Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í H O P L Á N U"

Transkript

1 Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA Jeremiášova 14, České Budějovice Červen 2015 Pořizovatel: Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice Objednatel: Obec ÚSILNÉ Úsilné 43, České Budějovice Strana 1 (celkem 30)

2 Záznam o účinnosti: Vydává: Zastupitelstvo obce Úsilné Datum nabytí účinnosti: Úřední osoba pořizovatele:... Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice Strana 2 (celkem 30)

3 VÝROKOVÁ ČÁST OBSAH: 1. Vymezení zastavěného území 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, plochy přestavby a systém sídelní zeleně 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro její vložení do evidence územně plánovací činnosti 10. Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona 11. Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 1. vymezení zastavěného území Nemění se. 2. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Nemění se, pouze v názvu kapitoly se před slovní spojení koncepce rozvoje území obce doplňuje slovo základní. 3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Do kapitoly 3. - se do vložené tabulky vkládají následující plochy: 34 Zahrady 0,23 ha 35 Bydlení vesnické 0,09 ha. Strana 3 (celkem 30)

4 4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Nemění se. 5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. Nemění se. 6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Do podmínek zástavby plochy rekreace zahrady je za plochu č. 33 doplněna plocha č. 34, za poslední větu je doplněna nová věta: Zastavitelnost plochy č. 34 skleníky, prodejnou a hřištěm v součtu nesmí překročit 50% plochy pozemku. 7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Nemění se. 8. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Nemění se, pouze název kapitoly je nahrazen novým názvem: vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním území studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Nemění se, pouze název kapitoly je nahrazen novým názvem: vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním území studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 10. stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Za kap. 9 se vkládá nová kap.10 s názvem: stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona. Do této kapitoly se vkládá text: Kompenzační opatření nejsou navržena. Strana 4 (celkem 30)

5 11. údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části a) Dokumentace změny ÚP obsahuje 3 listy A4 textové části (strany 3 až 5) b) Grafická část změny ÚP je nedílnou součástí tohoto návrhu jako příloha č. 1 a obsahuje celkem 2 výkresy: Výkres č.1 - Základní členění území 1:5000 Výkres č.2 - Hlavní výkres urb.koncepce 1:5000. Ostatní výkresy územního plánu (Výkres č.2a - Koncepce veřejné infrastruktury 1:5000 a Výkres č.3 - Veřejně prospěšné stavby a opatření 1:5000) se nemění. Strana 5 (celkem 30)

6 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSILNÉ OBSAH: 1. postup při pořízení změny územního plánu 2. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 3. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3.a. politika územního rozvoje 3.b. zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 4. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 5. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 6. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 7. vyhodnocení splnění zadání 8. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 9. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 10. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 11. stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona 12. sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno 13. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 14. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 15. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 16. vyhodnocení připomínek 17. údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 1. postup při pořízení změny územního plánu Bude doplněno pořizovatelem změny. 2. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Obec Úsilné má zpracovaný a schválený Územní plán (ÚP STUDIO, 2009), vydaný dne Změna č.1 tohoto územního plánu nebude mít zásadní vliv z hlediska širších územních vazeb. Změna zpřesňuje hranice navazujících ploch ÚSES a VKP. Jinak řešení této změny územního plánu nemá žádný podstatný vliv na širší souvislosti v území. Řešené území se nedotýká hranic sousedních obcí. Sousední obce nevznesly požadavky na obsah změny územního plánu. Strana 6 (celkem 30)

7 3. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3.a. politika územního rozvoje Správní území obce jako součást území obce s rozšířenou působností České Budějovice se nachází v Rozvojové oblasti České Budějovice OB10 (dle 49 PÚR, v aktualizovaném znění). Návrh nemá vliv na řešení koridorů (TENT-T-ŽD4 a koridor dálnice D3). Návrh nebude mít vliv na multimodální koridor M1. Změna není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, zejména tím, že: - chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území - předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na souciální soudržnost - zvyšuje kvalitu života obyvatel a hospodářský rozvoj území - rozvojové záměry umísťuje do co nejméně konfliktních lokalit. 3.b. zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Změna č. 1 ÚP Úsilné není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění 1. Aktualizace, které byly vydány Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne (dále jen aktualizace ZÚR ). Řešené území změny č. 1 ÚP Úsilné se nachází uvnitř upřesněné rozvojové oblasti republikového významu OB10 České Budějovice. Změna č. 1 ÚP Úsilné respektuje zásady pro ni stanovené v čl. 6 aktualizace Z)R (kapitola b) aktualizace ZÚR), zejména tím, že je podporován rozvoj obytné funkce v obci, která přímo sousedí s městem České Budějovice. Řešeného území změny č. 1 ÚP Úsilné se nedotýká žádná rozvojová osa, specifická oblast, ani koridory veřejné infrastruktury, územní rezervy či vymezené veřejně prospěšné stavby uvedené v kapitole c), d) a g) aktualizace ZÚR. Z hlediska územního systému ekologické stability se v řešeném území nenacházejí žádné prvky nadregionálního či regionálního významu. Regionální biocentrum RBC 609 Světlík bylo již územním plánem ÚSILNÉ (datum nabytí účinnosti dne ) upřesněno po hranici řešeného území jako regionální biocentrum s označením RBC 1. Prvky ÚSES nejsou změnou č. 1 ÚP Úsilné dotčeny. Změnou č. 1 ÚP Úsilné jsou respektovány priority stanovené v kapitole a) aktualizace ZÚR, zejména: změnou č. 1 ÚP Úsilné jsou navrhovány nové zastavitelné plochy koncepčně, v přímé návaznosti na zastavěné území obce tak, aby byl min. zásah do volné krajiny, a to i za cenu méně pozitivního dopadu na ochranu zemědělského půdního fondu. Změnou č. 1 ÚP Úsilné je rovněž respektována stávající sídelní struktura obce, zásady ochrany přírody a krajiny, kulturní i přírodní hodnoty území. Tímto jsou respektovány i podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které jsou stanoveny v kapitole e) aktualizace ZÚR. Dle kapitoly f) se řešené území změny č. 1 ÚP Úsilné nachází v krajině silně urbanizované, která je změnou respektována. Návrh změny č. 1 ÚP Úsilné vychází z požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešené v územně plánovací dokumentaci obcí, které jsou stanoveny v kapitole h) aktualizace ZÚR. V souladu s touto kapitolou byl ÚSES, který byl převzat z územního plánu Úsilné, již upřesněn podle konkrétních podmínek v území při zachování jeho významu a funkčnosti. Ostatní, výše neuvedené, kapitoly aktualizace ZÚR se změny č. 1 ÚP Úsilné netýkají. Strana 7 (celkem 30)

8 4. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Změna č.1 územního plánu vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, především urbanistického a architektonického dědictví. Nenarušuje region lidové architektury ani vodní zdroje. Navržené využití plochy nemůže mít vliv na kvalitu ovzduší, provoz na letišti Hosín ani na RTH Třebotovice. S požadavky na ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území je změna územního plánu též v souladu návrh řešení respektuje významné krajinné prvky, krajinný ráz a systém ekologické stability krajiny. Vzhledem k tomu, že je řešené území oploceno a jedná se o klín zastavěného území, je zde zdůvodnitelný zábor jak části případného VKP (nivy ze zákona), tak nejcennějších zemědělských půd. 5. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č.1 ÚP je v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování, především stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami. 6. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 7. vyhodnocení splnění zadání Zadání změny č.1 ÚP Úsilné bylo schváleno zastupitelstvem obce Úsilné dne usnesením č.23/06/12. S požadavky na ochranu nezastavěného území je změna územního plánu v souladu změna respektuje VKP ze zákona (lesy, vodní toky, nivy apod.) a systém ekologické stability krajiny, zejména tím, že v dotčeném území zpřesňuje na základě konkrétní znalosti tohoto území hranice těchto prvků. Je sice navržen zábor nejkvalitnějších půd, ale tyto půdy již delší dobu nejsou zemědělsky obhospodařovány a jsou oploceny. V návrhu změny ÚP jsou rovněž respektovány ostatní limity území uvedené v zadání: ochranné pásmo letiště Planá a letiště Hosín, ochranné pásmo radiolokačního prostředku RTH Třebotovice, ochranné pásmo vodního zdroje, územní s archeologickými nálezy III. kategorie. Zadání změny je tímto splněno. Stanovením podmínek jejich doplněním pro plochu č.34 a 35 je zajištěno přiměřené začlenění budoucích záměrů do sledovaného území. Menší část řešeného území byla zahrnuta do ploch bydlení vesnické, které se tímto doplňují a zarovnávají. Strana 8 (celkem 30)

9 8. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Změna č. 1 ÚP Úsilné se týká doplnění zastavěného území pro bydlení vesnické stav o jednu plochu bydlení-vesnické návrh, a rekreace zahrady návrh. Přijaté řešení nemá zásadní vliv na koncepci ani rozvoj obce. Podklady pro zpracování návrhu zadání tvořily Územně analytické podklady ORP České Budějovice a dílčí průzkumy a rozbory, které provedl projektant této změny. Jedná se o lokalitu při jihozápadním okraji sídla o celkové výměře cca 0,32 ha. Předpokládané důsledky navrženého řešení nebudou mít zásadní negativní vliv na krajinu ani na životní prostředí. Nebylo požadováno variantní řešení. Není nutno řešit napojení technické a dopravní infrastruktury pro navržené plochy jedná se o návrh nových zahrad a rozšíření stávající plochy bydlení, tedy plochu pro soukromé využití. Využívá se proto napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu u stávajícího objektu. Změna č.1 je drobnou změnou, která nemá vliv na vyvážený rozvoj podmínek pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Navrhovaná změna nemění koncepci původního územního plánu, pouze upřesňuje a doplňuje již dříve navržené řešení. 9. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Předmětem změny je návrh nové zastavitelné plochy, která navazuje na zastavěné území a je již jako zastavěná plocha využívána. 10. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí V řešeném území změny ÚP se nenachází žádné zvláště chráněné území dle zákona a uvedená změna nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí (soustava Natura 2000). Návrh změny č.1 ÚP Úsilné svým řešením nestanoví rámec pro umístění záměru uvedeného v příloze č.1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Pro návrh řešení využití území není požadováno variantní řešení. Po provedení zjišťovacího zřízení podle 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad nepožaduje zpracování vlivů změny č.1 na životní prostředí. Strana 9 (celkem 30)

10 11. stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu - Jihočeského kraje vydal k návrhu zadání stanovisko KUJCK 43358/2011/OZZL/2 ze dne dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém konstatoval, že uvedená změna ÚP nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (soustava Natura 2000). Tento dotčený orgán po provedení zjišťovacího řízení podle 10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí. 12. sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno Viz kapitola 11 odůvodnění změny ÚP 13. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení Ve změně č. 1 územního plánu Úsilné nejsou navrhovány nad rámec ZÚR žádné záměry, které by mohly být identifikovány jako záměry nadmístního významu. 14. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa V obci Úsilné, kat.území Úsilné u Českých Budějovic, je touto změnou č.1 navržena změna využití zemědělských ploch v lokalitě č.34 a č.35. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF: Č.p. zábor kultury způsob využití plochy třída ochrany ZPF 34 TTP 0,23 ha zastavitelná plocha -návrh rekreace-zahrady BPEJ I.tř.ochrany 35 TTP 0,09 ha zastavitelná plocha-návrh bydlení-vesnické BPEJ I.tř.ochrany Celkem návrh změny využití 0,32 ha ZPF. Zdůvodnění změny navržená lokalita přímo navazuje na stávající obytnou zástavbu a komunikaci včetně navazující technické infrastruktury. Záborem nevznikají žádné zbytkové plochy. Navržená plocha bude moci být zastavěná pouze z malé části rodinným domem, zahradním či rekreačním objektem, zbytek bude ponechán jako zahrady. Zastavitelnost plochy č.34 skleníky, prodejnou a hřištěm v součtu nesmí překročit 50% plochy pozemku. Pozemky jsou oploceny a zatravněny. Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL): Ploch lesa se řešené území změny nedotýká není navržen zábor PUPFL. Strana 10 (celkem 30)

11 15. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání. 16. vyhodnocení připomínek Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání. 17. Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 1. Odůvodnění změny ÚP obsahuje 5 listů A4 textové části (strany 6 až 11) 2. Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí odůvodnění jako příloha č. 2 a obsahuje celkem 3 výkresy: Výkres č.ii/1 - Koordinační výkres 1 : Výkres č.ii/2 - Výkres širších vztahů 1 : Výkres č.ii/3 - Výkres záborů půdního fondu 1 : Strana 11 (celkem 30)

12 Samostatná příloha odůvodnění - soutisk textu původního ÚP se zapracováním změny č.1 ÚP: ÚZEMNÍ PLÁN ÚSILNÉ Včetně zapracování Změny č.1 ÚP 1. Vymezení zastavěného území Zastavěné území obce Úsilné je vymezeno v rozsahu znázorněném ve výkresové části územního plánu, a to ke dni Zastavěné území se skládá ze 3 samostatných částí: - sídlo Úsilné - lokalita u Terranovy - lokalita Červený vrch (zahrádky). 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Základní předpoklady a podmínky vývoje obce: Obec Úsilné je s ohledem na svou polohu u krajského města Českých Budějovic, u křižovatky silnic I.třídy rozvojovou obcí, s předpokladem nárůstu ploch pro bydlení, podnikání i rekreaci. Vzhledem k zachování atraktivity obce je důležitá ochrana dochovaných přírodních i kulturních hodnot, daných umístěním sídla v hodnotné, historicky osídlené krajině. Shrnutí hlavních výstupů územního plánu: Územní plán splňuje tři hlavní funkce: - vymezuje plochy k ochraně (přírodně a kulturně hodnotné, nebo nutné pro technické zajištění rozvoje) - vymezuje plochy pro další rozvoj obce (pro bydlení, podnikání i rekreaci, pro infrastrukturu) - omezuje činnosti v území tak, aby nedošlo k ohrožení hodnot životního prostředí. Vymezení urbanistických, architektonických, přírodních a kulturních hodnot a stanovení podmínek jejich ochrany: a) Urbanistické a kulturní hodnoty: Úsilné je tradičním sídlem vesnického osídlení, dochovalo se několik staveb vesnické architektury zemědělských usedlostí, typických pro tento region. Opravy a přestavby těchto staveb je nutné provádět tak, aby nebyl setřen tradiční ráz sídelní struktury (zachování proporcí, tvaru střech, členění fasád, hodnotných detailů). Objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek nutno splnit podmínky památkové ochrany: - areál zemědělské usedlosti č.p. 1 (č.úskp ) - U Sukdolů - areál zemědělské usedlosti č.p. 9 (č.úskp ) - U Prokšů - dědičná štola sv. Eliáše (č-úskp ). Eliášova štola se budovala od roku 1574 téměř 200 let a je 2,5 km dlouhá, navazuje na doly na stříbro mezi Hůrami a Úsilným (odvodnění). V současnosti se uvažuje o jejím zpřístupnění veřejnosti. Žádoucí je respektovat i památkově nechráněné drobné stavby: - Boží muka u cesty směr Libnič - kaple Sv. Václava na návsi novogotická z roku kamenný kříž nad vesnicí. Celé území obce lze považovat za území s archeologickými nálezy. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni Strana 12 (celkem 30)

13 tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeolog. výzkumů. b) Přírodní hodnoty Krajinářsko přírodní hodnoty celého území jsou zvýšené. Poloha sídla je 399 m nad mořem. Krajina kolem Úsilného nese znaky zachovalé krajiny přechodu Českobudějovické pánve a nivy Čertíka do Lišovského prahu a Mojského lesa (Velechvínské polesí). Sídlo bylo založeno v úžlabí mezi vodotečemi Kyselé vody a Stoky. Severně sídla se zvedají tzv Kopaniny, pokračující k Libníči (kamenité podloží červenohnědých jílovců). V nivě vodotečí a v pánvi vznikají časté inverzní stavy, s převládajícími větry od západu. Na území obce je zachována rozptýlená zeleň podél cest, dále kolem rybníků a vodotečí. Porosty na mezích a podél cest dodávají typický ráz zdejší krajině. Tyto porosty je možné kácet jen výjimečně, s určením náhradních výsadeb zeleně. Zeleň podél vodotečí a vodních ploch je součástí systému ekologické stability území a podléhá speciálnímu plánu péče stanoveném v Plánu ÚSES. V zájmovém území se nenachází v současnosti využívaná ložiska nerostných surovin ani výhradní ložiska bilancovaná. V území se nachází stará důlní díla po těžbě paliv a rud s názvem Hůry 2, označení č.2058, a Rudolfov u Českých Budějovic označení č Dále sem zasahuje staré důlní dílo Eliášova štola, která je navržena k zprůchodnění a zpřístupnění veřejnosti. 3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně a) koncepce plošného a prostorového uspořádání Urbanistická koncepce sídla se odvíjí od historického sídelního půdorysu zemědělské vsi s rozložením statků kolem malebné centrální návsi. Jasně vymezený centrální veřejný prostor náves se základní občanskou vybaveností bude ve svém charakteru zachován. Dnešní klidový prostor proti hospodě U sv. Floriána se zachovává jako druhá náves s hřištěm. Urbanistická koncepce zachovává centrální charakter sídla a doplňuje obytnou zástavbu o rozvojové plochy ve dvou větších lokalitách: severní a jižní. Zástavba by zde měla být řídká, s postupným přechodem zahradní zeleně do krajiny. Tyto lokality jsou odcloněny od dopravních tahů pásy navrženého zalesnění. Jako další rozvojová plocha je navržena smíšená zóna Červený vrch, kde jsou funkce výrobní, skladové, občanské vybavenosti, ale i bydlení, sportu a rekreace. Tato zóna by měla mít kulturní charakter zástavby jedná se o lokalitu s možnou návštěvností (trasa Č.Budějovice - Světlík Hůry). Strana 13 (celkem 30)

14 Č.plochy Funkce Výměra Poznámka 1 Bydlení 0,98ha přestavba v ZÚ - zahrady 2 Bydlení 1,25 ha 3 Bydlení 3,46 ha 4 Sport a zeleň 0,98ha 5 Obč. vybavení 0,78 ha přestavba uvnitř ZÚ 6 Bydlení, zahrady 6,39 ha zóna Sekyry 7 Bydlení, zahrady 1,62 ha 8 Bydlení, smíšené plochy 1,36 ha část přestavba 9 Zahrady a veřejná zeleň 2,56 ha zahradnictví 10 Krajinná zeleň 2,61 ha BC 11 Výroba 2,47 ha Pod Červeným vrchem 12 Občanské vybavení 1,55 ha 13 Výroba a zeleň 8,34 ha 14 Zalesnění 0,82 ha protihl.úpravy 15 Zalesnění 1,56 ha dtto 16 Zalesnění a zeleň 2,25 ha dtto 17 Zalesnění 0,70 ha dtto 18 Zalesnění 3,00 ha dtto 19 Vodní plochy 0,92 ha v BK 20 Technické vybavení pro D3 1,10 ha 21 Smíšené bydlení 2,98 ha Červený vrch 22 Obč.vybavení a zahrady 1,70 ha 23 Výroba a smíšené plochy 7,90 ha 24 Krajinná zeleň a vodní 5,00 ha IP Červený vrch plochy 25 Sport a zahrady 3,16 ha 26 Dopravní plochy 0,62 ha pro komerční zónu 27 Obč.vybavení komerční 2,96 ha Komerční zóna Hůry zóna, doprava 28 Plochy dopravy pro D3 4,34 ha dle UP VÚC 29 Plochy dopravy pro 4,10ha dle UP VÚC sever.obchvat 30 Občanské vybavení 0,50ha Zázemí rekr.a sport.ploch 31 Rekreační louka 15,60 ha Specifické plochy v nezastavitelném území, s rekreačním využitím (golfové hřiště) 32 Rekreační louka 1,10 ha Specifické plochy v nezastavitelném území, s rekreačním využitím (dětské hřiště) 33 Zahrady 1,00 ha Hluk z dálnice 34 Zahrady 0,23 ha 35 Bydlení-vesnické 0,09 ha Základní kvalitou obce by měla být průchodnost území, průjezdnost a propojenost různých zón a funkcí. Navrhuje se proto rozšířit a zokruhovat cestní síť tak, aby se zvýšila přístupnost všech atraktivních míst krajiny. V prvé řadě je to Červený vrch, obě vodoteče směrem k Libniči náhradou za zrušené polní cesty, dále cestu k Borku, cestu podél Kyselé vody k severu a zpřístupnění a zokruhování návrší Na hájku k fotbalovému hřišti, přes hráz rybníka a podél budoucí zástavby až ke Kyselé vodě. Strana 14 (celkem 30)

15 Sídlo je doslova v obklíčení mohutnou infrastrukturou, která ještě vzroste po vybudování dálnice a severní tangenty města. Proto je třeba zajistit maximální propustnost pod těmito komunikacemi a realizovat izolační výsadbu zeleně těsně ke koridorům vysokého napětí b) vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby je vymezen ve výkrese základního členění území. Návrhové plochy jsou děleny na zastavitelné a nezastavitelné. Největší zastavitelnou plochou je lokalita pro rodinné domy Sekyry a plochy pro výrobu Červený vrch. Přestavbové plochy jsou vymezeny tři: - plocha bývalého zemědělského objektu v Úsilném (lokalita 8) na bydlení smíšené - plocha bývalého travnatého hřiště - s návrhem občanského vybavení (lokalita 5) - plocha zahrad - s návrhem na plochy bydlení (lokalita 1). Velké rozvojové plochy jsou plochy pro sport a rekreaci. Mimo to jsou vymezeny plochy pro umístění dopravních staveb (dálnice D3 vč. MÚK, severní tangenta rezervní plocha). U silnice směr Hůry je vymezena rezervní plocha pro občanskou vybavenost. Dále jsou navržena protizáplavová opatření v krajině retenční nádrže, zalesnění a odvodnění. Systém sídelní zeleně je opřen především o veřejnou zeleň návsí a soukromou zeleň zahrad a ovocných sadů. 4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 4a) koncepce dopravní infrastruktury je založena na řešení hlavních silničních tahů včetně jejich mimoúrovňového křížení, s navazujícími silnicemi III.třídy a místními komunikacemi. Realizací dálnice D3 vč.múk s I/34 a severní tangentou města se podstatně změní dopravní vztahy v území. Obec Úsilné přetíná trasa silnice III/10576, která je územně stabilizovaná s doplněním v krátkém rozsahu chodníkem. Silnice by měla být upravena v parametrech šířkové kategorie S 7,5/50. Ve směru na Hůry v souvislosti s návrhem D3 bude tato trasa upravena v úseku od starého vodojemu (odstranění směrové závady, křížení D3). Jako podmínka pro zprovoznění obchodní, výrobní a skladové zóny Hůry (Business Parku) je dále na této silnici navrženo: o zbudovat ostrůvek na vjezdu do sídla Úsilné ve směru od výrobní zóny Hůry (v úseku u stávajícího sportovního hřiště), o v centru obce (před MŠ) zřídit jeden zpomalovací práh v délce cca 40m a druhý v místě vstupu do sportovního a kulturního areálu (p.p.č. 851 v k.ú. a obci Úsilné) v délce cca 10m, o stávající chodník kolem rohu budovy č.p. 9 vybavit sloupky nebo zábradlím v odpovídajícím rozsahu, maximálně však do délky 10 metrů, o chodník na protilehlém rohu křižovatky vybavit sloupky nebo zábradlím v odpovídajícím rozsahu, maximálně však do délky 10 metrů, o stávající chodník před vstupem do mateřské školky vybavit sloupky nebo zábradlím v odpovídajícím rozsahu, maximálně však do délky 10 metrů. Jižně Úsilné vede stabilizovaná silnice I/34 jako dělený čtyřpruh s přípravou pro mimoúrovňové křižovatky. Podmínkou realizace obchodní zóny Hůry je nové napojení na tuto silnici v sousedním katastru Hůry. Východně Úsilného je navržena trasa dálnice D3 v kategorii D 27,5/120 Posouzení vlivu hluku z budoucího provozu na dálnici bude předmětem dokumentace dálnice, součástí této dokumentace musí být i případný návrh pasivních protihlukových opatření. K zamezení šíření hluku, prachu a exhalací je podél D3 navržen pás zalesnění (lokalita 18). Kvůli údržbě plánovaného oplocení Strana 15 (celkem 30)

16 dálnice D3 je třeba ponechat mezi oplocením a pásem zeleně (lokalita 18) nezalesněný pás Jižně sídla je navržena tzv. severní tangenta, v kategorii silnic I.třídy. Tato silnice je navržena jako čtyřpruh s úrovňovým křížením u Borku (kruhová křižovatka). V prostoru rybníka Čertík je vedena na estakádě, dále na násypu. Estakáda slouží také pro propojení regionálního biocentra (migrace živočichů). Místní komunikace obslužné budou doplněny komunikacemi o šířce min. 8,0 m mezi ploty, u bočních větví min. 7,0 m mezi ploty. Místní komunikace je možné umísťovat pouze v parametrech odpovídajících příslušným předpisům. Do nové zóny Červený vrch je navrženo propojení místními obslužnými komunikacemi (od Úsilného, od Č.Budějovic i od Hůr). Řešeným územím neprochází železniční trať. Poloha Úsilného při okraji jihočeské blatské oblasti představuje obecně vhodné podmínky pro cykloturistiku trasy budou doplněny po vybudování přeložek silnic. Územím obce prochází několik turistických a cykloturistických tras, tyto trasy navazují na celý systém stezek v okolí Č.Budějovic a jejich zachování a rozvíjení v katastru obce je nanejvýš žádoucí. Návrh sítě cyklotras navazuje na stávající trasy. Terén je pro rozvoj cyklistické dopravy velmi příhodný. Úsilné je propojeno s těmito cíli: Hrdějovice (2 m široká stezka mimo silnici), Borek, Nemanice (nutno vyřešit křížení severní tangenty), Červený Vrch, Hůry, Libnič. Silnice je možné umísťovat pouze s vyřešením negativních dopadů hluku a vibrací na okolní zástavbu (ochranou proti hluku). 4b) koncepce technické infrastruktury navazuje na stávající hlavní řady a rozvody elektřiny, plynu, vody a odkanalizování. Technická infrastruktura se dělí na nadmístní (dálkové trasy vody, elektro VVN, ZNV a VTL plynovodu, RR trasy) a místní. Místní infrastruktura bude postupně doplňována dle potřeb vyvolaných umísťováním staveb. Zásobování elektrickou energií: Územím obce prochází vedení VVN dvě dvojnásobná vedení 110 kv s odbočkou k transformovně Škoda a dále linka ZVN 400 kv. Je nutno respektovat ochranná pásma těchto vedení a vedení VN. Vzhledem k předpokládanému nárůstu soudobého odběru u ploch pro bydlení o cca 350 kw a pro další rozvojové plochy (výroba, sklady, občanské vybavení) o kw v návrhu jsou navrženy celkem tři nové trafostanice v jižní části řešeného území. T5 je určena pro plošně rozsáhlou zástavbu bydlení na jižním okraji obce. T6 a T7 jsou umístěny v prostoru mezi navrženou dálnicí D3 a silnicí I/34 pro navržené plochy určené pro výrobu a občanskou vybavenost. V souvislosti s navrženou zástavbou RD na severu obce je navržena částečná přeložka linky 22 kv na severním okraji sídla. Pro plochy v ochranném pásmu vedení ZVN platí následující: výsadba zeleně do tří metrů maximálně vzrůstové výšky, zákaz činností znesnadňujících přístup k zařízení a zákaz zřizování či umisťování konstrukcí a jiných podobných zařízení jakož i uskladňování výbušných a hořlavých látek. Strana 16 (celkem 30)

17 Zásobování teplem a plynem: Jako zdroj tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV vzhledem k tomu, že obec je plynofikována, připadá v úvahu především zemní plyn. Pro rozvojové plochy je navrženo doplnění sítě STL plynovodů pro zajištění zásobování plynem. VTL plynovod DN 150 s bezpečnostním pásmem prochází západně od sídla Úsilné, z něho je přípojkou DN 80 napojena regulační stanice plynu. Vlastní obec je napojena STL plynovody. Síť plynovodů je řešena tak, aby umožňovala připojení maximálního počtu odběratelů. Regulační stanice má dostatečný výkon pro případný rozvoj obce. Mimo zemní plyn se nabízí také individuální řešení pro každý RD z ekologicky příznivých zdrojů (např. dřevo či tepelné čerpadlo). Pro skupiny domů či části obce je také možné uvažovat s kotelnou na biomasu (dřevo, dřevní stěpka, energetické plodiny). Nepočítá se s plošným zaváděním el. vytápění. Nadmístním zdrojem el.energie z obnovitelných zdrojů může být solární elektrárna (fotovoltaické panely). Jako vhodné území pro tuto investici se jeví výrobní zóna Červený vrch. Zásobování vodou: Kromě běžné údržby a doplňování vodovodních rozvodů k nové výstavbě, nebude nutné do vodovodní sítě investovat. Stávající stav vyhovuje současným potřebám sídla a umožňuje jeho bezproblémový rozvoj. Úsilné je zásobováno upravenou vodou z VD Římov. Pitná voda je do obce přivedena pomocí zásobního řadu, který je napojen na hlavní zásobní řad při západním okraji zástavby obce Borek. Hlavní zásobní řad DN 500 je propojen s vodojemy Hosín. Kromě výše uvedeného vodovodu prochází k.ú. Úsilné v severojižním směru dálkový vodovodní řad DN 1000 zásobující Táborsko a dále výtlačný vodovodní řad DN 200 pro zásobování Lišova. Mezi sídlem a hlavní silnicí II/603 Č. Budějovice - Borek je vyhlášeno druhé vnitřní pásmo hygienické ochrany pro ochranu vodních zdrojů Úsilné (vrty US-1, US-2, US-3, V-1, V-2, V-3, HJ-1 a nový US-2A), využívané vrty jsou oploceny (I. OP). Celé území obce pak náleží do druhého vnějšího OP. Celková kapacita prameniště Úsilné je udávána hodnotou 10,5 l/s, ale v současné době není kapacita plně využívána. Z Úsilného je do čerpací stanice vedena přípojka. Z čerpací stanice je možné dodávat v případě potřeby i vodu do hlavního řadu DN 500, vedoucí podél komunikace Č. Budějovice- Borek. V samotném sídle je navrženo přeložení vodovodu DN 200 vedoucího z úsilenských zdrojů k Lišovu tak, aby byl možný rozvoj při jižním okraji stávající zástavby. Dále je navrženo doplnění stávající rozvodné sítě o vodovodní řady právě podél přeloženého zásobního řadu a v severovýchodní části sídla, kde je navrhována výstavba RD. Doplněním vodovodu v jižní části se vytvářejí dva nové okruhy, což zajistí stabilnější zásobování vodou z obou stran. Zásobování vodou zástavby výroby a skladů a občanského vybavení v prostoru kolem Červeného Vrchu je možné řešit napojením na stávající vodovody českobudějovického městského vodovodního systému, které zásobují průmyslovou lokalitu mimo katastr Úsilné za Rudolfovským potokem. Navrženo je napojení na oba dva vodovody tak, aby byl v lokalitě vytvořen jeden velký okruh a byla tím posílena protipožární ochrana a plynulost dodávky. Napojení lokality na městský vodovod znamená křížení s dálkovým vodovodem DN Odkanalizování: Obec je odkanalizována jednotnou stokovou sítí, která odvádí jak dešťové, tak splaškové odpadní vody. Na kanalizaci je napojena prakticky veškerá zástavba. Veškeré odpadní vody jsou odvedeny k JZ okraji sídla a sběračem R DN 500 jsou vedeny podél potoka Čertík (umístěná odlehčovací komora) a Kyselá voda na městskou centrální ČOV v Hrdějovicích. Historická Eliášova štola je odvodňována do Kyselé vody pod rybníkem Čertíkem samostatně. Změna stávající stokové sítě a jejího fungování není navržena. Nové řady jsou napojeny do stávajících stok. Sběrač R, kanalizace z Rudolfova, byla napojena na městskou stokovou síť Č. Strana 17 (celkem 30)

18 Budějovic u Okružní ulice. V samotném sídle je navržena stoka jednotné kanalizace pro odkanalizování severovýchodní navrhované zástavby, nová stoka je napojena na stávající stokovou síť. Voda z dálnice bude zachycena systémem vpustí do dálniční kanalizace a odvedena k vyčištění v bezpečnostních nádržích (ORL). Z bezpečnostních nádrží bude voda vypouštěna do recipientů přes retenční otevřené nádrže (malé rybníčky), nebo u malého množství vody (krátké úseky) přímo do příkopů a vodotečí. Návrh retenčních nádrží je proveden tak, aby nedocházelo ke zvýšenému odtoku ze zastavěného území. Nedojde tak ke zhoršení stávajícího stavu odtokových poměrů vinou dálnice. Navržen je sběrač splaškové kanalizace podél stávající silnice III/10576 a uvnitř jižních ploch navržených k výstavbě rodinných domků, jako vyvolaná investice výstavby obchodněpodnikatelské a výrobní zóny Hůry. Tento sběrač je zaústěn do stávající jednotné kanalizace pod obcí. Dešťové vody z plochy Sekyry jsou odvedeny do potoka Stoka. Odkloněním většiny odpadních vod mimo náves je zajištěna ochrana před nátokem většího množství vod, není nutno stávající stokovou síť draze posilovat. Navržený hlavní sběrač jednotné kanalizace vedený v jižní části sídla je zaústěn do stávající stoky DN 800 při jihozápadním okraji sídla a přívalové srážkové vody jsou v odlehčovací komoře odlehčeny do potoka a do rybníka Čertík. Prostor Červeného Vrchu v jižní části obce je odveden do sběrače Rudolfov pouze splaškovou kanalizací, dešťovou vodu je nutné odvést do vodotečí s přednostním využitím jejího zasakování do terénu. Část navrhovaných ploch výroby, skladů, smíšené zástavby a občanské vybavenosti je umístěna pod stávající kanalizací a je nutno splašky do ní přečerpávat. V severní části zóny Červený Vrch je navržena oddílná kanalizace, která bude odvádět odpadní vody těsně nad soutok pravostranných přítoků Rudolfovského potoka. Zde je navrženo naústění dešťové kanalizace. Z čerpací stanice na splašky je navržen výtlak, pomocí něhož budou odvedeny splašky v trase navržené komunikace a zaústěny jižně Úsilného. Dešťové vody budou odtékat stávající vodotečí, nutné je zajistit jejich převedení přes křižovatku silnic I/20 a I/34 v této části je návrh zatrubnění. Veškeré splaškové odpadní vody z navrhované zástavby budou čištěny v městské centrální ČOV v Hrdějovicích. 4c) koncepce občanského vybavení veřejného a nekomerčního charakteru Pro občanské vybavení nekomerční jsou vymezeny pouze plochy obecních budov. S dalšími plochami nekomerčními není uvažováno. 4d) koncepce veřejných prostranství Veřejná prostranství zahrnují volné (neoplocené) plochy komunikací, odstavných ploch, veřejné zeleně, návesních rybníčků a veřejné infrastruktury v sídle. Hlavním veřejným prostorem je návesní prostor. Tato prostranství jsou vymezena v prostorech historicky založených. Umístění staveb v těchto prostorech podléhá převládajícímu zájmu veřejnosti a přísnějšímu architektonickému posouzení. V nově vymezených lokalitách budou veřejná prostranství tvořena návrhem obslužných komunikací. Strana 18 (celkem 30)

19 5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 5a) vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití Uspořádání krajiny je vymezeno v hlavním výkrese. Změny využití těchto ploch je možné pouze v navrženém uspořádání. Podmínky pro využití jednotlivých ploch jsou popsány v kapitole 6. 5b) návrh ÚSES Do území zasahuje z prvků ÚSES regionální úrovně biocentrum RBC 1 "Čertík" a regionální biokoridor RBK 1 "Kyselá voda". Prvky ÚSES v řešeném území: číslo funkčnost biogeografický rozloha význam v území (ha) RBC1 existující regionální biocentrum 33,40 BC2 existující lokální biocentrum 3,00 BC3 existující lokální biocentrum 0,60 RBK1 existující regionální biokoridor 3,46 BK2 chybějící lokální biokoridor 1,00 BK3 částečně existující lokální biokoridor 2,08 IP1 existující interakční prvek 1,40 IP2 existující interakční prvek 1,50 IP3 existující interakční prvek 0,60 V plochách interakčních prvků a biocentra a biokoridoru ÚSES lze umístit pouze: - krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň, travní porosty - pěší cesty a cyklistické stezky - obslužné a účelové komunikace pouze s kolmým křížením biokoridorů - vodní plochy a toky - stavby pro zemědělskou a lesní výrobu související s využitím ploch - liniové stavby komunikací a technické infrastruktury jen v nejnutnějším rozsahu. Vzhledem k plánovaným dopravním stavbám značného rozsahu bude docházet ke střetu s prvky ÚSES. Při křížení biokoridorů je nutné dodržet průchodnost krajiny pro migrující živočichy. Na Červeném vrchu se nachází IP - interakční prvky krajiny, porosty krajinné zeleně, hodnotné především z důvodu ochrany krajinného rázu a zachování rozmanitosti jinak zemědělsky intenzivně využívané krajiny. 5c) stanovení podmínek pro prostupnost krajiny Prostupnost krajiny je zajištěna stávající i navrženou sítí účelových polních a lesních cest a návrhem cykloturistických a pěších tras. Tyto cesty a trasy musí zůstat veřejně přístupné. 5d) vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi V řešeném území je možné uplatnit řadu krajinářských, protierozních a protipovodňových opatření, která pomohou zvýšit retenční schopnost krajiny. Navrženo je téměř 10 ha půdy k zalesnění a další plochy krajinné zeleně, což nahradí zrychlený odtok a úbytek vody způsobený novou výstavbou. Dále jsou navrženy příkopy a rybníky (při východním okraji sídla, pod Nídlovským lesem, pod Červeným Vrchem). V rámci pozemků potoků je vhodné realizovat další revitalizační opatření (meandry, stupně, břehová zeleň). Strana 19 (celkem 30)

20 Záplavové území není vymezeno. Navržená protierozní a protizáplavová opatření (viz hlavní výkres) sestávají z: - převod orné půdy na travní fond - převod orné půdy na krajinnou zeleň a meze - převod travních porostů a orné půdy na vodní plochy (retenční) - návrh zalesnění - odvod dešťových i splaškových vod bezpečně do vodoteče - omezení výstavby a hospodaření v okolí vodotečí a vodních ploch. 5e) vymezení ploch pro rekreaci Pro rekreaci individuální ani hromadnou s ubytováním nejsou vymezeny žádné plochy. Pro volnou a sportovní rekreaci jsou vymezeny plochy východně a západně od sídla Úsilné a na Červeném vrchu. Mezi Úsilným a Borkem je navržena rozsáhlá přírodní plocha pro sportovně rekreační vyžití, např. veřejné golfové hřiště, včetně zázemí (občanská vybavenost, parkování). 5f) vymezení ploch pro dobývání nerostů V zájmovém území se nenachází využívaná ložiska nerostných surovin ani výhradní ložiska bilancovaná, těžba není navrhována. 6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 6a) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití Celé správní území obce je vymezeno na plochy s tímto převažujícím (hlavním) způsobem využití: - plochy bydlení vesnické - plochy bydlení - tradiční - plochy bydlení - smíšené - plochy rekreace - zahrady - plochy občanského vybavení - sportovní - plochy občanského vybavení - obslužné - plochy veřejných prostranství zeleně - plochy dopravní infrastruktury - plochy dopravní infrastruktury silnice - plochy technické infrastruktury - plochy výroby a skladování. Nezastavěné území: - plochy vodní a vodohospodářské - plochy zemědělské orná půda - plochy zemědělské travní porosty - plochy lesní - plochy přírodní krajinná zeleň a ÚSES - plochy specifické rekreační louka 6b) Ustanovení přípustného, nepřípustného, popř. podmíněně přípustného využití - plochy bydlení vesnické Strana 20 (celkem 30)

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Moravských Budějovicích..2013

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU

LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU ÚZEMNÍ PLÁN SKUHROV LIBERECKÝ KRAJ OKRES JABLONEC NAD NISOU TEXTOVÁ ČÁST září 2012 Územní plán Skuhrov Objednatel: Obec Skuhrov Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Železný Brod Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část

ÚP Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3. textová část Územní plán Velké Poříčí právní stav po změnách č. 1, 2, 3 textová část OBSAH strana 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 3. Urbanistická koncepce,

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1

PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 PRÁVNÍ STAV ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 Obsah A. Vymezení zastavěného území 3 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot 3 C. Urbanistická koncepce, včetně

Více

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L :

Územní plán Chrástu XI/2013. Návrh. P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad Nymburk D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec Chrást ŽALUDA, projektová kancelář XI/2013 P R O J E K T A N T : Ing. Eduard Žaluda P A R E A U T

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě

změnu č. 1 územního plánu obce Rychnov na Moravě Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Číslo jednací: MUMT 5142/2009 Datum vydání: 12.10.2009 Datum nabytí účinnosti: 29.10.2009 Podpis: otisk

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a

Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Obec Mutěnice V e ř e j n á v y h l á š k a Opatření obecné povahy Zastupitelstvo obce Mutěnice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více