MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor sociálních věcí V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna pravidel pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku, pověření odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek k činnosti dle 3075 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zřízení pracovní skupiny pro výběr vhodných žadatelů o byty zvláštního určení. NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Písku a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení 2. Rada města ruší své usnesení č. 405/14 ze dne a současně pověření odboru sociálních věcí k činnosti dle 3075 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení

2 3. Rada města ruší své usnesení č. 371/04 odst. 3) ze dne a současně zřízení pracovní skupiny pro výběr vhodných žadatelů o byt zvláštního určení ve složení příslušný zástupce vedení města, zástupce odboru sociálních věcí, zástupce odboru rozvoje, investic a majetku města, zástupce Domovní a bytové správy města Písku a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje d) jiné usnesení Návrh předkládá Mgr. Rambousová Hana Místostarostka Návrh zpracoval Mgr. Baslerová Michaela vedoucí odboru Mgr. Staffová Zuzana vedoucí oddělení sociální práce a pomoci stránka 2 (celkem 16)

3 Důvodová zpráva: Ad 1) Odbor sociálních věcí navrhuje změnu názvu pravidel dle aktuálně platné terminologie uvedené v 2300 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde je uvedeno: je-li předmětem nájmu byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v domě s pečovatelskou službou, jedná se o nájem bytu zvláštního určení. Úprava terminologie následuje v celých Pravidlech a dále je zařazena specifická žádost o přidělení bytu zvláštního určení určeného pro ubytování osob se zdravotním postižením. Ad 2) K radou schválenému usnesení č. 405/14 ze dne byl vznesen dotaz k odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky. Z odpovědi výše uvedeného odboru vyplývá, že je postačující schválení radou pověření příslušného odboru k činnosti, nikoli pak konkrétní postup příslušného odboru. Proto navrhujeme zrušení původního usnesení a nové usnesení ve znění pověření odboru sociálních věcí k činnosti dle 3075 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato činnost odboru sociálních věcí bude při nejbližším termínu revize uvedena v Organizačním řádu. Ad 3) Rada města dne svým usnesením č. 371/04 odst. 3) ustanovila a pověřila pracovní skupinu pro výběr vhodných žadatelů o byt v DPS kteří budou navrhováni ke schválení na jednotlivá jednání rady města ve složení: příslušná místostarostka, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zástupce Domovní a bytové správy a zástupce bytového oddělení Městského úřadu Písek. V souvislosti se změnou terminologie a navrženou změnou pravidel pro přidělování bytů zvláštního určení v majetku města Písku navrhuje odbor sociálních věcí zrušení původního usnesení a nové usnesení - změnu názvu pracovní skupiny, změnu ve složení pracovní skupiny a rozšíření kompetencí pracovní skupiny obecně na byty zvláštního určení. Do materiálu byly zapracovány podněty právního oddělení. Doporučení zpracovatele: Předkladatel i zpracovatel doporučují usnesení ad 1. schvaluje ad 2. schvaluje ad 3. schvaluje Vztah k rozpočtu: - Legislativní rámec: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stránka 3 (celkem 16)

4 Vztah ke strategickému plánu: - Přílohy: Příloha č. 1 Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Písku. Příloha č. 2 Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku, jejichž nedílnou součástí je příloha č. 1 Bodové hodnocení Příloha č. 3 Žádost o přidělení bytu zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou Příloha č. 4 Žádost o přidělení bytu zvláštního určení byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením stránka 4 (celkem 16)

5 Příloha č. 1 Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Písku (dále také jen jako Pravidla ) Rada města Písku na svém zasedání dne pod číslem usnesení 520/13 00/00 schválila v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 2300 a 2301, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tato pravidla: Čl. 1 Byty zvláštního určení Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené určené pro ubytování bydlení osob se zdravotním postižením nebo byty v domě se zařízením určeným pro tyto osoby a byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen byty zvláštního určení). Nájem těchto bytů a pečovatelská služba v nich, je poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení tak, aby si byli schopni zajišťovat své životní potřeby v přirozeném prostředí při zachování vlastního soukromí. Čl. 2 Způsob přidělování bytů O přidělení bytů zvláštního určení rozhoduje rada města na základě pořadníku na příslušný kalendářní rok nebo na základě žádostí podaných mimo pořadník. Žádosti mimo pořadník mohou být podány zejména z důvodů náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo při náhlém zhoršení sociálních poměrů žadatele. Žádosti jsou po přijetí projednány v pracovní skupině ve složení příslušný zástupce vedení města, zástupce odboru sociálních věcí, zástupce Domovní a bytové správy města Písku, zástupce odboru rozvoje, investic a majetku města. Pracovní skupina je zmocněna radou města k posuzování žádostí o byty v domech s pečovatelskou službou zvláštního určení (dále jen pracovní skupina). Žádosti doporučené pracovní skupinou projedná rada města. Podmínky pro zařazení do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení splňují tito žadatelé: u bytů v domech s pečovatelskou službou senioři nebo zdravotně postižení osoby se zdravotním postižením (jednotlivci nebo dvojice), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, nebo zdravotního postižení. Pro skupinu senioři je pro tato pravidla stanovena jako minimální věková hranice dovršení věku 65 let v době podání žádosti, pro skupinu zdravotně postižených osob se zdravotním postižením musí být přiznána invalidita II., případně III. stupně nebo se musí jednat o zdravotně postižené držitele průkazu ZTP, ZTP/P nebo jim je přiznán příspěvek na péči. U bytů zvláštního určení zvlášť upravených určených pro ubytování bydlení zdravotně postižených osob se zdravotním postižením si mohou podat žádost občané, kteří mají přiznán příspěvek na péči nebo jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P nebo přiznánu invaliditu II., případně III. stupně. V bytech zvláštního určení nelze ubytovat občany, kteří by mohli ohrozit, popřípadě již ohrožují, sebe a své okolí pro akutní nebo nestabilizovanou nemoc, závislost na návykových látkách nebo se u nich projevuje absence sociálních a hygienických návyků a jejich chování by mohlo vést k narušování kolektivního soužití. Čl. 3 Podání žádosti o byt Žádost o přidělení bytu zvláštního určení se podává na odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek. Žadatel je povinen v žádosti o byt zvláštního určení uvést dobu trvalého pobytu ve městě Písku nebo v obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Trvalý pobyt se posuzuje podle zákona č. 133/2000 Sb., (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně pozdějších předpisů a musí trvat minimálně jeden rok před podáním žádosti. Pokud tento trvalý pobyt netrvá alespoň jeden rok, posuzuje se žádost podle předchozího trvalého pobytu. Pokud stránka 5 (celkem 16)

6 měl žadatel před podáním žádosti trvalý pobyt v obci, která je v obvodu obce s rozšířenou působností Písek, započte se při zpracování pořadníku na příslušný rok pouze příslušný počet bodů dle kritéria pro bodové hodnocení (příloha č. 1). Pokud měl trvalý pobyt mimo obvod obce s rozšířenou působností Písek, může rada města výjimečně, na doporučení pracovní skupiny pro přidělování bytů v DPS, zařadit do pořadníku žádost pouze v případě, že se jedná o seniora staršího 65 let, zdravotně postiženého občana se zdravotním postižením, který má sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, který je závislý na péči jiné osoby, potřebuje pečovatelskou službu a jeho rodinní příslušníci (např. děti), kteří trvale žijí ve městě Písku, by měli možnost o něho pečovat, a nebo občana, který je závislý na péči druhé osoby a poskytnutí bytu v domě s pečovatelskou službou zvláštního určení eliminuje nebezpečí strádání nebo újmy na zdraví žadatele. Součástí žádosti musí být čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Písek a Domovní a bytové správě města Písku. Čl. 4 Termín podání žádosti a tiskopis Žádost o přidělení bytu zvláštního určení by si měli podat pouze ti občané, kteří potřebují řešit svoji bytovou a sociální situaci změnou bydlení neprodleně, nejdéle však do konce kalendářního roku, na který si podávají žádost. Žádost se podává na předepsaném tiskopise vždy od do běžného roku a to pouze na následující kalendářní rok. Pokud není žadateli v daném roce byt přidělen, podává si na každý další rok ve výše uvedeném termínu žádost novou. Tiskopis žádosti je k dispozici na odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek, v elektronické podobě pak na stránkách města Písek: Tiskopis se podává včetně předepsaných příloh (rozhodnutí o příspěvku na péči - pokud je příspěvek přiznán, rozhodnutí o přiznání průkazu TP, ZTP, ZTP/P - pokud je přiznán, stanovisko praktického lékaře, rozhodnutí o přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu, čestné prohlášení o bezdlužnosti). Všechny podané žádosti prověří odbor sociálních věcí a na základě vyhodnocení žádostí sestaví pořadník žadatelů o byt zvláštního určení jednotlivců a dvojic na příslušný rok. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí skutečnost, jaký stupeň závislosti na péči druhé osoby má žadatel přiznán, případně zda má přiznán TP, ZTP, ZTP/P, věk žadatele, případně délka trvalého pobytu ve městě Písku nebo obvodu obce s rozšířenou působností města Písku. Jednotlivé skutečnosti budou posuzovány v pořadí, v jakém jsou v těchto Pravidlech uvedeny. Podle schváleného pořadníku na daný rok, bude rada města po doporučení pracovní skupiny přidělovat byty s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých žadatelů (byty pro jednotlivce, dvojice a byty zvláštního určení zvlášť upravené určené pro bydlení ubytování zdravotně postižených osob se zdravotním postižením). Výběr lokality ani konkrétního bytu není možný. V případě, že žadatel přidělený byt odmítne, bude jeho žádost pracovní skupinou považována za vyřízenou a bude vyřazena z pořadníku na příslušný rok. Pokud žadatel nebude s vyřazením žádosti souhlasit, může si do 15 dnů po obdržení oznámení zaslaného odborem sociálních věcí podat písemně námitku radě města a ta s konečnou platností rozhodne. Odmítne-li žadatel v daném kalendářním roce přidělený byt, nebude při podání žádosti na následující kalendářní rok zařazen do pořadníku. K zařazení do pořadníku mimo stanovený termín pro podání žádosti může dojít i na výjimku a to pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména zhoršení zdravotního stavu, zhoršení sociálních poměrů, úmrtí partnera a podobně. O zařazení na výjimku rozhodne rada města na návrh pracovní skupiny. Pokud dojde k náhlé změně zdravotního stavu, živelné pohromě, která se dotkne žadatele nebo k jinému náhlému zhoršení jeho sociálních poměrů, může si občan podat výjimečně žádost mimo schválený pořadník na příslušný rok. O přidělení bytu na výjimku mimo pořadník rozhodne rada města na návrh pracovní skupiny. Město Písek si vyhrazuje právo provést u podaných žádostí šetření sociálním pracovníkem odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek. stránka 6 (celkem 16)

7 Jelikož se jedná o byty zvláštního určení zvlášť upravené určené pro bydlení ubytování zdravotně postižení osob se zdravotním postižením a o byty v domech s pečovatelskou službou, ve kterých by měly být ubytovány pouze osoby zdravotně postižené se zdravotním postižením, nebo senioři starší 65 let je nezbytné, aby měli žadatelé v době uzavření nájemní smlouvy v rámci zabezpečení péče o svoji osobu uzavřenou smlouvu s některým poskytovatelem sociálních služeb na poskytování zejména pečovatelské, či jiné sociální služby, která by mu jim zabezpečila náležitou péči nebo mají tuto péči zajištěnou osobou blízkou. Čl. 5 Ustanovení přechodná a závěrečná Rada města zmocňuje pracovní skupinu pro posuzování žádostí o byty zvláštního určení k vrácení všech žádostí, které neodpovídají těmto pravidlům. Výjimku z těchto pravidel schvaluje rada města. Současně rada města ruší stávající Pravidla pro poskytování malometrážních bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů v domech s pečovatelskou službou pro seniory a těžce zdravotně postižené občany v domech s pečovatelskou službou v majetku města Písku ze dne pod číslem usnesení 520/13. Tato pravidla nabývají účinnosti s tím, že změna pravidel nemá vliv na příjem žádostí, které se přijímají od do běžného roku. stránka 7 (celkem 16)

8 Příloha č. 2 Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku (dále také jen jako Pravidla ) Rada města Písku na svém zasedání dne pod číslem usnesení 00/00 schválila v souladu s 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 2300 a 2301 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tato pravidla: Čl. 1 Byty zvláštního určení Byty zvláštního určení jsou byty určené pro ubytování osob se zdravotním postižením nebo byty v domě se zařízením určeným pro tyto osoby a byty v domech s pečovatelskou službou (dále jen byty zvláštního určení ). Nájem těchto bytů a pečovatelská služba v nich, je poskytována občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení tak, aby si byli schopni zajišťovat své životní potřeby v přirozeném prostředí při zachování vlastního soukromí. Čl. 2 Způsob přidělování bytů O přidělení bytů zvláštního určení rozhoduje rada města na základě pořadníku na příslušný kalendářní rok nebo na základě žádostí podaných mimo pořadník. Žádosti mimo pořadník mohou být podány zejména z důvodů náhlého zhoršení zdravotního stavu nebo při náhlém zhoršení sociálních poměrů žadatele. Žádosti jsou po přijetí projednány v pracovní skupině ve složení příslušný zástupce vedení města, zástupce odboru sociálních věcí, zástupce Domovní a bytové správy města Písku, zástupce odboru rozvoje, investic a majetku města. Pracovní skupina je zmocněna radou města k posuzování žádostí o byty zvláštního určení (dále jen pracovní skupina). Žádosti doporučené pracovní skupinou projedná rada města. Podmínky pro zařazení do pořadníku na přidělení bytu zvláštního určení splňují tito žadatelé: u bytů v domech s pečovatelskou službou senioři nebo osoby se zdravotním postižením (jednotlivci nebo dvojice), kteří mají sníženou soběstačnost z důvodů věku nebo zdravotního postižení. Pro skupinu senioři je pro tato Pravidla stanovena jako minimální věková hranice dovršení věku 65 let v době podání žádosti, pro skupinu osob se zdravotním postižením musí být přiznána invalidita II., případně III. stupně nebo se musí jednat o držitele průkazu ZTP, ZTP/P nebo jim je přiznán příspěvek na péči. U bytů zvláštního určení určených pro ubytování osob se zdravotním postižením mohou podat žádost občané, kteří mají přiznán příspěvek na péči nebo jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P. V bytech zvláštního určení nelze ubytovat občany, kteří by mohli ohrozit, popřípadě již ohrožují, sebe a své okolí pro akutní nebo nestabilizovanou nemoc, závislost na návykových látkách nebo se u nich projevuje absence sociálních a hygienických návyků a jejich chování by mohlo vést k narušování kolektivního soužití. Čl. 3 Podání žádosti o byt Žádost o přidělení bytu zvláštního určení se podává na odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek. Žadatel je povinen v žádosti o byt zvláštního určení uvést dobu trvalého pobytu ve městě Písku nebo v obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Trvalý pobyt se posuzuje podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů a musí trvat minimálně jeden rok před podáním žádosti. Pokud tento trvalý pobyt netrvá alespoň jeden rok, posuzuje se žádost podle předchozího trvalého pobytu. Pokud měl žadatel před podáním žádosti trvalý pobyt v obci, která je v obvodu obce s rozšířenou působností Písek, započte se při zpracování pořadníku na příslušný rok pouze příslušný počet bodů dle kritéria pro bodové hodnocení (příloha č. 1). Pokud měl trvalý pobyt mimo obvod obce s rozšířenou působností Písek, může rada města výjimečně, na doporučení pracovní skupiny, zařadit do pořadníku žádost pouze v případě, že se jedná o seniora staršího 65 let, občana se zdravotním postižením, který má sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, který je závislý na péči jiné osoby, potřebuje pečovatelskou službu a jeho rodinní příslušníci (např. děti), kteří trvale žijí ve městě Písku, by měli možnost o něho pečovat anebo o občana, který je závislý stránka 8 (celkem 16)

9 na péči druhé osoby a poskytnutí bytu zvláštního určení eliminuje nebezpečí strádání nebo újmy na zdraví žadatele. Součástí žádosti musí být čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Písek a Domovní a bytové správě města Písku. Čl. 4 Termín podání žádosti a tiskopis Žádost o přidělení bytu zvláštního určení by si měli podat pouze ti občané, kteří potřebují řešit svoji bytovou a sociální situaci změnou bydlení neprodleně, nejdéle však do konce kalendářního roku, na který si podávají žádost. Žádost se podává na předepsaném tiskopise vždy od do běžného roku a to pouze na následující kalendářní rok. Pokud není žadateli v daném roce byt přidělen, podává si na každý další rok ve výše uvedeném termínu žádost novou. Tiskopis žádosti je k dispozici na odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek, v elektronické podobě pak na stránkách města Písek: Tiskopis se podává včetně předepsaných příloh (rozhodnutí o příspěvku na péči - pokud je příspěvek přiznán, rozhodnutí o přiznání průkazu TP, ZTP, ZTP/P - pokud je přiznán, stanovisko praktického lékaře, rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu, čestné prohlášení o bezdlužnosti). Všechny podané žádosti prověří odbor sociálních věcí a na základě vyhodnocení žádostí sestaví pořadník žadatelů o byt zvláštního určení jednotlivců a dvojic na příslušný rok. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí skutečnost, jaký stupeň závislosti na péči druhé osoby má žadatel přiznán, případně zda má přiznán TP, ZTP, ZTP/P, věk žadatele, případně délka trvalého pobytu ve městě Písku nebo obvodu obce s rozšířenou působností města Písku. Jednotlivé skutečnosti budou posuzovány v pořadí, v jakém jsou v těchto Pravidlech uvedeny. Podle schváleného pořadníku na daný rok, bude rada města po doporučení pracovní skupiny přidělovat byty s přihlédnutím ke specifickým potřebám jednotlivých žadatelů (byty pro jednotlivce, dvojice a byty zvláštního určení určené pro ubytování osob se zdravotním postižením). Výběr lokality ani konkrétního bytu není možný. V případě, že žadatel přidělený byt odmítne, bude jeho žádost pracovní skupinou považována za vyřízenou a bude vyřazena z pořadníku na příslušný rok. Pokud žadatel nebude s vyřazením žádosti souhlasit, může do 15 dnů po obdržení oznámení zaslaného odborem sociálních věcí podat písemně námitku radě města a ta s konečnou platností rozhodne. Odmítne-li žadatel v daném kalendářním roce přidělený byt, nebude při podání žádosti na následující kalendářní rok zařazen do pořadníku. K zařazení do pořadníku mimo stanovený termín pro podání žádosti může dojít i na výjimku a to pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných, zejména zhoršení zdravotního stavu, zhoršení sociálních poměrů, úmrtí partnera a podobně. O zařazení na výjimku rozhodne rada města na návrh pracovní skupiny. Pokud dojde k náhlé změně zdravotního stavu, živelné pohromě, která se dotkne žadatele nebo k jinému náhlému zhoršení jeho sociálních poměrů, může si občan podat výjimečně žádost mimo schválený pořadník na příslušný rok. O přidělení bytu na výjimku mimo pořadník rozhodne rada města na návrh pracovní skupiny. Město Písek si vyhrazuje právo provést u podaných žádostí šetření sociálním pracovníkem odboru sociálních věcí Městského úřadu Písek. Jelikož se jedná o byty zvláštního určení určené pro ubytování osob se zdravotním postižením a o byty v domech s pečovatelskou službou, ve kterých by měly být ubytovány pouze osoby se zdravotním postižením nebo senioři starší 65 let, je nezbytné, aby měli žadatelé v době uzavření nájemní smlouvy v rámci zabezpečení péče o svoji osobu uzavřenou smlouvu s některým poskytovatelem sociálních služeb na poskytování zejména pečovatelské, či jiné sociální služby, která by jim zabezpečila náležitou péči nebo mají tuto péči zajištěnou osobou blízkou. Čl. 5 Ustanovení přechodná a závěrečná Rada města zmocňuje pracovní skupinu pro posuzování žádostí o byty zvláštního určení k vrácení všech žádostí, které neodpovídají těmto pravidlům. Výjimku z těchto pravidel schvaluje rada města. stránka 9 (celkem 16)

10 Současně rada města ruší stávající Pravidla pro poskytování bytů zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení osob se zdravotním postižením a bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku města Písku ze dne pod číslem usnesení 520/13. Tato pravidla nabývají účinnosti s tím, že změna pravidel nemá vliv na příjem žádostí, které se přijímají od do běžného roku. Příloha č. 1 Bodové hodnocení Kritérium Bodové hodnocení Věk žadatele 80 let a více 8 bodů let 6 bodů let 4 body 70 a méně 2 body Zdravotní stav žadatele Příspěvek na péči IV. stupeň nebo ZTP/P Příspěvek na péči III. stupeň Příspěvek na péči II. stupeň nebo ZTP Příspěvek na péči I. stupeň nebo TP 20 bodů 15 bodů 10 bodů 5 bodů Místo trvalého pobytu Město Písek ORP Písek Jiný 5 bodů 2 body 0 bodů stránka 10 (celkem 16)

11 Příloha č. 3 Město Písek Odbor sociálních věcí Velké náměstí č. 114/ PÍSEK pracoviště Budovcova č. 207/6 Žádost o přidělení bytu zvláštního určení byt v domě s pečovatelskou službou na rok Jméno a příjmení:. Datum narození:.. Adresa:. Trvalý pobyt v Písku (správním obvodu Písku) od r.... Stav:.. Telefon: Dosud bydlím: v bytě v soukromém vlastnictví v bytě Stavebního bytového družstva v bytě v majetku města Písku jiné (uveďte): Rodinní příslušníci (např. děti) žijí v Písku (uvést jméno, adresu).... Rodinní příslušníci (např. děti) žijí mimo Písek (uvést jméno, adresu).... stránka 11 (celkem 16)

12 Zdravotní stav (vyplní lékař spolu s razítkem a podpisem): Příspěvek na péči: ANO NE (pokud ano, doložte rozhodnutí o přiznání) Průkaz osoby se zdravotním postižením: TP ZTP ZTP/P (pokud ano, doložte rozhodnutí o přiznání) Důchod: starobní invalidní II. stupeň invalidní III. stupeň (přiznání důchodu doložte rozhodnutím ČSSZ) Pečovatelská služba: (uveďte, zda máte zavedenou pečovatelskou službu) ANO NE Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně údajů citlivých: Dávám souhlas městu Písek ke zpracování svých výše uvedených osobních údajů a údajů o zdravotním stavu, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, za účelem posouzení žádosti o přidělení bytu zvláštního určení a uzavření nájemní smlouvy na předmětný byt. Souhlas uděluji na období posuzování, případně zveřejnění pořadníku a následného užívání přiděleného bytu. Byl/a/ jsem poučen/a/ o oprávnění udělený souhlas ke zpracování citlivých údajů kdykoli odvolat a dále jsem byl/a informován/a o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván. Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zveřejněny či vyvěšeny na úřední desce a na webových stránkách města Písku. Byl/a/ jsem seznámen/a/ s Pravidly pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku města Písku. V Písku dne:.. Podpis žadatele:... stránka 12 (celkem 16)

13 Příloha k žádosti o byt zvláštního určení Čestné prohlášení V souvislosti s podáním žádosti o byt zvláštního určení prohlašuji, že k datu podání žádosti nemám žádný dluh vůči městu Písek nebo Městskému úřadu Písek a Domovní a bytové správě Písek. V Písku dne..... Jméno, příjmení, vlastnoruční podpis stránka 13 (celkem 16)

14 Příloha č. 4 Město Písek odbor sociálních věcí Velké náměstí č. 114/ PÍSEK pracoviště Budovcova č. 207/6 Žádost o přidělení bytu zvláštního určení byt určený pro ubytování osob se zdravotním postižením na rok. Jméno a příjmení:. Datum narození:.. Adresa:. Trvalý pobyt v Písku (správním obvodu Písku) od r.... Stav:.. Telefon: Dosud bydlím: v bytě v soukromém vlastnictví v bytě Stavebního bytového družstva v bytě v majetku města Písku jiné (uveďte): Rodinní příslušníci (např. děti) žijí v Písku (uvést jméno, adresu).... Rodinní příslušníci (např. děti) žijí mimo Písek (uvést jméno, adresu).... stránka 14 (celkem 16)

15 Zdravotní stav (vyplní lékař spolu s razítkem a podpisem): Příspěvek na péči: ANO NE (pokud ano, doložte rozhodnutí o přiznání) Průkaz osoby se zdravotním postižením: TP ZTP ZTP/P (pokud ano, doložte rozhodnutí o přiznání) Důchod: starobní invalidní II. stupeň invalidní III. stupeň (přiznání důchodu doložte rozhodnutím ČSSZ) Pečovatelská služba: (uveďte, zda máte zavedenou pečovatelskou službu) ANO NE Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně údajů citlivých: Dávám souhlas městu Písek ke zpracování svých výše uvedených osobních údajů a údajů o zdravotním stavu, dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, za účelem posouzení žádosti o přidělení bytu zvláštního určení a uzavření nájemní smlouvy na předmětný byt. Souhlas uděluji na období posuzování, případně zveřejnění pořadníku a následného užívání přiděleného bytu. Byl/a/ jsem poučen/a/ o oprávnění udělený souhlas ke zpracování citlivých údajů kdykoli odvolat a dále jsem byl/a informován/a o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván. Souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zveřejněny či vyvěšeny na úřední desce a na webových stránkách města Písku. Byl/a/ jsem seznámen/a/ s Pravidly o přidělování bytů zvláštního určení v majetku města Písku. V Písku dne:.. Podpis žadatele:... stránka 15 (celkem 16)

16 Příloha k žádosti o byt zvláštního určení Čestné prohlášení V souvislosti s podáním žádosti o byt zvláštního určení prohlašuji, že k datu podání žádosti nemám žádný dluh vůči městu Písek nebo Městskému úřadu Písek a Domovní a bytové správě Písek. V Písku dne..... Jméno, příjmení, vlastnoruční podpis stránka 16 (celkem 16)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 18. 8. 2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04. 09. 2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Legislativní úpravy v pravidlech pro poskytování bytů zvláštního určení v majetku

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor sociální Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice pracoviště: Smetanova 533, Strakonice Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou Jméno a příjmení Datum narození..

Více

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko

PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 5/2017 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Účinnost od 01.06.2017

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 30.12.2013 3 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 09.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení zvlášť upravených pro bydlení

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou

Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod Pravidla pro nájem bytů v domě s pečovatelskou službou Rada města Uherský Brod stanovila usnesením č. 888/R2/ ze dne 9.0.20 podle 02 odst. 3 zákona č. 28/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, Frošova č.p. 1414, č.p. 763 v Kostelci nad Orlicí I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty zvláštního určení, což jsou byty upravené

Více

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou

P R AV I D L A. pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou P R AV I D L A pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou a uzavírání nájemních smluv na byty v domech s pečovatelskou službou Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis stanoví v souladu

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí V Písku dne: 07.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12. 2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ veřejný Změny nájemních smluv v bytech zvláštního určení v majetku města Písku

Více

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou)

Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Zásady pro přidělování sociálních bytů a bytů se zvláštním určením (Dům s pečovatelskou službou) Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Sociální komise, 13.3.2014 Schváleno Radou města Hodonína dne

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní byty v domě pro seniory a plně invalidní občany, které jsou ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: TELEFON: Rodinný stav: * svobodný/á/ ženatý vdaná rozvedený/á/ manželé spolu nežijí

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5.

1. Příjmení a jméno Datum narození...rodné číslo Rodinný stav... číslo OP Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Žádost o byt v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích 1. Příjmení a jméno... 2. Datum narození...rodné číslo... 3. Rodinný stav... číslo OP... 4. Manžel/ka (jméno, příjmení, datum narození)... 5. Příjmení

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 18. 5. 2016 usnesením Rady Města Štětí č. 2016/10/290 1 Obsah strana

Více

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům

Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Hlinska do nájmu občanům č. 01/2016/R Rada města Hlinska v y d á v á SMĚRNICI MĚSTSKÉHO ÚŘADU č. 01/2016/R Zásady pro přidělování bytů ve vlastnictví města Hlinska do nájmu občanům Vypracoval: Bc. Martin

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany

Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany Za aktualizaci tohoto opatření odpovídá odbor sociální a zdravotní Město Rokycany Opatření orgánů města č. 4/2014 Pravidla pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, Hradební 13, Rokycany účinnost

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Ž á d o s t o p r o n á j e m

Ž á d o s t o p r o n á j e m Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m bezbariérové bytové jednotky v majetku Města Bruntál 1. Údaje o žadateli: Příjmení: Jméno: Rodné číslo: Rodinný stav: Datum narození:

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami

Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Zásady pro přidělování a užívání bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) v Příbrami Obsah: Str. Díl I Úvod 1 Účel zásad 1 Úvodní ustanovení 1 Díl II Podání žádosti 2 Evidence a řízení o žádostech

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014. Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 2/2014 Pravidla pro umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad Labem Článek 1. Základní vymezení 1. V souladu s 2300 a 2301 zákona

Více

Žádost o umístění do DPS Žebrák

Žádost o umístění do DPS Žebrák Jméno a příjmení: Datum narození: Trvalé bydliště: Telefon: Rodinný stav: Druh příjmu: (invalidní, starobní důchod, jiný) Žádost o umístění do DPS Žebrák Využívám sociální službu: (dovoz oběda, úklid domácnosti,

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Senioři Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště Trvale hlášen od Zaměstnání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor sociálních věcí, odbor správy majetku V Písku dne: 04.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Pravidla o přidělování obecních bytů do nájmu občanů změny

Více

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí

Město Štětí. Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí Město Štětí Pravidla Města Štětí pro nájem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení v majetku Města Štětí schválená dne 29. 3. 2017usnesením Rady Města Štětí č. 2017/7/219 1 Obsah strana

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Osoby ohrožené sociálním vyloučením Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav Trvalé bydliště

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB)

určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y určené pro důchodce na ul. Květná 11, 13, 15 a Okružní 18 v majetku Města Bruntál (dále jen MMB) 1.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.03.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 19.03.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na řešení bytových záležitostí NÁVRH USNESENÍ dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Zdravotně handicapovaní (TP,ZTP,ZTP/P, invalidní důchod 3. stupně) Podací razítko Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné

Více

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné

pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Zásady pro uzavírání nájemních smluv v bytových domech pro seniory a osoby se zdravotním postižením v majetku statutárního města Karviné Schváleno: 22.07.2015 Účinnost: 23. 7.

Více

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla

Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Zásady nájmů bytů ve vlastnictví města Napajedla Schváleno RM dne 19. 5. 2008 usnesením č. 171/5/2008 Nabývá účinnosti dne 20. 5. 2008 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Pro přidělování bytů a určení výše nájmu

Více

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 PRAVIDLA BYTOVÉ POLITIKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 Úvod Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 (dále jen pravidla ) upravují postup přidělení bytů svěřených hlavním městem Praha městské části Praha

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA. ZÁSADY č. 1/2014. Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 1/2014 Pravidla pro umísťování občanů v domech s pečovatelskou službou v Trutnově Vydala Rada města Trutnova Schváleno dne 3. 3. 2014, usnesení č. 2014-218/4 Zpracovali

Více

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb.

SMĚRNICE č. 1/2008. O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb. SMĚRNICE č. 1/2008 O pravidlech pronajímání bytových jednotek v domech zvláštního určení s byty pro poskytování sociálních služeb Jednotka: Adresa: Směrnici zpracoval: Město Týn nad Vltavou nám. Míru 2,

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMECH S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MĚSTA MILEVSKA Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Datum narození: TELEFON: Rodinný stav: * svobodný/á/ ženatý vdaná rozvedený/á/ rozloučený/á/ ovdovělý/á/

Více

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů

Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Zásady pro přidělování podporovaných bytů v Komunitním domě seniorů Odbor sociálních věcí a školství, MěÚ Hodonín, 2016 Odbor právní, MěÚ Hodonín, 2016 Sociální komise, 10.11.2016 Schváleno Radou města

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY. I. Obecná ustanovení ZÁSADY pro umisťování starých a zdravotně postižených občanů do ústavů sociální péče, domů s pečovatelskou službou a bezbariérových domů na území města Českých Budějovic I. Obecná ustanovení Umístění občanů

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Program pro podávání žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení OBCE CHLEBIČOV pro rok 2017

Program pro podávání žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení OBCE CHLEBIČOV pro rok 2017 Program pro podávání žádosti o poskytnutí návratných finančních výpomocí z Fondu rozvoje bydlení OBCE CHLEBIČOV pro rok 2017 V Chlebičově dne: 14. 11. 2016 Zpracoval: Kontroloval: Vydává: Ing. Pavel Novotný,

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

Statutární město Přerov Podací razítko:

Statutární město Přerov Podací razítko: Statutární město Přerov Podací razítko: Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení zvlášť upraveného pro bydlení zdravotně postižených osob Jméno a příjmení žadatele. Trvalé bydliště...

Více

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: -

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: , Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní Účinnost od: Počet stran: 5 Počet příloh: - Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČ: 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: - Autor/správce: Mgr. Alena Schattke/Bc. Jarmila Mužíková Schvaluje: Rada města Účinnost od:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) ve městě Lanškroun

Pravidla pro pronajímání bytů v domech zvláštního určení (domy s pečovatelskou službou) ve městě Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: MULA 20296/2010 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53 2 Pravidla pro pronajímání bytů

Více

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE

ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA BŘEZNICE I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů a zákona ČNR

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 28. 12. 2011 usnesením č. 160/2011/16) Část

Více

Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec, vdova, rozvedený/á). Trvale bytem. Velikost obývaného bytu. Patro Výtah (ano, ne)..

Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec, vdova, rozvedený/á). Trvale bytem. Velikost obývaného bytu. Patro Výtah (ano, ne).. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C ŽÁDOST o přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérového) nebo upravitelného bytu ŽADATEL Jméno a příjmení. Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec,

Více

Směrnice pro přidělování bytu v domě zvláštního určení

Směrnice pro přidělování bytu v domě zvláštního určení Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 Mimoň 16.června 2011 Směrnice pro přidělování

Více

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS

Pravidla. Hlava 2 Čl. II Podmínky pro přijímání osob do DPS Pravidla pro příjem žádostí o nájem bytu a pro uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v majetku obce Velké Březno. Hlava 1 Čl. I Obecná ustanovení Tato pravidla v souladu s příslušnými ustanoveními

Více

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra

Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Příloha č. 10 usnesení 10. Rady města Stříbra ze dne 01.04.2015 Zásady pronajímání bytů v majetku města Stříbra Tyto zásady stanovují postup při pronajímání bytů v majetku Města Stříbra (dále jen městské

Více

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou

Platnost: 6.11.2009. Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Platnost: 6.11.2009 Statutární mesto Ostrava mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy bytu v domech s pecovatelskou službou Statutární mesto Ostrava, mestský obvod Slezská Ostrava Zásady pro pronájmy

Více

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5

1 ÚVOD... 3 4 UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV V DPS... 4 5 PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE BYTU V DPS... 4 7 ZÁNIK NÁJMU BYTU V DPS... 5 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty v domě s pečovatelskou službou v Žamberku Číslo pravidel: OS 3204 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 9.7.2003 Účinnost od : 1.8.2003 Platnost do: Zpracoval:

Více

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín

ZÁSADY. pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín ZÁSADY pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Kojetín Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Podání a evidence žádostí III. Poskytnutí nájmu bytů v domech s pečovatelskou

Více

Žádost o přidělení bytu v DPS

Žádost o přidělení bytu v DPS Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Žádost o přidělení bytu v DPS 0+1 0+2 stávající DPS čp. 899 přístavba DPS čp. 1550, 1551 Žadatel jméno příjmení datum narození stav trvalé bydliště telefonní.číslo byt:vlastní,podnikový,družstevní,obecní

Více

v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Bruntál (dále jen DPS)

v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Bruntál (dále jen DPS) Datum : Č.j.:.. ( vyplní bytové oddělení ) Ž á d o s t o p r o n á j e m b y t o v é j e d n o t k y v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Bruntál (dále jen DPS) 1. Údaje o žadateli: Příjmení:

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 12/2014, kterou se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv na byty zvláštního určení v majetku města Kolína Tato Směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína zařazené

Více

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.10/2015 o uzavírání nájemních smluv na byty obce Koclířov Přijatá radou obce dne 30.11.2015 vydaná v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,Občanský zákoník, v platném znění (dále

Více

Novoměstské sociální služby

Novoměstské sociální služby Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou, jehož provozovatelem jsou dle zřizovací listiny Novoměstské sociální služby, které jsou poskytovatelem pečovatelské služby v tomto objektu. Jméno

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

Evidence čekatelů 2.1. Rozhodování o zařazení

Evidence čekatelů 2.1. Rozhodování o zařazení SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ ŽÁDOSTÍ O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVŮ PRO SENIORY, DOMOVU PRO OSOBY ZE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A DOMOVU SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM, ZŘIZOVANÝCH MĚSTEM KROMĚŘÍŽ OD 1. 1. 2007 1. Žádosti 1.1. Formuláře Formuláře

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Příloha č. 3 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 29.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Doplnění pravidel pro přidělování obecních bytů NÁVRH USNESENÍ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY. SMĚRNICE č. 2/2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY SMĚRNICE č. 2/2008 o pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví Statutárního města Ostrava ve správě městského obvodu

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Pravidla pro přidělování a užívání bytů

Pravidla pro přidělování a užívání bytů Č.j.: MLE/10494/09/SO Pravidla pro přidělování a užívání bytů v domě s pečovatelskou službou I. Účel a charakter domu s pečovatelskou službou (DPS) 1. Byty v DPS slouží k tomu, aby byly přidělovány žadatelům,

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Hořice Číslo dokumentu: VS/30 Vydání č.: 3 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 1. 7. 2015 Platnost do: Zpracoval: Hana Bretová Dne: 24.6.2015

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S CHRÁNĚNÝMI BYTY NEDACHLEBICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:.. Nar..... Trvalé bydliště:. Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s chráněnými byty Nedachlebice z důvodu:

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 379/2016. č. 331 ze dne Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 č.j.: 379/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 331 ze dne 25.05.2016 Pravidla bytové politiky městské části Praha 3 Rada městské části I. r u š í 1. usnesení č. 548 ze dne 10.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.09.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.09.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny Pravidel o přidělování obecních bytů do nájmu občanů

Více

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO

Pravidla č. 3. čl. I Předmět úpravy. čl. II Vyhlášení volného bytu SPO. čl. III. Žádost o byt SPO Pravidla č. 3 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku Města Česká Třebová pro sociálně potřebné občany čl. I Předmět úpravy 1. Předmětem pravidel je stanovení podmínek a způsobu posuzování žádostí o uzavření

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

Bytová koncepce města Holýšova na roky

Bytová koncepce města Holýšova na roky Bytová koncepce města Holýšova na roky 2016 2019 Červen 2016 Zpracoval: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl, místostarosta, 29. 5. 2016 Stránka 1 z 10 Obsah: Úvod - důvod zpracování bytové koncepce - legislativní rámec

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:........ Nar..... Trvalé bydliště:... Telefon: Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 16.05.2016 Účinnost

Více

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově

Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Město Jirkov VNITŘNÍ PŘEDPISY Vnitřní předpis č. 6/2014 Směrnice pro přidělování bytů ve městě Jirkově Seznam příloh: 1. Vzor žádosti o uzavření nájemní smlouvy Zpracovatel: Městská majetková Jirkov, s.r.o.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.12.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 15.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 17.12.2008, č. usn. 137/20/2008) Část I.

Více

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice

Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Pravidla č. 1/2014 o pronajímání bytů ve vlastnictví Města Jemnice Článek I. Preambule Zastupitelstvo Města Jemnice se na svém zasedání dne 12. 6. 2014 usneslo vydat tato pravidla pro pronajímání bytů

Více

Dosavadní bydliště je nevhodné z důvodu ( uvést důvody např. vyšší patro bez výtahu, velikost bytu, vysoké finanční náklady na bydlení apod.

Dosavadní bydliště je nevhodné z důvodu ( uvést důvody např. vyšší patro bez výtahu, velikost bytu, vysoké finanční náklady na bydlení apod. 1. Žádost o poskytnutí nájmu bytu zvláštního určení v Obecním domě s byty zvláštního určení v obci Staré Město, Jamnická 505 Obec Staré Město, Jamnická 46, Staré Město, 738 01 Frýdek-Místek Jméno a příjmení

Více

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt

Město Hlinsko. Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko. Část I. Základní pojmy. Článek 1. Byt Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Z Á S A D Y pro přidělování bytů ve vlastnictví Města Hlinska do nájmu občanům (úplné znění schválené RM dne 25. února 2009, č. usn. 20/2009/8) Část

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Směrnice č. 4/2005 Rady města Hradec Králové ze dne

Směrnice č. 4/2005 Rady města Hradec Králové ze dne Směrnice č. 4/2005 Rady města Hradec Králové ze dne 15. 3. 2005 Pravidla pro pronájmy bytů v domech zvláštního určení, bytů zvláštního určení a bytů v penzionu pro důchodce schválená usnesením Rady města

Více

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.

Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č. Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla pro přijímání a evidenci žádostí o nájem bytu a pro přidělování bytů v majetku Číslo předpisu: 7/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od:

Více

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem

Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod Vnitřní předpis organizace č. 8/2016 Pravidla pro hospodaření s bytovým fondem Rada města Uherský Brod (dále jen RM ) stanovila usnesením č. 1502/R46/16 ze dne 27.06.2016 podle

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Statutární město Brno Městská část Brno-Židenice Odbor správy majetku ÚMČ Gajdošova 7 615 00 Brno ŽÁDOST O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU ZA PODMÍNKY VRÁCENÍ STÁVAJÍCÍHO OBECNÍHO BYTU v městské části Brno-Židenice

Více

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova

Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název : Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova Číslo dokumentu: SRM/07 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.07.2012

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU Formulář žádosti o pronájem bytu sociálního charakteru Město Třebíč Městský úřad Třebíč odbor správy majetku a investic města Masarykovo nám. 116 674 01 T Ř E B Í Č Datum: ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU SOCIÁLNÍHO

Více