SPORTOVNÍ AKTIVITY. Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální. Veronika Rumpíková Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPORTOVNÍ AKTIVITY. Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální. Veronika Rumpíková Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4"

Transkript

1 SPORTOVNÍ AKTIVITY Rámcový program mimoškolního vzdělávání žáků základní školy speciální Veronika Rumpíková Speciální školy Diakonie ČCE Praha 4 Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Úvod Tělesná a pohybová výchova pro děti s postižením má nezastupitelné místo. Nejenže ovlivňuje celkovou zdatnost, navíc ještě pomáhá dětem kompenzovat svůj handicap. Podílí se na zlepšování kvality pohybu a jeho řízení, čímž výrazně napomáhá reedukaci dítěte. Pohybové aktivity souvisí s rozvojem poznávacích schopností, rozvíjí bezprostřední vnímání, pozornost, paměť, obrazotvornost, představivost, myšlení a řeč. Sportovní aktivity handicapovaných přispívají k rozvoji osobnosti každého žáka v rámci jeho individuálních možností. K utváření pozitivních psychických vlastností. Mimo těchto úkolů přispívá tělesná výchova i k upevnění zdraví. Rozumíme tím nejen zdraví fyzické, ale i zdraví duševní. Cílem sportovních aktivit je přispívat svými specifickými prostředky k rozvoji (ke kultivaci) osobnosti každého žáka v rámci jeho omezených možností, zejména zajištěním optimálního tělesného a pohybového rozvoje žáka. Z obecného cíle pak vyplývají konkrétní úkoly. Výchovné úkoly: překonávat nechuť žáka k pohybu a vypěstovat u něj relativně trvalý vztah k aktivní pohybové činnosti zvyšovat úroveň pohybových schopností odstraňovat sociální negramotnost, odstraňovat egocentrismus žáka, učit ho žít a pracovat v kolektivu přispívat k realizaci cílů ostatních složek výchovy rozumové, pracovní, estetické a mravní Vzdělávací úkoly: rozšiřovat škálu pohybových dovedností jako základ pro vytváření pracovních návyků odstraňovat poruchy hybnosti a motorické zlozvyky rozšiřovat okruh vědomostí z oblasti tělesné kultury, zdravotní výchovy, dopravní výchovy zkvalitňovat řeč po stránce obsahové i formální Mimo těchto úkolů přispívá tělesná výchova i k upevnění zdraví žáka. Rozumíme tím nejen zdraví fyzické, ale i zdraví duševní. Vliv tělesné výchovy na organismus žáka není automatickým důsledkem aktivity žáka v hodině tělesné výchovy. Je výsledkem záměrné vyučovací činnosti učitele. Zdravotní úkoly: zkvalitňovat činnost centrální nervové soustavy zkvalitňovat činnost vnitřních orgánů, zejména dýchacích a látkové výměny přispívat ke správnému růstu a držení těla zvyšovat psychickou a fyzickou odolnost žáků vůči vnějším i vnitřním vlivům osvojovat základní hygienické návyky a zásady správné životosprávy přispívat ke kompenzaci oslabených funkcí organismu Pojetí tělesné výchovy sleduje cíle zdravotní, zaměřené na správné držení těla, zvládnutí základních pohybových dovedností, rozvíjení a posilování pohybové výkonnosti, zvyšování tělesné zdatnosti. Tělesná výchova přispívá k utváření pozitivních psychických vlastností žáků. V tělesné výchově jsou prováděny i sezónní činnosti a nácvik základů

3 kolektivní hry. Důležitou součást tělesné výchovy tvoří cvičení koordinační, relaxační a cvičení v přírodě. 1. PODZIM Hygiena a bezpečnost - kladný postoj k pohybovým aktivitám - zvládat reagovat na základní pokyny a povely k osvojované činnosti - dodržovat zásady bezpečnosti při pohybových činnostech - ovládat základní postupy a techniky při sportovních aktivitách, umět využívat cvičební pomůcky a nástroje - zlepšovat svou tělesnou zdatnost, pohybový projev a správné držení těla - rozumět základním termínům tělocvičné terminologie a reagovat na dané pokyny - odstranění strachu -hygiena a bezpečnost -zdravotně zaměřené činnosti (správné držení těla, kompenzační a relaxační cvičení) -rozvoj rychlosti, vytrvalosti, koordinace pohybu -rytmizace říkadel, básní, písní; rytmický pohyb -motivovaná a rytmizovaná chůze a běh v základním tempu -základní postoje a povely -didaktické pomůcky - knihy, brožury - CD -TV, DVD - rádio - kompenzační pomůcky - cvičební stroje a pomůcky - podložky na cvičení, tatami - lékárnička - hudební nástroje - stopky - píšťalky - ukázka evakuačního plánu Překážková dráha -nácvik správné chůze a lezení -udržování rovnováhy -prostorová orientace -efektivní rozvoj hrubé motoriky -zdokonalování psychomotorického vnímání - zlepšení fyzické kondice - odbourávání strachu z neznámých předmětu a prostředí - radost z překonané překážky - získávání důvěry mezi pedagogem a dítětem - zdokonalování postřehu - akce a reakce -cviky podporující vytrvalost, rychlost a odhodlanost -nácvik hry ve dvojici a skupině -imitace cviků dle ukázky obrazové či pedagoga - cviky zdokonalující přesnost - zvýšení tepové frekvence na základě složitějších cviků přeskoky, výskoky, skok vzad, šplh, podlézání) -kruhové tréninky s pomocí překážkových drah - lavičky - dřevěné bedny - závěsný žebřík - kuželky - lana - stuhy - gymnastické gumy - překážková dráha - říční kameny - gymnastické obruče - přírodniny Protahovací cvičení - správné držení těla - protažení všech svalových skupin - uvolnění svalů a mysli -minimalizace možných zranění -zahřátí těla - zdokonalování vytrvalosti - zlepšení dechové činnosti - zlepšení koordinace těla - zlepšení fyzické i psychické kondice - získání relaxačních metod - protažení šíjových svalů - protažení prsních svalů - posilování a protažení mezilopatkových svalů - protažení zádových svalů - protažení ramenních svalů - protažení stehenních předních i zadních svalů - protažení lýtkových zadních svalů - protažení vnítřní i vnější strany -protahovací - protahovací gumy - gymnastické míče - žebřinový žebřík -podložky pod tělo - overball - klasické míče - masážní lehátko - masážní oleje - teplé deky a ručníky stuhy

4 stehen -procvičení ohýbačů kyčle - protažení břišního svalstva - protažení hýžďových svalů - relaxační polštáře Cvičení dle předlohy - schopnost napodobit zrakem vnímaný pohyb - správné držení těla - uvolnění napětí svalů - rozvoj sociální cítění - zdokonalování psychomotorického vnímání - získávání nových poznatků v oblasti cvičení - zlepšení fyzické i psychické kondice dětí - rozvoj kognitivního myšlení - grafomotorický rozvoj - nápodoba pohybů - udržování rovnováhy - radost z vykonané činnosti - napodobování cviků dle obrázků - napodobování pohybů dle pedagoga či ostatních dětí - psaní písmen a číslic tělem - předklon - záklon - úklon - rotace tělem - protažení těla - nácvik správných úchopů předmětů - napodobování pohybů zvířat - stoj na jedné noze - sledování dětských pořadů s námětem pohybu - balanční cvičení dle předlohy - karty s obrázky jednotlivých cviků - kostky s ukázkou cviků - protahovací stuhy a gumy - gymnastické míče - cvičební podložky - opičí dráhy - zrcadlo - TV, DVD, rádio Hry s kuželkami - správné držení těla v různých pozicích - zlepšení koordinace pohybu - zlepšování soustředěnosti a přesnosti - zdokonalování postřehu - rozvoj psychomotorických dovedností - nácvik hry ve skupině - rozvíjení sociálního cítění - zlepšení motoriky ruky - posílení svalstva - uvolnění napětí svalového tonusu - bowling - běh mezi kuželkami - střelba na kuželku z různých vzdáleností - špetkový úchop bowlingového míče - házení kuželkou na cíl - štafetový běh s kuželkou - bodový běh ke kuželkám - kuželky - bowlingový míč.- bowlingová dráha -bodovací lístky - koš Výlety v okolí - seznámení dětí se skutečnostmi kolem nás - rozvoj sociálních a společenských dovedností - vytváření povědomí o místě, kde žijeme - environmentální výchova - zlepšení pohybových schopností dětí - zdokonalení v orientaci v dopravní situaci - správná chůze ve dvojici a skupině - procházky v okolí školy - výlety do přírody a za kulturou - návštěvy městských hřišť - návštěvy zoologických a botanických zahrad města Prahy - pobytové výlety v rámci ŠVP - jízda MHD, vyhledávání potřebných jízdních řádů - venkovní hry s didaktickými pomůckami - příroda kolem nás - divadla - zoologické zahrady - botanické zahrady - MHD - didaktické pomůcky ( obrázky, přírodniny ) - létající talíře - reflexní vesty

5 - rozvoj kognitivních funkcí - poznávací hry ( poznej květinu, najdi kamínek ) - rozumové hry ( jaké je to zvířátko, jaká je to květina, strom...) - sportovní hry ( na honěnou, slepá bába, běžecké hry) - exkurze do různých zařízení - návštěvy divadel - výstražný terč - vodící lano 2. ZIMA Hry s míčem - zlepšení koordinace pohybů -osvojování pravidel her ve skupině - rozvoj komunikace u dětí - prohřátí organismu a zlepšení jeho činnosti - Zdokonalování smyslového vnímání - zlepšení postřehu a síly - cvičení obratnosti -cvičení různých stylů hry - navození relaxačních schopností dětí - házení s míčem - koulení míčů po zemi - chytání - rotace tělem s míčem na prsou - protahovací cviky celého těla - správný úchop míče - skákání s míčem mezi kotníky - kopání míče na cíl či mezi dětmi - kolektivní hry (běh za míčem, boj o míč, fotbal, házená, košíková, hod na cíl, chytač, hra na třetího, kuželky, kroket, baseball, podlézání s míčem, předávání míčků v kruhu, střelba míčem, vybíjená, vylučovací chytání míče, driblování, hoď a chyť ) - akce a reakce -relaxace s míčem různých velikostí - koše - branky - kuželky - sítě Solná jeskyně -zlepšení zdravotní stavu dítěte - výrazné zlepšení astmatu - upevnění nácviků správného dýchání - zdokonalování sociálního cítění dětí - relaxace během pobytu - dýchání slaného vzduchu - hluboký nádech a výdech - dechová cvičení v různých dechových intervalech - relaxace dětí za doprovodu relaxační hudby, světel a prostředí - solná jeskyně - lehátka - deky - relaxační hudba - relaxační světélka Cvičení s overballem -rehabilitace těla - dechová cvičení - protahování svalů těla - posilování svalů těla - balanční cviky - posílení páteřních svalů pro správné - protahování na overballu - svírání overballu - válení zad po míči - houpání pánve v lehu i sedu po overballu - posilování břišních svalů přičemž - overball - cvičební podložky - relaxační písně na CD

6 držení těla - zlepšení fyzické kondice dětí - uvolnění spasticky u dětí - zlepšení smyslového vnímání pomocí overballu - rozvoj relaxačních technik overball vkládáme dítěti pod bederní páteř - posilování pomocí zvedání overballu mezi kotníky, koleny stehny dětí Hry s padákem - pohybový rozvoj dětí - psychomotorický rozvoj dětí - společenský význam ( společné pohyby, společné pocity, pocit nutnosti spolupráce) - získávání smyslového vnímání - umění relaxovat - Kolotoč - Medúza - Mořské vlny - Trychtýř - relaxační hry - padák - míčky a jiné kulaté předměty (zmačkaný papír, malé kuličky, ) - CD s písněmi Hry ve sněhu - zlepšení pohybu a koordinace dětí - osvojení zimních her - zlepšení imunitního systému - zdokonalování fyzických dovedností - osvojení her ve skupinkách - překonání strachu z jízdy na bobech či saních - zlepšení sociálních vztahů mezi pedagogem či ostatními žáky - získání důvěry - přirozené rozvoj smyslového vnímání - rozvoj kognitivních funkcí - Bobování - Sáňkování - hra ve sněhu - stavění sněhuláka - válení koulí - házení sněhem - skok do sněhu - přeskakování sněhových závějí - stavění iglú - zametání sněhu - sáně - boby - jízdní lopaty - smetáky - hrabla - lopaty na odklízení sněhu 3. JARO Cvičení s šátky -zlepšení motorických dovedností - osvojení psychomotorických cvičení - trénink rovnováhy a gymnastických cviků - zlepšení vnímání barev - osvojení smyslového vnímání (hmat, zrak) - relaxace využívající barev k uvolnění organismu - mávání - házení - chytání - žonglování - terapie barvami - spontánní taneční pohybové aktivity s šátky - nápodoba pohybu aktivity pedagoga či ostatních dětí - šátky - stuhy - CD s pohybovými a relaxačními písněmi

7 Cvičení na gymnastickém míči - osvojení pohybových zdatností - udržení rovnováhy - zpevnění svalů stehen, břicha - zpevnění svalstva pánevního dna - správné držení těla - posílení svalů v oblasti páteře - cvičení podporující kyčelní pohyblivost - odstranění strachu z balančních cvičení - posílení důvěry k pedagogovi či ostatním dětem při vzájemné pomoci - sezení na gymnastických míčích - protahování na gymnastických míčích - držení rovnováhy v různých pozicích - houpání - relaxační cvičení na gymnastickém míči - posilovací cviky různých svalových skupin -gymnastické míče Psychomotorické hry -zlepšení koordinace pohybu -lepší myšlenkové operace - osvojení prostorového vnímání -způsobilost práce ve skupině -pocit sounáležitosti s ostatními -prožívání radosti ze společné činnosti - uvolnění napětí pohybového aparátu a mozku - Honzo vstávej - Cukr, káva, limonáda - Čáp ztratil čepičku - Rybičky, rybičky, rybáři jedou - míčové hry - jízda na kole - běh - dramatické hry -tanečně pohybové hry - relaxační hry - hry v prostoru - prostředky k dětským hrám - šátky - stužky -obruče - CD s písněmi - překážkové dráhy - kola - loutky - relaxační pomůcky Plavání -zlepšení pohybových schopností - vztah k vodním hrám a činnostem - osvojení nových dovedností ( motorických, sociálních, komunikačních) - větší samostatnost dítěte - posílení imunitního systému a celkové odolnosti organismu -posílení důvěry mezi dítětem a pedagogem - uvolnění spasticky - balanční cvičení ve vodě - cviky pomáhající k nácviku plynulého plavání - vodní hry (házení s míčkem, posílání plovacích destiček, rybičky, rybičky, rybáři jedou ) - plavání ve vodní řece - jízda po tobogánech - perličkové koupele - otužovací koupele - pěnové a umělohmotné pomůcky pro vodní hry a plavání ( kruhy, balónky, vodní balanční destičky, pěnové plováky, umělohmotné plováky ) Cvičení na strojích -Posílení svalů stehen a hýždí - podpora kloubního aparátu v oblasti kyčlí - seznámení dětí se stroji - motivační procesy ( slovní, - Cvičící stroj na rozvoj chůze - Cvičící stroj na rozvoj

8 -zlepšení tělesné rovnováhy (rovnovážná cvičení) -zlepšení správné chůze dítěte -Překonání strachu z neznámého pohybu, předmětu a prostředí - dovednost napodobit sledovaný pohyb - radost ze správně vykonané činnosti materiální) - názorná ukázka pedagogem, přiblížení daného cviků dětem - podpora při vykonávání činnosti dítětem posílení kyčlí - Cvičící stroj na posílení svalů stehen, rukou, zad - Cvičící stroj na koordinaci pohybů rukou LÉTO Hry s pískem -zlepšení motorických dovedností - osvojení psychomotorických cvičení - rozvoj kognitivních funkcí - osvojení smyslového vnímání (hmat, zrak) - koordinace jednotlivých částí těla - stavění z písku - přenášení písku - kresba do písku - hrabání a zametání písku - skok do písku - bábovičky - hrabičky - smetáček Relaxační aktivity - osvojení relaxačních technik - navozování příjemného pocitu - zklidnění celého těla - rozvoj fantazie - uvolnění svalové ztuhlosti - dovednost získat energii do dalších činností - ležení v trávě - poslech relaxační hudby - pobyt v relaxační místnosti - houpání v síti - relaxační cviky na trampolíně - relaxační cviky na gymnastických míčích - relaxace s šátky - čtení a poslouchání pohádek -gymnastické míče - šátky -trampolína -houpací sítě -CD - knihy Hry s vodou - rozvoj koordinace pohybu - rozvoj kognitivních funkcí - osvojení prostorového vnímání - uvolnění spasticky - navození příjemného pohybu - prožívání radosti - přenášení vody - koupání se - cákání vodou - hra ve vodě s nádobkami - zalévání záhonků vodou - relaxační koupání -,,Kolo, kolo, mlýnské! aj. -bazének - rukávky - nádoby na vodu - hadice na stříkání - konve - vodní hračky

9 Výlety v okolí - seznámení dětí se skutečnostmi kolem nás - rozvoj sociálních a společenských dovedností - vytváření povědomí o místě, kde žijeme - environmentální výchova - zlepšení pohybových schopností dětí - zdokonalení v orientaci v dopravní situaci - správná chůze ve dvojici a skupině - rozvoj kognitivních funkcí - procházky v okolí školy - výlety do přírody a za kulturou - návštěvy městských hřišť - návštěvy zoologických a botanických zahrad města Prahy - pobytové výlety v rámci ŠVP - jízda MHD, vyhledávání potřebných jízdních řádů - venkovní hry s didaktickými pomůckami - poznávací hry ( poznej květinu, najdi kamínek ) - rozumové hry ( jaké je to zvířátko, jaká je to květina, strom...) - sportovní hry ( na honěnou, slepá bába, běžecké hry) - exkurze do různých zařízení - návštěvy divadel - příroda kolem nás - divadla - zoologické zahrady - botanické zahrady - MHD - didaktické pomůcky ( obrázky, přírodniny ) - létající talíře - reflexní vesty - výstražný terč - vodící lano Hry s padákem - pohybový rozvoj dětí - psychomotorický rozvoj dětí - společenský význam ( společné pohyby, společné pocity, pocit nutnosti spolupráce) - získávání smyslového vnímání - umění relaxovat - Kolotoč - Medúza - Mořské vlny - Trychtýř - relaxační hry - padák - míčky a jiné kulaté předměty (zmačkaný papír, malé kuličky, ) - CD s písněmi Závěr Při praktickém využití výše uvedených cviků a metod je třeba brát ohled na možnosti žáků, pedagogů, asistentů pedagoga, rodičů a školy. Sportovní aktivity probíhají v počtu cca čtyř až pěti dětí, kdy je jim plně nápomocen pedagog sportovní metodiky a jeden asistent pedagoga. Je nutné dbát na aktuální zdravotní stav dětí, počasí a jiné okolnosti. V případě nepřízně jakékoli situace je důležité přizpůsobit program. Během výkonu aktivit dbáme především na bezpečnost, hygienické návyky a fyzickou i duševní pohodu svěřených žáků. Pokud nastane potřeba rozložit aktivitu do více vyučovaných bloků nebo ji naopak zkrátit, je to možné.

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna 1 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Úvod Závažným úkolem našeho speciálního školství je umožnit vzdělávání i dětem, které byly donedávna od povinné školní docházky osvobozovány. Vzhledem k

Více

Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností

Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Metodika výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Aktivity denního stacionáře probíhají v určených místnostech, které jsou ke konkrétním aktivitám

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o.

Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. Výchovně vzdělávací cíle pravidelné zájmové činnosti Domu dětí a mládeže Ústí nad Labem, p.o. TANEC DĚTSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...4 TANEC JUNIORSKÁ VĚKOVÁ KATEGORIE...5 TANEC DOSPĚLÉ VĚKOVÁ KATEGORIE...6 KERAMIKA

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami zpracovaný

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

ROK V MŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M ROK V MŠ OBSAH : I. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU II. VZDĚLÁVACÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN III. ORGANIZAČNÍ, MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY,

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více