Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy STR. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy STR. 4"

Transkript

1 BUL LET IN Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy STR. 4

2 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Čmelák pro lidi, pro přírodu Čmelák - Společnost přátel přírody je největší severočeská ekologická organizace. Již 20 let prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. Na základě získaných zkušeností usilujeme o změnu přístupu k hospodaření v české krajině, což umožní obnovit schopnost krajiny zadržovat vodu i lépe plnit další ekologické funkce. Naší organizaci se již podařilo navrátit do krajiny přes sazenic původních druhů dřevin, v rámci pozemkového spolku pečujeme o 20 přírodně cenných lokalit, provádíme terénní ekologickou výchovu a pořádáme akce pro veřejnost. Vytváříme tak prostor pro harmonickou krajinu a kvalitní život lidí. SMRK JE HOUBY LES Nový prales pěstujeme pod Ještědem u Liberce již od roku Věříme totiž, že si budoucí generace zaslouží pořádné lesy plné barev, zvířat a vůní, které za poslední století málem zmizely. Cílem projektu je navrátit na místo současné nepůvodní uměle vysazené a velmi poškozené smrkové monokultury původní smíšený les plný života. Od zahájení projektu se nám za pomoci veřejné sbírky podařilo vykoupit 35 hektarů pozemků, prosvětlit porost prořezáním smrku a do připravených míst dosadit sazenic stromů a keřů podle původní dřevinné skladby. Do dříve téměř mrtvého lesa se tak pomalu začíná navracet život. Více informací na NAŠE POSLÁNÍ Jsme přesvědčeni, že harmonická krajina a příroda patří, stejně jako vzdělaná a fungující občanská společnost, k základním předpokladům kvalitního života. Proto jsme se rozhodli k jejich ochraně a rozvoji sami aktivně přispívat a nabízet konkrétní řešení. Do našich činností se snažíme aktivně zapojit nejširší veřejnost, například organizováním praktických prací v terénu. Naším cílem je také inspirovat odbornou veřejnost či vlastníky pozemků, s nimiž se snažíme navazovat dlouhodobou spolupráci. PRO LIDI Podporujeme pozitivní vztah obyvatel k přírodě a životnímu prostředí, ve kterém žijí. Zabýváme se proto ekologickou výchovou na všech stupních škol, pořádáme exkurze pro veřejnost, organizujeme terénní a tématické akce pro firmy nebo workcampy a víkendové akce pro české i zahraniční dobrovolníky. Otevřeli jsme též dvě lesní naučné stezky. Velký úspěch měly naše ekovýchovné projekty, například "Zelené profese v krajině", díky kterému se mladí lidé učili praktickým dovednostem v péči o krajinu. Aktuální projekt "Dva jsou více než jeden" usiluje o zapojení znevýhodněných dětí do běžných dětských kolektivů a současně předává nadcházející generaci řemeslné zručnosti. V rámci nedávno dokončeného projektu Krajina nejkrásnější učebnice jsme ve spolupráci se školami, jejich žáky a studenty plánovali a realizovali obnovu harmonické krajiny v obcích. PRO PŘÍRODU Čmelák je unikátní tím, že se zabývá praktickou ochranou přírody a krajiny s konkrétními výstupy přímo v terénu. Získáváme pozemky ve špatném stavu, ale s velkým potenciálem, které se snažíme přeměnit na ostrovy plné života, uprostřed často ekologicky nestabilní krajiny. Výsledkem naší práce je tak obnova konkrétních lokalit. V současné době spravujeme již přes 62 hektarů vlastních lesních, lučních, mokřadních i vodních pozemků. Nejznámější revitalizované lokality, o které se Čmelák stará, jsou Nový prales a mokřady v Jablonném v Podještědí. COMEBACK MOKŘADŮ V minulém století docházelo k mohutnému odvodňování mokřadů ve prospěch zemědělské půdy. V současné době si však uvědomujeme, jak vážné následky jejich likvidace měla, a proč je navrácení tohoto biotopu do krajiny důležité. Mokřady jsou domovem mnoha rostlinných i živočišných druhů, produkují kyslík, přispívají k vyrovnávání teplotních rozdílů v krajině, představují přirozenou zásobárnu vody, a tak hrají pozitivní úlohu při regulaci povodní. V Jablonném v Podještědí Čmelák od roku 2005 takové mokřady revitalizuje. Ze zanedbané a zarostlé plochy s černými skládkami u zámku Nový Falkenburk tak vzniklo esteticky hodnotné místo s vysokou biodiverzitou a rekreačním potenciálem. Společně s místními obyvateli byla navržena budoucí podoba této lokality a v průběhu posledních dvou let byla vyhloubena soustava osmi tůní. Dále byla vybudována návštěvnická infrastruktura v podobě chodníků, stolků a laviček, výhledově jsou v plánu další vylepšení. Vše děláme proto, aby mokřady sloužily nejen přírodě, ale i lidem. na PROČ JSME ČLENEM AVPO ČR? Nezisková organizace Čmelák Společnost přátel přírody je součástí neziskového sektoru již od roku Za tuto dlouhou dobu jsme si ověřili, že transparentnost a spolehlivost neziskového sektoru jsou velice důležité. Členství Čmeláka v AVPO ČR je tak možností, jak přispět k prosazování těchto hodnot. Petr Pavelčík Koordinátor fundraisingu a propagace Čmelák - Společnost přátel přírody Švermova Liberec 10 telefon:

3 ČLEN AVPO ČR SE PŘEDSTAVUJE Institut Terezínské iniciativy, o.p.s. KDO JSME? Jsme tým mladých lidí, kterým záleží na tom, abychom i přes množství různých kultur, etnik, náboženství a tradic, dokázali v naší společnosti žít ve vzájemném respektu. Jsme přesvědčeni, že je možné se takovému přístupu učit vzájemným poznáváním, setkáváním, ale také uvědoměním si vlastní historie. Náš institut se konkrétně zaměřuje na fenomén holocaustu. Zabýváme se výzkumnými činnostmi, pořádáme vzdělávací akce, informujeme veřejnost, připravujeme vzdělávací materiály a realizujeme různé projekty. Součástí této práce je také dokumentování osudů jednotlivých lidí, kterým historické zvraty 20. století zásadně zasáhly do života. Tváře a osudy konkrétních jednotlivců dokáží zvláště mladým lidem přiblížit dějinné události daleko lépe a účinněji než knihy a pořady popisující pouze politická jednání, mocenské boje a válečné konfliky, ve kterých se počty obětí stávají pouhými statistickými čísly. CO JE NAŠÍM CÍLEM? Bojovat proti zapomínání. Nejen proto, že paměť je součástí naší identity osobní i kolektivní, ale také proto, že chybějící historické vědomí může vést k opakování chyb minulosti. Zní to jako prázdné klišé, ale to, co se v současnosti děje (nejen) v naší zemi, bohužel klišé není. Rostoucí tolerance k projevům rasismu vůči Romům i Židům, vzestup pravicově-konzervativních hnutí brojících proti multikulturalismu a obhajujících tradiční evropské hodnoty, to jsou věci, které se v mnohém podobají těm, které předcházely druhé světová válce. Zkušenosti z minulého století nás přitom varují, že právě tam, kde není rozvinuté historické povědomí, nacházejí jednoduché návody řešení úrodnou půdu. Chceme na tyto souvislosti upozorňovat, vést veřejnost k hlubšímu přemýšlení, a zároveň k vnímání všech lidí jako hodnotných a vzájemně se obohacujících lidských bytostí. To jistě nejsou cíle malé, na druhou stranu i malé neziskovky mohou mít velké cíle. CO PRO TO DĚLÁME? Zkoumáme a vydáváme odborné publikace o dosud nezpracovaných událostech nebo interpretacích událostí druhé světové války Terezínské studie a dokumenty, Terezínské pamětní knihy, Příběh Fredyho Hirsche apod. Provozujeme informační a vzdělávací portál Provozujeme Databázi obětí holocaustu, která obsahuje více než záznamů jednotlivých mužů, žen a dětí, kteří byli vězněni v nacistických koncentračních táborech a ghettech, pravidelně ji doplňujeme a aktualizujeme. Hledáme, digitalizujeme a do Databáze obětí přidáváme osobní dokumenty a fotografie obětí holocaustu. Organizujeme připomínkové akce Jom ha-šoa Den vzpomínání na oběti holocaustu, při kterých oběti holocaustu Židů a Romů připomínáme formou veřejného čtení - od roku 2006 v Praze, letos poprvé také v dalších městech ČR. Provozujeme knihovnu specializovanou na témata: holocaust, antisemitismus, rasismus, nacionální socialismus, Protektorát Čechy a Morava. Pořádáme vzdělávací semináře a konference pro učitele a žáky z českých škol, kteří se na nich mohou setkat s pamětníky holocaustu. V rámci těchto programů se chceme nadále soustřeďovat především na otevřenou diskusi a setkávání mladých lidí z různých etnických a kulturních skupin. Nově vytváříme síť organizací, které se zabývají vzděláváním v oblasti lidských práv, menšin apod. NA ZÁVĚR TROCHU Z HISTORIE I BUDOUCNOSTI... Institut Terezínské iniciativy vznikl v prosinci roku 1993 jako Nadace Terezínské iniciativy, která měla odborně a finančně podporovat výzkum a připomínání obětí konečného řešení židovské otázky v českých zemích. Založili ji členové Terezínské iniciativy pamětníci holocaustu, z bytostné potřeby důstojně připomenout období druhé světové války, které bylo během komunistického režimu paušalizováno na boj proti fašismu, a jehož židovské oběti byly zamlčovány. Od roku 1998, už jako obecně prospěšná společnost, pracoval institut víceméně samostatně, a to zejména na svých projektech zaměřených na výzkum a dokumentaci obětí, postupně se rozvíjely také vzdělávací aktivity. V roce dvacátého výročí existence organizace se chceme kromě odborných a vzdělávacích aktivit soustřeďovat také na aktivity v oblasti neziskového sektoru, a jako členové AVPO ČR vítáme možnost se učit být důvěryhodnou neziskovkou. V následujících dvaceti letech se chceme tématům spojeným s holocaustem věnovat především v širší perspektivě: příčinám a důsledkům holocaustu, dalším skupinám postižených rasovým pronásledováním (v první fázi zejména Romům apod). Chceme se soustřeďovat na podobnosti historie se současností a hledat možnosti širší spolupráce při učení se, jak být tolerantními lidmi respektujícími jinakost a schopnými se touto jinakostí obohatit. Tereza Štěpková ředitelka Institut Terezínské iniciativy, o.p.s. Jáchymova 63/ Praha 1 Číslo účtu: /

4 Z ČINNOSTI AVPO ČR Spolehlivost neziskovek dle poslední pařížské módy Jakékoli hodnocení spolehlivosti či kvality se musí neustále vyrovnávat se dvěma výzvami. Na jedné straně je nezbytné, aby bylo dlouhodobě konzistentní, protože v tom spočívá jeho důvěryhodnost, na straně druhé však musí umět reagovat na aktuální problémy. Nejinak je tomu i v oblasti hodnocení spolehlivosti neziskových organizací. Diskuze o tom, jak čelit aktuálním hrozbám, jež se objevují v neziskové sféře napříč celým světem, byla důležitým bodem letošního setkání členů ICFO, které se tentokrát uskutečnilo ve městě nad Seinou. Na podzim loňského roku jsme vás informovali o pražském zasedání správní rady International Committee on Fundraising Organizations (ICFO), což je mezinárodní asociace sdružující autority zabývající se hodnocením spolehlivosti neziskových organizací v jednotlivých zemích. Během tohoto zasedání byla AVPO ČR přijata do ICFO jako přidružený člen, díky čemuž jsme následně obdrželi pozvání na každoroční setkání členských organizací. To letošní proběhlo ve druhé polovině května v Paříži, a jeho přípravy se ujala francouzská členská organizace Comité de la Charte. LUIS PASTEUR BYL SKVĚLÝ FUNDRAISER! Třídenní program začal mezinárodní konferencí s názvem The Changing Generosity Landscape: Which Challenges for the Monitoring? Jejím cílem bylo pokusit se o široký mezinárodní pohled na aktuální změny v oblasti neziskového sektoru, preference dárců, ale též na rizikové faktory, které je nutné mít na zřeteli při aktualizování metodik hodnocení spolehlivosti a efektivity veřejně prospěšných organizací. Konference probíhala v prostorách Institutu Pasteur. Účastníci tak měli možnost alespoň letmo nahlédnout do fungování špičkové vědecké instituce, financované převážně z firemních a individuálních darů. Institut založil roku 1887 slavný francouzský biolog, chemik a lékař Louis Pasteur. Financovat chod institutu měla nadace, pro kterou Pasteur dokázal sehnat značné finanční prostředky od mecenášů z různých části světa. Během necelých sto třiceti let historie Institutu Pasteur, působilo v jeho laboratořích celkem deset lauerátů Nobelovy ceny. V poslední době zde byly učiněny například významné objevy související s onemocněním AIDS. RECESE JE PRYČ. JAK JSME NA TOM? Program konference zahájila krátkou uvítací řečí prezidentka ICFO paní Martina Ziegerer ze švýcarské Nadace Zewo. Cílem dopolední části bylo ukázat, jak se globálně mění prostředí pro působení neziskových organizací. Viviane Tchernonog z Centre d economie de la Sorbonne nastínila, jakým vývojem prošel v minulých letech francouzský neziskový sektor. Podle údajů, jež uvedla, 4

5 Z ČINNOSTI AVPO ČR působí v současné době ve Francii kolem neziskových organizací, které hospodaří s více než 85 mld EUR ročně. Na první příspěvek navázala Françoise Sampermans ze střešní organizace France Générosités, která se zaměřila na změny ve financování francouzského neziskového sektoru během nedávné hospodářské recese, a po jejím odeznění. Překvapujícím zjištěním bylo, že zatímco se v krizových letech snižovaly dotace od státu, objem soukromých darů neziskovkám, navzdory ekonomickým těžkostem, stále poměrně stabilně rostl. Obrovským rizikem pro budoucnost však je zvyšující se věkový průměr dárců. Podle zjištění France Générosités podporují mladí lidé pod 30 let věku neziskové organizace jen zcela minimálně, a ty tudíž stojí před výzvou, jak tuto generaci slovit. Souhrnnou studii, jejíž ambicí bylo zmapovat neziskovou sféru z pohledu celého globalizovaného světa, představil Jean-Pierre Vercamer zastupující auditorskou společnost Delloitte. Díky studii by mělo být možné srovnávat různé způsoby financování a zdaňování neziskových organizací nebo například vyznačit hlavní ve světě používané přístupy k práci s jejich lidským kapitálem. Základem studie bylo úctyhodné množství shromážděných dat z různých koutů světa, v následné diskuzi však někteří z účastníků vyjádřili své pochybnosti o jejich poslehlivosti, a tedy i o správnosti z nich vyvozovaných závěrů. ZKUŠENOSTI Z MEXIKA A NOVÉ VÝZVY Velmi zajímavé bylo vystoupení Javiera Garcii z Asociación Confío, což je členská organizace ICFO, která se snaží začít s hodnocením neziskových organizací v Mexiku. Situace v této zemi je však velmi odlišná od jiných států, kde už podobné systémy fungují. Neziskový sektor je v Mexiku velmi slabý a pracuje se značně omezenými prostředky. Dle přehledů, které mexický kolega prezentoval, se největší důvěře v mexické společnosti těší katolická církev a armáda, což má své hlubší historické souvislosti. Neziskový sektor si naproti tomu své místo na slunci trpve hledá. Pro neziskové organizace není samozřejmě tato situace příliš radostná, na druhou stranu jde o příležitost, budovat tamější neziskový sektor od počátku na solidních základech vyšších standardů etiky a transparentnosti. Celý dopolední blok zakončil Gérard de la Martiniere z pořádající organizace Comité de la Charte. Aktuální trendy dle něj potvrzují, že význam soukromého dárcovství, a tím také fundraisingu, bude i nadále narůstat. Klíčovou roli bude stále hrát důvěra mezi dárci a neziskovými organizacemi, což je základní a přetrvávající princip. V souvisloti s rozvojem informačních a komunikačních technologií, se neziskovým organizacím otevírají nové možnosti, které jsou však zároveň výzvami a přinášejí i svá nebezpečí. Povyšují sice na novou úroveň možnosti síťování i způsoby, jak mohou neziskovky informovat o svém poslání, zároveň však může jejich nevhodné používání, nebo zneužití, snadno poškodit důvěryhodnost jednotlivých organizací nebo i celého neziskového sektoru. Z hlediska ICFO je zřejmé, že novým metodám komunikace a fundraisingu je nutné přizpůsobovat standardy a metodiky hodnocení. Takovému úkolu však lze dostát jen na základě efektivní výměny mezinárodních zkušeností. ODPOLEDNE S PANELISTY Odpolední blok byl věnován panelovým diskuzím. První, jejíž téma znělo Jak pracovat s internetem? hledala odpovědi na následující otázky: Je při používání moderních fundraisingových nástrojů a platformem (sociální sítě, crowdfunding atd.) možné garantovat dostatečnou úroveň etického jednání? Jakými vhodnými způsoby by měla být sledována oblast crowfundingu? Kde jsou hranice mezi osobním přístupem a obtěžováním? Bude třeba zvlášť monitorovat poskytovatele těchto služeb? Téma druhé panelové diskuze nebylo o nic méně závažné. Její účastníci hledali odpovědi na otázku: Jak sledovat mezinárodní toky prostředků od dárců, zejména s ohledem na působení velkých mezinárodních organizací? V rámci tohoto tématu se panelisté soustřeďovali na následující okruhy: Jak sledovat financování neziskových organizací, které mají pobočky v různých zemích? Jak přistupovat k rozdílnosti daňových systémů? Jak odhalovat praní špinavých peněz? Jak zlepšit výměnu informací a zdokonalit způsoby spolupráce mezi hodnotícími organizacemi? Odpovědi na tyto otázky hledala společně řada expertů z členských organizací ICFO i představitelů významných francouzských neziskovek a institucí. Shoda panovala v tom, že hodnocení spolehlivosti neziskových organizací se do budoucna nesmí uzavírat do hranic jednotlivých států, protože na mezinárodní úrovni hrozí poměrně značné zneužívání finančních prostředků. ČÍNSKÉ CHARITY A ČESKÝ BANÁN Další den probíhala už uzavřená valná hromada členů ICFO. Prezidentka Asociace Martina Ziegerer nejprve seznámila přítomné se stavem a činností ICFO v minulém roce a oficiálně přivítala nové přidružené členy, mezi nimi i AVPO ČR. Následovaly prezentace jednotlivých členských organizací, ve kterých jejich zástupci shrnovali situaci, zkušenosti a výsledky práce ve svých zemích. Různé způsoby hodnocení spolehlivosti neziskových organizací v Evropě jsme měli možnost už poměrně dobře poznat. Zvlášť detailně jsme se seznámili s modely používanými ve Švýcarsku, Španělsku a sousedním Německu. Velkou zkušeností však bylo vidět, jak k této problematice přistupují kolegové v jiných částech světa. Zajímavé výsledky lze očekávat v Japonsku, kde se v oblasti hodnocení neziskových organizací začala angažovat nadace zřízená mamutím koncernem Nippon. Neziskový sektor se však rozrůstá i v Číně, byť v této zemi jsou podmíky pro jeho rozvoj omezené politickým systémem. Už i představitelé Komunistické strany Číny si však uvědomili význam charitativních organizací, které dokáží efektivně pomáhat například v případě živelných katastrof. Ve sféře těchto charitativních organizací se pohybují na naše poměry obrovské objemy finančních prostředků, proto i v Číně vzniká autorita, která bude hodnotit, jak efektivně s nimi dokáží jednotlivé charity nakládat. Na opačném pólu co do lidnatosti i velikosti stojí jeden z nejmenších evropských států Lucembursko, také tam je však téma hodnocení spolehlivosti neziskovek živé a věnuje se mu organizace Don en Confiance Luxembourg. Řada přišla samozřejmě i na prezentaci připravované značky spolehlivosti AVPO ČR. Prezident Asociace Marek Šedivý shrnul vývoj našeho projektu. V základních rysech prezentoval metodiku hodnocení a nastínil i budoucí možné varianty financování. Velmi pozitivní ohlas vzbudily prezentační materiály značky spolehlivosti AVPO ČR. Přítomní oceňovali nejen jejich informační hodnotu, ale i pozitivní emocionální vyznění použitého symbolu banánu. Vizuální prezentace většiny ostatních členských organizací ICFO jsou spíše konzervativní a strohé, takže náš banán působil skutečně jako oživení. Kladně přijata byla však i naše metodika, která má ambice posuzovat činnost neziskových organizací v širších souvislostech. Právě díky komplexnosti svého přístupu má AVPO ČR ambice stát se skutečně významným členem ICFO, který nebude jen využívat zkušeností ostatních, ale aktivně se zapojí do mezinárodní diskuze. Poslední den setkání se nesl již v méně formální atmosféře. Hostitelská Comité de la Charte zorganizovala společnou návštěvu slavného Musée d'orsay a společný oběd, během kterého bylo možné navazovat kontakty a vést osobní rozhovory. Odnesli jsme si odtud příslib, že budeme i nadále těsně spolupracovat zejména s našimi německými a švýcarskými kolegy, jejichž přístupům je naše hodnocení spolehlivosti nejbližší. Aleš Mrázek 5

6 INFORMUJEME V legislativě prázdniny nebudou... Jednou z priorit sekretariátu Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) je podílet se na tvorbě nových legislativních norem a odborných materiálů. Přinášíme Vám přehled našich aktivit v této oblasti za první polovinu roku Upozorňujeme, že jde jen o stručná shrnutí s uvedením aktuálního stavu k 25. červnu. SOUDNÍ POPLATKY AVPO ČR se připojila k výzvám střešních neziskových organizací, které požadovaly zrušení soudních poplatků u spolků. V březnu jsme dopisem vyzvali ministryni spravedlnosti ke zrušení poplatků u registračních soudů také těm neziskovým organizacím, které specificky provozují nebo financují veřejně prospěšné služby a činnosti (obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy). Na základě tohoto dopisu jsme měli též osobní jednání se zástupci Ministerstva spravedlnosti. V této chvíli čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení návrh novely zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, kterou předložila skupina poslanců v čele s Petrem Kořenkem. Její součástí je zrušení soudních poplatků u všech výše vyjmenovaných právních forem. Jde o sněmovní tisk č AVPO ČR na schůzce expertní skupiny pro neziskový sektor, kterou zorganizovala místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horská, podpořila žádost zaslanou organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny, aby byl sněmovní tisk č. 143 zařazen na program mimořádné červencové schůze. PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z MPSV NA KRAJE AVPO ČR považuje přesun financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na kraje za důležitý mezník. Může se stát, že neziskové organizace díky němu přijdou o významné finanční prostředky, a že se plánovaný přesun stane precedentem i pro ostatní ministerstva. Proto AVPO ČR požádala o zařazení tohoto bodu na jednání Rady vlády pro NNO, které proběhlo 3. června 2014, a kde MPSV prezentovalo stav příprav. V průběhu prezentace vyšlo najevo, že celý proces připravilo MPSV pouze ve spolupráci s Asociací krajů. Poskytovatelé sociálních služeb nebyli k tvorbě metodiky přizváni. AVPO ČR v dané věci požaduje odklad celého přesunu financování nejméně o šest měsíců. Důvody, které nás vedou k tomuto postoji se shodují s riziky, která ve svém stanovisku uvedla Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS ČR): 6

7 INFORMUJEME Celý proces přechodu je velice časově napjatý a nejsou žádné časové rezervy pro případné zdržení. Termín výplaty první splátky dotací, tj. do je hraniční. Jakékoliv další zdržení by vedlo k paralýze zejména neziskových organizací, které tvoří většinu všech poskytovatelů sociálních služeb. Nebyl čas na pilotní vyzkoušení ani širší odbornou diskuzi nad změnami pravidel financování, tj. metodikou. Unie zaměstnavatelských svazů ČR již od září r upozorňovala na nedostatek času, a na potřebu širší, delší a hlubší odborné diskuze nad tak zásadní změnou, jakou je přechod a změna financování sociálních služeb. Prostor pro takovou diskuzi nebyl dán, což vede jen k multiplikaci možných rizik. Nový systém otevírá možnost vzniku 14 rozdílných systémů, resp. jde cestou 14 různých přístupů (již v současné době máme v ČR de facto 14 rozdílných přístupů k financování sociálních služeb). PRAVIDLA SPOLUFINANCO- VÁNÍ EVROPSKÝCH STRUK- TURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ (ESIV) V PROGRAMO- VÉM OBDOBÍ AVPO ČR společně s UZS ČR prosazuje pro neziskové organizace nulovou sazbu spolufinancování ESIV. Připomínky jsme uplatnili v meziresortním připomínkovém řízení. V jeho rámci se nám již podařilo vrátit do skupiny veřejně prospěšných příjemců evidované (církevní) právnické osoby, které z návrhu vypadly. Požadavek na nulové spolufinancování zatím nebyl vypořádán. V celém procesu je aktivní také Rada vlády pro NNO s jejím předsedou, ministrem Jiřím Dienstbierem. Ten je připraven tento bod rozporovat na jednání vlády. Klíčové je také stanovisko MPSV, kde doposud probíhají jednání. Jasno by mělo být v první polovině července. ZÁSADNÍ ZMĚNY NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Ministerstvo spravedlnosti sbírá připomínky a návrhy na změny týkající se nového občanského zákoníku. Pravděpodobně v horizontu následujících dvou let může dojít k otevření této významné normy a k opravě jejích zásadních nedostatku. AVPO ČR vidí jako jednu z těchto žádoucích úprav změnu znění 217, bod (1), který říká, že hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. Usilujeme o to, aby z tohoto ustanovení bylo odstraněno spojení jiná výdělečná činnost. V této chvíli jsou výklady 217 nejasné a v praxi dochází ke zbytečným zmatkům. SLADĚNÍ ÚČETNÍCH A DAŇOVÝCH NOREM V současné době se v souvislosti s novým zákonem o dani z příjmu mění vnímání hlavní a vedlejší činnosti NNO. Sladit daňový a účetní pohled je téměř nemožné. Proto AVPO ČR iniciovala setkání na odboru účetnictví Ministerstva financí, kde prezentovala nejčastější účetní problémy, se kterými s potýká praxe. Ministerstvo financí potvrdilo, že se připravuje novela zákona o účetnictví, a také novelizace účetní vyhlášky č. 504 z roku Odbor účetnictví Ministerstva financí vyjádřil zájem o spolupráci s AVPO ČR v oblasti přípravy změn zmíněných právních norem. ZÁKON O STATUSU VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH ORGANIZACÍ Od počátku roku se na Ministerstvu spravedlnosti scházela pracovní skupina k tvorbě návrhu Zákona o podmínkách pro zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku. Podle legislativního plánu vlády by měl být návrh zákona uvolněn do meziresortního připomínkového řízení do konce června. Pracovní skupina se podílela na hodnocení RIA (hodnocení dopadů regulace). Zákon by měl být předložen ve stejné verzi jako vloni v Senátu. V průběhu jara však z Ministerstva spravedlnosti odešli prakticky všichni pracovníci, kteří se na tvorbě zákona podíleli. Poslední zaměstnanec, který na zákonu pracoval, opustí ministerstvo na konci června. AVPO ČR od počátku vzniku zákona obhajuje verzi, ve které by měl status veřejné prospěšnosti být provázán alespoň s daňovými benefity. Z tohoto pohledu je škoda, že Ministerstvo spravedlnosti teprve na počátku června, a až na popud AVPO ČR, zjistilo, že podle legislativního plánu vlády je spolupředkladatelem zákona též Ministerstvo financí. Tento nedostatek bude možné napravit až v připomínkovém řízení. AVPO ČR je, prostřednictvím svého prezidenta, součástí Pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody pro nestátní neziskové organizace při Ministerstvu spravedlnosti. Na jednání které proběhlo 3. června byly přijaty následující závěry: Aby byl Zákon o podmínkách zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku smysluplný a funkční, musí držitelům statusu z řad NNO nabízet dostatečné benefity. Je potřeba diskutovat o veřejné a vzájemné prospěšnosti, a v návaznosti na to též o dvoustupňovém nastavení možných benefitů. Sociální partneři požadují otevření diskuze k veřejné prospěšnosti s MF ČR. Další vývoj vzniku Zákona o podmínkách zápisu statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku podle občanského zákoníku je tedy nepředvídatelný a bude záležet na tom, jak dopadne připomínkové řízení plánované na červenec. Marek Šedivý prezident AVPO ČR 7

8 KALENDÁŘ Zpráva o aktivitách AVPO ČR v květnu Zástupci AVPO ČR se zúčastnili semináře Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu ČR do EU, pořádaného Radou Vlády pro nestátní neziskové organizace Prezident AVPO ČR se sešel s prezidentem Unie zaměstanvatelských svazů ČR (UZS ČR), společně probírali záležitosti týkající se přípravy podzimní konference Prezident AVPO ČR navštívil senátora Libora Michálka a informoval jej o činnosti AVPO ČR Proběhla valná hromada AVPO ČR, na které byla mimo jiné odhlasována změna právní formy AVPO ČR na zapsaný spolek, a byly schváleny i nové stanovy V rámci pilotní fáze hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací proběhla návštěva týmu hodnotitelů v členské organizaci Centrum rozvoje Česká Skalice, o.s V rámci práce na metodikách pro hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací proběhla schůzka projektového týmu s právníkem Mgr. Petrem Vítem a auditorkou Ing. Miroslavou Nebuželskou. Fundraising Organizations (ICFO), konané v Paříži, zároveň navštívili doprovodnou konferenci THE CHANGING GENEROSITY LANDSCAPE: WHICH CHALLENGES FOR THE MONITORIG? V rámci pilotní fáze hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací proběhla návštěva týmu hodnotitelů v členské organizaci Dejme dětem šanci o.p.s Prezident AVPO ČR se zúčastnil mezinárodního workshopu v Bratislavě, který uspořádalo Ministerstvo vnitra Slovenské republiky v rámci projektu "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie mimovládnych neziskových organizácií" Prezident AVPO ČR se zúčastnil zasedání správní rady obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz Za účasti prezidenta AVPO ČR proběhlo jednání na odboru účetnictví Ministerstva financí ČR. Tématem jednání byly problémy neziskových organizací v oblasti účetnictví Prezident AVPO ČR se zúčastnil jednání členské schůze Tematické sítě pro rozvoj sociální ekonomiky TESSA Zástupci AVPO ČR se zúčastnili valné hromady International Committee on 8

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014

Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Stát a nestátní neziskové organizace (NNO) JUDr. Hana Frištenská Duben 2014 Definice NNO, relevantní pro účely státní politiky Mezinárodní definice Definice RVNNO podle právních typů Definice ČSÚ Mezinárodní

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací

Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Veřejná prospěšnost Veřejná prospěšnost ve vztahu k vývoji neziskových organizací Seminář trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie Snaha o

Více

Monitoring médií za 4/2015

Monitoring médií za 4/2015 Monitoring médií za 4/2015 Pro váženého klienta AVPO Přehled výstupů za 4/2015 (část 1) Datum Médium Titulek Kategorie Výstup Rozsah Obor Medi atyp 7.4.2015 Nevladky.cz Pozvání na setkání značka spolehlivosti

Více

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min)

Rozvrh. Prospectus, s.r.o. Školení pro NNO, Phare CZ01.02.01.02 (NROS) 1. I. Události, které se odehrály od posledního setkání (10 min) Zahájení modulu II Vítejte! Výměna zkušeností v návaznosti na modul I Poznatky ze studijní cesty do Bruselu Očekávané události M2: zahájení modulu II 1 Rozvrh 1. Události, které se odehrály od posledního

Více

VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012

VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012 VĚSTNÍK ANNO JMK 9/2012 Přeji krásný den Vám všem, kteří si mrazivou zimu užíváte, i těm, kteří se už nemůžete dočkat jara. Ale: neziskovky nikdy nespí, ani v zimě, proto Vám posílám další dávku informací

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení

Stanovy organizace. OliMali. stanovy občanského sdružení Stanovy organizace OliMali stanovy občanského sdružení 1. Základní ustanovení a) Název sdružení: OliMali b) OliMali (dále jen sdružení) je neziskové, charitativní sdružení k poskytování obecně prospěšných

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008

Podnikatel a podnik @ Ing. Ladislav Tyll, MBA 2008 Podnikatel a podnik Kdo je to podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba samostatně výdělečně činná. Podnikatelem podle 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění je:

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS II. část Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha - Cesta k rozhodnutí - Rizika a obavy Rozhodovací

Více

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014

Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Jednání RVNNO dne 21. ledna 2014 legislativní situace NNO po 1. lednu 2014 Občanský zákoník č.89/2012 Sb. - platný Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (sociální družstva) platný Zákon o rejstřících

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 28. listopadu 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Výroční zpráva chcipomoci.info o.p.s. za rok 2012 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. V Praze dne 26. září

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Vhodní příjemci dotace v české části programového území

Vhodní příjemci dotace v české části programového území Vhodní příjemci dotace v české části programového území Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik Investiční priorita 5b) - Podpora investic zaměřených na

Více

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová

4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová 4. Sociální podnikání v Evropě Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Radmila Herzánová Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti, CZ.1.07/3.2.05/04.0067 ATRACT CONSULTING

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES

ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES ICOMOS INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES CZECH NATIONAL COMMITTEE COMITÉ NATIONAL TCHÉQUE STANOVY Českého národního komitétu ICOMOS, z.s. Tyto

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení

Stanovy. Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení Stanovy Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. I. Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Modrá hvězda života záchranná vodní stanice potápěčů Karlovy Vary, z.s. (dále jen MHŽ

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 26.09.2014 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16

OBSAH. Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 OBSAH Seznam zkratek...11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...12 Použité právní předpisy...14 Předmluva...16 1 Úvod do problematiky neziskových organizací...19 1.1 Vymezení pojmů...19

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý

Zdroje pro správné skutky. Petr Holý Zdroje pro správné skutky Petr Holý Definice dárcovství? Dávání peněz je radost. Lidé dávají rádi proto, že z toho mají dobrý pocit, přidá jim to na společenské vážnosti nebo ulehčí svědomí. Mají možnost

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO

Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO Bojan Šuh Programový ředitel NROS NROS Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) Rozvoj principů občanské společnosti a českého neziskového

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant Program Specifika 1. výzvy FNNO Harmonogram hodnocení a hodnotící kritéria Prioritní oblasti Jak napsat úspěšný projekt Veřejná podpora

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 4. listopadu 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 4. listopadu 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 4. listopadu 2015 od 10:00 hod. do 15:00 hod. v zasedacím sále vlády Úřadu vlády České republiky (Strakova akademie, nábřeží

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 11. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 11. října 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat.

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 O NÁS: 1. NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi jako s rovnými partnery. Pomáhame školám zavádět osobnostní

Více

obecně prospěšné společnosti EUTIS

obecně prospěšné společnosti EUTIS 1. výroční zpráva obecně prospěšné společnosti EUTIS za období 11. 8. 31. 12. 2005 Vypracovali a předkládají: Jan Závěšický, Reda Ifrah Ve Žďáře nad Sázavou červen 2006 předseda správní rady, ředitel OBSAH:

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů

FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů FINANCOVÁNÍ VYSOKÝCH ŠKOL, diverzifikace zdrojů Josef Beneš Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 Úspěchy/silné stránky Navyšování rozpočtu v posledních pěti letech na základě konsensu napříč

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005

Sdružení VIA. Výroční zpráva 2005 Sdružení VIA Výroční zpráva 2005 Úvodní slovo Milí přátelé, rádi bychom Vám na následujících stránkách představili Sdružení VIA neziskovou organizaci, která vznikla v listopadu 2005. Sdružení VIA bylo

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing.

Výstup aktivity č. 9. Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb. Ing. Výstup aktivity č. 9 Studie proveditelnosti pro nastavení účetních a ekonomických standardů pro oblast sociálních služeb Ing. Linda Maršíková O čem budeme hovořit? Původní nastavení a obsah aktivity Změna

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více