MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. IV. 1. Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období , který je přílohou č. 1 tohoto usnesení s c h v a l u j e 1. Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období , který je přílohou č. 2 tohoto usnesení d o p o r u č u j e 1. Zastupitelstvu městské části schválit Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období , který je přílohou č. 2 tohoto usnesení u k l á d á 1. Davidu Gregorovi, zástupci starostky 1.1. předložit zastupitelstvu Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha 3 na období Ing. Vladislava Hujová starostka městské části Mgr. Lucie Vítkovská zástupce starostky

2 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období LEGENDA PLNĚNÍ: SPLNĚNO Přiřazeno aktivitám, které měly charakter jednorázového plnění a byly v době hodnocení dokončeny (splněny). PLNĚNO PRAVIDELNĚ - Toto hodnocení je přiřazeno aktivitám, jež nemají jednorázový charakter, ale jejichž realizace probíhá opakovaně (každoročně). PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ Hodnocení přiřazeno aktivitám, jež nemají jednorázový charakter. Průběžné plnění značí postupné naplňování opatření. PLNĚNO Hodnocení přiřazeno aktivitám, jejichž realizace byla započata, ale nebyla v rámci sledovaného období dokončena. SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ Toto hodnocení mají aktivity, jejichž cíl byl splněn pouze v omezené míře. NESPLNĚNO Přiřazeno aktivitám, jejichž cíl nebyl naplněn. VYŘEŠENO JINÝM ZPŮSOBEM Uvádí se u aktivit, které byly splněny jiným způsobem, nicméně cíl byl naplněn.

3 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo A A A Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Vytvoření pracovní skupiny za účelem stanovení kritérií pro vybudování reálné lokální sítě sociálních a návazných služeb (kritéria budou stanovena po zohlednění, jak by měla vypadat optimální síť a jaké jsou současné možnosti, priority a potřeby) Vytvoření pracovní skupiny za účelem nastavení kritérií tvorby a vyhodnocení sítě sociálních a návazných služeb (při stanovování kritérií se bude vycházet ze zmapování reálné potřeby, resp. využití jednotlivých služeb, počtu klientů z Prahy 3, délky jejich užívání služby, sídla na území Prahy 3, délky poskytování služeb a další charakteristiky) Vytvoření pracovní skupiny jako prostoru k diskuzi nad návrhy transparentního systému financování sociálních a návazných služeb Příprava lokální sítě sociálních a návazných služeb probíhá v souladu s budováním sítě hlavního města Prahy. Zapojení v síti HMP je zohledněna v nových pravidlech dotačního řízení. Předpoklady budování lokální sítě jsou uvedeny ve strategických a koncepčních materiálech MČ. Pracovní skupina fungovala na půdorysu ÚMČ, v roce 2016 se předpokládá zapojení organizací a uživatelů. Příprava lokální sítě sociálních a návazných služeb probíhá v souladu s budováním sítě hlavního města Prahy. Zapojení v síti HMP je zohledněna v nových pravidlech dotačního řízení. Předpoklady budování lokální sítě jsou uvedeny ve strategických a koncepčních materiálech MČ. Pracovní skupina fungovala na půdorysu ÚMČ, v roce 2016 se předpokládá zapojení organizací a uživatelů. V roce 2015 byl na úrovni městské části vytvořen nový systém dotačního financování sociálních a návazných služeb v souvislosti s novelizací zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; v rámci těchto změn byly zapracovány i návrhy z pracovních skupin a Řídící skupiny KPSS. Plněno průběžně 0 Plněno průběžně 0 Vyřešeno jiným způsobem 0 1

4 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo A A A A Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Vytvoření možností konceptu oddělení grantového systému pro oblast sociálních služeb fungujících dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, a návazných služeb; zahájení diskuze s příslušnými odbory, zástupci RMČ a ZMČ Vytvoření konceptu grantových témat vázaných ke specificky vymezeným oblastem činnosti Vytvoření konceptu a pravidel pro víceleté financování sociálních a návazných služeb Zajištění návaznosti financování konkrétních typů a druhů služeb dle oblastí C a D s ohledem na aktuální situaci V rámci nového dotačního řízení na rok 2016 jsou sociální služby fungující dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, a návazné služby vyhodnocovány pod dvěma samostatnými účely. V dotačním řízení městské části na rok 2016 jsou vymezené oblasti jednoznačně definovány podle účelu 1 4 (1. Podpora realizace registrovaných sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 2. Podpora návazných služeb v sociální oblasti poskytovaných na území městské části Praha 3 nebo občanům městské části Praha 3, 3. Podpora projektů zaměřených na prevenci rizikových jevů, 4. Podpora projektů v oblasti zdravotnictví a hospicové péče). V návaznosti na aktuální legislativu a na metodické doporučení ze strany MPSV a HMP se víceleté financování nedá aktuálně realizovat (vyrovnávací platba). V hodnotících kritériích o dotace MČ Praha 3 pro dotační program pro sociální oblast a zdravotnictví se přihlíží k síti sociálních služeb HMP a k historii působení služby a projektu na území MČ Praha 3, a také k souladu se strategickými dokumenty MČ Praha 3. Splněno 0 Splněno 0 Nesplněno 0 Plněno pravidelně

5 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo A B B B Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění návaznosti financování příspěvkových organizací působících v sociální oblasti za účelem zajištění kapacit pro občany MČ Praha 3 Zahájení diskuze nad možnostmi využívání Radničních novin Prahy 3 a webu MČ k informování veřejnosti o sociálních a návazných službách dle návrhů ze setkání pracovních skupin KPSS, včetně stanovení dalšího postupu a způsobu zefektivnění šíření informací Příprava konceptu pro využívání nových médií k informování o poskytovaných službách (využití sítí Facebook, Twitter, Google+, web, vyhledávač atd.), včetně stanovení dalšího postupu Realizace akce Veletrh sociálních a návazných služeb, jejímž účelem je kromě oslovení potenciálních klientů také vzájemně se informovat o činnosti mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb. Náklady organizací byly vedle vlastních zdrojů - hrazeny v plné výši prostřednictvím příspěvku zřizovatele (vyrovnávací platba) a dotace MPSV a HMP. Bylo zahájeno jednání s OVVK o způsobu a možnostech informování veřejnosti o sociálních a návazných službách. Je tvořen koncept a harmonogram, na základě kterého budou v roce 2016 informace o sociálních a návazných službách uveřejňovány v Radničních novinách a na webu MČ Praha 3. Bylo zahájeno jednání s OVVK o způsobu využívání nových médií k informování veřejnosti o poskytovaných službách. Je možné propojit zveřejňování článků z Radničních novin na facebook. Dne byla uskutečněna akce Veletrojka aneb veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3. Akce se zúčastnilo 49 organizací poskytujících sociální nebo návazné služby pro občany Prahy 3. Plněno pravidelně ,9 (z toho dotace MPSV) Plněno průběžně 0 Plněno průběžně 0 Plněno pravidelně 168,8 (z toho 50 dotace hl. m. Prahy) 3

6 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo B B Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění akce Dobrovolník roku 2015 Od září 2015 proběhlo oslovování dodavatelů, Plněno pravidelně 113,8 objednávka prostor, občerstvení, sošek a zajišťování kulturního programu a moderátora. V září 2015 také proběhla propagace akce formou článku v Radničních novinách, od 1. října 2015 byla akce vyhlášena a do konce října 2015 bylo možné nahlásit kandidáty na dobrovolníka roku Celkem bylo nominováno a oceněno 14 dobrovolníků. Akce proběhla v Zahájení diskuze nad podobou a obsahem elektronického katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb (dělení, vyhledávání apod.) koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově. V červnu roku 2015 byl uveřejněn na webových stránkách Interaktivní katalog neziskových organizací s přibližně 250 organizacemi. Vyhledávat neziskovou organizaci (NNO) lze v abecedně řazeném katalogu dle názvu, cílové skupiny (děti; děti a mládež; cizinci; sociálně znevýhodnění; dospělí; osoby v krizi; zdravotně handicapovaní) či působnosti (volný čas a sport; cizinci a ostatní; kultura; vzdělávání, poradenství, zdravotnictví; sociální služby, prevence, řešení krizových situací, senioři; příspěvkové a další organizace; charita). Katalog, který bude průběžně aktualizován dle potřeby, vznikl na podnět radní Jaroslavy Sukové, která má NNO ve své gesci, za intenzivní spolupráce s místními organizacemi. Vyřešeno jiným způsobem 0 4

7 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo B B B B Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Stanovení průběhu setkávání pracovních skupin, Řídící skupiny KPSS harmonogram a náplň; zajištění proškolení zúčastněných aktérů v principech a metodách KPSS Příprava pracovních skupin a přizvání spolupracujících subjektů (poskytovatelů sociálních a návazných služeb), nastavení spolupráce a zjištění legislativního ošetření sdílení informací o klientovi mezi subjekty. Realizace akce Veletrh sociálních a návazných služeb, jejímž účelem je kromě oslovení potenciálních klientů také vzájemně se informovat o činnosti mezi poskytovateli sociálních a návazných služeb. Zajištění realizace akcí (workshopů, přednášek) zaměřených na informování poskytovatelů a zadavatelů o systému fungování sociální oblasti a sociálních služeb Na Řídící skupinu KPSS na Praze 3 je členům rozesílána pozvánka s programem jednání, podobným způsobem jsou obesílány i pracovní skupiny KPSS na Praze 3. Členové skupin jsou průběžně seznámeni s principy a metodami KPSS. V průběhu roku 2015 byly sestaveny pracovní skupiny dle cílových skupin nebo dle problematiky, kterou se poskytovatelé sociálních služeb zabývají. V roce 2016 bude jednáno s právníky ohledně ošetření sdílení informací o klientovi mezi subjekty. Od března do května 2015 probíhaly přípravy akce veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3, konkrétně oslovování dodavatelů na techniku, program, oslovování poskytovatelů sociálních a návazných služeb, zábor území, zajištění parkování atd. Dne byla uskutečněna akce Veletrojka aneb veletrh sociálních a návazných služeb na Praze 3. Akce se zúčastnilo 49 organizací poskytujících sociální nebo návazné služby pro občany Prahy 3. Dne proběhl Workshop pro poskytovatele sociálních služeb na Praze 3, v jehož rámci proběhly dva přednáškové bloky, které představili odborníci na daná témata z MPSV a také zástupci z MČ Prahy 3. Přednášky byly zaměřeny na novelizaci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a na financování sociálních služeb. Plněno pravidelně 0 Plněno průběžně 0 Plněno pravidelně 168, 8 (z toho 50 dotace hl. m. Prahy) Plněno pravidelně 31 5

8 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo B B C C C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění účasti příslušného pracovníka ÚMČ Praha 3 na pravidelných setkáních s pověřenými osobami hl. m. Prahy a ostatních městských částí pro zmíněné oblasti Zajištění implementace metodických doporučení MPSV A HMP na úrovni městské části Praha 3 Zpracování podkladů a zjištění informací o současném nastavení, kapacitě a využívání služeb sociální péče Vznik Střediska sociálních služeb Praha 3 Zmapování poskytovatelů služeb sociální péče, včetně počtu klientů z Prahy 3 a kapacity poskytovatelů Jedná se o pravidelné metodické schůzky, které probíhají zhruba 1x měsíčně s výjimkou období měsíce července a srpna, k setkáním dochází pravidelně v těchto oblastech: rozvoj sociálních služeb, protidrogová a primární prevence, prevence kriminality, Romové a národnostní menšiny, cizinci, sociálně-právní ochrana dětí, veřejný opatrovník, sociální práce na obci, sociální kurátoři, kurátoři pro mládež a vedoucí odborů. Průběžně probíhala implementace metodických doporučení ze strany obou subjektů, a to zejména v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, sociální práce na obci a v oblasti financování sociálních služeb. Průběžně probíhal sběr podkladů a informací od poskytovatelů a jednání s poskytovateli ve vztahu k poskytovaným službám, kapacitě a financování. Probíhá příprava návrhu programového dokumentu V průběhu roku bylo Zastupitelstvem městské části Praha 3 rozhodnuto o zrušení záměru vzniku Střediska sociálních služeb Praha 3. Průběžně probíhalo mapování poskytovatelů sociální péče a jednání s poskytovateli ve vztahu k poskytovaným službám, kapacitě a financování. Probíhá příprava návrhu programového dokumentu. Plněno pravidelně 0 Plněno pravidelně 0 Plněno průběžně 0 Vyřešeno jiným způsobem 0 Plněno průběžně 0 6

9 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C C C C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění podpory a tvorby kapacitně dostatečných služeb sociální péče denní stacionář, týdenní stacionář, domov se zvláštním režimem z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Zmapování poskytovatelů ostatních služeb sociální péče včetně počtu klientů z Prahy 3 a kapacity služeb; zohlednění zařazení poskytovatele do sítě poskytovatelů sociálních služeb hl. m. Prahy Zajištění podpory ostatních služeb sociální péče poskytovaných občanům Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Zajištění dostatečného počtu přístrojů, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče, zajištění dostupnosti občanům Prahy 3 Z Fondu grantového a podpůrného byla v roce 2015 na služby denního, týdenního stacionáře a domov se zvláštním režimem vynaložena částka ve výši 120 tis. Kč a formou neinvestičního příspěvku příspěvkovým organizacím MČ Praha 3 byla poskytnuta částka ve výši 5 548,4 tis. Kč. Průběžně probíhá mapování a sběr informací, včetně jednání s poskytovateli ve vztahu k poskytovaným službám. V hodnotících kritériích dotačního řízení MČ Praha 3 na rok 2016 se přihlíží k zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb hl. m. Prahy. V roce 2015 byly služby sociální péče (mimo týdenních a denních stacionářů a domovů se zvláštním režimem) poskytované občanům Prahy 3 podpořeny z Fondu grantového a podpůrného ve výši 307 tis. Kč a formou neinvestičního příspěvku PO částkou ,5 tis. Kč. Od roku 2016 bude podpora organizací probíhat v rámci dotačního řízení formou programu pro sociální oblast a zdravotnictví dotačního MČ Praha 3. V roce 2015 bylo Komisí pro sociální politiku a zdravotnictví projednáno 30 žádostí občanů MČ o připojení k systému tísňové péče AREÍON, který provozuje spolek ŽIVOT 90. Všech 30 žádostí bylo Radou MČ schváleno a žadatelé byli napojeni. Z celkového počtu 30 zakoupených stanic byly všechny stanice plně využity. Nově je uživatelům poskytována bezplatně SIM karta. Plněno pravidelně Plněno pravidelně 0 Plněno pravidelně ,5 Plněno pravidelně 465,7 7

10 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C C C C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Vytvoření konceptu rozvoje domů s pečovatelskou službou jako základní doplňkové služby v oblasti sociální péče Stanovení kritérií pro nastavení financování hospicové péče Revize standardů poskytování sociálních služeb příspěvkových organizací Prahy 3 v sociální oblasti Ve spolupráci s MHMP zajištění průběžného prověřování kvality a nastavení metodiky kontroly služeb sociální péče podporovaných městskou částí Praha 3 Vznikl samostatný materiál, který vyhodnotil, že aktuální počet bytů v domech s pečovatelskou službou je dostačující. MČ Praha 3 se bude zaměřovat spíše na pobytové sociální služby (domov pro seniory, odlehčovací služby, domov se zvláštním režimem). Dále se uvažuje o zřízení bezbariérových bytů s pečovatelskou službou v rámci stávajícího bytového fondu MČ Praha 3. Proběhlo individuální projednání formy a výše podpory s jednotlivými adekvátními poskytovateli hospicové péče. Problematika je řešena v rámci nové podoby dotačního řízení MČ Praha 3 pro tento účel a v rámci programu pro sociální oblast a zdravotnictví. Revize byla zahájena v organizaci Ošetřovatelský domov Praha 3, kde došlo k jejich zkvalitnění a zpřehlednění, revize bude pokračovat v roce Dále bude probíhat revize v Pečovatelské službě Praha 3 a následně v Integračním centrum Zahrada. V oblasti fungování kvality a metodiky sociálních služeb působících na Praze 3 dochází k pravidelným konzultacím ve vztahu ke konkrétním poskytovatelům, MČ má informace o výsledcích průběžných hodnocení a kontrol ze strany MHMP. Splněno 0 Splněno 0 Plněno průběžně 0 Plněno pravidelně 0 8

11 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C C C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění návaznosti financování a podpory poskytovatelům služeb odborného sociálního poradenství pro znevýhodněné občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Zajištění návaznosti zvýšené podpory služeb sociální prevence lokálního charakteru: sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, terénních programů, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, azylových domů, domů na půl cesty a nocleháren z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora ostatních služeb sociální prevence z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) V roce 2015 byly formou grantu z Fondu grantového a podpůrného podpořeny služby odborného sociálního poradenství ve výši 60 tis. Kč. V roce 2015 byly formou grantu z Fondu grantového a podpůrného podpořeny lokální služby sociální prevence (aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, azylové domy, domy na půl cesty a noclehárny) ve výši tis. Kč. V roce 2015 byly formou grantu z Fondu grantového a podpůrného podpořeny ostatní služby sociální prevence kromě lokálních ve výši 223 tis. Kč. Plněno pravidelně 60 Plněno pravidelně Plněno pravidelně 223 9

12 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění terénních programů pro osoby bez přístřeší ve spolupráci s organizací NADĚJE V průběhu letních měsíců roku 2014 proběhl na území MČ Praha 3 monitoring osob bez přístřeší, který poskytl kvalitativní i kvantitativní údaje potřebné pro další práci s cílovou skupinou. Na základě výsledků monitoringu byla poté uzavřena k příkazní smlouva o zajištění terénního programu pro osoby bez přístřeší s účinností na rok a možností prodloužení na další rok. Terénní program probíhá v rozsahu přibližně 20 hodin týdně a je zajišťován dvěma pracovníky organizace Naděje. Plněno pravidelně 312 (z toho 200 dotace hl. m. Prahy) 10

13 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění terénních programů pro problematické uživatele drog ve spolupráci s organizacemi DROP IN a Progressive V rámci programů probíhal monitoring terénu, sběr a výměna použitého materiálu a práce s uživateli návykových látek. DROP IN zajistil práci v terénu od dubna do září 2015 v rozsahu 22 hodin měsíčně (z toho 12 hodin na otevřené scéně, 10 hodin na uzavřené scéně), od října 2015 poté v rozsahu 30 hodin měsíčně (z toho 12 hodin na otevřené scéně, 10 hodin na uzavřené scéně a 8 hodin noční práce). Od byl zaveden noční terén, který zajistil DROP IN. Progressive zajistil od dubna do prosince 2015 v průměru 24 hodin denního terénu každý měsíc a v období od listopadu do prosince 2015 došlo k rozšíření stávajícího terénního programu o terénní program s frekvencí 2x - 3x týdně v celkovém rozsahu 72 hodin. V prosinci 2015 proběhla také instalace 4 ks bezpečnostních kontejnerů k odhozu infekčního injekčního náčiní a zajištění jeho bezpečné likvidace v rámci programu FIXPOINT organizace Progressive. Plněno pravidelně 144 (z toho 20 dotace hl. m. Prahy) 11

14 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění terénních programů pro děti a mládež v rámci prevence kriminality (StreetBus mobilní terénní sociální služba) Zajištění terénních programů pro děti a mládež (Streetwork Beztíže při DDM Ulita) z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Mobilní terénní sociální služba StreetBus efektivním způsobem doplňuje služby nízkoprahových klubů pro děti a mládež. Zajišťuje dostupnost služby nízkoprahového klubu a terénních sociálních služeb i v hůře dostupných oblastech MČ Praha 3. Ve vytipovaných lokalitách působí StreetBus od dubna 2015 vždy 1x 2x týdně 5 hodin. Dětem je pracovníky nabídnuto a umožněno smysluplné trávení volného času, pomoc se školní přípravou, sociální poradenství, které je zaměřené zejména na problematiku prevence kriminality, užívání návykových látek, pohlavně přenosných chorob a další osvěty. V roce 2015 bylo zajištěno 260 hodin mobilní terénní sociální služby. V roce 2015 byly terénní programy podpořeny (Streetwork Beztíže při DDM Ulita) z Fondu grantového a podpůrného ve výši 130 tis. Kč. Plněno pravidelně 168 (z toho 92 dotace hl. m. Prahy) Plněno pravidelně

15 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění podpory primární prevence na školách z dotace hl. m. Prahy na protidrogovou prevenci a z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Realizace projektu Restart v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita zaměřeného na zaměstnávání znevýhodněných osob na trhu práce (osoby bez přístřeší, národnostní menšiny a cizinci) V rámci podpory primární prevence bylo uhrazeno předplatné časopisu Prevence pro ZŠ a SŠ ve výši 14 tis. Kč, nákup multidrogových testů pro OSPOD za 5 tis. Kč, zbytek finančních prostředků byl použit na podporu programů primární prevence rizikového chování a prevence před návykovými látkami na ZŠ a SŠ MČ Praha 3 a pro Pedagogicko psychologickou poradnu pro Prahu 3 a 9. MČ Praha 3 se také aktivně zapojila do soutěže AntiFETfest 2015 aneb jde to i jinak!, což je soutěžní festival amatérských filmů pro školy, školská zařízení a nízkoprahové kluby s tématikou rizikového chování. Realizace aktivit projektu proběhla v období od února do října 2015, konkrétně se jednalo o aktivity profesní a odborné sociální poradenství, vzdělávací aktivity, kvalifikační a rekvalifikační kurzy a trénink pracovních dovedností. Výstupy projektu k : Podpořeno bylo celkem 299 osob, z toho 97 patřilo mezi úspěšně podpořené, tzn. úspěšně prošly některou z aktivit projektu (kurzy českého jazyka 24 osob, odborné semináře 17 osob, kvalifikační a rekvalifikační kurzy 24 osob, pracovní stáže 15 osob, pracovní terapie 3 osoby, tréninková pracovní místa 14 osob). Díky projektu Restart našlo práci více než 45 klientů. Plněno pravidelně 70,1 (z toho 20 dotace hl. m. Prahy) Splněno 2 754,8 (dotace EU a hl. m. Prahy v rámci OPPA) 13

16 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C C C C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zahájení diskuze nad možnostmi udržitelnosti projektu OPPA, který je zaměřený na podporu znevýhodněných osob na trhu práce žijících na Praze 3 formou získávání kompetencí, dovedností a kvalifikovaného pracovního uplatnění. Vypracování koncepce bytové politiky, která zohlední stávající počet bytů, proces privatizace bytového fondu a potřebnost jednotlivých cílových skupin Zajištění právního poradenství na ÚMČ Praha 3 Podpora právního poradenství z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Diskuze nad možnostmi udržitelnosti projektu OPPA probíhala od srpna 2015, kdy proběhla první schůzka s partnery projektu (R-mosty a NADĚJE). Bylo ujednáno pokračování aktivit v menším rozsahu po skončení realizace projektu. V roce 2016 bude dále probíhat profesní a odborné sociální poradenství, případně stáže a rekvalifikace. V průběhu roku 2015 byla vytvořena prvotní verze bytové koncepce, aktuálně probíhá její projednávání v rámci Komise pro bytovou politiku RMČ. V období od do bylo právní poradenství poskytnuto celkem 20 klientům Prahy 3. Jednalo se o poradenství z převažující oblasti bydlení (9 klientů), dědění (5 klientů), zadlužení (5 klientů) a omezení svéprávnosti (1 klient). Právní poradenství se poskytuje na vyžádání občanům Prahy 3 na pracovišti odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 na adrese Praha 3, Seifertova 51. Právní poradenství je realizováno na základě žádostí občanů, kteří kontaktují odbor sociálních věcí. V roce 2015 byl uskutečněn projekt ombudsmana pro seniory. Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 dále nabízí seniorům z obvodu MČ Praha 3 možnost zprostředkovat bezplatné právní poradenství JUDr. Daniely Světlíkové. Splněno 30 Splněno částečně 0 Plněno pravidelně 33,5 Plněno pravidelně 33,5 14

17 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění základního dluhového poradenství sociálními pracovníky ÚMČ Praha 3, včetně informování cílové skupiny o dostupných službách Základní dluhové poradenství je poskytováno proškolenými sociálními pracovníky. Zaměřeno je na všechny občany, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci, která je spojena se zadlužením. Sociální pracovníci zajišťují pomoc při zmapování dluhů, zprostředkování kontaktu s věřiteli, soudy a exekutorskými úřady, informují o rizicích spojených s neplněním závazků, pomáhají se sestavením splátkového kalendáře, poskytují pomoc při sepsání návrhu na zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti a návrhu na spojení exekucí, informují o podmínkách podání návrhu na povolení oddlužení fyzických osob. Součástí základního dluhového poradenství je poskytování informací a kontaktů na bezplatné dluhové poradny. V roce 2015 bylo poskytnuto 173 konzultací v oblasti dluhové problematiky. Plněno pravidelně 0 15

18 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo C C D D D Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění informovanosti o dostupnosti poradenství a dalších služeb pro osoby ve finanční tísni a osoby ohrožené dluhy a předlužením prostřednictvím Informačního centra MČ Praha 3, akcí pro seniory a Radničních novin Prahy 3 Podpora dluhového poradenství z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Rodina s dětmi v rámci KPSS Zahájení komunikace nad podobou webových stránek pro rodiny s dětmi s příslušnými odbory ÚMČ Praha 3 Podpora služeb rodinná centra a mateřská centra z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Informování o dostupnosti dluhového poradenství včetně dalších služeb pro osoby ve finanční tísni a osoby ohrožené dluhy a předlužením bylo zajišťováno prostřednictvím Informačního centra MČ Praha 3, sociálními pracovníky ÚMČ Praha 3, články v Radničních novinách Prahy 3 a pořádáním přednášek pro seniory. Zajištění informovanosti probíhalo také formou distribuce katalogu sociálních a návazných služeb na Praze 3, který obsahuje seznam registrovaných sociálních služeb, které nabízí odborné dluhové poradenství. V roce 2015 byl z Fondu grantového a podpůrného podpořen projekt na dluhovou problematiku a finanční gramotnost pro občany Prahy 3 ve výši 70 tis. Kč. Pracovní skupina Rodina s dětmi se v roce 2015 scházela pravidelně. Vzhledem k plánované přestavbě webových stránek MČ Praha 3 zatím k zahájení diskuze nedošlo. Na vytvoření webových stránek pro rodiny s dětmi bude ÚMČ Praha 3 pracovat v následujících letech V roce 2015 byly služby rodinných a mateřských center podpořeny formou grantů z Fondu grantového a podpůrného ve výši 935 tis. Kč. Plněno pravidelně 0 Plněno pravidelně 70 Plněno pravidelně 0 Plněno průběžně 0 Plněno pravidelně

19 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo D D D D D Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Podpora konkrétních návazných služeb z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora konkrétních aktivit zaměřených na provázání funkční rodiny a rodiny v krizi z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Zmapování stávajících služeb pro rodiny s dětmi, jejich kapacit, potřebnosti a zjišťování možností dalšího rozvoje s ohledem na stanovení priorit rodinné politiky Městské části Praha 3 Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Rodina, děti a mládež v krizi (Žižkovské děti a mládež) v rámci KPSS Pravidelné setkávání v rámci platformy Setkání poskytovatelů služeb pro děti a mládež na Praze 3 Z Fondu grantového a podpůrného byla podpořena klubová činnost seniorů a osob se zdravotním postižením, klubová činnost pro rodiny s dětmi, podpůrné skupiny a podpora pro pečující osoby a podpora zaměstnanosti a vzdělanosti dospělých částkou tis. Kč. Jednalo se především o podporu asistované služby rodinám a terapeutickou práci s rodinou, diagnostika, terapie a prevence týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, a projekt přímé práce s dětmi a rodinami ohroženými sociálním vyloučením, na které bylo prostřednictvím Fondu grantového a podpůrného vynaloženo 700 tis. Kč. Oddělení sociálně právní ochrany dětí odboru sociálních věcí úzce spolupracuje s organizacemi, které poskytují služby pro rodiny s dětmi. V rámci stanovení priorit a rozvoje v oblasti rodinné politiky ÚMČ Praha 3 úzce spolupracuje s poskytovateli těchto služeb. Pracovní skupina Žižkovské děti a mládež se v roce 2015 scházela pravidelně. I v roce 2015 se pravidelně setkávají poskytovatelé služeb pro děti a mládež v Praze 3. Těchto schůzek se pravidelně účastní i zástupci ÚMČ Praha 3. Plněno pravidelně Plněno pravidelně 700 Plněno průběžně 0 Plněno pravidelně 0 Plněno pravidelně 0 17

20 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo D D D D D D Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Podpora konkrétních služeb z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora stávajících NZDM na území Městské části Praha 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora lokální služby terénní program pro děti a mládež z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora azylových domů pro rodiny s dětmi poskytující služby občanům Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora služeb poskytovaných dětem v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí ÚMČ Praha 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Zdravotně znevýhodnění občané v rámci KPSS Podpora poskytovaných služeb pro rodinu, děti a mládež v krizi byla realizována prostřednictvím Fondu grantového a podpůrného a podpořena částkou tis. Kč. MČ Praha 3 má ve svém obvodu 3 NZDM, které v letošním roce byly podpořeny z Fondu grantového a podpůrného. V letošním roce byly z Fondu grantového a podpůrného služby NZDM podpořeny částkou ve výši 675 tis. Kč. V roce 2015 byl z Fondu grantového a podpůrného terénní program pro děti a mládež podpořen částkou ve výši 130 tis. Kč. MČ Praha 3 pravidelně podporuje azylové domy pro rodiny s dětmi přímo z rozpočtu MČ Praha 3 ve výši 500 tis. Kč. V letošním roce byly tyto služby podpořeny z Fondu grantového a podpůrného MČ Praha 3. Jedná se především o služby asistence, krizové pomoci, psychosociální pomoci, a dále také podpora přímé práce s rodinou a dětmi a jejich začleňování. V letošním roce byly služby poskytované dětem v péči OSPOD podpořeny částkou ve výši tis. Kč. Pracovní skupina Osoby se zdravotním znevýhodněním se v roce 2015 scházela pravidelně. Plněno pravidelně Plněno pravidelně 675 Plněno pravidelně 130 Plněno pravidelně 500 Plněno pravidelně Plněno pravidelně 0 18

21 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo D D D D D D Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Vytvoření přehledu služeb v hl. m. Praze dle různého typu zdravotního znevýhodnění ve vztahu k využití občany Praha 3 Nastavení návrhů kritérií podpory poskytovatelů služeb pro cílovou skupinu v hl. m. Praze Podpora poskytovaných služeb pro osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora poskytovaných služeb pro osoby s mentálním postižením z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora poskytovaných služeb pro osoby s duševním onemocněním z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Tvorba kritérií podpory hospicových zařízení poskytujících služby občanům Prahy 3 zjištění počtu zařízení pobytového a terénního typu v hl. m. Praze a počtu klientů z Prahy 3 Sběr informací průběžně probíhá, zatím nebyl zpracován žádný tematický dokument. Kritéria podpory jsou součástí nových pravidel dotační politiky MČ Praha 3 v rámci programu pro sociální oblast a zdravotnictví. Služby pro osoby s tělesným, smyslovým a kombinovaným postižením byly v letošním roce podpořeny prostřednictvím Fondu grantového a podpůrného částkou ve výši 714 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 3 formou neinvestičního příspěvku byla poskytnuta podpora ve výši 5 548,4 tis. Kč. Služby pro osoby s mentálním postižením byly v letošním roce podpořeny formou neinvestičního příspěvku ve výši 5 548,4 tis. Kč a z Fondu grantového a podpůrného byly poskytnuta částka ve výši 230 tis. Kč. Služby pro osoby s duševním onemocněním byly v letošním roce podpořeny prostřednictvím Fondu grantového a podpůrného částkou ve výši 35 tis. Kč. V průběhu roku 2015 došlo k návštěvě hospicových zařízení v Praze a středních Čechách a k mapování počtu těchto zařízení. Také došlo k oslovení poskytovatelů hospicové péče za účelem zjištění počtu klientů z Prahy 3. Problematika je řešena v rámci nové podoby dotačního řízení MČ Praha 3 pro tento účel a v rámci programu pro sociální oblast a zdravotnictví. Plněné průběžně 0 Plněné průběžně 0 Plněno pravidelně 6 262,4 Plněno pravidelně 5 778,4 Plněno pravidelně 35 Splněno 0 19

22 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo D D D D Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění informovanosti o poskytovaných službách pro osoby se zdravotním znevýhodněním prostřednictvím Radničních novin Prahy 3, akcí a webových stránek MČ Praha 3 Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Senioři v rámci KPSS Výkon terénní práce sociálních pracovníků ÚMČ Praha 3 Vyhledávání osamělých seniorů v přirozeném prostředí Informování o poskytovaných službách pro osoby se zdravotním znevýhodněním bylo zajišťováno sociálními pracovníky ÚMČ Praha 3, formou článků v Radničních novinách Prahy 3 a na webu MČ Praha 3, prostřednictvím Informačního centra MČ Praha 3. Zajištění informovanosti probíhalo také formou distribuce katalogu sociálních a návazných služeb na Praze 3, který obsahuje seznam registrovaných sociálních služeb, které nabízí služby pro zdravotně znevýhodněné. Plněno pravidelně 0 Jednání pracovní skupiny průběžně probíhají. Plněno pravidelně 0 Výkon terénní práce byl prováděn sociálními pracovníky Odboru sociálních věcí průběžně, dle cílových skupin senioři, zdravotně postižení, osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi, cizinci a jiné. Za rok 2015 bylo provedeno výkonů terénní práce. Vyhledávání osamělých seniorů v přirozeném prostředí depistážní činnost je základní metodou sociální práce se seniory a je prováděno sociálními pracovníky oddělení sociální práce průběžně. Za rok 2015 byla provedena depistáž seniorů v přirozeném prostředí 17x, z terénní práce převažuje u cílové skupiny seniorů spíše provádění sociálního šetřen (provedeno u cílové skupiny celkem 402x). Plněno pravidelně 0 Plněno pravidelně 0 20

23 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo D D D D Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Podpora služeb zajišťujících setrvání seniorů v přirozeném prostředí z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora pobytového typu sociálních služeb pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora služby domov se zvláštním režimem za účelem navýšení kapacit pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora služeb denní stacionář a týdenní stacionář pro osoby trpící demencí za účelem navýšení kapacit pro občany Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Služby podporující setrvání seniorů v přirozeném prostředí jsou podporovány z Fondu grantového a podpůrného. Tyto služby jsou podporovány i formou výpůjčky zařízení systému sociálních služeb tísňové péče AREÍON. V letošním roce bylo na podporu setrvání seniorů v jejich přirozeném prostředí z Fondu grantového a podpůrného, zejm. na služby osobní asistence poskytnuta částka ve výši 210 tis. Kč. Služby sociální péče pobytového typu pro občany z MČ Praha 3 byly v letošním roce podpořeny z Fondu grantového a podpůrného a z rozpočtu MČ Praha 3 formou neinvestičního příspěvku. V letošním roce bylo z Fondu grantového a podpůrného na pobytové služby sociální péče poskytnuta částka ve výši 200 tis. Kč a z rozpočtu MČ Praha 3 formou neinvestičního příspěvku ve výši ,5 tis. Kč. Městská část nepodpořila v roce 2015 žádnou organizaci poskytující tento typ služby. V následujících letech se plánuje zřízení vlastního zařízení. Městská část nepodpořila v roce 2015 žádnou organizaci poskytující tento typ služby s touto cílovou skupinou. V následujících letech se plánuje zřízení vlastního zařízení. Plněno pravidelně ,7 Plněno pravidelně ,5 Plněno pravidelně 0 Plněno pravidelně 0 21

24 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo D D D Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění dostatečného počtu přístrojů, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče, zajištění dostupnosti občanům Prahy 3 Zajištění návaznosti v tvorbě a provozu webových stránek s informacemi pro seniory Zajištění návaznosti v realizaci volnočasových aktivit pro seniory (přednášky, výlety, taneční odpoledne, jubilea) V roce 2015 bylo Komisí pro sociální politiku a zdravotnictví projednáno 30 žádostí občanů MČ o připojení k systému tísňové péče AREÍON, který provozuje spolek ŽIVOT 90. Všech 30 žádostí bylo Radou MČ schváleno a žadatelé byli napojeni. Z celkového počtu 30 zakoupených stanic byly všechny stanice plně využity. Nově je uživatelům poskytována bezplatně SIM karta. Webové stránky pro seniory byly v roce 2015 průběžně aktualizovány a byly na ně vkládány informace o aktivitách pro seniory pořádané MČ Praha 3. Také byly na těchto stránkách uveřejněny odkazy na organizace, které nabízí návazné služby a další volnočasové aktivity pro cílovou skupinu. V roce 2015 bylo realizováno 9 výletů, 10 přednášek, 4 taneční odpoledne, 4 vycházky, PC kurzy a 2 oslavy životních jubileí seniorů. V rámci aktivit pro seniory byl od října 2015 zřízen pro osoby ve věku nad 65 let institut ombudsmana pro seniory, který poskytuje poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednání a pomoc v tíživých životních situacích. Plněno pravidelně 465,7 Plněno pravidelně 0 Plněno pravidelně 474,1 22

25 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo D D D D Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Realizace akcí k příležitosti mezinárodního dne seniorů Podpora organizací zajišťujících klubové, volnočasové a komunitní aktivity pro seniory z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Zmapování stávajících služeb pro seniory žijící na území Prahy 3, jejich kapacit a potřebnosti s ohledem na tvorbu koncepčně-strategického materiálu Zajištění návaznosti fungování pracovní skupiny Sociokulturně znevýhodnění v rámci KPSS V rámci Oslav Mezinárodního dne seniorů byl uskutečněn dne Sportovní den na náměstí Jiřího z Poděbrad, 3 promítání filmů pro pamětníky v kině Aero (30. 9., a ), dne proběhla Swingová tančírna v hotelu Olšanka, byl uskutečněn koncert Žesťového kvinteta a ve dnech a proběhly přednášky (témata Léky a jejich vedlejší účinky a Zdravý životní styl ). Svými aktivitami pro seniory k příležitosti Mezinárodního dne seniorů přispěly také organizace Nová Trojka a Armáda spásy (Komunitní centrum). V roce 2015 byly organizace zajišťující klubovou činnost a volnočasové aktivity pro seniory podpořeny z Fondu grantového a podpůrného ve výši Kč. Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 3 pořádal v roce 2015 volnočasové aktivity pro seniory výlety, procházky, PC kurzy, taneční odpoledne, přednášky a jiné aktivity a akce. Sběr informací průběžně probíhá, dosud nebyl dopracován žádný tematický dokument. Plněno pravidelně 276,1 Plněno pravidelně 680 Plněno průběžně 0 Pracovní skupina se schází pravidelně. Plněno pravidelně 0 23

26 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo D D D12.4.1A. D12.4.1B. Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Zajištění návaznosti v tvorbě a provozu webových stránek s informacemi pro cizince, zajištění aktualizace stránek Realizace aktivit projektu na podporu integrace cizinců v roce 2015 (kurzy češtiny pro dospělé, doučování češtiny pro děti cizince, projekty zaměřené na integraci dětí cizinců v rámci škol, přednášky pro širokou veřejnost s tématy migrace, kulturně společenská akce pro rodiny s dětmi, zajištění interkulturních pracovníků, zajištění dalšího vzdělávání a asistenta pedagoga v rámci CPD Ulita) Podpora poradenství pro cílovou skupinu cizinci a národnostní menšiny v nepříznivé sociální situaci z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora poskytovaných služeb pro cizince ze třetích zemí žijících na území Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) V roce 2015 probíhala od srpna do prosince 2015 aktualizace webových stránek pro cizince. Do konce srpna 2015 proběhlo oslovení odborů a začátkem září došlo k předání textů k překladu. Do konce roku byl uskutečněn překlad a vložení nových textů na webové stránky. V roce 2015 byly zrealizovány kurzy češtiny pro cizince, doučování češtiny pro děti cizince na školách, projekt So far so near na ZŠ Lupáčova, přednášky pro širokou veřejnost, akce Poznejme se, sousedé, další vzdělávání pracovníků CPD Ulita a zajištění asistenta pedagoga a kurzů hravé češtiny v rámci CPD Ulita, zajištění interkulturních pracovníků na Praze 3 a aktualizace webových stránek pro cizince. V letošním roce bylo odborné sociální poradenství pro cílovou skupinu cizinci a národnostní menšiny podpořeno z Fondu grantového a podpůrného. V rámci Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 3 je poskytováno poradenství pro cizince. Z grantového a podpůrného fondu bylo na podporu poradenství pro cílovou skupinu cizinci a národnostní menšiny poskytnuto Kč. V letošním roce byly služby pro cizince a národnostní menšiny podpořeny z Fondu grantového a podpůrného ve výši Kč. Plněno pravidelně 25,2 Plněno pravidelně 986,3 (z toho 785,6 dotace MV ČR) Plněno pravidelně 30 Plněno pravidelně 60 24

27 Příloha č.1 usnesení č.173 ze dne Plnění Akčního plánu pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 3 na období číslo D D Popis aktivity Zhodnocení plnění za rok 2015 Stav plnění Vynaložené prostředky pro rok 2015 (v tis. Kč) Podpora poskytovaných služeb pro národnostní menšiny žijící na území Prahy 3 z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) Podpora osvěty u majoritní společnosti směřující k usnadnění integrace minoritních skupin do společnosti z rozpočtu MČ Praha 3 (prostřednictvím příslušných fondů a rozpočtu příslušných odborů ÚMČ Praha 3) V letošním roce byly služby pro cizince a národnostní menšiny podpořeny z Fondu grantového a podpůrného ve výši Kč. V roce 2015 bylo uskutečněno v rámci projektu na podporu integrace cizinců 5 přednášek zaměřených na migraci a kulturní specifika cizinců, také proběhla akce Poznejme se, sousedé. V rámci projektu Restart byly uveřejněny informace o sociokulturně znevýhodněných skupinách obyvatel (osoby bez přístřeší, cizinci, osoby z řad romské národnostní menšiny), také byl vytvořen sborník zkušeností z projektu, který je k dispozici na webu MČ. Plněno pravidelně 562 Plněno pravidelně 230,5 (z toho 145 dotace MV ČR) 25

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 139/217 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 134 ze dne 13.3.217 Akční plán pro rok 217 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části na období

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 379 ze dne 2.3.218 Akční plán pro rok 218 Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013 č.j.: 677/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 617 ze dne 16.09.2013 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 139 ze dne 11.3.219 Akční plán pro rok 219 Aktualizovaného Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části na období

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS

Jednání řídily: Linda Zákorová, koordinátorka komunitního plánování sociálních a návazných služeb Martina Macurová, metodická podpora KPSS Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením Datum konání: 1. 4. 2015, 16:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: dle prezenční listiny Jednání řídily:

Více

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež

Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež Datum konání: 8. 4. 2014, 15:00 hod Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, budova B Radniční salonek Přítomni: viz prezenční listina Jednání řídila:

Více

Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 2. 9. 2013

Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 2. 9. 2013 Zápis z jednání koordinační skupiny ze dne 2. 9. 2013 Přítomni: Ing. Jana Čunátová, zástupce zadavatele, členka Komise sociální a zdravotní Bc. Pavel Petřík, garant procesu, vedoucí odboru sociálního Bc.

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 986 ze dne 14.12.2015 č.j.: 1052/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 14.12.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV Analýza neprošla jazykovou korekturou ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ NA ÚZEMÍ OKRESU BENEŠOV se zaměřením na potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci Autor: Mgr. Petra Dobiášová 1 ANALÝZA POTŘEB OBČANŮOKRESU

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015

METODIKA. pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví. pro rok 2015 DOTAČNÍ PROGRAM MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ METODIKA pro žadatele o poskytnutí státní dotace v rámci Národního programu zdraví projekty podpory zdraví Ministerstvo zdravotnictví

Více

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK

10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 2015-2016 NA OBDOBÍ. Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14, Ing. P. George, KS OSPK 10 PŘÍLEŽITOSTÍ PRAHY 14 NA OBDOBÍ 2015-2016 OBSAH: Úvod a vznik dokumentu 2 Prioritní oblasti 3

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období 2012 2015 byl zpracován v rámci individuálního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 301 ze dne 13.05.2015 Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 Rada městské části I.

Více

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ V sociálním centru bude jedna budova vyhrazena pro provoz služby NZDM, druhá pro provoz služby SAS. V budově, kde bude poskytována služba

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři

Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři Zápis z jednání pracovní skupiny Senioři realizované v rámci projektu Efektivní systém plánování sociálních služeb ve městě Bruntál reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00008 DATUM KONÁNÍ: 25.6.2014 ČAS KONÁNÍ: 13:00

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Působnost veřejné správy v systému komunitního plánování sociálních služeb Otrokovice 11. září 2009 Radoslava Matuszková starostka města Otrokovice Působnost

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 č.j.: 1046/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 Rada městské části I. r u š í II. 1. usnesení Rady městské části

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Leden 2016 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Leden 2016 Olomoucký kraj OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK Podporované aktivity: Program je určen na podporu záchrany, obnovy, zachování a využití kulturních památek na území Olomouckého

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010

Zápis. 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 2.2.2010 Zápis 3. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 2.2.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, starostka,

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne 25.06.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 515 ze dne 25.06.2014 č.j.: 559/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 515 ze dne 25.06.2014 Úprava rozpočtu městské části Praha 3 roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu

Více

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek

INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek INSPIRATIVNÍ A INOVATIVNÍ PRVKY V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Mgr. Jaroslav Budek Podpora KPSS Podpora KPSS ze strany vedení měst a obcí, město Otrokovice je iniciátorem rozvoje Od roku 2005

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2014-2017 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 827/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 761 ze dne 29.11.2013 Smlouva o dílo mezi Městskou částí Praha 3 a Univerzitou Jana Amose Komenského Praha Rada městské části I.

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská za období 01-08/2018) Informace z jednání RMČ Praha 1 34. schůze

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu statutárního města Liberec Předkládá:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 11a12 Školní rok 2014/15 Ředitelství : Praha 11 Kupeckého 576 Detašované pracoviště: Praha 12 Barunčina 11 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění

Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění P10-127077/2013 Rada MČ Praha 10 21. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 Dne 10.2.2014 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30.9.2013 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10

Více

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS)

Jednání řídily: Mgr. Martina Macurová a Bc. Linda Zákorová (dále koordinátorka KPSS) Zápis z jednání KPSS pracovní skupina Rodina, děti a mládež Datum konání: 8. 6. 2015, 13:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 5. patro, Radniční salonek Přítomni: viz. Prezenční listina Jednání řídily: Mgr.

Více

Z Á P I S. 3. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 3. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 3. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 09.03.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 201, 2. patro Vodičkova 18,

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 27.1.2015 Nabylo účinnosti dnem schválení ZM 1 Obsah

Více

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE

MĚSTO CHEB. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE MĚSTO CHEB Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Metodický dokument: KONCEPCE SPOLUPRÁCE v rámci projektu: Individuální projekt města Chebu na změnu situace sociálně vyloučených obyvatel města, zejména

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA

KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA KATALOG POTŘEB A OPATŘENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLSTVÍ MĚSTA SOKOLOVA Katalog vznikl během realizace projektu CZ.1.07/1.2.00/27.0024 Tvorba pilotních vzdělávacích koncepcí v sedmi obcích, podporujících rovný

Více

Zápis ze dne 26. září 2013. Setkání Koordinační skupiny projektu v Poděbradech

Zápis ze dne 26. září 2013. Setkání Koordinační skupiny projektu v Poděbradech Zápis ze dne 26. září 2013 Setkání Koordinační skupiny projektu v Poděbradech Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí Projekt CZ.1.04/3.1.03/78.00009 dále jen (KPRSSMP) Přítomni:

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/99 ze dne 17.5.2018 k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města

Více

Rada Jihomoravského kraje 109. schůze konaná dne 30. 06. 2015 Materiál k bodu č. 6 programu:

Rada Jihomoravského kraje 109. schůze konaná dne 30. 06. 2015 Materiál k bodu č. 6 programu: Rada 109. schůze konaná dne 30. 06. 2015 Materiál k bodu č. 6 programu: Aktuální témata z oblasti zdravotnictví (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Projednáno: Členové komise pro zdravotnictví RJMK budou

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části Městská část Praha 14 Rada městské části U s n e s e n í 5. jednání Rady městské části Praha 14 konaného dne 9. 2. 2015 č. 35/RMČ/2015 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Bobkova,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 13. schůze, konané dne 15.07.2015 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.

MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5. MOŽNOSTI ČERPÁNÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY V OPERAČNÍM PROGRAMU ZAMĚSTNANOST (OP Z) (aktuální verze OP Z schválená 6.5.2015) V rámci MAS Lednicko-valtický areál, z.s je identifikována 1

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

Zápis č. 1 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 ze dne 23.2.2012

Zápis č. 1 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 ze dne 23.2.2012 Zápis č. 1 ze zasedání Sociální a zdravotní komise Rady městské části Praha 3 ze dne 23.2.2012 Přítomni : Ing. J. Heller, MBA-předseda; Mgr. A. Hronová, Mgr. M. Chmelová, Ing. Mgr. I. Ropková; Mgr. J.

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP

Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny financování Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zápis z jednání NVěc Pro Datum, čas Přítomni Zápis z 11.jednání Pracovní skupiny "financování" Plánování rozvoje a financování sociálních služeb HMP 24/8/10

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Příjemce dotace:

Více

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon

Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Sociální bydlení v České republice: koncepce a zákon Současný stav Návrh koncepce sociálního bydlení Role obcí Otázky a odpovědi Současná situace v oblasti sociálního bydlení Koncepci připravilo MPSV jako

Více

Služby drogové prevence OPEN HOUSE

Služby drogové prevence OPEN HOUSE Stránka1 Koncepce rozvoje Služeb drogové prevence OPEN HOUSE Název poskytovatele: OPEN HOUSE o.p.s. Sídlo: Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál IČ: 706 45 671 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Datum

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA - 366/10 - A Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA - 366/10 - A Mateřská škola Nad Parkem Praha - Zbraslav Adresa: Nad Parkem 1181, 156 00 Praha - Zbraslav Identifikátor:

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření

Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření Konference Dynamika proměn bydlení, Ostrava, 25. 2. 2016 Marek Mikulec Obsah prezentace Strategický plán sociálního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 235 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 235 ze dne č.j.: 270/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 22.04.2015 Úprava rozpočtu roku 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Odbor organizační č.j.: 745/2015 Pořadové číslo: 10 V Praze dne: 7.9.2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY SOCIÁLNĚ -PRÁVNÍ OCHRANY Povinnost řídit se standardy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 15. schůze, konané dne 26.08.2015 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

III. komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 2015-2018

III. komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 2015-2018 III. komunitní plán sociálních služeb a služeb navazujících v Mostě 2015-2018 Tento dokument vznikl jako výstup klíčové aktivity č. 04 projektu Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb a služeb navazujících

Více

Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 6 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 16. 10 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008

KOMUNIKAČNÍ PLÁN OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST ČERVENEC 2008 OPERAČNÍ PROGRAMY PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA - KONKURENCESCHNOPNOST KOMUNIKAČNÍ PLÁN ČERVENEC 2008 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Více

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015)

Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Otázky a odpovědi k aktivitám podporovaným prostřednictvím IROP (verze k4.11. 2015) Specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 1. Žadatel má v plánu vybudovat komunitní

Více

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze

Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Zápis z jednání Řídícího výboru Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze Datum konání: 9. 9. 2015 Místo konání: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, Praha 10 Záběhlice,

Více

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018

3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 3. komunitní plán sociálních a návazných služeb na území města Karviné na období 2015-2018 V Karviné 2015 OBSAH ŮVODNÍ SLOVO ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARVINÉ 4 ÚVOD A VIZE KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0125/2016 Rady městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 243/2014. č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád. I. b e r e n a v ě d o m í č.j.: 243/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 208 ze dne 08.04.2015 Kontrolní řád Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í 1. Kontrolní řád, který je přílohou tohoto usnesení

Více

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje

Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje Analýza platných komunitních plánů sociálních služeb na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností Plzeňského kraje 1. Úvodní informace Analýza platných komunitních plánů slouží jako

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 3. 10. 2012 Časové rozvržení: 13:00 15:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2004 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje za rok 2004...5 1.1 Výsledek rozpočtového hospodaření...

Více