4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack"

Transkript

1 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky a roztoãená kola se pouïívají k tomu, aby do rûzn ch soutûïí vnesly trochu nejistoty a uãinily je zábavnûj ími a napínavûj ími. Ale co kdyï hry také rádi vyhráváte? Jak mûïete vyuïít sv ch dovedností a logiky v náhodné hfie? âásteãnou odpovûì dává zákon velk ch ãísel. íká, Ïe dlouhodobû bude nejvíc vyhrávat ten, kdo má v kaïdé hfie nejvût í pravdûpodobnost v hry. Hrajete-li tedy nûjakou náhodnou hru, va ím cílem by vïdy mûlo b t takové rozhodování a taková strategie, které zvy ují pravdûpodobnost va í v hry. I kdyï nevyhrajete v kaïdé hfie,v prûbûhu del í doby se vám pfiece jen dostane zaslouïené odmûny. Díky pravdûpodobnostem se vítûzí dokonce i v hrách, které vûbec nejsou zaloïené na náhodû. Napfiíklad Larry Bird, senzaãní basketbalista z klubu Boston Celtics, se proslavil kromû jiného excelentními trestn mi hody. Bird obãas trestné hody promûnil, obãas minul. V té dobû jsem také hrál basketbal za rûzné nepfiíli v znamné studentské kluby. A také jsem trestn hod obãas promûnil a obãas ne.takïe jak byl rozdíl mezi Birdem a mnou? Pravdûpodobnost! Bird bûhem své kariéry promûnil 88,6 % v ech trestn ch hodû, vãetnû neuvûfiiteln ch 71 promûnûn ch hodû v fiadû za sebou v ligové sezonû Ve srovnání s tím jsem já promûnil stûïí 50 % trestn ch hodû (ve skuteãnosti to bylo asi je tû ménû, ale to tady radûji nebudeme rozebírat). Oba dva, Bird i já, jsme tedy v osmdesát ch letech stfiíleli trestné hody a v sledek byl pro oba dva náhodn. Bird mûl ov em mnohem vût í pravdûpodobnost úspûchu neï já. Anebo uvaïujme kuïelky. Pfieborníci porazí v echny kuïelky prvním hodem zhruba ve dvou tfietinách her, zatímco prûmûr- 54 / ZASAÎEN BLESKEM

2 n m hráãûm,jako jsem já,se to podafií v ménû neï jedné tfietinû pfiípadû. V sledek hry není ovlivnûn Ïádn mi útoky ãi obranou, ani Ïádn mi souboji muïe proti muïi; kaïd hraje zcela samostatnû. V kuïelkách, stejnû jako v trestn ch hodech v basketbalu, je tedy v prûbûhu del í doby rozdíl mezi vítûzi a prohrávajícími jenom otázkou pravdûpodobností. Stavíme most BridÏ 1 je komplikovaná karetní hra s mnoha zajímav mi aspekty, vãetnû dûmyslného systému licitace, která zahajuje kaïdou jednotlivou hru a jejíï dokonalé ovládnutí trvá roky. Nicménû i v této hfie se velmi ãasto uplatní pravdûpodobnost. Dobfií hráãi vûdí, jaké jsou ance na úspûch v rûzn ch herních situacích, a vïdy zvolí tu nejslibnûj í moïnost, aby zv ili pravdûpodobnost své v hry. Úvodní draïba (licitace) v kaïdé partii urãuje, kdo se stane vydraïitelem.tento hráã pochopitelnû zná sv ch 13 karet a (po 1 Název pochází z anglického slova bridge, coï znamená most. BridÏ se hraje se standardním balíãkem 52 karet (polovina kanastov ch karet bez ÏolíkÛ) rozdûlen ch do 4 barev, z nichï nejhodnotnûj í jsou piky, potom srdce, kára a trefy (kfií- Ïe). Hodnoty karet rostou od nejmen í dvojky aï po nejvy í eso. Hry se úãastní dvû partnerské dvojice, které sedí vïdy naproti sobû; jejich pozice jsou oznaãovány jako sever,jih,v chod a západ.bridïová sehrávka sestává ze zdvihû (lidovû tychû), coï znamená, Ïe v ichni hráãi postupnû po smûru hodinov ch ruãiãek vezmou jednu ze sv ch karet a poloïí ji lícem vzhûru doprostfied stolu; vzniklá hromádka ãtyfi karet tvofií zdvih.pfii pfiidávání karet do zdvihu se musí ctít barva, kterou urãuje hráã, jenï klade první kartu; nemá-li hráã Ïádnou kartu dané barvy, mûïe poloïit jinou. Zdvih získává ten, kdo pfiidal nejvy í kartu vynesené barvy; tento hráã pak vyná í v následujícím zdvihu. Zjednodu enû fieãeno, v kaïdé hfie se hraje o poãet zdvihû, kterého partnefii spoleãnû dosáhnou.v první fázi hry probíhá draïba,v níï hráãi postupnû licitují, kolik zdvihû uhrají.ten, kdo navrhl nejvíce, se stává vydraïitelem. Druhou fází hry je sehrávka, bûhem níï se vydraïitelova strana snaïí dostát svému závazku a získat vydraïen poãet zdvihû ãi více (v tomto pfiípadû vyhrává), protivníci se jí v tom snaïí zabránit (v tom pfiípadû vyhrají oni). Do prvního zdvihu vyná í hráã po vydraïitelovû levici; vydraïitelûv partner potom poloïí v echny své karty pfied sebe na stûl lícem vzhûru a vydraïitel nadále hraje z obou listû (pozn. pfiekl.). ROZDÁVÁME KARTY / 55

3 licitaci) i 13 karet svého partnera, vyloïen ch na stûl. Nevidí v ak zbyl ch 26 karet, které jsou náhodnû rozdûleny mezi protivníky. VydraÏitel se tedy musí rozhodnout, kdy má vynést jaké karty, aniï by vûdûl, co má kter z protivníkû v ruce. VydraÏitel se napfiíklad snaïí uhodnout, kter z protivníkû má pikového krále (jenï má po esu druhou nejvy í hodnotu). Je-li král tam, kde by se to vydraïiteli hodilo, mohl by vyhrát pomocí manévru, kterému se fiíká impas (správn m zahráním naláká protivníka k tomu,aby pikového krále pfiidal do zdvihu,a pak ho pfiebije pikov m esem), a splnit tak svûj závazek. Má-li v ak krále druh protivník, trik mu nevyjde a on závazek nesplní. Co má dûlat? Nováãek zahraje zcela náhodnû a má tedy padesátiprocentní anci na úspûch. Zku en hráã je v ak pozorn a v ímá si jak chkoli náznakû, které mu mohou napovûdût, u koho by pikov král mohl b t. JestliÏe pfii draïbû jeden z oponentû licitoval tak, jako by mûl hodnû vysok ch karet, je pravdûpodobnûj í, Ïe pikového krále má on. Na druhé stranû, je-li vidût, Ïe má hodnû srdcí, bude mít ménû pikû a je tedy i ménû pravdûpodobné, Ïe bude mít pikového krále. Chytr hráã, kter peãlivû sleduje v echny stopy, mûïe své ance zv it z 50 na 60 ãi 70 procent, popfiípadû je tû více. Taková zlep ení ancí nemusí mít pfiíli velk vliv na jednu konkrétní partii bridïe, dlouhodobû v ak odli í silné hráãe od slab ch. I kdyï mûïe dobr bridïov hráã vyuïívat pravdûpodobnosti, pfiece jen si musí poradit se spoustou náhodnosti. Celkov poãet rûzn ch zpûsobû, jak mûïe b t balíãek 52 karet rozdûlen rovn m dílem mezi ãtyfii hráãe, je nepfiedstavitelnû obrovsk vût í neï ãíslo zapsané jako jedniãka následovaná 28 nulami.nûkterá z tûchto rozdání budou pro urãitého hráãe pfiíznivá, jiná nepfiíznivá. Ale v del ím ãasovém horizontu vyhrávají díky zákonu velk ch ãísel lep í hráãi ãastûji.ov em i u toho nej ikovnûj ího mûïe trvat docela dlouho, neï se náhodnosti rûzn ch rozdání vyrovnají. Aby tento problém pfiekonali, hrají dobfií hráãi obvykle verzi bridïe, které se fiíká soutûïní bridï. 2 Rozdávání karet je peãlivû organizováno (vedoucím soutûïe) tak, aby v ichni hráãi, ktefií 56 / ZASAÎEN BLESKEM

4 hrají na stejné pozici (sever, jih, v chod ãi západ), dostali postupnû bûhem utkání stejné karty. 3 KdyÏ budete v jednom kole sedût na pozici severu a dostanete pikové eso a dámu, károvou desítku atd., znamená to, Ïe v jiném kole, aï já budu sedût na stejné pozici, dostanu pfiesnû stejné karty, jen s nimi budu hrát proti jin m soupefiûm. KdyÏ pozdûji vy a já srovnáme své v sledky, uvidíme, kdo si pfii pfiesnû stejn ch rozdáních vedl lépe. Velk kus náhodnosti je tak eliminován a skuteãné hráãovy schopnosti se projeví mnohem lépe. Dobfií hráãi bridïe tuto verzi upfiednostàují; jejich herní schopnosti jsou mûfieny mnohem pfiesnûji, protoïe vliv tûstûny na rozdané karty je vyfiazen. NováãkÛm v ak tato verze pfiipadá nároãnûj í, protoïe kdyï prohrají, nemohou vinit patné karty. Je v ak soutûïní bridï od vlivu tûstûny skuteãnû zcela opro- tûn? Nikoli.Dokonce i kdyï hrají rûzní hráãi se stejn mi kartami, nûkteré herní strategie mohou fungovat lépe neï jiné ãistû náhodou, protoïe karty soupefiû zûstávají neznámé. Nicménû náhodnost je velmi v raznû zredukována. V tradiãním i soutûïním bridïi zákon velk ch ãísel ruãí za to, Ïe nejlep í hráãi vyhrají nejãastûji. V soutûïní verzi se v ak zákon velk ch ãísel prosadí daleko rychleji,takïe se lep í hráãi dostanou na vrchol mnohem dfiíve. BridÏové popichování (pravdiv pfiíbûh) Jednou jsem pfied opravdu dobr m hráãem bridïe poznamenal,ïe i kdyï je soutûïní bridï témûfi v hradnû zaloïen na dovednostech, pfiece jen dává urãit prostor také tûstûnû. Ve- 2 Vangliãtinû duplicate bridge, tedy doslova duplikovan bridï (pozn. pfiekl.). 3 Aby se dané rozdání zachovalo pro dal í hráãe v následujících kolech,nekladou se karty pfii zdvihu doprostfied stolu, ale kaïd je pokládá lícem dolû pfied sebe; po skonãení kola se karty umístí do krabice, která je rozdûlena do ãtyfi ãástí a obsahuje ãtyfii otvory pro karty hráãû hrajících na jednotliv ch pozicích (sever, jih, v chod, západ).v pfií tím kole pfiedstavují karty v kaïdé z krabic rozdání pro jinou hráãskou ãtvefiici atd. (pozn. pfiekl.). ROZDÁVÁME KARTY / 57

5 hementnû se bránil. V soutûïním bridïi nemá tûstí absolutnû Ïádn vliv, hfiímal. Ale jdûte, popíchnul jsem ho dál. Pfiedstavte si, Ïe urãit obrat má anci na úspûch jen 35 %, takïe se o nûj vûbec nepokusíte.ale jin, daleko slab í hráã se o nûj pokusí a náhodou uspûje. Pfieborník se tomu vysmûje. Jestli nûkdo uspûje s manévrem, kter mûl anci na úspûch pouh ch 35 %, tak to nic neukazuje. To je úplnû bezv znamné. Akorát mûl zrovna tûstí! Jen jsem se usmál a odmlãel se, zatímco pfieborníkovi pomalu zaãalo docházet, Ïe mé tvrzení právû sám potvrdil. Síla pokeru Îádná náhodná hra lidi nefascinuje tak jako poker. 4 Pokerové souboje hrají dûleïitou roli v mnoha filmech o Divokém zápa- 4 PfiipomeÀme, Ïe poker se hraje se standardními 52 kartami bez ÏolíkÛ s hodnotami 2 aï 10, J (Jack kluk), Q (Queen dáma), K (King král), A (Ace eso). Právo na rozdávání karet obvykle rotuje mezi hráãi ve smûru pohybu hodinov ch ruãiãek a je vyznaãeno Ïetonem (v kasinu rozdává pokaïdé krupiér, ale Ïeton pfiesto koluje mezi hráãi kvûli pofiadí sázek). Od jednoho nebo více hráãû se na zaãátku poïaduje, aby uãinili sázku a vytvofiili tak úvodní bank, o kter se bude hrát. Rozdávající zamíchá balíãek a rozdá kaïdému hráãi urãit poãet karet. Jednotlivé varianty se li í mimo jiné tím, kolik karet najednou se rozdá a kolik jich je pfiípadnû otoãen ch lícem vzhûru. Hráãi pak v pofiadí, v jakém jim byly karty rozdány (ve smûru pohybu hodinov ch ruãiãek), mohou vsadit (bet), dorovnat sázku (call), zv it sázku (raise), sloïit karty (fold) nebo se zdrïet sázky (check). KdyÏ nûkdo vsadí nebo zv í, musí ostatní hráãi, ktefií chtûjí zûstat ve hfie, sázku dorovnat; ve - keré sázky se shromaïìují v banku. Mezi koly, kdy se sází, se mohou rozdané karty rûzn m zpûsobem vyvíjet; v nûkter ch variantách je moïné urãit poãet karet vymûnit za jiné, jinde jsou rozdávány dal í karty apod. JestliÏe v urãitém kole sázek jeden hráã vsadí a nikdo z ostatních sázku nedorovná,pak tento hráã vyhrává,aniï by musel ukázat karty (coï dává prostor blafování). ZÛstane-li ve hfie po posledním kole sázení více hráãû, ukazují své karty. Ten, kter má nejlep í karetní variaci, vyhrává bank; mají-li dva nebo více hráãû stejnû hodnotnou kombinaci, rozdûlí se bank rovn m dílem.nejãastûji se hodnotí pût karet;v herní kombinace od nejhodnotnûj í po nejménû hodnotnou jsou mj. následující: královská postupka 58 / ZASAÎEN BLESKEM

6 dû,od klasického westernu Butch Cassidy a Sundance Kid 5 po Mavericka. 6 Psychologická manipulace, chlapské pózy, drsná mluva a obãas nûjak ten estirann revolver; to v echno pokeru dodává na pfiitaïlivosti pro diváky. Podobná zobrazení pokeru kladou dûraz na soutûïivou, psychologickou a finanãní stránku hry, které jsou v echny dûleïité. BohuÏel, opomíjejí to nejdûleïitûj í: pravdûpodobnosti. V mnoha filmov ch scénách hrdina vyhraje závûreãné kolo díky tomu, Ïe mu pfiijde královská postupka: desítka, kluk, dáma, král a eso,v echno stejné barvy. Je to skuteãnû moïn v sledek? Ve skuteãnosti existuje témûfi 2,6 milionu rûzn ch pûtic karet, které mohou b t kterémukoli hráãi rozdány. Z nich jen ãtyfii pfiedstavují královskou postupku (od kaïdé barvy jedna).takïe pravdûpodobnost, Ïe na emu hrdinovi v závûreãném rozdání pfiijde královská postupka, je jen asi ãtyfii ku 2,6 milionu, coï je 1 : To je mimofiádnû vzácné. A ponecháme-li stranou pobavení divákû, Ïádné drsné fieãi ani zastra ování (vyjma vyloïeného podvodu) tuto pravdûpodobnost nezmûní. Od nejsilnûj ího kovboje pfies nejmazanûj ího karbaníka aï po toho nejvût ího zelenáãe, v ichni máme pfiesnû stejnou anci, Ïe nám s rozdanou pûticí karet pfiijde královská postupka. (Royal Flush A, K, Q, J, 10 ve stejné barvû; ãasto se ponechává anglické oznaãení, my v ak v dal ím textu budeme pouïívat uveden ãesk ekvivalent),ãistá postupka (Straight Flush 5 karet stejné barvy, jdoucích po sobû; postupka zakonãená vy - í hodnotou karty vyhrává;eso je moïné umístit i na zaãátek,napfi. A,2,3,4,5),ãtvefiice neboli poker (Four of a Kind ãtvefiice karet téïe hodnoty, napfi. K, K, K, K, 10), pln dûm (Full House trojice a dvojice stejn ch hodnot, napfi. K, K, K, 10, 10), flush, fla i fle neboli barva (Flush kombinace 5 libovoln ch karet jedné barvy, bez ohledu na v i hodnot), postupka (Straight postupka sloïená z 5 karet libovoln ch barev), trojice (Three of a Kind tfii karty stejné hodnoty, napfi. 5, 5, 5,A, Q), dva páry (Two Pair dvû dvojice karet stejné hodnoty, napfi. K, K, A, A, 9; v pfiípadû rovnosti kombinací vyhrává vy í pár z obou dvojic), jeden pár (One Pair jedna dvojice karet se stejnou hodnotou; v pfiípadû rovnosti párû rozhoduje poslední karta zb vající v ruce (Kicker)) a vysoká karta (High Card v pfiípadû, Ïe hráã nemá Ïádnou z uveden ch kombinací, poãítá se nejvy í karta; v pfiípadû rovnosti druhá nejvy í atd.) (pozn. pfiekl.). 5 Film reïiséra George Roy Hilla z roku 1969 (pozn. pfiekl.). 6 Film reïiséra Richarda Donnera z roku 1994 (pozn. pfiekl.). ROZDÁVÁME KARTY / 59

7 Existuje samozfiejmû mnoho rûzn ch verzí pokeru, zahrnujících napfiíklad divoké karty, 7 dodateãné karty, z nichï je moïné vybírat, v mûny karet atd. KaÏdá z tûchto modifikací mûní pravdûpodobnosti a napfiíklad s dostateãn m mnoïstvím divok ch karet není dokonce ani královská postupka tak nepravdûpodobná. Nicménû pravdûpodobnosti jsou stejné pro v echny. A klíãem k úspûchu v pokeru není pokaïdé zázraãn m zpûsobem získat královskou postupku, ale spí e porozumût pravdûpodobnostem a po rozdání karet se dokázat dobfie rozhodnout. Pfiedstavte si napfiíklad, Ïe hrajete verzi pokeru, které se fiíká Five Card Stud 8 ave které kaïd hráã dostane celkem pût karet (bez jak chkoli dodateãn ch ãi divok ch karet). 9 Vy jste zatím dostali ãtyfii piky a pátá karta má teprve pfiijít. Bude-li pátá karta také piková, pak budete mít flush (v ech pût karet stejné barvy), coï by byly v borné karty, které by vám s nejvût í pravdûpodobností vyhrály bank. Nebude-li v ak pátá karta piková, bude va e kombinace velmi slabá (nanejv jeden pár) a pravdûpodobnû prohrajete. V echno závisí na tom, zda bude pátá karta piková. Jaká je pravdûpodobnost va eho úspûchu? Je-li balíãek karet dobfie promíchan a nikdo nepodvádí, pak kaïdá karta, kterou nevidíte,má stejnou anci na to,abyste ji pfii pfií tím rozdání dostali. Zatím jste vidûli ãtyfii karty a v echny byly pikové. Zb vá tedy 48 karet, z nichï 9 mûïe b t pikov ch.to znamená, Ïe pravdûpodobnost, Ïe dal í karta bude piková, je rovna 9/48, tedy necel ch 19 %. Tato ance je dost malá, takïe byste radûji mûli sloïit karty (i kdyï toto rozhodnutí závisí také na pomûru velikosti banku vûãi v i sázky, o kterém se zmíníme pozdûji). Je to v echno? Nikoli. V mnoha verzích pokeru jsou nûkteré karty otevfiené, tedy poloïené na stûl lícem vzhûru tak, aby je 7 Karty (zpravidla dvojky), které mohou zastoupit libovolnou jinou kartu (pozn. pfiekl.). 8 Doslovn pfieklad by mohl znít: pûtikartová stáj;ivãe tinû se v ak celkem pochopitelnû pouïívá v hradnû anglické pojmenování (pozn. pfiekl.). 9 Karty se rozdávají postupnû, v kaïdém kole mezi sázkami po jedné kaïdému hráãi (pozn. pfiekl.). 60 / ZASAÎEN BLESKEM

8 kaïd vidûl. V obvyklém provedení pokerové verze s pûti kartami má napfiíklad kaïd hráã lícem vzhûru poloïené v echny karty kromû první. UvaÏujme znovu ná pfiíklad, kdy jsme dostali ãtyfii piky a ãekáme na pátou kartu. Pfiedstavte si, Ïe sedíte u stolu s devíti soupefii, z nichï kaïd jiï dostal tfii otevfiené karty. To je dal ích 27 karet, které uï znáte, takïe zb vá jen 21 neznám ch. Není-li Ïádná z otevfien ch karet soupefiû piková, pak stále zb vá devût pikov ch karet, které nevidíte. Pravdûpodobnost, Ïe dostanete jednu z nich, proto v tomto pfiípadû vzroste na 9/21 neboli 43 % coï je daleko více neï 19 % v pfiedchozím pfiípadû. Je-li naopak napfiíklad sedm z 27 otevfien ch karet pikov ch, pak zb vají jen dvû pikové karty a pravdûpodobnost se sníïí na 2/21, tedy na 9,5 %, coï je daleko hor í. Teì si pfiedstavte, Ïe jste dostali karty 5, 6, 8 a 9. Bude-li dal í kartou sedmiãka,vyjde vám postupka (pût po sobû jdoucích karet), dobrá kombinace, která má velkou anci na v hru. Jaká je pravdûpodobnost, Ïe va í pátou kartou bude opravdu sedmiãka? NuÏe, v balíãku existují jen ãtyfii. Nevidíte-li tedy ostatní karty, je va e ance hodnû malá, totiï 4/48 neboli pfiibliïnû 8 %. IkdyÏ jste uï vidûli dal ích 27 karet a Ïádná z nich nebyla sedmiãka, jsou va e ance stále jen 4/21 neboli 19 %. DoplÀujete vnitfiní postupku ava e vyhlídky jsou nevalné. JestliÏe vám v ak pfii ly napfiíklad 5, 6, 7 a 8, pak va i postupku uzavfie jak ãtyfika, tak devítka. Tentokrát máte dvojnásobnou anci na úspûch. V této situaci se fiíká, Ïe doplàujete vnûj í postupku; dobr hráã pokeru ví, Ïe pravdûpodobnost úspû ného doplnûní je v tomto pfiípadû dvakrát vût í neï u postupky vnitfiní. Zatímco pokeroví hráãi ve filmech tráví ãas bruãením,temn mi v hruïkami a Ïv káním tabáku, opravdoví hráãi pokeru peãlivû zvaïují kaïdou kartu, kterou vidí, vãetnû soupefiov ch nedûleïit ch odhozû. V echny informace pouïívají k v poãtu a aktualizaci pravdûpodobností úspûchu, aby se vïdy rozhodli co nejlépe. Je pravda,ïe psychologické faktory jako blafování,rûzné prûpovídky a udrïení pokerové tváfie jsou také dûleïité. Pravdûpodobnost je v ak nejdûleïitûj í a hráãi, ktefií ji ignorují, si pfiivolávají prohru. ROZDÁVÁME KARTY / 61

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA

03/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA 03/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele ARAL NA MSV ZAMùŘENO NA BEZPEâNOST JIŘÍ BARTO KA OBSAH 03 aktualita 03 mix 04 reportáï Jak se rodí nová image Aral shopû 06

Více

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění

Nepofiádek v obci. Důležité upozornění Důležité upozornění Nepofiádek v obci Na Ïádost pracovníkû pfiezletick ch technick ch sluïeb dûraznû upozoràujeme, Ïe tito pracovníci nejsou v Ïádném pfiípadû povinni uklízet vá nepofiádek, kter odkládáte

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič

Likvidace a odvoz odpadu Pavel Jančovič Vás zve na vydatné obědy z domácí kuchyně v cenách od 59,- do 79,- Kč Večery se sportovními přenosy, kvalitní kuchyní a dobrými nápoji. TEPLÁ JÍDLA PO CELÝ DEN zv hodnûné ceny destilátû, jukebox, country

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Zemû rozkvétajícího máku

Zemû rozkvétajícího máku Afghánské Ïeny mají fiadu tajemství, nejvût ím je umûní konzumace zmrzliny Zemû rozkvétajícího máku VÍCE NEÎ T I ROKY PO PÁDU TALIBANU SE NEVYPLNIL ÎÁDN Z PESIMISTICK CH SCÉNÁ Ò. ZA SVÉ VZALY P EDPOVùDI,

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let

ve dne měsíčník REDAKČNÍ RADA Jifií Boudal 17 let ve dne měsíčník S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y 1 03 Odpovědi 1. Jaké je mé Ïivotní moto? 2. Co mám ráda? 3. Kdo je mûj nejoblíbenûj í umûlec? Eva Sobolíková 1. Beer4ever, ale i obãas

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko

Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Moderní průvodce rodičovstvím Narodilo se miminko Je mnoho odli ností v tom, jak probíhal porod dfiíve a jak probíhá dnes. Stejnû jako zûstává nezmûnûna fyziologie Ïeny, jeho podstata se nemûní. Pfiesto,

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA?

DOBA. seniorû âeká NÁS NOVÁ. âasy se opravdu mûní. POTOPA SVùTA? Doba senior 2-1 až 11 24.1.2007 7:12 Stránka 1 DOBA JAK ÎÁDAT O DÒCHOD V ROCE 2007 str. 3 seniorû âeká NÁS NOVÁ POTOPA SVùTA? ã. 2 / roãník III 9 Kã PraÏská radnice a seniofii Úãtování vodného a stoãného

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE Kurs náboïenství 180R Pfiipravil Církevní vzdûlávací systém Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans

PRAHU NIKDY NEOPUSTÍM. Energie. Nové v zvy. Sto let v zkumu. Efektivita vedení... ízení turbín. Logistika. 24 hodin v Le Mans EZ1/07_coverA 3/8/07 1:17 PM Stránka 1 Informaãní a ekonomick ãasopis V. ROâNÍK â. 1/2007 CENA: 39,- Kâ ENERGETIKA Sto let v zkumu Škoda Výzkum Plzeň se hlásí k tradici ízení turbín ZAT jako spolehlivý

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

12/2011 č. 1230 ročník 114

12/2011 č. 1230 ročník 114 12/2011 č. 1230 ročník 114 Editorial Co jsem se doãetl o adventní nedûli Je druhá adventní nedûle. Jedu koupit vánoãní stromeãek k na emu Lidlu. Jedin, kter se mi líbí, pfiimûfienû vzrostl a soumûrn, stojí

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti

Čestné občanství městské části získaly na Novoměstské radnici další osobnosti 11_2007_:NP2_ 1.11.2007 14:08 Stránka 1 11 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 9 LISTOPAD 2007 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Téma měsíce KASINA A HERNY V PRAZE 2 Proměny Prahy 2 ZÁCHRANA BASTIONU MoÏnosti

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ

V SLEDKY POSLEDNÍCH LÉKA SK CH V ZKUMÒ Z D R A V Í v ak k tomu dojde, jsme odkázáni na v sledky v zkumû z jin ch zemí, které v ak jiï apriornû budou mít omezenou platnost, budou vystihovat jinou oblast, protoïe u nás v e mûïe b t trochu, nebo

Více