. KlepnÏte na polìëko s poûadovanou barvou nebo klepnutìm na OK uloûte vybranou barvu. ZmÏna barevnèho pruhu v dialogovèm oknï Sleeve Settings odr ûì novï vybranou barvu. Chcete-li se vr tit k v chozìmu nastavenì barev pro pouzdra, klepnïte na tlaëìtko Restore Defaults (Obnovit v chozì nastavenì). 5. KlepnutÌm na OK uloûte vybranè nastavenì. Pozn mka: Pokud jste v reûimu Myö a chcete zmïnit barvy, jednoduöe poklepejte na barevnè polìëko na panelu n stroj (viz obr. nìûe). ZmÏna öì ky / barvy d Ìve zaznamenan ch tah 1. Z menu Tools (N stroje) vyberte Sleeve Settings (NastavenÌ pouzder). 2. Vyberte poûadovanou novou öì ku. 3. Vyberte poûadovanou novou barvu. 4. Jak u öì ky, tak u barvy zaökrtnïte volbu Apply to Previous Strokes (PouûÌt pro p edchozì tahy) a uveôte, zda chcete zmïnit tahy pouze na aktu lnì str nce, nebo na vöech str nk ch ze sch ze. 5. KlepnutÌm na OK proveôte zmïnu öì ky. Pozn mka: ZmÏnu barvy nebo öì ky tah perem nelze vzìt zpït. Vytvo enì vlastnìch barev 1. V dialogovèm oknï Color (Barva) klepnïte na tlaëìtko Define Custom Colors (Definovat vlastnì barvy). ZobrazÌ se barevn mapa. 2. Vyberte Basic Colors (Z kladnì barvy). 3. P esuúte kurzor na poûadovanou novou barvu v barevnè mapï. Pozn mka: Abyste dos hli poûadovanèho odstìnu, m ûete takè zadat konkrètnì ËÌselnÈ hodnoty do polì Hue (OdstÌn), Saturation (Sytost) a Luminosity (SvÏtelnost) nebo Red (»erven ), Green (Zelen ) a Blue (Modr ). 4. KlepnÏte na Add to Custom Colors (P idat do vlastnìch barev). NovÏ vytvo en barva se zobrazì v jednom z oken Custom Colors (VlastnÌ barvy). 5. KlepnutÌm na OK uloûìte vlastnì barvy a vr tìte se do dialogovèho okna Sleeve Settings. Chcete-li se vr tit k v chozìmu nastavenì, klepnïte na tlaëìtko Restore Defaults (Obnovit v chozì nastavenì). 36 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

37 UéIVATELSK PÿÕRU»KA NASTAVENÕ SOFTWARU ebeam 1. Zapojte kabely a vloûte znaëkovaëe do p Ìsluön ch digit lnìch pouzder. 2. Program spustìte poklep nìm na ikonu ebeam Software na pracovnì ploöe p ipojenèho poëìtaëe. BÌl plocha ve st edu okna ebeam Software zobrazuje Ë st Wall Display, kterou lze zachytit. Jedn se o aktivnì str nku ze sch ze vyuûìvajìcì ebeam. V levèm spodnìm rohu pl tna je ikona n hledu aktivnì str nky. Vyberte ji, pokud chcete na obrazovce zobrazit najednou vöechny str nky sch ze. Chcete-li se vr tit zpït k zobrazenì p es celou obrazovku, poklepejte na n hled, kter chcete zobrazit jako aktivnì, celou str nku. 37

38 DETEKCE HARDWARU PÿÕ SPUäTÃNÕ Software ebeam se p i spuötïnì pokusì detekovat zkosenou liötu ebeam. Pokud tento software pouûìv te Ëasto bez hardwaru ebeam, m ûete zruöit zaökrtnutì volby Detect ebeam at application start (Detekovat hardware ebeam p i spuötïnì aplikace). 1. V menu Edit ( pravy) vyberte Setup > ebeam Hardware (NastavenÌ > Hardware ebeam). Volba Detect ebeam at application start je implicitnï zaökrtnuta. 2. Pokud je tato volba vy azena, musìte ruënï vydat povel k detekci hardwaru ebeam. V menu Tools (N stroje) vyberte ebeam Hardware > Detect ebeam Hardware. 3. Vyberte p Ìkaz a potom klepnutìm na OK zav ete dialogovè okno Setup. PouûÌv nì tlaëìtek na zkosenè liötï DvÏ tlaëìtka na zkosenè liötï panelu Idealboard vykon vajì tyto funkce: Tisk str nky VytiötÏnÌ jednoho v tisku aktivnì str nky na v chozì tisk rnï p ipojenèho poëìtaëe. Pozn mka: P ed vymaz nìm plochy vyberte New Page (Nov str nka), abyste uloûili vaöi pr ci. Nov str nka UloûenÌ aktu lnì str nky a zobrazenì novè, pr zdnè str nky na obrazovce poëìtaëe. Nastavení hardwaru Software ebeam obsahuje t i volby pro detekci hardwaru, urëenè k pouûitì p i ukonëenì programu. Jedn se o n sledujìcì volby, oznaëujìcì, kter aplikace p evezme komunikaci s Wall Display po ukonëenì programu ebeam: ï Start this application if ebeam hardware signal is detected. (Po detekci sign lu z hardwaru ebeam spustit tuto aplikaci.) ï Use ebeam as Mouse. (PouûÌvat ebeam jako myö.) (Jakmile je ukonëen program ebeam, vöechny sign ly z Wall Display bude zpracov vat aplikace ebeam Mouse. Viz dokumentace k aplikace ebeam Mouse.) 38 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

39 UéIVATELSK PÿÕRU»KA ï Disconnect ebeam from all applications. (Odpojit ebeam od vöech aplikacì.) (Software ebeam i ebeam Mouse se odpojì od sèriovèho portu. Pak budou moci tento port pouûìvat jin za ÌzenÌ nebo aplikace.) Chcete-li vybrat jednu z tïchto voleb, v menu Edit ( pravy) p ejdïte na ebeam Software > Setup (Software ebeam - NastavenÌ) a zaökrtnïte poûadovanou volbu. KlepnutÌm na OK uloûte nastavenì. Pozn mka: NenÌ-li p ipojen poëìtaë, systèm Idealboard s ebeam automaticky pracuje v reûimu p edlohy. NASTAVENÕ SERVERU P id nì serveru sch ze P i p ipojov nì ke sch zi pouûìvajìcì ebeam musìte vybrat server sch ze. M ûete pokaûdè zad vat informace o serveru, nebo vytvo it seznam Ëasto pouûìvan ch server, ze kter ch si vyberete p i p ipojov nì ke sch zi. Tento seznam obsahuje preferovanè servery, podobnï jako seznam tisk ren. P id nì serveru sch ze do vaöeho seznamu: 1. V menu Meetings (Sch ze) vyberte Share Meeting (SdÌlet sch zi) nebo Join Meeting (P ipojit se ke sch zi). 2. V dialogovèm oknï Share Meeting nebo Join Meeting klepnïte na ikonu serveru vedle posuvnèho seznamu. 3. KlepnÏte na Add (P idat) v dialogovèm oknï Meetings Servers (Servery sch zì). 4. Zadejte n zev a DNS nebo IP adresu serveru, kter chcete p idat do seznamu, a klepnïte na OK. Nov server se p id do seznamu Meeting Servers. 5. KlepnÏte na Close (Zav Ìt). NastavenÌ serveru proxy Servery proxy slouûì jako prost ednìci mezi jednotliv mi poëìtaëi a Internetem a zajiöùujì zabezpeëenì i dalöì administrativnì funkce pro firmy pouûìvajìcì Internet. DialogovÈ okno Setup v m umoûnì nastavit parametry serveru HTTP proxy. Pokud vaöe firma vyûaduje server proxy, v ö poëìtaë se nebude moci spojit se sch zì na serveru ebeam, dokud nepovolìte server proxy a nenastavìte p ÌsluönÈ parametry. 1. V menu Edit ( pravy) vyberte Setup (NastavenÌ). 2. KlepnÏte na z loûku Proxy Server. 3. Pokud vaöe sìù vyûaduje server proxy, vyberte Access the meeting server using HTTP proxy server (P ipojenì k serveru sch ze p es server HTTP proxy). 4. Zadejte adresu IP nebo n zev DNS a port serveru proxy (tyto daje zìsk te od spr vce vaöì sìtï). 5. KlepnÏte na OK. 39

40 SOFTWARE ebeam PANELY N STROJŸ V SOFTWARU ebeam New (Nov ) Duplicate (Duplikovat) Delete (Vymazat) Print Page (Vytisknout str nku) Full Screen (P es celou obrazovku) Share Meeting (SdÌlet sch zi) Join Meeting (P ipojit se ke sch zi) UloûÌ aktivnì str nku do pamïti a otev e novou str nku na konci sch ze. Vytvo Ì kopii vybranè str nky a umìstì ji na konec sch ze. Vymaûe vybranè str nky a vybere p edchozì str nku. Vytiskne vybranou str nku. Maximalizuje okno softwaru ebeam na obrazovce. TakÈ skryje liötu menu a stavov dek, aby bylo co nejvìce mìsta na plochu tabule. Otev e dialogovè okno Meeting softwaru ebeam. Otev e dialogovè okno Join Meeting softwaru ebeam a umoûnì v m vybrat sch zi, ke kterè se chcete p ipojit. Marker (ZnaËkovaË) Highlighter (Zv razúovaë) Eraser (Guma) Zoom (Lupa) Text Selector (VybÌracÌ n stroj) UmoûnÌ v m volnï ps t. UmoûnÌ v m volnï ps t pr hlednou barvou. Maûe tahy znaëkovaëem a pozn mky vytvo enè n stroji Drawing (Kresba). ZvÏtöuje zobrazenì. KlepnutÌm a taûenìm se zvïtöuje vybran plocha. P idrûenìm kl vesy Shift se obracì smïr zvïtöov nì. P Ìkazy pro zvïtöov nì jsou dostupnè takè z menu View (Zobrazit) a z mìstnìho menu po stisknutì pravèho tlaëìtka myöi. UmoûÚuje p id vat ke sch zi textovè pozn mky jakèkoliv velikosti, jak mkoliv pìsmem a jakoukoliv barvou, kterè jsou k dispozici na vaöem poëìtaëi. Napiöte poûadovan text a stisknutìm kl vesy Enter p ejdïte na nov dek. Na panelu n stroj Text vyberte typ pìsmo, barvu, velikost, typ a styl. UmoûÚuje v m nakreslit obdèlnìk oznaëujìcì v bïr a potom zkopìrovat a vloûit jeho obsah. Chcete-li vybran objekt zkopìrovat do schr nky, vyberte Copy (Ctrl+C) (KopÌrovat) z menu Edit ( pravy). Chcete-li zkopìrovat nebo p et hnout celè okno sch ze, vyberte Select All (Vybrat vöe) z menu Edit. 40 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

41 UéIVATELSK PÿÕRU»KA Kdykoliv vyberete n stroje Highlighter, Marker nebo Text, zobrazì se paleta, kter v m umoûnì vybrat barvu a öì ku Ë ry pro n stroje Highlighter a Marker nebo styl a öì ku pìsma pro n stroj Text. Kdyû vyberete n stroj Eraser, zobrazì se paleta, kter v m umoûnì vybrat velikost gumy. BÏhem probìhajìcì sch ze jsou n stroje Page (Str nka) (New Page, Duplicate Page, Delete Page a Clear Page) k dispozici pouze na hostitelskèm poëìtaëi. P Ìkaz Clear Page (»ist str nka) je dostupn pouze v menu Page nebo v mìstnìm menu po stisknutì pravèho tlaëìtka myöi. Panel n stroj Play Control (Ovl d nì p ehr v nì) P ehr v zmïny provedenè na str nce. ZmÏny provedenè bïhem p ehr v nì zpït nebo dop edu nejsou trvalè. Panel n stroj Play Control se zobrazì p Ìkazem Toolbar (Panel n stroj ) > Play Control v menu View (Zobrazit). 1 Skok na zaë tek Vr tì v s do stavu, v nïmû se nach zela str nka p ed prvnìmi tahy znaëkovaëem. 2 Jezdec Prohled v nì UmoûÚuje proch zet historiì zmïn na str nce. 3 P ehr v nì P ehraje vytvo enì vöech tah znaëkovaëi poëìnaje pr zdn m pl tnem. BÏhem p ehr v nì se tlaëìtko Play zmïnì na tlaëìtko Stop, kter m m ûete p ehr v nì zastavit. 4 Zatrh vacì volba All Pages UmoûÚuje p ehr v nì celè sch ze od zaë tku do konce. (Vöechny str nky) Zachyt v nì dat ze sch ze pomocì n stïnnèho displeje 1. Poklep nìm na ikonu ebeam Software na pracovnì ploöe nebo klepnutìm na Start: ebeam Software na hlavnìm panelu Windows spusùte software ebeam. Pokud pl tno neregistruje û dnè tahy znaëkovaëem, v menu Tools (N stroje) vyberte ebeam Hardware > Detect ebeam Hardware. 2. Na pl tno Wall Display norm lnï piöte nebo kreslete; pouûìvejte pouze znaëkovaëe pro maz nì nasucho, vloûenè do digit lnìch pouzder. Mazejte pouze digit lnì gumou. Pozn mka: VysÌlaË sign lu v digit lnìm pouzdru je umìstïn hned za öpiëkou znaëkovaëe. Drûte znaëkovaë za hlavnì pl öù, abyste prsty neblokovali sign l. 41

42 3. Zkontrolujte software ebeam na p ipojenèm poëìtaëi, abyste se ujistili, ûe tahy znaëkovaëi jsou zachyt v ny. 4. Kdykoliv m ûete klepnout na ikonu n hledu a na obrazovce se zobrazì najednou obsah celè sch ze. P id v nì str nek do z znamu Do sch ze nebo z znamu lze p id vat str nky nïkolika zp soby. Vyberte jeden z n sledujìcìch p Ìkaz podle toho, co hodl te provèst s aktu lnìm obsahem na pl tnï Wall Display. New Page (Nov str nka) Chcete-li uloûit obsah pr vï zobrazenèho kontaktu na obrazovce a pl nujete vymazat pl tno a zaëìt Ëistou str nku. Neû vymaûete pl tno Wall Display, tento p Ìkaz odeölete jednìm z n sledujìcìch kon : ï StisknÏte tlaëìtko New Page na zkosenè liötï. ï KlepnÏte na tlaëìtko New na panelu n stroj. ï V menu Page vyberte New Page. ï Prav m tlaëìtkem myöi klepnïte na New Page. Pozn mka: Jakmile zaënete zachyt vat tahy znaëkovaëem na novè str nce, na p edchozì str nku jiû nejde p id vat novè tahy. JakÈkoliv zmïny p edchozìch str nek se musì prov dït na poëìtaëi. Duplicate Page (Zdvojit str nku) Chcete-li uloûit pozn mky, kterè jsou pr vï na pl tnï, a pl nujete pokraëovat v psanì (bez maz nì nebo s maz nìm). Tento p Ìkaz odeölete jednìm z n sledujìcìch kon : ï KlepnÏte na tlaëìtko Duplicate na panelu n stroj. 42 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

43 UéIVATELSK PÿÕRU»KA ï V menu Page vyberte Duplicate Page. ï Prav m tlaëìtkem myöi klepnïte na Duplicate Page. Aktu lnì str nka je uloûena a vytvo Ì se nov str nka, kter je p esnou kopiì uloûenè str nky. NynÌ m ûete gumou ebeam vymazat jakoukoliv Ë st obsahu na pl tnï a pokraëovat v psanì. NovÈ tahy znaëkovaëem se zaznamen vajì spoleënï s tahy, kterè jsou jiû na pl tnï Wall Display. Clear Page (»ist str nka) Chcete-li odstranit veöker aktu lnì obsah na obrazovce bez uloûenì. Tento p Ìkaz odeölete jednìm z n sledujìcìch kon : ï V menu Page vyberte Clear Page. Delete page (Vymazat str nku) ï Prav m tlaëìtkem myöi klepnïte na Clear Page. Smaûte pl tno. NynÌ se budou na Ëistou aktu lnì str nku zaznamen vat novè tahy znaëkovaëi. Chcete-li vymazat aktu lnì str nku a zpïtnï aktivovat p edchozì str nku. Tento p Ìkaz odeölete jednìm z n sledujìcìch kon : ï KlepnÏte na tlaëìtko Delete (Vymazat) na panelu n stroj. ï V menu Page vyberte Delete Page. ï StisknÏte Ctrl+D. ï Prav m tlaëìtkem myöi klepnïte na Delete Page. Pozn mka: Pokud klepnutìm na ikonu n hledu nevyberete jinou str nku, aktivnì str nka, na kterou pìöete, se smaûe. Vymaz nì str nky je nevratnè, proto budete vyzv ni, abyste vaöe rozhodnutì potvrdili. 43

44 P id v nì obr zk na pozadì Do aktivnì str nky m ûete p idat obr zky na pozadì. Na pop edì budou vidït vöechny tahy znaëkovaëi nebo maz nì. Obr zky lze p idat t emi zp soby: NaËtenÌ obr zku V bïr obr zku z poëìtaëe nebo p es sìù: ï V menu Page (Str nka) vyberte Background Image (Obr zek pozadì). ï UjistÏte se, ûe v poli Options (Moûnosti) je zaökrtnuta volba Keep aspect ratio (Zachovat pomïr stran). To zaruëì, ûe bitmapovè obr zky budou mìt po zmïnï velikosti stejn pomïr v öky a öì ky. ï KlepnÏte na Load Image (NaËÌst obr zek). ZobrazÌ se dialogovè okno Open (Otev Ìt). Vyberte umìstïnì obr zku na disku nebo v sìti. V seznamu typ se zobrazì podporovanè typy soubor. (K dispozici jsou bitovè mapy, prezentace, dokumenty Word, tabulky Excel a ada grafick ch form t. Nap Ìklad import tabulek Excel je pops n na str. 47.) NajdÏte umìstïnì souboru, vyberte soubor a klepnïte na Open. ï V oknï n hledu v dialogovèm oknï Background Image se zobrazì bitmapov obr zek. Vyberte ho klepnutìm na OK. Obr zek se zobrazì na pozadì pr vï zobrazenè str nky. 44 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

45 UéIVATELSK PÿÕRU»KA ï Chcete-li odstranit obr zek na pozadì, vyberte Remove Imag (Odstranit obr zek) v dialogovèm oknï Background Image. ï Obr zek m ûete naëìst takè tak, ûe ho p et hnete p Ìsluön soubor z Pr zkumnìka nebo pracovnì plochy Windows do dialogovèho okna Open (Otev Ìt) nebo na pl tno v softwaru ebeam. NaËtenÌ obr zku ze schr nky NaËtenÌ obr zku, kter byl p edtìm uloûen do schr nky systèmu. ï V menu Page vyberte Background Image. ï UjistÏte se, ûe v poli Options (Moûnosti) je zaökrtnuta volba Keep aspect ratio (Zachovat pomïr stran). ï KlepnÏte na Load from Clipboard (NaËÌst ze schr nky). V oknï Preview (N hled) se zobrazì obr zek, kter byl naposled uloûen do schr nky systèmu (nap. p Ìkazem KopÌrovat). ï Vyberte ho klepnutìm na OK. Obr zek se zobrazì na pozadì. ï Chcete-li ho odstranit, vyberte Remove Image (Odstranit obr zek) v dialogovèm oknï Background Image. Pozn mka: Pokud nenì ve schr nce grafick obr zek, tlaëìtko Load from Clipboard nelze stisknout. ZachycenÌ obrazovky ZaËlenÏnÌ zachycenèho obrazu do str nky: ï V menu Page vyberte Background Image. ï UjistÏte se, ûe v poli Options je zaökrtnuta volba Keep aspect ratio. ï KlepnÏte na Capture Screen (Zachytit obrazovku). ZobrazÌ se dialogovè okno s varov nìm, ûe aplikace se minimalizuje. KlepnÏte na OK. 45

46 PouûÌv nì prezentacì PowerPoint ï ZobrazÌ se dialogovè okno Background Image, ve kterèm bude zobrazen novï zachycen obraz z p edchozìho okna. KlepnÏte na OK. ï Chcete-li obr zek odstranit, klepnïte na Remove Image v dialogovèm oknï Background Image. KlepnÏte na OK. Software ebeam umoûúuje vysìlat vaöe prezentace ve form tu Microsoft PowerPoint. ZaËlenÏnÌ prezentace PowerPoint na pozadì sch ze ebeam: ï P et hnïte soubor prezentace PowerPoint do okna aktivnì sch ze. ï ZobrazÌ se dialogovè okno Multiple Page Background (PozadÌ pro vìce str nek) s popisem velikosti prezentace PowerPoint a nïkolika volbami. 46 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

47 UéIVATELSK PÿÕRU»KA ï Volbou jednè z n sledujìcìch moûnostì rozhodnïte, jak Ë st prezentace m b t zaëlenïna jako obr zek na pozadì: - Load one image only and use it for the current page. (NaËÌst pouze jeden obr zek a pouûìt ho pro aktu lnì str nku.) NaËte se jeden obr zek, kter urëìte nastavenìm ËÌsla p ÌsluönÈho snìmku v prezentaci PowerPoint. - Load many images and use them for new pages. (NaËÌst mnoho obr zk a pouûìt je pro novè str nky.) NaËtou se snìmky ve v mi specifikovanèm rozsahu. - Use the first loaded image for the last existing page. (PouûÌt prvnì naëten obr zek pro poslednì st vajìcì str nku.) NaËte se prvnì str nka prezentace poëìnaje poslednì st vajìcì str nkou sch ze ebeam. ï KlepnutÌm na OK dokonëete v bïr. Import tabulky ve form tu Excel Na pozadì softwaru ebeam m ûete importovat urëit v bïr z tabulky ve form tu Excel. 1. V menu Page (Str nka) vyberte Background Image (Obr zek pozadì). 2. KlepnÏte na Load Image (NaËÌst obr zek). 3. V poli pro typ souboru vyberte Excel Spreadsheets (*.xls). 4. V oknï s dokumenty vyberte soubor ve form tu Excel a klepnïte na Open (Otev Ìt). 5. Otev e se dialogovè okno Excel Spreadsheet Import (Import tabulky Excel) (soubor Excel m ûete takè p et hnout na ikonu ebeam Software a otev e se jako obr zek na pozadì). 6. Zvolte, zda chcete naëìst data pouze z jednoho listu nebo z vìce list a pouûìt je pro novè str nky. Chcete-li naëìst data pouze z jednoho listu, vyberte, kter list a kterou buúku chcete pouûìt. Po klepnutì na Show Preview (Zobrazit n hled) m ûete vpravo od v bïru zobrazit n hled obr zku. Pokud zvolìte naëtenì vìce list, vyberte listy, kterè chcete pouûìt. M ûete takè zvolit, aby se prvnì naëten obr zek umìstil na poslednì str nku sch ze ebeam. Pozn mka: PoËet dk a sloupc, kterè lze importovat z listu, je omezen. Rozsah je z visl na tom, zda naëìt te data z jednoho nebo vìce list. VELIKOST EXPORTOVAN HO OBR ZKU V dialogovèm oknï Export Image Size (Velikost exportovanèho obr zku) m ûete upravit prezentace generovanè pomocì File > Save As (Soubor > Uloûit jako) a odeslanè pomocì File > Send (Soubor > Odeslat). Lze upravovat soubory v n sledujìcìch form tech: ï PDF (*.pdf) ï HTML (*.htm) ï Jednobarevn bitov mapa ï Bitov mapa s 256 barvami ï Jednobarevn EPS (*.eps) ï JPEG (*.jpg) ï GIF (*.gif) ï TIFF (*.tif) 47

48 P i zmïnï velikosti kalibrovanè plochy bìlè tabule se zmïnì velikost obr zku. Pokud byla bìl tabule p ekalibrov na a viditeln plocha se zvïtöila, obr zek se zvïtöì tak, aby odpovìdal novèmu pomïru v öky a öì ky. UjistÏte se, ûe je zaökrtnuta volba Keep aspect ratio (Zachovat pomïr stran). 1. V menu Edit ( pravy) vyberte Setup (NastavenÌ). 2. KlepnÏte na z loûku Export Image Size. 3. Zadejte öì ku a/nebo v öku obrazu tak, ûe nastavìte poûadovanou hodnotu nebo upravìte ËÌsla. 4. ZaökrtnutÌm volby Keep aspect ratio zvolìte, ûe chcete zachovat pomïr v öky a öì ky. Pozn mka: Volba Keep Aspect Ratio je implicitnï vybr na. 5. KlepnutÌm na OK uloûte zmïny. Chcete-li obnovit v chozì nastavenì, klepnïte na tlaëìtko Restore Defaults (Obnovit v chozì nastavenì). Pozn mka: Pokud je obr zek v nïkterèm smïru roztaûen, ujistïte se, zda jste zaökrtli volbu Keep Aspect Ratio. TISK M ûete tisknout na jakèkoliv tisk rnï, kter je nastavena v p ipojenèm poëìtaëi. 1. Chcete-li vytisknout aktivnì str nku na v chozì tisk rnï s aktu lnï nastaven mi moûnostmi tisku: ï Prav m tlaëìtkem myöi klepnïte na Print Page (Vytisknout str nku). ï StisknÏte tlaëìtko Print Page na zkosenè liötï. ï KlepnÏte na tlaëìtko Print na panelu n stroj. ï Vyberte Print Page v menu File (Soubor). Pokud v poëìtaëi nevyberete jinou str nku, vytiskne se aktivnì str nka. 2. ZmÏna moûnostì tisku pro budoucì tiskovè lohy ve stejnèm z znamu: ï Vyberte Page Setup (NastavenÌ str nky) v menu File. ï Vyberte moûnosti, nap Ìklad tisk z hlavì a z patì. 3. Chcete-li vytisknout jinou str nku, neû vyberete Print Page, klepnïte na ikonu jejìho n hledu. 4. Chcete-li vytisknout vöechny nebo jen vybranè str nky, vyberte Print v menu File a podle pot eby zadejte dalöì parametry. BÏhem prohlìûenì a tisku jin ch str nek software ebeam pokraëuje v zachyt v nì tah znaëkovaëem na aktu lnì str nce. 48 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

49 UéIVATELSK PÿÕRU»KA ULOéENÕ SCHŸZE 1. V menu File (Soubor) vyberte Save (Uloûit) nebo Save As (Uloûit jako). Chcete-li uloûit vöechny str nky ze sch ze do jednoho form tu ve vlastnìm form tu bìlè tabule (WBD), vyberte Save. Pokud jste soubor neuloûili jiû d Ìve, zobrazì se dialogovè okno Save As. M ûete vybrat cìlovou sloûku a uloûit vöechny str nky pod nov m n zvem. Save As vyberte v p ÌpadÏ, ûe chcete uloûit sch zi nebo str nky z urëitèho rozsahu do urëitè sloûky pod urëit m n zvem v jakèmkoliv z tïchto form t : ï Soubor ebeam (*.wbd) ï Vektorov PDF (*.pdf) ï PDF (*.pdf) ï HTML (*.htm) ï Bitov mapa s 256 barvami ï Jednobarevn bitov mapa ï Jednobarevn EPS (*.eps) ï GIF (*.gif) ï JPEG (*.jpg) ï TIFF (*.tif) 2. KlepnÏte na Save v dialogovèm oknï Save As. UKON»ENÕ SOFTWARU ebeam 1. V menu File vyberte Quit (UkonËit). P Ìkazem Close (Zav Ìt) nebo Exit (Konec) ukonëìte aktu lnì sch zi. Pokud jste od poslednìho uloûenì provedli zmïny, budete vyzv ni, abyste uloûili aktu lnì sch zi. P Ìkazem Quit se zav ou takè ostatnì otev enè sch ze. 2. Zav ete znaëkovaëe, aby nevyschly. NemusÌte odpojovat kabely. ODESL NÕ SOUBORU JAKO PÿÕLOHY K U Soubor softwaru ebeam m ûete odeslat jako p Ìlohu k u prost ednictvìm jakèhokoliv poötovnìho programu sluëitelnèho se standardem MAPI, nap Ìklad Microsoft Exchange. 1. V menu File vyberte Send (Odeslat). 2. V dialogovèm oknï Send vyberte form t souboru a rozsah str nek. 3. KlepnÏte na OK. Jak koliv form t, ve kterèm uloûìte sch zi ebeam, lze pouûìt takè jako p Ìlohu k u. Avöak HTML nenì k dispozici, protoûe v p ÌpadÏ tohoto form tu se vytv Ì sloûka (obsahujìcì mnoho str nek sch ze) a ebeam nem ûe k ovè zpr vï p iloûit sloûku. 4. Software ebeam otev e novou zpr vu ve vaöem poötovnìm programu sluëitelnèm se standardem MAPI, ve kterèm bude jako p Ìloha uveden v ö soubor. 49

50 SCHŸZE Odesl nì ovè pozv nky Chcete-li pozvat ostatnì, aby se p ipojili ke sdìlenè sch zi, poölete jim s odkazem nebo adresou URL. Abyste mohli rozesìlat pozv nky, musìte sdìlet aktu lnì sch zi. Vzd lenì ËastnÌci sch ze nemohou odesìlat pozv nky. 1. V menu Meetings (Sch ze) vyberte Share Meeting (SdÌlet sch zi). ZobrazÌ se dialogovè okno Share Meeting. 2. Zadejte n zev sch ze, vaöe jmèno, jakèkoliv pozn mky, heslo /nepovinnè) a zda chcete jako hostitelsk poëìtaë sch ze pouûìvat v ö poëìtaë nebo jin server ebeam. PokraËujte p Ìkazem Share (SdÌlet). 3. V menu Meetings vyberte Send Invitation (Odeslat pozv nku). Otev e se dialogovè okno se û dostì o v bïr jazyka, ve kterèm bude odesl na pozv nka. Vyberte p Ìsluön jazyk a klepnïte na Continue (PokraËovat). 4. V ö poötovnì program v s m ûe, ale nemusì poû dat, abyste vybrali profil, kter chcete pouûìt. 5. V oknï Odeslat vaöì ovè aplikace se zobrazì ebeam Meeting Request. 6. Do pole Komu: zadejte ovou adresu (adresy). Pozv nka obsahuje takè odkaz pro staûenì poslednì verze softwaru ebeam a odkazy, kterè umoûnì uûivateli p ipojit se ke sch zìm z InternetovÈho prohlìûeëe nebo ze softwaru ebeam. P ijetì ovè pozv nky Pozv nku na sch zi m ûete p ijmout tak, ûe klepnete na odkaz, kter je souë stì u, nebo zkopìrujete adresu URL a vloûìte ji p Ìmo do vaöeho InternetovÈho prohlìûeëe. SdÌlenÌ sch zì a p ipojov nì ke sch zìm M ûete vèst sch ze pro mìstnì publikum a sdìlet je s ËastnÌky v sìti. TakovÈ sch ze se naz vajì sdìlenè a vyûadujì server sch ze. Pro hosty sledujìcì sch ze na mìstnì sìti (nap Ìklad na firemnìm intranetu) m ûe b t serverem mìstnì poëìtaë (p ipojen k Wall Display a zkosenè liötï ebeam). Aby mohli sch ze sledovat hostè z celèho svïta mimo mìstnì sìù, server sch ze musì b t umìstïn na Internetu. Pozn mka: ebeam v souëasnè dobï provozuje takov server. 50 UéIVATELSK PÿÕRU»KA

51 UéIVATELSK PÿÕRU»KA SdÌlenÌ sch ze 1. Spusùte software ebeam. 2. V menu Meetings vyberte Share Meeting. 3. V Ë sti Server Information vyberte server, kter bude hostitelsk m poëìtaëem sch ze - mìstnì poëìtaë nebo server ebeam. 4. Do Ë sti Meeting Information zadejte n zev sch ze, vaöe jmèno a jakèkoliv pozn mky, kterè chcete p idat. N zev sch ze je n zev, kter uûivatelè uvidì, kdyû se p ipojì ke sch zi. UloûÌ se do tè doby, dokud ho nezmïnìte. M ûe mìt dèlku aû 20 znak. 5. Chcete-li, aby uûivatelè v sìti vidïli n zev sch ze, vyberte Publish meeting name (Zve ejnit n zev sch ze). Nechcete-li zve ejnit n zev sch ze, hostè budou muset zn t n zev sch ze a zadat ho do dialogovèho okna Meeting Name (N zev sch ze). 6. Pokud se vyûaduje heslo, vyberte Use Password (PouûÌt heslo) a dvakr t zadejte heslo. M ûe mìt dèlku aû 20 znak. 51

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest,

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE ES22-ES23-ES24 UPOZORNÃNÕ NejkratöÌ vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk

Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk Alfa Romeo 156 2 Radost z vlastnictvì vozidla Alfa Romeo 156 je takè v kaûdèm ohledu potïöenìm z jeho volby. ÿada Lineaccessori V m nabìzì öirokou ök lu doplúk navrûen ch k uspokojenì i tïch nejmenöìch

Více

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru

Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru Ruční kompaktní spouštěč motoru MS 116 Nov dimenze v oblasti ochrany motoru CZELS 1002 / b ezen 2002 P Ìstroje nìzkèho napïtì Úsporná bezpojistková ochrana motoru do výkonu 7,5 kw Technologie, které můžete

Více

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605

SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 SklokeramickÈ varnè desky EHL 605 OBSAH Str nka UpozornÏnÌ... 2 VybalenÌ a kontrola... 3 P ed prvnìm pouûitìm... 3 Popis spot ebiëe... 3 Obsluha sklokeramickè varnè desky... 3 Spr vnè varnè n dobì... 4

Více

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì

www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì www.alfaromeo.cz RazÌtko dealerstvì VyobrazenÌ a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaënì. V robce si vyhrazuje pr vo kdykoli a bez p edchozìho upozornïnì zavèst pravy, kterè povaûuje za uûiteënè

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212

SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 ELECTRONIC SENSOR A B C D E F G H AUTOREVERSE TDE 4224 SUŠIÈKA PRÁDLA S ODVÌTRÁVÁNÍM TD 4212 VybalenÌ: viz strana 7 125994472 N VOD K POUéITÕ V ûen z kaznìku, ProsÌme V s, abyste si pozornï p eëetli tento

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe

PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM PTP 23 N vod k obsluze a instalaci pr tokovèho oh ÌvaËe PROTHERM s.r.o., 252 19 Chrášťany 188, Praha - západ tel.: (02) 57 95 09 19; fax: (02) 57 95 09 17 UpozornÏnÌ: V robnì ËÌslo pr tokovèho

Více

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401

Vestavn elektrick varn deska. N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 Vestavn elektrick varn deska N VOD K POUéITÕ EHE 320 35689-5401 D leûitè bezpeënostnì pokyny Tyto bezpeënostnì pokyny byly vytvo eny v z jmu vaöì bezpeënosti. Je bezpodmìneënï NUTN, abyste se p ed vlastnì

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 41 69-00/4 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka

IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka IPCorder KNR-100 Instala ní p íru ka 12. srpna 2007 2 Obsah 1 Instalace 5 1.1 Obsah balení....................................... 5 1.2 Instalace pevného disku................................. 5 1.3 Zapojení

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU

RefWorks. Příručka uživatele. Pot ebujete pomoci? Prodej a podpora: Online Tutorial. Help. www.refworks.com PŘIHLÁŠENÍ DO SYSTÉMU RefWorks Pot ebujete pomoci? Online Tutorial Příručka uživatele Online pr vodce objasúuje vöechny funkce RefWorks formou kr tk ch prezentacì. Volbu Tutorial naleznete v rolovacìm menu Help. PŘIHLÁŠENÍ

Více

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7

SANTO. Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou. N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 818 38 75-00/7 SANTO Elektronick chladniëka kombinovan s mrazniëkou N vod k pouûitì PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, d Ìve, neû uvedete svoji novou chladniëku do provozu, proëtïte si laskavï

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

odst Ìk v nì mate skèho mlèka

odst Ìk v nì mate skèho mlèka Technika echnika odst Ìk v nì mate skèho mlèka M -li matka vìce mlèka, neû staëì dìtï vypìt, a tvorba s pot ebou dìtïte jeötï nejsou v rovnov ze, je nutnè p ebytky mlèka odst Ìk vat. TakÈ v p ÌpadÏ, ûe

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací

Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací 1 PRACOVNÕ KNIHA Ë. 1/96 Doporučené zásady pro vypracování diplomových prací RNDr. Jiří Dvořák, CSc. Mgr. Dan Smítal 2 O B S A H 1. vod.................................................................

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD

PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí. Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové. VYäEHRAD PhDr. SIMONA SEDL KOV, Ph.D. Záda, která cvičí, nebolí Cvičíme podle Ludmily Mojžíšové VYäEHRAD PhDr. Simona Sedl kov, Ph.D., 2008 Preface MUDr. Jan HnÌzdil, 2008 Photographs Richard äemìk, 2008 Illustrations

Více

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002

Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 Postup při instalaci aplikace Kalkulačka Home Credit Spotřebitelské ú věry 2002 V ná sledujícím dokumentu jsme pro Vás připravili poměrně podrobný postup při instalaci software na Váš počítač. Postup je

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMS 150. Z vïsn z sobnìk TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsn z sobnìk TUV BMS 150 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24 FF / 3.24 FF BS BMS 150 City N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 05/00-94858289 - 8953-4102 OBSAH 1. DŸLEéIT DOPORU»ENÕ...

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP

Adobe noviny. V ûenì p telè, p ich zìme. »erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2. Adobe InDesign 1.0 ñ konkurence v DTP Adobe noviny»erven 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 2 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, p ich zìme k v m s dalöìm ËÌslem Adobe novin

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti

ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST. Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti ZMÃNA Ë. 2 ÚPO PELECHY TEXTOVÁ A GRAFICKÁ»ÁST Ing. arch. Ladislav Bareö PAFF - architekti KVÃTEN 2011 POÿIZOVATEL: MÏstsk ú ad Domaûlice adresa: MÏstsk ú ad Domaûlice Odbor v stavby a územního plánování

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY

BMF 50 a BMF 80. Z vïsnè z sobnìky TUV. pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS. N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï »ESKY »ESKY Z vïsnè z sobnìky TUV BMF 50 a BMF 80 pro z vïsnè kotle CITY 1.24 / 3.24 BS a 1.24FF / 3.24FF BS BMF CITY N vod k mont ûi, uvedenì do provozu a drûbï 02/01-94858095 - 8953-4050C OBSAH 1. DŸLEéIT

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Uživatelská příručka k webové kameře HP

Uživatelská příručka k webové kameře HP Uživatelská příručka k webové kameře HP v4.3.cs Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Jediné

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

a instalace programu COMSOL Multiphysics

a instalace programu COMSOL Multiphysics a instalace programu COMSOL Multiphysics ndividu ln licence (CPU, NSL a zkušebn verze) instalace Po úspěšném vytvořen Access Accountu (Uživatelského účtu), n vod naleznete na odkazu n že: www.humusoft.cz/link/comsol-access

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD

Řada X. Uživatelská příručka. Monitor LCD Řada X Uživatelská příručka Monitor LCD Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu

Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění. k veřejné zakázce malého rozsahu stránka (6) Příloha č. 5 - Specifikace předmětu plnění k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka počítačové a didaktické techniky pro Základní školu Benešov, Dukelská 88 Nejedná se o zadávací řízení dle

Více

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk

Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk Závodná 76, 821 06 Bratislava Tel./fax: 02/40 25 22 11, 02/40 25 22 55 www.tittl.sk NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU JEDNOTEK THERMO KING S VLASTNÍM POHONEM PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY ŘADY SL-100e, SL-200e, SL-

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

P echod ze systèmu CadSoft Eagle

P echod ze systèmu CadSoft Eagle P echod ze systèmu CadSoft Eagle 5. prosinec 2010 Obsah 1. vod...1 2. Postup...1 2.1. Export dat z programu Eagle...1 2.2. Vytvo enì projektu v Altium Designeru...4 2.3. DokonËenÌ projektu v Altium Designeru...7

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Návod k obsluze. jabra.com/evolve80 Návod k obsluze jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Všechna práva vyhrazena. Jabra je zapsaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní zde uvedené ochranné známky

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31

EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31 EasyMP Monitor Návod na použití Ver.4.31 Značky používané v tomto návodu V následující tabulce jsou uvedeny symboly použité v tomto návodu, společně s popisem jejich významu. Upozornění s Označuje postup,

Více

Nabídka na firemní akce

Nabídka na firemní akce Nabídka na firemní akce S K Y D I V E A R E N A P R A H A Konference Teambuildingové aktivity Firemní večírky Ostatní firemní akce Dárek pro obchodní partnery a klienty Rozšíření benefitního programu pro

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě

Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě KAPITOLA 4 Vyplňujeme formuláře a nakupujeme v internetovém obchodě Spousta internetových stránek využívá formuláře, a už pro přihlášení na váš účet, na odeslání příspěvku do diskusního fóra, nebo na zadání

Více