Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP)"

Transkript

1 Charakteristika Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 1. aměření školy Vzdělávací program naší školy si zachovává obecný charakter, bez speciálního zaměření. V Jincích je jen jedna základní škola a dochází do ní ţáci nejen z naší obce, ale i z okolních spádových obcí. Prostřednictvím disponibilních hodin chceme vyuţít moţností přírodního prostředí v okolí - navýšení minimální časové dotace na předměty s přírodopisným zaměřením (Přírodověda, Vlastivěda na I. stupni a Přírodopis, eměpis na II. stupni). Vycházíme z poţadavků rodičů o navýšení hodin Matematiky a Českého jazyka z důvodu lepší připravenosti ţáků u přijímacích zkoušek na střední školy. Na prvním stupni zavádíme výuku Anglického jazyka od první třídy. ajistí se tak návaznost na jazykovou přípravu v mateřské škole. 2. Výchovné a vzdělávací strategie - společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce, jimiţ škola cíleně utváří a rozvíjí jednotlivé klíčové kompetence ţáků KOMPETENCE K UČENÍ - vedeme ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání - motivujeme ţáky pro celoţivotní učení - vysvětlujeme ţákům smysl a cíl učení na praktických příkladech, posilujeme pozitivní vztah k učení - podporujeme samostatnost a tvořivost - učíme ţáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnost - zaměřujeme se na aktivní dovednosti, učivo je prostředkem k jejich získání - učíme ţáky vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů - umoţňujeme ţákům pozorování, experimentování, porovnávání výsledků a vyvozování závěrů - k ţákům přistupujeme individuálně - učíme ţáky vyhledávat a rozlišovat chyby a pracovat s mini - ţáky motivujeme, uţíváme zejména pozitivní motivaci, vedeme je k trpělivosti a povzbuzujeme je - jsme příkladem, dále se vzděláváme a rozšiřujeme si své schopnosti - zřetelně rozlišujeme ve výuce základní a rozšiřující učivo KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ - vedeme ţáky k tvořivému a logickému myšlení a uvaţování - pomocí problémových úloh a situací učíme ţáky problémy prakticky řešit - učíme ţáky, ţe problém není hrozba a lze jej řešit (nestydí se a nebojí se poţádat o pomoc) - podporujeme samostatné, tvořivé a logické myšlení i týmovou práci při řešení problémů - učíme ţáky problémům předcházet - podporujeme pouţívání moderní techniky - sami příkladně problémy řešíme a zvládáme a tím jdeme ţákům příkladem 1

2 KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ - podporujeme různé formy komunikace - klademe důraz na kulturní úroveň komunikace - netolerujeme a potlačujeme agresivní, hrubé a vulgární nezdvořilé chování, jednání a vyjadřování ţáků, zaměstnanců i rodičů - vedeme ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci - zaměřujeme se především na rozvíjení komunikativních dovedností v mateřském jazyce, postupně téţ v cizím jazyce - vedeme ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor s logickou argumentací - potlačujeme hádavost, učíme ţáky kompromisům - učíme ţáky své názory a myšlenky publikovat různými formami - podporujeme komunikaci mezi ţáky různých věkových skupin a kategorií i komunikaci s dospělými - vedeme ţáky k pozitivní prezentaci sebe, své třídy, školy, obce na veřejnosti - učíme ţáky kritice a sebekritice - důsledně vyţadujeme dodrţování pravidel stanovených školním řádem a jinými vnitřními řády školy, sami jdeme příkladem - připravujeme ţáky na zvládnutí obtíţných a ohroţujících situací - netolerujeme pomluvy, nezdvořilost, nezdravé soupeření a nesnášenlivost mezi ţáky KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ - rozvíjíme u ţáků schopnost spolupracovat mezi sebou, hodnotit a respektovat práci druhých - podporujeme skupinovou výuku, práci v týmech, minimalizujeme frontální metody výuky - volíme formy práce, které zahrnují různorodý kolektiv (kaţdý člen kolektivu má své specifické úkoly podle vlastních schopností) - vedeme ţáky k tomu, aby vyuţívali vzájemnou inspiraci a učení s dosahováním osobního maxima kaţdého člena kolektivu - vedeme ţáky k efektivní spolupráci v týmu, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti - upevňujeme a posilujeme u ţáků vědomí ţe dobrou spoluprací mohou lépe naplňovat osobní i společné cíle - rozvíjíme schopnost ţáků zastávat ve skupině různé role - podporujeme vzájemnou pomoc ţáků, vytváříme modelové situace, kde se ţáci vzájemně potřebují - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - podporujeme koedukovanou výchovu dětí - sledujeme průběţně sociální vztahy ve třídě nebo ve skupině - důsledně vyţadujeme dodrţování vzájemně dohodnutých pravidel, která jsme si s pomocí ţáků zformulovali - respektujeme práci, roli, povinnosti i odpovědnost všech zaměstnanců školy a jdeme tak příkladem - upřednostňujeme zájmy školy, ţáků i oprávněné zájmy rodičů před svými osobními zájmy - vyměňujeme a předáváme si vzájemně zkušenosti se svými spolupracovníky, učíme se od nich - podporujeme integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů KOMPETENCE OBČANSKÉ - vychováváme ţáky jako svobodné občany, plnící si svoje povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých - vychováváme ţáky jako osobnosti zodpovědné za svůj ţivot, zdraví a své ţivotní prostředí - vedeme ţáky k ohleduplnosti, ke schopnosti účinně pomáhat druhým v různých situacích 2

3 - důsledně dbáme na chování ţáků ve škole - vedeme ţáky k sebeúctě a úctě k druhým - neustále sledujeme chování ţáků, uţíváme účinných opatření k posílení kázně, pouţíváme formu spíše pozitivní, pouze v krajním případě formu represivní - kázeňské přestupky řešíme individuálně, nepřipouštíme princip kolektivní viny a trestání kolektivu za prohřešky jednotlivců - svým chováním a jednáním s ţáky předcházíme agresivitě ţáka vůči učiteli, případnou agresi nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele - problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, bez emocí a zášti - netolerujeme jakékoliv patologické jevy a chování drogy, šikana, kriminalita mládeţe, agresivní, hrubé, vulgární chování a nezdvořilé projevy - ve vyučování, na třídnických hodinách a na mimoškolních akcích upevňujeme ţádoucí pozitivní formy chování ţáků - vyuţíváme pomoci a zkušenosti odborníků, spolupracujeme formálními i neformálními způsoby s obcí, policií, sloţkami IS - seznamujeme ţáky s vhodnými právními normami - nabízíme ţákům vhodné pozitivní aktivity (sport, kulturu, rekreaci) jako protipól k neţádoucím sociálně patologickým jevům - v hodnocení uţíváme převáţně prvky pozitivní motivace - respektujeme osobnost ţáka, jsme vţdy ochotni pomoci kterémukoli ţákovi v jakékoli situaci - respektujeme právní předpisy, vnitřní normy školy, plníme příkladně své povinnosti KOMPETENCE PRACNÍ - vedeme ţáky k pozitivnímu vztahu k práci, dobrou práci vţdy pochválíme, prací netrestáme - učíme ţáky pouţívat při práci vhodné materiály, pomůcky, nástroje a technologie - vedeme ţáky k pořádku na jejich pracovním místě i v jeho okolí - učíme ţáky pouţívat chránit své zdraví a bezpečnost při práci - důsledně dbáme na dodrţování vymezených pravidel, ochranu zdraví a k plnění povinností a závazků - cíleně ujasňujeme ţákovu představu o podobě budoucího povolání nebo studia, seznamujeme ţáky s různými profesemi různými formami (exkurze, filmy, besedy ) - vytváříme podnětné a tvořivé prostředí k práci, střídáme pracovní podmínky, vedeme ţáky k adaptaci na různá pracovní prostředí - váţíme si své profese, pozitivně ji prezentujeme na veřejnosti 3. ačlenění průřezových témat V ročníku vyuţíváme materiál (pracovní listy, metodické příručky a aktivity na interaktivní tabuli) vytvořený v grantovém projektu OPVK Uvedení ŠVP do praxe, inovace metod a materiálů, C.1.07/1.1.06/ , který byl spolufinancován ES a státním rozpočtem ČR. V tomto materiálu jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání jednotlivá průřezová témata začleněna do konkrétního učiva: na prvním stupni do učiva Prvouky, Přírodovědy a Vlastivědy, na 2. stupni do učiva Českého jazyka, yziky, eměpisu, Občanské výchovy a Rodinné výchovy, Dějepisu, Informatiky a Hudební výchovy. 3

4 ačlenění průřezových témat do učiva 1. stupně Prvouka Místo, kde žijeme Ročník: první 1. Orientace ţáka v jinecké škole. Bezpečný Osobnostní a sociální výchova přesun z místa bydliště do Š 2. náme svoji obec Multikulturní výchova 3. Poznejme se vzájemně Výchova demokratického občana 4. Obchody a sluţby v obci Výchova demokratického občana 5. Orientace v čase Osobnostní a sociální výchova 6. vyky a tradice v průběhu roku (zaměření na místní zvyky). Ţivot v rodině v průběhu roku Výchova demokratického občana 7. Ţivočichové naší přírody (vyuţití regionálního atlasu) 8. Rostlinstvo naší přírody (výroba 1 herbářového listu) 9. Moje tělo Osobnostní a sociální výchova 10. draví a já (zdravotní zařízení v obci) Osobnostní a sociální výchova Prvouka Místo, kde žijeme Ročník: druhý 1. domova do školy Osobnostní a sociální výchova 2. Co vím o Jincích a ostatních přilehlých obcích? Osobnostní a sociální výchova 3. Ţivot v mé rodině Výchova demokratického občana 4. Pracovní moţnosti v obci a okolí (Čím budu?) Osobnostní a sociální výchova 5. Čas se nezastaví Osobnostní a sociální výchova 6. Jak se u nás ţilo dříve Výchova demokratického občana 7. Ţivočichové v okolí vody, luk, polí, lesů a lidských sídlišť 8. Rostliny v okolí vody, luk, polí, lesů a lidských sídlišť (výroba herbářových listů) 9. Co vím o svém těle Osobnostní a sociální výchova 10. Dbám na svou bezpečnost Výchova demokratického občana 4

5 Prvouka Místo, kde žijeme Ročník: třetí 1. Krajina mého působiště Osobnostní a sociální výchova 2. Jince obec ve středních Čechách Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 3. Jsem součástí rodiny Výchova demokratického občana 4. Jsem součástí lidské společnosti Multikulturní výchova 5. Čas v lidském ţivotě Osobnostní a sociální výchova 6. Minulost našeho kraje Výchova demokratického občana 7. Příroda ţivá 8. Příroda neţivá 9. Tělověda věda o těle Osobnostní a sociální výchova 10. Vše pro zdraví a pohodu Multikulturní výchova Přírodověda Místo, kde žijeme Ročník: čtvrtý 1. Neţivá příroda - zkoumáme svět kolem nás 2. Společenstva polí, luk a lesu v oblasti Jinecka 3. Společenstva vod, lidských sídlišť a zahrad v oblasti Jinecka 4. Ţivočichové v brdské krajině (práce s atlasy, místní literaturou) 5. Rostlinstvo, houby v brdské krajině (práce s atlasy, výroba herbáře) 6. Jak pracuje lidské tělo? Osobnostní a sociální výchova 7. Pečuj o své zdraví - ţijeme zdravě Osobnostní a sociální výchova 8. Moje bezpečí nenechám si ubliţovat Osobnostní a sociální výchova 5

6 Vlastivěda Místo, kde žijeme Ročník: čtvrtý 1. Přijeďte k nám na návštěvu Osobnostní a sociální výchova 2. Provedu vás naším krajem 3. S mapou se neztratím Osobnostní a sociální výchova 4. Poznávám svou vlast Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 5. Aby se nám dobře ţilo Výchova demokratického občana 6. Ochráníme svět 7. Nad přímkou času Osobnostní a sociální výchova 8. Na počátku českých dějin Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 9. Minulost jineckého kraje Osobnostní a sociální výchova 10. ajímá mě historie Osobnostní a sociální výchova Přírodověda Místo, kde žijeme Ročník: pátý 1. Ţivočichové: lokalita Jince (práce s atlasy) 2. Rostliny, houby: lokalita Jince (práce s atlasy, výroba herbáře) CHKO Vinice 3. Chráníme ţivotní prostředí Mediální výchova 4. Co vím o lidském těle? Osobnostní a sociální výchova 5. Od narození po stáří Osobnostní a sociální výchova 6. Pečuj o svoje zdraví zdravý ţivotní styl a já Osobnostní a sociální výchova 7. Moje bezpečnost Osobnostní a sociální výchova 6

7 Vlastivěda Místo, kde žijeme Ročník: pátý 1. S mapou ČR Osobnostní a sociální výchova 2. Reportérem po vlasti Mediální výchova 3. ČR uprostřed Evropy Osobnostní a sociální výchova 4. Cestujeme po Evropě, po světě Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 5. Mezi námi lidmi Multikulturní výchova 6. Moje práva, moje povinnosti Výchova demokratického občana 7. Proměny v průběhu lidských generací, Kroniky našeho kraje Osobnostní a sociální výchova 8. Historické události století Osobnostní a sociální výchova 9. Historie 20. století Výchova demokratického občana 10. Historické události z Jinecka Osobnostní a sociální výchova 7

8 ačlenění průřezových témat do učiva 2. stupně 6. ročník název pracovního listu Osobnostní a sociální výchova Vodník Vyjmenovaná slova vyučovací předmět Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Den Evropské unie Památka obětí holocaustu Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Hydrosféra Měření průměrné denní teploty Atmosféra Podmínky ţivota na emi Globální oteplování Alternativní zdroje energie energie vody Mediální výchova Co všechno je třeba k natočení filmu Grafický design D, D Inf,, RV Inf,, RV 8

9 7. ročník název pracovního listu Osobnostní a sociální výchova Bajky Přísloví vyučovací předmět Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Den Evropské unie Památka obětí holocaustu Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Biosféra, ekosystémy Podmínky ţivota na emi Ozónová díra Alternativní zdroje energie energie větru Mediální výchova Česká protipirátská unie Masová média D, D Inf,, RV Inf,, RV 9

10 8. ročník název pracovního listu Osobnostní a sociální výchova Dramatické okruhy Literární druhy a ţánry vyučovací předmět Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Den Evropské unie Památka obětí holocaustu Mezinárodní den ochrany památek a historických sídel Doprava, dopravní obsluţnost Jince Lidské aktivity a problémy ţiv. prostředí Půdy emědělství Kompost, půda Skleníkový efekt Alternativní zdroje energie energie Slunce Mediální výchova Autorské právo Blog D Inf,, RV Inf,, RV 10

11 9. ročník název pracovního listu Osobnostní a sociální výchova Bohuslav Martinů Slavní skladatelé našeho kraje vyučovací předmět HV HV Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Den Evropské unie Památka obětí holocaustu D Mezinár. den ochrany památek a hist. sídel Hornické muzeum - Příbram Mezinár. den ochrany památek a hist. sídel Archív - Příbram Les Louka Vinice Ekosystémy přírodní a umělé Ekologické problémy Alternativní zdroje energie energie biomasy Mediální výchova Bulvár a seriózní tisk Nebezpečí internetu Inf,, RV Inf,, RV 11

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK

Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY ) Název předmětu: NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden ze dvou školou

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 5.0 Učební osnovy 5.1 ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ JAZYK 1 5.1.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola základ vzdělání platnost od 1. 9. 2007 s úpravami k 1. 9. 2009 Identifikační údaje školy název: Základní škola a mateřská škola, Praha 8,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ příspěvková organizace Zámecká 38 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí 1 Identifikační

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodověda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00. Základní škola Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Základní škola Kotlářská 4 Škola pro život v 21. století www.kotlarska.cz srpen 2014 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více

Člověk a jeho svět. Vlastivěda

Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5.14. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více