školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2013 2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy

2 Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy základní údaje 1.4. Materiálně technické podmínky školy 1.5. Školská rada 1.6. Žákovský parlament 2. Vzdělávací program školy 2.1. Vzdělávací program 2.2. Zpráva koordinátora ŠVP 2.3. Zhodnocení vzdělávacích priorit ŠVP ZV FLORIAN 2.4. Testování 2.5. Program environmentálního vzdělávání 2.6. Prevence rizikových forem chování 2.7. Výchovné poradenství 3. Personální zabezpečení školy 3.1. Pedagogičtí pracovníci 3.2. Věková skladba pedagogických pracovníků 3.3. Nepedagogičtí pracovníci 4. Zápis k povinné školní docházce 4.1. Výsledek zápisu k povinné školní docházce 5. Přijímání žáků do středních škol 5.1. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 5.2. Výsledky přijímacího řízení 6. Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků 6.1. Vzdělávání 6.2. Chování 6.3. Údaje o zameškaných hodinách 6.4. Údaje o integrovaných žácích 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů a ostatních pracovníků školy 7.1. Studium k prohlubování odborné kvalifikace 7.2. Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 2

3 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1. Akce školy 8.2. Účast žáků školy v soutěžích 8.3. Účast žáků ve sportovních soutěžích 8.4. Údaje o zapojení školy do celorepublikových programů 8.5. Celoškolní projekty a tematické dny 8.6. Předmětové projekty 8.7. Mimoškolní činnost a zájmové kroužky 8.8. Školní družina 8.9. Stravování na Základní škole ve Vrdech 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy Rozbor hospodaření za rok Spolupráce s organizacemi a dalšími subjekty 12. Závěr 3

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Identifikační údaje název školy Základní škola Vrdy, okres Kutná Hora adresa školy Školská 108, Vrdy právní forma příspěvková organizace od IČO IZO vedení školy ředitel: Mgr. Jiří Stýblo zástupce ředitele: Mgr. Věra Žerávková kontakt tel.: , zřizovatel název zřizovatele Obec Vrdy adresa zřizovatele Smetanovo náměstí 28, Vrdy kontakt tel.: součásti školy základní údaje Kapacita Úplná základní škola s devíti postupnými 450 žáků ročníky. V tomto školním roce poskytuje vzdělání 310 žákům, ve 14 třídách ročníku Školní družina je součástí školy s účastníky 50 účastníků zapsanými ve dvou odděleních Školní jídelna se nachází v areálu budovy. 400 jídel/den Připravuje se zde jídlo pro žáky a zaměstnance školy a pro děti z mateřských škol. 1.4 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 20 učeben + 2 herny ŠD Odborné pracovny 3 Multimediální učebny vybaveno 1x interaktivní tabulí, 9x interaktivními projektory Sportovní zařízení Tělocvična, školní hřiště se sprinterskou drahou Dílny a pozemky Školní dílna 20 pracovních míst pro žáky Žákovský nábytek Stavitelný 4

5 1.5 Údaje o školské radě 2 členové pedagogický sbor 2 členové zřizovatel 2 členové zákonní zástupci žáků Mgr. Marie Kupková předsedkyně Mgr. Zdeňka Jelínková Ing. Josef Herout Mgr. Tomáš Franc Marcela Dalešická Lucie Miláčková Kontakt Tel Komentář: Ve školním roce 2013/2014 se sešla Školská rada při ZŠ Vrdy celkem třikrát. V říjnu projednala a schválila výroční zprávu za uplynulý školní rok. Vzala na vědomí zprávu ředitele školy o vyhodnocení stavebních úprav během prázdnin (rekonstrukce školní družiny a šaten, které již plně slouží žákům). V listopadu se členové rady seznámili se zkušenostmi s novými pravidly pro provoz školní družiny. Ta zatím kapacitně vyhovuje, osvědčilo se i vybírání příspěvku dvakrát ročně. Družina se bude postupně dovybavovat nábytkem. Další stavební úpravy se budou týkat toalet, na jejichž neúnosný stav členové rady již upozorňovali. Vedení školy se snaží o další modernizaci výuky hlavně instalací dataprojektorů do všech tříd. Při červnové schůzce se ŠR seznámila se zprávou koordinátora ŠVP. Ředitel školy předložil nutné formální změny v Řádu školní družiny, které byly schváleny. Dále členy rady seznámil s plány pro příští školní rok. V rámci diskuse připomínkovaly především zástupkyně rodičovské veřejnosti problematiku školní kuchyně pestrost stravy, možnost výběru z více jídel. Členové rady se rovněž seznámili s přípravou voleb do Školské rady na další tříleté období ve spolupráci s Radou rodičů. Zapsala: Mgr. Marie Kupková 1.6 Žákovský parlament Datum zřízení Zástupci tříd Od 5. do 9. ročníku Komentář: Ve školním roce 2013/2014 pokračovala činnost žákovského parlamentu. Žáci ročníků volili do parlamentu dva třídní zástupce, kteří se účastnili pravidelných zasedání. Schůzky byly svolávány podle aktuální potřeby, většinou jednou měsíčně. Zástupci žákovského parlamentu spolupracovali při přípravě a realizaci Adventních dílen, Velikonočního jarmarku. Prostřednictvím žákovského parlamentu bylo rozhodnuto o využití nasbíraných PET víček pro charitativní sbírku Víčka pro Lukáška, zástupci parlamentu schválili také adopci fretky v Záchranné stanici Žleby. Poměrně dobře hodnotíme přenos informací ze schůzek parlamentu do jednotlivých tříd, stále chybí výraznější aktivita a vlastní iniciativa žáků. 5

6 Zástupci jmenovaní do žákovského parlamentu pro školní rok 2013/ A Tadeáš Ečer, Michal Cakl 5. B Matěj Holoubek, Tereza Truksová 6. A Martin Žoldák, Ladislav Farkač 6. B Barbora Čechová, Renata Hromádková 7. A Dominik Lengál, Matouš Franc 7. B Radek Paloš, Nikola Pecharová 8. tř. Nikola Truksová, Andrea Klemanová 9. A Barbora Dubnová, Radoslav Hašek 9. B Josef Vávra, Jakub Slavík 2. Vzdělávací program školy 2.1.Vzdělávací program Ročník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání FLORIAN, IV.verze Zpráva koordinátora ŠVP Ve školním roce 2013/2014 se uskutečňovalo vzdělávání na Základní škole Vrdy, okres Kutná Hora dle školního vzdělávacího programu ŠVP ZV FLORIAN 4. verze, platnost od Do této verze byly v souvislosti s doporučeními MŠMT k povinně zahrnuty standardy pro výuku matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, německého jazyka, zařazena byla též povinně témata finanční gramotnost, dopravní výchova, ochrana člověka za mimořádných událostí, obrana vlasti, korupce, sexuální a rodinná výchova. Na druhém stupni bylo šest původně disponibilních hodin využito pro zařazení povinné výuky druhého cizího jazyka. Vzhledem ke stávajícím možnostem je žákům nabízen jazyk německý. Výuka cizích jazyků je podporována již od prvního stupně, kde jsou dvě disponibilní hodiny použity pro výuku anglického jazyka v první a ve druhé třídě. V šestém ročníku je jedna disponibilní hodina využita pro předmět konverzace v anglickém jazyce. Žáci na druhém stupni mají od sedmého ročníku možnost výběru předmětů dle svých preferencí. V sedmém ročníku vybírají obvykle mezi předměty pohyb a ochrana zdraví, základy ekologie a výpočetní technika. V osmém ročníku se rozhodují mezi předměty mediální tvorba, mediální informace a biologie a chemie v praxi. V devátém ročníku si vybírají ze dvou skupin předmětů, v prvním případě si volí buď semináře z matematiky a z českého jazyka nebo biologicko-geografická a fyzikálně-chemická praktika. Ve druhém případě mají na výběr z anglické konverzace, užité informatiky, aplikované ekologie a základy rýsování. Na konci školního roku proběhlo mezi žáky druhého stupně dotazníkové šetření, které mělo zjistit, jak žáci hodnotí přínos těchto předmětů. Zda jsou spokojeni se svou volbou a jak jim absolvování vybraného předmětu pomohlo v jejich další profilaci. 6

7 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že volitelné předměty jsou naprostou většinou žáků vnímány velmi pozitivně. Žáci kladně hodnotí především netradiční způsob výuky a nadstavbové penzum informací, které v průběhu těchto hodin získávají. Více než polovina žáků navštěvujících semináře z matematiky a z českého jazyka potvrzuje lepší připravenost pro další vzdělávání na střední škole. Naopak žáci navštěvující biologicko-geografická a fyzikálně-chemická praktika oceňují názornost při výuce a možnost netradiční práce s materiály, se kterými se setkávají v běžném životě. U předmětů základy ekologie a aplikovaná ekologie je žáky kladně hodnocen způsob předávání informací o zdánlivě obyčejných věcech, např. o zpracování odpadů. Zároveň je zde skupina žáků, kteří dávají přednost tradiční výuce a větší přínos v absolvování těchto předmětů nevidí. Na konci školního roku proběhlo též hodnocení stávajícího ŠVP z pohledu pedagogických pracovníků. Vyučující měli možnost vyjádřit se prostřednictvím dotazníkového šetření i v rámci předmětových komisí a metodického sdružení. Veškeré podněty byly zanalyzovány a na jejich základě budou probíhat další úpravy ŠVP. Modernizace výuky a využití informačních technologií probíhá i nadále. V tomto školním roce byl navýšen fond interaktivních učebnic. Byly pořízeny sady výukových materiálů pro práci s interaktivní multimediální technikou např. zeměpis a chemie od nakladatelství Nová škola. Všichni vyučující měli v průběhu školního roku možnost zúčastnit se školení a předváděcích seminářů společností Nová škola a Fraus, kdy byly představeny kompletní produkce tištěných i elektronických výukových materiálů a učebnic Zhodnocení vzdělávacích priorit ŠVP ZV FLORIAN Formy a metody práce volit co nejvhodnější a tak se snažit vtahovat žáka do maximální spoluúčasti na učení a vytvářet kladný vztah k životnímu prostředí. Při výuce jsou využívány rozličné formy a metody práce tak, aby co nejvhodněji aktivizovaly žáky a pomáhaly jim ke snadnému osvojování četných poznatků a dovedností. Ve většině učeben je k dispozici interaktivní multimediální technika, též byly pořízeny multimediální interaktivní učebnice pro zpestření výuky. Klasická frontální výuka je doplňována i nahrazována metodami aktivního vyučování dle možností a potřeb žáků. Lidé, kteří v naší škole pracují a se školou spolupracují, se budou snažit vytvářet vhodné klima pro učení a život školy. Škole se daří vytvářet pozitivní klima. Dobré jsou vztahy na úrovni pedagog-žák, pedagogzákonný zástupce i pedagog-pedagog. Vedení školy se snaží udržovat a podporovat pozitivní klima na všech úrovních komunikace. Osobnost učitele a osobnost žáka na sebe působí. Snaha spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Zpětná vazba, hodnocení, práce s úspěchy i neúspěchy jednotlivce je brána jako přínos pro další vzdělávací proces. Chyba je brána jako výzva k posunu za lepším výsledkem. Rozvíjet pohybové dovednosti ve školních i mimoškolních sportovních aktivitách. 7

8 Žáci mají možnost účastnit se četných soutěží pořádaných školou i porovnávat své dovednosti s žáky z jiných škol. Své dovednosti mohou zdokonalovat ve sportovně zaměřených kroužcích např. pohybové hry, míčové hry, florbal. Informační prostředí vytvářet co nejefektivnější a rozvíjet dovednosti v práci s počítačem. (informačními technologiemi) Podnětné pracovní prostředí v oblasti informačních technologií je na naší škole vytvořeno nejen pro žáky, kteří mají k dispozici počítačovou a multimediální učebnu, ale i pro vyučující. Notebooky, interaktivní dataprojektory, dataprojektory. Pro pravidelnou výuku na PC jsou navrženy předměty informatika, výpočetní technika, mediální tvorba, mediální informace, ICT matematika a ICT český jazyk. Anglický jazyk - rozšiřovat komunikační dovednosti žáků. (nejen AJ) Škola se snaží nabízet kvalitní výuku jazyků. Již od první třídy je vyučován jazyk anglický. Od sedmého ročníku je vyučován jazyk německý. Výuka je podpořena i zájmovými kroužky, v tomto roce byly v nabídce např. Hrátky s němčinou. Nabídnout znalosti a dovednosti uplatnitelné v životě a poskytnout všem kvalitní základy všeobecného vzdělání Testování TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ 3. ročníku FLORIANEK - proběhlo v tomto školním roce v květnu. V rámci interního testování si žáci prostřednictvím jednotných srovnávacích testů ověřili nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Žáci absolvovali celkem pět testů, prověřili si tak své schopnosti z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, klíčových kompetencí a vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Cílem testování bylo ukázat samotným dětem, jaké úrovně dosáhly v 1. etapě vzdělávání. Každý žák získá osvědčení o absolvování. Pro školu zprostředkují výsledky testování podněty ke zlepšení výuky a vytyčí problematické oblasti, na které je třeba se více zaměřovat v průběhu vzdělávacího procesu. Testování žáků 5. ročníku z oblasti klíčových kompetencí proběhlo v polovině června prostřednictvím testů dostupných na portálu NIQES, spravovaným ČŠI. Zpracovala: Mgr. Ivana Vesecká, koordinátor ŠVP 8

9 2.5. Program environmentálního vzdělávání Zpráva koordinátora EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) školní rok 2013/2014 Pracujeme podle Školního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a Ročního programu EVVO pro školní rok 2013/2014 Dlouhodobé projekty Vyhodnocení ročního plánu EVVO Recyklohraní naše škola se zúčastnila (až na jednu) všech soutěží a akcí, patříme mezi nejúspěšnější školy v projektu. Globe spolupracujeme v oblasti meteorologie (měření meteorologických hodnot a jejich odesílání) Putování prostorem a časem v rámci udržitelnosti projektu, který byl již ukončen, vypracováváme potřebné zprávy. Více zeleně - spolupracujeme s OÚ, využití v projektu Můj strom AVE- soutěž škol odvoz papíru, plastů Tematické dny Během školního roku byly zorganizovány tematické (projektové) dny Den stromů a Den Země. Při jejich přípravě se dobře zapojili žáci 9. ročníku v rámci předmětu Aplikovaná ekologie. Volitelné předměty V tomto školním roce byly vyučovány předměty s ekologickým zaměřením Základy ekologie v 7. ročníku (zaměření více teoretické). Aplikovaná ekologie v 9. ročníku zaměření spíše praktické, organizace projektových dnů, výukových programů pro žáky 1. stupně. V těchto předmětech jsme mj. plnili úkoly dlouhodobých projektů, plány výuky pro tyto předměty byly splněny. Výukové programy, exkurze Botanicus Ostrá 6., 5., 8. třída AVE Čáslav ( skládka odpadů )- 7.třídy Botanická zahrada Praha, výukový program 7.A, 8. třída Štefánikova hvězdárna Praha, výukový program Vzdálený vesmír 9. třídy Simulační hra Supermarket (Pod horami) 9. třídy Lesní pedagogika výukový program Ekosystém les (Lesy Chrudim) 6. a 7. třídy Obora Žleby 5.A, 9.B 9

10 Další exkurze: Ethanol Energy a.s., Malá vodní elektrárna Hučák Hradec Králové, informační centrum ČEZ, Železné hory, Zbyslavská mozaika. Všechny výukové programy a exkurze navazovaly na plnění cílů EVVO. Výukové programy a exkurze nebyly realizovány přesně podle ročního plánu EVVO. Museli jsme vybírat podle nabídky ekologických organizací a také podle našich možností. Některé výukové programy, např. Listujeme herbářem (občanské sdružení Pod horami) přesuneme na začátek dalšího školního roku. Další aktivity Víčka pro Lukáška žáci školy nasbírali několik pytlů víček z PET lahví na pomoc chlapci s vážným zdravotním handicapem. Žáci 9. ročníku v rámci předmětu Aplikovaná ekologie pokračovali v tvorbě dendrologické stezky. Dále zorganizovali fotografickou soutěž na téma krásy přírody a soutěž výtvarnou o nejzdařilejší obrázek dětmi adoptované fretky. Sběr papíru a plastů firma AVE Čáslav od nás odvezla celkem 2320 kg papíru a 700 kg plastů (PET lahve a víčka z PET lahví). Za část finančních prostředků z tohoto sběru jsme nakoupili další nádoby na třídění odpadu a adoptovali fretku v Oboře Žleby. Recyklohraní - za body získané v tomto projektu jsme si vybrali některé ceny 2 stolní fotbaly, výtvarné pomůcky a výukové pomůcky. Ekologizace provozu školy cílem bylo, aby ve všech třídách byly nádoby na třídění odpadu a žáci mohli třídit plast a papír. Tento cíl byl splněn, ale nemůžeme být spokojeni s kvalitou třídění odpadů ve třídách i na chodbách. Musíme více motivovat žáky a více zapojit celý pedagogický sbor. Předmětová komise Člověk a příroda rozhodla o ukončení spolupráce se sdružením Tereza v projektu Globe (stále vyšší požadavky na finanční prostředky ze strany sdružení) a přihlásíme se do Klubu ekologické výchovy. Výchovně vzdělávací cíle realizované v jednotlivých předmětech Cíle byly splněny. Škola získala titul: Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 2. stupně, udělený Klubem ekologické výchovy a Středočeským krajem. Je za činnost školy v oblasti EVVO. Vypracovala Ing. Ludmila Kebzová, koordinátor EVVO 10

11 2.6. Prevence rizikových forem chování Minimálně preventivní program Metodik prevence je na škole osobou, která organizuje vzdělávací akce pro žáky i pedagogy, vyhodnocuje podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a zajišťuje poradenskou službu rodičům a žákům. Řešení prevence na škole spočívá v pořádání jednorázových akcí a poradenské službě. Naše škola je dlouhodobě zařazena v projektu Sám sebou, který organizujeme ve spolupráci s Českou pedagogickou komorou a Pedagogickou, psychologickou a právní poradnou manželů Kašparových v Praze. Obsahem preventivních programů je kvalitní podpora při vytváření zdravých vztahů, jak mezi jednotlivci, tak v třídních kolektivech, posilování sebevědomí, sebepojetí, mapování třídních kolektivů, v případě potřeby ošetření a nasměrování na odbornou návaznou péči. MPP je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ. Cílem MPP je zvýšit odolnost dětí vůči rizikovým vlivům a je vytvořen tak, aby zaujal co největší procento žáků. Úkolem mnoha vyučovacích předmětů je vybudovat žádoucí postoje žáků a vytvořit konkrétní znalosti v této oblasti. Témata z okruhu Zdravého životního stylu a Prevence rizikových vlivů zasahují do spousty vyučovacích předmětů. Průběžně jsou sledovány konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska rizikových vlivů a jsou uplatňovány různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. Primární protidrogová prevence probíhá plynule průběžně v rámci hodin výchovy ke zdraví, přičemž je kladen důraz na návaznost v jednotlivých ročnících. Během školního roku probíhaly preventivní programy v rámci projektu za spolupráce s PPPK Pedagogická, psychologická a právní poradna Praha Motol. Projekt, který s PPPK realizujeme, se jmenuje Sám sebou a probíhá v naší škole již řadu let. Týká se jak protidrogové problematiky, tak vztahů v třídních kolektivech a šikany mezi spolužáky. Přednášejícími jsou JUDr. Karel Kašpar a PaedDr. Zdeňka Kašparová. Jejich poradenství se specializuje na problematiku dětí, rodiny, školy a partnerských vztahů. V letošním školním roce proběhla diagnostika třídních kolektivů pátých, druhého a čtvrtého ročníku a protidrogový program v šestých třídách. V červnu se přednášky ještě zúčastnili žáci osmé třídy. Poděkování za realizaci projektu a finanční zajištění patří zřizovateli. Oblast práce metodika prevence 1/ tvorba minimálního preventivního programu 2/ spolupráce s vedením školy 3/ úzká spolupráce s jednotlivými třídními učiteli 4/ aplikace prevence do přímé výuky 5/ nabídka volnočasových aktivit v rámci programu školy 11

12 6/ průběžné hodnocení patologických jevů na půdě školy Vzhledem k současné situaci ve společnosti je nezbytné, aby žáci byli připraveni čelit různorodým krizovým situacím. Cílem primární prevence je připravit žáky na takové situace, dodat jim schopnosti i vědomosti nezbytné k rozpoznání a především řešení rizikových momentů. Pro tyto situace na škole spolupracuje tým tvořený vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a třídními učiteli Výchovné poradenství Koncepce výchovného poradenství se zakládá především na informovanosti žáků a rodičů, spolupráci výchovné poradkyně se zástupci SŠ, individuálním přístupu a využívání všech možností k rozšíření obzoru při řešení profesní orientace. Výchova k volbě povolání je zařazena v předmětech: volba povolání a svět práce. Témata jsou začleněna do učebních plánů jednotlivých předmětů. Aktuální informace jsou předávány žákům i rodičům. Schůzka rodičů vycházejících žáků s výchovnou poradkyní se konala V rámci prezentace SŠ se v Kutné Hoře setkali rodiče a žáci se zástupci středních škol Středočeského kraje. Žáci 9. třídy navštívili SOŠ a SOU řemesel v Kutné Hoře, kde zhlédli prezentaci všech nabízených učebních oborů. Tato škola pro ně také připravila exkurze do podniků ČKD, LESS a Charvát s.r.o. Z naší školy odešlo ve školním roce 40 žáků. 38 z devátých ročníků, jeden ze sedmého a jeden z pátého ročníku. V letošním školním roce jsme rovněž řešili výchovné problémy s našimi žáky, většinou za přítomnosti jejich zákonných zástupců, případně ve spolupráci s odbornými pracovníky z řad psychologů, či pracovníky sociálních odborů. Týkaly se zejména ubližování mezi spolužáky, častých absencí, výuky podle IVP a neplnění školních povinností. V některých případech bylo rodičům doporučeno vyšetření v PPPKH, některým byl předán osobní kontakt na PPPK v Praze. Mgr. Jelínková Zdeňka, výchovná poradkyně 12

13 3. Personální zabezpečení školy 3.1 Pedagogičtí pracovníci Učitelé ZŠ 21 Jméno a příjmení Aprobace Pracovní zařazení Mgr. Jiří Stýblo 1.st ZŠ, Tv ředitel školy Mgr. Věra Žerávková M, Tv zástupkyně ředitele Mgr. Zdeňka Jelínková Ch,Př učitelka výchovná poradkyně Mgr. Jana Pospíšilová 1.st.ZŠ třídní učitelka I.A Mgr. Eva Procházková 1.st.ZŠ třídní učitelka I.B Mgr. Martina Janáková 1.st.ZŠ třídní učitelka II.tř. Mgr. Dana Kubešová 1.st.ZŠ třídní učitelka III.tř. Mgr. Dana Jurčíková 1.st.ZŠ třídní učitelka IV.A Mgr. Dita Jiráková 1.st.ZŠ třídní učitelka IV.B PaedDr. Jarmila Pavouková 1.st.ZŠ třídní učitelka V. A Mgr. Jana Francová 1.st.ZŠ třídní učitelka V.B Mgr. Václava Nádvorníková M, Zpv třídní učitelka VI.A Mgr. Jaroslava Polgárová Čj, On třídní učitelka VI.B Mgr. Gabriela Mastronardi Fakulta chem. tech. třídní učitelka VII.A Mgr. Hana Nesnídalová Čj, On třídní učitelka VII.B Mgr. Marie Kupková F,Ch třídní učitelka VIII.tř. Mgr. Jindra Chejnová Čj, D třídní učitelka IX.A Ing. Ludmila Kebzová III. st třídní učitelka IX.B koordinátor EVVO Mgr. Dita Štolfová Nj, Př učitelka Mgr. Vesecká Ivana Z,Př učitelka koordinátor ŠVP Ing. Josef Štainer ICT technologie učitel metodik ICT Vychovatelky školní družiny 2 Helena Dušková vychovatelství vychovatelka ŠD Lenka Šindelářová vychovatelství vychovatelka ŠD asistent pedagoga 3.2 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let v důchodovém Celkem do důchodového věku věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

14 Komentář: V tomto školním roce došlo k drobné personální změně. Do pracovního poměru byla na dobu jednoho roku přijata Mgr. Dita Jiráková. Na zkrácený pracovní úvazek se vrátila Mgr. Ivana Vesecká. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Pracovní zařazení úvazek Ivana Múčková ekonomka 1,0 Eva Viltová mzdová účetní 0,125 Ivana Pecinová školnice 1,0 Ilona Chadrabová uklízečka 0,875 Dana Petanová uklízečka 0,875 Jana Vaňková uklízečka 0,875 Jana Kvasničková uklízečka 0,75 Jitka Jurášová vedoucí školní jídelny, pokladní 1,0 Marta Barešová vedoucí kuchařka 1,0 Božena Fuksová kuchařka 1,0 Věra Oupická pracovník obchodního provozu 1,0 Eva Tomíšková pracovník obchodního provozu 0,5 4. Zápis k povinné školní docházce 4.1 Výsledek zápisu k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet dětí s jednoročním odkladem Komentář: Zápis do prvních tříd pro školní rok 2014/2015 se konal dne Přijímání žáků do středních škol 5.1 Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

15 5.2 Výsledky přijímacího řízení na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřizovaná krajem 0 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 1 0 na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato na gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odborná učiliště Údaje o výsledcích vzdělávání a chování žáků celkem 6.1 Vzdělávání Počet žáků Prospělo Z toho prospělo s vyznamenáním Neprospělo 1. stupeň stupeň Celkem Nehodnoceno 6.2 Chování Počet žáků Pochvala TU Pochvala ŘŠ NTU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. stupeň 3. stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet Počet omluvených omluvených hodin hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , Celkem ,

16 6.4. Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Počet žáků Vada řeči 1 Tělesné postižení 1 S vývojovými poruchami učení 9 S vývojovými poruchami chování 4 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili ve školním roce Studium k prohlubování odborné kvalifikace Zaměření kurzů Školení vedoucích pracovníků o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 16 Účast - počet Školení o požární ochraně vedoucích pracovníků 4 Možnosti výuky čtení z pohledu jejích výhod i případných úskalí Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti Začínáme mluvit anglicky 2 Seminář pro učitele angličtiny 1 Úvod do matematiky podle prof. Hejného 1 E-learning pro učitele Čtenářská gramotnost 1 E-learning Pohoda ve škole v rámci projektu Každý se cítí ve škole dobře klima školy Seminář v rámci projektu Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti managementu udržitelného rozvoje ve školách regionu Elixír do škol nadace Depositum Bonum: Motivační experimenty v přírodovědě a fyzice Hrátky s vajíčky a nenewtonovskou kapalinou Digitální mikroskop a výroby spektroskopu Netradiční experimenty z elektřiny Pokusy z elektrostatiky Zajímavé pokusy z optiky

17 Tvořivé činnosti v cyklu roku Jaro a velikonoce 2 Cvičíme s overbaly, tenisovými míčky a kelímky 1 Výroční zpráva jeden z klíčových dokumentů předkládaných ředitelem školy ICT vzdělávání předváděcí seminář NOVÁ ŠKOLA Interaktivní učebnice ICT vzdělávání prezentace produktů nakladatelství FRAUS Interaktivní učebnice 1 Pedagogové 1. a 2. stupně Pedagogové 1. a 2. stupně Vzdělávací aktivity projektu NIQES testování žáků Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Zaměření studia Účast Studium v oblasti pedagogických věd Mgr. Gabriela Mastronardi Komentář: V tomto školním roce absolvovala studium ke splnění kvalifikačních předpokladů paní Gabriela Mastronardi. Úspěšným ukončením studia se paní magistra zařadila mezi ostatní kvalifikované pedagogy. V současné době na škole působí plně kvalifikovaný učitelský sbor. 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Akce školy Ve vyučovacích hodinách i mimo ně proběhla řada programů, vycházek, exkurzí, vystoupení a projektů. Jednalo se o tyto akce: Typ akce Výstava ovoce a zeleniny Výstava paličkování Zdravé zuby Rozsvícení vánočního stromu Pekelná pohádka Mikuláš zaměření Seznámení s výpěstky místních zahrádkářů. Prohloubení vztahu k ručním pracím Podpora znalostí o péči o chrup, prevence Vystoupení žáků naší školy Divadelní představení - Mrak Návštěva Mikuláše ve třídách, nadílka žákům Vánoční výstava Prezentace výrobků žáků školy 17

18 Listování Beseda o skle Kocour Modroočko Velikonoční pohádka Velikonoční jarmark Školní výlety Den dětí Exkurze Pyžamový den Vystoupení ZUŠ Čáslav Ochrana člověka za mimořádných událostí Komisař Vrťapka Seznámení se složením skla, vyfukování Divadlo Čáslav Divadelní představení - Mrak Kuře pomáhá prodej výrobků žáků 1. až 5. třída návštěva kulturních míst a pohyb v přírodě Plnění úkolů na téma: Naše obec Botanicus 5.A, 5.B, Kutná Hora, Planetárium 4.A, 4.B papírny - 2., 3. PřFUK 1.A, 1.B Učíme se netradičně, jsme si rovni Taneční představení Požární poplach, nácvik evakuace školy Exkurze, semináře, besedy, výchovné a kulturní pořady Název akce, kurzu Zaměření Termín Ročník VÝSTAVA ovoce a zeleniny VÝSTAVA paličkářek nejen o paličkování Exkurze BOTANIKUS KICK BOX netradiční druhy zápasu a sportu Divadlo MINOR Kostel sv. CYRILA A METODĚJE EXKURZE AV ČR Praha SOŠ a SOU řemesel KUTNÁ HORA Prohlídka výpěstků místních zahrádkářů Seznámení s netradiční ruční prací Prohlídka historického centra a zahrad poznávání historických řemesel, bylin a dřevin. Prezentace netradičních druhů sportů Chceš udělat něco pro své tělo? Tak neseď a přijď. Představení Hon na jednorožce Expozice věnovaná operaci Antropoid. Prohlídka interaktivních výstav v AV v rámci Týdne vědy a techniky Den otevřených dveří, informace o studiu, ukázka učebních oborů A,B A,B , 9.A,B 18

19 EXKURZE AVE Čáslav ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Divadlo HYBERNIA Praha EXKURZE Praha ATLANTIS CENTER Vánoční výstava KELTOVÉ Zápis do 1. ročníků DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MADAGASKAR LVK DIVADLO Čáslav MEXIKO ZÁHADA STARÝCH MAYŮ MUZEUM GASTRONOMIE; ARMÁDNÍ MUZEUM EXKURZE PODHŮRA U CHRUDIMI VELIKONOČNÍ VÝSTAVA Divadlo Čáslav TRAPAS NEPŘEŽIJU EXKURZE podniky Kutná Hora SÁM SEBOU EXKURZE - NTM Praha Hvězdárna Petřín EXKURZE - Informační centrum Prohlídka skládky odpadů, linky na tříděný odpad. Zahájení adventního období kulturní vystoupení, příprava pohoštění, živý Betlém. Mikulášská nadílka pro žáky, připomenutí adventních tradic. Muzikál Sněhurka a sedm závodníků, předvánoční Praha. Výukový program Faraonovo tajemství, prohlídka předvánoční Prahy. Prohlídka výrobků s motivy vánočních svátků. Interaktivní program pro výuku dějepisu. Škola nanečisto budoucí prvňáci plnili úkoly připravené žáky školy Prezentace jedinečného ostrova v rámci projektu Planeta Země Lyžařský výcvikový kurz, Jizerské hory Bedřichov, penzion VERMONT Divadelní představení Klára 3847 téma holocaustu, koncentračních táborů A,B A,B A,B B A,B ; A,B A,B Cestopisný pořad o Mexiku kino Čáslav A,B Dějiny stolování, předváděcí kuchyň. První, druhý a třetí odboj, dějiny skautingu A,B Lesní pedagogika ekosystém les A,B Prohlídka výrobků žáků ZŠ, MŠ a místních obyvatel s velikonoční tematikou. Vystoupení představující základy etiky. Návštěva podniků v rámci předmětu VOLBA POVOLÁNÍ. Prevence rizikového chování, vztahy v třídním kolektivu, práva a povinnosti dětí. Prohlídka sbírek NTM, Štefanikova hvězdárna výukový program Do blízkého vesmíru. Alternativní zdroje energie. Prohlídka malé vodní elektrárny A,B A,B A,B ; 9.A,B 19

20 ČEZ Hradec Králové BOTANICKÁ ZAHRADA Praha EXKURZE PODHŮRA U CHRUDIMI Rodilý mluvčí NJ SÁM SEBOU Minimální preventivní program EXKURZE Kutná Hora DEN DĚTÍ PŘÍRODOVĚDNÉ HRÁTKY SÁZENÍ LÍPY PUTOVÁNÍ S DINOSAURY ČERVNOVÁ LAŤKA VYŘAZENÍ ŽÁKŮ 9.tříd Výukový program o tropických motýlech, prohlídka botanické zahrady A,B Výukový program Ekosystém les A,B Komunikativní kompetence ve výuce NJ. Zážitkový program s manželi Kašparovými, protidrogová prevence, právní informace. Prohlídka památek zařazených do seznamu UNESCO Kostnice, chrám sv. Barbory. Výuka tematicky zaměřená na DEN DĚTÍ. Žáci FCHP připravili jednoduché motivační pokusy z fyziky a chemie pro žáky 5. ročníku aneb Fyziky a chemie se nebojíme. Poděkování školy nadaci Agrofert a firmě Ethanol Energy za poskytnutí finančního daru na nákup audiovizuální techniky. Návštěva filmového představení v kině Čáslav. Tradiční sportovní soutěž ve skoku vysokém. Předání šerp a pamětních listů vycházejícím žákům na OÚ Vrdy A,B A,B A,B A,B Komentář: Prezentace školy probíhá na akcích, kterých se žáci přímo účastní, na internetových stránkách školy, také v obecním zpravodaji a regionálním tisku, kde informujeme širokou veřejnost nejen o aktivitách školních i mimoškolních, ale zejména o úspěších, jichž naši žáci dosáhli. Webové stránky naší školy jsou celoročně aktualizovány a přinášejí aktuální zprávy o dění ve škole, slouží jako jedna z možností předávání důležitých informací rodičům, žákům školy i veřejnosti vůbec. Škola organizuje řadu kulturních a sportovních akcí, dalších se účastní. Žáci se svými vyučujícími každoročně připravují výrobky na předvánoční a velikonoční výstavu výrobků a výtvarných prací ve výstavní síni OÚ. Další zajímavou akcí, kterou připravujeme ve spolupráci s Obecním úřadem Vrdy a místními mateřskými školami, je rozsvěcení vánočního stromu. 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život

Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k ) Škola pro život Projektový záměr: EU peníze školám (aktualizováno k 1.9.2012) Škola pro život CZ.1.07./1.4.00/21.3257 1. Cíle projektu: podpořená témata, vztah k ŠVP Projektový záměr byl zpracován na základě školního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více