28. kolo FC Pfiední Kopanina SK Viktorie Jirny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28. kolo FC Pfiední Kopanina SK Viktorie Jirny"

Transkript

1 SOUTùÎ âmfs - DIVIZE B 2009/ kolo FC Pfiední Kopanina SK Viktorie Jirny Hlavní rozhodãí: Vlastimír Langer (Penãín u Liberce) I. asistent: Martin Schröter (Jablonec nad Nisou) II. asistent: Adriana ecová (Albrechtice u Fr dlantu) Delegát utkání: Jaromír ChlaÀ (TfieboÀ) foto: FCPK (Ladislav Pilafi) SK Rakovník FCPK, Sobota 5. ãervna 2010 od 17:00 hodin

2

3

4 PROJEKT 6RD P EDNÍ KOPANINA Investor, spoleãnost TATI spol. s r.o., prodává 6 rodinn ch domû v lokalitû Praha 6-Pfiední Kopanina. Novostavby, dokonãené 7/09. Samostatnû stojící domy se zahradou. Praktické fie ení, moderní prvky. Klidná lokalita. KONTAKT

5 FC P EDNÍ KOPANINA Vítejte na stadiónu v Pfiední Kopaninû, tû í nás, Ïe jste si udûlali ãas na divizní fotbal. Dnes je tu pfiedposlední domácí duel v této sezónû 2009/2010, hraje se 28.kolo divize B! Vítáme na eho soupefie, hráãe i funkcionáfie t mu SK Viktorie Jirny. Na i fotbalisté udûlali v minulém kole podstatn krok k zaji - tûní úãasti v pfií tím roãníku divize. Po pûti zápasech bez v hry dokázali porazit SK Rakovník na jeho hfii ti 4:1 a pokud dnes vyhrají, záchrana je jistá. Proti v ak stojí soupefi z nejsilnûj ích: lídr soutûïe SK Viktorie Jirny. Za celou soutûï nasbíral jen dvû poráïky a stejn poãet remíz, jinak samá vítûzství!!! Tabulka stfielcû FCPK (38 branek): 5 Sedláãek, 4 Charvát, Gerstner, Buzek, S kora, Horák, 3 Nedvûd, 2 Giil, 1 Bittengel, Honetschläger, Vy ata, Juckem, Mück, Mare, Záhorec, 1 vlastní. Brankáfii FCPK poãet udr- Ïen ch nul v této sezónû (7): v echny Jefiábek (Most B 2x, Vilémov, Kladno B, Sokolov B, Chomutov, Chodov) Program t mû FCPK na tento víkend: A-Jirny (SO, 17), Slivenec-B (NE, 17:00), Chodov- SD (NE, 17), Bílá Hora-MD (SO, 13:30), Vltavín-SÎ (NE, 15:00), MÎ-Bohemians (SO, 10:45), Tempo-SP A (NE, 11), Un.ÎiÏkov-SP B (NE, 12.30), MP A- SdruÏení AC Sparta (SO, 9.15), Bohemians-MP B (NE, 15:00). Nedostali jste se na zápas, nevidûli jste gól, chcete sly et názory trenérû a hráãû po utkání? Sledujte na í klubovou televizi FCPK TV na internetové adrese FCPK.CZ!!! Ojedinûl projekt, kter vám umoïní vychutnat si nejlep í momenty kaïdého utkání i u vás doma! NezapomeÀte, Ïe va e vstupenky budou slosovány v tradiãní poloãasové tombole. Pfiipraveny jsou zajímavé ceny od na ich partnerû. Na oficiálním webu Pfiední Kopaniny FCPK.CZ si pak mûïete prohlédnout fotografie z pfiedávání tomboly. Vystavení vozû Fiat bûhem domácích zápasû FCPK pro Vás zaji Èuje dealer vozû Fiat, spoleãnost SmaÏík Kladno. Máte-li zájem získat informace o autech italské automobilky nebo dokonce uvaïujete o koupi tohoto vozu, zajeìte na Kladno. Více informací na AAkt ualit y Písniãky v prûbûhu zápasu pro Vás mixuje Patrik Rokl. Populární moderátor Fajn Rádia a DJ. Z éteru ho mûïete sly et na vlnách Fajn Rádia, potkat ho mû- Ïete kromû Pfiední Kopaniny také na diskotékách, napfiíklad obãas v sousedních Tuchomûfiicích nebo v létû na parníku na Vltavû! Chcete-li pfiihlásit svého kluka na fotbal, zvolte FCPK. UÏ teì bereme dûti narozené v roce 2004 a star í. Dobré podmínky, zku- ení trenéfii. Kontaktní osoba: Jifií Gerstner Sledujte oficiální web na eho klubu FCPK.CZ. KaÏdodenní zpravodajství, fotografie z utkání, rozhovory, statistiky a mnoho dal ích informací. Parádní záleïitostí je také FCPK TV, kde mûïete shlédnout sestfiihy z utkání a i rozhovory. Zafiaìte si adresu do va ich oblíben ch! 28. kolo divize B ( ) So, 10:15 Teplice B ezuz Dûãín So, 10:15 Chomutov Most B So, 17:00 âesk Brod Kladno B So, 17:00 Chodov âelákovice So, 17:00 FCPK Litvínov So, 17:00 Vilémov Sokolov B Ne, 10:15 Admira Litvínov Ne, 17:00 Brozany Rakovník 29. kolo divize B ( ) So, 10:15 Chomutov Admira So, 10:15 âelákovice âesk Brod So, 10:15 Kladno B Teplice B Ne, 10:15 Most B Vilémov Ne, 17:00 Sokolov B Chodov Ne, 17:00 Dûãín FCPK Ne, 17:00 Jirny Brozany Ne, 17:00 Rakovník Litvínov 5

6 P EDSTAVUJEME SK VIKTORIE JIRNY Krátce o SK Viktorie Jirny Fotbalov klub byl zaloïen v ãervenci Nejvût í úspûchy klubu jsou spojeny s posledními sezónami po pfiíchodu trenéra Josefa Jíchy. Na jafie roku 2002 pfiichází trenér Jícha Josef a muïstvo se po tûïk ch bojích v 1.B tfiídû zachránilo. Bûhem léta do lo k v raznému posílení hráãského kádru a finanãní stabilizaci klubu. V následující sezonû 2002/03 klub postupuje do 1.A tfiídy. Pfiicházejí dal í kvalitní hráãi a klub okamïitû v sezonû 2003/04 postupuje z 1.místa do Krajského pfieboru. Klub dokonãuje pfiestavbu zázemí a kabin, pfiicházejí dal í hráãi se zku enostmi v I. a II. lize postup z 1. místa do Stfiedoãeského pfieboru!! Po dvou letech ve Stfiedoãeském pfieboru pfiichází v sezonû 2005/2006 postup z 1.místa do DIVIZE, ãtvrté nejvy í soutûïe v âeské republice!! Nejvût ího úspûchu v 78 leté historii dosáhl klub v prvním roce svého úãinkování v Divizi, kdyï po podzimní ãásti soutûïe skonãil na 1. místû, v témïe roce skonãili na prvním místû i druïstvo dorostu a druïstvo ÏákÛ!! Rok 2006 bude zapsán zlat m písmem v kronikách klubu. V prvním roce na eho úãinkování v Divizi jsme skonãili na skvûlém 2. místû. Ve druhém roce úãinkování v Divizi jsme obsadili 1. místo a téï na i B muïi obsadili 1. místo. V soutûïním roãníku 2008/2009 na i A muïi skonãili na krásném 2.místû, B muïi skonãili 1. a dorost skonãil také 1.!!! Bilance SK Viktorie Jirny posledních 5 kol (4-1-0) 23.kolo: Jirny Chomutov 1:1 24.kolo: Vilémov Jirny 0:3 25.kolo: Jirny Chodov 1:0 26.kolo: âesk Brod Jirny 0:2 27.kolo: Jirny Teplice B 3:0 Poslední kolo Jirny-Teplice B Zdroj Tfii kola pfied koncem leto ní soutûïe jsme se stali podruhé vítûzi Divize, kdyï máme po lehkém vítûzství nad rezervou Teplic v ãele soutûïe 12ti bodov náskok a nemû- Ïeme jiï b t pfiedstiïeny. Ve ãtvrtém roce pûsobení v Divizních soutûïích máme pozoruhodnou bilanci. Jako nováãek jsme skonãili druzí, dal í rok jsme divizi vyhráli, vzápûtí jsme opût skonãili druzí a letos opût vyhráli... Zápas s rezervou prvoligov ch Teplic nám neukáznûní hráãi soupefie usnadnili hned v úvodu soutûïe, kdyï si borci myslí, Ïe v ichni mohou kopat za Real Madrid a jsou absolut- 6

7 P EDSTAVUJEME SK VIKTORIE JIRNY nû nejlep í..., na úvod se zbyteãnû dvakrát-tfiikrát hádali o autovém vhazování, které nic nefie í a svoji nedisciplinovanost pfienesli i na hrací plochu. Za v echny zbyteãné fieãi hovofií fakta hosté vystfielili na branku jednou v prvním poloãase a ve druhém poloãase branku domácích neohrozili ani jednou!!! Ale sebevûdomí frajírkûm nechybí. Co jím chybí je kvalita, respekt a úcta. My jsme si v poklidu dokráãeli pro tfii body brankami Luká e Procházky, Marka Smoly a Honzi Krause. koda nepromûnûn ch ancí. Dát jen ty 100%, mohlo to b t i 7 8:0... Umístûní SK Viktorie Jirny minulé sezóny: 2008/2009 (divize B) 2. místo (70 bodû) 2007/2008 (divize B) 1. místo (62 bodû) 2006/2007 (divize B) 2. místo (56 bodû) 2005/2006 (Stfiedoãesk pfiebor) 1. místo (70 bodû) 2004/2005 (Stfiedoãesk pfiebor) 4. místo (52 bodû) SOUTùÎ âmfs - DIVIZE B 2009/2010 SSoupeř Poslední vzájemn zápas SK Viktorie Jirny FCPK 5:2 (3:2) Jirny Na stadiónu lídra divize zanechali fotbalisté Pfiední Kopaniny dobr dojem. Donutily Jirny inkasovat poprvé doma víc neï jeden gól, body v ak stejnû brali domácí. Ti vedli po pûlhodinû 3:0 a Kopanina byla na ruãník. Do zápasu jí vrátily dvû branky Gerstnera a rázem bylo 2:3. Rychlá branka po pûli a vylouãení Kratochvíla v ak utkání zlomily! Hráãi FCPK se pfiesvûdãili, Ïe v Jirnách je horká pûda...bohuïel to nevidûli diváci klubové internetové televize FCPK TV, jejíï táb domácí éf Jícha s asistencí ochranky vykázal ze stadiónu pro jistotu hned pfied utkáním! Sestavy obou dne ních soupefiû v minulém vzájemném zápase: Jirny: Kratochvíl Bílek, Jandzík (61. Zahálka), Matou ek, imek Janou ek, Kejha, Jindráãek (84. Pfiibyl), Toncar Procházka, koda (71. Ma ek). FCPK: Borsk Bene, Busta, Hou ka, Záhorec - Kratochvíl, Buzek (K), Juckem, Gerstner - Giil (59. Honetschläger, 87. PrÛ a), S kora. Jarní rozpis FC Pfiední Kopanina 16. kolo ST 16:30 âelákovice FCPK (2:0) 17. kolo SO 15:00 FCPK Sokolov B (0:0) 18. kolo NE 10:15 Most B FCPK (0:2) 19. kolo SO 16:30 FCPK Chomutov (2:0) 20. kolo SO 16:30 Vilémov FCPK (1:1) 21. kolo SO 17:00 FCPK Chodov (4:0) 22. kolo SO 17:00 âesk Brod FCPK (2:2) 23. kolo SO 17:00 FCPK Teplice B (2:2) 24. kolo NE 10:15 Admira FCPK (5:2) 25. kolo NE 17:00 Brozany FCPK (2:0) 26. kolo SO 17:00 FCPK Litvínov (0:1) 27. kolo NE 17:00 Rakovník FCPK (1:4) 28. kolo SO 17:00 FCPK Jirny 29. kolo NE 17:00 Dûãín FCPK 30. kolo SO 17:00 FCPK Kladno B Tabulka divize B po 27. kole 1. Jirny : (29) 2. Chomutov : (20) 3. Brozany : (13) 4. Admira Praha : (11) 5. Teplice B : (7) 6. Litvínov : ( 3) 7. âesk Brod : (0) 8. Pfiední Kopanina : ( 3) 9. Most B : ( 6) 10. EZUZ Dûãín : ( 7) 11. Kladno B : ( 9) 12. âelákovice : ( 12) 13. Vilémov : ( 10) 14. Sokolov B : ( 16) 15. Chodov : ( 23) 16. Rakovník : ( 30) 7

8 FC P EDNÍ KOPANINA Brankáfii: Petr Jefiábek, Ivo Drahorád, Daniel Borsk Obránci: Jan Charvát, Michal Záhorec, Günter Bittengel, Tomá Mück, Pavel Mare, Filip Busta, Tomá afr ZáloÏníci: Michal Buzek, Martin Ha ek, Miloslav Hou ka, imon Honetschläger, David PrÛ a, Roman Vy ata, Franti ek Truhláfi, Jifií Gerstner, Jan Slaboch, Robert Nedvûd, Martin âihák Útoãníci: Jan Horák, Pavel Sedláãek, Svatopluk S kora, Bohuslav Strnadel, Oivind Giil Realizaãní t m: Pavel Mejdr (trenér), Daniel Vott (asistent), Petr Pavelka (trenér brankáfiû), Pavel Zelenka (vedoucí muïstva) Jirny jsou uï tfietiligov soupefi. Remíza by nebyla ostuda, fiíká Pavel Mejdr Pfiední Kopanina Tfii kola chybí do konce leto ního roãníku divize. Nováãek soutûïe FC Pfiední Kopanina stále nemá jistou záchranu, ale také mûïe dosáhnout na v borné esté místo. AÏ tak vyrovnaná a nevyzpytatelná je divize, ãtvrtá nejvy í tuzemská soutûï. Jistotu mûïe pfiinést uï tento víkend a v voj i v jin ch soutûïích. Napfiíklad pokud ze druhé ligy nespadne Sparta B nebo âáslav a spolu s Vítkovicemi sestoupí dal í moravsk t m. Nebo pokud by v divizi vyhrál Sokolov B ve Vilémovû. Anebo pokud by Kopanina porazila Jirny. Ve v ech tûchto pfiípadech zûstává Kopanina v divizi i pro pfií tí roãník a mûïe v dal ích zápasech bojovat uï s klidnou hlavou o co nejlep í umístûní. O tom v em jsme krátce hovofiili s trenérem FCPK Pavlem ejdrem. Trenére máte v hlavû spí obavu o záchranu nebo se vám hlavou honí my lenky na moïnost dosáhnout na skvûlé 6. místo? Víme, Ïe nám je tû nûjaké body k záchranû chybí. Vûfiím, Ïe po na em vítûzství v Rakovníku a v voji v tabulce uï to dopadne dobfie. Nejradûji bychom to uhráli uï tento víkend. Pfied ãasem jste hovofiil i o útoku na ãtvrté místo. Nakonec z toho zûstal boj o záchranu. To nejde tak fiíci. Divize je v tomhle specifická soutûï. Sestupují tfii t my, mûïe nastat situace i se ãtyfimi sestupujícími. V podstatû buì hrajete o postup anebo o záchranu, protoïe soutûï je hodnû vyrovnaná. U nás odpadl Chodov a Rakovník, ale pak uï nejsou bodové rozdíly tak zásadní. Jaké umístûní byste tedy povaïoval za úspû né pro vá t m? Jsme nováãek, v prvé fiadû jsme chtûli divizi udrïet a pak bojovat o co nejlep í umístûní. Jsem pfiesvûdãen, Ïe máme t m, kter patfií v tabulce v neï momentálnû je. Chvilku byla ance na ãtvrté místo, ale pak pfii la série patn ch v sledkû a teì jsme rádi, Ïe jsme v minulém kole porazili Rakovník a postavili se zpátky na nohy. Myslím, Ïe esté nebo sedmé místo by byl obrovsk úspûch pro Kopaninu a my máme anci tam stále dosáhnout. Jak tedy musíte naloïit s tfiemi nadcházejícími zápasy, aby se to povedlo? Samozfiejmû získat co nejvíce bodû, to je jednoduché. Máte tûïk los. Teì vedoucí Jirny a pak Dûãín a Kladno B. Ani tyto soupefii je tû nemají jistou záchranu. Koukáme na nejbliï í zápas. Pfiijedou Jirny, jednoznaãnû jasn favorit a pro nás obrovsky tûïk zápas. Jirny uï mají postup jist, ale pfiijedou hrát na vítûzství, to je jasn. My se nebudeme chtít dát lacino, víme, Ïe jsme u nich na podzim sehráli dobr zápas, teì jsme vyhráli v Rakovníku a nálada je hned lep í. V t dnu jsme museli trochu improvizovat s tréninky kvûli poãasí, ale kluci jsou nabuzení a vûfiím, Ïe podají dobr v kon a odvdûãíme se tak divákûm po poslední domácí prohfie 0:1. Od Jiren se ãeká aktivní fotbal, ofenzivní. Zatlaãí nás to spí e do defenzivní taktiky? Chceme hrát tak, aby se to divákûm líbilo. Jako tfieba s Teplicemi, kdy jsme sice nevyhráli, ale fanou ci vidûli pûkn fotbal a odcházeli spokojeni. A pokud vyhrajeme nebo udûláme bod, budu spokojen. Budete spokojen s remízou proti JirnÛm? Urãitû. KdyÏ uhrajete remízu s postupujícím, kter uï teì v podstatû hraje tfietí ligu, není to ostuda. V ãem je nejvût í síla Jiren? Mají kádr, kde fiada fotbalistû pro la první a druhou ligou. To je jejich devíza. KdyÏ uï je rozhodnuto, dávají anci i mlad ím, ale soutûï postavili na zku en ch hráãích. TakÏe si budete dávat pozor zejména na jejich zku ené hráãe? Uvidíme kdo pfiijede. Ale samozfiejmû hráãi jako Jindráãek, Janou ek, Bílek, Matou ek, Ladomersk a dal í, to jsou klíãoví hráãi soupefie. Na ty si budeme muset dávat nejvût í pozor. Jak moc sledujete druhou ligu? Va í divizní úãast zajistí i záchrana ãesk ch t mû v této soutûïi na úkor tûch moravsk ch. Tak samozfiejmû to sleduju a pro na e diváky je koda, Ïe kvûli druhé lize neuvidí na Kopaninû Martina Ha ka. S Martinem jsme byli domluveni, Ïe bude k dispozici proti JirnÛm, ale kvûli dûleïitému zápasu Sparty B se Sokolovem musí b t pfiítomen na Spartû a sledovat hráãe áãka, ktefií jdou pomoci béãku. P R A H A 8

9 SK VIKTORIE JIRNY Brankáfii: Petr Kratochvíl, Bohumil Pfiibyl Obránci: Petr Bílek, Orhan Dumanjiã, Martin Ma ek, Gustav Ondrejãík, Jan Penc, Luká Procházka, Marek Smola, Michal Starec, Josef imek ZáloÏníci: Luká Havierník, Tomá Jandzik, Ondfiej Kejha, Oleg Lohojda, Josef Matou ek, Tomá Novotn, Jan Toncar, Petr Zahálka Útoãníci: Filip Braborec, Roman Janou ek, Jaromír Jindráãek, Jan Kraus, Eric Kuétéguim, Marek Ladomersk, Pavel Mráz, Dan Pfiibyl, Tomá Terynek, Michal koda Realizaãní t m: Josef Jícha (trenér), Lubo Koberle (vedoucí muïstva), Karel Zajac (asistent trenéra), Jifií Chalupa (asistent trenéra), Renata Loukotová (masér) Máme postup v kapse, ale závûr rozhodnû nevypustíme, fiíká Jaromír Jindráãek Jirny Oporou a jasn m tahounem muïstva SK Viktorie Jirny je b val prvoligov hráã Jaromír Jindráãek. Jméno si udûlal ve Slávii Praha, ale na nejvy í úrovni hrál také v âesk ch Budûjovicích, Chebu, Jablonci ãi Teplicích. Po ukonãení hráãské profesionální kariéry se pfies âelákovice a Vejprnice dostal do Jiren. Zde patfií i ve sv ch ãtyfiiceti letech mezi lídry t mu. ZároveÀ se vûnuje trenérské kariéfie, v souãasné chvíli mu konãí smlouva v Bohemians Praha, kde u prvoligového t mu vystfiídal Roberta Îáka z pozice asistenta. Jaromír Jindráãek v krátkém rozhovoru potvrdil, Ïe nebude chybût v sestavû Viktorie Jirny v zápase proti Pfiední Kopaninû. Diváci se tak mají naã tû it. Pane Jindráãku Jirny si uï v pfiedstihu vybojovaly vítûzství v divizi. Zdá se, Ïe to pro vás byla snadná sezóna? Tak to urãitû nebyla, ale dafiilo se nám a jsme rádi, Ïe je tû pfied jejím koncem mûïeme slavit první místo. V ãem tkví tajemství va eho úspûchu? Mûli jsme dobr kádr pohromadû uï z minulého roku a spí e jsme je tû posílili. Zejména pfii el kvalitní obránce Jan Penc, se kter m se hodnû zkvalitnila defenziva a ve spoustû zápasû jsme vûbec nedostávali góly. Je pravdou, Ïe jsme trochu ztratili efektivitu v ofenzívû, na jafie jsme dávali ménû gólû neï na podzim, ale tou defenzivou jsme to nahradili. Chvilku se fiíká, Ïe Jirny soutûï vyhrály, ale do âfl postoupit nechtûjí. Nûkdo zase tvrdí opak. Jak tomu je doopravdy? Tak to je otázka pro vedení, zejména pro pana Jíchu. V souãasné chvíli jsme postupující, vítûzství v divizi je pro jirensk fotbal velk úspûch a jak to bude dále uvidíme. Hráãi chtûjí hrát âfl? Tak tfietí liga je ve srovnání s divizí samozfiejmû zase mnohem kvalitnûj í soutûï. Hraje tam hodnû béãek, to jsou v podstatû profesionální t my. Pan Jícha je hodnû ambiciózní ãlovûk, chce stále vyhrávat a ani v âfl bychom se urãitû nechtûli pohybovat nûkde dole v tabulce. Je to otázka kádru, ten se tady hodnû zmûnil, omladil, v podstatû jsme tady zûstali uï jen 2-3 star í hráãi, tak uvidíme. 9 Mluví se o jakémsi propojení s Bohemians Praha? Pan Jícha je ãinn také v Bohemians, to je v eobecnû známo, moïnost spolupráce s Bohemians v nové sezónû tady mûïe b t. ZáleÏí zfiejmû také na v voji situace s kauzou Bohemians, nechci v tuto chvíli spekulovat. Podle mû je to ta nejzaz í varianta. Vy jste v souãasné chvíli trenérem A muïstva Bohemians Praha. Budete pokraãovat i po sestupu t mu z první ligy? Smlouva mi konãí k 30.ãervnu. Zatím normálnû pfiipravuju nov roãník, sháním posily, uvidíme jak to v echno bude, ale spí e to vypadá, Ïe zûstanu. Budete pokraãovat i s aktivní hráãskou kariérou v Jirnech? Uvidíme jak se to podafií v e ãasovû skloubit, ale kdyï to ãas dovolí, budu hrát dál. Jak jste se vûbec dostal do Jiren? Profesionální kariéru jsem ukonãil vetfiiceti letech, kdyï mi diagnostikovali zhoubn nádor. Léãil jsem se a dostal jsem se z toho. el jsem hrát do Rakouska a po návratu do âech se zaãal vûnovat trenérské práci u mládeïe v Bohemians, hrál jsem ve Vejprnicích a pfii la nabídka z Jiren. Pfiitom jsem zaãal dûlat asistenta trenéra ve StfiíÏkovû, nejprve v âfl, pak ve druhé lize a nakonec i v první lize. KdyÏ skonãil trenér Robert Îák, stal jsem se hlavním kouãem Bohemians Praha v1.lize. V divizi jste nûkolik posledních kol vynechal. Budete hrát v sobotu na Kopaninû? V sobotu urãitû budu, mám dovolenou a tû ím se. Jak vidíte zápas s FCPK? Vidûl jsem, Ïe Kopanina vyhrála v Rakovníku a na tím má témûfi jistou záchranu v divizi. Myslím si, Ïe tohle muïstvo má navíc, Ïe patfií do horní poloviny tabulky. Pro nás to bude tûïk soupefi, Kopanina mûïe hrát v klidu, my uï jsme postupujícím, hlásí pûkné poãasí, mohl by to b t dobr zápas. Vût ina soupefiû kam pfiijedeme se soustfiedí spí e na obranu, tentokráte by to tak b t nemuselo a o to atraktivnûj í by ten zápas mohl b t pro fanou ky. NemÛÏe se na va em t mu projevit uspokojení? Pfieci jen postup uï máte v kapse. âekají nás je tû tfii zápasy a o nûjakém vypou tûní nemûïe b t fieã. Nebudeme si nic nalhávat, máme za vítûzství také nûjaké peníze a budeme si je chtít vydûlat. Uvidíme jak na tom budeme. Cel t den jsme kvûli poãasí byli na umûlce, ale máme zku ené muïstvo a budeme chtít hrát na vítûzství. Právû zku enosti zejména va e a kolegy Janou ka jsou pro t m klíãové. Máte zodpovûdnost za t m. Nûãím jsme pro li, snaïíme se tûm mlad ím nûco pfiedat, usmûrnit je. Mû je ãtyfiicet, ale cítím se v pohodû. Samozfiejmû to není ideální, ráno neï se rozejdu nebo po zápase mám pocit, Ïe mi je o pár let více, ale snaïím se udrïovat v kondici.

10 Pfiední Kopanina V Rakovníku se narodil a v místním t mu má nûkolik znám ch. I proto byl pro kapitána Pfiední Kopaniny Jana Charváta poslední divizní zápas hodnû speciální. A vy el mu parádnû: k dûleïité v hfie 4:1, která v raznû pfiiblíïila t mu definitivu záchrany, pfiispûl 31let stoper dvûma góly. Jsem kvûli tomu trochu víc vidût, ale rád bych vyzdvihnul, Ïe jsme se v tûïké situaci na zápas v ichni velmi dobfie pfiipravili a zvládli ho, hodnotil Charvát. Ty jsi ale trochu vyãníval díky dvûma gólûm. To u obránce není aï tak obvyklé. Byl to tvûj nejlep í zápas v divizi? Pfiednû bych chtûl fiíct, Ïe jsme do toho zápasu li s tím, Ïe prostû musíme vyhrát, abychom nebyli namoãení do bezprostfiedního boje o záchranu. Jsme opravdu Èastní, Ïe se nám to povedlo. Co se t ãe mû, fiekl bych, Ïe uï jsem odehrál i lep í zápasy. Tfieba utkání s Teplicemi B mi v konem asi vy lo lépe. MoÏná by se tam na la i nûkterá utkání dfiív. Po kaïdém z va ich gólû v Rakovníku jste se hodnû radovali, byla na vás znát obrovská úleva. Je to ten pocit, kter po zápase pfievládal? Urãitû to byla úleva. Rakovník nastoupil s tím, Ïe nemá co ztratit. UÏ jasnû padá do pfieboru, mohl hrát bez nervû. Je pravda, Ïe nás chvílemi pfiehrával. Bylo docela vedro a my jsme úplnû nechytli zaãátek zápasu. Na tûstí se nám podafiilo dát rychl gól, kter nám hodnû pomohl. Pak uï jsme mohli hrát to, co jsme potfiebovali. Na to, Ïe je Rakovník beznadûjnû poslední, pfiedvedl opravdu dobr v kon. KvÛli postavení v tabulce se od vás ãekaly tfii body. Pro vás ale byla situace ztíïená tím, Ïe t m nebyl po tfiech poráïkách v fiadû v ideálním rozpoloïení, souhlasí? Naprosto. Po tûch poráïkách to na nás trochu sedlo. V ichni jsme vûdûli, Ïe v Rakovníku musíme naplno bodovat. Urãitû to mûlo vliv na psychiku. Dostali jsme se ale do vedení 2:0, pak to z nás trochu spadlo. Zaãátek byl tou povinností vyhrát svázan a nervózní. Ale na v ech bylo vidût, Ïe se na tenhle zápas pekelnû soustfiedí, hodnû v raznû jsme se mohli pfiiblíïit definitivû záchrany, coï se podafiilo. V Rakovníku ses narodil. Bral jsi proto tenhle zápas prestiïnûji, neï ostatní? V echny zápasy proti Rakovníku vnímám odjakïiva prestiïnûji. Znám tam nûjaké lidi, mám tam kamarády a souseda z ulice. I proto mû tû í, Ïe se nám ten zápas takhle vydafiil. Ty ses díky sv m dvûma gólûm pfiiblíïil k nejlep ímu stfielci t mu, kter m je Pavel Sedláãek. On má pût gólû, ty jsi teì na ãtyfiech. Láká tû moïnost, stát se nejlep ím kanon rem t mu? Ve stfiedu jsme se o tom, kdo má kolik gólû, bavili na tréninku. Nemáme Ïádného klasického stfielce, na góly se skládá cel t m. Já jsem teì s dal ími kluky na druhém místû, je jasné, Ïe se kvûli tomu hecujeme, ale osobní zájmy jdou stranou. Potfiebujeme je tû aspoà jednou vyhrát k definitivû záchrany. Pofiád to není na sto procent. KdyÏ urveme v hru hned teì proti JirnÛm, pak se mûïeme bavit o nejlep ím stfielci. To znamená, Ïe se proti JirnÛm podfiídí t mov m zájmûm? A v pfiípadû úspûchu se v posledních dvou zápasech bude ãastûji vydávat na hrot? No, uï mi nezb vá moc sil, abych lítal nahoru a dolû. Kdyby se to ale takhle povedlo, bylo by to super. Pak bych se mohl v závûreãn ch dvou JAN CHARVÁT Na nejlep ího stfielce budu útoãit, aï budeme zachránûní, fiíká Jan Charvát RRozhovor kolech ujmout nûjaké zajímavé standardky. Jsem kapitán, takïe bych vyuïil situaci, kdy mám na ruce pásku, domluvili bychom se s klukama, kdo to bude kopat a byl bych to já (smûje se). V Rakovníku ses nejdfiív prosadil po rohovém kopu. Vypadalo to v elijak, jakou ãástí tûla jsi míã dopravil do sítû? el jsem do míãe hlavou, ale v pádu mi sjel od hlavy na stehno a od nûj to lo do brány. Bylo v tom i kus tûstí. Za stavu 3:1 ses pak odhodlal na penaltu. To není disciplína, v níï by Kopanina zrovna vynikala. Mûl jsi hned jasno, Ïe vezme odpovûdnost na sebe? KdyÏ tu penaltu rozhodãí písknul, tak jsem si v duchu ulevil, Ïe je to super, Ïe z penalty v hru pojistíme. Já na ní ale urãen nebyl, kopat chodí Pavel Sedláãek, jenïe ten uï nebyl na hfii ti. V první chvíli jsem si to neuvûdomil, pak ale pfii el pokyn z laviãky, abych si míã vzal a el kopat. Nebál jsem se toho a el. KdyÏ jste ale mûli v hodu pokutového kopu v domácím zápase proti Teplicím B za stavu 2:2 pût minut pfied koncem, tak jsi na penaltu ne el. Proã? Tam jsem si to mohl a mûl vzít. Nikomu se moc nechtûlo, takïe jsem nemûl spekulovat. Mûl jsem míã v ruce a nesl jsem ho smûrem k penaltû. Pfii zápase nemûïe dát soupefii anci, aby vidûl, Ïe má z penalty obavy. Nesl jsem prostû míã a ãekal, jestli si ho nûkdo vezme, nebo ne. V tu chvíli ke mnû pfii el Robert Nedvûd. Já se ho ptal, jestli chce jít. On mi fiekl, Ïe chce. Kdyby si nefiekl, donesl bych míã aï k penaltû a el bych kopat. Mûl jsem to udûlat, tfieba bych dal gól, tfieba ale taky ne. Po zápase se to lehce fiíká. Méìovi ale ten zápas vy el, byl nahofie, hrál v bornû, takïe se na tu penaltu cítil oprávnûnû. To, Ïe jí nedal, je druhá vûc. Mohlo se to stát kaïdému. I mnû. Je tû dva dny po zápase jsem to intenzivnû vnímal mûl jsem prostû na tu penaltu jít, vzít to na sebe. Nejde o to, Ïe jí Méìa nedal, prostû bych v takové chvíli mûl mít jako kapitán vût í odpovûdnost. Trenér Mejdr fiíkal, Ïe po té penaltû na vás trochu padla deka. Co ty na to? Zápas s Teplicemi jsme skvûle odbojovali, dotáhli jsme dvougólov náskok soupefie a mûli jsme na v hru. Bylo to ke koukání, podle mû se nám toho proti Teplicím moc vytknout nedalo. Propadli jsme aï Foto: FCPK (Ladislav Pilafi) 10 P R A H A

11 MAUR s.r.o. PRAHA 6 na Admifie, na plné ãáfie. Z toho jsme se pak tûïko dostávali. Následnû jsme jeli do Brozan, kde to není jednoduché. Po dvou poráïkách nás ãekal Litvínov, kter jsme chtûli za kaïdou cenu porazit. JenÏe se nám tenhle zápas vûbec nevydafiil, bylo to patné, nikdo pofiádnû nezabojoval... Asi jsme si nezaslouïili vyhrát. Litvínov el v hfie víc naproti. Mluvil jsi o tom, Ïe vám jedna v hra dá definitivu záchrany. Jak tûïké to bude v sobotu proti suverénním JirnÛm? Jirny jsou jasnû první, ale my si jdeme pro vítûzství. Hrajeme doma a tady jsme nepfiíjemní. Budeme hrát na tfii body, i kdyï víme, Ïe to bude tûïk zápas. UÏ jsme blízko záchranû, to nás motivuje, chceme mít v závûru klid, aby nebyla uï ani teoretická ance, Ïe bychom se do toho mohli namoãit. Jsem zvûdav, jak k tomu Jirny pfiistoupí. První místo uï mají jisté, ale sly el jsem, Ïe do zápasû lapou za kaïdou cenu, i kdyï jim uï nikdo první místo nevezme. Trenér Mejdr také mluvil o tom, Ïe jste si v kabinû dali jako cíl získat esté místo. Na tuhle pozici teì ztrácíte tfii body. Je esté místo pofiád reálné? Máme dost tûïk závûr. Teì doma Jirny, pak venku Dûãín a doma Kladno B. Oba celky jsou tûsnû za námi, Ïádn z nás je tû nemá jistotu. Ale esté místo je pofiád hratelné, bylo by to pro nás po men ích útrapách, kter mi jsme si pro li, velice solidní umístûní. Byli jsme teì pût zápasû bez v hry. Proti Rakovníku jsme se zvedli, i na tréninku to vypadá dobfie. Pokusíme se je tû to esté místo urvat. JAN CHARVÁT zi pokraãoval. NedokáÏu si pfiedstavit, Ïe bych z fotbalu ze dne na den vypadnul, to by se mnou mûla manïelka Mí a doma hodnû tûïké (smûje se). RRozhovor TakÏe má pofiád chuè? Mám. I kdyï se nûkdy pfii zápasech dûjí vûci, které tûïko vyd chávám, fotbal mû pofiád baví. Mladí jsou na tom sice mnohem lépe fyzicky, ale já si zase mûïu pomoct zku enostmi. Vím, Ïe sezona je tû neskonãila, ale pfiesto: jak hodnotí úãinkování Kopaniny v divizi? Myslím, Ïe s tímhle t mem bychom mohli myslet i na lep í postavení, neï je to souãasné. T m je dobfie poskládan. Pfiál bych si, abychom zûstali pohromadû i pro pfií tí sezonu. Urãitû bychom li je tû nahoru. Nevím, jak na nás nahlíïeli soupefii, ale myslím, Ïe kolikrát museli b t hodnû pfiekvapení, jak nepfiíjemn a bojovn fotbal umíme hrát. Dva zápasy nám vyloïenû nevy ly, to bylo v Teplicích a na Admifie, jinak jsme rozhodnû jako nováãek ostudu neudûlali. Musím ale fiíct, Ïe je obrovsk rozdíl mezi pfieborem a divizí. Ani se mi tomu nechtûlo vûfiit. Uvidíme, kdo letos postoupí z pfieboru, ale bez v razného posílení bude mít ten t m problémy. My jsme posílili dobfie, posily byly hodnû znát. Kdybychom li do divize s manãaftem, kter divizi vykopal, asi bychom teì byli na jin ch pfiíãkách, to si musíme pfiiznat. Jak vûbec ty osobnû zvládá závûr sezony fyzicky? V zimû jsi mûl kvûli zdravotním problémûm dlouhou pauzu. Vynechal jsem dva mûsíce, to je pravda. Nechtûl jsem se pak na zaãátku jara cpát do zápasû, dokud nebudu stoprocentnû pfiipraven. Byli jsme domluvení s trenérem, Ïe si fieknu, aï se budu cítit. Vy lo to na Chomutov. Trénoval jsem poctivû tfiikrát t dnû, forma mi gradovala s Teplicemi, jak uï jsem fiíkal. Teì uï zase cítím únavu, ta zima prostû chybí. Ale do konce jsou uï jen tfii zápasy, to se dá vydrïet. Mladí kluci mají v tomhle v hodu, staãí jim tfieba t den a dostanou se zpátky do formy mnû bude v létû 32 let, roky nezastaví, vypofiádával jsem se s tou pauzou del í dobu, snad se mi to ale povedlo. KaÏd pûlrok se mluví o tom, jestli bude na Kopaninû pokraãovat i nadále. UÏ ví, co se bude dít v tomto smûru v létû? Je tû nás ãekají jednání, ale na konec je tû nepom lím. Uvidíme, jak tady bude t m, co se bude dít. Jestli ale budu zdrav, tak bych rád v divi- Foto: FCPK (Ladislav Pilafi) V HRADNÍ DODAVATELÉ FCPK Sportovní vybavení Cviãení, v Ïiva, wellness Iontové nápoje Sportovní fotografie Webmaster FCPK Pofiizování videozáznamû 11

12 AKTUÁLNÍ PO ADÍ T MÒ FC P EDNÍ KOPANINA MuÏi B 1.A tfiída po 23. kole: 1. FCPK B : StodÛlky : Kunratice : SK Stfie ovice : Slavoj Podolí : Troja : Braník : ëáblice : Slivenec : H.Mûcholupy B : eporyje : Zbraslav : Nebu ice : Aritma B : Star í dorost 1. tfiída po 24. kole 1. StodÛlky : Tempo : SK Stfie ovice : PSK Union : King : Chodov : Bohemians Praha B : Radotín : Admira B : Klánovice : Zbraslav : Rapid : FCPK : epy : Mlad í dorost 1. tfiída po 23. kole 1. Junior B : StodÛlky : Motorlet C : FCPK : Bohnice : Vy ehrad : epy : Bohemians Praha B : Bílá Hora : Loko. Vltavín : eporyje : Kolovraty : Kyje : Lipence : Star í Ïáci A 1. tfiída po 21. kole 1. Loko. Vltavín : Vr ovice : StodÛlky : Slavoj Podolí B : Bílá Hora : Bohnice : FCPK : Újezd nad Lesy : SK Stfie ovice B : Klánovice : Radotín : Mlad í Ïáci 2. tfiída po 23. kole 1. Bílá Hora : Sparta Krã B : epy : StodÛlky B : Bohemians Praha B : FCPK : eporyje : Háje B : Tfieboradice : Sportovní JiÏní Mûsto : ëáblice : Lipence : Star í pfiípravka A 1. tfiída po 21. kole 1. Újezd nad Lesy : Braník B : Háje - SOS B : Loko. Vltavín : FCPK : Slavoj Podolí B : Tempo B : SK Stfie ovice B : Vy ehrad : Bohemians Praha : Zliãín : PSK Union : Star í pfiípravka B 2. tfiída po 21. kole 1. StodÛlky : FCPK B : Uhelné sklady : Union ÎiÏkov : Tfieboradice B : SK Vikt. ÎiÏkov B : Kbely : ëáblice : Loko. Vltavín : Vinofi : Nebu ice : 88 5 Mlad í pfiípravka A 1. tfiída po 21. kole 1. Zbraslav : Motorlet B : Sparta sdruïení : Aritma : Slavia Praha B : StodÛlky : Bohnice : FCPK : âafc B : epy : Radotín : Újezd nad Lesy : 92 5 Mlad í pfiípravka B 2. tfiída po 17. kole 1. Zliãín : Dukla B : Bohemians Praha : SK Stfie ovice B : Loko. Vltavín B : Aritma B : âechie Smíchov : FCPK B : Bílá Hora : Nebu ice : V ROBA PONOÎEK

13 FC P EDNÍ KOPANINA Ivo Drahorád Daniel Borsk Petr Jefiábek Filip Busta Jifií Gerstner Miloslav Hou ka Oivind Giil Martin Ha ek Svatopluk S kora Jan Horák Pavel Sedláãek Tomá afr Michal Buzek Robert Nedvûd Bohuslav Strnadel Michal Záhorec Franti ek Truhláfi Roman Vy ata Pavel Mare Jan Charvát Tomá Mück imon Honetschläger Martin âihák Günter Bittengel David PrÛ a 13

14 INZERCE NA TOMTO MÍSTù MÒÎE B T I VA E REKLAMA, volejte tel.:

15 OFICIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNE I MAUR s.r.o. PRAHA 6 DÍLâÍ PARTNE I P R A H A V ROBA PONOÎEK

16 INZERCE REALITNÍ KANCELÁ TATI nabídka realit Praha 6 a okolí KONTAKT: Prodej chaty Kã OSADA ZÁPADNÍ MÍLE, O ECH Prodej chaty Kã POTEPLÍ, MALÉ KY ICE, UNHO Ë Prodej domu Kã Prodej domu Kã CH Nù, PRAHA ZÁPAD NEBU ICE, PRAHA 6 Prodej domu Kã Prodej pozemku Kã NEBU ICE, PRAHA 6 DRUÎEC, KLADNO

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc)

Muži B - 1.B/B A3B ne 17:00 3 (Trunc) SC Radotín Velké Popovice so 12.3. 14:30 T. ne 13.3. 17:00 UMT SK Motorlet Praha B Praha 1999 AFK Union Žižkov so 19.3. 10:30 UMT ne 20.3. 17:00 UMT so 19.3. 13:00 UMT FK Meteor Praha VIII B FK Újezd n.lesy

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec

Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec PRESS KIT Sezona 2012/2013 18. kolo FC Vysočina Jihlava -FC Slovan Liberec 18. kolo Gambrinus ligy FC Vysočina Jihlava FC Slovan Liberec 1. 3. 2013, Stadion Jihlava 18:00 Rozhodčí: Libor Kovařík - Patrik

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014

Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Práva startů PSST pro sezónu 2013-2014 Aktuální převody soutěží Divize muži Divize ženy Soutěž 1 Sparta Praha B 1 TJ Slovan Bohnice C 5.třída muži 2 TJ Sokol Michle Praha B 2 TJ Sokol Praha 5 - Stodůlky

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY SOBOTA 9. LISTOPADU TENTO PROGRAM JE SLOSOVATELNÝ SOUPEŘ TJ Sokol Jinočany Okres Praha západ - III. třída skupina B CHCETE VĚDĚT KDY JE PŘÍŠTÍ ZÁPAS, PŘEČÍST SI HODNOCENÍ TRENÉRA

Více

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âaspv 2008 PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkafiû: Je prostor pro pálkafie v zázemí o rozmûrech 8 2 m, mezi

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

Jana Makovcová. S rukama na u ích

Jana Makovcová. S rukama na u ích Jana Makovcová S rukama na u ích Jana Makovcová, 2010 Ilustrace Vojtûch Otãená ek, 2010 Nakladatelství ALMI ISBN 978-80-904344-7-9 Úvod âas bûïí a Jana Makovcová se dál strará o své dva syny. âas bûïí

Více

NÁVRH Druhá loì visela na obloze v éterickém svûtle mlhoviny jako stfiíbrn pfiívû ek. Waverly a Kieran spolu leïeli na balíku sena a stfiídavû si ji prohlíïeli dalekohledem. Vûdûli, Ïe je to souputnice

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6

VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK. Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 VYDÁVÁ MùSTSK Ú AD KLECANY KLECANSK Z P R A V O D A J Cena v tisku 7 Kã Roãník XXIX, âerven 2010 / âíslo 6 Klecansk zpravodaj ãerven 2010 Kolektiv M JUBILANTI V âervnu Bfiendová Vûra (74) Rathuská Zuzana

Více

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013

Krajský p ebor skupina B Zpravodaj. 6 /2012-2013 V Litom icích 4.11.2012 Vedoucí sout že: Martin Vrbata Op t za ínají být ve v tší mí e v nepo ádku zaslané zápisy o utkání, nedopln né nap.o jméno rozhod ího, as utkání, teplota, platnost kolaudace a hlavn

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

Jílovský fotbalový zpravodaj

Jílovský fotbalový zpravodaj Jílovský fotbalový zpravodaj 1/2012 Děkujeme všem sponzorům!! Soupeř A Týmu SK Spartak Příbram! Příloha - Rozlosování podzim 2012 Sponzor dnešního utkání je Pivnice Hřiště. Vítá nás nová sezóna!! Dovolte

Více

Soutěžní ročník 2014/2015

Soutěžní ročník 2014/2015 Ročník 10. číslo 24. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2014/2015 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz Delegace rozhodčích na toto utkání mužů: Hlavní rozhodčí:

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR

ve dne měsíčník EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y 3 03 ZDARMA www.mesicvedne.cz. noviny@mesicvedne.cz LISTOPAD 2003 EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR S TAJUPLNOU ÉFREDAKTORKOU VEDNEMùSÍâNÍKU! ÉFREDAKTORKA

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Zeptejte se sami. Teď už můžete.

Zeptejte se sami. Teď už můžete. Zeptejte se sami. Teď už můžete. easyresearch.biz je nová webová sluïba, která vám umoïní jednodu e, rychle a levnû vytváfiet profesionální on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísèovat na

Více

FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013

FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013 FC ZBROJOVKA BRNO 1913 2013 Představení klubu Fotbalový klub FC Zbrojovka Brno oslaví v roce 2013 sto let od svého založení. Během bohaté historie dosáhl řady úspěchů nejen na domácích hřištích, ale i

Více

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ

SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ 1 JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZ VÁ Moje koãka má akutní glaukom! ozval se z telefonu hysterick hlas. BlíÏila se pûlnoc. Sedûl jsem na podlaze pfiede dvefimi svého pokoje, drïel si mobil u ucha

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY

âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY âíslo 3 ROâNÍK I. PROSINEC 2006 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Od léta do zimy Leto ní zahájení kolního roku a také celé první kolní ãtvrtletí bylo nabité událostmi, takïe jsme naprosto

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

KLENOTY âeské FANTASY

KLENOTY âeské FANTASY Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 5:05 Stránka 5 Jireš_2013 kopie - zlom 13.3.1957 6:05 Stránka 704 KLENOTY âeské FANTASY Z dfiíve publikovan ch textû vybral a sestavil Ondfiej Jire. Ilustrace na obálce

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006

KSâM si tentokrát pohor ila, letos ji volilo o 83 lidí ménû. rok 2002 rok 2006 279 krásnolipsk pûlmûsíãník 3,50 Kã 13. ãervna 2006 Dal í ãíslo Vik fie vyjde v úter 27. ãervna Volby v Krásné Lípû vyhrála ODS Leto ní volby do Poslanecké snûmovny âr, které se v na em mûstû, stejnû jako

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006

LIPTÁL - VESNICE ROKU 2006 V dne ním mimofiádném ãísle najdete: Vyhodnocení krajského kola Dal í úspûch základní koly Nejkrásnûj í vesnicí âeska... Liptál mûsteãko... Náv tûva hodnotitelské komise Pozvánky LIPTÁL - VESNICE ROKU

Více

DENTÁLNÍ HYGIENA. Z OBSAHU: Jsme skutečně solidární? A pršelo, jen se lilo... Archeologové v Přezleticích Vyhlašujeme nové soutěže

DENTÁLNÍ HYGIENA. Z OBSAHU: Jsme skutečně solidární? A pršelo, jen se lilo... Archeologové v Přezleticích Vyhlašujeme nové soutěže DENTÁLNÍ HYGIENA 2. září 2013 zahajuje provoz pracoviště dentální hygieny v Praze - Vinoři v nově zrekonstruovaných prostorech zdravotního střediska (vedle Normy). Objednávky na ošetření na tel.: 607 045

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

NEÚRODA JE PAK Z TOHO.

NEÚRODA JE PAK Z TOHO. HOVĚZSKÝ roãník X., ãíslo 3/2003 zpravodaj Zasedání ZO Hovûzí Zlato zûstalo na Hovûzí Spoleãenská kronika Turnaj v halové kopané JE-LI V B EZNU DE Tù MNOHO, NEÚRODA JE PAK Z TOHO. Má -li sebou fla ku slivovice

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

IVO RIEDL Pojišťovací a finanční poradenství Finanční produkty: - Penzijní připojištění - Stavební spoření - Hypoteční úvěry

IVO RIEDL Pojišťovací a finanční poradenství Finanční produkty: - Penzijní připojištění - Stavební spoření - Hypoteční úvěry www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz J.P. Plast, s.r.o. Svatoborská 988; 697 01 Kyjov Tel: +420 518 698 111 Fax: +420 518 698 110 e-mail: jp-plast@jp-plast.cz www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz TJ SOKOL BOHUSLAVICE

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE

TJ SOKOL STODŮLKY HISTORIE T J S O K O L S T O D Ů L K Y w w w. s o k o l s t o d u l k y. c z Stojíci: Černý, Vojta, Vydra st., Ferenc Futurista, Burian, Hašler, Vrbský, Dostál, Vydra ml. Sedící: Štěpánek, Veverka, Vošahlík a Kovařík

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

SOKOL LOCHKOV FK ŘEPORYJE B SOBOTA 10.11.2012 OD 14:00 Hlavní rozhodčí: Martin Bužo

SOKOL LOCHKOV FK ŘEPORYJE B SOBOTA 10.11.2012 OD 14:00 Hlavní rozhodčí: Martin Bužo roočč r nní íí kk XX... // / 77 ww ww ww... ss oo kk oo ll ll loo cc hh kk oo vv... cc zz 11 00... 11 11... 22 00 11 22 Vstupné 25,- Kč, tento program platí zároveň jako vstupenka na fotbalové utkání.

Více

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003

PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Jan Rudzinskyj 2003 PfieÏil jsem sám sebe Putování po Peru Pfiedmluva Tato kniha je záznamem cesty, která se udála pfiesnû tak, jak je napsáno. Nûkomu z vás moïná

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec

Chodec bez lítosti. Alois Fallada Jan Brabenec Chodec bez lítosti Alois allada Jan Brabenec 1 2 I. Prolog Dostal jsem dopis od nûjakého âecha z Trattenbachu. Psal mi, Ïe se kdesi doãetl o na í galerii a Ïe by se rád s námi seznámil. dopise stálo, Ïe

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více