TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA"

Transkript

1 TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky, oznámení, letáky), které si dnes připravujeme sami a na nás nenapadne, že ještě docela nedávno jsme se museli obrátit na odborníky - také rozsáhlejší dokumenty pro tisk si lze doma připravit na počítači až do konečné podoby - typogr.pravidla sice nejsou dogma, ale měl by je znát každý, kdo se pouští do tvorby tiskovin, a zvláště laici by se jich měli držet PÍSMO VÝVOJ - základem každého dokumentu jsou písmena - pokud nás zajímá jejich tvra a jiné vlastnosti, pak mluvíme ne o písmenech, ale o písmu - podle pověstí z Egypta a Číny je písmo vynález bohů - prvotní impuls ke vzniku písma byl velice praktický nutnost zaznamenávat účty - předchůdcem písma byly piktogramy zjednodušené obrázky (dodnes se používají pro orientační značení např. letiště) - z piktogramů se vyvinuly ideogramy obrazový znak splynul se svým významem PÍSMO NEJSTARŠÍ PÍSMA klínové písmo vzniklo v oblasti Mezopotámie, prošlo vývojem od piktogramů, přes slovní písmo až ke slabikovému psalo se rydly do hliněných destiček egyptské písmo pomocí obrázků bylo schopno vyjádřit všechno psalo se na papyrus nebo tesalo do kamene zjednodušením vzniklo písmo hieratické, dalším vývojem vzniklo písmo démonické hláskové písmo s znaky čínské písmo - se udrželo v podobě slovního písma dodnes psalo se zprava doleva a shora dolů - historie písma dnes používaného v Evropě začíná u Féničanů (více než 3000 let př.n.l.); fénická abeceda měla znaků pro souhlásky; řekové přidali do abecedy znaky pro samohlásky - z řeckého písma se vyvinula dnešní evrop.písma latinka, azbuka a dnešní řecké písmo - velká písmena latinské abecedy dochovala svůj tvar z období Říma, malá písmena pocházejí z doby Karla Velikého (800) - používání diakritických znamének pro českou abecedu zavedl Jan Hus - česká abeceda má 39 písmen (bez q, w, x) PÍSMO - abeceda základní soubor znaků potřebných k písemnému projevu, u některých pravopisů doplněných o diakritická znaménka tzv.akcentky akcentový znak = písmeno s diakritickým znaménkem (á, č, ď, é, ě, ) - v typografii se velká písmena a číslice nazývají VERZÁLKY (majuskule) a malá písmena a číslice MINUSKY (minuskule) u číslic počítačové fonty je nemají - alfanumerické znaky = písmové znaky (písmena) a číslice - interpunkční znaménka - ˇ - akcentky (akcentované znaky) ř, ž, á, - další znaky -., : ;?! - / () [] * $ % + - < > ~ mezi další znaky patří i grafické prvky uspořádané ve speciálních sadách, nebo písmena řecké abecedy a symboly pro matematickou sazbu α β γ - text je tvořen písmeny a představuje základní prvek většiny dokumentů PÍSMOVÁ OSNOVA - pomyslná soustava vodorovných linií, tzv.dotažnicp - používá se pro návrh, měření a modifikaci písma (umístění akcentů a výškové proporce kresby písma) 1

2 - účaří písma (základní dotažnice) pomyslná linie, na kterou se umísťují jednotlivá písmena - střední výška písma ovlivňuje čitelnost (písmo s větší střední výškou a menšími horními a dolními dotahy je lépe čitelné i při jeho zmenšení) - přetah se označuje přesah oblých písmen o, p, c v minuskách i verzálkách přes účaří a střední nebo horní dotažnici (jinak by písmena působila opticky menším dojmem) - oblá a špičatá písmena mírně přesahují dotažnice, aby působila opticky stejně velká - verzálková dotažnice a horní dotažnice akcentů malých písmen často splývá s horní dotažnicí OBRAZ (KRESBA) PÍSMOVÉHO ZNAKU - základním požadavkem kladeným na písmo je jeho čitelnost (aby jeho čtení neunavovalo a působilo i esteticky) - dřík je hlavní přímý tah (nikoliv však oblý) kresby písmene (může být kolmý i šikmý) - patky písmo patkové/bezpatkové má-li písmo patku, její přechod na hlavní tak (oblý/ostrý přechod) serify = patky ukončují tahy písmen a vytváří jeho specifický charakter a ovlivňují jeho čitelnost (u verzálek rozlišujeme horní a dolní serify a u některých písmen např. C a S tzv. svislé serify) serifové / bezserifové písmo OZNAČOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ PÍSEM oblé tahy písmen jsou: náběh propojení dříku se serifiem nebo oblého tahu s přímým oko uzavřený kruhový tah písmen o, g, Q 2

3 náběh ATRIBUTY PÍSMA - typ písma označuje základní tvarové charakteristiky písma a je označen jménem např. Arial Black - řez konkrétní verze základního typu např. kurzíva, polotučné, tučné, zúžené, rozšířené - řez písma je varianta písma, která se svou kresbou liší od základního písma, od kterého je odvozena a snímž má společnou písmovou osnovu (tj. výškové proporce) a základní kresebné znaky (např. patky). Používá se k vyznačení důležitých částí textu - rodina písma jsou všechny řezy jednoho písma, tj. skupina typů odvozených od základního typu (souhrn řezů písma) např. Arial - některé rodiny mají mnoho řezů, běžné jsou však 4: základní (obyčejný regular), kurzíva, tučné, tučná kurzíva - zvláštní efekty podtržení, přeškrtnutí - barva, obrysy a deformace písma zešikmení, perspektivní efekt - stupeň písma vyjadřuje výšku písma (v bodech), je to rozměr horní plochy na kovové liteře - vlastní výška písmen závisí na typu písma různá písma téhož stupně mohou mít různé výšky odpovídajících písmen - šířka písma v procentech (čtverčík = em) nejčastěji používaný systém rozdělí čtverčík na 18 jednotek. Šířka kuželek jednotlivých písmen se pak vyjadřuje v těchto jednotkách. Všechny číslice mají stejnou šířku. Šířky písmen se liší pro různé typu písma VELIKOST PÍSMA = velikost znaků v milimetrech, odpovídá světlé výšce písma - používání stupňů písma 6-7 (slovníky, jízdní řády, telef.seznamy, poznámky, vysvětlivky), 8 (noviny), 9 (časopisy), 10 (většina knih), 11 a 12 (učebnice, knihy většího formátu), 13 (dětské knihy) - písmo proporcionální - mají různě široká písmena většina písem je proporcionálních - písmo neproporcionální mají všechna písmena stejně široká nejznámější neproporcionální písmo je zřejmě Courier (podle meziznakových mezer) - stínování písmových znaků - znamená zesílení částí (dříků, oblouků) či celých tahů písmen - šikmé stínování je typické pro DYNAMICKÁ - renesanční písma, svislé pro písma STATICKÁ klasická - směr stínování, kontrast mezi silným a slabým tahem 3

4 TYPOGRAFICKÉ MĚRNÉ SYSTÉMY anglo-americký - 1" (inch, palec) = 72,27 points = 2,54 cm - 1 point = 0,3528 mm - 1 pica = 12 points = 4,23 mm evropský (Didotův) - 1 bod = 0,3759 mm - 12 bodů = 1 cicero = 4,513 mm = 1 m relativní typografické míry jsou vztažené ke stupni písma, jednotkou je em, v češtině také nazývaná čtverčík, která je velikostí rovna stupni písma (polovina čtverčíku se značí en) FONTY - je kompletní sada písem (vč. diakritiky, čísel a dalších znaků) jednoho typu písma a jednoho řezu - bitmapové fonty kresba každého znaku je dána tisknoucími a netisknoucími body 1 bitmapový font obsahuje 1 řez 1 typu a 1 stupně, proto pro každý stupeň (velikost) písma potřebujeme zvláštní sadu (tyto fonty jsou náročné na kapacitu disku) - vektorové fonty tvar písma je dán matematickým popisem obrysu, přičemž pro každý řez stačí 1 font s volitelnou velikostí (font zahrnuje všechny stupně písma) KLASIFIKACE PÍSEM Patkové písmo se stínovanými tahy Antikva dynamická antikva o má šikmé, nepříliš výrazné stínování a oblý přechod na patku o síla hlavních a vedlejších tahů se liší málo, písmena jsou různě široká o je to nejvhodnější a nejpoužívanější písmo pro hladkou knižní sazbu vyplňující celou stránku o nejrozšířenější typy tohoto písma jsou Times Roman, Garamont, Palatino, Sans Serif přechodová antikva o má téměř svislé stínování, výrazný rozdíl v síle hlavních a vedlejších tahů o do této skupiny patří Baskerville, Bookman statická antikva o má svislou osu stínování, výrazný rozdíl v síle hlavních a vedlejších tahů, patky často bez náběhu, písmena stejně široká o příklad této skupiny písem je Bodoni lineární patkové písmo o tzv. Egyptienka je písmo s výraznými patkami o tloušťka hlavních a vedlejších tahů je stejná nebo jen málo odlišná o tahy jsou nestínované nebo jen velmi málo stínované o je to písmo akcidenční, novinové a časopisecké, vhodné pro kratší texty lineární bezserifové písmo o tzv. Grotesk je písmo bez patek s tahy stejně silnými nebo jen mírně diferencovanými o je to písmo hůře čitelné v delším souvislém textu (díky absenci patek) o zato je dobře čitelné v horších světelných podmínkách (díky rovnoměrné síle tahů) o užívá se pro nadpisy, orientační nápisy, na sklo, folie apod. statické lineární bezserifové o písmo má tahy mírně stínované se svislou osou stínování o do této skupiny patří známá a užívaná písma jako Helvetica, Univers, Arial geometricky konstruované lineární bezserifové o písmo má neměnnou sílu tahů a je konstruováno do určitého tvaru o patří sem např. Futura a AvantGarde dynamické lineární bezserifové 4

5 o písmo má mírně diferencované tahy a nestejné šířkové proporce lineární antikva o je kategorie písem, které mísí znaky antikvy a grotesku o písmo je buď stínované bez patek nebo má nediferencované či málo diferencované tahy a nevýrazné patky - poslední 2 skupiny písem jsou písma PSANÁ A ZDOBENÁ tato písma mohou být velmi různá a nelze je charakterizovat typickými znaky PÍSMO rodina písma je skupina řezů odvozených z 1 typu písma používání řezů písma z 1 rodiny zajišťuje jednotný vzhled sazby - písmová rodina obsahuje základní písmo a jeho vyznačovací verze, řezy písma stojatého i kurzívy tj. písmo stejného druhu, se společnými kresebnými vlastnostmi a také stejnou střední výškou, výškou verzálek a délkou horních a dolních dotahů - rodina nese jednotný název typu základního písma např. Times základní písmo je to písmo stojaté (obyčejné, normální), jehož znaky jsou vzpřímené vyznačovací řez písma je taková kresebná verze, která se liší svou kresbou od základního písma, ale je z něj odvozena a používá se ke zvýraznění důležitých slov nebo celých částí textu je to kurzíva, polotučné, tučné, velmi tučné, tučná kurzíva a kapitálky kurzíva je řez s mírným sklonem, odvozený od základního písma tloušťka (váha) písmových tahů je poměr tloušťky tahů k výšce písmen, který ovlivňuje výraznost a čitelnost může být zesílené: polotučné, tučné, velmi tučné, tučná kurzíva; zeslabené: tenké, slabé kapitálky jsou verzálky kreslené na střední výšku písma - pravé kapitálky jsou ve speciálním písmovém souboru - nepravé kapitálky jsou imitovány vysázením požadovaného textu verzálkami menší velikosti zúžené písmo, rozšířené písmo ROZDĚLENÍ POUŽÍVANÝCH TYPOGRAFICKÝCH PÍSEM (dle ČSN ) - latinková písma - nelatinková písma pravosměrná (slovanská a řecká) - nelatinková písma levosměrná (orientální) - ostatní písma (exotická) MEZISLOVNÍ MEZERA - vzdálenost mezi slovy ovlivňuje čitelnost a rozsah sazby - vhodná mezislovní mezera je třetinou stupně písma (třetina čtverčíku, např. u dvanáctibodového písma je šířka 4 body v procentech je to 100 %) - přípustná minimální velikost mezislovní mezery je čtvrtina čtverčíku (75 %) - maximální velikost mezislovní mezery je jeden a půl čtverčíku (150 %) NEDĚLITELNÁ MEZERA - slouží k provázání předložky nebo spojky Alt+0160 nebo Ctrl+Shift+mezerník - word vkládá automaticky mezi předložky v, k, s,k z, předložky o a u jsou zatím opomenuty VYPLNˇOVÁNÍ ŘÁDKŮ MEZERY MEZI PÍSMENY - volba prostrkávání změna vzdálenosti mezi jednotlivými znaky, může zlepšit čitelnost, ovlivnit prostor který bude text zaujímat a také změní zabarvení vytištěného dokumentu - výběrové prostrkávání využívá se k úpravám titulků (zvýraznění) větších stupňů písma - kerning vyrovnávání písem ŘÁDKOVÝ PROKLAD (řádkování; mezera mezi řádky) - spočívá ve zvětšování nebo zmenšování mezer mezi řádky 5

6 - ovlivňuje poměr tištěné a netištěné plochy, má vliv na čitelnost textu a zbarvení stránky - pro menší písma je vhodné zvolit větší řádkový proklad (např. písmo menší než 9bodů proklad větší než 2body) - pro zadávání se používají číselné hodnoty oddělené lomítkem, např. 10/12 desetibodové číslo a dvanáctibodová kuželka proklad je dva body, zadání lze provést i v procentech 120 % - v jednoduchých textových editorech je řádkování nesprávně označováno (1, 1 ½, 2 řádky) - stránkový a řádkový rejstřík sazba při níž se kryje první a poslední řádek u oboustranně potištěné stránky kontrolou v průhledu a také u dvou protilehlých stránek - stránkový rejstřík krytí 1. a posledního řádku v oboustranném tisku v protilehlých stránek - řádkový rejstřík krytí všech textových řádek (i ve sloupcích) ODSTAVCE ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY VYZNAČOVÁNÍ - odsazením na prvém řádku odstavce jeden až dva čtverčíky - odstavec bez odsazení bývá nejčastěji oddělen prázdným řádkem - předsazením prvního řádku odstavce tento způsob není příliš používán - začíná-li odstavec na východovém řádku odstavce, používá se odsazení alespoň tři čtverčíky (obr.) - obvyklý způsob rozlišení odstavců je použití odstavcové zarážky o tato zarážka musí být v celém textu stejná, může být nahrazena odrážkou, číslováním nebo iniciálou o lze použít i předsazení prvního řádku před ostatní o pokud po sobě jdoucí odstavce nemají odsazené první řádky, je třeba mezi nimi dělat mezery (proklad) o klasická úprava je taková, že první odstavec za nadpisem nemá zarážku a následující o odstavce ji mají poslední řádek odstavce musí být delší než odstavcová zarážka a alespoň o 1 em kratší než úplný řádek TYPOGRAFIE ODSTAVCE zabarvení sazby - poměr potištěné a nepotištěné plochy vysázené stránky sazba na levou nebo pravou zarážku (na praporek) stejnoměrné slovní mezery umožňují optimální čitelnost, je vhodná pro psaní titulků, poznámek, popisků a sazbu úzkých sloupců sazba do bloku je vhodná tam, kde je třeba využít co nejlépe prostor pro sazbu protože se vyplnění řádku provádí roztažením potřebného množství volného místa do mezer mezi jednotlivými slovy, proto je možné vyrovnané mezislovní mezery při blokovém zarovnání textu zachovat v řádcích nad třicet znaků (u kratších řádků je nutné použít dělení slov) - řeka jsou za ní považovány již tři mezery pod sebou sazba na střední osu tato úprava je vhodná pro dokumenty slavnostnějšího charakteru, často se uplatňuje v reklamních textech a básních volná úprava asymetricky uspořádaný text opticky se jeví zajímavou, ale je obtížně čitelná (u poezie) DĚLENÍ SLOV - řídí se pravopisnými pravidly, úprava tohoto dělení z estetického hlediska také pravidly typografickými - jednohláskové předložky neslabičné (k, s, v, z) i slabičné (o,u) a spojky (i, a) zakazují typografická pravidla ponechat na konci řádku jako jedinou výjimkou povolují spojku a (předložky i spojky ve Wordu lze spojit s následujícím slovem nedělitelnou mezerou Ctrl+Shift+mezerník nebo Alt+0160) - při sazbě do bloku lze dělit pouze třikrát pod sebou, toto pravidlo není nutné dodržet při úzké sazbě do 30 písmen 6

7 - dvouslabičná slova první část slova musí mít minimálně 2 písmena a druhá část slova, která se převádí na následující řádek minimálně 3 písmena za písmena se počítají i interpunkční znaménka často nemůžeme rozdělit slovo uvnitř věty, ale pokud stojí na konci věty nebo před interpunkcí, tak můžeme (např. chybně: napro-ti, o-kolo; správně: na-proti, oko-lo?) - víceslabičná slova dělíme podle slabik (předpona-základ-slabičná přípona), je-li uprostřed slova skupina souhlásek, dělíme tak, že jednu souhlásku nenecháváme na prvním řádku a ostatní převádíme na následující řádek (např. ses-tra) - složená slova přednost má dělení v místě spojení (např. nesprávně Českomo-ravská; správně Česko-moravská) a pokud jsou složené výrazy se spojovníkem, dělíme je tak, že spojovník opakujeme i na novém řádku (Slovník česko- - německý) SLOVA SE NESMÍ DĚLIT V PŘÍPADĚ - pokud by na konci řádku zůstalo jedno písmeno (např. a-nabáze) - pokud by na následující řádek byla přenesena pouze dvě písmena (např. anabá-ze) - pokud by rozdělením vzniklo slovo nevhodného významu nebo vulgarismus (např. spisovat-tele; nádržka) - nesmí se dělit do dvou řádků titul a jméno (JUDr. Horák) a zkrácené jméno a příjmení (J.- Dvořák) - čísla (10-000), číslovky se zkratkami jednotek (10-m, 50-Kč) a datumy vysázené číslicemi ( ; ; 30.-srpna 2002) - není možné dělit zkratky (t.-č., s.-r.o., a.-s., a.-p.) SPOJENÍ SLOV NEBO ZKRATEK A ČÍSLIC - při rozdělení spojení číslic a značky nebo zkratky měrné jednotky, začíná na následujícím řádku jednotka vypsaná celým slovem (100-kilometrů, 100-korun) - pokud je název před číslem, je možné ho ponechat na předcházejícím řádku za předpokladu, že číselný údaj je dvoumístný (např. obr.-100, tab.-10) - datum je možné rozdělit pouze tak, že den a měsíc oddělíme od letopočtu (např. 30.srpna-2002) - ve Wordu lze mimo automatického dělení slov použít k rozdělení slov Ctrl+-) K DĚLENÍ SLOV LZE VYUŽÍT POMLČKU 1. čtvrtčtverčíkovou (spojovník nejmenší psaný normálním - ) - používá se pro dělení slov na konci řádku a spojování uprostřed slov (např. je-li, česko-ruský atd.), neodděluje se mezerami (Alt+0173) - příklady: bude-li, má-li, společensko-politický, propan-butan, Frýdek-Místek, Praha-východ, Rimskij- Korsakov ) - dojde-li k dělení na konci řádku, znaménko se na novém řádku opakuje (viz. dělení slov složená slova) 2. půlčtverčíkovou (pomlčka krátká pomlčka, Window Alt+0150, Macintosh Alt+spojovník) - používá se v číselných výčtech (např.: str , v letech atd.), neodděluje se mezerami - při označení celých měnových hodnot se klade těsně za desetinnou čárku např.: 25, - je-li sázena v textu jako pomlčka pro naznačení přestávky, je vždy oddělena mezerami, smí zůstat na konci řádku, ale nový řádek jí začínat nesmí - vyjde-li na konec řádku nahrazuje se slovem 3. čtverčíkovou (dlouhá pomlčka, Windows Alt+0151, Macintosh Alt+Shift+spojovník) - používá se v textu jako interpunkční znaménko (oddělovač větných celků) - např. vždyť jsem to říkal není na tom nic - patří i mezi jména autorů v citacích (Toman, J. Novák, C.) a odděluje se na obou stranách mezerou (v českém textu, Angličan ji píše bez mezer) 4. minus používá se v matematických vzorcích, Windows Alt+0173, Macintosh pomocí fontu Symbol ZNAMÉNKA tři tečky (výpustka neboli elipsa) psané místo vypuštěného textu, nepíše se třikrát tečka (to by Word špatně mezeroval), nýbrž Windows Crtrl+Alt+tečka, Ctrl+tečka, Alt+0133; Macintosh Alt+Shift+ů - před výpustku píšeme pevnou mezeru, pokud za ním končí věta, tečku už nepíšeme... tři tečky vysázené trojím úhozem trojtečka má neměnnou šířku mezer., ; :?! interpunkční znaménka se píší těsně za slovo (bez mezery), za nimi se píše mezera uvozovky i závorky se přisazují vždy ke slovu, vně závorek následuje mezera 7

8 - (text); text ; text Windows Alt+0187, Alt = matematická znaménka se píší s mezerami DALŠÍ PRVKY * označení narození nebo odvolávek v textu, od čísla nebo jména se odděluje mezerou označení úmrtí, od čísla nebo jména se odděluje mezerou (Windows Alt+0134; Macintosh Alt+Shift+ž) & od čísla nebo jména se odděluje mezerou Windows Alt+0149, Macintosh Alt+Shift+ě Ctrl+Alt+L česká klávesnice AltGr+e; anglická klávesnice AltGr+5; Alt+0128 ČÍSLA A ZKRATKY - číselné hodnoty v textu se sází slovně, výjimku tvoří sazba letopočtů, dat a spojení čísel s měrnými jednotkami, zde se oddělují od dalšího textu mezerou vyjde-li číslo na začátku řádku a není-li možné to změnit, pak se vypíše slovy v technické sazbě se pro vyjádření číselné hodnoty používá číslic - tisíce a milióny se oddělují mezerou, desetinná místa se oddělují čárkou bez mezery, číslice od desetinné čárky napravo se oddělují mezerou po trojmístných skupinách ( , ) - peněžní hodnoty se v desetinném vyjádření sázejí s desetinnou čárkou a pomlčkou, tehdy se značka měny klade před číselný údaj; jde-li o celé číslo, značka se klade za číselnou hodnotu (Kč 150, Kč 150, Kč) - při desetinném vyjádření jiných celých hodnot (míry, váhy, apod.) se nepoužívá pomlčka, ale desetinná čárka s nulami (120,50 m 200,25 l 150,20 t) - číslice spojená s výrazem do jednoho slova (násobky) nebo značky se sází bez mezer (25krát, 50násobek, 16bitový) - datum den se sází arabskými číslicemi s tečkou, měsíc arabskými nebo římskými číslicemi s tečkou nebo slovně, letopočet nezkráceně arabskými číslicemi bez oddělování čísel mezerou po skupinách - zkrácení letopočtu o první dvě číslice je možné pouze při dvou letopočtech spojených spojovníkem nebo zlomkovou čárou ( ; 2003/04), nebo ve zvláštních spojeních (INVEX 99 nebo 99) nebo v případě výtvarného záměru (novoročenka) - jednotlivé údaje oddělujeme mezerou (čísla od slov, dny-měsíce-roky) 18. října X časové údaje tečka nebo čárka oddělující hodiny od minut se sází bez mezer, sekundy se oddělují od minut dvojtečkou a jejich desetiny desetinnou čárkou - při psaní sportovních výsledků se hodiny, minuty i sekundy oddělují dvojtečkou bez mezer - časové údaje se nesmí dělit do dvou řádků - procento odděluje se od předchozího čísla mezerou (jsi odborník na 100 % - sto procent) - těsně se procenta přisazují, pokud je složený znak sázen jako přídavné jméno (jsi 100% odborník stoprocentní) - zkratky - zkratky z více slov spojené do jednoho slova se píší s jednou tečkou na konci (např. tj., nikoli tj.) - iniciálové zkratky (USA, NATO) nemají tečky - zkratky nepatří na začátek věty - vyznačování důležitých slov v textu je nejlépe dělat jiným řezem téže rodiny (kurzíva, tučné, tučná kurzíva) podtrhávání není vhodné stupeň se nesmí vytvářet deformací písmene o nebo O - označení záporné teploty: znaménko mínus a číslice se sází bez mezery, značka stupeň se odděluje mezerou 5 - spojení stupeň Celsia je jediný výraz a značka stupně se od zkratky neodděluje 5 C - při sazbě teplot v kelvinech se sází bez značky stupeň 5 K - označení stupně alkoholu jedná se o přídavné jméno a značka se tedy k číslici přisazuje bez mezery 12 pivo - při označení velikosti úhlu se údaje ve stupních, minutách a vteřinách sázejí bez mezery (Windows Alt+0180 a Alt+0189) 8

9 DESIGN DOKUMENTŮ 1. určení cílů a sdělení dokumentu kdo, kde a kdy bude čtenářem obsah dokumentu 2. volba vhodného formátu velikost, vzhled orientace, plocha pro tisk, rozsah, počet sloupců, počet barev 3. volba titulků (nadpisů), volba písma pro text výstižnost, přitažlivost, čitelnost, typ a stupeň písma, proklad (řádkování) 4. udržení pozornosti logičnost struktury, oživení ilustracemi a grafickými symboly, vyznačování v textu, použití barev 5. druh použitého papíru a tiskové technologie - při návrhu je třeba věnovat pozornost: o typografii písma (volba, kombinace, atributy) o typografii odstavce (vzdálenost řádek, vzdálenost mezi znaky, slovy) o typografii sazby (zbarvení sazby, umístění grafických prvků, kompozice stránek ) FORMÁT DOKUMENTŮ - ideální formát neexistuje - první rozměr udává vždy šířku 15x21, 21x29 - volba špatného formátu např. obří knihy pro děti - tržní strategie určení formátu odlišení, podobnost - obdélníkový knihy, katalogy, brožury - úzký francouzský formát (obdélník na výšku) speciální dokumenty (seznamy, jídelní lístky) - podlouhlý italský formát (obdélník na šířku) dětské knihy, obrázky (panoramatické fotky) - čtvercový propagační materiály - atypické formáty kreativní tvorba, básně, jsou finančně náročné - formát tiskovin a úprava stránky osvědčený harmonický poměr je poměr zlatého řezu š : v = 1 : 1,618 o velmi podobný je jednoduchý poměr 2 : 3 o zajímavý je čtverec o u malých rozměrů působí zajímavě 1:2 nebo 5:9 o běžný uživatel počítače používá standardizované formáty papíru, které mu software nabízí SAZEBNÍ OBRAZEC - vymezuje pro grafické ztvárnění obsahu dokumentu - udává základní rozvržení stránky o velikost plochy pro sazbu určujeme buď přímo nebo zadáním velikosti okrajů stránky o v horním okraji může být záhlaví, v dolním pata o okraj u hřbetu má být nejmenší, protože opticky se v otevřené knize okraje u hřbetu spojí o největší má být dolní okraj záhlaví levý okraj pravý okraj pata 9

10 OPTICKÝ STŘED STRÁNKY - je výše než geometrický střed dokumentu - je nejvhodnější místo pro umístění nadpisů, krátkého textu o několika řádcích, obrazového prvku který má upoutat pozornost opt. střed stránky geom. střed stránky - obdobou optického středu v horizontální poloze je Zlatý řez SAZEBNÍ OBRAZEC - sazební obrazec se umísťuje nad geometrickým středem stránky a v souladu s optickým středem stránky - je-li sazební obrazec nad optickým středem sazba odlétá - je-li sazební obrazec pod optickým středem sazba padá - u vícestránkových dokumentů se zakresluje pro obě protilehlé plochy - klasická konstrukce SO vychází z poměrů okrajů stránek 3:4:5:7 - konstrukce úhlopříčná určena postavením úhlopříček stránky a dvoustrany (nelze použít u podélných, čtvercových a úzkých formátů) - konstrukce vychýlené úhlopříčky dvoustrany šířka stránky je rozdělena na 3 (4, 5) díly a z levého horního rohu se vytvoří kružnice o poloměru 2/3 (úzký saz. obr.) ¾ nebo 4/5 (široký saz. obr.), která určí bod, kde vychýlená úhlopříčka protíná pomyslný hřbet dokumentu - pravá stránka je významnější - také plocha stránky nemá rovnoměrně rozdělenou pozornost čtenáře pravá horní a horní část stránky je významnější - klasická konstrukce okrajů stránky horní okraj je 1/9 výšky stránky) ČÍSLOVÁNÍ STRÁNEK - bývá umístěno v záhlaví nebo v patě, případně ve vnějším okraji, pravá stránka má liché číslo, levá sudé 10

Počítačová typografie

Počítačová typografie Počítačová typografie Typografie je nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. Proč se o typografii učíme? Každý z nás běžně připravuje nějakou tiskovinu a požadavky na její kvalitu a zpracování jsou všude

Více

Základem každého dokumentu jsou písmena. Pokud nás zajímá jejich tvar a jiné vlastnosti, pak mluvíme ne o písmenech, ale o písmu.

Základem každého dokumentu jsou písmena. Pokud nás zajímá jejich tvar a jiné vlastnosti, pak mluvíme ne o písmenech, ale o písmu. TYPOGRAFIE 1. CO JE TYPOGRAFIE A PROČ SE S NÍ SETKÁVÁME Od vynálezu knihtisku se typografií rozumí nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku

její základní velikost je třetina stupně písma (třetina čtverčíku) čtverčík čtverec o straně velikosti kuželky mezera na čtverčík ⅓čtverčíku 1. Učíme se správně psát skládáme slova zarovnání psaní znamének dělení slov hladká sazba Skládáme slova mezislovní mezera vzdálenost mezi slovy; její základní velikost je třetina stupně písma (třetina

Více

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PRÁCE TOMÁŠ LÁZNA ZÁŘÍ 2015 T.LAZNA@GMAIL.COM PRÁCE SOČ 20 30 stran + přílohy Obvyklá struktura Pravopis Grafická úprava, typografie Vazba typicky kroužková nebo hřbet STRUKTURA ODBORNÉ

Více

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie

15. Konstrukce písmových znaků. Typografie 15. Konstrukce písmových znaků www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů

T Y P O G R A F I E. Tvorba textových dokumentů T Y P O G R A F I E Tvorba textových dokumentů Počítačová typografie nauka o tom, jak má tiskovina vypadat typus = znak, grafó = píši současné programové vybavení a možnost kvalitního tisku každý může

Více

1) Hladká sazba. 2) Dělení slov. 3) Znaménka. 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků. 5) Řádkový proklad, Stránkový a řádkový rejstřík.

1) Hladká sazba. 2) Dělení slov. 3) Znaménka. 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků. 5) Řádkový proklad, Stránkový a řádkový rejstřík. Eliška Kolářová Univerzita Tomáše Bati v Uherském Hradišti, Vizuální komunikace 2010 e 1) Hladká sazba 2) Dělení slov 3) Znaménka 4) Mezislovní mezera a Vyplňování řádků 5) Řádkový proklad, Stránkový a

Více

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ

STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Projekt Pospolu Práce s textovým procesorem STANDARDNÍ APLIKAČNÍ VYBAVENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bohuslava Čežíková. Struktura prezentace textový dokument písmo

Více

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo

! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat. ! dobře čitelná. ! snadná orientace v textu. ! estetické působení. ! Klasické umělecké řemeslo Počítačová typografie úvod Aplikační software na PC Počítačová typografie původní verze Mgr. Lucie Pelikánová úpravy a rozšíření RNDr. Jan Preclík! Nauka o tom, jak má tiskovina vypadat! dobře čitelná!

Více

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod.

Typografické míry. Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův. 2. anglosaský. Základní jednotka je typografický bod. Typografické míry Měrné systémy: 1. evropský, tzv. Didôtův 2. anglosaský Základní jednotka je typografický bod. E 1 b = 0.3759 mm cicero 12 b A 1 pt= 0.351 mm pica 12 pt 02 1 Měrné jednotky TEXu: pt pc

Více

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat.

Word textový editor. Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem. Karta Domů schránka. písmo. vyjmout. vložit kopírovat. Word textový editor Tlačítko Office základní příkazy pro práci se souborem Karta Domů schránka vyjmout vložit kopírovat kopírovat formát písmo velikost písma volba písma barva písma tučné podtržené zvýraznění

Více

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby

Základní pojmy. sazba: uspořádání textu (a dalších prvků) do stránek typografie: estetická úprava sazby Literatura Pavel Kočička, Filip Blažek: Praktická typografie Oldřich Hlavsa: Typographia I, II, III František Muzika: Krásné písmo ve vývoji latinky Martin T. Pecina: Knihy a typografie Jiří Rybička: LaTeX

Více

Strana 1 (celkem 10)

Strana 1 (celkem 10) Knihtisk - Johann Gensfleisch zván Guttenberg 15. století. Ofset- polygrafická technologii tisku z plochy (tisknoucí i netisknoucí místa jsou ve stejné výšce a samotný tisk je umožněn díky vzájemné odpudivosti

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie

3. Dělení slov v sazbě do bloku. Typografie 3. Dělení slov v sazbě do bloku www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 14. 9. 2012 Strana: 1/6 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA

Písmo. Rozlišování tiskových písem ČITELNOST PÍSMA Písmo Rozlišování tiskových písem Tiskové písmo je v současné době ze základního písma upravovat tzv. modifikací písma. Může se zmenšovat a zvětšovat na výšku a ještě se může zužovat nebo rozšiřovat na

Více

Naprosté základy typografie

Naprosté základy typografie Naprosté základy typografie Typografie Umění práce s textem při jeho sazbě 500letá historie Nástup počítačů zjednodušení náročné práce, jedním z prvních byl TEX Donalda Knutha (1977) Typografická pravidla

Více

Úvod do počítačové typografie

Úvod do počítačové typografie Úvod do počítačové typografie Písma Vybraná pravidla sazby textu Tento text si klade za cíl seznámit čtenáře alespoň se základními pojmy počítačové typografie. Donedávna před příchodem počítačů do této

Více

Pravidla pro estetickou úpravu textu

Pravidla pro estetickou úpravu textu Pravidla pro estetickou úpravu textu Pro vytváření dobře vypadajících dokumentů existují osvědčené zásady a pravidla pro to, aby naše dokumenty byly nejen technicky, ale i esteticky na výši. Používání

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie

6. Pravidla smíšené sazby. Typografie 6. Pravidla smíšené sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 12. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Předmět: Typografie na webu

Předmět: Typografie na webu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu Typografická pravidla pro psaní dokumentů Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 1.2 Základní typografická pravidla I. Tematická oblast

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Variace 1 Základní typografická pravidla Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Základní typografická

Více

OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC PÍSMO...

OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC PÍSMO... OBSAH ÚVOD... ODSTAVEC... Z arovnání... Počítačové zarovnání... Členení odstavců... Odstavcová zarážka Odstavcové zarážky v programech Bez odstavcové zarážky Předsazený text Grafická zarážka Další úpravy

Více

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3

02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly TYPOGRAFIE. strana 3 02 typografická pravidla interpunkční znaménka / znaky / symboly strana 3 02 typografická pojmosloví PÍSMO / FONT / ŘEZ / RODINA PÍSMA / PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA PÍSMO FONT ŘEZ RODINA PÍSMA OVÉ PÍSMO

Více

Maturitní otázka číslo 25 strana 1 z 6. Písma

Maturitní otázka číslo 25 strana 1 z 6. Písma Maturitní otázka číslo 25 strana 1 z 6 Písma Základem každého dokumentu jsou písmena. Pokud nás ale zajímá jejich tvar a jiné vlastnosti, pak ale mluvíme o písmu. Písmo vzniklo jako potřeba zaznamenávat

Více

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK. Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce

Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 7 WORKBOOK.  Student: NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce WORKBOOK http://agb.gymnaslo.cz Subject: Student: Computer science.. School year:../ Topic: Typography NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A JAK SE JIM VYHNOUT Uvozovky a palce na klávesnici - znak pro palcovou míru Skutečné

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie

7. Pravidla pořadové sazby. Typografie 7. Pravidla pořadové sazby www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/10 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Programové vybavení. Typografická pravidla I. Mgr. Martin Kolář SOŠ a SOU spojů a informatiky Kolín

Programové vybavení. Typografická pravidla I. Mgr. Martin Kolář SOŠ a SOU spojů a informatiky Kolín Typografická pravidla I 12. 9. 2016 Obsah 1 Typografie Základní informace 2 Základní informace Motto V jednoduchosti je krása! Základní informace Co to je typografie? Typografie je technicko-umělecký směr

Více

titulky Pravidlo sazby:

titulky Pravidlo sazby: Hladká sazba Hladká sazba je sazba z jednoho druhu, řezu a stupně písma. Sází se na stanovený počet cicer nebo milimetrů. Skládá se z odstavců. První řádka se nazývá zarážková a může být podražena. Poslední

Více

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012

PŘEDMĚT: PEK. 2.část. (opakování ke státní zkoušce) TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU. Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEDMĚT: PEK TÉMA: TVORBA OBCHODNÍHO DOPISU 2.část (opakování ke státní zkoušce) Zpracováno: prezentace powerpoint Ing. Hana Augustinová 2012 PŘEPRAVNÍ ÚDAJE nezvýrazňují se proložením, podtržením ani

Více

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu

Kniha. tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu Kniha tvorba knihy tvorba zrcadla stránky tvorba odstavcových, případně i znakových stylů nalití a formátování textu základem je výběr chlebového písma písmo působí i podprahově je možné, že informační

Více

8. Sazba básní. Typografie

8. Sazba básní. Typografie 8. Sazba básní www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 23. 10. 2012 Strana: 1/9 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky

Více

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html

[1] Typografie. http://petr.olsak.net/bi-typo.html [1] Typografie http://petr.olsak.net/bi-typo.html Co je typografie? [2] Forma informací zaznamenaných pomocí písma zejména v případě tisku a při prezentaci na počítačích. Jiné vymezení: Typografie = grafická

Více

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie

Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5. Typografie Maturitní otázka číslo 23 strana 1 z 5 Typografie Typografie je vědní obor zabývající se sázením textu, hlavně jeho grafickou stránkou. S příchodem počítačů máme k dispozici různé DTP programy (DeskTop

Více

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt

Název projektu. Jméno Příjmení. Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b. Absolventský projekt Z á k l a d n í š k o l a a m a t e ř s k á š k o l a B r n o, K ř í d l o v i c k á 3 0 b Název projektu Absolventský projekt Jméno Příjmení Vedoucí práce: Titul Jméno Příjmení Brno 2010/2011 Prohlášení

Více

Adobe InDesign. typografické pojmy

Adobe InDesign. typografické pojmy Lekce 2 typografické pojmy Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografie je také klasické umělecké řemeslo,

Více

Základní pravidla sazby

Základní pravidla sazby Základní pravidla sazby V průběhu staletí se pro práci s textem a jeho úpravou na stránce utvářelo množství pravidel. Celá řada z nich zanikla, ale většina se jich používá dodnes. Není to pouze proto,

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková Tel:

Základy redakční práce. Eva Juláková   Tel: Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 ZÁKLADNÍ POPIS KNIHY desky (obálka) přebal záložka (text) předsádka patitul protititul titul anotační stránka první strana

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla 1. část materiál pro 12IPG J. Blažej, 2012 Úvod Typografie se zabývá písmem, jeho vzhledem, uspořádáním a sazbou textu. umělecko-technický obor ne vždy jasná pravidla legislativa

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Typografická pravidla

Typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Typografická pravidla Anotace: Žák se seznámí s typografickými pravidly. Procvičí využití typografických pravidel v praxi. Pracuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací oblast:

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování 1, zarovnat na střed zápatí.

Více

Informatika pro ekonomy Typografie

Informatika pro ekonomy Typografie Tabulka znaků pro práci s textem ZNAK ALT+ Popis 0150 pomlčka 0151 dlouhá pomlčka 0132 české uvozovky dole 0147 české uvozovky nahoře, 0044 nebo 0130 české vložené uvozovky dole (používají se u textu,

Více

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz

>> TIRÁŽ A ÚVOD TIRÁŽ ÚVOD. Typografický manuál deníku Lidové noviny. 256430@mail.muni.cz TYPOGRAFICKÝ MANUÁL TIRÁŽ >> TIRÁŽ A ÚVOD Typografický manuál deníku Lidové noviny. Autor manuálu: Marta Vašicová 256430@mail.muni.cz Manuál byl vypracovaný jako součást bakalářské práce na Fakultě informatiky

Více

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla

Microsoft Office. Word typografická a estetická pravidla Microsoft Office Word typografická a estetická pravidla Karel Dvořák 2011 Typografie Typografie je dobrých pět set let rozvíjená nauka o sazbě a úpravě tiskovin. Již od vynálezu knihtisku se formulovala

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Maturitní práce PRAVIDLA PRO PSANÍ MATURITNÍ PRÁCE Předmět: Např. Český jazyk a literatura Datum a rok odevzdání: xx. x. 2016 Jméno a příjmení: Jan NOVÁK Ročník:

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ

TECHNICKÁ DOKUMENTACE ČLENĚNÍ TECHNICKÁ ČLENĚNÍ TECHNICKÁ TYP A ARCHIVACE ZPŮSOB POUŽITÍ METODA ZPRACOVÁNÍ ETAPA ZPRACOVÁNÍ PROJEKT KLASICKÝ GRAFICKÉ DOKUMENTY DIGITÁLNÍ TEXTOVÉ DOKUMENTY KLASICKÁ S POČÍTAČOVOU PODPOROU (CAD SYSTÉMY)

Více

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

sazba textu Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace sazba textu Autor: Markéta Březinová

Více

1. Úprava sazby do odstavců. Typografie

1. Úprava sazby do odstavců. Typografie 1. Úprava sazby do odstavců www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 31. 8. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu

Více

Typografická pravidla - úvod

Typografická pravidla - úvod Typografická pravidla - úvod Základní doporučení: Nejdříve napište celý dokument základním písmem, potom teprve formátujte (písmo, odstavec, stránku). Klávesa ENTER se používá POUZE NA KONCI ODSTAVCE,

Více

Publikační manuál GJO Litovel

Publikační manuál GJO Litovel Publikační manuál GJO Litovel Jak by měly naše dokumenty vypadat? Nastavení stránky Okraje z každé strany 2,5 cm. (Menu Soubor/Vzhled stránky) U vícestránkových dokumentů číslovat strany. Formát číslování

Více

Typografie. Smíšená sazba, kniha

Typografie. Smíšená sazba, kniha Typografie Smíšená sazba, kniha Smíšená sazba Vyznačování v hladké sazbě Tomáš Hudec Typografie 1 / 42 Smíšená sazba Vyznačování v hladké sazbě Pořadová sazba Tomáš Hudec Typografie 1 / 42 Smíšená sazba

Více

0. minimum o písmu. (Nejenom) typografické minimum. Typografie. Osnova. A o čem to nebude

0. minimum o písmu. (Nejenom) typografické minimum. Typografie. Osnova. A o čem to nebude Typografie (Nejenom) typografické minimum Úvod do rešer eršní a výzkumné činnosti Zdeňka Koupilová, LS 2008/2009 není typologie ani grafologie pět století vývoje velká změna s počítačovou sazbou napsat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základní pravidla typografie

Základní pravidla typografie Základní pravidla typografie Jak zformátovat text na počítači Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Název modulu: OO Writer a Impress

Název modulu: OO Writer a Impress Název modulu: OO Writer a Impress Označení: A1 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na práci s textem a tvorbu prezentace v prostředí otevřeného a svobodného software. Účastník kurzu bude

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

text, hladká sazba, typografická pravidla

text, hladká sazba, typografická pravidla Hladká sazba typografická pravidla Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0950 VY_32_INOVACE_inf2_txv04 txv04_typografie.pdf Gymnázium Kladno Mgr.

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910

Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 Výňatek normalizované úpravy písemností ČSN 01 6910 I. Členící (interpunkční) znaménka 1. Tečka, čárka, dvojtečka, středník, vykřičník, otazník - Připojují se těsně bez mezery za předcházející slovo, zkratku,

Více

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory

Informační zdroje. Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory Informační zdroje Pravidla českého pravopisu Česká norma ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory http://wes.wyda.cz/pocitace/texty/uprava/obsah.htm http://home.pf.jcu.cz/~edpo/pravidla/obsah.html

Více

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE

STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE STRUKTURA MATURITNÍ PRÁCE Přední strana obalu (fólie) Přední strana desek absolventské práce Titulní strana Abstrakt, resumé 5 až 7 vět, které charakterizují AP, metody, cíle, strukturu ap., není v ich

Více

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601);

- Byl změněn způsob psaní dat a časových údajů (podle ČSN EN 28601); ČESKÁ NORMA ICS 01.140.30 1997 Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory ČSN 01 6910 Srpen Guidelines for Typewriting and Text Presentation Règles pour la dactylographie et

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Téma: úprava textových dokumentů, části textových dokumentů 1) Obsah předmětu technická dokumentace ve 2: ročníku 2) Úprava textových dokumentů zpracovaných textovými

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Reprodukce textových předloh

Reprodukce textových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Druhy sazby Podle technologie typografická sazba fotosazba počítačová sazba (DTP, DeskTop Publishing) Podle obsahu a účelu hladká (sazba převážně jedním

Více

Základní mezislovní mezera při sazbě je třetinou stupně písma třetina čtverčíku, tzv. třetina u 12b písma je to tedy šířka 4 b.

Základní mezislovní mezera při sazbě je třetinou stupně písma třetina čtverčíku, tzv. třetina u 12b písma je to tedy šířka 4 b. Sazba 1. Mezislovní mezera Základní mezislovní mezera při sazbě je třetinou stupně písma třetina čtverčíku, tzv. třetina u 12b písma je to tedy šířka 4 b. Nastavení šířky mezislovní mezery ovlivňuje vzhled

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN

Normalizovaná úprava písemností ČSN Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz 3. Textový sloupec Zahrnuje: Papíry a formáty papíru Druhy a velikost písma Mezery - probrané v samostatné kapitole spolu s pevnými spojeními

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Typografie odborného textu - doplňující texty

Typografie odborného textu - doplňující texty Typografie odborného textu - doplňující texty Bc. Zdeněk Zeman MODUL SEDMÝ Doplňující texty k předmětu KPI22 Kreativní práce

Více

Základní typografická pravidla

Základní typografická pravidla Základní typografická pravidla VY_32_INOVACE_In 6.,7.05 Anotace: V prezentaci si žák upevní základní typografická pravidla. V jejím průběhu si daná pravidla procvičuje na svém žákovském počítači. Vzdělávací

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. II. DTP hladká a smíšená sazba Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): Autor: Markéta Březinová Datum vytvoření: prosinec 2014 Třída (ročník): PG 3. Předmět: Polygrafie v praxi CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing

INTERSTENO 2015 Budapest World championship professional Word Processing OPERAČNÍ SYSTÉM WORD PROCESSING SOFTWARE (TEXTOVÝ PROCESOR) ID SOUTĚŽÍCÍHO Úloha A-1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument YEAROFLIGHT, ihned ho uložte/převeďte do YEAROFLIGHTXXX.DOC NEBO DOCX, kde

Více

Pomocník aneb Když hlava nepostačí

Pomocník aneb Když hlava nepostačí Pomocník aneb Když hlava nepostačí Obsah I. Interpunkční znaménka... 2 Tečka... 2 Čárka... 2 Dvojtečka... 3 Středník... 3 Uvozovky... 3 Apostrof... 3 Spojovník/pomlčka/dlouhá pomlčka... 3 Tři tečky...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří ÚPRAVA SEMINÁRNÍCH PRACÍ Mgr. Jana Votavová Klášterec nad Ohří, 2011 Doplněno: Ing. M. Hánová, 2016 1. OBSAH 1. OBSAH 2 1.

Více

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910

Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Semináře MTI Skripta o psaní akademických prací (anglicky) Norma ČSN ISO 01 6910 Doktorský seminář MTI Jan Koprnický 24. října 2014 Studentská 2 461 17 Liberec 2 tel.: +420 485 353 290 jan.koprnicky@tul.cz

Více

stupeň písma je výška kuželky písma udávaná v bodech. Pojem kuželka označuje v kovové sazbě hranol s reliéfem píemene.

stupeň písma je výška kuželky písma udávaná v bodech. Pojem kuželka označuje v kovové sazbě hranol s reliéfem píemene. Velikost písma Velikost písma je třeba volit s ohledem na typ čtenáře (děti, dospělí, starší a hůře vidící lidé). Velikost písma je také dobré přizpůsobit velikosti formátu a šířce sloupce. Kombinace velkého

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Zvýrazňování textu Označení materiálu: Datum vytvoření: 6. 10. 2013 Vzdělávací

Více

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce)

PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) PSANÍ ODBORNÉHO TEXTU (např. SOČ, seminární práce) Každý text nás reprezentuje, u odborných textů to platí obzvlášť Vše je posuzováno ze tří hledisek (nic z toho se nesmí zanedbat): obsah podloženost tvrzení,

Více

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9

Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 KAPITOLA 1 Několik slov o Wordu 2007 9 Pás karet 10 Další možnosti ovládání Wordu 12 Nastavení Wordu 13 Ovládání Wordu 2007 klávesnicí 14 KAPITOLA 2 Základní operace 17 Základní nastavení 17 Rozdělení

Více