školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2013 2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy

2 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy základní údaje 1.4. Materiálně technické podmínky školy 1.5. Školská rada 1.6. Žákovský parlament 2. Vzdělávací program školy 2.1. Vzdělávací program 2.2. Zpráva koordinátora ŠVP 2.3. Zhodnocení vzdělávacích priorit ŠVP ZV FLORIAN 2.4. Testování 2.5. Program environmentálního vzdělávání 2.6. Prevence rizikových forem chování 2.7. Výchovné poradenství 3. Personální zabezpečení školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci 3.2. Věková skladba pedagogických pracovníků 3.3. Nepedagogičtí pracovníci 4. Zápis k povinné školní docházce 4.1. Výsledek zápisu k povinné školní docházce 5. Přijímání žáků do středních škol 5.1. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 5.2. Výsledky přijímacího řízení 6. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 6.1. Vzdělávání 6.2. Chování 6.3. Údaje o zameškaných hodinách 6.4. Údaje o integrovaných žácích 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů a ostatních pracovníků školy 7.1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7.2. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 2

3 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Akce školy 8.2. Účast žáků školy v soutěžích 8.3. Účast žáků ve sportovních soutěžích 8.4. Údaje o zapojení školy do celorepublikových programů 8.5. Celoškolní projekty a tematické dny 8.6. Předmětové projekty 8.7. Mimoškolní činnost a zájmové kroužky 8.8. Školní družina 8.9. Stravování na Základní škole ve Vrdech 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy Rozbor hospodaření za rok Spolupráce s organizacemi a dalšími subjekty 12. Závěr 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje název školy Základní škola Vrdy, okres Kutná Hora adresa školy Školská 108, Vrdy právní forma příspěvková organizace od IČO IZO vedení školy ředitel: Mgr. Jiří Stýblo zástupce ředitele: Mgr. Věra Žerávková kontakt tel.: , zřizovatel název zřizovatele Obec Vrdy adresa zřizovatele Smetanovo náměstí 28, Vrdy kontakt tel.: součásti školy základní údaje Kapacita Úplná základní škola s devíti postupnými 450 žáků ročníky. V tomto školním roce poskytuje vzdělání 310 žákům, ve 14 třídách ročníku Školní družina je součástí školy s účastníky 50 účastníků zapsanými ve dvou odděleních Školní jídelna se nachází v areálu budovy. 400 jídel/den Připravuje se zde jídlo pro žáky a zaměstnance školy a pro děti z mateřských škol. 1.4 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 20 učeben + 2 herny ŠD Odborné pracovny 3 Multimediální učebny vybaveno 1x interaktivní tabulí, 9x interaktivními projektory Sportovní zařízení Tělocvična, školní hřiště se sprinterskou drahou Dílny a pozemky Školní dílna 20 pracovních míst pro žáky Žákovský nábytek Stavitelný 4

5 1.5 Údaje o školské radě 2 členové pedagogický sbor 2 členové zřizovatel 2 členové zákonní zástupci žáků Mgr. Marie Kupková předsedkyně Mgr. Zdeňka Jelínková Ing. Josef Herout Mgr. Tomáš Franc Marcela Dalešická Lucie Miláčková Kontakt Tel Komentář: Ve školním roce 2013/2014 se sešla Školská rada při ZŠ Vrdy celkem třikrát. V říjnu projednala a schválila výroční zprávu za uplynulý školní rok. Vzala na vědomí zprávu ředitele školy o vyhodnocení stavebních úprav během prázdnin (rekonstrukce školní družiny a šaten, které již plně slouží žákům). V listopadu se členové rady seznámili se zkušenostmi s novými pravidly pro provoz školní družiny. Ta zatím kapacitně vyhovuje, osvědčilo se i vybírání příspěvku dvakrát ročně. Družina se bude postupně dovybavovat nábytkem. Další stavební úpravy se budou týkat toalet, na jejichž neúnosný stav členové rady již upozorňovali. Vedení školy se snaží o další modernizaci výuky hlavně instalací dataprojektorů do všech tříd. Při červnové schůzce se ŠR seznámila se zprávou koordinátora ŠVP. Ředitel školy předložil nutné formální změny v Řádu školní družiny, které byly schváleny. Dále členy rady seznámil s plány pro příští školní rok. V rámci diskuse připomínkovaly především zástupkyně rodičovské veřejnosti problematiku školní kuchyně pestrost stravy, možnost výběru z více jídel. Členové rady se rovněž seznámili s přípravou voleb do Školské rady na další tříleté období ve spolupráci s Radou rodičů. Zapsala: Mgr. Marie Kupková 1.6 Žákovský parlament Datum zřízení Zástupci tříd Od 5. do 9. ročníku Komentář: Ve školním roce 2013/2014 pokračovala činnost žákovského parlamentu. Žáci ročníků volili do parlamentu dva třídní zástupce, kteří se účastnili pravidelných zasedání. Schůzky byly svolávány podle aktuální potřeby, většinou jednou měsíčně. Zástupci žákovského parlamentu spolupracovali při přípravě a realizaci Adventních dílen, Velikonočního jarmarku. Prostřednictvím žákovského parlamentu bylo rozhodnuto o využití nasbíraných PET víček pro charitativní sbírku Víčka pro Lukáška, zástupci parlamentu schválili také adopci fretky v Záchranné stanici Žleby. Poměrně dobře hodnotíme přenos informací ze schůzek parlamentu do jednotlivých tříd, stále chybí výraznější aktivita a vlastní iniciativa žáků. 5

6 Zástupci jmenovaní do žákovského parlamentu pro školní rok 2013/ A Tadeáš Ečer, Michal Cakl 5. B Matěj Holoubek, Tereza Truksová 6. A Martin Žoldák, Ladislav Farkač 6. B Barbora Čechová, Renata Hromádková 7. A Dominik Lengál, Matouš Franc 7. B Radek Paloš, Nikola Pecharová 8. tř. Nikola Truksová, Andrea Klemanová 9. A Barbora Dubnová, Radoslav Hašek 9. B Josef Vávra, Jakub Slavík 2. Vzdělávací program školy 2.1.Vzdělávací program Ročník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání FLORIAN, IV.verze Zpráva koordinátora ŠVP Ve školním roce 2013/2014 se uskutečňovalo vzdělávání na Základní škole Vrdy, okres Kutná Hora dle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV FLORIAN 4. verze, platnost od Do této verze byly v souvislosti s doporučeními MŠMT k povinně zahrnuty standardy pro výuku matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, zařazena byla též povinně témata finanční gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální a rodinná výchova. Na druhém stupni bylo šest původně disponibilních hodin využito pro zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka. Vzhledem ke stávajícím možnostem je žákům nabízen jazyk německý. Výuka cizích jazyků je podporována již od prvního stupně, kde jsou dvě disponibilní hodiny použity pro výuku anglického jazyka v první a ve druhé třídě. V šestém ročníku je jedna disponibilní hodina využita pro předmět konverzace v anglickém jazyce. Žáci na druhém stupni mají od sedmého ročníku možnost výběru předmětů dle svých preferencí. V sedmém ročníku vybírají obvykle mezi předměty pohyb a ochrana zdraví, základy ekologie a výpočetní technika. V osmém ročníku se rozhodují mezi předměty mediální tvorba, mediální informace a biologie a chemie v praxi. V devátém ročníku si vybírají ze dvou skupin předmětů, v prvním případě si volí buď semináře z matematiky a z českého jazyka nebo biologicko-geografická a fyzikálně-chemická praktika. Ve druhém případě mají na výběr z anglické konverzace, užité informatiky, aplikované ekologie a základy rýsování. Na konci školního roku proběhlo mezi žáky druhého stupně dotazníkové šetření, které mělo zjistit, jak žáci hodnotí přínos těchto předmětů. Zda jsou spokojeni se svou volbou a jak jim absolvování vybraného předmětu pomohlo v jejich další profilaci. 6

7 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že volitelné předměty jsou naprostou většinou žáků vnímány velmi pozitivně. Žáci kladně hodnotí především netradiční způsob výuky a nadstavbové penzum informací, které v průběhu těchto hodin získávají. Více než polovina žáků navštěvujících semináře z matematiky a z českého jazyka potvrzuje lepší připravenost pro další vzdělávání na střední škole. Naopak žáci navštěvující biologicko-geografická a fyzikálně-chemická praktika oceňují názornost při výuce a možnost netradiční práce s materiály, se kterými se setkávají v běžném životě. U předmětů základy ekologie a aplikovaná ekologie je žáky kladně hodnocen způsob předávání informací o zdánlivě obyčejných věcech, např. o zpracování odpadů. Zároveň je zde skupina žáků, kteří dávají přednost tradiční výuce a větší přínos v absolvování těchto předmětů nevidí. Na konci školního roku proběhlo též hodnocení stávajícího ŠVP z pohledu pedagogických pracovníků. Vyučující měli možnost vyjádřit se prostřednictvím dotazníkového šetření i v rámci předmětových komisí a metodického sdružení. Veškeré podněty byly zanalyzovány a na jejich základě budou probíhat další úpravy ŠVP. Modernizace výuky a využití informačních technologií probíhá i nadále. V tomto školním roce byl navýšen fond interaktivních učebnic. Byly pořízeny sady výukových materiálů pro práci s interaktivní multimediální technikou např. zeměpis a chemie od nakladatelství Nová škola. Všichni vyučující měli v průběhu školního roku možnost zúčastnit se školení a předváděcích seminářů společností Nová škola a Fraus, kdy byly představeny kompletní produkce tištěných i elektronických výukových materiálů a učebnic Zhodnocení vzdělávacích priorit ŠVP ZV FLORIAN Formy a metody práce volit co nejvhodnější a tak se snažit vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení a vytvářet kladný vztah k životnímu prostředí. Při výuce jsou využívány rozličné formy a metody práce tak, aby co nejvhodněji aktivizovaly žáky a pomáhaly jim ke snadnému osvojování četných poznatků a dovedností. Ve většině učeben je k dispozici interaktivní multimediální technika, též byly pořízeny multimediální interaktivní učebnice pro zpestření výuky. Klasická frontální výuka je doplňována i nahrazována metodami aktivního vyučování dle možností a potřeb žáků. Lidé, kteří v naší škole pracují a se školou spolupracují, se budou snažit vytvářet vhodné klima pro učení a život školy. Škole se daří vytvářet pozitivní klima. Dobré jsou vztahy na úrovni pedagog-žák, pedagogzákonný zástupce i pedagog-pedagog. Vedení školy se snaží udržovat a podporovat pozitivní klima na všech úrovních komunikace. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí. Snaha spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Zpětná vazba, hodnocení, práce s úspěchy i neúspěchy jednotlivce je brána jako přínos pro další vzdělávací proces. Chyba je brána jako výzva k posunu za lepším výsledkem. Rozvíjet pohybové dovednosti ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. 7

8 Žáci mají možnost účastnit se četných soutěží pořádaných školou i porovnávat své dovednosti s žáky z jiných škol. Své dovednosti mohou zdokonalovat ve sportovně zaměřených kroužcích např. pohybové hry, míčové hry, florbal. Informační prostředí vytvářet co nejefektivnější a rozvíjet dovednosti v práci s počítačem. (informačními technologiemi) Podnětné pracovní prostředí v oblasti informačních technologií je na naší škole vytvořeno nejen pro žáky, kteří mají k dispozici počítačovou a multimediální učebnu, ale i pro vyučující. Notebooky, interaktivní dataprojektory, dataprojektory. Pro pravidelnou výuku na PC jsou navrženy předměty informatika, výpočetní technika, mediální tvorba, mediální informace, ICT matematika a ICT český jazyk. Anglický jazyk - rozšiřovat komunikační dovednosti žáků. (nejen AJ) Škola se snaží nabízet kvalitní výuku jazyků. Již od první třídy je vyučován jazyk anglický. Od sedmého ročníku je vyučován jazyk německý. Výuka je podpořena i zájmovými kroužky, v tomto roce byly v nabídce např. Hrátky s němčinou. Nabídnout znalosti a dovednosti uplatnitelné v životě a poskytnout všem kvalitní základy všeobecného vzdělání Testování TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ročníku FLORIANEK - proběhlo v tomto školním roce v květnu. V rámci interního testování si žáci prostřednictvím jednotných srovnávacích testů ověřili nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Žáci absolvovali celkem pět testů, prověřili si tak své schopnosti z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, klíčových kompetencí a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Cílem testování bylo ukázat samotným dětem, jaké úrovně dosáhly v 1. etapě vzdělávání. Každý žák získá osvědčení o absolvování. Pro školu zprostředkují výsledky testování podněty ke zlepšení výuky a vytyčí problematické oblasti, na které je třeba se více zaměřovat v průběhu vzdělávacího procesu. Testování žáků 5. ročníku z oblasti klíčových kompetencí proběhlo v polovině června prostřednictvím testů dostupných na portálu NIQES, spravovaným ČŠI. Zpracovala: Mgr. Ivana Vesecká, koordinátor ŠVP 8

9 2.5. Program environmentálního vzdělávání Zpráva koordinátora EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) školní rok 2013/2014 Pracujeme podle Školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a Ročního programu EVVO pro školní rok 2013/2014 Dlouhodobé projekty Vyhodnocení ročního plánu EVVO Recyklohraní naše škola se zúčastnila (až na jednu) všech soutěží a akcí, patříme mezi nejúspěšnější školy v projektu. Globe spolupracujeme v oblasti meteorologie (měření meteorologických hodnot a jejich odesílání) Putování prostorem a časem v rámci udržitelnosti projektu, který byl již ukončen, vypracováváme potřebné zprávy. Více zeleně - spolupracujeme s OÚ, využití v projektu Můj strom AVE- soutěž škol odvoz papíru, plastů Tematické dny Během školního roku byly zorganizovány tematické (projektové) dny Den stromů a Den Země. Při jejich přípravě se dobře zapojili žáci 9. ročníku v rámci předmětu Aplikovaná ekologie. Volitelné předměty V tomto školním roce byly vyučovány předměty s ekologickým zaměřením Základy ekologie v 7. ročníku (zaměření více teoretické). Aplikovaná ekologie v 9. ročníku zaměření spíše praktické, organizace projektových dnů, výukových programů pro žáky 1. stupně. V těchto předmětech jsme mj. plnili úkoly dlouhodobých projektů, plány výuky pro tyto předměty byly splněny. Výukové programy, exkurze Botanicus Ostrá 6., 5., 8. třída AVE Čáslav ( skládka odpadů )- 7.třídy Botanická zahrada Praha, výukový program 7.A, 8. třída Štefánikova hvězdárna Praha, výukový program Vzdálený vesmír 9. třídy Simulační hra Supermarket (Pod horami) 9. třídy Lesní pedagogika výukový program Ekosystém les (Lesy Chrudim) 6. a 7. třídy Obora Žleby 5.A, 9.B 9

10 Další exkurze: Ethanol Energy a.s., Malá vodní elektrárna Hučák Hradec Králové, informační centrum ČEZ, Železné hory, Zbyslavská mozaika. Všechny výukové programy a exkurze navazovaly na plnění cílů EVVO. Výukové programy a exkurze nebyly realizovány přesně podle ročního plánu EVVO. Museli jsme vybírat podle nabídky ekologických organizací a také podle našich možností. Některé výukové programy, např. Listujeme herbářem (občanské sdružení Pod horami) přesuneme na začátek dalšího školního roku. Další aktivity Víčka pro Lukáška žáci školy nasbírali několik pytlů víček z PET lahví na pomoc chlapci s vážným zdravotním handicapem. Žáci 9. ročníku v rámci předmětu Aplikovaná ekologie pokračovali v tvorbě dendrologické stezky. Dále zorganizovali fotografickou soutěž na téma krásy přírody a soutěž výtvarnou o nejzdařilejší obrázek dětmi adoptované fretky. Sběr papíru a plastů firma AVE Čáslav od nás odvezla celkem 2320 kg papíru a 700 kg plastů (PET lahve a víčka z PET lahví). Za část finančních prostředků z tohoto sběru jsme nakoupili další nádoby na třídění odpadu a adoptovali fretku v Oboře Žleby. Recyklohraní - za body získané v tomto projektu jsme si vybrali některé ceny 2 stolní fotbaly, výtvarné pomůcky a výukové pomůcky. Ekologizace provozu školy cílem bylo, aby ve všech třídách byly nádoby na třídění odpadu a žáci mohli třídit plast a papír. Tento cíl byl splněn, ale nemůžeme být spokojeni s kvalitou třídění odpadů ve třídách i na chodbách. Musíme více motivovat žáky a více zapojit celý pedagogický sbor. Předmětová komise Člověk a příroda rozhodla o ukončení spolupráce se sdružením Tereza v projektu Globe (stále vyšší požadavky na finanční prostředky ze strany sdružení) a přihlásíme se do Klubu ekologické výchovy. Výchovně vzdělávací cíle realizované v jednotlivých předmětech Cíle byly splněny. Škola získala titul: Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně, udělený Klubem ekologické výchovy a Středočeským krajem. Je za činnost školy v oblasti EVVO. Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová, koordinátor EVVO 10

11 2.6. Prevence rizikových forem chování Minimálně preventivní program Metodik prevence je na škole osobou, která organizuje vzdělávací akce pro žáky i pedagogy, vyhodnocuje podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a zajišťuje poradenskou službu rodičům a žákům. Řešení prevence na škole spočívá v pořádání jednorázových akcí a poradenské službě. Naše škola je dlouhodobě zařazena v projektu Sám sebou, který organizujeme ve spolupráci s Českou pedagogickou komorou a Pedagogickou, psychologickou a právní poradnou manželů Kašparových v Praze. Obsahem preventivních programů je kvalitní podpora při vytváření zdravých vztahů, jak mezi jednotlivci, tak v třídních kolektivech, posilování sebevědomí, sebepojetí, mapování třídních kolektivů, v případě potřeby ošetření a nasměrování na odbornou návaznou péči. MPP je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ. Cílem MPP je zvýšit odolnost dětí vůči rizikovým vlivům a je vytvořen tak, aby zaujal co největší procento žáků. Úkolem mnoha vyučovacích předmětů je vybudovat žádoucí postoje žáků a vytvořit konkrétní znalosti v této oblasti. Témata z okruhu Zdravého životního stylu a Prevence rizikových vlivů zasahují do spousty vyučovacích předmětů. Průběžně jsou sledovány konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska rizikových vlivů a jsou uplatňovány různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Primární protidrogová prevence probíhá plynule průběžně v rámci hodin výchovy ke zdraví, přičemž je kladen důraz na návaznost v jednotlivých ročnících. Během školního roku probíhaly preventivní programy v rámci projektu za spolupráce s PPPK Pedagogická, psychologická a právní poradna Praha Motol. Projekt, který s PPPK realizujeme, se jmenuje Sám sebou a probíhá v naší škole již řadu let. Týká se jak protidrogové problematiky, tak vztahů v třídních kolektivech a šikany mezi spolužáky. Přednášejícími jsou JUDr. Karel Kašpar a PaedDr. Zdeňka Kašparová. Jejich poradenství se specializuje na problematiku dětí, rodiny, školy a partnerských vztahů. V letošním školním roce proběhla diagnostika třídních kolektivů pátých, druhého a čtvrtého ročníku a protidrogový program v šestých třídách. V červnu se přednášky ještě zúčastnili žáci osmé třídy. Poděkování za realizaci projektu a finanční zajištění patří zřizovateli. Oblast práce metodika prevence 1/ tvorba minimálního preventivního programu 2/ spolupráce s vedením školy 3/ úzká spolupráce s jednotlivými třídními učiteli 4/ aplikace prevence do přímé výuky 5/ nabídka volnočasových aktivit v rámci programu školy 11

12 6/ průběžné hodnocení patologických jevů na půdě školy Vzhledem k současné situaci ve společnosti je nezbytné, aby žáci byli připraveni čelit různorodým krizovým situacím. Cílem primární prevence je připravit žáky na takové situace, dodat jim schopnosti i vědomosti nezbytné k rozpoznání a především řešení rizikových momentů. Pro tyto situace na škole spolupracuje tým tvořený vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a třídními učiteli Výchovné poradenství Koncepce výchovného poradenství se zakládá především na informovanosti žáků a rodičů, spolupráci výchovné poradkyně se zástupci SŠ, individuálním přístupu a využívání všech možností k rozšíření obzoru při řešení profesní orientace. Výchova k volbě povolání je zařazena v předmětech: volba povolání a svět práce. Témata jsou začleněna do učebních plánů jednotlivých předmětů. Aktuální informace jsou předávány žákům i rodičům. Schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní se konala V rámci prezentace SŠ se v Kutné Hoře setkali rodiče a žáci se zástupci středních škol Středočeského kraje. Žáci 9. třídy navštívili SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře, kde zhlédli prezentaci všech nabízených učebních oborů. Tato škola pro ně také připravila exkurze do podniků ČKD, LESS a Charvát s.r.o. Z naší školy odešlo ve školním roce 40 žáků. 38 z devátých ročníků, jeden ze sedmého a jeden z pátého ročníku. V letošním školním roce jsme rovněž řešili výchovné problémy s našimi žáky, většinou za přítomnosti jejich zákonných zástupců, případně ve spolupráci s odbornými pracovníky z řad psychologů, či pracovníky sociálních odborů. Týkaly se zejména ubližování mezi spolužáky, častých absencí, výuky podle IVP a neplnění školních povinností. V některých případech bylo rodičům doporučeno vyšetření v PPPKH, některým byl předán osobní kontakt na PPPK v Praze. Mgr. Jelínková Zdeňka, výchovná poradkyně 12

13 3. Personální zabezpečení školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Učitelé ZŠ 21 Jméno a příjmení Aprobace Pracovní zařazení Mgr. Jiří Stýblo 1.st ZŠ, Tv ředitel školy Mgr. Věra Žerávková M, Tv zástupkyně ředitele Mgr. Zdeňka Jelínková Ch,Př učitelka výchovná poradkyně Mgr. Jana Pospíšilová 1.st.ZŠ třídní učitelka I.A Mgr. Eva Procházková 1.st.ZŠ třídní učitelka I.B Mgr. Martina Janáková 1.st.ZŠ třídní učitelka II.tř. Mgr. Dana Kubešová 1.st.ZŠ třídní učitelka III.tř. Mgr. Dana Jurčíková 1.st.ZŠ třídní učitelka IV.A Mgr. Dita Jiráková 1.st.ZŠ třídní učitelka IV.B PaedDr. Jarmila Pavouková 1.st.ZŠ třídní učitelka V. A Mgr. Jana Francová 1.st.ZŠ třídní učitelka V.B Mgr. Václava Nádvorníková M, Zpv třídní učitelka VI.A Mgr. Jaroslava Polgárová Čj, On třídní učitelka VI.B Mgr. Gabriela Mastronardi Fakulta chem. tech. třídní učitelka VII.A Mgr. Hana Nesnídalová Čj, On třídní učitelka VII.B Mgr. Marie Kupková F,Ch třídní učitelka VIII.tř. Mgr. Jindra Chejnová Čj, D třídní učitelka IX.A Ing. Ludmila Kebzová III. st třídní učitelka IX.B koordinátor EVVO Mgr. Dita Štolfová Nj, Př učitelka Mgr. Vesecká Ivana Z,Př učitelka koordinátor ŠVP Ing. Josef Štainer ICT technologie učitel metodik ICT Vychovatelky školní družiny 2 Helena Dušková vychovatelství vychovatelka ŠD Lenka Šindelářová vychovatelství vychovatelka ŠD asistent pedagoga 3.2 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důchodovém Celkem do důchodového věku věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

14 Komentář: V tomto školním roce došlo k drobné personální změně. Do pracovního poměru byla na dobu jednoho roku přijata Mgr. Dita Jiráková. Na zkrácený pracovní úvazek se vrátila Mgr. Ivana Vesecká. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Pracovní zařazení úvazek Ivana Múčková ekonomka 1,0 Eva Viltová mzdová účetní 0,125 Ivana Pecinová školnice 1,0 Ilona Chadrabová uklízečka 0,875 Dana Petanová uklízečka 0,875 Jana Vaňková uklízečka 0,875 Jana Kvasničková uklízečka 0,75 Jitka Jurášová vedoucí školní jídelny, pokladní 1,0 Marta Barešová vedoucí kuchařka 1,0 Božena Fuksová kuchařka 1,0 Věra Oupická pracovník obchodního provozu 1,0 Eva Tomíšková pracovník obchodního provozu 0,5 4. Zápis k povinné školní docházce 4.1 Výsledek zápisu k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet dětí s jednoročním odkladem Komentář: Zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 se konal dne Přijímání žáků do středních škol 5.1 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

15 5.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 1 0 na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato na gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků celkem 6.1 Vzdělávání Počet žáků Prospělo Z toho prospělo s vyznamenáním Neprospělo 1. stupeň stupeň Celkem Nehodnoceno 6.2 Chování Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet Počet omluvených omluvených hodin hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , Celkem ,

16 6.4. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Počet žáků Vada řeči 1 Tělesné postižení 1 S vývojovými poruchami učení 9 S vývojovými poruchami chování 4 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili ve školním roce Studium k prohlubování odborné kvalifikace Zaměření kurzů Školení vedoucích pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 16 Účast - počet Školení o požární ochraně vedoucích pracovníků 4 Možnosti výuky čtení z pohledu jejích výhod i případných úskalí Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti Začínáme mluvit anglicky 2 Seminář pro učitele angličtiny 1 Úvod do matematiky podle prof. Hejného 1 E-learning pro učitele Čtenářská gramotnost 1 E-learning Pohoda ve škole v rámci projektu Každý se cítí ve škole dobře klima školy Seminář v rámci projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti managementu udržitelného rozvoje ve školách regionu Elixír do škol nadace Depositum Bonum: Motivační experimenty v přírodovědě a fyzice Hrátky s vajíčky a nenewtonovskou kapalinou Digitální mikroskop a výroby spektroskopu Netradiční experimenty z elektřiny Pokusy z elektrostatiky Zajímavé pokusy z optiky

17 Tvořivé činnosti v cyklu roku Jaro a velikonoce 2 Cvičíme s overbaly, tenisovými míčky a kelímky 1 Výroční zpráva jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy ICT vzdělávání předváděcí seminář NOVÁ ŠKOLA Interaktivní učebnice ICT vzdělávání prezentace produktů nakladatelství FRAUS Interaktivní učebnice 1 Pedagogové 1. a 2. stupně Pedagogové 1. a 2. stupně Vzdělávací aktivity projektu NIQES testování žáků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Zaměření studia Účast Studium v oblasti pedagogických věd Mgr. Gabriela Mastronardi Komentář: V tomto školním roce absolvovala studium ke splnění kvalifikačních předpokladů paní Gabriela Mastronardi. Úspěšným ukončením studia se paní magistra zařadila mezi ostatní kvalifikované pedagogy. V současné době na škole působí plně kvalifikovaný učitelský sbor. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Akce školy Ve vyučovacích hodinách i mimo ně proběhla řada programů, vycházek, exkurzí, vystoupení a projektů. Jednalo se o tyto akce: Typ akce Výstava ovoce a zeleniny Výstava paličkování Zdravé zuby Rozsvícení vánočního stromu Pekelná pohádka Mikuláš zaměření Seznámení s výpěstky místních zahrádkářů. Prohloubení vztahu k ručním pracím Podpora znalostí o péči o chrup, prevence Vystoupení žáků naší školy Divadelní představení - Mrak Návštěva Mikuláše ve třídách, nadílka žákům Vánoční výstava Prezentace výrobků žáků školy 17

18 Listování Beseda o skle Kocour Modroočko Velikonoční pohádka Velikonoční jarmark Školní výlety Den dětí Exkurze Pyžamový den Vystoupení ZUŠ Čáslav Ochrana člověka za mimořádných událostí Komisař Vrťapka Seznámení se složením skla, vyfukování Divadlo Čáslav Divadelní představení - Mrak Kuře pomáhá prodej výrobků žáků 1. až 5. třída návštěva kulturních míst a pohyb v přírodě Plnění úkolů na téma: Naše obec Botanicus 5.A, 5.B, Kutná Hora, Planetárium 4.A, 4.B papírny - 2., 3. PřFUK 1.A, 1.B Učíme se netradičně, jsme si rovni Taneční představení Požární poplach, nácvik evakuace školy Exkurze, semináře, besedy, výchovné a kulturní pořady Název akce, kurzu Zaměření Termín Ročník VÝSTAVA ovoce a zeleniny VÝSTAVA paličkářek nejen o paličkování Exkurze BOTANIKUS KICK BOX netradiční druhy zápasu a sportu Divadlo MINOR Kostel sv. CYRILA A METODĚJE EXKURZE AV ČR Praha SOŠ a SOU řemesel KUTNÁ HORA Prohlídka výpěstků místních zahrádkářů Seznámení s netradiční ruční prací Prohlídka historického centra a zahrad poznávání historických řemesel, bylin a dřevin. Prezentace netradičních druhů sportů Chceš udělat něco pro své tělo? Tak neseď a přijď. Představení Hon na jednorožce Expozice věnovaná operaci Antropoid. Prohlídka interaktivních výstav v AV v rámci Týdne vědy a techniky Den otevřených dveří, informace o studiu, ukázka učebních oborů A,B A,B , 9.A,B 18

19 EXKURZE AVE Čáslav ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Divadlo HYBERNIA Praha EXKURZE Praha ATLANTIS CENTER Vánoční výstava KELTOVÉ Zápis do 1. ročníků DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MADAGASKAR LVK DIVADLO Čáslav MEXIKO ZÁHADA STARÝCH MAYŮ MUZEUM GASTRONOMIE; ARMÁDNÍ MUZEUM EXKURZE PODHŮRA U CHRUDIMI VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Divadlo Čáslav TRAPAS NEPŘEŽIJU EXKURZE podniky Kutná Hora SÁM SEBOU EXKURZE - NTM Praha Hvězdárna Petřín EXKURZE - Informační centrum Prohlídka skládky odpadů, linky na tříděný odpad. Zahájení adventního období kulturní vystoupení, příprava pohoštění, živý Betlém. Mikulášská nadílka pro žáky, připomenutí adventních tradic. Muzikál Sněhurka a sedm závodníků, předvánoční Praha. Výukový program Faraonovo tajemství, prohlídka předvánoční Prahy. Prohlídka výrobků s motivy vánočních svátků. Interaktivní program pro výuku dějepisu. Škola nanečisto budoucí prvňáci plnili úkoly připravené žáky školy Prezentace jedinečného ostrova v rámci projektu Planeta Země Lyžařský výcvikový kurz, Jizerské hory Bedřichov, penzion VERMONT Divadelní představení Klára 3847 téma holocaustu, koncentračních táborů A,B A,B A,B B A,B ; A,B A,B Cestopisný pořad o Mexiku kino Čáslav A,B Dějiny stolování, předváděcí kuchyň. První, druhý a třetí odboj, dějiny skautingu A,B Lesní pedagogika ekosystém les A,B Prohlídka výrobků žáků ZŠ, MŠ a místních obyvatel s velikonoční tematikou. Vystoupení představující základy etiky. Návštěva podniků v rámci předmětu VOLBA POVOLÁNÍ. Prevence rizikového chování, vztahy v třídním kolektivu, práva a povinnosti dětí. Prohlídka sbírek NTM, Štefanikova hvězdárna výukový program Do blízkého vesmíru. Alternativní zdroje energie. Prohlídka malé vodní elektrárny A,B A,B A,B ; 9.A,B 19

20 ČEZ Hradec Králové BOTANICKÁ ZAHRADA Praha EXKURZE PODHŮRA U CHRUDIMI Rodilý mluvčí NJ SÁM SEBOU Minimální preventivní program EXKURZE Kutná Hora DEN DĚTÍ PŘÍRODOVĚDNÉ HRÁTKY SÁZENÍ LÍPY PUTOVÁNÍ S DINOSAURY ČERVNOVÁ LAŤKA VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9.tříd Výukový program o tropických motýlech, prohlídka botanické zahrady A,B Výukový program Ekosystém les A,B Komunikativní kompetence ve výuce NJ. Zážitkový program s manželi Kašparovými, protidrogová prevence, právní informace. Prohlídka památek zařazených do seznamu UNESCO Kostnice, chrám sv. Barbory. Výuka tematicky zaměřená na DEN DĚTÍ. Žáci FCHP připravili jednoduché motivační pokusy z fyziky a chemie pro žáky 5. ročníku aneb Fyziky a chemie se nebojíme. Poděkování školy nadaci Agrofert a firmě Ethanol Energy za poskytnutí finančního daru na nákup audiovizuální techniky. Návštěva filmového představení v kině Čáslav. Tradiční sportovní soutěž ve skoku vysokém. Předání šerp a pamětních listů vycházejícím žákům na OÚ Vrdy A,B A,B A,B A,B Komentář: Prezentace školy probíhá na akcích, kterých se žáci přímo účastní, na internetových stránkách školy, také v obecním zpravodaji a regionálním tisku, kde informujeme širokou veřejnost nejen o aktivitách školních i mimoškolních, ale zejména o úspěších, jichž naši žáci dosáhli. Webové stránky naší školy jsou celoročně aktualizovány a přinášejí aktuální zprávy o dění ve škole, slouží jako jedna z možností předávání důležitých informací rodičům, žákům školy i veřejnosti vůbec. Škola organizuje řadu kulturních a sportovních akcí, dalších se účastní. Žáci se svými vyučujícími každoročně připravují výrobky na předvánoční a velikonoční výstavu výrobků a výtvarných prací ve výstavní síni OÚ. Další zajímavou akcí, kterou připravujeme ve spolupráci s Obecním úřadem Vrdy a místními mateřskými školami, je rozsvěcení vánočního stromu. 20

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více