Literatura Slovníãek ménû obvykl ch v razû

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123"

Transkript

1 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko) KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko) Bolfánek a âernínové z Chudenic (Klatovsko) Od zaloïení kladrubského klá tera aï po oslí vejce (Tachovsko) O hradu Pfiimdû (Tachovsko) O Psohlavcích (DomaÏlicko) O dvou jezerech (Klatovsko) O právech a v sadách Rokycansk ch, ale hlavnû o jejich znaku (Rokycansko) O panu PÛtovi, jeho hradech a co se kolem nich sbûhlo (Klatovsko).. 27 O Stromu kfiivdy (Tachovsko) Jak se v Úter na lo zlato (Tachovsko) O Vimberku a Melmatûji (Rokycansko) O loupeïnické dcerce, mládenci Janovi i o zázraãné jabloni (DomaÏlicko) Z DOBY NOVÉ O umrlãích prknech (Klatovsko) Katovská historie (PlzeÀsko) Co zpûsobila v Ky ici kouzelná lampa (PlzeÀsko) Gryspekové (PlzeÀsko) Fext (Rokycansko) O zakletém rytífii na Lib tejnû (Rokycansko) Obfii a trpaslíci (Klatovsko) Horg (Klatovsko) Jak forman zahnal boufiku (Klatovsko) NeÏ se Honza oïenil (DomaÏlicko)

2 Jak Kuba na jezinky vyzrál (Klatovsko) Oplakaná (Klatovsko) âarodûjnice (Tachovsko) O pansk ch stra idlech (Tachovsko, Klatovsko) evcûv plivník (Tachovsko) Jak v Rokycanech okovali klekáníãka (Rokycansko) Co jeden z frantû vykouzlil z obyãejného telete (PlzeÀsko) O kasejovickém do krcování (PlzeÀsko) O dvou ãertech (DomaÏlicko) O plzeàském pivu (PlzeÀsko) O Kozinovi a Lomikarovi i o jeho zlém duchu (DomaÏlicko) Proã se Fuksa opefiila a uletûla (Klatovsko) Jak to bylo v Nuzarovû se svat m Floriánem (DomaÏlicko) âertûv náramek (Klatovsko) el jeden do pekla, ãert ho tam nes (Klatovsko) Podivn vandrovní, Sklenûn a nevûfiící skláfii (Klatovsko) Janu ky (Rokycansko) Proã se vodní víla promûnila v hvûzdu (Tachovsko) O skalnících (DomaÏlicko) O ãtrnácti svût lkách (Tachovsko) Jedenáct v fiadû je zázraãn! (PlzeÀsko) Îiheláci kabràáci (PlzeÀsko) O ãtyfiech sekyrách (Tachovsko, PlzeÀsko) Kde v Plzni stra ilo a navíc o rytífii Îumberovi (PlzeÀsko) Dobrá horo, otevfii se! (DomaÏlicko) O Zdanovcovi (DomaÏlicko) O tûch kouzeln ch dudách (DomaÏlicko) Udûlal to Hospodin patnû? (Bavorsko) Literatura Slovníãek ménû obvykl ch v razû

3 Z doby nejstar í a stfiední Nebylo náhodou, Ïe snad odjakïiva se v lidov ch zkazkách PlzeÀska ãas od ãasu zdûrazàovaly dvû roviny. Ta první se pfiimykala k pfiírodû k prstenci hor a kopcû, k podhûfií s mnoha fiekami, ba celému malebnému kraji, jemuï vévodila oãarované umava, jak ji nazval jeden z rodákû. umava s rázovit mi obyvateli, ale také s tajemstvím smy len ch bájn ch bytostí, oïiven ch ãlovûãí pfiedstavivostí. Ta druhá rovina mûla vztah k etnick m a dûjinn m skuteãnostem. VÏdyÈ PlzeÀsko vïdy b valo a je dosud krajem hranice, která nás nejednou oddûlovala od NûmcÛ aï k obrann m bitvám i válkám, ale která k nám i Nûmce pfiivádûla na dlouhá staletí, aby také jejich vyprávûní zûstala zde v pamûti G 7

4 Jak pfii li na svût Chodové Pán JeÏí se svat m Petrem chodili za onoho ãasu uï dost dlouho po na í zemi, kdyï se jednou dostali do sam ch lesnat ch kopcû. Ty se boulily, kam jen oko dohlédlo, ale nejen to. Cestou potkávali jen samé vlky, jeleny, srnce medvûdy, zato z lidí ani kfii Èánka. Svatému Petrovi to bylo divné, po lidech se mu st skalo, takïe Krista po- Ïádal: Nebylo by lep í, kdybys sem usadil taky nûjaké lidi, Pane? Teì je tu jen sam les a samé zvífie jako nûkde v divoãinû a mûïeme se vyspat pouze pod stromem místo v posteli pod pefiinou To ti asi vadí nejvíc, Ïe? zasmál se JeÏí. A jaké lidi bys tady chtûl mít? Petr mudroval dlouho, ale ponûvadï pfii tom jejich putování uï spatfiil v elijak pronárod, kter na nich leccos chtûl, tak nakonec povídá: No, udûlej tu takové, aby jim málokdo rozumûl Kristus Pán jen udivenû zakroutil hlavou, neï se rozhodl: Nevím, proã tû teì napadlo zrovna tohle, ale má to mít! A jak tam v lese stáli, zdvihl svou poutnickou hûl, aby s ní pofiádnû uhodil do shnilého pafiezu se slovy: Michl, té auf! V té chvíli vám ten pafiez obïivl a zaãalo se z nûho klubat ven chlapisko v ãerné kazajce, celé u mudlané, zarostlé. Chytilo Petra u krku za roucho, zacloumalo s ním a spustí rovnou na nûho: Vós hóst mi afkvekt? Tu, saprment, tu! Apo tol samozfiejmû nic takového neãekal. A ponûvadï s ním ten hrubián cloumal dál, div z nûho du i nevytfiásl, zaãal se obávat o svûj Ïivot. Zato Kristus se jenom zasmál a povídá: Tak co, Petfie, rozumí mu? Ani slovo, ale chce mû tu snad zamordovat. ZachraÀ mû, prosím, Pane! BodejÈ bys mu rozumûl, vïdyè je to Nûmec jako poleno. A nadával ti, Ïes ho vzbudil, abys vûdûl. Po tûch slovech pra til JeÏí toho neurvalce znovu poutnickou holí po hlavû, takïe se z nûj udûlal zase ten star pafiez. Svat Petr se v ak je tû nûjakou chvíli o íval, neï se znovu ozval: Îádného takového uï tady radûji nechci. Ale bojím se, Ïe by pfiece jen mohli obïivnout a dostat se dolû do údolí. Jen se podívej, kolik takov ch pafiezû tu je tû je! Kristus pfiik vl: 8

5 To jen, Ïe jsi chtûl, aby jim nikdo nerozumûl. Ale aby ses nebál, stvofiím tady lidi, kter m rozumût bude a ktefií právû tûm druh m zabrání, aby se dolû do âech dostali! No, Petr byl z toho zprvu jako v Jifiíkovû vidûní. Zvlá tû pak, kdyï Pán Je- Ïí bfiinkl svou holí zase do nûkolika bfiízek, co vyrostly jako nûjaké bûlounké majolenky hned vedle. A hle: Sotva se jich dotkl, stáli tady místo stromkû urostlí mládenci v bíl ch panãochách, smekli pfied obûma poutníky své iráky a ten nejstar í povídá: No tak, pote, pote, ale nesete-li nûco zlého, hani krok dál! Kdo je to, Pane? Moc nás tu sice nevítají, ale rozumím mu dobfie, pfiece jen si Petr pochvaloval a mohl na tûch mládencích oãi nechat. TakÏe mu Kristus v echno rád vysvûtlil: Jsou to stráïci tûchto hor, aby se dál Ïádn nepfiítel nedostal. Budou chodit na hlídky, a proto se jim taky bude fiíkat Chodové. TfiebaÏe jich nikdy nenajde v lese moc, stejnû jako tûch bûlounk ch bfiízek, budou mít oãi v ude A tak se i stalo. UÏ od tûch pradávn ch ãasû, kdyï Kristus Pán chodil se svat m Petrem po svûtû, zaãali Ïít na celém Chodsku Chodové, aby tam ochránili celou zemi pfied kaïd m, kdo by k nám pfiicházel se zl mi úmysly. PonûvadÏ v ak také byli urostlí, ne nadarmo se o nich od tûch ãasû zpívalo: Chodováci, lide pûkn, chrání lesy sv mi tûly Aby to ale nebylo snad líto jejich mil m, o tom byla zase jiná písniãka: Ha ty svat Vavfiineãku stojí na pûkn m kopeãku, vycházejí panny z tebe jako hanjílové z nebe. Co je tû dodat? Asi jenom to, Ïe kromû poctivé sluïby na hranicích se fiídili také tímhle chodsk m pfiíslovím: V kostele se pûknû modli, hu muziky hodnû tancuj! 9

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû

Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû I. POSLEDNÍ VEâE E Obraz je báseà, kterou vidíme. LEONARDO DA VINCI Sotva hoch vy el z temné pfiedsínû domu svého mistra ven, zastínil si rukou oãi. Oslnily ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamïik

Více

Konec. pana. Hodného

Konec. pana. Hodného 90 PRO HOCKEY Konec pana Hodného Sám se stará o v stroj, radûji hraje s pukem, neï aby chodil do tûla a kvûli dûtem by klidnû nechal plavat 21 milionû dolarû. Jeden z nejlep ích obráncû na svûtû je taky

Více

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz

Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10 www.triton-books.cz Miroslav Îamboch Ve sluïbách klanu Copyright Miroslav Îamboch, 2013 Cover Jan DoleÏálek, 2013 Stanislav JuhaÀák Triton, 2013 ISBN 978-80-7387-672-2 Stanislav JuhaÀák Triton, VykáÀská 5, 100 00 Praha 10

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více

SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V

SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V Kvûten / 2008 SDRUÎENÍ RODÁKÒ A P ÁTEL CHODSKA A PO UMAVÍ PSOHLAVCI V PRAZE SLAVNÁ TRADICE POKRAâUJE V ryze ãeskou krojovanou národní slavnost se zmûnil ná 72. po umavsk vûneãek nejstar í akce svého druhu

Více

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009

âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 âíslo 5 ROâNÍK 4. PROSINEC 2009 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY Milí čtenáři Buňky, milí žáci, rodičové a... prostě všichni ostatní Neuvûfiitelné se stalo skuteãností a my tu máme opût

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti

Karlovo náměstí se opět hlásí o pozornost odborné a laické veřejnosti 12_2008:NP2_ 27.11.2008 13:21 Stránka 1 12 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 10 PROSINEC 2008 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 P EDVÁNOâNÍ PRAHA 2 Vzdělání Jak období adventu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech

Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Dal í nálezy k architektufie, sochafiství a malífiství v klá terním areálu v Kladrubech Vratislav RY AV 3 In memoriam PhDr. Franka Ferdinanda Boldta, zakladatele Comenia v Chebu. 3 Autorem v ech fotografií

Více

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne

Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Kapitola 7 Velká vymírání nejsou na pofiadu dne Rozhovor se Stanislavem Mihulkou Velká vymírání jsou odedávna jedním z nejpopulárnûj ích témat moderní biologie. Kolik uï názorû padlo tfieba na konec dinosaurû,

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06

PORTRÉT PLEMENE. Rozpoznání a léãba nemocí psû. 18 Na e KOâKY 9/06 Rozpoznání a léãba nemocí psû 18 Na e KOâKY 9/06 Bengálské kočky Ano, koãky patfií k vrcholûm kmenového v voje savcû. Odborníci na to mají dûkazy. Ve skuteãnosti to není ani tfieba dokazovat. KaÏd z nás

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

TRIÁDA EDICE DELFÍN SVAZEK DVACÁT PRVNÍ

TRIÁDA EDICE DELFÍN SVAZEK DVACÁT PRVNÍ TRIÁDA EDICE DELFÍN SVAZEK DVACÁT PRVNÍ Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz DAN FRIT AILECH U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m

Více

âe I V 1. SVùTOVÉ VÁLCE

âe I V 1. SVùTOVÉ VÁLCE âe I V 1. SVùTOVÉ VÁLCE 2. DÍL NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY Libor Nedorost Nakladatelství Libri Praha 2006 Tyto knihy vûnuji sv m dûtem, malé Jitce a Mikulá ovi, kter m se omlouvám za to, Ïe jsem si s nimi

Více

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115

Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 drupa 2012 Typografia 5/2012 ã. 1235 roãník 115 Editorial jarní Ano, je jaro, ale my pracujeme. Tisk a média mají Ïnû. ProtoÏe na jafie se toho dûje a tiskne velmi mnoho: po dlouhé zimû se probudily aktivity

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu

Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Výběr zajímavých článků ze soutěže Převezměte terezínskou štafetu Vážení a milí přátelé, v zá ř í 2011 bylá záhá jená soute z přo de ti á mláde lidi Př evezme te teřezínskou s táfetu. V řá mci te to soute

Více

Z kronik obce ternov. pfied slouãením tedy do roku 1950. 46 MùSTO ÚJEZD U BRNA HISTORIE A SOUâASNOST

Z kronik obce ternov. pfied slouãením tedy do roku 1950. 46 MùSTO ÚJEZD U BRNA HISTORIE A SOUâASNOST Z kronik obce ternov pfied slouãením tedy do roku 1950 46 MùSTO ÚJEZD U BRNA HISTORIE A SOUâASNOST Titulní strana pamûtní knihy ternova z roku 1913 Obec ternov vznikla roku 1786 z b valého svobodného,

Více