Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy STR. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy STR. 4"

Transkript

1 BUL LET IN Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy STR. 4

2 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Čmelák pro lidi, pro přírodu Čmelák - Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace. Již 20 let prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. Na základě získaných zkušeností usilujeme o změnu přístupu k hospodaření v české krajině, což umožní obnovit schopnost krajiny zadržovat vodu i lépe plnit další ekologické funkce. Naší organizaci se již podařilo navrátit do krajiny přes sazenic původních druhů dřevin, v rámci pozemkového spolku pečujeme o 20 přírodně cenných lokalit, provádíme terénní ekologickou výchovu a pořádáme akce pro veřejnost. Vytváříme tak prostor pro harmonickou krajinu a kvalitní život lidí. SMRK JE HOUBY LES Nový prales pěstujeme pod Ještědem u Liberce již od roku Věříme totiž, že si budoucí generace zaslouží pořádné lesy plné barev, zvířat a vůní, které za poslední století málem zmizely. Cílem projektu je navrátit na místo současné nepůvodní uměle vysazené a velmi poškozené smrkové monokultury původní smíšený les plný života. Od zahájení projektu se nám za pomoci veřejné sbírky podařilo vykoupit 35 hektarů pozemků, prosvětlit porost prořezáním smrku a do připravených míst dosadit sazenic stromů a keřů podle původní dřevinné skladby. Do dříve téměř mrtvého lesa se tak pomalu začíná navracet život. Více informací na NAŠE POSLÁNÍ Jsme přesvědčeni, že harmonická krajina a příroda patří, stejně jako vzdělaná a fungující občanská společnost, k základním předpokladům kvalitního života. Proto jsme se rozhodli k jejich ochraně a rozvoji sami aktivně přispívat a nabízet konkrétní řešení. Do našich činností se snažíme aktivně zapojit nejširší veřejnost, například organizováním praktických prací v terénu. Naším cílem je také inspirovat odbornou veřejnost či vlastníky pozemků, s nimiž se snažíme navazovat dlouhodobou spolupráci. PRO LIDI Podporujeme pozitivní vztah obyvatel k přírodě a životnímu prostředí, ve kterém žijí. Zabýváme se proto ekologickou výchovou na všech stupních škol, pořádáme exkurze pro veřejnost, organizujeme terénní a tématické akce pro firmy nebo workcampy a víkendové akce pro české i zahraniční dobrovolníky. Otevřeli jsme též dvě lesní naučné stezky. Velký úspěch měly naše ekovýchovné projekty, například "Zelené profese v krajině", díky kterému se mladí lidé učili praktickým dovednostem v péči o krajinu. Aktuální projekt "Dva jsou více než jeden" usiluje o zapojení znevýhodněných dětí do běžných dětských kolektivů a současně předává nadcházející generaci řemeslné zručnosti. V rámci nedávno dokončeného projektu Krajina nejkrásnější učebnice jsme ve spolupráci se školami, jejich žáky a studenty plánovali a realizovali obnovu harmonické krajiny v obcích. PRO PŘÍRODU Čmelák je unikátní tím, že se zabývá praktickou ochranou přírody a krajiny s konkrétními výstupy přímo v terénu. Získáváme pozemky ve špatném stavu, ale s velkým potenciálem, které se snažíme přeměnit na ostrovy plné života, uprostřed často ekologicky nestabilní krajiny. Výsledkem naší práce je tak obnova konkrétních lokalit. V současné době spravujeme již přes 62 hektarů vlastních lesních, lučních, mokřadních i vodních pozemků. Nejznámější revitalizované lokality, o které se Čmelák stará, jsou Nový prales a mokřady v Jablonném v Podještědí. COMEBACK MOKŘADŮ V minulém století docházelo k mohutnému odvodňování mokřadů ve prospěch zemědělské půdy. V současné době si však uvědomujeme, jak vážné následky jejich likvidace měla, a proč je navrácení tohoto biotopu do krajiny důležité. Mokřady jsou domovem mnoha rostlinných i živočišných druhů, produkují kyslík, přispívají k vyrovnávání teplotních rozdílů v krajině, představují přirozenou zásobárnu vody, a tak hrají pozitivní úlohu při regulaci povodní. V Jablonném v Podještědí Čmelák od roku 2005 takové mokřady revitalizuje. Ze zanedbané a zarostlé plochy s černými skládkami u zámku Nový Falkenburk tak vzniklo esteticky hodnotné místo s vysokou biodiverzitou a rekreačním potenciálem. Společně s místními obyvateli byla navržena budoucí podoba této lokality a v průběhu posledních dvou let byla vyhloubena soustava osmi tůní. Dále byla vybudována návštěvnická infrastruktura v podobě chodníků, stolků a laviček, výhledově jsou v plánu další vylepšení. Vše děláme proto, aby mokřady sloužily nejen přírodě, ale i lidem. na PROČ JSME ČLENEM AVPO ČR? Nezisková organizace Čmelák Společnost přátel přírody je součástí neziskového sektoru již od roku Za tuto dlouhou dobu jsme si ověřili, že transparentnost a spolehlivost neziskového sektoru jsou velice důležité. Členství Čmeláka v AVPO ČR je tak možností, jak přispět k prosazování těchto hodnot. Petr Pavelčík Koordinátor fundraisingu a propagace Čmelák - Společnost přátel přírody Švermova Liberec 10 telefon:

3 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Institut Terezínské iniciativy, o.p.s. KDO JSME? Jsme tým mladých lidí, kterým záleží na tom, abychom i přes množství různých kultur, etnik, náboženství a tradic, dokázali v naší společnosti žít ve vzájemném respektu. Jsme přesvědčeni, že je možné se takovému přístupu učit vzájemným poznáváním, setkáváním, ale také uvědoměním si vlastní historie. Náš institut se konkrétně zaměřuje na fenomén holocaustu. Zabýváme se výzkumnými činnostmi, pořádáme vzdělávací akce, informujeme veřejnost, připravujeme vzdělávací materiály a realizujeme různé projekty. Součástí této práce je také dokumentování osudů jednotlivých lidí, kterým historické zvraty 20. století zásadně zasáhly do života. Tváře a osudy konkrétních jednotlivců dokáží zvláště mladým lidem přiblížit dějinné události daleko lépe a účinněji než knihy a pořady popisující pouze politická jednání, mocenské boje a válečné konfliky, ve kterých se počty obětí stávají pouhými statistickými čísly. CO JE NAŠÍM CÍLEM? Bojovat proti zapomínání. Nejen proto, že paměť je součástí naší identity osobní i kolektivní, ale také proto, že chybějící historické vědomí může vést k opakování chyb minulosti. Zní to jako prázdné klišé, ale to, co se v současnosti děje (nejen) v naší zemi, bohužel klišé není. Rostoucí tolerance k projevům rasismu vůči Romům i Židům, vzestup pravicově-konzervativních hnutí brojících proti multikulturalismu a obhajujících tradiční evropské hodnoty, to jsou věci, které se v mnohém podobají těm, které předcházely druhé světová válce. Zkušenosti z minulého století nás přitom varují, že právě tam, kde není rozvinuté historické povědomí, nacházejí jednoduché návody řešení úrodnou půdu. Chceme na tyto souvislosti upozorňovat, vést veřejnost k hlubšímu přemýšlení, a zároveň k vnímání všech lidí jako hodnotných a vzájemně se obohacujících lidských bytostí. To jistě nejsou cíle malé, na druhou stranu i malé neziskovky mohou mít velké cíle. CO PRO TO DĚLÁME? Zkoumáme a vydáváme odborné publikace o dosud nezpracovaných událostech nebo interpretacích událostí druhé světové války Terezínské studie a dokumenty, Terezínské pamětní knihy, Příběh Fredyho Hirsche apod. Provozujeme informační a vzdělávací portál Provozujeme Databázi obětí holocaustu, která obsahuje více než záznamů jednotlivých mužů, žen a dětí, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech a ghettech, pravidelně ji doplňujeme a aktualizujeme. Hledáme, digitalizujeme a do Databáze obětí přidáváme osobní dokumenty a fotografie obětí holocaustu. Organizujeme připomínkové akce Jom ha-šoa Den vzpomínání na oběti holocaustu, při kterých oběti holocaustu Židů a Romů připomínáme formou veřejného čtení - od roku 2006 v Praze, letos poprvé také v dalších městech ČR. Provozujeme knihovnu specializovanou na témata: holocaust, antisemitismus, rasismus, nacionální socialismus, Protektorát Čechy a Morava. Pořádáme vzdělávací semináře a konference pro učitele a žáky z českých škol, kteří se na nich mohou setkat s pamětníky holocaustu. V rámci těchto programů se chceme nadále soustřeďovat především na otevřenou diskusi a setkávání mladých lidí z různých etnických a kulturních skupin. Nově vytváříme síť organizací, které se zabývají vzděláváním v oblasti lidských práv, menšin apod. NA ZÁVĚR TROCHU Z HISTORIE I BUDOUCNOSTI... Institut Terezínské iniciativy vznikl v prosinci roku 1993 jako Nadace Terezínské iniciativy, která měla odborně a finančně podporovat výzkum a připomínání obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemích. Založili ji členové Terezínské iniciativy pamětníci holocaustu, z bytostné potřeby důstojně připomenout období druhé světové války, které bylo během komunistického režimu paušalizováno na boj proti fašismu, a jehož židovské oběti byly zamlčovány. Od roku 1998, už jako obecně prospěšná společnost, pracoval institut víceméně samostatně, a to zejména na svých projektech zaměřených na výzkum a dokumentaci obětí, postupně se rozvíjely také vzdělávací aktivity. V roce dvacátého výročí existence organizace se chceme kromě odborných a vzdělávacích aktivit soustřeďovat také na aktivity v oblasti neziskového sektoru, a jako členové AVPO ČR vítáme možnost se učit být důvěryhodnou neziskovkou. V následujících dvaceti letech se chceme tématům spojeným s holocaustem věnovat především v širší perspektivě: příčinám a důsledkům holocaustu, dalším skupinám postižených rasovým pronásledováním (v první fázi zejména Romům apod). Chceme se soustřeďovat na podobnosti historie se současností a hledat možnosti širší spolupráce při učení se, jak být tolerantními lidmi respektujícími jinakost a schopnými se touto jinakostí obohatit. Tereza Štěpková ředitelka Institut Terezínské iniciativy, o.p.s. Jáchymova 63/ Praha 1 Číslo účtu: /

4 Z ČINNOSTI AVPO ČR Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy Jakékoli hodnocení spolehlivosti či kvality se musí neustále vyrovnávat se dvěma výzvami. Na jedné straně je nezbytné, aby bylo dlouhodobě konzistentní, protože v tom spočívá jeho důvěryhodnost, na straně druhé však musí umět reagovat na aktuální problémy. Nejinak je tomu i v oblasti hodnocení spolehlivosti neziskových organizací. Diskuze o tom, jak čelit aktuálním hrozbám, jež se objevují v neziskové sféře napříč celým světem, byla důležitým bodem letošního setkání členů ICFO, které se tentokrát uskutečnilo ve městě nad Seinou. Na podzim loňského roku jsme vás informovali o pražském zasedání správní rady International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), což je mezinárodní asociace sdružující autority zabývající se hodnocením spolehlivosti neziskových organizací v jednotlivých zemích. Během tohoto zasedání byla AVPO ČR přijata do ICFO jako přidružený člen, díky čemuž jsme následně obdrželi pozvání na každoroční setkání členských organizací. To letošní proběhlo ve druhé polovině května v Paříži, a jeho přípravy se ujala francouzská členská organizace Comité de la Charte. LUIS PASTEUR BYL SKVĚLÝ FUNDRAISER! Třídenní program začal mezinárodní konferencí s názvem The Changing Generosity Landscape: Which Challenges for the Monitoring? Jejím cílem bylo pokusit se o široký mezinárodní pohled na aktuální změny v oblasti neziskového sektoru, preference dárců, ale též na rizikové faktory, které je nutné mít na zřeteli při aktualizování metodik hodnocení spolehlivosti a efektivity veřejně prospěšných organizací. Konference probíhala v prostorách Institutu Pasteur. Účastníci tak měli možnost alespoň letmo nahlédnout do fungování špičkové vědecké instituce, financované převážně z firemních a individuálních darů. Institut založil roku 1887 slavný francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur. Financovat chod institutu měla nadace, pro kterou Pasteur dokázal sehnat značné finanční prostředky od mecenášů z různých části světa. Během necelých sto třiceti let historie Institutu Pasteur, působilo v jeho laboratořích celkem deset lauerátů Nobelovy ceny. V poslední době zde byly učiněny například významné objevy související s onemocněním AIDS. RECESE JE PRYČ. JAK JSME NA TOM? Program konference zahájila krátkou uvítací řečí prezidentka ICFO paní Martina Ziegerer ze švýcarské Nadace Zewo. Cílem dopolední části bylo ukázat, jak se globálně mění prostředí pro působení neziskových organizací. Viviane Tchernonog z Centre d economie de la Sorbonne nastínila, jakým vývojem prošel v minulých letech francouzský neziskový sektor. Podle údajů, jež uvedla, 4

5 Z ČINNOSTI AVPO ČR působí v současné době ve Francii kolem neziskových organizací, které hospodaří s více než 85 mld EUR ročně. Na první příspěvek navázala Françoise Sampermans ze střešní organizace France Générosités, která se zaměřila na změny ve financování francouzského neziskového sektoru během nedávné hospodářské recese, a po jejím odeznění. Překvapujícím zjištěním bylo, že zatímco se v krizových letech snižovaly dotace od státu, objem soukromých darů neziskovkám, navzdory ekonomickým těžkostem, stále poměrně stabilně rostl. Obrovským rizikem pro budoucnost však je zvyšující se věkový průměr dárců. Podle zjištění France Générosités podporují mladí lidé pod 30 let věku neziskové organizace jen zcela minimálně, a ty tudíž stojí před výzvou, jak tuto generaci slovit. Souhrnnou studii, jejíž ambicí bylo zmapovat neziskovou sféru z pohledu celého globalizovaného světa, představil Jean-Pierre Vercamer zastupující auditorskou společnost Delloitte. Díky studii by mělo být možné srovnávat různé způsoby financování a zdaňování neziskových organizací nebo například vyznačit hlavní ve světě používané přístupy k práci s jejich lidským kapitálem. Základem studie bylo úctyhodné množství shromážděných dat z různých koutů světa, v následné diskuzi však někteří z účastníků vyjádřili své pochybnosti o jejich poslehlivosti, a tedy i o správnosti z nich vyvozovaných závěrů. ZKUŠENOSTI Z MEXIKA A NOVÉ VÝZVY Velmi zajímavé bylo vystoupení Javiera Garcii z Asociación Confío, což je členská organizace ICFO, která se snaží začít s hodnocením neziskových organizací v Mexiku. Situace v této zemi je však velmi odlišná od jiných států, kde už podobné systémy fungují. Neziskový sektor je v Mexiku velmi slabý a pracuje se značně omezenými prostředky. Dle přehledů, které mexický kolega prezentoval, se největší důvěře v mexické společnosti těší katolická církev a armáda, což má své hlubší historické souvislosti. Neziskový sektor si naproti tomu své místo na slunci trpve hledá. Pro neziskové organizace není samozřejmě tato situace příliš radostná, na druhou stranu jde o příležitost, budovat tamější neziskový sektor od počátku na solidních základech vyšších standardů etiky a transparentnosti. Celý dopolední blok zakončil Gérard de la Martiniere z pořádající organizace Comité de la Charte. Aktuální trendy dle něj potvrzují, že význam soukromého dárcovství, a tím také fundraisingu, bude i nadále narůstat. Klíčovou roli bude stále hrát důvěra mezi dárci a neziskovými organizacemi, což je základní a přetrvávající princip. V souvisloti s rozvojem informačních a komunikačních technologií, se neziskovým organizacím otevírají nové možnosti, které jsou však zároveň výzvami a přinášejí i svá nebezpečí. Povyšují sice na novou úroveň možnosti síťování i způsoby, jak mohou neziskovky informovat o svém poslání, zároveň však může jejich nevhodné používání, nebo zneužití, snadno poškodit důvěryhodnost jednotlivých organizací nebo i celého neziskového sektoru. Z hlediska ICFO je zřejmé, že novým metodám komunikace a fundraisingu je nutné přizpůsobovat standardy a metodiky hodnocení. Takovému úkolu však lze dostát jen na základě efektivní výměny mezinárodních zkušeností. ODPOLEDNE S PANELISTY Odpolední blok byl věnován panelovým diskuzím. První, jejíž téma znělo Jak pracovat s internetem? hledala odpovědi na následující otázky: Je při používání moderních fundraisingových nástrojů a platformem (sociální sítě, crowdfunding atd.) možné garantovat dostatečnou úroveň etického jednání? Jakými vhodnými způsoby by měla být sledována oblast crowfundingu? Kde jsou hranice mezi osobním přístupem a obtěžováním? Bude třeba zvlášť monitorovat poskytovatele těchto služeb? Téma druhé panelové diskuze nebylo o nic méně závažné. Její účastníci hledali odpovědi na otázku: Jak sledovat mezinárodní toky prostředků od dárců, zejména s ohledem na působení velkých mezinárodních organizací? V rámci tohoto tématu se panelisté soustřeďovali na následující okruhy: Jak sledovat financování neziskových organizací, které mají pobočky v různých zemích? Jak přistupovat k rozdílnosti daňových systémů? Jak odhalovat praní špinavých peněz? Jak zlepšit výměnu informací a zdokonalit způsoby spolupráce mezi hodnotícími organizacemi? Odpovědi na tyto otázky hledala společně řada expertů z členských organizací ICFO i představitelů významných francouzských neziskovek a institucí. Shoda panovala v tom, že hodnocení spolehlivosti neziskových organizací se do budoucna nesmí uzavírat do hranic jednotlivých států, protože na mezinárodní úrovni hrozí poměrně značné zneužívání finančních prostředků. ČÍNSKÉ CHARITY A ČESKÝ BANÁN Další den probíhala už uzavřená valná hromada členů ICFO. Prezidentka Asociace Martina Ziegerer nejprve seznámila přítomné se stavem a činností ICFO v minulém roce a oficiálně přivítala nové přidružené členy, mezi nimi i AVPO ČR. Následovaly prezentace jednotlivých členských organizací, ve kterých jejich zástupci shrnovali situaci, zkušenosti a výsledky práce ve svých zemích. Různé způsoby hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v Evropě jsme měli možnost už poměrně dobře poznat. Zvlášť detailně jsme se seznámili s modely používanými ve Švýcarsku, Španělsku a sousedním Německu. Velkou zkušeností však bylo vidět, jak k této problematice přistupují kolegové v jiných částech světa. Zajímavé výsledky lze očekávat v Japonsku, kde se v oblasti hodnocení neziskových organizací začala angažovat nadace zřízená mamutím koncernem Nippon. Neziskový sektor se však rozrůstá i v Číně, byť v této zemi jsou podmíky pro jeho rozvoj omezené politickým systémem. Už i představitelé Komunistické strany Číny si však uvědomili význam charitativních organizací, které dokáží efektivně pomáhat například v případě živelných katastrof. Ve sféře těchto charitativních organizací se pohybují na naše poměry obrovské objemy finančních prostředků, proto i v Číně vzniká autorita, která bude hodnotit, jak efektivně s nimi dokáží jednotlivé charity nakládat. Na opačném pólu co do lidnatosti i velikosti stojí jeden z nejmenších evropských států Lucembursko, také tam je však téma hodnocení spolehlivosti neziskovek živé a věnuje se mu organizace Don en Confiance Luxembourg. Řada přišla samozřejmě i na prezentaci připravované značky spolehlivosti AVPO ČR. Prezident Asociace Marek Šedivý shrnul vývoj našeho projektu. V základních rysech prezentoval metodiku hodnocení a nastínil i budoucí možné varianty financování. Velmi pozitivní ohlas vzbudily prezentační materiály značky spolehlivosti AVPO ČR. Přítomní oceňovali nejen jejich informační hodnotu, ale i pozitivní emocionální vyznění použitého symbolu banánu. Vizuální prezentace většiny ostatních členských organizací ICFO jsou spíše konzervativní a strohé, takže náš banán působil skutečně jako oživení. Kladně přijata byla však i naše metodika, která má ambice posuzovat činnost neziskových organizací v širších souvislostech. Právě díky komplexnosti svého přístupu má AVPO ČR ambice stát se skutečně významným členem ICFO, který nebude jen využívat zkušeností ostatních, ale aktivně se zapojí do mezinárodní diskuze. Poslední den setkání se nesl již v méně formální atmosféře. Hostitelská Comité de la Charte zorganizovala společnou návštěvu slavného Musée d'orsay a společný oběd, během kterého bylo možné navazovat kontakty a vést osobní rozhovory. Odnesli jsme si odtud příslib, že budeme i nadále těsně spolupracovat zejména s našimi německými a švýcarskými kolegy, jejichž přístupům je naše hodnocení spolehlivosti nejbližší. Aleš Mrázek 5

6 INFORMUJEME V legislativě prázdniny nebudou... Jednou z priorit sekretariátu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) je podílet se na tvorbě nových legislativních norem a odborných materiálů. Přinášíme Vám přehled našich aktivit v této oblasti za první polovinu roku Upozorňujeme, že jde jen o stručná shrnutí s uvedením aktuálního stavu k 25. červnu. SOUDNÍ POPLATKY AVPO ČR se připojila k výzvám střešních neziskových organizací, které požadovaly zrušení soudních poplatků u spolků. V březnu jsme dopisem vyzvali ministryni spravedlnosti ke zrušení poplatků u registračních soudů také těm neziskovým organizacím, které specificky provozují nebo financují veřejně prospěšné služby a činnosti (obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy). Na základě tohoto dopisu jsme měli též osobní jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti. V této chvíli čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení návrh novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kterou předložila skupina poslanců v čele s Petrem Kořenkem. Její součástí je zrušení soudních poplatků u všech výše vyjmenovaných právních forem. Jde o sněmovní tisk č AVPO ČR na schůzce expertní skupiny pro neziskový sektor, kterou zorganizovala místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská, podpořila žádost zaslanou organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny, aby byl sněmovní tisk č. 143 zařazen na program mimořádné červencové schůze. PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z MPSV NA KRAJE AVPO ČR považuje přesun financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na kraje za důležitý mezník. Může se stát, že neziskové organizace díky němu přijdou o významné finanční prostředky, a že se plánovaný přesun stane precedentem i pro ostatní ministerstva. Proto AVPO ČR požádala o zařazení tohoto bodu na jednání Rady vlády pro NNO, které proběhlo 3. června 2014, a kde MPSV prezentovalo stav příprav. V průběhu prezentace vyšlo najevo, že celý proces připravilo MPSV pouze ve spolupráci s Asociací krajů. Poskytovatelé sociálních služeb nebyli k tvorbě metodiky přizváni. AVPO ČR v dané věci požaduje odklad celého přesunu financování nejméně o šest měsíců. Důvody, které nás vedou k tomuto postoji se shodují s riziky, která ve svém stanovisku uvedla Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR): 6

7 INFORMUJEME Celý proces přechodu je velice časově napjatý a nejsou žádné časové rezervy pro případné zdržení. Termín výplaty první splátky dotací, tj. do je hraniční. Jakékoliv další zdržení by vedlo k paralýze zejména neziskových organizací, které tvoří většinu všech poskytovatelů sociálních služeb. Nebyl čas na pilotní vyzkoušení ani širší odbornou diskuzi nad změnami pravidel financování, tj. metodikou. Unie zaměstnavatelských svazů ČR již od září r upozorňovala na nedostatek času, a na potřebu širší, delší a hlubší odborné diskuze nad tak zásadní změnou, jakou je přechod a změna financování sociálních služeb. Prostor pro takovou diskuzi nebyl dán, což vede jen k multiplikaci možných rizik. Nový systém otevírá možnost vzniku 14 rozdílných systémů, resp. jde cestou 14 různých přístupů (již v současné době máme v ČR de facto 14 rozdílných přístupů k financování sociálních služeb). PRAVIDLA SPOLUFINANCO- VÁNÍ EVROPSKÝCH STRUK- TURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ (ESIV) V PROGRAMO- VÉM OBDOBÍ AVPO ČR společně s UZS ČR prosazuje pro neziskové organizace nulovou sazbu spolufinancování ESIV. Připomínky jsme uplatnili v meziresortním připomínkovém řízení. V jeho rámci se nám již podařilo vrátit do skupiny veřejně prospěšných příjemců evidované (církevní) právnické osoby, které z návrhu vypadly. Požadavek na nulové spolufinancování zatím nebyl vypořádán. V celém procesu je aktivní také Rada vlády pro NNO s jejím předsedou, ministrem Jiřím Dienstbierem. Ten je připraven tento bod rozporovat na jednání vlády. Klíčové je také stanovisko MPSV, kde doposud probíhají jednání. Jasno by mělo být v první polovině července. ZÁSADNÍ ZMĚNY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Ministerstvo spravedlnosti sbírá připomínky a návrhy na změny týkající se nového občanského zákoníku. Pravděpodobně v horizontu následujících dvou let může dojít k otevření této významné normy a k opravě jejích zásadních nedostatku. AVPO ČR vidí jako jednu z těchto žádoucích úprav změnu znění 217, bod (1), který říká, že hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. Usilujeme o to, aby z tohoto ustanovení bylo odstraněno spojení jiná výdělečná činnost. V této chvíli jsou výklady 217 nejasné a v praxi dochází ke zbytečným zmatkům. SLADĚNÍ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH NOREM V současné době se v souvislosti s novým zákonem o dani z příjmu mění vnímání hlavní a vedlejší činnosti NNO. Sladit daňový a účetní pohled je téměř nemožné. Proto AVPO ČR iniciovala setkání na odboru účetnictví Ministerstva financí, kde prezentovala nejčastější účetní problémy, se kterými s potýká praxe. Ministerstvo financí potvrdilo, že se připravuje novela zákona o účetnictví, a také novelizace účetní vyhlášky č. 504 z roku Odbor účetnictví Ministerstva financí vyjádřil zájem o spolupráci s AVPO ČR v oblasti přípravy změn zmíněných právních norem. ZÁKON O STATUSU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ Od počátku roku se na Ministerstvu spravedlnosti scházela pracovní skupina k tvorbě návrhu Zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku. Podle legislativního plánu vlády by měl být návrh zákona uvolněn do meziresortního připomínkového řízení do konce června. Pracovní skupina se podílela na hodnocení RIA (hodnocení dopadů regulace). Zákon by měl být předložen ve stejné verzi jako vloni v Senátu. V průběhu jara však z Ministerstva spravedlnosti odešli prakticky všichni pracovníci, kteří se na tvorbě zákona podíleli. Poslední zaměstnanec, který na zákonu pracoval, opustí ministerstvo na konci června. AVPO ČR od počátku vzniku zákona obhajuje verzi, ve které by měl status veřejné prospěšnosti být provázán alespoň s daňovými benefity. Z tohoto pohledu je škoda, že Ministerstvo spravedlnosti teprve na počátku června, a až na popud AVPO ČR, zjistilo, že podle legislativního plánu vlády je spolupředkladatelem zákona též Ministerstvo financí. Tento nedostatek bude možné napravit až v připomínkovém řízení. AVPO ČR je, prostřednictvím svého prezidenta, součástí Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro nestátní neziskové organizace při Ministerstvu spravedlnosti. Na jednání které proběhlo 3. června byly přijaty následující závěry: Aby byl Zákon o podmínkách zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku smysluplný a funkční, musí držitelům statusu z řad NNO nabízet dostatečné benefity. Je potřeba diskutovat o veřejné a vzájemné prospěšnosti, a v návaznosti na to též o dvoustupňovém nastavení možných benefitů. Sociální partneři požadují otevření diskuze k veřejné prospěšnosti s MF ČR. Další vývoj vzniku Zákona o podmínkách zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku je tedy nepředvídatelný a bude záležet na tom, jak dopadne připomínkové řízení plánované na červenec. Marek Šedivý prezident AVPO ČR 7

8 KALENDÁŘ Zpráva o aktivitách AVPO ČR v květnu Zástupci AVPO ČR se zúčastnili semináře Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU, pořádaného Radou Vlády pro nestátní neziskové organizace Prezident AVPO ČR se sešel s prezidentem Unie zaměstanvatelských svazů ČR (UZS ČR), společně probírali záležitosti týkající se přípravy podzimní konference Prezident AVPO ČR navštívil senátora Libora Michálka a informoval jej o činnosti AVPO ČR Proběhla valná hromada AVPO ČR, na které byla mimo jiné odhlasována změna právní formy AVPO ČR na zapsaný spolek, a byly schváleny i nové stanovy V rámci pilotní fáze hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací proběhla návštěva týmu hodnotitelů v členské organizaci Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s V rámci práce na metodikách pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací proběhla schůzka projektového týmu s právníkem Mgr. Petrem Vítem a auditorkou Ing. Miroslavou Nebuželskou. Fundraising Organizations (ICFO), konané v Paříži, zároveň navštívili doprovodnou konferenci THE CHANGING GENEROSITY LANDSCAPE: WHICH CHALLENGES FOR THE MONITORIG? V rámci pilotní fáze hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací proběhla návštěva týmu hodnotitelů v členské organizaci Dejme dětem šanci o.p.s Prezident AVPO ČR se zúčastnil mezinárodního workshopu v Bratislavě, který uspořádalo Ministerstvo vnitra Slovenské republiky v rámci projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií" Prezident AVPO ČR se zúčastnil zasedání správní rady obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz Za účasti prezidenta AVPO ČR proběhlo jednání na odboru účetnictví Ministerstva financí ČR. Tématem jednání byly problémy neziskových organizací v oblasti účetnictví Prezident AVPO ČR se zúčastnil jednání členské schůze Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSA Zástupci AVPO ČR se zúčastnili valné hromady International Committee on 8

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍ RUCH A UDRŽITELNÝ ROZVOJ Zpracoval: Kolektiv Konsorcia SPROR Plus Vedoucí

Více

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku

Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Příklad dobré praxe popisující stav transparentnosti neziskového sektoru a náplň statusu veřejné prospěšnosti ve Švýcarsku Shrnutí poznatků shromážděných během návštěvy zástupců Asociace veřejně prospěšných

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ

SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SOUČASNÉ TRENDY V PARTNERSTVÍ MĚST A OBCÍ SBÍRKA PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2012 Praha Autorský kolektiv Mgr. Gabriela Hůlková Mgr. Barbora Veselá Mgr. Otto Mertens 2 Obsah Úvodní slovo

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce

Česká zemědělská univerzita v Praze. Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Dobrovolnictví v neziskových organizacích a jeho význam pro rozvoj regionu Bakalářská práce Autor práce: Barbora

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization

PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type non-governmental non-profit organization Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa PROBLEMATIKA ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI NA PŘÍKLADU SLUŇÁKOVA The issues in setting up O.P.S. type

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Řízení neziskových organizací

Řízení neziskových organizací Vyšší odborná škola sociálně právní v Praze Řízení neziskových organizací PhDr. Marcela Bergerová, CSc. Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad SBORNÍK 20 LET NEZÁVISLÉ KONTROLY V ČESKÉ REPUBLICE PROSINEC 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Č á s t I. K historii NKÚ...5 Richard Mandelík: Jak se zrodily zákon o

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1

ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje. Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 ČESKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 2004: po patnácti letech rozvoje Tereza Vajdová Zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku 1 Praha 2005 1 Mezinárodní akční výzkumný projekt koordinaovaný

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více