AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014"

Transkript

1 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015

2 OBSAH 1 ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE KONTAKTNÍ ÚDAJE ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SLOŽENÍ ORGÁNŮ ŠKOLY DLE ZÁKONA, STATUTU A VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ZASTOUPENÍ ŠKOLY V REPREZENTACI VYSOKÝCH ŠKOL VIZE A STRATEGICKÉ CÍLE ŠKOLY ZMĚNY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY KREDITNÍ SYSTÉM STUDIA DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY STUDENTI STUDENTI V AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH, SAMOPLÁTCI STUDENTI VE VĚKU NAD 30 LET NEÚSPĚŠNÍ STUDENTI OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ STUDIJNÍ NEÚSPĚŠNOSTI ABSOLVENTI ABSOLVENTI AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRÁCE S ABSOLVENTY A UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE ZÁJEM O STUDIUM ZÁJEM O STUDIUM PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY UCHAZEČI O STUDIUM V NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU, KTEŘÍ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ABSOLVOVALI NA JINÉ VYSOKÉ ŠKOLE SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍMI ŠKOLAMI AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI STUDENTŮ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLNÉ V PREZENČNÍ A KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA STIPENDIA PORADENSTVÍ, ZAJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ KVALITY PORADENSKÝCH SLUŽEB ZNEVÝHODNĚNÉ SKUPINY UCHAZEČŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÍ STUDENTI UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI ZAMĚSTNANCŮ INFRASTRUKTURA FONDY KNIHOVEN INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ, UMĚLECKÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST (VE SMYSLU 1 ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH) KONCEPCE A ZAJIŠTĚNÍ VÝZKUMNÉ ČINNOSTI PUBLIKAČNÍ ČINNOST POŘÁDÁNÍ VĚDECKÝCH KONFERENCÍ ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU SPOLUPRÁCE NA VÝZKUMNÝCH A TVŮRČÍCH PROJEKTECH

3 11.7 ODBORNÁ SPOLUPRÁCE S REGIONEM ÚČAST NA ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACÍ NÁKLADY NA VÝZKUM, VÝVOJ A TVŮRČÍ ČINNOST INTERNACIONALIZACE ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY A HODNOCENÍ REALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ VNITŘNÍ HODNOCENÍ KVALITY FINANČNÍ KONTROLA NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ EXCELENCE VYSOKÉ ŠKOLY ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ASOCIACÍCH, ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ASOCIACÍCH, ORGANIZACÍCH A SDRUŽENÍCH ZÁVĚR

4 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká škola v Brně (dále jen AKADEMIE STING ) byla jako vysoká škola schválena Rozhodnutím MŠMT čj / ze dne , které nabylo právní moci dne Vlastní činnost AKADEMIE STING byla zahájena akademickým rokem 2001/2002, kdy poprvé nastoupili studenti do I. ročníku. V souladu se zakládací listinou je AKADEMIE STING zřízena k poskytování těchto činností: vzdělávací a výzkumná, vědecká, vývojová a tvůrčí činnost, zejména v akreditovaných studijních programech podle zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, výchova a vzdělávání, zejména celoživotní vzdělávání, činnosti související. 2 Základní údaje 2.1 Kontaktní údaje Úplný název vysoké školy: AKADEMIE STING, o.p.s. zapsána u KS v Brně, rejstřík o.p.s., oddíl O, vložka 170 Používaná zkratka názvu: AKADEMIE STING IČ: Adresa: Brno, Stromovka 1, Jihomoravský kraj Adresa druhé budovy: Brno, Pod nemocnicí 25, Jihomoravský kraj Telefon, FAX: E- mail: Web: Statutární orgán: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., ředitel 2.2 Organizační schéma Soukromá vysoká škola AKADEMIE STING má právní formu obecně prospěšné společnosti. Všechny zásadní skutečnosti ovlivňující řízení vysoké školy jsou uvedeny ve Statutu AKADEMIE STING a v dalších vnitřních předpisech registrovaných MŠMT. Školu řídí rektor, zásadní otázky jsou projednávány v kolegiu rektora. Ve funkcích prorektorů působí Ing. David Král, Ph.D., doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. a prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Organizační schéma je znázorněno na obr. č.1. 3

5 Kolegium rektora: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. Ing. David Král, Ph.D. doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. prof. JUDr. Karel Marek, CSc. Ing. Jitka Matějková Ing. Eva Vincencová, Ph.D. doc. Mgr. Ing. Renáta Ježková, Ph.D. Veronika Pijáčková rektor prorektor pro vzdělávací činnost prorektor pro zahraniční styky a rozvojové aktivity, vedoucí Katedry aplikovaných disciplín prorektor pro vědu a výzkum kvestorka vedoucí Katedry účetnictví a daní vedoucí Katedry ekonomiky a řízení tajemnice školy obr. č. 1: Organizační schéma školy 4

6 2.3 Složení orgánů školy dle zákona, statutu a vnitřních předpisů Správní rada: Ing. Pavel Svirák, Dr. Bc. Helena Králová Mgr. Arnošt Riesner předseda člen člen Dozorčí rada: Ing. David Král, Ph.D. MUDr. Jana Králová Mgr. Hana Zahálková předseda člen člen Akademická rada: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., předseda Členové: Ing. Petr Bajer, CSc. Mgr. David Dočkal, MBA Ing. Jiří Hlavica, CSc., M.I.M. Ing. Miroslav Hořický JUDr. Michal Chládek doc. Ing. Mgr. Renáta Ježková, Ph.D. doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Ing. David Král, Ph.D. Ing. Martin Komárek JUDr. Dobromila Macháčková doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. prof. JUDr. Karel Marek, CSc. doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. Ing. Radek Neužil, LL.M. JUDr. Jan Stavinoha Ing. František Šebek, Ph.D. Dr. Bohuslava Šenkýřová prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Ing. Eva Vincencová, Ph.D. doc. Ing. Václav Vinš, CSc. AKADEMIE STING v Brně, rektor Regionální hospodářská komora v Brně, odborný konzultant ENERG-SERVIS a.s., předseda představenstva PORADEX s.r.o., jednatel BDO Prima CA, s.r.o. v Brně Mr. Magic, s.r.o., jednatel AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry ekonomiky a řízení AKADEMIE STING v Brně, prorektor AKADEMIE STING v Brně, prorektor Finanční úřad pro JmK, Finanční správa, ředitel Magistrát města Brna, ŽÚmB, vedoucí odboru Masarykova univerzita v Brně, prorektor pro strategii AKADEMIE STING v Brně, prorektor Mendelova univerzita v Brně, prorektorka Komora daňových poradců ČR, tajemník Městská správa sociálního zabezpečení v Brně, ředitel Mesit holding, a.s., předseda představenstva VŠFS, o.p.s., rektorka VŠE v Praze, FFU, vedoucí Katedry veřejných financí AKADEMIE STING v Brně, vedoucí Katedry účetnictví a daní Vysoká škola hotelová Praha, rektor 5

7 Akademický senát: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. - předseda prof. JUDr. Karel Marek, CSc. - místopředseda Členové: Mgr. Antonín Schneider - tajemník Ing. Lukáš Trčka Ing. Eva Vincencová, Ph.D. Zástupci studentů: Petra Lespuchová Vlastimil Navrátil Petr Štefáček Disciplinární komise: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. Veronika Pijáčková Hana Vašíčková Petra Lespuchová Vlastimil Navrátil předseda členka členka studentka student (náhradník) 2.4 Zastoupení školy v reprezentaci vysokých škol Zastoupení v České konferenci rektorů: Zastoupení v Radě vysokých škol: doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 2.5 Vize a strategické cíle školy Vize školy AKADEMIE STING je respektovaná profesně zaměřená soukromá vysoká škola, která nabízí ekonomické vzdělání v bakalářských a magisterských studijních programech. Škola uskutečňuje kvalitní vzdělávací program v souladu s mezinárodními trendy vysokoškolského vzdělávání a soustřeďuje se na inovaci a aktualizaci studijní nabídky, aby oslovovala nové cílové skupiny a vyplňovala mezery na edukačním trhu. Disponuje týmem kvalifikovaných akademických pracovníků s vědeckovýzkumnou produktivitou. Připravuje absolventy s teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi s důrazem na jejich uplatnitelnost v praxi. Realizuje kurzy celoživotního vzdělávání pro odbornou i laickou veřejnost. V rámci svých vědeckovýzkumných aktivit se zaměřuje především na aplikovaný výzkum. Vytváří partnerské vztahy s domácími i zahraničními subjekty ze soukromého i veřejného sektoru. 6

8 2.5.2 Strategické cíle školy V Dlouhodobém záměru AKADEMIE STING pro rok je provedena základní analýza současného stavu AKADEMIE STING a vytyčeny strategické cíle školy, které jsou v plném rozsahu platné i pro rok Jde zejména o tyto cíle a úkoly: V souladu se světovým rozvojovými tendencemi integrace oborů a stírání rozdílů mezi moderním managementem malých, středních a velkých organizačních jednotek postupně obsahově inovovat výuku dosavadních bakalářských studijních programů B6202 Hospodářská politika a správa (obor Zdaňování ) a B6208 Ekonomika a management (obor Organizace a řízení malých a středních firem ) s cílem zajistit, aby profil absolventů odpovídal měnícím se potřebám jejich úspěšného uplatnění v moderní praxi. Zvyšovat kvalitu kombinované formy studia, a to zejména vytvářením nových studijních opor ve formě učebních textů a metodických listů a rozvíjením možností elektronické komunikace. Efektivně využívat nově vyvinuté aplikace informačního systému při práce se studenty a absolventy. Podporovat rozšíření nabídky studia v anglickém jazyce a připravit postupné zavádění části výuky v anglickém jazyce. Podporovat v rámci finančních možností školy mimořádně nadané studenty pomocí motivačních a prospěchových stipendií. Zvýšit povědomí mezi uchazeči o studium i samotnými studenty o nadstandardních možnostech získat stipendia v souladu s Pokynem rektora k udělování prospěchových stipendií. Hledat nové cesty, které by umožnily za finančně přijatelných podmínek studentům školy studium v zahraničí. Podporovat mobility studentů. Vyhodnotit současný stav uplatnění absolventů školy v praxi a získané poznatky promítnout do nabízených studijních programů. Zohledňovat požadavky zaměstnavatelů a trhu práce na absolventy. Vytvářet podmínky a umožnit tak studium zdravotně znevýhodněným studentům a studentům se specifickými vzdělávacími potřebami. Posílit spolupráci s absolventy v oblasti výuky při zajišťování praxe studentů a zpracovávání, příp. oponenturách, závěrečných prací. Posílit komunikaci s absolventy prostřednictvím aplikací v informačním systému. Věnovat systematickou pozornost dalšímu profesnímu a kvalifikačnímu růstu perspektivních interních pracovníků, zejména pak s využitím spolupráce s předními tuzemskými i zahraničními vysokými školami. Podporovat projektový tým k zajištění výzkumné práce školy, který bude mít za úkol realizovat podávání žádostí v dotačních programech pro vědu a výzkum. Pokračovat v propojení interních výzkumů školy s výzkumnou činností studentů vypsáním témat kvalifikačních prací zaměřených na odbornost konkrétních členů výzkumných týmů. Motivovat studenty školy k zapojení do vědeckovýzkumné činnosti školy finančními příspěvky při zapojení na studentských konferencích, soutěžích, grantech, atd. a zapojit studenty do přípravy a motivovat je k aktivnímu vystoupení na konferencích pořádaných školou, podílet se na řešení výzkumných projektů především ministerstev a partnerských vysokých škol. Prostřednictvím partnerských organizací, nabídkových serverů a studentů (především v kombinované formě studia) nabízet řešení aplikovaných výzkumů pro potřeby konkrétních podniků (objednatelů). Prohloubit již fungující nebo vytvořit nové užitečné kontakty s vhodnými zahraničními partnery, a to s cílem zapojení do mezinárodních programů a spoluprací. 7

9 Hledat vhodné adepty z řad studentů navazujícího magisterského studia pro studium v doktorském studijním programu na partnerských univerzitách, kteří by se po zvýšení kvalifikace mohli zapojit do výukové a vědeckovýzkumné činnosti školy. Posílit koncepční řízení personální politiky s cílem získání dalších kvalitních a perspektivních interních odborníků v hlavním pracovním poměru, zejména z řad pedagogů, kteří působí v roli školitelů na státních a veřejných vysokých školách. Zpracovat analýzu současného systému vnitřního hodnocení kvality školy ve smyslu její komplexnosti vůči připravované metodice MŠMT v rámci projektu Zajišťování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání (KVALITA) jako součásti Individuálních projektů národních. Průběžně doplňovat knihovní fondy o nejnovější odborné publikace, rozšířit možnosti vzdálených přístupů do knihovních databází, profesionalizovat studio pro výrobu distančních opor. V rámci investičního rozvoje se zaměřit zejména na postupné zajištění vlastních vyučovacích prostor a další zkvalitňování materiálně technického a informačního zabezpečení. Zvyšovat úroveň IT služeb poskytovaných uživatelům a zajišťovat jejich dostupnost a spolehlivost. Zvyšovat povědomí o důležitosti bezpečnosti citlivých informací (zálohy dat, archivy, přístupové údaje, antivirové aplikace). Rozvíjet nabídku podpůrných marketingových aktivit a výhod pro studenty prostřednictvím širšího spektra komunikačních kanálů tak, aby byl podpořen zisk plánovaného počtu studentů. Zpracovat marketingový plán pro efektivnější využívání absolventů školy při oslovování nových uchazečů. Aktualizovat propagační materiály školy a navrhnout jejich jednotný vizuální styl v české i anglické verzi. Optimalizovat webové stránky školy dle metodiky SEO a posunout se na vyšší pozice ve frekventovaných vyhledávačích. Rozšiřovat portfolio spolupracujících firem v rámci studentských praxí, budovat vztahy s těmito partnery a vytvářet tak příležitosti uplatnění pro absolventy školy. Identifikovat vhodné střední a vyšší odborné školy v regionu, navázat s nimi spolupráci a vhodnými propagačními aktivitami oslovit potencionální zájemce o studium. Pořádat veletrhy pracovních příležitostí pro studenty, absolventy školy i pro zájemce z řad veřejnosti. V souladu s pravidly konstrukce rozpočtu hospodařit s plánem vyrovnaného rozpočtu. 2.6 Změny vnitřních předpisů V roce 2014 nedošlo ve vnitřních předpisech AKADEMIE STING k žádným změnám. 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 3.1 Akreditované studijní programy AKADEMIE STING má akreditovány tyto studijní programy a obory (tabulka 3.1 v příloze): B6202 Hospodářská politika a správa se studijním oborem: 6202R063 Zdaňování prez. i komb. forma studia 8

10 6202R021 Finanční kontrola prez. i komb. forma studia B6208 Ekonomika a management se studijním oborem: 6208R074 Organizace a řízení malých a středních firem prez. i komb. forma studia B6804 Právní specializace se studijními obory: 6804R012 Právo v podnikání prez. i komb. forma studia 6804R028 Právo ve veřejné správě prez. i komb. forma studia N6208 Ekonomika a management se studijním oborem: 6208T086 Podniková ekonomika a management prez. i komb. forma studia V akademickém roce 2013/2014 byly otevřeny obory Zdaňování a Organizace a řízení malých a středních firem. AKADEMIE STING neuskutečňuje žádný z programů: v cizím jazyce (tabulka 3.2 v příloze), tzv. joint/double/multiple degree (tabulka 3.3 v příloze), společně s jinou vysokou školou se sídlem v ČR (tabulka 3.4 v příloze), společně s vyšší odbornou školou (tabulka 3.5 v příloze), mimo obec, ve které má škola sídlo a mimo povinnou odbornou praxi během studia (tabulka 3.6 v příloze). 3.2 Kreditní systém studia Ve všech akreditovaných studijních programech je zaveden klasický systém hodnocení formou zkoušek a zápočtů. Souběžně je zaveden kreditový systém podle ECTS. Student bakalářského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 180 kreditů za celé tříleté studium, a student navazujícího magisterského studia získá 60 kreditů za každý akademický rok, tj. 120 kreditů za celé dvouleté studium. Kreditní systém se začal v plné míře využívat při přestupech studentů z jiných vysokých škol. Porovnáním doložených studijních plánů se posuzuje nejen počet získaných kreditů, ale i obsah absolvovaných předmětů na jiné vysoké škole. Student může požádat o uznání zkoušek pouze při přijímacím řízení. Všichni úspěšní absolventi školy od roku 2006 dostávají kromě bakalářského a magisterského diplomu i Dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. Škola není držitelem DS a ECTS labelu. 3.3 Další vzdělávací aktivity Doplňkové vzdělávání vybraných studentů AS je zpravidla realizováno prostřednictvím individuálních školicích seminářů v rámci sjednaných aplikovaných výzkumů daného akademického roku. Podporovány jsou i aktivity odborníků z praxe, kontakty jsou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány. 9

11 4 Studenti 4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech, samoplátci K studovalo ve všech ročnících akreditovaných studijních programů celkem 637 studentů, z toho v bakalářských programech 365 studentů a v navazujícím magisterském programu 272 studentů (viz tabulka 4.1 v příloze). Vzhledem k tomu, že AKADEMIE STING o.p.s. je soukromá vysoká škola, jsou všichni její studenti samoplátci (viz tabulka 4.2 v příloze). 4.2 Studenti ve věku nad 30 let K jsme evidovali 225 studentů v kategorii nad 30 let věku. Všichni takto evidovaní studenti jsou zapsáni v kombinované formě studia (viz tabulka 4.3 v příloze). 4.3 Neúspěšní studenti V kalendářním roce 2014 bylo ukončeno z různých důvodů studium celkem 70 studentům v rámci všech studijních oborů (viz tabulka 4.4 v příloze). 4.4 Opatření pro snížení studijní neúspěšnosti AKADEMIE STING o.p.s. má zpracované semestrální plány hospitací ve výuce, které realizují garanti a vedoucí jednotlivých kateder. V průběhu semestrů se podle charakteru předmětů konají písemné kontrolní práce a jsou zadávány písemné semestrální práce nebo případové studie. Během výuky jsou zajištěny individuální konzultace vyučujících pro studenty, které jsou zaměřené na doplnění znalostí, vytvoření studijních návyků a pochopení náročných partií z probírané látky. Při tvorbě nových učebních textů přihlížejí autoři k příčinám studijní neúspěšnosti se snahou omezit ji. Zvláštní pozornost je pak věnována studentům při přípravě bakalářských a diplomových prací. Mimo povinných a rozvrhově zabezpečených konzultací je individuálně realizují vedoucí bakalářských a diplomových prací, neboť ve většině případů jsou jimi interní zaměstnanci školy. 5 Absolventi 5.1 Absolventi akreditovaných studijních programů Řádný termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2013/2014 proběhl ve dnech V tomto termínu složili státní zkoušku celkem 133 studenti. Z prezenční formy studia uspěl 71 student, 62 studenti uspěli z kombinované formy studia. 10

12 V náhradním termínu dne složilo státní závěrečnou zkoušku celkem 48 studentů. Z prezenční formy studia uspělo 28 studentů, v kombinované formě studia uspělo celkem 20 studentů. V roce 2014 tedy složil úspěšně státní závěrečnou zkoušku bakalářského studia 181 absolvent (99 studentů prezenční formy studia, 82 studenti kombinované formy studia). 20 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 4 studenti. Celkem od založení školy úspěšně absolvovalo bakalářská studia již studentů, z toho 545 studentů v prezenční formě studia, 924 studenti v kombinované formě studia, 460 studentů v modifikované formě pro absolventy VOŠ. Řádný termín státních závěrečných zkoušek navazujícího magisterského studia v akademickém roce 2013/2014 proběhl ve dnech V tomto termínu složilo státní závěrečnou zkoušku celkem 157 studentů, z toho 52 studenti prezenční formy studia, 105 studentů kombinované formy studia. V náhradním termínu složili státní závěrečnou zkoušku 43 studenti, z toho 24 studenti prezenční formy studia a 19 studentů kombinované formy studia. V roce 2014 složilo celkem státní závěrečnou zkoušku 200 studentů navazujícího magisterského studia (76 studentů prezenční formy studia, 124 studenti kombinované formy studia). 7 studentů mělo po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 4 studenty na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Celkem svá magisterská studia na AKADEMII STING v průběhu let úspěšně ukončili již studenti, z toho 393 studenti v prezenční formě studia a 961 student v kombinované formě studia. V roce 2014 absolvoval studium 381 student (tabulka 5.1 v příloze). Celkem od založení školy úspěšně absolvovali studia již studenti. 5.2 Práce s absolventy a uplatnění absolventů na trhu práce Informační systém AKADEMIE STING o.p.s. umožňuje sběr informací o dalším uplatnění absolventů v anketách a jejich následné zpracování do meziročních statistik. Vše je však podmíněno ochotou absolventů ke spolupráci. Absolventi mají možnost sledovat dění na škole a zapojit se do diskusí též prostřednictvím sociální sítě Facebook. Obecně mají absolventi školy stále velmi dobré uplatnění na trhu práce. AKADEMIE STING o.p.s. provádí vlastní průzkumy a dotazníková šetření potřeb trhu práce, zejména potřeb klíčových zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji. Škola má velmi dobré vztahy s významnými organizacemi v regionu (RHK v Brně, Odvolací finanční ředitelství, Finanční úřady pro Jihomoravský kraj, Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních, základní organizace Brno, Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, Magistrát města Brna, MSSZ v Brně apod.). V těchto institucích studenti absolvují povinnou praxi, která je součástí studijního plánu bakalářského studia prezenční formy. Díky časové dotaci povinné praxe v nadstandardní délce 4 semestrů nejsou absolventi prezenčního studia později znevýhodněni nedostatkem pracovních zkušeností, kontaktů a mají vytvořeny silné pracovní návyky. Škola klade důraz na prohlubování znalosti cizích jazyků, počítačových dovedností a etiky. V navazujícím magisterském studiu je naopak kladen důraz na získání schopností pro aplikaci teoretického poznání v praxi. Studenti navazujícího magisterského programu se zapojují do tvůrčí 11

13 činnosti školy v rámci interních grantů prostřednictvím zadaných témat diplomových prací. Ve spolupráci s akademickými pracovníky zajišťují aplikovaný výzkum pro výrobní firmy a instituce. Absolventi navazujícího magisterského studia jsou schopni velmi dobře plnit úkoly středního a vrcholového managementu. 6 Zájem o studium 6.1 Zájem o studium V důsledku nepříznivého demografického vývoje se počet uchazečů o studium snižuje. AKADEMIE STING, o.p.s. proto zvýšila úsilí ve zkvalitňování služeb studentům, především v osobním přístupu všech řadových zaměstnanců, akademických pracovníků a odborníků z praxe, kteří zajišťují výuku na AKADEMII STING, o.p.s., zejména vedoucích bakalářských a diplomových prací. V roce 2014 byly přijaty 473 přihlášky. Počet přijatých uchazečů činil 384, stejně jako počet zapsaných studentů. Podrobné členění uchazečů o jednotlivé obory včetně srovnání s předchozím rokem 2013 je uvedeno v tabulce 6.1 v příloze. 6.2 Přijímací zkoušky V minulých letech se osvědčilo přijímat uchazeče o prezenční formu bakalářského studium na základě pohovoru o motivaci uchazeče a u uchazečů o kombinovanou formu studia požadovat obligatorně doklad o zajištění odborné praxe po standardní dobu studia. Zvláštní pozornost při přijímacím řízení věnuje škola přestupům z jiných škol na základě žádosti uchazeče a uznání absolvovaného předmětu nebo části absolvovaného studia. Cizinci jsou přijímaní ke studiu v českém jazyce za stejných podmínek jako uchazeči s českým občanstvím s podmínkou, že předloží nostrifikaci dosaženého vzdělání a doklad o úspěšném absolvování zkoušky z českého jazyka. Škola zajišťuje přijímací řízení vlastními zdroji bez využití externích dodavatelů. 6.3 Uchazeči o studium v navazujícím magisterském studijním programu, kteří bakalářské studium absolvovali na jiné vysoké škole AKADEMIE STING eviduje zájem absolventů bakalářského studia pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Jejich přijetí do navazujícího studia i na základě posouzení dosavadních výsledků je předmětem přijímacího řízení. Z celkového počtu studentů zapsaných ke studiu absolvovalo předchozí stupeň studia 120 studentů na jiné vysoké škole (viz tabulka 6.2 v příloze). 12

14 6.4 Spolupráce se středními školami V roce 2014 realizovala škola řadu informačních aktivit, tradičně se prezentovala na veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Na základě individuálních nabídek prezentací navštívili zaměstnanci oddělení public relations (dále jen PR oddělení ) za podpory studentů školy řadu středních a vyšších odborných škol, v rámci kterých byly výchovným poradcům a uchazečům o studium poskytnuty podklady a informace o studiu na AKADEMII STING. Škola rovněž využila neformální kontakty svých učitelů se středními školami v regionu pro oboustranný transfer informací a zkušeností. V roce 2014 došlo k dalšímu rozšíření komunikace prostřednictvím facebookového profilu školy, na kterém PR oddělení pravidelně vyvěšuje aktuality a poskytuje informační servis. Novinkou je též zavedení elektronického Newsletteru. AKADEMIE STING uspořádala tradičně dva dny otevřených dveří, které oba termínově předcházely uzavření prvního kola podání přihlášek na VŠ. Zájemcům na dotazy odpovídali zaměstnanci studijního oddělení, kteří se uchazečům individuálně věnovali. V průběhu roku 2014 vzniklo na AKADEMII STING PR oddělení. Jeho hlavním cílem je stát se informačním uzlem, který shromažďuje a dále zprostředkovává informace o aktuálním dění na AKADEMII STING. Působí jako prostředník mezi současnými studenty, zájemci o studium, absolventy, zaměstnanci, podniky, médii a širokou veřejností. Zajišťuje vnitřní i vnější komunikaci AKADEMIE STING s cílovými skupinami. Mezi konkrétní činnosti oddělení patří: reprezentace AKADEMIE STING navenek, komunikace s uchazeči o studium roadshow po SŠ a VOŠ, komunikační kampaň, distribuce a zajišťování pracovních nabídek pro současné studenty, media relations spolupráce s médii, zprostředkování aktuálního dění z AKADEMIE STING, popularizace vědy a jejich výsledků v médiích, corporate relations zapojení firem do aktivit AKADEMIE STING, zajištění partnerství pro AKADEMII STING a její zapojení do aktivit třetích strach (konference, workshopy), tvorba grafických a prezentačních materiálů, jednotný vizuální styl AKADEMIE STING, zlepšování image AKADEMIE STING mezi všemi cílovými skupinami, tvorba a správa webových stránek, správa Facebookového profilu včetně tvorby grafických vizuálů pro příspěvky, monitoring diskuzních fór zaměřených na výběr vysoké školy. Mezi další plánované aktivity patří organizace Klubu absolventů AKADEMIE STING a pořádání zajímavých přednášek, výstav a společenských akcí. 7 Akademičtí pracovníci Současnou personální situaci charakterizují tabulky 7.1 až 7.6 v příloze. Výuku a vedení bakalářských a diplomových prací zajišťuje celkem 25,45 pracovníků v přepočtených počtech (viz tabulka 7.1 přílohy). Na výuce se podílí 27 odborníků z aplikační sféry (viz tabulka 11.2 přílohy). 13

15 Tito vyučující, kteří se v r podíleli na výuce, jsou významnými odborníky ve svých oborech (např. Ústavní soud, Nejvyšší správní soud, Finanční úřady, Komora daňových poradců ČR, atd.). Výuku profilových předmětů zajišťují v celém rozsahu profesoři, docenti a vyučující s akademickým titulem Ph.D., nebo CSc. Dva z interních pedagogů, kteří dosud nemají titul Ph.D., studují doktorské studium, které plánují úspěšně ukončit v prvním čtvrtletí r Ve spolupráci s veřejnými vysokými školami se zvažuje možnost habilitačních řízení perspektivních pedagogů. AKADEMIE STING o.p.s. v roce 2014 zajistila 10 kurzů (30 zúčastněných) dalšího vzdělávání svých akademických pracovníků (viz tabulka 7.6 přílohy). AKADEMIE STING o.p.s. nemá kariérní řád, avšak odborný růst a pracovní výsledky interních i externích pracovníků hodnotí vedoucí kateder a rektor školy průběžně a výsledky projednávají na kolegiu rektora. Součástí těchto hodnocení je také stanovení dalšího profesního růstu zaměstnanců. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci jsou motivováni finančními odměnami za aktivitu a dále za mimořádné výsledky, zejména za aktivní účast na vědeckých konferencích, seminářích a publikační činnost. 8 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců 8.1 Školné v prezenční a kombinované formě studia V roce 2014 činilo školné v bakalářském studiu ,- Kč ročně pro prezenční i kombinovanou formu studia. Školné pro prezenční i kombinovanou formu studia v navazujícím magisterském studiu bylo ve výši ,- Kč za rok. V ceně školného jsou zahrnuty učební texty a základní učební pomůcky. V roce 2014 poskytla AKADEMIE STING o.p.s. studentům učební texty v celkové částce ,95- Kč, z toho náklady na skripta vydaná školou činily ,55,- Kč, a náklady na učební texty, které byly zakoupeny a poskytnuty studentům, činily ,00- Kč. 8.1 Stipendia Otevřenost všem studentům bez ohledu na jejich sociální postavení je řešena formou stipendijních pobídek, které umožní i nadaným, sociálně slabším studentům studovat zcela zdarma. K tomuto kroku bylo přistoupeno i přesto, že školné je hlavním zdrojem příjmů. Kompenzací těchto stipendií jsou poplatky, které zaplatí studenti, kteří nestudují zcela řádně. V roce 2014 bylo vyplaceno 1 studentovi sociální stipendium z dotací MŠMT v celkové výši Kč, o ubytovací stipendium požádalo 180 studentů, kterým bylo vyplaceno Kč. Prospěchové stipendium bylo přiznáno 2 studentům v celkové výši Kč. Cenu profesora Ludvíka Kulčáka za vynikající studijní výsledky obdrželi 4 studenti v celkové výši ,- Kč. Mimořádné stipendium bylo vyplaceno 1 studentovi ve výši Kč (viz tabulka 8.1 přílohy). 14

16 8.2 Poradenství, zajištění a hodnocení kvality poradenských služeb Počet studujících na AKADEMII STING o.p.s. se momentálně pohybuje pod tisícem studentů, čímž se řadí spíše k menším vysokým školám. Obecné poradenské služby jsou studentům standardně poskytovány prostřednictvím elektronického informačního systému školy, dále prostřednictvím studijního oddělení, sdílením informací na katedrálních nástěnkách (např. daňové úlevy pro studenty), individuálním přístupem akademických pracovníků ve výuce a elektronické komunikaci a v neposlední řadě prostřednictvím Facebooku. Z celkového počtu 637 studentů je 59 % studentů kombinované formy studia s řádným zaměstnáním a kariérním zařazením. Zbylým 41 % studentům prezenčního studia jsou schopny se věnovat především vedoucí kateder, členové kolegia rektora a ostatní zaměstnanci, např. pracovnice studijního oddělení. V mnohém se studenti obracejí s konzultacemi i na vyučující, především pokud jsou významnými odborníky z praxe. Celoškolské problémy řeší studenti prostřednictvím svých zástupců v Akademickém senátu. 8.3 Znevýhodněné skupiny uchazečů V souladu se svým statutem škola ani v roce 2014 neměla žádné omezující podmínky pro uchazeče o studium. Škola je připravena zapsat ke studiu uchazeče s tělesným omezením v prezenční i kombinované formě studia. V roce 2014 jsme neevidovali žádného zájemce o studium v této kategorii, tudíž se na vysokou školu ke studiu nezapsal žádný student se specifickými potřebami. 8.4 Mimořádně nadaní studenti V rámci státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v roce 2014 mělo 20 studentů po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhovaly studenty s výborným prospěchem a vynikající obhajobou bakalářské práce na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka, která je spojena s finanční odměnou. Tohoto ocenění docílili 4 studenti. Z 200 absolventů magisterského studia mělo 7 studentů po dobu studia průměr do 1,5 a státní závěrečnou zkoušku složili s hodnocením výborně, takže studium ukončili s vyznamenáním. Komise při státních závěrečných zkouškách navrhla 4 studenty na Cenu profesora Ludvíka Kulčáka (viz tabulka 8.1). Strategickým cílem AKADEMIE STING o.p.s. je stálé zvyšování kvality výuky a jejího technického zabezpečení. S tím souvisí i motivace studentů dosahovat vynikajících výsledků. Výše prospěchových stipendií pro studenty prezenční formy bakalářských i navazujícího magisterského studijního programu je nastavena tak, že vynikající studenti prezenční formy studia mohou výrazně ušetřit na školném; pokud by studovali s prospěchem 1,00, mohou studovat zcela zdarma. 15

17 8.5 Ubytovací a stravovací služby Vlastní ubytovací prostory AKADEMIE STING o.p.s. nevlastní (viz tabulka 8.2 přílohy). Škola upravila svůj Stipendijní řád tak, aby bylo možno čerpat dotaci od MŠMT na ubytovací stipendium pro studenty prezenční formy studia. Studentům je k dispozici aplikace Stipendia v informačním systému školy, jejímž prostřednictvím mohou studenti o stipendia žádat elektronicky. Výrazně se tím zjednodušila administrativa a zpětná kontrola poskytnutých dotací. V roce 2014 podalo žádost o ubytovací stipendium 180 studentů, bylo vyplaceno Kč (viz tabulka 8.1 přílohy). AKADEMIE STING o.p.s. se snaží pomoci studentům v zajištění ubytování. Průběžně informuje studenty jak prezenčního, tak kombinovaného studia o cenově výhodných nabídkách ubytování v městě Brně. V roce 2014 pokračovala spolupráce s partnerskou společností COLLEGE Living, s.r.o., která pomocí propracovaného systému nabídky ubytování v soukromí pomáhá nalézt studentům ubytování co nejblíže ke škole, odpovídající jejich představám a k jejím službám patří rovněž zajištění spolubydlících. Škola neposkytuje studentům vlastní stravovací služby (viz tabulka 8.2 přílohy). Studenti jsou však informováni o možnosti využívat četná stravovací zařízení (menzy) Vysokého učení technického v Brně za stejných podmínek jako ostatní vysokoškolští studenti (viz tabulka 8.2 přílohy). 8.6 Sociální záležitosti zaměstnanců Sociální záležitosti zaměstnanců jsou řešeny individuálně dle aktuálních potřeb a možností školy. AKADEMIE STING o.p.s. jakožto obecně prospěšná společnost hospodaří s plánovaným vyrovnaným rozpočtem. Hlavním zdrojem výnosů školy je zaplacené školné. Efektivita hospodaření je základním předpokladem úspěšného fungování školy. Z těchto důvodů je rozpočet vždy konstruován jako vyrovnaný s rezervou na nepředvídané výdaje. Dlouhodobým záměrem školy je zajistit a udržet kvalitní vysokoškolské prostředí, průběžně zajišťovat inovace studijních programů a tomu odpovídající lidské zdroje, studijní opory, technické prostředky včetně informačních technologií, renovace provozních prostor a v neposlední řadě prostředí neodmyslitelně spojené s představou o moderní vysoké škole. Škola poskytuje zaměstnanecké benefity ve formě stravenek, možnosti sportovního vyžití v pronajatém bazénu a sociální pomoci v případě potřeby. Škola projevuje vstřícnost v sociálních otázkách zaměstnanců, avšak individuálně. Umožňuje zaměstnancům především skloubit snahu o profesní růst s pracovním vytížením. Podporuje další vzdělávání všech zaměstnanců, kteří projeví zájem o studium. V současné době studuje bakalářský stupeň v kombinované formě jeden zaměstnanec a v posledním semestru doktorského studia se v roce 2014 nacházejí dva zaměstnanci, kteří se chystají úspěšně zakončit toto studium v prvním čtvrtletí r

18 9 Infrastruktura 9.1 Fondy knihoven AKADEMIE STING průběžně rozšiřuje a modernizuje fond knihovny školy. V roce 2014 činil přírůstek knihovního fondů 541 kus a knihovní fond se zvýšil na kusů. Počet odebíraných periodik je 23 tituly (tabulka 9.1 v příloze). Otevírací doba knihovny byla přizpůsobena jak studentům prezenční a kombinované formy studia, tak i zaměstnancům. 9.2 Informační a komunikační služby Informační systém Škola v roce 2014 využívala formou outsourcingu školní informační systém vyvinutý Masarykovou univerzitou v Brně. Celý informační systém je pravidelně aktualizován a dále vyvíjen. Multimediální učebny V jundrovském centru je rychlost připojení k Internetu 120Mb/10Mb. V bohunickém centru se rychlost připojení pohybuje v garantovaném pásmu 20Mb/20Mb. Přehled multimediálního vybavení jednotlivých poslucháren v obou výukových centrech je zobrazen v tabulkách 9.1 a 9.2 v textu. Tabulka 9.1 Centrum pro prezenční studium Stromovka 1, Brno - Jundrov PC Dataprojektor Repro Internet TV Posluchárna A 1ks x x x Posluchárna B 1ks x x x Posluchárna C 1ks x x x Posluchárna D 23ks x x Posluchárna E 1ks x x x Posluchárna F 1ks x x x Posluchárna G 1ks x x x Posluchárna I 21ks x x x Posluchárna J 1ks x x x x Učebna 1 1ks x x x Učebna 2 1ks x x x 17

19 Tabulka 9.2 Centrum pro kombinované studium Pod Nemocnicí 25, Brno - Bohunice PC Dataprojektor Repro Internet TV Posluchárna A 1ks x x x Posluchárna B 1ks x x x Posluchárna C 1ks x x x Posluchárna D 1ks x x x Posluchárna E 1ks x x x Posluchárna F 21ks x x x Posluchárna K 1 ks x x x Posluchárna P 1ks x x Aktuální stav výpočetní techniky vyjadřuje tabulka 9.3 v textu. Tabulka 9.3 Centrum Stromovka 1, Brno - Jundrov Centrum Stromovka 2, Brno Jundrov Desktopy Desktopy Desktopy Centrum Pod nemocnicí 25, Brno - Bohunice počítačová učebna 1 21 administrativa 9 počítačová učebna 21 počítačová učebna 2 23 servery 2 administrativa 2 administrativa 26 Server 1 knihovna 6 desktopy pro studenty 8 obsluha tiskárny 1 sborovna 1 Notebooky Notebooky učebny 9 učebny 8 zaměstnanci 12 informace vestibul 1 Celkem (centrum) Celkem (centrum) 40 Celkem

20 10 Celoživotní vzdělávání V případě zájmu je škola připravena k realizaci kurzů celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV ) v rámci akreditovaných bakalářských studijních programů v délce dvou let a v rámci navazujícího magisterského studijního programu v délce jednoho roku. V roce 2014 byl otevřen kurz CŽV v rámci navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management. Informace o počtech přijatých uchazečů jsou k dispozici v tabulce č Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost (ve smyslu 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách) Výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost AKADEMIE STING vycházela v roce 2014 z úkolů stanovených Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období (dále jen DZ ) a jeho aktualizace pro rok 2014, pokynů MŠMT České republiky a rozhodnutí kolegia rektora AKADEMIE STING Koncepce a zajištění výzkumné činnosti V roce 2014 bylo na základě DZ, jeho aktualizace a poznatků získaných v předchozích letech pokračováno v koncepci výzkumné činnosti AKADEMIE STING s důrazem na kvalitu výstupů ve formě odborných článků, smluvní spolupráci s vysokými školami v zahraničí i České republice, firmami a institucemi, zaměření disertačních prací doktorandů školených pracovníky AKADEMIE STING, zapojení studentů AKADEMIE STING do výzkumu formou diplomových a bakalářských prací. Byla rozvíjena organizace a zaměření interních grantů formou tzv. Interní grantové agentury (IGA). Výzkum byl orientován do tří základních oblastí: IGA_AS_01 Podniková ekonomika a ekonomie; IGA_AS_02 Management a marketing; IGA_AS_03 Podpora řízení podniku. Grantové projekty jsou navázány na předměty vyučované na AKADEMII STING. Zapojení studentů do tvůrčí činnosti se realizuje prostřednictvím seminárních, diplomových a bakalářských prací. V roce 2014 významným způsobem rozvinulo činnost pracoviště AKADEMIE STING, Institut ekonomických studií a analýz, jehož posláním je zajišťovat orientaci, koncepci a realizaci vědeckovýzkumné práce AKADEMIE STING, a to zejména v oblastech výstupů výzkumu, předkládat žádosti o výzkumné projekty, zajišťovat vědeckou spolupráce školy s institucemi v ČR i zahraničí a spolupracovat s firmami a institucemi v ČR v aplikovaném výzkumu, včetně servisní činnosti. V roce 2014 pokračovalo vydávání vědeckého časopisu školy ACTA STING s redakční radou tvořenou odborníky jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Toto periodikum s recenzovanými příspěvky je zaregistrováno u Českého národního střediska s ISSN (Online) a tato elektronická verze je volně přístupná na adrese Časopis je určen pro publikování příspěvků akademických pracovníků a studentů vysokých škol, pracovníků vědeckovýzkumných a odborných pracovišť z ČR i zahraničí. Zveřejňuje aktuální poznatky a analýzy ekonomiky, managementu, marketingu, financí, daní, účetnictví, práva a matematického 19

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA DLOUHODOBÝ ZÁMĚR 2011 2015 MASARYKOVA UNIVERZITA POSLÁNÍ MASARYKOVY UNIVERZITY Posláním Masarykovy univerzity je vytvářet a šířit vědění, které přispívá ke kvalitě života a kultuře

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Sborník příspěvků z odborného sympozia ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU 21. 23. května 2012 Liberec, Česká republika Workshop proceedings DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN SCIENCE AND RESEARCH

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr FTK UP na období 2011 2015 11 priorit FTK UP Olomouc 2011 2015 1. Věda a výzkum 2. Vzdělávání 3. Ekonomika a finanční stabilita 4. Personální politika 5. Studenti 6. Práce s partnery 7.

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 Říjen 2014 Preambule Předkládaná Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 (dále jen ADZ VŠE

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018

Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Dlouhodobý koncepční rozvoj ÚMV, v. v. i. na léta 2011 2018 Obsah 1. Základní informace 2. Informace o výzkumné činnosti ÚMV, v. v. i. 3. Informace o dalších činnostech ÚMV, v. v. i. 4. Popis koncepce

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více