Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012"

Transkript

1 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. :

2 Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok Rozbor plnenia príjmov za rok Rozbor čerpania výdavkov za rok Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: - zriadeným a založeným právnickým osobám - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom 9. Hodnotenie plnenia programov obce

3 1. Rozpočet obce na rok 2012 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2012 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č.9/2012. Rozpočet bol zmenený dvakrát: - prvá zmena schválená dňa uznesením č. 37/ druhá zmena schválená dňa uznesením č. 81/2012. Rozpočet obce k v celých Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO s právnou subjektivit. 0 0 Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO s právnou subjekt Rozpočet obce

4 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých ) Bežné príjmy - daňové príjmy: a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,- z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,-, čo predstavuje plnenie na 95 %. b) Daň z nehnuteľností Z predpokladanej finančnej čiastky v sume ,- z výnosu dane z nehnuteľností boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,-, čo predstavuje plnenie na 102 %. K obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 452,54. c) Daň za psa Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 388,- z výnosu dane za psa boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume 406,-, čo predstavuje plnenie na 105 %. d) Daň za užívanie verejného priestranstva Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 812,- z výnosu dane za psa boli k poukázané prostriedky zo ŠR v sume 812,-, čo predstavuje plnenie na 100 %. 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

5 a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných ,- bol skutočný príjem k v sume ,-, čo je 96 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume ,-. b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných ,- bol skutočný príjem k v sume ,-, čo je 120 % plnenie. Príjmy tvoria najmä príjmy zo správnych poplatkov, príjmy za odvoz komunálneho odpadu, príjem za kopírovanie, upratovanie, cintorínske poplatky, za predaj odpadových nádob, kníh, za relácie v miestnom rozhlase, za služby poskytované obecnými vozidlami... 3) Bežné príjmy - ostatné príjmy: Obec prijala nasledovné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma v Účel 1. Obvodný úrad 148,22 Životné prostredie 2. Obvodný úrad 452,43 Evidencia obyvateľstva 3. Obvodný úrad 3 783,60 Matrika 4. Krajský školský úrad Školstvo 5. ÚPSVaR Aktivačná činnosť 6. Slovenský plynár.priemysel 900 Kultúrna akcia 7. Občania, inštitúcie 622 Verejná zbierka Granty a transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy:

6 a) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív : Z rozpočtovaných 2 000,- bol skutočný príjem z predaja pozemkov k v sume 671,89, čo predstavuje 34 % plnenie. b) Granty a transfery Z rozpočtovaných ,- bol skutočný príjem k v sume ,-, čo predstavuje 26 % plnenie. V roku 2012 obec získala nasledovné granty a transfery : P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v Investičná akcia 1. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Rekonštrukcia nám.gen.jurecha SR 2. Ministerstvo pôdohospodárstva Rekonštrukcia ZŠ s MŠ a rozvoja vidieka SR 5) Príjmové finančné operácie: V roku 2012 bol prijatý úver v sume ,- schválený obecným zastupiteľstvom dňa uznesením č. 61/2011 Uznesením obecného zastupiteľstva č. 37/2012 zo dňa bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume ,-. V skutočnosti bolo plnenie v sume ,-. V roku 2012 boli použité nevyčerpané prostriedky v sume 760,- v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z. 6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy :

7 ,- Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola ,- Kapitálové príjmy : 0 0 Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 0,-

8 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2012 v celých ) Bežné výdavky : v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia Výdavky verejnej správy Finančná a rozpočtová oblasť Transakcie verejného dlhu Matričná činnosť Požiarna ochrana Cestná doprava Nakladanie s odpadmi Životné prostredie Rozvoj obcí Verejné osvetlenie Rekreačné a športové služby Kultúra Vysielacie a vydavateľské služby Náboženské a iné spoločenské služby Sociálne služby

9 Spolu a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných ,- bolo skutočné čerpanie k v sume ,-, čo je 97 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, úseku životného prostredia, odmeny na dohody o vykonaní práce, odmeny poslancov OZ, členov komisií pri OZ, odmeny členov ZPOZu a aktivačných pracovníkov. b) Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných ,- bolo skutočne čerpané k v sume ,-, čo je 99 % čerpanie. Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa. c) Tovary a služby Z rozpočtovaných ,- bolo skutočne čerpané k v sume ,-, čo je 93 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. d) Bežné transfery Z rozpočtovaných 9 500,- bolo skutočne čerpané k v sume 9 022,-, čo predstavuje 95 % čerpanie. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných ,- bolo skutočne vyčerpané k v sume ,-, čo predstavuje 106 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : v tom :

10 Funkčná klasifikácia rozpočet skutočnosť % plnenia Požiarna ochrana Rozvoj obce Zásobovanie vodou Náboženské a iné spoločenské služby Spolu a) Požiarna ochrana Ide o nasledovné investičné akcie : - kúpa požiarneho auta v sume 1 178,- b) Rozvoj obce Ide o nasledovné investičné akcie : - rekonštrukcia ZŠ s MŠ v sume ,- - kúpa osobného automobilu v sume 6 200,- - projektová dokumentácia v sume 2 400,-. 3) Výdavkové finančné operácie : , Z rozpočtovaných na splácanie istiny z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k v sume ,-, čo predstavuje 70 %. 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky : Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola ,- Kapitálové výdavky:

11 0 0 Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 0,- 4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2012 Rozpočet po zmenách 2012 v celých Skutočnosť k v celých Príjmy celkom z toho : Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy Príjmy RO Výdavky celkom z toho : Bežné výdavky Kapitálové výdavky Finančné výdavky Výdavky RO Hospodárenie obce za rok Zostatok finančných operácií v sume ,-, navrhujeme použiť na: - tvorbu rezervného fondu vo výške ,-

12 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v ZS k Prírastky - z prebytku hospodárenia 0 - ostatné prírastky 0 Úbytky - použitie rezervného fondu : - uznesenie č. zo dňa spolufinancovanie rekonštrukcie ZŠ s MŠ - krytie schodku hospodárenia 0 - ostatné úbytky 0 KZ k Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v ZS k ,46 Prírastky - povinný prídel - 1 % 447,75 - ostatné prírastky 0 Úbytky - príspevok na stravné lístky 466,65 - ostatné úbytky 0 KZ k ,56

13 6. Bilancia aktív a pasív k v celých A K T Í V A Názov ZS k KZ k Majetok spolu Neobežný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obežný majetok spolu z toho : Zásoby 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 0 0 Finančné účty Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie

14 P A S Í V A Názov ZS k KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu Vlastné imanie z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky Krátkodobé záväzky Bankové úvery a výpomoci Časové rozlíšenie

15 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec k eviduje tieto záväzky: - voči bankám ,- - voči dodávateľom 0,- Obec uzatvorila v roku 2012 zmluvu o úvere na predfinancovanie rekonštrukcie ZŠ s MŠ. Úver bude splatený jednorazovo, po prijatí finančných prostriedkov z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. P.č. Názov úveru Účel Zostatok k ŠFRB Bytovka č ,- 2. ŠFRB Bytovka č ,- 3. Municipálny úver Šatne OŠK ,- 4. Komunálny úver Spolufinancovanie ,- rekonštr.námestie gen.jurecha 5. Prekleňovací úver Predfinancovanie ,- rekonštrukcie ZŠ s MŠ

16 8. Finančné usporiadanie vzťahov voči a. zriadeným a založeným právnickým osobám b. ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám c. štátnemu rozpočtu d. štátnym fondom V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel - vrátenie organizácia finančných použitých finančných prostriedkov prostriedkov Základná škola s materskou školou Ľ.V.Riznera

17 b. Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám: Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel Účelové určenie dotácie: finančných použitých (stĺ.2 - stĺ.3 ) - bežné výdavky prostriedkov finančných prostriedkov Obecný športový klub c. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ Účelové určenie grantu, Suma poskytnutých Suma skutočne Rozdiel transferu uviesť : finančných použitých (stĺ.3 - stĺ.4 - bežné výdavky prostriedkov finančných ) - kapitálové výdavky prostriedkov Obvodný úrad Životné prostredie 148,22 148,22 0 Obvodný úrad Evidencia obyvateľstva 452,43 452,43 0 Obvodný úrad Matrika 3 783, ,60 0 Krajský školský Školstvo úrad ÚPSVaR Aktivačná činnosť Slovenský Kultúrna akcia plynár.priemysel

18 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo Rekonštrukcia nám.gen.jurecha pôdohospodárstva Rekonštrukcia ZŠ s MŠ a rozvoja vidieka SR d. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2012 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

19 9. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Rozpočet sumarizácia Schválený rozpočet na rok 2012 Plnenie programov k % plnenia programov Príjmy spolu ,39 Výdavky spolu ,94 Program 1: Plánovanie, ,32 manažment a kontrola Program 2: Interné ,89 služby Program 3: Bezpečnosť ,75 Program 4: Odpadové ,36 hospodárstvo Program 5: Komunikácie ,69 Program 6: Vzdelávanie ,21 Program 7: Šport ,51 Program 8: Kultúra ,85 Program 9: Sociálne služby ,46 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi V Bošáci, dňa Schv.Uzn.OZ č...., zo dňa...

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011. zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Závěrečný účet Obce Mezholezy za rok 2011 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2011 1) Údaje

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013

OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486. Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 OBEC VELIKÁ VES IČO: 437 50 486 Závěrečný účet hospodaření obce Veliká Ves za rok 2013 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71005234; Horní Dunajovice 184, 671 34 Horní Dunajovice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014

Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 Závěrečný účet obce Úžice za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů ze rok 2014 Rozpočet:

Více

ROZPOČET NA ROK 2011

ROZPOČET NA ROK 2011 ROZPOČET NA ROK 2011 Obec Horní Meziříčko IČO:00666408 Rozpočet schválen zastupitelstvem dne...31.12..2010... Starosta obce (podpis a razítko) Vyvěšeno: Sejmuto : Příjmy celkem položka částka v tis.kč

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010

Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Závěrečný účet Obce Bohdíkov za rok 2010 Název : Obec Bohdíkov IČO : 00302376 DIČ : CZ00302376 Adresa : Bohdíkov č. 163, 789 64 Bohdíkov Telefon : 583 246 123 podatelna, 583 246 051 starosta e-mail : podatelna@bohdikov.cz,

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 fac:..!~.-r t 7:Sy I)J:'a.'~ pfisr.t{: vko ;l. (jrgf!r1. Z~~ I..... :r1 Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 ' ' \\ \ DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ : 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r e č n ý ú č e t k 31.12.2012

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70695288; Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

Městská část Praha Dolní Chabry

Městská část Praha Dolní Chabry Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Kap. 02 městská infrastruktura Schválený rozpočet na rok 2008 3722 5169 odvoz odpadů 200 000 veřejná zeleň 3745 5171 opravy a údržba

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín; IČO 70981868; Lužany 155, 507 06 Lužany Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12. Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 21:55:41 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.3.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více