Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze

2 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický rozpad tradičních hodnot a vztahů ve společnosti. Tento rozpad je pak mnohdy příčinou stavu, kdy se pomoc bližnímu stává buď čímsi výjimečným, nebo je naopak zneužívána pro prosazování cílů, které se skutečnou pomocí lidem v opravdové nouzi nemají nic společného. V každé společnosti a to i v naší postmoderní společnosti 21. století žijí lidé, kteří své potřeby a požadavky nejsou schopni realizovat bez pomoci těch druhých. V první řadě by měla pomoci rodina; tam kde rodina selhává, měl by nastoupit stát. Třetím subjektem, jehož role je dána jakýmsi nepsaným domovským právem, je právě město, které je pro řadu služeb v sociální oblasti nezastupitelné. Proto jsem potěšen, že vám mohu představit základní dokument v oblasti plánování sociálních služeb v našem městě Komunitní plán sociálních služeb města Slaný. Komunitní plánování je považováno za nejlepší způsob, jakým lze zajistit moderní fungování služeb v sociální oblasti.v procesu plánování totiž postupně dochází k vytvoření systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům sociálních služeb, jejichž potřeby jsou zjišťovány a pravidelně vyhodnocovány. Náš plán, který z těchto premis vychází, je proto výsledkem spolupráce odborníků z institucí činných v sociální oblasti, jednotlivých poskytovatelů i příjemců sociální péče a rovněž mnoha aktivních občanů našeho města. Při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Slaný jsme započali proces, jehož smyslem je zlepšení kvality stávajících sociálních služeb poskytovaných ve všech cílových skupinách a nalezení dosud nerealizovaných a potřebných sociálních služeb, po nichž je ve Slaném poptávka. Za to patří dík všem, kteří s námi tento proces nastartovali, stejně jako projektovému týmu vedenému Milanem Grohmannem a Jitkou Polákovou z Městského úřadu ve Slaném. Cílem nás všech by mělo být postupné zlepšení stávající situace a předkládaný komunitní plán je konkrétním návrhem, jak toho chceme dosáhnout. Věřím proto, že takto připravený plán přispěje ke zlepšení kvality života všech občanů královského města Slaný. Ing. Pavel Bartoníček, 1.místostarosta královského města Slaný

3 OBSAH 1. Komunitní plán sociálních služeb Vymezení pojmů Proces komunitního plánování sociálních služeb Průběh zpracování komunitního plánu sociálních služeb města Slaný Vlastní komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Slaný Poslání komunitního plánování Vize rozvoje sociálních služeb Popis výchozí situace Výsledky SWOT analýzy sociálních služeb Vymezení prioritních oblastí Akční plán - Přehled priorit Pokyny pro vyplnění formuláře aktivity Akční plán - Popisy aktivit Přehled aktivit v databázi Databáze aktivit Příloha 1: Účastníci komunitního plánování Členové řídící skupiny Členové pracovních skupin

4 1. Komunitní plán sociálních služeb 1.1. Vymezení pojmů Komunitní plánování sociálních služeb Plánování rozvoje sociálních služeb jako výsledku procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je především popis a analýza existujících zdrojů a potřeb a strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb. Sociální služba Činnost nebo souhrn činností poskytující osobám pomoc v nepříznivé sociální situaci a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů. Nepříznivá sociální situace Taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby, případně z jiných závažných důvodů, nebo jestliže její způsob života vede ke konfliktu se společností, není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny. Uživatel /příjemce Osoba, které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální situace. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především jedině oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Integrace Komplexní proces vyrovnávání příležitostí osobám v nepříznivé sociální situaci a umožnění přístupu k běžným podmínkám života. Sociálním začleňováním (sociální integrací) se rozumí proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a umožňují jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Poskytovatel sociálních služeb Subjekt, který služby poskytuje a nabízí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem. Poskytovatelé jsou ti, kdo služby provozují, prodávají, uskutečňují bez ohledu na to, zda se jedná o organizaci zřizovanou, státní či nestátní, ziskovou či neziskovou. Mezi poskytovatele se zahrnují také osoby pečující o své příbuzné a blízké (ačkoli jsou částečně též uživateli služeb). Poskytovatelé vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet svoje zařízení. Poskytovatelé soutěží na trhu o získání prostředků na udržení své existence především cenou a kvalitou služeb, které nabízejí. 2

5 Zadavatel Organizace odpovědná za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou především obce a kraje. Ty nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Zadavatelé služby platí, zřizují, zadávají, organizují a provádějí na ně výběrová řízení. Účastník KPSS Každý, kdo se účastní procesu KPSS (zejména členové řídící skupiny a pracovních skupin). Koordinátor KPSS Fyzická nebo právnická) osoba, dostatečná zkušená v managementu a se znalostmi v oblasti KPSS a zapojování veřejnosti, která koordinuje celý proces KPSS ve spolupráci s řídící skupinou. Zhotovitel Externí dodavatel služeb v procesu KPSS. Řídící skupina Skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která je založena na počátku procesu KPSS. Řídící skupina je zodpovědná za průběh procesu KPSS, činí zásadní rozhodnutí a řídí proces KPSS. Pracovní skupina Skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která řeší konkrétní úkoly v rámci procesu KPSS např. navrhuje a připomínkuje dílčí část Komunitního plánu. SWOT Analýza vnitřních silných a slabých stránek a vnějších příležitostí a hrozeb ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem výchozí situace. Poslání (mise) a vize Konsensuální vyjádření důvodů, proč se komunitní plánování provádí, a čeho se tím chce dosáhnout, tj. jaký hlavní cíl má být komunitním plánování naplněn v určitém časovém horizontu.. Priority Vymezují oblasti, témata či problémy, jimiž se KPSS zabývá, a základní směry, z nichž vyplývají konkrétní úkoly. Opatření Podrobněji rozvedené jednotlivé priority, obsahující popis způsobů, které povedou k naplnění vybraných priorit. Aktivity Popis konkrétních projektů/akcí, jimiž budou naplněna jednotlivá opatření. 3

6 1.2. Proces komunitního plánování sociálních služeb A. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE A.1 Rozhodnutí zadavatele o zpracování komunitního plánu sociálních služeb a o způsobu zajištění jeho jednotlivých fází. A.2 Jmenování koordinátora KPSS A.3 Výběr zpracovatelů jednotlivých částí KPSS A.4 Ustanovení řídící skupiny A.5 Ustanovení pracovních skupin A.6 Zajištění veřejného projednání KPSS A.7 Schválení KPSS zadavatelem B. ZPRACOVÁNÍ ANALÝZ Komunitní plánování sociálních služeb musí vycházet ze znalosti výchozí situace. K tomu slouží popis momentální sociální situace území, s důrazem na popis služeb (jaké služby v území jsou, jak vypadají a fungují, komu se poskytují, jak služby uspokojují přání a potřeby lidí, jaká je jejich kvalita). B.1 Sociálně demografická analýza území. Obsahuje statistické údaje využitelné při komunitním plánování. B.2 Výzkum uživatelů sociálních služeb B.3 Výzkum poskytovatelů sociálních služeb C. VYTVOŘENÍ PLÁNU KOMUNITNÍCH SLUŽEB Komunitní plánování sociálních služeb vychází z postupů strategického plánování. Proto také přejímá pojmy a strukturu strategického plánu. Strategické plánování se pro KPSS používá proto, že je to metoda, která umožňuje vytvářet strategie a rozdělit vytváření společného postupu do kroků. Tato metoda ve svém výsledku umožňuje vybrat projekty, které jsou klíčové pro naplnění společné představy, získat pro ně společnou transparentní podporu a rozdělit úkoly mezi zúčastněné. Jde o metodu, jejímž výsledkem je poměrně konkrétní strategický plán, tedy přímo strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb. Neexistuje pouze jeden způsob vytváření strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, stejně jako se nedá definovat jediný správný postup strategického plánování. Předkládaný postup vychází ze zkušeností získaných v praxi. Sestává z těchto kroků: 1. Poslání 2. Vize 3. Priority 4. Akční plán realizace priorit 4.1 Opatření 4.2 Aktivity Komunitní plán sociálních služeb je závaznou dohodou mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli služeb o tom, jaký systém sociálních služeb má v daném území být, jak bude podporován, které problémy budou řešeny nejdříve a jakým způsobem. Proto je důležité, aby si všichni účastníci KPSS na počátku vzájemně vyjasnili, proč chtějí KPSS vytvářet a čeho chcete společně dosáhnout. Tuto společnou představu vyjadřuje poslání a vize. 4

7 Klíčovou součástí komunitního plánování je vymezení priorit. Výběr priorit totiž může zcela vyloučit některé oblasti života občanů z komunitního plánu pro nejbližší období. Výběr priorit proto musí být navázán na vizi a poslání. Je prvním krokem k nalezení cesty, jak poslání a vizi naplnit. Priority musejí být proto také vybrány a vymezeny realisticky, tj. v souladu s možnostmi vyjádřenými vlastními silnými stránkami a příležitostmi i s vědomím překážek, tj. vlastních slabin a hrozeb. Při výběru a vymezení priorit tak hrají důležitou roli i výsledky SWOT analýzy. Priority stanovuje řídící skupina. Priorit je definován menší počet (1 3). To umožňuje více zpřesnit komunitní plán a tím i koncentrovat úsilí a prostředky na řešení klíčových problémů Ke každé z vybraných priorit je ustanovena pracovní skupina, jejímž úkolem je navrhnout opatření a aktivity realizace příslušných priorit. Logický systém opatření a aktivit se souhrnně nazývá Akční plán realizace priorit. Po vytvoření návrhu opatření je příslušné pracovní skupiny rozpracuje do aktivit. Přitom není třeba rozpracovat hned všechna opatření, jejich realizaci lze rozložit v čase. Popis aktivit je nejdůležitější součástí Akčního plánu realizace priorit. Obsahuje u každé aktivity základní údaje, při nejmenším rozpočet a zdroje peněz na realizaci aktivity, kdo je garantem aktivity a časový plán přípravy a realizace. D. REALIZAČNÍ FÁZE Realizační fáze je naplněním a uskutečněním dohodnutých plánů. Zároveň s řízením realizace probíhá i kontrola a monitorování průběhu. K tomu slouží systém monitoringu. Výsledky monitoringu jsou podkladem pro úvodní hodnotící fázi nového cyklu KPSS. 5

8 2. Průběh zpracování komunitního plánu sociálních služeb města Slaný Fáze Odpovědnost Termín Rozhodnutí o zpracování Zastupitelstvo města Březen 2006 KPSS Zpracování C & M Consult CZ s.r.o. Březen 2007 sociodemografická analýzy (zhotovitel) Výzkum poskytovatelů Přemyslovy Čechy (zhotovitel) Duben 2007 sociálních služeb Výzkum příjemců Přemyslovy Čechy (zhotovitel) Březen - duben 2007 sociálních služeb Vytvoření vlastního komunitního plánu řídící skupina, pracovní skupiny, vip v.o.s. (zhotovitel) Květen - červenec 2007 Veřejné projednání Ing. Milan Grohmann, manažer Září - říjen 2007 (radnice, internet, tiskové zprávy) rozvoje města Schválení KPSS Zastupitelstvo města Prosinec

9 3. Vlastní komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Slaný 3.1. Poslání komunitního plánování Smyslem komunitního plánování sociálních služeb ve Slaném je vytvoření efektivní sítě sociálních služeb v závislosti na objektivních potřebách obyvatel královského města Slaný 3.2. Vize rozvoje sociálních služeb V roce 2015 je Slaný z hlediska sociálních služeb městem: se zajištěnými službami a zabezpečením pro seniory a všechny ostatní příjemce sociálních služeb kde nikdo nebude předem považován za neřešitelný problém kde sociální služby přispívají k řešení problémů s nepřizpůsobivými občany s vyrovnanou bilancí nabídky a poptávky sociálních služeb se stabilním vícezdrojovým financováním poskytovatelů sociálních služeb bez rozdílu zřizovatele s lepším sociálním povědomím občanů (informovanost, ) se zapojením neziskového sektoru do sociálních služeb s rovným přístupem občanů k sociálním službám podporujícím síť preventivních sociálních služeb 7

10 3.3. Popis výchozí situace A) ZÁVĚRY SOCIODEMOGRAFICKÉ ANALÝZY Počet obyvatel města Slaný činil ke konci roku Vývoj počtu obyvatel v období 1971 až 2005 lze rozdělit do tří fází. V první fázi došlo k významnému nárůstu počtu obyvatel. Druhá fáze 1991 až 2000 je charakteristická stagnací počtu obyvatel města na úrovní Ve třetí fázi, tj. po roce 2000 dochází k pozvolnému poklesu počtu obyvatel města Slaný. Město Slaný vykazuje regresivní typ věkové struktury. Z vývoje dětské a postreprodukční složky je zřejmé, že převaha postreprodukční složky nad dětskou se v průběhu let zvyšuje, z čehož lze vyvodit v budoucnu rychlejší úbytek obyvatelstva. Z odvozené prognózy věkové struktury plyne, že průměrný věk ve městě se bude v nadcházejících dvaceti letech neustále zvyšovat, přičemž tento nárůst lze považovat za velmi výrazný a rizikový. V roce 2025 bude postreprodukční složka dokonce čtyřnásobně větší než složka dětská. V období 1991 až 2001 došlo k významným změnám, jež působily na růst počtu domácností jednotlivců, úplných rodin bez závislých dětí, neúplných rodin a na pokles počtu úplných rodin se závislými dětmi. Mezi tyto změny patří posun hodnot ve společnosti směrem k západoevropskému modelu chování. Mírně se snižoval počet sňatků, na což měl vliv odklad uzavření sňatků do vyššího věku a rostoucí počet tzv. faktických manželství. Podíl ženatých, resp. vdaných, tak poklesl. Naopak počet rozvodů se mírně zvýšil, což dokumentuje vyšší společenskou akceptovatelnost tohoto sociálně-patologického jevu. V národnostní struktuře dominuje národnost česká, a to s 95,22 %, následovaná národností slovenskou s podílem 2,16 %. Ostatní národnosti mají zastoupení nižší než 1 %. Ve vývoji přirozeného přírůstku lze identifikovat dvě významná období, která ovlivnila vývoj populace v městě Slaný. Prvním obdobím jsou sedmdesátá léta, kdy přijatá pronatalitní opatření podnítila růst porodnosti. Naopak ve druhém období po roce 1990 změny ve společnosti vyústily v pokles porodnosti, a to mělo za následek úbytek obyvatelstva přirozenou měnou. Z analýzy plyne, že ještě významnějším faktorem působícím na vývoj populace města byla migrace. Saldo migrace bylo v průběhu let proměnlivé. Převážně kladných hodnot nabývalo v období do roku 1997 a záporných po roce 1997 až do současnosti. Celkový přírůstek byl pak převážně kladný až do roku Po tomto roce dochází ve většině případů k celkovému úbytku obyvatelstva města Slaný. Prognóza vývoje celkového počtu obyvatelstva ukazuje na úbytek obyvatelstva města Slaný. Mezi roky 2005 až 2025 by tak měl počet občanů města klesnout ze současných na za předpokladu, že migrace nebude mít na tento vývoj žádný vliv. Ve struktuře vzdělání zaujímají největší část občané vyučení a se středním odborným vzděláním bez maturity, celkově 36,01 %. Významný podíl dále tvoří občané s úplným středním vzděláním s maturitou a se základním nebo nedokončeným vzděláním a na druhé straně nízké zastoupení mají vysokoškolsky vzdělaní občané. 8

11 Ekonomicky aktivní obyvatelé tvoří 53,9 % z celkového počtu obyvatel. 92 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje. Z ekonomicky neaktivních je 45,8 % nepracujících důchodců a 36,5 % žáků, studentů a učňů. Z bilance dojížďky je patrné, že z celkového počtu zaměstnaných osob za prací vyjíždí Naopak do města Slaný za prací dojíždí osob. Saldo dojížďky je tedy kladné ve výši 782 osob. V městě Slaný je obsazeno celkem pracovních míst. Hlavní město Praha je hlavním směrem vyjížďky za prací pro obyvatele města. Z celkového počtu vyjíždějících osob pracuje v Praze Z hlediska struktury nabízených pracovních míst podle požadavku na vzdělání byla nejvíce nabízena místa s požadavkem na základní vzdělání, střední odborné vzdělání vyučen, ÚSO vzdělání s maturitou a ÚSO vzdělání vyučen s maturitou. Z hodnot bodové prognózy plyne, že míra nezaměstnanosti by mezi roky 2007 a 2009 měla klesat, a to z hodnoty 7,01 % v roce 2007 na 6,68 % v roce Z údajů o průměrných počtech uchazečů podle dosaženého stupně vzdělání je patrné, že nejvíce uchazečů o zaměstnání bylo v období 2004 až 2006 se základním vzděláním, dále pak s nižším středním odborným vzděláním a s ÚSO vzděláním. Vzhledem ke struktuře nabízených volných pracovních míst lze dojít k závěru, že lidé při dané výši mezd a nastavení sociálního systému nemají o práci zájem. Ve struktuře uchazečů o zaměstnání tvoří vysoký podíl uchazeči v evidenci do 6 měsíců, což lze hodnotit pozitivně. Na druhé straně je negativním rysem rostoucí průměrná doba evidence a její současná velikost. Vybavenost města Slaný lze považovat v oblastech školství, sociální oblasti, zdravotnictví, dopravy, peněžnictví, technické vybavenosti, kultuře a sportu za velmi dobrou. Úroveň vybavenosti plně odráží význam města, tj. města okresního významu. Mezi trestné činy nejvíce zatěžující město Slaný patří krádeže vloupáním, krádeže prosté, násilná a hospodářská trestná činnost. Mezi přestupky nejvíce zatěžující město pak lze řadit přestupky dopravní a přestupky na úseku veřejného pořádku. 9

12 B) ZÁVĚRY VÝZKUMU PŘÍJEMCŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociodemografická struktura příjemců sociálních služeb vyplývá ze složení dotázaných podle převládající oblasti služeb, které je určováno strukturou nabídky sociálních služeb ve Slaném. Nejvíce byli mezi dotázanými zastoupení sociálně slabí příjemci sociálních služeb (čtyřicet šest procent z 352 dotázaných). Jednalo se zejména nezaměstnané a o osoby pobírající sociální dávky. Téměř třicet procent představovali sociálně ohrožení. Patřily sem osoby ohrožené závislostí, bezprizorní mládež, osoby v tíživé životní situaci, apod. Senioři představovali mezi příjemci sociálních služeb pětinu dotázaných. Zdravotně postižených byla čtyři procenta. Mezi příjemci sociálních služeb je ve srovnání s populací ve městě výrazně nižší podíl osob s vysokoškolským a středoškolským vzděláním s maturitou. Největší podíl osob se základním vzděláním se vyskytoval u skupiny sociálně ohrožených osob (více než sedmdesát procent). Nižší vzdělání této skupiny příjemců sociálních služeb spolu s větší sociální izolovaností vyjádřenou například menším podílem dotázaných při získávání informací o sociálních službách prostřednictvím úřadů a organizací, které se jejich problematikou zabývají a větším důrazem na informace od osob s podobnou zkušeností či menším zájmem o zřízení poradenského a informačního centra, vymezuje specifika práce s touto skupinou příjemců sociálních služeb. Sociálně slabí příjemci služeb mající středoškolské a vyšší odborné vzdělání vykazují i úplnější orientaci v oblasti informovanosti o sociální problematice (větší podíl užití internetu než ostatní skupiny dotázaných). Je pravděpodobné, že častěji než ostatní skupiny dotázaných svou sociální zdatnost zaměřují spíše na hledání možností, které poskytuje a umožňuje systém sociálních podpor než na aktivní přístup k řešení životní situace. Sociálně ekonomická struktura příjemců sociálních služeb odpovídá zastoupení jednotlivých typů užívaných služeb. Nejvíce jsou zastoupeni dotázaní v zaměstnaneckém poměru (27%) a lidé ve starobním důchodu (více než pětina). Studentů je více než pětina. Další početnou skupinou jsou nezaměstnaní, kterých je rovněž jedenáct procent. Na rodičovské dovolené je devět procent příjemců sociálních služeb. Invalidních důchodců jsou 4%. Informovanost o sociálních službách nejčastěji dotázaní získávají na úřadech. Více než polovina dotázaných vyhledává při řešení sociálních problémů informace u přátel a v rodině. Informace na internetu vyhledá téměř polovina dotázaných (45 %). Internet je informační zdroj, který více využívají osoby s vyšším vzděláním. Více než čtyři pětiny dotázaných příjemců by uvítalo zřízení infocentra, které by poskytovalo informace z oblasti sociální péče, sociálních služeb a sociálních dávek. Vzhledem k tomu, že důraz na zlepšení informovanosti v oblasti služeb je patrná z více otázek, je informovanost o sociálních službách jedním z bodů, o kterém by se v rámci komunitního plánování mělo diskutovat. Většina dotázaných (64 %) uváděla využívání sociálních služeb v jedné oblasti, pět procent bylo uživateli dvou oblastí služeb a dvě procenta dotázaných využila tři oblasti sociálních služeb. Jedno procento dotázaných bylo uživateli více než tří oblastí služeb. Více než čtvrtina dotázaných v minulém roce neuvedla využití sociální služby. Nejvíce dotázaní využívali v 10

13 minulém roce služeb pro seniory (téměř čtvrtina dotázaných). Více než pětina příjemců služeb využívala služeb pro rodiny sociálně slabé. Téměř pětina dotázaných bylo klienty služeb v tíživé životní situaci. Sociální služby byly hodnoceny příznivě, celkově převažovali spokojení uživatelé. Nejpříznivěji byly hodnoceny služby pro seniory, služby pro neorganizovanou mládež, služby pro sociálně slabé rodiny a služby pro zdravotně postižené občany. Nejvíce zcela spokojených klientů služeb bylo mezi klienty služeb pro neorganizovanou mládež a pro zdravotně postižené občany. Většina zařízení sociální péče pro obyvatele Slaného měla mezi dotázanými i jejich rodinnými příslušníky zastoupeny některé své klienty služeb. Nejvíce dotázaných uvádělo návštěvu Nemocnice Slaný, domu dětí ve Slaném a ve využití zařízení v oblasti péče o seniory Pečovatelskou službu ve Slaném a Dům dětí Ostrov. Rodinní příslušníci, o kterých měli dotázaní přehled, využívali nejčastěji Pečovatelskou službu a Domov důchodců ve Slaném. Jen 25% dotázaných příjemců sociálních služeb měli připomínky k rozvoji sociálních služeb ve městě. Odpovědi se často soustředily zejména na nejstarší a nejmladší věkové kategorie: seniory a děti a mládež. Nejvíce odpovědí (čtyřicet) se týkalo jednotlivých zařízení či služeb sociální péče, a to zejména pro mládež, seniory a osoby bez přístřeší. Další připomínky se týkaly oblasti péče o mládež, seniory a zdravotně postižené, drogově závislé. Dotázaní měli v sedmi případech připomínky k službám a vybavení ve městě. V menší míře byly zastoupeny připomínky v oblasti bydlení, volného času, zaměstnanosti a poradenství. Mezi prostředky, které by mohly vést ke zlepšení sociálních služeb ve Slaném, dotázaní uváděli nejčastěji dostupnost sociálních služeb, peníze a informovanost o sociálních službách. K výraznějším činitelům zlepšení služeb patřila i kvalita poskytovaných služeb. 11

14 C) ZÁVĚRY VÝZKUMU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Předmětem hodnocení bylo devatenáct z dvaceti dvou oslovených poskytovatelů sociálních služeb, které fungují pro obyvatele Slaného. Téměř všichni oslovení poskytovatelé sociálních služeb měli zájem o spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb ve Slaném. Přímo ve Slaném sídlí pět poskytovatelé sociálních služeb, ostatní organizace mají sídlo mimo město. Rovnoměrně jsou zastoupeny organizace řízené státními či veřejnoprávními institucemi a neziskové organizace nestátního sektoru. Více než tři čtvrtiny poskytovatelů měly datum vzniku organizace po roce Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních služeb zařazených do průzkumu je rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních služeb. Nejvíce poskytovatelů sociálních služeb mělo působnost v rámci celé republiky. V oblasti sociálních služeb pro Slaný jsou v průzkumu zastoupeny téměř všechny typy zařízení. Nejvíce bylo sociálních poraden a domovů pro seniory. Nabídka terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb je v podstatě vyrovnaná. V nabídce zařízení sociálních služeb se mezi poskytovateli pro obyvatele města Slaný samostatně nevyskytovaly noclehárny a domy na půl cesty. Devadesát sedm procent z přepočteného počtu pracovníků v sociálních službách pro obyvatele Slaného se věnuje přímé práci s klienty. Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pečovatelská služba a raná péče. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využíváno práce dobrovolníků. Sociální služby jsou zajištěny pro většinu cílových skupin. Počet klientů jednotlivých sociálních služeb má u většiny služeb (pokud to uváděli) stoupající tendenci. Neexistuje věková skupina obyvatel Slaného, která by byla v nabídce sociálních služeb opominuta. Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních služeb pro obyvatele Slaného nevyskytovaly: domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení a odlehčovací služby. Přístupnost sociálních zařízení a služeb je závislá na charakteru poskytovaných služeb. Pro obyvatele Slaného je nejvíce služeb přístupná po vzájemné dohodě poskytovatele a klienta. Kapacita sociálních služeb pro obyvatele Slaného je podle hodnocení poskytovatelů ve většině plně využita či nedostačující. Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních služeb je ve většině částečně či zcela vyhovující. Problematiku tvorby standardů kvality budou nuceny řešit jednotlivé organizace z titulu nového zákona o sociálních službách. V době, kdy průzkum probíhal, neměli standardy kvality stanoveny čtyři poskytovatelé sociálních služeb. Způsob hrazení sociálních služeb závisí na konkrétním typu a formě služby. Třetina sledovaných sociálních služeb pro obyvatele Slaného je poskytována bezplatně, téměř polovina poskytovatelů uvádí částečné hrazení některých služeb. Problematika financování sociálních služeb je citlivá, osm z organizací neuvedlo údaje o finančních zdrojích. Způsoby financování vyplývají z právní formy organizace. Nejvíce poskytovatelů uvádělo 12

15 dotace ze Středočeského kraje, dále finanční dary, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace města a úhrady za služby od uživatelů. Žádný z poskytovatelů neuvedl v loňském roce čerpání z fondů EU a ani v tomto roce na tyto zdroje nespoléhá. Poskytovatelé sociálních služeb spolupracovali zejména se Středočeským krajem, městem Slaný a ostatními organizacemi sociálních služeb. Nejméně kontaktů je navázáno se zahraničními partnery. Hodnocení spolupráce bylo převážně příznivé, převažovalo hodnocení pozitivní. Průměrné známky hodnocení nepřesáhly hodnotu 2,0. Nejméně příznivě je hodnocena spolupráce s komerční sférou. 13

16 3.4. Výsledky SWOT analýzy sociálních služeb Silné stránky (S) široké spektrum odborníků (vzdělanost) informovanost části spektra možnost využití stávající sociální sítě struktury sociální péče široká sociální záchytná síť dostupnost stávajících preventivních programů znalost sociálního prostředí Slabiny (W) finance na sociální služby nedostatečná koordinace a komunikace aktérů sociálních služeb nedostatek nestátních neziskových organizací ve městě angažovaných v sociální oblasti nevyřešený problém v oblasti menšin (nepřizpůsobivých občanů) není nově definovaná potřebnost sociálních služeb ve městě Vnější příležitosti (O) Hrozby (T) osvícená samospráva (podpora) vznik nových potřebných služeb aktivní účast občanů lepší informovanost geografická poloha finanční zdroje v EU i ČR existující síť sociálních služeb v Praze a v Kladně novela zákona o sociálních službách reformy zrušení neziskových organizací (důsledkem nového zákona) nevyhlášení vhodných témat fondů EU složitá agenda, dostupnost vyšší moc (katastrofy, imigrace) reformy nedostatek kvalitního (kvalifikovaného) personálu (důsledek tabulkových mezd) geografická poloha 14

17 3.5. Vymezení prioritních oblastí Prioritní oblast 1. SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ Prioritní oblast 2. RODINA A DĚTI Prioritní oblast 3. OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 15

18 3.6. Akční plán - Přehled priorit AKTUALIZACE listopad leden 2009 Prioritní oblast 1. SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ Opatření 1.1 Volný čas a vzdělávání Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Donášková služba knih, časopisů a kazet Anna Kratochvílová - Knihovna V. Štecha Slaný Pojďme si společně trénovat paměť Anna Kratochvílová - Knihovna V. Štecha Slaný Pro lepší svět Vladěna Ranecká, DiS. Opatření 1.2 Infrastruktura Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Domova Pod Lipami Smečno Tomáš Sojka - Domov Pod Lipami Smečno Týdenní stacionář Dobromysl Daniela Kederová Společenství Dobromysl Modernizace pavilonu D nemocnice Slaný Ing. Milan Grohmann Město Slaný Zřízení dialyzačního střediska v nemocnici Slaný Ing. Milan Grohmann Město Slaný Bezpeční domov pro seniory Bc. Zdeněk Šuhaj Město Slaný Nasvícení rizikových míst ulice Pod nemocnicí Tomáš Černický Město Slaný 16

19 Opatření 1.3 Doprava Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Do tohoto opatření nebyla vložena žádná aktivita, ale je ponecháno pro případ pozdějších návrhů a připomínek. Opatření 1.4 Síť služeb Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Terénní pečovatelská služba Ing. Alena Zahrádková Pečovatelská služba Tyfloservis terénní rehabilitace lidí s těžkým zrakovým postižením Mgr.M.Čápová Tyfloservis, o.p.s Denní stacionář Ing.Alena Zahrádková Pečovatelská služba Opatření 1.5 Pracovní příležitosti Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Do tohoto opatření nebyla vložena žádná aktivita, ale je ponecháno pro případ pozdějších návrhů a připomínek. 17

20 Prioritní oblast 2. RODINA A DĚTI Opatření 2.1 Volnočasové aktivity Aktivity : Kód Název Odpovědná osoba Prázdninový pobyt pro vybrané děti v rámci volnočasových aktivit Marcela Rezlerová, Dis, Město Slaný Dětské hřiště a sportoviště Ing. Milan Grohmann, Město Slaný Zateplení 3.ZŠ ve Slaném Ing. Milan Grohmann Město Slaný Opatření 2.2 Vzdělávání Aktivity : Kód Název Odpovědná osoba Právo pro každého Ing. L udovít Šikorský, Město Slaný Domácí příprava dětí Alena Svobodová, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Kroužek práce na počítači a internetu Alena Svobodová, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Zvýšení kvality výuky a prostředí v ZŠ Slaný, Komenského náměstí 618 Ing.Milan Grohmann, Město Slaný Opatření 2.3 Poradenství Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Alena Svobodová, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Opatření 2.4 Prevence Kód Název Odpovědná osoba

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE . KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 201 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli je

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Komunitní plánování sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Zpracovatel: Sdružení obcí Kokořínska ve spolupráci

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI) Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 6. výzvu k předkládání projektových záměrů INFRASTRUKTURA PRO DOSTUPNOST A ROZVOJ SOCIÁLNÍ SLUŽBY (ITI)

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Slaný březen duben 2007 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3. METODY

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice

Městský program. prevence kriminality pro rok Město Smiřice Městský program prevence kriminality pro rok 2011 Město Smiřice OBSAH 1. Úvod...3 2. Podklady pro zpracování programu...3 2.1 Vyhodnocení průzkumu potřeb...3 2.2 Zpráva o bezpečnostní situaci v teritoriu

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

Program rozvoje venkova operace

Program rozvoje venkova operace FINAČNÍ PLÁN Orientační alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce Název programu Program rozvoje venkova operace 19.2.1 Orientační alokace v Kč 28 017 265,00 Kč Program rozvoje venkova

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta

Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta Transformační plán Zámku Nová Horka, p. o. na léta 2016-2020 Poskytovatel název poskytovatele Zámek Nová Horka, příspěvková organizace statutární zástupce Mgr. Lukáš Spurný právní forma Příspěvková organizace

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Strategie Královéhradeckého kraje

Strategie Královéhradeckého kraje Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb 2018-2026 http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz Regionální setkání, březen 2017 Cíle setkání Představit cíle dokumentu, strukturu dokumentu

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Rozvojový plán Duhy o.p.s

Rozvojový plán Duhy o.p.s Rozvojový plán Duhy o.p.s. 2011-2016 Říjen 2011 Ing. Daniela Lusková 1. ZÁVĚRY ANALÝZY HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ A VÝKONŮ DUHY O.P.S. Hospodaření Duhy o.p.s. Z účetních výkazů organizace vyplývá, že organizace

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 718/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 535 ze dne 09.09.2014 Sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 a

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB Metodika analytické a strategické části RPSS ČB doc. Ing. Lucie Kozlová,Ph.D. Zdravotně sociální fakulta JU Katedra sociální práce lkozlova@zsf.jcu.cz Sociální analýza území SO ORP České Budějovice (ČB

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více