Obsah. Výroční zpráva 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Výroční zpráva 2"

Transkript

1 Výroční zpráva 1

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Základní údaje Obecná charakteristika školy Prostorové a materiální zabezpečení výuky Současná situace školy Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce odborného výcviku Zahraniční spolupráce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření SOŠ a SOU Polička za rok Kontroly revizními orgány Účetní výkazy k Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery PŘÍLOHA č Výroční zpráva 2

3 Úvod Region Polička sousedí z jedné strany se spádovými oblastmi okresu Ţďár nad Sázavou, z druhé strany s místy, která jsou součástí nejenom okresu Svitavy, ale i okresů Ústí nad Orlicí a Chrudim. Jedná se tedy o oblast relativně rozdílných priorit, pracovních příleţitostí a moţností. Střední školství v oblasti Poličska působí jako stabilizující prvek a jako takový si získal pevné místo v podvědomí nejenom rozsáhlé rodičovské a pedagogické veřejnosti, ale všech občanů. Město samo se pyšní historickou tradicí, na kterou všestranně navazuje i současnými aktivitami. Jako velmi pozitivní je třeba hodnotit příkladnou spolupráci mezi městem a školou, která se projevuje na všech úrovních, počínaje zastupitelstvem a konče prospěšnou prací. Neodmyslitelná je i koncepční spolupráce s Úřadem práce. Současná SOŠ a SOU má tradici 48 let, kdy škola navázala na zemědělský vzdělávací program, který měl v tomto regionu tradici od roku Do roku 1988 byly na škole vyučovány pouze obory zemědělské. V tomto roce se škola začala měnit ze školy zemědělské na typ školy zemědělsko potravinářského komplexu. S ubývajícím zájmem o zemědělské obory, se v roce 2006 změnila na školu poskytující vzdělání v sluţbových a potravinářských oborech: Kuchař číšník Rodinná škola Cukrář-cukrářka, Řezník uzenář Zemědělec hospodyňka Podnikání v oborech obchodu a sluţeb Transformace RŠ na SOŠ Polička Zemědělský podnikatel Sloučení Střední odborné školy a Střední odborného učiliště Zrušení zemědělských oborů a otevření oboru Pekař Otevření oborů Gastronomie a Hotelnictví Na škole se ve školním roce 2009/2010 vzdělávalo 446 ţáků z toho ve čtyřletém oboru vzdělání 132, v nástavbovém studiu 20 a v tříletých oborech vzdělání 294. V letošním školním roce bylo přihlášeno do přijímacího řízení v 1. kole 257 ţáků, přijatých 207 a zápisový lístek odevzdalo 97 uchazečů. Výroční zpráva 3

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. Armády 485 Identifikátor zařízení: Adresa: Čs. Armády Polička IČO: Právní forma: příspěvková organizace Součásti organizace: Střední škola IZO: Domov mládeţe IZO: Školní jídelna IZO: Zřizovatel: Pardubický kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: Komenského náměstí Pardubice Telefon: Fax: HTTP: Vedení školy: ředitel: Mgr. Boris Preissler zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Švihel vedoucí OV: Lubor Havlík vedoucí DM: Zdena Hájková vrchní učitel OV: Marie Škaroupková vedoucí ekonomického úseku: Iva Martinů vedoucí stravování: Romana Roušarová Školská rada: předseda: JUDr. Jan Köck členové: Ing. Radka Trojáková Magdalena Křenková Výroční zpráva 4

5 1.2 Obecná charakteristika školy SOŠ a SOU Polička je součástí vzdělávací soustavy. SOŠ a SOU uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se ţivotem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobností mladého člověka; vychovává ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a výchovu ekologickou; umoţňuje téţ náboţenskou výchovu. Škola zajišťuje ţákům teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. V učebních oborech vzdělání připravuje pro výkon povolání v oblasti sluţeb a potravinářství a odborných činností odpovídající příslušnému učebnímu oboru. Toto studium se ukončuje závěrečnou zkouškou. Ve studijních oborech připravuje pro výkon některých administrativněekonomických činností s cílem připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu. Toto studium se ukončuje maturitní zkouškou. Domov mládeţe zajišťuje péči o ţáky v době mimo vyučování, kterou se rozumí poskytování ubytování a stravování a vytváření podmínek pro jejich přípravu na výuku a pomoc při rozvíjení zájmové činnosti. Školní jídelna poskytuje ţákům celodenní stravování formou snídaní, obědů a večeří. Výchovně vzdělávací činnost ve středním odborném učilišti zajišťují úseky teoretického vyučování, praktického vyučování a výchovy mimo vyučování. 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky Výuka ve škole probíhala formou denního studia. Komplexní výuka byla zajištěna odborným kolektivem učitelů, učitelů odborného výcviku a vychovatelů. Společným jmenovatelem všech byla cílevědomost a zodpovědnost. Byli si vědomi toho, ţe jenom zdatný kolektiv, který úspěšně plní koncepci a strategii školy, můţe obstát v konkurenci mezi jinými středními školami. Teoretická výuka Na teoretické výuce se podílelo 24 interních a 2 externí učitelé. Výuka probíhala ve 24 učebnách, z toho bylo 11 učeben odborných: - 2 učebny výpočetní techniky - 4 jazykové učebny - 2 učebny techniky administrativy - 1 tělocvična - 2 odborné učebny Ve třech učebnách je instalována interaktivní tabule, v devíti třídách jsou natrvalo zabudovány dataprojektory. Učitelům jsou také k dispozici dva přenosné dataprojektory a jedna mobilní interaktivní tabule. V kaţdém kabinetu je notebook a PC. Odborný výcvik Odborný výcvik čtyř učebních oborů zabezpečovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 16 učitelů odborného výcvik. Výuka probíhala v odborných učebních školy - cvičných kuchyních, učebnách stolničení, barmanské učebně cukrářských a řeznických dílnách, cukrářské a řeznické prodejně a na smluvních pracovištích. Výroční zpráva 5

6 Kuchař číšník Výuku zajišťovali učitelé odborného výcviku. Výuka probíhala na těchto pracovištích: Školní kuchyně SOŠ a SOU Jídelna SOŠ a SOU Cvičné kuchyňky I.. Cvičné kuchyňky II. Výrobna studené kuchyně Učebna stolničení - příprava obědů - obsluha - příprava pokrmů pro ţáky ve skupině - příprava pokrmů pro ţáky ve skupině - výroba svačin, výrobků studené kuchyně v rámci doplňkové kuchyně - výuka stolničení SPV Restaurant Jordán Polička Školní jídelna Rumunská Restaurace THT Polička Jídelna Nemocnice Polička Motorest, Litomyšl Restaurace Karlov, Litomyšl Restaurace Pod klášterem, Litomyšl Hotel APLAUS, Litomyšl Cukrář cukrářka Výrobu zajišťovali učitelé odborného výcviku v učebnách odborného výcviku. Zajišťovali výrobu zákusků, dortů, rolád, korpusů do cukrářské prodejny, která je součástí cukrárny. Denní výroba: denně 28 druhů zákusků-tj ks/den Výuka probíhala na těchto pracovištích: Výrobna SOŠ a SOU Polička Výrobna Mánesova SOŠ a SOU Polička Školní prodejna cukrárenských výrobků Výroční zpráva 6

7 Řezník uzenář Výuku zajišťovali dva učitelé OV. Výuka probíhala v odborných učebnách školy, na smluvních pracovištích. Na těchto pracovištích ţáci zajišťovali přípravu výrobků pro školní prodejnu masa a uzenářských výrobků. Jednotlivá pracoviště tohoto oboru: Školní výrobna vařených masných výrobků Školní prodejna masa a uzenářských výrobků Masokombinát Polička, a.s. Řeznictví Morávek, Vračovice Řeznictví Štěpánek, Trpín Domov mládeže Výchovnou práci s ubytovanými ţáky ve školním roce 2009/2010 zabezpečovalo 6 vychovatelů (přepočteno na plně zaměstnané 5,5), z toho 5 ţen a 1 muţ. Ţáci byli rozděleni do 4 výchovných skupin a ubytováni v hlavní budově DM (pokoje I. kategorie). Volnočasové aktivity byly vzhledem k různosti zájmů ubytovaných ţáků organizovány napříč výchovnými skupinami a byly nabízeny formou akci otevřených pro všechny ubytované ţáky. Zájmovou činnost v DM doplňovala nabídka krouţků a kurzů Střediska volného času Mozaika, jazykových kurzů Tylova domu, hudebních, výtvarných a tanečních oborů ZUŠ v Poličce. Vedle zájmových a relaxačních aktivit byla v denním programu zařazena příprava na vyučování, kdy si ţáci sami volí mezi individuálním samostudiem v odpoledních hodinách nebo přípravou do školy večer. Mezi akce, které zajišťovali společně ţáci s vychovateli, patří Majáles poličských škol, ples SOŠ a SOU, taneční diskotéky a dvoudenní výlet na závěr školního roku. Pracovníci domova mládeţe průběţně spolupracovali s učiteli teoretického a praktického vyučování, Střediskem volného času Mozaika, se středními školami ve městě, Tylovým domem a Městskou knihovnou. V rámci doplňkové činnosti nabízel domov mládeţe ubytování v době hlavních a vedlejších prázdnin a o víkendech. 1.4 Současná situace školy Škola je v současné době vzdělávací institucí, která nabízí skladbu učebních a studijních oborů v oblasti potravinářství a sluţeb. Je jedinou školou v Pardubickém kraji, která nabízí vzdělání v oboru Řezník-uzenář a Pekař. Budova školy sestává z komplexu pěti budov. Budovy školy, domovů mládeţe a objektů odborného výcviku. Budova školy je tvořena prostorami pro: teoretické vyučování Výroční zpráva 7

8 počet učeben celkem 24 z toho odborných 12 pracovny pedagogů 10 tělocvična 1 prostorami ředitelství školy a THP pracovníků 5 prostorami stravovacího zařízení kuchyň (kapacita 350 jídel) 1 jídelna 1 Domov mládeže je moderní, hotelového typu. Kapacita Domova mládeţe je 189 lůţek. Pro mimoškolní výchovu jsou pouţívány dvě klubovny, ţákovská knihovna, jedna studovna, učebna na ruční práce, dvě herny na stolní tenis, jedna herna na kulečník a stolní fotbal, posilovna a počítačová učebna s připojením na internet. Objekt odborného výcviku je tvořen prostorami pro odborný výcvik cukrářů 3 kuchařů 6 řezníků 2 Škola jako celek svými moţnostmi a vybavením zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací program. Výroční zpráva 8

9 2 Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2009/2010 probíhalo vzdělávání v následujících oborech vzdělání: H/002 Cukrář-výroba Dle ped. dokumentů č.j / H/01 Cukrář Dle ŠVP Cukrář č.j. 65/ H/001 Řezník-uzenář Dle ped. dokumentů č.j / H/01 Řezník-uzenář Dle ŠVP Řezník-uzenář č.j. 66/ H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství Dle ped. dokumentů č.j / H/01 Kuchař-číšník Dle ŠVP Kuchař-číšník č.j. 67/ M/006 Obchodně podnikatelská činnost Dle ped. dokumentů č.j / M/01 Ekonomika a podnikání Dle ŠVP Obchodně podnikatelská činnost č.j. 64/ L/524 Podnikání Dle ped. dokumentů č.j / Ţáci studující v denním studiu podle oborů a ročníků (stav k ) obor ročník celkem chlapci děvčata H/01 Cukrář H/002 Cukrář - výroba H/01 Kuchař - číšník H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství H/01 Řezník - uzenář H/001 Řezník - uzenář L/524 Podnikání M/01 Ekonomika a podnikání M/006 Obchodně podnikatelská činnost Výroční zpráva 9

10 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2009/2010 zaměstnávala škola celkem 68 pracovníků. Z toho bylo 50 pedagogů včetně ředitele, statutárního zástupce ředitele zástupce ředitele pro teoretické vyučování, vedoucího učitele, výchovného poradce, metodika prevence, 27 učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, vedoucího odborné výcviku, vedoucího učitele odborného výcviku, 17 učitelů odborného výcviku, vedoucí domova mládeţe a 6 vychovatelů. Provozní úsek měl 18 zaměstnanců, z toho 5 TH pracovníků (vedoucí ekonomického a provozního úseku, hlavní účetní, mzdová účetní, pokladní, skladová účetní), 8 provozních zaměstnanců (školník, správce majetku a budov, provozář, uklizečky, topiči) a 5 pracovníků školní jídelny (vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařky). Pedagogický úsek fungoval bez větších problémů, drobné zádrhele byly řešeny za pochodu. Na rodičovské dovolené jsou v současné době dvě učitelky všeobecných předmětů, dvě učitelky odborného výcviku a jedna TH pracovnice. Noví i zastupující kolegové postupně hledají své místo ve sboru i svou pozici ve vztahu k našim ţákům. Provozní úsek pod vedením vedoucí ekonomického a provozního úseku pracoval rovněţ velmi dobře. Technicko - hospodářské pracovnice se musely vyrovnávat se stále rostoucím rozsahem úkolů. Také pracovníci údrţby a úklidu řešili a odstraňovali po celou dobu vyučovací i prázdninové části uplynulého školního roku řadu drobných i rozsáhlejších oprav a provozních problémů. Na rodičovské dovolené jsou v současné době tři THP pracovnice. Mimo zaměstnanců v pracovním poměru škola spolupracovala v rámci dohod s instruktory a zdravotníky na kurzech. Z pedagogických pracovníků byli bez kvalifikace 2 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, 10 učitelů odborného výcviku a 1 vychovatel. Odborní učitelé bez pedagogického vzdělání mají absolvované doplňkové pedagogické studium. Většina pracovníků školy má dlouholetou praxi ve svém oboru. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy: pracovníci celkem 68 pedagogičtí pracovníci celkem 50 z toho: učitelé 27 učitelé odborného výcviku 17 vychovatelé 6 nepedagogičtí pracovníci celkem 18 z toho: THP pracovníci 5 provozní zaměstnanci 8 školní jídelna 5 Výroční zpráva 10

11 4 Údaje o přijímacím řízení Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia. (stav k ) obor Počet přihlášených v 1. a dalších kolech Počet přijatých kód název celkem z 8.r. ZŠ z 9.r. ZŠ odjinud celkem z 8.r. ZŠ z 9.r. ZŠ odjinud Zápisový lístek M/01 Ekonomika a podnikání Obchodně podnikatelská činost H/01 Cukrář H/01 Řezník-uzenář H/01 Pekař H/01 Kuchař-číšník L/01 Gastronomie L/524 Podnikání CELKEM Výroční zpráva 11

12 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2009/10 třída ţáků z toho hodnocení V P 5 N sníţená známka Ch průměrný prospěch absence na ţáka celkem neomluv. třídní učitel C Ing. Pospíšilová Eva C2A (1+0) Bc. Hladká Hana C2B Mgr. Koráb Bohumír C3A Ing. Havranová Marie C3B Mgr. Trhlík Libor K1A (4+0) Mgr. Svobodová Marcela K1B (2+0) Ing. Vaverková Marie K2A Mgr. Červená Kateřina K2B Ing. Škraňková Zdeňka K3A Ing. Osecká Martina K3B Ing. Teplá Renáta N Mgr. Češková Lenka Ř Ing. Pospíšilová Eva Ř Mgr. Koráb Bohumír Ř Mgr. Trhlík Libor S Mgr. Noţková Radmila S Mgr. Hoffmannová Jana S3A Ing. Uttendorfská Miluše S3B Mgr. Boháčová Jitka S Mgr. Vápeníková Ivana Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen U - uvolněn Výroční zpráva 12

13 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2009/10 třída ţáků z toho hodnocení V P 5 N sníţená známka Ch průměrný prospěch absence na ţáka celkem neomluv. třídní učitel C (1+0) Ing. Pospíšilová Eva C2A Bc. Hladká Hana C2B Mgr. Koráb Bohumír C3A Ing. Havranová Marie C3B Mgr. Trhlík Libor K1A (4+0) Mgr. Svobodová Marcela K1B (7+0) Ing. Vaverková Marie K2A Mgr. Červená Kateřina K2B Ing. Škraňková Zdeňka K3A (2+0) Ing. Osecká Martina K3B (1+0) Ing. Teplá Renáta N Mgr. Češková Lenka Ř Ing. Pospíšilová Eva Ř (1+0) Mgr. Koráb Bohumír Ř Mgr. Trhlík Libor S Mgr. Noţková Radmila S Mgr. Hoffmannová Jana S3A Ing. Uttendorfská Miluše S3B (2+0) Mgr. Boháčová Jitka S Mgr. Vápeníková Ivana Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen U - uvolněn Výroční zpráva 13

14 Souhrnná statistika tříd maturitní zkouška 2009/10 třída ţáků z toho hodnocení V P 5 N sníţená známka Ch průměrný prospěch třídní učitel N Mgr. Češková Lenka S Mgr. Vápeníková Ivana Souhrnná statistika tříd závěrečná zkouška 2009/10 třída ţáků z toho hodnocení V P 5 N sníţená známka Ch průměrný prospěch třídní učitel C3A Ing. Havranová Marie C3B Mgr. Trhlík Libor K3A Ing. Osecká Martina K3B Ing. Teplá Renáta Ř Mgr. Trhlík Libor Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen U - uvolněn Výroční zpráva 14

15 Statistika-2,3 z chování, napomenutí, důtky 1. pololetí školního roku 2009/10 Dvojka z chování Trojka z chování Pochvala třídního učitele K3B 8x S2 1x Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele K3A 1x K3B 3x Důtka třídního učitele C1 1x C2A 1x C2B 1x C3B 1x K1A 6x K1B 2x S3A 1x S3B 2x S4 4x Ř1 1x Ř3 1x Napomenutí učitele odborného výcviku Důtka učitele odborného výcviku Důtka ředitele školy C2A 2x C2B 1x C3B 4x K1A 8x K3A 6x S1 2x S3A 1x S3B 1x S4 2x Podmíněné vyloučení K1A 2x K3A 1x K3B 1x Ř1 1x Ř2 1x S4 1x Ř1 1x Ř2 1x Ř3 1x K1B 2x K3B 1x Počty Dvojka z chování 0 Pochvala třídního učitele 9 Trojka z chování 0 Pochvala ředitele školy 0 Napomenutí třídního učitele 4 Důtka ředitele školy 33 Důtka třídního učitele 21 Podmínečné vyloučení 7 Napomenutí učitele odb. výcviku 0 Důtka učitele odb. výcviku 13 Výroční zpráva 15

16 Statistika-2,3 z chování, napomenutí, důtky 2. pololetí školního roku 2009/10 Dvojka z chování Trojka z chování Pochvala třídního učitele S2 1x Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele K3A 1x S1 2x Důtka třídního učitele C2B 1x C3B 1x K1B 3x K2A 1x K2B 2x Ř2 1x S1 1x Napomenutí učitele odborného výcviku Důtka učitele odborného výcviku Důtka ředitele školy C1 6x C2A 1x C2B 1x C3A 8x C3B 1x S1 2x S3A 1x S3B 7x S4 1x Podmíněné vyloučení C1 1x C2A 2x C3B 1x K1A 3x K1B 2x K2A 3x K3A 1x S1 1x Ř2 1x K1A 3x K1B 1x K2A 3x K3A 3x Počty Dvojka z chování 0 Pochvala třídního učitele 1 Trojka z chování 0 Pochvala ředitele školy 0 Napomenutí třídního učitele 3 Důtka ředitele školy 39 Důtka třídního učitele 10 Podmínečné vyloučení 14 Napomenutí učitele odb. výcviku 0 Důtka učitele odb. výcviku 1 Výroční zpráva 16

17 Změna ve stavu žáků v období (Ţáci, kteří v průběhu školního roku byli přijati nebo ukončili vzdělávání.) Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo Třídní učitel C Ing. Pospíšilová Eva Ř Ing. Pospíšilová Eva C2A Bc. Hladká Hana C2B Mgr. Koráb Bohumír Ř Mgr. Koráb Bohumír C3A Ing. Havranová Marie C3B Mgr. Trhlík Libor Ř Mgr. Trhlík Libor K1A Mgr. Svobodová Marcela K1B Ing. Vaverková Marie K2A Mgr. Červená Kateřina K2B Ing. Škraňková Zdeňka K3A Ing. Osecká Martina K3B Ing. Teplá Renáta N Mgr. Češková Lenka S Mgr. Noţková Radmila S Mgr. Hoffmannová Jana S3A Ing. Uttendorfská Miluše S3B Mgr. Boháčová Jitka S Mgr. Vápeníková Ivana Výroční zpráva 17

18 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku díky preventivní činnosti nebyly ve škole řešeny závaţnější případy zneuţívání návykových látek, kriminality, delikvence či vandalismu. Zpráva o činnosti výchovného poradce Výskytu sociálně patologických jevů se snaţíme předcházet rozsáhlou nabídkou různých akcí, které škola pro ţáky pořádá. Tímto usilujeme o větší informovanost ţáků. Dále chceme upevňovat vztahy ve třídách a posilovat tak hodnoty jako je přátelství, spolupráce a vzájemná pomoc. Důleţité je podle nás také informovat ţáky o tom, kam se mohou obracet v případě, ţe se ocitnou v těţké ţivotní situaci a potřebují řešit problémy s drogami, alkoholem atd. Podrobný rozbor této problematiky je uveden v minimálním preventivním programu, který je kaţdoročně vypracováván a hodnocen. Prevence sociálně patologických jevů byla zařazena i do výuky, např. v předmětech občanská nauka, psychologie, společenská výchova apod. Harmonogram akcí Přednáška na téma: Prevence závislostí Policie ČR Záţitková beseda na téma Stmelování kolektivu ve spolupráci s centrem primární prevence PREVKO Beseda na téma HIV/AIDS ve spolupráci s SVČ Mozaika (přednášející HIV pozitivní) Přednáška na téma: Bezpečně na motorce 1 setkání ve spolupráci s neziskovou organizací Dolly Bikers AKCE: Červená stuţka na podporu prevence HIV/AIDS Záţitková beseda na téma: Stmelování kolektivu ve spolupráci s Nízkoprahovým centrem NADOSAH AKCE: Valentýnské přání na podporu prevence ochrany mladých lidí Přednáška na téma: Bezpečně na motorce 2 setkání ve spolupráci s neziskovou organizací Dolly Bikers Cílová skupina ţáci I. ročníků ţáci I. ročníků ţáci I. a II. ročníků ţáci III. ročníků ţáci SOU III. ročníků ţáci II. ročníků ţáci SOU III. ročníků ţáci III. ročníků Termín září listopad listopad listopad prosinec leden a duben únor březen Výroční zpráva 18

19 Beseda na téma HIV/AIDS ve spolupráci s SVČ Mozaika (přednášející HIV pozitivní) Přednáška na téma: Bezpečně na motorce 3 setkání ve spolupráci s neziskovou organizací Dolly Bikers Beseda s člověkem, který přeţil Holocaust (ve spolupráci s VP) Vrstevnický program na téma: Drogy, proč ne? ve spolupráci s gymnáziem Polička Tylův dům film Katka o drogově závislé dívce (ve spolupráci s VP) ţáci I. ročníků ţáci III. ročníků Všichni ţáci ţáci I. ročníku Všichni ţáci březen duben a květen duben květen červen Zpráva o činnosti výchovného poradce Sbírky: realizace ve spolupráci s ţáky školy a Ing. M. Vaverkovou V září 2009 proběhly sbírky Světluška, Pomozte dětem V listopadu 2009 proběhla sbírka Červená stuţka V prosinci 2009 proběhla sbírka Pomozte dětem V dubnu 2010 proběhl Jarní srdíčkový den na pomoc nemocným dětem vybráno Kč Sbírka na fond SIDUS probíhala průběţně ve druhém pololetí školního roku. Výtěţek byl určen na nákup lékařských přístrojů pro nemocné děti Kulturní akce: divadelní představení Lucerna Divadelní spolek Tyl Polička divadelní představení hry Divadelní učebnice Divadélko pro školy Hradec Králové Muzikál Dracula, vystoupení ţáků ZUŠ Bystré, S1, S2, S32, S3B festival Jeden svět na školách, S1, S2, S3A, S3B, S4, N festival Jeden svět na školách, K1B, C2B, Ř2, C2A, K3A, K3B beseda s člověkem, který přeţil holocaust s ukázkami filmu Síla lidskosti, S1, S2, S3A, S3B beseda s člověkem, který přeţil holocaust s ukázkami filmu Síla lidskosti, třídy, které se nezúčastnily besedy filmové představení Protektor filmové představení Katka časosběrný dokument Heleny Třeštíkové Výchovně vzdělávací akce Ve spolupráci s metodikem prevence proběhlo několik preventivních programů a přednášek. Výčet akcí: viz zpráva o činnosti metodika prevence. Výroční zpráva 19

20 Výchovné poradenství: testy profesní orientace pro vycházející ţáky maturitních ročníků Mgr. Vlasta Tvrdíková (psycholog PPP Svitavy) , vyhodnocení testů prof. orientace formou individuálního pohovoru Mgr. Vlasta Tvrdíková Výchovná poradkyně v průběhu září ve spolupráci s třídními učiteli shromáţdila podklady pro vypracování individuálních vzdělávacích programů pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami na základě aktuálních zpráv z PPP.Výchovná poradkyně vedla kartotéku těchto ţáků, kterou doplňovala dalšími IVP, které byly dodatečně doplňovány na základě pozdějších zpráv z PPP.Ve školním roce bylo vypracováno 23 individuálních vzdělávacích programů. Nebyl vypracován ţádný individuální vzdělávací plán. Počátkem školního roku poţádali 3 ţáci prvních ročníků o zapůjčení učebnic z kniţního fondu školy z důvodu tíţivé sociální situace. Učebnice jim byly zapůjčeny. V průběhu školního roku poskytla výchovná poradkyně ţákům školy informace související s kariérovým poradenstvím. Pravidelně informovala ţáky vycházejících ročníků o moţnostech dalšího studia, seznamovala je s materiály s tímto zaměřením, které přicházely do školy, ţákům poskytovala formuláře přihlášek s informacemi o jejich vyplnění. Ţáci se zájmem o studium na středních školách obdrţeli informace o zápisových lístcích a jejich funkci v přijímacím řízení. V průběhu školního roku spolupracovala výchovná poradkyně s třídními učiteli při řešení výchovně vzdělávacích problémů ţáků školy. Při řešení problémů v oblasti sociálně patologických jevů spolupracovala výchovná poradkyně s metodikem prevence Ing. Renátou Teplou. V průběhu školního roku byla výchovná poradkyně nápomocna ţákům, kteří se na ni obraceli se svými studijními, rodinnými i sociálními problémy. V individuálních rozhovorech se spolu snaţili hledat východiska z obtíţných situací. (drobnější rozhovory nejsou zaznamenány v deníku VP) Výchovná poradkyně informovala orgány OSPD o neomluvené absenci nezletilých ţáků školy, která přesáhla 25 hodin. V průběhu školního roku proběhlo 43 závaţnějších jednání se ţáky, případně s jejich zákonnými zástupci. Průběh a výsledky těchto jednání jsou podrobně zaznamenány v deníku výchovného poradce. Jednání se týkala především vztahů ve třídních kolektivech, rodinných problémů narušujících studium, osobních problémů, neomluvené absence, studijních problémů, uţívání omamných a psychotropních látek. Při řešení závaţnějších problémů spolupracovala výchovná poradkyně s psycholoţkou Mgr. Vlastou Tvrdíkovou a s pracovnicí OSPOD Polička. Od listopadu 2009 do března 2010 si výchovná poradkyně doplnila svou odbornou kvalifikaci v rámci studia pro výchovné poradce /rozsah 63 hodin/ zaměřeného na problematiku vzdělávání osob se zdravotním postiţením. Výchovná poradkyně se pravidelně seznamovala s odbornými časopisy Psychologie, Rodina a škola. Výchovná poradkyně se zúčastňovala setkání výchovných poradců z regionu, které organizuje PPP Svitavy. Výroční zpráva 20

21 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Celoţivotní vzdělávání učitelů se stává jednou z priorit školství. Kvalitní a vzdělaný učitel je rozhodující podmínkou pro kvalitní vzdělávací proces. Není moţné vystačit se získanými vědomostmi ze studia navţdy. Poţadavky doby i nové vědecké poznatky diktují nutnost celoţivotního vzdělávání a zkvalitňování práce kaţdého učitele. Další vzdělávání je v zájmu kaţdého učitele a je samozřejmostí. Naopak v zájmu školy musí být vytvoření podmínek pro jejich další studium. Své vzdělání uplatní právě ve škole. SOŠ a SOU Polička dbá na rozvoj veškerých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku. V následujících částech výroční zprávy je vyjádřen přehled o jednotlivých formách dalšího vzdělávání. Účelové prostředky na DVPP byly vyuţity na další vzdělávání ředitele, zástupce ředitele, výchovného poradce, koordinátora sociálně patologických jevů, semináře k tvorbě ŠVP a ostatních školení učitelů zaměřených na vyuţívání nových metod ve výuce, na školení v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky. 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Akce odborného výcviku Ve školním roce 2009/2010 pokračovala odborná výchova ţáků nejen v jednotlivých provozech, ale i v externích pracovištích při zajišťování jednotlivých společenských akcí. V tomto školním roce zajišťovali ţáci oboru kuchař-číšník, za vydatné podpory ţáků oboru cukrář i řezník, pod vedením učitelů odborného výcviku přípravu recepcí a rautů v poličském okolí. Stejně jako v uplynulých letech se zúčastnilo padesát ţáků obsluhy u příleţitosti státní recepce 28. října 2009 na Praţském hradě. Ve školním roce 2009/2010 jsme se zúčastnili oborových soutěţí ve všech vyučovaných oborech. Opětovně se naši soutěţící probojovali do národního kola v soutěţi GASTRO JUNIOR NOWACO CUP. Velký úspěch měl Jakub Havran, který se dvěmi úvodními koly probojoval aţ do finále soutěţe Kuchař roku junior. Naši řezníci po několika letech obsadili v soutěţi Řeznická sekyra aţ druhé místo. Ve Valašském Meziříčí prokázali také své dovednosti a dovezli si ocenění za kvalitní přípravu řeznických výrobků. O všech akcích školy informujeme nejenom prostřednictvím školních nástěnek ale i pomocí webové prezentace ale i formou aktivní spolupráce regionálním a celostátním tiskem (Noviny Svitavska, Poličské novinky, Jitřenka, odborné časopisy). Dále školu prezentujeme při dnech otevřených dveří a při setkání středních škol jednotlivých okresů s rodičovskou veřejností. Prezentace školy před odbornou veřejností je účast a výsledky na prestiţních soutěţích pořádaných pro jednotlivé obory. Výroční zpráva 21

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, K Valše 38 Charakteristika školy: Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o.

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromý domov mládeže s.r.o. Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromý domov mládeže s.r.o. Burgetova 303, 397 01 Písek Identifikátor zařízení: 600 028 275 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SŠTŘ NOVÝ BYDŢOV KDE NÁS NAJDETE? VÝUKOVÁ CENTRA SSTŘ NOVÝ BYDŢOV Budova ředitelství v Novém Bydţově Dr. M. Tyrše 112, 504 01 Výukové centrum Hlušice Hlušice 1, 503 56 ŠKOLNÍ BUDOVY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 102 142 157 100 ţáků Školní druţina 117 200 603 30 ţáků Školní jídelna 102 806 063 neuvádí se VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Zaječice, okres Chrudim Zaječice 49 538 35 Zaječice tel. 469 665 452 IČO 71005285 ------------------------------------------------------------------------------------- http://www.skola-zajecice.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7. Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov. Identifikátor školy: 600 171 361 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Přerov, Šířava 7 Adresa: Šířava 7, 750 02 Přerov Identifikátor školy: 600 171 361 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2012/2013 na SOŠ a SOU Praha Čakovice, Ke Stadionu 623, Praha 9 Čakovice V souladu s 60 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, stanovuji

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMTV ČR č.j. 2006/2007-51 k primární prevenci sociálně

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/11

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a sluţeb, Chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/11 Chrudim, říjen 2011-1 - 1. Základní údaje o škole Název:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328. Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Praha 5-Zličín, Nedašovská 328 Nedašovská 328, 155 21 Praha 5-Zličín Identifikátor školy: 600 038 530 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální program protidrogové prevence

Minimální program protidrogové prevence Minimální program protidrogové prevence Hlavní práce spočívá na třídních vyučujících 1. a 2. stupně a na vychovatelkách školní druţiny, kteří tráví s ţáky nejvíce času. Také je důleţité jednat okamţitě,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Zdravým životním stylem ke kvalitnímu výkonu budoucích profesí. Zpracoval: Ing. Marie Večeřová, výchovný poradce a metodik prevence Schválil: Ing.Bc. Vladimír Janus, ředitel

Více