4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack"

Transkript

1 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky a roztoãená kola se pouïívají k tomu, aby do rûzn ch soutûïí vnesly trochu nejistoty a uãinily je zábavnûj ími a napínavûj ími. Ale co kdyï hry také rádi vyhráváte? Jak mûïete vyuïít sv ch dovedností a logiky v náhodné hfie? âásteãnou odpovûì dává zákon velk ch ãísel. íká, Ïe dlouhodobû bude nejvíc vyhrávat ten, kdo má v kaïdé hfie nejvût í pravdûpodobnost v hry. Hrajete-li tedy nûjakou náhodnou hru, va ím cílem by vïdy mûlo b t takové rozhodování a taková strategie, které zvy ují pravdûpodobnost va í v hry. I kdyï nevyhrajete v kaïdé hfie,v prûbûhu del í doby se vám pfiece jen dostane zaslouïené odmûny. Díky pravdûpodobnostem se vítûzí dokonce i v hrách, které vûbec nejsou zaloïené na náhodû. Napfiíklad Larry Bird, senzaãní basketbalista z klubu Boston Celtics, se proslavil kromû jiného excelentními trestn mi hody. Bird obãas trestné hody promûnil, obãas minul. V té dobû jsem také hrál basketbal za rûzné nepfiíli v znamné studentské kluby. A také jsem trestn hod obãas promûnil a obãas ne.takïe jak byl rozdíl mezi Birdem a mnou? Pravdûpodobnost! Bird bûhem své kariéry promûnil 88,6 % v ech trestn ch hodû, vãetnû neuvûfiiteln ch 71 promûnûn ch hodû v fiadû za sebou v ligové sezonû Ve srovnání s tím jsem já promûnil stûïí 50 % trestn ch hodû (ve skuteãnosti to bylo asi je tû ménû, ale to tady radûji nebudeme rozebírat). Oba dva, Bird i já, jsme tedy v osmdesát ch letech stfiíleli trestné hody a v sledek byl pro oba dva náhodn. Bird mûl ov em mnohem vût í pravdûpodobnost úspûchu neï já. Anebo uvaïujme kuïelky. Pfieborníci porazí v echny kuïelky prvním hodem zhruba ve dvou tfietinách her, zatímco prûmûr- 54 / ZASAÎEN BLESKEM

2 n m hráãûm,jako jsem já,se to podafií v ménû neï jedné tfietinû pfiípadû. V sledek hry není ovlivnûn Ïádn mi útoky ãi obranou, ani Ïádn mi souboji muïe proti muïi; kaïd hraje zcela samostatnû. V kuïelkách, stejnû jako v trestn ch hodech v basketbalu, je tedy v prûbûhu del í doby rozdíl mezi vítûzi a prohrávajícími jenom otázkou pravdûpodobností. Stavíme most BridÏ 1 je komplikovaná karetní hra s mnoha zajímav mi aspekty, vãetnû dûmyslného systému licitace, která zahajuje kaïdou jednotlivou hru a jejíï dokonalé ovládnutí trvá roky. Nicménû i v této hfie se velmi ãasto uplatní pravdûpodobnost. Dobfií hráãi vûdí, jaké jsou ance na úspûch v rûzn ch herních situacích, a vïdy zvolí tu nejslibnûj í moïnost, aby zv ili pravdûpodobnost své v hry. Úvodní draïba (licitace) v kaïdé partii urãuje, kdo se stane vydraïitelem.tento hráã pochopitelnû zná sv ch 13 karet a (po 1 Název pochází z anglického slova bridge, coï znamená most. BridÏ se hraje se standardním balíãkem 52 karet (polovina kanastov ch karet bez ÏolíkÛ) rozdûlen ch do 4 barev, z nichï nejhodnotnûj í jsou piky, potom srdce, kára a trefy (kfií- Ïe). Hodnoty karet rostou od nejmen í dvojky aï po nejvy í eso. Hry se úãastní dvû partnerské dvojice, které sedí vïdy naproti sobû; jejich pozice jsou oznaãovány jako sever,jih,v chod a západ.bridïová sehrávka sestává ze zdvihû (lidovû tychû), coï znamená, Ïe v ichni hráãi postupnû po smûru hodinov ch ruãiãek vezmou jednu ze sv ch karet a poloïí ji lícem vzhûru doprostfied stolu; vzniklá hromádka ãtyfi karet tvofií zdvih.pfii pfiidávání karet do zdvihu se musí ctít barva, kterou urãuje hráã, jenï klade první kartu; nemá-li hráã Ïádnou kartu dané barvy, mûïe poloïit jinou. Zdvih získává ten, kdo pfiidal nejvy í kartu vynesené barvy; tento hráã pak vyná í v následujícím zdvihu. Zjednodu enû fieãeno, v kaïdé hfie se hraje o poãet zdvihû, kterého partnefii spoleãnû dosáhnou.v první fázi hry probíhá draïba,v níï hráãi postupnû licitují, kolik zdvihû uhrají.ten, kdo navrhl nejvíce, se stává vydraïitelem. Druhou fází hry je sehrávka, bûhem níï se vydraïitelova strana snaïí dostát svému závazku a získat vydraïen poãet zdvihû ãi více (v tomto pfiípadû vyhrává), protivníci se jí v tom snaïí zabránit (v tom pfiípadû vyhrají oni). Do prvního zdvihu vyná í hráã po vydraïitelovû levici; vydraïitelûv partner potom poloïí v echny své karty pfied sebe na stûl lícem vzhûru a vydraïitel nadále hraje z obou listû (pozn. pfiekl.). ROZDÁVÁME KARTY / 55

3 licitaci) i 13 karet svého partnera, vyloïen ch na stûl. Nevidí v ak zbyl ch 26 karet, které jsou náhodnû rozdûleny mezi protivníky. VydraÏitel se tedy musí rozhodnout, kdy má vynést jaké karty, aniï by vûdûl, co má kter z protivníkû v ruce. VydraÏitel se napfiíklad snaïí uhodnout, kter z protivníkû má pikového krále (jenï má po esu druhou nejvy í hodnotu). Je-li král tam, kde by se to vydraïiteli hodilo, mohl by vyhrát pomocí manévru, kterému se fiíká impas (správn m zahráním naláká protivníka k tomu,aby pikového krále pfiidal do zdvihu,a pak ho pfiebije pikov m esem), a splnit tak svûj závazek. Má-li v ak krále druh protivník, trik mu nevyjde a on závazek nesplní. Co má dûlat? Nováãek zahraje zcela náhodnû a má tedy padesátiprocentní anci na úspûch. Zku en hráã je v ak pozorn a v ímá si jak chkoli náznakû, které mu mohou napovûdût, u koho by pikov král mohl b t. JestliÏe pfii draïbû jeden z oponentû licitoval tak, jako by mûl hodnû vysok ch karet, je pravdûpodobnûj í, Ïe pikového krále má on. Na druhé stranû, je-li vidût, Ïe má hodnû srdcí, bude mít ménû pikû a je tedy i ménû pravdûpodobné, Ïe bude mít pikového krále. Chytr hráã, kter peãlivû sleduje v echny stopy, mûïe své ance zv it z 50 na 60 ãi 70 procent, popfiípadû je tû více. Taková zlep ení ancí nemusí mít pfiíli velk vliv na jednu konkrétní partii bridïe, dlouhodobû v ak odli í silné hráãe od slab ch. I kdyï mûïe dobr bridïov hráã vyuïívat pravdûpodobnosti, pfiece jen si musí poradit se spoustou náhodnosti. Celkov poãet rûzn ch zpûsobû, jak mûïe b t balíãek 52 karet rozdûlen rovn m dílem mezi ãtyfii hráãe, je nepfiedstavitelnû obrovsk vût í neï ãíslo zapsané jako jedniãka následovaná 28 nulami.nûkterá z tûchto rozdání budou pro urãitého hráãe pfiíznivá, jiná nepfiíznivá. Ale v del ím ãasovém horizontu vyhrávají díky zákonu velk ch ãísel lep í hráãi ãastûji.ov em i u toho nej ikovnûj ího mûïe trvat docela dlouho, neï se náhodnosti rûzn ch rozdání vyrovnají. Aby tento problém pfiekonali, hrají dobfií hráãi obvykle verzi bridïe, které se fiíká soutûïní bridï. 2 Rozdávání karet je peãlivû organizováno (vedoucím soutûïe) tak, aby v ichni hráãi, ktefií 56 / ZASAÎEN BLESKEM

4 hrají na stejné pozici (sever, jih, v chod ãi západ), dostali postupnû bûhem utkání stejné karty. 3 KdyÏ budete v jednom kole sedût na pozici severu a dostanete pikové eso a dámu, károvou desítku atd., znamená to, Ïe v jiném kole, aï já budu sedût na stejné pozici, dostanu pfiesnû stejné karty, jen s nimi budu hrát proti jin m soupefiûm. KdyÏ pozdûji vy a já srovnáme své v sledky, uvidíme, kdo si pfii pfiesnû stejn ch rozdáních vedl lépe. Velk kus náhodnosti je tak eliminován a skuteãné hráãovy schopnosti se projeví mnohem lépe. Dobfií hráãi bridïe tuto verzi upfiednostàují; jejich herní schopnosti jsou mûfieny mnohem pfiesnûji, protoïe vliv tûstûny na rozdané karty je vyfiazen. NováãkÛm v ak tato verze pfiipadá nároãnûj í, protoïe kdyï prohrají, nemohou vinit patné karty. Je v ak soutûïní bridï od vlivu tûstûny skuteãnû zcela opro- tûn? Nikoli.Dokonce i kdyï hrají rûzní hráãi se stejn mi kartami, nûkteré herní strategie mohou fungovat lépe neï jiné ãistû náhodou, protoïe karty soupefiû zûstávají neznámé. Nicménû náhodnost je velmi v raznû zredukována. V tradiãním i soutûïním bridïi zákon velk ch ãísel ruãí za to, Ïe nejlep í hráãi vyhrají nejãastûji. V soutûïní verzi se v ak zákon velk ch ãísel prosadí daleko rychleji,takïe se lep í hráãi dostanou na vrchol mnohem dfiíve. BridÏové popichování (pravdiv pfiíbûh) Jednou jsem pfied opravdu dobr m hráãem bridïe poznamenal,ïe i kdyï je soutûïní bridï témûfi v hradnû zaloïen na dovednostech, pfiece jen dává urãit prostor také tûstûnû. Ve- 2 Vangliãtinû duplicate bridge, tedy doslova duplikovan bridï (pozn. pfiekl.). 3 Aby se dané rozdání zachovalo pro dal í hráãe v následujících kolech,nekladou se karty pfii zdvihu doprostfied stolu, ale kaïd je pokládá lícem dolû pfied sebe; po skonãení kola se karty umístí do krabice, která je rozdûlena do ãtyfi ãástí a obsahuje ãtyfii otvory pro karty hráãû hrajících na jednotliv ch pozicích (sever, jih, v chod, západ).v pfií tím kole pfiedstavují karty v kaïdé z krabic rozdání pro jinou hráãskou ãtvefiici atd. (pozn. pfiekl.). ROZDÁVÁME KARTY / 57

5 hementnû se bránil. V soutûïním bridïi nemá tûstí absolutnû Ïádn vliv, hfiímal. Ale jdûte, popíchnul jsem ho dál. Pfiedstavte si, Ïe urãit obrat má anci na úspûch jen 35 %, takïe se o nûj vûbec nepokusíte.ale jin, daleko slab í hráã se o nûj pokusí a náhodou uspûje. Pfieborník se tomu vysmûje. Jestli nûkdo uspûje s manévrem, kter mûl anci na úspûch pouh ch 35 %, tak to nic neukazuje. To je úplnû bezv znamné. Akorát mûl zrovna tûstí! Jen jsem se usmál a odmlãel se, zatímco pfieborníkovi pomalu zaãalo docházet, Ïe mé tvrzení právû sám potvrdil. Síla pokeru Îádná náhodná hra lidi nefascinuje tak jako poker. 4 Pokerové souboje hrají dûleïitou roli v mnoha filmech o Divokém zápa- 4 PfiipomeÀme, Ïe poker se hraje se standardními 52 kartami bez ÏolíkÛ s hodnotami 2 aï 10, J (Jack kluk), Q (Queen dáma), K (King král), A (Ace eso). Právo na rozdávání karet obvykle rotuje mezi hráãi ve smûru pohybu hodinov ch ruãiãek a je vyznaãeno Ïetonem (v kasinu rozdává pokaïdé krupiér, ale Ïeton pfiesto koluje mezi hráãi kvûli pofiadí sázek). Od jednoho nebo více hráãû se na zaãátku poïaduje, aby uãinili sázku a vytvofiili tak úvodní bank, o kter se bude hrát. Rozdávající zamíchá balíãek a rozdá kaïdému hráãi urãit poãet karet. Jednotlivé varianty se li í mimo jiné tím, kolik karet najednou se rozdá a kolik jich je pfiípadnû otoãen ch lícem vzhûru. Hráãi pak v pofiadí, v jakém jim byly karty rozdány (ve smûru pohybu hodinov ch ruãiãek), mohou vsadit (bet), dorovnat sázku (call), zv it sázku (raise), sloïit karty (fold) nebo se zdrïet sázky (check). KdyÏ nûkdo vsadí nebo zv í, musí ostatní hráãi, ktefií chtûjí zûstat ve hfie, sázku dorovnat; ve - keré sázky se shromaïìují v banku. Mezi koly, kdy se sází, se mohou rozdané karty rûzn m zpûsobem vyvíjet; v nûkter ch variantách je moïné urãit poãet karet vymûnit za jiné, jinde jsou rozdávány dal í karty apod. JestliÏe v urãitém kole sázek jeden hráã vsadí a nikdo z ostatních sázku nedorovná,pak tento hráã vyhrává,aniï by musel ukázat karty (coï dává prostor blafování). ZÛstane-li ve hfie po posledním kole sázení více hráãû, ukazují své karty. Ten, kter má nejlep í karetní variaci, vyhrává bank; mají-li dva nebo více hráãû stejnû hodnotnou kombinaci, rozdûlí se bank rovn m dílem.nejãastûji se hodnotí pût karet;v herní kombinace od nejhodnotnûj í po nejménû hodnotnou jsou mj. následující: královská postupka 58 / ZASAÎEN BLESKEM

6 dû,od klasického westernu Butch Cassidy a Sundance Kid 5 po Mavericka. 6 Psychologická manipulace, chlapské pózy, drsná mluva a obãas nûjak ten estirann revolver; to v echno pokeru dodává na pfiitaïlivosti pro diváky. Podobná zobrazení pokeru kladou dûraz na soutûïivou, psychologickou a finanãní stránku hry, které jsou v echny dûleïité. BohuÏel, opomíjejí to nejdûleïitûj í: pravdûpodobnosti. V mnoha filmov ch scénách hrdina vyhraje závûreãné kolo díky tomu, Ïe mu pfiijde královská postupka: desítka, kluk, dáma, král a eso,v echno stejné barvy. Je to skuteãnû moïn v sledek? Ve skuteãnosti existuje témûfi 2,6 milionu rûzn ch pûtic karet, které mohou b t kterémukoli hráãi rozdány. Z nich jen ãtyfii pfiedstavují královskou postupku (od kaïdé barvy jedna).takïe pravdûpodobnost, Ïe na emu hrdinovi v závûreãném rozdání pfiijde královská postupka, je jen asi ãtyfii ku 2,6 milionu, coï je 1 : To je mimofiádnû vzácné. A ponecháme-li stranou pobavení divákû, Ïádné drsné fieãi ani zastra ování (vyjma vyloïeného podvodu) tuto pravdûpodobnost nezmûní. Od nejsilnûj ího kovboje pfies nejmazanûj ího karbaníka aï po toho nejvût ího zelenáãe, v ichni máme pfiesnû stejnou anci, Ïe nám s rozdanou pûticí karet pfiijde královská postupka. (Royal Flush A, K, Q, J, 10 ve stejné barvû; ãasto se ponechává anglické oznaãení, my v ak v dal ím textu budeme pouïívat uveden ãesk ekvivalent),ãistá postupka (Straight Flush 5 karet stejné barvy, jdoucích po sobû; postupka zakonãená vy - í hodnotou karty vyhrává;eso je moïné umístit i na zaãátek,napfi. A,2,3,4,5),ãtvefiice neboli poker (Four of a Kind ãtvefiice karet téïe hodnoty, napfi. K, K, K, K, 10), pln dûm (Full House trojice a dvojice stejn ch hodnot, napfi. K, K, K, 10, 10), flush, fla i fle neboli barva (Flush kombinace 5 libovoln ch karet jedné barvy, bez ohledu na v i hodnot), postupka (Straight postupka sloïená z 5 karet libovoln ch barev), trojice (Three of a Kind tfii karty stejné hodnoty, napfi. 5, 5, 5,A, Q), dva páry (Two Pair dvû dvojice karet stejné hodnoty, napfi. K, K, A, A, 9; v pfiípadû rovnosti kombinací vyhrává vy í pár z obou dvojic), jeden pár (One Pair jedna dvojice karet se stejnou hodnotou; v pfiípadû rovnosti párû rozhoduje poslední karta zb vající v ruce (Kicker)) a vysoká karta (High Card v pfiípadû, Ïe hráã nemá Ïádnou z uveden ch kombinací, poãítá se nejvy í karta; v pfiípadû rovnosti druhá nejvy í atd.) (pozn. pfiekl.). 5 Film reïiséra George Roy Hilla z roku 1969 (pozn. pfiekl.). 6 Film reïiséra Richarda Donnera z roku 1994 (pozn. pfiekl.). ROZDÁVÁME KARTY / 59

7 Existuje samozfiejmû mnoho rûzn ch verzí pokeru, zahrnujících napfiíklad divoké karty, 7 dodateãné karty, z nichï je moïné vybírat, v mûny karet atd. KaÏdá z tûchto modifikací mûní pravdûpodobnosti a napfiíklad s dostateãn m mnoïstvím divok ch karet není dokonce ani královská postupka tak nepravdûpodobná. Nicménû pravdûpodobnosti jsou stejné pro v echny. A klíãem k úspûchu v pokeru není pokaïdé zázraãn m zpûsobem získat královskou postupku, ale spí e porozumût pravdûpodobnostem a po rozdání karet se dokázat dobfie rozhodnout. Pfiedstavte si napfiíklad, Ïe hrajete verzi pokeru, které se fiíká Five Card Stud 8 ave které kaïd hráã dostane celkem pût karet (bez jak chkoli dodateãn ch ãi divok ch karet). 9 Vy jste zatím dostali ãtyfii piky a pátá karta má teprve pfiijít. Bude-li pátá karta také piková, pak budete mít flush (v ech pût karet stejné barvy), coï by byly v borné karty, které by vám s nejvût í pravdûpodobností vyhrály bank. Nebude-li v ak pátá karta piková, bude va e kombinace velmi slabá (nanejv jeden pár) a pravdûpodobnû prohrajete. V echno závisí na tom, zda bude pátá karta piková. Jaká je pravdûpodobnost va eho úspûchu? Je-li balíãek karet dobfie promíchan a nikdo nepodvádí, pak kaïdá karta, kterou nevidíte,má stejnou anci na to,abyste ji pfii pfií tím rozdání dostali. Zatím jste vidûli ãtyfii karty a v echny byly pikové. Zb vá tedy 48 karet, z nichï 9 mûïe b t pikov ch.to znamená, Ïe pravdûpodobnost, Ïe dal í karta bude piková, je rovna 9/48, tedy necel ch 19 %. Tato ance je dost malá, takïe byste radûji mûli sloïit karty (i kdyï toto rozhodnutí závisí také na pomûru velikosti banku vûãi v i sázky, o kterém se zmíníme pozdûji). Je to v echno? Nikoli. V mnoha verzích pokeru jsou nûkteré karty otevfiené, tedy poloïené na stûl lícem vzhûru tak, aby je 7 Karty (zpravidla dvojky), které mohou zastoupit libovolnou jinou kartu (pozn. pfiekl.). 8 Doslovn pfieklad by mohl znít: pûtikartová stáj;ivãe tinû se v ak celkem pochopitelnû pouïívá v hradnû anglické pojmenování (pozn. pfiekl.). 9 Karty se rozdávají postupnû, v kaïdém kole mezi sázkami po jedné kaïdému hráãi (pozn. pfiekl.). 60 / ZASAÎEN BLESKEM

8 kaïd vidûl. V obvyklém provedení pokerové verze s pûti kartami má napfiíklad kaïd hráã lícem vzhûru poloïené v echny karty kromû první. UvaÏujme znovu ná pfiíklad, kdy jsme dostali ãtyfii piky a ãekáme na pátou kartu. Pfiedstavte si, Ïe sedíte u stolu s devíti soupefii, z nichï kaïd jiï dostal tfii otevfiené karty. To je dal ích 27 karet, které uï znáte, takïe zb vá jen 21 neznám ch. Není-li Ïádná z otevfien ch karet soupefiû piková, pak stále zb vá devût pikov ch karet, které nevidíte. Pravdûpodobnost, Ïe dostanete jednu z nich, proto v tomto pfiípadû vzroste na 9/21 neboli 43 % coï je daleko více neï 19 % v pfiedchozím pfiípadû. Je-li naopak napfiíklad sedm z 27 otevfien ch karet pikov ch, pak zb vají jen dvû pikové karty a pravdûpodobnost se sníïí na 2/21, tedy na 9,5 %, coï je daleko hor í. Teì si pfiedstavte, Ïe jste dostali karty 5, 6, 8 a 9. Bude-li dal í kartou sedmiãka,vyjde vám postupka (pût po sobû jdoucích karet), dobrá kombinace, která má velkou anci na v hru. Jaká je pravdûpodobnost, Ïe va í pátou kartou bude opravdu sedmiãka? NuÏe, v balíãku existují jen ãtyfii. Nevidíte-li tedy ostatní karty, je va e ance hodnû malá, totiï 4/48 neboli pfiibliïnû 8 %. IkdyÏ jste uï vidûli dal ích 27 karet a Ïádná z nich nebyla sedmiãka, jsou va e ance stále jen 4/21 neboli 19 %. DoplÀujete vnitfiní postupku ava e vyhlídky jsou nevalné. JestliÏe vám v ak pfii ly napfiíklad 5, 6, 7 a 8, pak va i postupku uzavfie jak ãtyfika, tak devítka. Tentokrát máte dvojnásobnou anci na úspûch. V této situaci se fiíká, Ïe doplàujete vnûj í postupku; dobr hráã pokeru ví, Ïe pravdûpodobnost úspû ného doplnûní je v tomto pfiípadû dvakrát vût í neï u postupky vnitfiní. Zatímco pokeroví hráãi ve filmech tráví ãas bruãením,temn mi v hruïkami a Ïv káním tabáku, opravdoví hráãi pokeru peãlivû zvaïují kaïdou kartu, kterou vidí, vãetnû soupefiov ch nedûleïit ch odhozû. V echny informace pouïívají k v poãtu a aktualizaci pravdûpodobností úspûchu, aby se vïdy rozhodli co nejlépe. Je pravda,ïe psychologické faktory jako blafování,rûzné prûpovídky a udrïení pokerové tváfie jsou také dûleïité. Pravdûpodobnost je v ak nejdûleïitûj í a hráãi, ktefií ji ignorují, si pfiivolávají prohru. ROZDÁVÁME KARTY / 61

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty)

Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty) Poker - pravidla pokeru Texas hold em Poker Texas hold em je v současné době nejpopulárnější varianta pokeru a hrají jej milióny lidí z celého světa. Proč? Pravidla pokeru texas hold em jsou totiž velmi

Více

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE

PRAVIDLA POKERU Čtyři barvy Třináct hodnot VÝHERNÍ KOMBINACE PRAVIDLA POKERU Poker se hraje s balíčkem 52 karet. Ty se dělí na čtyři barvy, každá z nich obsahuje 13 hodnot. Čtyři barvy Všechny barvy stejné hodnoty jsou si rovny, žádná z nich nemá vyšší hodnotu nad

Více

Magnetické šipky pravidla

Magnetické šipky pravidla Magnetické šipky - určeno všem hráčům, kterým došly v průběhu večera žetony ke hraní - po výhře v magnetických šipkách hráči obdrží výherní kupón na čerpání žetonů - po výhře v magnetických šipkách si

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ======

====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== ====== ZAČÁTEK UKÁZKY ====== Na závěr kapitoly poslední poznámka, která se týká obou variant. Praxí poznáte, že ačkoliv je startovních prémiových kombinací v Omaha pokeru víc než v Texas Hold'em, nedostanete

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU

OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU 06Holík 30.1.2004 10:32 Stránka 92 OPTIMALIZACE ANALYTICK CH POSTUPÒ POMOCÍ PLACKETTOVA-BURMANOVA PLÁNU MIROSLAV HOLÍK Katedra teoretické a fyzikální chemie, Pfiírodovûdecká fakulta Masarykovy univerzity

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy.

kombinované, které ãtou CD i DVD a umoïàují zápis diskû CD-R a pfiepis diskû CD-RW. Tûm se ale budeme vûnovat nûkdy jindy. 58 hardware: srovnávací testy Test 18 mechanik DVD-ROM DV MÍSTO C Asi nastal ten správn ãas na to, pofiídit si mechaniku DVD-ROM nebo nejménû na to, abyste pfii koupi nového poãítaãe popfiem leli, zda

Více

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU

âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âeská ASOCIACE SPORT PRO V ECHNY KOMISE REKREAâNÍCH SPORTÒ PRAVIDLA BRÄNNBALLU âaspv 2008 PRAVIDLA BRÄNNBALLU HLAVA PRVNÍ: Definice 1 Box pálkafiû: Je prostor pro pálkafie v zázemí o rozmûrech 8 2 m, mezi

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA

3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA 3 KTERAK SE DARWINISMUS STAL NORMÁLNÍ VùDOU AVâEM SPOâÍVALA NOVÁ SYNTÉZA Konec devatenáctého století znamenal z hlediska darwinismu urãité pfie lapování na místû, a to zejména v porovnání s boufiliv m

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY

BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY BILDBYRAN HÄSSLEHOLM 14 PRO HOCKEY Zetterberg Henrik Do NHL vstoupil v prvním útoku souãasn ch drïitelû Stanley Cupu a uï pfii debutu zaznamenal jednu asistenci. První gól v dresu Detroitu dal ve tfietím

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2016. PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A PROG NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2016 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A ODPOROVOU ZÁTùÎÍ 16 A 1 08 45 3 PROG C NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Instalace.................................. 4 2. V bûr vhodného umístûní

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA

SAZKA ARENA. Ostatnû, pfiesvûdãte se sami. Centrální ËASTN NOV ROK 2004! C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 10 Prosinec 2003 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Jan Kode, b val tenisov reprezentant, mimo jiné vítûz Wimbledonu 1973 a

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE ČESKÁ POKEROVÁ LIGA

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE ČESKÁ POKEROVÁ LIGA PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ AKCE ČESKÁ POKEROVÁ LIGA Článek I. - Úvodní ustanovení Provozovatelem České pokerové ligy je Jan Cinke, místem podnikání Říčanská 365, PSČ 252 43 Průhonice, IČ 74767381, který vydává

Více

Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky

Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky DT: 336.76; 336.763.2 klíčová slova: akciové indexy kauzalita kointegrace duálně kotované akcie Interakce mezi trhy a duálnû kotované akcie: pfiípad âeské republiky Richard PODPIERA* 1. Úvod V populárním

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I. Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU

âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU âeského SVAZU CHOVATELÒ MASNÉHO SKOTU ROâNÍK XX. ZÁ Í 2013 âíslo 3 Z OBSAHU: Seriál: Jak se Ïije ãesk m chovatelûm masného skotu XXII. díl Tfietí roãník brnûnské v stavy se povedl na jedniãku Souãasn zpûsob

Více

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho.

ku pfied sebou, jestli mi nebliká doruãená po ta. Blikala. Usmála jsem se a potlaãila v sobû nutkání kliknout na mail a otevfiít ho. ROZHODNUTÍ Toho sychravého podzimního dne jsem sedûla v kuchyni u stolu a zamy lenû hledûla zavfien mi okny na mlhav svût za nimi. Pfiedstava mrtvého str ãka sem jaksi nezapadala. Tedy, smrt jako taková

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu

Dûlba moci jako nástroj konstitucionalismu JURIS_07_13_zlom 25.10.2013 10:00 Stránka 11 âlánky JURISPRUDENCE 7/2013 tornû nevyjádfiil k otázkám pfiedloïen m Nejvy ím správním soudem a nevyjasnil problém posuzování podjatosti vedoucích ústfiedních

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad

BÍL TRPASLÍK. ikovn amatér. âíslo 102 2000 listopad BÍL TRPASLÍK âíslo 102 2000 listopad ikovn amatér V dne ní dobû má amatér velké mnoïství moïností jak své pozorování zkvalitnit rûznorodou pozorovací technikou. Tak napfiíklad kvalitní ãasov signál. Na

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK?

Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Katastr 28.3.2004 20:58 Stránka 34 Z konference Katastr: âí v mysl je GP v JTSK? Poté, co jsem 2x pfiipomínal dotaz na téma JTSK v ude, jsem udûlal ãerstvou zku enost. Opravdu je to my leno váïnû. Dnes

Více

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének

Sedící skrãenec. Utrpení na ich plotének Sedící skrãenec (HOMO SEDENS CURVATUS) Z nevysvûtliteln ch dûvodû jsme pov ili sezení na svou hlavní ãinnost. Sedíme pfiíli dlouho, sedíme pfiíli pokfiivenû, sedíme pfiíli neaktivnû. Utrpení na ich plotének

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA. Standardy kvality v sociálních sluïbách

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA. Standardy kvality v sociálních sluïbách SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP1/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil,

Více