Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ú Z E M N Í H O P L Á N U"

Transkript

1 Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA Jeremiášova 14, České Budějovice Červen 2015 Pořizovatel: Odbor územního plánování Magistrátu města České Budějovice Objednatel: Obec ÚSILNÉ Úsilné 43, České Budějovice Strana 1 (celkem 30)

2 Záznam o účinnosti: Vydává: Zastupitelstvo obce Úsilné Datum nabytí účinnosti: Úřední osoba pořizovatele:... Ing. Luboš Lacina, vedoucí odboru územního plánování Magistrátu města České Budějovice Strana 2 (celkem 30)

3 VÝROKOVÁ ČÁST OBSAH: 1. Vymezení zastavěného území 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, plochy přestavby a systém sídelní zeleně 4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 5. Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo 9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro její vložení do evidence územně plánovací činnosti 10. Stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona 11. Údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 1. vymezení zastavěného území Nemění se. 2. základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Nemění se, pouze v názvu kapitoly se před slovní spojení koncepce rozvoje území obce doplňuje slovo základní. 3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Do kapitoly 3. - se do vložené tabulky vkládají následující plochy: 34 Zahrady 0,23 ha 35 Bydlení vesnické 0,09 ha. Strana 3 (celkem 30)

4 4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování Nemění se. 5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. Nemění se. 6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Do podmínek zástavby plochy rekreace zahrady je za plochu č. 33 doplněna plocha č. 34, za poslední větu je doplněna nová věta: Zastavitelnost plochy č. 34 skleníky, prodejnou a hřištěm v součtu nesmí překročit 50% plochy pozemku. 7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Nemění se. 8. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo Nemění se, pouze název kapitoly je nahrazen novým názvem: vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo. 9. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním území studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Nemění se, pouze název kapitoly je nahrazen novým názvem: vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním území studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. 10. stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona Za kap. 9 se vkládá nová kap.10 s názvem: stanovení kompenzačních opatření podle 50 odst. 6 stavebního zákona. Do této kapitoly se vkládá text: Kompenzační opatření nejsou navržena. Strana 4 (celkem 30)

5 11. údaje o počtu listů změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části a) Dokumentace změny ÚP obsahuje 3 listy A4 textové části (strany 3 až 5) b) Grafická část změny ÚP je nedílnou součástí tohoto návrhu jako příloha č. 1 a obsahuje celkem 2 výkresy: Výkres č.1 - Základní členění území 1:5000 Výkres č.2 - Hlavní výkres urb.koncepce 1:5000. Ostatní výkresy územního plánu (Výkres č.2a - Koncepce veřejné infrastruktury 1:5000 a Výkres č.3 - Veřejně prospěšné stavby a opatření 1:5000) se nemění. Strana 5 (celkem 30)

6 ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSILNÉ OBSAH: 1. postup při pořízení změny územního plánu 2. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území 3. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3.a. politika územního rozvoje 3.b. zásady územního rozvoje Jihočeského kraje 4. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 5. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 6. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů 7. vyhodnocení splnění zadání 8. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty 9. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch 10. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí 11. stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona 12. sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno 13. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení 14. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa 15. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 16. vyhodnocení připomínek 17. údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 1. postup při pořízení změny územního plánu Bude doplněno pořizovatelem změny. 2. vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území Obec Úsilné má zpracovaný a schválený Územní plán (ÚP STUDIO, 2009), vydaný dne Změna č.1 tohoto územního plánu nebude mít zásadní vliv z hlediska širších územních vazeb. Změna zpřesňuje hranice navazujících ploch ÚSES a VKP. Jinak řešení této změny územního plánu nemá žádný podstatný vliv na širší souvislosti v území. Řešené území se nedotýká hranic sousedních obcí. Sousední obce nevznesly požadavky na obsah změny územního plánu. Strana 6 (celkem 30)

7 3. vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem 3.a. politika územního rozvoje Správní území obce jako součást území obce s rozšířenou působností České Budějovice se nachází v Rozvojové oblasti České Budějovice OB10 (dle 49 PÚR, v aktualizovaném znění). Návrh nemá vliv na řešení koridorů (TENT-T-ŽD4 a koridor dálnice D3). Návrh nebude mít vliv na multimodální koridor M1. Změna není v rozporu s republikovými prioritami územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, zejména tím, že: - chrání přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území - předchází prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na souciální soudržnost - zvyšuje kvalitu života obyvatel a hospodářský rozvoj území - rozvojové záměry umísťuje do co nejméně konfliktních lokalit. 3.b. zásady územního rozvoje Jihočeského kraje Změna č. 1 ÚP Úsilné není v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, ve znění 1. Aktualizace, které byly vydány Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne (dále jen aktualizace ZÚR ). Řešené území změny č. 1 ÚP Úsilné se nachází uvnitř upřesněné rozvojové oblasti republikového významu OB10 České Budějovice. Změna č. 1 ÚP Úsilné respektuje zásady pro ni stanovené v čl. 6 aktualizace Z)R (kapitola b) aktualizace ZÚR), zejména tím, že je podporován rozvoj obytné funkce v obci, která přímo sousedí s městem České Budějovice. Řešeného území změny č. 1 ÚP Úsilné se nedotýká žádná rozvojová osa, specifická oblast, ani koridory veřejné infrastruktury, územní rezervy či vymezené veřejně prospěšné stavby uvedené v kapitole c), d) a g) aktualizace ZÚR. Z hlediska územního systému ekologické stability se v řešeném území nenacházejí žádné prvky nadregionálního či regionálního významu. Regionální biocentrum RBC 609 Světlík bylo již územním plánem ÚSILNÉ (datum nabytí účinnosti dne ) upřesněno po hranici řešeného území jako regionální biocentrum s označením RBC 1. Prvky ÚSES nejsou změnou č. 1 ÚP Úsilné dotčeny. Změnou č. 1 ÚP Úsilné jsou respektovány priority stanovené v kapitole a) aktualizace ZÚR, zejména: změnou č. 1 ÚP Úsilné jsou navrhovány nové zastavitelné plochy koncepčně, v přímé návaznosti na zastavěné území obce tak, aby byl min. zásah do volné krajiny, a to i za cenu méně pozitivního dopadu na ochranu zemědělského půdního fondu. Změnou č. 1 ÚP Úsilné je rovněž respektována stávající sídelní struktura obce, zásady ochrany přírody a krajiny, kulturní i přírodní hodnoty území. Tímto jsou respektovány i podmínky koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot, které jsou stanoveny v kapitole e) aktualizace ZÚR. Dle kapitoly f) se řešené území změny č. 1 ÚP Úsilné nachází v krajině silně urbanizované, která je změnou respektována. Návrh změny č. 1 ÚP Úsilné vychází z požadavků na koordinaci územně plánovací činnosti obcí a na řešené v územně plánovací dokumentaci obcí, které jsou stanoveny v kapitole h) aktualizace ZÚR. V souladu s touto kapitolou byl ÚSES, který byl převzat z územního plánu Úsilné, již upřesněn podle konkrétních podmínek v území při zachování jeho významu a funkčnosti. Ostatní, výše neuvedené, kapitoly aktualizace ZÚR se změny č. 1 ÚP Úsilné netýkají. Strana 7 (celkem 30)

8 4. vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Změna č.1 územního plánu vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, který spočívá ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území. Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky na ochranu kulturních a civilizačních hodnot, především urbanistického a architektonického dědictví. Nenarušuje region lidové architektury ani vodní zdroje. Navržené využití plochy nemůže mít vliv na kvalitu ovzduší, provoz na letišti Hosín ani na RTH Třebotovice. S požadavky na ochranu přírodních hodnot a nezastavěného území je změna územního plánu též v souladu návrh řešení respektuje významné krajinné prvky, krajinný ráz a systém ekologické stability krajiny. Vzhledem k tomu, že je řešené území oploceno a jedná se o klín zastavěného území, je zde zdůvodnitelný zábor jak části případného VKP (nivy ze zákona), tak nejcennějších zemědělských půd. 5. vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Změna č.1 ÚP je v souladu s platnými předpisy v oboru územního plánování, především stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a navazujícími vyhláškami. 6. vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů Změna územního plánu je zpracována v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 7. vyhodnocení splnění zadání Zadání změny č.1 ÚP Úsilné bylo schváleno zastupitelstvem obce Úsilné dne usnesením č.23/06/12. S požadavky na ochranu nezastavěného území je změna územního plánu v souladu změna respektuje VKP ze zákona (lesy, vodní toky, nivy apod.) a systém ekologické stability krajiny, zejména tím, že v dotčeném území zpřesňuje na základě konkrétní znalosti tohoto území hranice těchto prvků. Je sice navržen zábor nejkvalitnějších půd, ale tyto půdy již delší dobu nejsou zemědělsky obhospodařovány a jsou oploceny. V návrhu změny ÚP jsou rovněž respektovány ostatní limity území uvedené v zadání: ochranné pásmo letiště Planá a letiště Hosín, ochranné pásmo radiolokačního prostředku RTH Třebotovice, ochranné pásmo vodního zdroje, územní s archeologickými nálezy III. kategorie. Zadání změny je tímto splněno. Stanovením podmínek jejich doplněním pro plochu č.34 a 35 je zajištěno přiměřené začlenění budoucích záměrů do sledovaného území. Menší část řešeného území byla zahrnuta do ploch bydlení vesnické, které se tímto doplňují a zarovnávají. Strana 8 (celkem 30)

9 8. komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty Změna č. 1 ÚP Úsilné se týká doplnění zastavěného území pro bydlení vesnické stav o jednu plochu bydlení-vesnické návrh, a rekreace zahrady návrh. Přijaté řešení nemá zásadní vliv na koncepci ani rozvoj obce. Podklady pro zpracování návrhu zadání tvořily Územně analytické podklady ORP České Budějovice a dílčí průzkumy a rozbory, které provedl projektant této změny. Jedná se o lokalitu při jihozápadním okraji sídla o celkové výměře cca 0,32 ha. Předpokládané důsledky navrženého řešení nebudou mít zásadní negativní vliv na krajinu ani na životní prostředí. Nebylo požadováno variantní řešení. Není nutno řešit napojení technické a dopravní infrastruktury pro navržené plochy jedná se o návrh nových zahrad a rozšíření stávající plochy bydlení, tedy plochu pro soukromé využití. Využívá se proto napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu u stávajícího objektu. Změna č.1 je drobnou změnou, která nemá vliv na vyvážený rozvoj podmínek pro životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území. Navrhovaná změna nemění koncepci původního územního plánu, pouze upřesňuje a doplňuje již dříve navržené řešení. 9. vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Předmětem změny je návrh nové zastavitelné plochy, která navazuje na zastavěné území a je již jako zastavěná plocha využívána. 10. zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí V řešeném území změny ÚP se nenachází žádné zvláště chráněné území dle zákona a uvedená změna nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit ani ptačích oblastí (soustava Natura 2000). Návrh změny č.1 ÚP Úsilné svým řešením nestanoví rámec pro umístění záměru uvedeného v příloze č.1 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Pro návrh řešení využití území není požadováno variantní řešení. Po provedení zjišťovacího zřízení podle 10i odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, krajský úřad nepožaduje zpracování vlivů změny č.1 na životní prostředí. Strana 9 (celkem 30)

10 11. stanovisko krajského úřadu podle 50 odst. 5 stavebního zákona Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu - Jihočeského kraje vydal k návrhu zadání stanovisko KUJCK 43358/2011/OZZL/2 ze dne dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém konstatoval, že uvedená změna ÚP nebude mít významný vliv na žádnou z lokalit, které jsou součástí navržené soustavy území evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (soustava Natura 2000). Tento dotčený orgán po provedení zjišťovacího řízení podle 10i odst. (3) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nepožaduje vyhodnocení vlivů změny ÚP na životní prostředí. 12. sdělení, jak bylo stanovisko podle 50 odst. 5 stavebního zákona zohledněno Viz kapitola 11 odůvodnění změny ÚP 13. výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje, s odůvodněním potřeby jejich vymezení Ve změně č. 1 územního plánu Úsilné nejsou navrhovány nad rámec ZÚR žádné záměry, které by mohly být identifikovány jako záměry nadmístního významu. 14. vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa V obci Úsilné, kat.území Úsilné u Českých Budějovic, je touto změnou č.1 navržena změna využití zemědělských ploch v lokalitě č.34 a č.35. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF: Č.p. zábor kultury způsob využití plochy třída ochrany ZPF 34 TTP 0,23 ha zastavitelná plocha -návrh rekreace-zahrady BPEJ I.tř.ochrany 35 TTP 0,09 ha zastavitelná plocha-návrh bydlení-vesnické BPEJ I.tř.ochrany Celkem návrh změny využití 0,32 ha ZPF. Zdůvodnění změny navržená lokalita přímo navazuje na stávající obytnou zástavbu a komunikaci včetně navazující technické infrastruktury. Záborem nevznikají žádné zbytkové plochy. Navržená plocha bude moci být zastavěná pouze z malé části rodinným domem, zahradním či rekreačním objektem, zbytek bude ponechán jako zahrady. Zastavitelnost plochy č.34 skleníky, prodejnou a hřištěm v součtu nesmí překročit 50% plochy pozemku. Pozemky jsou oploceny a zatravněny. Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL): Ploch lesa se řešené území změny nedotýká není navržen zábor PUPFL. Strana 10 (celkem 30)

11 15. rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání. 16. vyhodnocení připomínek Bude doplněno pořizovatelem po veřejném projednání. 17. Údaje o počtu listů odůvodnění změny územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části. 1. Odůvodnění změny ÚP obsahuje 5 listů A4 textové části (strany 6 až 11) 2. Grafická část odůvodnění je nedílnou součástí odůvodnění jako příloha č. 2 a obsahuje celkem 3 výkresy: Výkres č.ii/1 - Koordinační výkres 1 : Výkres č.ii/2 - Výkres širších vztahů 1 : Výkres č.ii/3 - Výkres záborů půdního fondu 1 : Strana 11 (celkem 30)

12 Samostatná příloha odůvodnění - soutisk textu původního ÚP se zapracováním změny č.1 ÚP: ÚZEMNÍ PLÁN ÚSILNÉ Včetně zapracování Změny č.1 ÚP 1. Vymezení zastavěného území Zastavěné území obce Úsilné je vymezeno v rozsahu znázorněném ve výkresové části územního plánu, a to ke dni Zastavěné území se skládá ze 3 samostatných částí: - sídlo Úsilné - lokalita u Terranovy - lokalita Červený vrch (zahrádky). 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Základní předpoklady a podmínky vývoje obce: Obec Úsilné je s ohledem na svou polohu u krajského města Českých Budějovic, u křižovatky silnic I.třídy rozvojovou obcí, s předpokladem nárůstu ploch pro bydlení, podnikání i rekreaci. Vzhledem k zachování atraktivity obce je důležitá ochrana dochovaných přírodních i kulturních hodnot, daných umístěním sídla v hodnotné, historicky osídlené krajině. Shrnutí hlavních výstupů územního plánu: Územní plán splňuje tři hlavní funkce: - vymezuje plochy k ochraně (přírodně a kulturně hodnotné, nebo nutné pro technické zajištění rozvoje) - vymezuje plochy pro další rozvoj obce (pro bydlení, podnikání i rekreaci, pro infrastrukturu) - omezuje činnosti v území tak, aby nedošlo k ohrožení hodnot životního prostředí. Vymezení urbanistických, architektonických, přírodních a kulturních hodnot a stanovení podmínek jejich ochrany: a) Urbanistické a kulturní hodnoty: Úsilné je tradičním sídlem vesnického osídlení, dochovalo se několik staveb vesnické architektury zemědělských usedlostí, typických pro tento region. Opravy a přestavby těchto staveb je nutné provádět tak, aby nebyl setřen tradiční ráz sídelní struktury (zachování proporcí, tvaru střech, členění fasád, hodnotných detailů). Objekty zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek nutno splnit podmínky památkové ochrany: - areál zemědělské usedlosti č.p. 1 (č.úskp ) - U Sukdolů - areál zemědělské usedlosti č.p. 9 (č.úskp ) - U Prokšů - dědičná štola sv. Eliáše (č-úskp ). Eliášova štola se budovala od roku 1574 téměř 200 let a je 2,5 km dlouhá, navazuje na doly na stříbro mezi Hůrami a Úsilným (odvodnění). V současnosti se uvažuje o jejím zpřístupnění veřejnosti. Žádoucí je respektovat i památkově nechráněné drobné stavby: - Boží muka u cesty směr Libnič - kaple Sv. Václava na návsi novogotická z roku kamenný kříž nad vesnicí. Celé území obce lze považovat za území s archeologickými nálezy. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni Strana 12 (celkem 30)

13 tento záměr oznámit archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeolog. výzkumů. b) Přírodní hodnoty Krajinářsko přírodní hodnoty celého území jsou zvýšené. Poloha sídla je 399 m nad mořem. Krajina kolem Úsilného nese znaky zachovalé krajiny přechodu Českobudějovické pánve a nivy Čertíka do Lišovského prahu a Mojského lesa (Velechvínské polesí). Sídlo bylo založeno v úžlabí mezi vodotečemi Kyselé vody a Stoky. Severně sídla se zvedají tzv Kopaniny, pokračující k Libníči (kamenité podloží červenohnědých jílovců). V nivě vodotečí a v pánvi vznikají časté inverzní stavy, s převládajícími větry od západu. Na území obce je zachována rozptýlená zeleň podél cest, dále kolem rybníků a vodotečí. Porosty na mezích a podél cest dodávají typický ráz zdejší krajině. Tyto porosty je možné kácet jen výjimečně, s určením náhradních výsadeb zeleně. Zeleň podél vodotečí a vodních ploch je součástí systému ekologické stability území a podléhá speciálnímu plánu péče stanoveném v Plánu ÚSES. V zájmovém území se nenachází v současnosti využívaná ložiska nerostných surovin ani výhradní ložiska bilancovaná. V území se nachází stará důlní díla po těžbě paliv a rud s názvem Hůry 2, označení č.2058, a Rudolfov u Českých Budějovic označení č Dále sem zasahuje staré důlní dílo Eliášova štola, která je navržena k zprůchodnění a zpřístupnění veřejnosti. 3. urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně a) koncepce plošného a prostorového uspořádání Urbanistická koncepce sídla se odvíjí od historického sídelního půdorysu zemědělské vsi s rozložením statků kolem malebné centrální návsi. Jasně vymezený centrální veřejný prostor náves se základní občanskou vybaveností bude ve svém charakteru zachován. Dnešní klidový prostor proti hospodě U sv. Floriána se zachovává jako druhá náves s hřištěm. Urbanistická koncepce zachovává centrální charakter sídla a doplňuje obytnou zástavbu o rozvojové plochy ve dvou větších lokalitách: severní a jižní. Zástavba by zde měla být řídká, s postupným přechodem zahradní zeleně do krajiny. Tyto lokality jsou odcloněny od dopravních tahů pásy navrženého zalesnění. Jako další rozvojová plocha je navržena smíšená zóna Červený vrch, kde jsou funkce výrobní, skladové, občanské vybavenosti, ale i bydlení, sportu a rekreace. Tato zóna by měla mít kulturní charakter zástavby jedná se o lokalitu s možnou návštěvností (trasa Č.Budějovice - Světlík Hůry). Strana 13 (celkem 30)

14 Č.plochy Funkce Výměra Poznámka 1 Bydlení 0,98ha přestavba v ZÚ - zahrady 2 Bydlení 1,25 ha 3 Bydlení 3,46 ha 4 Sport a zeleň 0,98ha 5 Obč. vybavení 0,78 ha přestavba uvnitř ZÚ 6 Bydlení, zahrady 6,39 ha zóna Sekyry 7 Bydlení, zahrady 1,62 ha 8 Bydlení, smíšené plochy 1,36 ha část přestavba 9 Zahrady a veřejná zeleň 2,56 ha zahradnictví 10 Krajinná zeleň 2,61 ha BC 11 Výroba 2,47 ha Pod Červeným vrchem 12 Občanské vybavení 1,55 ha 13 Výroba a zeleň 8,34 ha 14 Zalesnění 0,82 ha protihl.úpravy 15 Zalesnění 1,56 ha dtto 16 Zalesnění a zeleň 2,25 ha dtto 17 Zalesnění 0,70 ha dtto 18 Zalesnění 3,00 ha dtto 19 Vodní plochy 0,92 ha v BK 20 Technické vybavení pro D3 1,10 ha 21 Smíšené bydlení 2,98 ha Červený vrch 22 Obč.vybavení a zahrady 1,70 ha 23 Výroba a smíšené plochy 7,90 ha 24 Krajinná zeleň a vodní 5,00 ha IP Červený vrch plochy 25 Sport a zahrady 3,16 ha 26 Dopravní plochy 0,62 ha pro komerční zónu 27 Obč.vybavení komerční 2,96 ha Komerční zóna Hůry zóna, doprava 28 Plochy dopravy pro D3 4,34 ha dle UP VÚC 29 Plochy dopravy pro 4,10ha dle UP VÚC sever.obchvat 30 Občanské vybavení 0,50ha Zázemí rekr.a sport.ploch 31 Rekreační louka 15,60 ha Specifické plochy v nezastavitelném území, s rekreačním využitím (golfové hřiště) 32 Rekreační louka 1,10 ha Specifické plochy v nezastavitelném území, s rekreačním využitím (dětské hřiště) 33 Zahrady 1,00 ha Hluk z dálnice 34 Zahrady 0,23 ha 35 Bydlení-vesnické 0,09 ha Základní kvalitou obce by měla být průchodnost území, průjezdnost a propojenost různých zón a funkcí. Navrhuje se proto rozšířit a zokruhovat cestní síť tak, aby se zvýšila přístupnost všech atraktivních míst krajiny. V prvé řadě je to Červený vrch, obě vodoteče směrem k Libniči náhradou za zrušené polní cesty, dále cestu k Borku, cestu podél Kyselé vody k severu a zpřístupnění a zokruhování návrší Na hájku k fotbalovému hřišti, přes hráz rybníka a podél budoucí zástavby až ke Kyselé vodě. Strana 14 (celkem 30)

15 Sídlo je doslova v obklíčení mohutnou infrastrukturou, která ještě vzroste po vybudování dálnice a severní tangenty města. Proto je třeba zajistit maximální propustnost pod těmito komunikacemi a realizovat izolační výsadbu zeleně těsně ke koridorům vysokého napětí b) vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Přehled zastavitelných ploch a ploch přestavby je vymezen ve výkrese základního členění území. Návrhové plochy jsou děleny na zastavitelné a nezastavitelné. Největší zastavitelnou plochou je lokalita pro rodinné domy Sekyry a plochy pro výrobu Červený vrch. Přestavbové plochy jsou vymezeny tři: - plocha bývalého zemědělského objektu v Úsilném (lokalita 8) na bydlení smíšené - plocha bývalého travnatého hřiště - s návrhem občanského vybavení (lokalita 5) - plocha zahrad - s návrhem na plochy bydlení (lokalita 1). Velké rozvojové plochy jsou plochy pro sport a rekreaci. Mimo to jsou vymezeny plochy pro umístění dopravních staveb (dálnice D3 vč. MÚK, severní tangenta rezervní plocha). U silnice směr Hůry je vymezena rezervní plocha pro občanskou vybavenost. Dále jsou navržena protizáplavová opatření v krajině retenční nádrže, zalesnění a odvodnění. Systém sídelní zeleně je opřen především o veřejnou zeleň návsí a soukromou zeleň zahrad a ovocných sadů. 4. koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování 4a) koncepce dopravní infrastruktury je založena na řešení hlavních silničních tahů včetně jejich mimoúrovňového křížení, s navazujícími silnicemi III.třídy a místními komunikacemi. Realizací dálnice D3 vč.múk s I/34 a severní tangentou města se podstatně změní dopravní vztahy v území. Obec Úsilné přetíná trasa silnice III/10576, která je územně stabilizovaná s doplněním v krátkém rozsahu chodníkem. Silnice by měla být upravena v parametrech šířkové kategorie S 7,5/50. Ve směru na Hůry v souvislosti s návrhem D3 bude tato trasa upravena v úseku od starého vodojemu (odstranění směrové závady, křížení D3). Jako podmínka pro zprovoznění obchodní, výrobní a skladové zóny Hůry (Business Parku) je dále na této silnici navrženo: o zbudovat ostrůvek na vjezdu do sídla Úsilné ve směru od výrobní zóny Hůry (v úseku u stávajícího sportovního hřiště), o v centru obce (před MŠ) zřídit jeden zpomalovací práh v délce cca 40m a druhý v místě vstupu do sportovního a kulturního areálu (p.p.č. 851 v k.ú. a obci Úsilné) v délce cca 10m, o stávající chodník kolem rohu budovy č.p. 9 vybavit sloupky nebo zábradlím v odpovídajícím rozsahu, maximálně však do délky 10 metrů, o chodník na protilehlém rohu křižovatky vybavit sloupky nebo zábradlím v odpovídajícím rozsahu, maximálně však do délky 10 metrů, o stávající chodník před vstupem do mateřské školky vybavit sloupky nebo zábradlím v odpovídajícím rozsahu, maximálně však do délky 10 metrů. Jižně Úsilné vede stabilizovaná silnice I/34 jako dělený čtyřpruh s přípravou pro mimoúrovňové křižovatky. Podmínkou realizace obchodní zóny Hůry je nové napojení na tuto silnici v sousedním katastru Hůry. Východně Úsilného je navržena trasa dálnice D3 v kategorii D 27,5/120 Posouzení vlivu hluku z budoucího provozu na dálnici bude předmětem dokumentace dálnice, součástí této dokumentace musí být i případný návrh pasivních protihlukových opatření. K zamezení šíření hluku, prachu a exhalací je podél D3 navržen pás zalesnění (lokalita 18). Kvůli údržbě plánovaného oplocení Strana 15 (celkem 30)

16 dálnice D3 je třeba ponechat mezi oplocením a pásem zeleně (lokalita 18) nezalesněný pás Jižně sídla je navržena tzv. severní tangenta, v kategorii silnic I.třídy. Tato silnice je navržena jako čtyřpruh s úrovňovým křížením u Borku (kruhová křižovatka). V prostoru rybníka Čertík je vedena na estakádě, dále na násypu. Estakáda slouží také pro propojení regionálního biocentra (migrace živočichů). Místní komunikace obslužné budou doplněny komunikacemi o šířce min. 8,0 m mezi ploty, u bočních větví min. 7,0 m mezi ploty. Místní komunikace je možné umísťovat pouze v parametrech odpovídajících příslušným předpisům. Do nové zóny Červený vrch je navrženo propojení místními obslužnými komunikacemi (od Úsilného, od Č.Budějovic i od Hůr). Řešeným územím neprochází železniční trať. Poloha Úsilného při okraji jihočeské blatské oblasti představuje obecně vhodné podmínky pro cykloturistiku trasy budou doplněny po vybudování přeložek silnic. Územím obce prochází několik turistických a cykloturistických tras, tyto trasy navazují na celý systém stezek v okolí Č.Budějovic a jejich zachování a rozvíjení v katastru obce je nanejvýš žádoucí. Návrh sítě cyklotras navazuje na stávající trasy. Terén je pro rozvoj cyklistické dopravy velmi příhodný. Úsilné je propojeno s těmito cíli: Hrdějovice (2 m široká stezka mimo silnici), Borek, Nemanice (nutno vyřešit křížení severní tangenty), Červený Vrch, Hůry, Libnič. Silnice je možné umísťovat pouze s vyřešením negativních dopadů hluku a vibrací na okolní zástavbu (ochranou proti hluku). 4b) koncepce technické infrastruktury navazuje na stávající hlavní řady a rozvody elektřiny, plynu, vody a odkanalizování. Technická infrastruktura se dělí na nadmístní (dálkové trasy vody, elektro VVN, ZNV a VTL plynovodu, RR trasy) a místní. Místní infrastruktura bude postupně doplňována dle potřeb vyvolaných umísťováním staveb. Zásobování elektrickou energií: Územím obce prochází vedení VVN dvě dvojnásobná vedení 110 kv s odbočkou k transformovně Škoda a dále linka ZVN 400 kv. Je nutno respektovat ochranná pásma těchto vedení a vedení VN. Vzhledem k předpokládanému nárůstu soudobého odběru u ploch pro bydlení o cca 350 kw a pro další rozvojové plochy (výroba, sklady, občanské vybavení) o kw v návrhu jsou navrženy celkem tři nové trafostanice v jižní části řešeného území. T5 je určena pro plošně rozsáhlou zástavbu bydlení na jižním okraji obce. T6 a T7 jsou umístěny v prostoru mezi navrženou dálnicí D3 a silnicí I/34 pro navržené plochy určené pro výrobu a občanskou vybavenost. V souvislosti s navrženou zástavbou RD na severu obce je navržena částečná přeložka linky 22 kv na severním okraji sídla. Pro plochy v ochranném pásmu vedení ZVN platí následující: výsadba zeleně do tří metrů maximálně vzrůstové výšky, zákaz činností znesnadňujících přístup k zařízení a zákaz zřizování či umisťování konstrukcí a jiných podobných zařízení jakož i uskladňování výbušných a hořlavých látek. Strana 16 (celkem 30)

17 Zásobování teplem a plynem: Jako zdroj tepelné energie pro vytápění a ohřev TUV vzhledem k tomu, že obec je plynofikována, připadá v úvahu především zemní plyn. Pro rozvojové plochy je navrženo doplnění sítě STL plynovodů pro zajištění zásobování plynem. VTL plynovod DN 150 s bezpečnostním pásmem prochází západně od sídla Úsilné, z něho je přípojkou DN 80 napojena regulační stanice plynu. Vlastní obec je napojena STL plynovody. Síť plynovodů je řešena tak, aby umožňovala připojení maximálního počtu odběratelů. Regulační stanice má dostatečný výkon pro případný rozvoj obce. Mimo zemní plyn se nabízí také individuální řešení pro každý RD z ekologicky příznivých zdrojů (např. dřevo či tepelné čerpadlo). Pro skupiny domů či části obce je také možné uvažovat s kotelnou na biomasu (dřevo, dřevní stěpka, energetické plodiny). Nepočítá se s plošným zaváděním el. vytápění. Nadmístním zdrojem el.energie z obnovitelných zdrojů může být solární elektrárna (fotovoltaické panely). Jako vhodné území pro tuto investici se jeví výrobní zóna Červený vrch. Zásobování vodou: Kromě běžné údržby a doplňování vodovodních rozvodů k nové výstavbě, nebude nutné do vodovodní sítě investovat. Stávající stav vyhovuje současným potřebám sídla a umožňuje jeho bezproblémový rozvoj. Úsilné je zásobováno upravenou vodou z VD Římov. Pitná voda je do obce přivedena pomocí zásobního řadu, který je napojen na hlavní zásobní řad při západním okraji zástavby obce Borek. Hlavní zásobní řad DN 500 je propojen s vodojemy Hosín. Kromě výše uvedeného vodovodu prochází k.ú. Úsilné v severojižním směru dálkový vodovodní řad DN 1000 zásobující Táborsko a dále výtlačný vodovodní řad DN 200 pro zásobování Lišova. Mezi sídlem a hlavní silnicí II/603 Č. Budějovice - Borek je vyhlášeno druhé vnitřní pásmo hygienické ochrany pro ochranu vodních zdrojů Úsilné (vrty US-1, US-2, US-3, V-1, V-2, V-3, HJ-1 a nový US-2A), využívané vrty jsou oploceny (I. OP). Celé území obce pak náleží do druhého vnějšího OP. Celková kapacita prameniště Úsilné je udávána hodnotou 10,5 l/s, ale v současné době není kapacita plně využívána. Z Úsilného je do čerpací stanice vedena přípojka. Z čerpací stanice je možné dodávat v případě potřeby i vodu do hlavního řadu DN 500, vedoucí podél komunikace Č. Budějovice- Borek. V samotném sídle je navrženo přeložení vodovodu DN 200 vedoucího z úsilenských zdrojů k Lišovu tak, aby byl možný rozvoj při jižním okraji stávající zástavby. Dále je navrženo doplnění stávající rozvodné sítě o vodovodní řady právě podél přeloženého zásobního řadu a v severovýchodní části sídla, kde je navrhována výstavba RD. Doplněním vodovodu v jižní části se vytvářejí dva nové okruhy, což zajistí stabilnější zásobování vodou z obou stran. Zásobování vodou zástavby výroby a skladů a občanského vybavení v prostoru kolem Červeného Vrchu je možné řešit napojením na stávající vodovody českobudějovického městského vodovodního systému, které zásobují průmyslovou lokalitu mimo katastr Úsilné za Rudolfovským potokem. Navrženo je napojení na oba dva vodovody tak, aby byl v lokalitě vytvořen jeden velký okruh a byla tím posílena protipožární ochrana a plynulost dodávky. Napojení lokality na městský vodovod znamená křížení s dálkovým vodovodem DN Odkanalizování: Obec je odkanalizována jednotnou stokovou sítí, která odvádí jak dešťové, tak splaškové odpadní vody. Na kanalizaci je napojena prakticky veškerá zástavba. Veškeré odpadní vody jsou odvedeny k JZ okraji sídla a sběračem R DN 500 jsou vedeny podél potoka Čertík (umístěná odlehčovací komora) a Kyselá voda na městskou centrální ČOV v Hrdějovicích. Historická Eliášova štola je odvodňována do Kyselé vody pod rybníkem Čertíkem samostatně. Změna stávající stokové sítě a jejího fungování není navržena. Nové řady jsou napojeny do stávajících stok. Sběrač R, kanalizace z Rudolfova, byla napojena na městskou stokovou síť Č. Strana 17 (celkem 30)

18 Budějovic u Okružní ulice. V samotném sídle je navržena stoka jednotné kanalizace pro odkanalizování severovýchodní navrhované zástavby, nová stoka je napojena na stávající stokovou síť. Voda z dálnice bude zachycena systémem vpustí do dálniční kanalizace a odvedena k vyčištění v bezpečnostních nádržích (ORL). Z bezpečnostních nádrží bude voda vypouštěna do recipientů přes retenční otevřené nádrže (malé rybníčky), nebo u malého množství vody (krátké úseky) přímo do příkopů a vodotečí. Návrh retenčních nádrží je proveden tak, aby nedocházelo ke zvýšenému odtoku ze zastavěného území. Nedojde tak ke zhoršení stávajícího stavu odtokových poměrů vinou dálnice. Navržen je sběrač splaškové kanalizace podél stávající silnice III/10576 a uvnitř jižních ploch navržených k výstavbě rodinných domků, jako vyvolaná investice výstavby obchodněpodnikatelské a výrobní zóny Hůry. Tento sběrač je zaústěn do stávající jednotné kanalizace pod obcí. Dešťové vody z plochy Sekyry jsou odvedeny do potoka Stoka. Odkloněním většiny odpadních vod mimo náves je zajištěna ochrana před nátokem většího množství vod, není nutno stávající stokovou síť draze posilovat. Navržený hlavní sběrač jednotné kanalizace vedený v jižní části sídla je zaústěn do stávající stoky DN 800 při jihozápadním okraji sídla a přívalové srážkové vody jsou v odlehčovací komoře odlehčeny do potoka a do rybníka Čertík. Prostor Červeného Vrchu v jižní části obce je odveden do sběrače Rudolfov pouze splaškovou kanalizací, dešťovou vodu je nutné odvést do vodotečí s přednostním využitím jejího zasakování do terénu. Část navrhovaných ploch výroby, skladů, smíšené zástavby a občanské vybavenosti je umístěna pod stávající kanalizací a je nutno splašky do ní přečerpávat. V severní části zóny Červený Vrch je navržena oddílná kanalizace, která bude odvádět odpadní vody těsně nad soutok pravostranných přítoků Rudolfovského potoka. Zde je navrženo naústění dešťové kanalizace. Z čerpací stanice na splašky je navržen výtlak, pomocí něhož budou odvedeny splašky v trase navržené komunikace a zaústěny jižně Úsilného. Dešťové vody budou odtékat stávající vodotečí, nutné je zajistit jejich převedení přes křižovatku silnic I/20 a I/34 v této části je návrh zatrubnění. Veškeré splaškové odpadní vody z navrhované zástavby budou čištěny v městské centrální ČOV v Hrdějovicích. 4c) koncepce občanského vybavení veřejného a nekomerčního charakteru Pro občanské vybavení nekomerční jsou vymezeny pouze plochy obecních budov. S dalšími plochami nekomerčními není uvažováno. 4d) koncepce veřejných prostranství Veřejná prostranství zahrnují volné (neoplocené) plochy komunikací, odstavných ploch, veřejné zeleně, návesních rybníčků a veřejné infrastruktury v sídle. Hlavním veřejným prostorem je návesní prostor. Tato prostranství jsou vymezena v prostorech historicky založených. Umístění staveb v těchto prostorech podléhá převládajícímu zájmu veřejnosti a přísnějšímu architektonickému posouzení. V nově vymezených lokalitách budou veřejná prostranství tvořena návrhem obslužných komunikací. Strana 18 (celkem 30)

19 5. koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin apod. 5a) vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití Uspořádání krajiny je vymezeno v hlavním výkrese. Změny využití těchto ploch je možné pouze v navrženém uspořádání. Podmínky pro využití jednotlivých ploch jsou popsány v kapitole 6. 5b) návrh ÚSES Do území zasahuje z prvků ÚSES regionální úrovně biocentrum RBC 1 "Čertík" a regionální biokoridor RBK 1 "Kyselá voda". Prvky ÚSES v řešeném území: číslo funkčnost biogeografický rozloha význam v území (ha) RBC1 existující regionální biocentrum 33,40 BC2 existující lokální biocentrum 3,00 BC3 existující lokální biocentrum 0,60 RBK1 existující regionální biokoridor 3,46 BK2 chybějící lokální biokoridor 1,00 BK3 částečně existující lokální biokoridor 2,08 IP1 existující interakční prvek 1,40 IP2 existující interakční prvek 1,50 IP3 existující interakční prvek 0,60 V plochách interakčních prvků a biocentra a biokoridoru ÚSES lze umístit pouze: - krajinná zeleň, les, doprovodná zeleň, travní porosty - pěší cesty a cyklistické stezky - obslužné a účelové komunikace pouze s kolmým křížením biokoridorů - vodní plochy a toky - stavby pro zemědělskou a lesní výrobu související s využitím ploch - liniové stavby komunikací a technické infrastruktury jen v nejnutnějším rozsahu. Vzhledem k plánovaným dopravním stavbám značného rozsahu bude docházet ke střetu s prvky ÚSES. Při křížení biokoridorů je nutné dodržet průchodnost krajiny pro migrující živočichy. Na Červeném vrchu se nachází IP - interakční prvky krajiny, porosty krajinné zeleně, hodnotné především z důvodu ochrany krajinného rázu a zachování rozmanitosti jinak zemědělsky intenzivně využívané krajiny. 5c) stanovení podmínek pro prostupnost krajiny Prostupnost krajiny je zajištěna stávající i navrženou sítí účelových polních a lesních cest a návrhem cykloturistických a pěších tras. Tyto cesty a trasy musí zůstat veřejně přístupné. 5d) vymezení ploch pro protierozní opatření a ochranu před povodněmi V řešeném území je možné uplatnit řadu krajinářských, protierozních a protipovodňových opatření, která pomohou zvýšit retenční schopnost krajiny. Navrženo je téměř 10 ha půdy k zalesnění a další plochy krajinné zeleně, což nahradí zrychlený odtok a úbytek vody způsobený novou výstavbou. Dále jsou navrženy příkopy a rybníky (při východním okraji sídla, pod Nídlovským lesem, pod Červeným Vrchem). V rámci pozemků potoků je vhodné realizovat další revitalizační opatření (meandry, stupně, břehová zeleň). Strana 19 (celkem 30)

20 Záplavové území není vymezeno. Navržená protierozní a protizáplavová opatření (viz hlavní výkres) sestávají z: - převod orné půdy na travní fond - převod orné půdy na krajinnou zeleň a meze - převod travních porostů a orné půdy na vodní plochy (retenční) - návrh zalesnění - odvod dešťových i splaškových vod bezpečně do vodoteče - omezení výstavby a hospodaření v okolí vodotečí a vodních ploch. 5e) vymezení ploch pro rekreaci Pro rekreaci individuální ani hromadnou s ubytováním nejsou vymezeny žádné plochy. Pro volnou a sportovní rekreaci jsou vymezeny plochy východně a západně od sídla Úsilné a na Červeném vrchu. Mezi Úsilným a Borkem je navržena rozsáhlá přírodní plocha pro sportovně rekreační vyžití, např. veřejné golfové hřiště, včetně zázemí (občanská vybavenost, parkování). 5f) vymezení ploch pro dobývání nerostů V zájmovém území se nenachází využívaná ložiska nerostných surovin ani výhradní ložiska bilancovaná, těžba není navrhována. 6. stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu 6a) Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití Celé správní území obce je vymezeno na plochy s tímto převažujícím (hlavním) způsobem využití: - plochy bydlení vesnické - plochy bydlení - tradiční - plochy bydlení - smíšené - plochy rekreace - zahrady - plochy občanského vybavení - sportovní - plochy občanského vybavení - obslužné - plochy veřejných prostranství zeleně - plochy dopravní infrastruktury - plochy dopravní infrastruktury silnice - plochy technické infrastruktury - plochy výroby a skladování. Nezastavěné území: - plochy vodní a vodohospodářské - plochy zemědělské orná půda - plochy zemědělské travní porosty - plochy lesní - plochy přírodní krajinná zeleň a ÚSES - plochy specifické rekreační louka 6b) Ustanovení přípustného, nepřípustného, popř. podmíněně přípustného využití - plochy bydlení vesnické Strana 20 (celkem 30)

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství...

1) Doprava... 6 2) Občanské vybavení... 6 3) Stanovené požadavky na koncepci technické infrastruktury... 6 4) Odpadové hospodářství... Obsah b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 3 d) Koncepce

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice

Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice vydaná Zastupitelstvem obce Staré Hodějovice Projektant: Ing. arch. Petr Žížala Fr. Halase 13, 370 08 České Budějovice

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOREK

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOREK ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOREK vydaná Zastupitelstvem obce Borek formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář ÚP STUDIO Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice Pořizovatel:

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

T e x t o v á č á s t

T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro společné jednání T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADOŠOVICE katastrální území Radošovice, Tupesy vydaná Zastupitelstvem obce Radošovice formou OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY okres České Budějovice Jihočeský kraj Projektant: Architektonický

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN

2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN 2. ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ SO ORP ZLÍN TEXTOVÁ ČÁST SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ VYVÁŽENOSTI VZTAHU ÚZEMNÍCH PODMÍK A TABULKY S VYHODNOCENÍM SITUACE V CELÉM SPRÁVNÍM ÚZEMÍ ORP ZLÍN 2012

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTÍTARY Datum: leden 2012 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ORGÁN

Více