FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH"

Transkript

1 FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH ANIMACÍCH Výukový program vytvořený v programu Macromedia Flash Milada Roštejnská Helena Klímová Praha 2008 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

2 FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH ANIMACÍCH Výukový program vytvořený v programu Macromedia Flash Autoři: Milada Roštejnská Helena Klímová. Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Místo, rok vydání: Praha, 2008 Vydání: první Tisk: P.S. LEADER Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2008 Milada Roštejnská Helena Klímová ISBN

3 Obsah 1 MANUÁL K VÝUKOVÉMU PROGRAMU FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH ANIMACÍCH CÍL A HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY VÝUKOVÉHO PROGRAMU VZHLEDEM K RVP G SPUŠTĚNÍ A OVLÁDÁNÍ VÝUKOVÉHO PROGRAMU OBSAH VÝUKOVÉHO PROGRAMU OBSAH ANIMACÍ VÝHODY VÝUKOVÉHO PROGRAMU FOTOSYNTÉZA STUDIJNÍ TEXT LOKALIZACE FOTOSYNTETICKÝCH DĚJŮ V BUŇCE, STRUKTURA CHLOROPLASTU PRIMÁRNÍ DĚJ FOTOSYNTÉZY SEKUNDÁRNÍ DĚJ FOTOSYNTÉZY SUMÁRNÍ ROVNICE FOTOSYNTÉZY SEZNAM ZKRATEK POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA... 22

4 1 Manuál k výukovému programu Fotosyntéza v dynamických animacích Manuál je určen k usnadnění práce s výukovým programem Fotosyntéza v dynamických animacích. Výukový program se skládá z 15 animací: první animace (fotosynteza.exe resp. fotosynteza.html) je úvodní a slouží ke snadnější orientaci mezi jednotlivými animacemi; z úvodní přímospustitelné animace je možné pomocí animačních tlačítek přecházet mezi jednotlivými kapitolami; druhá až čtrnáctá animace se týká jednotlivých témat z učiva fotosyntézy; patnáctá animace (nazvaná Kvíz) ověřuje studentovy znalosti; jedná se o test skládající se ze sedmi úloh. Výukový program lze uplatnit nejen přímo ve výuce na škole, ale i při samostudiu. 1.1 Cíl a hlavní charakteristiky výukového programu vzhledem k RVP G Hlavním smyslem výukového programu je umožnit studentům hlubší porozumění procesu fotosyntézy prostřednictvím pohyblivých animací, které názorně simulují biochemický proces ve vytvořeném modelu rostlinné buňky. Program nemá nahrazovat klasickou učebnici, což se projevuje minimálním výskytem psaného textu a větším počtem obrázků a dynamických animací. tabulka 1. Hlavní charakteristiky výukového programu vycházející z RVP G shrnuje

5 Tab. 1. Hlavní charakteristiky výukového programu Fotosyntéza v dynamických animacích. Stupeň a období vzdělávání Vyšší ročníky gymnázia Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Chemie, Biologie Tematický celek Chemie: Biochemie Biologie: Obecná biologie, Biologie rostlin Učivo Biochemie: sacharidy; Obecná biologie: buňka (rostlinná); Biologie rostlin: fotosyntéza Očekávané výstupy Student......vysvětlí podstatu, průběh a funkci fotosyntézy jako jednoho z nejdůležitějších dějů na Zemi;...popíše strukturu chloroplastu a lokalizuje důležité fotosyntetické pochody (primární část fotosyntézy, sekundární část fotosyntézy) v eukaryotní buňce;...vysvětlí podstatu přeměny sluneční energie v energii chemickou;...uvede látky, které se na této přeměně podílejí;...popíše, jak vzniká molekula ATP a molekula NADPH v primárním ději fotosyntézy, objasní jejich funkci v sekundárním ději fotosyntézy;...objasní funkci vody a oxidu uhličitého pro fotosyntetizující organismy;...popíše průběh syntézy molekuly kyslíku u vyšších rostlin. Mezioborové přesahy a Biologie, chemie vazby Organizace řízení učební frontální, skupinová, individuální (samostudium) činnosti Organizace prostorová školní třída Organizace časová blok více hodin Nutné pomůcky a prostředky Dataprojektor, Promítací plátno, Počítač (nejlépe s operačním systémem Microsoft Windows)

6 1.2 Spuštění a ovládání výukového programu Výukový program je vytvořený v programu Macromedia Flash Professional 8.0. Výukový program se spustí automaticky po vložení disku do mechaniky. Ke spuštění dojde i po otevření souboru fotosynteza.exe resp. fotosynteza.html. Nejprve se automaticky spustí úvodní animace fotosyntézy. Na zbývající kapitoly se přechází po kliknutí na animační tlačítka (zelená tlačítka v pravé části snímku). Vybraná animace se poté zobrazí v bílém obdélníku uprostřed první úvodní animace (viz obr. 1). Některé složitější animace lze ovládat pomocí animačních tlačítek: Začátek vrací animaci na začátek Zpět vrací animaci o 20 snímků (cca 2 sekundy) zpět Pauza zastaví animaci Přehrávání znovu spustí animaci na stejném místě, na kterém byla zastavena Konec přehraje animaci na konec Obr. 1. Výukový program Fotosyntéza v dynamických animacích Na vybrané kapitoly se přechází kliknutím na animační tlačítka v pravé části snímku.

7 1.3 Obsah výukového programu CD-ROM s výukovým programem Fotosyntéza v dynamických animací obsahuje: 13 animací: Průřez listem Složení chloroplastu a mitochondrie Anténový komplex Reakční centrum fotosystému Fotolýza vody Od plastochinonu k plastocyaninu NADP-reduktasa Primární děj fotosyntézy Lokalizace ATP-synthasy a ph rozdíly ATP-synthasa Z-schéma Sekundární děj fotosyntézy Sumární reakce 1 didaktický test: Kvíz - Fotosyntéza 1.4 Obsah animací Výukový program obsahuje 14 na sebe navazujících kapitol. První kapitolou je animace nazvaná Průřez listem. Jedná se o poměrně jednoduchou animaci popisující průřez listem buku obecného. Na první kapitolu úzce navazuje kapitola nazvaná Složení chloroplastu a mitochondrie. Jedná se o animaci znázorňující základní rozdíly a spojitosti mezi funkčně i strukturálně velmi podobnými organelami: mitochondrií a chloroplastem. Třetí kapitola se nazývá Anténový komplex. Kapitola znázorňuje, jak molekuly chlorofylu v anténovém komplexu absorbují světelnou energii a ve formě excitovaného elektronu si energii mezi sebou předávají od jedné molekuly chlorofylu ke druhé, až je nakonec tato energie předána do reakčního centra. Co se děje dále v reakčním centrum popisuje čtvrtá kapitola nazvaná Reakční centrum fotosystému, která vystihuje záchyt světelné energie speciálním párem molekul chlorofylu a následné odevzdání elektronu, který přechází až na plastochinon. Kladně nabitá molekula chlorofylu

8 ihned přebírá elektron od donoru a vrací se do svého základního stavu. Donor elektronu se regeneruje elektronem vzniklým fotolýzou vody. Tomuto procesu se věnuje pátá kapitola nazvaná Fotolýza vody. Šestá kapitola nazvaná Od plastochinonu k plastocyaninu popisuje cestu elektronu mezi plastochinonem a plastocyaninem. Sedmá kapitola nazvaná NADP-reduktasa popisuje přechod elektronu od plastocyaninu a následnou syntézu molekul NADPH. Celkovému průběhu primárního děje fotosyntézy, tj. přenosu elektronů v thylakoidní membráně a syntéze NADPH, se věnuje osmá kapitola nazvaná Primární děj fotosyntézy. Tato kapitola znázorňuje přenos protonů přes thylakoidní membránu a následnou syntézu molekul ATP. Syntézou molekul ATP se zabývají dvě na sebe úzce navazující kapitoly: Lokalizace ATP-synthasy a ph rozdíly a ATP-synthasa. První kapitola (v pořadí již devátá) znázorňuje ph rozdíly v buněčných oddílech chloroplastu i mitochondrie a s tím související lokalizaci enzymatického komplexu ATP-synthasy v buňce. Druhá kapitola (v pořadí desátá) ilustruje funkci tohoto enzymatického komplexu, tj. syntézu molekul ATP. Jedenáctá kapitola nazvaná Z-schéma je statický obrázek prezentující změny redoxního potenciálu v průběhu fotosyntézy. Dvanáctá kapitola se nazývá Sekundární děj fotosyntézy. Jedná se o statický obrázek popisující reakce Calvinova cyklu. Třináctá kapitola nazvaná Sumární reakce je opět statický obrázek sumarizující procesy primární i sekundární fáze fotosyntézy. Poslední (čtrnáctou) kapitolou je didaktický test nazvaný Kvíz. Test obsahuje sedm testových úloh zpracovaných v programu Macromedia Flash Professional 8.0. Toto zpracování s sebou přináší interaktivitu a přijatelnou grafickou úroveň (viz obr. 2 a 3). V testu se vyskytují následující typy úloh: úlohy s výběrem odpovědí (jedna správná odpověď, více správných odpovědí), úlohy přiřazovací a úloha s krátkou otevřenou odpovědí. Odpoví-li student na úlohu špatně, zobrazí se ihned slovní komentář se správným řešením. Obsah testu vychází pouze z vytvořených animací. Předpokládám, že studenti kvíz využijí při samostatné práci nebo při domácím samostudiu.

9 Obr. 2. a 3. Příklad testových úloh z Kvízu. 1.5 Výhody výukového programu Použití výukového programu Fotosyntéza v dynamických animací v běžné hodině i pro účely samostudia má oproti klasickým učebnicím řadu výhod: snížené nároky na učitelovu přípravu na hodinu; interaktivní ovládání tohoto výukového programu; učitel nebo student může animaci zastavit v libovolné pozici, popřípadě průběh animace vracet; animace jsou pohyblivé, dynamické a atraktivní; zpracování složitých biochemických procesů v pohyblivé animace přispívá k hlubšímu pochopení učiva; pohyblivé animace jsou názornější a konkrétnější ve srovnání se statickými obrázky v klasické učebnici; výukové programy rozvíjejí oproti klasickému učení daleko více kreativitu studentů; učení na počítači je pro studenty zábavnější, často si ani neuvědomují, že se vlastně učí; studenti se zároveň učí pracovat s výpočetní technikou; při výuce na počítači v rámci samostudia si studenti sami volí čas, kdy se budou učit; výuka je interaktivní, student se ihned dozví, zda uspěl v testu či udělal chyby; rychlost a forma výuky se dá lépe přizpůsobit rytmu i schopnostem studenta.

10 2 Fotosyntéza studijní text Co je fotosyntéza a které organismy mají schopnost provádět fotosyntézu? Fotosyntéza je jeden z nejdůležitějších dějů v přírodě. V průběhu fotosyntézy dochází k zachycení sluneční energie (fotonů) a k následné syntéze organických látek (sacharidy, mastné kyseliny a prekurzory aminokyselin) z oxidu uhličitého a vody. Mezi organismy, které mají schopnost provádět fotosyntézu, patří vyšší rostliny, zelené a hnědé řasy, jednobuněčné sinice, zelené a purpurové bakterie. Reakce probíhající během fotosyntézy se dají rozdělit do dvou základních dějů: primární děj (přenos elektronů a protonů) a sekundární děj (fixace oxidu uhličitého Calvinův cyklus). Sumární reakce fotosyntézy: 6 CO H 2 O C 6 H 12 O O H 2 O 2.1 Lokalizace fotosyntetických dějů v buňce, struktura chloroplastu Kde probíhá fotosyntéza? Celý proces fotosyntézy je u eukaryotních organismů lokalizován v chloroplastech. Chloroplasty jsou organely velmi podobné mitochondriím. Mají tři typy membrán: vnější membránu (vysoce propustná), vnitřní membránu a membránu thylakoidů. Membrány určují tři oddělené prostory: mezimembránový prostor, stroma a lumen thylakoidů (viz obr. 5). Chloroplast patří mezi semiautonomní organely, tzn. že obsahuje svoji vlastní DNA. Thylakoidy jsou diskovité membránové váčky uvnitř chloroplastů, jsou vzájemně propojené a vytváří tzv. grana (viz. obr. 4).

11 Obr. 4. Průřez listem buku obecného (Fagus silvatica) Obr. 5. Složení chloroplastu a mitochondrie 2.2 Primární děj fotosyntézy Kde je primární děj fotosyntézy lokalizován a co je fotosystém? Primární děj fotosyntézy probíhá především v thylakoidní membráně. V thylakoidní membráně jsou přítomny fotosyntetické komplexy tzv. fotosystém I a II (zkráceně PS I, PS II). Fotosystémy jsou tvořeny fotosyntetickými pigmenty (chlorofyly, karotenoidy a fykobiliny), bílkovinami a přenašeči elektronů. Jakou funkci mají fotosyntetické pigmenty ve fotosyntéze? Chlorofyly jsou nejdůležitější fotosyntetické pigmenty (viz obr. 6). Hlavní funkcí chlorofylů je absorpce světelné energie (fotonů) a její využití při fotolýze vody (viz dále). Chlorofyly absorbují fotony v modré a především v červené oblasti spektra.

12 Komplementární barvou červené je zelená, proto se rostliny s převažujícím barvivem chlorofylem lidskému oku jeví jako zelené. Nejvýznamnějšími chlorofyly jsou chlorofyl a a chlorofyl b. Chlorofyl a se bezprostředně účastní primárního fotochemického děje (přeměny elektromagnetického záření v energii chemickou). Ostatní pigmenty mají v thylakoidech pouze pomocnou (světlosběrnou) funkci: zachycují záření a energii svého excitovaného stavu přenášejí na chlorofyl a. Karotenoidy slouží jako doplňkové světlosběrné pigmenty. Absorbují fotony ve fialové a modré oblasti světla, proto se lidskému oku jeví jako žluté až oranžové. O CH H 3 C 3 H 2 C H 3 C N N Mg N N O H 2 C H 3 C N N Mg N N O H 3 C O O H 3 C O O O O O O Chlorofyl b Chlorofyl a H 3 C H 3 C Obr. 6. Vzorce chlorofylu a, b Co je anténový komplex a jaká je jeho funkce? Anténa (anténový komplex) je část fotosystému I i II. Skládá se ze složitého proteinového komplexu, který v sobě váže stovky molekul chlorofylu. Molekuly chlorofylu absorbují světelnou energii (foton) a ve formě excitovaného elektronu si energii mezi sebou předávají od jedné molekuly chlorofylu ke druhé, až je nakonec tato energie předána do reakčního centra (viz obr. 7).

13 Obr. 7. Anténový komplex, přenos energie do reakčního centra fotosystému II Jak molekula chlorofylu v reakčním centru zachycuje světelnou energii? Reakční centrum fotosystému je proteinový komplex (viz obr. 8). Zde je pigmenty anténového komplexu zachycená energie předána na speciální pár molekul chlorofylu a. Pigmenty s navázaným chlorofylem se označují symbolem P a číslem udávající vlnovou délku světla v nanometrech, která je optimální pro excitaci elektronu v molekule chlorofylu (např. ve fotosystému I se jedná o pigment P 700, ve fotosystému II se jedná o pigment P 680 ). Molekula chlorofylu a (na obr. 8 znázorněna zeleně) je po dopadu světelné energie excitována a dochází k odevzdání elektronu na primární akceptor (na obr. 8 znázorněn žlutě). Kladně nabitá molekula chlorofylu ihned přebírá elektron od donoru a vrací se do svého základního stavu. Donor elektronu se regeneruje elektronem vzniklým fotolýzou vody (u PS II) nebo ho přebírá z plastocyaninu (u PS I, viz dále). Obr. 8. Zachycení světelné energie chlorofylem a

14 Co je fotolýza vody? Kdy k fotolýze vody dochází? Během fotolýzy vody dochází k rozkladu molekuly vody na kyslík, elektrony a protony. Elektrony jdou přes přenašeč (protein s Mn 2+ ) do PS II, kde doplní počet elektronů v molekule donoru. Protony, resp. protonový gradient, slouží k syntéze ATP. Kyslík se uvolňuje do ovzduší. Jak se elektron z reakčního centra fotosystému II přenese na NADPreduktasu? Jak již bylo zmíněno, po absorpci fotonu fotosystémem II, dochází k přenosu elektronu z molekuly chlorofylu a v reakčním centru na akceptor. Elektron z akceptoru je přenášen na plastochinon (pq) a dále až na plastocyanin (pc). Při tomto přenosu se na jeden elektron zároveň přenesou dva protony ze stromatu do lumen thylakoidu. Elektron z akceptoru PS II je přenášen na plastochinon (pq) obsahující již 1 elektron a 1 proton. Zároveň se na plastochinon naváže jeden proton ze stromatu. Jeden elektron z plastochinonu přechází na plastocyanin (pc), druhý elektron přechází na komplex cytochromů b 6 /f a opět se cyklicky vrací na plastochinon. Současně se uvolní oba protony do lumenu thylakoidu a ze stromatu se na plastochinon naváže chybějící proton (plastochinon má opět k dispozici 1 elektron a 1 proton). Elektron z plastocyaninu přechází do PS I, kde opět došlo absorpcí světelného záření (fotonu) k vyzáření jednoho elektronu v molekule chlorofylu (viz obr. 8). Elektron z plastocyaninu tak regeneruje donor elektronu (zaplní kladně nabitou díru v reakčním centru fotosystému I). Excitovaný elektron přebírá akceptor fotosystému I, ze kterého přechází na ferredoxin (Fd). Plastocyanin je protein obsahující Cu 2+ ionty. Ferredoxin je protein obsahující vzájemně vázané atomy železa a síry. Elektron z ferredoxinu přechází na enzym zvaný NADP-reduktasa, kde dochází k redukci koenzymu NADP + na NADPH (nikotinamidadenindinukleotidfosfát), viz obr. 9. NADP + + H + + 2e - NADPH

15 Obr. 9. NADP-reduktasa Obrázek 10 znázorňuje celkové schéma průběhu primárního děje fotosyntézy. Produkty (NADPH a ATP) přecházejí do Calvinova cyklu, kyslík se uvolňuje do ovzduší. Obr. 10. Primární děj fotosyntézy - schéma PS = fotosystém, pq = plastochinon, pc = plastocyanin, Fd = ferredoxin Jak se tvoří ATP? Během přenosu elektronů vzniká energie, která je využita k čerpání protonů ze stromatu do lumenu thylakoidu, podobně jako v respiračním řetězci. Ve stromatu se navíc protony spotřebovávají (redukce NADP + ), zatímco v lumenu vznikají (fotolýza vody). Vytváří se elektrochemický protonový gradient (koncentrace protonů je v lumenu daleko vyšší než ve stromatu; ph lumen = 5, ph stroma = 8, viz obr. 11). Při přechodu protonů zpět do stromatu vzniká energie, která pohání syntézu

16 ATP (adenosintrifosfát) z ADP (adenosindifosfát) a anorganického fosfátu P. Tato syntéza ATP se nazývá fotofosforylace. Protony roztáčí stopku hlavy ATPsynthasy, a tím dochází k syntéze ATP (viz obr. 12). Předpokládá se, že na vznik jedné molekuly ATP je zapotřebí zpětného přenosu dvou až tří protonů v závislosti na velikosti protonového gradientu. Obr. 11. Lokalizace ATP-synthasy a ph rozdíly Obr. 12. ATP-synthasa Jak se mění redoxní potenciál v závislosti na průběhu fotosyntézy? Obr. 13 znázorňuje změny v redoxním potenciálu v závislosti na průběhu fotosyntézy (tzv. Z-schéma).

17 Obr. 13. Z-schéma změny v redoxním potenciálu v průběhu fotosyntézy 2.3 Sekundární děj fotosyntézy K čemu dochází v Calvinově cyklu a kde reakce Calvinova cyklu probíhají? Produkty primárního děje fotosyntézy (molekuly ATP a NADPH) vstupují do sekundárního děje fotosyntézy, do tzv. Calvinova cyklu (viz obr. 14), který se odehrává ve stromatu chloroplastu. NADPH zde působí jako redukční činidlo, ATP jako makroergická sloučenina, která svým rozkladem dodává energii endergonickým procesům. V Calvinově cyklu se anorganický uhlík (vázaný v molekule oxidu uhličitého) mění na uhlík organický. Akceptorem oxidu uhličitého je ribulosa-1,5- bisfosfát, enzym katalyzující tuto reakci se nazývá ribulosabisfosfátkarboxylasa (RuBisCO). V Calvinově cyklu vzniká glyceraldehyd-3-fosfát, který se metabolickými drahami přeměňuje na další sacharidy a jiné organické látky.

18 Obr. 14. Calvinův cyklus 2.4 Sumární rovnice fotosyntézy Sumární rovnice primární i sekundární fáze fotosyntézy shrnuje obr. 15. Obr. 15. Sumární rovnice fotosyntézy

19 3 Seznam zkratek ADP Adenosindifosfát ATP Adenosintrifosfát cyt Cytochrom DNA Deoxyribonukleová kyselina Fd Ferredoxin G Gymnázium NADP + Oxidovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát NADPH Redukovaný nikotinamidadenindinukleotidfosfát P (P i ) Anorganický fosfát (HPO 2-4, H 2 PO - 4 ) P 680 P 700 pc pq PS I PS II RuBisCo RVG G Pigment reakčního centra fotosystému II Pigment reakčního centra fotosystému I Plastocyanin Plastochinon Fotosystém I Fotosystém II Rubilosabisfosfátkarboxylasa Rámcové vzdělávací programy pro gymnázia

20 4 Použitá a doporučená literatura 1. Alberts, B. a kol.: Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing, Alters, S.: Biology Understanding Life. St. Luis: Mosby-Year Book, Inc., Armstrong, F. B.: Biochemistry (Third edition). United States of America: Oxford University Press, Baldwin, E.: Co je biochemie. Praha: Orbis, Bloomfield, M. M.: Chemistry and the Living Organism. Canada: John Wiley & Sons, Inc., Dostál, P., Řeháček, Z., Ducháč, V.: Kapitoly z obecné biologie. Praha: SPN, Fotr, J.: Naprogramujte si vlastní hru v Macromedia Flash MX 2004 (2. vydání). Brno: CP Books, Graaff Van De, K. M., Fax, S. I.: Concepts of human anatomy & physiology (fifth edition). The McGraw-Hill Companies, Holum, J. R.: Elements of General and Biological Chemistry. John Wiley & Sons, Inc., Karlson, P.: Základy biochemie. Praha: Academia, Karlson, P., Gerok, W., Gross, W.: Pathobiochemie. Praha: Academia, Klouda, P. Základy biochemie. Ostrava: nakladatelství Pavel Klouda, Kubišta, V.: Buněčné základy životních dějů. Praha: Scientia, Leblová, S., Sofrová, D.: Biochemie fotosynthesy. Praha: skriptum PřF UK, Löwe, B.: Biochemie. Bamberg: C.C. Buchners Verlag, McKee, T., McKee, J. R.: Biochemistry: An Introduction (Second Edition). United States of America: The McGraw-Hill Companies, Nečas, O. a kol.: Obecná biologie pro lékařské fakulty. Jinočany: Nakladateství H&H, Pavlová, L.: Fyziologie rostlin. Praha: skriptum PřF UK, 2005.

21 19. Roštejnská, M.: Biochemie ve středoškolském vzdělávání (Disertační práce). Praha Roštejnská, M., Klímová, H.: Fotosyntéza v dynamických animacích výukový program zpracovaný v programu Macromedia Flash. In: Current Trends in Chemical Curricula. Prague: Charles University: Faculty of Science, Roštejnská, M., Klímová, H.: Vizualizace biochemických procesů prostřednictvím programu Macromedia Flash. In: Alternativní metody ve výuce Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, Čipera, J., Klímová, H., Chlubna, P., Dvořák, M., Kamlar, M., Roštejnská, M., Teplý, P.: Chemistry Education Computers - ICT. In: 2nd European Variety in Chemistry Education. Prague: Charles University: Faculty of Science, Roštejnská, M., Klímová, H.: The critical evaluation of the usage of the Powerpoint program for presentation of essential didactical content. In: Roczniki Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Annals of PolishChemical Society. Gdansk: Polish Chemical Society, Roštejnská, M., Klímová, H.: Computer Modeling of Biochemical Processes by Powerpoint. In: Materialy zjazdowe (XLIX Zjazd PTChem i SITPChem). Gdansk: Politechnika Gdanska, Roštejnská, M., Klímová, H.: Vytváření nových didaktických pomůcek pro výuku na SŠ. In: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Ostrava: Ostravská Univerzita: Přírodovědecká fakulta, Roštejnská, M., Klímová, H.: Zpracování vybraných témat z výuky biochemie. In: Aktuální otázky výuky chemie (Sborník přednášek XV. Mezinárodní konference o výuce chemie). Hradec Králové: GAUDEAMUS, Univerzita Hradec Králové, Roštejnská, M.: Vytváření nových didaktických pomůcek pro výuku biochemie na SŠ. In: Vzdělávání v chemii. Praha: Univerzita Karlova: Přírodovědecká fakulta, Roštejnská, M.: Středoškolská biochemie. In: Vzdělávání v chemii. Praha: Univerzita Karlova: Přírodovědecká fakulta, 2006.

22 29. Sofrová, D., Tichá, M. a kol.: Biochemie základní kurz. Praha: skripta UK, Voet, D., Voet, J. G.: Biochemie. Praha: Victoria Publishing, Voet, D., Voet, J. G., Pratt, Ch. W.: Fundamentals of biochemistry (2. vydání). John Wiley & Sons, Inc., Vodrážka, Z. Biochemie. Praha: Scientia, Odkazy na internetové stránky: 33. Essential Biochemistry: Interactive Concepts in Biochemistry: Fundamentals of Biochemistry: General, Organic and Biochemistry: Biology: Biology: Cell Biology and Biochemistry:

23 Příloha: CD Fotosyntéza v dynamických animacích

24 Název: Podnázev: Autoři: Vydavatel: Fotosyntéza v dynamických animacích Výukový program vytvořený v programu Macromedia Flash Milada Roštejnská, Helena Klímová Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta Místo, rok vydání: Praha, 2008 Vydání: Rozsah: Tisk: první 22 s., il., příl. 1 CD P.S. LEADER ISBN:

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces

Více

Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci)

Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci) Dýchací řetězec Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci) Odbourávání glukosy (včetně substrátových fosforylací) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 -->6 CO 2 + 6H 2 O + 38 ATP Dýchací

Více

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno Téma: Metabolismus eukaryotické buňky Pomůcky: pracovní list, učebnice botaniky Otázky k opakování: Co je anabolismus a co je katabolisimus? Co jsou enzymy a jak

Více

SACHARIDY. Výukový program vytvořený v programu Macromedia Flash. Anna Steinbauerová Milada Roštejnská. Praha 2009

SACHARIDY. Výukový program vytvořený v programu Macromedia Flash. Anna Steinbauerová Milada Roštejnská. Praha 2009 SACHARIDY Výukový program vytvořený v programu Macromedia Flash Anna Steinbauerová Milada Roštejnská Praha 2009 Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta SACHARIDY Výukový program vytvořený v

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

B4, 2007/2008, I. Literák

B4, 2007/2008, I. Literák B4, 2007/2008, I. Literák ENERGIE, KATALÝZA, BIOSYNTÉZA Živé organismy vytvářejí a udržují pořádek ve světě, který spěje k čím dál většímu chaosu Druhá věta termodynamiky: Ve vesmíru nebo jakékoliv izolované

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_412 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Konsultační hodina základy biochemie pro 1. ročník Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa Přírodní látky 1 Co to je? Cukry (Sacharidy) Organické látky,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost Kód předmětu: BCHJ Název v jazyce výuky: Biochemie pro Jakost Název česky: Biochemie pro Jakost Název anglicky: Biochemistry Počet přidělených ECTS kreditů: 6 Forma

Více

Didaktické testy z biochemie 2

Didaktické testy z biochemie 2 Didaktické testy z biochemie 2 Metabolismus Milada Roštejnská Helena Klímová br. 1. Schéma metabolismu Zažívací trubice Sacharidy Bílkoviny Lipidy Ukládány jako glykogen v játrech Ukládány Ukládány jako

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání

VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání Sacharidy VY_52_Inovace_242 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Sacharidy název z řeckého

Více

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8.

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Biochemie Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková 1 Viry

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

BIOCHEMICKÉ PROCESY V LIDSKÉM

BIOCHEMICKÉ PROCESY V LIDSKÉM BIOCHEMICKÉ PROCESY V LIDSKÉM ORGANISMU Výukový program vytvořený v programu Microsoft PowerPoint Milada Roštejnská Helena Klímová UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a

Více

KBF/FOSY Fotosyntéza a stres LRR/FOSY Fotosyntéza

KBF/FOSY Fotosyntéza a stres LRR/FOSY Fotosyntéza KBF/FOSY Fotosyntéza a stres LRR/FOSY Fotosyntéza Prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D. RNDr. Martina Špundová, Ph.D. KBF a CRH, PřF UP FS biol. proces uchovávající en. slunce život na Zemi - závislý na energii

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výjimky z pravidelné elektronové konfigurace atomů, aneb snaha o dosažení stability. Stabilita vzácných plynů Vzácné plyny mají velmi stabilní

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_419 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_7.3.03.CHE Autor: Předmět/vzdělávací oblast: Tematická oblast: Téma: Mgr. Iveta Semencová Chemie Organická chemie Organická chemie-rébusy a tajenky Ročník: 1. 3. Datum vytvoření: červenec 2013 Název: Anotace: Metodický

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_003. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_003 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Základní znaky života Vyučovací předmět:

Více

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č.

Autoři: Jana Kučerová (repa@emsbrno.cz) Zdeňka Vlahová (zdena.vlahova@centrum.cz) Gymnázium J.G. Mendela, Brno 1998. Maturitní téma č. Maturitní téma č. 11 FYZIOLOGIE ROSTLIN Studuje životní funkce a individuální vývoj rostlin. Využívá poznatků cytologických, anatomických a morfologických. VÝŽIVA ROSTLIN Mezi rostlinou a prostředím probíhá

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE

OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE OBOROVÁ RADA BIOCHEMIE A PATOBIOCHEMIE Předseda: Stanislav Štípek, prof., MUDr., DrSc. Ústav lékařske biochemie a laboratorní disgnostiky 1. LF UK Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 tel.: 224 964 283 fax: 224

Více

Katedra biologie, PřF UJEP

Katedra biologie, PřF UJEP Studijní opora pro distanční studium biologie Předmět Fyzikální biologie Katedra biologie, PřF UJEP ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KURZU Cílem kurzu Fyzikální biologie je uvést studenty biologie do problematiky

Více

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i 1. Fixace N 2 v širším kontextu Biologická fixace vzdušného dusíku představuje z hlediska globální bilance N 2 důležitý proces jímž je plynný dusík asimilován do živé biomasy. Z povahy vazby mezi atomy

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná VESMÍR za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná vznikají první atomy, jako první se tvoří atomy vodíku HVĚZDY první hvězdy

Více

ENERGIE BUNĚČNÁ RESPIRACE FOTOSYNTÉZA. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

ENERGIE BUNĚČNÁ RESPIRACE FOTOSYNTÉZA. 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. ENERGIE BUNĚČNÁ RESPIRACE FOTOSYNTÉZA 2013 Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D. ZÍSKÁVÁNÍ a PŘENOS ENERGIE BUŇKOU 1. termodynamická věta - různé formy energie se mohou navzájem přeměňovat 2. termodynamická věta

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny.

Aminokyseliny příručka pro učitele. Obecné informace: Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Obecné informace: Aminokyseliny příručka pro učitele Téma otevírá kapitolu Bílkoviny, která svým rozsahem překračuje rámec jedné vyučovací hodiny. Navazující učivo Před probráním tématu Aminokyseliny probereme

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník

U Č E B N I C E. 5. 8. ročník Gymnázium Trhové Sviny U Č E B N I C E p r o 5. 8. ročník (aktualizováno 2012) UČEBNICE KVINTA BIOLOGIE Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu. FIN Publishing Olomouc Doporučené:

Více

Bílkoviny, tuky prezentace

Bílkoviny, tuky prezentace Bílkoviny, tuky prezentace VY_52_Inovace_243 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bílkoviny

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Fluorescence, fotosyntéza a stress: jak to spolu souvisí?

Fluorescence, fotosyntéza a stress: jak to spolu souvisí? tun. Fluorescence, fotosyntéza a stress: jak to spolu souvisí? Mgr. Julie Soukupová, hd. Ústav systémové biologie a ekologie AVČR, Ústav fyzikální biologie JU HTTsoukupova@greentech.czTTH a RNDr. Karel

Více

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD.

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Kvalita vod Přehrady zdroje pitné vody Umělé i přírodní nádrže pro rekreaci Řeky, potoky, rybníky Odpadní vody Kvalita

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

NADH JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ SLOŽITÉHO. Energie pro život buňky. Energie pro Váš život

NADH JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ SLOŽITÉHO. Energie pro život buňky. Energie pro Váš život NADH JEDNODUCHÉ VYSVĚTLENÍ SLOŽITÉHO Energie pro život buňky Energie pro Váš život POZNÁTE ZLEPŠENÍ fyzické odolnosti a vytrvalosti mentální odolnosti a neurologických funkcí buněčné regulace tělesných

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý

REDOXNÍ REAKCE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková REDOXNÍ REAKCE Datum (období) tvorby: 27. 2. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s redoxními reakcemi.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

DUM č. 3 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika projekt GML Brno Docens DUM č. 3 v sadě 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika Autor: Martin Krejčí Datum: 02.06.2014 Ročník: 6AF, 6BF Anotace DUMu: chromatin - stavba, organizace a struktura

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět

Biologie a chemie. dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je prohloubit učivo, předepsané RVP G pro biologii a chemii. Má rozvíjet

Více

ÚVOD DO STUDIA BIOCHEMIE Distanční text

ÚVOD DO STUDIA BIOCHEMIE Distanční text Tento produkt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název projektu Implementace e-learningových technologií do ŠVP Číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/01.0054 Název

Více

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky

Více

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět

Cvičení z biologie a chemie dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z biologie a chemie O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem předmětu je upevnit a prohloubit učivo, které předepisují osnovy

Více

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi. Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Metoda Live/Dead aneb využití fluorescenční mikroskopie v bioaugmentační praxi Juraj Grígel Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi Co je to vlastně ta fluorescence? Některé látky (fluorofory)

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 81 (v 1. ročníku 2 hodiny týdně, v 1. pololetí 2.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Genetika

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A

Látkové množství. 6,022 10 23 atomů C. Přípravný kurz Chemie 07. n = N. Doporučená literatura. Látkové množství n. Avogadrova konstanta N A Doporučená literatura Přípravný kurz Chemie 2006/07 07 RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. Mailto: tomandl@med.muni.cz Předmět: Přípravný kurz chemie J. Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1990,

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA

Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Základy biologie a ekologie VZNIK A VÝVOJ ŽIVOTA Výsledky vzdělávání Učivo Ţák Základy biologie charakterizuje názory na vznik a vývoj vznik a vývoj ţivota na Zemi ţivota na Zemi, porovná délku vývoje

Více

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů

LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů LI-6400; Gazometrická stanovení fotosyntetických parametrů 18. dubna 2008 Tato úloha by Vás měla seznámit s gazometrickými metodami stanovení fotosyntetické aktivity rostlin potažmo s přístrojem LI-6400,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: CHEMIE (CHE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze Studium biologie na PřF UK v Praze Bakalářské studijní programy / obory Biologie Biologie ( duhový bakalář ) Ekologická a evoluční biologie ( zelený

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE

Školní rok 2006/2007 TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE TÉMATICKÉ PLÁNY CHEMIE Tématický plán chemie pro sextu (2, 5 + 0, 5 hodin) 8-letého, 3. ročník (3 + 1) 4-letého a 5. ročník (3 + 1 hodin) 6-letého gymnázia 1. Opakování uhlovodíků září 2. Halogenderiváty

Více

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013. Ročník: devátý TUKY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 15. 3. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí s lipidy. V rámci tohoto

Více

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová

Vznik a vývoj života. Mgr. Petra Prknová Vznik a vývoj života Mgr. Petra Prknová Vznik Země a života teorie: 1. stvoření kreační hypotézy vznik Země a života působením nadpřirozených sil 2. vědecké teorie vznik Země a života na základě postupných

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 25. 7. 2002, č. j. 23 852/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková

Elektrolýza Ch_022_Chemické reakce_elektrolýza Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky

Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Závěrečná zpráva grantového projektu FRVŠ F1a č. 2811/2010 s názvem Inovace předmětu Základy lomové mechaniky Řešitel: Ing. Martin Fusek, Ph.D. Spoluřešitelé: doc. Ing. Radim Halama, Ph.D.; Dr. Ing. Ludmila

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Reakce aminokyselin a bílkovin autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!!

Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! Vraťte svému tělu přirozenost!! Vraťte svým tělům přirozenou sílu, vytrvalost a obranyschopnost!! PŘIROZENOST A KOMPLEXNOST Přirozenost a čistota Chlorofyl Enzymy Zásadotvornost Antioxidační aktivita Ječmen

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Truhlář 33-56-H/01 Truhlář 1. ročník = 66

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více