Obsah. Výroční zpráva 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Výroční zpráva 2"

Transkript

1 Výroční zpráva 1

2 Obsah 1 Základní údaje o škole Základní údaje Obecná charakteristika školy Prostorové a materiální zabezpečení výuky Současná situace školy Přehled oborů vzdělávání Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Akce odborného výcviku Zahraniční spolupráce Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Hospodaření SOŠ a SOU Polička za rok Kontroly revizními orgány Účetní výkazy k Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Spolupráce s organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery PŘÍLOHA č Výroční zpráva 2

3 Úvod Region Polička sousedí z jedné strany se spádovými oblastmi okresu Ţďár nad Sázavou, z druhé strany s místy, která jsou součástí nejenom okresu Svitavy, ale i okresů Ústí nad Orlicí a Chrudim. Jedná se tedy o oblast relativně rozdílných priorit, pracovních příleţitostí a moţností. Střední školství v oblasti Poličska působí jako stabilizující prvek a jako takový si získal pevné místo v podvědomí nejenom rozsáhlé rodičovské a pedagogické veřejnosti, ale všech občanů. Město samo se pyšní historickou tradicí, na kterou všestranně navazuje i současnými aktivitami. Jako velmi pozitivní je třeba hodnotit příkladnou spolupráci mezi městem a školou, která se projevuje na všech úrovních, počínaje zastupitelstvem a konče prospěšnou prací. Neodmyslitelná je i koncepční spolupráce s Úřadem práce. Současná SOŠ a SOU má tradici 48 let, kdy škola navázala na zemědělský vzdělávací program, který měl v tomto regionu tradici od roku Do roku 1988 byly na škole vyučovány pouze obory zemědělské. V tomto roce se škola začala měnit ze školy zemědělské na typ školy zemědělsko potravinářského komplexu. S ubývajícím zájmem o zemědělské obory, se v roce 2006 změnila na školu poskytující vzdělání v sluţbových a potravinářských oborech: Kuchař číšník Rodinná škola Cukrář-cukrářka, Řezník uzenář Zemědělec hospodyňka Podnikání v oborech obchodu a sluţeb Transformace RŠ na SOŠ Polička Zemědělský podnikatel Sloučení Střední odborné školy a Střední odborného učiliště Zrušení zemědělských oborů a otevření oboru Pekař Otevření oborů Gastronomie a Hotelnictví Na škole se ve školním roce 2009/2010 vzdělávalo 446 ţáků z toho ve čtyřletém oboru vzdělání 132, v nástavbovém studiu 20 a v tříletých oborech vzdělání 294. V letošním školním roce bylo přihlášeno do přijímacího řízení v 1. kole 257 ţáků, přijatých 207 a zápisový lístek odevzdalo 97 uchazečů. Výroční zpráva 3

4 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. Armády 485 Identifikátor zařízení: Adresa: Čs. Armády Polička IČO: Právní forma: příspěvková organizace Součásti organizace: Střední škola IZO: Domov mládeţe IZO: Školní jídelna IZO: Zřizovatel: Pardubický kraj právní forma: kraj, IČO: Adresa: Komenského náměstí Pardubice Telefon: Fax: HTTP: Vedení školy: ředitel: Mgr. Boris Preissler zástupce ředitele: Mgr. Jaroslav Švihel vedoucí OV: Lubor Havlík vedoucí DM: Zdena Hájková vrchní učitel OV: Marie Škaroupková vedoucí ekonomického úseku: Iva Martinů vedoucí stravování: Romana Roušarová Školská rada: předseda: JUDr. Jan Köck členové: Ing. Radka Trojáková Magdalena Křenková Výroční zpráva 4

5 1.2 Obecná charakteristika školy SOŠ a SOU Polička je součástí vzdělávací soustavy. SOŠ a SOU uplatňuje jednotu výchovy a vzdělávání, spojení školy se ţivotem a usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobností mladého člověka; vychovává ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, formuje jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravuje jej na tvořivou práci a odbornou činnost v povolání a poskytuje výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a výchovu ekologickou; umoţňuje téţ náboţenskou výchovu. Škola zajišťuje ţákům teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování. V učebních oborech vzdělání připravuje pro výkon povolání v oblasti sluţeb a potravinářství a odborných činností odpovídající příslušnému učebnímu oboru. Toto studium se ukončuje závěrečnou zkouškou. Ve studijních oborech připravuje pro výkon některých administrativněekonomických činností s cílem připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu. Toto studium se ukončuje maturitní zkouškou. Domov mládeţe zajišťuje péči o ţáky v době mimo vyučování, kterou se rozumí poskytování ubytování a stravování a vytváření podmínek pro jejich přípravu na výuku a pomoc při rozvíjení zájmové činnosti. Školní jídelna poskytuje ţákům celodenní stravování formou snídaní, obědů a večeří. Výchovně vzdělávací činnost ve středním odborném učilišti zajišťují úseky teoretického vyučování, praktického vyučování a výchovy mimo vyučování. 1.3 Prostorové a materiální zabezpečení výuky Výuka ve škole probíhala formou denního studia. Komplexní výuka byla zajištěna odborným kolektivem učitelů, učitelů odborného výcviku a vychovatelů. Společným jmenovatelem všech byla cílevědomost a zodpovědnost. Byli si vědomi toho, ţe jenom zdatný kolektiv, který úspěšně plní koncepci a strategii školy, můţe obstát v konkurenci mezi jinými středními školami. Teoretická výuka Na teoretické výuce se podílelo 24 interních a 2 externí učitelé. Výuka probíhala ve 24 učebnách, z toho bylo 11 učeben odborných: - 2 učebny výpočetní techniky - 4 jazykové učebny - 2 učebny techniky administrativy - 1 tělocvična - 2 odborné učebny Ve třech učebnách je instalována interaktivní tabule, v devíti třídách jsou natrvalo zabudovány dataprojektory. Učitelům jsou také k dispozici dva přenosné dataprojektory a jedna mobilní interaktivní tabule. V kaţdém kabinetu je notebook a PC. Odborný výcvik Odborný výcvik čtyř učebních oborů zabezpečovalo ve školním roce 2009/2010 celkem 16 učitelů odborného výcvik. Výuka probíhala v odborných učebních školy - cvičných kuchyních, učebnách stolničení, barmanské učebně cukrářských a řeznických dílnách, cukrářské a řeznické prodejně a na smluvních pracovištích. Výroční zpráva 5

6 Kuchař číšník Výuku zajišťovali učitelé odborného výcviku. Výuka probíhala na těchto pracovištích: Školní kuchyně SOŠ a SOU Jídelna SOŠ a SOU Cvičné kuchyňky I.. Cvičné kuchyňky II. Výrobna studené kuchyně Učebna stolničení - příprava obědů - obsluha - příprava pokrmů pro ţáky ve skupině - příprava pokrmů pro ţáky ve skupině - výroba svačin, výrobků studené kuchyně v rámci doplňkové kuchyně - výuka stolničení SPV Restaurant Jordán Polička Školní jídelna Rumunská Restaurace THT Polička Jídelna Nemocnice Polička Motorest, Litomyšl Restaurace Karlov, Litomyšl Restaurace Pod klášterem, Litomyšl Hotel APLAUS, Litomyšl Cukrář cukrářka Výrobu zajišťovali učitelé odborného výcviku v učebnách odborného výcviku. Zajišťovali výrobu zákusků, dortů, rolád, korpusů do cukrářské prodejny, která je součástí cukrárny. Denní výroba: denně 28 druhů zákusků-tj ks/den Výuka probíhala na těchto pracovištích: Výrobna SOŠ a SOU Polička Výrobna Mánesova SOŠ a SOU Polička Školní prodejna cukrárenských výrobků Výroční zpráva 6

7 Řezník uzenář Výuku zajišťovali dva učitelé OV. Výuka probíhala v odborných učebnách školy, na smluvních pracovištích. Na těchto pracovištích ţáci zajišťovali přípravu výrobků pro školní prodejnu masa a uzenářských výrobků. Jednotlivá pracoviště tohoto oboru: Školní výrobna vařených masných výrobků Školní prodejna masa a uzenářských výrobků Masokombinát Polička, a.s. Řeznictví Morávek, Vračovice Řeznictví Štěpánek, Trpín Domov mládeže Výchovnou práci s ubytovanými ţáky ve školním roce 2009/2010 zabezpečovalo 6 vychovatelů (přepočteno na plně zaměstnané 5,5), z toho 5 ţen a 1 muţ. Ţáci byli rozděleni do 4 výchovných skupin a ubytováni v hlavní budově DM (pokoje I. kategorie). Volnočasové aktivity byly vzhledem k různosti zájmů ubytovaných ţáků organizovány napříč výchovnými skupinami a byly nabízeny formou akci otevřených pro všechny ubytované ţáky. Zájmovou činnost v DM doplňovala nabídka krouţků a kurzů Střediska volného času Mozaika, jazykových kurzů Tylova domu, hudebních, výtvarných a tanečních oborů ZUŠ v Poličce. Vedle zájmových a relaxačních aktivit byla v denním programu zařazena příprava na vyučování, kdy si ţáci sami volí mezi individuálním samostudiem v odpoledních hodinách nebo přípravou do školy večer. Mezi akce, které zajišťovali společně ţáci s vychovateli, patří Majáles poličských škol, ples SOŠ a SOU, taneční diskotéky a dvoudenní výlet na závěr školního roku. Pracovníci domova mládeţe průběţně spolupracovali s učiteli teoretického a praktického vyučování, Střediskem volného času Mozaika, se středními školami ve městě, Tylovým domem a Městskou knihovnou. V rámci doplňkové činnosti nabízel domov mládeţe ubytování v době hlavních a vedlejších prázdnin a o víkendech. 1.4 Současná situace školy Škola je v současné době vzdělávací institucí, která nabízí skladbu učebních a studijních oborů v oblasti potravinářství a sluţeb. Je jedinou školou v Pardubickém kraji, která nabízí vzdělání v oboru Řezník-uzenář a Pekař. Budova školy sestává z komplexu pěti budov. Budovy školy, domovů mládeţe a objektů odborného výcviku. Budova školy je tvořena prostorami pro: teoretické vyučování Výroční zpráva 7

8 počet učeben celkem 24 z toho odborných 12 pracovny pedagogů 10 tělocvična 1 prostorami ředitelství školy a THP pracovníků 5 prostorami stravovacího zařízení kuchyň (kapacita 350 jídel) 1 jídelna 1 Domov mládeže je moderní, hotelového typu. Kapacita Domova mládeţe je 189 lůţek. Pro mimoškolní výchovu jsou pouţívány dvě klubovny, ţákovská knihovna, jedna studovna, učebna na ruční práce, dvě herny na stolní tenis, jedna herna na kulečník a stolní fotbal, posilovna a počítačová učebna s připojením na internet. Objekt odborného výcviku je tvořen prostorami pro odborný výcvik cukrářů 3 kuchařů 6 řezníků 2 Škola jako celek svými moţnostmi a vybavením zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací program. Výroční zpráva 8

9 2 Přehled oborů vzdělávání Ve školním roce 2009/2010 probíhalo vzdělávání v následujících oborech vzdělání: H/002 Cukrář-výroba Dle ped. dokumentů č.j / H/01 Cukrář Dle ŠVP Cukrář č.j. 65/ H/001 Řezník-uzenář Dle ped. dokumentů č.j / H/01 Řezník-uzenář Dle ŠVP Řezník-uzenář č.j. 66/ H/002 Kuchař-číšník pro pohostinství Dle ped. dokumentů č.j / H/01 Kuchař-číšník Dle ŠVP Kuchař-číšník č.j. 67/ M/006 Obchodně podnikatelská činnost Dle ped. dokumentů č.j / M/01 Ekonomika a podnikání Dle ŠVP Obchodně podnikatelská činnost č.j. 64/ L/524 Podnikání Dle ped. dokumentů č.j / Ţáci studující v denním studiu podle oborů a ročníků (stav k ) obor ročník celkem chlapci děvčata H/01 Cukrář H/002 Cukrář - výroba H/01 Kuchař - číšník H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství H/01 Řezník - uzenář H/001 Řezník - uzenář L/524 Podnikání M/01 Ekonomika a podnikání M/006 Obchodně podnikatelská činnost Výroční zpráva 9

10 3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Ve školním roce 2009/2010 zaměstnávala škola celkem 68 pracovníků. Z toho bylo 50 pedagogů včetně ředitele, statutárního zástupce ředitele zástupce ředitele pro teoretické vyučování, vedoucího učitele, výchovného poradce, metodika prevence, 27 učitelů odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů, vedoucího odborné výcviku, vedoucího učitele odborného výcviku, 17 učitelů odborného výcviku, vedoucí domova mládeţe a 6 vychovatelů. Provozní úsek měl 18 zaměstnanců, z toho 5 TH pracovníků (vedoucí ekonomického a provozního úseku, hlavní účetní, mzdová účetní, pokladní, skladová účetní), 8 provozních zaměstnanců (školník, správce majetku a budov, provozář, uklizečky, topiči) a 5 pracovníků školní jídelny (vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařky). Pedagogický úsek fungoval bez větších problémů, drobné zádrhele byly řešeny za pochodu. Na rodičovské dovolené jsou v současné době dvě učitelky všeobecných předmětů, dvě učitelky odborného výcviku a jedna TH pracovnice. Noví i zastupující kolegové postupně hledají své místo ve sboru i svou pozici ve vztahu k našim ţákům. Provozní úsek pod vedením vedoucí ekonomického a provozního úseku pracoval rovněţ velmi dobře. Technicko - hospodářské pracovnice se musely vyrovnávat se stále rostoucím rozsahem úkolů. Také pracovníci údrţby a úklidu řešili a odstraňovali po celou dobu vyučovací i prázdninové části uplynulého školního roku řadu drobných i rozsáhlejších oprav a provozních problémů. Na rodičovské dovolené jsou v současné době tři THP pracovnice. Mimo zaměstnanců v pracovním poměru škola spolupracovala v rámci dohod s instruktory a zdravotníky na kurzech. Z pedagogických pracovníků byli bez kvalifikace 2 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů, 10 učitelů odborného výcviku a 1 vychovatel. Odborní učitelé bez pedagogického vzdělání mají absolvované doplňkové pedagogické studium. Většina pracovníků školy má dlouholetou praxi ve svém oboru. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy: pracovníci celkem 68 pedagogičtí pracovníci celkem 50 z toho: učitelé 27 učitelé odborného výcviku 17 vychovatelé 6 nepedagogičtí pracovníci celkem 18 z toho: THP pracovníci 5 provozní zaměstnanci 8 školní jídelna 5 Výroční zpráva 10

11 4 Údaje o přijímacím řízení Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního studia. (stav k ) obor Počet přihlášených v 1. a dalších kolech Počet přijatých kód název celkem z 8.r. ZŠ z 9.r. ZŠ odjinud celkem z 8.r. ZŠ z 9.r. ZŠ odjinud Zápisový lístek M/01 Ekonomika a podnikání Obchodně podnikatelská činost H/01 Cukrář H/01 Řezník-uzenář H/01 Pekař H/01 Kuchař-číšník L/01 Gastronomie L/524 Podnikání CELKEM Výroční zpráva 11

12 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Souhrnná statistika tříd 1. pololetí školního roku 2009/10 třída ţáků z toho hodnocení V P 5 N sníţená známka Ch průměrný prospěch absence na ţáka celkem neomluv. třídní učitel C Ing. Pospíšilová Eva C2A (1+0) Bc. Hladká Hana C2B Mgr. Koráb Bohumír C3A Ing. Havranová Marie C3B Mgr. Trhlík Libor K1A (4+0) Mgr. Svobodová Marcela K1B (2+0) Ing. Vaverková Marie K2A Mgr. Červená Kateřina K2B Ing. Škraňková Zdeňka K3A Ing. Osecká Martina K3B Ing. Teplá Renáta N Mgr. Češková Lenka Ř Ing. Pospíšilová Eva Ř Mgr. Koráb Bohumír Ř Mgr. Trhlík Libor S Mgr. Noţková Radmila S Mgr. Hoffmannová Jana S3A Ing. Uttendorfská Miluše S3B Mgr. Boháčová Jitka S Mgr. Vápeníková Ivana Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen U - uvolněn Výroční zpráva 12

13 Souhrnná statistika tříd 2. pololetí školního roku 2009/10 třída ţáků z toho hodnocení V P 5 N sníţená známka Ch průměrný prospěch absence na ţáka celkem neomluv. třídní učitel C (1+0) Ing. Pospíšilová Eva C2A Bc. Hladká Hana C2B Mgr. Koráb Bohumír C3A Ing. Havranová Marie C3B Mgr. Trhlík Libor K1A (4+0) Mgr. Svobodová Marcela K1B (7+0) Ing. Vaverková Marie K2A Mgr. Červená Kateřina K2B Ing. Škraňková Zdeňka K3A (2+0) Ing. Osecká Martina K3B (1+0) Ing. Teplá Renáta N Mgr. Češková Lenka Ř Ing. Pospíšilová Eva Ř (1+0) Mgr. Koráb Bohumír Ř Mgr. Trhlík Libor S Mgr. Noţková Radmila S Mgr. Hoffmannová Jana S3A Ing. Uttendorfská Miluše S3B (2+0) Mgr. Boháčová Jitka S Mgr. Vápeníková Ivana Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen U - uvolněn Výroční zpráva 13

14 Souhrnná statistika tříd maturitní zkouška 2009/10 třída ţáků z toho hodnocení V P 5 N sníţená známka Ch průměrný prospěch třídní učitel N Mgr. Češková Lenka S Mgr. Vápeníková Ivana Souhrnná statistika tříd závěrečná zkouška 2009/10 třída ţáků z toho hodnocení V P 5 N sníţená známka Ch průměrný prospěch třídní učitel C3A Ing. Havranová Marie C3B Mgr. Trhlík Libor K3A Ing. Osecká Martina K3B Ing. Teplá Renáta Ř Mgr. Trhlík Libor Legenda V - prospěl s vyznamenáním P - prospěl 5 - neprospěl N - nehodnocen U - uvolněn Výroční zpráva 14

15 Statistika-2,3 z chování, napomenutí, důtky 1. pololetí školního roku 2009/10 Dvojka z chování Trojka z chování Pochvala třídního učitele K3B 8x S2 1x Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele K3A 1x K3B 3x Důtka třídního učitele C1 1x C2A 1x C2B 1x C3B 1x K1A 6x K1B 2x S3A 1x S3B 2x S4 4x Ř1 1x Ř3 1x Napomenutí učitele odborného výcviku Důtka učitele odborného výcviku Důtka ředitele školy C2A 2x C2B 1x C3B 4x K1A 8x K3A 6x S1 2x S3A 1x S3B 1x S4 2x Podmíněné vyloučení K1A 2x K3A 1x K3B 1x Ř1 1x Ř2 1x S4 1x Ř1 1x Ř2 1x Ř3 1x K1B 2x K3B 1x Počty Dvojka z chování 0 Pochvala třídního učitele 9 Trojka z chování 0 Pochvala ředitele školy 0 Napomenutí třídního učitele 4 Důtka ředitele školy 33 Důtka třídního učitele 21 Podmínečné vyloučení 7 Napomenutí učitele odb. výcviku 0 Důtka učitele odb. výcviku 13 Výroční zpráva 15

16 Statistika-2,3 z chování, napomenutí, důtky 2. pololetí školního roku 2009/10 Dvojka z chování Trojka z chování Pochvala třídního učitele S2 1x Pochvala ředitele školy Napomenutí třídního učitele K3A 1x S1 2x Důtka třídního učitele C2B 1x C3B 1x K1B 3x K2A 1x K2B 2x Ř2 1x S1 1x Napomenutí učitele odborného výcviku Důtka učitele odborného výcviku Důtka ředitele školy C1 6x C2A 1x C2B 1x C3A 8x C3B 1x S1 2x S3A 1x S3B 7x S4 1x Podmíněné vyloučení C1 1x C2A 2x C3B 1x K1A 3x K1B 2x K2A 3x K3A 1x S1 1x Ř2 1x K1A 3x K1B 1x K2A 3x K3A 3x Počty Dvojka z chování 0 Pochvala třídního učitele 1 Trojka z chování 0 Pochvala ředitele školy 0 Napomenutí třídního učitele 3 Důtka ředitele školy 39 Důtka třídního učitele 10 Podmínečné vyloučení 14 Napomenutí učitele odb. výcviku 0 Důtka učitele odb. výcviku 1 Výroční zpráva 16

17 Změna ve stavu žáků v období (Ţáci, kteří v průběhu školního roku byli přijati nebo ukončili vzdělávání.) Třída Stav k Stav k Přibylo Ubylo Třídní učitel C Ing. Pospíšilová Eva Ř Ing. Pospíšilová Eva C2A Bc. Hladká Hana C2B Mgr. Koráb Bohumír Ř Mgr. Koráb Bohumír C3A Ing. Havranová Marie C3B Mgr. Trhlík Libor Ř Mgr. Trhlík Libor K1A Mgr. Svobodová Marcela K1B Ing. Vaverková Marie K2A Mgr. Červená Kateřina K2B Ing. Škraňková Zdeňka K3A Ing. Osecká Martina K3B Ing. Teplá Renáta N Mgr. Češková Lenka S Mgr. Noţková Radmila S Mgr. Hoffmannová Jana S3A Ing. Uttendorfská Miluše S3B Mgr. Boháčová Jitka S Mgr. Vápeníková Ivana Výroční zpráva 17

18 6 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V průběhu školního roku díky preventivní činnosti nebyly ve škole řešeny závaţnější případy zneuţívání návykových látek, kriminality, delikvence či vandalismu. Zpráva o činnosti výchovného poradce Výskytu sociálně patologických jevů se snaţíme předcházet rozsáhlou nabídkou různých akcí, které škola pro ţáky pořádá. Tímto usilujeme o větší informovanost ţáků. Dále chceme upevňovat vztahy ve třídách a posilovat tak hodnoty jako je přátelství, spolupráce a vzájemná pomoc. Důleţité je podle nás také informovat ţáky o tom, kam se mohou obracet v případě, ţe se ocitnou v těţké ţivotní situaci a potřebují řešit problémy s drogami, alkoholem atd. Podrobný rozbor této problematiky je uveden v minimálním preventivním programu, který je kaţdoročně vypracováván a hodnocen. Prevence sociálně patologických jevů byla zařazena i do výuky, např. v předmětech občanská nauka, psychologie, společenská výchova apod. Harmonogram akcí Přednáška na téma: Prevence závislostí Policie ČR Záţitková beseda na téma Stmelování kolektivu ve spolupráci s centrem primární prevence PREVKO Beseda na téma HIV/AIDS ve spolupráci s SVČ Mozaika (přednášející HIV pozitivní) Přednáška na téma: Bezpečně na motorce 1 setkání ve spolupráci s neziskovou organizací Dolly Bikers AKCE: Červená stuţka na podporu prevence HIV/AIDS Záţitková beseda na téma: Stmelování kolektivu ve spolupráci s Nízkoprahovým centrem NADOSAH AKCE: Valentýnské přání na podporu prevence ochrany mladých lidí Přednáška na téma: Bezpečně na motorce 2 setkání ve spolupráci s neziskovou organizací Dolly Bikers Cílová skupina ţáci I. ročníků ţáci I. ročníků ţáci I. a II. ročníků ţáci III. ročníků ţáci SOU III. ročníků ţáci II. ročníků ţáci SOU III. ročníků ţáci III. ročníků Termín září listopad listopad listopad prosinec leden a duben únor březen Výroční zpráva 18

19 Beseda na téma HIV/AIDS ve spolupráci s SVČ Mozaika (přednášející HIV pozitivní) Přednáška na téma: Bezpečně na motorce 3 setkání ve spolupráci s neziskovou organizací Dolly Bikers Beseda s člověkem, který přeţil Holocaust (ve spolupráci s VP) Vrstevnický program na téma: Drogy, proč ne? ve spolupráci s gymnáziem Polička Tylův dům film Katka o drogově závislé dívce (ve spolupráci s VP) ţáci I. ročníků ţáci III. ročníků Všichni ţáci ţáci I. ročníku Všichni ţáci březen duben a květen duben květen červen Zpráva o činnosti výchovného poradce Sbírky: realizace ve spolupráci s ţáky školy a Ing. M. Vaverkovou V září 2009 proběhly sbírky Světluška, Pomozte dětem V listopadu 2009 proběhla sbírka Červená stuţka V prosinci 2009 proběhla sbírka Pomozte dětem V dubnu 2010 proběhl Jarní srdíčkový den na pomoc nemocným dětem vybráno Kč Sbírka na fond SIDUS probíhala průběţně ve druhém pololetí školního roku. Výtěţek byl určen na nákup lékařských přístrojů pro nemocné děti Kulturní akce: divadelní představení Lucerna Divadelní spolek Tyl Polička divadelní představení hry Divadelní učebnice Divadélko pro školy Hradec Králové Muzikál Dracula, vystoupení ţáků ZUŠ Bystré, S1, S2, S32, S3B festival Jeden svět na školách, S1, S2, S3A, S3B, S4, N festival Jeden svět na školách, K1B, C2B, Ř2, C2A, K3A, K3B beseda s člověkem, který přeţil holocaust s ukázkami filmu Síla lidskosti, S1, S2, S3A, S3B beseda s člověkem, který přeţil holocaust s ukázkami filmu Síla lidskosti, třídy, které se nezúčastnily besedy filmové představení Protektor filmové představení Katka časosběrný dokument Heleny Třeštíkové Výchovně vzdělávací akce Ve spolupráci s metodikem prevence proběhlo několik preventivních programů a přednášek. Výčet akcí: viz zpráva o činnosti metodika prevence. Výroční zpráva 19

20 Výchovné poradenství: testy profesní orientace pro vycházející ţáky maturitních ročníků Mgr. Vlasta Tvrdíková (psycholog PPP Svitavy) , vyhodnocení testů prof. orientace formou individuálního pohovoru Mgr. Vlasta Tvrdíková Výchovná poradkyně v průběhu září ve spolupráci s třídními učiteli shromáţdila podklady pro vypracování individuálních vzdělávacích programů pro ţáky se specifickými vzdělávacími potřebami na základě aktuálních zpráv z PPP.Výchovná poradkyně vedla kartotéku těchto ţáků, kterou doplňovala dalšími IVP, které byly dodatečně doplňovány na základě pozdějších zpráv z PPP.Ve školním roce bylo vypracováno 23 individuálních vzdělávacích programů. Nebyl vypracován ţádný individuální vzdělávací plán. Počátkem školního roku poţádali 3 ţáci prvních ročníků o zapůjčení učebnic z kniţního fondu školy z důvodu tíţivé sociální situace. Učebnice jim byly zapůjčeny. V průběhu školního roku poskytla výchovná poradkyně ţákům školy informace související s kariérovým poradenstvím. Pravidelně informovala ţáky vycházejících ročníků o moţnostech dalšího studia, seznamovala je s materiály s tímto zaměřením, které přicházely do školy, ţákům poskytovala formuláře přihlášek s informacemi o jejich vyplnění. Ţáci se zájmem o studium na středních školách obdrţeli informace o zápisových lístcích a jejich funkci v přijímacím řízení. V průběhu školního roku spolupracovala výchovná poradkyně s třídními učiteli při řešení výchovně vzdělávacích problémů ţáků školy. Při řešení problémů v oblasti sociálně patologických jevů spolupracovala výchovná poradkyně s metodikem prevence Ing. Renátou Teplou. V průběhu školního roku byla výchovná poradkyně nápomocna ţákům, kteří se na ni obraceli se svými studijními, rodinnými i sociálními problémy. V individuálních rozhovorech se spolu snaţili hledat východiska z obtíţných situací. (drobnější rozhovory nejsou zaznamenány v deníku VP) Výchovná poradkyně informovala orgány OSPD o neomluvené absenci nezletilých ţáků školy, která přesáhla 25 hodin. V průběhu školního roku proběhlo 43 závaţnějších jednání se ţáky, případně s jejich zákonnými zástupci. Průběh a výsledky těchto jednání jsou podrobně zaznamenány v deníku výchovného poradce. Jednání se týkala především vztahů ve třídních kolektivech, rodinných problémů narušujících studium, osobních problémů, neomluvené absence, studijních problémů, uţívání omamných a psychotropních látek. Při řešení závaţnějších problémů spolupracovala výchovná poradkyně s psycholoţkou Mgr. Vlastou Tvrdíkovou a s pracovnicí OSPOD Polička. Od listopadu 2009 do března 2010 si výchovná poradkyně doplnila svou odbornou kvalifikaci v rámci studia pro výchovné poradce /rozsah 63 hodin/ zaměřeného na problematiku vzdělávání osob se zdravotním postiţením. Výchovná poradkyně se pravidelně seznamovala s odbornými časopisy Psychologie, Rodina a škola. Výchovná poradkyně se zúčastňovala setkání výchovných poradců z regionu, které organizuje PPP Svitavy. Výroční zpráva 20

21 7 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Celoţivotní vzdělávání učitelů se stává jednou z priorit školství. Kvalitní a vzdělaný učitel je rozhodující podmínkou pro kvalitní vzdělávací proces. Není moţné vystačit se získanými vědomostmi ze studia navţdy. Poţadavky doby i nové vědecké poznatky diktují nutnost celoţivotního vzdělávání a zkvalitňování práce kaţdého učitele. Další vzdělávání je v zájmu kaţdého učitele a je samozřejmostí. Naopak v zájmu školy musí být vytvoření podmínek pro jejich další studium. Své vzdělání uplatní právě ve škole. SOŠ a SOU Polička dbá na rozvoj veškerých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku. V následujících částech výroční zprávy je vyjádřen přehled o jednotlivých formách dalšího vzdělávání. Účelové prostředky na DVPP byly vyuţity na další vzdělávání ředitele, zástupce ředitele, výchovného poradce, koordinátora sociálně patologických jevů, semináře k tvorbě ŠVP a ostatních školení učitelů zaměřených na vyuţívání nových metod ve výuce, na školení v souvislosti se zavedením nové maturitní zkoušky. 8 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Akce odborného výcviku Ve školním roce 2009/2010 pokračovala odborná výchova ţáků nejen v jednotlivých provozech, ale i v externích pracovištích při zajišťování jednotlivých společenských akcí. V tomto školním roce zajišťovali ţáci oboru kuchař-číšník, za vydatné podpory ţáků oboru cukrář i řezník, pod vedením učitelů odborného výcviku přípravu recepcí a rautů v poličském okolí. Stejně jako v uplynulých letech se zúčastnilo padesát ţáků obsluhy u příleţitosti státní recepce 28. října 2009 na Praţském hradě. Ve školním roce 2009/2010 jsme se zúčastnili oborových soutěţí ve všech vyučovaných oborech. Opětovně se naši soutěţící probojovali do národního kola v soutěţi GASTRO JUNIOR NOWACO CUP. Velký úspěch měl Jakub Havran, který se dvěmi úvodními koly probojoval aţ do finále soutěţe Kuchař roku junior. Naši řezníci po několika letech obsadili v soutěţi Řeznická sekyra aţ druhé místo. Ve Valašském Meziříčí prokázali také své dovednosti a dovezli si ocenění za kvalitní přípravu řeznických výrobků. O všech akcích školy informujeme nejenom prostřednictvím školních nástěnek ale i pomocí webové prezentace ale i formou aktivní spolupráce regionálním a celostátním tiskem (Noviny Svitavska, Poličské novinky, Jitřenka, odborné časopisy). Dále školu prezentujeme při dnech otevřených dveří a při setkání středních škol jednotlivých okresů s rodičovskou veřejností. Prezentace školy před odbornou veřejností je účast a výsledky na prestiţních soutěţích pořádaných pro jednotlivé obory. Výroční zpráva 21

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více