F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ"

Transkript

1 O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A F A K U L T A F I L O Z O F I E A M O D E L Y O Š E TŘOVATELSTVÍ D O C. P H D R. D A R J A J A R O Š O V Á, P H. D. OSTRAVA 2006

2 Po prostudování textu budete znát: - základní filosofické pojmy ošetřovatelství - metaparadigmatické koncepce ošetřovatelství - základní součásti a hlavní jednotky ošetřovatelských modelů - druhy a rozsah vědeckých teorií s aplikací v ošetřovatelství Budete schopni: - vysvětlit vztah filosofie- metaparadigma - koncepční model - teorie - kategorizovat základní ošetřovatelské teorie a modely - aplikovat vybrané ošetřovatelské teorie a modely v ošetřovatelské praxi Obsah 1. Teorie a koncepce ošetřovatelství 2. Environmentální model - Florence Nightingale 3. Komplementárně-suplementární model - Virginia Henderson 4. Model sebepéče - Dorothea E. Orem Význam grafických symbolů průvodce studiem shrnutí literatura pojmy k zapamatování kontrolní otázky

3 1. TEORIE A KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ Cíl charakterizovat koncepční modely a popsat způsoby jejich vzniku vysvětlit pojem metaparadigma obecně a specificky v ošetřovatelství specifikovat vztahy mezi metaparadigmou ošetřovatelství, koncepčními modely a teoriemi analyzovat jednotlivé kategorie koncepčních modelů objasnit vznik a typy ošetřovatelských teorií Osnova metaparadigma ošetřovatelství koncepční modely ošetřovatelství součástí ošetřovatelských modelů ošetřovatelské teorie kategorie ošetřovatelských modelů a teorií Klíčová slova filosofie, metaparadigma, jedinec, prostředí, zdraví, ošetřovatelská činnost, asumpce, pojmy, tvrzení, ošetřovatelské teorie Čas k prostudování 60 min. Ošetřovatelství je profesí, která se neustále rozvíjí. Jeho vývoj byl až do počátku minulého století postaven zpravidla na intuici, tradici a na zkušenostech získaných praktickou činností. Masivní rozvoj teorie ošetřovatelství nastal v 50. letech dvacátého století, a to zejména v USA. V dnešní době má ošetřovatelství svůj vlastní jedinečný soubor vědomostí potřebný pro ošetřovatelskou vědu. Tato vědomostní báze je postavena na specifických ošetřovatelských koncepcích a teoriích a je ovlivňována různými filozofickými směry. Každý obor, jeho pojmy, etické zásady, teoretické modely vycházejí z určité filozofie a příslušného světového názoru. Filozofie je nauka o nejobecnějších zákonitostech vývoje bytí člověka, přírody, společnosti. Ošetřovatelská filozofie zahrnuje ontologii (povaha ošetřovatelství), epistemologii (povaha ošetřovatelských poznatků) a etiku (povaha ošetřovatelského chování). Pohledy, názory a koncepce jednotlivých teoretiků ošetřovatelství se liší podle filozofických směrů, ze kterých

4 čerpají. METAPARADIGMA OŠETŘOVATELSTVÍ Každý obor se zabývá svým jedinečným způsobem jistými vyčleněnými jevy. Metaparadigma je nejširší, nejglobálnější pohled určité disciplíny na zkoumání určitého problému, jevu charakterizuje disciplínu, čím se zabývá, co řeší (předmět disciplíny). Jednotlivé vědní obory se pak od sebe liší podle toho, na které problémy a pojmy se zaměřují. Většina oborů má jediné metaparadigma a více koncepčních modelů. Metaparadigma ošetřovatelství se vyvíjí od doby Florence Nightingalové, která se poprvé v historii zabývala teorii v ošetřovatelství ( teorie popisuje a vysvětluje, co je a co není ošetřovatelství ) a neformálně popsala ve svých publikacích čtyři ústřední pojmy ošetřovatelství (člověk, okolí, zdraví, ošetřovatelství). K explicitní definici metaparadigmatu ošetřovatelství však došlo až ve druhé polovině minulého století. Obr.1. Metaparadigma ošetřovatelství (Musilová, M. a kol. Vybrané kapitoly z ošetrovateľstva, 1993) Metaparadigma (globální pohled, předmět) ošetřovatelství představují čtyři specifické jevy, které jsou definované pojmy [8, 11, 13, 14]: 1. člověk/jedinec příjemce ošetřovatelské péče; zahrnuje jedince, rodiny, komunity a další skupiny 2. prostředí/okolí týká se blízkých osob příjemce a fyzického prostředí včetně ošetřovatelských situací 3. zdraví rozpětí od příjemcova stavu dobré pohody až po nemoc 4. ošetřovatelská činnost aktivity sester prováděné v zájmu příjemce a ve spolupráci s ním

5 Tyto čtyři ústřední pojmy metaparadigmatu ošetřovatelství jsou definovány ve všech významných ošetřovatelských modelech a teoriích. Jejich přesná formulace se u různých autorů liší podle filozofie a asumpcí, ze kterých jejich model nebo teorie vychází. KONCEPČNÍ MODELY OŠETŘOVATELSTVÍ Koncepční modely (koncepční rámec, koncepční systém, paradigma) jsou pohledy, názory a poznatky o jevech světa. Zaměřují pozornost na vybrané jevy, mají vliv na naše vnímání reality. Týkají se globálních názorů na jedince, skupiny, situace a události, které souvisejí s oborem. Vznikají cestou indukce (zobecnění pozorovaných jevů) nebo dedukce (vyvozováním z existujících poznatků) nebo jsou přebírány z jiných vědních oborů. Koncepční model je tvořen pojmy (duševní představy a pojmenování jevů) a výpověďmi (tvrzení vysvětlující vztahy mezi pojmy). Pojmy a výpovědi koncepčního modelu jsou obecné a abstraktní - nelze je přímo empiricky pozorovat v reálném světě ani omezit na konkrétní situaci, jedince, skupinu. V každém koncepčním modelu jsou pojmy a tvrzení vyjádřeny odlišně. Stejný pojem může mít v každém modelu různý význam (např. stres v modelu Kingové nebo Neumanové) nebo naopak jev stejného významu může být definován různými pojmy (např. zdraví nebo stav pohody). Koncepční modely ošetřovatelství jsou souborem obecných pojmů a výpovědí, které vytvářejí hlediska hlavních pojmů metaparadigmatu - člověk, zdraví a stav dobré pohody, prostředí a ošetřovatelství. [8, 11, 14] Odrážejí také filozofické hodnoty a přesvědčení pro přiblížení praxe a výzkumu. Mají systematickou strukturu a logické zdůvodnění činností, vytyčují směr hledání, ukazují řešení praktických problémů. Koncepční modely se používají jako obecné návody pro exaktní formování poznatků ošetřovatelství, pro plánování a realizaci výzkumných projektů, klinické ošetřovatelské praxe, výchovných programů a řídících systémů. Poskytují rámec pro činnost sestry, formují obsah studia. [8, 11, 14] Součástí ošetřovatelských modelů I. Asumpce Asumpce jsou předpoklady, které jsou teoretickým podkladem koncepce ošetřovatelství. Odvozují se od vědecké teorie a praxe, jsou ověřitelné v praxi. Liší se u jednotlivých modelů (např. asumpce člověka u Hendersonové, Oremové, Royové, Parseové). II. Hodnotový systém

6 Hodnotový systém je tvořen základními myšlenkami oboru, které jsou totožné nebo podobné ve všech modelech ošetřovatelství (např. jedinečná úloha sestry; směřování ošetřovatelství na potřeby zdravých osob, rodin, komunit; interpersonální vztah sestra-pacient; respektování lidské bytosti; celostné chápání člověka). III. Hlavní jednotky Na základě asumpcí a hodnot oboru bylo zformováno sedm hlavních jednotek ošetřovatelských modelů. 1. Cíl ošetřovatelství Cílem je to, co se snaží ošetřovatelství dosáhnout. Specifické ošetřovatelské cíle se liší v jednotlivých modelech v závislosti na jejich asumpcích o lidech. 2. Klient/pacient Definuje příjemce ošetřovatelské péče (jedinec, skupina, komunita). Jednotlivé modely se liší ve svém pojetí příjemce. 3. Role sestry Určuje, co je úkolem sestry, co vykonává. Role sestry musí být potřebná a akceptovaná společností. 4. Zdroj potíží Zdroj potíží je v pacientovi, ne u sestry. Příčina pacientových problémů je explicitně vyjádřena v ošetřovatelském plánu v rámci ošetřovatelské diagnózy. 5. Ohnisko zásahu Určuje zaměření ošetřovatelských intervencí. Zpravidla je to neschopnost klienta vykonávat činnosti, které jsou podle jednotlivým modelů stěžejní. 6. Způsoby intervence Specifické způsoby, prostřednictvím kterých sestra poskytuje ošetřovatelskou péči. 7. Důsledky Obsahují očekávané výsledky ošetřovatelských činností zlepšení zdravotního stavu příjemce. Koncepční modely jsou konkrétnější než metaparadigma oboru a abstraktnější než teorie. OŠETŘOVATELSKÉ TEORIE Teorie je prohlášení, které objasňuje nebo charakterizuje určitý jev. Hlavním cílem teorie je vytváření nových a ověřování starých poznatků. Teorie jsou založeny na předpokladech (asumpcích, premisích) a jsou

7 tvořeny definicemi, pojmy a výpověďmi. Ty jsou však konkrétnější a specifičtější než pojmy a výpovědi koncepčních modelů. Pojmy a výpovědi jsou úzce vázány na konkrétní jedince, skupiny, situace nebo události (např. tlak kyslíku, úzkost, chování pacienta). Specifickým typem výpovědi je hypotéza, která konstatuje domněnku o empiricky testovatelných pojmech (nejčastěji to bývá hypotéza o výsledku, kterého se dosáhne měřením pojmů). Rozsah teorií [14] metateorie je nejglobálnějším hlediskem vědního oboru, velmi abstraktní, empiricky netestovatelná, pracuje se stěžejními pojmy vědního oboru (člověk, prostředí, zdraví, ošetřovatelství), je to teorie o vývoji teorie velké teorie skládají se z obecného abstraktního koncepčního rámce, který definuje široká hlediska pro ošetřovatelskou praxi, vysvětlují klíčové pojmy a principy vědní disciplíny, často nemají operačně definované pojmy, nejsou zcela přístupné empirickému testování, z hlediska rozsahu bývají někdy považované za koncepční modely (Neuman, Leininger, Rogers) střední teorie - mají užší záběr, zahrnují omezený počet pojmů a omezený aspekt skutečného světa, lze je přímo empiricky testovat, v ošetřovatelství jsou nejvíce používané (Orlando) dílčí (praktické, mikro, preskriptivní) teorie - mají nejomezenější obsah i použití, zahrnují konstatování izolovaných pozorování, která se zabývají úzkým rozsahem jevů, mají však svou heuristickou hodnotu a mohou se z nich výzkumem vyvinout teorie střední (např. kazuistiky, diplomové práce), poskytují rámec pro ošetřovatelské intervence, často vznikají dedukcí ze středních teorií Typy teorií [2, 8, 13, 14] popisné - popisují charakteristické rysy jedinců, skupin, situací, událostí zobecněním jednotlivých pozorování vysvětlující - specifikují vztahy mezi vlastnostmi jedinců, skupin, situací, událostí predikční - předpovídají vzájemné vztahy mezi jevy a okolnosti, během kterých se jevy objeví Ošetřovatelská teorie je relativně specifický a konkrétní soubor pojmů a výpovědí, které vysvětlují nebo charakterizují jevy, jež jsou předmětem ošetřovatelství. Jejím hlavním cílem je vytváření nových poznatků v určité oblasti ošetřovatelství. Obr.2. Vztah teorie - koncepční model - metaparadigma (Fawcett, J., 1995)

8 Ošetřovatelské teorie se liší od ošetřovatelských modelů: úrovni abstrakce - teorie je konkrétnější, specifičtější, je přímo aplikovatelná v praxi; koncepční model nemá operační definice, je rozsáhlejší, obecnější účelem teorie popisuje, vysvětluje, předvídá jevy specifické pro ošetřovatelství; koncepční model vyčleňuje vědomostní bázi pro obor (odlišuje specifika ošetřovatelství od jiných disciplín) Kategorie ošetřovatelských modelů a teorií Koncepční modely v ošetřovatelství jsou klasifikovány podle filozofie a světového názoru, ze kterých vychází: Humanistické modely ošetřovatelství chápou jako humanitní vědu a umění (potřeby člověka) Florence Nightingale Environmentální model Virginia Henderson Komplementárně-suplementární model Dorothea E. Orem Model sebepéče Madeleine Leininger Teorie kulturně rozdílné a shodné péče Rosemarie Rizzo Parse Teorie jak se stát člověkem N. Roper, W. Logan, A. Tierney Model životních aktivit Interakční modely - zdůrazňují sociální vztahy mezi lidmi (percepce, komunikace, role) Hildegard E. Peplau Ida J. Orlando Vývojový model Teorie ošetřovatelského procesu

9 Systémové modely zdůrazňují funkce systému (systém, prostředí, organizace, vzájemná závislost, integrace) Dorothy E. Johnson Calista Roy Imogene M. King Betty Neuman Behaviorální systémový model Adaptační model Model otevřených systémů Systémový model Modely energetického pole využívají koncepci energie (energetické pole, výměna energie) Martha E. Rogers Model jednotného energetického pole Vývojové modely zdůrazňují procesy růstu, vývoje a zrání (změna) Modely potřeb hodnotí pacienta a funkce sester z hlediska hierarchie potřeb Modely výsledků kladou důraz na výsledky ošetřovatelské péče Modely zákroků zdůrazňují sesterské odborné činnosti, považují pacienta za pasivní předmět ošetřovatelské péče Model náhrady poskytují náhrady za schopnosti, které pacientovi chybí Modely zachování zachovávají příznivé aspekty pacienta ohroženého nemocí nebo problémy Modely podpory - pomáhají pacientovi při poškození zdraví a podporují jeho vyrovnání se se situací Modely zlepšení zaměřují se na zlepšení kvality pacientova života po poškození zdraví Shrnutí Každá vědní disciplína má svoji filozofii zahrnující ontologii, epistemiologii a etiku. Ošetřovatelství jako vědní obor má svou paradigmu definovanou čtyřmi pojmy člověk, prostředí, zdraví, ošetřovatelství. Koncepční modely jsou tvořeny pojmy a výpověďmi a dávají jasný směr pro praxi, vzdělávání a výzkum. Teorie jsou konkrétnější než koncepční modely a vytváří vědomostní bázi dané oblasti. Podle rozsahu jsou teorie rozděleny na metateorie, velké, střední a dílčí teorie. Ošetřovatelské modely se skládají ze tří základních částí: asumpce, hodnotový systém a hlavní jednotky. Jednotlivé teoretičky ošetřovatelství vyvinuly své vlastní ošetřovatelské teorie nebo modely. Modely jsou klasifikovány podle teorií a světových názorů, ze kterých vychází do kategorií (modely humanistické, interakční, systémové, energetického pole, vývojové, potřeb, výsledků, zákroků, náhrady, zachování, podpory, zlepšení.

10 Cvičení 1. Vymezte vzájemné vztahy mezi čtyřmi základními metaparadigmatickými koncepcemi ošetřovatelství. 2. Aplikujte obecné součásti ošetřovatelských modelů na vybrané ošetřovatelské teorii nebo modelu podle konkrétní autorky. 3. Pokuste se přiřadit k obecnému členění teorií (metateorie, velké, střední, dílčí teorie) konkrétní ošetřovatelské teorie nebo modely podle vybraných autorek.

11 2. ENVIRONMENTÁLNÍ MODEL FLORENCE NIGHTINGALE Osnova vymezení ošetřovatelství vztah prostředí a ošetřovatelství fyzické prostředí psychologické prostředí sociální prostředí základní pojmy modelu Klíčová slova ošetřovatelství, prostředí, aktivní pacient, komunikace, kondice pacienta Čas k prostudování 40 min. Nightingalová nikdy nevytvořila a ani nezamýšlela vytvořit model nebo teorii. Její vize ošetřovatelství je však nadčasová a má význam i pro dnešní praxi. Ve své době řešila na první pohled jednoduchý problém: co je ošetřovatelství a co není. [6] Důsledek její teoretické práce je hluboký a ovlivňuje mnoho úrovní ošetřovatelské praxe. Domnívala se, že ošetřovatelství je o manipulaci s prostředím, o výživě a o zachování energie pacienta. Určila rovněž, co ošetřovatelství není: ošetřovatelství není vymezováno ani formulováno lékařským rozhodnutím [6]. Definovala a oddělila ošetřovatelské znalosti od lékařských a vymezila sestru jako odborníka ne zcela závislého na lékaři. Chtěla sestru samostatnou, vzdělanou a tvořivou. Předvídala velké možností rozvoje ošetřovatelství jako vědy včetně publikací a výzkumu v oboru. Je proto právem pokládána za zakladatelku ošetřovatelství jako samostatného oboru. Nejdůležitější praktická příprava je ta, která učí sestry co pozorovat - jak pozorovat které příznaky ukazují na zlepšení které na zhoršení které jsou důležité které nejsou jaké jsou známky zanedbání a jakého druhu je zanedbání Pokud se tomuto nenaučíš, pak by sis měla uvědomit, že nejsi předurčena k sesterskému povolání, ať jsi sebelaskavější a sebedychtivější, a měla bys se této kariéry vzdát. [in 10]

12 Na základě vlastních zkušeností vytvořila ideu ošetřovatelství, založenou na vztahu člověka, jeho zdraví a prostředí. Základním pojmem objevujícím se nejčastěji v jejích písemnostech je prostředí. Preferovala sice spíše fyzické prostředí než psychické a sociální, specificky je však nerozlišovala a všechny potřeby pacienta viděla v těsných souvislostech. Výsledkem jejího ošetřovatelství je aktivní asistující pacient. Pokud není schopen své potřeby plnit, musí pomoci ošetřovatelství. V jejím podání se jednalo především o zajištění dýchání, čistého vzduchu, vody, čistoty, tepla. Zdraví je naopak narušeno těmito prvky prostředí: nečistota, vlhkost, chlad, zápach, tma. Čistota fyzického prostředí má přímý vztah k prevenci onemocnění a k úmrtnost v sociálním prostředí komunity. Ošetřovatelství patří mezi neléčebnou činnost, která nabízí pacientovi co nejlepší podmínky pro přirozené jednání a chování. Tyto podmínky vylepšují prostředí, a to vede k podpoře zdraví. Medicína (např. chirurgie) slouží k nápravě nemocné části těla, zatímco ošetřovatelství pomáhá pacientovi dosáhnout optimální zdravotní stav. Vzájemný vztah koncepce zdravého prostředí (dýchání, teplo, zápach, hluk a světlo) a praktického ošetřovatelství poskytuje základní teorii ošetřovatelské praxe. Primární je dýchání především čerstvého vzduchu, sekundární je světlo - sluneční světlo. Teplo, hluk a zápach jsou oblasti pro zajištění pozitivního okolí. Při použití této koncepce se musí na pacienta pohlížet v jednotlivých souvislostech. Fyzické prostředí Fyzické komponenty jsou základní součástí prostředí (okolí) pacienta a jejich chování ovlivňuje ostatní aspekty prostředí. Pacientovi musí být zajištěna čistota, čerstvý vzduch, teplo, sucho. Prostředí se má udržovat v takovém stavu, aby mohl pacient sám nebo sestra o něj snadno pečovat. Důležité je i umístění lůžka a poloha pacienta na lůžku. Psychologické prostředí Nightingalová akceptovala vliv psychické pohody na tělesnou stránku pacienta, i když v té době chyběla vědecká zdůvodnění, jak jsou vzájemně ovlivňovány tělesné a psychické stránky člověka. Rozpoznala, že škodlivé prostředí způsobuje psychický stres, a tím negativně působí na citové prožívání člověka. Proto je třeba nabízet různé aktivity pro stimulaci psychiky. Celým psychologickým prostředím se prolíná jako spojovací článek komunikace s pacientem. Sama ve svých publikacích popsala pravidla správné a účelné komunikace. Důraz kladla na komunikaci s lékařem a rodinou. Sociální prostředí Prevence onemocnění souvisí se sociálním prostředím. Proto je důležité, aby sestra sledovala prostředí za pomocí specifických informací a dat, které souvisí s výskytem onemocnění. Komunita a sociální prostředí musí být pojímány spolu s konkrétním pacientem.

13 Obr.3. Teorie ošetřovatelství podle Nightingalové (George, J., B., 1990) Základní pojmy modelu [11] Člověk/jedinec Lidé jsou multidimenzionální bytosti, které mají tělesné, psychické, sociální a spirituální potřeby. Člověk je příjemce ošetřovatelské péče. Je fyzickou, intelektuální a metafyzickou jednotkou. Má životní sílu, která mu umožňuje vypořádat se s nemocí a navracet zdraví. Ošetřovatelství Ošetřovatelství je okruh činností poskytující nemocnému co nejvhodnější podmínky pro přirozenou léčbu, využívající přírodních zdrojů a zákonů, aby zásadním způsobem ovlivnilo prostředí. Ošetřovatelská péče respektuje spirituální, tělesné, emocionální, duševní a sociální potřeby pacienta. Zdraví/nemoc Zdraví je stav, kdy se člověk cítí dobře a je schopen využívat všech svých sil a možností. Zdraví je důsledek interakce mezi sestrou (ošetřovatelstvím) a člověkem, mezi sestrou (ošetřovatelstvím) a prostředím, v němž aktivity směřující k úpravě prostředí působí na pacienta. Současně prostředí spolu s nemocným ovlivňují sestru. Nemocný je poněkud pasivně ovlivňován sestrou a prostředím.

14 Prostředí/společnost Prostředí je ohniskem zaměření ošetřovatelství. Zahrnuje zevní podmínky, které působí na život a vývoj jedince (dýchání, teplo, zápach, hluk, světlo). Každý z těchto aspektů ovlivňuje ostatní. Cílem ošetřovatelství je podporovat schopnost člověka dosáhnout zdraví přímo či nepřímo tím, že sestra upravuje jeho prostředí. Shrnutí Za zakladatelku oboru ošetřovatelství je pokládána Florence Nightingale, která založila první ošetřovatelskou školu na světě, vytvořila první koncepci ošetřovatelství, napsala první knihu o ošetřovatelství. Definovala a vymezila ošetřovatelské znalosti a oddělila je od lékařských, kladla důraz na vzdělávání sester. Za základ ošetřovatelství pokládala fyzické, psychické a sociálního prostředí a jeho vztah k člověku a zdraví. Preferovala prostředí fyzické (dýchání, vzduch, voda, čisto, teplo). Člověka viděla jako multidimenzionální bytost, podporovala aktivního spolupracujícího pacienta. Mezi prostředím, zdravím, pacientem a sestrou probíhá vzájemná interakce. Cvičení 1. Proč se hovoří o Florence Nightingale jako o zakladatelce moderního ošetřovatelství? 2. Co považovala autorka za základ pro uzdravování člověka? 3. Definujte hlavní roli sestry v ošetřovatelském procesu environmentálního modelu.

15 3. KOMPLEMENTÁRNĚ-SUPLEMENTÁRNÍ MODEL VIRGINIA HENDERSON Osnova východiska modelu definice ošetřovatelství základní potřeby člověka základní pojmy modelu Klíčová slova válka, definice ošetřovatelství, základní lidské potřeby, potenciál jedince Čas k prostudování 40 min. O Hendersonové se hovoří jako o Nightingalové dvacátého století. Její zájem o ošetřovatelství se rozvinul během první světové války s přáním pomáhat nemocným a raněným vojákům. Vystudovala vojenskou ošetřovatelskou školu, kde však byly přednášky lékařů zjednodušenou verzí medicíny (nemoc, diagnostika, terapie). Ošetřovatelství bylo představováno pouze jako doplněk lékařské praxe. Důraz se zde kladl především na výkonovou zručnost, která byla primárním měřítkem kvality sestry. Studentky ošetřovatelství neměly v praxi svůj vzor sestry. Klinická praxe ošetřovatelství byla pojímána jako neorganizovaný sebevzdělávací proces probíhající během péče o raněné a nemocné v nemocnici. Za profesionální jednání byl pokládán formální charakter péče a neosobní vztah k nemocným. Hendersonová si přála, aby byl právě pacient středem pozornosti vzdělané sestry i dalších zdravotníků. Hendersonové se nelíbilo, že pacient jako příjemce zdravotnických služeb neměl zajištěnou kvalifikovanou péči a ochranu před poškozením a zneužitím. Domnívala se, že profese, která ovlivňuje lidský život, musí mít jasně vymezené funkce. Prosazovala, aby byla ošetřovatelská praxe regulována licencí, usilovala o právní zajištění ošetřovatelských služeb. Pro dosažení těchto cílů bylo nezbytné explicitně definovat ošetřovatelství a jasně vymezit funkce a úkoly sester. Její definice ošetřovatelství byla postavena na otázkách: Co je ošetřovatelská praxe? Které jsou specifické funkce sester? Které jsou jedinečné činnosti ošetřovatelství? [9]. Při vývoji definice ošetřovatelství stavěla na svých rozsáhlých praktických zkušenostech, které získala jako studentka, učitelka, sestra i aktivní

16 účastník mnoha ošetřovatelských konferencí. Její definice ošetřovatelství byla poprvé publikována v roce 1955 [in 9]: Ošetřovatelství je především asistence jedinci (nemocnému nebo zdravému) při vykonávání činností souvisejících se zdravím nebo s jeho navrácením nebo s klidnou smrtí, které by vykonával bez pomoci, kdyby měl potřebné schopnosti, vůli a vědomosti. Jedinečným přispěním ošetřovatelství je pomoc osobě stát se co nejdříve nezávislou na této asistenci. O jedenáct let později (1966) byla tato definice revidována a upřesněna [in 11]: Jedinečnou úlohou sestry je pomáhat nemocnému nebo zdravému jedinci provádět činnosti, které přispívají k jeho zdraví, návratu zdraví nebo ke klidné smrti, které by prováděl bez pomoci, kdyby měl potřebné schopnosti, vůli nebo vědomosti. A dělá to tak, aby mu pomohla co nejrychleji dosáhnout samostatnosti. Hlavním teoretickým východiskem definice ošetřovatelství Hendersonové jsou základní lidské potřeby. Lidé mají biologické, psychologické, sociální a spirituální komponenty. S těmito součástmi je spojeno čtrnáct základních (elementárních) lidských potřeb, které jsou zaměřeny převážně na aspekty tělesné [2, 9, 11]: 1. normální dýchání 2. adekvátní příjem jídla a tekutin 3. vylučování 4. pohyb a udržování vhodné polohy 5. spánek a odpočinek 6. výběr vhodného oblečení oblékání a svlékání 7. udržování fyziologické tělesné teploty 8. udržování čistoty a úpravy těla 9. odstraňování rizik z prostředí a vyvarování se poškození jiných 10. komunikace s jinými vyjadřováním emocí, potřeb, strachu, názorů 11. náboženské vyznání 12. smysluplná práce 13. hra nebo účast na různých formách rekreace 14. učení, odhalování nového nebo zvídavost, která vede k normálnímu rozvoji zdraví a k využití vhodných zdravotnických zařízení Lidé se snaží ve zdraví i v nemoci tyto potřeby individuálně uspokojovat různým způsobem. Problémy s uspokojováním těchto základních potřeb se zpravidla objevují v nemoci nebo v některých životních obdobích jako např. dětství, stáří či těhotenství, kdy jedinec potřebuje pomoc druhých. V těchto situacích pomáhá ošetřovatelství, které je zaměřeno na co nejrychlejší znovunabytí nezávislosti člověka. Aktivity sestry jako vykonavatelky ošetřovatelských činností přitom vycházejí z jednotlivých lidských potřeb. Sestra má pouze asistovat jedinci při uspokojování

17 potřeb, rozhodovat za něj může jen v případech jeho úplné závislosti. Musí brát také v úvahu faktory, které ovlivňují potřeby a zdravotní stav jedince tělesný a psychický potenciál jedince, jeho schopnosti, prostředí kde žije (např. nemoc, handicap, věk, schopnost učení se, temperament, emoce, strach, samota, kulturní a sociální status). Základní pojmy modelu [9] Jedinec/člověk Člověk je tvořen čtyřmi základními složkami, které jsou včleněné do čtrnácti elementárních lidských potřeb biologické (1-9), psychické (10, 14), sociální (12, 13) a spirituální (11). Tyto lidské potřeby jsou uspokojovány u každého jedince různými způsoby. Společnost/prostředí Jedinci jsou ve vzájemném vztahu k jejich rodinám. Soukromá a veřejná zařízení mají podporovat zdraví lidí. Společnost očekává od sester pomoc jedinci, který není schopen samostatných a nezávislých činností. Společnost by měla přispívat ke zkvalitnění sesterského vzdělání, které umožňuje sestrám lépe pochopit pacienta jako příjemce ošetřovatelské péče a faktory z prostředí ovlivňující člověka. Zdraví Definice zdraví je založena na schopnosti jedince plnit nezávisle a samostatně své funkce ve všech čtrnácti základních složkách. Sestry musí zdůrazňovat podporu zdraví a prevenci a léčbu nemocí. Je vyžadováno dobré zdraví a pohoda (nezávislost). Zdraví je ovlivňováno věkem, kulturním prostředím, fyzickou a intelektuální kapacitou jedince, jeho citovou rovnováhou. Hendersonová usiluje o specifickou funkci sestry jako nezávislého profesionálního zdravotníka. Ošetřovatelství Hlavním cílem ošetřovatelství je udržet člověka maximálně soběstačného, nezávislého na svém okolí tak, aby byl schopen hodnotně žít. V situaci, kdy vlastní potenciál nestačí, nahrazuje úbytek soběstačnosti vhodnou ošetřovatelskou péči sestra. Funkcí sestry je tedy navrátit zdraví lidí nebo maximalizovat jejich dobrou pohodu. Vyjádřením dobrého zdraví a pohody je nezávislost člověka. Přesně formulované ošetřovatelství umožňuje sestře vykonávat samostatné úkoly. Současně plní terapeutický plán lékaře, je členkou zdravotnického týmu, je pacientovým pomocníkem. To vše v zájmu dobra a uzdravení pacienta.

18 Shrnutí Hendersonová vystudovala vojenskou ošetřovatelskou školu. Svůj model vyvíjela na poznání nedostatečně kvalifikované péče o pacienta. Prosazovala právní a licenční zajištění ošetřovatelství. Jako první v historii explicitně definovala ošetřovatelství a její definice je aktuální dodnes. Hlavním východiskem ošetřovatelského modelu Hendersonové je čtrnáct základních lidských potřeb s preferencí potřeb biologických. Sestra má pomáhat, asistovat případně vykonávat za jedince plnění základních potřeb, není-li ten schopen plnit je sám. Výsledkem ošetřovatelské činnosti je nezávislost pacienta v uspokojování základních lidských potřeb, zvýšení nezávislosti nebo klidná smrt. Cvičení 1. Z čeho vycházela Hendersonová při vytváření svého ošetřovatelského modelu? 2. Charakterizujte pacienta/klienta v komplementárně-suplementárním modelu. 3. Co je podle Hendersonové zdrojem těžkostí pacienta, které iniciují ošetřovatelské aktivity?

19 4. MODEL SEBEPÉČE DOROTHEA E. OREM Osnova východiska a charakteristika modelu teorie sebepéče teorie deficitu sebepéče teorie ošetřovatelských systémů základní pojmy teorie Klíčová slova sebepéče, prevence, zdravotní výchova, požadavky sebepéče, deficit sebepéče, ošetřovatelské systémy Čas k prostudování 40 min. Model je založen na předpokladu, že člověk má vrozenou schopnost sebepéče, je sebekorigující a nezávislý. Zdůrazňuje individuální odpovědnost jedince, prosazuje prevenci a zdravotní výchovu jako klíčové aspekty ošetřovatelského procesu. Podle Oremové by sestry měly sloužit ostatním, starat se o sebe stejně jako o druhých, pomáhat nemocným i zdravým v sebeobsluze. Cílem sesterského povolání je dosáhnout maximálně možnou úroveň sebepéče pacienta jeho nezávislost. Obecná teorie ošetřovatelství je rozpracována ve třech souvisejících dílčích teoriích [2, 3, 9, 13]: 1. Teorie sebepéče Předpokladem sebepečujícího se chování je schopnost jedince sebepéče, která je podmíněna správnou funkcí organismu, pocitem zdraví, dobrým zdravotním stavem. Teorie zahrnuje tyto pojmy: sebepéče Je to osobní péče pro zdravou existenci, kterou je člověk schopen vykonávat nezávisle každý den. Závisí na věku, pohlaví, zdravotním stavu, sociokulturním prostředí, rodině. Sebepéče je výsledkem vztahu mezi

20 terapeutickými požadavky a působením sebepéče. Při závislé péči jedinec závislý na jiné osobě. řízení a působení sebepéče Jsou to aktivity pro spuštění sebepečujícího chování jedince. Pacient musí vědět, proč má něco konat. Musí se rozhodnout, jak má vykonávat sebepéči a jak budou činnosti za sebou následovat. požadavky sebepéče Terapeutickým požadavkem je péče požadovaná v určitém čase pro uspokojení normální funkce organismu a udržení života a zdraví. Obr.4. Oremové model deficitu sebepéče (Farkašová, D. a kol. Ošetrovatelstvo-teória, 2001) a. univerzální požadavky (požadavky pro základní životní procesy a funkce) - dostatečný příjem vzduchu, vody, potravy - dobrá funkce vylučování - rovnováha mezi aktivitou a odpočinkem - rovnováha mezi samotou a sociální interakcí - prevence nebezpečí hrozící jedinci (ohrožení zdraví a života) - podpora normálního stavu b. vývojové požadavky (požadavky spojené s růstem a vývojem jedince) - současná životní fáze a její změny do následující fáze (např. novorozenec, adolescent)

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

České vydání Národní rada osob se zdravotním postižením ČR WHO Library Cataloguing-in-Publication Data International Classification of Functioning, Disability and Health : ICF 1. Human development, 2. Body constitution, 3. Health status, 4. Disability evaluation,

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce

ÚVOD. Bc. Jana Bednářová srpen 2010. Učební a pracovní texty Vybrané metody sociální práce ÚVOD Souhrnné učební a pracovní texty pro obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit jsou určené k výuce předmětu. Mají za cíl vytvořit základní textovou osnovu a sloužit jako obecný podklad pro

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů INOVACE V PŘÍRODOVĚDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Danuše Nezvalová a kolektiv Olomouc 2010 Tento projekt

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová

Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů. Monika Štecová Etika při ošetřování tzv. obtížných klientů Monika Štecová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce se zabývá etikou ošetřovatelské péče se zaměřením na tzv. obtížné klienty. Teoretická část práce se soustředí

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů

Tvorba a využití profesního portfolia pro. formování odborných kompetencí studentů Tvorba a využití profesního portfolia pro formování odborných kompetencí studentů Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ

USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA Detašované pracovisko Příbram USPOKOJOVÁNÍ SPIRITUÁLNÍCH POTŘEB PACIENTŮ BAKALÁRSKA PRÁCA KÓD 4751 Študijný program: Študijný odbor:

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra sociální práce TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE SKRIPTA Jana Novotná 2014 Obsah: 1. Úvod do sociální práce... 5 1.1. Definice sociální práce... 6 1.2. Cíle sociální práce...

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více