DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU"

Transkript

1 DOPLNÃK K INSTALA»NÕMU A PROGRAMOVACÕMU MANU LU Pouze pro modely: S A-39 -A S P-39 -A S A-39 -B S P-39 -B S A-38 -A S P-38 -A S A-38 -B S P-38 -B Výrobce: NIVELCO Process Control Co.Ltd. H-1043 Budapest, Dugonics u.11. Tel.: Fax: NIVELCO BOHEMIA s.r.o Brno - Slatina, Drážní 7 Tel.: Fax:

2 Jednotka EchoTREK, kterou nynì dost v te, je charakteristick öirokou mï ÌcÌ schopnostì p i snìûen ch n rocìch na programov nì. Technick data t kajìcì se instalaënìch prvk jsou identick pro jednotky s pln m programovacìm vybavenìm jako pro ty kterè nynì dost v te. Tyto daje najdete v p ÌsluönÈ kapitole v z kladnìm manu lu pro instalaci a programov nì. Programov nì tèto jednotky se omezuje na moûnosti danè programov nì magnetem (magnetick m öroubov kem) a menu QUICKSET. DalöÌ nastavov nì v stupnìho proudu vë. plnèho dostupu parametr nenì p ÌstupnÈ. ProgramovatelnÈ funkce: - NastavenÌ evropsk ch nebo "US" technick ch jednotek - Maxim lnì mï ÌcÌ dosah (jen p i pouûitì program toru SAP-100) - NastavenÌ 4 ma "0" - NastavenÌ 20 ma (plnèho rozsahu) - Indikace poruchy v stupnìm proudem - TlumenÌ (Ëasov konstanta) - NastavenÌ spìn nì rozdìl hladin (relè) Programov nì m ûe b t provedeno: - - PouûitÌm magnetickèho öroubov ku (viz kap. 1.) - - PouûitÌm program toru SAP-100 v mûdu "Quickset" (viz kap. 2.) DoplÚujÌcÌ informace, kterè jsou dostupnè pomocì program toru SAP-100: - Parametry P70 aû P75 pomocnè p i instalaci (viz kap. 5.8, "InformaËnÌ parametry") - Zobrazit snìm nì teploty (viz kap.4.2, "IndikaËnÌ pole") - Zobrazit vzd lenost hladiny (viz kap.4.2, "IndikaËnÌ pole") - Zobrazit hodnotu v st.proudu (viz kap.4.2, "IndikaËnÌ pole") - Zobrazit kûd poruchy (viz kap.4.2, "IndikaËnÌ pole") Zadat p Ìstupov kûd DalöÌ parametry, nebo jejich hodnoty nejsou dostupnè, nebo mïnitelnè.

3 Programov nì pomocì magnetu (speci lnì pom ckou magnetick m öroubov kem) D le je moûnè nastavit soubor: - 4 ma hodnota analogovèho v stupu (je doporuëena cìlov hodnota pro vzd lenost odpovìdajìcì 4 ma) - 20 ma hodnota analogovèho v stupu (je doporuëena cìlov hodnota pro vzd lenost odpovìdajìcì 20 ma) - Indikace chyby v stupnìho proudu (3.6 ma, 22 ma - mimo nastavenè p smo) - TlumenÌ (6 sec, 10 sec, 30 sec) - V maz öpatnèho nastavenì Pozn mka:proudov v stup se pouûìv v inverznìm mûdu:4 ma= 100% (pln ), 20 ma= 0% (pr zdn ) Programov nì je moûnè pouze pokud svìtì "ECHO" LED! LED "ECHO"svÌtÌ pokud se vracì zpracovatelnè echo odraûenè od hladiny. NastavenÌ "4 ma" (0%, pr zdn n drû) P i docìlenì vzd lenosti odpovìdajìcì 4 ma mezi EchoTREK a odrazovou plochou, svìtì "ECHO" LED. 1) P iloûit magnet k symbolu ìaî =ProgramovacÌ mûd 2) Ponechat magnet na mìstï =NastavenÌ 4 ma 3) Sejmout magnet poku û dn LED nesvìtì K nastavenì pouûìt hladinu v n drûi nebo zeô NastavenÌ "20 ma" (100%, pln n drû) P i docìlenì vzd lenosti odpovìdajìcì 20 ma mezi EchoTREK a odrazovou plochou, svìtì "ECHO" LED. = LED svìtì, = LED nesvìtì 1) P iloûit magnet k symbolu ìbî =ProgramovacÌ mûd 2) Ponechat magnet na mìstï =NastavenÌ 20 ma 3) Sejmout magnet pokud nesvìtì û dn LED K nastavenì pouûìt hladinu v n drûi nebo zeô 3

4 NastavenÌ "Indikace chyby" (indikace na proudovèm v stupu) 1) P iloûit magnet k symbolu ìaî =ProgramovacÌ mûd 2) OpakovanÏ p ikl dat magnet k symbolu ìbî pro nastavenì poûadovanè indikace chyby 3) P iloûit magnet k symbolu ìaî NastavenÌ ì»asovè filtraceî =Drûet poslednì hodnotu =3,6 ma =22 ma = LED svìtì, = LED blik, = LED nesvìtì, 1) P iloûit magnet k symbolu ìbî =ProgramovacÌ mûd 2) OpakovanÏ p ikl dat magnet k symbolu ìaî pro nastavenì poûadovanè indikace chyby 3) P iloûit magnet k symbolu ìbî V maz (p ednastavenì v robcem) =6 s =10 s =30 s = LED svìtì, = LED blik, = LED nesvìtì, 1) P iloûit magnet k symbolu ìaî nebo ìbî =ProgramovacÌ mûd 2) OpakovanÏ p ikl dat magnet k symbolu ìaî nebo ìbî 3) P iloûit magnet k symbolu ìbî =V maz parametr 4 = LED svìtì, = LED blik, = LED nesvìtì,

5 NastavenÌ "SpÌnacÌho bodu relè" (relè sepne) P i docìlenì vzd lenosti odpovìdajìcì spìnacìmu bodu mezi EchoTREK a odrazovou plochou, svìtì "ECHO" LED. 1) UmÌstit magnet k symbolu ìaî =ProgramovacÌ mûd 2) UmÌstit magnet k symbolu ìbî 3) P idûet magnet u symbolu ìbî 4) UmÌstit magnet k symbolu ìaî 5) Sejmout magnet poku û dn LED nesvìtì NastavenÌ "RozpÌnacÌho bodu relè" (relè rozepne) P i docìlenì vzd lenosti odpovìdajìcì rozpìnacìmu bodu mezi EchoTREK a odrazovou plochou, svìtì "ECHO" LED. 1) UmÌstit magnet k symbolu ìaî =ProgramovacÌ mûd 2) UmÌstit magnet k symbolu ìbî 3) P idûet magnet u symbolu ìbî 4) UmÌstit magnet k symbolu ìbî 5) Sejmout magnet poku û dn LED nesvìtì ProsÌm vemte na vïdomì, ûe p i programov nì magnetem musì b t spìnacì diference vïtöì neû 20 mm. Chybov hl öenì = 3 bliknutì = p Ìstup zamìtnut (p Ìstupov kûd aktivov n) = 4 bliknutì = EchoTREK nenì v mï ÌcÌm mûdu LEV K nastavenì pouûìt hladinu v n drûi nebo zeô K nastavenì pouûìt hladinu v n drûi nebo zeô OdstranÏnÌ 1) Programov nì = neust lè blik nì = nenì Echo NajÌt kvalitnì echo 2) Programov nì 3) Programov nì 4) Programov nì relè = st ÌdavÈ blik nì = spìnacì hystereze je mal Pouze se SAP 100 viz. parametr P99 Pouze se SAP 100 viz. parametr P01 SpÌnacÌ diferenci zvyöte nad 20 mm = LED svìtì, = LED blik, = LED nesvìtì, 5

6 RychlÈ nastavenì DoporuËuje se jako jednoduch a rychl cesta pro spuötïnì EchoTREK. K rychlèmu nastavenì programu pom h 6ti mìstn displej zobrazujìcì 6 z kladnìch parametr p Ìstroje. Pokyny pro programov nì jsou vûdy zobrazov ny pod öroubovacìm vìëkem na ËelnÌm panelu EchoTREK. Hodnota v stupnìho proudu urëujìcìho hladinu je zobrazena na displeji a na seëkovèm diagramu (bargrafu). Jeho zmïnu je moûnè provèst pouze v mûdu programov nì v parametru (7.3.3). TlaËÌtka ENTER + DOLNÕ (tisknout 3 vte iny) HORNÕ, DOLNÕ, DALäÕ ENTER DALäÕ + HORNÕ DALäÕ + DOLNÕ Vstup nebo v stup z rychlèho nastavenì V bïr kûdu pro zobrazenì nebo zad nì hodnoty Posun na dalöì zobrazenì V stup z rychlèho nastavenì aniû by doölo ke zmïn m N vrat k p vodnìm hodnot m zadan m v robcem 6

7 ZobrazenÌ Poûadovan nastavenì AP - AplikaËnÌ parametr xx=îeuî (evropskè) metrickè nebo ìusî technickè jednotky. yy=îliî pro kapaliny nebo ìsoî pro mï enì hladiny pr ök, tlaëìtky: NAHORU / DOLŸ (p Ìstroj s m nerozliöì). V ROBCEM PÿEDNASTAVENO: EU Maxim lnì mï ÌcÌ rozsah - Vzd lenost mezi z iëem vysìlaëe a dnem n drûe / sila. RuËnÏ: Zad nì odpovìdajìcì hodnoty tlaëìtky: NAHORU / DOLŸ / DALäÕ Automaticky: SouËasn m stiskem tlaëìtek NAHORU + DOLŸ p i zcela pr znèm z sobnìku nebo nastavenìm p ÌsluönÈ vzd lenosti o zeô (musì svìtit ECHO LED). V ROBCEM PÿEDNASTAVENO: Maxim lnì mï ÌcÌ rozsah (m), viz tabulka technick ch parametr. ì4 maî - 4 ma, hodnota urëen pro v stupnì proud. RuËnÏ: Zad nì odpovìdajìcì hodnoty tlaëìtky: NAHORU / DOLŸ / DALäÕ Automaticky: SouËasn m stiskem tlaëìtek NAHORU + DOLŸ p i zcela pr znèm z sobnìku nebo nastavenìm p ÌsluönÈ vzd lenosti o zeô (musì svìtit ECHO LED). V ROBCEM PÿEDNASTAVENO: 0m (0%, pr zdn n drû). ì20 maî - 20 ma, hodnota urëen pro v stupnì proud. RuËnÏ: Zad nì odpovìdajìcì hodnoty tlaëìtky: NAHORU / DOLŸ / DALäÕ Automaticky: SouËasn m stiskem tlaëìtek NAHORU + DOLŸ p i zcela pr znèm z sobnìku nebo nastavenìm p ÌsluönÈ vzd lenosti o zeô (musì svìtit ECHO LED). V ROBCEM PÿEDNASTAVENO: Max. mï ÌcÌ rozsah (m), (100%, pln n drû). Indikace chyby v stupnìm proudem - DrûenÌ poslednì hodnoty, 3,6 ma nebo 22 ma RuËnÏ: Zad nì odpovìdajìcì hodnoty tlaëìtky: NAHORU / DOLŸ V ROBCEM PÿEDNASTAVENO: DrûenÌ poslednì hodnoty»asov konstanta - volba Ëasu po kterè dojde k vyhodnocenì aktu lnìch dat na v stupy. RuËnÏ: Zad nì odpovìdajìcì hodnoty tlaëìtky: NAHORU / DOLŸ V ROBCEM PÿEDNASTAVENO: 6 s Pozn mka:v stupnì proud je v inverznìm mûdu:4 ma= 100% (pln ), 20 ma= 0% (pr zdn ). 7

8 ZobrazenÌ Poûadovan nastavenì DiferenËnÌ spìn nì hladiny: RelÈ sepne DEFAULT: RelÈ vûdy rozepne p i ztr tï echa DiferenËnÌ spìn nì hladiny: RelÈ rozepne DEFAULT: RelÈ vûdy rozepne p i ztr tï echa Pozn mka:v stupnì proud je v inverznìm mûdu:4 ma= 100% (pln ), 20 ma= 0% (pr zdn ). 8