F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ"

Transkript

1 O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A F A K U L T A F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ D O C. P H D R. D A R J A J A R O Š O V Á, P H. D. OSTRAVA 2006

2 Po prostudování textu budete znát: - základní filosofické pojmy ošetřovatelství - metaparadigmatické koncepce ošetřovatelství - základní součásti a hlavní jednotky ošetřovatelských modelů - druhy a rozsah vědeckých teorií s aplikací v ošetřovatelství Budete schopni: - vysvětlit vztah filosofie- metaparadigma - koncepční model - teorie - kategorizovat základní ošetřovatelské teorie a modely - aplikovat vybrané ošetřovatelské teorie a modely v ošetřovatelské praxi Obsah 1. Teorie a koncepce ošetřovatelství 2. Environmentální model - Florence Nightingale 3. Komplementárně-suplementární model - Virginia Henderson 4. Model sebepéče - Dorothea E. Orem Význam grafických symbolů průvodce studiem shrnutí literatura pojmy k zapamatování kontrolní otázky

3 1. TEORIE A KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Cíl charakterizovat koncepční modely a popsat způsoby jejich vzniku vysvětlit pojem metaparadigma obecně a specificky v ošetřovatelství specifikovat vztahy mezi metaparadigmou ošetřovatelství, koncepčními modely a teoriemi analyzovat jednotlivé kategorie koncepčních modelů objasnit vznik a typy ošetřovatelských teorií Osnova metaparadigma ošetřovatelství koncepční modely ošetřovatelství součástí ošetřovatelských modelů ošetřovatelské teorie kategorie ošetřovatelských modelů a teorií Klíčová slova filosofie, metaparadigma, jedinec, prostředí, zdraví, ošetřovatelská činnost, asumpce, pojmy, tvrzení, ošetřovatelské teorie Čas k prostudování 60 min. Ošetřovatelství je profesí, která se neustále rozvíjí. Jeho vývoj byl až do počátku minulého století postaven zpravidla na intuici, tradici a na zkušenostech získaných praktickou činností. Masivní rozvoj teorie ošetřovatelství nastal v 50. letech dvacátého století, a to zejména v USA. V dnešní době má ošetřovatelství svůj vlastní jedinečný soubor vědomostí potřebný pro ošetřovatelskou vědu. Tato vědomostní báze je postavena na specifických ošetřovatelských koncepcích a teoriích a je ovlivňována různými filozofickými směry. Každý obor, jeho pojmy, etické zásady, teoretické modely vycházejí z určité filozofie a příslušného světového názoru. Filozofie je nauka o nejobecnějších zákonitostech vývoje bytí člověka, přírody, společnosti. Ošetřovatelská filozofie zahrnuje ontologii (povaha ošetřovatelství), epistemologii (povaha ošetřovatelských poznatků) a etiku (povaha ošetřovatelského chování). Pohledy, názory a koncepce jednotlivých teoretiků ošetřovatelství se liší podle filozofických směrů, ze kterých

4 čerpají. METAPARADIGMA OŠETŘOVATELSTVÍ Každý obor se zabývá svým jedinečným způsobem jistými vyčleněnými jevy. Metaparadigma je nejširší, nejglobálnější pohled určité disciplíny na zkoumání určitého problému, jevu charakterizuje disciplínu, čím se zabývá, co řeší (předmět disciplíny). Jednotlivé vědní obory se pak od sebe liší podle toho, na které problémy a pojmy se zaměřují. Většina oborů má jediné metaparadigma a více koncepčních modelů. Metaparadigma ošetřovatelství se vyvíjí od doby Florence Nightingalové, která se poprvé v historii zabývala teorii v ošetřovatelství ( teorie popisuje a vysvětluje, co je a co není ošetřovatelství ) a neformálně popsala ve svých publikacích čtyři ústřední pojmy ošetřovatelství (člověk, okolí, zdraví, ošetřovatelství). K explicitní definici metaparadigmatu ošetřovatelství však došlo až ve druhé polovině minulého století. Obr.1. Metaparadigma ošetřovatelství (Musilová, M. a kol. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva, 1993) Metaparadigma (globální pohled, předmět) ošetřovatelství představují čtyři specifické jevy, které jsou definované pojmy [8, 11, 13, 14]: 1. člověk/jedinec příjemce ošetřovatelské péče; zahrnuje jedince, rodiny, komunity a další skupiny 2. prostředí/okolí týká se blízkých osob příjemce a fyzického prostředí včetně ošetřovatelských situací 3. zdraví rozpětí od příjemcova stavu dobré pohody až po nemoc 4. ošetřovatelská činnost aktivity sester prováděné v zájmu příjemce a ve spolupráci s ním

5 Tyto čtyři ústřední pojmy metaparadigmatu ošetřovatelství jsou definovány ve všech významných ošetřovatelských modelech a teoriích. Jejich přesná formulace se u různých autorů liší podle filozofie a asumpcí, ze kterých jejich model nebo teorie vychází. KONCEPČNÍ MODELY OŠETŘOVATELSTVÍ Koncepční modely (koncepční rámec, koncepční systém, paradigma) jsou pohledy, názory a poznatky o jevech světa. Zaměřují pozornost na vybrané jevy, mají vliv na naše vnímání reality. Týkají se globálních názorů na jedince, skupiny, situace a události, které souvisejí s oborem. Vznikají cestou indukce (zobecnění pozorovaných jevů) nebo dedukce (vyvozováním z existujících poznatků) nebo jsou přebírány z jiných vědních oborů. Koncepční model je tvořen pojmy (duševní představy a pojmenování jevů) a výpověďmi (tvrzení vysvětlující vztahy mezi pojmy). Pojmy a výpovědi koncepčního modelu jsou obecné a abstraktní - nelze je přímo empiricky pozorovat v reálném světě ani omezit na konkrétní situaci, jedince, skupinu. V každém koncepčním modelu jsou pojmy a tvrzení vyjádřeny odlišně. Stejný pojem může mít v každém modelu různý význam (např. stres v modelu Kingové nebo Neumanové) nebo naopak jev stejného významu může být definován různými pojmy (např. zdraví nebo stav pohody). Koncepční modely ošetřovatelství jsou souborem obecných pojmů a výpovědí, které vytvářejí hlediska hlavních pojmů metaparadigmatu - člověk, zdraví a stav dobré pohody, prostředí a ošetřovatelství. [8, 11, 14] Odrážejí také filozofické hodnoty a přesvědčení pro přiblížení praxe a výzkumu. Mají systematickou strukturu a logické zdůvodnění činností, vytyčují směr hledání, ukazují řešení praktických problémů. Koncepční modely se používají jako obecné návody pro exaktní formování poznatků ošetřovatelství, pro plánování a realizaci výzkumných projektů, klinické ošetřovatelské praxe, výchovných programů a řídících systémů. Poskytují rámec pro činnost sestry, formují obsah studia. [8, 11, 14] Součástí ošetřovatelských modelů I. Asumpce Asumpce jsou předpoklady, které jsou teoretickým podkladem koncepce ošetřovatelství. Odvozují se od vědecké teorie a praxe, jsou ověřitelné v praxi. Liší se u jednotlivých modelů (např. asumpce člověka u Hendersonové, Oremové, Royové, Parseové). II. Hodnotový systém

6 Hodnotový systém je tvořen základními myšlenkami oboru, které jsou totožné nebo podobné ve všech modelech ošetřovatelství (např. jedinečná úloha sestry; směřování ošetřovatelství na potřeby zdravých osob, rodin, komunit; interpersonální vztah sestra-pacient; respektování lidské bytosti; celostné chápání člověka). III. Hlavní jednotky Na základě asumpcí a hodnot oboru bylo zformováno sedm hlavních jednotek ošetřovatelských modelů. 1. Cíl ošetřovatelství Cílem je to, co se snaží ošetřovatelství dosáhnout. Specifické ošetřovatelské cíle se liší v jednotlivých modelech v závislosti na jejich asumpcích o lidech. 2. Klient/pacient Definuje příjemce ošetřovatelské péče (jedinec, skupina, komunita). Jednotlivé modely se liší ve svém pojetí příjemce. 3. Role sestry Určuje, co je úkolem sestry, co vykonává. Role sestry musí být potřebná a akceptovaná společností. 4. Zdroj potíží Zdroj potíží je v pacientovi, ne u sestry. Příčina pacientových problémů je explicitně vyjádřena v ošetřovatelském plánu v rámci ošetřovatelské diagnózy. 5. Ohnisko zásahu Určuje zaměření ošetřovatelských intervencí. Zpravidla je to neschopnost klienta vykonávat činnosti, které jsou podle jednotlivým modelů stěžejní. 6. Způsoby intervence Specifické způsoby, prostřednictvím kterých sestra poskytuje ošetřovatelskou péči. 7. Důsledky Obsahují očekávané výsledky ošetřovatelských činností zlepšení zdravotního stavu příjemce. Koncepční modely jsou konkrétnější než metaparadigma oboru a abstraktnější než teorie. OŠETŘOVATELSKÉ TEORIE Teorie je prohlášení, které objasňuje nebo charakterizuje určitý jev. Hlavním cílem teorie je vytváření nových a ověřování starých poznatků. Teorie jsou založeny na předpokladech (asumpcích, premisích) a jsou

7 tvořeny definicemi, pojmy a výpověďmi. Ty jsou však konkrétnější a specifičtější než pojmy a výpovědi koncepčních modelů. Pojmy a výpovědi jsou úzce vázány na konkrétní jedince, skupiny, situace nebo události (např. tlak kyslíku, úzkost, chování pacienta). Specifickým typem výpovědi je hypotéza, která konstatuje domněnku o empiricky testovatelných pojmech (nejčastěji to bývá hypotéza o výsledku, kterého se dosáhne měřením pojmů). Rozsah teorií [14] metateorie je nejglobálnějším hlediskem vědního oboru, velmi abstraktní, empiricky netestovatelná, pracuje se stěžejními pojmy vědního oboru (člověk, prostředí, zdraví, ošetřovatelství), je to teorie o vývoji teorie velké teorie skládají se z obecného abstraktního koncepčního rámce, který definuje široká hlediska pro ošetřovatelskou praxi, vysvětlují klíčové pojmy a principy vědní disciplíny, často nemají operačně definované pojmy, nejsou zcela přístupné empirickému testování, z hlediska rozsahu bývají někdy považované za koncepční modely (Neuman, Leininger, Rogers) střední teorie - mají užší záběr, zahrnují omezený počet pojmů a omezený aspekt skutečného světa, lze je přímo empiricky testovat, v ošetřovatelství jsou nejvíce používané (Orlando) dílčí (praktické, mikro, preskriptivní) teorie - mají nejomezenější obsah i použití, zahrnují konstatování izolovaných pozorování, která se zabývají úzkým rozsahem jevů, mají však svou heuristickou hodnotu a mohou se z nich výzkumem vyvinout teorie střední (např. kazuistiky, diplomové práce), poskytují rámec pro ošetřovatelské intervence, často vznikají dedukcí ze středních teorií Typy teorií [2, 8, 13, 14] popisné - popisují charakteristické rysy jedinců, skupin, situací, událostí zobecněním jednotlivých pozorování vysvětlující - specifikují vztahy mezi vlastnostmi jedinců, skupin, situací, událostí predikční - předpovídají vzájemné vztahy mezi jevy a okolnosti, během kterých se jevy objeví Ošetřovatelská teorie je relativně specifický a konkrétní soubor pojmů a výpovědí, které vysvětlují nebo charakterizují jevy, jež jsou předmětem ošetřovatelství. Jejím hlavním cílem je vytváření nových poznatků v určité oblasti ošetřovatelství. Obr.2. Vztah teorie - koncepční model - metaparadigma (Fawcett, J., 1995)

8 Ošetřovatelské teorie se liší od ošetřovatelských modelů: úrovni abstrakce - teorie je konkrétnější, specifičtější, je přímo aplikovatelná v praxi; koncepční model nemá operační definice, je rozsáhlejší, obecnější účelem teorie popisuje, vysvětluje, předvídá jevy specifické pro ošetřovatelství; koncepční model vyčleňuje vědomostní bázi pro obor (odlišuje specifika ošetřovatelství od jiných disciplín) Kategorie ošetřovatelských modelů a teorií Koncepční modely v ošetřovatelství jsou klasifikovány podle filozofie a světového názoru, ze kterých vychází: Humanistické modely ošetřovatelství chápou jako humanitní vědu a umění (potřeby člověka) Florence Nightingale Environmentální model Virginia Henderson Komplementárně-suplementární model Dorothea E. Orem Model sebepéče Madeleine Leininger Teorie kulturně rozdílné a shodné péče Rosemarie Rizzo Parse Teorie jak se stát člověkem N. Roper, W. Logan, A. Tierney Model životních aktivit Interakční modely - zdůrazňují sociální vztahy mezi lidmi (percepce, komunikace, role) Hildegard E. Peplau Ida J. Orlando Vývojový model Teorie ošetřovatelského procesu

9 Systémové modely zdůrazňují funkce systému (systém, prostředí, organizace, vzájemná závislost, integrace) Dorothy E. Johnson Calista Roy Imogene M. King Betty Neuman Behaviorální systémový model Adaptační model Model otevřených systémů Systémový model Modely energetického pole využívají koncepci energie (energetické pole, výměna energie) Martha E. Rogers Model jednotného energetického pole Vývojové modely zdůrazňují procesy růstu, vývoje a zrání (změna) Modely potřeb hodnotí pacienta a funkce sester z hlediska hierarchie potřeb Modely výsledků kladou důraz na výsledky ošetřovatelské péče Modely zákroků zdůrazňují sesterské odborné činnosti, považují pacienta za pasivní předmět ošetřovatelské péče Model náhrady poskytují náhrady za schopnosti, které pacientovi chybí Modely zachování zachovávají příznivé aspekty pacienta ohroženého nemocí nebo problémy Modely podpory - pomáhají pacientovi při poškození zdraví a podporují jeho vyrovnání se se situací Modely zlepšení zaměřují se na zlepšení kvality pacientova života po poškození zdraví Shrnutí Každá vědní disciplína má svoji filozofii zahrnující ontologii, epistemiologii a etiku. Ošetřovatelství jako vědní obor má svou paradigmu definovanou čtyřmi pojmy člověk, prostředí, zdraví, ošetřovatelství. Koncepční modely jsou tvořeny pojmy a výpověďmi a dávají jasný směr pro praxi, vzdělávání a výzkum. Teorie jsou konkrétnější než koncepční modely a vytváří vědomostní bázi dané oblasti. Podle rozsahu jsou teorie rozděleny na metateorie, velké, střední a dílčí teorie. Ošetřovatelské modely se skládají ze tří základních částí: asumpce, hodnotový systém a hlavní jednotky. Jednotlivé teoretičky ošetřovatelství vyvinuly své vlastní ošetřovatelské teorie nebo modely. Modely jsou klasifikovány podle teorií a světových názorů, ze kterých vychází do kategorií (modely humanistické, interakční, systémové, energetického pole, vývojové, potřeb, výsledků, zákroků, náhrady, zachování, podpory, zlepšení.

10 Cvičení 1. Vymezte vzájemné vztahy mezi čtyřmi základními metaparadigmatickými koncepcemi ošetřovatelství. 2. Aplikujte obecné součásti ošetřovatelských modelů na vybrané ošetřovatelské teorii nebo modelu podle konkrétní autorky. 3. Pokuste se přiřadit k obecnému členění teorií (metateorie, velké, střední, dílčí teorie) konkrétní ošetřovatelské teorie nebo modely podle vybraných autorek.

11 2. ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL FLORENCE NIGHTINGALE Osnova vymezení ošetřovatelství vztah prostředí a ošetřovatelství fyzické prostředí psychologické prostředí sociální prostředí základní pojmy modelu Klíčová slova ošetřovatelství, prostředí, aktivní pacient, komunikace, kondice pacienta Čas k prostudování 40 min. Nightingalová nikdy nevytvořila a ani nezamýšlela vytvořit model nebo teorii. Její vize ošetřovatelství je však nadčasová a má význam i pro dnešní praxi. Ve své době řešila na první pohled jednoduchý problém: co je ošetřovatelství a co není. [6] Důsledek její teoretické práce je hluboký a ovlivňuje mnoho úrovní ošetřovatelské praxe. Domnívala se, že ošetřovatelství je o manipulaci s prostředím, o výživě a o zachování energie pacienta. Určila rovněž, co ošetřovatelství není: ošetřovatelství není vymezováno ani formulováno lékařským rozhodnutím [6]. Definovala a oddělila ošetřovatelské znalosti od lékařských a vymezila sestru jako odborníka ne zcela závislého na lékaři. Chtěla sestru samostatnou, vzdělanou a tvořivou. Předvídala velké možností rozvoje ošetřovatelství jako vědy včetně publikací a výzkumu v oboru. Je proto právem pokládána za zakladatelku ošetřovatelství jako samostatného oboru. Nejdůležitější praktická příprava je ta, která učí sestry co pozorovat - jak pozorovat které příznaky ukazují na zlepšení které na zhoršení které jsou důležité které nejsou jaké jsou známky zanedbání a jakého druhu je zanedbání Pokud se tomuto nenaučíš, pak by sis měla uvědomit, že nejsi předurčena k sesterskému povolání, ať jsi sebelaskavější a sebedychtivější, a měla bys se této kariéry vzdát. [in 10]

12 Na základě vlastních zkušeností vytvořila ideu ošetřovatelství, založenou na vztahu člověka, jeho zdraví a prostředí. Základním pojmem objevujícím se nejčastěji v jejích písemnostech je prostředí. Preferovala sice spíše fyzické prostředí než psychické a sociální, specificky je však nerozlišovala a všechny potřeby pacienta viděla v těsných souvislostech. Výsledkem jejího ošetřovatelství je aktivní asistující pacient. Pokud není schopen své potřeby plnit, musí pomoci ošetřovatelství. V jejím podání se jednalo především o zajištění dýchání, čistého vzduchu, vody, čistoty, tepla. Zdraví je naopak narušeno těmito prvky prostředí: nečistota, vlhkost, chlad, zápach, tma. Čistota fyzického prostředí má přímý vztah k prevenci onemocnění a k úmrtnost v sociálním prostředí komunity. Ošetřovatelství patří mezi neléčebnou činnost, která nabízí pacientovi co nejlepší podmínky pro přirozené jednání a chování. Tyto podmínky vylepšují prostředí, a to vede k podpoře zdraví. Medicína (např. chirurgie) slouží k nápravě nemocné části těla, zatímco ošetřovatelství pomáhá pacientovi dosáhnout optimální zdravotní stav. Vzájemný vztah koncepce zdravého prostředí (dýchání, teplo, zápach, hluk a světlo) a praktického ošetřovatelství poskytuje základní teorii ošetřovatelské praxe. Primární je dýchání především čerstvého vzduchu, sekundární je světlo - sluneční světlo. Teplo, hluk a zápach jsou oblasti pro zajištění pozitivního okolí. Při použití této koncepce se musí na pacienta pohlížet v jednotlivých souvislostech. Fyzické prostředí Fyzické komponenty jsou základní součástí prostředí (okolí) pacienta a jejich chování ovlivňuje ostatní aspekty prostředí. Pacientovi musí být zajištěna čistota, čerstvý vzduch, teplo, sucho. Prostředí se má udržovat v takovém stavu, aby mohl pacient sám nebo sestra o něj snadno pečovat. Důležité je i umístění lůžka a poloha pacienta na lůžku. Psychologické prostředí Nightingalová akceptovala vliv psychické pohody na tělesnou stránku pacienta, i když v té době chyběla vědecká zdůvodnění, jak jsou vzájemně ovlivňovány tělesné a psychické stránky člověka. Rozpoznala, že škodlivé prostředí způsobuje psychický stres, a tím negativně působí na citové prožívání člověka. Proto je třeba nabízet různé aktivity pro stimulaci psychiky. Celým psychologickým prostředím se prolíná jako spojovací článek komunikace s pacientem. Sama ve svých publikacích popsala pravidla správné a účelné komunikace. Důraz kladla na komunikaci s lékařem a rodinou. Sociální prostředí Prevence onemocnění souvisí se sociálním prostředím. Proto je důležité, aby sestra sledovala prostředí za pomocí specifických informací a dat, které souvisí s výskytem onemocnění. Komunita a sociální prostředí musí být pojímány spolu s konkrétním pacientem.

13 Obr.3. Teorie ošetřovatelství podle Nightingalové (George, J., B., 1990) Základní pojmy modelu [11] Člověk/jedinec Lidé jsou multidimenzionální bytosti, které mají tělesné, psychické, sociální a spirituální potřeby. Člověk je příjemce ošetřovatelské péče. Je fyzickou, intelektuální a metafyzickou jednotkou. Má životní sílu, která mu umožňuje vypořádat se s nemocí a navracet zdraví. Ošetřovatelství Ošetřovatelství je okruh činností poskytující nemocnému co nejvhodnější podmínky pro přirozenou léčbu, využívající přírodních zdrojů a zákonů, aby zásadním způsobem ovlivnilo prostředí. Ošetřovatelská péče respektuje spirituální, tělesné, emocionální, duševní a sociální potřeby pacienta. Zdraví/nemoc Zdraví je stav, kdy se člověk cítí dobře a je schopen využívat všech svých sil a možností. Zdraví je důsledek interakce mezi sestrou (ošetřovatelstvím) a člověkem, mezi sestrou (ošetřovatelstvím) a prostředím, v němž aktivity směřující k úpravě prostředí působí na pacienta. Současně prostředí spolu s nemocným ovlivňují sestru. Nemocný je poněkud pasivně ovlivňován sestrou a prostředím.

14 Prostředí/společnost Prostředí je ohniskem zaměření ošetřovatelství. Zahrnuje zevní podmínky, které působí na život a vývoj jedince (dýchání, teplo, zápach, hluk, světlo). Každý z těchto aspektů ovlivňuje ostatní. Cílem ošetřovatelství je podporovat schopnost člověka dosáhnout zdraví přímo či nepřímo tím, že sestra upravuje jeho prostředí. Shrnutí Za zakladatelku oboru ošetřovatelství je pokládána Florence Nightingale, která založila první ošetřovatelskou školu na světě, vytvořila první koncepci ošetřovatelství, napsala první knihu o ošetřovatelství. Definovala a vymezila ošetřovatelské znalosti a oddělila je od lékařských, kladla důraz na vzdělávání sester. Za základ ošetřovatelství pokládala fyzické, psychické a sociálního prostředí a jeho vztah k člověku a zdraví. Preferovala prostředí fyzické (dýchání, vzduch, voda, čisto, teplo). Člověka viděla jako multidimenzionální bytost, podporovala aktivního spolupracujícího pacienta. Mezi prostředím, zdravím, pacientem a sestrou probíhá vzájemná interakce. Cvičení 1. Proč se hovoří o Florence Nightingale jako o zakladatelce moderního ošetřovatelství? 2. Co považovala autorka za základ pro uzdravování člověka? 3. Definujte hlavní roli sestry v ošetřovatelském procesu environmentálního modelu.

15 3. KOMPLEMENTÁRNĚ-SUPLEMENTÁRNÍ MODEL VIRGINIA HENDERSON Osnova východiska modelu definice ošetřovatelství základní potřeby člověka základní pojmy modelu Klíčová slova válka, definice ošetřovatelství, základní lidské potřeby, potenciál jedince Čas k prostudování 40 min. O Hendersonové se hovoří jako o Nightingalové dvacátého století. Její zájem o ošetřovatelství se rozvinul během první světové války s přáním pomáhat nemocným a raněným vojákům. Vystudovala vojenskou ošetřovatelskou školu, kde však byly přednášky lékařů zjednodušenou verzí medicíny (nemoc, diagnostika, terapie). Ošetřovatelství bylo představováno pouze jako doplněk lékařské praxe. Důraz se zde kladl především na výkonovou zručnost, která byla primárním měřítkem kvality sestry. Studentky ošetřovatelství neměly v praxi svůj vzor sestry. Klinická praxe ošetřovatelství byla pojímána jako neorganizovaný sebevzdělávací proces probíhající během péče o raněné a nemocné v nemocnici. Za profesionální jednání byl pokládán formální charakter péče a neosobní vztah k nemocným. Hendersonová si přála, aby byl právě pacient středem pozornosti vzdělané sestry i dalších zdravotníků. Hendersonové se nelíbilo, že pacient jako příjemce zdravotnických služeb neměl zajištěnou kvalifikovanou péči a ochranu před poškozením a zneužitím. Domnívala se, že profese, která ovlivňuje lidský život, musí mít jasně vymezené funkce. Prosazovala, aby byla ošetřovatelská praxe regulována licencí, usilovala o právní zajištění ošetřovatelských služeb. Pro dosažení těchto cílů bylo nezbytné explicitně definovat ošetřovatelství a jasně vymezit funkce a úkoly sester. Její definice ošetřovatelství byla postavena na otázkách: Co je ošetřovatelská praxe? Které jsou specifické funkce sester? Které jsou jedinečné činnosti ošetřovatelství? [9]. Při vývoji definice ošetřovatelství stavěla na svých rozsáhlých praktických zkušenostech, které získala jako studentka, učitelka, sestra i aktivní

16 účastník mnoha ošetřovatelských konferencí. Její definice ošetřovatelství byla poprvé publikována v roce 1955 [in 9]: Ošetřovatelství je především asistence jedinci (nemocnému nebo zdravému) při vykonávání činností souvisejících se zdravím nebo s jeho navrácením nebo s klidnou smrtí, které by vykonával bez pomoci, kdyby měl potřebné schopnosti, vůli a vědomosti. Jedinečným přispěním ošetřovatelství je pomoc osobě stát se co nejdříve nezávislou na této asistenci. O jedenáct let později (1966) byla tato definice revidována a upřesněna [in 11]: Jedinečnou úlohou sestry je pomáhat nemocnému nebo zdravému jedinci provádět činnosti, které přispívají k jeho zdraví, návratu zdraví nebo ke klidné smrti, které by prováděl bez pomoci, kdyby měl potřebné schopnosti, vůli nebo vědomosti. A dělá to tak, aby mu pomohla co nejrychleji dosáhnout samostatnosti. Hlavním teoretickým východiskem definice ošetřovatelství Hendersonové jsou základní lidské potřeby. Lidé mají biologické, psychologické, sociální a spirituální komponenty. S těmito součástmi je spojeno čtrnáct základních (elementárních) lidských potřeb, které jsou zaměřeny převážně na aspekty tělesné [2, 9, 11]: 1. normální dýchání 2. adekvátní příjem jídla a tekutin 3. vylučování 4. pohyb a udržování vhodné polohy 5. spánek a odpočinek 6. výběr vhodného oblečení oblékání a svlékání 7. udržování fyziologické tělesné teploty 8. udržování čistoty a úpravy těla 9. odstraňování rizik z prostředí a vyvarování se poškození jiných 10. komunikace s jinými vyjadřováním emocí, potřeb, strachu, názorů 11. náboženské vyznání 12. smysluplná práce 13. hra nebo účast na různých formách rekreace 14. učení, odhalování nového nebo zvídavost, která vede k normálnímu rozvoji zdraví a k využití vhodných zdravotnických zařízení Lidé se snaží ve zdraví i v nemoci tyto potřeby individuálně uspokojovat různým způsobem. Problémy s uspokojováním těchto základních potřeb se zpravidla objevují v nemoci nebo v některých životních obdobích jako např. dětství, stáří či těhotenství, kdy jedinec potřebuje pomoc druhých. V těchto situacích pomáhá ošetřovatelství, které je zaměřeno na co nejrychlejší znovunabytí nezávislosti člověka. Aktivity sestry jako vykonavatelky ošetřovatelských činností přitom vycházejí z jednotlivých lidských potřeb. Sestra má pouze asistovat jedinci při uspokojování

17 potřeb, rozhodovat za něj může jen v případech jeho úplné závislosti. Musí brát také v úvahu faktory, které ovlivňují potřeby a zdravotní stav jedince tělesný a psychický potenciál jedince, jeho schopnosti, prostředí kde žije (např. nemoc, handicap, věk, schopnost učení se, temperament, emoce, strach, samota, kulturní a sociální status). Základní pojmy modelu [9] Jedinec/člověk Člověk je tvořen čtyřmi základními složkami, které jsou včleněné do čtrnácti elementárních lidských potřeb biologické (1-9), psychické (10, 14), sociální (12, 13) a spirituální (11). Tyto lidské potřeby jsou uspokojovány u každého jedince různými způsoby. Společnost/prostředí Jedinci jsou ve vzájemném vztahu k jejich rodinám. Soukromá a veřejná zařízení mají podporovat zdraví lidí. Společnost očekává od sester pomoc jedinci, který není schopen samostatných a nezávislých činností. Společnost by měla přispívat ke zkvalitnění sesterského vzdělání, které umožňuje sestrám lépe pochopit pacienta jako příjemce ošetřovatelské péče a faktory z prostředí ovlivňující člověka. Zdraví Definice zdraví je založena na schopnosti jedince plnit nezávisle a samostatně své funkce ve všech čtrnácti základních složkách. Sestry musí zdůrazňovat podporu zdraví a prevenci a léčbu nemocí. Je vyžadováno dobré zdraví a pohoda (nezávislost). Zdraví je ovlivňováno věkem, kulturním prostředím, fyzickou a intelektuální kapacitou jedince, jeho citovou rovnováhou. Hendersonová usiluje o specifickou funkci sestry jako nezávislého profesionálního zdravotníka. Ošetřovatelství Hlavním cílem ošetřovatelství je udržet člověka maximálně soběstačného, nezávislého na svém okolí tak, aby byl schopen hodnotně žít. V situaci, kdy vlastní potenciál nestačí, nahrazuje úbytek soběstačnosti vhodnou ošetřovatelskou péči sestra. Funkcí sestry je tedy navrátit zdraví lidí nebo maximalizovat jejich dobrou pohodu. Vyjádřením dobrého zdraví a pohody je nezávislost člověka. Přesně formulované ošetřovatelství umožňuje sestře vykonávat samostatné úkoly. Současně plní terapeutický plán lékaře, je členkou zdravotnického týmu, je pacientovým pomocníkem. To vše v zájmu dobra a uzdravení pacienta.

18 Shrnutí Hendersonová vystudovala vojenskou ošetřovatelskou školu. Svůj model vyvíjela na poznání nedostatečně kvalifikované péče o pacienta. Prosazovala právní a licenční zajištění ošetřovatelství. Jako první v historii explicitně definovala ošetřovatelství a její definice je aktuální dodnes. Hlavním východiskem ošetřovatelského modelu Hendersonové je čtrnáct základních lidských potřeb s preferencí potřeb biologických. Sestra má pomáhat, asistovat případně vykonávat za jedince plnění základních potřeb, není-li ten schopen plnit je sám. Výsledkem ošetřovatelské činnosti je nezávislost pacienta v uspokojování základních lidských potřeb, zvýšení nezávislosti nebo klidná smrt. Cvičení 1. Z čeho vycházela Hendersonová při vytváření svého ošetřovatelského modelu? 2. Charakterizujte pacienta/klienta v komplementárně-suplementárním modelu. 3. Co je podle Hendersonové zdrojem těžkostí pacienta, které iniciují ošetřovatelské aktivity?

19 4. MODEL SEBEPÉČE DOROTHEA E. OREM Osnova východiska a charakteristika modelu teorie sebepéče teorie deficitu sebepéče teorie ošetřovatelských systémů základní pojmy teorie Klíčová slova sebepéče, prevence, zdravotní výchova, požadavky sebepéče, deficit sebepéče, ošetřovatelské systémy Čas k prostudování 40 min. Model je založen na předpokladu, že člověk má vrozenou schopnost sebepéče, je sebekorigující a nezávislý. Zdůrazňuje individuální odpovědnost jedince, prosazuje prevenci a zdravotní výchovu jako klíčové aspekty ošetřovatelského procesu. Podle Oremové by sestry měly sloužit ostatním, starat se o sebe stejně jako o druhých, pomáhat nemocným i zdravým v sebeobsluze. Cílem sesterského povolání je dosáhnout maximálně možnou úroveň sebepéče pacienta jeho nezávislost. Obecná teorie ošetřovatelství je rozpracována ve třech souvisejících dílčích teoriích [2, 3, 9, 13]: 1. Teorie sebepéče Předpokladem sebepečujícího se chování je schopnost jedince sebepéče, která je podmíněna správnou funkcí organismu, pocitem zdraví, dobrým zdravotním stavem. Teorie zahrnuje tyto pojmy: sebepéče Je to osobní péče pro zdravou existenci, kterou je člověk schopen vykonávat nezávisle každý den. Závisí na věku, pohlaví, zdravotním stavu, sociokulturním prostředí, rodině. Sebepéče je výsledkem vztahu mezi

20 terapeutickými požadavky a působením sebepéče. Při závislé péči jedinec závislý na jiné osobě. řízení a působení sebepéče Jsou to aktivity pro spuštění sebepečujícího chování jedince. Pacient musí vědět, proč má něco konat. Musí se rozhodnout, jak má vykonávat sebepéči a jak budou činnosti za sebou následovat. požadavky sebepéče Terapeutickým požadavkem je péče požadovaná v určitém čase pro uspokojení normální funkce organismu a udržení života a zdraví. Obr.4. Oremové model deficitu sebepéče (Farkašová, D. a kol. Ošetrovatelstvo-teória, 2001) a. univerzální požadavky (požadavky pro základní životní procesy a funkce) - dostatečný příjem vzduchu, vody, potravy - dobrá funkce vylučování - rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem - rovnováha mezi samotou a sociální interakcí - prevence nebezpečí hrozící jedinci (ohrožení zdraví a života) - podpora normálního stavu b. vývojové požadavky (požadavky spojené s růstem a vývojem jedince) - současná životní fáze a její změny do následující fáze (např. novorozenec, adolescent)

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eva Zacharová, Miroslava Hermanová, Jaroslava Šrámková ZDRAVOTNICKÁ PSYCHOLOGIE Teorie a praktická cvičení Součástí publikace je doprovodné CD.

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Diplomový seminář 1. Akademický rok 2008/2009. 17.9.2009 Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Diplomový seminář 1 Akademický rok 2008/2009 Vybrané metodologické otázky 1. Hierarchie pojmů 2. Věcná a formální struktura práce 3. Základní metody zkoumání a výkladu 4. Etika Hierarchie pojmů Pojmy (resp.

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová

Paliativní péče - Úvod. Mgr. Zimmelová Paliativní péče - Úvod Mgr. Zimmelová Historie Počátky v Velké Británii v 70 letech Vznikla evropská společnost pro PM Součástí jsou národní společnosti U nás sekce PM ČLS JEP 5 zásad rozvoje oboru Založení

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie

Výběr z nových knih 10/2012 psychologie Výběr z nových knih 10/2012 psychologie 1. Inteligence a učení / Nick Lund ; Nigel Holt, Rob Lewis (eds.) ; [z anglického originálu... přeložila Helena Hartlová] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 146 s.

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Terminologie ve výzkumu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Terminologie ve výzkumu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metoda = návod, způsob, cesta, jak něco poznat, něčeho docílit Kroky vedoucí k určitému cíli musí být zdůvodnitelné Objektivně přiměřené

Více

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte

INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte INFORMACE k vyhodnocení situace dítěte Om 1. informace o dítěti Jméno a příjmení Rodné číslo Místo narození Trvalý pobyt Faktický pobyt 2. rodiče Rodiče Otec Matka Jméno a příjmení Stav Trvalý pobyt Přechodný

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později

Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později TERI LS 2013/14 Ekonom, filozof, manažer, podnikatel, sociolog Narozen 7. listopadu 1886 v Maldenu, v Massachusetts, v USA Vyrůstal se svým otcem na farmě Později studoval na Harvardu, titul zde ale nezískal

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče

Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče Komunikace jako významná determinanta kvality (ošetřovatelské) péče Lenka Špirudová pro FN Olomouc, únor 2006 Communicare est participare Communicare est multum dare (Thesaurus linquae latinae) Komunikace

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a zdraví. Výchova ke zdraví. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a Výchova ke 6., 7. a 9. ročník 1 hodina týdně třídy poznávat jako nejdůležitější životní hodnotu pochopit

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

program terapie OptiForYou - klient-pacient

program terapie OptiForYou - klient-pacient Individuální program terapie OptiForYou - klient-pacient OptiForYou je individuální program metody OptiForLife. Jedná se o psychosomatickou terapii, jejímž působením dosáhne přetížený klient celkového

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání

Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Seznam pojmů používaných v klíčové aktivitě 6 Uznávání neformálního vzdělávání Aktivní politika zaměstnanosti aktivní politikou zaměstnanosti se podle zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, rozumí souhrn

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Východiska pro intervenci ve školách

Východiska pro intervenci ve školách Obsah ČÁST I Východiska pro intervenci ve školách Intervence základní pojmy a problémy............................ 1005 Obecný model učení............................................. 1070 2.1 Obecné principy

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie

O naší škole. Pedagogické principy Montessori školy. Den ve škole Sofie Pedagogické principy Montessori školy Každé dítě je jedinečnou osobností, má svůj vlastní tvůrčí potenciál, motivaci učit se a právo být respektováno jako osobnost. Jelikož jsou děti zásadně ovlivňovány

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12

Obsah. Summary... 11 Úvod... 12 Obsah Summary... 11 Úvod... 12 1 Spánek a bdění... 15 1.1 Biologické rytmy... 15 1.2 Cirkadiánní rytmy... 16 1.2.1 Historie výzkumu cirkadiánních rytmů... 16 1.2.2 Regulace cirkadiánních rytmů... 18 1.2.2.1

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více