F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ"

Transkript

1 O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A F A K U L T A F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ D O C. P H D R. D A R J A J A R O Š O V Á, P H. D. OSTRAVA 2006

2 Po prostudování textu budete znát: - základní filosofické pojmy ošetřovatelství - metaparadigmatické koncepce ošetřovatelství - základní součásti a hlavní jednotky ošetřovatelských modelů - druhy a rozsah vědeckých teorií s aplikací v ošetřovatelství Budete schopni: - vysvětlit vztah filosofie- metaparadigma - koncepční model - teorie - kategorizovat základní ošetřovatelské teorie a modely - aplikovat vybrané ošetřovatelské teorie a modely v ošetřovatelské praxi Obsah 1. Teorie a koncepce ošetřovatelství 2. Environmentální model - Florence Nightingale 3. Komplementárně-suplementární model - Virginia Henderson 4. Model sebepéče - Dorothea E. Orem Význam grafických symbolů průvodce studiem shrnutí literatura pojmy k zapamatování kontrolní otázky

3 1. TEORIE A KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Cíl charakterizovat koncepční modely a popsat způsoby jejich vzniku vysvětlit pojem metaparadigma obecně a specificky v ošetřovatelství specifikovat vztahy mezi metaparadigmou ošetřovatelství, koncepčními modely a teoriemi analyzovat jednotlivé kategorie koncepčních modelů objasnit vznik a typy ošetřovatelských teorií Osnova metaparadigma ošetřovatelství koncepční modely ošetřovatelství součástí ošetřovatelských modelů ošetřovatelské teorie kategorie ošetřovatelských modelů a teorií Klíčová slova filosofie, metaparadigma, jedinec, prostředí, zdraví, ošetřovatelská činnost, asumpce, pojmy, tvrzení, ošetřovatelské teorie Čas k prostudování 60 min. Ošetřovatelství je profesí, která se neustále rozvíjí. Jeho vývoj byl až do počátku minulého století postaven zpravidla na intuici, tradici a na zkušenostech získaných praktickou činností. Masivní rozvoj teorie ošetřovatelství nastal v 50. letech dvacátého století, a to zejména v USA. V dnešní době má ošetřovatelství svůj vlastní jedinečný soubor vědomostí potřebný pro ošetřovatelskou vědu. Tato vědomostní báze je postavena na specifických ošetřovatelských koncepcích a teoriích a je ovlivňována různými filozofickými směry. Každý obor, jeho pojmy, etické zásady, teoretické modely vycházejí z určité filozofie a příslušného světového názoru. Filozofie je nauka o nejobecnějších zákonitostech vývoje bytí člověka, přírody, společnosti. Ošetřovatelská filozofie zahrnuje ontologii (povaha ošetřovatelství), epistemologii (povaha ošetřovatelských poznatků) a etiku (povaha ošetřovatelského chování). Pohledy, názory a koncepce jednotlivých teoretiků ošetřovatelství se liší podle filozofických směrů, ze kterých

4 čerpají. METAPARADIGMA OŠETŘOVATELSTVÍ Každý obor se zabývá svým jedinečným způsobem jistými vyčleněnými jevy. Metaparadigma je nejširší, nejglobálnější pohled určité disciplíny na zkoumání určitého problému, jevu charakterizuje disciplínu, čím se zabývá, co řeší (předmět disciplíny). Jednotlivé vědní obory se pak od sebe liší podle toho, na které problémy a pojmy se zaměřují. Většina oborů má jediné metaparadigma a více koncepčních modelů. Metaparadigma ošetřovatelství se vyvíjí od doby Florence Nightingalové, která se poprvé v historii zabývala teorii v ošetřovatelství ( teorie popisuje a vysvětluje, co je a co není ošetřovatelství ) a neformálně popsala ve svých publikacích čtyři ústřední pojmy ošetřovatelství (člověk, okolí, zdraví, ošetřovatelství). K explicitní definici metaparadigmatu ošetřovatelství však došlo až ve druhé polovině minulého století. Obr.1. Metaparadigma ošetřovatelství (Musilová, M. a kol. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva, 1993) Metaparadigma (globální pohled, předmět) ošetřovatelství představují čtyři specifické jevy, které jsou definované pojmy [8, 11, 13, 14]: 1. člověk/jedinec příjemce ošetřovatelské péče; zahrnuje jedince, rodiny, komunity a další skupiny 2. prostředí/okolí týká se blízkých osob příjemce a fyzického prostředí včetně ošetřovatelských situací 3. zdraví rozpětí od příjemcova stavu dobré pohody až po nemoc 4. ošetřovatelská činnost aktivity sester prováděné v zájmu příjemce a ve spolupráci s ním

5 Tyto čtyři ústřední pojmy metaparadigmatu ošetřovatelství jsou definovány ve všech významných ošetřovatelských modelech a teoriích. Jejich přesná formulace se u různých autorů liší podle filozofie a asumpcí, ze kterých jejich model nebo teorie vychází. KONCEPČNÍ MODELY OŠETŘOVATELSTVÍ Koncepční modely (koncepční rámec, koncepční systém, paradigma) jsou pohledy, názory a poznatky o jevech světa. Zaměřují pozornost na vybrané jevy, mají vliv na naše vnímání reality. Týkají se globálních názorů na jedince, skupiny, situace a události, které souvisejí s oborem. Vznikají cestou indukce (zobecnění pozorovaných jevů) nebo dedukce (vyvozováním z existujících poznatků) nebo jsou přebírány z jiných vědních oborů. Koncepční model je tvořen pojmy (duševní představy a pojmenování jevů) a výpověďmi (tvrzení vysvětlující vztahy mezi pojmy). Pojmy a výpovědi koncepčního modelu jsou obecné a abstraktní - nelze je přímo empiricky pozorovat v reálném světě ani omezit na konkrétní situaci, jedince, skupinu. V každém koncepčním modelu jsou pojmy a tvrzení vyjádřeny odlišně. Stejný pojem může mít v každém modelu různý význam (např. stres v modelu Kingové nebo Neumanové) nebo naopak jev stejného významu může být definován různými pojmy (např. zdraví nebo stav pohody). Koncepční modely ošetřovatelství jsou souborem obecných pojmů a výpovědí, které vytvářejí hlediska hlavních pojmů metaparadigmatu - člověk, zdraví a stav dobré pohody, prostředí a ošetřovatelství. [8, 11, 14] Odrážejí také filozofické hodnoty a přesvědčení pro přiblížení praxe a výzkumu. Mají systematickou strukturu a logické zdůvodnění činností, vytyčují směr hledání, ukazují řešení praktických problémů. Koncepční modely se používají jako obecné návody pro exaktní formování poznatků ošetřovatelství, pro plánování a realizaci výzkumných projektů, klinické ošetřovatelské praxe, výchovných programů a řídících systémů. Poskytují rámec pro činnost sestry, formují obsah studia. [8, 11, 14] Součástí ošetřovatelských modelů I. Asumpce Asumpce jsou předpoklady, které jsou teoretickým podkladem koncepce ošetřovatelství. Odvozují se od vědecké teorie a praxe, jsou ověřitelné v praxi. Liší se u jednotlivých modelů (např. asumpce člověka u Hendersonové, Oremové, Royové, Parseové). II. Hodnotový systém

6 Hodnotový systém je tvořen základními myšlenkami oboru, které jsou totožné nebo podobné ve všech modelech ošetřovatelství (např. jedinečná úloha sestry; směřování ošetřovatelství na potřeby zdravých osob, rodin, komunit; interpersonální vztah sestra-pacient; respektování lidské bytosti; celostné chápání člověka). III. Hlavní jednotky Na základě asumpcí a hodnot oboru bylo zformováno sedm hlavních jednotek ošetřovatelských modelů. 1. Cíl ošetřovatelství Cílem je to, co se snaží ošetřovatelství dosáhnout. Specifické ošetřovatelské cíle se liší v jednotlivých modelech v závislosti na jejich asumpcích o lidech. 2. Klient/pacient Definuje příjemce ošetřovatelské péče (jedinec, skupina, komunita). Jednotlivé modely se liší ve svém pojetí příjemce. 3. Role sestry Určuje, co je úkolem sestry, co vykonává. Role sestry musí být potřebná a akceptovaná společností. 4. Zdroj potíží Zdroj potíží je v pacientovi, ne u sestry. Příčina pacientových problémů je explicitně vyjádřena v ošetřovatelském plánu v rámci ošetřovatelské diagnózy. 5. Ohnisko zásahu Určuje zaměření ošetřovatelských intervencí. Zpravidla je to neschopnost klienta vykonávat činnosti, které jsou podle jednotlivým modelů stěžejní. 6. Způsoby intervence Specifické způsoby, prostřednictvím kterých sestra poskytuje ošetřovatelskou péči. 7. Důsledky Obsahují očekávané výsledky ošetřovatelských činností zlepšení zdravotního stavu příjemce. Koncepční modely jsou konkrétnější než metaparadigma oboru a abstraktnější než teorie. OŠETŘOVATELSKÉ TEORIE Teorie je prohlášení, které objasňuje nebo charakterizuje určitý jev. Hlavním cílem teorie je vytváření nových a ověřování starých poznatků. Teorie jsou založeny na předpokladech (asumpcích, premisích) a jsou

7 tvořeny definicemi, pojmy a výpověďmi. Ty jsou však konkrétnější a specifičtější než pojmy a výpovědi koncepčních modelů. Pojmy a výpovědi jsou úzce vázány na konkrétní jedince, skupiny, situace nebo události (např. tlak kyslíku, úzkost, chování pacienta). Specifickým typem výpovědi je hypotéza, která konstatuje domněnku o empiricky testovatelných pojmech (nejčastěji to bývá hypotéza o výsledku, kterého se dosáhne měřením pojmů). Rozsah teorií [14] metateorie je nejglobálnějším hlediskem vědního oboru, velmi abstraktní, empiricky netestovatelná, pracuje se stěžejními pojmy vědního oboru (člověk, prostředí, zdraví, ošetřovatelství), je to teorie o vývoji teorie velké teorie skládají se z obecného abstraktního koncepčního rámce, který definuje široká hlediska pro ošetřovatelskou praxi, vysvětlují klíčové pojmy a principy vědní disciplíny, často nemají operačně definované pojmy, nejsou zcela přístupné empirickému testování, z hlediska rozsahu bývají někdy považované za koncepční modely (Neuman, Leininger, Rogers) střední teorie - mají užší záběr, zahrnují omezený počet pojmů a omezený aspekt skutečného světa, lze je přímo empiricky testovat, v ošetřovatelství jsou nejvíce používané (Orlando) dílčí (praktické, mikro, preskriptivní) teorie - mají nejomezenější obsah i použití, zahrnují konstatování izolovaných pozorování, která se zabývají úzkým rozsahem jevů, mají však svou heuristickou hodnotu a mohou se z nich výzkumem vyvinout teorie střední (např. kazuistiky, diplomové práce), poskytují rámec pro ošetřovatelské intervence, často vznikají dedukcí ze středních teorií Typy teorií [2, 8, 13, 14] popisné - popisují charakteristické rysy jedinců, skupin, situací, událostí zobecněním jednotlivých pozorování vysvětlující - specifikují vztahy mezi vlastnostmi jedinců, skupin, situací, událostí predikční - předpovídají vzájemné vztahy mezi jevy a okolnosti, během kterých se jevy objeví Ošetřovatelská teorie je relativně specifický a konkrétní soubor pojmů a výpovědí, které vysvětlují nebo charakterizují jevy, jež jsou předmětem ošetřovatelství. Jejím hlavním cílem je vytváření nových poznatků v určité oblasti ošetřovatelství. Obr.2. Vztah teorie - koncepční model - metaparadigma (Fawcett, J., 1995)

8 Ošetřovatelské teorie se liší od ošetřovatelských modelů: úrovni abstrakce - teorie je konkrétnější, specifičtější, je přímo aplikovatelná v praxi; koncepční model nemá operační definice, je rozsáhlejší, obecnější účelem teorie popisuje, vysvětluje, předvídá jevy specifické pro ošetřovatelství; koncepční model vyčleňuje vědomostní bázi pro obor (odlišuje specifika ošetřovatelství od jiných disciplín) Kategorie ošetřovatelských modelů a teorií Koncepční modely v ošetřovatelství jsou klasifikovány podle filozofie a světového názoru, ze kterých vychází: Humanistické modely ošetřovatelství chápou jako humanitní vědu a umění (potřeby člověka) Florence Nightingale Environmentální model Virginia Henderson Komplementárně-suplementární model Dorothea E. Orem Model sebepéče Madeleine Leininger Teorie kulturně rozdílné a shodné péče Rosemarie Rizzo Parse Teorie jak se stát člověkem N. Roper, W. Logan, A. Tierney Model životních aktivit Interakční modely - zdůrazňují sociální vztahy mezi lidmi (percepce, komunikace, role) Hildegard E. Peplau Ida J. Orlando Vývojový model Teorie ošetřovatelského procesu

9 Systémové modely zdůrazňují funkce systému (systém, prostředí, organizace, vzájemná závislost, integrace) Dorothy E. Johnson Calista Roy Imogene M. King Betty Neuman Behaviorální systémový model Adaptační model Model otevřených systémů Systémový model Modely energetického pole využívají koncepci energie (energetické pole, výměna energie) Martha E. Rogers Model jednotného energetického pole Vývojové modely zdůrazňují procesy růstu, vývoje a zrání (změna) Modely potřeb hodnotí pacienta a funkce sester z hlediska hierarchie potřeb Modely výsledků kladou důraz na výsledky ošetřovatelské péče Modely zákroků zdůrazňují sesterské odborné činnosti, považují pacienta za pasivní předmět ošetřovatelské péče Model náhrady poskytují náhrady za schopnosti, které pacientovi chybí Modely zachování zachovávají příznivé aspekty pacienta ohroženého nemocí nebo problémy Modely podpory - pomáhají pacientovi při poškození zdraví a podporují jeho vyrovnání se se situací Modely zlepšení zaměřují se na zlepšení kvality pacientova života po poškození zdraví Shrnutí Každá vědní disciplína má svoji filozofii zahrnující ontologii, epistemiologii a etiku. Ošetřovatelství jako vědní obor má svou paradigmu definovanou čtyřmi pojmy člověk, prostředí, zdraví, ošetřovatelství. Koncepční modely jsou tvořeny pojmy a výpověďmi a dávají jasný směr pro praxi, vzdělávání a výzkum. Teorie jsou konkrétnější než koncepční modely a vytváří vědomostní bázi dané oblasti. Podle rozsahu jsou teorie rozděleny na metateorie, velké, střední a dílčí teorie. Ošetřovatelské modely se skládají ze tří základních částí: asumpce, hodnotový systém a hlavní jednotky. Jednotlivé teoretičky ošetřovatelství vyvinuly své vlastní ošetřovatelské teorie nebo modely. Modely jsou klasifikovány podle teorií a světových názorů, ze kterých vychází do kategorií (modely humanistické, interakční, systémové, energetického pole, vývojové, potřeb, výsledků, zákroků, náhrady, zachování, podpory, zlepšení.

10 Cvičení 1. Vymezte vzájemné vztahy mezi čtyřmi základními metaparadigmatickými koncepcemi ošetřovatelství. 2. Aplikujte obecné součásti ošetřovatelských modelů na vybrané ošetřovatelské teorii nebo modelu podle konkrétní autorky. 3. Pokuste se přiřadit k obecnému členění teorií (metateorie, velké, střední, dílčí teorie) konkrétní ošetřovatelské teorie nebo modely podle vybraných autorek.

11 2. ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL FLORENCE NIGHTINGALE Osnova vymezení ošetřovatelství vztah prostředí a ošetřovatelství fyzické prostředí psychologické prostředí sociální prostředí základní pojmy modelu Klíčová slova ošetřovatelství, prostředí, aktivní pacient, komunikace, kondice pacienta Čas k prostudování 40 min. Nightingalová nikdy nevytvořila a ani nezamýšlela vytvořit model nebo teorii. Její vize ošetřovatelství je však nadčasová a má význam i pro dnešní praxi. Ve své době řešila na první pohled jednoduchý problém: co je ošetřovatelství a co není. [6] Důsledek její teoretické práce je hluboký a ovlivňuje mnoho úrovní ošetřovatelské praxe. Domnívala se, že ošetřovatelství je o manipulaci s prostředím, o výživě a o zachování energie pacienta. Určila rovněž, co ošetřovatelství není: ošetřovatelství není vymezováno ani formulováno lékařským rozhodnutím [6]. Definovala a oddělila ošetřovatelské znalosti od lékařských a vymezila sestru jako odborníka ne zcela závislého na lékaři. Chtěla sestru samostatnou, vzdělanou a tvořivou. Předvídala velké možností rozvoje ošetřovatelství jako vědy včetně publikací a výzkumu v oboru. Je proto právem pokládána za zakladatelku ošetřovatelství jako samostatného oboru. Nejdůležitější praktická příprava je ta, která učí sestry co pozorovat - jak pozorovat které příznaky ukazují na zlepšení které na zhoršení které jsou důležité které nejsou jaké jsou známky zanedbání a jakého druhu je zanedbání Pokud se tomuto nenaučíš, pak by sis měla uvědomit, že nejsi předurčena k sesterskému povolání, ať jsi sebelaskavější a sebedychtivější, a měla bys se této kariéry vzdát. [in 10]

12 Na základě vlastních zkušeností vytvořila ideu ošetřovatelství, založenou na vztahu člověka, jeho zdraví a prostředí. Základním pojmem objevujícím se nejčastěji v jejích písemnostech je prostředí. Preferovala sice spíše fyzické prostředí než psychické a sociální, specificky je však nerozlišovala a všechny potřeby pacienta viděla v těsných souvislostech. Výsledkem jejího ošetřovatelství je aktivní asistující pacient. Pokud není schopen své potřeby plnit, musí pomoci ošetřovatelství. V jejím podání se jednalo především o zajištění dýchání, čistého vzduchu, vody, čistoty, tepla. Zdraví je naopak narušeno těmito prvky prostředí: nečistota, vlhkost, chlad, zápach, tma. Čistota fyzického prostředí má přímý vztah k prevenci onemocnění a k úmrtnost v sociálním prostředí komunity. Ošetřovatelství patří mezi neléčebnou činnost, která nabízí pacientovi co nejlepší podmínky pro přirozené jednání a chování. Tyto podmínky vylepšují prostředí, a to vede k podpoře zdraví. Medicína (např. chirurgie) slouží k nápravě nemocné části těla, zatímco ošetřovatelství pomáhá pacientovi dosáhnout optimální zdravotní stav. Vzájemný vztah koncepce zdravého prostředí (dýchání, teplo, zápach, hluk a světlo) a praktického ošetřovatelství poskytuje základní teorii ošetřovatelské praxe. Primární je dýchání především čerstvého vzduchu, sekundární je světlo - sluneční světlo. Teplo, hluk a zápach jsou oblasti pro zajištění pozitivního okolí. Při použití této koncepce se musí na pacienta pohlížet v jednotlivých souvislostech. Fyzické prostředí Fyzické komponenty jsou základní součástí prostředí (okolí) pacienta a jejich chování ovlivňuje ostatní aspekty prostředí. Pacientovi musí být zajištěna čistota, čerstvý vzduch, teplo, sucho. Prostředí se má udržovat v takovém stavu, aby mohl pacient sám nebo sestra o něj snadno pečovat. Důležité je i umístění lůžka a poloha pacienta na lůžku. Psychologické prostředí Nightingalová akceptovala vliv psychické pohody na tělesnou stránku pacienta, i když v té době chyběla vědecká zdůvodnění, jak jsou vzájemně ovlivňovány tělesné a psychické stránky člověka. Rozpoznala, že škodlivé prostředí způsobuje psychický stres, a tím negativně působí na citové prožívání člověka. Proto je třeba nabízet různé aktivity pro stimulaci psychiky. Celým psychologickým prostředím se prolíná jako spojovací článek komunikace s pacientem. Sama ve svých publikacích popsala pravidla správné a účelné komunikace. Důraz kladla na komunikaci s lékařem a rodinou. Sociální prostředí Prevence onemocnění souvisí se sociálním prostředím. Proto je důležité, aby sestra sledovala prostředí za pomocí specifických informací a dat, které souvisí s výskytem onemocnění. Komunita a sociální prostředí musí být pojímány spolu s konkrétním pacientem.

13 Obr.3. Teorie ošetřovatelství podle Nightingalové (George, J., B., 1990) Základní pojmy modelu [11] Člověk/jedinec Lidé jsou multidimenzionální bytosti, které mají tělesné, psychické, sociální a spirituální potřeby. Člověk je příjemce ošetřovatelské péče. Je fyzickou, intelektuální a metafyzickou jednotkou. Má životní sílu, která mu umožňuje vypořádat se s nemocí a navracet zdraví. Ošetřovatelství Ošetřovatelství je okruh činností poskytující nemocnému co nejvhodnější podmínky pro přirozenou léčbu, využívající přírodních zdrojů a zákonů, aby zásadním způsobem ovlivnilo prostředí. Ošetřovatelská péče respektuje spirituální, tělesné, emocionální, duševní a sociální potřeby pacienta. Zdraví/nemoc Zdraví je stav, kdy se člověk cítí dobře a je schopen využívat všech svých sil a možností. Zdraví je důsledek interakce mezi sestrou (ošetřovatelstvím) a člověkem, mezi sestrou (ošetřovatelstvím) a prostředím, v němž aktivity směřující k úpravě prostředí působí na pacienta. Současně prostředí spolu s nemocným ovlivňují sestru. Nemocný je poněkud pasivně ovlivňován sestrou a prostředím.

14 Prostředí/společnost Prostředí je ohniskem zaměření ošetřovatelství. Zahrnuje zevní podmínky, které působí na život a vývoj jedince (dýchání, teplo, zápach, hluk, světlo). Každý z těchto aspektů ovlivňuje ostatní. Cílem ošetřovatelství je podporovat schopnost člověka dosáhnout zdraví přímo či nepřímo tím, že sestra upravuje jeho prostředí. Shrnutí Za zakladatelku oboru ošetřovatelství je pokládána Florence Nightingale, která založila první ošetřovatelskou školu na světě, vytvořila první koncepci ošetřovatelství, napsala první knihu o ošetřovatelství. Definovala a vymezila ošetřovatelské znalosti a oddělila je od lékařských, kladla důraz na vzdělávání sester. Za základ ošetřovatelství pokládala fyzické, psychické a sociálního prostředí a jeho vztah k člověku a zdraví. Preferovala prostředí fyzické (dýchání, vzduch, voda, čisto, teplo). Člověka viděla jako multidimenzionální bytost, podporovala aktivního spolupracujícího pacienta. Mezi prostředím, zdravím, pacientem a sestrou probíhá vzájemná interakce. Cvičení 1. Proč se hovoří o Florence Nightingale jako o zakladatelce moderního ošetřovatelství? 2. Co považovala autorka za základ pro uzdravování člověka? 3. Definujte hlavní roli sestry v ošetřovatelském procesu environmentálního modelu.

15 3. KOMPLEMENTÁRNĚ-SUPLEMENTÁRNÍ MODEL VIRGINIA HENDERSON Osnova východiska modelu definice ošetřovatelství základní potřeby člověka základní pojmy modelu Klíčová slova válka, definice ošetřovatelství, základní lidské potřeby, potenciál jedince Čas k prostudování 40 min. O Hendersonové se hovoří jako o Nightingalové dvacátého století. Její zájem o ošetřovatelství se rozvinul během první světové války s přáním pomáhat nemocným a raněným vojákům. Vystudovala vojenskou ošetřovatelskou školu, kde však byly přednášky lékařů zjednodušenou verzí medicíny (nemoc, diagnostika, terapie). Ošetřovatelství bylo představováno pouze jako doplněk lékařské praxe. Důraz se zde kladl především na výkonovou zručnost, která byla primárním měřítkem kvality sestry. Studentky ošetřovatelství neměly v praxi svůj vzor sestry. Klinická praxe ošetřovatelství byla pojímána jako neorganizovaný sebevzdělávací proces probíhající během péče o raněné a nemocné v nemocnici. Za profesionální jednání byl pokládán formální charakter péče a neosobní vztah k nemocným. Hendersonová si přála, aby byl právě pacient středem pozornosti vzdělané sestry i dalších zdravotníků. Hendersonové se nelíbilo, že pacient jako příjemce zdravotnických služeb neměl zajištěnou kvalifikovanou péči a ochranu před poškozením a zneužitím. Domnívala se, že profese, která ovlivňuje lidský život, musí mít jasně vymezené funkce. Prosazovala, aby byla ošetřovatelská praxe regulována licencí, usilovala o právní zajištění ošetřovatelských služeb. Pro dosažení těchto cílů bylo nezbytné explicitně definovat ošetřovatelství a jasně vymezit funkce a úkoly sester. Její definice ošetřovatelství byla postavena na otázkách: Co je ošetřovatelská praxe? Které jsou specifické funkce sester? Které jsou jedinečné činnosti ošetřovatelství? [9]. Při vývoji definice ošetřovatelství stavěla na svých rozsáhlých praktických zkušenostech, které získala jako studentka, učitelka, sestra i aktivní

16 účastník mnoha ošetřovatelských konferencí. Její definice ošetřovatelství byla poprvé publikována v roce 1955 [in 9]: Ošetřovatelství je především asistence jedinci (nemocnému nebo zdravému) při vykonávání činností souvisejících se zdravím nebo s jeho navrácením nebo s klidnou smrtí, které by vykonával bez pomoci, kdyby měl potřebné schopnosti, vůli a vědomosti. Jedinečným přispěním ošetřovatelství je pomoc osobě stát se co nejdříve nezávislou na této asistenci. O jedenáct let později (1966) byla tato definice revidována a upřesněna [in 11]: Jedinečnou úlohou sestry je pomáhat nemocnému nebo zdravému jedinci provádět činnosti, které přispívají k jeho zdraví, návratu zdraví nebo ke klidné smrti, které by prováděl bez pomoci, kdyby měl potřebné schopnosti, vůli nebo vědomosti. A dělá to tak, aby mu pomohla co nejrychleji dosáhnout samostatnosti. Hlavním teoretickým východiskem definice ošetřovatelství Hendersonové jsou základní lidské potřeby. Lidé mají biologické, psychologické, sociální a spirituální komponenty. S těmito součástmi je spojeno čtrnáct základních (elementárních) lidských potřeb, které jsou zaměřeny převážně na aspekty tělesné [2, 9, 11]: 1. normální dýchání 2. adekvátní příjem jídla a tekutin 3. vylučování 4. pohyb a udržování vhodné polohy 5. spánek a odpočinek 6. výběr vhodného oblečení oblékání a svlékání 7. udržování fyziologické tělesné teploty 8. udržování čistoty a úpravy těla 9. odstraňování rizik z prostředí a vyvarování se poškození jiných 10. komunikace s jinými vyjadřováním emocí, potřeb, strachu, názorů 11. náboženské vyznání 12. smysluplná práce 13. hra nebo účast na různých formách rekreace 14. učení, odhalování nového nebo zvídavost, která vede k normálnímu rozvoji zdraví a k využití vhodných zdravotnických zařízení Lidé se snaží ve zdraví i v nemoci tyto potřeby individuálně uspokojovat různým způsobem. Problémy s uspokojováním těchto základních potřeb se zpravidla objevují v nemoci nebo v některých životních obdobích jako např. dětství, stáří či těhotenství, kdy jedinec potřebuje pomoc druhých. V těchto situacích pomáhá ošetřovatelství, které je zaměřeno na co nejrychlejší znovunabytí nezávislosti člověka. Aktivity sestry jako vykonavatelky ošetřovatelských činností přitom vycházejí z jednotlivých lidských potřeb. Sestra má pouze asistovat jedinci při uspokojování

17 potřeb, rozhodovat za něj může jen v případech jeho úplné závislosti. Musí brát také v úvahu faktory, které ovlivňují potřeby a zdravotní stav jedince tělesný a psychický potenciál jedince, jeho schopnosti, prostředí kde žije (např. nemoc, handicap, věk, schopnost učení se, temperament, emoce, strach, samota, kulturní a sociální status). Základní pojmy modelu [9] Jedinec/člověk Člověk je tvořen čtyřmi základními složkami, které jsou včleněné do čtrnácti elementárních lidských potřeb biologické (1-9), psychické (10, 14), sociální (12, 13) a spirituální (11). Tyto lidské potřeby jsou uspokojovány u každého jedince různými způsoby. Společnost/prostředí Jedinci jsou ve vzájemném vztahu k jejich rodinám. Soukromá a veřejná zařízení mají podporovat zdraví lidí. Společnost očekává od sester pomoc jedinci, který není schopen samostatných a nezávislých činností. Společnost by měla přispívat ke zkvalitnění sesterského vzdělání, které umožňuje sestrám lépe pochopit pacienta jako příjemce ošetřovatelské péče a faktory z prostředí ovlivňující člověka. Zdraví Definice zdraví je založena na schopnosti jedince plnit nezávisle a samostatně své funkce ve všech čtrnácti základních složkách. Sestry musí zdůrazňovat podporu zdraví a prevenci a léčbu nemocí. Je vyžadováno dobré zdraví a pohoda (nezávislost). Zdraví je ovlivňováno věkem, kulturním prostředím, fyzickou a intelektuální kapacitou jedince, jeho citovou rovnováhou. Hendersonová usiluje o specifickou funkci sestry jako nezávislého profesionálního zdravotníka. Ošetřovatelství Hlavním cílem ošetřovatelství je udržet člověka maximálně soběstačného, nezávislého na svém okolí tak, aby byl schopen hodnotně žít. V situaci, kdy vlastní potenciál nestačí, nahrazuje úbytek soběstačnosti vhodnou ošetřovatelskou péči sestra. Funkcí sestry je tedy navrátit zdraví lidí nebo maximalizovat jejich dobrou pohodu. Vyjádřením dobrého zdraví a pohody je nezávislost člověka. Přesně formulované ošetřovatelství umožňuje sestře vykonávat samostatné úkoly. Současně plní terapeutický plán lékaře, je členkou zdravotnického týmu, je pacientovým pomocníkem. To vše v zájmu dobra a uzdravení pacienta.

18 Shrnutí Hendersonová vystudovala vojenskou ošetřovatelskou školu. Svůj model vyvíjela na poznání nedostatečně kvalifikované péče o pacienta. Prosazovala právní a licenční zajištění ošetřovatelství. Jako první v historii explicitně definovala ošetřovatelství a její definice je aktuální dodnes. Hlavním východiskem ošetřovatelského modelu Hendersonové je čtrnáct základních lidských potřeb s preferencí potřeb biologických. Sestra má pomáhat, asistovat případně vykonávat za jedince plnění základních potřeb, není-li ten schopen plnit je sám. Výsledkem ošetřovatelské činnosti je nezávislost pacienta v uspokojování základních lidských potřeb, zvýšení nezávislosti nebo klidná smrt. Cvičení 1. Z čeho vycházela Hendersonová při vytváření svého ošetřovatelského modelu? 2. Charakterizujte pacienta/klienta v komplementárně-suplementárním modelu. 3. Co je podle Hendersonové zdrojem těžkostí pacienta, které iniciují ošetřovatelské aktivity?

19 4. MODEL SEBEPÉČE DOROTHEA E. OREM Osnova východiska a charakteristika modelu teorie sebepéče teorie deficitu sebepéče teorie ošetřovatelských systémů základní pojmy teorie Klíčová slova sebepéče, prevence, zdravotní výchova, požadavky sebepéče, deficit sebepéče, ošetřovatelské systémy Čas k prostudování 40 min. Model je založen na předpokladu, že člověk má vrozenou schopnost sebepéče, je sebekorigující a nezávislý. Zdůrazňuje individuální odpovědnost jedince, prosazuje prevenci a zdravotní výchovu jako klíčové aspekty ošetřovatelského procesu. Podle Oremové by sestry měly sloužit ostatním, starat se o sebe stejně jako o druhých, pomáhat nemocným i zdravým v sebeobsluze. Cílem sesterského povolání je dosáhnout maximálně možnou úroveň sebepéče pacienta jeho nezávislost. Obecná teorie ošetřovatelství je rozpracována ve třech souvisejících dílčích teoriích [2, 3, 9, 13]: 1. Teorie sebepéče Předpokladem sebepečujícího se chování je schopnost jedince sebepéče, která je podmíněna správnou funkcí organismu, pocitem zdraví, dobrým zdravotním stavem. Teorie zahrnuje tyto pojmy: sebepéče Je to osobní péče pro zdravou existenci, kterou je člověk schopen vykonávat nezávisle každý den. Závisí na věku, pohlaví, zdravotním stavu, sociokulturním prostředí, rodině. Sebepéče je výsledkem vztahu mezi

20 terapeutickými požadavky a působením sebepéče. Při závislé péči jedinec závislý na jiné osobě. řízení a působení sebepéče Jsou to aktivity pro spuštění sebepečujícího chování jedince. Pacient musí vědět, proč má něco konat. Musí se rozhodnout, jak má vykonávat sebepéči a jak budou činnosti za sebou následovat. požadavky sebepéče Terapeutickým požadavkem je péče požadovaná v určitém čase pro uspokojení normální funkce organismu a udržení života a zdraví. Obr.4. Oremové model deficitu sebepéče (Farkašová, D. a kol. Ošetrovatelstvo-teória, 2001) a. univerzální požadavky (požadavky pro základní životní procesy a funkce) - dostatečný příjem vzduchu, vody, potravy - dobrá funkce vylučování - rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem - rovnováha mezi samotou a sociální interakcí - prevence nebezpečí hrozící jedinci (ohrožení zdraví a života) - podpora normálního stavu b. vývojové požadavky (požadavky spojené s růstem a vývojem jedince) - současná životní fáze a její změny do následující fáze (např. novorozenec, adolescent)

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Dorothea Elisabeth Orem Teorie deficitu sebepéče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1914 Baltimore USA, (zjistit, jestli +) Pracovala jako sestra v nemocnici,

Více

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Florence Nightingale Moderní ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *12.5.1820 Florencie, +13.8.1910 Londýn Od 1851 cestuje po Evropě + návštěvy nemocnic,

Více

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Madeleine Leininger Teorie transkulturní péče Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie Sestra, profesorka ošetřovatelství a antropologie 1960 poprvé definovala pojem

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Kombinovaná PŘEDMĚT: OBECNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Úvod do předmětu Ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Úvod do předmětu Ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 OŠETŘOVATELSTVÍ Úvod do předmětu Ošetřovatelství

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie 1 Základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai Hospital School of Nursing

Více

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství. Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Metaparadigma, paradigma ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Teorie ošetřovatelství Začínají se formovat ve 2.polovině 20.století v USA a Kanadě Současnost specifické ošetřovatelské

Více

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Callista Roy Adaptační model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Callista Roy Adaptační model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *14.10.1939 Los Angeles Základní ošetřovatelské vzdělání Sestra, staniční sestra pediatrie 1963 bc., 1966

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že:

Potřeba nové koncepce ošetřovatelství Vychází z předpokladů, že: Česká koncepce oboru ošetřovatelství Koncepce ošetřovatelství České republiky Vychází z: - Koncepce ošetřovatelství České republiky z roku 1998, - respektuje doporučení: Organizace spojených národů, Světové

Více

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely energetických polí Martha E. Rogers Model jednotlivých lidí Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 12.5.1914 Dallas - + 1994 Studovala: Přírodní vědy na University of Tennessee bc.

Více

Teoretické modely ošetřovatelství

Teoretické modely ošetřovatelství Teoretické modely ošetřovatelství Model -vzor něčeho, návrh ( napodobenina), šablona Model -vzor něčeho, návrh ( napodobenina), šablona Ošetřovatelský model -vzorové schéma,které v konkrétních podmínkách

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výzkum ve zdravotnictví Výzkum v ošetřovatelství Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výzkum 1 = tvůrčí poznávací činnost v jakékoliv vědní disciplině, která vede k odhalení příčin, vlastností a podmínek

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Faye G. Abdellah Modle 21 problémů ošetřovatelství Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie * 13.3.1919 New York City Sestra Průkopnice ošetřovatelského výzkumu Bc. (1945),

Více

Modely ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Modely ošetřovatelství. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Modely ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje červenec 2009 Tondrová Irena Bc. Základní terminologie Model- vědecká konstrukce,

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Obsah. Úvod Vzdělávání v ošetřovatelství 45 Ilona Plevová 2.1 Počátky vzdělávání Vzdělávání po roce

Obsah. Úvod Vzdělávání v ošetřovatelství 45 Ilona Plevová 2.1 Počátky vzdělávání Vzdělávání po roce Obsah Úvod 13 1 Historie ošetřovatelství 15 Ilona Plevová, Regina Slowik 1.1 Ošetřovatelství v nejstarších dobách 15 1.2 Význam církve pro vývoj ošetřovatelství 16 1.3 Válečné ošetřovatelství 19 1.4 Počátky

Více

Multikulturní ošetřovatelství 1

Multikulturní ošetřovatelství 1 Multikulturní ošetřovatelství 1 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je porozumět pojmům etnicita, kultura, duchovno, víra, náboženství, poznat základní charakteristiky

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, )

pokládali duši za hmotnou Prapočátky psych. Názorů- v raných počátcích lidských kultur (šamani, kněží, ) Otázka: Psychologie jako věda Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): sissi Psychologie - Psyché= duše Logos= věda = věda o duši Předmětem je zkoumání duševního života člověka, zákonitosti psychicky,

Více

Podzimní škola MPSV v Táboře

Podzimní škola MPSV v Táboře Podzimní škola MPSV 22. 26. 9. 2014 v Táboře Definice rolí sociálních pracovníků Prof. JUDr. Igor Tomeš CSc Igor Tomeš 1 Role sociálních pracovníků vychází z definice sociální práce Definice mezinárodních

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa)

ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU. Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) ZÁKLADNÍ METODOLOGICKÁ PRAVIDLA PŘI ZPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO TEXTU Martina Cirbusová (z prezentace doc. Škopa) OSNOVA Metodologie vs. Metoda vs. Metodika Základní postup práce Základní vědecké metody METODOLOGIE

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Geriatrický pacient Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje V rámci projektu Využití ICT ve výuce Březen 2011 Mgr. Ladislava Ulrychová Čím hřešíme

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová

POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ. Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová POTŘEBY V OŠETŘOVATELSTVÍ Doc. PhDr. J. Marečková, Ph.D. Mgr. L. Mazalová MASLOWOVA HIERARCHIE POTŘEB SKUPINY LIDSKÝCH POTŘEB čtyři nosné skupiny lidských potřeb: a/ potřeby biologické - tělesné b/ potřeby

Více

Ošetřovatelský proces. Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK Praha

Ošetřovatelský proces. Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK Praha Ošetřovatelský proces Jana Heřmanová Ústav ošetřovatelství, 3. LF UK Praha Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků č. 55/2011 Sb. Všeobecná sestra (1) Všeobecná sestra

Více

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová

Práva nemocných dětí. Práva nemocných dětí. Hana Pinkavová Práva nemocných dětí Práva nemocných dětí Hana Pinkavová Práva dítěte: etapy poznávání dítěte a dětství z hlediska historického nejdůležitější mezníky ve vývoji lidských a především dětských práv: 1924

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

výcvik integrace v psychoterapii

výcvik integrace v psychoterapii výcvik integrace v psychoterapii OBSAH VÝCVIKU Základní charakteristika Výcvik integrace v psychoterapii je připravován a organizován Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA

SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA SYLABY ODBORNÉ PRAXE VŠEOBECNÁ SESTRA Název studijního předmětu: ODBORNÁ PRAXE 1 (UOM/OPVS1) Forma studia: Prezenční Rozsah studijního předmětu: 4 týdny / celkem 200 hod. Zařazení výuky: 1. ročník, zimní

Více

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP

SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP SEKCE KRIZOVÉ ASISTENCE SPOLEČNOSTI LÉKAŘSKÉ ETIKY ČLS JEP MUDr. Eva Kalvínská Studijní den ERC ve FN v Motole 9.10.2008 VZNIK SEKCE V rámci Společnosti lékařské etiky České lékařské společnosti Jana Evangelisty

Více

Historie a současnost ošetřovatelství. Vážené studentky a studenti,

Historie a současnost ošetřovatelství. Vážené studentky a studenti, Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Dějiny ošetřovatelství Historie a současnost ošetřovatelství Současnost ošetřovatelství Mgr. Věra Vránová, Ph.D. Vážené studentky a studenti,

Více

Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči Zdravotnické noviny str. 14 Téma PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph. D.

Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči Zdravotnické noviny str. 14 Téma PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph. D. Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči 24.8.2009 Zdravotnické noviny str. 14 Téma PaedDr. et Mgr. Eva Zacharová, Ph. D. Komunikace je základem humánního ošetřovatelství. Je to nástroj, který

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 4 PhDr. Jana Novotná Pojmy v sociální práci Lidský vztah jako součást profese Pojmy v sociální práci AKCEPTACE Akceptace je bezvýhradné přijetí vedeného. Je považována za první základní

Více

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK

Sociální práce v předválečném období představy a realita. Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Sociální práce v předválečném období představy a realita Pavla Kodymová Katedra sociální práce FFUK Nedostatek lůžek Velká Praha nejméně 2.000 lůžek navíc Celé Čechy nejméně 20.000 lůžek. Lékařský a ošetřovatelský

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období

Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období Konstruování významového rámce zdravotní gramotnosti matek s dítětem v symbiotickém období Ivana Olecká, Kateřina Ivanová, Přemysl Hanák, Lubica Juríčková 1 Zaměření příspěvku Zdravotní gramotnost je soubor

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace. Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby rodina Výchova ke zdraví 6. ročník rodina Výchova k občanství - postavení jedince v rodině (využití učebnice) - role členů rodiny - vztahy v rodině OSV osobnostní rozvoj při - náhradní rodinná péče působení rodiny

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Teorie ošetřovatelství 1

Teorie ošetřovatelství 1 Teorie ošetřovatelství 1 Studijní opora Bc. Petra Podrazilová, DiS. Liberec 2014 1 Cíle předmětu Cílem předmětu je osvojit si vědomosti o oboru Ošetřovatelství, jako samostatné moderní vědní disciplíně.

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška

Prof o esn s í n e tické k k o k d o e d xy Přednáška Profesní etické kodexy Přednáška 5.4. 2009 Úvod Etický kodex je jednou z charakteristik, které patří k jakékoli profesi Diskuse: splňuje sociální práce základní charakteristiky profese? Charakteristika

Více

Tvorba elektronické studijní opory

Tvorba elektronické studijní opory Tvorba elektronické studijní opory Záhlaví: Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Komunitní péče Domácí péče Historie a současnost domácí péče PhDr. H. Kisvetrová, Ph.D. Vlastní

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy

Organizační chování. Pracovní skupiny a pracovní týmy Organizační chování Pracovní skupiny a pracovní týmy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nové pojetí ošetřovatelství a ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Potřeba nové koncepce ošetřovatelství 1 1988 ve Vídni. Evropská konference o ošetřovatelství svolaná WHO Požadavek

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám )

1. PEDAGOGIKA. ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným vědám ) Zpracovaly: Michaela Kovářová, UČO 142994 Darina Haličková, UČO 143008 1. PEDAGOGIKA ( pedagogika jako věda, vymezení, význam, využití, její pojetí ve světě, problémy a specifika; vztah pedagogiky k jiným

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry.

Obecná a vývojová psychologie. Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Obecná a vývojová psychologie Přednáška č. 1 Co je psychologie? Cíle psychologie. Základní psychologické směry. Co je vlastně psychologie? Jak lze jednoduše a srozumitelně definovat psychologii? R. Atkinsonová

Více