4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack"

Transkript

1 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky a roztoãená kola se pouïívají k tomu, aby do rûzn ch soutûïí vnesly trochu nejistoty a uãinily je zábavnûj ími a napínavûj ími. Ale co kdyï hry také rádi vyhráváte? Jak mûïete vyuïít sv ch dovedností a logiky v náhodné hfie? âásteãnou odpovûì dává zákon velk ch ãísel. íká, Ïe dlouhodobû bude nejvíc vyhrávat ten, kdo má v kaïdé hfie nejvût í pravdûpodobnost v hry. Hrajete-li tedy nûjakou náhodnou hru, va ím cílem by vïdy mûlo b t takové rozhodování a taková strategie, které zvy ují pravdûpodobnost va í v hry. I kdyï nevyhrajete v kaïdé hfie,v prûbûhu del í doby se vám pfiece jen dostane zaslouïené odmûny. Díky pravdûpodobnostem se vítûzí dokonce i v hrách, které vûbec nejsou zaloïené na náhodû. Napfiíklad Larry Bird, senzaãní basketbalista z klubu Boston Celtics, se proslavil kromû jiného excelentními trestn mi hody. Bird obãas trestné hody promûnil, obãas minul. V té dobû jsem také hrál basketbal za rûzné nepfiíli v znamné studentské kluby. A také jsem trestn hod obãas promûnil a obãas ne.takïe jak byl rozdíl mezi Birdem a mnou? Pravdûpodobnost! Bird bûhem své kariéry promûnil 88,6 % v ech trestn ch hodû, vãetnû neuvûfiiteln ch 71 promûnûn ch hodû v fiadû za sebou v ligové sezonû Ve srovnání s tím jsem já promûnil stûïí 50 % trestn ch hodû (ve skuteãnosti to bylo asi je tû ménû, ale to tady radûji nebudeme rozebírat). Oba dva, Bird i já, jsme tedy v osmdesát ch letech stfiíleli trestné hody a v sledek byl pro oba dva náhodn. Bird mûl ov em mnohem vût í pravdûpodobnost úspûchu neï já. Anebo uvaïujme kuïelky. Pfieborníci porazí v echny kuïelky prvním hodem zhruba ve dvou tfietinách her, zatímco prûmûr- 54 / ZASAÎEN BLESKEM

2 n m hráãûm,jako jsem já,se to podafií v ménû neï jedné tfietinû pfiípadû. V sledek hry není ovlivnûn Ïádn mi útoky ãi obranou, ani Ïádn mi souboji muïe proti muïi; kaïd hraje zcela samostatnû. V kuïelkách, stejnû jako v trestn ch hodech v basketbalu, je tedy v prûbûhu del í doby rozdíl mezi vítûzi a prohrávajícími jenom otázkou pravdûpodobností. Stavíme most BridÏ 1 je komplikovaná karetní hra s mnoha zajímav mi aspekty, vãetnû dûmyslného systému licitace, která zahajuje kaïdou jednotlivou hru a jejíï dokonalé ovládnutí trvá roky. Nicménû i v této hfie se velmi ãasto uplatní pravdûpodobnost. Dobfií hráãi vûdí, jaké jsou ance na úspûch v rûzn ch herních situacích, a vïdy zvolí tu nejslibnûj í moïnost, aby zv ili pravdûpodobnost své v hry. Úvodní draïba (licitace) v kaïdé partii urãuje, kdo se stane vydraïitelem.tento hráã pochopitelnû zná sv ch 13 karet a (po 1 Název pochází z anglického slova bridge, coï znamená most. BridÏ se hraje se standardním balíãkem 52 karet (polovina kanastov ch karet bez ÏolíkÛ) rozdûlen ch do 4 barev, z nichï nejhodnotnûj í jsou piky, potom srdce, kára a trefy (kfií- Ïe). Hodnoty karet rostou od nejmen í dvojky aï po nejvy í eso. Hry se úãastní dvû partnerské dvojice, které sedí vïdy naproti sobû; jejich pozice jsou oznaãovány jako sever,jih,v chod a západ.bridïová sehrávka sestává ze zdvihû (lidovû tychû), coï znamená, Ïe v ichni hráãi postupnû po smûru hodinov ch ruãiãek vezmou jednu ze sv ch karet a poloïí ji lícem vzhûru doprostfied stolu; vzniklá hromádka ãtyfi karet tvofií zdvih.pfii pfiidávání karet do zdvihu se musí ctít barva, kterou urãuje hráã, jenï klade první kartu; nemá-li hráã Ïádnou kartu dané barvy, mûïe poloïit jinou. Zdvih získává ten, kdo pfiidal nejvy í kartu vynesené barvy; tento hráã pak vyná í v následujícím zdvihu. Zjednodu enû fieãeno, v kaïdé hfie se hraje o poãet zdvihû, kterého partnefii spoleãnû dosáhnou.v první fázi hry probíhá draïba,v níï hráãi postupnû licitují, kolik zdvihû uhrají.ten, kdo navrhl nejvíce, se stává vydraïitelem. Druhou fází hry je sehrávka, bûhem níï se vydraïitelova strana snaïí dostát svému závazku a získat vydraïen poãet zdvihû ãi více (v tomto pfiípadû vyhrává), protivníci se jí v tom snaïí zabránit (v tom pfiípadû vyhrají oni). Do prvního zdvihu vyná í hráã po vydraïitelovû levici; vydraïitelûv partner potom poloïí v echny své karty pfied sebe na stûl lícem vzhûru a vydraïitel nadále hraje z obou listû (pozn. pfiekl.). ROZDÁVÁME KARTY / 55

3 licitaci) i 13 karet svého partnera, vyloïen ch na stûl. Nevidí v ak zbyl ch 26 karet, které jsou náhodnû rozdûleny mezi protivníky. VydraÏitel se tedy musí rozhodnout, kdy má vynést jaké karty, aniï by vûdûl, co má kter z protivníkû v ruce. VydraÏitel se napfiíklad snaïí uhodnout, kter z protivníkû má pikového krále (jenï má po esu druhou nejvy í hodnotu). Je-li král tam, kde by se to vydraïiteli hodilo, mohl by vyhrát pomocí manévru, kterému se fiíká impas (správn m zahráním naláká protivníka k tomu,aby pikového krále pfiidal do zdvihu,a pak ho pfiebije pikov m esem), a splnit tak svûj závazek. Má-li v ak krále druh protivník, trik mu nevyjde a on závazek nesplní. Co má dûlat? Nováãek zahraje zcela náhodnû a má tedy padesátiprocentní anci na úspûch. Zku en hráã je v ak pozorn a v ímá si jak chkoli náznakû, které mu mohou napovûdût, u koho by pikov král mohl b t. JestliÏe pfii draïbû jeden z oponentû licitoval tak, jako by mûl hodnû vysok ch karet, je pravdûpodobnûj í, Ïe pikového krále má on. Na druhé stranû, je-li vidût, Ïe má hodnû srdcí, bude mít ménû pikû a je tedy i ménû pravdûpodobné, Ïe bude mít pikového krále. Chytr hráã, kter peãlivû sleduje v echny stopy, mûïe své ance zv it z 50 na 60 ãi 70 procent, popfiípadû je tû více. Taková zlep ení ancí nemusí mít pfiíli velk vliv na jednu konkrétní partii bridïe, dlouhodobû v ak odli í silné hráãe od slab ch. I kdyï mûïe dobr bridïov hráã vyuïívat pravdûpodobnosti, pfiece jen si musí poradit se spoustou náhodnosti. Celkov poãet rûzn ch zpûsobû, jak mûïe b t balíãek 52 karet rozdûlen rovn m dílem mezi ãtyfii hráãe, je nepfiedstavitelnû obrovsk vût í neï ãíslo zapsané jako jedniãka následovaná 28 nulami.nûkterá z tûchto rozdání budou pro urãitého hráãe pfiíznivá, jiná nepfiíznivá. Ale v del ím ãasovém horizontu vyhrávají díky zákonu velk ch ãísel lep í hráãi ãastûji.ov em i u toho nej ikovnûj ího mûïe trvat docela dlouho, neï se náhodnosti rûzn ch rozdání vyrovnají. Aby tento problém pfiekonali, hrají dobfií hráãi obvykle verzi bridïe, které se fiíká soutûïní bridï. 2 Rozdávání karet je peãlivû organizováno (vedoucím soutûïe) tak, aby v ichni hráãi, ktefií 56 / ZASAÎEN BLESKEM

4 hrají na stejné pozici (sever, jih, v chod ãi západ), dostali postupnû bûhem utkání stejné karty. 3 KdyÏ budete v jednom kole sedût na pozici severu a dostanete pikové eso a dámu, károvou desítku atd., znamená to, Ïe v jiném kole, aï já budu sedût na stejné pozici, dostanu pfiesnû stejné karty, jen s nimi budu hrát proti jin m soupefiûm. KdyÏ pozdûji vy a já srovnáme své v sledky, uvidíme, kdo si pfii pfiesnû stejn ch rozdáních vedl lépe. Velk kus náhodnosti je tak eliminován a skuteãné hráãovy schopnosti se projeví mnohem lépe. Dobfií hráãi bridïe tuto verzi upfiednostàují; jejich herní schopnosti jsou mûfieny mnohem pfiesnûji, protoïe vliv tûstûny na rozdané karty je vyfiazen. NováãkÛm v ak tato verze pfiipadá nároãnûj í, protoïe kdyï prohrají, nemohou vinit patné karty. Je v ak soutûïní bridï od vlivu tûstûny skuteãnû zcela opro- tûn? Nikoli.Dokonce i kdyï hrají rûzní hráãi se stejn mi kartami, nûkteré herní strategie mohou fungovat lépe neï jiné ãistû náhodou, protoïe karty soupefiû zûstávají neznámé. Nicménû náhodnost je velmi v raznû zredukována. V tradiãním i soutûïním bridïi zákon velk ch ãísel ruãí za to, Ïe nejlep í hráãi vyhrají nejãastûji. V soutûïní verzi se v ak zákon velk ch ãísel prosadí daleko rychleji,takïe se lep í hráãi dostanou na vrchol mnohem dfiíve. BridÏové popichování (pravdiv pfiíbûh) Jednou jsem pfied opravdu dobr m hráãem bridïe poznamenal,ïe i kdyï je soutûïní bridï témûfi v hradnû zaloïen na dovednostech, pfiece jen dává urãit prostor také tûstûnû. Ve- 2 Vangliãtinû duplicate bridge, tedy doslova duplikovan bridï (pozn. pfiekl.). 3 Aby se dané rozdání zachovalo pro dal í hráãe v následujících kolech,nekladou se karty pfii zdvihu doprostfied stolu, ale kaïd je pokládá lícem dolû pfied sebe; po skonãení kola se karty umístí do krabice, která je rozdûlena do ãtyfi ãástí a obsahuje ãtyfii otvory pro karty hráãû hrajících na jednotliv ch pozicích (sever, jih, v chod, západ).v pfií tím kole pfiedstavují karty v kaïdé z krabic rozdání pro jinou hráãskou ãtvefiici atd. (pozn. pfiekl.). ROZDÁVÁME KARTY / 57

5 hementnû se bránil. V soutûïním bridïi nemá tûstí absolutnû Ïádn vliv, hfiímal. Ale jdûte, popíchnul jsem ho dál. Pfiedstavte si, Ïe urãit obrat má anci na úspûch jen 35 %, takïe se o nûj vûbec nepokusíte.ale jin, daleko slab í hráã se o nûj pokusí a náhodou uspûje. Pfieborník se tomu vysmûje. Jestli nûkdo uspûje s manévrem, kter mûl anci na úspûch pouh ch 35 %, tak to nic neukazuje. To je úplnû bezv znamné. Akorát mûl zrovna tûstí! Jen jsem se usmál a odmlãel se, zatímco pfieborníkovi pomalu zaãalo docházet, Ïe mé tvrzení právû sám potvrdil. Síla pokeru Îádná náhodná hra lidi nefascinuje tak jako poker. 4 Pokerové souboje hrají dûleïitou roli v mnoha filmech o Divokém zápa- 4 PfiipomeÀme, Ïe poker se hraje se standardními 52 kartami bez ÏolíkÛ s hodnotami 2 aï 10, J (Jack kluk), Q (Queen dáma), K (King král), A (Ace eso). Právo na rozdávání karet obvykle rotuje mezi hráãi ve smûru pohybu hodinov ch ruãiãek a je vyznaãeno Ïetonem (v kasinu rozdává pokaïdé krupiér, ale Ïeton pfiesto koluje mezi hráãi kvûli pofiadí sázek). Od jednoho nebo více hráãû se na zaãátku poïaduje, aby uãinili sázku a vytvofiili tak úvodní bank, o kter se bude hrát. Rozdávající zamíchá balíãek a rozdá kaïdému hráãi urãit poãet karet. Jednotlivé varianty se li í mimo jiné tím, kolik karet najednou se rozdá a kolik jich je pfiípadnû otoãen ch lícem vzhûru. Hráãi pak v pofiadí, v jakém jim byly karty rozdány (ve smûru pohybu hodinov ch ruãiãek), mohou vsadit (bet), dorovnat sázku (call), zv it sázku (raise), sloïit karty (fold) nebo se zdrïet sázky (check). KdyÏ nûkdo vsadí nebo zv í, musí ostatní hráãi, ktefií chtûjí zûstat ve hfie, sázku dorovnat; ve - keré sázky se shromaïìují v banku. Mezi koly, kdy se sází, se mohou rozdané karty rûzn m zpûsobem vyvíjet; v nûkter ch variantách je moïné urãit poãet karet vymûnit za jiné, jinde jsou rozdávány dal í karty apod. JestliÏe v urãitém kole sázek jeden hráã vsadí a nikdo z ostatních sázku nedorovná,pak tento hráã vyhrává,aniï by musel ukázat karty (coï dává prostor blafování). ZÛstane-li ve hfie po posledním kole sázení více hráãû, ukazují své karty. Ten, kter má nejlep í karetní variaci, vyhrává bank; mají-li dva nebo více hráãû stejnû hodnotnou kombinaci, rozdûlí se bank rovn m dílem.nejãastûji se hodnotí pût karet;v herní kombinace od nejhodnotnûj í po nejménû hodnotnou jsou mj. následující: královská postupka 58 / ZASAÎEN BLESKEM

6 dû,od klasického westernu Butch Cassidy a Sundance Kid 5 po Mavericka. 6 Psychologická manipulace, chlapské pózy, drsná mluva a obãas nûjak ten estirann revolver; to v echno pokeru dodává na pfiitaïlivosti pro diváky. Podobná zobrazení pokeru kladou dûraz na soutûïivou, psychologickou a finanãní stránku hry, které jsou v echny dûleïité. BohuÏel, opomíjejí to nejdûleïitûj í: pravdûpodobnosti. V mnoha filmov ch scénách hrdina vyhraje závûreãné kolo díky tomu, Ïe mu pfiijde královská postupka: desítka, kluk, dáma, král a eso,v echno stejné barvy. Je to skuteãnû moïn v sledek? Ve skuteãnosti existuje témûfi 2,6 milionu rûzn ch pûtic karet, které mohou b t kterémukoli hráãi rozdány. Z nich jen ãtyfii pfiedstavují královskou postupku (od kaïdé barvy jedna).takïe pravdûpodobnost, Ïe na emu hrdinovi v závûreãném rozdání pfiijde královská postupka, je jen asi ãtyfii ku 2,6 milionu, coï je 1 : To je mimofiádnû vzácné. A ponecháme-li stranou pobavení divákû, Ïádné drsné fieãi ani zastra ování (vyjma vyloïeného podvodu) tuto pravdûpodobnost nezmûní. Od nejsilnûj ího kovboje pfies nejmazanûj ího karbaníka aï po toho nejvût ího zelenáãe, v ichni máme pfiesnû stejnou anci, Ïe nám s rozdanou pûticí karet pfiijde královská postupka. (Royal Flush A, K, Q, J, 10 ve stejné barvû; ãasto se ponechává anglické oznaãení, my v ak v dal ím textu budeme pouïívat uveden ãesk ekvivalent),ãistá postupka (Straight Flush 5 karet stejné barvy, jdoucích po sobû; postupka zakonãená vy - í hodnotou karty vyhrává;eso je moïné umístit i na zaãátek,napfi. A,2,3,4,5),ãtvefiice neboli poker (Four of a Kind ãtvefiice karet téïe hodnoty, napfi. K, K, K, K, 10), pln dûm (Full House trojice a dvojice stejn ch hodnot, napfi. K, K, K, 10, 10), flush, fla i fle neboli barva (Flush kombinace 5 libovoln ch karet jedné barvy, bez ohledu na v i hodnot), postupka (Straight postupka sloïená z 5 karet libovoln ch barev), trojice (Three of a Kind tfii karty stejné hodnoty, napfi. 5, 5, 5,A, Q), dva páry (Two Pair dvû dvojice karet stejné hodnoty, napfi. K, K, A, A, 9; v pfiípadû rovnosti kombinací vyhrává vy í pár z obou dvojic), jeden pár (One Pair jedna dvojice karet se stejnou hodnotou; v pfiípadû rovnosti párû rozhoduje poslední karta zb vající v ruce (Kicker)) a vysoká karta (High Card v pfiípadû, Ïe hráã nemá Ïádnou z uveden ch kombinací, poãítá se nejvy í karta; v pfiípadû rovnosti druhá nejvy í atd.) (pozn. pfiekl.). 5 Film reïiséra George Roy Hilla z roku 1969 (pozn. pfiekl.). 6 Film reïiséra Richarda Donnera z roku 1994 (pozn. pfiekl.). ROZDÁVÁME KARTY / 59

7 Existuje samozfiejmû mnoho rûzn ch verzí pokeru, zahrnujících napfiíklad divoké karty, 7 dodateãné karty, z nichï je moïné vybírat, v mûny karet atd. KaÏdá z tûchto modifikací mûní pravdûpodobnosti a napfiíklad s dostateãn m mnoïstvím divok ch karet není dokonce ani královská postupka tak nepravdûpodobná. Nicménû pravdûpodobnosti jsou stejné pro v echny. A klíãem k úspûchu v pokeru není pokaïdé zázraãn m zpûsobem získat královskou postupku, ale spí e porozumût pravdûpodobnostem a po rozdání karet se dokázat dobfie rozhodnout. Pfiedstavte si napfiíklad, Ïe hrajete verzi pokeru, které se fiíká Five Card Stud 8 ave které kaïd hráã dostane celkem pût karet (bez jak chkoli dodateãn ch ãi divok ch karet). 9 Vy jste zatím dostali ãtyfii piky a pátá karta má teprve pfiijít. Bude-li pátá karta také piková, pak budete mít flush (v ech pût karet stejné barvy), coï by byly v borné karty, které by vám s nejvût í pravdûpodobností vyhrály bank. Nebude-li v ak pátá karta piková, bude va e kombinace velmi slabá (nanejv jeden pár) a pravdûpodobnû prohrajete. V echno závisí na tom, zda bude pátá karta piková. Jaká je pravdûpodobnost va eho úspûchu? Je-li balíãek karet dobfie promíchan a nikdo nepodvádí, pak kaïdá karta, kterou nevidíte,má stejnou anci na to,abyste ji pfii pfií tím rozdání dostali. Zatím jste vidûli ãtyfii karty a v echny byly pikové. Zb vá tedy 48 karet, z nichï 9 mûïe b t pikov ch.to znamená, Ïe pravdûpodobnost, Ïe dal í karta bude piková, je rovna 9/48, tedy necel ch 19 %. Tato ance je dost malá, takïe byste radûji mûli sloïit karty (i kdyï toto rozhodnutí závisí také na pomûru velikosti banku vûãi v i sázky, o kterém se zmíníme pozdûji). Je to v echno? Nikoli. V mnoha verzích pokeru jsou nûkteré karty otevfiené, tedy poloïené na stûl lícem vzhûru tak, aby je 7 Karty (zpravidla dvojky), které mohou zastoupit libovolnou jinou kartu (pozn. pfiekl.). 8 Doslovn pfieklad by mohl znít: pûtikartová stáj;ivãe tinû se v ak celkem pochopitelnû pouïívá v hradnû anglické pojmenování (pozn. pfiekl.). 9 Karty se rozdávají postupnû, v kaïdém kole mezi sázkami po jedné kaïdému hráãi (pozn. pfiekl.). 60 / ZASAÎEN BLESKEM

8 kaïd vidûl. V obvyklém provedení pokerové verze s pûti kartami má napfiíklad kaïd hráã lícem vzhûru poloïené v echny karty kromû první. UvaÏujme znovu ná pfiíklad, kdy jsme dostali ãtyfii piky a ãekáme na pátou kartu. Pfiedstavte si, Ïe sedíte u stolu s devíti soupefii, z nichï kaïd jiï dostal tfii otevfiené karty. To je dal ích 27 karet, které uï znáte, takïe zb vá jen 21 neznám ch. Není-li Ïádná z otevfien ch karet soupefiû piková, pak stále zb vá devût pikov ch karet, které nevidíte. Pravdûpodobnost, Ïe dostanete jednu z nich, proto v tomto pfiípadû vzroste na 9/21 neboli 43 % coï je daleko více neï 19 % v pfiedchozím pfiípadû. Je-li naopak napfiíklad sedm z 27 otevfien ch karet pikov ch, pak zb vají jen dvû pikové karty a pravdûpodobnost se sníïí na 2/21, tedy na 9,5 %, coï je daleko hor í. Teì si pfiedstavte, Ïe jste dostali karty 5, 6, 8 a 9. Bude-li dal í kartou sedmiãka,vyjde vám postupka (pût po sobû jdoucích karet), dobrá kombinace, která má velkou anci na v hru. Jaká je pravdûpodobnost, Ïe va í pátou kartou bude opravdu sedmiãka? NuÏe, v balíãku existují jen ãtyfii. Nevidíte-li tedy ostatní karty, je va e ance hodnû malá, totiï 4/48 neboli pfiibliïnû 8 %. IkdyÏ jste uï vidûli dal ích 27 karet a Ïádná z nich nebyla sedmiãka, jsou va e ance stále jen 4/21 neboli 19 %. DoplÀujete vnitfiní postupku ava e vyhlídky jsou nevalné. JestliÏe vám v ak pfii ly napfiíklad 5, 6, 7 a 8, pak va i postupku uzavfie jak ãtyfika, tak devítka. Tentokrát máte dvojnásobnou anci na úspûch. V této situaci se fiíká, Ïe doplàujete vnûj í postupku; dobr hráã pokeru ví, Ïe pravdûpodobnost úspû ného doplnûní je v tomto pfiípadû dvakrát vût í neï u postupky vnitfiní. Zatímco pokeroví hráãi ve filmech tráví ãas bruãením,temn mi v hruïkami a Ïv káním tabáku, opravdoví hráãi pokeru peãlivû zvaïují kaïdou kartu, kterou vidí, vãetnû soupefiov ch nedûleïit ch odhozû. V echny informace pouïívají k v poãtu a aktualizaci pravdûpodobností úspûchu, aby se vïdy rozhodli co nejlépe. Je pravda,ïe psychologické faktory jako blafování,rûzné prûpovídky a udrïení pokerové tváfie jsou také dûleïité. Pravdûpodobnost je v ak nejdûleïitûj í a hráãi, ktefií ji ignorují, si pfiivolávají prohru. ROZDÁVÁME KARTY / 61

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI

HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI HRY S KLASICK MI BODOV MI KOSTKAMI Pro vût inu her je potfieba mít tuïku a papír. Jako Ïetony mûïete vyuïívat zápalky. BANK 1 kostka KaÏd hráã obdrïí 5 ÏetonÛ a hází tfiikrát za sebou kostkou. Ten, kdo

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty)

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty) Poker - pravidla pokeru Texas hold em Poker Texas hold em je v současné době nejpopulárnější varianta pokeru a hrají jej milióny lidí z celého světa. Proč? Pravidla pokeru texas hold em jsou totiž velmi

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her

3. Ml n. 1. âlovûãe nezlob se! 2. âlovûãe nezlob se 2 proti 2. 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2. Jedna z nejstar ích deskov ch her 400er 7 CZ:400er 29.08.2007 9:58 Uhr Seite 2 1. âlovûãe nezlob se! Jedna z nejoblíbenûj ích rodinn ch her Dva aï ãtyfii Herní plán "âlovûãe nezlob se", pro kaïdého hráãe 4 stejnobarevné halmiãky, 1 hrací

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

ANGLICKÁ DÁMA 12 bíl ch a 12 ãern ch

ANGLICKÁ DÁMA 12 bíl ch a 12 ãern ch DÁMA 12 bíl ch a 12 ãern ch kamenû, hrací plán achovnice je natoãena tak, aby v pravém dolním rohu bylo bílé pole. Oba hráãi umístí kameny své barvy na ãerná pole na prvních tfiech fiadách své strany.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

BRIDGE. 7 zdvihů 1 trik 8 zdvihů 2 triky 9 zdvihů 3 triky 10 zdvihů 4 triky 11 zdvihů 5 triků 12 zdvihů 6 triků 13 zdvihů 7 triků

BRIDGE. 7 zdvihů 1 trik 8 zdvihů 2 triky 9 zdvihů 3 triky 10 zdvihů 4 triky 11 zdvihů 5 triků 12 zdvihů 6 triků 13 zdvihů 7 triků BRIDGE Název je odvozen od anglického slova "bridge", což je v překladu "most". Hra se stala tak populární a rozšířenou, že si její autorství připisují různé národy světa - Angličané, Francouzi, Rusové,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Návod k obsluze. merit -15B

Návod k obsluze. merit -15B Návod k obsluze merit -15B Louis Erard Duch ãasu âas je nekoneãné fluidum. Poãínaje tímto poznáním, vyjadfiil Louis Erard poetické své my lenky pfii rybafiení se sv m vnukem v roce 1956: âas je jako tok

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

skoro Bridž aneb, na půl cesty k bridži Příručka základů hry pro školní workshopy

skoro Bridž aneb, na půl cesty k bridži Příručka základů hry pro školní workshopy skoro Bridž aneb, na půl cesty k bridži Příručka základů hry pro školní workshopy 1 O projektu Gratulujeme k úspěšnému absolvování úvodního workshopu. Naučili jste se pravidla tří duševních sportů, mezi

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY

Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY CÍL HRY Hra pro 2 10 hráčů od deseti let. OBSAH HRY 104 hracích karet s čísly 1 104, pravidla hry CÍL HRY Na všech kartách jsou symboly krav. Každá kráva, kterou během hry vezmete, znamená jeden minusový bod.

Více

PRAVI DLA BASKETBALU. Platná od 1. 9. 2004. âeská basketbalová federace Praha

PRAVI DLA BASKETBALU. Platná od 1. 9. 2004. âeská basketbalová federace Praha PRAVI DLA BASKETBALU Platná od 1. 9. 2004 âeská basketbalová federace Praha Z anglického originálu Official Basketball Rules, schváleného 12. 6. 2004 v PafiíÏi. Copyright FIBA Pfieklad: Dr. Zdenûk Procházka

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Záfiící. Záfiící. Jeho Magnificence

Záfiící. Záfiící. Jeho Magnificence Jeho Magnificence Záfiící Záfiící Jeho pfiíbûh zní neuvûfiitelnû. Není pfiece moïné hrát s ochromujícími bolestmi zad a pfiesto b t nejlep ím hokejistou svûta. To pfiece nejde pfiekonat tûïkou chorobu

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Ring of Fire XL

Kajot Casino Ltd. Popis hry Ring of Fire XL Ring of Fire XL Ring of Fire XL Popis a pravidla Ring of Fire XL je hra se pěti kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po pěti symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 32A NÁVOD K OBSLUZE merit - 32A TOMMY HILFIGER WATCHES UÎIVATELSKÁ P ÍRUâKA ZÁRUKA A INFORMACE O SERVISU TOMMY HILFIGER WATCHES Hodinky mû fascinují uï od m ch dûtsk ch let. MÛj otec, kter strávil 42 let Ïivota

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Kajot Casino Ltd. Popis hry Lucky Dragon

Kajot Casino Ltd. Popis hry Lucky Dragon Lucky Dragon Lucky Dragon Popis a pravidla Lucky Dragon je hra se pěti kotouči. Zobrazený výsledek se skládá ze tří řad po pěti symbolech (každý kotouč zobrazuje tři symboly). Náhledy Uvedený obrázek představuje

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

AMERICAN POKER V- 300

AMERICAN POKER V- 300 AMERICAN POKER V- 300 Hra simulující karetní hru POKER a vycházející z jeho pravidel. Rozdává se 5 karet ze souboru 53 standardních hracích karet (soubor hracích karet obsahuje jednoho Jokera). Při každém

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em

Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em Herní plán k internetové sázkové hře Texas Hold'em Herní plán určuje podmínky a pravidla karetní hry Texas Hold em provozované společnosti SYNOT TIP, a.s., se sídlem Jaktáře 1475, 686 01 Uherské Hradiště

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû

Kontrola pfiístupu. systém vyuïívající samostatn ch digitálních kódov ch zámkû Kontrola pfiístupu Systémy kontroly pfiístupu umoïàují kontrolovat vstup osob do objektû jako jsou kanceláfie, bytové domy, koly a v ude tam, kde je potfieba zamezit vniku nepovolan m osobám. Videx vyrábí

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ

FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ 06 FOTOGRAFICKÝ SEMINÁŘ sgabriele Boiselle v Portugalsku Rok se s rokem se el a svûtoznámá fotografka koní opûtnû pofiádala semináfi pro fotografy, tentokrát v Portugalsku. A ãasopis Svût koní u toho samozfiejmû

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Martin Heni Eugene Trounev Kontrolor: Mike McBride

Martin Heni Eugene Trounev Kontrolor: Mike McBride Martin Heni Eugene Trounev Kontrolor: Mike McBride Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Jak hrát 6 3 Herní pravidla, strategie a tipy 7 3.1 Herní obrazovka...................................... 7 3.2

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 2002 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád stolního tenisu,

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u

S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u â e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u S o u t û Ï n í fi á d s t o l n í h o t e n i s u platn od 1. ãervna 1998 âeská asociace stolního tenisu vydává nov SoutûÏní fiád, kter je závazn

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU 06Holík 30.1.2004 10:32 Stránka 92 OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU MIROSLAV HOLÍK Katedra teoretické a fyzikální chemie, Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika

Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Roz ífiení a obãanství: pohled do budoucnosti - âeská republika Vladimír Bartovic, fieditel Institutu pro evropskou

Více

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Vlha pestrá (Merops apiaster)

Vlha pestrá (Merops apiaster) Vlha pestrá (Merops apiaster) NeÏije u nás asi krásnûj í pták neï je vlha. Je pfiedstavitelem skupiny, ob vající tropy a subtropy Afriky a Asie, které stfiedoevropské klima pfiíli nevyhovuje. Kdysi jsme

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

Jihoãeský zelený list

Jihoãeský zelený list Číslo 7 červenec 2007 Jihoãeský zelený list Rada jihoãeské krajské organizace Strany zelených Milí čtenáfii, Zatímco minulé ãíslo ovládly pfiíspûvky Petra Draho e, dne ní ãíslo zabral Martin Kolík. Jednou

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA 3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA Konec devatenáctého století znamenal z hlediska darwinismu urãité pfie lapování na místû, a to zejména v porovnání s boufiliv m

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více