Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný"

Transkript

1 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze

2 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický rozpad tradičních hodnot a vztahů ve společnosti. Tento rozpad je pak mnohdy příčinou stavu, kdy se pomoc bližnímu stává buď čímsi výjimečným, nebo je naopak zneužívána pro prosazování cílů, které se skutečnou pomocí lidem v opravdové nouzi nemají nic společného. V každé společnosti a to i v naší postmoderní společnosti 21. století žijí lidé, kteří své potřeby a požadavky nejsou schopni realizovat bez pomoci těch druhých. V první řadě by měla pomoci rodina; tam kde rodina selhává, měl by nastoupit stát. Třetím subjektem, jehož role je dána jakýmsi nepsaným domovským právem, je právě město, které je pro řadu služeb v sociální oblasti nezastupitelné. Proto jsem potěšen, že vám mohu představit základní dokument v oblasti plánování sociálních služeb v našem městě Komunitní plán sociálních služeb města Slaný. Komunitní plánování je považováno za nejlepší způsob, jakým lze zajistit moderní fungování služeb v sociální oblasti.v procesu plánování totiž postupně dochází k vytvoření systému, který vychází v co největší míře vstříc uživatelům sociálních služeb, jejichž potřeby jsou zjišťovány a pravidelně vyhodnocovány. Náš plán, který z těchto premis vychází, je proto výsledkem spolupráce odborníků z institucí činných v sociální oblasti, jednotlivých poskytovatelů i příjemců sociální péče a rovněž mnoha aktivních občanů našeho města. Při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Slaný jsme započali proces, jehož smyslem je zlepšení kvality stávajících sociálních služeb poskytovaných ve všech cílových skupinách a nalezení dosud nerealizovaných a potřebných sociálních služeb, po nichž je ve Slaném poptávka. Za to patří dík všem, kteří s námi tento proces nastartovali, stejně jako projektovému týmu vedenému Milanem Grohmannem a Jitkou Polákovou z Městského úřadu ve Slaném. Cílem nás všech by mělo být postupné zlepšení stávající situace a předkládaný komunitní plán je konkrétním návrhem, jak toho chceme dosáhnout. Věřím proto, že takto připravený plán přispěje ke zlepšení kvality života všech občanů královského města Slaný. Ing. Pavel Bartoníček, 1.místostarosta královského města Slaný

3 OBSAH 1. Komunitní plán sociálních služeb Vymezení pojmů Proces komunitního plánování sociálních služeb Průběh zpracování komunitního plánu sociálních služeb města Slaný Vlastní komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Slaný Poslání komunitního plánování Vize rozvoje sociálních služeb Popis výchozí situace Výsledky SWOT analýzy sociálních služeb Vymezení prioritních oblastí Akční plán - Přehled priorit Pokyny pro vyplnění formuláře aktivity Akční plán - Popisy aktivit Přehled aktivit v databázi Databáze aktivit Příloha 1: Účastníci komunitního plánování Členové řídící skupiny Členové pracovních skupin

4 1. Komunitní plán sociálních služeb 1.1. Vymezení pojmů Komunitní plánování sociálních služeb Plánování rozvoje sociálních služeb jako výsledku procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je především popis a analýza existujících zdrojů a potřeb a strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb. Sociální služba Činnost nebo souhrn činností poskytující osobám pomoc v nepříznivé sociální situaci a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti a využívat obvyklým způsobem jiných systémů. Nepříznivá sociální situace Taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby, případně z jiných závažných důvodů, nebo jestliže její způsob života vede ke konfliktu se společností, není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny. Uživatel /příjemce Osoba, které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé sociální situace. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a nenahraditelnou roli. Především jedině oni mohou poskytnout důležité informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu sociálních služeb. Integrace Komplexní proces vyrovnávání příležitostí osobám v nepříznivé sociální situaci a umožnění přístupu k běžným podmínkám života. Sociálním začleňováním (sociální integrací) se rozumí proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a umožňují jim žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Poskytovatel sociálních služeb Subjekt, který služby poskytuje a nabízí, bez ohledu na to, zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace zřízené obcí nebo krajem. Poskytovatelé jsou ti, kdo služby provozují, prodávají, uskutečňují bez ohledu na to, zda se jedná o organizaci zřizovanou, státní či nestátní, ziskovou či neziskovou. Mezi poskytovatele se zahrnují také osoby pečující o své příbuzné a blízké (ačkoli jsou částečně též uživateli služeb). Poskytovatelé vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je udržet a rozvíjet svoje zařízení. Poskytovatelé soutěží na trhu o získání prostředků na udržení své existence především cenou a kvalitou služeb, které nabízejí. 2

5 Zadavatel Organizace odpovědná za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Zadavateli služeb jsou především obce a kraje. Ty nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních služeb. Zadavatelé služby platí, zřizují, zadávají, organizují a provádějí na ně výběrová řízení. Účastník KPSS Každý, kdo se účastní procesu KPSS (zejména členové řídící skupiny a pracovních skupin). Koordinátor KPSS Fyzická nebo právnická) osoba, dostatečná zkušená v managementu a se znalostmi v oblasti KPSS a zapojování veřejnosti, která koordinuje celý proces KPSS ve spolupráci s řídící skupinou. Zhotovitel Externí dodavatel služeb v procesu KPSS. Řídící skupina Skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která je založena na počátku procesu KPSS. Řídící skupina je zodpovědná za průběh procesu KPSS, činí zásadní rozhodnutí a řídí proces KPSS. Pracovní skupina Skupina tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která řeší konkrétní úkoly v rámci procesu KPSS např. navrhuje a připomínkuje dílčí část Komunitního plánu. SWOT Analýza vnitřních silných a slabých stránek a vnějších příležitostí a hrozeb ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem výchozí situace. Poslání (mise) a vize Konsensuální vyjádření důvodů, proč se komunitní plánování provádí, a čeho se tím chce dosáhnout, tj. jaký hlavní cíl má být komunitním plánování naplněn v určitém časovém horizontu.. Priority Vymezují oblasti, témata či problémy, jimiž se KPSS zabývá, a základní směry, z nichž vyplývají konkrétní úkoly. Opatření Podrobněji rozvedené jednotlivé priority, obsahující popis způsobů, které povedou k naplnění vybraných priorit. Aktivity Popis konkrétních projektů/akcí, jimiž budou naplněna jednotlivá opatření. 3

6 1.2. Proces komunitního plánování sociálních služeb A. PŘÍPRAVA A ORGANIZACE A.1 Rozhodnutí zadavatele o zpracování komunitního plánu sociálních služeb a o způsobu zajištění jeho jednotlivých fází. A.2 Jmenování koordinátora KPSS A.3 Výběr zpracovatelů jednotlivých částí KPSS A.4 Ustanovení řídící skupiny A.5 Ustanovení pracovních skupin A.6 Zajištění veřejného projednání KPSS A.7 Schválení KPSS zadavatelem B. ZPRACOVÁNÍ ANALÝZ Komunitní plánování sociálních služeb musí vycházet ze znalosti výchozí situace. K tomu slouží popis momentální sociální situace území, s důrazem na popis služeb (jaké služby v území jsou, jak vypadají a fungují, komu se poskytují, jak služby uspokojují přání a potřeby lidí, jaká je jejich kvalita). B.1 Sociálně demografická analýza území. Obsahuje statistické údaje využitelné při komunitním plánování. B.2 Výzkum uživatelů sociálních služeb B.3 Výzkum poskytovatelů sociálních služeb C. VYTVOŘENÍ PLÁNU KOMUNITNÍCH SLUŽEB Komunitní plánování sociálních služeb vychází z postupů strategického plánování. Proto také přejímá pojmy a strukturu strategického plánu. Strategické plánování se pro KPSS používá proto, že je to metoda, která umožňuje vytvářet strategie a rozdělit vytváření společného postupu do kroků. Tato metoda ve svém výsledku umožňuje vybrat projekty, které jsou klíčové pro naplnění společné představy, získat pro ně společnou transparentní podporu a rozdělit úkoly mezi zúčastněné. Jde o metodu, jejímž výsledkem je poměrně konkrétní strategický plán, tedy přímo strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb. Neexistuje pouze jeden způsob vytváření strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, stejně jako se nedá definovat jediný správný postup strategického plánování. Předkládaný postup vychází ze zkušeností získaných v praxi. Sestává z těchto kroků: 1. Poslání 2. Vize 3. Priority 4. Akční plán realizace priorit 4.1 Opatření 4.2 Aktivity Komunitní plán sociálních služeb je závaznou dohodou mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli služeb o tom, jaký systém sociálních služeb má v daném území být, jak bude podporován, které problémy budou řešeny nejdříve a jakým způsobem. Proto je důležité, aby si všichni účastníci KPSS na počátku vzájemně vyjasnili, proč chtějí KPSS vytvářet a čeho chcete společně dosáhnout. Tuto společnou představu vyjadřuje poslání a vize. 4

7 Klíčovou součástí komunitního plánování je vymezení priorit. Výběr priorit totiž může zcela vyloučit některé oblasti života občanů z komunitního plánu pro nejbližší období. Výběr priorit proto musí být navázán na vizi a poslání. Je prvním krokem k nalezení cesty, jak poslání a vizi naplnit. Priority musejí být proto také vybrány a vymezeny realisticky, tj. v souladu s možnostmi vyjádřenými vlastními silnými stránkami a příležitostmi i s vědomím překážek, tj. vlastních slabin a hrozeb. Při výběru a vymezení priorit tak hrají důležitou roli i výsledky SWOT analýzy. Priority stanovuje řídící skupina. Priorit je definován menší počet (1 3). To umožňuje více zpřesnit komunitní plán a tím i koncentrovat úsilí a prostředky na řešení klíčových problémů Ke každé z vybraných priorit je ustanovena pracovní skupina, jejímž úkolem je navrhnout opatření a aktivity realizace příslušných priorit. Logický systém opatření a aktivit se souhrnně nazývá Akční plán realizace priorit. Po vytvoření návrhu opatření je příslušné pracovní skupiny rozpracuje do aktivit. Přitom není třeba rozpracovat hned všechna opatření, jejich realizaci lze rozložit v čase. Popis aktivit je nejdůležitější součástí Akčního plánu realizace priorit. Obsahuje u každé aktivity základní údaje, při nejmenším rozpočet a zdroje peněz na realizaci aktivity, kdo je garantem aktivity a časový plán přípravy a realizace. D. REALIZAČNÍ FÁZE Realizační fáze je naplněním a uskutečněním dohodnutých plánů. Zároveň s řízením realizace probíhá i kontrola a monitorování průběhu. K tomu slouží systém monitoringu. Výsledky monitoringu jsou podkladem pro úvodní hodnotící fázi nového cyklu KPSS. 5

8 2. Průběh zpracování komunitního plánu sociálních služeb města Slaný Fáze Odpovědnost Termín Rozhodnutí o zpracování Zastupitelstvo města Březen 2006 KPSS Zpracování C & M Consult CZ s.r.o. Březen 2007 sociodemografická analýzy (zhotovitel) Výzkum poskytovatelů Přemyslovy Čechy (zhotovitel) Duben 2007 sociálních služeb Výzkum příjemců Přemyslovy Čechy (zhotovitel) Březen - duben 2007 sociálních služeb Vytvoření vlastního komunitního plánu řídící skupina, pracovní skupiny, vip v.o.s. (zhotovitel) Květen - červenec 2007 Veřejné projednání Ing. Milan Grohmann, manažer Září - říjen 2007 (radnice, internet, tiskové zprávy) rozvoje města Schválení KPSS Zastupitelstvo města Prosinec

9 3. Vlastní komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Slaný 3.1. Poslání komunitního plánování Smyslem komunitního plánování sociálních služeb ve Slaném je vytvoření efektivní sítě sociálních služeb v závislosti na objektivních potřebách obyvatel královského města Slaný 3.2. Vize rozvoje sociálních služeb V roce 2015 je Slaný z hlediska sociálních služeb městem: se zajištěnými službami a zabezpečením pro seniory a všechny ostatní příjemce sociálních služeb kde nikdo nebude předem považován za neřešitelný problém kde sociální služby přispívají k řešení problémů s nepřizpůsobivými občany s vyrovnanou bilancí nabídky a poptávky sociálních služeb se stabilním vícezdrojovým financováním poskytovatelů sociálních služeb bez rozdílu zřizovatele s lepším sociálním povědomím občanů (informovanost, ) se zapojením neziskového sektoru do sociálních služeb s rovným přístupem občanů k sociálním službám podporujícím síť preventivních sociálních služeb 7

10 3.3. Popis výchozí situace A) ZÁVĚRY SOCIODEMOGRAFICKÉ ANALÝZY Počet obyvatel města Slaný činil ke konci roku Vývoj počtu obyvatel v období 1971 až 2005 lze rozdělit do tří fází. V první fázi došlo k významnému nárůstu počtu obyvatel. Druhá fáze 1991 až 2000 je charakteristická stagnací počtu obyvatel města na úrovní Ve třetí fázi, tj. po roce 2000 dochází k pozvolnému poklesu počtu obyvatel města Slaný. Město Slaný vykazuje regresivní typ věkové struktury. Z vývoje dětské a postreprodukční složky je zřejmé, že převaha postreprodukční složky nad dětskou se v průběhu let zvyšuje, z čehož lze vyvodit v budoucnu rychlejší úbytek obyvatelstva. Z odvozené prognózy věkové struktury plyne, že průměrný věk ve městě se bude v nadcházejících dvaceti letech neustále zvyšovat, přičemž tento nárůst lze považovat za velmi výrazný a rizikový. V roce 2025 bude postreprodukční složka dokonce čtyřnásobně větší než složka dětská. V období 1991 až 2001 došlo k významným změnám, jež působily na růst počtu domácností jednotlivců, úplných rodin bez závislých dětí, neúplných rodin a na pokles počtu úplných rodin se závislými dětmi. Mezi tyto změny patří posun hodnot ve společnosti směrem k západoevropskému modelu chování. Mírně se snižoval počet sňatků, na což měl vliv odklad uzavření sňatků do vyššího věku a rostoucí počet tzv. faktických manželství. Podíl ženatých, resp. vdaných, tak poklesl. Naopak počet rozvodů se mírně zvýšil, což dokumentuje vyšší společenskou akceptovatelnost tohoto sociálně-patologického jevu. V národnostní struktuře dominuje národnost česká, a to s 95,22 %, následovaná národností slovenskou s podílem 2,16 %. Ostatní národnosti mají zastoupení nižší než 1 %. Ve vývoji přirozeného přírůstku lze identifikovat dvě významná období, která ovlivnila vývoj populace v městě Slaný. Prvním obdobím jsou sedmdesátá léta, kdy přijatá pronatalitní opatření podnítila růst porodnosti. Naopak ve druhém období po roce 1990 změny ve společnosti vyústily v pokles porodnosti, a to mělo za následek úbytek obyvatelstva přirozenou měnou. Z analýzy plyne, že ještě významnějším faktorem působícím na vývoj populace města byla migrace. Saldo migrace bylo v průběhu let proměnlivé. Převážně kladných hodnot nabývalo v období do roku 1997 a záporných po roce 1997 až do současnosti. Celkový přírůstek byl pak převážně kladný až do roku Po tomto roce dochází ve většině případů k celkovému úbytku obyvatelstva města Slaný. Prognóza vývoje celkového počtu obyvatelstva ukazuje na úbytek obyvatelstva města Slaný. Mezi roky 2005 až 2025 by tak měl počet občanů města klesnout ze současných na za předpokladu, že migrace nebude mít na tento vývoj žádný vliv. Ve struktuře vzdělání zaujímají největší část občané vyučení a se středním odborným vzděláním bez maturity, celkově 36,01 %. Významný podíl dále tvoří občané s úplným středním vzděláním s maturitou a se základním nebo nedokončeným vzděláním a na druhé straně nízké zastoupení mají vysokoškolsky vzdělaní občané. 8

11 Ekonomicky aktivní obyvatelé tvoří 53,9 % z celkového počtu obyvatel. 92 % ekonomicky aktivních obyvatel pracuje. Z ekonomicky neaktivních je 45,8 % nepracujících důchodců a 36,5 % žáků, studentů a učňů. Z bilance dojížďky je patrné, že z celkového počtu zaměstnaných osob za prací vyjíždí Naopak do města Slaný za prací dojíždí osob. Saldo dojížďky je tedy kladné ve výši 782 osob. V městě Slaný je obsazeno celkem pracovních míst. Hlavní město Praha je hlavním směrem vyjížďky za prací pro obyvatele města. Z celkového počtu vyjíždějících osob pracuje v Praze Z hlediska struktury nabízených pracovních míst podle požadavku na vzdělání byla nejvíce nabízena místa s požadavkem na základní vzdělání, střední odborné vzdělání vyučen, ÚSO vzdělání s maturitou a ÚSO vzdělání vyučen s maturitou. Z hodnot bodové prognózy plyne, že míra nezaměstnanosti by mezi roky 2007 a 2009 měla klesat, a to z hodnoty 7,01 % v roce 2007 na 6,68 % v roce Z údajů o průměrných počtech uchazečů podle dosaženého stupně vzdělání je patrné, že nejvíce uchazečů o zaměstnání bylo v období 2004 až 2006 se základním vzděláním, dále pak s nižším středním odborným vzděláním a s ÚSO vzděláním. Vzhledem ke struktuře nabízených volných pracovních míst lze dojít k závěru, že lidé při dané výši mezd a nastavení sociálního systému nemají o práci zájem. Ve struktuře uchazečů o zaměstnání tvoří vysoký podíl uchazeči v evidenci do 6 měsíců, což lze hodnotit pozitivně. Na druhé straně je negativním rysem rostoucí průměrná doba evidence a její současná velikost. Vybavenost města Slaný lze považovat v oblastech školství, sociální oblasti, zdravotnictví, dopravy, peněžnictví, technické vybavenosti, kultuře a sportu za velmi dobrou. Úroveň vybavenosti plně odráží význam města, tj. města okresního významu. Mezi trestné činy nejvíce zatěžující město Slaný patří krádeže vloupáním, krádeže prosté, násilná a hospodářská trestná činnost. Mezi přestupky nejvíce zatěžující město pak lze řadit přestupky dopravní a přestupky na úseku veřejného pořádku. 9

12 B) ZÁVĚRY VÝZKUMU PŘÍJEMCŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociodemografická struktura příjemců sociálních služeb vyplývá ze složení dotázaných podle převládající oblasti služeb, které je určováno strukturou nabídky sociálních služeb ve Slaném. Nejvíce byli mezi dotázanými zastoupení sociálně slabí příjemci sociálních služeb (čtyřicet šest procent z 352 dotázaných). Jednalo se zejména nezaměstnané a o osoby pobírající sociální dávky. Téměř třicet procent představovali sociálně ohrožení. Patřily sem osoby ohrožené závislostí, bezprizorní mládež, osoby v tíživé životní situaci, apod. Senioři představovali mezi příjemci sociálních služeb pětinu dotázaných. Zdravotně postižených byla čtyři procenta. Mezi příjemci sociálních služeb je ve srovnání s populací ve městě výrazně nižší podíl osob s vysokoškolským a středoškolským vzděláním s maturitou. Největší podíl osob se základním vzděláním se vyskytoval u skupiny sociálně ohrožených osob (více než sedmdesát procent). Nižší vzdělání této skupiny příjemců sociálních služeb spolu s větší sociální izolovaností vyjádřenou například menším podílem dotázaných při získávání informací o sociálních službách prostřednictvím úřadů a organizací, které se jejich problematikou zabývají a větším důrazem na informace od osob s podobnou zkušeností či menším zájmem o zřízení poradenského a informačního centra, vymezuje specifika práce s touto skupinou příjemců sociálních služeb. Sociálně slabí příjemci služeb mající středoškolské a vyšší odborné vzdělání vykazují i úplnější orientaci v oblasti informovanosti o sociální problematice (větší podíl užití internetu než ostatní skupiny dotázaných). Je pravděpodobné, že častěji než ostatní skupiny dotázaných svou sociální zdatnost zaměřují spíše na hledání možností, které poskytuje a umožňuje systém sociálních podpor než na aktivní přístup k řešení životní situace. Sociálně ekonomická struktura příjemců sociálních služeb odpovídá zastoupení jednotlivých typů užívaných služeb. Nejvíce jsou zastoupeni dotázaní v zaměstnaneckém poměru (27%) a lidé ve starobním důchodu (více než pětina). Studentů je více než pětina. Další početnou skupinou jsou nezaměstnaní, kterých je rovněž jedenáct procent. Na rodičovské dovolené je devět procent příjemců sociálních služeb. Invalidních důchodců jsou 4%. Informovanost o sociálních službách nejčastěji dotázaní získávají na úřadech. Více než polovina dotázaných vyhledává při řešení sociálních problémů informace u přátel a v rodině. Informace na internetu vyhledá téměř polovina dotázaných (45 %). Internet je informační zdroj, který více využívají osoby s vyšším vzděláním. Více než čtyři pětiny dotázaných příjemců by uvítalo zřízení infocentra, které by poskytovalo informace z oblasti sociální péče, sociálních služeb a sociálních dávek. Vzhledem k tomu, že důraz na zlepšení informovanosti v oblasti služeb je patrná z více otázek, je informovanost o sociálních službách jedním z bodů, o kterém by se v rámci komunitního plánování mělo diskutovat. Většina dotázaných (64 %) uváděla využívání sociálních služeb v jedné oblasti, pět procent bylo uživateli dvou oblastí služeb a dvě procenta dotázaných využila tři oblasti sociálních služeb. Jedno procento dotázaných bylo uživateli více než tří oblastí služeb. Více než čtvrtina dotázaných v minulém roce neuvedla využití sociální služby. Nejvíce dotázaní využívali v 10

13 minulém roce služeb pro seniory (téměř čtvrtina dotázaných). Více než pětina příjemců služeb využívala služeb pro rodiny sociálně slabé. Téměř pětina dotázaných bylo klienty služeb v tíživé životní situaci. Sociální služby byly hodnoceny příznivě, celkově převažovali spokojení uživatelé. Nejpříznivěji byly hodnoceny služby pro seniory, služby pro neorganizovanou mládež, služby pro sociálně slabé rodiny a služby pro zdravotně postižené občany. Nejvíce zcela spokojených klientů služeb bylo mezi klienty služeb pro neorganizovanou mládež a pro zdravotně postižené občany. Většina zařízení sociální péče pro obyvatele Slaného měla mezi dotázanými i jejich rodinnými příslušníky zastoupeny některé své klienty služeb. Nejvíce dotázaných uvádělo návštěvu Nemocnice Slaný, domu dětí ve Slaném a ve využití zařízení v oblasti péče o seniory Pečovatelskou službu ve Slaném a Dům dětí Ostrov. Rodinní příslušníci, o kterých měli dotázaní přehled, využívali nejčastěji Pečovatelskou službu a Domov důchodců ve Slaném. Jen 25% dotázaných příjemců sociálních služeb měli připomínky k rozvoji sociálních služeb ve městě. Odpovědi se často soustředily zejména na nejstarší a nejmladší věkové kategorie: seniory a děti a mládež. Nejvíce odpovědí (čtyřicet) se týkalo jednotlivých zařízení či služeb sociální péče, a to zejména pro mládež, seniory a osoby bez přístřeší. Další připomínky se týkaly oblasti péče o mládež, seniory a zdravotně postižené, drogově závislé. Dotázaní měli v sedmi případech připomínky k službám a vybavení ve městě. V menší míře byly zastoupeny připomínky v oblasti bydlení, volného času, zaměstnanosti a poradenství. Mezi prostředky, které by mohly vést ke zlepšení sociálních služeb ve Slaném, dotázaní uváděli nejčastěji dostupnost sociálních služeb, peníze a informovanost o sociálních službách. K výraznějším činitelům zlepšení služeb patřila i kvalita poskytovaných služeb. 11

14 C) ZÁVĚRY VÝZKUMU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Předmětem hodnocení bylo devatenáct z dvaceti dvou oslovených poskytovatelů sociálních služeb, které fungují pro obyvatele Slaného. Téměř všichni oslovení poskytovatelé sociálních služeb měli zájem o spolupráci na tvorbě komunitního plánu sociálních služeb ve Slaném. Přímo ve Slaném sídlí pět poskytovatelé sociálních služeb, ostatní organizace mají sídlo mimo město. Rovnoměrně jsou zastoupeny organizace řízené státními či veřejnoprávními institucemi a neziskové organizace nestátního sektoru. Více než tři čtvrtiny poskytovatelů měly datum vzniku organizace po roce Územní působnost jednotlivých zařízení sociálních služeb zařazených do průzkumu je rozdílná a vychází z charakteru i organizace sociálních služeb. Nejvíce poskytovatelů sociálních služeb mělo působnost v rámci celé republiky. V oblasti sociálních služeb pro Slaný jsou v průzkumu zastoupeny téměř všechny typy zařízení. Nejvíce bylo sociálních poraden a domovů pro seniory. Nabídka terénních, ambulantních a pobytových sociálních služeb je v podstatě vyrovnaná. V nabídce zařízení sociálních služeb se mezi poskytovateli pro obyvatele města Slaný samostatně nevyskytovaly noclehárny a domy na půl cesty. Devadesát sedm procent z přepočteného počtu pracovníků v sociálních službách pro obyvatele Slaného se věnuje přímé práci s klienty. Počet pracovníků v přímé péči pro jednotlivé služby vychází z charakteru poskytované služby a počtu zařízení sloužící pro sledovanou lokalitu. Největší personální zajištění v oblasti přímé péče o klienty vykazovaly domovy pro seniory, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, pečovatelská služba a raná péče. Sociální služby jsou rovněž oblastí, kde je využíváno práce dobrovolníků. Sociální služby jsou zajištěny pro většinu cílových skupin. Počet klientů jednotlivých sociálních služeb má u většiny služeb (pokud to uváděli) stoupající tendenci. Neexistuje věková skupina obyvatel Slaného, která by byla v nabídce sociálních služeb opominuta. Sociální služby, které se v průzkumu poskytovatelů sociálních služeb pro obyvatele Slaného nevyskytovaly: domy na půl cesty, kontaktní centra, nízkoprahová denní centra, noclehárny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy, průvodcovské a předčitatelské služby, podpora samostatného bydlení a odlehčovací služby. Přístupnost sociálních zařízení a služeb je závislá na charakteru poskytovaných služeb. Pro obyvatele Slaného je nejvíce služeb přístupná po vzájemné dohodě poskytovatele a klienta. Kapacita sociálních služeb pro obyvatele Slaného je podle hodnocení poskytovatelů ve většině plně využita či nedostačující. Materiální zázemí a vybavení poskytovatelů sociálních služeb je ve většině částečně či zcela vyhovující. Problematiku tvorby standardů kvality budou nuceny řešit jednotlivé organizace z titulu nového zákona o sociálních službách. V době, kdy průzkum probíhal, neměli standardy kvality stanoveny čtyři poskytovatelé sociálních služeb. Způsob hrazení sociálních služeb závisí na konkrétním typu a formě služby. Třetina sledovaných sociálních služeb pro obyvatele Slaného je poskytována bezplatně, téměř polovina poskytovatelů uvádí částečné hrazení některých služeb. Problematika financování sociálních služeb je citlivá, osm z organizací neuvedlo údaje o finančních zdrojích. Způsoby financování vyplývají z právní formy organizace. Nejvíce poskytovatelů uvádělo 12

15 dotace ze Středočeského kraje, dále finanční dary, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace města a úhrady za služby od uživatelů. Žádný z poskytovatelů neuvedl v loňském roce čerpání z fondů EU a ani v tomto roce na tyto zdroje nespoléhá. Poskytovatelé sociálních služeb spolupracovali zejména se Středočeským krajem, městem Slaný a ostatními organizacemi sociálních služeb. Nejméně kontaktů je navázáno se zahraničními partnery. Hodnocení spolupráce bylo převážně příznivé, převažovalo hodnocení pozitivní. Průměrné známky hodnocení nepřesáhly hodnotu 2,0. Nejméně příznivě je hodnocena spolupráce s komerční sférou. 13

16 3.4. Výsledky SWOT analýzy sociálních služeb Silné stránky (S) široké spektrum odborníků (vzdělanost) informovanost části spektra možnost využití stávající sociální sítě struktury sociální péče široká sociální záchytná síť dostupnost stávajících preventivních programů znalost sociálního prostředí Slabiny (W) finance na sociální služby nedostatečná koordinace a komunikace aktérů sociálních služeb nedostatek nestátních neziskových organizací ve městě angažovaných v sociální oblasti nevyřešený problém v oblasti menšin (nepřizpůsobivých občanů) není nově definovaná potřebnost sociálních služeb ve městě Vnější příležitosti (O) Hrozby (T) osvícená samospráva (podpora) vznik nových potřebných služeb aktivní účast občanů lepší informovanost geografická poloha finanční zdroje v EU i ČR existující síť sociálních služeb v Praze a v Kladně novela zákona o sociálních službách reformy zrušení neziskových organizací (důsledkem nového zákona) nevyhlášení vhodných témat fondů EU složitá agenda, dostupnost vyšší moc (katastrofy, imigrace) reformy nedostatek kvalitního (kvalifikovaného) personálu (důsledek tabulkových mezd) geografická poloha 14

17 3.5. Vymezení prioritních oblastí Prioritní oblast 1. SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ Prioritní oblast 2. RODINA A DĚTI Prioritní oblast 3. OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM 15

18 3.6. Akční plán - Přehled priorit AKTUALIZACE listopad leden 2009 Prioritní oblast 1. SENIOŘI A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ Opatření 1.1 Volný čas a vzdělávání Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Donášková služba knih, časopisů a kazet Anna Kratochvílová - Knihovna V. Štecha Slaný Pojďme si společně trénovat paměť Anna Kratochvílová - Knihovna V. Štecha Slaný Pro lepší svět Vladěna Ranecká, DiS. Opatření 1.2 Infrastruktura Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Chráněné bydlení pro zdravotně postižené Domova Pod Lipami Smečno Tomáš Sojka - Domov Pod Lipami Smečno Týdenní stacionář Dobromysl Daniela Kederová Společenství Dobromysl Modernizace pavilonu D nemocnice Slaný Ing. Milan Grohmann Město Slaný Zřízení dialyzačního střediska v nemocnici Slaný Ing. Milan Grohmann Město Slaný Bezpeční domov pro seniory Bc. Zdeněk Šuhaj Město Slaný Nasvícení rizikových míst ulice Pod nemocnicí Tomáš Černický Město Slaný 16

19 Opatření 1.3 Doprava Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Do tohoto opatření nebyla vložena žádná aktivita, ale je ponecháno pro případ pozdějších návrhů a připomínek. Opatření 1.4 Síť služeb Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Terénní pečovatelská služba Ing. Alena Zahrádková Pečovatelská služba Tyfloservis terénní rehabilitace lidí s těžkým zrakovým postižením Mgr.M.Čápová Tyfloservis, o.p.s Denní stacionář Ing.Alena Zahrádková Pečovatelská služba Opatření 1.5 Pracovní příležitosti Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Do tohoto opatření nebyla vložena žádná aktivita, ale je ponecháno pro případ pozdějších návrhů a připomínek. 17

20 Prioritní oblast 2. RODINA A DĚTI Opatření 2.1 Volnočasové aktivity Aktivity : Kód Název Odpovědná osoba Prázdninový pobyt pro vybrané děti v rámci volnočasových aktivit Marcela Rezlerová, Dis, Město Slaný Dětské hřiště a sportoviště Ing. Milan Grohmann, Město Slaný Zateplení 3.ZŠ ve Slaném Ing. Milan Grohmann Město Slaný Opatření 2.2 Vzdělávání Aktivity : Kód Název Odpovědná osoba Právo pro každého Ing. L udovít Šikorský, Město Slaný Domácí příprava dětí Alena Svobodová, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Kroužek práce na počítači a internetu Alena Svobodová, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Zvýšení kvality výuky a prostředí v ZŠ Slaný, Komenského náměstí 618 Ing.Milan Grohmann, Město Slaný Opatření 2.3 Poradenství Aktivity: Kód Název Odpovědná osoba Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Alena Svobodová, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Opatření 2.4 Prevence Kód Název Odpovědná osoba

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015

Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Komunitní plánování sociálních služeb na území Sdružení obcí Kokořínska Komunitní plán sociálních služeb Sdružení obcí Kokořínska na období 2011 2015 Zpracovatel: Sdružení obcí Kokořínska ve spolupráci

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný

Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Analýza příjemců sociálních služeb Slaný Slaný březen duben 2007 Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3. METODY

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Analýza zdrojů systému sociálních služeb

Analýza zdrojů systému sociálních služeb KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC Analýza zdrojů systému sociálních služeb Ing. Gabriela Hrušková Koordinátorka projektu komunitního plánování sociálních služeb v J. Hradci

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji

Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji Kriminalita a její prevence v Moravskoslezském m kraji 13. 11. 2013 Workshop: Prevence sociálních a bezpečnostních rizik v transformující se společnosti 21. století Moravskoslezský kraj - vybrané statistické

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012)

Podpora odborných partnerství: potřeby seniorů a pečujících osob v Plzeňském kraji (2012) Analýza potřeb seniorů v Plzeňském kraji z perspektivy poskytovatelů: Služby osobní asistence (pracovní verze analýzy určená k připomínkování) 21.2.2013 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj

Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity při uplatňování prioritních cílů programu Zdraví 21 pro Moravskoslezský kraj Slezské dny preventivní medicíny Karviná Darkov,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 718/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 535 ze dne 09.09.2014 Sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov Praha 3 a

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více