Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í H O P L Á N U"

Transkript

1 Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA Jeremiášova 14, České Budějovice Červen 2015 Pořizovatel: Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice Objednatel: Obec ÚSILNÉ Úsilné 43, České Budějovice Strana 1 (celkem 30)

2 Záznam o účinnosti: Vydává: Zastupitelstvo obce Úsilné Datum nabytí účinnosti: Úřední osoba pořizovatele:... Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice Strana 2 (celkem 30)

3 VÝROKOVÁ ČÁST OBSAH: 1. Vymezení zastavěného území 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, plochy přestavby a systém sídelní zeleně 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro její vložení do evidence územně plánovací činnosti 10. Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona 11. Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 1. vymezení zastavěného území Nemění se. 2. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Nemění se, pouze v názvu kapitoly se před slovní spojení koncepce rozvoje území obce doplňuje slovo základní. 3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Do kapitoly 3. - se do vložené tabulky vkládají následující plochy: 34 Zahrady 0,23 ha 35 Bydlení vesnické 0,09 ha. Strana 3 (celkem 30)

4 4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Nemění se. 5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. Nemění se. 6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Do podmínek zástavby plochy rekreace zahrady je za plochu č. 33 doplněna plocha č. 34, za poslední větu je doplněna nová věta: Zastavitelnost plochy č. 34 skleníky, prodejnou a hřištěm v součtu nesmí překročit 50% plochy pozemku. 7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Nemění se. 8. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Nemění se, pouze název kapitoly je nahrazen novým názvem: vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním území studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Nemění se, pouze název kapitoly je nahrazen novým názvem: vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním území studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 10. stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Za kap. 9 se vkládá nová kap.10 s názvem: stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona. Do této kapitoly se vkládá text: Kompenzační opatření nejsou navržena. Strana 4 (celkem 30)

5 11. údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části a) Dokumentace změny ÚP obsahuje 3 listy A4 textové části (strany 3 až 5) b) Grafická část změny ÚP je nedílnou součástí tohoto návrhu jako příloha č. 1 a obsahuje celkem 2 výkresy: Výkres č.1 - Základní členění území 1:5000 Výkres č.2 - Hlavní výkres urb.koncepce 1:5000. Ostatní výkresy územního plánu (Výkres č.2a - Koncepce veřejné infrastruktury 1:5000 a Výkres č.3 - Veřejně prospěšné stavby a opatření 1:5000) se nemění. Strana 5 (celkem 30)

6 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSILNÉ OBSAH: 1. postup při pořízení změny územního plánu 2. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 3. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3.a. politika územního rozvoje 3.b. zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 4. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 5. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 6. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 7. vyhodnocení splnění zadání 8. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 9. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 10. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 11. stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona 12. sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno 13. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 14. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 15. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 16. vyhodnocení připomínek 17. údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 1. postup při pořízení změny územního plánu Bude doplněno pořizovatelem změny. 2. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Obec Úsilné má zpracovaný a schválený Územní plán (ÚP STUDIO, 2009), vydaný dne Změna č.1 tohoto územního plánu nebude mít zásadní vliv z hlediska širších územních vazeb. Změna zpřesňuje hranice navazujících ploch ÚSES a VKP. Jinak řešení této změny územního plánu nemá žádný podstatný vliv na širší souvislosti v území. Řešené území se nedotýká hranic sousedních obcí. Sousední obce nevznesly požadavky na obsah změny územního plánu. Strana 6 (celkem 30)

7 3. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3.a. politika územního rozvoje Správní území obce jako součást území obce s rozšířenou působností České Budějovice se nachází v Rozvojové oblasti České Budějovice OB10 (dle 49 PÚR, v aktualizovaném znění). Návrh nemá vliv na řešení koridorů (TENT-T-ŽD4 a koridor dálnice D3). Návrh nebude mít vliv na multimodální koridor M1. Změna není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, zejména tím, že: - chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území - předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na souciální soudržnost - zvyšuje kvalitu života obyvatel a hospodářský rozvoj území - rozvojové záměry umísťuje do co nejméně konfliktních lokalit. 3.b. zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Změna č. 1 ÚP Úsilné není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění 1. Aktualizace, které byly vydány Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne (dále jen aktualizace ZÚR ). Řešené území změny č. 1 ÚP Úsilné se nachází uvnitř upřesněné rozvojové oblasti republikového významu OB10 České Budějovice. Změna č. 1 ÚP Úsilné respektuje zásady pro ni stanovené v čl. 6 aktualizace Z)R (kapitola b) aktualizace ZÚR), zejména tím, že je podporován rozvoj obytné funkce v obci, která přímo sousedí s městem České Budějovice. Řešeného území změny č. 1 ÚP Úsilné se nedotýká žádná rozvojová osa, specifická oblast, ani koridory veřejné infrastruktury, územní rezervy či vymezené veřejně prospěšné stavby uvedené v kapitole c), d) a g) aktualizace ZÚR. Z hlediska územního systému ekologické stability se v řešeném území nenacházejí žádné prvky nadregionálního či regionálního významu. Regionální biocentrum RBC 609 Světlík bylo již územním plánem ÚSILNÉ (datum nabytí účinnosti dne ) upřesněno po hranici řešeného území jako regionální biocentrum s označením RBC 1. Prvky ÚSES nejsou změnou č. 1 ÚP Úsilné dotčeny. Změnou č. 1 ÚP Úsilné jsou respektovány priority stanovené v kapitole a) aktualizace ZÚR, zejména: změnou č. 1 ÚP Úsilné jsou navrhovány nové zastavitelné plochy koncepčně, v přímé návaznosti na zastavěné území obce tak, aby byl min. zásah do volné krajiny, a to i za cenu méně pozitivního dopadu na ochranu zemědělského půdního fondu. Změnou č. 1 ÚP Úsilné je rovněž respektována stávající sídelní struktura obce, zásady ochrany přírody a krajiny, kulturní i přírodní hodnoty území. Tímto jsou respektovány i podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které jsou stanoveny v kapitole e) aktualizace ZÚR. Dle kapitoly f) se řešené území změny č. 1 ÚP Úsilné nachází v krajině silně urbanizované, která je změnou respektována. Návrh změny č. 1 ÚP Úsilné vychází z požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešené v územně plánovací dokumentaci obcí, které jsou stanoveny v kapitole h) aktualizace ZÚR. V souladu s touto kapitolou byl ÚSES, který byl převzat z územního plánu Úsilné, již upřesněn podle konkrétních podmínek v území při zachování jeho významu a funkčnosti. Ostatní, výše neuvedené, kapitoly aktualizace ZÚR se změny č. 1 ÚP Úsilné netýkají. Strana 7 (celkem 30)

8 4. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Změna č.1 územního plánu vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, především urbanistického a architektonického dědictví. Nenarušuje region lidové architektury ani vodní zdroje. Navržené využití plochy nemůže mít vliv na kvalitu ovzduší, provoz na letišti Hosín ani na RTH Třebotovice. S požadavky na ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území je změna územního plánu též v souladu návrh řešení respektuje významné krajinné prvky, krajinný ráz a systém ekologické stability krajiny. Vzhledem k tomu, že je řešené území oploceno a jedná se o klín zastavěného území, je zde zdůvodnitelný zábor jak části případného VKP (nivy ze zákona), tak nejcennějších zemědělských půd. 5. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č.1 ÚP je v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování, především stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami. 6. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 7. vyhodnocení splnění zadání Zadání změny č.1 ÚP Úsilné bylo schváleno zastupitelstvem obce Úsilné dne usnesením č.23/06/12. S požadavky na ochranu nezastavěného území je změna územního plánu v souladu změna respektuje VKP ze zákona (lesy, vodní toky, nivy apod.) a systém ekologické stability krajiny, zejména tím, že v dotčeném území zpřesňuje na základě konkrétní znalosti tohoto území hranice těchto prvků. Je sice navržen zábor nejkvalitnějších půd, ale tyto půdy již delší dobu nejsou zemědělsky obhospodařovány a jsou oploceny. V návrhu změny ÚP jsou rovněž respektovány ostatní limity území uvedené v zadání: ochranné pásmo letiště Planá a letiště Hosín, ochranné pásmo radiolokačního prostředku RTH Třebotovice, ochranné pásmo vodního zdroje, územní s archeologickými nálezy III. kategorie. Zadání změny je tímto splněno. Stanovením podmínek jejich doplněním pro plochu č.34 a 35 je zajištěno přiměřené začlenění budoucích záměrů do sledovaného území. Menší část řešeného území byla zahrnuta do ploch bydlení vesnické, které se tímto doplňují a zarovnávají. Strana 8 (celkem 30)

9 8. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Změna č. 1 ÚP Úsilné se týká doplnění zastavěného území pro bydlení vesnické stav o jednu plochu bydlení-vesnické návrh, a rekreace zahrady návrh. Přijaté řešení nemá zásadní vliv na koncepci ani rozvoj obce. Podklady pro zpracování návrhu zadání tvořily Územně analytické podklady ORP České Budějovice a dílčí průzkumy a rozbory, které provedl projektant této změny. Jedná se o lokalitu při jihozápadním okraji sídla o celkové výměře cca 0,32 ha. Předpokládané důsledky navrženého řešení nebudou mít zásadní negativní vliv na krajinu ani na životní prostředí. Nebylo požadováno variantní řešení. Není nutno řešit napojení technické a dopravní infrastruktury pro navržené plochy jedná se o návrh nových zahrad a rozšíření stávající plochy bydlení, tedy plochu pro soukromé využití. Využívá se proto napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu u stávajícího objektu. Změna č.1 je drobnou změnou, která nemá vliv na vyvážený rozvoj podmínek pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Navrhovaná změna nemění koncepci původního územního plánu, pouze upřesňuje a doplňuje již dříve navržené řešení. 9. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Předmětem změny je návrh nové zastavitelné plochy, která navazuje na zastavěné území a je již jako zastavěná plocha využívána. 10. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí V řešeném území změny ÚP se nenachází žádné zvláště chráněné území dle zákona a uvedená změna nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí (soustava Natura 2000). Návrh změny č.1 ÚP Úsilné svým řešením nestanoví rámec pro umístění záměru uvedeného v příloze č.1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Pro návrh řešení využití území není požadováno variantní řešení. Po provedení zjišťovacího zřízení podle 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad nepožaduje zpracování vlivů změny č.1 na životní prostředí. Strana 9 (celkem 30)

10 11. stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu - Jihočeského kraje vydal k návrhu zadání stanovisko KUJCK 43358/2011/OZZL/2 ze dne dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém konstatoval, že uvedená změna ÚP nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (soustava Natura 2000). Tento dotčený orgán po provedení zjišťovacího řízení podle 10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí. 12. sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno Viz kapitola 11 odůvodnění změny ÚP 13. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení Ve změně č. 1 územního plánu Úsilné nejsou navrhovány nad rámec ZÚR žádné záměry, které by mohly být identifikovány jako záměry nadmístního významu. 14. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa V obci Úsilné, kat.území Úsilné u Českých Budějovic, je touto změnou č.1 navržena změna využití zemědělských ploch v lokalitě č.34 a č.35. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF: Č.p. zábor kultury způsob využití plochy třída ochrany ZPF 34 TTP 0,23 ha zastavitelná plocha -návrh rekreace-zahrady BPEJ I.tř.ochrany 35 TTP 0,09 ha zastavitelná plocha-návrh bydlení-vesnické BPEJ I.tř.ochrany Celkem návrh změny využití 0,32 ha ZPF. Zdůvodnění změny navržená lokalita přímo navazuje na stávající obytnou zástavbu a komunikaci včetně navazující technické infrastruktury. Záborem nevznikají žádné zbytkové plochy. Navržená plocha bude moci být zastavěná pouze z malé části rodinným domem, zahradním či rekreačním objektem, zbytek bude ponechán jako zahrady. Zastavitelnost plochy č.34 skleníky, prodejnou a hřištěm v součtu nesmí překročit 50% plochy pozemku. Pozemky jsou oploceny a zatravněny. Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL): Ploch lesa se řešené území změny nedotýká není navržen zábor PUPFL. Strana 10 (celkem 30)

11 15. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání. 16. vyhodnocení připomínek Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání. 17. Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 1. Odůvodnění změny ÚP obsahuje 5 listů A4 textové části (strany 6 až 11) 2. Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí odůvodnění jako příloha č. 2 a obsahuje celkem 3 výkresy: Výkres č.ii/1 - Koordinační výkres 1 : Výkres č.ii/2 - Výkres širších vztahů 1 : Výkres č.ii/3 - Výkres záborů půdního fondu 1 : Strana 11 (celkem 30)

12 Samostatná příloha odůvodnění - soutisk textu původního ÚP se zapracováním změny č.1 ÚP: ÚZEMNÍ PLÁN ÚSILNÉ Včetně zapracování Změny č.1 ÚP 1. Vymezení zastavěného území Zastavěné území obce Úsilné je vymezeno v rozsahu znázorněném ve výkresové části územního plánu, a to ke dni Zastavěné území se skládá ze 3 samostatných částí: - sídlo Úsilné - lokalita u Terranovy - lokalita Červený vrch (zahrádky). 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Základní předpoklady a podmínky vývoje obce: Obec Úsilné je s ohledem na svou polohu u krajského města Českých Budějovic, u křižovatky silnic I.třídy rozvojovou obcí, s předpokladem nárůstu ploch pro bydlení, podnikání i rekreaci. Vzhledem k zachování atraktivity obce je důležitá ochrana dochovaných přírodních i kulturních hodnot, daných umístěním sídla v hodnotné, historicky osídlené krajině. Shrnutí hlavních výstupů územního plánu: Územní plán splňuje tři hlavní funkce: - vymezuje plochy k ochraně (přírodně a kulturně hodnotné, nebo nutné pro technické zajištění rozvoje) - vymezuje plochy pro další rozvoj obce (pro bydlení, podnikání i rekreaci, pro infrastrukturu) - omezuje činnosti v území tak, aby nedošlo k ohrožení hodnot životního prostředí. Vymezení urbanistických, architektonických, přírodních a kulturních hodnot a stanovení podmínek jejich ochrany: a) Urbanistické a kulturní hodnoty: Úsilné je tradičním sídlem vesnického osídlení, dochovalo se několik staveb vesnické architektury zemědělských usedlostí, typických pro tento region. Opravy a přestavby těchto staveb je nutné provádět tak, aby nebyl setřen tradiční ráz sídelní struktury (zachování proporcí, tvaru střech, členění fasád, hodnotných detailů). Objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek nutno splnit podmínky památkové ochrany: - areál zemědělské usedlosti č.p. 1 (č.úskp ) - U Sukdolů - areál zemědělské usedlosti č.p. 9 (č.úskp ) - U Prokšů - dědičná štola sv. Eliáše (č-úskp ). Eliášova štola se budovala od roku 1574 téměř 200 let a je 2,5 km dlouhá, navazuje na doly na stříbro mezi Hůrami a Úsilným (odvodnění). V současnosti se uvažuje o jejím zpřístupnění veřejnosti. Žádoucí je respektovat i památkově nechráněné drobné stavby: - Boží muka u cesty směr Libnič - kaple Sv. Václava na návsi novogotická z roku kamenný kříž nad vesnicí. Celé území obce lze považovat za území s archeologickými nálezy. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni Strana 12 (celkem 30)

13 tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeolog. výzkumů. b) Přírodní hodnoty Krajinářsko přírodní hodnoty celého území jsou zvýšené. Poloha sídla je 399 m nad mořem. Krajina kolem Úsilného nese znaky zachovalé krajiny přechodu Českobudějovické pánve a nivy Čertíka do Lišovského prahu a Mojského lesa (Velechvínské polesí). Sídlo bylo založeno v úžlabí mezi vodotečemi Kyselé vody a Stoky. Severně sídla se zvedají tzv Kopaniny, pokračující k Libníči (kamenité podloží červenohnědých jílovců). V nivě vodotečí a v pánvi vznikají časté inverzní stavy, s převládajícími větry od západu. Na území obce je zachována rozptýlená zeleň podél cest, dále kolem rybníků a vodotečí. Porosty na mezích a podél cest dodávají typický ráz zdejší krajině. Tyto porosty je možné kácet jen výjimečně, s určením náhradních výsadeb zeleně. Zeleň podél vodotečí a vodních ploch je součástí systému ekologické stability území a podléhá speciálnímu plánu péče stanoveném v Plánu ÚSES. V zájmovém území se nenachází v současnosti využívaná ložiska nerostných surovin ani výhradní ložiska bilancovaná. V území se nachází stará důlní díla po těžbě paliv a rud s názvem Hůry 2, označení č.2058, a Rudolfov u Českých Budějovic označení č Dále sem zasahuje staré důlní dílo Eliášova štola, která je navržena k zprůchodnění a zpřístupnění veřejnosti. 3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně a) koncepce plošného a prostorového uspořádání Urbanistická koncepce sídla se odvíjí od historického sídelního půdorysu zemědělské vsi s rozložením statků kolem malebné centrální návsi. Jasně vymezený centrální veřejný prostor náves se základní občanskou vybaveností bude ve svém charakteru zachován. Dnešní klidový prostor proti hospodě U sv. Floriána se zachovává jako druhá náves s hřištěm. Urbanistická koncepce zachovává centrální charakter sídla a doplňuje obytnou zástavbu o rozvojové plochy ve dvou větších lokalitách: severní a jižní. Zástavba by zde měla být řídká, s postupným přechodem zahradní zeleně do krajiny. Tyto lokality jsou odcloněny od dopravních tahů pásy navrženého zalesnění. Jako další rozvojová plocha je navržena smíšená zóna Červený vrch, kde jsou funkce výrobní, skladové, občanské vybavenosti, ale i bydlení, sportu a rekreace. Tato zóna by měla mít kulturní charakter zástavby jedná se o lokalitu s možnou návštěvností (trasa Č.Budějovice - Světlík Hůry). Strana 13 (celkem 30)

14 Č.plochy Funkce Výměra Poznámka 1 Bydlení 0,98ha přestavba v ZÚ - zahrady 2 Bydlení 1,25 ha 3 Bydlení 3,46 ha 4 Sport a zeleň 0,98ha 5 Obč. vybavení 0,78 ha přestavba uvnitř ZÚ 6 Bydlení, zahrady 6,39 ha zóna Sekyry 7 Bydlení, zahrady 1,62 ha 8 Bydlení, smíšené plochy 1,36 ha část přestavba 9 Zahrady a veřejná zeleň 2,56 ha zahradnictví 10 Krajinná zeleň 2,61 ha BC 11 Výroba 2,47 ha Pod Červeným vrchem 12 Občanské vybavení 1,55 ha 13 Výroba a zeleň 8,34 ha 14 Zalesnění 0,82 ha protihl.úpravy 15 Zalesnění 1,56 ha dtto 16 Zalesnění a zeleň 2,25 ha dtto 17 Zalesnění 0,70 ha dtto 18 Zalesnění 3,00 ha dtto 19 Vodní plochy 0,92 ha v BK 20 Technické vybavení pro D3 1,10 ha 21 Smíšené bydlení 2,98 ha Červený vrch 22 Obč.vybavení a zahrady 1,70 ha 23 Výroba a smíšené plochy 7,90 ha 24 Krajinná zeleň a vodní 5,00 ha IP Červený vrch plochy 25 Sport a zahrady 3,16 ha 26 Dopravní plochy 0,62 ha pro komerční zónu 27 Obč.vybavení komerční 2,96 ha Komerční zóna Hůry zóna, doprava 28 Plochy dopravy pro D3 4,34 ha dle UP VÚC 29 Plochy dopravy pro 4,10ha dle UP VÚC sever.obchvat 30 Občanské vybavení 0,50ha Zázemí rekr.a sport.ploch 31 Rekreační louka 15,60 ha Specifické plochy v nezastavitelném území, s rekreačním využitím (golfové hřiště) 32 Rekreační louka 1,10 ha Specifické plochy v nezastavitelném území, s rekreačním využitím (dětské hřiště) 33 Zahrady 1,00 ha Hluk z dálnice 34 Zahrady 0,23 ha 35 Bydlení-vesnické 0,09 ha Základní kvalitou obce by měla být průchodnost území, průjezdnost a propojenost různých zón a funkcí. Navrhuje se proto rozšířit a zokruhovat cestní síť tak, aby se zvýšila přístupnost všech atraktivních míst krajiny. V prvé řadě je to Červený vrch, obě vodoteče směrem k Libniči náhradou za zrušené polní cesty, dále cestu k Borku, cestu podél Kyselé vody k severu a zpřístupnění a zokruhování návrší Na hájku k fotbalovému hřišti, přes hráz rybníka a podél budoucí zástavby až ke Kyselé vodě. Strana 14 (celkem 30)

15 Sídlo je doslova v obklíčení mohutnou infrastrukturou, která ještě vzroste po vybudování dálnice a severní tangenty města. Proto je třeba zajistit maximální propustnost pod těmito komunikacemi a realizovat izolační výsadbu zeleně těsně ke koridorům vysokého napětí b) vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby je vymezen ve výkrese základního členění území. Návrhové plochy jsou děleny na zastavitelné a nezastavitelné. Největší zastavitelnou plochou je lokalita pro rodinné domy Sekyry a plochy pro výrobu Červený vrch. Přestavbové plochy jsou vymezeny tři: - plocha bývalého zemědělského objektu v Úsilném (lokalita 8) na bydlení smíšené - plocha bývalého travnatého hřiště - s návrhem občanského vybavení (lokalita 5) - plocha zahrad - s návrhem na plochy bydlení (lokalita 1). Velké rozvojové plochy jsou plochy pro sport a rekreaci. Mimo to jsou vymezeny plochy pro umístění dopravních staveb (dálnice D3 vč. MÚK, severní tangenta rezervní plocha). U silnice směr Hůry je vymezena rezervní plocha pro občanskou vybavenost. Dále jsou navržena protizáplavová opatření v krajině retenční nádrže, zalesnění a odvodnění. Systém sídelní zeleně je opřen především o veřejnou zeleň návsí a soukromou zeleň zahrad a ovocných sadů. 4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 4a) koncepce dopravní infrastruktury je založena na řešení hlavních silničních tahů včetně jejich mimoúrovňového křížení, s navazujícími silnicemi III.třídy a místními komunikacemi. Realizací dálnice D3 vč.múk s I/34 a severní tangentou města se podstatně změní dopravní vztahy v území. Obec Úsilné přetíná trasa silnice III/10576, která je územně stabilizovaná s doplněním v krátkém rozsahu chodníkem. Silnice by měla být upravena v parametrech šířkové kategorie S 7,5/50. Ve směru na Hůry v souvislosti s návrhem D3 bude tato trasa upravena v úseku od starého vodojemu (odstranění směrové závady, křížení D3). Jako podmínka pro zprovoznění obchodní, výrobní a skladové zóny Hůry (Business Parku) je dále na této silnici navrženo: o zbudovat ostrůvek na vjezdu do sídla Úsilné ve směru od výrobní zóny Hůry (v úseku u stávajícího sportovního hřiště), o v centru obce (před MŠ) zřídit jeden zpomalovací práh v délce cca 40m a druhý v místě vstupu do sportovního a kulturního areálu (p.p.č. 851 v k.ú. a obci Úsilné) v délce cca 10m, o stávající chodník kolem rohu budovy č.p. 9 vybavit sloupky nebo zábradlím v odpovídajícím rozsahu, maximálně však do délky 10 metrů, o chodník na protilehlém rohu křižovatky vybavit sloupky nebo zábradlím v odpovídajícím rozsahu, maximálně však do délky 10 metrů, o stávající chodník před vstupem do mateřské školky vybavit sloupky nebo zábradlím v odpovídajícím rozsahu, maximálně však do délky 10 metrů. Jižně Úsilné vede stabilizovaná silnice I/34 jako dělený čtyřpruh s přípravou pro mimoúrovňové křižovatky. Podmínkou realizace obchodní zóny Hůry je nové napojení na tuto silnici v sousedním katastru Hůry. Východně Úsilného je navržena trasa dálnice D3 v kategorii D 27,5/120 Posouzení vlivu hluku z budoucího provozu na dálnici bude předmětem dokumentace dálnice, součástí této dokumentace musí být i případný návrh pasivních protihlukových opatření. K zamezení šíření hluku, prachu a exhalací je podél D3 navržen pás zalesnění (lokalita 18). Kvůli údržbě plánovaného oplocení Strana 15 (celkem 30)

16 dálnice D3 je třeba ponechat mezi oplocením a pásem zeleně (lokalita 18) nezalesněný pás Jižně sídla je navržena tzv. severní tangenta, v kategorii silnic I.třídy. Tato silnice je navržena jako čtyřpruh s úrovňovým křížením u Borku (kruhová křižovatka). V prostoru rybníka Čertík je vedena na estakádě, dále na násypu. Estakáda slouží také pro propojení regionálního biocentra (migrace živočichů). Místní komunikace obslužné budou doplněny komunikacemi o šířce min. 8,0 m mezi ploty, u bočních větví min. 7,0 m mezi ploty. Místní komunikace je možné umísťovat pouze v parametrech odpovídajících příslušným předpisům. Do nové zóny Červený vrch je navrženo propojení místními obslužnými komunikacemi (od Úsilného, od Č.Budějovic i od Hůr). Řešeným územím neprochází železniční trať. Poloha Úsilného při okraji jihočeské blatské oblasti představuje obecně vhodné podmínky pro cykloturistiku trasy budou doplněny po vybudování přeložek silnic. Územím obce prochází několik turistických a cykloturistických tras, tyto trasy navazují na celý systém stezek v okolí Č.Budějovic a jejich zachování a rozvíjení v katastru obce je nanejvýš žádoucí. Návrh sítě cyklotras navazuje na stávající trasy. Terén je pro rozvoj cyklistické dopravy velmi příhodný. Úsilné je propojeno s těmito cíli: Hrdějovice (2 m široká stezka mimo silnici), Borek, Nemanice (nutno vyřešit křížení severní tangenty), Červený Vrch, Hůry, Libnič. Silnice je možné umísťovat pouze s vyřešením negativních dopadů hluku a vibrací na okolní zástavbu (ochranou proti hluku). 4b) koncepce technické infrastruktury navazuje na stávající hlavní řady a rozvody elektřiny, plynu, vody a odkanalizování. Technická infrastruktura se dělí na nadmístní (dálkové trasy vody, elektro VVN, ZNV a VTL plynovodu, RR trasy) a místní. Místní infrastruktura bude postupně doplňována dle potřeb vyvolaných umísťováním staveb. Zásobování elektrickou energií: Územím obce prochází vedení VVN dvě dvojnásobná vedení 110 kv s odbočkou k transformovně Škoda a dále linka ZVN 400 kv. Je nutno respektovat ochranná pásma těchto vedení a vedení VN. Vzhledem k předpokládanému nárůstu soudobého odběru u ploch pro bydlení o cca 350 kw a pro další rozvojové plochy (výroba, sklady, občanské vybavení) o kw v návrhu jsou navrženy celkem tři nové trafostanice v jižní části řešeného území. T5 je určena pro plošně rozsáhlou zástavbu bydlení na jižním okraji obce. T6 a T7 jsou umístěny v prostoru mezi navrženou dálnicí D3 a silnicí I/34 pro navržené plochy určené pro výrobu a občanskou vybavenost. V souvislosti s navrženou zástavbou RD na severu obce je navržena částečná přeložka linky 22 kv na severním okraji sídla. Pro plochy v ochranném pásmu vedení ZVN platí následující: výsadba zeleně do tří metrů maximálně vzrůstové výšky, zákaz činností znesnadňujících přístup k zařízení a zákaz zřizování či umisťování konstrukcí a jiných podobných zařízení jakož i uskladňování výbušných a hořlavých látek. Strana 16 (celkem 30)

17 Zásobování teplem a plynem: Jako zdroj tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV vzhledem k tomu, že obec je plynofikována, připadá v úvahu především zemní plyn. Pro rozvojové plochy je navrženo doplnění sítě STL plynovodů pro zajištění zásobování plynem. VTL plynovod DN 150 s bezpečnostním pásmem prochází západně od sídla Úsilné, z něho je přípojkou DN 80 napojena regulační stanice plynu. Vlastní obec je napojena STL plynovody. Síť plynovodů je řešena tak, aby umožňovala připojení maximálního počtu odběratelů. Regulační stanice má dostatečný výkon pro případný rozvoj obce. Mimo zemní plyn se nabízí také individuální řešení pro každý RD z ekologicky příznivých zdrojů (např. dřevo či tepelné čerpadlo). Pro skupiny domů či části obce je také možné uvažovat s kotelnou na biomasu (dřevo, dřevní stěpka, energetické plodiny). Nepočítá se s plošným zaváděním el. vytápění. Nadmístním zdrojem el.energie z obnovitelných zdrojů může být solární elektrárna (fotovoltaické panely). Jako vhodné území pro tuto investici se jeví výrobní zóna Červený vrch. Zásobování vodou: Kromě běžné údržby a doplňování vodovodních rozvodů k nové výstavbě, nebude nutné do vodovodní sítě investovat. Stávající stav vyhovuje současným potřebám sídla a umožňuje jeho bezproblémový rozvoj. Úsilné je zásobováno upravenou vodou z VD Římov. Pitná voda je do obce přivedena pomocí zásobního řadu, který je napojen na hlavní zásobní řad při západním okraji zástavby obce Borek. Hlavní zásobní řad DN 500 je propojen s vodojemy Hosín. Kromě výše uvedeného vodovodu prochází k.ú. Úsilné v severojižním směru dálkový vodovodní řad DN 1000 zásobující Táborsko a dále výtlačný vodovodní řad DN 200 pro zásobování Lišova. Mezi sídlem a hlavní silnicí II/603 Č. Budějovice - Borek je vyhlášeno druhé vnitřní pásmo hygienické ochrany pro ochranu vodních zdrojů Úsilné (vrty US-1, US-2, US-3, V-1, V-2, V-3, HJ-1 a nový US-2A), využívané vrty jsou oploceny (I. OP). Celé území obce pak náleží do druhého vnějšího OP. Celková kapacita prameniště Úsilné je udávána hodnotou 10,5 l/s, ale v současné době není kapacita plně využívána. Z Úsilného je do čerpací stanice vedena přípojka. Z čerpací stanice je možné dodávat v případě potřeby i vodu do hlavního řadu DN 500, vedoucí podél komunikace Č. Budějovice- Borek. V samotném sídle je navrženo přeložení vodovodu DN 200 vedoucího z úsilenských zdrojů k Lišovu tak, aby byl možný rozvoj při jižním okraji stávající zástavby. Dále je navrženo doplnění stávající rozvodné sítě o vodovodní řady právě podél přeloženého zásobního řadu a v severovýchodní části sídla, kde je navrhována výstavba RD. Doplněním vodovodu v jižní části se vytvářejí dva nové okruhy, což zajistí stabilnější zásobování vodou z obou stran. Zásobování vodou zástavby výroby a skladů a občanského vybavení v prostoru kolem Červeného Vrchu je možné řešit napojením na stávající vodovody českobudějovického městského vodovodního systému, které zásobují průmyslovou lokalitu mimo katastr Úsilné za Rudolfovským potokem. Navrženo je napojení na oba dva vodovody tak, aby byl v lokalitě vytvořen jeden velký okruh a byla tím posílena protipožární ochrana a plynulost dodávky. Napojení lokality na městský vodovod znamená křížení s dálkovým vodovodem DN Odkanalizování: Obec je odkanalizována jednotnou stokovou sítí, která odvádí jak dešťové, tak splaškové odpadní vody. Na kanalizaci je napojena prakticky veškerá zástavba. Veškeré odpadní vody jsou odvedeny k JZ okraji sídla a sběračem R DN 500 jsou vedeny podél potoka Čertík (umístěná odlehčovací komora) a Kyselá voda na městskou centrální ČOV v Hrdějovicích. Historická Eliášova štola je odvodňována do Kyselé vody pod rybníkem Čertíkem samostatně. Změna stávající stokové sítě a jejího fungování není navržena. Nové řady jsou napojeny do stávajících stok. Sběrač R, kanalizace z Rudolfova, byla napojena na městskou stokovou síť Č. Strana 17 (celkem 30)

18 Budějovic u Okružní ulice. V samotném sídle je navržena stoka jednotné kanalizace pro odkanalizování severovýchodní navrhované zástavby, nová stoka je napojena na stávající stokovou síť. Voda z dálnice bude zachycena systémem vpustí do dálniční kanalizace a odvedena k vyčištění v bezpečnostních nádržích (ORL). Z bezpečnostních nádrží bude voda vypouštěna do recipientů přes retenční otevřené nádrže (malé rybníčky), nebo u malého množství vody (krátké úseky) přímo do příkopů a vodotečí. Návrh retenčních nádrží je proveden tak, aby nedocházelo ke zvýšenému odtoku ze zastavěného území. Nedojde tak ke zhoršení stávajícího stavu odtokových poměrů vinou dálnice. Navržen je sběrač splaškové kanalizace podél stávající silnice III/10576 a uvnitř jižních ploch navržených k výstavbě rodinných domků, jako vyvolaná investice výstavby obchodněpodnikatelské a výrobní zóny Hůry. Tento sběrač je zaústěn do stávající jednotné kanalizace pod obcí. Dešťové vody z plochy Sekyry jsou odvedeny do potoka Stoka. Odkloněním většiny odpadních vod mimo náves je zajištěna ochrana před nátokem většího množství vod, není nutno stávající stokovou síť draze posilovat. Navržený hlavní sběrač jednotné kanalizace vedený v jižní části sídla je zaústěn do stávající stoky DN 800 při jihozápadním okraji sídla a přívalové srážkové vody jsou v odlehčovací komoře odlehčeny do potoka a do rybníka Čertík. Prostor Červeného Vrchu v jižní části obce je odveden do sběrače Rudolfov pouze splaškovou kanalizací, dešťovou vodu je nutné odvést do vodotečí s přednostním využitím jejího zasakování do terénu. Část navrhovaných ploch výroby, skladů, smíšené zástavby a občanské vybavenosti je umístěna pod stávající kanalizací a je nutno splašky do ní přečerpávat. V severní části zóny Červený Vrch je navržena oddílná kanalizace, která bude odvádět odpadní vody těsně nad soutok pravostranných přítoků Rudolfovského potoka. Zde je navrženo naústění dešťové kanalizace. Z čerpací stanice na splašky je navržen výtlak, pomocí něhož budou odvedeny splašky v trase navržené komunikace a zaústěny jižně Úsilného. Dešťové vody budou odtékat stávající vodotečí, nutné je zajistit jejich převedení přes křižovatku silnic I/20 a I/34 v této části je návrh zatrubnění. Veškeré splaškové odpadní vody z navrhované zástavby budou čištěny v městské centrální ČOV v Hrdějovicích. 4c) koncepce občanského vybavení veřejného a nekomerčního charakteru Pro občanské vybavení nekomerční jsou vymezeny pouze plochy obecních budov. S dalšími plochami nekomerčními není uvažováno. 4d) koncepce veřejných prostranství Veřejná prostranství zahrnují volné (neoplocené) plochy komunikací, odstavných ploch, veřejné zeleně, návesních rybníčků a veřejné infrastruktury v sídle. Hlavním veřejným prostorem je návesní prostor. Tato prostranství jsou vymezena v prostorech historicky založených. Umístění staveb v těchto prostorech podléhá převládajícímu zájmu veřejnosti a přísnějšímu architektonickému posouzení. V nově vymezených lokalitách budou veřejná prostranství tvořena návrhem obslužných komunikací. Strana 18 (celkem 30)

19 5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 5a) vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití Uspořádání krajiny je vymezeno v hlavním výkrese. Změny využití těchto ploch je možné pouze v navrženém uspořádání. Podmínky pro využití jednotlivých ploch jsou popsány v kapitole 6. 5b) návrh ÚSES Do území zasahuje z prvků ÚSES regionální úrovně biocentrum RBC 1 "Čertík" a regionální biokoridor RBK 1 "Kyselá voda". Prvky ÚSES v řešeném území: číslo funkčnost biogeografický rozloha význam v území (ha) RBC1 existující regionální biocentrum 33,40 BC2 existující lokální biocentrum 3,00 BC3 existující lokální biocentrum 0,60 RBK1 existující regionální biokoridor 3,46 BK2 chybějící lokální biokoridor 1,00 BK3 částečně existující lokální biokoridor 2,08 IP1 existující interakční prvek 1,40 IP2 existující interakční prvek 1,50 IP3 existující interakční prvek 0,60 V plochách interakčních prvků a biocentra a biokoridoru ÚSES lze umístit pouze: - krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň, travní porosty - pěší cesty a cyklistické stezky - obslužné a účelové komunikace pouze s kolmým křížením biokoridorů - vodní plochy a toky - stavby pro zemědělskou a lesní výrobu související s využitím ploch - liniové stavby komunikací a technické infrastruktury jen v nejnutnějším rozsahu. Vzhledem k plánovaným dopravním stavbám značného rozsahu bude docházet ke střetu s prvky ÚSES. Při křížení biokoridorů je nutné dodržet průchodnost krajiny pro migrující živočichy. Na Červeném vrchu se nachází IP - interakční prvky krajiny, porosty krajinné zeleně, hodnotné především z důvodu ochrany krajinného rázu a zachování rozmanitosti jinak zemědělsky intenzivně využívané krajiny. 5c) stanovení podmínek pro prostupnost krajiny Prostupnost krajiny je zajištěna stávající i navrženou sítí účelových polních a lesních cest a návrhem cykloturistických a pěších tras. Tyto cesty a trasy musí zůstat veřejně přístupné. 5d) vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi V řešeném území je možné uplatnit řadu krajinářských, protierozních a protipovodňových opatření, která pomohou zvýšit retenční schopnost krajiny. Navrženo je téměř 10 ha půdy k zalesnění a další plochy krajinné zeleně, což nahradí zrychlený odtok a úbytek vody způsobený novou výstavbou. Dále jsou navrženy příkopy a rybníky (při východním okraji sídla, pod Nídlovským lesem, pod Červeným Vrchem). V rámci pozemků potoků je vhodné realizovat další revitalizační opatření (meandry, stupně, břehová zeleň). Strana 19 (celkem 30)

20 Záplavové území není vymezeno. Navržená protierozní a protizáplavová opatření (viz hlavní výkres) sestávají z: - převod orné půdy na travní fond - převod orné půdy na krajinnou zeleň a meze - převod travních porostů a orné půdy na vodní plochy (retenční) - návrh zalesnění - odvod dešťových i splaškových vod bezpečně do vodoteče - omezení výstavby a hospodaření v okolí vodotečí a vodních ploch. 5e) vymezení ploch pro rekreaci Pro rekreaci individuální ani hromadnou s ubytováním nejsou vymezeny žádné plochy. Pro volnou a sportovní rekreaci jsou vymezeny plochy východně a západně od sídla Úsilné a na Červeném vrchu. Mezi Úsilným a Borkem je navržena rozsáhlá přírodní plocha pro sportovně rekreační vyžití, např. veřejné golfové hřiště, včetně zázemí (občanská vybavenost, parkování). 5f) vymezení ploch pro dobývání nerostů V zájmovém území se nenachází využívaná ložiska nerostných surovin ani výhradní ložiska bilancovaná, těžba není navrhována. 6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 6a) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití Celé správní území obce je vymezeno na plochy s tímto převažujícím (hlavním) způsobem využití: - plochy bydlení vesnické - plochy bydlení - tradiční - plochy bydlení - smíšené - plochy rekreace - zahrady - plochy občanského vybavení - sportovní - plochy občanského vybavení - obslužné - plochy veřejných prostranství zeleně - plochy dopravní infrastruktury - plochy dopravní infrastruktury silnice - plochy technické infrastruktury - plochy výroby a skladování. Nezastavěné území: - plochy vodní a vodohospodářské - plochy zemědělské orná půda - plochy zemědělské travní porosty - plochy lesní - plochy přírodní krajinná zeleň a ÚSES - plochy specifické rekreační louka 6b) Ustanovení přípustného, nepřípustného, popř. podmíněně přípustného využití - plochy bydlení vesnické Strana 20 (celkem 30)

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA DOBROVICE 05/2010 Záznam o účinnosti a) správní orgán, který vydal změnu územního plánu č.4: Zastupitelstvo města Dobrovice, usnesení č. 51/2010 ze dne 11. května 2010 b)

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro společné jednání Projektant: Ing.arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A.

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice

Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice Návrh zadání Změny č. 1 UPnSU Skály - Budičovice pořizovatel: Obec Skály září 2011 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace,

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE čistopis 01/2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEMČICE Správní orgán, který plán vydal: Zastupitelstvo obce Semčice Číslo jednací : 20104/2010

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A

ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST A ZMĚNA Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MĚSTA KLADNA TEXTOVÁ ČÁST A Brno 9 / 2015 Strana 2 POŘIZOVATEL Úřad architektury a územního plánování Magistrát města Kladna Náměstí starosty Pavla 44 272 52

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol.

ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST. Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. ZMĚNA Č.8 A Č.9 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Ú J E Z D ODŮVODNĚNÍ CI. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: MěÚ Uničov Projektant: ing.arch.petr Malý a kol. Křelov, listopad 2016 O B S A H O V Ý L I S T 1. Postup při pořízení

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y

Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y Místo: Katastrální území: Objednatel: Zadání regulačního plánu Louňovice lokalita Y (v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb.) Louňovice lokalita Y Louňovice obec Louňovice, Horní náves 6, 25162

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání

NÁVRH. Vrábče. změny č.3 územního plánu obce. upravený pro veřejné projednání NÁVRH změny č.3 územního plánu obce Vrábče upravený pro veřejné projednání Záznam o účinnmosti Tato změna č. 3 územního plánu obce byla vydána usnesením zastupitelstva obce Vrábče č ze dne. Změna č. 3

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ)

I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) I. ZMĚNA Č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě (dále jen změna č.4 ÚPnSÚ) a) Vymezení zastavěného území Zastavěné území vychází z aktuální pozemkové mapy katastrálního území Nové Hutě a Územního plánu sídelního útvaru Nové

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky

ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky Příloha č.3 ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU CHVALETICE Hornická Čtvrť západ u křižovatky a) Vymezení řešeného území Lokalita zahrnuje zastavitelnou plochu a.11. vymezenou územním plánem pro bydlení, plochu b.3.

Více

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část

návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část příloha č. 1 opatření obecné pova hy návrh změny č. 5 územního plánu obce Dynín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Dynín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str.

Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory. str. Obsah Opatření obecné povahy č. 1/2013, kterým se vydává Územní plán Zlaté Hory I.A TEXTOVÁ ČÁST 1 A. Vymezení zastavěného území 2 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2 C. Urbanistická

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 1 ROZTOKY U JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Roztoky u Jilemnice Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a

Více

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH

NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH NÁVRH ZMĚN II. REGULAČNÍHO PLÁNU SLATIŇANY JIH Závazná část Regulačního plánu Slatiňany jih se mění v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., včetně jeho prováděcích předpisů takto: 1. Změny II.

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah Textová část územního plánu - Obsah... 1 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 (a) Vymezení zastavěného území... 3 1.2 (b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž.

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: OBSAH ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Kroměříž. ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRASKLICE PŘÍLOHA č.3 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOUNOV POŘIZOVATEL: Obecní úřad Kounov PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO KOUNOV 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna č.1

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice

BOROVNICE. Změna č. 2 územního plánu obce. stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území: Borovnice Změna č. 2 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Borovnice Pořizovatel: Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování a architektury Únor 2009 OBSAH a) Požadavky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Územní plán sídelního útvaru Prostějov VIII. změna II ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU KNESL+KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno květen 2012 VIII. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO

Více

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK

Městský úřad Vamberk ZMĚNU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VAMBERK Městský úřad Husovo náměstí č. p. 1 517 54 Č.j.: 439/2016/MÚVA VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo města, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000

Obsah textové části: Grafická část územního plánu obsahuje tyto výkresy: 1. Klad listů 2. Hlavní výkres 1:5 000 3. Hlavní výkres výřez 1:2 000 Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY

NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY NÁVRH ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽÁKY Pořizovatel: Městský úřad Čáslav Odbor výstavby a regionálního rozvoje Žižkovo náměstí 1, 286 01 Čáslav DATUM : LISTOPAD 2012 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací

Více

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice

Pořizovatel: Městský úřad Nové Strašecí. Ing. Petr Laube, 28. října 909, , Neratovice ZMĚNA č.4 ÚPSNÚ NOVÉ STRAŠECÍ Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Nové Strašecí Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice březen 2013 Název dokumentace: Pořizovatel: Určený zastupitel: Projektant:

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE str.1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE LOKALITY: A1-A3 Správní orgán, který změnu územního plánu

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ROVENSKO POD TROSKAMI Zastupitelstvo města Rovensko pod Troskami, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006

Více

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla.

duben 2009 Jedná se o lokalitu (dále též jen Z1/1 ) u severovýchodního okraje sídla. Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Kunžak duben 2009 a) úvod O pořízení změny č. 1 územního plánu Kunžak rozhodlo zastupitelstvo obce Kunžak svým usnesením ze dne 29. 1. 2009. Jedná se o lokalitu (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É k. ú. Ú s i l n é Projektant: Ing.arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice Září 2015

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BEZVĚROV I. NÁVRH I.A. Textová část Objednatel Pořizovatel Zpracovatel obec Bezvěrov Obecní úřad Bezvěrov se zajištěním kvalifikačních požadavků: Ing. Martina Miklendová

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTYSE VLADISLAV zakázkové číslo:

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok

ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok ÚZEMNÍ PLÁN LIŠANY Právní stav Územního plánu po vydání změny č.1 výrok IA. textová část Záznam o účinnosti vyhotovení územního plánu zahrnující právní stav k 28. 4. 2012 Právní stav územního plánu LIŠANY

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 DOLNÍ KRALOVICE NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ KRALOVICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302,

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více