TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA"

Transkript

1 TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky, oznámení, letáky), které si dnes připravujeme sami a na nás nenapadne, že ještě docela nedávno jsme se museli obrátit na odborníky - také rozsáhlejší dokumenty pro tisk si lze doma připravit na počítači až do konečné podoby - typogr.pravidla sice nejsou dogma, ale měl by je znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin, a zvláště laici by se jich měli držet PÍSMO VÝVOJ - základem každého dokumentu jsou písmena - pokud nás zajímá jejich tvra a jiné vlastnosti, pak mluvíme ne o písmenech, ale o písmu - podle pověstí z Egypta a Číny je písmo vynález bohů - prvotní impuls ke vzniku písma byl velice praktický nutnost zaznamenávat účty - předchůdcem písma byly piktogramy zjednodušené obrázky (dodnes se používají pro orientační značení např. letiště) - z piktogramů se vyvinuly ideogramy obrazový znak splynul se svým významem PÍSMO NEJSTARŠÍ PÍSMA klínové písmo vzniklo v oblasti Mezopotámie, prošlo vývojem od piktogramů, přes slovní písmo až ke slabikovému psalo se rydly do hliněných destiček egyptské písmo pomocí obrázků bylo schopno vyjádřit všechno psalo se na papyrus nebo tesalo do kamene zjednodušením vzniklo písmo hieratické, dalším vývojem vzniklo písmo démonické hláskové písmo s znaky čínské písmo - se udrželo v podobě slovního písma dodnes psalo se zprava doleva a shora dolů - historie písma dnes používaného v Evropě začíná u Féničanů (více než 3000 let př.n.l.); fénická abeceda měla znaků pro souhlásky; řekové přidali do abecedy znaky pro samohlásky - z řeckého písma se vyvinula dnešní evrop.písma latinka, azbuka a dnešní řecké písmo - velká písmena latinské abecedy dochovala svůj tvar z období Říma, malá písmena pocházejí z doby Karla Velikého (800) - používání diakritických znamének pro českou abecedu zavedl Jan Hus - česká abeceda má 39 písmen (bez q, w, x) PÍSMO - abeceda základní soubor znaků potřebných k písemnému projevu, u některých pravopisů doplněných o diakritická znaménka tzv.akcentky akcentový znak = písmeno s diakritickým znaménkem (á, č, ď, é, ě, ) - v typografii se velká písmena a číslice nazývají VERZÁLKY (majuskule) a malá písmena a číslice MINUSKY (minuskule) u číslic počítačové fonty je nemají - alfanumerické znaky = písmové znaky (písmena) a číslice - interpunkční znaménka - ˇ - akcentky (akcentované znaky) ř, ž, á, - další znaky -., : ;?! - / () [] * $ % + - < > ~ mezi další znaky patří i grafické prvky uspořádané ve speciálních sadách, nebo písmena řecké abecedy a symboly pro matematickou sazbu α β γ - text je tvořen písmeny a představuje základní prvek většiny dokumentů PÍSMOVÁ OSNOVA - pomyslná soustava vodorovných linií, tzv.dotažnicp - používá se pro návrh, měření a modifikaci písma (umístění akcentů a výškové proporce kresby písma) 1

2 - účaří písma (základní dotažnice) pomyslná linie, na kterou se umísťují jednotlivá písmena - střední výška písma ovlivňuje čitelnost (písmo s větší střední výškou a menšími horními a dolními dotahy je lépe čitelné i při jeho zmenšení) - přetah se označuje přesah oblých písmen o, p, c v minuskách i verzálkách přes účaří a střední nebo horní dotažnici (jinak by písmena působila opticky menším dojmem) - oblá a špičatá písmena mírně přesahují dotažnice, aby působila opticky stejně velká - verzálková dotažnice a horní dotažnice akcentů malých písmen často splývá s horní dotažnicí OBRAZ (KRESBA) PÍSMOVÉHO ZNAKU - základním požadavkem kladeným na písmo je jeho čitelnost (aby jeho čtení neunavovalo a působilo i esteticky) - dřík je hlavní přímý tah (nikoliv však oblý) kresby písmene (může být kolmý i šikmý) - patky písmo patkové/bezpatkové má-li písmo patku, její přechod na hlavní tak (oblý/ostrý přechod) serify = patky ukončují tahy písmen a vytváří jeho specifický charakter a ovlivňují jeho čitelnost (u verzálek rozlišujeme horní a dolní serify a u některých písmen např. C a S tzv. svislé serify) serifové / bezserifové písmo OZNAČOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ PÍSEM oblé tahy písmen jsou: náběh propojení dříku se serifiem nebo oblého tahu s přímým oko uzavřený kruhový tah písmen o, g, Q 2

3 náběh ATRIBUTY PÍSMA - typ písma označuje základní tvarové charakteristiky písma a je označen jménem např. Arial Black - řez konkrétní verze základního typu např. kurzíva, polotučné, tučné, zúžené, rozšířené - řez písma je varianta písma, která se svou kresbou liší od základního písma, od kterého je odvozena a snímž má společnou písmovou osnovu (tj. výškové proporce) a základní kresebné znaky (např. patky). Používá se k vyznačení důležitých částí textu - rodina písma jsou všechny řezy jednoho písma, tj. skupina typů odvozených od základního typu (souhrn řezů písma) např. Arial - některé rodiny mají mnoho řezů, běžné jsou však 4: základní (obyčejný regular), kurzíva, tučné, tučná kurzíva - zvláštní efekty podtržení, přeškrtnutí - barva, obrysy a deformace písma zešikmení, perspektivní efekt - stupeň písma vyjadřuje výšku písma (v bodech), je to rozměr horní plochy na kovové liteře - vlastní výška písmen závisí na typu písma různá písma téhož stupně mohou mít různé výšky odpovídajících písmen - šířka písma v procentech (čtverčík = em) nejčastěji používaný systém rozdělí čtverčík na 18 jednotek. Šířka kuželek jednotlivých písmen se pak vyjadřuje v těchto jednotkách. Všechny číslice mají stejnou šířku. Šířky písmen se liší pro různé typu písma VELIKOST PÍSMA = velikost znaků v milimetrech, odpovídá světlé výšce písma - používání stupňů písma 6-7 (slovníky, jízdní řády, telef.seznamy, poznámky, vysvětlivky), 8 (noviny), 9 (časopisy), 10 (většina knih), 11 a 12 (učebnice, knihy většího formátu), 13 (dětské knihy) - písmo proporcionální - mají různě široká písmena většina písem je proporcionálních - písmo neproporcionální mají všechna písmena stejně široká nejznámější neproporcionální písmo je zřejmě Courier (podle meziznakových mezer) - stínování písmových znaků - znamená zesílení částí (dříků, oblouků) či celých tahů písmen - šikmé stínování je typické pro DYNAMICKÁ - renesanční písma, svislé pro písma STATICKÁ klasická - směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem 3

4 TYPOGRAFICKÉ MĚRNÉ SYSTÉMY anglo-americký - 1" (inch, palec) = 72,27 points = 2,54 cm - 1 point = 0,3528 mm - 1 pica = 12 points = 4,23 mm evropský (Didotův) - 1 bod = 0,3759 mm - 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm = 1 m relativní typografické míry jsou vztažené ke stupni písma, jednotkou je em, v češtině také nazývaná čtverčík, která je velikostí rovna stupni písma (polovina čtverčíku se značí en) FONTY - je kompletní sada písem (vč. diakritiky, čísel a dalších znaků) jednoho typu písma a jednoho řezu - bitmapové fonty kresba každého znaku je dána tisknoucími a netisknoucími body 1 bitmapový font obsahuje 1 řez 1 typu a 1 stupně, proto pro každý stupeň (velikost) písma potřebujeme zvláštní sadu (tyto fonty jsou náročné na kapacitu disku) - vektorové fonty tvar písma je dán matematickým popisem obrysu, přičemž pro každý řez stačí 1 font s volitelnou velikostí (font zahrnuje všechny stupně písma) KLASIFIKACE PÍSEM Patkové písmo se stínovanými tahy Antikva dynamická antikva o má šikmé, nepříliš výrazné stínování a oblý přechod na patku o síla hlavních a vedlejších tahů se liší málo, písmena jsou různě široká o je to nejvhodnější a nejpoužívanější písmo pro hladkou knižní sazbu vyplňující celou stránku o nejrozšířenější typy tohoto písma jsou Times Roman, Garamont, Palatino, Sans Serif přechodová antikva o má téměř svislé stínování, výrazný rozdíl v síle hlavních a vedlejších tahů o do této skupiny patří Baskerville, Bookman statická antikva o má svislou osu stínování, výrazný rozdíl v síle hlavních a vedlejších tahů, patky často bez náběhu, písmena stejně široká o příklad této skupiny písem je Bodoni lineární patkové písmo o tzv. Egyptienka je písmo s výraznými patkami o tloušťka hlavních a vedlejších tahů je stejná nebo jen málo odlišná o tahy jsou nestínované nebo jen velmi málo stínované o je to písmo akcidenční, novinové a časopisecké, vhodné pro kratší texty lineární bezserifové písmo o tzv. Grotesk je písmo bez patek s tahy stejně silnými nebo jen mírně diferencovanými o je to písmo hůře čitelné v delším souvislém textu (díky absenci patek) o zato je dobře čitelné v horších světelných podmínkách (díky rovnoměrné síle tahů) o užívá se pro nadpisy, orientační nápisy, na sklo, folie apod. statické lineární bezserifové o písmo má tahy mírně stínované se svislou osou stínování o do této skupiny patří známá a užívaná písma jako Helvetica, Univers, Arial geometricky konstruované lineární bezserifové o písmo má neměnnou sílu tahů a je konstruováno do určitého tvaru o patří sem např. Futura a AvantGarde dynamické lineární bezserifové 4

5 o písmo má mírně diferencované tahy a nestejné šířkové proporce lineární antikva o je kategorie písem, které mísí znaky antikvy a grotesku o písmo je buď stínované bez patek nebo má nediferencované či málo diferencované tahy a nevýrazné patky - poslední 2 skupiny písem jsou písma PSANÁ A ZDOBENÁ tato písma mohou být velmi různá a nelze je charakterizovat typickými znaky PÍSMO rodina písma je skupina řezů odvozených z 1 typu písma používání řezů písma z 1 rodiny zajišťuje jednotný vzhled sazby - písmová rodina obsahuje základní písmo a jeho vyznačovací verze, řezy písma stojatého i kurzívy tj. písmo stejného druhu, se společnými kresebnými vlastnostmi a také stejnou střední výškou, výškou verzálek a délkou horních a dolních dotahů - rodina nese jednotný název typu základního písma např. Times základní písmo je to písmo stojaté (obyčejné, normální), jehož znaky jsou vzpřímené vyznačovací řez písma je taková kresebná verze, která se liší svou kresbou od základního písma, ale je z něj odvozena a používá se ke zvýraznění důležitých slov nebo celých částí textu je to kurzíva, polotučné, tučné, velmi tučné, tučná kurzíva a kapitálky kurzíva je řez s mírným sklonem, odvozený od základního písma tloušťka (váha) písmových tahů je poměr tloušťky tahů k výšce písmen, který ovlivňuje výraznost a čitelnost může být zesílené: polotučné, tučné, velmi tučné, tučná kurzíva; zeslabené: tenké, slabé kapitálky jsou verzálky kreslené na střední výšku písma - pravé kapitálky jsou ve speciálním písmovém souboru - nepravé kapitálky jsou imitovány vysázením požadovaného textu verzálkami menší velikosti zúžené písmo, rozšířené písmo ROZDĚLENÍ POUŽÍVANÝCH TYPOGRAFICKÝCH PÍSEM (dle ČSN ) - latinková písma - nelatinková písma pravosměrná (slovanská a řecká) - nelatinková písma levosměrná (orientální) - ostatní písma (exotická) MEZISLOVNÍ MEZERA - vzdálenost mezi slovy ovlivňuje čitelnost a rozsah sazby - vhodná mezislovní mezera je třetinou stupně písma (třetina čtverčíku, např. u dvanáctibodového písma je šířka 4 body v procentech je to 100 %) - přípustná minimální velikost mezislovní mezery je čtvrtina čtverčíku (75 %) - maximální velikost mezislovní mezery je jeden a půl čtverčíku (150 %) NEDĚLITELNÁ MEZERA - slouží k provázání předložky nebo spojky Alt+0160 nebo Ctrl+Shift+mezerník - word vkládá automaticky mezi předložky v, k, s,k z, předložky o a u jsou zatím opomenuty VYPLNˇOVÁNÍ ŘÁDKŮ MEZERY MEZI PÍSMENY - volba prostrkávání změna vzdálenosti mezi jednotlivými znaky, může zlepšit čitelnost, ovlivnit prostor který bude text zaujímat a také změní zabarvení vytištěného dokumentu - výběrové prostrkávání využívá se k úpravám titulků (zvýraznění) větších stupňů písma - kerning vyrovnávání písem ŘÁDKOVÝ PROKLAD (řádkování; mezera mezi řádky) - spočívá ve zvětšování nebo zmenšování mezer mezi řádky 5

6 - ovlivňuje poměr tištěné a netištěné plochy, má vliv na čitelnost textu a zbarvení stránky - pro menší písma je vhodné zvolit větší řádkový proklad (např. písmo menší než 9bodů proklad větší než 2body) - pro zadávání se používají číselné hodnoty oddělené lomítkem, např. 10/12 desetibodové číslo a dvanáctibodová kuželka proklad je dva body, zadání lze provést i v procentech 120 % - v jednoduchých textových editorech je řádkování nesprávně označováno (1, 1 ½, 2 řádky) - stránkový a řádkový rejstřík sazba při níž se kryje první a poslední řádek u oboustranně potištěné stránky kontrolou v průhledu a také u dvou protilehlých stránek - stránkový rejstřík krytí 1. a posledního řádku v oboustranném tisku v protilehlých stránek - řádkový rejstřík krytí všech textových řádek (i ve sloupcích) ODSTAVCE ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY VYZNAČOVÁNÍ - odsazením na prvém řádku odstavce jeden až dva čtverčíky - odstavec bez odsazení bývá nejčastěji oddělen prázdným řádkem - předsazením prvního řádku odstavce tento způsob není příliš používán - začíná-li odstavec na východovém řádku odstavce, používá se odsazení alespoň tři čtverčíky (obr.) - obvyklý způsob rozlišení odstavců je použití odstavcové zarážky o tato zarážka musí být v celém textu stejná, může být nahrazena odrážkou, číslováním nebo iniciálou o lze použít i předsazení prvního řádku před ostatní o pokud po sobě jdoucí odstavce nemají odsazené první řádky, je třeba mezi nimi dělat mezery (proklad) o klasická úprava je taková, že první odstavec za nadpisem nemá zarážku a následující o odstavce ji mají poslední řádek odstavce musí být delší než odstavcová zarážka a alespoň o 1 em kratší než úplný řádek TYPOGRAFIE ODSTAVCE zabarvení sazby - poměr potištěné a nepotištěné plochy vysázené stránky sazba na levou nebo pravou zarážku (na praporek) stejnoměrné slovní mezery umožňují optimální čitelnost, je vhodná pro psaní titulků, poznámek, popisků a sazbu úzkých sloupců sazba do bloku je vhodná tam, kde je třeba využít co nejlépe prostor pro sazbu protože se vyplnění řádku provádí roztažením potřebného množství volného místa do mezer mezi jednotlivými slovy, proto je možné vyrovnané mezislovní mezery při blokovém zarovnání textu zachovat v řádcích nad třicet znaků (u kratších řádků je nutné použít dělení slov) - řeka jsou za ní považovány již tři mezery pod sebou sazba na střední osu tato úprava je vhodná pro dokumenty slavnostnějšího charakteru, často se uplatňuje v reklamních textech a básních volná úprava asymetricky uspořádaný text opticky se jeví zajímavou, ale je obtížně čitelná (u poezie) DĚLENÍ SLOV - řídí se pravopisnými pravidly, úprava tohoto dělení z estetického hlediska také pravidly typografickými - jednohláskové předložky neslabičné (k, s, v, z) i slabičné (o,u) a spojky (i, a) zakazují typografická pravidla ponechat na konci řádku jako jedinou výjimkou povolují spojku a (předložky i spojky ve Wordu lze spojit s následujícím slovem nedělitelnou mezerou Ctrl+Shift+mezerník nebo Alt+0160) - při sazbě do bloku lze dělit pouze třikrát pod sebou, toto pravidlo není nutné dodržet při úzké sazbě do 30 písmen 6

7 - dvouslabičná slova první část slova musí mít minimálně 2 písmena a druhá část slova, která se převádí na následující řádek minimálně 3 písmena za písmena se počítají i interpunkční znaménka často nemůžeme rozdělit slovo uvnitř věty, ale pokud stojí na konci věty nebo před interpunkcí, tak můžeme (např. chybně: napro-ti, o-kolo; správně: na-proti, oko-lo?) - víceslabičná slova dělíme podle slabik (předpona-základ-slabičná přípona), je-li uprostřed slova skupina souhlásek, dělíme tak, že jednu souhlásku nenecháváme na prvním řádku a ostatní převádíme na následující řádek (např. ses-tra) - složená slova přednost má dělení v místě spojení (např. nesprávně Českomo-ravská; správně Česko-moravská) a pokud jsou složené výrazy se spojovníkem, dělíme je tak, že spojovník opakujeme i na novém řádku (Slovník česko- - německý) SLOVA SE NESMÍ DĚLIT V PŘÍPADĚ - pokud by na konci řádku zůstalo jedno písmeno (např. a-nabáze) - pokud by na následující řádek byla přenesena pouze dvě písmena (např. anabá-ze) - pokud by rozdělením vzniklo slovo nevhodného významu nebo vulgarismus (např. spisovat-tele; nádržka) - nesmí se dělit do dvou řádků titul a jméno (JUDr. Horák) a zkrácené jméno a příjmení (J.- Dvořák) - čísla (10-000), číslovky se zkratkami jednotek (10-m, 50-Kč) a datumy vysázené číslicemi ( ; ; 30.-srpna 2002) - není možné dělit zkratky (t.-č., s.-r.o., a.-s., a.-p.) SPOJENÍ SLOV NEBO ZKRATEK A ČÍSLIC - při rozdělení spojení číslic a značky nebo zkratky měrné jednotky, začíná na následujícím řádku jednotka vypsaná celým slovem (100-kilometrů, 100-korun) - pokud je název před číslem, je možné ho ponechat na předcházejícím řádku za předpokladu, že číselný údaj je dvoumístný (např. obr.-100, tab.-10) - datum je možné rozdělit pouze tak, že den a měsíc oddělíme od letopočtu (např. 30.srpna-2002) - ve Wordu lze mimo automatického dělení slov použít k rozdělení slov Ctrl+-) K DĚLENÍ SLOV LZE VYUŽÍT POMLČKU 1. čtvrtčtverčíkovou (spojovník nejmenší psaný normálním - ) - používá se pro dělení slov na konci řádku a spojování uprostřed slov (např. je-li, česko-ruský atd.), neodděluje se mezerami (Alt+0173) - příklady: bude-li, má-li, společensko-politický, propan-butan, Frýdek-Místek, Praha-východ, Rimskij- Korsakov ) - dojde-li k dělení na konci řádku, znaménko se na novém řádku opakuje (viz. dělení slov složená slova) 2. půlčtverčíkovou (pomlčka krátká pomlčka, Window Alt+0150, Macintosh Alt+spojovník) - používá se v číselných výčtech (např.: str , v letech atd.), neodděluje se mezerami - při označení celých měnových hodnot se klade těsně za desetinnou čárku např.: 25, - je-li sázena v textu jako pomlčka pro naznačení přestávky, je vždy oddělena mezerami, smí zůstat na konci řádku, ale nový řádek jí začínat nesmí - vyjde-li na konec řádku nahrazuje se slovem 3. čtverčíkovou (dlouhá pomlčka, Windows Alt+0151, Macintosh Alt+Shift+spojovník) - používá se v textu jako interpunkční znaménko (oddělovač větných celků) - např. vždyť jsem to říkal není na tom nic - patří i mezi jména autorů v citacích (Toman, J. Novák, C.) a odděluje se na obou stranách mezerou (v českém textu, Angličan ji píše bez mezer) 4. minus používá se v matematických vzorcích, Windows Alt+0173, Macintosh pomocí fontu Symbol ZNAMÉNKA tři tečky (výpustka neboli elipsa) psané místo vypuštěného textu, nepíše se třikrát tečka (to by Word špatně mezeroval), nýbrž Windows Crtrl+Alt+tečka, Ctrl+tečka, Alt+0133; Macintosh Alt+Shift+ů - před výpustku píšeme pevnou mezeru, pokud za ním končí věta, tečku už nepíšeme... tři tečky vysázené trojím úhozem trojtečka má neměnnou šířku mezer., ; :?! interpunkční znaménka se píší těsně za slovo (bez mezery), za nimi se píše mezera uvozovky i závorky se přisazují vždy ke slovu, vně závorek následuje mezera 7

8 - (text); text ; text Windows Alt+0187, Alt = matematická znaménka se píší s mezerami DALŠÍ PRVKY * označení narození nebo odvolávek v textu, od čísla nebo jména se odděluje mezerou označení úmrtí, od čísla nebo jména se odděluje mezerou (Windows Alt+0134; Macintosh Alt+Shift+ž) & od čísla nebo jména se odděluje mezerou Windows Alt+0149, Macintosh Alt+Shift+ě Ctrl+Alt+L česká klávesnice AltGr+e; anglická klávesnice AltGr+5; Alt+0128 ČÍSLA A ZKRATKY - číselné hodnoty v textu se sází slovně, výjimku tvoří sazba letopočtů, dat a spojení čísel s měrnými jednotkami, zde se oddělují od dalšího textu mezerou vyjde-li číslo na začátku řádku a není-li možné to změnit, pak se vypíše slovy v technické sazbě se pro vyjádření číselné hodnoty používá číslic - tisíce a milióny se oddělují mezerou, desetinná místa se oddělují čárkou bez mezery, číslice od desetinné čárky napravo se oddělují mezerou po trojmístných skupinách ( , ) - peněžní hodnoty se v desetinném vyjádření sázejí s desetinnou čárkou a pomlčkou, tehdy se značka měny klade před číselný údaj; jde-li o celé číslo, značka se klade za číselnou hodnotu (Kč 150, Kč 150, Kč) - při desetinném vyjádření jiných celých hodnot (míry, váhy, apod.) se nepoužívá pomlčka, ale desetinná čárka s nulami (120,50 m 200,25 l 150,20 t) - číslice spojená s výrazem do jednoho slova (násobky) nebo značky se sází bez mezer (25krát, 50násobek, 16bitový) - datum den se sází arabskými číslicemi s tečkou, měsíc arabskými nebo římskými číslicemi s tečkou nebo slovně, letopočet nezkráceně arabskými číslicemi bez oddělování čísel mezerou po skupinách - zkrácení letopočtu o první dvě číslice je možné pouze při dvou letopočtech spojených spojovníkem nebo zlomkovou čárou ( ; 2003/04), nebo ve zvláštních spojeních (INVEX 99 nebo 99) nebo v případě výtvarného záměru (novoročenka) - jednotlivé údaje oddělujeme mezerou (čísla od slov, dny-měsíce-roky) 18. října X časové údaje tečka nebo čárka oddělující hodiny od minut se sází bez mezer, sekundy se oddělují od minut dvojtečkou a jejich desetiny desetinnou čárkou - při psaní sportovních výsledků se hodiny, minuty i sekundy oddělují dvojtečkou bez mezer - časové údaje se nesmí dělit do dvou řádků - procento odděluje se od předchozího čísla mezerou (jsi odborník na 100 % - sto procent) - těsně se procenta přisazují, pokud je složený znak sázen jako přídavné jméno (jsi 100% odborník stoprocentní) - zkratky - zkratky z více slov spojené do jednoho slova se píší s jednou tečkou na konci (např. tj., nikoli tj.) - iniciálové zkratky (USA, NATO) nemají tečky - zkratky nepatří na začátek věty - vyznačování důležitých slov v textu je nejlépe dělat jiným řezem téže rodiny (kurzíva, tučné, tučná kurzíva) podtrhávání není vhodné stupeň se nesmí vytvářet deformací písmene o nebo O - označení záporné teploty: znaménko mínus a číslice se sází bez mezery, značka stupeň se odděluje mezerou 5 - spojení stupeň Celsia je jediný výraz a značka stupně se od zkratky neodděluje 5 C - při sazbě teplot v kelvinech se sází bez značky stupeň 5 K - označení stupně alkoholu jedná se o přídavné jméno a značka se tedy k číslici přisazuje bez mezery 12 pivo - při označení velikosti úhlu se údaje ve stupních, minutách a vteřinách sázejí bez mezery (Windows Alt+0180 a Alt+0189) 8

9 DESIGN DOKUMENTŮ 1. určení cílů a sdělení dokumentu kdo, kde a kdy bude čtenářem obsah dokumentu 2. volba vhodného formátu velikost, vzhled orientace, plocha pro tisk, rozsah, počet sloupců, počet barev 3. volba titulků (nadpisů), volba písma pro text výstižnost, přitažlivost, čitelnost, typ a stupeň písma, proklad (řádkování) 4. udržení pozornosti logičnost struktury, oživení ilustracemi a grafickými symboly, vyznačování v textu, použití barev 5. druh použitého papíru a tiskové technologie - při návrhu je třeba věnovat pozornost: o typografii písma (volba, kombinace, atributy) o typografii odstavce (vzdálenost řádek, vzdálenost mezi znaky, slovy) o typografii sazby (zbarvení sazby, umístění grafických prvků, kompozice stránek ) FORMÁT DOKUMENTŮ - ideální formát neexistuje - první rozměr udává vždy šířku 15x21, 21x29 - volba špatného formátu např. obří knihy pro děti - tržní strategie určení formátu odlišení, podobnost - obdélníkový knihy, katalogy, brožury - úzký francouzský formát (obdélník na výšku) speciální dokumenty (seznamy, jídelní lístky) - podlouhlý italský formát (obdélník na šířku) dětské knihy, obrázky (panoramatické fotky) - čtvercový propagační materiály - atypické formáty kreativní tvorba, básně, jsou finančně náročné - formát tiskovin a úprava stránky osvědčený harmonický poměr je poměr zlatého řezu š : v = 1 : 1,618 o velmi podobný je jednoduchý poměr 2 : 3 o zajímavý je čtverec o u malých rozměrů působí zajímavě 1:2 nebo 5:9 o běžný uživatel počítače používá standardizované formáty papíru, které mu software nabízí SAZEBNÍ OBRAZEC - vymezuje pro grafické ztvárnění obsahu dokumentu - udává základní rozvržení stránky o velikost plochy pro sazbu určujeme buď přímo nebo zadáním velikosti okrajů stránky o v horním okraji může být záhlaví, v dolním pata o okraj u hřbetu má být nejmenší, protože opticky se v otevřené knize okraje u hřbetu spojí o největší má být dolní okraj záhlaví levý okraj pravý okraj pata 9

10 OPTICKÝ STŘED STRÁNKY - je výše než geometrický střed dokumentu - je nejvhodnější místo pro umístění nadpisů, krátkého textu o několika řádcích, obrazového prvku který má upoutat pozornost opt. střed stránky geom. střed stránky - obdobou optického středu v horizontální poloze je Zlatý řez SAZEBNÍ OBRAZEC - sazební obrazec se umísťuje nad geometrickým středem stránky a v souladu s optickým středem stránky - je-li sazební obrazec nad optickým středem sazba odlétá - je-li sazební obrazec pod optickým středem sazba padá - u vícestránkových dokumentů se zakresluje pro obě protilehlé plochy - klasická konstrukce SO vychází z poměrů okrajů stránek 3:4:5:7 - konstrukce úhlopříčná určena postavením úhlopříček stránky a dvoustrany (nelze použít u podélných, čtvercových a úzkých formátů) - konstrukce vychýlené úhlopříčky dvoustrany šířka stránky je rozdělena na 3 (4, 5) díly a z levého horního rohu se vytvoří kružnice o poloměru 2/3 (úzký saz. obr.) ¾ nebo 4/5 (široký saz. obr.), která určí bod, kde vychýlená úhlopříčka protíná pomyslný hřbet dokumentu - pravá stránka je významnější - také plocha stránky nemá rovnoměrně rozdělenou pozornost čtenáře pravá horní a horní část stránky je významnější - klasická konstrukce okrajů stránky horní okraj je 1/9 výšky stránky) ČÍSLOVÁNÍ STRÁNEK - bývá umístěno v záhlaví nebo v patě, případně ve vnějším okraji, pravá stránka má liché číslo, levá sudé 10

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie 3. Dělení slov v sazbě do bloku www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 14. 9. 2012 Strana: 1/6 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla RNDr. Tomáš Mikulenka výukový materiál v rámci grantového projektu Beznákladové ICT pro učitele Kroměříž, únor 2012 Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Darina Bártová. Počítačová typografie

Darina Bártová. Počítačová typografie Darina Bártová Počítačová typografie Typografie Je to nauka o písmu a jeho použití. Na vzhled dokumentu působí velké množství vlivů, které mají pro výsledný vjem zásadní význam. Typografická úroveň počítačem

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Základy počítačového zpracování textu

Základy počítačového zpracování textu Základy počítačového zpracování textu Výukový materiál projektu Gymnázia Kroměříž Beznákladové ICT pro učitele spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Stručná historie zpracování

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma

DTP - Typografie písma. Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma DTP - Typografie písma Tvorba zdrojových textů Vývoj písma Konstrukce a měření písma Klasifikace a rozpoznávání písma Volba a kombinování písma Rukopis a zásady jeho tvorby Zásady pro rozumnou komunikaci

Více

Typogr afie a úprava textů. Martin Raus

Typogr afie a úprava textů. Martin Raus Typogr afie a úprava textů Martin Raus Obsah Psaní mezer...3 Nedělitené mezery a jednopísmenné předložky...3 Úzké mezery...3 Pomlčky...3 Uvozovky...4 Trojtečka...4 Sazba na praporek, na střed a do bloku...4

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 POLYGRAFICKÉ A TYPOGRAFICKÉ MINIMUM Polygrafie (výrobní odvětví, tiskový průmysl) na rozdíl od typografie (teorie a vývoj

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů

Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní typografická pravidla pro psaní profesionálních dokumentů Základní doporučení Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER

Více

Pokyny pro autory odborné edice

Pokyny pro autory odborné edice Příloha 4a Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory odborné edice I. Harmonogram přípravy učebních textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK připravované v LaTeXu III. Poznámky k přípravě textu

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY Předmluva Tento text vznikl na základě oborové normy ON 88 2503 Základní pravidla sazby z roku 1967. Oproti této normě však byla vzata v úvahu nová pravidla českého pravopisu, ustanovení

Více

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!!

Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Pokyny autorům pro formální úpravu příspěvků do časopisu EGRSE verze A4, jeden sloupec LANDSCAPE!!! Celý článek je potřebné předat do redakce v klasické i digitální podobě (CD, DVD apod.). Papírová podoba

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál. firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Obsah 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2 Firemní identita 1.3 Užití obchodního

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK

TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK TABULKY U STÁTNÍCH ZKOUŠEK Obsah Co říká norma:... 2 Nadpis... 2 Měrná jednotka... 2 Hlavička tabulky...2 Sloupce... 2 Řádky... 3 Součty... 3 Obecná poznámka... 3 Zvláštní poznámky...3 Značky v tabulce...

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 15. 3. 2006

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 15. 3. 2006 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 5 / Hladká sazba podruhé Petr Lobaz, 15. 3. 2006 Čeština a typografie jazyková pravidla nadřazena typografickým typografická pravidla často přísnější (jednotné

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách

Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ. Eduard Polách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách České Budějovice 1998 PRAVIDLA SAZBY DIPLOMOVÝCH PRACÍ Eduard Polách Jihočeská univerzita

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Úprava textu. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Úprava textu Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Pro přehlednost je potřeba text v jakémkoliv dokumentu upravovat. Používáme

Více

Při korigování se používají následující znaménka:

Při korigování se používají následující znaménka: Pokud chce korektor opatřit opravu komentářem, napíše jej k příslušnému korekturnímu znaménku na okraji a celý komentář zakroužkuje. Při korigování se používají následující znaménka: Vyměnit či vsunout

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení

Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Formátování odstavce, odrážek a číslování Návod a náhled správného řešení Stránka s vhodně voleným formátem odstavce působí dobře i z estetického hlediska. Vzhled dokumentu vypovídá vždy mnohé o kultivovanosti

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL16 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft Word jednoduchý dokument Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL16

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Manuál. Formát A3. Verze 1.0

Manuál. Formát A3. Verze 1.0 Manuál Formát A3 Verze 1.0 Jednotný vizuální styl Úvod 1.1 Jednotný vizuální styl patří k jednomu z nejdůležitějších komunikačních prostředků každé společnosti. Dobře zpracovaný vizuální styl podporuje

Více

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY

SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY G r a fi c k ý m a n u á l l o g o t y p u SVAZU LÉČEBNÝCH L ÁZNÍ ČE SKÉ R EPUBLIKY OBSAH KAPITOLA 1. LOGOTYP 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Plnobarevná varianta logotypu Logotyp na barevném pozadí Negativní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání

Logo čsop kytkopták. základní verze loga: pravidla používání kytkopták základní verze loga: pravidla používání Základní verze loga se skládá z piktogramu ( kytkopták ) a názvu organizace, který je umístěn do půlkruhu ve spodní části loga. Oko ptáčka je tvořeno jedním

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Jak psát odbornou práci

Jak psát odbornou práci Jak psát odbornou práci 1. Struktura práce: a) anotace b) obsah c) úvod d) jednotlivé kapitoly e) závěr f) seznam literatury g) přílohy a) Anotace má krátce shrnout obsah a účel práce a upozornit na nové

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz

jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz LOGO manuál jednotného vizuálního stylu TIMO s. r. o., Drahobejlova 27, Praha 9, 190 00, IČO: 45276773, DIČ: CZ45276773, www.timo.cz Obsah 03 Symbolika značky 04 Barevné pozitivní provedení značky 05 Barevené

Více

NASYCENÍ INFORMACEMI?

NASYCENÍ INFORMACEMI? Kapitola 1:DTP počítač 1) Jaké dovednosti jsou požadovány informační společností? a) umět získávat, analyzovat a organizovat informace b) schopnost předávat myšlenky a informace o sobě a svých aktivitách

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU

TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU TYPOGRAFIE SKRYTÁ TVÁŘ WEBDESIGNU Ing. Tomáš Kostka UNIV 2 KRAJE; TWS_02 Motto: Profesionální dokument (web) musí být správně nejen gramaticky, ale i typograficky. 1 Typografie Typografie je umělecko-technický

Více

1 2 značka provedení

1 2 značka provedení 1 2 značka provedení Základní provedení značky Ministerstva kultury je pětibarevné v zobrazeném tvaru. Základní provedení má dvě tetové varianty a jednu jazykovou anglickou mutaci. Více o slovním označením

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka MACHÁTOVÁ Název materiálu: Pravidla pro psaní textů Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 10.

Více

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková

Ročníková práce. Metodika tvorby. Jan Divišek Alena Beňadiková Ročníková práce Metodika tvorby Jan Divišek Alena Beňadiková první rozsáhlejší odborná práce studenta střední školy podstata: výběr a zpracování tématu, jeho definice, popis v širším odborném kontextu,

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 14. 3. 2007

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Petr Lobaz, 14. 3. 2007 DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 5 / Hladká sazba podruhé Petr Lobaz, 14. 3. 2007 Čeština a typografie jazyková pravidla nadřazena typografickým typografická pravidla často přísnější (jednotné

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny

obsah úvod konstanty firemního designu základní firemní tiskoviny GRAFICKÝ MANUÁL GRAFICKÝ MANUÁL obsah úvod Firemní design společnosti ALEX PNEU... 3 Publikace grafický manuál... 3 konstanty firemního designu Grafická značka ALEX PNEU - barevná verze... 4 Grafická značka

Více

Kurz Word 2000 souhrnné opakování

Kurz Word 2000 souhrnné opakování 1 Dokument 1.1 Pohyb v textu, výběry - pohyb po řádcích a písmenech, výběr textu pomocí kláves a myši funkce šipek s kombinací kláves CTRL, SHIFT, ALT o pohyb kurzoru na začátek a konec stránky (CTRL+Home/End)

Více

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. prostředí, základní editace textu. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word prostředí, základní editace textu Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Office balík aplikací používaných v kancelářské i jiné práci Word textový

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

Pokyny pro autory. Základní pokyny

Pokyny pro autory. Základní pokyny Pokyny pro autory Základní pokyny Rukopis zašlete v elektronické podobě emailem nebo doneste osobně ke stažení z flash disku na adresu redakce ve formátu DOC (nebo TXT, RTF) v rozsahu maximálně 20 normalizovaných

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více