VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTI-PURPOSE SPORTS BUILDING"

Transkript

1 VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA MULTIPURPOE PORT BUILDING DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THEI AUTOR PRÁCE BC. MARTIN VRÁTNÝ AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE UPERVIOR BRNO 2015 Ing. MILAN PILGR, Ph.D.

2

3

4 VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA TAVEBNÍ POPINÝ OUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Vedoucí práce Autor práce Škola Fakulta Ústav tudijní obor tudijní program Název práce Název práce v anglickém jazyce Typ práce Přidělovaný titul Jazyk práce Datový formát elektronické verze Anotace práce Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Příbrami. portovní hala je situována v městské části Příbram II. Cílem této práce je navrhnout nosnou konstrukci o půdorysných rozměrech haly 49 x 28 m a zázemí ve tvaru L v úrovni ±. Výška haly ve vrcholu je 14 m. Hala je řešena obloukovými příhradovými vazníky o rozponu 7 m. Jedná se o sloupový nosný systém s ocelovými sloupy. Objekt je založen na základových patkách. tabilitu zajišťují ztužidla. Obvodový i střešní plášť je tvořen sendvičovými panely. Ing. Milan Pilgr, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně tavební Ústav kovových a dřevěných konstrukcí 3608T001 Pozemní stavby N3607 tavební inženýrství Víceúčelová sportovní hala Multipurpose sports building Diplomová práce Ing. Čeština

5 Anotace práce v anglickém jazyce This thesis describes the design of a multipurpose sports hall in Pribram. The sports hall is situated in the town of Pribram II. The aim of this work is to propose bearing structure with dimensions 49 x 28 halls has a background in the shape of L in the level of ± Maximum height of the hall is 14 meters.tructure of the hall consists of arched trusses in 7 m grid supported by steel columns. This is a column support system. The building is based on the footings. Ensure stability bracing. Perimeter and roof cladding consists of sandwich panels. Klíčová slova portovní hala, obloukový příhradový vazník, sloupový nosný systém, ztužidla, sendvičové panely Klíčová slova v anglickém jazyce ports hall, arched truss girder, column support system, bracing, sandwich panels

6 Abstrakt Diplomová práce se zabývá návrhem víceúčelové sportovní haly v Příbrami. portovní hala je situována v městské části Příbram II. Cílem této práce je navrhnout nosnou konstrukci o půdorysných rozměrech haly 49 x 28 m a zázemí ve tvaru L v úrovni ±. Výška haly ve vrcholu je 14 m. Hala je řešena obloukovými příhradovými vazníky o rozponu 7 m. Jedná se o sloupový nosný systém s ocelovými sloupy. Objekt je založen na základových patkách. tabilitu zajišťují ztužidla. Obvodový i střešní plášť je tvořen sendvičovými panely. Klíčová slova portovní hala, obloukový příhradový vazník, sloupový nosný systém, ztužidla, sendvičové panely Abstract This thesis describes the design of a multipurpose sports hall in Pribram. The sports hall is situated in the town of Pribram II. The aim of this work is to propose bearing structure with dimensions 49 x 28 halls has a background in the shape of L in the level of ± Maximum height of the hall is 14 meters.tructure of the hall consists of arched trusses in 7 m grid supported by steel columns. This is a column support system. The building is based on the footings. Ensure stability bracing. Perimeter and roof cladding consists of sandwich panels. Keywords ports hall, arched truss girder, column support system, bracing, sandwich panels

7 Bibliografická citace VŠKP Víceúčelová sportovní hala. Brno, s., 6 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Milan Pilgr, Ph.D.

8

9

10 Poděkování Chtěl bych poděkovat svému vedoucímu diplomové práce Ing. Milanu Pilgrovi Ph.D. za vstřícné jednání a poskytnuté informace.

11 eznam použitých zdrojů: Normy: ČN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 11: Obecná zatížení objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (2004) ČN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 13: Obecná zatížení Zatížení sněhem (2005) ČN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 14: Obecná zatížení Zatížení větrem (2005) ČN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 11: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 18: Navrhování styčníků ČN Výkresy kovových konstrukcí kripta a publikace: Melcher, Jindřich; traka, Bohumil. Kovové konstrukce: konstrukce průmyslových budov. 5. nezm. Vyd. Praha: NTL, s. Vraný, Tomáš; Jandera, Michal; Eliášová, Martina. Ocelové konstrukce 2: Cvičení. Fakulta stavební ČVUT v Praze: Česká technika, s. IBN Internetové stránky:

12 VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA EZNAM DOKUMENTACE ZADÁNÍ A PODKLADY ZHODNOCENÍ VARIANT TECHNICKÁ ZPRÁVA TATICKÝ VÝPOČET TATICKÝ VÝPOČET CIA VÝKREOVÁ DOKUMENTACE BRNO 2015

13 VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA ZHODNOCENÍ VARIANT DIPLOMOVÁ PRÁCE MATER THEI AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE UPERVIOR MARTIN VRÁTNÝ ING. MILAN PILGR, PH.D. BRNO 2015

14 Obsah Varianta A Popis konstrukce Geometrie konstrukce Výkaz materiálu... 4 Varianta B Popis konstrukce Geometrie konstrukce Výkaz materiálu... 7 Zhodnocení variant

15 Varianty řešení a jejich zhodnocení Varianty řešení 1 Varianta A 1.1 Popis konstrukce Jedná se o ocelovou halu obdélníkového tvaru půdorysných rozměrů, 49,0 m x 28,0 m, s obloukovou střechou a zázemím budovy ve tvaru písmene L.. Obvodový plášť tvoří sendvičové panely. třecha je zakrytá střešními sendvičovými panely. Prosvětlení objektu je pomocí plastových oken a prosvětlovacích střešních panelů. Nosnou konstrukci halového objektu tvoří 7 příhradových obloukových vazníků v osové vzdálenosti 7,0 m a podepřeny dvěma ocelovými sloupy o výšce 9,6m. Uložení sloupů do základové konstrukce uvažujeme jako pevné vetknutí. Větrové ztužidla tvaru X jsou navržena mezi a vazníkem v stěnové i střešní rovině. Konstrukci po obvodě ztužují nosníky obvodového pláště ve svislé vzdálenosti 3,2 m od sebe. Nosnou konstrukci zázemí tvoří ocelové sloupy a ocelobetonová spřažená stropní deska kotvená ke sloupům. Osová vzdálenost sloupů je 7x7 m a 7x8 m. Ztužení zázemí je provedeno pomocí Vztužidel (Umístění viz geometrie konstrukce). Na železobetonovou monolitickou základovou konstrukci jsou nosné prvky objektu připojeny ocelovými patkami tvořícími vetknutí. Přes patky je provedena železobetonová deska. Výztuže železobetonové desky a železobetonových patek jsou navzájem propojeny. Tato deska je podkladem pro konstrukci podlahy. Detailní řešení základových konstrukcí není součástí práce a bylo by řešeno statikem specialistou na zakládání staveb, především v návaznosti na vlastnosti podloží v dané lokalitě a na celkovém zatížení stavby. 2

16 Varianty řešení a jejich zhodnocení 1.2 Geometrie konstrukce 3

17 Varianty řešení a jejich zhodnocení 1.3 Výkaz materiálu 4

18 Varianty řešení a jejich zhodnocení 2 Varianta B 2.1 Popis konstrukce Jedná se o ocelovou halu obdélníkového tvaru půdorysných rozměrů 49,0 m x 28,0 m s obloukovou střechou a zázemím budovy ve tvaru písmene L. Obvodový plášť tvoří sendvičové panely. třecha je zakrytá střešními sendvičovými panely. Prosvětlení objektu je zajištěno pomocí plastových oken a prosvětlovacích střešních panelů. Nosnou konstrukci tvoří 7 trojkloubových rámových konstrukcí s náběhy v osové vzdálenosti 7m. Uložení sloupů do základové konstrukce uvažujeme jako kloubové. Větrové ztužidla tvaru X jsou navržena mezi a rámem v stěnové i střešní rovině. Konstrukci po obvodě ztužují nosníky obvodového pláště ve svislé vzdálenosti 3,2 m od sebe. Nosnou konstrukci zázemí tvoří ocelové sloupy a ocelobetonová spřažená stropní deska kotvená ke sloupům. Osová vzdálenost sloupů je 7x7 m a 7x8 m. Ztužení zázemí je provedeno pomocí Vztužidel (Umístění viz geometrie konstrukce).na železobetonovou monolitickou základovou konstrukci jsou nosné prvky objektu připojeny ocelovými patkami tvořícími kloubové připojení. Přes patky je provedena železobetonová deska. Výztuže železobetonové desky a železobetonových patek jsou navzájem propojeny. Tato deska je podkladem pro konstrukci podlahy. Detailní řešení základových konstrukcí není součástí práce a bylo by řešeno statikem specialistou na zakládání staveb, především v návaznosti na vlastnosti podloží v dané lokalitě a na celkovém zatížení stavby. 5

19 Varianty řešení a jejich zhodnocení 2.2 Geometrie konstrukce 6

20 Varianty řešení a jejich zhodnocení 2.3 Výkaz materiálu 3 Zhodnocení variant Varianta A je halový objekt řešen pomocí obloukového příhradového vazníku z válcovaných profilů HEA a trubek podepřeného vetknutými sloupy.u varianty B je tentýž halový objekt řešen pomocí trojkloubého rámu s náběhy. Konstrukce zázemí je v obou případech stejná. Jedná se o spřaženou železobetonovou stropní konstrukci podepřenou sloupy. U varianty A je výhodnější využití volného prostoru vzniklého vytvořením oblouku, větší tuhost celé prostorové konstrukce. Nevýhodou varianty A je vysoká cena ohnutých profilů HEA. Celková hmotnost konstrukce je dle výkazu materiálu menší než u varianty B. U varianty B je nevýhodou velká cena výroby svařovaných sloupů s náběhy a svařovaných příčlí s náběhy. Celková hmotnost konstrukce je dle výkazu materiálu větší než v případě varianty A. Po zhodnocení variant jsem se rozhodl pro variantu A. 7

21 VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA TECHNICKÁ ZPRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE MATER THEI AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE UPERVIOR MARTIN VRÁTNÝ ING. MILAN PILGR, PH.D. BRNO 2015

22 Obsah 1 Úvod a popis konstrukce Materiál Základové konstrukce Konstrukce halového objektu Vetknuté železobetonové patky Nosný sloup příhradového vazníku Obloukový příhradový vazník loup štítové stěny Konstrukce zastřešení Vaznice třešní plášť a obvodový plášť Ztužení ve střešní rovině Základní betonářské práce... 2 Ztužení obvodového pláště Podélné ztužení Ztužení štítových stěn... 5 Konstrukce zázemí loup tropní konstrukce Ztužení obvodového pláště Podélné ztužení... 6 třešní plášť a obvodový plášť Bezpečnost práce Likvidace odpadů Závěr eznam použitých zdrojů:... 9

23 Technická zpráva 1 Úvod a popis konstrukce Předmětem projektu je návrh a posouzení jednotlivých prvků zvoleného konstrukčního řešení víceúčelové sportovní haly. Jedná se o ocelovou halu obdélníkového tvaru půdorysných rozměrů, 49,0 m x 28,0 m, s obloukovou střechou a zázemím budovy ve tvaru písmene L. Modulová síť haly je 7 x 7m. Obvodový plášť tvoří sendvičové panely. třecha je zakrytá střešními sendvičovými panely. Prosvětlení objektu je zajištěno pomocí plastových oken a prosvětlovacích střešních panelů. Podlaha haly je betónová s příslušným sportovním povrchem ve sportovní části a s PVC v zázemí. 2 Materiál Ocel: Ocelová nosná konstrukce haly je navržena z oceli. tropnice a průvlaky železobetonového spřaženého stropu jsou navrženy z oceli 355. Všechny šrouby spojů nosné konstrukce jsou pevnostní třídy 8.8. Šrouby kotvící trapézový plech jsou pevnostní třídy 4.6. Beton: Základové konstrukce jsou navrženy z betonu C 16/20. 3 Základové konstrukce Víceúčelová sportovní hala je založena na vetknutých základových patkách. Veškeré betonářské práce spojené s výrobou patek jsou provedeny dle ČN EN Základní betonářské práce Před započetím betonáže základů je do základové spáry uložen uzemňovací FeZn pásek 30/4mm a spojovací svorky budou zality asfaltem. Zemnící souprava je spojena přes zkušební svorky s hromosvodem. V místech prostupů přes základy a navýšení základů nad okolní terén je provedeno bednění z dřevěných prken tl.22mm. 2

24 Technická zpráva Betonová směs pro betonáž základových konstrukcí bude na staveniště dopravena autodomíchávačem a uložena do bednění. Požadované vlastnosti betonové směsi budou garantovány jejím výrobcem. Betonová směs bude hutněna ponorným elektrickým vibrátorem. 4 Konstrukce halového objektu 4.1 Vetknuté železobetonové patky Vetknuté železobetonové patky jsou základovou konstrukcí sloupů podpírající příhradový vazník. Patky jsou provedeny z železového betonu C 16/20 a s betonářskou výztuží (ocel B500B). Rozměry základových patek jsou 2000x1200x800 mm. V ručním statickém výpočtu je provedeno posouzení nejzatíženějšího vetknutí sloupu do železobetonové. 4.2 Nosný sloup příhradového vazníku Ocelové sloupy příhradového obloukového vazníku jsou z válcovaných profilů HEA 340 o výšce 9,6m vyrobených z oceli typu. Upevnění ocelového sloupu k základové konstrukci musí být provedeno podle statického výpočtu tak, aby bylo dosaženo uložení typu vetknutí. loupy přenášejí plné zatížení od ocelového příhradového vazníku. Detail tohoto napojení nalezneme v ručním statickém výpočtu. Osové vzdálenosti sloupů jsou 7 metrů. (viz výkresová dokumentace) 4.3 Obloukový příhradový vazník Hlavní nosnou vodorovnou konstrukcí halového objektu je obloukový příhradový vazník z oceli. Vazník tvoří tlačený horní pás z profilu HEA 240, tažený dolní pás z profilu HEA 200, taženými a tlačenými diagonálami z profilu TR 82,5 x 7, TR 114 x 8, TR 160 x 8. Příhradový vazník je spojen pomocí sváru. Výpočet přípojů viz ruční statický výpočet. Prostorová stabilita příhradové konstrukce a stabilita 3

25 Technická zpráva dolního taženého pásu je zajištěna pomocí vzpěrek kotvených k vaznicím pod úhlem 45. Jejich umístění viz výkresová dokumentace. 4.4 loup štítové stěny Ve štítové stěně víceúčelové sportovní haly jsou umístěny sloupy štítové stěny, které mají profil HEA 240, výšku proměnnou v závislosti na výšce obloukového příhradového vazníku v daném místě. Velikost základové konstrukce je odlišná od sloupů podpírajících vazník. loupy štítové stěny slouží k přenosu zatížení příčnými ztužidly a umožňují kotvení paždíků k svislé konstrukci po kratších vzdálenostech. Jejich osové vzdálenosti nejsou symetrické (viz výkresová dokumentace). 4.5 Konstrukce zastřešení Vaznice Vaznice tvoří válcovaný profil HEA 220 o délce 7 m. Jsou kotveny pomocí ocelových profilů k hornímu okraji horního pásu obloukového příhradového vazníku. Vzhled ocelových přípojek je rozkreslen v ručním statickém výpočtu. Při výrobě přípojek i vaznic musí vybraný výrobce počítat s šikmým připojením vaznic způsobeným zakřivením horního okraje vazníku třešní plášť a obvodový plášť třešní plášť sportovní haly tvoří střešní panely a prosvětlovací panely firmy Kingspan. Tyto panely jsou k vaznicím kotveny pomocí šroubů podle technických požadavků výrobce. třešní panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm Prosvětlovací střešní panely Kingspan K 1000 PC, s 160 mm Základní opěrnou konstrukcí pro obvodový plášť jsou sloupy, ke kterým jsou po celé délce haly přivařeny ocelové paždíky profilu IPE. 4

26 Technická zpráva Obvodové panely jsou kotveny pomocí šroubů k nosníkům obvodového pláště IPE podle požadavků výrobce stejně jako střešní panely. Obvodový panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm Ztužení ve střešní rovině Ztužení objektu v rovině střechy jsou umístěna ve dvou pásech mezi dvěma vazníky na začátku a na konci objektu. Ztužidla jsou křížová a přivařena pomocí koutových svárů k hornímu pásu obloukovému příhradovému vazníku. Ztužidlo TR 140 x 10 zajišťuje tuhost objektu ve střešní rovině. 4.6 Ztužení obvodového pláště Podélné ztužení Ztužidla zajišťující tuhost v podélném směru jsou umístěna mezi sloupy v obvodovém plášti, na obou stranách haly jsou kříže z TR 82,5 x 7 z oceli. Umístění viz výkresová dokumentace Ztužení štítových stěn Ztužidla zajišťující tuhost v příčném směru jsou umístěna mezi sloupy v obvodovém plášti, na obou stranách haly z TR 150 x 12 z oceli. 5 Konstrukce zázemí 5.1 loup Ocelové sloupy zázemí jsou z válcovaných profilů HEA 240 o výšce 6,4 m (3,2 m) vyrobených z oceli typu. Upevnění ocelového sloupu 5

27 Technická zpráva k základové konstrukci musí být provedeno podle statického výpočtu tak, aby bylo se dosaženo uložení typu vetknutí. loupy přenášejí plné zatížení od stropní konstrukce. Osové vzdálenosti sloupů jsou 7 a 8 metrů. (viz výkresová dokumentace) 5.2 tropní konstrukce tropní konstrukce zázemí je spřažená železobetonová konstrukce v obou směrech. Hlavními nosnými prvky stropní konstrukce jsou stropnice s osovými vzdálenostmi 2,33 m z profilu IPE 200. Je zajištěno spolupůsobení stropnice s trapézovým plechem a betonovou deskou pomocí spřahovácích trnů o průměru 12,7mm po 250 mm. tropnice jsou pomocí šroubů kotveny k průvlakům přes čelní desku navařenou pomocí koutového sváru ke stropnici. Průvlak tvoří profil IPE 330 a je stejně jako stropnice spřažen pomocí trnu s betonovou deskou. Přípoj na sloup zázemí je proveden pomocí čelní desky. 5.3 Ztužení obvodového pláště Podélné ztužení Ztužidla zajišťující tuhost v podélném směru jsou umístěna mezi sloupy v obvodovém plášti, na obou stranách haly jsou Vztužidla z TR 100 x 8 z oceli. Umístění viz výkresová dokumentace. 5.4 třešní plášť a obvodový plášť třešní plášť zázemí tvoří střešní panely a prosvětlovací panely firmy Kingspan. Tyto panely jsou k stropní konstrukci kotveny pomocí šroubů podle technických požadavků výrobce. třešní panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm Prosvětlovací střešní panely Kingspan K 1000 PC, s 160 mm 6

28 Technická zpráva Základní opěrnou konstrukcí pro obvodový plášť jsou sloupy, ke kterým jsou po celé délce zázemí kotveny tenkostěnné ocelové profily dle požadavku výrobce. Obvodové panely jsou kotveny pomocí šroubu k nosníků obvodového pláště podle požadavků výrobce. Obvodový panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm 6 Bezpečnost práce Pracovníci jsou povinni používat ochranné pracovní pomůcky a dbát bezpečnosti práce na staveništi dle ČN. Každý pracovník je řádně proškolen a poučen o bezpečnosti práce před prvním nástupem na pracoviště. Vše bude zapsáno v pracovním deníku a potvrzeno podpisem pracovníka a stavbyvedoucího. Každý člen čety je seznámen podrobně s bezpečnostními předpisy, které se týkají zejména charakteru jeho práce. Před započetím stavby jsou všechny přípravné práce pro zajištění plynulosti montáže konány tak, aby postup montáže odpovídal zásadám bezpečnosti práce. Při montáži je nutno zachovat z hlediska stability konstrukce postup montážních prací stanovený projektem. Pracovní čety musejí být vybaveny ochrannými pomůckami podle charakteru práce. Pracující ve výškách musí být vybaveni zejména ochrannými pásy, přilbami, jistícími lany, vestami, brašnami na nářadí apod. Toto vybavení, pokud jej pracovníci mají, musejí závazně používat. Na pracovních plošinách nesmějí být umístěny láhve a tlakové nádoby na svařování, řezání a pálení. Při vícesměnném provozu je nutno pamatovat na řádné osvětlení pracoviště, skládek a komunikačních prostorů. Osvětlení nesmí oslňovat pracovníky a vytvářet temné kouty. Vazníky lze zavěšovat jen v místech, která jsou k tomu výslovně určená. Před zdvižením musí být vazník zcela volný a vždy jen v poloze, ve které má být dopraven k místu osazení. Jeřábem nesmíme vazníky přitahovat. V prostoru, v němž se vazník zvedá a pohybuje, se nikdo nesmí zdržovat. Pokud je třeba vazník usměrňovat, může se tak dít jen z dálky, lanem nebo tyčí. Jeřábník musí břemenem pohybovat pomalu a plynule a musí při tom dávat výstražné znamení. Montážníci se smějí k vazníku přiblížit, až když visí těsně nad místem, kde má být osazen. 7

29 Technická zpráva Následující vazník se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející vazník bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu. Je zakázáno zdvihat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. Při odebírání vazníků ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování zbývajících vazníků. Jeli špatné počasí (např. vítr větší než 10 m.s1, špatná viditelnost, bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, dohlednost v místě práce menší než 30 m, teplota prostředí během provádění prací nižší než 10 st. C) je třeba práci zastavit. 7 Likvidace odpadů Veškeré odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zák. č. 185/2001 b. o odpadech, vyhl. č. 381/2001, vyhl. č. 383/2001 b. a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště. Charakteristika a zatřídění odpadů ze stavby dle katalogu odpadů z vyhl. č. 381/2001 b. 8 Závěr Výpočtový model byl proveden v programu cia Engineer Na rozhodující prvky byl proveden ruční přepočet. Pro řešenou variantu A byl proveden statický výpočet a výkresová dokumentace v rozsahu zadaném vedoucím diplomové práce. 8

30 Technická zpráva 9 eznam použitých zdrojů: Normy: ČN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 11: Obecná zatížení objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (2004) ČN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 13: Obecná zatížení Zatížení sněhem (2005) ČN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 14: Obecná zatížení Zatížení větrem (2005) ČN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 11: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby ČN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 18: Navrhování styčníků ČN Výkresy kovových konstrukcí kripta a publikace: Melcher, Jindřich; traka, Bohumil. Kovové konstrukce: konstrukce průmyslových budov. 5. nezm. Vyd. Praha: NTL, s. Vraný, Tomáš; Jandera, Michal; Eliášová, Martina. Ocelové konstrukce 2: Cvičení. Fakulta stavební ČVUT v Praze: Česká technika, s. IBN Internetové stránky:

31 VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA TATICKÝ VÝPOČET DIPLOMOVÁ PRÁCE MATER THEI AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE UPERVIOR MARTIN VRÁTNÝ ING. MILAN PILGR, PH.D. BRNO 2015

32 Obsah Obsah Úvod Geometrický výpočtový model Zatížení konstrukce tálé zatížení:... 4 Užitné zatížení střechy:... 6 Zatížení sněhem:... 6 Zatažení větrem: HALA... 6 Zatížení větrem: ZÁZEMÍ... 9 kupiny zatížení, zatěžovací stavy a kombinace kupiny zatížení (LG load groups): Zatěžovací stavy (LC load cases): Kombinace pro MÚ Kombinace pro MP Posouzení jednotlivých prvků na MÚ a MP Vaznice HEA Posouzení vaznice na MP: Nosný sloup HEA 340: loup štítové stěny HEA 240: loup zázemí HEA 240: Nosník obvodového pláště IPE 240: Posouzení nosníku obvodového pláště na MP těnové ztužidlo TR 82,5x7,0: Horní pás obloukového příhradového vazník HEA 240: Dolní pás obloukové příhradové konstrukce HEA200: Tlačená diagonála příhradového vazník TR 82,5x7: Tlačená diagonála příhradového vazník TR 160x8: Tažená diagonála obloukového příhradového vazníku TR 114x8: Tlačená diagonála příhradového vazník TR 114x8: Posouzení vazníku na MP Návrh spřažené stropní konstrukce zázemí stropnice 1.NP: Návrh spřažené stropní konstrukce zázemí průvlak 1.NP: Návrh spřažené stropní konstrukce zázemí stropnice 2.NP: Návrh spřažené stropní konstrukce zázemí průvlak 2.NP: Posouzení rámu zázemí na MP Posouzení patky nosného sloupu POOUZENÍ PŘÍPOJŮ Připojení diagonál k pásu příh. kce Připojení podélného ztužení k nosnému sloupu Připojení stropnice ztužidlové vazby... 97

33 6.4 Připojení stropnice a průvlaku zázemí Připojení průvlaku na sloup zázemí Připojení vaznice k vazníku Připojení vazníku k nosnému sloupu Montážní přípoj vazníku

34 1 Úvod tatický posudek obsahuje výpočet ocelové konstrukce sportovní víceúčelové haly, posouzení jednotlivých ocelových prvků konstrukce. Jedná se o ocelovou halu obdélníkového tvaru půdorysných rozměrů, 49,0 m x 28,0 m, s obloukovou střechou a zázemím budovy ve tvaru písmene L.. Obvodový plášť tvoří sendvičové panely. třecha je zakrytá střešními sendvičovými panely. Prosvětlení objektu je pomocí plastových oken a prosvětlovacích střešních panelů. Nosnou konstrukci halového objektu tvoří 7 příhradových obloukových vazníků v osové vzdálenosti 7,0 m a podepřeny dvěma ocelovými sloupy o výšce 9,6m. Uložení sloupů do základové konstrukce uvažujeme jako pevné vetknutí. Větrové ztužidla tvaru X jsou navržena mezi a vazníkem v stěnové i střešní rovině. Konstrukci po obvodě ztužují nosníky obvodového pláště ve svislé vzdálenosti 3,2 m od sebe. Nosnou konstrukci zázemí tvoří ocelové sloupy a ocelobetonová spřažená stropní deska kotvená ke sloupům. Osová vzdálenost sloupů je 7x7 m a 7x8 m. Ztužení zázemí je provedeno pomocí Vztužidel (Umístění viz geometrie konstrukce). Na železobetonovou monolitickou základovou konstrukci jsou nosné prvky objektu připojeny ocelovými patkami tvořícími vetknutí. Přes patky je provedena železobetonová deska. Výztuže železobetonové desky a železobetonových patek jsou navzájem propojeny. Tato deska je podkladem pro konstrukci podlahy. Detailní řešení základových konstrukcí není součástí práce a bylo by řešeno statikem specialistou na zakládání staveb, především v návaznosti na vlastnosti podloží v dané lokalitě a na celkovém zatížení stavby. [1] ČN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 11: Obecná zatížení objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb (2004) [2] ČN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 13: Obecná zatížení Zatížení sněhem (2005) [3] ČN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 14: Obecná zatížení Zatížení větrem (2005) [4] ČN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 11: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [5] ČN EN Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí Část 18: Navrhování styčníků [6] ČN Výkresy kovových konstrukcí

35 tatický výpočet ruční 2 Geometrický výpočtový model Geometrický výpočtový model Jedná se o ocelovou halu obdélníkového tvaru s obloukovou střechou s rozměry 49,0 m x 28,0 m a zázemí ve tvaru L. Nosnou konstrukci tvoří 7 příhradových obloukových vazníků v osové vzdálenosti 7,0 m a podepřeny ocelovými sloupy HEA o výšce 9,6m. Uložení sloupů do základové konstrukce uvažujeme jako pevné vetknutí. Větrové ztužidla TR tvaru X jsou navržena mezi a vazníkem v stěnové i střešní rovině. Konstrukci po obvodě ztužují nosníky obvodového pláště UPE ve svislé vzdálenosti 3,2 m od sebe. 3 Zatížení konstrukce 3.1 tálé zatížení: tále zatížení od střešních panelů a obvodového pláště: Hala třešní panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm Prosvětlovací střešní panely Kingspan K 1000 PC, s 160 mm 𝑚 15,0 𝑘𝑔/𝑚2 0,15 𝑘𝑁/𝑚2 Obvodový panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm 𝑚 12,0 𝑘𝑔/𝑚2 0,12 𝑘𝑁/𝑚2 Zázemí třešní panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm Prosvětlovací střešní panely Kingspan K 1000 PC, s 160 mm 𝑚 15,0 𝑘𝑔/𝑚2 0,15 𝑘𝑁/𝑚2 Obvodový panel Kingspan Optimo fasádní systém, s 160 mm 𝑚 12,0 𝑘𝑔/𝑚2 0,12 𝑘𝑁/𝑚2 4

36 tatický výpočet ruční tálé zatížení jednotlivých konstrukčních prvků: HALA Vaznice HEA 220 𝐴 𝜌𝑜 50,5 𝑘𝑔 𝑚 0,505 𝑘𝑁/𝑚 Horní pás přihradoviny HEA 240 𝐴 𝜌𝑜 60,3 𝑘𝑔 𝑚 0,603 𝑘𝑁/𝑚 Dolní pás přihradoviny HEA 200 𝐴 𝜌𝑜 42,2 𝑘𝑔 𝑚 0,422 𝑘𝑁/𝑚 Diagonály přihradoviny TR 1 (160;8) 𝐴 𝜌𝑜 36,7 𝑘𝑔 𝑚 0,367 𝑘𝑁/𝑚 Diagonály přihradoviny TR 2 (82,5;7) 𝐴 𝜌𝑜 13,0 𝑘𝑔 𝑚 0,13 𝑘𝑁/𝑚 Diagonály přihradoviny TR 3 (114;8) 𝐴 𝜌𝑜 42,2 𝑘𝑔 𝑚 0,422 𝑘𝑁/𝑚 Nosné sloupy HEA 340 𝐴 𝜌𝑜 104,8 𝑘𝑔 𝑚 1,048 𝑘𝑁/𝑚 Pomocné sloupy HEA 340 𝐴 𝜌𝑜 104,8 𝑘𝑔 𝑚 1,048 𝑘𝑁/𝑚 trešní ztužidlo TR (150;10) 𝐴 𝜌𝑜 34,5 𝑘𝑔/𝑚 0,345 𝑘𝑁/𝑚 těnové ztužidlo TR (82,5;7) 𝐴 𝜌𝑜 13,0 𝑘𝑔 𝑚 0,13 𝑘𝑁/𝑚 Nosníky obvodového plášťa IPE 240 𝐴 𝜌𝑜 30,7 𝑘𝑔 𝑚 0,307 𝑘𝑁/𝑚 ZÁZEMÍ stěnové ztužidlo TR (82,5;7) 𝐴 𝜌𝑜 13,0 𝑘𝑔/𝑚 0,13 𝑘𝑁/𝑚 loup zázemí HEA 200 𝐴 𝜌𝑜 42,3 𝑘𝑔/𝑚 0,423 𝑘𝑁/𝑚 tropnice zázemí IPE 200 𝐴 𝜌𝑜 22,4 𝑘𝑔/𝑚 0,224 𝑘𝑁/𝑚 5

37 tatický výpočet ruční Průvlak zázemí IPE 330 𝐴 𝜌𝑜 49,1 𝑘𝑔/𝑚 3.2 0,491 𝑘𝑁/𝑚 Užitné zatížení střechy: Kategorie H střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav 𝑞𝑘 1,5000 𝑘𝑁/𝑚2 Kategorie C 𝑞𝑘 3,0000 𝑘𝑁/𝑚2 3.3 Zatížení sněhem: III. sněhová oblast Uvažujeme 𝑠𝑘 1,0 𝑘𝑁/𝑚2 𝑠 𝜇𝑖 𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑘 0,8 1,0 1,0 1,0 0,80 𝑘𝑁/𝑚2 Návěje 3.4 Zatažení větrem: HALA II. větrová oblast, III. kategorie terénu, 𝒛 𝟏𝟓, 𝟏𝟕 𝒎 𝑣𝑏,0 26 𝑚 𝑠 Základná rychlost větru 𝑣𝑏 𝑐𝑑𝑖𝑟 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑏,0 1,0 1, 𝑚 𝑠 oučinitel terénu 𝑘𝑟 𝑘𝑟 0,19 ( 𝑧0 0,07 0,3 0,07 ) 0,19 ( ) 0,215 0,05 0,05 6

38 tatický výpočet ruční oučinitel drsnosti 𝑧𝑒 15,17 𝑐𝑟 (11,8) 𝑘𝑟 ln ( ) 0,19 ln ( ) 0, 745 𝑧0 0,3 třední rychlost větru 𝑣𝑚 (11,8) 𝑐𝑟 (11,8) 𝑐𝑜 (11,8) 𝑣𝑏 0,745 1, ,38 𝑚 𝑠 Intenzita turbulenci 𝐼𝑉 (11,8) 𝑘𝑙 1,0 0,255 𝑐𝑜 (𝑧) ln(𝑧1 𝑧0 ) 1,0 ln(15,17 0,3) Tlak větru 1 2 (𝑧) 𝜌 𝑣𝑚 2 𝑞𝑝 (𝑧) [ ,255] 0,5 1,25 19, 𝑁 𝑚2 𝑞𝑝 (𝑧) [1 + 7 𝐼𝑉 (𝑧)] 𝑞𝑝 (𝑧) 0,68 𝑘𝑁/𝑚2 Tlak větru na vnější povrchy 𝑊𝑒 𝑞𝑝 (𝑧) 𝑐𝑝𝑒 0,68 𝑐𝑝𝑒 𝑘𝑁/𝑚2 Tlak větru v jednotlivých oblastech konstrukce Vítr 𝒑𝒐𝒅é𝒍𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑨 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {28; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {14; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,68 𝟎, 𝟖𝟏𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,68 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,68 +𝟎, 𝟓𝟏𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,68 𝟎, 𝟐𝟕𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,68 𝟎, 𝟑𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 7

39 tatický výpočet ruční Vítr 𝒑𝒐𝒅é𝒍𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑩 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {35; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {28; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,68 𝟎, 𝟖𝟏𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,68 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,68 +𝟎, 𝟓𝟏𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐸 0,400 0,68 𝟎, 𝟐𝟕𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,68 𝟎, 𝟎𝟔𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,68 𝟎, 𝟑𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 Vítr 𝒑říč𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑨 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {49; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {22; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,68 𝟎, 𝟖𝟏𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,68 𝟎, 𝟕𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,68 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,75 0,68 +𝟎, 𝟓𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,4 0,68 𝟎, 𝟐𝟕𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝟎, 𝟎𝟔𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝑞𝐹 0,100 0,68 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 8

40 tatický výpočet ruční Vítr 𝒑říč𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑩 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {43; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {49; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,68 𝟎, 𝟖𝟏𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,68 𝟎, 𝟕𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,68 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,75 0,68 +𝟎, 𝟓𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,4 0,68 𝟎, 𝟐𝟕𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,68 𝟎, 𝟎𝟔𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 3.5 Zatížení větrem: ZÁZEMÍ II. větrová oblast, II. kategorie terénu, 𝒛 𝟔, 𝟒 𝒎 𝑣𝑏,0 26 𝑚 𝑠 Základná rychlost větru 𝑣𝑏 𝑐𝑑𝑖𝑟 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑏,0 1,0 1, 𝑚 𝑠 oučinitel terénu 𝑘𝑟 𝑘𝑟 0,19 ( 𝑧0 0,07 0,3 0,07 ) 0,19 ( ) 0,215 0,05 0,05 oučinitel drsnosti 𝑧𝑒 6,4 𝑐𝑟 (6,4) 𝑘𝑟 ln ( ) 0,19 ln ( ) 0,581 𝑧0 0,3 třední rychlost větru 𝑣𝑚 (6,4) 𝑐𝑟 (6,4) 𝑐𝑜 (6,4) 𝑣𝑏 0,581 1, ,106 𝑚 𝑠 Intenzita turbulenci 𝐼𝑉 (6,4) 𝑘𝑙 1,0 0,327 𝑐𝑜 (𝑧) ln(𝑧1 𝑧0 ) 1,0 ln(6,4 0,3) 9

41 tatický výpočet ruční Maximální dynamický tlak větru 1 2 (𝑧) 𝜌 𝑣𝑚 2 𝑞𝑝 (𝑧) [ ,327] 0,5 1,25 15, 𝑁 𝑚2 𝑞𝑝 (𝑧) [1 + 7 𝐼𝑉 (𝑧)] 𝑞𝑝 (𝑧) 0,470 𝑘𝑁/𝑚2 Tlak větru na vnější povrchy 𝑊𝑒 𝑞𝑝 (𝑧) 𝑐𝑝𝑒 0,417 𝑐𝑝𝑒 𝑘𝑁/𝑚2 Tlak větru v jednotlivých oblastech konstrukce Vítr 𝒑𝒐𝒅é𝒍𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑨 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {28; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {14; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,47 𝟎, 𝟓𝟔𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,47 𝟎, 𝟑𝟕𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,47 +𝟎, 𝟑𝟓𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,47 𝟎, 𝟏𝟖𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,47 𝟎, 𝟎𝟒𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,47 𝟎, 𝟕𝟗𝟗 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,47 𝟎, 𝟔𝟏𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,47 𝟎, 𝟐𝟖𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 Vítr 𝒑𝒐𝒅é𝒍𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑩 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {35; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {28; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,47 𝟎, 𝟓𝟔𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,47 𝟎, 𝟑𝟕𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,47 +𝟎, 𝟑𝟓𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,47 𝟎, 𝟏𝟖𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 10

42 tatický výpočet ruční 𝐹 0,1 𝟎, 𝟎𝟒𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝑞𝐹 0,100 0,47 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,47 𝟎, 𝟕𝟗𝟗 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,47 𝟎, 𝟔𝟏𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,47 𝟎, 𝟐𝟖𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 Vítr 𝒑říč𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑨 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {49; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {22; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,47 𝟎, 𝟓𝟔𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,47 𝟎, 𝟑𝟕𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,47 +𝟎, 𝟑𝟓𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,47 𝟎, 𝟏𝟖𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,47 𝟎, 𝟎𝟒𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,47 𝟎, 𝟕𝟗𝟗 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,47 𝟎, 𝟔𝟏𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,47 𝟎, 𝟐𝟖𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 Vítr 𝒑říč𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑩 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {49; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {22; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,47 𝟎, 𝟓𝟔𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,47 𝟎, 𝟑𝟕𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,47 +𝟎, 𝟑𝟓𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,47 𝟎, 𝟏𝟖𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,47 𝟎, 𝟎𝟒𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 11

43 tatický výpočet ruční třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 4 kupiny zatížení, zatěžovací stavy a kombinace 4.1 kupiny zatížení (LG load groups): Zatížení je rozdělené do skupin: Názov LG1 Typ zaťaženia stále proměnné, krátkodobé proměnné, krátkodobé proměnné, krátkodobé LG2 LG3 LG4 Pozn.: Špecifikácia Typ skupiny Zaťažovacie stavy standard společná LC1, LC2 sníh výběrové LC3,LC4 vítr výberová LC5 LC8 užitné, kat. C výberová LC9 Typ skupiny společná znamená, že do kombinací vstupují vždy všecky zatěžovací stavy z dané skupiny. Typ skupiny výběrová znamená, že do kombinací vstupuje vždy jeden zatěžovací stav z dané skupiny anebo žádný. 4.2 Zatěžovací stavy (LC load cases): LG1 skupina stálých zatažení: LC1 LC2 tálé zatížení od obvodového pláště Vlastní tíha konstrukce LG2 skupina krátkodobého zatížení, sníh: LC3 níh plný LC4 níh návěje LG3 skupina proměnných krátkodobých zatažení, vítr: LC5 LC6 LC7 LC8 Vítr 1: 180 ± 45 podélný směr A Vítr 2: 0 ± 45 podélný směr B Vítr 3: 90 ± 45 příčný směr A Vítr 4: 270 ± 45 příčný směr B LG4 skupina prom. krátkodobého zatažení, střechy kat. C: LC9 Užitné zatížení 12

44 tatický výpočet ruční 4.3 Kombinace pro MÚ 13

45 tatický výpočet ruční 14

46 tatický výpočet ruční 4.4 Kombinace pro MP 15

47 tatický výpočet ruční 16

48 tatický výpočet ruční 5 Posouzení jednotlivých prvků na MÚ a MP 5.1 Vaznice HEA 220 Popis prvku: Posuzovaní prvků: vaznice halové kce Profil: HEA 220 B1036 Návrhové vnitřní síly na prutu v krit. místě 2,100 m: 16,35 𝑘𝑁 𝑀𝑦,𝐸𝑑 55,50 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝐸𝑑 11,82 𝑘𝑁𝑚 Průřezové charakteristiky HEA 220: 𝐴 5, 𝑚𝑚2 𝑊𝑒𝑙,𝑦 388,6 103 𝑚𝑚3 𝐼𝑦 3, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑦 429,5 103 𝑚𝑚3 𝐼𝑧 1, 𝑚𝑚4 𝑊𝑒𝑙,𝑧 133,6 103 𝑚𝑚3 𝐼𝑡 20, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑧 203,8 103 𝑚𝑚3 𝐼𝜔 1, 𝑚𝑚6 𝑖𝑦 82,8 𝑚𝑚 𝑖𝑧 49,8 𝑚𝑚 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezu dané třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutová při posuzování ztráty stability prutu 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezů proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 1 17, ,014 3 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 5, 𝑁𝑅𝑑 0,014 vaznice vyhovuje na tlak 17

49 tatický výpočet ruční Posouzení ohybového momentu My: Průřez třídy 1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑦,𝐸𝑑 56, 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 4, ,56 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,56 vaznice vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: Průřez třídy 1 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 12, ,246 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑧 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 203,8 103 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,247 vaznice vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na kombinací ohybu, osové a smykové síly: Průřez třídy 3 pro danou kombinaci namáhání. Posouzení: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑁𝑅𝑑 𝑀𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑧,𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 𝑊𝑒𝑙,𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 𝑊𝑒𝑙,𝑧 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 17, , , , , ,6 103 𝑁𝑅𝑑 𝑀 𝑀 + 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0,89 𝑦,𝑅𝑑 𝑧,𝑅𝑑 vaznice vyhovuje na kombinaci ohybu, osové a smykové síly VAZNICE VYHOVUJE NA ÚNONOT Posouzení pevnosti v prostém vzpěru: Vzpěrné délky: 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝐿 𝑘𝑦 𝑚𝑚 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝐿 𝑘𝑧 𝑚𝑚 Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆𝑦 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝑖𝑦 ,8 84, 𝜆𝑧 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝑖𝑧 ,8 140,

50 tatický výpočet ruční Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 𝜋 2 𝐸𝐼𝑦 𝐿2𝑐𝑟,𝑦 𝜋 , 𝑁 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝜋 , , 𝑁 𝐿2𝑐𝑟,𝑧 Relativně štíhlosti: 3 𝐴𝑓𝑦 5, 𝜆 𝑦 𝑁 ,9 𝑐𝑟,𝑦 𝐴𝑓 5, 𝜆 𝑧 𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 3 564, ,24 > 𝜆 0 0,2 > 𝜆 0 0,2 Vzpěrné křivky, imperfekce 𝜶: ČN EN , tab. 6.2, str. 58 Ztráta stability ohybem kolmo na osu: yy zz křivka c 𝛼 0,6 křivka c 𝛼 0,6 Posouzení: 17, 𝑁𝑐𝑟,𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 564, ,03 𝑁𝑐𝑟,𝑦 0,01 < 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑧 0,03 < 0,04 0,01 17, < 0,04 < 0,04 velikost tlakové síly umožňuje zanedbat účinky prost. vzpěru Posouzení prostorového vzpěru: Vzpěrná délka: 𝐿𝑐𝑟,𝜔 𝐿 𝑘𝜔 𝑚𝑚 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením: 𝑖02 𝑖𝑦2 + 𝑖𝑧2 + 𝑦02 + 𝑧02 82, , 𝑖 ,88 𝑚𝑚2 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑤 + (𝐺𝐼 ) 𝑡 𝑖02 𝐿2𝑐𝑟,𝜔 1 𝑁𝑐𝑟,𝑇 9335,88 ( , 𝜋 , ) 𝑁𝑐𝑟,𝑇 2309,089 𝑘𝑁 19

51 tatický výpočet ruční Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 1560 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 564,53 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 2309,089 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 najmenší koren rovnice: 𝑖02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 ) 𝑁 2 𝑦02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 ) 𝑁 2 𝑧02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 ) ,88(𝑁 1560)(𝑁 564,53)(𝑁 2309,089) 𝑁 2 02 (𝑁 125,73) 𝑁 2 02 (𝑁 1070,44) 0 𝑁1 2309,09 𝑘𝑁 𝑁 𝑘𝑁 𝑁3 𝑁𝑐𝑟,𝑧 564,53 𝑘𝑁 Relativní štíhlost při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝐴𝑓𝑦 𝜆 𝑇 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 5, , ,496 > 𝜆 0 0,2 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 16,35 564,53 0,028 0,04 velikost tlak. síly umožňuje zanedbat účinky prostorového vzpěru Posouzení klopení: 𝐿𝐿𝑇 7,0 𝑚 𝑊𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 388,6 103 𝑚𝑚3 (pro průřezy třídy 3) 𝐶1 0 Pružný kritický moment: 𝑀𝑐𝑟 𝐶1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝐼𝜔 𝐿2𝐿𝑇 𝐺𝐼𝑡 + 2 𝐼𝑧 𝜋 𝐸𝐼𝑧 𝐿2𝐿𝑇 𝑀𝑐𝑟 0 𝜋 , , , , 𝜋 , 𝑀𝑐𝑟 110,32 𝑘𝑁𝑚 Relativní štíhlost při klopení: 3 110, 𝑊 𝑓 388,6 10 𝜆 𝐿𝑇 𝑦 𝑦 𝑀𝑐𝑟 0,83 > 𝜆 𝐿𝑇,0 0,4 oučinitel vzpěru při klopení: 2 𝜙𝐿𝑇 0,5 [1 + 𝛼(𝜆 𝑦 0,2) + 𝜆 𝑦 ] 𝜙𝐿𝑇 0,5[1 + 0,6(0,83 0,2) + 0,832 ] 1,033 20

52 tatický výpočet ruční 𝜒𝐿𝑇 1 2 𝐿𝑇 𝜙𝐿𝑇 + 𝜙𝐿𝑇 𝜆 2 1 1,033+ 1,0332 0,832 0,607 Posouzení: Průřez třídy 1 𝑀𝐸𝑑 𝑀𝐸𝑑 56, 𝑀𝑏,𝑅𝑑 𝜒𝐿𝑇 𝑊𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀1 0, ,5 103 𝑀𝐸𝑑 56,14 0,8 𝑀𝑏,𝑅𝑑 61,3 𝑀𝐸𝑑 𝑀𝑏,𝑅𝑑 0,8 vaznice vyhovuje na klopení Posouzení stability na tlak s ohybem: ČN EN , čl , vzorce (6.61) a (6.62) Interakční metoda 2: Faktory momentů: 𝐶𝑚𝑦 0,900 𝐶𝑚𝑧 0,950 𝐶𝑚𝐿𝑇 0,950 Interakční faktory: 𝑘𝑦𝑦 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6𝜆 𝑦 ) 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑦𝑦 0,900 (1 + 0,6 0,90 𝑘𝑧𝑧 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6𝜆 𝑧 16,35 ) 0, ,005 0,908 ) 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 16,35 𝑘𝑧𝑧 0,950 (1 + 0,6 0, ,005 ) 𝑘𝑦𝑧 0,976 0,578 𝑘𝑧𝑦 1 (𝐶 𝑧 0,05𝜆 𝑚𝐿𝑇 0,25) 0,05 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 1 (𝐶 16,35 𝑘𝑧𝑦 1 (0,95 0,25) 0, ,005 0,05 𝑚𝐿𝑇 0,25) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 0,998 Hodnoty pro výpočet: 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝛥𝑀𝑧𝐸𝑑 0 (pro průřezy třídy 3) 𝑁𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝐴 5, ,005 𝑘𝑁 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 388, ,321 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑧 133, ,396 𝑘𝑁𝑚 21

53 tatický výpočet ruční Posouzení: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑦𝑧 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑧𝑦 + 𝑘𝑧𝑧 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 17,84 56, , , ,579 0, ,005 0,607 91,32 31,396 17,84 + 0, ,005 56,14+0 0,988 0,607 91,32 + 0,976 0, 12, , : 0,01 + 0,68 + 0,110 0, : 0,01 + 0,75 + 0,160 0,92 0,841 vaznice vyhovuje na stabilitu pří namáhaní tlakem a ohybem VAZNICE VYHOVUJE NA TABILITU 5.2 Posouzení vaznice na MP: Výsledný průhyb MP, charakteristická kombinace: 𝑢𝑧 32,3 𝑚𝑚 𝑢𝑦 28,5 𝑚𝑚 Mezní průhyby: 𝑢𝑧,𝑚𝑎𝑥 𝐿/ /200 35,00 𝑚𝑚 𝑢𝑦,𝑚𝑎𝑥 𝐿/ /200 35,00 𝑚𝑚 𝑢𝑧 32,3 𝑚𝑚 𝑢𝑧,𝑚𝑎𝑥 35,00 𝑚𝑚 𝑢𝑦 28,5 𝑚𝑚 𝑢𝑦,𝑚𝑎𝑥 35,00 𝑚𝑚 vaznice vyhovuje na mezní průhyby od charakt. kombinace VAZNICE VYHOVUJE NA POUŽÍVATELNOT 22

54 tatický výpočet ruční 5.3 Nosný sloup HEA 340: Popis prvku: Posuzovaní prvek: slouppodpora př.ob. vazníku Profil: HEA 340 B1402 Návrhové vnitřní síly na prutu v krit. místě: 167,14 𝑘𝑁 𝑇𝐸𝑑 0,0 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑦,𝐸𝑑 287,69 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧,𝐸𝑑 47,08 𝑘𝑁 0,00 𝑘𝑁𝑚 Průřezové charakteristiky HEA 340: 𝐴 13, 𝑚𝑚2 𝐼𝑦 27, 𝑚𝑚4 𝐴𝑣,𝑧 𝐼𝑧 7, 𝑚𝑚4 𝑊𝑒𝑙,𝑦 1, 𝑚𝑚3 𝐼𝑡 127,2 104 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑦 1, 𝑚𝑚3 𝑖𝑦 144 𝑚𝑚 𝑊𝑝𝑙,𝑧 7, 𝑚𝑚3 𝑖𝑧 74,6 𝑚𝑚 4, 𝑚𝑚2 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezu kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutu při posuzování ztráty stability prutu 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezu proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 1 167, ,14 0,05 3 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 13, ,25 𝑁𝑅𝑑 0,05 nosný sloup vyhovuje na tlak 23

55 tatický výpočet ruční Posouzení ohybového momentu My: Průřez třídy 1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑦,𝐸𝑑 287, ,69 0,66 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 1, ,75 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,66 nosný sloup vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: Průřez třídy 1 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0,00 0,00 0,00 5 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑧 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 7, ,54 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,00 nosný sloup vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vy: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 4, ( 3) 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,00 0,00 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 609,869 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 0,00 nosný sloup vyhovuje na smyk Vy Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧,𝐸𝑑 47, 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 4, ( 3) 𝑉𝑧,𝐸𝑑 47,08 0,08 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 609,869 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 0,08 nosný sloup vyhovuje na smyk Vz Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové sily: Průřez třídy 1 pro danou kombinaci namáhání. Posouzení: 𝑛 167,14 0,05 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 3137,25 24

56 tatický výpočet ruční 𝑎 𝐴 2𝑏𝑡𝑓 ,5 0,2647 𝐴 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 1 𝑛 1 0,05 490,6 1 0,5𝑎 1 0,5 0,2647 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 490,6 1,095 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 490,6 1,0 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 490,6 𝑘𝑁𝑚 (𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 ) 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 (pre 𝑛 𝑎) 188,54 𝑘𝑁𝑚 𝛼 2; 𝛽 5𝑛 ale 𝛽 1 𝛼 𝛼 2; 𝛽 1 𝛽 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 287,69 2 0,00 1 [ ] +[ ] [ ] +[ ] 0,514 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 490,6 188,54 0,514 nosný sloup vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. sily NONÝ LOUP VYHOVUJE NA ÚNONOT Posouzení klopení: 𝐿𝐿𝑇 3,2 𝑚 𝑊𝑦 𝑊𝑝𝑙,𝑦 2, 𝑚𝑚3 (pro průřezy třídy 1) 𝐶1 1,31 Pružný kritický moment: 𝑀𝑐𝑟 𝐶1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝐼𝜔 𝐿2𝐿𝑇 𝐺𝐼𝑡 + 2 𝐼𝑧 𝜋 𝐸𝐼𝑧 𝐿2𝐿𝑇 𝑀𝑐𝑟 1,31 𝜋 , , , , 𝜋 , 𝑀𝑐𝑟 3917,3 𝑘𝑁𝑚 Relativní štíhlost při klopení: 6 𝑊 𝑓 2, 𝜆 𝐿𝑇 𝑀𝑦 𝑦 3917, ,354 𝑐𝑟 𝜆 𝐿𝑇 0,354 𝜆 𝐿𝑇,0 0,4 𝜆 𝐿𝑇,0 0,4 štíhlost umožňuje zanedbat účinky klopení 25

57 tatický výpočet ruční Posouzení na boulení stěny: ČN EN : 5., 7.1. a vzorce (5.10) a (7.1): ℎ𝑤 ,5 31,3 𝑡 10,0 72𝜀 ,00 𝜂 1,2 ℎ𝑤 𝑡 26,5 72𝜀 𝜂 60,00 štíhlost stěny umožňuje zanedbat posouzení ztráty stab. smykem Posouzení pevnosti v rovinném vzpěru: 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝐿 𝑘𝑦 , 𝑚𝑚 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝐿 𝑘𝑧 𝑚𝑚 Vzpěrné délky: Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆𝑦 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝑖𝑦 ,3 200 𝜆𝑧 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝑖𝑧 ,3 43,1 200 Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 𝜋 2 𝐸𝐼𝑦 𝐿2𝑐𝑟,𝑦 𝜋 , 𝑁 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝜋 , 𝑁 𝐿2𝑐𝑟,𝑧 Relativní štíhlosti: 3 𝐴𝑓 13,35 10 𝜆 𝑦 𝑁 𝑦 ,399 𝑐𝑟,𝑦 3 𝐴𝑓 13,35 10 𝜆 𝑧 𝑁 𝑦 ,46 𝑐𝑟,𝑧 > 𝜆 0 0,2 > 𝜆 0 0,2 Vzpěrné křivky, imperfekce 𝜶: ČN EN , tab. 6.2, str. 58 Ztráta stability ohybem kolmo na osu Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 167, ,104 > 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑧 167, ,01 < 0,04 26

58 tatický výpočet ruční 𝑁𝑐𝑟,𝑦 0,104 > 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑧 0,01 < 0,04 velikost tlakové síly neumožňuje zanedbat účinky prost. Vzpěru Posouzení prostorového vzpěru: Vzpěrná délka: 𝐿𝑐𝑟,𝜔 𝐿 𝑘𝜔 𝑚𝑚 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením: 𝑖02 𝑖𝑦2 + 𝑖𝑧2 + 𝑦02 + 𝑧 , 𝑖 𝑚𝑚2 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑤 + (𝐺𝐼 ) 𝑡 𝑖02 𝐿2𝑐𝑟,𝜔 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 ( , 𝜋 , ) 𝑁𝑐𝑟,𝑇 17940,1 𝑘𝑁 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 1602 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 17940,1 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 najmenší koreň rovnice: 𝑖02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 ) 𝑁 2 𝑦02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 ) 𝑁 2 𝑧02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 ) (𝑁 1602)(𝑁 15065)(𝑁 17940) 𝑁 2 02 (𝑁 15065) 𝑁 2 02 (𝑁 1602) 0 𝑁 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 𝑁 𝑘𝑁 𝑁 ,1𝑘𝑁 Relativní štíhlost při ztrátě stability kroucením s ohybem: 3 𝐴𝑓 13,35 10 𝜆 𝑇 𝑁 𝑦 ,39 𝑐𝑟,𝑇𝐹 > 𝜆 0 0,2 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 568, ,36 sloup vyhovuje na prostorového vzpěru 27

59 tatický výpočet ruční Posouzení stability na tlak s ohybem: ČN EN , čl , vzorce (6.61) a (6.62) Interakční metoda 2: Faktory momentů: 𝐶𝑚𝑦 0,900 𝐶𝑚𝑧 0,400 𝐶𝑚𝐿𝑇 0,795 Interakční faktory: ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,8 ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑦𝑦 𝐶𝑚𝑦 (1 + (𝜆 𝑦 0,2) 167,14 𝑘𝑦𝑦 0,900 (1 + 0,47 1,0 3137,25 ) 0,922 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝐶𝑚𝑧 (1 + 1,4 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑧𝑧 𝐶𝑚𝑧 (1 + (2𝜆 𝑧 0,6) 𝑘𝑧𝑧 0,400 (1 + (2 0,44 0,6) 167,14 ) 1,0 3137,25 0,402 𝑘𝑦𝑧 0,6𝑘𝑧𝑧 0,427 𝑘𝑧𝑦 0,6𝑘𝑦𝑦 0,553 Hodnoty pro výpočet: 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝛥𝑀𝑧𝐸𝑑 0 (pro průřezy třídy 1) 𝑁𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝐴 13, ,25 𝑘𝑁 6 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 1, ,33 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑧 495, ,5 𝑘𝑁𝑚 Posouzení: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑦𝑧 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑧𝑦 + 𝑘𝑧𝑧 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 162,1 + 0, ,25 287, ,922 0, ,33 + 0, ,5 0, 162,1 + 0, ,25 287,69+0 0,0+0 0,53 0, ,33 + 0, ,5 0, : 0,06 + 0,71 + 0,00 0, : 0,06 + 0,43 + 0,00 0,49 sloup vyhovuje na stabilitu pří namáhání tlakem a ohybem NONÝ LOUP VYHOVUJE NA TABILITU 28

60 tatický výpočet ruční 5.4 loup štítové stěny HEA 240: Popis prvku: Posuzovaný prvek: sloup štítové stěny Profil: HEA 240 B1377 Návrhové vnitřní síly na prutu v krit. místě: 33,99 𝑘𝑁 𝑇𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑦,𝐸𝑑 132,82 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧,𝐸𝑑 43,23𝑘𝑁 0,00 𝑘𝑁𝑚 Průřezové charakteristiky HEA 240: 𝐴 7, 𝑚𝑚2 𝐼𝑦 7, 𝑚𝑚4 𝐴𝑣,𝑧 𝐼𝑧 2, 𝑚𝑚4 𝑊𝑒𝑙,𝑦 6, 𝑚𝑚3 𝐼𝑡 41, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑦 7, 𝑚𝑚3 𝑖𝑦 101 𝑚𝑚 𝑊𝑝𝑙,𝑧 3, 𝑚𝑚3 𝑖𝑧 60 𝑚𝑚 2, 𝑚𝑚2 Parciální součinitelé spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezu kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutu při posuzování ztráty stability prutu 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezu proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 1 33, ,99 0,02 3 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 7, ,74 𝑁𝑅𝑑 0,02 sloup vyhovuje na tlak 29

61 tatický výpočet ruční Posouzení ohybového momentu My: Průřez třídy 1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑦,𝐸𝑑 132, ,82 0,76 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 7, ,981 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,76 sloup vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: Průřez třídy 1 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0, ,00 0,00 5 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑧 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 3, ,65 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,00 sloup vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vy: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0, 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 2, ( 3) 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,14 0,00 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 341,635 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 0,00 sloup vyhovuje na smyk Vy Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧,𝐸𝑑 43, 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 2, ( 3) 𝑉𝑧,𝐸𝑑 43,23 0,13 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 341,635 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 0,13 sloup vyhovuje na smyk V Posouzení pevnosti v rovinném vzpěru: Vzpěrné délky: 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝐿 𝑘𝑦 , 𝑚𝑚 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝐿 𝑘𝑧 𝑚𝑚 Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆𝑦 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝑖𝑦 ,9 200 𝜆𝑧 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝑖𝑧 ,

62 tatický výpočet ruční Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 𝜋 2 𝐸𝐼𝑦 𝐿2𝑐𝑟,𝑦 𝜋 , , 𝑁 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝜋 , , 𝑁 𝐿2𝑐𝑟,𝑧 relativní štíhlosti: 3 𝐴𝑓 7, 𝜆 𝑦 𝑁 𝑦 1745, ,017 𝑐𝑟,𝑦 𝐴𝑓 5, 𝜆 𝑧 𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 0,46 > 𝜆 0 0,2 > 𝜆 0 0,2 < 0,04 < 0,04 Vzpěrné křivky, imperfekce 𝜶: ČN EN , tab. 6.2, str. 58 Ztráta stability ohybem kolmo na osu Posouzení: 33, 𝑁𝑐𝑟,𝑦 1745, ,02 𝑁𝑐𝑟,𝑧 𝑁𝑐𝑟,𝑦 0,02 < 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑧 0,006 < 0,04 33, ,006 velikost tlakové síly umožňuje zanedbat účinky prost. vzpěru Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové sily: Průřez třídy 1 pro danou kombinaci namáhání. Posouzení: 𝑛 33,99 0,03 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 1805,74 𝑎 𝐴 2𝑏𝑡𝑓 ,25 𝐴 7684 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 1 𝑛 1 0,03 174, ,5𝑎 1 0,5 0,25 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 174,981 1,112 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 174,981 1,0 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 174,981 𝑘𝑁𝑚 (𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 ) 31

63 tatický výpočet ruční 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 82,65 𝑘𝑁𝑚 𝛼 2; 𝛽 5𝑛 ale 𝛽 1 𝛼 (při 𝑛 𝑎) 𝛼 2; 𝛽 1 𝛽 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 132,82 2 0,00 1 [ ] +[ ] [ ] +[ ] 0,58 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 174,981 82,65 0,58 sloup vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. síly LOUP VYHOVUJE NA ÚNONOT Posouzení klopení: 𝐿𝐿𝑇 3,2 𝑚 𝑊𝑦 𝑊𝑝𝑙,𝑦 7, 𝑚𝑚3 (pro průřezy třídy 1) 𝐶1 1,78 Pružný kritický moment: 𝑀𝑐𝑟 𝐶1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝐼𝜔 𝐿2𝐿𝑇 𝐺𝐼𝑡 + 2 𝐼𝑧 𝜋 𝐸𝐼𝑧 𝐿2𝐿𝑇 𝑀𝑐𝑟 1,78 𝜋 , , , , 𝜋 , 𝑀𝑐𝑟 1332,5 𝑘𝑁𝑚 Relativní štíhlost při klopení: 5 𝑊 𝑓 7, 𝜆 𝐿𝑇 𝑀𝑦 𝑦 1332, ,362 𝑐𝑟 𝜆 𝐿𝑇 0,362 𝜆 𝐿𝑇,0 0,4 𝜆 𝐿𝑇,0 0,4 štíhlost umožňuje zanedbat účinky klopení Posouzení na boulení stěny: ČN EN : 5., 7.1. a vzorce (5.10) a (7.1): ℎ𝑤 , ,8 𝑡 7,5 7,5 72𝜀 ,00 𝜂 1,2 ℎ𝑤 𝑡 28,8 72𝜀 𝜂 60,00 štíhlost stěny umožňuje zanedbat posouzení ztráty stab. mykem 32

64 tatický výpočet ruční Posouzení stability na tlak s ohybem: ČN EN , čl , vzorce (6.61) a (6.62) Interakční metoda 2: Faktory momentů: 𝐶𝑚𝑦 0,900 𝐶𝑚𝑧 0,770 𝐶𝑚𝐿𝑇 0,600 Interakční faktory: ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,8 ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑦𝑦 𝐶𝑚𝑦 (1 + (𝜆 𝑦 0,2) 33,99 𝑘𝑦𝑦 0,900 (1 + 0,8 1, ) 0,904 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝐶𝑚𝑧 (1 + 1,4 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑧𝑧 𝐶𝑚𝑧 (1 + (2𝜆 𝑧 0,6) 𝑘𝑧𝑧 0,770 (1 + (2 0,44 0,6) 162,1 ) 1,0 3137,25 0,772 𝑘𝑦𝑧 0,6𝑘𝑧𝑧 0,463 𝑘𝑧𝑦 0,6𝑘𝑦𝑦 0,542 Hodnoty pro výpočet: 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝛥𝑀𝑧𝐸𝑑 0 (pro průřezy třídy 1) 𝑁𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝐴 7, ,74 𝑘𝑁 5 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 6, ,65 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑧 230, ,21 𝑘𝑁𝑚 Posouzení: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑦𝑧 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑧𝑦 + 𝑘𝑧𝑧 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 33,99 + 0, ,74 132,82+0 0,904 0, ,65 + 0,463 33,92 + 0, ,74 132,82+0 0, ,21 0,542 0, ,65 + 0,772 0, 0, , : 0,03 + 0,76 + 0,00 0, : 0,03 + 0,48 + 0,00 0,51 0,841 sloup vyhovuje na stabilitu při namáhání tlakem a ohybem LOUP VYHOVUJE NA TABILITu 33

65 tatický výpočet ruční 5.5 loup zázemí HEA 240: Popis prvku: posuzovaný prvek: sloup zázemí Profil: HEA 240 B8 Návrhové vnitřní síly na prutu v krit. místě: 568,48 𝑘𝑁 𝑇𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑦,𝐸𝑑 22,81 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 3,63 𝑘𝑁 𝑀𝑧,𝐸𝑑 11,65 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0,18 𝑘𝑁 Průřezové charakteristiky HEA 240: 𝐴 7, 𝑚𝑚2 𝐼𝑦 7, 𝑚𝑚4 𝐴𝑣,𝑧 𝐼𝑧 2, 𝑚𝑚4 𝑊𝑒𝑙,𝑦 6, 𝑚𝑚3 𝐼𝑡 41, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑦 7, 𝑚𝑚3 𝑖𝑦 101 𝑚𝑚 𝑊𝑝𝑙,𝑧 3, 𝑚𝑚3 𝑖𝑧 60 𝑚𝑚 2, 𝑚𝑚2 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezu kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutu při posuzování straty stability prutu 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezu proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 1 568, ,48 0,45 3 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 7, ,005 𝑁𝑅𝑑 0,45 sloup vyhovuje na tlak 34

66 tatický výpočet ruční Posouzení ohybového momentu My: Průřez třídy 1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑦,𝐸𝑑 22, ,81 0,23 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 7, ,93 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,23 sloup vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: Průřez třídy 1 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 11, ,65 0,24 5 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑧 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 3, ,89 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,24 sloup vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vy: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦,𝐸𝑑 3, 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 2, ( 3) 𝑉𝑦,𝐸𝑑 3,63 0,015 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 245,304 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 0,015 sloup vyhovuje na smyk Vy Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧,𝐸𝑑 5, 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 2, ( 3) 𝑉𝑧,𝐸𝑑 5,73 0,023 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 245,304 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 0,023 sloup vyhovuje na smyk Vz Posouzení pevnosti v rovinném vzpěru: Vzpěrné délky: 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝐿 𝑘𝑦 , 𝑚𝑚 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝐿 𝑘𝑧 , 𝑚𝑚 Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆𝑦 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝑖𝑦 , 𝜆𝑧 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝑖𝑧 ,

67 tatický výpočet ruční Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 𝜋 2 𝐸𝐼𝑦 𝐿2𝑐𝑟,𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 𝜋 , , 𝑁 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝜋 , , 𝑁 𝐿2𝑐𝑟,𝑧 relativní štíhlosti: 3 𝐴𝑓 7, 𝜆 𝑦 𝑁 𝑦 15705, ,68 𝑐𝑟,𝑦 3 𝐴𝑓𝑦 5, 𝜆 𝑧 𝑁 ,46 𝑐𝑟,𝑧 > 𝜆 0 0,2 > 𝜆 0 0,2 < 0,04 > 0,04 Vzpěrné křivky, imperfekce 𝜶: ČN EN , tab. 6.2, str. 58 Ztráta stability ohybem kolmo na osu Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 568, , 𝑁𝑐𝑟,𝑧 568, 𝑁𝑐𝑟,𝑦 0,036 < 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑧 0,101 > 0,04 0,036 0,101 velikost tlakové síly neumožňuje zanedbat účinky prost. vzpěru Posouzení prostorového vzpěru: Vzpěrná délka: 𝐿𝑐𝑟,𝜔 𝐿 𝑘𝜔 𝑚𝑚 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením: 𝑖02 𝑖𝑦2 + 𝑖𝑧2 + 𝑦02 + 𝑧 𝑖 𝑚𝑚2 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑤 + (𝐺𝐼 ) 𝑡 𝑖02 𝐿2𝑐𝑟,𝜔 1 𝑁𝑐𝑟,𝑇 ( , 𝜋 , ) 𝑁𝑐𝑟,𝑇 7251,49 𝑘𝑁 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 3924,17 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 5604,52 𝑘𝑁 36

68 tatický výpočet ruční 𝑁𝑐𝑟,𝑇 7251,49 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 najmenší koreň rovnice: 𝑖02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 ) 𝑁 2 𝑦02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 ) 𝑁 2 𝑧02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 ) (𝑁 3924,17)(𝑁 5604,52)(𝑁 7251,49) 𝑁 2 02 (𝑁 5485,17) 𝑁 2 02 (𝑁 15377,89) 0 𝑁1 3924,17 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 𝑁2 7251,49 𝑘𝑁 𝑁3 5604,52𝑘𝑁 Relativní štíhlost při ztrátě stability kroucením s ohybem: 3 𝐴𝑓𝑦 7, 𝜆 𝑇 𝑁 3924, ,68 > 𝑐𝑟,𝑇𝐹 𝜆 0 0,2 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 568, ,17 0,14 sloup zázemí vyhovuje na prostorového vzpěru Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové sily: Průřez třídy 1 pro danou kombinaci namáhání. Posouzení: 𝑛 568,48 0,44 𝑁𝑝𝑙,𝑅𝑑 1265,005 𝑎 𝐴 2𝑏𝑡𝑓 ,26 𝐴 5383 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 1 𝑛 1 0,44 100,93 1 0,5𝑎 1 0,5 0,26 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 100,93 0,62 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 100,93 0,62 62,65 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 62,65 𝑘𝑁𝑚 (𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑦,𝑅𝑑 ) 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 𝑀𝑝𝑙,𝑧,𝑅𝑑 (při 𝑛 𝑎) 47,89 𝑘𝑁𝑚 𝛼 2; 𝛽 5𝑛 ale 𝛽 1 𝛼 𝛼 2; 𝛽 1 𝛽 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 22, ,65 1 [ ] +[ ] [ ] +[ ] 0,38 𝑀𝑁,𝑦,𝑅𝑑 𝑀𝑁,𝑧,𝑅𝑑 62,65 47,89 0,38 sloup vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. síly NONÝ LOUP VYHOVUJE NA ÚNONOT 37

69 tatický výpočet ruční Posouzení klopení: 𝐿𝐿𝑇 3,2 𝑚 𝑊𝑦 𝑊𝑝𝑙,𝑦 7, 𝑚𝑚3 (pro průřezy třídy 1) 𝐶1 1,56 Pružný kritický moment: 𝑀𝑐𝑟 𝐶1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝐼𝜔 𝐿2𝐿𝑇 𝐺𝐼𝑡 + 2 𝐼𝑧 𝜋 𝐸𝐼𝑧 𝐿2𝐿𝑇 𝑀𝑐𝑟 1,56 𝜋 , , , , 𝜋 , 𝑀𝑐𝑟 1842,6 𝑘𝑁𝑚 Relativní štíhlost při klopení: 5 𝑊 𝑓 7, 𝜆 𝐿𝑇 𝑀𝑦 𝑦 1842, ,234 𝑐𝑟 𝜆 𝐿𝑇 0,234 𝜆 𝐿𝑇,0 0,4 𝜆 𝐿𝑇,0 0,4 štíhlost umožňuje zanedbat účinky klopení Posouzení na boulení stěny: ČN EN : 5., 7.1. a vzorce (5.10) a (7.1): ℎ𝑤 , ,7 𝑡 7,5 6,5 72𝜀 ,00 𝜂 1,2 ℎ𝑤 𝑡 27,7 72𝜀 𝜂 60,00 štíhlost stěny umožňuje zanedbat posouzení ztráty stab. smykem LOUP VYHOVUJE NA TABILITU 38

70 tatický výpočet ruční 5.6 Nosník obvodového pláště IPE 240: Popis prvku: Posuzovaný prvok: nosník obvodového pláště Profil: IPE 240 B518 Návrhové vnitřní sily na prute v krit. místě: 78,86 𝑘𝑁 𝑀𝑦,𝐸𝑑 3,97 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝐸𝑑 5,6 𝑘𝑁𝑚 𝑇𝐸𝑑 (0) 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑘𝑁 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑘𝑁 Průřezové charakteristiky IPE 240: 𝐴 3, 𝑚𝑚2 𝑊𝑒𝑙,𝑦 2, 𝑚𝑚3 𝐼𝑦 3, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑦 3, 𝑚𝑚3 𝐼𝑧 3, 𝑚𝑚4 𝑊𝑒𝑙,𝑧 50, 𝑚𝑚3 𝐼𝑡 15, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑧 92, 𝑚𝑚3 𝐼𝜔 26, 𝑚𝑚6 𝑖𝑦 96,7 𝑚𝑚 𝑖𝑧 36,1 𝑚𝑚 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezů kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutů při posuzování straty stability prutů 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezů proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 1 78, ,86 0,10 3 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 3, ,22 𝑁𝑅𝑑 0,10 nosník obvodového pláště vyhovuje na tlak 39

71 tatický výpočet ruční Posouzení ohybového momentu My: Průřez třídy 1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑦,𝐸𝑑 3, ,97 0,05 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 3, ,52 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,05 nosník obvodového pláště vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: Průřez třídy 1 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 5, ,6 0,03 3 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑧 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 92, ,623 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,03 nosník obvodového pláště vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0,0 103 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑧 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 1, ( 3) 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0,0 0,00 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 254,7 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 0,00 nosník obvodového pláště vyhovuje na smyk Vz Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové síly: Průřez třídy 1 pro danou kombinaci namáháni. Posouzení: 𝜎𝑖 + 𝜏𝑖 𝑓𝑦 3 0, , , , , , 𝑓𝑦 0,01+48,05+61,33 + 0,87 78, ,1 0,87 nosník obvod. pláště vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. síly NONÍK OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ VYHOVUJE NA ÚNONOT 40

72 tatický výpočet ruční Posouzení pevnosti v rovinném vzpěru: 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝐿 𝑘𝑦 𝑚𝑚 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝐿 𝑘𝑧 𝑚𝑚 Vzpěrné délky: Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆𝑦 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝑖𝑦 ,7 64, 𝜆𝑧 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝑖𝑧 ,1 193, Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 𝜋 2 𝐸𝐼𝑦 𝜋 , , 𝑁 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝜋 , 𝑁 𝐿𝑐𝑟,𝑧 Relativní štíhlosti: 3 𝐴𝑓 3, 𝜆 𝑦 𝑁 𝑦 1520, ,771 𝑐𝑟,𝑦 3 𝐴𝑓𝑦 2,17 10 𝜆 𝑧 𝑁 125, ,014 𝑐𝑟,𝑧 > 𝜆 0 0,2 > 𝜆 0 0,2 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 78, , ,05 < 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑧 78, , ,60 < 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑦 0,05 > 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑧 0,60 > 0,04 velikost tlakové síly neumožňuje zanedbat účinky rovinného vzpěru Posouzení prostorového vzpěru: Vzpěrná délka: 𝐿𝑐𝑟,𝜔 𝐿 𝑘𝜔 𝑚𝑚 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením: 𝑖02 𝑖𝑦2 + 𝑖𝑧2 + 𝑦02 + 𝑧02 96, , 𝑖 ,1 𝑚𝑚2 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑤 + (𝐺𝐼 ) 𝑡 𝑖02 𝐿2𝑐𝑟,𝜔 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 ( , , 𝜋 , ) 𝑁𝑐𝑟,𝑇 219,889 𝑘𝑁 41

73 tatický výpočet ruční Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 1520,77 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 131,372 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 219,889 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 nejmenší kořen rovnice: 𝑖02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 ) 𝑁 2 𝑦02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 ) 𝑁 2 𝑧02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 ) ,86(𝑁 1520,77)(𝑁 131,372)(𝑁 219,889) 𝑁 2 02 (𝑁 131,372) 𝑁 2 02 (𝑁 1520,77) 0 𝑁1 1520,77 𝑘𝑁 𝑁2 219,889 𝑘𝑁 𝑁3 𝑁𝑐𝑟,𝑧 131,372 𝑘𝑁 Relativní štíhlost při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝐴𝑓𝑦 𝜆 𝑇 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 2, , ,522 > 𝜆 0 0,2 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 78,86 219,889 0,36 0,04 velikost tlak. sily neumožňuje zanedbat účinky prostorového vzpěru Posouzení klopení: 𝐿𝐿𝑇 4,2 𝑚 𝑊𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 299, 𝑚𝑚3 𝐶1 1,13 Pružný kritický moment: 𝑀𝑐𝑟 𝐶1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝐼𝜔 𝐿2𝐿𝑇 𝐺𝐼𝑡 + 2 𝐼𝑧 𝜋 𝐸𝐼𝑧 𝐿2𝐿𝑇 𝑀𝑐𝑟 1,13 𝜋 , , , , 𝜋 , 𝑀𝑐𝑟 19,82 𝑘𝑁𝑚 Relativní štíhlost při klopení: 3 𝑊 𝑓 299,00 10 𝜆 𝐿𝑇 𝑀𝑦 𝑦 19, ,88 𝑐𝑟 𝜆 𝐿𝑇,0 0,4 42

74 tatický výpočet ruční oučinitel vzpěru při klopení: 2 𝜙𝐿𝑇 0,5 [1 + 𝛼(𝜆 𝑦 0,2) + 𝜆 𝑦 ] 𝜙𝐿𝑇 0,5[1 + 0,26(1,88 0,2) + 1,882 ] 2,49 𝜒𝐿𝑇 1 𝐿𝑇 2 𝜙𝐿𝑇 + 𝜙𝐿𝑇 2 𝜆 1 2,49+ 2,492 1,882 0,243 Posouzení: Průřez třídy 1 𝑀𝐸𝑑 𝑀𝐸𝑑 3, 𝑀𝑏,𝑅𝑑 𝜒𝐿𝑇 𝑊𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀1 0, , 𝑀𝐸𝑑 3,97 0,23 𝑀𝑏,𝑅𝑑 17,07 𝑀𝐸𝑑 𝑀𝑏,𝑅𝑑 0,23 nosník obvodového pláště vyhovuje na klopení Posouzení stability na tlak s ohybem: ČN EN , čl , vzorce (6.61) a (6.62) Interakční metoda 2: Faktory momentu: 𝐶𝑚𝑦 0,900 𝐶𝑚𝑧 0,950 𝐶𝑚𝐿𝑇 0,950 Interakční faktory: 𝑘𝑦𝑦 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6𝜆 𝑦 ) 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 78,86 𝑘𝑦𝑦 0,900 (1 + 0,6 0,771 1,0 905,22 ) 𝑘𝑧𝑧 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6𝜆 𝑧 0,936 ) 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 78,86 𝑘𝑧𝑧 0,950 (1 + 0,6 0 1,0 905,22 ) 1,132 𝑘𝑦𝑧 0,6𝑘𝑧𝑧 0,679 𝑘𝑧𝑦 0,6𝑘𝑦𝑦 0,562 Hodnoty pro výpočet: 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝛥𝑀𝑧𝐸𝑑 0 (pro průřezy třídy 1) 𝑁𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝐴 3, ,22 𝑘𝑁 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 299, ,265 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑧 50, ,769 𝑘𝑁𝑚 43

75 tatický výpočet ruční Posouzení: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑦𝑧 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑧𝑦 + 𝑘𝑧𝑧 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 78,86 + 1,0 905,22 0,936 5, ,243 70,265 0,679 1, ,769 0,664 78,86 + 1,0 905,22 0,562 5, ,243 70,265 1,132 1, ,769 0, : 0,07 + 0,04 + 0,25 0, : 0,51 + 0,03 + 0,41 0,94 nosník obvod. p. vyhovuje na stab. při namáhaní tlakem a ohybem Posouzení na boulení stěny: ČN EN : 5., 7.1. a vzorce (5.10) a (7.1): ℎ𝑤 ,8 35,5 𝑡 6,2 72𝜀 ,00 𝜂 1,2 ℎ𝑤 𝑡 26,5 72𝜀 𝜂 60,00 štíhlost stěny umožňuje zanedbat posouzení ztráty stab. smykem NONÍK OBVODOVÉHO PLÁŠŤA VYHOVUJE NA TABILTU 5.7 Posouzení nosníku obvodového pláště na MP Výsledný průhyb MP, charakteristická kombinace: 𝑢𝑧 32,3 𝑚𝑚 𝑢𝑦 28,5 𝑚𝑚 Mezní průhyby: 𝑢𝑧,𝑚𝑎𝑥 𝐿/ /200 35,00 𝑚𝑚 𝑢𝑦,𝑚𝑎𝑥 𝐿/ /200 35,00 𝑚𝑚 𝑢𝑧 32,3 𝑚𝑚 𝑢𝑧,𝑚𝑎𝑥 35,00 𝑚𝑚 𝑢𝑦 28,5 𝑚𝑚 𝑢𝑦,𝑚𝑎𝑥 35,00 𝑚𝑚 vyhovuje na mezní průhyby od charakt. kombinace 44

76 tatický výpočet ruční 5.8 těnové ztužidlo TR 82,5x7,0: Popis prvku: Posuzovaní prvků: stěnové ztužidlo Profil: TR 82,5x7,0 B634 Návrhové vnitřní síly na prutu v krit. místě: 53,38 𝑘𝑁 𝑇𝐸𝑑 0 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑦,𝐸𝑑 0 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,6 𝑘𝑁 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0 𝑘𝑁 Průřezové charakteristiky TR 82,5x8: 𝐴 1, 𝑚𝑚2 𝑊𝑒𝑙 28,9 103 𝑚𝑚3 𝐼 1, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙 𝑚𝑚3 𝐼𝑑 2, 𝑚𝑚4 𝑖 26,8 𝑚𝑚 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezu kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutu při posuzování straty stability prutu 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezů proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 Ocel : 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 3 Průřez v tlaku. 53, ,38 0,14 3 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 1, ,1 𝑁𝑅𝑑 0,14 𝐿𝑐𝑟,𝑧 ,5 𝑚𝑚 𝑟𝑜𝑧ℎ𝑜𝑑𝑢𝑗𝑒 2 𝐿𝑐𝑟,𝑦 ,9 3463,65 𝑚𝑚 2 45

77 tatický výpočet ruční 3848,5 143,6 26,8 143,6 1,53 𝜆 93,9 𝜆 > 𝜒0,269 𝑁𝑏,𝑅𝑑 𝜒. 𝐴. 𝑓𝑦𝑑 0, ,9𝑘𝑁 > 39,72 𝑘𝑁 ztužidlo vyhovuje na únosnost v tlaku Posouzení pevnosti v rovinném vzpěru: 𝐿𝑐𝑟,𝑦 0, 𝑚𝑚 Vzpěrné délky: 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝐿 3849 𝑚𝑚 2 Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆𝑦 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝑖𝑦 3848, ,6 200 𝜆𝑧 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝑖𝑧 3848, ,6 200 Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 𝜋 2 𝐸𝐼𝑦 𝜋 , ,1 𝑘𝑁 𝐿2𝑐𝑟,𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝜋 , ,1 𝑘𝑁 𝐿2𝑐𝑟,𝑧 relativní štíhlosti: 3 𝐴𝑓 1,66 10 𝜆 𝑦 𝑁 𝑦 ,53 𝑐𝑟,𝑦 3 𝐴𝑓 1,66 10 𝜆 𝑧 𝑁 𝑦 ,53 𝑐𝑟,𝑧 > 𝜆 0 0,2 > 𝜆 0 0,2 Vzpěrné křivky, imperfekce 𝜶: ČN EN , tab. 6.2, str. 58 Ztráta stability ohybem kolmo na osu Posouzení: 53, ,1 103 𝑁𝑐𝑟,𝑦 0,314 > 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑧 170, ,314 > 0,04 53, velikost tlakové síly neumožňuje zanedbat účinky prost. Vzpěru 46

78 tatický výpočet ruční Posouzení prostorového vzpěru: Vzpěrná délka: 𝐿𝑐𝑟,𝜔 𝐿 𝑘𝜔 , 𝑚𝑚 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením: 𝑖02 𝑖𝑦2 + 𝑖𝑧2 + 𝑦02 + 𝑧02 26, 𝑖02 718,24𝑚𝑚2 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑤 + (𝐺𝐼 ) 𝑡 𝑖02 𝐿2𝑐𝑟,𝜔 1 𝑁𝑐𝑟,𝑇 718,24 ( 𝜋 , ) 𝑁𝑐𝑟,𝑇 𝑘𝑁 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 170,1 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 170,1 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 najmenší koreň rovnice: 𝑖02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 ) 𝑁 2 𝑦02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 ) 𝑁 2 𝑧02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 ) 0 718,24(𝑁 170,1)(𝑁 170,1)(𝑁 ) 𝑁 2 02 (𝑁 170,1) 𝑁 2 02 (𝑁 170,1) 0 𝑁1 170,1𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 𝑁2 170,1 𝑘𝑁 𝑁 𝑘𝑁 Relativní štíhlost při ztrátě stability kroucením s ohybem: 3 𝐴𝑓 1,66 10 𝜆 𝑇 𝑁 𝑦 170, ,51 𝑐𝑟,𝑇𝐹 > 𝜆 0 0,2 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 53,38 170,1 0,31 ztužidlo vyhovuje na prostorového vzpěru ZTUŽIDLO VYHOVUJE 47

79 tatický výpočet ruční 5.9 Horní pás obloukového příhradového vazník HEA 240: Popis prvku: Posuzovaný prvek: horní pás přihrad. Vaz. Profil: HEA 240 B1220 Návrhové vnitřní sily na prute v krit. místě: 766,6 𝑘𝑁 𝑀𝑦,𝐸𝑑 2,86 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝐸𝑑 11,95 𝑘𝑁𝑚 𝑇𝐸𝑑 (0) 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 5,31 𝑘𝑁 1,08 𝑘𝑁 Průřezové charakteristiky HEA 240: 𝐴 7, 𝑚𝑚2 𝐼𝑦 7, 𝑚𝑚4 𝐴𝑣,𝑧 𝐼𝑧 2, 𝑚𝑚4 𝑊𝑒𝑙,𝑦 6, 𝑚𝑚3 𝐼𝑡 41, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑦 7, 𝑚𝑚3 𝑖𝑦 101 𝑚𝑚 𝑊𝑝𝑙,𝑧 3, 𝑚𝑚3 𝑖𝑧 60 𝑚𝑚 2, 𝑚𝑚2 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezů kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutů při posuzování straty stability prutů 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezů proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 1 766, ,18 0,42 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 7, ,74 𝑁𝑅𝑑 0,42 horní pás vyhovuje na tlak 48

80 tatický výpočet ruční Posouzení ohybového momentu My: Průřez třídy 1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑦,𝐸𝑑 2, ,86 0,02 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 7, ,981 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,02 horní pás vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: Průřez třídy 1 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 11, ,95 0,15 5 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑧 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 3, ,65 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,15 horní pás vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vy: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦,𝐸𝑑 5, 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 2, ( 3) 𝑉𝑦,𝐸𝑑 5,31 0,02 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 341,635 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 0,02 horní pás vyhovuje na smyk Vy Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧,𝐸𝑑 1, 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 2, ( 3) 𝑉𝑧,𝐸𝑑 1,08 0,03 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 341,635 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 0,03 horní pás vyhovuje na smyk Vz Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové síly: Průřez třídy 1 pro danou kombinaci namáháni. Posouzení: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou únosnost se zanedbává. 49

81 tatický výpočet ruční 0,00 horní pás vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. síly HOR.PÁ VYHOVUJE NA ÚNONOT Posouzení pevnosti v rovinném vzpěru: 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝐿 𝑘𝑦 𝑚𝑚 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝐿 𝑘𝑧 𝑚𝑚 Vzpěrné délky: Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆𝑦 𝐿𝑐𝑟,𝑦 𝑖𝑦 , 𝜆𝑧 𝐿𝑐𝑟,𝑧 𝑖𝑧 , Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 𝜋 2 𝐸𝐼𝑦 𝜋 , , 𝑁 𝐿2𝑐𝑟,𝑦 𝑁𝑐𝑟,𝑧 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝜋 , , 𝑁 𝐿2𝑐𝑟,𝑧 Relativní štíhlosti: 3 𝐴𝑓𝑦 7, 𝜆 𝑦 𝑁 15377, ,343 𝑐𝑟,𝑦 3 𝐴𝑓 7, 𝜆 𝑧 𝑁 𝑦 5485, ,574 𝑐𝑟,𝑧 > 𝜆 0 0,2 > 𝜆 0 0,2 Posouzení: 766, 𝑁𝑐𝑟,𝑦 15377, ,05 𝑁𝑐𝑟,𝑧 5485, ,14 766, horní pás vyhovuje na vzpěru 𝑁𝑐𝑟,𝑦 0,05 > 0,04 𝑁𝑐𝑟,𝑧 0,14 > 0,04 velikost tlakové síly neumožňuje zanedbat účinky prost. vzpěru 50

82 tatický výpočet ruční Posouzení prostorového vzpěru: Vzpěrná délka: 𝐿𝑐𝑟,𝜔 𝐿 𝑘𝜔 𝑚𝑚 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením: 𝑖02 𝑖𝑦2 + 𝑖𝑧2 + 𝑦02 + 𝑧 𝑖 𝑚𝑚2 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑤 + (𝐺𝐼 ) 𝑡 𝑖02 𝐿2𝑐𝑟,𝜔 1 𝑁𝑐𝑟,𝑇 ( , 𝜋 , ) 𝑁𝑐𝑟,𝑇 7153,7 𝑘𝑁 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝑁𝑐𝑟,𝑦 15377,89 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 5485,17 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 7153,7 𝑘𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 najmenší koreň rovnice: 𝑖02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 )(𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑇 ) 𝑁 2 𝑦02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑧 ) 𝑁 2 𝑧02 (𝑁 𝑁𝑐𝑟,𝑦 ) (𝑁 15377,89)(𝑁 5485,17)(𝑁 7153,7) 𝑁 2 02 (𝑁 5485,17) 𝑁 2 02 (𝑁 15377,89) 0 𝑁 ,89 𝑘𝑁 𝑁2 7153,7 𝑘𝑁 𝑁3 𝑁𝑐𝑟,𝑧 5485,17𝑘𝑁 Relativní štíhlost při ztrátě stability kroucením s ohybem: 3 𝐴𝑓 7, 𝜆 𝑇 𝑁 𝑦 5485, ,574 𝑐𝑟,𝑇𝐹 > 𝜆 0 0,2 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 766, ,17 0,14 horní pás vyhovuje na prostorového vzpěru Posouzení klopení: 𝐿𝐿𝑇 3,233𝑚 𝑊𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 675,1 103 𝑚𝑚3 𝐶1 4,53 51

83 tatický výpočet ruční Pružný kritický moment: 𝑀𝑐𝑟 𝐶1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑧 𝐼𝜔 𝐿2𝐿𝑇 𝐺𝐼𝑡 + 2 𝐼𝑧 𝜋 𝐸𝐼𝑧 𝐿2𝐿𝑇 𝑀𝑐𝑟 4,53 𝜋 , , , , 𝜋 , 𝑀𝑐𝑟 3315,52 𝑘𝑁𝑚 Relativní štíhlost při klopení: 5 𝑊 𝑓 6, 𝜆 𝐿𝑇 𝑀𝑦 𝑦 3315, ,219 𝑐𝑟 𝜆 𝐿𝑇,0 0,4 kvůli malému ohybovému momentu a relativní štíhlosti nemusíme dále posuzovat horní pás vyhovuje na klopení Posouzení stability na tlak s ohybem: ČN EN , čl , vzorce (6.61) a (6.62) Interakční metoda 2: Faktory momentu: 𝐶𝑚𝑦 0,900 𝐶𝑚𝑧 0,665 𝐶𝑚𝐿𝑇 0,4 Interakční faktory: ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,8 ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑦𝑦 𝐶𝑚𝑦 (1 + (𝜆 𝑦 0,2) 766,18 𝑘𝑦𝑦 0,900 (1 + 0,143 0, ,17 ) 0,920 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝐶𝑚𝑧 (1 + 1,4 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑧𝑧 𝐶𝑚𝑧 (1 + (2𝜆 𝑧 0,6) 766,18 𝑘𝑧𝑧 0,665 (1 + (2 0,574 0,6) 0, ,17 ) 0,725 𝑘𝑦𝑧 0,6𝑘𝑧𝑧 0,435 𝑘𝑧𝑦 0,6𝑘𝑦𝑦 0,552 Hodnoty pro výpočet: 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝛥𝑀𝑧𝐸𝑑 0 (pro průřezy třídy 1) 𝑁𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝐴 7, ,74 𝑘𝑁 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 675, ,65 𝑘𝑁𝑚 52

84 tatický výpočet ruční 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑧 230, ,21 𝑘𝑁𝑚 Posouzení: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑦𝑧 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑧𝑦 + 𝑘𝑧𝑧 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 766,18 + 0, ,74 0,920 0, ,65 + 0,435 2, , ,21 0, ,18 + 0, ,74 0,552 2, , ,65 11, ,21 0,636 0, : 0,45 + 0,02 + 0,10 0, : 0,50 + 0,01 + 0,16 0,67 horní pás. vyhovuje na stab. při namáhaní tlakem a ohybem Posouzení na boulení stěny: ČN EN : 5., 7.1. a vzorce (5.10) a (7.1): ℎ𝑤 ,5 𝑡 7,5 72𝜀 ,00 𝜂 1,2 ℎ𝑤 𝑡 26,154 72𝜀 𝜂 60,00 štíhlost stěny umožňuje zanedbat posouzení ztráty stab. smykem HORNÍ PÁ VYHOVUJE NA TABILITU 5.10 Dolní pás obloukové příhradové konstrukce HEA200: Popis prvku: posuzovaný prvek: dolní pás obloukové př.kce Profil: B1173 HEA 200 Návrhové vnitřní síly na prutu v krit. místě: 739,70 𝑘𝑁 𝑇𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑦,𝐸𝑑 16,410 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0,23 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑧,𝐸𝑑 1,69 𝑘𝑁 53

85 tatický výpočet ruční Průřezové charakteristiky HEA 200: 𝐴 5, 𝑚𝑚2 𝐼𝑦 3, 𝑚𝑚4 𝐴𝑣,𝑧 𝐼𝑧 1, 𝑚𝑚4 𝑊𝑒𝑙,𝑦 3, 𝑚𝑚3 𝐼𝑡 20, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑦 4, 𝑚𝑚3 𝑖𝑦 82,8 𝑚𝑚 𝑊𝑝𝑙,𝑧 2, 𝑚𝑚3 𝑖𝑧 49,8 𝑚𝑚 1, 𝑚𝑚2 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezu kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutu při posuzování ztráty stability prutu 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezu proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tah: Průřez třídy 1 739, ,70 0,59 3 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 5, ,005 𝑁𝑅𝑑 0,59 dolní pás vyhovuje na tah Posouzení ohybového momentu My: Průřez třídy 1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑦,𝐸𝑑 16, ,41 0,20 5 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 3, ,52 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,20 dolní pás příhradové kce vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: Průřez třídy 1 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0, ,23 0,00 3 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑧 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 92, ,623 54

86 tatický výpočet ruční 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,00 dolní pás příhradové kce vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧,𝐸𝑑 1, 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑧 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 1, ( 3) 𝑉𝑧,𝐸𝑑 1,69 0,01 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 254,7 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 0,01 dolní pás příhradové kce vyhovuje na smyk Vz Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové síly: Posouzení: 𝜎𝑖 + 𝜏𝑖 𝑓𝑦 3 0, , , , , , 𝑓𝑦 0,01+48,05+61,33 + 0, , ,0 0,12 dolní pás vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. síly DOLNÍ PÁ PŘÍHRADOVÉ KONTRUKCE VYHOVUJE NA ÚNONOT Posouzení na boulení stěny: ČN EN : 5., 7.1. a vzorce (5.10) a (7.1): ℎ𝑤 ,154 𝑡 6,5 72𝜀 ,00 𝜂 1,2 ℎ𝑤 𝑡 26,154 72𝜀 𝜂 60,00 štíhlost stěny umožňuje zanedbat posouzení ztráty stab. smykem DOLNÍ PÁ PŘÍHRADOVÉ KONTRUKCE VYHOVUJE NA TABILTU 55

87 tatický výpočet ruční 5.11 Tlačená diagonála příhradového vazník TR 82,5x7: Popis prvku: Posuzovaný prvok: tlačená diagonála přihrad. vaz. Profil: TR 82,5x7 B1220 Návrhové vnitřní sily na prute v krit. místě: 55,82𝑘𝑁 𝑇𝐸𝑑 (0) 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,30 𝑘𝑁 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁 Průřezové charakteristiky TR 82,5x7: 𝐴 1, 𝑚𝑚2 𝐼 70,6 104 𝑚𝑚4 𝐴𝑣,𝑧 7,1 102 𝑚𝑚2 𝑊𝑝𝑙 25,2 103 𝑚𝑚3 𝑊𝑒𝑙,𝑦 18,6 103 𝑚𝑚3 𝐼𝑑 𝑚𝑚4 𝑖 25,2 𝑚𝑚 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezů kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutů při posuzování ztráty stability prutů 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezů proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 3 55, ,82 0,21 3 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 1, ,025 𝑁𝑅𝑑 0,21 tlačená diagonála vyhovuje na tlak 56

88 tatický výpočet ruční Posouzení ohybového momentu My: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,00 tlačená diagonála vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0,00 𝑀𝑐,𝑅𝑑 tlačená diagonála vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vy: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0, 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 7,1 102 ( 3) 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,3 0,003 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 96,33 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 0,003 tlačená diagonála vyhovuje na smyk Vy Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 0,00 tlačená diagonála vyhovuje na smyk Vz Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové síly: Průřez třídy 3 pro danou kombinaci namáháni. Posouzení: 𝜎𝑖 + 𝜏𝑖 𝑓𝑦 3 0, , , , , , 𝑓𝑦 0,01+48,05+61,33 + 0, , ,0 0,22 tlačená diagonála vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. síly DIAGONÁLA VYHOVUJE NA ÚNONOT 57

89 tatický výpočet ruční Posouzení pevnosti v prostém vzpěru: 𝐿𝑐𝑟 𝐿 𝑘𝑐 𝑚𝑚 Vzpěrné délky: Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆 𝐿𝑐𝑟 𝑖 ,8 136, Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟 𝜋 2 𝐸𝐼 𝜋 , , 𝑁 𝐿2𝑐𝑟 Relativní štíhlosti: 3 𝐴𝑓 1, 𝜆 𝑁 𝑦 109, ,55 𝑐𝑟 > 𝜆 0 0,2 > 0,04 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟 𝑁𝑐𝑟,𝑦 55, , ,54 0,54 > 0,04 velikost tlakové síly neumožňuje zanedbat účinky prost. vzpěru Posouzení prostorového vzpěru: 𝐿𝑐𝑟,𝜔 𝐿 𝑘𝜔 𝑚𝑚 Vzpěrná délka: Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením: 𝑖02 𝑖𝑦2 + 𝑖𝑧2 + 𝑦02 + 𝑧02 26, 𝑖02 718,24𝑚𝑚2 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑑 + (𝐺𝐼 ) 𝑖02 𝐿2𝑐𝑟 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 (81 718, , 𝜋 ) 𝑁𝑐𝑟,𝑇 87840,2𝑘𝑁 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 109,05 𝑘𝑁 Relativní štíhlost při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝐴𝑓𝑦 𝜆 𝑇 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 1, , ,55 > 𝜆 0 0,2 58

90 tatický výpočet ruční Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 55,82 109,05 0,53 > 0,04 velikost tlak. sily neumožňuje zanedbat účinky prostorového vzpěru vzpěrná křivka d 𝜆 𝑇 1,55 𝛘 𝟎, 𝟐𝟔𝟑 Únosnost na vzpěr: 𝑁𝑏,𝑅𝑑 𝜒𝐴 𝑓𝑦 0,263 1,115 10𝑒3 68,91 𝑘𝑁 𝛾𝑀1 55,82 0,849 𝑁𝑏,𝑅𝑑 68,91 0,849 < diagonála vyhovuje na únosnost ve vzpěru Posouzení stability na tlak s ohybem: ČN EN , čl , vzorce (6.61) a (6.62) Interakční metoda 2: Faktory momentu: 𝐶𝑚𝑦 0,900 𝐶𝑚𝑧 0,950 𝐶𝑚𝐿𝑇 0 Interakční faktory: 𝑘𝑦𝑦 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6𝜆 𝑦 ) 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 55,82 𝑘𝑦𝑦 0,900 (1 + 0,6 1,55 262,025 ) 𝑘𝑧𝑧 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6𝜆 𝑧 ) 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 55,82 𝑘𝑧𝑧 0,950 (1 + 0,6 0 1,0 262,025 ) 𝑘𝑦𝑧 𝑘𝑧𝑧 1,348 1,430 1,430 𝑧 0,05𝜆 𝑁 𝜒 𝑁 𝐸𝑑 𝜆 0,25) 𝑚𝐿𝑇 𝑧 𝑅𝑘 𝑀1 𝑘𝑧𝑦 1 (𝐶 0,05 55,82 0,05 𝑁 𝜒 𝑁 𝐸𝑑 𝜆 0,25) 𝑚𝐿𝑇 𝑧 𝑅𝑘 𝑀1 1 (𝐶 𝑘𝑧𝑦 1 (0,95 0,25) 1,0 262,05 0,940 59

91 tatický výpočet ruční Hodnoty pro výpočet: 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝛥𝑀𝑧𝐸𝑑 0 (pro průřezy třídy 3) 𝑁𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝐴 1, ,025 𝑘𝑁 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 18, ,37 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑧 18, ,37 𝑘𝑁𝑚 Posouzení: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑦𝑧 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑧𝑦 + 𝑘𝑧𝑧 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 55, , ,348 0,263 4,37 + 1,43 54,21 0,664 55, ,74 0, ,263 4,37 1, ,21 0, : 0,85 + 0,00 + 0,00 0, : 0,85 + 0,11 + 0,00 0,85 diagonála vyhovuje na stab. při namáhaní tlakem a ohybem TLAČENÁ DIAGONÁLA VYHOVUJE NA TABILTU 5.12 Tlačená diagonála příhradového vazník TR 160x8: Popis prvku: Posuzovaný prvok: (krajní) tlačená diagonála přihrad. vaz. Profil: TR 160x8 Návrhové vnitřní sily na prute v krit. místě: 375,17𝑘𝑁 𝑇𝐸𝑑 0,01 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,28 𝑘𝑁 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁 Průřezové charakteristiky TR 𝐴 3, 𝑚𝑚2 𝐼 1, 𝑚𝑚4 160x8: 𝐴𝑣,𝑧 2, 𝑚𝑚2 𝑊𝑝𝑙 1, 𝑚𝑚3 𝑊𝑒𝑙,𝑦 1, 𝑚𝑚3 𝐼𝑑 2, 𝑚𝑚4 𝑖 53,5 𝑚𝑚 60

92 tatický výpočet ruční Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezů kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutů při posuzování straty stability prutů 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezů proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 3 375, ,17 0,42 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 3, ,825 𝑁𝑅𝑑 0,42 tlačená diagonála vyhovuje na tlak Posouzení ohybového momentu My: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,00 vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,00 vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vy: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0, 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 7,1 102 ( 3) 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,28 0,003 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 96,33 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 0,003 diagonála vyhovuje na smyk Vy 61

93 tatický výpočet ruční Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 diagonála vyhovuje na smyk Vz Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové síly: Průřez třídy 3 pro danou kombinaci namáháni. Posouzení: 𝜎𝑖 + 𝜏𝑖 𝑓𝑦 3 0, , , , , , 𝑓𝑦 0,01+48,05+61,33 + 0,22 78, ,0 0,22 diagonála vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. síly DIAGONÁLA VYHOVUJE NA ÚNONOT Posouzení pevnosti v prostém vzpěru: 𝐿𝑐𝑟 𝐿 𝑘𝑐 𝑚𝑚 Vzpěrné délky: Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆 𝐿𝑐𝑟 𝑖 ,5 60,6 200 Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟 𝜋 2 𝐸𝐼 𝜋 , , 𝑁 𝐿2𝑐𝑟 Relativní štíhlosti: 3 𝐴𝑓 3, 𝜆 𝑁 𝑦 2128, ,647 𝑐𝑟 > 𝜆 0 0,2 > 0,04 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟 375, , ,176 𝑁𝑐𝑟,𝑦 0,176 > 0,04 velikost tlakové síly neumožňuje zanedbat účinky prost. vzpěru 62

94 tatický výpočet ruční Posouzení prostorového vzpěru: Vzpěrná délka: 𝐿𝑐𝑟,𝜔 𝐿 𝑘𝜔 𝑚𝑚 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením: 𝑖02 𝑖𝑦2 + 𝑖𝑧2 + 𝑦02 + 𝑧02 53, 𝑖 ,25 𝑚𝑚2 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑑 + (𝐺𝐼 ) 𝑖02 𝐿2𝑐𝑟 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 ( , , 𝜋 , ) 𝑁𝑐𝑟,𝑇 𝑘𝑁 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 2862,25 𝑘𝑁 Relativní štíhlost při ztrátě stability kroucením s ohybem: 3 𝐴𝑓 3, 𝜆 𝑇 𝑁 𝑦 2862, ,56 > 𝑐𝑟,𝑇𝐹 𝜆 0 0,2 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 375, ,25 0,13 > 0,04 velikost tlak. sily neumožňuje zanedbat účinky prostorového vzpěru vzpěrná křivka d 𝜆 𝑇 0,56 𝛘 𝟎, 𝟕𝟑𝟖 Únosnost na vzpěr: 𝑁𝑏,𝑅𝑑 𝜒𝐴 𝑓𝑦 0,738 3,795 10𝑒3 658,17 𝑘𝑁 𝛾𝑀1 375,17 0,57 𝑁𝑏,𝑅𝑑 658,17 0,57 < diagonála vyhovuje na únosnost ve vzpěru 63

95 tatický výpočet ruční Posouzení stability na tlak s ohybem: ČN EN , čl , vzorce (6.61) a (6.62) Interakční metoda 2: Faktory momentu: 𝐶𝑚𝑦 0,900 𝐶𝑚𝑧 0,950 𝐶𝑚𝐿𝑇 0 Interakční faktory: 𝑘𝑦𝑦 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6𝜆 𝑦 ) 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑦𝑦 0,900 (1 + 0,6 0,56 𝑘𝑧𝑧 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6𝜆 𝑧 1,072 ) 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑧𝑧 0,950 (1 + 0,6 0,56 𝑘𝑦𝑧 𝑘𝑧𝑧 375,17 ) 0, , ,17 ) 0, ,825 1,275 1,275 𝑧 0,05𝜆 0,25) 𝜒 𝑁 𝑚𝐿𝑇 𝑧 𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑧𝑦 1 (𝐶 0,05.0,56 𝑘𝑧𝑦 1 (1,0 0,25) 0,05 0,25) 𝜒 𝑁 𝑚𝐿𝑇 𝑧 𝑅𝑘 𝜆𝑀1 1 (𝐶 375,17 0, ,825 0,97 Hodnoty pro výpočet: 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝛥𝑀𝑧𝐸𝑑 0 (pro průřezy třídy 3) 3 𝑁𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝐴 3, ,825 𝑘𝑁 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 1, ,96 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑧 1, ,96 𝑘𝑁𝑚 Posouzení: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑦𝑧 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑧𝑦 + 𝑘𝑧𝑧 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 375,17 + 0, ,83 1,072 31,96 + 1,275 31,96 0, ,17 + 0, ,83 0,979 31,96 + 1,275 31,96 0, : 0,57 + 0,00 + 0,00 0, : 0,0,57 + 0,00 + 0,00 0,85 diagonála vyhovuje na stab. při namáhaní tlakem a ohybem TLAČENÁ DIAGONÁLA VYHOVUJE NA TABILTU 64

96 tatický výpočet ruční 5.13 Tažená diagonála obloukového příhradového vazníku TR 114x8: Popis prvku: posuzovaný prvek: tažená diagonála Profil: TR 114x8 Návrhové vnitřní síly na prutu v krit. místě: 331,53 𝑘𝑁 𝑇𝐸𝑑 0,22 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0,55 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0,00 𝑘 Průřezové charakteristiky TR (114;8): 𝐴 2, 𝑚𝑚2 𝐼 3, 𝑚𝑚4 𝐴𝑣,𝑧 1, 𝑚𝑚2 𝑊𝑝𝑙 90,1 103 𝑚𝑚3 𝑊𝑒𝑙,𝑦 𝑚𝑚3 𝐼𝑑 6, 𝑚𝑚4 𝑖 37,6 𝑚𝑚 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezu kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutu při posuzování straty stability prutu 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezu proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tah: Průřez třídy 3 331, ,53 0,53 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 2, ,04 𝑁𝑅𝑑 0,53 diagonála příhradové kce vyhovuje na tah 65

97 tatický výpočet ruční Posouzení ohybového momentu My: Průřez třídy 3 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑦,𝐸𝑑 0,00 0,00 3 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑒𝑙,𝑦 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 90, ,17 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 diagonála příhradové kce vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: Průřez třídy 1 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0, ,55 0,026 3 𝑀𝑐,𝑅𝑑 𝑊𝑝𝑙,𝑧 𝑓𝑦 𝛾𝑀0 90, ,17 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,026 diagonála příhradové kce vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0, 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑧 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 1, ( 3) 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0,00 0,00 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 230,108 𝑉𝑧,𝐸𝑑 𝑉𝑧𝑐,𝑅𝑑 0,00 diagonála příhradové kce vyhovuje na smyk Vz Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové síly: Posouzení: 𝜎𝑖 + 𝜏𝑖 𝑓𝑦 3 0, , , , , , 𝑓𝑦 0,01+48,05+61,33 + 0, , ,0 0,62 diagonála vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. síly DIAGONÁLA PŘÍHRADOVÉ KONTRUKCE VYHOVUJE NA ÚNONOT 66

98 tatický výpočet ruční 5.14 Tlačená diagonála příhradového vazník TR 114x8: Popis prvku: Posuzovaný prvok: tlačená diagonála přihrad. vaz. Profil: TR 114x8 Návrhové vnitřní sily na prute v krit. místě: 205,65 𝑘𝑁 𝑇𝐸𝑑 0,19 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑦,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,30 𝑘𝑁 𝑀𝑧,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑧,𝐸𝑑 0,00 𝑘𝑁 Průřezové charakteristiky TR 𝐴 2, 𝑚𝑚2 𝐼 3, 𝑚𝑚4 114x8: 𝐴𝑣,𝑧 1, 𝑚𝑚2 𝑊𝑝𝑙 90,1 103 𝑚𝑚3 𝑊𝑒𝑙,𝑦 𝑚𝑚3 𝐼𝑑 6, 𝑚𝑚4 𝑖 37,6 𝑚𝑚 Parciální součinitele spolehlivosti materiálu: Podle ČN EN : 6.1, (1): odolnost průřezů kterékoliv třídy 𝛾𝑀0 odolnost prutů při posuzování straty stability prutů 𝛾𝑀1 odolnost tažených průřezů proti lomu 𝛾𝑀2 1,25 Materiál: Ocel : 𝑓𝑦,𝑘 𝑀𝑃𝑎 𝜀 𝑓𝑦 𝐸 210 𝐺𝑃𝑎 𝐺 81 𝐺𝑃𝑎 Posouzení na tlak: Průřez třídy 3 205, ,65 0,33 3 𝑁𝑅𝑑 𝐴𝑓𝑦 𝛾𝑀0 2, ,04 𝑁𝑅𝑑 0,33 tlačená diagonála vyhovuje na tlak 67

99 tatický výpočet ruční Posouzení ohybového momentu My: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,00 vyhovuje na ohybový moment My Posouzení ohybového momentu Mz: 𝑀𝑧,𝐸𝑑 𝑀𝑐,𝑅𝑑 0,00 vyhovuje na ohybový moment Mz Posouzení na smyk Vy: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0, 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 𝐴𝑣 (𝑓𝑦 3) 𝛾𝑀0 1, ( 3) 𝑉𝑦,𝐸𝑑 0,30 0,001 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 230,1 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 0,001 diagonála vyhovuje na smyk Vy Posouzení na smyk Vz: 𝑉𝑦,𝐸𝑑 𝑉𝑦𝑐,𝑅𝑑 0,00 diagonála vyhovuje na smyk Vz Posouzení na kombinaci ohybu, osové a smykové síly: Průřez třídy 3 pro danou kombinaci namáháni. Posouzení: 𝜎𝑖 + 𝜏𝑖 𝑓𝑦 3 0, , , , , , 𝑓𝑦 0,01+48,05+61,33 + 0, , ,0 0,33 diagonála vyhovuje na komb. ohybu, osové a smyk. síly DIAGONÁLA VYHOVUJE NA ÚNONOT 68

100 tatický výpočet ruční Posouzení pevnosti v prostém vzpěru: 𝐿𝑐𝑟 𝐿 𝑘𝑐 𝑚𝑚 Vzpěrné délky: Štíhlost při vybočení z hlavních rovin: 𝜆 𝐿𝑐𝑟 𝑖 ,6 92, Kritické Eulerovo zatížení: 𝑁𝑐𝑟 𝜋 2 𝐸𝐼 𝜋 , , 𝑁 𝐿2𝑐𝑟 Relativní štíhlosti: 3 𝐴𝑓 2, 𝜆 𝑁 𝑦 649, ,98 𝑐𝑟 > 𝜆 0 0,2 > 0,04 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟 𝑁𝑐𝑟,𝑦 205, , ,32 0,32 > 0,04 velikost tlakové síly neumožňuje zanedbat účinky prost. vzpěru Posouzení prostorového vzpěru: Vzpěrná délka: 𝐿𝑐𝑟,𝜔 𝐿 𝑘𝜔 𝑚𝑚 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením: 𝑖02 𝑖𝑦2 + 𝑖𝑧2 + 𝑦02 + 𝑧02 37, 𝑖 ,76 𝑚𝑚2 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1 𝜋 2 𝐸𝐼𝑑 + (𝐺𝐼 ) 𝑖02 𝐿2𝑐𝑟 1 𝑁𝑐𝑟,𝑇 1413,76 ( , 𝜋 , ) 𝑁𝑐𝑟,𝑇 𝑘𝑁 Kritická síla v pružném stavu při ztrátě stability kroucením s ohybem: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 1413,76 𝑘𝑁 Relativní štíhlost při ztrátě stability kroucením s ohybem: 3 𝐴𝑓𝑦 2, 𝜆 𝑇 𝑁 1413, ,665 𝑐𝑟,𝑇𝐹 > 𝜆 0 0,2 Posouzení: 𝑁𝑐𝑟,𝑇𝐹 205, ,76 0,145 > 0,04 69

101 tatický výpočet ruční velikost tlak. sily neumožňuje zanedbat účinky prostorového vzpěru vzpěrná křivka d 𝜆 𝑇 0,665 𝛘 𝟎, 𝟔𝟔𝟑 Únosnost na vzpěr: 𝑁𝑏,𝑅𝑑 𝜒𝐴 𝑓𝑦 0,663 2,664 10𝑒3 415,06 𝑘𝑁 𝛾𝑀1 205,65 0,50 𝑁𝑏,𝑅𝑑 415,06 0,50 < diagonála vyhovuje na únosnost ve vzpěru Posouzení stability na tlak s ohybem: ČN EN , čl , vzorce (6.61) a (6.62) Interakční metoda 2: Faktory momentu: 𝐶𝑚𝑦 0,900 𝐶𝑚𝑧 0,950 𝐶𝑚𝐿𝑇 0 Interakční faktory: 𝑘𝑦𝑦 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6𝜆 𝑦 ) 𝐶𝑚𝑦 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 205,65 𝑘𝑦𝑦 0,900 (1 + 0,6 0,665 0, ,06 ) 1,078 𝑘𝑧𝑧 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6𝜆 𝑧 ) 𝐶𝑚𝑧 (1 + 0,6 ) 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 205,65 𝑘𝑧𝑧 0,950 (1 + 0,6 0,665 0, ,06 ) 𝑘𝑦𝑧 𝑘𝑧𝑧 1,137 1,137 𝑧 0,05𝜆 0,25) 𝜒 𝑁 𝑚𝐿𝑇 𝑧 𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑘𝑧𝑦 1 (𝐶 0,05.0, ,65 0,05 0,25) 𝜒 𝑁 𝑚𝐿𝑇 𝑧 𝑅𝑘 𝜆𝑀1 1 (𝐶 𝑘𝑧𝑦 1 (1,0 0,25) 0, ,06 0,978 70

102 tatický výpočet ruční Hodnoty pro výpočet: 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝛥𝑀𝑧𝐸𝑑 0 (pro průřezy třídy 3) 𝑁𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝐴 2, ,06 𝑘𝑁 5 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑦 1, ,51 𝑘𝑁𝑚 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝑓𝑦 𝑊𝑒𝑙,𝑧 1, ,51 𝑘𝑁𝑚 Posouzení: 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑦𝑦 + 𝑘𝑦𝑧 𝜒𝑦 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑦,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 𝑀𝑧,𝐸𝑑 + 𝛥𝑀𝑦𝐸𝑑 + 𝑘𝑧𝑦 + 𝑘𝑧𝑧 𝜒𝑧 𝑁𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝜒𝐿𝑇 𝑀𝑦,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 𝑀𝑧,𝑅𝑘 𝜆𝑀1 205,65 + 0, , ,078 15,51 + 1,137 15,51 0, ,65 + 0, ,06 0, ,137 15,51 15,51 0, : 0,50 + 0,00 + 0,00 0,5 6.62: 0,0,50 + 0,00 + 0,00 0,5 diagonála vyhovuje na stab. při namáhaní tlakem a ohybem 5.15 Posouzení vazníku na MP Výsledný průhyb MP, charakteristická kombinace: 𝑢𝑧 38,8 𝑚𝑚 𝑢𝑌 56,4 𝑚𝑚 Mezní průhyby: VILÝ PRŮHYB VAZNÍKU 𝑢𝑧,𝑚𝑎𝑥 𝐿/ / ,00 𝑚𝑚 𝑢𝑧 38,8 𝑚𝑚 𝑢𝑧,𝑚𝑎𝑥 112,00 𝑚𝑚 vazník vyhovuje na mezní průhyby od charakt. Kombinace VODOROVNÝ PRŮHYB 𝑢𝑌,𝑚𝑎𝑥 𝐿/ / 𝑚𝑚 𝑢𝑦 56,4 𝑚𝑚 𝑢𝑦,𝑚𝑎𝑥 64,00 𝑚𝑚 vazník vyhovuje na mezní průhyby od charakt. Kombinace VAZNÍK VYHOVUJE NA POUŽÍVATELNOT 71

103 tatický výpočet ruční 5.16 Návrh spřažené stropní konstrukce zázemí stropnice 1.NP: Návrh stropnice: Základní údaje: Vzdalenost stropnic: 2333 mm Rozpětí: 7000 mm Trapézový plech CB 40/160 CB40/160 Hloubka vlny : 40 mm Dolní vlny : 51 mm Délka vlny : 160 mm Plocha betonu ve vlně : 0,0198 m2/m trapézový plech vyhovuje požadavkům na únosnosti betonové směsi: a) Konstrukční zatížení b) 10 % betonové směsi Zatížení stropnice (výstup viz CIA) Med 99,59 kn/m Ned 0,54 kn/m kvůli velikosti síly nosník vždy vyhoví Předběžný návrh profilu stropnice 𝑀𝑒𝑑 Wmin 𝑓𝑦𝑑 99, 𝑚𝑚3 NÁVRH IPE 200 zvolena ocel 355 Průřezové charakteristiky IPE 200: A 2, mm2 Wel,y 1, mm3 Iy 1, mm4 Wpl,y 2, mm3 Iz 1, mm4 Wel,z 2, mm3 It 6, mm4 Wpl,z 4, mm3 Av,z 1,4 103 mm2 přažený stropní nosník: Materiál Ocel 355 fyk 355 MPa fyd 355 MPa Ea 210 MPa 72

104 tatický výpočet ruční Beton C30/37 fck 30 MPa fcd 20 MPa Ecm 30GPa Výpočet průřezu d 200 mm, h 110 mm polupůsobící šířka beff: beff Lo 4 beff 7 1,75 m 4 b beff < b 1,75m < 2,33 m beff 1,75 m Poloha neutrálné osy : 𝑥 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 𝛾𝑐 (𝑏𝑒𝑓𝑓 0,85 𝑓𝑐𝑑 𝛾𝑎) 𝑥 2, ,5 (1,75 0, ,15) 𝑥 44,327 𝑚𝑚 Moment únosnosti spřaženého nosníku : 𝐹𝑎 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 𝐹𝑎 ( )/1000 𝐹𝑎 1011,04 𝑘𝑁 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 𝐹𝑎 𝑟 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 1011,04 0,188 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 190,08 𝑘𝑁 Neutrální osa prochází betonovou deskou 𝑀𝐸𝑑 < 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 99,58 𝑘𝑁 < 190,08 𝑘𝑁...VYHOVUJE přažený nosník : myková síla v polovině rozpětí 𝐹𝑎 𝐹𝑐𝑓 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 ,04 𝑘𝑁 Únosnost spřahovacích trnů : Trn o 12,7 mm h 79 mm fut 360 MPa 73

105 tatický výpočet ruční fck 30 MPa Ecm 30 MPa 𝑃𝑅𝑘1 0,8 𝑓𝑢 𝜋 𝑑2 /4 0,01272 𝑃𝑅𝑘1 0,8 360 𝜋 36,5 𝑘𝑁 4 𝑃𝑅𝑘2 0,29 1 𝑑𝑡 2 𝑓𝑐𝑘 𝐸𝑐𝑚 𝑃𝑅𝑘2 0,29 1 0, ,37 kn 𝑃𝑅𝑘 min(𝑃𝑅𝑘1 ; 𝑃𝑅𝑘2 ) 𝑃𝑅𝑘 36,5 kn Počet spřahovacích trnů : 𝑁𝑓 𝐹𝑐𝑓 /𝑃𝑅𝑑 1011,04 𝑁𝑓 27,7 𝑘𝑁 36,5 28 trnů po 250 mm...vyhovuje Výpočet průhybu spřaženého stropní nosník: MP Charakteristiky ideálního průřezu Modul pružnosti: 𝐸𝑐,𝑖 𝐸𝑐,𝑚 /2 𝐸𝑐,𝑖 𝐺𝑃𝑎 Poloměr modulové pružnosti: 𝑛 𝐸𝑎 /𝐸𝑐,𝑖 𝑛 210 /15 14 Plocha ocelového profilu: Aa 2, mm2 Plocha tlačeného betonu: Ac,i 5500 𝑚𝑚2 Těžiště tlač. Betonové plochy: 𝑥 𝑡𝑐,𝑖 ℎ + 𝑑 𝑚𝑚 2 Moment setrvačnosti tlačené betonové plochy: 𝑏𝑒𝑓𝑓 𝐼𝑐,𝑖 ( ( ) 443 8, 𝑚𝑚4 ) 𝑥3 12 𝑛 Plocha tlačeného betonu: 𝐸𝑐,𝑖 𝐸𝑐,𝑚 /2 𝐸𝑐,𝑖 𝐺𝑃𝑎 Těžiště ocelového profilu: 𝑡𝑎 𝑡 /2 𝑡𝑎 𝑚𝑚 Plocha IPE+ tlačeného betonu: 74

106 tatický výpočet ruční 𝐴𝑖 𝐴𝑎 + 𝐴𝑐,𝑖 𝑚𝑚2 Těžiště celkové: 𝑡𝑖 (𝐴𝑐,𝑖 𝑡𝑐,𝑖 + 𝐴𝑎 𝑡𝑎 )/𝐴𝑖 𝑡𝑖 ( ) ,9 mm Vzdálenost t. ocelového profilu od těžiště celkem: 𝑧𝑎 𝑡𝑖 𝑡𝑎 223, ,9 𝑚𝑚2 Vzdálenost betonu od těžiště celkem: 𝑧𝑐 𝑡𝑐,𝑖 𝑡𝑖 ,9 64,14 𝑚𝑚2 Moment setrvačnosti celkem: 𝐼𝑖 𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 𝑧𝑎2 + 𝐼𝑐,𝑖 + 𝐴𝑐,𝑖 𝑧𝑐2 1, , , ,142 7, 𝑚𝑚4 PRŮHYB KONTRUKCE: 5 5 g k1 l4 3, δa 20,52 mm Ea I a , g k1 l4 4, δc 6,49 mm Ea I i , 𝛿 𝛿𝑐 + 𝛿𝑎 20,52 + 6,49 27,01 𝑚𝑚 𝛿𝑚𝑎𝑥 𝐿 𝑚𝑚 𝛿 < 𝛿𝑙𝑖𝑚 27,01 𝑚𝑚 < 28,00 𝑚𝑚..VYHOVUJE 75

107 tatický výpočet ruční 5.17 Návrh spřažené stropní konstrukce zázemí průvlak 1.NP: Návrh průvlak: Základní údaje: Vzdálenost stropnic: Délka průvlaku: 2333 mm 7000 mm Zatížení stropnice (výstup viz CIA) Med 303,27 kn/m Ned 0,54 kn/m kvůli velikosti síly nosník vždy vyhoví Předběžný návrh profilu stropnice 𝑀𝑒𝑑 Wmin 𝑓𝑦𝑑 0,65 303, 𝑚𝑚3 NÁVRH IPE 330 zvolena ocel 355 Průřezové charakteristiky IPE 330: A 6, mm2 Wel,y 7, mm3 Iy 1, mm4 Wpl,y 8, mm3 Iz 1, mm4 Wel,z 9, mm3 It Av,z 2, mm4 3, mm2 Wpl,z 1, mm3 přažený stropní nosník: Materiál Ocel 355 fyk 355 MPa fyd 355 MPa Ea 210 MPa Beton C30/37 fck 30 MPa fcd 20 MPa Ecm 30GPa Výpočet průřezu d 330 mm, h 110 mm Poloha neutrálné osy : 𝑥 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 𝛾𝑐 (𝑏𝑒𝑓𝑓 0,85 𝑓𝑐𝑑 𝛾𝑎) 𝑥 6, ,5 (1,75 0, ,15) 76

108 tatický výpočet ruční 𝑥 97,449 𝑚𝑚 Moment únosnosti spřaženého nosníku : 𝐹𝑎 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 𝐹𝑎 𝑟 𝐹𝑎 ( )/1000 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 2222,655 0,226 𝐹𝑎 2222,655 𝑘𝑁 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 502,93 𝑘𝑁 Neutrální osa prochází betonovou deskou 𝑀𝐸𝑑 < 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 303,27 𝑘𝑁 < 502,93 𝑘𝑁...VYHOVUJE přažený nosník : myková síla v polovině rozpětí 𝐹𝑎 𝐹𝑐𝑓 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 ,655 𝑘𝑁 Posouzení na smyk: 𝑉𝐸𝑑 117 𝑘𝑁 𝑉𝑅𝑑,𝑝𝑙 (𝐴𝑣 𝑓𝑦𝑑) 3 ( ) ,25 𝑘𝑁 𝑉𝐸𝑑 < 𝑉𝑅𝑑,𝑝𝑙 135 𝑘𝑁 < 1283,25 𝑘𝑁 VYHOVUJE 𝑉𝐸𝑑 < 0,5 𝑉𝑅𝑑,𝑝𝑙 Neuvažujeme vliv smyku na únosnost v ohybu Únosnost spřahovacích trnů : Trn o 15,8 mm fut 360 MPa fck 30 MPa Ecm 30 MPa 𝑃𝑅𝑘1 0,8 𝑓𝑢 𝜋 𝑑2 /4 0,01582 𝑃𝑅𝑘1 0,8 360 𝜋 56,467 𝑘𝑁 4 𝑃𝑅𝑘2 0,29 1 𝑑𝑡 2 𝑓𝑐𝑘 𝐸𝑐𝑚 𝑃𝑅𝑘2 0,29 1 0, ,077 kn 𝑃𝑅𝑘 min(𝑃𝑅𝑘1 ; 𝑃𝑅𝑘2 ) 𝑃𝑅𝑘 56,077 kn Počet spřahovacích trnů : 77

109 tatický výpočet ruční 𝑁𝑓 𝐹𝑐𝑓 /𝑃𝑅𝑑 𝑘𝑡 min{ 0,7 𝑏0 ℎ𝑡 ( 1) ; 1} 𝑛𝑟 ℎ𝑝 ℎ𝑝 𝑘𝑡 min{ 𝑘𝑡 {1,21; 1} > 𝑁𝑓 𝒌𝒕 𝟏, 𝟐𝟏 𝑘𝑙 0,6 𝑏0 ℎ𝑡 ( 1) ℎ𝑝 ℎ𝑝 𝑘𝑙 0, ( 1) > 𝑃𝑅𝑑 0, ( 1) ; 1} 𝒌𝒍 𝟏, 𝟎𝟒 𝑃𝑅𝑘 56,077 43,136 𝑘𝑁 𝛾𝑣 𝑘𝑡 1 1,3 2222,655 51,52 43,14 52 trnů...vyhovuje Výpočet průhybu spřaženého stropní nosník: MP Charakteristiky ideálního průřezu Modul pružnosti: 𝐸𝑐,𝑖 𝐸𝑐,𝑚 /2 𝐸𝑐,𝑖 𝐺𝑃𝑎 Poloměr modulové pružnosti: 𝑛 𝐸𝑎 /𝐸𝑐,𝑖 𝑛 210 /15 14 Plocha ocelového profilu: Aa 6, mm2 Plocha tlačeného betonu: Ac,i 𝑚𝑚2 Těžiště tlač. Betonové plochy: 𝑥 𝑡𝑐,𝑖 ℎ + 𝑑 ,75 391,25 𝑚𝑚 2 Moment setrvačnosti tlačené betonové plochy: 78

110 tatický výpočet ruční 𝐼𝑐,𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑓 ( ( ) 97,53 9, 𝑚𝑚4 ) 𝑥3 12 𝑛 Plocha tlačeného betonu: 𝐸𝑐,𝑖 𝐸𝑐,𝑚 /2 𝐸𝑐,𝑖 30 2 Těžiště ocelového profilu: 𝑡𝑎 𝑡 /2 15𝐺𝑃𝑎 𝑡𝑎 𝑚𝑚 Plocha IPE+ tlačeného betonu: 𝐴𝑖 𝐴𝑎 + 𝐴𝑐,𝑖 𝑚𝑚2 Těžiště celkové: 𝑡𝑖 (𝐴𝑐,𝑖 𝑡𝑐,𝑖 + 𝐴𝑎 𝑡𝑎 )/𝐴𝑖 𝑡𝑖 ( , ) ,26 mm Vzdálenost t. ocelového profilu od těžiště celkem: 𝑧𝑎 𝑡𝑖 𝑡𝑎 282, ,26 𝑚𝑚 Vzdálenost betonu od těžiště celkem: 𝑧𝑐 𝑡𝑐,𝑖 𝑡𝑖 342,5 282,26 60,24 𝑚𝑚 Moment setrvačnosti celkem: 𝐼𝑖 𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 𝑧𝑎2 + 𝐼𝑐,𝑖 + 𝐴𝑐,𝑖 𝑧𝑐2 1, , , ,242 2, 𝑚𝑚4 PRŮHYB KONTRUKCE: δa,1 5 5 g k1 l4 1, ,9mm Ea I a , δa, F𝑘 l3 52, ,8 mm Ea I i , (𝑔𝑘2 + 𝑞𝑘2 ) l3 24, δc 0,1 mm Ea I i , 𝛿 𝛿𝑐 + 𝛿𝑎,1 + 𝛿𝑎,2 0,09 + 1,9 + 20,8 22,8 𝑚𝑚 𝛿𝑚𝑎𝑥 𝐿 𝑚𝑚

111 tatický výpočet ruční 𝛿 < 𝛿𝑙𝑖𝑚 22,8 𝑚𝑚 < 28,00 𝑚𝑚..VYHOVUJE 5.18 Návrh spřažené stropní konstrukce zázemí stropnice 2.NP: Návrh stropnice: Základní údaje: Vzdálenost stropnic: 2333 mm Rozpětí: 7000 mm Trapézový plech CB 40/160 CB40/160 Hloubka vlny : 40 mm Dolní vlny : 51 mm Délka vlny : 160 mm Plocha betonu ve vlně : 0,0198 m2/m trapézový plech vyhovuje požadavkům na únosnosti betonové směsi: a) Konstrukční zatížení b) 10 % betonové směsi Zatížení stropnice (výstup viz CIA) Med 105,48 kn/m Ned 0,54 kn/m kvůli velikosti síly nosník vždy vyhoví Předběžný návrh profilu stropnice 𝑀𝑒𝑑 Wmin 𝑓𝑦𝑑 105, 𝑚𝑚3 NÁVRH IPE 220 zvolena ocel 355 Průřezové charakteristiky IPE 220: A 3, mm2 Wel,y 2, mm3 Iy 2, mm4 Wpl,y 2, mm3 Iz 2, mm4 Wel,z 3, mm3 It 9, mm4 Wpl,z 5, mm3 Av,z 1, mm2 80

112 tatický výpočet ruční přažený stropní nosník: Materiál Ocel 355 fyk 355 MPa fyd 355 MPa Ea 210 MPa Beton C30/37 fck 30 MPa fcd 20 MPa Ecm 30GPa Výpočet průřezu d 220 mm, h 110 mm polupůsobící šířka beff: beff Lo 4 beff 7 1,75 m 4 b beff < b 1,75m < 2,33 m beff 1,75 m Poloha neutrálné osy : 𝑥 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 𝛾𝑐 (𝑏𝑒𝑓𝑓 0,85 𝑓𝑐𝑑 𝛾𝑎) 𝑥 3, ,5 (1,75 0, ,15) 𝑥 51,94 𝑚𝑚 Moment únosnosti spřaženého nosníku : 𝐹𝑎 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 𝐹𝑎 ( )/1000 𝐹𝑎 1184,635 𝑘𝑁 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 𝐹𝑎 𝑟 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 1184,635 0,194 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 229, 𝑘𝑁 Neutrálná osa prochází betonovou deskou 𝑀𝐸𝑑 < 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 105,92 𝑘𝑁 < 229,82 𝑘𝑁...VYHOVUJE přažený nosník : myková síla v polovině rozpětí 81

113 tatický výpočet ruční 𝐹𝑎 𝐹𝑐𝑓 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 ,635 𝑘𝑁 Únosnost spřahovacích trnů : Trn o 12,7 mm h 79 mm fck 30 MPa fut 360 MPa Ecm 30 MPa 𝑃𝑅𝑘1 0,8 𝑓𝑢 𝜋 𝑑2 /4 0,01272 𝑃𝑅𝑘1 0,8 360 𝜋 36,5 𝑘𝑁 4 𝑃𝑅𝑘2 0,29 1 𝑑𝑡 2 𝑓𝑐𝑘 𝐸𝑐𝑚 𝑃𝑅𝑘2 0,29 1 0, ,37 kn 𝑃𝑅𝑘 min(𝑃𝑅𝑘1 ; 𝑃𝑅𝑘2 ) 𝑃𝑅𝑘 36,5 kn Počet spřahovacích trnů : 𝑁𝑓 𝐹𝑐𝑓 /𝑃𝑅𝑑 1184,635 𝑁𝑓 32,46 𝑘𝑁 36,5 33 trnů po 210 mm...vyhovuje Výpočet průhybu spřaženého stropní nosník: MP Charakteristiky ideálního průřezu Modul pružnosti: 𝐸𝑐,𝑖 𝐸𝑐,𝑚 /2 𝐸𝑐,𝑖 𝐺𝑃𝑎 Poloměr modulové pružnosti: 𝑛 𝐸𝑎 /𝐸𝑐,𝑖 𝑛 210 /15 14 Plocha ocelového profilu: Aa 3, mm2 Plocha tlačeného betonu: Ac,i 6500 𝑚𝑚2 Těžiště tlač. Betonové plochy: 𝑡𝑐,𝑖 ℎ + 𝑑 𝑥 ,97 304,03 𝑚𝑚 2 Moment setrvačnosti tlačenébetonové plochy: 𝐼𝑐,𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑓 ( ( ) 51,943 1, 𝑚𝑚4 ) 𝑥3 12 𝑛

114 tatický výpočet ruční Plocha tlačeného betonu: Těžiště ocelového profilu: 𝐸𝑐,𝑖 𝐸𝑐,𝑚 /2 𝑡𝑎 𝑡 /2 𝐸𝑐,𝑖 𝐺𝑃𝑎 𝑡𝑎 𝑚𝑚 Plocha IPE+ tlačeného betonu: 𝐴𝑖 𝐴𝑎 + 𝐴𝑐,𝑖 𝑚𝑚2 Těžiště celkové: 𝑡𝑖 (𝐴𝑐,𝑖 𝑡𝑐,𝑖 + 𝐴𝑎 𝑡𝑎 )/𝐴𝑖 𝑡𝑖 ( , ) ,21 mm Vzdálenost t. ocelového profilu od těžiště celkem: 𝑧𝑎 𝑡𝑖 𝑡𝑎 238, ,21 𝑚𝑚2 Vzdálenost betonu od těžiště celkem: 𝑧𝑐 𝑡𝑐,𝑖 𝑡𝑖 304,03 238,21 65,82 𝑚𝑚2 Moment setrvačnosti celkem: 𝐼𝑖 𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 𝑧𝑎2 + 𝐼𝑐,𝑖 + 𝐴𝑐,𝑖 𝑧𝑐2 2, , , ,822 1, 𝑚𝑚4 PRŮHYB KONTRUKCE: 5 5 g k1 l4 3, δa 17,83 mm Ea I a , g k1 l4 4, δc 6,00 mm Ea I i , 𝛿 𝛿𝑐 + 𝛿𝑎 17,83 + 6,00 23,83 𝑚𝑚 𝛿𝑚𝑎𝑥 𝐿 𝑚𝑚 𝛿 < 𝛿𝑙𝑖𝑚 23,83 𝑚𝑚 < 28,00 𝑚𝑚..VYHOVUJE 83

115 tatický výpočet ruční 5.19 Návrh spřažené stropní konstrukce zázemí průvlak 2.NP: Návrh průvlak: Základní údaje: Vzdalenost stropnic: Délka průvlaku: 2333 mm 7000 mm Zatížení stropnice (výstup viz CIA) Med 241,03 kn/m Ned 0,54 kn/m kvůli velikosti síly nosník vždy vyhoví Předběžný návrh profilu stropnice 𝑀𝑒𝑑 Wmin 𝑓𝑦𝑑 0,65 241, 𝑚𝑚3 NÁVRH IPE 330 zvolena ocel 355 Průřezové charakteristiky IPE 330: A 6, mm2 Wel,y 7, mm3 Iy 1, mm4 Wpl,y 8, mm3 Iz 1, mm4 Wel,z 9, mm3 It Av,z 2, mm4 3, mm2 Wpl,z 1, mm3 přažený stropní nosník: Materiál Ocel 355 fyk 355 MPa fyd 355 MPa Ea 210 MPa Beton C30/37 fck 30 MPa fcd 20 MPa Ecm 30GPa Výpočet průřezu d 330 mm, h 110 mm Poloha neutrálné osy : 𝑥 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 𝛾𝑐 (𝑏𝑒𝑓𝑓 0,85 𝑓𝑐𝑑 𝛾𝑎) 𝑥 6, ,5 (1,75 0, ,15) 84

116 tatický výpočet ruční 𝑥 97,449 𝑚𝑚 Moment únosnosti spřaženého nosníku : 𝐹𝑎 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 𝐹𝑎 ( )/1000 𝐹𝑎 2222,655 𝑘𝑁 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 𝐹𝑎 𝑟 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 2222,655 0,226 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 502,93 𝑘𝑁 Neutrálná osa prochází betonovou deskou 𝑀𝐸𝑑 < 𝑀𝑅𝑑,𝑝𝑙 241,02 𝑘𝑁 < 502,93 𝑘𝑁...VYHOVUJE přažený nosník : myková síla v polovině rozpětí 𝐹𝑎 𝐹𝑐𝑓 𝐴𝑎 𝑓𝑦𝑑 ,655 𝑘𝑁 Posouzení na smyk: 𝑉𝐸𝑑 135 𝑘𝑁 𝑉𝑅𝑑,𝑝𝑙 (𝐴𝑣 𝑓𝑦𝑑) 3 ( ) ,25 𝑘𝑁 𝑉𝐸𝑑 < 𝑉𝑅𝑑,𝑝𝑙 135 𝑘𝑁 < 1283,25 𝑘𝑁 VYHOVUJE 𝑉𝐸𝑑 < 0,5 𝑉𝑅𝑑,𝑝𝑙 Neuvažujeme vliv smyku na únosnost v ohybu Únosnost spřahovacích trnů : Trn o 15,8 mm fut 360 MPa fck 30 MPa Ecm 30 MPa 𝑃𝑅𝑘1 0,8 𝑓𝑢 𝜋 𝑑2 /4 0,01582 𝑃𝑅𝑘1 0,8 360 𝜋 56,467 𝑘𝑁 4 𝑃𝑅𝑘2 0,29 1 𝑑𝑡 2 𝑓𝑐𝑘 𝐸𝑐𝑚 𝑃𝑅𝑘2 0,29 1 0, ,077 kn 𝑃𝑅𝑘 min(𝑃𝑅𝑘1 ; 𝑃𝑅𝑘2 ) 𝑃𝑅𝑘 56,077 kn Počet spřahovacích trnů : 85

117 tatický výpočet ruční 𝑁𝑓 𝐹𝑐𝑓 /𝑃𝑅𝑑 𝑘𝑡 min{ 0,7 𝑏0 ℎ𝑡 ( 1) ; 1} 𝑛𝑟 ℎ𝑝 ℎ𝑝 𝑘𝑡 min{ 𝑘𝑡 {1,21; 1} 𝑃𝑅𝑑 0, ( 1) ; 1} > 𝒌𝒕 𝟏, 𝟐𝟏 𝑘𝑙 0,6 𝑏0 ℎ𝑡 ( 1) ℎ𝑝 ℎ𝑝 𝑘𝑙 0, ( 1) > 𝒌𝒍 𝟏, 𝟎𝟒 𝑃𝑅𝑘 56,077 43,136 𝑘𝑁 𝛾𝑣 𝑘𝑡 1 1,3 𝑁𝑓 2222,655 51,52 43,14 52 trnů...vyhovuje Výpočet průhybu spřaženého stropní nosník: MP Charakteristiky ideálního průřezu Modul pružnosti: 𝐸𝑐,𝑖 𝐸𝑐,𝑚 /2 𝐸𝑐,𝑖 𝐺𝑃𝑎 Poloměr modulové pružnosti: 𝑛 𝐸𝑎 /𝐸𝑐,𝑖 𝑛 210 /15 14 Plocha ocelového profilu: Aa 6, mm2 Plocha tlačeného betonu: Ac,i 𝑚𝑚2 Těžiště tlač. Betonové plochy: 𝑡𝑐,𝑖 ℎ + 𝑑 𝑥 ,5 342,5 𝑚𝑚 2 86

118 tatický výpočet ruční Moment setrvačnosti tlačené betonové plochy: 𝐼𝑐,𝑖 𝑏𝑒𝑓𝑓 ( ( ) 97,53 9, 𝑚𝑚4 ) 𝑥3 12 𝑛 Plocha tlačeného betonu: Těžiště ocelového profilu: 𝐸𝑐,𝑖 𝐸𝑐,𝑚 /2 𝑡𝑎 𝑡 /2 𝐸𝑐,𝑖 𝐺𝑃𝑎 𝑡𝑎 𝑚𝑚 Plocha IPE+ tlačeného betonu: 𝐴𝑖 𝐴𝑎 + 𝐴𝑐,𝑖 𝑚𝑚2 Těžiště celkové: 𝑡𝑖 (𝐴𝑐,𝑖 𝑡𝑐,𝑖 + 𝐴𝑎 𝑡𝑎 )/𝐴𝑖 𝑡𝑖 ( , ) ,26 mm Vzdálenost t. ocelového profilu od těžiště celkem: 𝑧𝑎 𝑡𝑖 𝑡𝑎 282, ,26 𝑚𝑚 Vzdálenost betonu od těžiště celkem: 𝑧𝑐 𝑡𝑐,𝑖 𝑡𝑖 342,5 282,26 60,24 𝑚𝑚2 Moment setrvačnosti celkem: 𝐼𝑖 𝐼𝑎 + 𝐴𝑎 𝑧𝑎2 + 𝐼𝑐,𝑖 + 𝐴𝑐,𝑖 𝑧𝑐2 1, , , ,242 2, 𝑚𝑚4 PRŮHYB KONTRUKCE: δa,1 5 5 g k1 l4 1, ,9mm Ea I a , δa, F𝑘 l3 52, ,8 mm Ea I i , (𝑔𝑘2 + 𝑞𝑘2 ) l3 24, δc 0,1 mm Ea I i ,

119 tatický výpočet ruční 𝛿 𝛿𝑐 + 𝛿𝑎,1 + 𝛿𝑎,2 0,09 + 1,9 + 20,8 22,8 𝑚𝑚 𝛿𝑚𝑎𝑥 𝐿 𝑚𝑚 𝛿 < 𝛿𝑙𝑖𝑚 22,8 𝑚𝑚 < 28,00 𝑚𝑚..VYHOVUJE 5.20 Posouzení rámu zázemí na MP Výsledný průhyb MP, charakteristická kombinace: 𝑢𝑥 16,35 𝑚𝑚 𝑢𝑌 31,0 𝑚𝑚 Mezní průhyby: 𝑢𝑦,𝑚𝑎𝑥 𝐿/ /200 32,00 𝑚𝑚 𝑢𝑦 31,0 𝑚𝑚 𝑢𝑧,𝑚𝑎𝑥 32,00 𝑚𝑚 vyhovuje na mezní průhyby od charakt. Kombinace 𝑢𝑥,𝑚𝑎𝑥 𝐿/ / 𝑚𝑚 𝑢𝑥 16,32 𝑚𝑚 𝑢𝑥,𝑚𝑎𝑥 32,00 𝑚𝑚 vazník vyhovuje na mezní průhyby od charakt. Kombinace VYHOVUJE NA POUŽÍVATELNOT 5.21 Posouzení patky nosného sloupu Návrhové vnitřní síly v krit. místě: 1. Patka je vetknutá a posoudí se na 2 kombinace zatížení: 1. Největší moment + velká tlaková síla 2. Největší poměr /𝑀𝐸𝑑, případně s tahovou normálovou silou 𝑅𝑧 262,28 𝑘𝑁 88

120 tatický výpočet ruční 𝑀𝐸𝑑 310,89 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝐸𝑑 𝑅𝑦 0,94 𝑘𝑁 Průřezové charakteristiky sloupu HEA 340: 𝐴 7, 𝑚𝑚2 𝐼𝑦 7, 𝑚𝑚4 𝐴𝑣,𝑧 𝐼𝑧 2, 𝑚𝑚4 𝑊𝑒𝑙,𝑦 6, 𝑚𝑚3 𝐼𝑡 41, 𝑚𝑚4 𝑊𝑝𝑙,𝑦 7, 𝑚𝑚3 𝑖𝑦 101 𝑚𝑚 𝑊𝑝𝑙,𝑧 8, 𝑚𝑚3 𝑖𝑧 60,0 𝑚𝑚 2, 𝑚𝑚2 Geometrie ocelové patky: a 900mm b 460mm tp 30mm rt 350mm 𝑓𝑐𝑘 16 𝑀𝑃𝑎 𝛾𝑐 16 𝑀𝑃𝑎 Beton C16/20: Výška podlití: 50mm Rozměry betonové patky Půdorysně: 𝑎𝑐 𝑏𝑐 2000 𝑚𝑚 1200 𝑚𝑚 Výška: 800 mm 𝑎1 min(𝑎𝑐, 3𝑎, 𝑎 + ℎ) min(2000; 3 900; ) 1700 𝑚𝑚 𝑏1 min(𝑏𝑐, 3𝑏, 𝑏 + ℎ) min(1200; 3 460; ) 1260 𝑚𝑚 oučinitel koncentrace napětí 𝑎1 𝑏 𝑘𝑗 2,27 𝑎𝑏 Návrhová pevnost betonu 𝑓𝑗𝑑 2 𝑘𝑗 𝑓𝑐𝑘 2 2, ,14 𝑀𝑃𝑎 3 𝛾𝑐 3 1,5 Přesah desky 89

121 tatický výpočet ruční 𝑐 𝑡𝑝 𝑓𝑦𝑑 /3𝑓𝑗𝑑 30 66,1 𝑚𝑚 3 16,14 Účinná šířka patního plechu 𝑏𝑒𝑓𝑓 𝑐 ,1 292,2 𝑚𝑚 Excentricita působiště normálové síly e; délka tlačené oblasti x1,x2; síla do kotevních šroubu T: 𝑒 𝑀𝐸𝑑 𝟏𝟏𝟖𝟓 𝒎𝒎 𝒙𝟏 𝒙 𝟏𝟎𝟔 𝒎𝒎 𝑥2 1599,089 𝑚𝑚 𝑵𝒄 𝟒𝟗𝟗, 𝟗𝒌𝑵 𝑇 𝑁𝑐 499,9 262,28 𝟐𝟑𝟕, 𝟔𝟐 𝒌𝑵 Průřez patky: Patní plech: 30x460 mm Výztuhy 2x U220: 𝐴 𝑚𝑚2 𝐼𝑦 5, 𝑚𝑚4 𝐴𝑣,𝑧 4124 𝑚𝑚2 vařený průřez: 𝐴 𝑚𝑚2 220 𝐴𝑖 𝑧𝑖 ( ) 𝑧𝑇 58,94 𝑚𝑚 𝐴 𝐼𝑦 (58,94 15) , ( ,94) 13, 𝑚𝑚4 2 Posouzení na kombinaci ohybu a smyku: Tlačená strana patky 𝑥 𝑀𝑝 𝑁𝑐 ( 𝑏𝑒𝑓𝑓 ) 2 499,9 (0,2922 0,053) 119,6 𝑘𝑁 𝑉𝑝 𝑁𝑐 499,9 90

122 tatický výpočet ruční Tažená strana patky 𝑀𝑙 𝑇 0, ,62 0,165 39,2𝑘𝑁𝑚 Pružné posouzení: 𝑊𝑦,𝑑 13, /39, 𝑚𝑚3 vlákna 𝑊𝑦,ℎ 13, /( ,94) 𝑚𝑚3 vlákna rozhoduje 𝜎ℎ,𝑚𝑎𝑥 𝜏𝑚𝑎𝑥 dolní horní 𝑀𝑚𝑎𝑥 119, ,94 𝑀𝑃𝑎 < 𝑓𝑦𝑑 𝑀𝑃𝑎 𝑊𝑦,ℎ 𝑉𝑚𝑎𝑥 499, ,22 𝑀𝑃𝑎 < 𝑓𝑦𝑑 / 3 𝐴𝑣𝑧 ,6 𝑀𝑃𝑎 𝜏𝑚𝑎𝑥 121,22 𝑀𝑃𝑎 > 135,6 67,6 𝑀𝑃𝑎 2 > 𝒏𝒖𝒕𝒏𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒖𝒛𝒐𝒗𝒂𝒕 𝒌𝒐𝒎𝒃𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊 𝑴 + 𝑽 Normálové napětí v bodě 2 místo pod pásnicí 𝑀𝑚𝑎𝑥 119,6 106 𝜎2 𝑧2 (210 58,94 23,5) 𝐼𝑦 13, ,8𝑀𝑃𝑎 𝜎22 + 3𝜏 2 125, ,82 233,91 𝑀𝑃𝑎 < 𝑀𝑃𝑎 Průřez patky s výztuhami vyhovuje Připojení podélných výztuh k patnímu plechu: Koutový svár a 4 mm dva sváry na jednu výztuhu U ,28 𝑘𝑁 𝑉𝑝 499,9 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝐸𝑑 0,94 𝑘𝑁 𝑀𝐸𝑑 310,89 𝑘𝑁𝑚 91

123 tatický výpočet ruční Napětí ve sváru: 𝜏𝐼𝐼 𝑉𝑝 𝑆𝑓,𝑦 𝑉𝐸𝑑 + 𝐴𝑤𝑒 𝐼𝑦 4 𝑎𝑤𝑒 𝜎𝑤𝑒 𝑀𝐸𝑑 + 𝑥 𝐴𝑤𝑒 𝐼𝑤𝑒 𝑖 𝜎 𝜏 𝜎𝑤𝑒 / 2 𝐴𝑤𝑒 𝑚𝑚2 4 4 𝐼𝑤𝑒 𝑚𝑚4 12 𝑆𝑓,𝑦 (58,94 15) 𝑚𝑚3 ŘEZ 11 𝑉𝑝 𝑆𝑓,𝑦 𝑉𝐸𝑑 𝜏𝐼𝐼 + + 𝐴𝑤𝑒 𝐼𝑦 4 𝑎𝑤𝑒 , , , ,1 𝑀𝑃𝑎 𝑀𝐸𝑑 𝑥𝑖 + (450 60,9) 𝐴𝑤𝑒 𝐼𝑤𝑒 , ,5 121,4 𝑀𝑃𝑎 𝜎𝑤𝑒 121,04 𝜎 𝜏 85,83 𝑀𝑃𝑎 2 2 𝜎𝑤𝑒 2 𝜎 2 + 3𝜏 2 + 3𝜏𝐼𝐼 288,14 𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑢 360 𝛽𝑤𝛾𝑚2 0,8 1, 𝑀𝑃𝑎 ŘEZ 22 𝜏𝐼𝐼 𝑉𝐸𝑑 + 0 0,053 𝑀𝑃𝑎 𝐴𝑤𝑒 𝜎𝑤𝑒 𝑀𝐸𝑑 𝑥𝑖 + (440) 𝐴𝑤𝑒 𝐼𝑤𝑒 , ,4 135,3 𝑀𝑃𝑎 𝜎 𝜏 𝜎𝑤𝑒 2 135,3 2 95,7 𝑀𝑃𝑎 2 𝜎 2 + 3𝜏 2 + 3𝜏𝐼𝐼 191,4 𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑢 360 𝛽𝑤𝛾𝑚2 0,8 1, 𝑀𝑃𝑎 váry podélných výztuh k patnímu plechu vyhoví 92

124 tatický výpočet ruční Kotevní šrouby: 𝑇1 𝑇𝑚𝑎𝑥 237,62 118,81 𝑘𝑁 2 2 Z momentové podmínky rovnováhy k působišti síly Nt,Ed,min : Nt,Ed,max 118,81( ) 138,61𝑘𝑁 600 Nt,Ed,min 237,62 138,61 99,01 𝑘𝑁 𝑵á𝒗𝒓𝒉: 𝑴𝟑𝟔𝒙𝟒 𝑨𝒔 𝟖𝟔𝟓 𝒎𝒎𝟐, 𝒑𝒓ů𝒎ě𝒓 𝒅ří𝒌𝒖 𝑫 𝟒𝟎 𝒎𝒎 Posouzení únosností kotev 0, Ft,Rd 0,85 190,6 𝑘𝑁 > 𝑁𝑡,𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 1,25 138,61 𝑘𝑁 Porušení v místě dříku: Ft,Rd 𝜋 402 𝐴 𝑓𝑦 4 295,3 𝑘𝑁 > 𝑁 𝑡,𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 𝛾𝑀0 1,0 150,7 𝑘𝑁 Kotvení šroubů vyhovuje Kotevní šrouby: 𝑀𝑎,𝑑 99,01 0,2 19,8 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑎,𝑑 99,01 𝑘𝑁 𝑀𝑏,𝑑 138,61 0,1 13,86 𝑘𝑁𝑚 𝑉𝑏,𝑑 138,61 𝑘𝑁 Návrh: 2x U 100 𝑊𝑝𝑙,𝑦 𝑚𝑚3 𝐴𝑣,𝑧 𝑚𝑚2 Posouzení: 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝐴𝑣,𝑧 𝑓𝑦𝑑 ,3 𝑘𝑁 > 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑑 3 138,61 𝑘𝑁 Průřez na smyk vyhoví 93

125 tatický výpočet ruční < 2 𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑑 Velký smyk nutno posoudit kombinaci M+V 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ,03 𝑘𝑁𝑚 > 19,8 𝑘𝑁𝑚 Průřez a: 2 99,01 1)2 0, ,3 𝜌 𝐴2𝑣 𝑀𝑉,𝑅𝑑 (𝑊𝑝𝑙 ) 𝑓𝑦𝑑 4𝑡𝑤 0, (98000 ) 4 2 6,0 22,89 𝑘𝑁𝑚 > 19,8 𝑘𝑁𝑚 Průřez b: ρ( ρ( 𝑀𝑉,𝑅𝑑 2 138,61 1)2 0,34 175,3 𝜌 𝐴2𝑣 (𝑊𝑝𝑙 ) 𝑓𝑦𝑑 4𝑡𝑤 0, (98000 ) 20,25 𝑘𝑁𝑚 4 2 6,0 > 13,86 𝑘𝑁𝑚 Příčník vyhovuje *Návrh smykové zarázky str.106,

126 tatický výpočet ruční 6 POOUZENÍ PŘÍPOJŮ 6.1 Připojení diagonál k pásu příh. kce Přípoje vnitřních prutů k pásům jsou svařované, bez styčníkových plechů, provedené koutovými sváry posouzení přípoje nejvíce namáhaných diagonál 𝐷1 369,24 𝑘𝑁 𝐷2 18,74 𝑘𝑁 𝐷3 325,35 𝑘𝑁 TR 160x8 TR 82,5x7 TR 114x8 délka sváru svár má v půdorysném pohledu tvar elipsy, s délkou úsečky c a průměr trubky d 3 1 𝑙1 𝜋 [ (𝑐 + 𝑑) 𝑐 𝑑] 𝜋 [ (232, ) 232,5 160] ,6 𝑚𝑚 𝑙2 2𝜋 𝑟 2𝜋 41,5 260,62 𝑚𝑚 3 1 𝑙3 𝜋 [ (𝑐 + 𝑑) 𝑐 𝑑] 𝜋 [ (165, ) 165,6 114] ,01 𝑚𝑚 𝑑 ,4 𝑚𝑚 sin 𝛼 sin 43,5 𝑑 114 𝑐3 165,6 𝑚𝑚 sin 𝛼 𝑠𝑖𝑛43,5 𝑐1 Návrhová smyková pevnost sváru: 𝑓𝑣𝑤,𝑑 𝑓𝑢 3 𝛽𝑤 𝛾𝑀 ,9 1,25 261,7 𝑀𝑃𝑎 Únosnost sváru: pro D1: 𝐹𝑤1,𝑅𝑑 𝑎 𝐿𝑤𝑒 𝑓𝑣𝑤,𝑑 3 583,6 261, ,18 𝑘𝑁 > 𝑘𝑁 VYHOVUJE 95

127 tatický výpočet ruční pro D2: 𝐹𝑤2,𝑅𝑑 𝑎 𝐿𝑤𝑒 𝑓𝑣𝑤,𝑑 3 260,62 261, ,61 𝑘𝑁 > 18,74 𝑘𝑁 VYHOVUJE pro D3: 𝐹𝑤3,𝑅𝑑 𝑎 𝐿𝑤𝑒 𝑓𝑣𝑤,𝑑 3 464,01 261, ,29𝑘𝑁 > 325,35 𝑘𝑁 VYHOVUJE zvolený koutový svár vyhovuje požadavku, že a zvoleného sváru je menší než tloušťka stěny připojované trubky ZVOLENÉ PŘIPOJENÍ DIAGONÁL VYHOVUJE 6.2 Připojení podélného ztužení k nosnému sloupu Přípoje vnitřních prutů k pásům jsou svařované, bez styčníkových plechů, provedené koutovými sváry 𝐷 39,72 𝑘𝑁 TR 82,5x7 délka sváru svár má v půdorysném pohledu tvar elipsy, s délkou úsečky c a průměr trubky d 3 1 𝑙1 𝜋 [ (𝑐 + 𝑑) 𝑐 𝑑] 𝜋 [ ( ,5) 90 82,5] 𝑚𝑚 𝑐1 𝑑 𝑚𝑚 sin 𝛼 sin 67 Návrhová smyková pevnost sváru: 𝑓𝑣𝑤,𝑑 𝑓𝑢 3 𝛽𝑤 𝛾𝑀 ,9 1,25 261,7 𝑀𝑃𝑎 96

128 tatický výpočet ruční Únosnost sváru: a3mm pro D: 𝐹𝑤,𝑅𝑑 𝑎 𝐿𝑤𝑒 𝑓𝑣𝑤,𝑑 , ,76 𝑘𝑁 > 39,72 𝑘𝑁 VYHOVUJE ZVOLENÉ PŘIPOJENÍ ZTUŽIDLA VYHOVUJE 6.3 Připojení stropnice ztužidlové vazby Připojení stropnice Přípoj stropnice, která je součástí ztužidlové vazby, je namáhán přídavnou svislou silou z připojených diagonál Přídavná smyková síla ze spodní diagonály: 𝐹1,𝐸𝑑 61,97 sin 51,34 48,39 𝑘𝑁 Reakce v delší stropnici: 𝑅1,𝐸𝑑 14,34 𝑘𝑁 Reakce v kratší stropnici: 𝑅2,𝐸𝑑 36,83 𝑘𝑁 Návrh šroubu: M Únosnost šroubu na střih: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 60,3 𝑘𝑁 Jedna střižná plocha, závit po celé délce šroubu Únosnost šroubu na otlačení: 𝐹𝑏,𝑅𝑑 𝑘1 𝛼𝑏 𝑓𝑢 𝑑𝑡 2,5 0, ,0 𝑘𝑁 𝛾𝑀2 1,25 Potřebný počet šroubu třih 𝑅𝐸𝑑 48, ,83 1,4 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝐹𝑣,𝑅𝑑 60,3 Otlačení 𝑅𝐸𝑑 48, , ,83 1,55 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 0,8. 𝐹𝑏,𝑅𝑑 0, šrouby M VYHOVUJE 97

129 tatický výpočet ruční Připojení ztužidla pomocí koutového sváru Přípoje vnitřních prutů k pásům jsou svařované, bez styčníkových plechů, provedené koutovými sváry 𝐷 39,72 𝑘𝑁 TR (100;8) délka sváru svár má v půdorysném pohledu tvar elipsy, s délkou úsečky c a průměr trubky d 3 1 𝑙1 𝜋 [ (𝑐 + 𝑑) 𝑐 𝑑] 𝜋 [ ( ) ] ,7 𝑚𝑚 𝑐 𝑑 𝑚𝑚 sin 𝛼 sin 38,66 Návrhová smyková pevnost sváru: 𝑓𝑣𝑤,𝑑 𝑓𝑢 3 𝛽𝑤 𝛾𝑀 ,9 1,25 261,7 𝑀𝑃𝑎 Únosnost sváru: a3mm pro D: 𝐹𝑤,𝑅𝑑 𝑎 𝐿𝑤𝑒 𝑓𝑣𝑤,𝑑 3 413,7 261, ,8 𝑘𝑁 > 61,67 𝑘𝑁 VYHOVUJE ZVOLENÉ PŘIPOJENÍ ZTUŽIDLA VYHOVUJE 6.4 Připojení stropnice a průvlaku zázemí Reakce v delší stropnici: 𝑅1,𝐸𝑑 90,16 𝑘𝑁 Reakce v kratší stropnici: 𝑅2,𝐸𝑑 80,76 𝑘𝑁 Návrh šroubu: M Únosnost šroubu na střih: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 60,3 𝑘𝑁 98

130 tatický výpočet ruční Jedna střižná plocha, závit po celé délce šroubu Únosnost šroubu na otlačení: 𝐹𝑏,𝑅𝑑 𝑘1 𝛼𝑏 𝑓𝑢 𝑑𝑡 2,5 0, ,0 𝑘𝑁 𝛾𝑀2 1,25 Potřebný počet šroubu třih 𝑅1,𝐸𝑑 90,16 1,5 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝐹𝑣,𝑅𝑑 60,3 Otlačení 𝑅𝐸𝑑 90, ,76 2,67 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝐹𝑏,𝑅𝑑 0, šrouby M VYHOVUJE Návrh svaru: koutový svar 2 x a 3 mm, délka Lwe 140 mm Návrhová pevnost: 𝑓𝑣𝑤,𝑑 𝑓𝑢 3. 𝛽𝑤. 𝛾𝑀 ,9. 1,25 261,73 𝑀𝑃𝑎 Návrhová pevnost: 𝐹𝑤,𝑅𝑑 2 𝑎 𝐿𝑤𝑒 𝑓𝑣𝑤,𝑑 ,7 219,8 𝑘𝑁 > 𝑅1,𝐸𝑑 90,16 𝑘𝑁 Navržený přípoj vyhoví 6.5 Připojení průvlaku na sloup zázemí Reakce od průvlaku 1: 𝑅1,𝐸𝑑 172,58 𝑘𝑁 Reakce od průvlaku 2: 𝑅2,𝐸𝑑 151,36 𝑘𝑁 Návrh šroubu: M Únosnost šroubu na střih: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 60,3 𝑘𝑁 Jedna střižná plocha, závit po celé délce šroubu Únosnost šroubu na otlačení: 99

131 tatický výpočet ruční 𝐹𝑏,𝑅𝑑 𝑘1 𝛼𝑏 𝑓𝑢 𝑑𝑡 2,5 0, ,0 𝑘𝑁 𝛾𝑀2 1,25 Potřebný počet šroubu třih 𝑅𝐸𝑑 172,58 2,862 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝐹𝑣,𝑅𝑑 60,3 Otlačení 𝑅𝐸𝑑 172, ,36 5,06 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝐹𝑏,𝑅𝑑 0, šrouby M VYHOVUJE Návrh svaru: koutový svar 2 x a 4 mm, délka Lwe 140 mm Návrhová pevnost: 𝑓𝑣𝑤,𝑑 𝑓𝑢 3. 𝛽𝑤. 𝛾𝑀 ,9. 1,25 261,73 𝑀𝑃𝑎 Návrhová pevnost: 𝐹𝑤,𝑅𝑑 2 𝑎 𝐿𝑤𝑒 𝑓𝑣𝑤,𝑑 ,7 418,72,0 𝑘𝑁 > 𝑅1,𝐸𝑑 323,94 𝑘𝑁 Navržený přípoj vyhoví 6.6 Připojení vaznice k vazníku Reakce ve vaznici nutnou přenést šrouby: 𝑅1,𝐸𝑑 240,68 𝑘𝑁 Návrh šroubu: M (doporučeno pro dany profil HEA) Únosnost šroubu na střih: (viz hodnoty v tabulkách pro daný šroub a situaci) 𝐹𝑣,𝑅𝑑 135,6 𝑘𝑁 Jedna střižná plocha, závit po celé délce šroubu Únosnost šroubu na otlačení: viz hodnoty v tabulkách pro daný šroub a situaci) 𝐹𝑏,𝑅𝑑 102,2 𝑘𝑁 100

132 tatický výpočet ruční Potřebný počet šroubu třih 𝑅𝐸𝑑 240,68 1,77 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝐹𝑣,𝑅𝑑 135,6 Otlačení 𝑅𝐸𝑑 240,68 2,35 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝐹𝑏,𝑅𝑑 102,2 4 šrouby M VYHOVUJE 6.7 Připojení vazníku k nosnému sloupu Reakce ve vaznici nutnou přenést šrouby: 𝑅1,𝐸𝑑 240,68 𝑘𝑁 Návrh šroubu: M (doporučeno pro dany profil HEA) Únosnost šroubu na střih: (viz hodnoty v tabulkách pro daný šroub a situaci) 𝐹𝑣,𝑅𝑑 135,6 𝑘𝑁 Jedna střižná plocha, závit po celé délce šroubu Únosnost šroubu na otlačení: viz hodnoty v tabulkách pro daný šroub a situaci) 𝐹𝑏,𝑅𝑑 102,2 𝑘𝑁 Potřebný počet šroubu třih 𝑅𝐸𝑑 240,68 1,77 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝐹𝑣,𝑅𝑑 135,6 Otlačení 𝑅𝐸𝑑 240,68 2,35 š𝑟𝑜𝑢𝑏𝑢 𝐹𝑏,𝑅𝑑 102,2 4 šrouby M VYHOVUJE 101

133 tatický výpočet ruční 6.8 Montážní přípoj vazníku Vnitřní síly v místě montážního přípoje: 771,41 𝑘𝑁 𝑀𝐸𝑑 3,41 𝑘𝑁 𝑉𝐸𝑑 32,58 𝑘𝑁 Návrh šroubu: M Uvažujeme pružné rozdělení sil na spojovací prostředky Rozdělení vnitřních sil v průřezu: Moment setrvačnosti průřezu tvořeného jen pásnicemi 1 𝐼𝑓 ( ) 2 4, 𝑚𝑚4 12 Příložka přenese poměrnou část ohybového momentu 𝑀𝑓,𝐸𝑑 𝑀𝐸𝑑 V pásnicích je síla 𝑁𝑓,𝐸𝑑 𝐼𝑓 4, ,41 1,854 𝑘𝑁𝑚 𝐼𝑦 7, 𝑀𝑓,𝐸𝑑 1, ,505 𝑘𝑁 ℎ 218 Příložky na stejně nosníku přenášejí zbylou část ohybového momentu 𝑀𝑤,𝐸𝑑 𝑀𝐸𝑑 𝑀𝑓,𝐸𝑑 3,41 1,854 1,286 𝑘𝑁𝑚 Příložky na pásnicích Únosnost tažené příložky se stanoví z plné plochy 𝐴 𝑚𝑚 𝑁𝑡,𝑅𝑑 𝐴 𝑓𝑦 ,28 𝑘𝑁 > 𝑁𝑓,𝐸𝑑 𝛾𝑀𝑂 8,505 𝑘𝑁 Příložka tažené pásnice vyhoví Tažená příložka je oslaben otvory průměru 20 mm 102

134 tatický výpočet ruční 𝐴 𝑚𝑚 𝑓𝑦 0, ,48 𝑘𝑁 𝛾𝑀𝑂 > 𝑁𝑓,𝐸𝑑 8,505 𝑘𝑁 𝑁𝑡,𝑢,𝑅𝑑 0,9 𝐴𝑛𝑒𝑡 Příložka tažené pásnice v oslabení otvory vyhoví Příložka na tažené straně je stejná jako na tažené straně Příložka vyhovuje při působení Ned 771,41 kn Šrouby na pásnici Únosnost šroubu na otlačení: viz hodnoty v tabulkách pro daný šroub a situaci) 𝐹𝑏,𝑅𝑑 72,9 𝑘𝑁 Únosnost šroubu na střih: (viz hodnoty v tabulkách pro daný šroub a situaci) 𝐹𝑣,𝑅𝑑 2 94,1 188,2 𝑘𝑁 dvě střižné plochy pro šroub M Návrhová únosnost styku pásnice ve výpočte z 12 min( 𝐹𝑏,𝑅𝑑 ; 𝐹𝑣,𝑅𝑑 ) 12 min(72,9; 188,2 ) 874,8 𝑘𝑁 > 𝑁 779,91kN Šrouby na pásnici vyhoví Příložky na stejně ve smyku celková plocha 𝐴𝑣 𝑚𝑚2 oslabená plocha průřezu 𝐴𝑣,𝑧 10 ( ) 𝑚𝑚2 posouzení smykové únosnosti oslabených příložek 𝑉𝑤,𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝐴𝑣,𝑛𝑒𝑡 𝑓𝑦 6200 𝛾𝑀𝑂 ,58 𝑘𝑁 841,2 𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 Příložka na stejně vyhoví 103

135 tatický výpočet ruční únosnost v ohybu není třeba redukovat vlivem smyku, protože 𝑉𝐸𝑑 32,58 < 𝑉𝑤,𝑝𝑙,𝑅𝑑 841,2 420,6 𝑘𝑁 2 2 Příložky na stojně v ohybu 0,9 𝑓𝑦 𝛾𝑀2 1,25 𝐴𝑣,𝑛𝑒𝑡 0, ,649 < 0,82 𝐴𝑣 8600 𝑓𝑢 𝛾𝑀 ,0 moment setrvačnosti příložek oslabených otvory šroubů 𝐼𝑤,𝑛𝑒𝑡 2 ( ) , 𝑚𝑚4 ohybová únosnost příložek 𝑀𝑒𝑙,𝑅𝑑 𝐼𝑤,𝑛𝑒𝑡 𝑓𝑦 8, ,05 𝑘𝑁𝑚 > 𝑀𝑤,𝐸𝑑 ℎ𝑝 95 𝛾 2 𝑀𝑂 1,286 𝑘𝑁𝑚 Vyhovuje Šrouby na stojině z předpokladu pružného rozdělení sil na šrouby se určí namáhání jednotlivých šroubů velikost sil se stanoví z momentové podmínky rovnováhy pro tři řady šroubů 𝑀𝑤,𝐸𝑑 3 2 (𝐹1 𝑟1 ) síla ve šroubech je úměrná vzdálenosti od osy 𝐹1 𝑟1 1, (𝐹1 60) 𝐹1 3,6 𝑘𝑁 síla v nejvíce namáhaném šroubu 104

136 tatický výpočet ruční posouvací síla se rozdělí na všechny šrouby rovnoměrně 𝐹𝑣,𝑖 𝑉𝐸𝑑 32,58 1,81 𝑘𝑁 nejvíce namáhaný je krajní šroub, v němž je výslednice sil 𝐹𝑤,𝐸𝑑 𝐹12 + 𝐹𝑣2 1, ,62 4,03 𝑘𝑁 Únosnost šroubu na otlačení: viz hodnoty v tabulkách pro daný šroub a situaci) pro tf 10 mm 𝐹𝑏,𝑅𝑑 72,9 𝑘𝑁 𝐹𝑏,𝑅𝑑 72,9 𝑘𝑁 > 4,03 𝑘𝑁 Šroub ve stěně vyhovuje Oslabený průřez ve smyku oslabena smyková plocha stojiny 𝐴𝑣,𝑛𝑒𝑡 𝑚𝑚2 posouzení smykové únosnosti 𝑉𝑓,𝑝𝑙,𝑅𝑑 𝐴𝑣,𝑛𝑒𝑡 𝑓𝑦 𝛾𝑀𝑂 ,137 𝑘𝑁 > 𝑉𝐸𝑑 32,58 𝑘𝑁 Vyhovuje únosnost v ohybu není třeba redukovat vlivem smyku, protože 𝑉𝐸𝑑 32,58 < 𝑉𝑓,𝑝𝑙,𝑅𝑑 1069, ,6 𝑘𝑁 2 2 příložka na stojně vyhoví na ohyb i v případě uvažování oslabeného profilu 105

137 tatický výpočet ruční *Návrh smykové zarážky nejnižší tlaková síla ve spáře mezi betonem a ocelí Nc 106,21 ověření, zda se posouvající síla přenese třením mezi patním plechem a betonem (součinitel tření 0,2) 106,21. 0,2 21,242 𝑘𝑁 < 𝑅𝑦,𝐸𝑑 55,64 𝑘𝑁 𝑉𝐸𝑑 Posouzení: HEB 200 nezbytná délka smykové zarážky: ℎ> 𝐹𝑣,𝐸𝑑 ,44 𝑚𝑚 16 𝑓𝑐𝑘 200. 𝑏. 𝛾𝑐 1,5 20 mm 𝐹𝑣,𝐸𝑑 𝑉𝐸𝑑 0,2. 106,21 34,398 𝑘𝑁 varový přípoj zarážky k patnímu plechu: 𝐼𝑤 27, 𝑚𝑚4 posouzení v bodě 1 : 𝐹𝑣,𝐸𝑑 𝜏𝐼𝐼 32,1 𝑀𝑃𝑎 2𝑎. 𝑙 𝜏 𝜎 1 𝐹𝑣,𝐸𝑑. 𝑒 ,6 𝑀𝑃𝑎 𝐼 𝑤 , 𝑧1 134/2 2 𝜎 2 + 3𝜏 2 + 3𝜏𝐼𝐼 56,06 𝑀𝑃𝑎 𝑓𝑢 360 𝛽𝑤𝛾𝑚2 0,8 1, 𝑀𝑃𝑎 𝜎 3,6 𝑀𝑃𝑎 0,9𝑓𝑢 0, 𝑀𝑃𝑎 𝛽𝑤𝛾𝑚2 1,25 posouzení v bodě 2 : 𝜏𝐼𝐼 0,00 𝑀𝑃𝑎 𝜏 𝜎 1 𝐹𝑣,𝐸𝑑. 𝑒 ,5 𝑀𝑃𝑎 𝐼 𝑤 , 𝑧2 208/2 106

138 tatický výpočet ruční 2 𝜎 2 + 3𝜏 2 + 3𝜏𝐼𝐼 11,0 𝑀𝑃𝑎 0,9𝑓𝑢 0, 𝛽𝑤𝛾𝑚2 0,8 1,25 259,2 𝑀𝑃𝑎 𝜎 5,5 𝑀𝑃𝑎 0,9𝑓𝑢 0, 𝑀𝑃𝑎 𝛽𝑤𝛾𝑚2 1,25 vár zarážky vyhoví 107

139 tatický výpočet ruční 108

140

141 VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÝKAZ POTŘEBY MATERIÁLU DIPLOMOVÁ PRÁCE MATER THEI AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE UPERVIOR ING. MILAN PILGR, PH.D. BRNO 201

142 Výkaz materiálu Jméno Hmotnost [kg] Povrch [m 2 ] Objem [m 3 ] *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Celkový součet : ,7 3797,756 1,9729e+01 Průřez Materiál Jednotková hmotnost [kg/m] Délka [m] Hmotnost [kg] Povrch [m 2 ] Objemová hmotnost [kg/m 3 ] *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Objem [m 3 ] sloup zázemí HEA240 60,3 147, ,4 201, ,0 1,1305e+00 průvlak zázemí IPE ,1 182, ,7 228, ,0 1,1393e+00 stropnice zázemí 1.NP IPE ,4 499, ,9 383, ,0 1,4222e+00 sloup hala HEA ,2 153, ,2 276, ,0 2,0582e+00 vaznice hala HEA220 50,5 538, ,0 679, ,0 3,4657e+00 ztuzidlo stena TR Trubka (83; 7) 13,0 184, ,0 47, ,0 3,0663e01 dolní pás přihradovina HEA200 42,2 266, ,0 303, ,0 1,4325e+00 horní pás přihradovina HEA240 60,3 258, ,6 354, ,0 1,9864e+00 ztužidlo střecha Trubka (140; 10) 32,1 190, ,1 83, ,0 7,7760e01 vzpěra vazník Trubka (83; 7) 13,1 82, ,1 21, ,0 1,3823e01 příhrada diagonály TR 2 Trubka (83; 7) 13,0 120, ,4 31, ,0 1,9954e01 ztužení čelni stěny h. TR Trubka (150; 12) 40,8 57, ,1 26, ,0 2,9695e01 ztužení zázemí TR2 Trubka (100; 8) 18,1 40, ,7 12, ,0 9,4734e02 příhrada kolme prvky TR Trubka (83; 7) 13,0 274, ,6 71, ,0 4,5549e01 příhrada diagonály TR 1 Trubka (160; 8) 30,0 51, ,0 26, ,0 1,9809e01 příhrada diagonály TR 3 Trubka (114; 8) 20,9 119, ,0 42, ,0 3,1937e01 pazdik IPE IPE240 30,7 510, , ,0 1,9980e+00 stropnice zázemí 2.NP IPE ,2 492, ,8 416, ,0 1,6433e+00 sloup štítová stěna HEA240 60,3 86, ,8 118, ,0 6,6634e01

143 VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TAVEBNÍ ÚTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INTITUTE OF METAL AND TIMBER TRUCTURE VÍCEÚČELOVÁ PORTOVNÍ HALA TATICKÝ VÝPOČET CIA DIPLOMOVÁ PRÁCE MATER THEI AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE UPERVIOR MARTIN VRÁTNÝ ING. MILAN PILGR, PH.D. BRNO 2015

144 1 Geometrický výpočtový model Zatížení konstrukce... 2 tálé zatížení:... 2 Užitné zatížení střechy:... 4 Zatížení sněhem:... 4 Zatažení větrem: HALA... 4 Zatažení větrem: ZÁZEMÍ kupiny zatížení, zatěžovací stavy a kombinace kupiny zatížení (LG load groups):...10 Zatěžovací stavy (LC load cases):...10 Kombinace pro MÚ Kombinace pro MP Posouzení jednotlivých prvků konstrukce Vaznice HEA Dolní pás obloukové příhradové konstrukce HEA Horní pás obloukového příhradového vazník HEA Tlačené diagonály příhradového vazníků TR Tažená diagonála obloukového příhradového vazníku Nosný sloup HEA loup zázemí HEA loupy štítové stěny HEA Nosník obvodového pláště IPE těnové ztužidlo TR 82,5x7, Posouzení jednotlivých prvků konstrukce... 54

145 tatický výpočet CIA 1 Geometrický výpočtový model Geometrický výpočtový model Jedná se o ocelovou halu obdélníkového tvaru s obloukovou střechou s rozměry 49,0 m x 28,0 m a se zázemím ve tvaru písmene L Nosnou konstrukci tvoří 7 příhradových obloukových vazníků v osové vzdálenosti 7,0 m a podepřeny dvěma ocelovými sloupy HEA o výšce 9,6m. Uložení sloupů do základové konstrukce uvažujeme jako pevné vetknutí. Větrové ztužidla TR tvaru X jsou navržena mezi a vazníkem v stěnové i střešní rovině. Konstrukci po obvodě ztužují nosníky obvodového pláště UPE ve svislé vzdálenosti 3,2 m od sebe Zatížení konstrukce tálé zatížení: tále zatížení od střešních panelů a obvodového pláště: Hala třešní panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm Prosvětlovací střešní panely Kingspan K 1000 PC, s 160 mm 𝑚 15,0 𝑘𝑔/𝑚2 0,15 𝑘𝑁/𝑚2 Obvodový panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm 𝑚 12,0 𝑘𝑔/𝑚2 0,12 𝑘𝑁/𝑚2 Zázemí třešní panel Kingspan K 1000 RW, s 160 mm Prosvětlovací střešní panely Kingspan K 1000 PC, s 160 mm 𝑚 15,0 𝑘𝑔/𝑚2 0,15 𝑘𝑁/𝑚2 Obvodový panel Kingspan Optimo fasádní systém, s 160 mm 𝑚 12,0 𝑘𝑔/𝑚2 0,12 𝑘𝑁/𝑚2 2

146 tatický výpočet CIA tálé zatížení jednotlivých konstrukčních prvků: HALA Vaznice HEA 220 𝐴 𝜌𝑜 50,5 𝑘𝑔 𝑚 0,505 𝑘𝑁/𝑚 Horní pás přihradoviny HEA 240 𝐴 𝜌𝑜 60,3 𝑘𝑔 𝑚 0,603 𝑘𝑁/𝑚 Dolní pás přihradoviny HEA 200 𝐴 𝜌𝑜 42,2 𝑘𝑔 𝑚 0,422 𝑘𝑁/𝑚 Diagonály přihradoviny TR 1 (160;8) 𝐴 𝜌𝑜 36,7 𝑘𝑔 𝑚 0,367 𝑘𝑁/𝑚 Diagonály přihradoviny TR 2 (82,5;7) 𝐴 𝜌𝑜 13,0 𝑘𝑔 𝑚 0,13 𝑘𝑁/𝑚 Diagonály přihradoviny TR 3 (114;8) 𝐴 𝜌𝑜 42,2 𝑘𝑔 𝑚 0,422 𝑘𝑁/𝑚 Nosné sloupy HEA 340 𝐴 𝜌𝑜 104,8 𝑘𝑔 𝑚 1,048 𝑘𝑁/𝑚 Pomocné sloupy HEA 340 𝐴 𝜌𝑜 104,8 𝑘𝑔 𝑚 1,048 𝑘𝑁/𝑚 trešní ztužidlo TR (150;10) 𝐴 𝜌𝑜 34,5 𝑘𝑔/𝑚 0,345 𝑘𝑁/𝑚 těnové ztužidlo TR (82,5;7) 𝐴 𝜌𝑜 13,0 𝑘𝑔 𝑚 0,13 𝑘𝑁/𝑚 Nosníky obvodového plášťa IPE 240 𝐴 𝜌𝑜 30,7 𝑘𝑔 𝑚 0,307 𝑘𝑁/𝑚 ZÁZEMÍ stěnové ztužidlo TR (82,5;7) 𝐴 𝜌𝑜 13,0 𝑘𝑔/𝑚 loup zázemí HEA 200 0,13 𝑘𝑁/𝑚 3

147 tatický výpočet CIA 𝐴 𝜌𝑜 42,3 𝑘𝑔/𝑚 0,423 𝑘𝑁/𝑚 tropnice zázemí IPE 200 𝐴 𝜌𝑜 22,4 𝑘𝑔/𝑚 0,224 𝑘𝑁/𝑚 Průvlak zázemí IPE 330 𝐴 𝜌𝑜 49,1 𝑘𝑔/𝑚 2.2 0,491 𝑘𝑁/𝑚 Užitné zatížení střechy: Kategorie H střechy nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav 𝑞𝑘 1,5000 𝑘𝑁/𝑚2 Kategorie C 2.3 Zatížení sněhem: Návěje viz tatický výpočet ruční str. 6 kap. 3.3 III. sněhová oblast Uvažujeme 𝑠𝑘 1,0 𝑘𝑁/𝑚2 𝑠 𝜇𝑖 𝐶𝑒 𝐶𝑡 𝑠𝑘 0,8 1,0 1,0 1,0 0,80 𝑘𝑁/𝑚2 2.4 Zatažení větrem: HALA II. větrová oblast, III. kategorie terénu, 𝒛 𝟏𝟓, 𝟏𝟕 𝒎 𝑣𝑏,0 26 𝑚 𝑠 Základná rychlost větru 𝑣𝑏 𝑐𝑑𝑖𝑟 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑏,0 1,0 1, 𝑚 𝑠 oučinitel terénu 𝑘𝑟 𝑘𝑟 0,19 ( 𝑧0 0,07 0,3 0,07 ) 0,19 ( ) 0,215 0,05 0,05 oučinitel drsnosti 𝑧𝑒 15,17 𝑐𝑟 (11,8) 𝑘𝑟 ln ( ) 0,19 ln ( ) 0, 745 𝑧0 0,3 třední rychlost větru 𝑣𝑚 (11,8) 𝑐𝑟 (11,8) 𝑐𝑜 (11,8) 𝑣𝑏 0,745 1, ,38 𝑚 𝑠 Intenzita turbulenci 𝐼𝑉 (11,8) 𝑘𝑙 1,0 0,255 𝑐𝑜 (𝑧) ln(𝑧1 𝑧0 ) 1,0 ln(15,17 0,3) Tlak větru 1 2 (𝑧) 𝜌 𝑣𝑚 2 𝑞𝑝 (𝑧) [ ,255] 0,5 1,25 19, 𝑁 𝑚2 𝑞𝑝 (𝑧) [1 + 7 𝐼𝑉 (𝑧)] 4

148 tatický výpočet CIA 𝑞𝑝 (𝑧) 0,68 𝑘𝑁/𝑚2 Tlak větru na vnější povrchy 𝑊𝑒 𝑞𝑝 (𝑧) 𝑐𝑝𝑒 0,68 𝑐𝑝𝑒 𝑘𝑁/𝑚2 Tlak větru v jednotlivých oblastech konstrukce Vítr 𝒑𝒐𝒅é𝒍𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑨 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {28; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {14; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,68 𝟎, 𝟖𝟏𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,68 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,68 +𝟎, 𝟓𝟏𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,68 𝟎, 𝟐𝟕𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,68 𝟎, 𝟑𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 Vítr 𝒑𝒐𝒅é𝒍𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑩 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {35; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {28; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,68 𝟎, 𝟖𝟏𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,68 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,68 +𝟎, 𝟓𝟏𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐸 0,400 0,68 𝟎, 𝟐𝟕𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,68 𝟎, 𝟎𝟔𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 5

149 tatický výpočet CIA třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,68 𝟎, 𝟑𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 Vítr 𝒑říč𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑨 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {49; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {22; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,68 𝟎, 𝟖𝟏𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,68 𝟎, 𝟕𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,68 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,75 0,68 +𝟎, 𝟓𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,4 0,68 𝟎, 𝟐𝟕𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝟎, 𝟎𝟔𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝑞𝐹 0,100 0,68 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 Vítr 𝒑říč𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑩 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {43; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {49; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,68 𝟎, 𝟖𝟏𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,68 𝟎, 𝟕𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,68 𝟎, 𝟓𝟒𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,75 0,68 +𝟎, 𝟓𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,4 0,68 𝟎, 𝟐𝟕𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,68 𝟎, 𝟎𝟔𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 6

150 tatický výpočet CIA třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 2.5 Zatažení větrem: ZÁZEMÍ II. větrová oblast, II. kategorie terénu, 𝒛 𝟔, 𝟒 𝒎 𝑣𝑏,0 26 𝑚 𝑠 Základná rychlost větru 𝑣𝑏 𝑐𝑑𝑖𝑟 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 𝑣𝑏,0 1,0 1, 𝑚 𝑠 oučinitel terénu 𝑘𝑟 𝑘𝑟 0,19 ( 𝑧0 0,07 0,3 0,07 ) 0,19 ( ) 0,215 0,05 0,05 oučinitel drsnosti 6,4 𝑧𝑒 𝑐𝑟 (6,4) 𝑘𝑟 ln ( ) 0,19 ln ( ) 0,581 0,3 𝑧0 třední rychlost větru 𝑣𝑚 (6,4) 𝑐𝑟 (6,4) 𝑐𝑜 (6,4) 𝑣𝑏 0,581 1, ,106 𝑚 𝑠 Intenzita turbulenci 𝐼𝑉 (6,4) 𝑘𝑙 1,0 0,327 𝑐𝑜 (𝑧) ln(𝑧1 𝑧0 ) 1,0 ln(6,4 0,3) Maximální dynamický tlak větru 1 2 (𝑧) 𝜌 𝑣𝑚 2 𝑞𝑝 (𝑧) [ ,327] 0,5 1,25 15, 𝑁 𝑚2 𝑞𝑝 (𝑧) [1 + 7 𝐼𝑉 (𝑧)] 𝑞𝑝 (𝑧) 0,470 𝑘𝑁/𝑚2 Tlak větru na vnější povrchy 𝑊𝑒 𝑞𝑝 (𝑧) 𝑐𝑝𝑒 0,417 𝑐𝑝𝑒 𝑘𝑁/𝑚2 7

151 tatický výpočet CIA Tlak větru v jednotlivých oblastech konstrukce Vítr 𝒑𝒐𝒅é𝒍𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑨 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {28; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {14; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,47 𝟎, 𝟓𝟔𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,47 𝟎, 𝟑𝟕𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,47 +𝟎, 𝟑𝟓𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,47 𝟎, 𝟏𝟖𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,47 𝟎, 𝟎𝟒𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,47 𝟎, 𝟕𝟗𝟗 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,47 𝟎, 𝟔𝟏𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,47 𝟎, 𝟐𝟖𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 Vítr 𝒑𝒐𝒅é𝒍𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑩 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {35; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {28; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,47 𝟎, 𝟓𝟔𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,47 𝟎, 𝟑𝟕𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,47 +𝟎, 𝟑𝟓𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,47 𝟎, 𝟏𝟖𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,47 𝟎, 𝟎𝟒𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,47 𝟎, 𝟕𝟗𝟗 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,47 𝟎, 𝟔𝟏𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,47 𝟎, 𝟐𝟖𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 8

152 tatický výpočet CIA Vítr 𝒑říč𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑨 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {49; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {22; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,47 𝟎, 𝟓𝟔𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,47 𝟎, 𝟑𝟕𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,47 +𝟎, 𝟑𝟓𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,47 𝟎, 𝟏𝟖𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,47 𝟎, 𝟎𝟒𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,47 𝟎, 𝟕𝟗𝟗 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,47 𝟎, 𝟔𝟏𝟏 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,47 𝟎, 𝟐𝟖𝟐 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,5000 𝑞𝐼 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 Vítr 𝒑říč𝒏ý 𝒔𝒎ě𝒓 𝑩 𝑒1 min {𝑏; 2ℎ} min {49; 2 11,8} 𝑒1 23,6 𝑚 𝑒2 min {𝑏; 2ℎ} min {22; 2 6,4} 𝑒1 12,8 𝑚 vislé povrchy 𝐴 1,2000 𝑞𝐴 1,2000 0,47 𝟎, 𝟓𝟔𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐵 0,8000 𝑞𝐵 0,8000 0,47 𝟎, 𝟑𝟕𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐶 0,5000 𝑞𝐵 0,5000 0,47 𝟎, 𝟐𝟑𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐷 +0,75 𝑞𝐷 +0,750 0,47 +𝟎, 𝟑𝟓𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐸 0,4 𝑞𝐷 0,400 0,47 𝟎, 𝟏𝟖𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐹 0,1 𝑞𝐹 0,100 0,47 𝟎, 𝟎𝟒𝟕 𝒌𝑵/𝒎𝟐 třecha 𝐹 1,7000 𝑞𝐹 1,7000 0,68 𝟏, 𝟏𝟓𝟔 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐺 1,3000 𝑞𝐺 1,3000 0,68 𝟎, 𝟖𝟖𝟒 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐻 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 𝐼 0,6000 𝑞𝐻 0,6000 0,68 𝟎, 𝟒𝟎𝟖 𝒌𝑵/𝒎𝟐 9

153 tatický výpočet CIA 3 kupiny zatížení, zatěžovací stavy a kombinace 3.1 kupiny zatížení (LG load groups): Zatížení je rozdělené do skupin: Názov LG1 Typ zaťaženia stále proměnné, krátkodobé proměnné, krátkodobé proměnné, krátkodobé LG2 LG3 LG4 Pozn.: Špecifikácia Typ skupiny Zaťažovacie stavy standard společná LC1, LC2 sníh výběrové LC3,LC4 vítr výberová LC5 LC8 užitné, kat. C výberová LC9 Typ skupiny společná znamená, že do kombinací vstupují vždy všecky zatěžovací stavy z dané skupiny. Typ skupiny výběrová znamená, že do kombinací vstupuje vždy jeden zatěžovací stav z dané skupiny anebo žádný. 3.2 Zatěžovací stavy (LC load cases): LG1 skupina stálých zatažení: LC1 LC LG2 skupina krátkodobého zatížení, sníh: LC3 níh plný LC4 níh návěje LG3 skupina premenných krátkodobých zatažení, vítr: LC5 LC6 LC7 LC LG4 skupina prom. krátkodob. zatažení, střechy kat. C: LC9 tálé zatížení od obvodového pláště Vlastní tíha konstrukce Vítr 1: 180 ± 45 podélný směr A Vítr 2: 0 ± 45 podélný směr B Vítr 3: 90 ± 45 příčný směr A Vítr 4: 270 ± 45 příčný směr B Užitné zatížení 10

154 tatický výpočet CIA 3.3 Kombinace pro MÚ CO1 stálé+sníh Lineární únosnost CO2 stálé+sníh+ 0,6 pod.směr A +0,7užitné Lineární únosnost CO3 stálé+sníh+0,6 vítr pod. směr B+0,7užitné Lineární únosnost CO4 stálé+ 0,5 sníh+vítr př. směr A+0,7užitné Lineární únosnost CO5 stálé+0,5 sníh+vítr příčný směr B+0,7užitné Lineární únosnost CO6 stálé+vítr příčný směr A Lineární únosnost CO7 stálé+vítr příčný směr B Lineární únosnost CO8 stálé+vítr podélný směr A Lineární únosnost CO9 stálé+vítr podélný směr B Lineární únosnost CO10 stálé+užitné Lineární únosnost CO11 stálé+užitné+ 0,5 sníh+0,6 vítr příč. směr A Lineární únosnost CO12 stálé+užitné+ 0,5 sníh+0,6 vítr příč. směr B Lineární únosnost CO13 stálé+užitné+ 0,5 sníh+0,6 vítr pod. směr A Lineární LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC4 sníh plný LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC5 vítr podélný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC6 vítr podélný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC7 vítr příčný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC8 vítr příčný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC7 vítr příčný směr A LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC8 vítr příčný směr B LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC5 vítr podélný směr A LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC6 vítr podélný směr B LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC7 vítr příčný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC8 vítr příčný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. 1,35 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,10 1,50 0,90 1,05 1,35 1,35 1,35 1,10 1,50 0,90 1,05 1,35 1,35 1,35 0,40 0,60 1,50 1,05 1,35 1,35 1,35 0,40 0,60 1,50 1,05 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 1,50 1,35 1,35 1,35 0,40 0,75 0,90 1,50 1,35 1,35 1,35 0,40 0,75 0,90 1,50 1,35 LC1 stálé zatížení 1,35 11

155 tatický výpočet CIA Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy ouč. [] *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* CO13 stálé+užitné+ 0,5 sníh+0,6 vítr pod. směr A Lineární únosnost CO14 stálé+užitné+ 0,5 sníh+0,6 vítr pod. směr B Lineární únosnost CO15 stálé+sníh+0,6 vítr příč. směr B+0,7užitné Lineární únosnost CO16 stálé+sníh+0,6 vítr příč. směr B+0,7užitné Lineární únosnost CO17 stálé+0,5sníh+ vítr pod. směr A+0,7užitné Lineární únosnost CO18 stálé+0,5sníh+ vítr pod. směr B+0,7užitné Lineární únosnost LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC5 vítr podélný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC6 vítr podélný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC7 vítr příčný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC8 vítr příčný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC5 vítr podélný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC6 vítr podélný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. 1,35 0,40 0,75 0,90 1,50 1,35 1,35 1,35 0,40 0,75 0,90 1,50 1,35 1,35 1,35 1,10 1,50 0,90 1,05 1,35 1,35 1,35 1,10 1,50 0,90 1,05 1,35 1,35 1,35 0,40 0,60 1,50 1,05 1,35 1,35 1,35 0,40 0,60 1,50 1,05 1,35 12

156 tatický výpočet CIA 3.4 Kombinace pro MP CO19 stálé+sníh Lineární použitelnost CO20 stálé+sníh+ 0,6 pod.směr A +0,7užitné Lineární použitelnost CO21 stálé+sníh+0,6 vítr pod. směr B+0,7užitné Lineární použitelnost CO22 stálé+sníh+0,6 vítr příč. směr B+0,7užitné Lineární použitelnost CO23 stálé+sníh+0,6 vítr příč. směr B+0,7užitné Lineární použitelnost CO24 stálé+ 0,5 sníh+vítr př. směr A+0,7užitné Lineární použitelnost CO25 stálé+0,5 sníh+vítr příčný směr B+0,7užitné Lineární použitelnost CO26 stálé+0,5sníh+ vítr pod. směr A+0,7užitné Lineární použitelnost CO27 stálé+0,5sníh+ vítr pod. směr B+0,7užitné Lineární použitelnost CO28 stálé+vítr příčný směr A Lineární použitelnost CO29 stálé+vítr příčný směr B Lineární použitelnost LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC4 sníh plný LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC5 vítr podélný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC6 vítr podélný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC7 vítr příčný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC8 vítr příčný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC7 vítr příčný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC8 vítr příčný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC5 vítr podélný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC6 vítr podélný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC7 vítr příčný směr A LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC8 vítr příčný směr B LC10 stále zatížení z. str. 0,60 0,70 0,60 0,70 0,60 0,70 0,60 0,70 0,40 0,50 0,70 0,40 0,50 0,70 0,40 0,50 0,70 0,40 0,50 0,70 *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* 13

157 tatický výpočet CIA Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy ouč. [] *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* CO30 stálé+vítr podélný směr A Lineární použitelnost CO31 stálé+vítr podélný směr B Lineární použitelnost CO32 stálé+užitné Lineární použitelnost CO33 stálé+užitné+ 0,5 sníh+0,6 vítr příč. směr A Lineární použitelnost CO34 stálé+užitné+ 0,5 sníh+0,6 vítr příč. směr B Lineární použitelnost CO35 stálé+užitné+ 0,5 sníh+0,6 vítr pod. směr A Lineární použitelnost CO36 stálé+užitné+ 0,5 sníh+0,6 vítr pod. směr B Lineární použitelnost LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC5 vítr podélný směr A LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC6 vítr podélný směr B LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC7 vítr příčný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC8 vítr příčný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC5 vítr podélný směr A LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. LC1 stálé zatížení LC2 vlastní tíha LC3 sníh návěje LC4 sníh plný LC6 vítr podélný směr B LC9 užitné zatížení LC10 stále zatížení z. str. 0,40 0,50 0,60 0,40 0,50 0,60 0,40 0,50 0,60 0,40 0,50 0,60 14

158 tatický výpočet CIA Posouzení jednotlivých prvků konstrukce Vaznice HEA 220 Vaznice tvoří válcované profily HEA 220 a délce 7 metrů Jsou kotveny pomocí ocelových plechů k hornímu okraji horního pásu obloukového příhradového vazníku Vzpěrná délka 7 m B

159 tatický výpočet CIA Prvek B1036 7,000 m HEA220 CO15 0,85 Dílčí souč. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Gamma M0 pro únosnost průřezu Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Mez kluzu fy,0 MPa Mezní pevnost fu 360,0 MPa Výroba Válcovaný...::POUDEK PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* N,Ed 17,84 kn Vy,Ed 0,00 kn Vz,Ed 0,00 kn T,Ed 0,00 knm My,Ed 56,14 knm Mz,Ed 12,02 knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky 21,71 Třída 1 limit 66,40 Třída 2 limit 76,46 Třída 3 limit 115,89 > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 Maximální poměr šířky a tloušťky 8,05 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 14,38 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A 6,4300e03 m^2 Nc,Rd 1511,05 kn Jedn. posudek 0,01 Posudek ohybového momentu for My Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,y 5,6667e04 m^3 Mpl,y,Rd 133,17 knm Jedn. posudek 0,42 Posudek ohybového momentu for Mz Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,z 2,7042e04 m^3 Mpl,z,Rd 63,55 knm Jedn. posudek 0,19 Posudek kroucení Podle EN článku a rovnice (6.23) Tau,t,Ed 0,1 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,00 Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 9,1.2.6 a rovnice (6.41) Mpl,y,Rd 133,17 knm Alfa 2,00 Mpl,z,Rd 63,55 knm Beta 16

160 tatický výpočet CIA Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN článku (4) její vliv na momentovou únosnost kolem osy zz se zanedbává. Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: m Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky 21,71 Třída 1 limit 33,00 Třída 2 limit 38,00 Třída 3 limit 42,00 > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 Maximální poměr šířky a tloušťky 8,05 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 14,00 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) Parametry vzpěru yy zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné ystémová délka L 7,000 7,000 m oučinitel vzpěru k Vzpěrná délka Lcr 7,000 7,000 m Kritické Eulerovo zatížení Ncr 2288,34 829,05 kn Štíhlost Lambda 76,31 126,79 Poměrná štíhlost Lambda,rel 0,81 1,35 Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20 Poznámka: Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN článek (4) Posudek klopení Podle článku EN : a vzorce (6.54) Parametry klopení *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Metoda pro křivku klopení Art Wy e04 m^3 Pružný kritický moment Mcr knm Relativní štíhlost Lambda,LT 0.86 Mezní štíhlostlambda,lt, Křivka klopení a Imperfekce Alfa,LT 0.21 Redukční součinitel Chi,LT 0.76 Únosnost na vzpěr Mb.Rd knm Jedn. posudek 0.55 Parametry Mcr *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Délka klopení m k 1.00 kw 1.00 C C C Pozn.: Parametry C podle ECC / Galea 2002 zatížení v těžišti Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* kyy kyz kzy kzz Delta My 0.00 knm Delta Mz 0.00 knm A e03 m^2 Wy e04 m^3 Wz e04 m^3 NRk kn My,Rk knm Mz,Rk knm *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* 17

161 tatický výpočet CIA Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* My,Ed knm Mz,Ed knm Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 18

162 tatický výpočet CIA 4.2 Dolní pás obloukového příhradového vazník HEA 200 dolní pás příhradového vazníku je po celé délce tažený. stabilita dolního pásu příhradového vazníku je zajistětěna pomocí vzpěrek kotvených kloubově k vaznicím viz výkresová dokumentace. jedná se o profil HEA 200 po délce neměnný. rozdělen na tři díly spojené montážními styky viz výkresová dokumentace B1173 B

163 Poznámka: tatický výpočet CIA Prvek B ,104 m HEA200 CO2 0,69 Dílčí souč. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Gamma M0 pro únosnost průřezu Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Mez kluzu fy,0 MPa Mezní pevnost fu 360,0 MPa Výroba Válcovaný...::POUDEK PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* N,Ed 739,70 kn Vy,Ed 0,06 kn Vz,Ed 1,68 kn T,Ed 0,01 knm My,Ed 16,41 knm Mz,Ed 0,23 knm Posudek na tah Podle EN článku a rovnice (6,5) A 5,3800e03 m^2 Npl,Rd 1264,30 kn Nu,Rd 1394,50 kn Nt,Rd 1264,30 kn Jedn. posudek 0,69 Posudek ohybového momentu for My Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,y 4,2917e04 m^3 Mpl,y,Rd 100,85 knm Jedn. posudek 0,16 Posudek ohybového momentu for Mz Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,z 2,0375e04 m^3 Mpl,z,Rd 47,88 knm Jedn. posudek 0,00 Posudek smyku pro Vy Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta 1,20 Av 4,1593e03 m^2 Vpl,y,Rd 564,32 kn Jedn. posudek 0,00 Posudek smyku pro Vz Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta 1,20 Av 1,8050e03 m^2 Vpl,z,Rd 244,90 kn Jedn. posudek 0,01 Posudek kroucení Podle EN článku a rovnice (6.23) Tau,t,Ed 0,7 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,00 Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 9,1.2.6 a rovnice (6.41) MN,y,Rd 48,00 knm Alfa 2,00 MN,z,Rd 41,08 knm Beta 2,93 Jednotkový posudek (6.41) 0,12 + 0,00 0,12 20

164 tatický výpočet CIA Podle článku EN : a vzorce (6.46) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr m Ncr,T kn Ncr,TF kn Relativní štíhlost Lambda,T 3.74 Mezní štíhlost Lambda, Vzpěr. křivka c Imperfekce Alfa 0.49 A e03 m^2 Redukční součinitel Chi 0.06 Únosnost na vzpěr Nb,Rd kn Jedn. posudek 0.00 Posudek klopení Podle článku EN : a vzorce (6.54) Parametry klopení *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Metoda pro křivku klopení Art Wy e04 m^3 Pružný kritický moment Mcr knm Relativní štíhlost Lambda,LT 0.78 Mezní štíhlostlambda,lt, Parametry Mcr *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Délka klopení m k 1.00 kw 1.00 C C C Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN článek (4) Posudek boulení v poli vzpěru 1 Podle článku EN : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* hw/t Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem. Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 21

165 tatický výpočet CIA 4.3 Horní pás obloukového příhradového vazník HEA 240 horní pás příhradového vazníku je po celé délce tlačený. jedná se o profil HEA 240 po délce neměnný. rozdělen na tři díly spojené montážními styky viz výkresová dokumentace. vzpěrná délka prvku : Lcr,y vzdalenost kolmych vzpěr v. 3,233 m Lcr,z vzdálenost vaznic 3,233 m B1220 B

166 tatický výpočet CIA Prvek B ,332 m HEA240 CO16 0,84 Dílčí souč. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Gamma M0 pro únosnost průřezu Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tud Mez kluzu fy Mezní pevnost fu Výroba,0 360,0 Válcovaný MPa MPa...::POUDEK PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tu N,Ed Vy,Ed Vz,Ed T,Ed My,Ed Mz,Ed 766,18 5,31 1,08 0,01 2,86 11,95 kn kn kn knm knm knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky Třída 1 limit Třída 2 limit Třída 3 limit > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 21,87 33,00 38,00 42,83 Maximální poměr šířky a tloušťky 7,94 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 14,18 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A Nc,Rd Jedn. posudek 7,6800e ,80 0,42 m^2 kn Posudek ohybového momentu for My Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,y 7,4583e04 m^3 Mpl,y,Rd 175,27 knm Jedn. posudek 0,02 Posudek ohybového momentu for Mz Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,z Mpl,z,Rd Jedn. posudek 3,5167e04 82,64 0,14 m^3 knm Posudek smyku pro Vy Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta 1,20 Av 5,9737e03 m^2 Vpl,y,Rd 810,50 kn Jedn. posudek 0,01 Posudek smyku pro Vz Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta Av Vpl,z,Rd Jedn. posudek 1,20 2,5140e03 341,09 0,00 m^2 kn 23

167 tatický výpočet CIA Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 9,1.2.6 a rovnice (6.41) MN,y,Rd 115,27 knm Alfa 2,00 MN,z,Rd 79,35 knm Beta 2,12 Jednotkový posudek (6.41) 0,00 + 0,02 0,02 Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou únosnost se zanedbává. Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: 16,166 m Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky Třída 1 limit Třída 2 limit Třída 3 limit > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 21,87 33,00 38,00 49,82 Maximální poměr šířky a tloušťky 7,94 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 13,87 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) yy Parametry vzpěru zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* * Typ posuvných styčníků ystémová délka L oučinitel vzpěru k Vzpěrná délka Lcr Kritické Eulerovo zatížení Ncr Štíhlost Lambda Poměrná štíhlost Lambda,rel Mezní štíhlost Lambda,rel,0 Vzpěr. křivka Imperfekce Alfa Redukční součinitel Chi Únosnost na vzpěr Nb,Rd posuvné 3,233 3, ,55 32,16 0,34 0,20 b 0,34 0, ,53 neposuvné 3,233 3, ,44 53,83 0,57 0,20 c 0,49 0, ,94 m m kn kn Posudek rovinného vzpěru *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* * Průřezová plocha A Únosnost na vzpěr Nb,Rd Jedn. posudek 7,6800e ,94 0,53 m^2 kn Posudek klopení Podle článku EN : a vzorce (6.54) Parametry klopení *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *t Metoda pro křivku klopení Wy Pružný kritický moment Mcr Relativní štíhlost Lambda,LT Mezní štíhlostlambda,lt,0 Art e m^3 knm Parametry Mcr *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská v Délka klopení k kw C1 C2 C m Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN článek (4) Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 24

168 tatický výpočet CIA Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudents kyy kyz kzy kzz Delta My 0.00 knm Delta Mz 0.00 knm A e03 m^2 Wy e04 m^3 Wz e04 m^3 NRk kn My,Rk knm Mz,Rk knm My,Ed knm Mz,Ed knm Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Posudek boulení v poli vzpěru 1 Podle článku EN : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tud hw/t Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem. Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 25

169 tatický výpočet CIA 4.4 Tlačené diagonálý příhradového vazníku _profily_tr tlačené diagonály tvořící příhradový vazník mají rozdílné profily v závislosti na průběhu vnitřních sil : TR 82,5 x 7 B1187 TR 114 x 8 B1145 TR 160 x 8 B1184. vzpěrná délka tlačených diagonál je rovná jejich délce B1184 B1145 B1187 B1187 B1184 B

170 tatický výpočet CIA Prvek 3,241 Trubka B1184 m ( ; 8) CO15 0,62 Dílč í s ou č. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze G a m m a M0 pro únosnost průřezu G a m m a M1 pro ú n o s n o s t na G a m m a M2 pro únosnost čistého průřezu nesta b i l i t u 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tud Mez kluzu fy Mezní pevnost fu Výroba,0 360,0 Válcovaný MPa MPa Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena....::poudek PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tu N,Ed Vy,Ed Vz,Ed T,Ed My,Ed Mz,Ed 375,17 0,28 0,00 0,01 0,00 0,00 kn kn kn knm knm knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Varování: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována. Průřez se posoudí jako pružný, třída 3. Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A 3,8202e03 m^2 Nc,Rd 897,74 kn Jedn. posudek 0,42 Posudek smyku pro Vy Podle EN článku a rovnice (6.19) Tau,Vy,Ed 0,1 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,00 Poznámka: Pro daný průřez/způsob výroby není zadána žádná smyková plocha, proto nelze určit plastickou smykovou únosnost. Jako výsledek se posuzuje pružná smyková Posudek kroucení Podle EN článku a rovnice (6.23) Tau,t,Ed 0,1 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,00 Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1) Elastický posudek *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Vlákno igma,n,ed igma,my,ed igma,mz,ed igma,tot,ed Tau,Vy,Ed Tau,Vz,Ed Tau,t,Ed Tau,tot,Ed igma,von Mises,Ed Jedn. posudek 1 98,2 0,0 0,0 98,2 0,1 0,0 0,1 0,2 98,2 0,42 MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) Parametry vzpěru yy zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Typ posuvných styčníků ystémová délka L oučinitel vzpěru k Vzpěrná délka Lcr Kritické Eulerovo zatížení Ncr posuvné 3,241 3, ,63 neposuvné 3,241 3, ,63 m m kn *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* 27

171 tatický výpočet CIA yy Parametry vzpěru zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Štíhlost Lambda Poměrná štíhlost Lambda,rel Mezní štíhlost Lambda,rel,0 Vzpěr. křivka Imperfekce Alfa Redukční součinitel Chi Únosnost na vzpěr Nb,Rd 60,24 0,64 0,20 d 0,76 0,68 612,25 60,24 0,64 0,20 d 0,76 0,68 612,25 kn Posudek rovinného vzpěru *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* * Průřezová plocha A Únosnost na vzpěr Nb,Rd Jedn. posudek 3,8202e03 612,25 0,61 m^2 kn Posudek prostorového vzpěru Podle článku EN : a vzorce (6.46) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr Ncr,T Ncr,TF Relativní štíhlost Lambda,T Mezní štíhlost Lambda,0 Vzpěr. křivka Imperfekce Alfa A Redukční součinitel Chi Únosnost na vzpěr Nb,Rd Jedn. posudek d e m kn kn m^2 kn Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudents kyy kyz kzy kzz Delta My Delta Mz A Wy Wz NRk My,Rk Mz,Rk My,Ed Mz,Ed Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT e e e knm knm m^2 m^3 m^3 kn knm knm knm knm Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 28

172 tatický výpočet CIA Prvek 3,461 Trubka B1145 m ( ; 8) CO15 0,71 Dílč í s ou č. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze G a m m a M0 pro únosnost průřezu G a m m a M1 pro ú n o s n o s t na G a m m a M2 pro únosnost čistého průřezu nesta b i l i t u 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tud Mez kluzu fy Mezní pevnost fu Výroba,0 360,0 Válcovaný MPa MPa Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena....::poudek PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tu N,Ed Vy,Ed Vz,Ed T,Ed My,Ed Mz,Ed 205,65 0,30 0,00 0,19 0,00 0,00 kn kn kn knm knm knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Varování: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována. Průřez se posoudí jako pružný, třída 3. Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A 2,6641e03 m^2 Nc,Rd 626,06 kn Jedn. posudek 0,33 Posudek smyku pro Vy Podle EN článku a rovnice (6.19) Tau,Vy,Ed 0,2 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,00 Poznámka: Pro daný průřez/způsob výroby není zadána žádná smyková plocha, proto nelze určit plastickou smykovou únosnost. Jako výsledek se posuzuje pružná smyková Posudek kroucení Podle EN článku a rovnice (6.23) Tau,t,Ed 1,5 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,01 Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1) Elastický posudek *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Vlákno igma,n,ed igma,my,ed igma,mz,ed igma,tot,ed Tau,Vy,Ed Tau,Vz,Ed Tau,t,Ed Tau,tot,Ed igma,von Mises,Ed Jedn. posudek 1 77,2 0,0 0,0 77,2 0,2 0,0 1,5 1,7 77,3 0,33 MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) Parametry vzpěru yy zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Typ posuvných styčníků ystémová délka L oučinitel vzpěru k Vzpěrná délka Lcr Kritické Eulerovo zatížení Ncr posuvné 3,461 3, ,09 neposuvné 3,461 3, ,09 m m kn *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* 29

173 tatický výpočet CIA yy Parametry vzpěru zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Štíhlost Lambda Poměrná štíhlost Lambda,rel Mezní štíhlost Lambda,rel,0 Vzpěr. křivka Imperfekce Alfa Redukční součinitel Chi Únosnost na vzpěr Nb,Rd 92,10 0,98 0,20 d 0,76 0,48 298,65 92,10 0,98 0,20 d 0,76 0,48 298,65 kn Posudek rovinného vzpěru *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* * Průřezová plocha A Únosnost na vzpěr Nb,Rd Jedn. posudek 2,6641e03 298,65 0,69 m^2 kn Posudek prostorového vzpěru Podle článku EN : a vzorce (6.46) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr Ncr,T Ncr,TF Relativní štíhlost Lambda,T Mezní štíhlost Lambda,0 Vzpěr. křivka Imperfekce Alfa A Redukční součinitel Chi Únosnost na vzpěr Nb,Rd Jedn. posudek d e m kn kn m^2 kn Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudents kyy kyz kzy kzz Delta My Delta Mz A Wy Wz NRk My,Rk Mz,Rk My,Ed Mz,Ed Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT e e e knm knm m^2 m^3 m^3 kn knm knm knm knm Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 30

174 tatický výpočet CIA Prvek 3,851 Trubka B1187 m ( 8 3 ; 7) CO6 0,59 Dílč í s o uč. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská ve G a m m a M0 pro únosnost průřezu G a m m a M1 pro ú n o s n o s t na G a m m a M2 pro únosnost čistého nesta b i l i t u 1,25 průřezu Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tud Mez kluzu fy Mezní pevnost fu Výroba,0 360,0 Válcovaný MPa MPa Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena....::poudek PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tu N,Ed Vy,Ed Vz,Ed T,Ed My,Ed Mz,Ed 55,82 0,30 0,00 0,05 0,00 0,00 kn kn kn knm knm knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Varování: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována. Průřez se posoudí jako pružný, třída 3. Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A 1,6603e03 m^2 Nc,Rd 390,18 kn Jedn. posudek 0,14 Posudek smyku pro Vy Podle EN článku a rovnice (6.19) Tau,Vy,Ed 0,4 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,00 Poznámka: Pro daný průřez/způsob výroby není zadána žádná smyková plocha, proto nelze určit plastickou smykovou únosnost. Jako výsledek se posuzuje pružná smyková Posudek kroucení Podle EN článku a rovnice (6.23) Tau,t,Ed 1,0 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,01 Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1) Elastický posudek *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Vlákno igma,n,ed igma,my,ed igma,mz,ed igma,tot,ed Tau,Vy,Ed Tau,Vz,Ed Tau,t,Ed Tau,tot,Ed igma,von Mises,Ed Jedn. posudek 11 33,6 0,0 0,0 33,6 0,4 0,0 1,0 1,3 33,7 0,14 MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) Parametry vzpěru yy zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Typ posuvných styčníků ystémová délka L oučinitel vzpěru k Vzpěrná délka Lcr posuvné 3,851 3,851 neposuvné 3,851 3,851 m m *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* 31

175 tatický výpočet CIA yy Parametry vzpěru zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Kritické Eulerovo zatížení Ncr Štíhlost Lambda Poměrná štíhlost Lambda,rel Mezní štíhlost Lambda,rel,0 Vzpěr. křivka Imperfekce Alfa Redukční součinitel Chi Únosnost na vzpěr Nb,Rd 166,76 143,66 1,53 0,20 d 0,76 0,27 104,83 166,76 143,66 1,53 0,20 d 0,76 0,27 104,83 kn kn Posudek rovinného vzpěru *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* * Průřezová plocha A Únosnost na vzpěr Nb,Rd Jedn. posudek 1,6603e03 104,83 0,53 m^2 kn Posudek prostorového vzpěru Podle článku EN : a vzorce (6.46) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr Ncr,T Ncr,TF Relativní štíhlost Lambda,T Mezní štíhlost Lambda,0 Vzpěr. křivka Imperfekce Alfa A Redukční součinitel Chi Únosnost na vzpěr Nb,Rd Jedn. posudek d e m kn kn m^2 kn Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudents kyy kyz kzy kzz Delta My Delta Mz A Wy Wz NRk My,Rk Mz,Rk My,Ed Mz,Ed Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT e e e knm knm m^2 m^3 m^3 kn knm knm knm knm Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 32

176 tatický výpočet CIA 4.5 Tažená diagonála příhradového vazníku _ _profil_tr tažené diagonály příhradového vazníku mají profil : TR 114 x 8 B1169 B1169 B

177 tatický výpočet CIA Prvek B1169 4,033 m Trubka (114; 8) CO15 0,63 Dílčí souč. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Gamma M0 pro únosnost průřezu Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tud Mez kluzu fy Mezní pevnost fu Výroba,0 360,0 Válcovaný MPa MPa Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena....::poudek PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tu N,Ed Vy,Ed Vz,Ed T,Ed My,Ed Mz,Ed 331,53 0,00 0,00 0,22 0,00 0,55 kn kn kn knm knm knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Varování: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována. Průřez se posoudí jako pružný, třída 3. Posudek na tah Podle EN článku a rovnice (6,5) A 2,6641e03 m^2 Npl,Rd 626,06 kn Nu,Rd 690,53 kn Nt,Rd 626,06 kn Jedn. posudek 0,53 Posudek ohybového momentu for Mz Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.14) Wel,z,min 6,6018e05 m^3 Mel,z,Rd 15,51 knm Jedn. posudek 0,04 Posudek kroucení Podle EN článku a rovnice (6.23) Tau,t,Ed 1,7 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,01 Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1) Elastický posudek *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *t Vlákno igma,n,ed igma,my,ed igma,mz,ed igma,tot,ed Tau,Vy,Ed Tau,Vz,Ed Tau,t,Ed Tau,tot,Ed igma,von Mises,Ed Jedn. posudek 6 124,4 0,0 8,4 132,8 0,0 0,0 1,7 1,7 132,9 0,57 MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 34

178 tatický výpočet CIA 4.6 B1402 Nosný sloup HEA 340 Ocelové sloupy podpírající příhradové obloukové vazníky jsou z válcovaných profilu HEA 340 o výšce 9,6m vyrobených z oceli typu Upevnění ocelového sloupu k základové konstrukci musí být provedeno podle statického výpočtu tak, aby bylo se dosaženo uložení typu vetknutí Osová vzdálenost sloupů je 7 m Vzpěrná délka 19,2 m 2 x délka sloupu B

179 tatický výpočet CIA Prvek B1402 9,600 m HEA340 CO4 0,81 Dílčí souč. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Gamma M0 pro únosnost průřezu Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Mez kluzu fy,0 MPa Mezní pevnost fu 360,0 MPa Výroba Válcovaný...::POUDEK PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* N,Ed 167,14 kn Vy,Ed 0,00 kn Vz,Ed 47,08 kn T,Ed 0,01 knm My,Ed 287,69 knm Mz,Ed 0,00 knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky 25,58 Třída 1 limit 52,78 Třída 2 limit 60,78 Třída 3 limit 105,17 > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 Maximální poměr šířky a tloušťky 7,17 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 13,79 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A 1,3400e02 m^2 Nc,Rd 3149,00 kn Jedn. posudek 0,05 Posudek ohybového momentu for My Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,y 1,8500e03 m^3 Mpl,y,Rd 434,75 knm Jedn. posudek 0,66 Posudek ohybového momentu for Mz Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,z 7,5417e04 m^3 Mpl,z,Rd 177,23 knm Jedn. posudek 0,01 Posudek smyku pro Vy Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta 1,20 Av 1,0247e02 m^2 Vpl,y,Rd 1390,25 kn Jedn. posudek 0,00 Posudek smyku pro Vz Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta 1,20 Av 4,5478e03 m^2 Vpl,z,Rd 617,03 kn Jedn. posudek 0,08 36

180 tatický výpočet CIA Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 9,1.2.6 a rovnice (6.41) Mpl,y,Rd 434,75 knm Alfa 2,00 Mpl,z,Rd 177,23 knm Beta Jednotkový posudek (6.41) 0,44 + 0,01 0,45 Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou únosnost se zanedbává. Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.33) i (6.34) z EN článku (4) její vliv na momentovou únosnost kolem osy yy se zanedbává. Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN článku (4) její vliv na momentovou únosnost kolem osy zz se zanedbává. Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: m Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky 25,58 Třída 1 limit 52,78 Třída 2 limit 60,78 Třída 3 limit 105,17 > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 Maximální poměr šířky a tloušťky 7,17 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 13,79 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) Parametry vzpěru yy zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné ystémová délka L 9,600 3,200 m oučinitel vzpěru k 2,00 Vzpěrná délka Lcr 19,200 3,200 m Kritické Eulerovo zatížení Ncr 1557, ,86 kn Štíhlost Lambda 133,54 42,95 Poměrná štíhlost Lambda,rel 1,42 0,46 Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20 Vzpěr. křivka b c Imperfekce Alfa 0,34 0,49 Redukční součinitel Chi 0,37 0,87 Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1173, ,83 kn Posudek rovinného vzpěru *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Průřezová plocha A 1,3400e02 m^2 Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1173,19 kn Jedn. posudek 0,14 Posudek prostorového vzpěru Podle článku EN : a vzorce (6.46) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr m Ncr,T kn Ncr,TF kn Relativní štíhlost Lambda,T 1.42 Mezní štíhlost Lambda, Vzpěr. křivka c Imperfekce Alfa 0.49 A e02 m^2 Redukční součinitel Chi 0.34 Únosnost na vzpěr Nb,Rd kn Jedn. posudek 0.16 Posudek klopení Podle článku EN : a vzorce (6.54) 37

181 tatický výpočet CIA Parametry klopení *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Metoda pro křivku klopení Art Wy e03 m^3 Pružný kritický moment Mcr knm Relativní štíhlost Lambda,LT 0.35 Mezní štíhlostlambda,lt, Parametry Mcr *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Délka klopení m k 1.00 kw 1.00 C C C Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN článek (4) Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* kyy kyz kzy kzz Delta My 0.00 knm Delta Mz 0.00 knm A e02 m^2 Wy e03 m^3 Wz e04 m^3 NRk kn My,Rk knm Mz,Rk knm My,Ed knm Mz,Ed 0.00 knm Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Posudek boulení v poli vzpěru 1 Podle článku EN : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* hw/t Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem. Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 38

182 tatický výpočet CIA 4.7 B8 loup zázemí HEA 240 Ocelové sloupy zázemí jsou z válcovaných profilu HEA 240 o výšce 6,4 m (3,2 m) vyrobených z oceli typu. Upevnění ocelového sloupu k základové konstrukci musí být provedeno tak, aby bylo se dosaženo uložení typu vetknutí. loupy přenášející plné zatížení od stropní konstrukce zázemí Osové vzdálenosti sloupů jsou 7 a 8 m B8 39

183 tatický výpočet CIA Prvek B8 6,400 m HEA240 CO16 0,77 Dílčí souč. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Gamma M0 pro únosnost průřezu Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Mez kluzu fy,0 MPa Mezní pevnost fu 360,0 MPa Výroba Válcovaný...::POUDEK PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* N,Ed 568,48 kn Vy,Ed 3,63 kn Vz,Ed 5,73 kn T,Ed 0,00 knm My,Ed 22,81 knm Mz,Ed 11,65 knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky 21,87 Třída 1 limit 33,00 Třída 2 limit 38,00 Třída 3 limit 50,13 > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 Maximální poměr šířky a tloušťky 7,94 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 14,18 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A 7,6800e03 m^2 Nc,Rd 1804,80 kn Jedn. posudek 0,31 Posudek ohybového momentu for My Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,y 7,4583e04 m^3 Mpl,y,Rd 175,27 knm Jedn. posudek 0,13 Posudek ohybového momentu for Mz Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,z 3,5167e04 m^3 Mpl,z,Rd 82,64 knm Jedn. posudek 0,14 Posudek smyku pro Vy Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta 1,20 Av 5,9737e03 m^2 Vpl,y,Rd 810,50 kn Jedn. posudek 0,00 Posudek smyku pro Vz Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta 1,20 Av 2,5140e03 m^2 Vpl,z,Rd 341,09 kn Jedn. posudek 0,02 40

184 tatický výpočet CIA Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 9,1.2.6 a rovnice (6.41) MN,y,Rd 137,22 knm Alfa 2,00 MN,z,Rd 82,19 knm Beta 1,57 Jednotkový posudek (6.41) 0,03 + 0,05 0,07 Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou únosnost se zanedbává. Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: m Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky 21,87 Třída 1 limit 33,00 Třída 2 limit 38,00 Třída 3 limit 50,13 > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 Maximální poměr šířky a tloušťky 7,94 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 14,18 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) Parametry vzpěru yy zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Typ posuvných styčníků neposuvné neposuvné ystémová délka L 6,4 6,4 m oučinitel vzpěru k Vzpěrná délka Lcr 3,200 3,200 m Kritické Eulerovo zatížení Ncr 15706, ,59 kn Štíhlost Lambda 31,83 53,28 Poměrná štíhlost Lambda,rel 0,34 0,57 Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20 Vzpěr. křivka b c Imperfekce Alfa 0,34 0,49 Redukční součinitel Chi 0,95 0,80 Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1713, ,06 kn Posudek rovinného vzpěru *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Průřezová plocha A 7,6800e03 m^2 Únosnost na vzpěr Nb,Rd 1452,06 kn Jedn. posudek 0,39 Posudek klopení Podle článku EN : a vzorce (6.54) Parametry klopení *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Metoda pro křivku klopení Art Wy e04 m^3 Pružný kritický moment Mcr knm Relativní štíhlost Lambda,LT 0.39 Mezní štíhlostlambda,lt, Parametry Mcr *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Délka klopení m k 1.00 kw 1.00 C C C Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN článek (4) Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 41

185 tatický výpočet CIA Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* kyy kyz kzy kzz Delta My 0.00 knm Delta Mz 0.00 knm A e03 m^2 Wy e04 m^3 Wz e04 m^3 NRk kn My,Rk knm Mz,Rk knm My,Ed knm Mz,Ed knm Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Posudek boulení v poli vzpěru 1 Podle článku EN : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* hw/t Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem. Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 42

186 tatický výpočet CIA 4.8 loup štít. st. HEA_240 ve štítových stěnách víceúčelové sportovní haly jsou umístěny sloupy štítové stěny B1377 sloupy mají profil HEA 240 výšku sloupu je proměnná v závislosti na výšce obloukového příhradového vazníku v daném místě vzpěrná délka směr y 0,9*délka sloupu 11,61 m pro B1377 směr z vzdálenost paždíků 3,2 m B

187 tatický výpočet CIA Prvek B ,9 m HEA240 CO8 0,76 Dílčí souč. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Gamma M0 pro únosnost průřezu Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Mez kluzu fy,0 MPa Mezní pevnost fu 360,0 MPa Výroba Válcovaný...::POUDEK PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* N,Ed 33,99 kn Vy,Ed 0,00 kn Vz,Ed 41,61 kn T,Ed 0,00 knm My,Ed 132,82 knm Mz,Ed 0,00 knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky 21,87 Třída 1 limit 63,21 Třída 2 limit 72,79 Třída 3 limit 116,61 > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 Maximální poměr šířky a tloušťky 7,94 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 13,78 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A 7,6800e03 m^2 Nc,Rd 1804,80 kn Jedn. posudek 0,02 Posudek ohybového momentu for My Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,y 7,4583e04 m^3 Mpl,y,Rd 175,27 knm Jedn. posudek 0,76 Posudek ohybového momentu for Mz Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,z 3,5167e04 m^3 Mpl,z,Rd 82,64 knm Jedn. posudek 0,00 Posudek smyku pro Vy Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta 1,20 Av 5,9737e03 m^2 Vpl,y,Rd 810,50 kn Jedn. posudek 0,00 Posudek smyku pro Vz Podle EN článku a rovnice (6.17) Eta 1,20 Av 2,5140e03 m^2 Vpl,z,Rd 341,09 kn Jedn. posudek 0,12 44

188 tatický výpočet CIA Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 9,1.2.6 a rovnice (6.41) Mpl,y,Rd 175,27 knm Alfa 2,00 Mpl,z,Rd 82,64 knm Beta Jednotkový posudek (6.41) 0,57 + 0,00 0,58 Poznámka: Protože smykové síly jsou menší než polovina plastické momentové únosnosti, jejich vliv na momentovou únosnost se zanedbává. Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.33) i (6.34) z EN článku (4) její vliv na momentovou únosnost kolem osy yy se zanedbává. Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN článku (4) její vliv na momentovou únosnost kolem osy zz se zanedbává. Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: m Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky 21,87 Třída 1 limit 33,00 Třída 2 limit 38,00 Třída 3 limit 44,37 > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 Maximální poměr šířky a tloušťky 7,94 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 13,89 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) Parametry vzpěru yy zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné ystémová délka L 12,9 3,2 m oučinitel vzpěru k Vzpěrná délka Lcr 11,6 3,20 m Kritické Eulerovo zatížení Ncr 15706, ,5 kn Štíhlost Lambda 31,83 53,28 Poměrná štíhlost Lambda,rel 0,34 0,57 Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20 Poznámka: Štíhlost nebo velikost tlakové síly umožňují ignorovat účinky prostorového vzpěru podle EN článek (4) Posudek klopení Podle článku EN : a vzorce (6.54) Parametry klopení *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Metoda pro křivku klopení Art Wy e04 m^3 Pružný kritický moment Mcr knm Relativní štíhlost Lambda,LT 0.36 Mezní štíhlostlambda,lt, Parametry Mcr *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Délka klopení m k 1.00 kw 1.00 C C C Štíhlost nebo ohybový moment umožňují ignorovat účinky klopení podle EN článek (4) Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* kyy kyz kzy *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* 45

189 tatický výpočet CIA Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* kzz Delta My 0.00 knm Delta Mz 0.00 knm A e03 m^2 Wy e04 m^3 Wz e04 m^3 NRk kn My,Rk knm Mz,Rk knm My,Ed knm Mz,Ed 0.00 knm Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Posudek boulení v poli vzpěru 1 Podle článku EN : 5. & 7.1. a vzorce (5.10) & (7.1) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* hw/t Štíhlost stojijny je taková, že není potřeba posudek ztráty stability smykem. Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 46

190 tatický výpočet CIA 4.9 BB Nosník obvodového pláště IPE 240 Nosníky obvodovélo pláště jsou tvořený profily IPE 240 Osová vzdálenost nosníků ve svislém směru je 3,2 metru louží ke ztužení objektu a kotvení obvodového plástě tyl uložení prostý nosník Vzpěrná délka 7 metrů B

191 tatický výpočet CIA Prvek B518 7,000 m IPE240 CO4 0,90 Dílčí souč. spolehlivosti *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Gamma M0 pro únosnost průřezu Gamma M1 pro únosnost na nestabilitu Gamma M2 pro únosnost čistého průřezu 1,25 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tud Mez kluzu fy Mezní pevnost fu Výroba,0 360,0 Válcovaný MPa MPa...::POUDEK PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tu N,Ed Vy,Ed Vz,Ed T,Ed My,Ed Mz,Ed 9,29 0,00 0,00 0,00 14,98 6,46 kn kn kn knm knm knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky Třída 1 limit Třída 2 limit Třída 3 limit > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 30,71 69,26 79,75 110,46 Maximální poměr šířky a tloušťky 4,28 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 15,07 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A Nc,Rd Jedn. posudek 3,9100e03 918,85 0,01 m^2 kn Posudek ohybového momentu for My Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,y 3,6700e04 m^3 Mpl,y,Rd 86,25 knm Jedn. posudek 0,17 Posudek ohybového momentu for Mz Podle EN článku a rovnice (6.12), (6.13) Wpl,z Mpl,z,Rd Jedn. posudek 7,3900e05 17,37 0,37 m^3 knm Posudek kroucení Podle EN článku a rovnice (6.23) Tau,t,Ed 0,0 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,00 Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 9,1.2.6 a rovnice (6.41) Mpl,y,Rd Alfa Mpl,z,Rd Beta 86,25 2,00 17,37 knm knm 48

192 tatický výpočet CIA Poznámka: Protože osová síla splňuje podmínku (6.35) z EN článku (4) její vliv na momentovou únosnost kolem osy zz se zanedbává. Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Klasifikace pro návrh dílce na vzpěr Rozhodující poloha pro klasifikaci stability: m Klasifikace pro vnitřní tlačené části Podle EN tabulka 5.2 list 1 Maximální poměr šířky a tloušťky Třída 1 limit Třída 2 limit Třída 3 limit > vnitřní tlačené části třída 1 Klasifikace pro vnější pásnice Podle EN tabulka 5.2 list 2 30,71 33,00 38,00 42,00 Maximální poměr šířky a tloušťky 4,28 Třída 1 limit 9,00 Třída 2 limit 10,00 Třída 3 limit 14,00 > vnější pásnice třída 1 > průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh dílce na vzpěr Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) yy Parametry vzpěru zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Typ posuvných styčníků ystémová délka L oučinitel vzpěru k Vzpěrná délka Lcr Kritické Eulerovo zatížení Ncr Štíhlost Lambda Poměrná štíhlost Lambda,rel Mezní štíhlost Lambda,rel,0 Vzpěr. křivka Imperfekce Alfa Redukční součinitel Chi Únosnost na vzpěr Nb,Rd posuvné 7,000 7, ,25 70,16 0,75 0,20 a 0,21 0,82 757,60 neposuvné 7,000 7, ,13 259,73 2,77 0,20 b 0,34 0,12 106,40 m m kn kn Varování: Štíhlost 259,73 je větší než mezní hodnota 200,00! Posudek rovinného vzpěru *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* * Průřezová plocha A Únosnost na vzpěr Nb,Rd Jedn. posudek 3,9100e03 106,40 0,09 m^2 kn Posudek klopení Podle článku EN : a vzorce (6.54) Parametry klopení *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *t Metoda pro křivku klopení Wy Pružný kritický moment Mcr Relativní štíhlost Lambda,LT Mezní štíhlostlambda,lt,0 Křivka klopení Imperfekce Alfa,LT Redukční součinitel Chi,LT Únosnost na vzpěr Mb.Rd Jedn. posudek Art e a m^3 knm knm Parametry Mcr *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská v Délka klopení kw C1 C2 C m Pozn.: Parametry C podle ECC / Galea 2002 zatížení v těžišti Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudents kyy *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudents 49

193 tatický výpočet CIA Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudents kyz kzy kzz Delta My 0.00 knm Delta Mz 0.00 knm A e03 m^2 Wy e04 m^3 Wz e05 m^3 NRk kn My,Rk knm Mz,Rk knm My,Ed knm Mz,Ed 6.46 knm Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 50

194 tatický výpočet CIA 4.10 těnové ztužidlo TR 82,5x7,0 ztužidla zajišťují tuhost haly v podélném směr jsou umístěna mezi nosnými sloupy v obvodovém plášti na obou strách symetricky křížová ztužidla z TR 82,5 x 7 z oceli umístění viz výkresová dokumentace vzpěrné dékly Lcr,z L / / mm Lcr,y , , mm B634 B634 51

195 tatický výpočet CIA P r v e k B , m T r u b k a ( 8 3 ; 7) CO4 0, 7 1 D í lčí s o uč. s p o l e h l i v o s t i *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* G a m m a M0 pro ú n o s n o s t p růře z u 1, 0 0 G a m m a M1 pro ú n o s n o s t na n e s t a b i l i t u 1, 0 0 G a m m a M2 pro ú n o s n o s t č i s t é h o p růře z u 1, 2 5 Materiál *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Mez kluzu fy,0 MPa Mezní pevnost fu 360,0 MPa Výroba Válcovaný Varování: Redukce pevnosti ve funkci tloušťky není pro tento typ průřezu povolena....::poudek PRŮŘEZU::... Kritický posudek v místě m Vnitřní síly Vypočtené Jednotka *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* N,Ed 53,38 kn Vy,Ed 0,00 kn Vz,Ed 0,60 kn T,Ed 0,08 knm My,Ed 0,00 knm Mz,Ed 0,00 knm Klasifikace pro návrh průřezu Podle EN článku Varování: Klasifikace není pro tento typ průřezu podporována. Průřez se posoudí jako pružný, třída 3. Posudek na tlak Podle EN článku a rovnice (6.9) A 1,6603e03 m^2 Nc,Rd 390,18 kn Jedn. posudek 0,14 Posudek smyku pro Vz Podle EN článku a rovnice (6.19) Poznámka: Pro daný průřez/způsob výroby není zadána žádná smyková plocha, proto nelze určit plastickou smykovou únosnost. Jako výsledek se posuzuje pružná smyková Tau,Vz,Ed 0,7 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,01 Posudek kroucení Podle EN článku a rovnice (6.23) Tau,t,Ed 1,4 MPa Tau,Rd 135,7 MPa Jedn. posudek 0,01 Poznámka: Jednotkový posudek pro kroucení je menší než limitní hodnota 0,05. Kroucení se proto považuje za nevýznamné a je v kombinovaných posudcích zanedbáno. Posudek na kombinaci ohybu, osové a smykové síly Podle EN článku 6.2.1(5) a rovnice (6.1) Elastický posudek *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Vlákno 6 igma,n,ed 32,1 MPa igma,my,ed 0,0 MPa igma,mz,ed 0,0 MPa igma,tot,ed 32,1 MPa Tau,Vy,Ed 0,0 MPa Tau,Vz,Ed 0,7 MPa Tau,t,Ed 1,4 MPa Tau,tot,Ed 2,1 MPa igma,von Mises,Ed 32,4 MPa Jedn. posudek 0,14 Prvek splňuje podmínky posudku průřezu....::poudek TABILITY::... Posudek rovinného vzpěru Podle EN článku a rovnice (6.46) Parametry vzpěru yy zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Typ posuvných styčníků posuvné neposuvné ystémová délka L 7,697 7,697 m oučinitel vzpěru k 0,50 0,50 Vzpěrná délka Lcr 3,848 3,848 m *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* 52

196 tatický výpočet CIA Parametry vzpěru yy zz *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Kritické Eulerovo zatížení Ncr 166,99 166,99 kn Štíhlost Lambda 143,57 143,57 Poměrná štíhlost Lambda,rel 1,53 1,53 Mezní štíhlost Lambda,rel,0 0,20 0,20 Vzpěr. křivka d d Imperfekce Alfa 0,76 0,76 Redukční součinitel Chi 0,27 0,27 Únosnost na vzpěr Nb,Rd 104,93 104,93 kn Posudek rovinného vzpěru *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Průřezová plocha A 1,6603e03 m^2 Únosnost na vzpěr Nb,Rd 104,93 kn Jedn. posudek 0,51 Posudek prostorového vzpěru Podle článku EN : a vzorce (6.46) Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* Vzpěrná délka pro prostorový vzpěr m Ncr,T kn Ncr,TF kn Relativní štíhlost Lambda,T 1.53 Mezní štíhlost Lambda, Vzpěr. křivka d Imperfekce Alfa 0.76 A e03 m^2 Redukční součinitel Chi 0.27 Únosnost na vzpěr Nb,Rd kn Jedn. posudek 0.51 Posudek na tlak s ohybem Podle článku EN : a vzorce (6.61), (6.62) Interakční metoda 2 Tabulka hodnot *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* kyy kyz kzy kzz Delta My 0.00 knm Delta Mz 0.00 knm A e03 m^2 Wy e05 m^3 Wz e05 m^3 NRk kn My,Rk 6.80 knm Mz,Rk 6.80 knm My,Ed 1.16 knm Mz,Ed 0.00 knm Interakční metoda 2 Psi y Psi z Cmy Cmz CmLT Jedn. posudek (6.61) Jedn. posudek (6.62) Prvek splňuje podmínky stabilitního posudku. 53

197 tatický výpočet CIA 5 tav Posouzení jednotlivých prvků konstrukce Prvek css mat dx [m] jed.posudek [] pevnost [] stab. posudek [] *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* CO17/13 CO5/3 CO5/3 CO2/12 CO4/6 CO6/17 CO6/17 CO7/15 CO5/3 CO2/12 CO4/6 CO4/6 CO4/6 CO3/9 CO17/13 CO4/6 CO17/13 CO17/13 CO4/6 CO5/3 CO5/3 CO5/3 CO17/13 CO4/6 CO3/9 CO2/12 CO4/6 CO4/6 CO16/4 CO16/4 CO15/18 CO15/18 CO15/18 CO15/18 CO15/18 CO2/12 CO6/17 CO16/4 CO15/18 CO16/4 CO2/12 CO16/4 CO7/15 CO5/3 CO5/3 B477 B480 B481 B482 B483 B497 B498 B500 B501 B502 B503 B504 B505 B506 B507 B526 B532 B535 B634 B640 B643 B646 B647 B672 B673 B675 B676 B677 B678 B679 B680 B683 B684 B685 B687 B688 B689 B769 B770 B798 B799 B979 B980 B981 B982 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 pazdik IPE IPE240 Ztuzidlo stena TR Trubka Ztuzidlo stena TR Trubka Ztuzidlo stena TR Trubka Ztuzidlo stena TR Trubka Ztuzidlo stena TR Trubka Ztuzidlo stena TR Trubka Ztuzidlo stena TR Trubka Ztuzidlo stena TR Trubka sloup hala HEA340 pazdik IPE IPE240 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 sloup hala HEA340 Dolní pás přihradovina HEA200 Dolní pás přihradovina HEA200 Dolní pás přihradovina HEA200 Horní pás přihradovina1 HEA240 vaznice hala HEA220 vaznice hala HEA220 vaznice hala HEA220 vaznice hala HEA220 5,923 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 7,696 7,697 7,697 7,697 7,696 7,697 7,696 7,696 3,500 6,400 2,089 2,089 21,616 19,399 4,911 4,911 4,911 3,218 0,79 0,58 0,65 0,56 0,68 0,71 0,71 0,70 0,69 0,59 0,59 0,59 0,59 0,57 0,73 0,55 0,45 0,46 0,71 0,43 0,55 0,38 0,35 0,61 0,52 0,39 0,19 0,76 0,70 0,77 0,64 0,45 0,71 0,80 0,71 0,43 0,20 0,08 0,08 0,37 0,25 0,30 0,59 0,83 0,43 0,14 0,20 0,26 0,26 0,27 0,28 0,30 0,34 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27 0,10 0,07 0,08 0,14 0,07 0,10 0,06 0,05 0,42 0,26 0,16 0,06 0,57 0,26 0,21 0,19 0,18 0,39 0,47 0,39 0,16 0,03 0,03 0,02 0,30 0,25 0,30 0,35 0,20 0,14 0,79 0,58 0,65 0,56 0,68 0,71 0,71 0,70 0,69 0,59 0,59 0,59 0,59 0,57 0,73 0,55 0,45 0,46 0,71 0,43 0,55 0,38 0,35 0,61 0,52 0,39 0,19 0,76 0,70 0,77 0,64 0,45 0,71 0,80 0,71 0,43 0,20 0,08 0,08 0,37 0,15 0,00 0,59 0,83 0,43 *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* *tudentská verze* 54

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉ HALY STEEL STRUCTURE OF MULTIPURPOSE HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚPRAVA A ZMĚNA PRŮMYSLOVÉ HALY ADAPTATION AND MODIFICATION OF THE INDUSTRY HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ÚPRAVA A ZMĚNA

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce.

7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. 7. Haly. Dispozice, střešní konstrukce. Halové stavby: terminologie, dispoziční řešení (příčný a podélný směr, střešní rovina). Střešní konstrukce: střešní plášť, vaznice (prosté, spojité, kloubové, příhradové,

Více

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod

I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Úvod I. Přehled norem pro ocelové konstrukce ČSN EN 1993 1 Úvod Zatímco stavební praxe vystačí pro betonové, dřevěné a ocelobetonové konstrukce se třemi evropskými normami, pro ocelové konstrukce je k

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

IDEA StatiCa novinky

IDEA StatiCa novinky strana 1/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa novinky verze 5 strana 2/22 IDEA StatiCa novinky IDEA StatiCa... 3 Natočení podpor... 3 Pružné podpory... 3 Únava a mimořádné návrhové situace... 4 Změny a

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení

PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ. Funkční řešení PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE SKELETŮ Funkční řešení ZÁKLADOVÉ KALICHY A PATKY Použití a konstrukce: - Založení železobetonových sloupů skeletů, ale případně i ocelových sloupů - Založení a kotvení libovolných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ KOVOVÉ KONSTRUKCE I MODUL BO04-M01 USPOŘÁDÁNÍ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PRŮMYSLOVÝCH BUDOV STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Kovové

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru

Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově. vnější úpravy budov. Stavba hangáru vnější úpravy budov text: František Švejda foto: archiv EXCON, a.s. Ocelová konstrukce včetně střešního pláště byla smontována na zemi Ocelová konstrukce a opláštění haly hangáru v Ostravě-Mošnově Ing.

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET Dokumentace pro ohlášení stavby REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU Jeremenkova 959/80, Praha 4 2011/05-149 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení

PROBLÉMY STABILITY. 9. cvičení PROBLÉMY STABILITY 9. cvičení S pojmem ztráty stability tvaru prvku se posluchač zřejmě již setkal v teorii pružnosti při studiu prutů namáhaných osovým tlakem (viz obr.). Problematika je však obecnější

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce

Z a C - profily ZED VAZNICOVÉ SYSTÉMY. Návrhové tabulky podle ČSN EN. pro sekundární ocelové konstrukce ZED VZNICOVÉ SYSTÉMY Z a C - profily pro sekundární ocelové konstrukce Návrhové tabulky podle ČSN EN voestalpine PROFILFORM s.r.o. www.voestalpine.com/profilform-cz Konstrukční systémy METSEC jméno, kterému

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

Konstrukční systém - rozdělení

Konstrukční systém - rozdělení Skeletové konstrukční systémy Konstrukční systém je celek složený z : a) Nosných konstrukcí b) Kompletačních konstrukcí (nenosných) c) Technického zařízení (vodovod, kanalizace, vytápění, větrání..) d)

Více

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41

Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34. Půdorysy 35. Popis výrobků 36. Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37. Dimenzační tabulky 38-41 Schöck Isokorb typ Obsah Strana Příklady pro uspořádání prvků a řezy 34 Půdorysy 35 Popis výrobků 36 Typové varianty/zvláštní konstrukční detaily 37 Dimenzační tabulky 38-41 Příklad dimenzování/upozornění

Více

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE

ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE 1 ZIMNÍ STADION DĚČÍN - OBLOUKOVÁ ULICE REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN 73 26 01 kap.vii rok 2013 Urgentní opravy POČET STRAN: 7 V LIBERCI: 21. dubna 2013 VYPRACOVAL: Ing. Jiří Khol ANTA.CT s.r.o.,

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB

12.9.2014. ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 ÚVOD 4.ročník KOSTRUKCE STAVEB 12.9.2014 Cyklus materiálů ve stavebnictví 12.9.2014 OTEVŘENÝ SYSTÉM Stavebnice LEGO - základní prvek může být použit pro tvorbu nesčetného množství různých konstrukcí

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september

23. česká a slovenská medzinárodná konferencia Oceľové konštrukcie a mosty 2012 Podbanské, Slovensko, 26. - 28. september Kategória: Mosty, veže, stožiare Priemyselné a technologické konštrukcie x Občianske a športové stavby Stavba konštrukcia: Názov: Zimní stadion Chomutov, zastřešení Lokalita: Chomutov Dátum dokončenia

Více

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM

NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ NOVÉ MOŽNOSTI V NAVRHOVÁNÍ VELKOROZPONOVÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ PODLE PLATNÝCH EVROPSKÝCH NOREM PETR KUKLÍK VELKOROZPONOVÉ DŘEVĚNÉ stropy 12 m KONSTRUKCE!!!

Více

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal.

Vazníky. k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Vazníky k zastřešení velkých ploch kde není možno zbudovat střední podpory Nejčastěji se s nimi setkáváme u jednopodlažních hal. Uložení vazníků na sloupech Průvlaku Konstrukce střešního pláště z desek

Více

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ

JSOU LEHKÉ, STABILNÍ, ALE VYDRŽÍ VELKOU ZÁTĚŽ TECHNICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvod 04 Přehled sortimentu 06 Otvory pro technické instalace 07 Návrhová tabulka 08 Výztuhy stojiny 09 Stropní konstrukce 10 Střecha 16 Stěna 20 Energetická úspornost 22 Zásady

Více

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 81 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 HAVÁRIE KONZOL SKLADU EXPEDICE VLIVEM PŘETÍŽENÍ ŘEZIVEM

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG

KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG KONSTRUKCE STROPŮ A STŘECH SYSTÉMU YTONG Ytong Ekonom Ytong Komfort Ytong Klasik Ytong Komfort Ytong Ekonom Ytong Klasik Doporučená použití stropních a střešních konstrukcí Ytong ve stavbách typ konstrukce

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W

Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W. Schöck Isokorb typ W Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u volně vyložených stěn. Přenáší záporné ohybové momenty a kladné posouvající síly. Navíc přenáší i vodorovné síly působící střídavě opačnými směry. 115

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení

SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení SAZKA ARENA Ocelová konstrukce zastřešení 1 Cena Inženýrské komory 2004 Popis projektu Víceúčelová Aréna Sazka byla dokončena k datu konání Mistrovství světa v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě

Více

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská

tpf.cz @tpf.cz www.t 40 621 E : tpf@ T: +420 271740621 00 Praha 10 12/273 101 TPF s.r.o. Krymská 12/273 101 00 Praha 10 T : +420 27174 40 621 E : tpf@ @ www.t LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ (LOP) Ing. Roman Zahradnický TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10 T: +420 271740621 M: +420 602321149 zahradnicky@

Více

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu

Ing. Vladimír Jirka, Ph.D. Pozemní stavitelství II cvičení; úloha pátá Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu Zastřešení objektu dřevěnou konstrukcí krovu POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II - úloha pátá Cíle a předmět páté úlohy budou vč. vysvětlujících poznámek, postupů a příkladů s obrázky popsány ve výkladu k cvičení,

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska

BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1. Dimenzování - Deska BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 1 Dimenzování - Deska Dimenzování - Deska Postup ve statickém výpočtu (pro BEK1): 1. Nakreslit navrhovaný průřez 2. Určit charakteristické hodnoty betonu 3. Určit charakteristické

Více

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8

Program pro prostorové. prutové konstrukce pro stavební inženýrství... Statika, která Vás bude bavit... RSTAB 8 EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Stabilita a dynamika 3D prutové konstrukce Ocel www.timberdesign.cz www.lackner-raml.at Masivní konstrukce Jeřábové dráhy Dřevo EUROKÓDY / MEZINÁRODNÍ NORMY RSTAB8 Program pro prostorové Přípoje Mosty

Více

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí

Manuál. Návrh ocelových konstrukcí Manuál Návrh ocelových konstrukcí Návrh ocelových konstrukcí Obsah Úvod do posudků... 2 Parametry posudků dílce pro EC-ENV... 3 Parametry posudků dílce pro EC-EN... 4 Parametry posudků dílce pro NEN 6770-6771...

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY Akce: MŠ Černovice, Brno, nástavba, DSP - technická zpráva statiky Zak.č.:B-12-14 TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY 1. Účel a rozsah projektu Předmětem této statické části dokumentace pro stavební povolení nástavby

Více

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Tepelně styčník s čelní deskou Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze Praktické využití tepelně ho spoje Vnější části objektu (přístřešky, nevytápěné části objektu) Střešní nástavby Balkony,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D

Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D. Schöck Isokorb typ D Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Používá se u ových desek pronikajících do stropních polí. Prvek přenáší kladné i záporné ohybové momenty a posouvající síly. 105 Schöck Isokorb

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ SOFTWAROVÁ PODPORA NÁVRHU OCELOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Praha, září 2010 České vysoké učení technické v Praze Obsah F. Wald Předmluva...5 J. Studnička 1 Statický výpočet a software...7 J. Macháček 2

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY STEEL STRUCTURE OF THE OFFICE BUILDING DIPLOMA THESIS

Více

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry

A. Obecné údaje. B. Použité podklady. C. Obsah této části dokumentace. D. Geologické poměry A. Obecné údaje Objednatel: VUT v Brně, fakulta stavební, ústav pozemního stavitelství Veveří 331 / 95, 602 00 Brno (ing. Radim Kolář, Ph.D., m.: 776 028 018) Zpracovatel : ing. Vrubel Dalibor - Chládkova

Více

Novinky ve Scia Engineer 15

Novinky ve Scia Engineer 15 Betonové nosníky a sloupy Otevřená platforma Engineering Report Různá vylepšení Alberti Ingenieurs SA - Rosey Concert Hall (CH) Rychlý a přehledný návrh betonových prvků Revoluční řešení pro návrh a posudky

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty

ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ŽELEZOBETONOVÉ DÍLCE pro montované objekty ATYPICKÁ PRODUKCE Czech Republic Olomouc Praha Přerov Prostějov Olomouc Brno Tovačov Tovačov Kroměříž TOPOS PREFA Tovačov a.s. Tovačov II - Annín 53 751 01 Tovačov

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Venkovní lešení Venkovní lešení je prozatimní konstrukce,

Více

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o.

Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí. Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. Opravy masivních základů strojů v průmyslu stavebních hmot pomocí vnesení dodatečného předpětí Ing. Jiří Chalabala, PEEM, spol. s r.o. 1. Úvod Těžké stroje v průmyslu stavebních hmot : rotační pece drtiče

Více

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM

DIGITÁLNÍ PLANETÁRIUM DIGITÁNÍ PANETÁRIUM p.p.č. 280/7 k.ú. Kluky F.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST BETONOVÉ KONSTRUKCE 3 D - stavebně konstrukční část BK OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 ZADÁNÍ:... 3 F.1.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA...

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI

OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÉ KONSTRUKCE CORTI OCELOVÁ KONSTRUKCE Kolení výztuha Vaznice opěrného systému Samořezný šroub Střešní okno-panel Nýty Obal domu Rohový obal domu Střešní vaznice Trám Jeřáb Pilíř Příčný opěrný systém

Více

Advance Design 2014 / SP1

Advance Design 2014 / SP1 Advance Design 2014 / SP1 První Service Pack pro ADVANCE Design 2014 přináší několik zásadních funkcí a více než 240 oprav a vylepšení. OBECNÉ [Réf.15251] Nová funkce: Možnost zahrnout zatížení do generování

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing.

CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol. Ing. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Zobrazování

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY

NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY NÁVRH OCELOVÉ KONSTRUKCE MĚŘÍCÍHO PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ ROZBĚHU JEŘÁBOVÉ KOČKY DESIGN OF STEEL CONSTRUCTION OF THE MEASUREMENT ASSEMBLY FOR STEPLESS SPEED CONTROL OF AN ELECTRIC HOIST Pavel Vraník 1 Anotace:

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ DÍL Ak.arch.Karel Rulík STATIKA Ing.Václav Kikinčuk VYPRACOVAL STATIKA Ing.Václav Kikinčuk ING. Václav KIKINČUK projekční kancelář Jižní

Více

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ

CENÍK HUTNÍCH MATERIÁLŮ HUTNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NÁŘADÍ / ZÁMEČNICKÉ POTŘEBY BRUSIVO / BARVY LAKY PRODEJNA PRAHA PRODEJNA A SÍDLO SPOLEČNOSTI PRAHA - LIBEŇ Kutnohorská 309/84 Na Stráži 2231/33a 109 00 Praha 10 180 00 Praha

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1 Název akce: Novostavba objektu Mateřské školy ve Vinoři Ulice Mikulovická a Ronovská, 190 17 Vinoř č.parc. 1093/1, 1093/2, 870, 871/1 1.2 Investor Městská část Praha - Vinoř

Více

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134

NABÍDKOVÝ LIST. Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134 NABÍDKOVÝ LIST Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební K1134. Odborné zaměření: 1) Požární návrh stavebních ocelových konstrukcí 2) Návrh stavebních ocelobetonových konstrukcí 3) Vývoj

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Ocelové haly. Ocelové haly. Komplexní řešení pro náročné zákazníky

Ocelové haly. Ocelové haly. Komplexní řešení pro náročné zákazníky Ocelové haly Ocelové haly Komplexní řešení pro náročné zákazníky 1 Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kterého se můžete plně spolehnout vždy, když potřebujete materiály na bázi kovů, komponenty,

Více

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s.

STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a. s. ředitelství Zvláštních obnovovacích závodů MD ČR - Praha www.soz.cz Konstrukce železničního mostu ŽM-16, zásady montáže a plánování stavby dle hrubých norem Cíl podat základní

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více