F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ"

Transkript

1 O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A F A K U L T A F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ D O C. P H D R. D A R J A J A R O Š O V Á, P H. D. OSTRAVA 2006

2 Po prostudování textu budete znát: - základní filosofické pojmy ošetřovatelství - metaparadigmatické koncepce ošetřovatelství - základní součásti a hlavní jednotky ošetřovatelských modelů - druhy a rozsah vědeckých teorií s aplikací v ošetřovatelství Budete schopni: - vysvětlit vztah filosofie- metaparadigma - koncepční model - teorie - kategorizovat základní ošetřovatelské teorie a modely - aplikovat vybrané ošetřovatelské teorie a modely v ošetřovatelské praxi Obsah 1. Teorie a koncepce ošetřovatelství 2. Environmentální model - Florence Nightingale 3. Komplementárně-suplementární model - Virginia Henderson 4. Model sebepéče - Dorothea E. Orem Význam grafických symbolů průvodce studiem shrnutí literatura pojmy k zapamatování kontrolní otázky

3 1. TEORIE A KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Cíl charakterizovat koncepční modely a popsat způsoby jejich vzniku vysvětlit pojem metaparadigma obecně a specificky v ošetřovatelství specifikovat vztahy mezi metaparadigmou ošetřovatelství, koncepčními modely a teoriemi analyzovat jednotlivé kategorie koncepčních modelů objasnit vznik a typy ošetřovatelských teorií Osnova metaparadigma ošetřovatelství koncepční modely ošetřovatelství součástí ošetřovatelských modelů ošetřovatelské teorie kategorie ošetřovatelských modelů a teorií Klíčová slova filosofie, metaparadigma, jedinec, prostředí, zdraví, ošetřovatelská činnost, asumpce, pojmy, tvrzení, ošetřovatelské teorie Čas k prostudování 60 min. Ošetřovatelství je profesí, která se neustále rozvíjí. Jeho vývoj byl až do počátku minulého století postaven zpravidla na intuici, tradici a na zkušenostech získaných praktickou činností. Masivní rozvoj teorie ošetřovatelství nastal v 50. letech dvacátého století, a to zejména v USA. V dnešní době má ošetřovatelství svůj vlastní jedinečný soubor vědomostí potřebný pro ošetřovatelskou vědu. Tato vědomostní báze je postavena na specifických ošetřovatelských koncepcích a teoriích a je ovlivňována různými filozofickými směry. Každý obor, jeho pojmy, etické zásady, teoretické modely vycházejí z určité filozofie a příslušného světového názoru. Filozofie je nauka o nejobecnějších zákonitostech vývoje bytí člověka, přírody, společnosti. Ošetřovatelská filozofie zahrnuje ontologii (povaha ošetřovatelství), epistemologii (povaha ošetřovatelských poznatků) a etiku (povaha ošetřovatelského chování). Pohledy, názory a koncepce jednotlivých teoretiků ošetřovatelství se liší podle filozofických směrů, ze kterých

4 čerpají. METAPARADIGMA OŠETŘOVATELSTVÍ Každý obor se zabývá svým jedinečným způsobem jistými vyčleněnými jevy. Metaparadigma je nejširší, nejglobálnější pohled určité disciplíny na zkoumání určitého problému, jevu charakterizuje disciplínu, čím se zabývá, co řeší (předmět disciplíny). Jednotlivé vědní obory se pak od sebe liší podle toho, na které problémy a pojmy se zaměřují. Většina oborů má jediné metaparadigma a více koncepčních modelů. Metaparadigma ošetřovatelství se vyvíjí od doby Florence Nightingalové, která se poprvé v historii zabývala teorii v ošetřovatelství ( teorie popisuje a vysvětluje, co je a co není ošetřovatelství ) a neformálně popsala ve svých publikacích čtyři ústřední pojmy ošetřovatelství (člověk, okolí, zdraví, ošetřovatelství). K explicitní definici metaparadigmatu ošetřovatelství však došlo až ve druhé polovině minulého století. Obr.1. Metaparadigma ošetřovatelství (Musilová, M. a kol. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva, 1993) Metaparadigma (globální pohled, předmět) ošetřovatelství představují čtyři specifické jevy, které jsou definované pojmy [8, 11, 13, 14]: 1. člověk/jedinec příjemce ošetřovatelské péče; zahrnuje jedince, rodiny, komunity a další skupiny 2. prostředí/okolí týká se blízkých osob příjemce a fyzického prostředí včetně ošetřovatelských situací 3. zdraví rozpětí od příjemcova stavu dobré pohody až po nemoc 4. ošetřovatelská činnost aktivity sester prováděné v zájmu příjemce a ve spolupráci s ním

5 Tyto čtyři ústřední pojmy metaparadigmatu ošetřovatelství jsou definovány ve všech významných ošetřovatelských modelech a teoriích. Jejich přesná formulace se u různých autorů liší podle filozofie a asumpcí, ze kterých jejich model nebo teorie vychází. KONCEPČNÍ MODELY OŠETŘOVATELSTVÍ Koncepční modely (koncepční rámec, koncepční systém, paradigma) jsou pohledy, názory a poznatky o jevech světa. Zaměřují pozornost na vybrané jevy, mají vliv na naše vnímání reality. Týkají se globálních názorů na jedince, skupiny, situace a události, které souvisejí s oborem. Vznikají cestou indukce (zobecnění pozorovaných jevů) nebo dedukce (vyvozováním z existujících poznatků) nebo jsou přebírány z jiných vědních oborů. Koncepční model je tvořen pojmy (duševní představy a pojmenování jevů) a výpověďmi (tvrzení vysvětlující vztahy mezi pojmy). Pojmy a výpovědi koncepčního modelu jsou obecné a abstraktní - nelze je přímo empiricky pozorovat v reálném světě ani omezit na konkrétní situaci, jedince, skupinu. V každém koncepčním modelu jsou pojmy a tvrzení vyjádřeny odlišně. Stejný pojem může mít v každém modelu různý význam (např. stres v modelu Kingové nebo Neumanové) nebo naopak jev stejného významu může být definován různými pojmy (např. zdraví nebo stav pohody). Koncepční modely ošetřovatelství jsou souborem obecných pojmů a výpovědí, které vytvářejí hlediska hlavních pojmů metaparadigmatu - člověk, zdraví a stav dobré pohody, prostředí a ošetřovatelství. [8, 11, 14] Odrážejí také filozofické hodnoty a přesvědčení pro přiblížení praxe a výzkumu. Mají systematickou strukturu a logické zdůvodnění činností, vytyčují směr hledání, ukazují řešení praktických problémů. Koncepční modely se používají jako obecné návody pro exaktní formování poznatků ošetřovatelství, pro plánování a realizaci výzkumných projektů, klinické ošetřovatelské praxe, výchovných programů a řídících systémů. Poskytují rámec pro činnost sestry, formují obsah studia. [8, 11, 14] Součástí ošetřovatelských modelů I. Asumpce Asumpce jsou předpoklady, které jsou teoretickým podkladem koncepce ošetřovatelství. Odvozují se od vědecké teorie a praxe, jsou ověřitelné v praxi. Liší se u jednotlivých modelů (např. asumpce člověka u Hendersonové, Oremové, Royové, Parseové). II. Hodnotový systém

6 Hodnotový systém je tvořen základními myšlenkami oboru, které jsou totožné nebo podobné ve všech modelech ošetřovatelství (např. jedinečná úloha sestry; směřování ošetřovatelství na potřeby zdravých osob, rodin, komunit; interpersonální vztah sestra-pacient; respektování lidské bytosti; celostné chápání člověka). III. Hlavní jednotky Na základě asumpcí a hodnot oboru bylo zformováno sedm hlavních jednotek ošetřovatelských modelů. 1. Cíl ošetřovatelství Cílem je to, co se snaží ošetřovatelství dosáhnout. Specifické ošetřovatelské cíle se liší v jednotlivých modelech v závislosti na jejich asumpcích o lidech. 2. Klient/pacient Definuje příjemce ošetřovatelské péče (jedinec, skupina, komunita). Jednotlivé modely se liší ve svém pojetí příjemce. 3. Role sestry Určuje, co je úkolem sestry, co vykonává. Role sestry musí být potřebná a akceptovaná společností. 4. Zdroj potíží Zdroj potíží je v pacientovi, ne u sestry. Příčina pacientových problémů je explicitně vyjádřena v ošetřovatelském plánu v rámci ošetřovatelské diagnózy. 5. Ohnisko zásahu Určuje zaměření ošetřovatelských intervencí. Zpravidla je to neschopnost klienta vykonávat činnosti, které jsou podle jednotlivým modelů stěžejní. 6. Způsoby intervence Specifické způsoby, prostřednictvím kterých sestra poskytuje ošetřovatelskou péči. 7. Důsledky Obsahují očekávané výsledky ošetřovatelských činností zlepšení zdravotního stavu příjemce. Koncepční modely jsou konkrétnější než metaparadigma oboru a abstraktnější než teorie. OŠETŘOVATELSKÉ TEORIE Teorie je prohlášení, které objasňuje nebo charakterizuje určitý jev. Hlavním cílem teorie je vytváření nových a ověřování starých poznatků. Teorie jsou založeny na předpokladech (asumpcích, premisích) a jsou

7 tvořeny definicemi, pojmy a výpověďmi. Ty jsou však konkrétnější a specifičtější než pojmy a výpovědi koncepčních modelů. Pojmy a výpovědi jsou úzce vázány na konkrétní jedince, skupiny, situace nebo události (např. tlak kyslíku, úzkost, chování pacienta). Specifickým typem výpovědi je hypotéza, která konstatuje domněnku o empiricky testovatelných pojmech (nejčastěji to bývá hypotéza o výsledku, kterého se dosáhne měřením pojmů). Rozsah teorií [14] metateorie je nejglobálnějším hlediskem vědního oboru, velmi abstraktní, empiricky netestovatelná, pracuje se stěžejními pojmy vědního oboru (člověk, prostředí, zdraví, ošetřovatelství), je to teorie o vývoji teorie velké teorie skládají se z obecného abstraktního koncepčního rámce, který definuje široká hlediska pro ošetřovatelskou praxi, vysvětlují klíčové pojmy a principy vědní disciplíny, často nemají operačně definované pojmy, nejsou zcela přístupné empirickému testování, z hlediska rozsahu bývají někdy považované za koncepční modely (Neuman, Leininger, Rogers) střední teorie - mají užší záběr, zahrnují omezený počet pojmů a omezený aspekt skutečného světa, lze je přímo empiricky testovat, v ošetřovatelství jsou nejvíce používané (Orlando) dílčí (praktické, mikro, preskriptivní) teorie - mají nejomezenější obsah i použití, zahrnují konstatování izolovaných pozorování, která se zabývají úzkým rozsahem jevů, mají však svou heuristickou hodnotu a mohou se z nich výzkumem vyvinout teorie střední (např. kazuistiky, diplomové práce), poskytují rámec pro ošetřovatelské intervence, často vznikají dedukcí ze středních teorií Typy teorií [2, 8, 13, 14] popisné - popisují charakteristické rysy jedinců, skupin, situací, událostí zobecněním jednotlivých pozorování vysvětlující - specifikují vztahy mezi vlastnostmi jedinců, skupin, situací, událostí predikční - předpovídají vzájemné vztahy mezi jevy a okolnosti, během kterých se jevy objeví Ošetřovatelská teorie je relativně specifický a konkrétní soubor pojmů a výpovědí, které vysvětlují nebo charakterizují jevy, jež jsou předmětem ošetřovatelství. Jejím hlavním cílem je vytváření nových poznatků v určité oblasti ošetřovatelství. Obr.2. Vztah teorie - koncepční model - metaparadigma (Fawcett, J., 1995)

8 Ošetřovatelské teorie se liší od ošetřovatelských modelů: úrovni abstrakce - teorie je konkrétnější, specifičtější, je přímo aplikovatelná v praxi; koncepční model nemá operační definice, je rozsáhlejší, obecnější účelem teorie popisuje, vysvětluje, předvídá jevy specifické pro ošetřovatelství; koncepční model vyčleňuje vědomostní bázi pro obor (odlišuje specifika ošetřovatelství od jiných disciplín) Kategorie ošetřovatelských modelů a teorií Koncepční modely v ošetřovatelství jsou klasifikovány podle filozofie a světového názoru, ze kterých vychází: Humanistické modely ošetřovatelství chápou jako humanitní vědu a umění (potřeby člověka) Florence Nightingale Environmentální model Virginia Henderson Komplementárně-suplementární model Dorothea E. Orem Model sebepéče Madeleine Leininger Teorie kulturně rozdílné a shodné péče Rosemarie Rizzo Parse Teorie jak se stát člověkem N. Roper, W. Logan, A. Tierney Model životních aktivit Interakční modely - zdůrazňují sociální vztahy mezi lidmi (percepce, komunikace, role) Hildegard E. Peplau Ida J. Orlando Vývojový model Teorie ošetřovatelského procesu

9 Systémové modely zdůrazňují funkce systému (systém, prostředí, organizace, vzájemná závislost, integrace) Dorothy E. Johnson Calista Roy Imogene M. King Betty Neuman Behaviorální systémový model Adaptační model Model otevřených systémů Systémový model Modely energetického pole využívají koncepci energie (energetické pole, výměna energie) Martha E. Rogers Model jednotného energetického pole Vývojové modely zdůrazňují procesy růstu, vývoje a zrání (změna) Modely potřeb hodnotí pacienta a funkce sester z hlediska hierarchie potřeb Modely výsledků kladou důraz na výsledky ošetřovatelské péče Modely zákroků zdůrazňují sesterské odborné činnosti, považují pacienta za pasivní předmět ošetřovatelské péče Model náhrady poskytují náhrady za schopnosti, které pacientovi chybí Modely zachování zachovávají příznivé aspekty pacienta ohroženého nemocí nebo problémy Modely podpory - pomáhají pacientovi při poškození zdraví a podporují jeho vyrovnání se se situací Modely zlepšení zaměřují se na zlepšení kvality pacientova života po poškození zdraví Shrnutí Každá vědní disciplína má svoji filozofii zahrnující ontologii, epistemiologii a etiku. Ošetřovatelství jako vědní obor má svou paradigmu definovanou čtyřmi pojmy člověk, prostředí, zdraví, ošetřovatelství. Koncepční modely jsou tvořeny pojmy a výpověďmi a dávají jasný směr pro praxi, vzdělávání a výzkum. Teorie jsou konkrétnější než koncepční modely a vytváří vědomostní bázi dané oblasti. Podle rozsahu jsou teorie rozděleny na metateorie, velké, střední a dílčí teorie. Ošetřovatelské modely se skládají ze tří základních částí: asumpce, hodnotový systém a hlavní jednotky. Jednotlivé teoretičky ošetřovatelství vyvinuly své vlastní ošetřovatelské teorie nebo modely. Modely jsou klasifikovány podle teorií a světových názorů, ze kterých vychází do kategorií (modely humanistické, interakční, systémové, energetického pole, vývojové, potřeb, výsledků, zákroků, náhrady, zachování, podpory, zlepšení.

10 Cvičení 1. Vymezte vzájemné vztahy mezi čtyřmi základními metaparadigmatickými koncepcemi ošetřovatelství. 2. Aplikujte obecné součásti ošetřovatelských modelů na vybrané ošetřovatelské teorii nebo modelu podle konkrétní autorky. 3. Pokuste se přiřadit k obecnému členění teorií (metateorie, velké, střední, dílčí teorie) konkrétní ošetřovatelské teorie nebo modely podle vybraných autorek.

11 2. ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL FLORENCE NIGHTINGALE Osnova vymezení ošetřovatelství vztah prostředí a ošetřovatelství fyzické prostředí psychologické prostředí sociální prostředí základní pojmy modelu Klíčová slova ošetřovatelství, prostředí, aktivní pacient, komunikace, kondice pacienta Čas k prostudování 40 min. Nightingalová nikdy nevytvořila a ani nezamýšlela vytvořit model nebo teorii. Její vize ošetřovatelství je však nadčasová a má význam i pro dnešní praxi. Ve své době řešila na první pohled jednoduchý problém: co je ošetřovatelství a co není. [6] Důsledek její teoretické práce je hluboký a ovlivňuje mnoho úrovní ošetřovatelské praxe. Domnívala se, že ošetřovatelství je o manipulaci s prostředím, o výživě a o zachování energie pacienta. Určila rovněž, co ošetřovatelství není: ošetřovatelství není vymezováno ani formulováno lékařským rozhodnutím [6]. Definovala a oddělila ošetřovatelské znalosti od lékařských a vymezila sestru jako odborníka ne zcela závislého na lékaři. Chtěla sestru samostatnou, vzdělanou a tvořivou. Předvídala velké možností rozvoje ošetřovatelství jako vědy včetně publikací a výzkumu v oboru. Je proto právem pokládána za zakladatelku ošetřovatelství jako samostatného oboru. Nejdůležitější praktická příprava je ta, která učí sestry co pozorovat - jak pozorovat které příznaky ukazují na zlepšení které na zhoršení které jsou důležité které nejsou jaké jsou známky zanedbání a jakého druhu je zanedbání Pokud se tomuto nenaučíš, pak by sis měla uvědomit, že nejsi předurčena k sesterskému povolání, ať jsi sebelaskavější a sebedychtivější, a měla bys se této kariéry vzdát. [in 10]

12 Na základě vlastních zkušeností vytvořila ideu ošetřovatelství, založenou na vztahu člověka, jeho zdraví a prostředí. Základním pojmem objevujícím se nejčastěji v jejích písemnostech je prostředí. Preferovala sice spíše fyzické prostředí než psychické a sociální, specificky je však nerozlišovala a všechny potřeby pacienta viděla v těsných souvislostech. Výsledkem jejího ošetřovatelství je aktivní asistující pacient. Pokud není schopen své potřeby plnit, musí pomoci ošetřovatelství. V jejím podání se jednalo především o zajištění dýchání, čistého vzduchu, vody, čistoty, tepla. Zdraví je naopak narušeno těmito prvky prostředí: nečistota, vlhkost, chlad, zápach, tma. Čistota fyzického prostředí má přímý vztah k prevenci onemocnění a k úmrtnost v sociálním prostředí komunity. Ošetřovatelství patří mezi neléčebnou činnost, která nabízí pacientovi co nejlepší podmínky pro přirozené jednání a chování. Tyto podmínky vylepšují prostředí, a to vede k podpoře zdraví. Medicína (např. chirurgie) slouží k nápravě nemocné části těla, zatímco ošetřovatelství pomáhá pacientovi dosáhnout optimální zdravotní stav. Vzájemný vztah koncepce zdravého prostředí (dýchání, teplo, zápach, hluk a světlo) a praktického ošetřovatelství poskytuje základní teorii ošetřovatelské praxe. Primární je dýchání především čerstvého vzduchu, sekundární je světlo - sluneční světlo. Teplo, hluk a zápach jsou oblasti pro zajištění pozitivního okolí. Při použití této koncepce se musí na pacienta pohlížet v jednotlivých souvislostech. Fyzické prostředí Fyzické komponenty jsou základní součástí prostředí (okolí) pacienta a jejich chování ovlivňuje ostatní aspekty prostředí. Pacientovi musí být zajištěna čistota, čerstvý vzduch, teplo, sucho. Prostředí se má udržovat v takovém stavu, aby mohl pacient sám nebo sestra o něj snadno pečovat. Důležité je i umístění lůžka a poloha pacienta na lůžku. Psychologické prostředí Nightingalová akceptovala vliv psychické pohody na tělesnou stránku pacienta, i když v té době chyběla vědecká zdůvodnění, jak jsou vzájemně ovlivňovány tělesné a psychické stránky člověka. Rozpoznala, že škodlivé prostředí způsobuje psychický stres, a tím negativně působí na citové prožívání člověka. Proto je třeba nabízet různé aktivity pro stimulaci psychiky. Celým psychologickým prostředím se prolíná jako spojovací článek komunikace s pacientem. Sama ve svých publikacích popsala pravidla správné a účelné komunikace. Důraz kladla na komunikaci s lékařem a rodinou. Sociální prostředí Prevence onemocnění souvisí se sociálním prostředím. Proto je důležité, aby sestra sledovala prostředí za pomocí specifických informací a dat, které souvisí s výskytem onemocnění. Komunita a sociální prostředí musí být pojímány spolu s konkrétním pacientem.

13 Obr.3. Teorie ošetřovatelství podle Nightingalové (George, J., B., 1990) Základní pojmy modelu [11] Člověk/jedinec Lidé jsou multidimenzionální bytosti, které mají tělesné, psychické, sociální a spirituální potřeby. Člověk je příjemce ošetřovatelské péče. Je fyzickou, intelektuální a metafyzickou jednotkou. Má životní sílu, která mu umožňuje vypořádat se s nemocí a navracet zdraví. Ošetřovatelství Ošetřovatelství je okruh činností poskytující nemocnému co nejvhodnější podmínky pro přirozenou léčbu, využívající přírodních zdrojů a zákonů, aby zásadním způsobem ovlivnilo prostředí. Ošetřovatelská péče respektuje spirituální, tělesné, emocionální, duševní a sociální potřeby pacienta. Zdraví/nemoc Zdraví je stav, kdy se člověk cítí dobře a je schopen využívat všech svých sil a možností. Zdraví je důsledek interakce mezi sestrou (ošetřovatelstvím) a člověkem, mezi sestrou (ošetřovatelstvím) a prostředím, v němž aktivity směřující k úpravě prostředí působí na pacienta. Současně prostředí spolu s nemocným ovlivňují sestru. Nemocný je poněkud pasivně ovlivňován sestrou a prostředím.

14 Prostředí/společnost Prostředí je ohniskem zaměření ošetřovatelství. Zahrnuje zevní podmínky, které působí na život a vývoj jedince (dýchání, teplo, zápach, hluk, světlo). Každý z těchto aspektů ovlivňuje ostatní. Cílem ošetřovatelství je podporovat schopnost člověka dosáhnout zdraví přímo či nepřímo tím, že sestra upravuje jeho prostředí. Shrnutí Za zakladatelku oboru ošetřovatelství je pokládána Florence Nightingale, která založila první ošetřovatelskou školu na světě, vytvořila první koncepci ošetřovatelství, napsala první knihu o ošetřovatelství. Definovala a vymezila ošetřovatelské znalosti a oddělila je od lékařských, kladla důraz na vzdělávání sester. Za základ ošetřovatelství pokládala fyzické, psychické a sociálního prostředí a jeho vztah k člověku a zdraví. Preferovala prostředí fyzické (dýchání, vzduch, voda, čisto, teplo). Člověka viděla jako multidimenzionální bytost, podporovala aktivního spolupracujícího pacienta. Mezi prostředím, zdravím, pacientem a sestrou probíhá vzájemná interakce. Cvičení 1. Proč se hovoří o Florence Nightingale jako o zakladatelce moderního ošetřovatelství? 2. Co považovala autorka za základ pro uzdravování člověka? 3. Definujte hlavní roli sestry v ošetřovatelském procesu environmentálního modelu.

15 3. KOMPLEMENTÁRNĚ-SUPLEMENTÁRNÍ MODEL VIRGINIA HENDERSON Osnova východiska modelu definice ošetřovatelství základní potřeby člověka základní pojmy modelu Klíčová slova válka, definice ošetřovatelství, základní lidské potřeby, potenciál jedince Čas k prostudování 40 min. O Hendersonové se hovoří jako o Nightingalové dvacátého století. Její zájem o ošetřovatelství se rozvinul během první světové války s přáním pomáhat nemocným a raněným vojákům. Vystudovala vojenskou ošetřovatelskou školu, kde však byly přednášky lékařů zjednodušenou verzí medicíny (nemoc, diagnostika, terapie). Ošetřovatelství bylo představováno pouze jako doplněk lékařské praxe. Důraz se zde kladl především na výkonovou zručnost, která byla primárním měřítkem kvality sestry. Studentky ošetřovatelství neměly v praxi svůj vzor sestry. Klinická praxe ošetřovatelství byla pojímána jako neorganizovaný sebevzdělávací proces probíhající během péče o raněné a nemocné v nemocnici. Za profesionální jednání byl pokládán formální charakter péče a neosobní vztah k nemocným. Hendersonová si přála, aby byl právě pacient středem pozornosti vzdělané sestry i dalších zdravotníků. Hendersonové se nelíbilo, že pacient jako příjemce zdravotnických služeb neměl zajištěnou kvalifikovanou péči a ochranu před poškozením a zneužitím. Domnívala se, že profese, která ovlivňuje lidský život, musí mít jasně vymezené funkce. Prosazovala, aby byla ošetřovatelská praxe regulována licencí, usilovala o právní zajištění ošetřovatelských služeb. Pro dosažení těchto cílů bylo nezbytné explicitně definovat ošetřovatelství a jasně vymezit funkce a úkoly sester. Její definice ošetřovatelství byla postavena na otázkách: Co je ošetřovatelská praxe? Které jsou specifické funkce sester? Které jsou jedinečné činnosti ošetřovatelství? [9]. Při vývoji definice ošetřovatelství stavěla na svých rozsáhlých praktických zkušenostech, které získala jako studentka, učitelka, sestra i aktivní

16 účastník mnoha ošetřovatelských konferencí. Její definice ošetřovatelství byla poprvé publikována v roce 1955 [in 9]: Ošetřovatelství je především asistence jedinci (nemocnému nebo zdravému) při vykonávání činností souvisejících se zdravím nebo s jeho navrácením nebo s klidnou smrtí, které by vykonával bez pomoci, kdyby měl potřebné schopnosti, vůli a vědomosti. Jedinečným přispěním ošetřovatelství je pomoc osobě stát se co nejdříve nezávislou na této asistenci. O jedenáct let později (1966) byla tato definice revidována a upřesněna [in 11]: Jedinečnou úlohou sestry je pomáhat nemocnému nebo zdravému jedinci provádět činnosti, které přispívají k jeho zdraví, návratu zdraví nebo ke klidné smrti, které by prováděl bez pomoci, kdyby měl potřebné schopnosti, vůli nebo vědomosti. A dělá to tak, aby mu pomohla co nejrychleji dosáhnout samostatnosti. Hlavním teoretickým východiskem definice ošetřovatelství Hendersonové jsou základní lidské potřeby. Lidé mají biologické, psychologické, sociální a spirituální komponenty. S těmito součástmi je spojeno čtrnáct základních (elementárních) lidských potřeb, které jsou zaměřeny převážně na aspekty tělesné [2, 9, 11]: 1. normální dýchání 2. adekvátní příjem jídla a tekutin 3. vylučování 4. pohyb a udržování vhodné polohy 5. spánek a odpočinek 6. výběr vhodného oblečení oblékání a svlékání 7. udržování fyziologické tělesné teploty 8. udržování čistoty a úpravy těla 9. odstraňování rizik z prostředí a vyvarování se poškození jiných 10. komunikace s jinými vyjadřováním emocí, potřeb, strachu, názorů 11. náboženské vyznání 12. smysluplná práce 13. hra nebo účast na různých formách rekreace 14. učení, odhalování nového nebo zvídavost, která vede k normálnímu rozvoji zdraví a k využití vhodných zdravotnických zařízení Lidé se snaží ve zdraví i v nemoci tyto potřeby individuálně uspokojovat různým způsobem. Problémy s uspokojováním těchto základních potřeb se zpravidla objevují v nemoci nebo v některých životních obdobích jako např. dětství, stáří či těhotenství, kdy jedinec potřebuje pomoc druhých. V těchto situacích pomáhá ošetřovatelství, které je zaměřeno na co nejrychlejší znovunabytí nezávislosti člověka. Aktivity sestry jako vykonavatelky ošetřovatelských činností přitom vycházejí z jednotlivých lidských potřeb. Sestra má pouze asistovat jedinci při uspokojování

17 potřeb, rozhodovat za něj může jen v případech jeho úplné závislosti. Musí brát také v úvahu faktory, které ovlivňují potřeby a zdravotní stav jedince tělesný a psychický potenciál jedince, jeho schopnosti, prostředí kde žije (např. nemoc, handicap, věk, schopnost učení se, temperament, emoce, strach, samota, kulturní a sociální status). Základní pojmy modelu [9] Jedinec/člověk Člověk je tvořen čtyřmi základními složkami, které jsou včleněné do čtrnácti elementárních lidských potřeb biologické (1-9), psychické (10, 14), sociální (12, 13) a spirituální (11). Tyto lidské potřeby jsou uspokojovány u každého jedince různými způsoby. Společnost/prostředí Jedinci jsou ve vzájemném vztahu k jejich rodinám. Soukromá a veřejná zařízení mají podporovat zdraví lidí. Společnost očekává od sester pomoc jedinci, který není schopen samostatných a nezávislých činností. Společnost by měla přispívat ke zkvalitnění sesterského vzdělání, které umožňuje sestrám lépe pochopit pacienta jako příjemce ošetřovatelské péče a faktory z prostředí ovlivňující člověka. Zdraví Definice zdraví je založena na schopnosti jedince plnit nezávisle a samostatně své funkce ve všech čtrnácti základních složkách. Sestry musí zdůrazňovat podporu zdraví a prevenci a léčbu nemocí. Je vyžadováno dobré zdraví a pohoda (nezávislost). Zdraví je ovlivňováno věkem, kulturním prostředím, fyzickou a intelektuální kapacitou jedince, jeho citovou rovnováhou. Hendersonová usiluje o specifickou funkci sestry jako nezávislého profesionálního zdravotníka. Ošetřovatelství Hlavním cílem ošetřovatelství je udržet člověka maximálně soběstačného, nezávislého na svém okolí tak, aby byl schopen hodnotně žít. V situaci, kdy vlastní potenciál nestačí, nahrazuje úbytek soběstačnosti vhodnou ošetřovatelskou péči sestra. Funkcí sestry je tedy navrátit zdraví lidí nebo maximalizovat jejich dobrou pohodu. Vyjádřením dobrého zdraví a pohody je nezávislost člověka. Přesně formulované ošetřovatelství umožňuje sestře vykonávat samostatné úkoly. Současně plní terapeutický plán lékaře, je členkou zdravotnického týmu, je pacientovým pomocníkem. To vše v zájmu dobra a uzdravení pacienta.

18 Shrnutí Hendersonová vystudovala vojenskou ošetřovatelskou školu. Svůj model vyvíjela na poznání nedostatečně kvalifikované péče o pacienta. Prosazovala právní a licenční zajištění ošetřovatelství. Jako první v historii explicitně definovala ošetřovatelství a její definice je aktuální dodnes. Hlavním východiskem ošetřovatelského modelu Hendersonové je čtrnáct základních lidských potřeb s preferencí potřeb biologických. Sestra má pomáhat, asistovat případně vykonávat za jedince plnění základních potřeb, není-li ten schopen plnit je sám. Výsledkem ošetřovatelské činnosti je nezávislost pacienta v uspokojování základních lidských potřeb, zvýšení nezávislosti nebo klidná smrt. Cvičení 1. Z čeho vycházela Hendersonová při vytváření svého ošetřovatelského modelu? 2. Charakterizujte pacienta/klienta v komplementárně-suplementárním modelu. 3. Co je podle Hendersonové zdrojem těžkostí pacienta, které iniciují ošetřovatelské aktivity?

19 4. MODEL SEBEPÉČE DOROTHEA E. OREM Osnova východiska a charakteristika modelu teorie sebepéče teorie deficitu sebepéče teorie ošetřovatelských systémů základní pojmy teorie Klíčová slova sebepéče, prevence, zdravotní výchova, požadavky sebepéče, deficit sebepéče, ošetřovatelské systémy Čas k prostudování 40 min. Model je založen na předpokladu, že člověk má vrozenou schopnost sebepéče, je sebekorigující a nezávislý. Zdůrazňuje individuální odpovědnost jedince, prosazuje prevenci a zdravotní výchovu jako klíčové aspekty ošetřovatelského procesu. Podle Oremové by sestry měly sloužit ostatním, starat se o sebe stejně jako o druhých, pomáhat nemocným i zdravým v sebeobsluze. Cílem sesterského povolání je dosáhnout maximálně možnou úroveň sebepéče pacienta jeho nezávislost. Obecná teorie ošetřovatelství je rozpracována ve třech souvisejících dílčích teoriích [2, 3, 9, 13]: 1. Teorie sebepéče Předpokladem sebepečujícího se chování je schopnost jedince sebepéče, která je podmíněna správnou funkcí organismu, pocitem zdraví, dobrým zdravotním stavem. Teorie zahrnuje tyto pojmy: sebepéče Je to osobní péče pro zdravou existenci, kterou je člověk schopen vykonávat nezávisle každý den. Závisí na věku, pohlaví, zdravotním stavu, sociokulturním prostředí, rodině. Sebepéče je výsledkem vztahu mezi

20 terapeutickými požadavky a působením sebepéče. Při závislé péči jedinec závislý na jiné osobě. řízení a působení sebepéče Jsou to aktivity pro spuštění sebepečujícího chování jedince. Pacient musí vědět, proč má něco konat. Musí se rozhodnout, jak má vykonávat sebepéči a jak budou činnosti za sebou následovat. požadavky sebepéče Terapeutickým požadavkem je péče požadovaná v určitém čase pro uspokojení normální funkce organismu a udržení života a zdraví. Obr.4. Oremové model deficitu sebepéče (Farkašová, D. a kol. Ošetrovatelstvo-teória, 2001) a. univerzální požadavky (požadavky pro základní životní procesy a funkce) - dostatečný příjem vzduchu, vody, potravy - dobrá funkce vylučování - rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem - rovnováha mezi samotou a sociální interakcí - prevence nebezpečí hrozící jedinci (ohrožení zdraví a života) - podpora normálního stavu b. vývojové požadavky (požadavky spojené s růstem a vývojem jedince) - současná životní fáze a její změny do následující fáze (např. novorozenec, adolescent)

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1914 Baltimore USA, (zjistit, jestli +) Pracovala jako sestra v nemocnici,

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Teorie ošetřovatelství Začínají se formovat ve 2.polovině 20.století v USA a Kanadě Současnost specifické ošetřovatelské

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výzkum 1 = tvůrčí poznávací činnost v jakékoliv vědní disciplině, která vede k odhalení příčin, vlastností a podmínek

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA Název studijního předmětu: ODBORNÁ PRAXE 1 (UOM/OPVS1) Forma studia: Prezenční Rozsah studijního předmětu: 4 týdny / celkem 200 hod. Zařazení výuky: 1. ročník, zimní

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Teorie ošetřovatelství 1

Teorie ošetřovatelství 1 Teorie ošetřovatelství 1 Studijní opora Bc. Petra Podrazilová, DiS. Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je osvojit si vědomosti o oboru Ošetřovatelství, jako samostatné moderní vědní disciplíně.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. 1 Vývoj jazyka Věk 1 2 měsíce vrnění 4 měsíce

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Psychologie a sociologie 2

Psychologie a sociologie 2 Psychologie a sociologie 2 Řeč a myšlení. : Sociální pozice, sociální status, sociální role. Gender. Kulturní odlišnosti: kolektivismus vs. Individualismus. PSS2új 1 Vývojové teorie jazyka Jazyk se vyvíjí

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež.

1. Emo ní inteligence: p ehled základních p ístup a aplikací. 2. Poradenská psychologie pro d ti a mládež. 1. Emoční inteligence: přehled základních přístupů a aplikací. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 367 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-229-4 emoce; inteligence; sociální komunikace; dovednost; interpersonální vztahy;

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová TÝM ZÁSADY TÝMOVÉ PRÁCE PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ TÝM malá skupina lidí, kteří

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D.

O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A. P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D. O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A O R G A N I Z A C E K L I N I C K Ý C H P R A X Í P h D r. Y v e t t a V r u b l o v á, P h. D. OSTRAVA 2006 Význam

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace

Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace Vážené publikum! Přestože PSYCHOSOMATIKA je velice užitečná disciplina, znalosti o ní jsou nepřesné, kusé a často zkreslené. Tato stručná prezentace má za cíl uvést alespoň základní věci NA PRAVOU MÍRU.

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více