ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava, tř. Legionářů 1572/3, Jihlava kraj Vysočina Ing. Miroslav Vítů Ing. Miroslav Vítů Telefon Web Kód a název oboru vzdělání L/01 Mechanik seřizovač Název ŠVP Dosažený stupeň vzdělání Mechanik seřizovač střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělávání 4 roky, denní studium Platnost ŠVP od počínaje prvním ročníkem

3 Obsah: 2. Profil absolventa Popis uplatnění absolventa v praxi Očekávané kompetence absolventa Charakteristika školního vzdělávacího programu Popis celkového pojetí vzdělávání Organizace výuky... 9 Tabulka kompetencí Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Učební plán Rozvržení týdnů ve školním roce Učební osnovy předmětů Český jazyk Německý jazyk Anglický jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Ekologie a chemie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Technická dokumentace Strojírenská technologie Strojnictví Technologie Technická mechanika CNC Automatizace Odborný výcvik Charakteristika spolupráce se sociálními partnery při realizaci daného ŠVP

4 2. Profil absolventa Základní identifikační údaje Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Zřizovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Platnost ŠVP: od Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent ŠVP Mechanik seřizovač je připravován pro profese, jejichž pracovní náplní je seřizování obráběcích strojů a výrobních linek, samostatně obsluhovat, seřizovat, popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky. Může také pracovat ve výrobních podnicích při obsluze konvenčních obráběcích strojů jako obráběč kovů v typových pozicích soustružních kovů, frézař, brusič kovů, operátor NC strojů. Dále může pracovat v útvarech údržby a servisních firmách, působit ve střední technické funkci provozního charakteru. Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru. Náplň ŠVP je základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace Očekávané kompetence absolventa Odborné kompetence absolventa Absolvent ŠVP Mechanik seřizovač bude připravován tak, aby byl po ukončení studia schopen: - správně a samostatně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy, - vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a normogramech a provádět příslušné výpočty, - podle označení české státní normy rozlišovat běžné materiály, a má přehled o strojních součástech a mechanismech i o způsobech výroby a zpracování strojírenských materiálů, - zvládnout základy teorie obrábění, - samostatně měřit měřidly a měřicími přístroji používanými v dílnách a má základní vědomosti a dovednosti z technologie ručního zpracování kovů, - je seznámen se základními způsoby strojního třískového obrábění materiálů soustružením, frézováním, broušením, resp. vrtáním, - seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné a programově řízené konvenční stroje (soustruhy, frézky, brusky, vrtačky a vyvrtávačky) s tvrdým programem a číslicově řízené obráběcí stroje, - seřizovat příslušné nástroje a sestavovat jednoduché řídící programy, navrhnout technologický postup výroby jednoduchých součástí a má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění, - při práci dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením, 4

5 - orientovat se v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách ochrany před případnými negativními vlivy, - vykonávat své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak, přispíval k jeho zlepšení, - seřizovat a obsluhovat nejmodernější obráběcí stroje s NC a CNC řízením, obráběcí centra a obráběcí linky, - využívat nekonvenční metody obrábění materiálů, - aplikovat nové metody obrábění materiálů a metody práce a je schopen přizpůsobit se novým požadavkům, které se vyskytnou v oblasti obrábění v důsledku vědeckotechnického pokroku, - sestavovat složitější řídící programy pro číslicově řízené obráběcí stroje, - navrhovat náročnější technologické postupy Klíčové kompetence absolventa Kompetence k učení: Žák je vzděláván tak, aby byl schopen: - efektivně se učit s využitím různých technik učení, - čerpat z dostupných informačních zdrojů - aktivně vyhledávat informace, vnímat je, zpracovávat a kriticky je hodnotit, - otevřít si pozitivním přístupem k učení cestu k dalšímu vzdělávání. Kompetence k řešení problémů: Žák je schopen na základě získaných vědomostí a dovedností: - samostatně či aktivně v týmu řešit problémy související s pracovními činnostmi i běžným životem, - při řešení problému umět využít vzorové i alternativní postupy, - pokusit se analyzovat příčiny problému, - objektivně vyhodnotit vlastní schopnosti pro daný problém. Komunikativní kompetence: Žák je schopen na základě výuky orientované na osvojení potřebných, produktivních i recepčních komunikativních kompetencí: - pracovat s odbornými a dalšími slovníky a informace z nich umět aplikovat, - zvládnout hlavní strategie efektivního čtení českého i cizojazyčného textu (přiměřeně náročného), - pracovat s textem, rozpoznat v něm základní informace; přeložit jednodušší text v cizím jazyce, který se vyučuje, - porozumět výkladům učitelů a získat z nich relevantní informace, - v cizím jazyce porozumět projevům rodilého mluvčího, - produkovat v českém i cizím jazyce různé typy písemných textů, včetně vhodné volby vyjadřovacích prostředků, - verbálně komunikovat v rozsahu témat stanovených v RVP pro daný program, orientovat se v různých komunikativních situacích a v nich volit odpovídající způsob komunikace; dokázat vyjádřit své názory, pocity, nálady atd., a to jednoduše a věcně. Personální a sociální kompetence: Žák je vzděláván tak, aby byl: 5

6 - přesvědčen o potřebě péče o vlastní duševní a fyzický rozvoj v souladu se společenskými a kulturními hodnotami, - schopen se adaptovat podle svých schopností na proměnné podmínky, hodnotit své názory a postoje a být ekonomicky a sociálně nezávislý, - obeznámen s principy jako jsou tolerance, kooperace a asertivita při jednání s ostatními, - schopen naslouchat názorům druhých, uvažovat nad nimi a respektovat je. Občanské kompetence a kulturní povědomí: Vzdělávání absolventů směřuje k uznávání a dodržovaní hodnot a postojů člověka žijícího v demokratické společnosti, k tomu, aby jednali v duchu podpory kulturní hodnoty národní, evropské i světové, v duchu trvale se rozvíjející společnosti, a proto dovedou: - dodržovat zákony a respektovat lidská práva, - vystupovat proti negativním společenským jevům, - jednat odpovědně i samostatně ve vlastním i veřejném zájmu, - jednat v souladu s morálními principy a zásady společenského chování, - zajímat se o společenské a politické dění u nás i ve světě, uvědomovat si vlastní identitu, - chránit a zlepšovat životní prostřední, vážit si lidského života vlastního i druhých, - správně formulovat a vyjadřovat své názory, - mít přehled o kulturním dění místním, národním i celosvětovém, - uznávat tradice a hodnoty národa, chápat jeho minulost i současnost. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám: Žák je schopen: - pracovat hospodárně, brát v úvahu náklady, výnosy a zisk každé činnosti; jednat ekonomicky v osobním i pracovním životě, - orientovat se v cenách a cenových předpisech, - utvořit si reálnou představu o platových podmínkách v oboru, o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a dokázat je srovnávat se svými představami, - znát práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků, orientovat se na trhu práce a dokázat získat i vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, - být adaptabilní, zaujmout odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti, - uvědomovat si význam celoživotního vzdělávaní, - dodržovat zásady BOZP, znát pracovní rizika spojená s výkonem vlastního povolání, - vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti, - dokázat pracovat v týmu, řídit menší kolektiv pracovníků, řešit a korigovat své jednání se spolupracovníky (včetně problémových situací). Matematické kompetence: Matematické vzdělávání pomáhá rozvíjet abstraktní a analytické myšlení, logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci, vytváří kvantitativní a geometrickou gramotnost žáků. Směřuje k tomu, aby žáci dovedli: 6

7 - využívat matematických vědomostí a dovedností v praktickém životě, - aplikovat matematické poznatky a postupy v odborných předmětech, - zkoumat a řešit problémy a diskutovat o výsledcích jejich řešení, - číst s porozuměním matematický text, - vyhodnotit informace z grafů, tabulek, diagramů apod., - používat odbornou literaturu, internet, ale také kalkulátor, rýsovací potřeby apod. - naučit se přesnosti a preciznosti ve vyjadřování i v ostatních činnostech. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT) a pracovat s informacemi: Vzdělávání v oblasti ICT umožňuje žákům dosáhnout potřebné úrovně informační gramotnosti a získat dovednosti v ovládání výpočetní techniky (VT) a moderním informačních technologií, vede k orientaci ve světě informací, tvořivé práci s nimi, včetně jejich využití i v praktickém životě. Přispívá k uplatnění na trhu práce a dalšímu profesnímu rozvoji. Dovednosti získané v ICT umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku ve všech oblastech středního vzdělávání, což jim umožní: - porozumět toku informací, počínaje jejím vznikem, uložením, přenosem, zpracováváním, vyhledáváním a využitím, - porovnávat informace a poznatky z většího množství informačních zdrojů, a tím dosahovat jejich větší věrohodnosti, - využívat VT ke zvýšení efektivnosti své pracovní činnosti a organizace práce, - pochopit funkci VT jako prostředku simulace a modelování technologických procesů, - akceptovat nutnost respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání softwaru, - naučit se odpovědnému a etickému přístupu k nevhodným obsahům, které se vyskytují v médiích, - dodržovat zásady BOZP a hygieny při využívání VT Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání, stupeň dosaženého vzdělání Vzdělání je ukončeno maturitní zkouškou v souladu s platnou legislativou (konání MZ se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem) a doloženo vysvědčením o maturitní zkoušce, včetně protokolu o výsledcích maturitní zkoušky. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou. Profilovou část maturitní zkoušky tvoří: technologie (ústní forma), strojírenské předměty (ústní forma) a soubor odborných předmětů (praktická zkouška). 7

8 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma vzdělání: 4 roky, denní studium Platnost ŠVP: od Popis celkového pojetí vzdělávání Studijní obor mechanik seřizovač je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, obráběcích linek a jejich příslušenství, jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť (strojů s číslicovým řízením a jejich technologických sestav, více profesních buněk, výrobních systémů sestavených z výrobních buněk, transferových linek apod.) vybavených výpočetní technikou, řídicími systémy NC a CNC. Vzdělávací program směřuje k přípravě flexibilního absolventa, schopného začlenit se v relativně krátké době po ukončení přípravy (resp. postupně již během ní) do občanské společnosti, v profesní sféře pak schopného výkonu povolání převážně v průmyslových provozech. Nepominutelným cílem je také příprava absolventa, jehož prvotní profesionalizace je jak ve všeobecně vzdělávací, tak v odborné složce na úrovni, umožňující další vzdělávání v různých krátkodobých specializačních či rekvalifikačních kurzech, ale i studium, vedoucí k dosažení vyšších úrovní vzdělání. Výuka je složena z teoretické a praktické části, které mají diferencované organizační formy, ale obě směřují ke společné realizaci a rozvoje cílových kompetencí. Žáci získávají a aplikují poznatky, osvojují si a procvičují dovednosti, řeší pracovní úkoly a vytvářejí pracovní vztahy. Vyučovací metody umožňuji aktivní zapojení žáka do procesu vzdělávání jako partnera. K těmto metodám patří dialog, řízená diskuse, projektová práce, samostatná práce atd. Efektivně se využívá didaktické techniky, médií a učebních pomůcek. Pojetí všeobecně vzdělávací složky vzdělávacího programu vychází z potřeb žáka a z celospolečenských požadavků. V učebních osnovách jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů jsou formulovány obecné i specifické cíle, kterých má být dosaženo, aby byl naplněn profil absolventa. Všeobecné vzdělávání se skládá z těchto oblastí: - jazykové vzdělávání (realizuje se v předmětu český jazyk a literatura i v cizích jazycích), výuka cizích jazyků navazuje na vyučování cizím jazykům na škole, kde žák plnil povinnou školní docházku, jejím obecným cílem je vytvářet předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi příslušníky různých národů, - společenskovědní vzdělávání (realizuje se v předmětech občanská nauka a dějepis), - estetické vzdělávání (realizuje se v literární složce předmětu český jazyk a literatura), - matematické vzdělávání (realizuje se v předmětu matematika), - přírodovědné vzdělávání (realizuje se prostřednictvím předmětů fyzika a chemie), - ekologické vzdělání (realizuje se v předmětu především ekologie, avšak k ekologické výchově přispívají i další všeobecné a odborné předměty), - oblast tělesné kultury (zahrnuje tělesnou výchovu), 8

9 - vzdělání v informační technologii (realizuje se v předmětech ICT, TDok, CNC apod.). Pojetí výuky vychází jak z výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů daných pro 3. vzdělávací úroveň a příslušný směr vzdělávání Standardem středoškolského odborného vzdělávání a z cílů definovaných v profilu absolventa vzdělávacího programu. Je orientováno zejména na: vhodnou motivaci žáka vedoucí k zájmu o probírané učivo, zdůraznění praktických potřeb v osobním i profesním životě, upřednostňování aktivizujících metod práce žáka důraz je kladen na intelektuální dovednosti žáka, na ovlivňování jeho postojů, s čímž souvisí výběr vhodných a účelných vědomostí, které vedou k výše uvedenému cíli, vhodný výběr příkladů s ohledem na žákovy životní zkušenosti, což je předpokladem lepšího porozumění probírané problematice, důslednou zpětnou vazbu ve všech všeobecně vzdělávacích předmětech, tedy neustálé sledování míry naplňování stanovených cílů. Specifiku osvojování učiva v odborném vzdělávání postihují postupy empirické a teoretické. V procesu výuky nelze oba postupy oddělovat, protože jedině spojením obou lze u žáků dosáhnout žádoucího rozvoje dovedností a postojů a přispět tak k formování jejich osobnosti. Za účelem realizace výchovně vzdělávacích cílů klíčových dovedností jsou od počátku přípravy aplikovány v jednotlivých předmětech diskusní metody, brainstorming, metody řešení problémových příkladů a situací, metody řešení konfliktních a mezních situací, inscenační metody. Vhodným způsobem realizace klíčových dovedností je projektové vyučování, které spočívá v zadávání a řešení komplexních praktických úkolů žákovských projektů, které integrují dílčí složky obsahu vzdělávacího programu. V jejich rámci mohou být navozovány přímé podmínky pro aktivní a intenzivní práci žáků, jako jsou např.: vědomí cíle společné činnosti učitele a žáků, zdůraznění motivačních předpokladů vyučování řešením praktických úkolů, navozováním problémových situací apod. Volba konkrétních vyučovacích postupů a metod je doporučena na úrovni jednotlivých vzdělávacích předmětů Organizace výuky Příprava ve vzdělávacím programu je organizována jako čtyřleté denní studium pro žáky či jiné uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku a řídí se platnými právními předpisy. Výuka ve třídách je doplněna praktickými činnostmi v laboratořích a školních dílnách a praxí ve vybraných podnicích regionu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. V 1. ročníku mají žáci čtyři dny v týdnu teoretickou výuku, jeden den odborný výcvik (daný poměr řeší rozvrh vyučovacích hodin, který je na škole připravován odlišně pro sudé a liché týdny, což platí i pro vyšší ročníky). Ve 2. až 4. ročníku zaujímá odborný výcvik tři dny ve 14denním cyklu. Teoretická výuka využívá předmětových i odborných učeben vybavených patřičnými pomůckami a didaktickou či výpočetní technikou Realizace praktického vyučování Praktické vyučování se realizuje v prostorách dílen odborného výcviku v areálu Polenská 2, a to nejprve v dílnách ručního obrábění, následně v dílnách strojního obrábění a od 2. ročníku také na pracovištích NC a CNC strojů v prostorách haly OV a vzdělávacím středisku firmy Bosch. Výuku mohou doplnit, ve vyšších ročnících, stáže v partnerských firmách (na základě smluv mezi školou a firmou) a odborné exkurze Realizace klíčových kompetencí Vzdělávací program vede žáky k dlouhodobému cílenému osvojování klíčových dovedností, které jsou zaměřeny na integraci a následnou praktickou aplikaci jak poznatků a vědomostí obecně i odborně teoretického charakteru, 9

10 tak i dílčích praktických dovedností, získaných v jednotlivých předmětech. Jde o komunikativní, personální a interpersonální dovednosti, dovednosti řešit problémy a problémové situace, numerické aplikace a dovednosti pracovat s informacemi včetně základů práce s osobním počítačem. Již od 1. ročníku přípravy se směřuje k realizaci jednotlivých cílů klíčových dovedností ve všech vyučovacích předmětech. Osvojování komunikativních dovedností probíhá především v českém jazyce a literatuře, kde je zvláštní důraz kladen na samostatné ústní i písemné projevy žáků. Stejně je tomu i ve výuce cizího jazyka. Samozřejmě i v odborných předmětech vyučující tyto dovednosti záměrně pěstují a zdokonalují. Sociální aspekty komunikativních dovedností, personální a interpersonální dovednosti jsou zohledněny především ve výchově k občanství (např. v tématech pojednávajících o sebepoznávání a sebevýchově, mezilidských vztazích, kde žáci aktivně a samostatně uvažují o této problematice - formou písemného zpracování vlastní úvahy na dané téma, v rámci různých skupinových diskusí, apod.). Obdobně probíhá realizace těchto dovedností i v tělesné a zdravotní výchově (např. při podrobném rozboru jednání jednotlivých žáků při kolektivní sportovní hře, rozboru chování drogově závislých atp.). Dovednost žáků řešit problémy a problémové situace rozvíjí vyučující zadáváním úloh způsobem, který vytváří problémové situace, přičemž žáky vede i k dovednosti a návyku pracovat s odbornou literaturou, s technickými normami apod., vyhledávat v nich informace, potřebné k řešení zadaného problému. Dovednosti pracovat s informacemi a pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem jsou realizovány především ve vyučovacím předmětu ICT. Vzhledem k uplatnění v profesi je od 2. ročníku přípravy zvláštní pozornost věnována dosažení výchovných a vzdělávacích cílů v oblasti numerických aplikací. Cíle numerických aplikací jsou realizovány průběžně při řešení komplexně koncipovaných praktických úkolů simulujících reálné pracovní situace. V úkolech jsou integrovány a aplikovány poznatky především z oblasti matematiky, fyziky, chemie a návazně také technického kreslení, strojírenské technologie, strojnictví, technologie a ekonomiky. Tabulka kompetencí Kompetence k učení Kompetence k řešení problému Kompetence komunikativní Kompetence personální a sociální Kompetence občanské a kulturní povědomí Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám Matematické kompetence Kompetence využívat prostředky ICT a pracovat s informacemi Český jazyk a literatura o o o o o Cizí jazyk o o o Občanská nauka o o o o Dějepis o o o Matematika o o o o Fyzika o o o o o Ekologie a chemie o o o Tělesná výchova o o o ICT o o o o Ekonomika o o o o o 10

11 Technická dokumentace o o o o o Strojírenská technologie o o o o Strojnictví o o o Technologie o o o o o Technická mechanika o o o o o CNC o o o Automatizace o o o Odborný výcvik o o o 3.5. Realizace průřezových témat Průřezová témata jsou zařazována k učivu v rámci osnov jednotlivých předmětů v každém roce vzdělávání. Skupiny předmětů, které jednotlivá témata zastřešují, jsou proměnné v závislosti na charakteru tématu a zkušenostech, které vyplývají z jejich realizace. Občan v demokratické společnosti Člověk a životní prostředí Člověk a svět práce Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura o o o o Cizí jazyk o o o o Občanská nauka o o o Dějepis o o o Matematika o o Fyzika o o o Ekologie a chemie o o o Tělesná výchova o o ICT o Ekonomika o o Technická dokumentace o o o o Strojírenská technologie o o o o Strojnictví o o o Technologie o o o o Technická mechanika o o o o CNC o Automatizace o o Odborný výcvik o o o o 11

12 3.6. Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit V 1. ročníku bývá organizován lyžařský výcvikový kurz, ve 2. ročníku jazyková stáž (pro žáky učící se AJ), ve 3. ročníku sportovní kurz. V průběhu celého studia bývají organizovány exkurze, návštěvy výstav, divadelní a filmová představení Způsob a kritéria hodnocení žáků Hodnocení je rámcově upraveno pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které je součástí školního řádu. Využívají se běžné způsoby ověřování vědomostí a dovedností, a to ústní i písemnou formou, pomocí didaktických testů. V odborném výcviku je průběžně známkováno zvládnutí dovedností, které korespondují s odbornými kompetencemi. Při odborné praxi ve firmách se vychází z písemného hodnocení zaměstnavatelů Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni do klasických tříd, pracuje se s nimi na základě vyjádření PPP, které žák odevzdá společně s přihláškou ke studiu nebo v průběhu školního roku. Nadaní žáci jsou motivováni k dosahování co nejlepších studijních výsledků. Je snahou je zapojovat do různých soutěží a prezentačních akcí školy; firma Bosch nabízí žákům oboru Mechanik seřizovač zvláštní stipendium. Při práci s výše uvedenými žáky se postupuje podle Vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů Podmínky přijímání ke vzdělávání, včetně předpokladů zdravotní způsobilosti - splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky, - splnění podmínek přijímacího řízení, - splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče o studium daného oboru. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. Konkrétní kritéria pro přijetí jsou každoročně aktualizována a nejpozději 31. ledna nového kalendářního roku zveřejněna na veřejně přístupném místě a na webových stránkách školy (www.sstji.cz). Zdravotní způsobilost Žák musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče o studium daného oboru. Nelze přijmout žáka, u kterého byla zjištěna: - prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona, - prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona, - prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle 67, odst. 2, věta druhá školského zákona. 12

13 Podmínky zdravotní způsobilosti jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oboru vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky Obsah a forma profilové části maturitní zkoušky zajišťované školou je uvedena v následné tabulce, škola bude připravovat žáky k volitelným předmětům matematika (německý jazyk, anglický jazyk). Technologie ústní Strojírenské předměty ústní kombinace předmětů tech. dokumentace, strojnictví a automatizace Soubor odborných předmětů praktická zkouška komplexní zkouška programování a obsluha CNC strojů a technické kreslení na počítači 13

14 4. Učební plán Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Platnost ŠVP: od Kód a název oboru vzdělání L/01 Mechanik seřizovač Název ŠVP Mechanik seřizovač Délka a forma vzdělávání 4. roky, denní studium Datum platnosti ŠVP: od Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin Povinné vyučovací předměty Český jazyk a literatura Cizí jazyk Občanská nauka Dějepis Matematika Fyzika Ekologie a chemie Tělesná výchova Technická dokumentace 2 2 1,5 1,5 7 Strojírenská technologie Strojnictví Technologie Technická mechanika CNC - - 2,5 2 4,5 ICT Automatizace - 1,5 2 3,5 Ekonomika Odborný výcvik 6 10,5 10,5 10,5 37,5 Celkem hodin týdně , ,5 Nepovinné a volitelné vyučovací předměty

15 Rozvržení týdnů ve školním roce Počet týdnů Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování dle rozpisu učiva Sportovní kurzy Jazykový kurz Maturitní zkouška Časová rezerva (exkurze, výchovněvzdělávací akce, apod.) Celkem Poznámky k učebnímu plánu: odborný výcvik je organizován dle rozvrhu učiva zvlášť pro liché a sudé týdny v roce, průřezová témata jsou integrována ve vyučovacích předmětech, viz tabulka na str. 10 a 11, nepovinné a volitelné předměty se v tomto oboru nenabízí 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP RVP Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy Jazykové vzdělávání - český jazyk - cizí jazyk Počet hodin Společenskovědní vzdělávání 5 Přírodovědné vzdělávání 6 Vyučovací předmět ŠVP Počet hodin 5 Český jazyk Cizí jazyk německý, anglický 12 2 Občanská nauka 3 Dějepis 2 Fyzika 6 2 Ekologie a chemie 2 Matematické vzdělávání 10 Matematika 12 2 Estetické vzdělávání 5 Český jazyk 5 Vzdělávání pro zdraví 8 Tělesná výchova 8 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích 4 ICT ( 1. roč.) 2 Technická dokumentace 3 CNC 1 Z toho disponibilní hodiny 15

16 Ekonomické vzdělávání 3 Ekonomika 3 Výrobní stroje a linky 10 Obsluha a seřizování výrobních strojů a linek 32 Strojírenská technologie 3 Strojnictví 2 Automatizace 2 Odborný výcvik 3 Technologie 11 CNC 3,5 Technická dokumentace 4 Automatizace 1,5 Odborný výcvik 15,5 Disponibilní hodiny 30 Odborný výcvik Technická mechanika 3 3 Celkem 128 Celkem 133,5 35,5 3,5 6. Učební osnovy předmětů Název školy: Střední škola technická Jihlava Adresa školy: Polenská 246/2, Jihlava Název ŠVP: Mechanik seřizovač Kód a název oboru vzdělání: L/01 Mechanik seřizovač Platnost ŠVP: od Český jazyk Pojetí vyučovacího předmětu: Obecné cíle: Jazykové vzdělání rozvíjí komunikační kompetenci žáků a to tak, že užívá českého jazyka jako prostředku pro dorozumívání, myšlení, dále pak k přijímání kritického hodnocení (ochrana proti snadné manipulaci a intoleranci), sdělování, výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Dalším cílem jazykového vzdělávání v českém jazyce je výchova ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji kladného vztahu ke kulturním a uměleckým hodnotám našeho dědictví. Charakteristika učiva: Předmět český jazyk se skládá ze tří oblastí (viz níže), jež se vzájemně prolínají, doplňují a podporují. Jazykové vzdělání (jazyk, komunikační výchova) rozvíjí komunikační kompetenci žáků a učí používat jazyka jako prostředku. To umožní vybudovat si schopnost jak pro tvorbu vlastních stylistických projevů psaných či mluvených, tak pro čtení s porozuměním a k hlubším zážitkům. Jazykové vzdělání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání, které prohlubuje jazykové znalosti a kultivuje jazykový projev žáků. 16

17 Jazykové vědomosti a dovednosti jsou systémem, skládajícím se ze základních jazykových pojmů a kategorií. Žák musí chápat tyto pojmy a kategorie, aby je mohl správně používat v komunikaci. Je veden k poznání, že zvládnutí mateřského jazyka je nezbytným předpokladem úspěšného studia jazyků cizích. Dovede vysvětlit, proč se učí českému jazyku. Na ukázkách umí rozlišit spisovný i nespisovný jazyk. Ovládá jazykový a stylistický rozbor textu, umí pracovat s jazykovými příručkami. Komunikační a slohová výchova je chápe jako význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění. Žák je seznámen s technikou mluveného slova, učí se hlavním slohovým postupům veřejného projevu a jejich specifikům, dále se seznamuje se základními postupy běžné komunikace. Dovede prezentovat sám sebe a naslouchat druhému i vhodně argumentovat a obhájit své stanovisko. Umí navázat kontakt a hovořit s osobami různého věku a postavení. Práce s textem je pro žáka základním předpokladem úspěšného studia. Žák získává zdroje všeobecných informací (internet aj.), osvojuje si zásady kulturního čtení a má přehled o denním tisku a seznamuje se se základy informatiky (knihovny a jejich činnost). Volí vhodný způsob zprostředkování informací a samostatně zpracovává informace formou zprávy, inzerátu, reklamy, plakátu, telefonního záznamu. Dovede u odborného textu pořídit výpisky a výtah. Žák je schopen zaznamenat bibliografické údaje, pracuje samostatně i v týmu. Literární a estetické vzdělání je zaměřeno na práci s uměleckým textem, dále na pochopení textu a hledání souvislostí v oblastech společenskovědních. V hodinách estetické výchovy se učí žáci témata, která jsou spojena s ochranou a využíváním kulturního dědictví lidstva. Pojetí výuky: Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí se směrem ke společenskému a profesnímu zaměření studentů. Cílem vyučování je prohloubit vědomosti a dovednosti ze základní školy a posunout je na vyšší kvalitativní a kvantitativní úroveň. Ve shodě se strategií školy je jednoznačná preference takového pojetí výuky, která v maximální možné míře rozvíjí klíčové kompetence žáka, vytváří efektivní systém, umožňuje aplikovat teoretické poznatky a praktické dovednosti. Literární vzdělávání vede, kromě četby, rozboru a interpretace uměleckých děl či jejich ukázek k celkovému přehledu o klíčových tématech české i světové literatury. Předpokládá se, že se žáci seznámí se základní tvorbou autora formou ukázky i s jeho zařazením do literárněhistorického kontextu a s jeho přínosem pro dobu, v které tvořil, a pro další generace. Metody výuky: Individuální, frontální, skupinová, párová i projektová výuka směřuje k danému konkrétnímu cíli. Přesně formulovaným cílem sledujeme to, aby žáci uměli pracovat a vyhodnocovat informační zdroje z různých publikací, učebních pomůcek i internetu. Při vyučovacím procesu se používají klasické i alternativní metody výuky (diskuse, panelová diskuse, brainstorming, hry, simulační a situační metody, řešení konfliktů, problémové vyučování, metody kritického myšlení). Tyto metody a formy výuky se zaměří na týmovou práci žáků, což znamená, že bude použit třífázový model učení (evokace uvědomění reflexe), kooperativní (skládankové) učení, projektové učení, formy praktické práce s jazykovými projevy mluvní cvičení (prezentace), čtení s porozuměním, čtení s předvídáním a s otázkami, volné psaní (popiš, porovnej, asociuj, praktikuj, analyzuj, argumentuj). Zvolené metody a formy práce přesunují roli vyučujícího směrem k pozici konzultanta a poradce. Hodnocení výsledků vzdělávání: V předmětu český jazyk a literatura je nutné vzhledem k použitým metodám a formám vyučovacího procesu uplatnit odděleně hodnocení a klasifikaci. Každý vyučující si musí uvědomit, že u jednotlivých žáků jsou dány odlišné předpoklady pro kompetenci k učení osobnostními vlastnostmi, charakterovými rysy, sociálním zázemím a rozdílnou zralostí. Klasifikace žáků musí obsahovat strukturované hodnocení žáků s uvedenými kritérii v oblasti komunikativní a slohové výchovy. Sloh zahrnuje lexikální zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu, jazykovou strukturu a 17

18 interpunkci, plánování a koncept. Komunikativní dovednosti musí být klasifikovány formou mluvních cvičení (výslovnost, hlasitost, příprava, soustředění na text, logická výstavba projevu, plynulost, postoj mluvčího), rozvoj schopnosti žáka vlastního hodnocení. Kritéria pro klasifikaci jsou žákům veřejně přístupná, učí se je používat (hodnotí kladné a záporné stránky projevu spolužáka v průběhu mluvního cvičení). V každém ročníku píší žáci dvě slohové práce, podle výběru učitele buď obě školní, nebo jedna školní a jedna domácí. Na slohové práce se připravují studenti řadou pravopisných cvičení, dílčích stylistických úkolů, větných analýz a syntéz aj. Průběžně jsou žáci kontrolováni diktáty, testy a ústním zkoušením, kde jsou hodnoceny nejenom věcné znalosti, ale i úroveň vyjadřování. Estetická výchova je založena na dokonalém čtení s porozuměním, schopnost získávat při čtení informace, smysl pro hodnocení uměleckých a neuměleckých textů. Poznámka: u žáků se specifickými poruchami učení a chování hodnocení a klasifikace podléhá opatřením pedagogicko-psychologické poradny. Klíčové kompetence: Předmět český jazyk a literatura zásadně přispívá k rozvoji klíčových kompetencí takto (níže popsanými způsoby): Kompetence k učení vytvořit vhodné studijní návyky žáků tak, aby si osvojili některé techniky učení (samostatná práce s textem, porozumět mluvenému projevu jako přednášky, výklad, aktivní účast na vytváření zápisů z hodin apod.). Kompetence komunikativní jsou u žáků rozvíjeny zcela zásadním způsobem, neboť jsou těžištěm předmětu. Žák získává v průběhu čtyřletého cyklu nejenom teoretické znalosti o jazykových vědomostech, komunikační a slohové výchově, o práci s textem (s různými druhy textu, zejména pak s odborným textem) a o získávání informace. Kompetence personální mají vést žáky k práci v týmu. Dokážou spolupracovat ve skupině a vedou žáky k používání sady kritérií pro hodnocení práce a přijímání hodnocení. Kompetence sociální učí žáky pracovat ve skupině, aktivně se podílí na řešení zadaného úkolu, navrhuje postupy řešení. Kompetence řešení běžných pracovních i mimopracovních problémů dovede pochopit a analyzovat zadání úkolu, stanovit pracovní postup, zvolit vhodnou metodu, dokáže vypracovat strukturovaný text, zvolit vhodný slohový postup a útvar (v podobě domácích úkolů, seminárních písemných prací). Kompetence využívání prostředků informačních a komunikačních technologií a efektivní práce s nimi a s určitými fakty rozvíjí dovednosti získat potřebné informace v široké škále otevřených zdrojů, kriticky zhodnotit a využít je pro dosažení výsledku v praktické odborné činnosti. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: uplatňovat český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretací využívat jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě vyjadřovat se srozumitelně a souvisle, formulovat a obhajovat své názory chápat význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů a předávat je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele chápat jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa uplatňovat ve svém životním stylu estetická kritéria chápat umění jako specifickou výpověď o skutečnosti chápat význam umění pro člověka přistupovat s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí 18

19 podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah získat přehled o kulturním dění uvědomit si vliv prostředí masové komunikace na utváření kultury Průřezová témata: Český jazyk a literatura přispívají k rozvoji průřezových témat takto prostřednictvím zpracování témat popsaných níže: Občan v demokratické společnosti o Žáci se dokážou orientovat v médiích, dokážou odolávat jednoduché myšlenkové manipulaci díky mediální výchově. Jednají s lidmi i o různých tématech, umí efektivně pracovat a kriticky vyhodnocovat informace. o Žák se učí analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr. Člověk a životní prostředí o o Člověk a svět práce o Vedeme žáky pomocí komunikativní kompetence k rozvoji dovednosti správně vyjadřovat a zdůvodňovat své názory. Studenti se učí obhajovat své postoje, své názory např. na problematiku životního prostředí. Při estetickém vzdělání je žák směřován k tomu, aby dobře chápal při analýze literárních textů z přírody význam zdravého životního prostředí a nutnost jeho ochrany. Rozvoj komunikativní kompetence je zaměřen na posuzování informací o vzdělávací nabídce, orientaci se v ní, posuzování nabídky z hlediska svých předpokladů a profesních cílů. Žák se umí písemně i verbálně prezentovat při jednání s potencionálními zaměstnavateli. Dokáže samostatně řešit úkoly tak, aby zvolil vhodné prostředky a způsoby, které pak může uplatnit při veřejném vystupování nebo při týmové práci. Informační a komunikační technologie o V rámci vyučování je podle možností využívána moderní komunikační a informační technologie a žák je veden k jejímu aktivnímu používání, a to při zpracování nejrůznějších témat (referátů, mluvních cvičení, ročníkových a seminárních prací). Při tvorbě prezentací žák umí pracovat s textovým editorem, s dalšími programy i digitálním fotoaparátem atd. Časový rozvrh pro jednotlivé ročníky je pro tento předmět doporučený. 1. ročník Hodinová dotace 3 hodiny týdně, celkem 99 hodin Výsledky vzdělávání Učivo Časový rozvrh rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk a dialekty, stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny 1 Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Národní jazyk a jeho útvary Jazyková kultura obecné poznatky o jazyce čeština jazyk 8 hod. dovede pracovat se slovníky i s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka spisovné a nespisovné útvary orientuje se v soustavě jazyků slovníky Nauka o zvukové stránce jazyka 9 hod. 19

20 řídí se zásadami správné výslovnosti v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka Nauka o grafické stránce jazyka hlavní principy českého pravopisu lexikální pravopis syntaktický pravopis 10 hod. používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie nahradí běžné slovo jiným ekvivalentem Nauka o slovní zásobě Tvoření slov, stylové rozvrstvení a změny slovního významu slova mnohoznačná, synonyma, antonyma 13 hod. má základní představu o slohotvorných činitelích, o kompozici textu, o slohových postupech a o základních slohových útvarech vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak klade otázky a vhodně formuluje odpovědi vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně 2 Komunikační a slohová výchova Stylistika Slovotvorní činitelé objektivní a subjektivní Projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich znaky, postupy a prostředky (osobní dopisy, krátké informační útvary, osnova, životopis, zápis z porady, pracovní hodnocení, inzerát a odpověď na něj, jednoduché úřední popř. podle charakteru oboru odborné dokumenty) funkční styly mluvený projev komunikační situace, komunikační strategie kultura řeči, vypravování 10 hod. 10 hod. dokáže předvést krátký kultivovaný projev (připravený) a hodnotit jej podle sady kritérií zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, umí si je vybírat a přistupovat k nim kriticky používá klíčová slova při vyhledávání informací (informačních pramenů) rozlišuje závažné a podružné informace rozumí obsahu textu i jeho částem 3 Práce s textem a získávání informací Informatická výchova noviny, časopisy a jiná periodika knihovny a jejich služby, internet podrobná analýza textu pochopení práce s informacemi v textu, jejich zhodnocení zpětná reprodukce textu zjišťuje potřebné informace z různých zdrojů a hodnotí je 5 hod. 20

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51

Školní vzdělávací program. Podnikání. Vlasová a účesová tvorba 64 41 L/51 Školní vzdělávací program Podnikání Vlasová a účesová tvorba ŠVP zpracován podle RVP pro obor vzdělání Podnikání Dvouleté nástavbové denní studium Střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou Platnost

Více

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost

pro obor vzd pro obor vzdělání RVP 1602M01 75-41-M/01 Průmyslová ek Sociální čologie innost pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání RVP 75-41-M/01 1602M01 Průmyslová Sociální ekologie činnost Vydalo Ministerstvo

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí

16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí Vydalo Ministerstvo školství,

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie 18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

18 20 M/01 Informační technologie

18 20 M/01 Informační technologie MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 18 20 M/01 Informační technologie 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného vzdělávání

Více

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j.

Školní vzdělávací program. pro obor vzdělání. 41-54-H/01 Podkovář a. zemědělský kovář. Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260. Č.j. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář, Studničkova 260 Č.j.: 769/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více