Darina Bártová. Počítačová typografie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Darina Bártová. Počítačová typografie"

Transkript

1 Darina Bártová Počítačová typografie

2

3 Typografie Je to nauka o písmu a jeho použití. Na vzhled dokumentu působí velké množství vlivů, které mají pro výsledný vjem zásadní význam. Typografická úroveň počítačem zpracovávaných dokumentů je u nás známa až po r. 1989, protože do té doby byl běžně přístupný pouze domácí textový editor T602. Tento editor je sice určen pro běžné psaní, nikoli však pro tvorbu odborných textů v publikační kvalitě. V současnosti je obvyklé pracovat s poloprofesionálními textovými editory (např. MS Word), které neumožňují využít plnou škálu typografických prostředků. Profesionální sazba se pak realizuje pomocí profesionálních editorů (např. Adobe InDesign, Quark ), kde je možné (a nutné) využít všech prostředků. Ale... Tiskovina má vypadat tak, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a působila esteticky (estetiku sebelepší kurz nenaučí). Vývoj písma Vývoj písma je důsledek vývoje civilizace, tj. potřeby zaznamenávat informace Předchůdcem písma jsou piktogramy (nezávislé na jazyce), v určitém smyslu je používáme dodnes (viz obr. 1) Vývoj písma Obr. 1: Piktogram Obr. 2: Rosettská deska Ideogramy: další etapa vývoje písma, obrazový znak splynul se slovním významem, vytvořily se znaky pro abstraktní pojmy a jména Obrázkové písmo: obsahuje stovky až tisíce znaků, snaží se zachytit pojem zjednodušeným obrázkem Znaky zachycující zvuky: revoluce ve vývoji písma, hláskové písmo vynalezli Féničané. Znaky pro hlásky se nazývají fonogramy (dlouho jen souhlásky, viz např. hebrejština). Psaní zleva doprava není samozřejmé, některé jazyky píší zprava (hebrejština, arabština...), jiné shora dolů (čínština, stará egyptská písma...), některé 1. řádek zleva doprava, další zprava doleva (Chetité) Základem našeho dnešního písma je řecká alfabeta - vyvinula se z ní latinka, azbuka i novořecké písmo. Velká písmena se objevila v období starého Říma (více než před 2000 lety), malá v době karolinské renesance (9. stol. n. l.). O českou diakritiku se zasloužil M. Jan Hus (nabodeníčka). Zlom ve vývoji písma přinesl vynález knihtisku (polovina 15. stol.) Dalším zlomem je počítačová typografie

4 Písmo Písmo Rodina písma Rodina písma je souhrn písem téhož druhu (např. Garamond, Futura) ve všech řezech (obyčejné, kurzíva, polotučné, příp. i další řezy) a v libovolné velikosti. Pro konkrétní realizaci rodiny písma se v počítačové typografii také používá název font. Skládá se z těchto znaků: Minuskule (mínusky) písmena malé abecedy Majuskule (verzálky) písmena velké abecedy Číslice patří též k danému písmu, v některých fontech existují tzv. skákavé číslice (3, 4, 5, 7, 9 protaženy pod řádek, 6, 8 nad řádek 1, 2, 0 v úrovni řádku) Akcenty jsou součástí tvaru písmena a musí respektovat charakter písma. Pro nás jsou akcenty aktuální, protože čeština jich používá (háčky, čárky). Často se tvar akcentu liší u minuskule a majuskule (př. Ť, ť) Interpunkční znaky nutné pro interpunkci (tečka, středník, čárka, dvojtečka, vykřičník, otazník, trojtečka, pomlčky ) Speciální znaky závorky, uvozovky, matematická znaménka a další znaky... Konstrukce písma Každé hláskové písmo je konstruováno v pomyslné síti pomocných čar, která může být více či méně složitá (nejsložitější má azbuka, nejméně složitou hebrejština): Písmová osnova soustava pomyslných čar, dotažnic, které vymezují prostor pro kresbu písmových znaků (výška majuskulí a minuskulí, velikost jejich dotahů, umístění akcentů. Základ osnovy tvoří pro latinku účaří a dalších 6 dotažnic. Účaří (základní dotažnice, základní linie) je pomyslná základna písmové osnovy. Na ni jsou usazeny obrazy písmových znaků. Oblé znaky (C, O, U...) účaří přetahují, aby se opticky vyrovnaly s ostatními znaky. Tento jev se nazývá přetah. Střední dotažnice (středová linie) pomyslná čára spojující vrcholy minuskulí bez horních dotahů. Vzdálenost mezi účařím a střední dotažnicí určuje střední výšku písma. Verzálková dotažnice pomyslná čára spojující vrcholy verzálek. Dolní dotažnice pomyslná čára spojující dolní dotahy minuskulí. Horní dotažnice pomyslná čára spojující vrcholy horních dotahů minuskulí. Podle typů písma může být shodná s verzálkovou, ale může být i nad či pod ní. Akcentová dotažnice pomocná dotažnice u akcentovaných písmen, spojuje vrcholy akcentů pro verzálky. Indexové účaří může být horní a dolní, jeho význam a funkce je shodná s účařím, ale je určena pro indexy. Pojmenování nejdůležitějších částí písmen: Horní dotah část minuskule, která přetahuje nad střední dotažnici a dosahuje až k horní dotažnici (př. písmena b, d, f, h, k, l, t). Řký

5 Dolní dotah část minuskule přesahující účaří směrem dolů až k dolní dotažnici (př. písmena g, j, p, q, y). Výška minuskule (střední výška písma) vzdálenost mezi účařím a střední dotažnicí. Je to výška písmen bez dotahů a přetahů (př. písmena a, e, i, r, x, z). Každé písmeno má minimálně tuto velikost. Nejvýznamnější rozměr! Výška verzálky vzdálenost mezi účařím a vrcholem verzálky. Oblé znaky nesmí tuto výšku přesáhnout. Odstup pevně stanovená vzdálenost pod dolním dotahem. Zajišťuje, že nedojde k dotyku písmen s dolním dotahem a verzálek, případně akcentovaných písmen. Výška písma udává se v příslušných typografických jednotkách. Přibližně ji lze chápat jako vzdálenost mezi horní a dolní dotažnicí plus odstup. Rozestup řádek vzdálenost mezi dvěma účařími. Šířka znaku šířka, kterou znak zabírá. Hlavní tah (dřík) u písmen typu antikva je zvýrazněn (tučnější). Vedlejší tah (spojovací) u písmen antikvových je tenčí. Hloubka obrazu plocha uzavřená křivkami znaků (př. u písmen A, D, b, Q). Stínování rozdílná tučnost hlavních a vedlejších tahů, zlepšuje čitelnost písma. Duktus poměr šířky hlavního tahu k výšce, určuje sytost potištěné plochy, jeho rozšiřování mění písmo v polotučné či tučné. Sherif (patka) malý závěrečný tah, který zakončuje (vodorovně, příčně, svisle) hlavní tah písma. Tvar a náběhy patek jsou pro dané písmo jednotné a jsou jednou ze základních charakteristik písma. Písmo Typografické jednotky Systém měr není metrický, ale historický, v Evropě se nejčastěji používá Didotův systém (1775). Základní jednotkou je typografický bod (b), používá se k určení velikosti i tloušťky písma, stejně jako obrazového a výplňového materiálu (čáry, stíny, rámečky). Šířka sazby a délka obrazového a výplňového materiálu se udává v jednotkách zvaných cicero (cic, c). Evropský typografický měrný systém Didotův 1 bod = 0,3759 mm (zkratka b) 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm Anglo-americký typografický měrný systém 1 point = 0,3528 mm (zkratka pt) 12 points = 1 pica = 4,23 mm 72 points = 6 picas = 1 inch = 2,54 cm Převod: Evropský na anglosaský: x 0,9385 Anglosaský na evropský: x 1,0655 Velikost písma Nazývá se také stupněm, udává se nejčastěji v bodech. Existuje určité historické názvosloví jednotlivých velikostí; v současné době se od něj upouští. 5

6 3 b Briliant 7 b Kolonel 11 b Breviář 18 b Paragon 4 b Diamant 8 b Petit 12 b Cicero 20 b Text 5 b Perl 9 b Norgis 14 b Střední 24 b Dvoucicero 6 b Nonpareile 10 b Garmond 16 b Tercie 36 b Třícicero Tab. 1: Historické pojmenování písem Písmo Použití jednotlivých velikostí písma k sazbě: 3-5 b Speciální účely, matematické indexy, jízdní řády 6-7 b Slovníky, telefonní seznamy, poznámky pod čarou, vysvětlivky 8-12 b Běžné texty 8 b Noviny 9 b Časopisy, knihy 10 b Většina knih b Učebnice, knihy pro větší děti, knihy většího formátu Od 14 b Titulková písma 14 b Knihy pro děti Relativní typografické míry Jsou vztažené ke stupni písma. Čtverčík (em) rozměr rovný velikosti písma (např. čtverčík písma 10 b má velikost 10 b). vychází z rozměru písmena m Půlčtverčík (en) polovina čtverčíku Verze (řez) písma Dané písmo má kromě základní verze (stojaté písmo středního duktu) zpravidla ještě několik kresebných (vyznačovacích) verzí řezů. Ty jsou odvozeny ze základního, ale mají odlišný duktus a proporce. Rozlišují se tyto verze: Základní písmo stojaté písmo středního duktu, z jeho kresby se odvozují další Kurzíva (italika) používá se k vyznačování ve všech druzích tiskovin, kresba písma je skloněna doprava, má odlišnou kresbu. Je možno vytvořit nepravou kurzívu pouhým elektronickým nakloněním stojaté verze písma. Ale tato by pokud možno neměla být užívána, pokud to není bezpodmínečně nutné (chybí-li kurzíva v dané rodině písma fontu) Tučné písmo (bold) vyznačovací písmo zvlášť silného duktu. Lze kombinovat i s kurzívou (ve vyšších textových editorech) Polotučné písmo (semibold) Kapitálky verzálky přibližně velikosti minuskulí. Používají se jako vyznačovací písmo v odborné a vědecké literatuře, při sazbě divadelních her, scénářů. Působí slavnostnějším, honosnějším dojmem. Pravé kapitálky nejsou prosté verzálky zmenšené na velikost minuskulí, vyžadují samostatný návrh. Modifikace písma Modifikací se rozumí další proměny či vlastnosti písma. Může to být Podtržení typograficky nežádoucí, nemělo by se používat jako vyznačovací, výjimky se připouštějí v odborné literatuře. Nikdy by neměly být podtrženy titulky! Př. podtržení 6

7 Dvojité podtržení pouze pro speciální použití (korektury) Př. dvojité podtržení Přeškrtnutí pouze pro speciální použití (korektury) Index horní / dolní v odborné literatuře (matematika, chemie). Př. horní index, dolní index Dalšími vlastnostmi písma jsou orientace a barva. Sdružování písem Různé druhy písem nelze kombinovat libovolně. Vždy by měla být dána přednost pouze jednomu fontu (rodině písma). Sdružení více fontů by mělo být záměrem k upoutání pozornosti tento postup se běžně volí při sazbě časopisů, plakátů a reklamních tiskovin. Soulad je ovšem nutný také tam, kde je záměrem kontrast. Volba se řídí výtvarným citem, ale přesto existují některá pravidla, která berou ohled na zákonitosti kresby písem. Je nutno se vyhnout kombinaci: dynamické antikvy (renesanční) se statickou antikvou (klasicistickou) lineárních bezserifových písem (grotesk) s lineárními serifovými (egyptienka) dynamických bezserifových písem se statickými bezserifovými písmy. Zvláštní pozornost nutno věnovat sdružování kurzív!!! Písmo 7

8 Další typografické pojmy Rodina písma (font) souhrn písem se shodnými charakteristikami, krom základního písma i kresebné a vyznačovací verze (polotučné, tučné, kurzíva, kapitálky aj.) Pro počítačovou sazbu existují 2 typy fontů: bitmapové písmeno složeno z velkého množství malých bodů, při zvětšení je zubaté, i když to již dobré laserové tiskárny dokáží uhladit vektorové písmeno definováno matematicky popsanou obrysovou křivkou. Snese jakékoli zvětšení Nejpoužívanější typy fontů jsou: True type jsou to soubory s příponou *.ttf ATM soubory s příponami *.pfb, *.pfm Pojmy Akcent diakritická znaménka (čárka, háček), upřesňují výslovnost, tvrdost a délku, v některých jazycích (stará řečtina) i přízvuk. Pro češtinu zavedl Jan Hus (nabodeníčko krátké, nabodeníčko dlouhé). Při rychlé adaptaci řada fontů pěkných písem znehodnocena špatným umístěním a tvarem diakritiky. Dnes už lze sehnat velmi kvalitní fonty (cena tomu odpovídá). Akcidenční písmo pro příležitostné tiskoviny, nevhodné pro souvislou sazbu, špatně se čte. Podléhá vždy módě. ATM Adobe Type Manager, software, který spravuje vektorové ATM fonty písma a je nezbytný pro jejich používání. Iniciála velké počáteční písmeno odstavce, někdy vysázené ve větší velikosti než základní text, často zaujímá více řádek. Vyžaduje úpravu mezery mezi iniciálou a vlastním textem. Sází se na počátku kapitol či básní, má historizující účel (viz staré tisky). Na stránkách musí být vždy ve stejné výšce. Nedodržení této zásady bylo jedním z důvodů odhalení RKZ jako podvrhu. Kerning (vyrovnání sazby) zvláštní úprava mezi některými dvojicemi písmen (př. VA, To, MW). U náročné sazby se provádí vyrovnání u minuskulí od 16 pt, u normální od 24 pt včetně. Musí se provádět vždy u titulků. Tracking jednotná úprava mezer mezi písmeny a slovy. Písma větších rozměrů (od 14 pt) vyžadují zúžení mezer. Stahování zužování mezer mezi písmeny a slovy dle optické světlosti (pomlčky, uvozovky, interpunkční znaménka, okolo oblých písmen). Rozpal rozšíření mezer, opak stahování. Při sazbě má přednost stahování před rozpalem. Prostrk (spacing) výjimečně se používá pro vyznačování, vkládání stejných mezer mezi písmena a slova. Proporcionalita u šíře znaku je úměrná optické šířce, u neproporcionálních písem (např. Courier) všechny znaky stejně široké. Slitek (ligatura) více (2-3) znaků spojených do jednoho tvarového celku, který je sázen jako jediný znak. Slévají se posloupnosti písmen: fi, fl, ff, ffi, ffl. Vyskytuje se často v anglických slovech (difficult), v českých slovech např. u firma, grafika. Nepoužívá se ve složených slovech (např. šéflékař). Řeka (gutter) svislý či šikmý bílý pruh táhnoucí se napříč odstavcem. Jde o nežádoucí jev, vzniká často při zarovnání okrajů v sazbě úzkých sloupců. Kvalitní programy zamezují vzniku tohoto jevu. Vakát záměrně nepotištěná strana. Nesmí se nikdy objevit na liché (pravé) stránce. Margo okraj stránky. 8

9 Marginále poznámky umístěné na okraji stránky pro lepší orientaci v textu. Používá se v odborné literatuře a v manuálech. Začínají na úrovni 1. řádku odstavce, k němuž se vztahují. V knize vždy na vnějším okraji, od textu odděleny mezerou. Sází se menším písmem. Východový řádek poslední řádek odstavce. Východová stránka poslední stránka kapitoly nebo oddílu. Praporek (volný východ, rag) zarovnání pouze levého (či pravého) okraje sloupce. Na praporek se sází úzké sloupce. Vdova, sirotek (panchart) východová řádka ponechaná jako první na stránce či první řádka odstavce ponechaná jako poslední řádka stránky. Hrubé porušení typografických pravidel!!! Odstavcová zarážka odsazení 1. řádky odstavce. Stránková zarážka odsazení začátku kapitoly na stránce. Písmový výplněk z doby ruční sazby, výplň, aby se jednotlivé raznice nemohly posouvat. Výplněk opticky působí mezeru. Záhlaví (header) text na horním okraji stránky, sází se písmem o 1 2 pt menším než je základní text, od textu se odděluje nejméně jednořádkovou mezerou nebo jemnou linkou. Plovoucí (živé) záhlaví záhlaví, které obsahuje údaj o obsahu stránky či kapitoly (název aj.) Pata (footer) spodní část stránky, většinou pro umístění čísla stránky. Ornament ozdobá, má vhodně doplňovat typografickou úpravu. Jeho výběr je asi jednou z nejnáročnějších úprav textu. S oblibou se používaly secesní ornamenty, ale dnes se cítí jako cizí. Používají se tzv. piktogramy či obrázky (viz dále). Sazební obrazec (zrcadlo) je pravoúhlá oblast stránky, která je vymezena pro psaní textu, a sice vnitřním (levým), vnějším (pravým), horním a dolním okrajem. Stupeň písma je velikost písma. Řádkový rejstřík je tvořen účařími řádků základního textu na jedné stránce, která bývají obvykle narušena vsazením obrázku, nadpisu, tabulky, vzorce, odstavcových mezer apod. Aby nedošlo k jeich vzájemným posunům u oboustranně tištěné stránky (účaří by se měla, pokud se podíváme na stránku proti světlu, překrývat), musejí se rozměry vkládaných objektů nebo odstavcových mezer měřit a upravovat s ohledem na použitý proklad. Pojmy 9

10 Základní pravidla sazby Vzhled dokumentu musí vždy korespondovat s jeho obsahem, je třeba volit jednotný styl odstavců i stránek dokumentu. Písmo Počet různých písem v dokumentu Platí zásada nepoužívat více než 3-4 fonty. I tento počet je únosný jen v odůvodněných případech (velmi členěný text odborný). Většinou lze vystačit s jednou rodinou písma. Pokud se dokument sestává z více fontů, měl by být každý použit pro specifický typ informace. Tím lze zvýšit přehlednost dokumentu. Podobným stylem je nutné používat barvy písma (pokud je možnost sázet výsledný dokument barevně). Volba písma Písmo se volí s ohledem na typ dokumentu. Zcela jiná písma vyžadují plakáty, inzeráty, telefonní seznamy, beletrie či odborné články. Stupeň (velikost) písma určuje délka řádky. Pravidla Úprava odstavce Odsazení První řádka odstavce článku nebo kapitoly by neměla být odsazena (rozhodně ne, předchází-li nadpis). U ostatních odstavců by mělo odsazení činit 1-2 čtverčíky. Nejviditelnějším parametrem odstavce je zarovnání. Dříve se používalo většinou zarovnání do bloku. Tomu se ještě dnes dává přednost v knihách. V současnosti pronikla z anglofonních zemí sazba upřednostňující zarovnání na praporek (různě dlouhé konce řádků). Upřednostňuje se v časopisech, vědeckých publikacích a titulcích novin. Na praporek se sází poezie (někdy se volí složitější sazba na pravý praporek). Příklady: Sazba na praporek pochází z carského Ruska. Používala se při tisku letáků proti režimu. Působila na první pohled amatérsky, ale urychlovala práci sazeče. Dnes je tato výhoda již zanedbatelná; sazební techniky se změnily. Mezi odstavce se někdy vkládá mezera, aby se zvýraznilo členění textu. Musí být násobkem výšky řádku, jinak se poruší řádkový rejstřík (nebude se krýt průsvit řádek na jednotlivých stránkách). Většinou se tak sází v anglosaských zemích, kde není zvykem odsazovat 1. řádek odstavce. Pro oddělení textu se někdy vkládá dokonce prázdný řádek (často odborné texty, odlišení jednotlivých typů informací). V beletrii a starších tiscích lze najít oddělení textu ornamentem. Počátek textu (první odstavec) lze zvýraznit iniciálou nebo jinak (odlišná velikost, typ písma, zvýraznění celého slova či řádku). Parchanti Parchant (viz výše) je neúplný východový řádek odstavce. Odstraňování parchantů je často nejtěžší prací typografa. Často vyžaduje složitější řešení. In Design má v nabídce definice parametrů odstavcových stylů volbu spojení s následujícím textem či spojení více řádků dohromady. Dělení slov Slova na konci řádku se dělí tak, aby byla respektována pravidla pravopisu a estetické zásady. Nelze dělit, pokud by po rozdělení zůstalo na konci řádku jen 1 písmeno nebo na počátku nového řádku pouze 2 písmena. Interpunkční znaménko se počítá také. Dvojslabičná slova se tedy dělí jen v tomto případě. Správné dělení: lé-to, na-čas poz-dě Nesprávné dělení: lé-to saz-ba o-prava a-le Rozdělením smí končit maximálně tři po sobě jdoucí řádky. Neměly by se střídat řádky zakončené interpunkčními znaménky. V titulcích se slova zásadně nedělí. Nevadí, pokud budou u 10

11 titulku potlačením dělení nezarovnané okraje. Nesmí dojít k oddělení číselného údaje vyjádřeného číslicí a zkratky jednotky (v tom případě se jednotka vypisuje na nový řádek celá). Zásadně se nesmí roztrhnout datum. Dále se nedělí zkratky. Dělením slova nesmí vznikat vulgarismy (kni-hovna). U víceslabičných slov je nutno přihlížet k jeho složení (předpona, základ, slabičná přípona). Složeniny dělit pokud možno na hranici (česko-bratrský). V cizojazyčné literatuře je nutno respektovat zásady dělení slov daného jazyka. Vyznačování části textu Kurzíva v hladké sazbě je to nejjednodušší, nejméně narušuje vzhled dokumentu. Kurzíva nesmí být nikdy prostrkána, to je opravdové typografické barbarství!!! Polotučné písmo pro upozornění na důležité věci, v odborné literatuře Tučné písmo upoutá nápadněji pozornost čtenáře, běžné ve slovnících, inzerátech, novinách a příležitostných tiskovinách; nesmí se používat kombinace polotučného a tučného písma v témž dokumentu Kapitálky působí důstojně a slavnostně, nenarušují jednotný vzhled textu Verzálky nedoporučuje se, text působí nesourodým dojmem, pokud už to musí být, použít verzálky o 1-2 stupně menší, problémem se stávají v cizojazyčných textech, často mají svá vlastní pravidla, např. v němčině se ostré s (ß) sází v titulcích jako SS. Prostrk nevhodné, mělo by se používat výjimečně, rozhodně nepoužívat s kurzívou! Odlišný font v odborné literatuře a ve slovnících, často se použije bezpatkové písmo. Musí se dát pozor na vhodnou kombinaci, nejlépe je použít tutéž rodinu písem (např. Stone Sans, Stone Serif) Nikdy se nezvýrazňuje interpunkce!!! Řádkování Řádkování se volí asi o 20 % větší, než je stupeň (velikost) písma. U větších stupňů je nutno upravit individuálně. Nemělo by být zvětšováno za účelem naplnění stránky. Musí být v celém dokumentu jednotné. Zarovnání Není vhodné sázet písmo malého stupně do příliš dlouhých řádek a naopak písmo stupně velkého do úzkých sloupců. Obojí ruší čtenáře při sledování textu. Řádka by měla být tak dlouhá, aby pojala 2,5 abecedy malých písmen daného typu a velikosti. Jiná zásada doporučuje 8-11 slov na řádku (výsledky jsou srovnatelné). Určení správných poměrů mezi šířkou sloupce (stránky), velikostí písma a rozestupy řádek je základním typografickým rozhodnutím, na kterém závisí celkový výsledek. Ukončení řádek Ideální je, pokud řádek končí v místě interpunkce. Pokud není zarovnáván pravý okraj, měly by se pokud možno pravidelně střídat kratší a delší řádky. Na konci řádky nesmějí zůstat neslabičné jednohláskové předložky (k, s, z, v), stejně jako slabičné (o, u) a spojky (a, i). Spojka a se výjimečně povoluje. Přechodem na nový řádek nesmějí být odděleny tituly nebo zkratky jmen od příjmení (J. Novák, MUDr. Novák), číslice od fyzikální jednotky (220 V, 10 km) číslice a název počítaného předmětu (2 studenti), ustálená spojení a zkratky (atd., s.r.o.), číselně vyjádřené datum ( ). Je-li měsíc uveden slovně, může být letopočet přesunut na novou řádku. Pravidla Úprava titulků U titulků je nutno volit pečlivě řádkování, příliš velké bílé plochy tříští pozornost čtenáře. Titulky se sází buď ve stejném nebo v harmonizujícím fontu. Úprava a umístění musejí být v celém dokumentu jednotné. 11

12 Podtrhávání Podtrhávání je zlozvyk. Až na speciální případy je typograficky chybné. Nikdy se nepodtrhává titulek. Pokud už se používá, musejí být všechny podtrhující linky stejné tloušťky a se stejným přesahem. Podklad textu Černobílý text by neměl být podkládán, protože se snižuje kontrast mezi pozadím a písmem. Pokud se použije v novinách, je podkladem rastr šedých bodů a text je pak na hranici čitelnosti. Podklad lze nahradit např. orámováním. U barevné sazby platí jiná pravidla, pak je důležité správné barevné sladění textu a pozadí. Verzálky Není vhodné sázet delší text výhradně verzálkami, text je pak nepřehledný. Přednost má jiný typ vyznačování. Verzálky se při použití pro zvýraznění zmenšují o 1-2 body. Typografické symboly Pořizování textu pomocí klávesnice počítače je spíše kompromis. Počet kláves nepostačuje velkému množství potřebných symbolů. Některé symboly se proto nahrazují ekvivalenty. Jedná se hlavně o uvozovky, apostrofy a pomlčky. Pomlčky Pomlčky mají dle svého významu různou délku. Nelze je tudíž všechny nahradit jedním znakem klávesnice. Existují 4 typy pomlček, ovšem ne všechny editory mají všechny typy k dispozici: Divis (spojovník) používá se k dělení slov nebo jako spojovací znak ve složených výrazech (je-li, Plzeň-město, propan-butan) atd. Najde se přímo na klávesnici počítače. Pomlčka ve významu od do má délku půlčtverčíku (en-pomlčka) Dlouhá pomlčka pro vsuvky do textu nebo ve významu interpunkce (em-pomlčka). Může také uvozovat přímou řeč, i když to se už dělá zřídka. Častěji jako znak přerušení řeči. Při ukončení řádku zůstává na konci (Mladost radost). Pomlčka na počátku věty musí být spojena s prvním písmenem nerozdělitelnou mezerou pevné délky! Matematický znak mínus musí mít délku shodnou s délkou znaku plus (zpravidla je to něco mezi pomlčkou a dlouhou pomlčkou). Pravidla Interpunkce Pozn.: Většina textových editorů nesplňuje všechny typografické nároky Tečka: Interpunkční znaménka jako tečka, čárka se sázejí těsně za poslední písmeno textu. Výjimkou je tečka ve smyslu matematického násobení, v tom případě se odděluje mezerami (x. y). U kodifikovaných názvů se opět sází bez mezer (s.r.o.). Dále se mezerami neodděluje tečka u internetových adres, názvů počítačových souborů, verzí programů a víceúrovňového číslování kapitol (kapitola 1.2.3) Zkratková tečka se sází těsně za zkratku (atd., tj.); dvojtečka za zkratkou se sází bez mezery Dvojtečka, otazník, středník a vykřičník jsou v profesionálních editorech odděleny mírnou mezerou (1 pt). Pokud to editor neumožní, pak bez mezery ihned za slovo. Dvojtečka se sází s mezerami, pokud jde o znak matematického dělení (x : y), či poměru (3 : 2) Tři tečky (výpustka): na začátku textu se oddělují malou mezerou (1 pt), na konci se přisazují k textu Lomítko se sází bez mezer ve výrazech jako: km/h, telefon/fax, 1/2. Pokud slouží jako oddělovač výčtu, nebo při sazbě poezie, pak s mezerami 12

13 Po středníku se začíná vždy malým písmenem, středník se často používá ve výčtech (dosaďte za x: 12,35; 15,71; 34,2) Uvozovky, závorky, apostrof Závorky obsahují do textu vložené výpovědi (vysvětlivky), případně informace, které nejsou součástí vlastního projevu. Mohou mít různý tvar. Nejčastěji se používají kulaté (původně měly opravdu tvar poloviny kruhu). Pořadí vhodnosti použití závorek: ( ) [ ] { } < > / /. Sázejí se vždy bez mezer, těsně k výrazům nebo větám, které obsahují. Do hranatých závorek se píše výslovnost, do kulatých odstavce paragrafů zákonů Apostrof se někdy nazývá odsuvník. Sází se speciálním znakem (nikoli obrácenou čárkou), nahrazuje-li písmeno, sází se za ním dvoubodová mezera (řek pravdu). Uprostřed cizích slov se sází bez mezery (can t). U zkráceného letopočtu se sází těsně před číslice bez mezery ( 96) Uvozovky se sázejí těsně k větám a výrazům. U nás se používají úvodní dolní a závěrečné horní, v anglosaských zemích se používají pouze horní. V českých dokumentech se lze s tímto jevem setkat, toleruje se, ale není zcela správný. Je-li v uvozovkách celá věta, sází se tečka před uvozovkami, jedná-li se o jedno slovo či výraz, sází se tečka či jiné interpunkční znaménko za uvozovkami. Uvozovky se nepoužívají pro znaménko opakování (v dobách psacích strojů se to běžně dělalo). Datum a čas Hodiny a minuty se oddělují buď tečkou nebo dvojtečkou bez mezer, tj. např , 19:30. Čas nesmí být roztržen koncem řádku. Datum lze v české sazbě vyjádřit několika způsoby. Pokud se sází číslicemi ( ), nesmí se rozdělit, pokud je měsíc vyjádřen slovy (1. leden 2008), může stát letopočet na nové řádce. Letopočet se v datech sází nezkráceně (čtyřčíslím). Další znaky Stupeň: normálně se odděluje malou mezerou (1/4 čtverčíku), ve významu přídavného jména bez mezery (100 C). Nesmí se zaměňovat za kroužek! Někteří typografové mají tendenci sázet stupeň jako kroužek, zmenšený a posunutý do indexového účaří to je chyba! Stupnice Kelvinova nemá relativní označení stupně (273,15 K) Promile a procento: normálně se oddělují malou mezerou (viz výše), ve významu přídavného jména bez mezery (12 % = 12 procent; 12% = dvanáctiprocentní) Paragraf: vyskytuje se pouze ve spojení s číslem, spojen s ním úzkou mezerou (1/4 čtverčíku). Sází se bez tečky. Na počátku věty se vždy nahrazuje slovem. Pokud je odkaz na víc odstavců, nezdvojuje se ( 1, 4; za nejdůležitější paragraf považuji...) Specifika počítačové literatury Znak >: používá se pro zkrácení výkladu jednotlivých úrovní menu (Soubor > Otevřít). Někteří autoři používají v tomto smyslu lomítko. Klávesové zkratky: se zapisují bez mezer (Ctrl+Alt+Del) Internetové adresy: používají velké množství speciálních znaků. Neobsahují mezery, což působí problémy při úzké sazbě. Pokud je adresa jednoznačná, nepoužívá se název protokolu (to, co je před // včetně). Pokud je nutné dělit do více řádků, tak na vhodných místech (za tečkou, divisem), rozhodně neopakovat lomítka! Elektronická pošta: užívá se specifický v poslední době bývá nahrazován sekvencí (at) obrana proti aktivaci adresy v elektronicky pořizovaných dokumentech. Číslice: ani v odborné a počítačové literatuře nesmí věta začínat číslicí (Dne 17. listopadu...) Pravidla 13

14 Sazba číslic Nepoužívají se pouze v matematických zápisech. Dříve bylo pravidlem v beletrii číselné údaje do dvanácti sázet slovem, od 13 nahoru číslicemi. V odborných textech mají číslice větší uplatnění. Vícemístná čísla se oddělují po třech číslicích mezerou pro přehlednost (5 000). Neplatí to přirozeně pro letopočty V českých textech je oddělovačem desetinných míst čárka Římské číslice se v současnosti používají pro označení měsíců, číslování panovníků, kapitol atd. V běžné sazbě se používají příslušná písmena ve tvaru verzálek (XIV), v historických textech lze najít i mínusky (xiv), případně použití písmene J místo I (xjv) Obecně není šťastné kombinovat číslice se slovy, toleruje se to v odborných textech a u velkých čísel (1,23 mil.) Pokud se číslo pojí se slovem, píše se většinou vše dophromady (8bitový, formát A4, učebna A40, Tylova 32b...) Pravidla českého pravopisu neumožňují psát spojovník (8-bitový), ač se tato chyba často vyskytuje V odborných textech je záhodno pro přehlednost ředit čísla pod sebe se zarovnáním na oddělovač desetinných míst Telefonní čísla: třímístná se píší dohromady (155), čtyřmístná se oddělují po dvou cifrách (11 88), pětimístná se oddělují po třetí cifře, tedy 3+2 (297 05), šestimístná po dvou ( ), sedmimístná ( ), osmimístná po dvojicích ( ), devitímístná po trojicích ( ). Kód státu se odděluje spojovníkem ( ). jednom dokumentu musí být styl psaní telefonních čísel sjednocen! Zlomky: používá se běžné lomítko (1/2). Někdy je možné použít slitkové zlomky (raději nepoužívat v odborném textu s výjimkou např. kuchařských receptů) ⅓ Pozor na záměnu znaků O (písmeno o) 0 (nula); 1 (jednotka) l (malé L) I (velké I). V některých fontech jsou k nerozlišení!!! Svěle se to plete v případě I/O (input/output) Pravidla Naplnění stránky Stránka by neměla být přeplněná. Taková působí nepřehledným dojmem a čtenáře zatěžuje. Roztahovat text zvětšením řádkování jen proto, aby byla stránka zaplněna, je větší chybou než ponechat dolní část stránky prázdnou. Stránka nesmí začínat východovým řádkem odstavce!!! Výjimka se připouští, jde-li o řádek plný, nebo pokud je tento řádek zároveň i zarážkovým (odstavec o délce 1 řádek). Stránka by neměla končit prvním řádkem odstavce. Východová stránka má obsahovat minimálně 5 řádek textu. Několik typů, jak odstranit parchanty Obecně chce odstraňování parchantů typografický cit a cvik. Někdy lze přehnanou snahou výsledný efekt spíše zhoršit. Zatažením krátké východové řádky odstavce pomocí úpravy prostrku Prodloužením východové řádky odstavce pomocí prostrku Jemným zmenšením sazebního obrazce tak, aby východový řádek přešel na novou stránku (používat s rozumem!), většinou je nutná úprava protilehlé stránky Vynuceným dělením slov Sazba obrázků Umístění obrázku musí respektovat celkovou úpravu dokumentu Obrázky umístěné napříč musí mít levou stranu směrem k patě stránky 14

15 Popisy obrázku musí být čitelné souhlasně s obrázkem, sazba o 1 až 2 stupně menší než je základní text dokumentu. Neexistuje, aby se v odborném textu vyskytl obrázek, graf či tabulka bez adekvátního popisu!!! Považuje se to za hrubou typografickou chybu (jedna z nejčastějších v závěrečných pracích) Popisky se neukončují tečkou ani v případě více vět textu, při úpravě na praporek se slova nedělí Legendy k obrázkům jsou o jeden stupeň menší než popisky, jinak platí stejná pravidla. Matematická sazba Řezy písma Ze základního písma se sází: běžné číslice, indexy, závorky, operátory značky jednotek (km/h, W...) znaky funkcí a operací (sin, log, min, lim...) konstanty (π) Z kurivy se sázejí: proměnné (x, y) Z tučného se sázejí: matice a vektory (a=[1 1 1]) Znaménka a operátory se oddělují mezerou konstntní velikosti (1/4 čtverčíku) Indexy a exponenty Sázejí se písmem o 2 stupně menším, než je velikost základního písma. V InDesignu je funkce horní / dolní index, kterou lze použít E = m c 2 C 2 H 5 OH Sazba rovic a vzorců Běžné sázecí programy nepodporují sazbu rovnic, je nutné je nějak ošidit. Jednořádkové vzorce se sázejí ještě poměrně dobře, problémem jsou speciální znaky (integrál) a zlomky. Sazba složitějších výrazů je v InDesignu pravým utrpením. Proto je lépe získat vzorec odjinud a vkládat jej jako obrázek s vysokým rozlišením. Pravidla 15

16 Formáty papíru Formáty A Formáty B Formáty C 4A A A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Některé velikosti mají v češtině své vlastní názvy, jak uvádí následující tabulka: Formát Název A0 čtyřnásobý arch A1 dvojnásobný arch A2 arch A3 půlarch A4 čtvrtka (4 ) A5 osmerka (8 ), list A6 půllist A7 čtvrtlist A8 osmina listu Kromě doplňkových řad B a C existuje ještě doplňková řada D, která se příliš nepoužívá: Formáty papíru Formáty řady D D D D D D D D D D Příklady použití Standard ISO pokrývá široký rozsah formátů, ale ne všechny jsou v praxi užívány. Nejdůležitějším formátem je A4, který je denně užíván v kancelářích. Základní užití nejpopulárnějších formátů je shrnuto v následující tabulce: 16

17 A0, A1 technické kresby, plakáty A2, A3 kresby, diagramy, velké tabulky A4 dopisy, časopisy, formuláře, katalogy, výstupy z laserových tiskáren a kopírek A5 zápisníky, sešity A6 pohlednice B5, A5, B6, A6 knihy C4, C5, C6 obálky pro papíry A4: nepřeložené (C4), jednou přeložené (C5), dvakrát přeložené (C6) B4, A3 noviny, podporováno i většinou kopírek Další detaily Ačkoli ISO rozměry papíru mají šířku i výšku standardně uvedenu v milimetrech, rozměry mohou být též kalkulovány pomocí následujících vzorců: Formát Šířka [m] Výška [m] An 2-1/4-n/2 2 1/4-n/2 Bn 2 -n/2 2 1/2-n/2 Cn 2-1/8-n/2 2 3/8-n/2 Formáty papíru 17

18 Literatura Literatura Typografické normy Existující norma ČSN z roku 2007 se zabývá tvorbou obchodních a úředních písemností, nikoliv typografií. Poslední existující typografickou normou byla ON z roku 1974, která byla k bez náhrady zrušena. V současné době v České republice neexistuje žádná norma zabývající se pravidly typografie. Platily oborové normy: ON Základní pravidla sazby ON Sazba ON Písmo, písmomalířství, písmolijectví ON Knihy, časopisy, noviny ON Typografické rozměry ON Různé polygrafické názvy Dále: ČSN Úprava dokumentů pro sazbu, byla také zrušena Příručky k typografii Kočička, P., Blažek, F.: Praktická typografie. Computer Press, Brno, ISBN Dančo, V.: Kapesní průvodce počítačovou typografií. Via Vestra, Praha, ISBN Andrle, J.: O písmu a nejen o něm. Online materiál, dostupný na TeX Rybička, J.: LATeX pro začátečníky. Konvoj, Brno, ISBN Balvínová, A., Bílý, M.: Textové informační systémy. ČVUT, Praha InDesign Kelby, S., White, T.: InDesign CS a CS2. Grada, Praha, ISBN Čulík, M.: Adobe InDesign 2.0. Grada, Praha, XXXX, ISBN X Adobe InDesign CS : oficiální výukový kurz. SoftPress, Praha, 2004, ISBN

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříž, únor 2012 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Typogr afie a úprava textů. Martin Raus

Typogr afie a úprava textů. Martin Raus Typogr afie a úprava textů Martin Raus Obsah Psaní mezer...3 Nedělitené mezery a jednopísmenné předložky...3 Úzké mezery...3 Pomlčky...3 Uvozovky...4 Trojtečka...4 Sazba na praporek, na střed a do bloku...4

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Základy počítačového zpracování textu

Základy počítačového zpracování textu Základy počítačového zpracování textu Výukový materiál projektu Gymnázia Kroměříž Beznákladové ICT pro učitele spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stručná historie zpracování

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY Předmluva Tento text vznikl na základě oborové normy ON 88 2503 Základní pravidla sazby z roku 1967. Oproti této normě však byla vzata v úvahu nová pravidla českého pravopisu, ustanovení

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

Layout = Špígl = Zrcadlo sazby

Layout = Špígl = Zrcadlo sazby Jemný úvod do počítačové typografie aneb jak provádět hladkou sazbu Vladimír Kopecký Jr. Fyzikální ústav MFF UK kopecky@karlov.mff.cuni.cz Layout = Špígl = Zrcadlo sazby Na layoutu záleží vše a je hlavní

Více

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG

ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG ver. 1.4 Stručný grafický manuál značky IMG Obsah Obsah.................................................................. 2 Úvod................................................................... 3 Logotyp

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

Typografie - teorie a základní aplikace

Typografie - teorie a základní aplikace Typografie - teorie a základní aplikace Typografie dříve mimo jiné souhrnné označení pro tiskárenský průmysl, později pro grafickou úpravu tiskovin, dnes především nauka o písmu, jeho zákonitostech a správném

Více

Pokyny pro autory odborné edice

Pokyny pro autory odborné edice Příloha 4a Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory odborné edice I. Harmonogram přípravy učebních textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK připravované v LaTeXu III. Poznámky k přípravě textu

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o.

GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. GRAFICKÝ MANUÁL Bílí Tygři Liberec, s.r.o. Jeronýmova 494/20, PSČ 460 07 Telefon: 488 048 333 FAX: 488 048 335 www.hcbilitygri.cz klub@hcbilitygri.cz úvod obsah název společnosti základní logo - vizuál

Více

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie 3. Dělení slov v sazbě do bloku www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 14. 9. 2012 Strana: 1/6 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

Při korigování se používají následující znaménka:

Při korigování se používají následující znaménka: Pokud chce korektor opatřit opravu komentářem, napíše jej k příslušnému korekturnímu znaménku na okraji a celý komentář zakroužkuje. Při korigování se používají následující znaménka: Vyměnit či vsunout

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek

Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci. Zpracoval: Karel Bílek Jak psát Bc. resp. Mgr. závěrečnou práci Zpracoval: Karel Bílek Tato prezentace vznikla v rámci řešení doktorského projektu GAČR 523/03/H076 duben 2005 Textový dokument... co to je? Textovým dokumentem

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

Trochu historie. Písmo je když. VERZÁLKY, MAJUSKULE, UPPER CASE minusky, minuskule, lower case. písmovka (kasa)

Trochu historie. Písmo je když. VERZÁLKY, MAJUSKULE, UPPER CASE minusky, minuskule, lower case. písmovka (kasa) Trochu historie 9 století Korejci tisknou z dřevěných předloh knihy 1040 Číňan Pi Šeng tiskne hlubotiskem 1437 Johannes Gutenberg v Mohuči tiskne knihy z kovových liter 1500 benátský tiskař Manutius zavádí

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign.

Zlom stránek. Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Zlom stránek Zlom stránek a vlastní finalizace knihy se provádí v programu Adobe InDesign. Podle svých skic, ve kterých se rozhodneme pro formát knihy, si vytvoříme v tomto programu dokument. Stanovíme

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátova cí řetězec v CZ verzi Excelu řetězec v Všeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro přehlednost je potřeba text v jakémkoliv dokumentu upravovat. Používáme

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska rigorózní práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech

Úprava a náležitosti adres. - - na obálkách a v dopisech Úprava a náležitosti adres - - na obálkách a v dopisech Adresy Rozměry, umístění, obsah a úprava adres jsou stanoveny normou ČSN ISO 11180 Poštovní adresování a Poštovními podmínkami České pošty a Zákonem

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách České Budějovice 1998 PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách Jihočeská univerzita

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Sazba knihy, časopisu

Sazba knihy, časopisu Sazba knihy, časopisu Postup práce, typografická pravidla a typické chyby Postup práce: podklady od zákazníka (kvalitní obrázky a texty po jazykové korektuře) návrh (formát knihy, zrcadlo sazby, kompozice

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 15. 3. 2006

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 15. 3. 2006 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 5 / Hladká sazba podruhé Petr Lobaz, 15. 3. 2006 Čeština a typografie jazyková pravidla nadřazena typografickým typografická pravidla často přísnější (jednotné

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Několik praktických informací

Několik praktických informací 1. formát Několik praktických informací označuje konečnou velikost knihy, dovolím si uvést ty nejběžnější. Nic není nemožné, a tak si můžete zvolit jakýkoliv vlastní formát knihy, vše je otázkou financí

Více