Souhrnné hodnocení Kompatibilita s politikami a právem EU Výběr projektů... 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86"

Transkript

1 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA Praha, březen 2003

2 OBSAH SEZNAM ZKRATEK ÚVOD SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI EKONOMICKÁ VÝKONNOST, STRUKTURA A POTENCIÁL REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURA LIDSKÉ ZDROJE, TRH PRÁCE A SOCIÁLNÍ INTEGRACE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ROZVOJ VENKOVA CESTOVNÍ RUCH ANALÝZA DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ A ZKUŠENOSTÍ Z UPLATŇOVÁNÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČESKÉ REPUBLICE Výchozí situace Strategie regionálního rozvoje ČR Výběr podporovaných regionů Programy a podpory regionálního rozvoje DOSAVADNÍ PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V ČR ZE STRANY EVROPSKÉ UNIE Programy Phare Základní formy programů Phare Národní programy na podporu regionálního rozvoje Program přeshraniční spolupráce Pilotní programy typu strukturálních fondů Phare Phare Předvstupní programy SAPARD a ISPA SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA REGIONŮ SOUDRŽNOSTI SHRNUTÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK SWOT ANALÝZY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI HODNOCENÍ VLIVŮ SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Souhrnné hodnocení Kompatibilita s politikami a právem EU Výběr projektů PŘEDBĚŽNÉ (EX ANTE) HODNOCENÍ SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Průběh a východiska ex ante hodnocení Společného regionálního operačního programu Závěry předběžného hodnocení Společného regionálního operačního programu Stanovisko zpracovatele k ex ante hodnocení ORIENTACE (POJETÍ A ZAMĚŘENÍ) SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

3 3.1 ÚVOD GLOBÁLNÍ CÍL A SPECIFICKÉ CÍLE SROP STRATEGIE PRO URYCHLENÍ ROZVOJE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ROLE SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PRINCIPY STRATEGIE SROP Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Dlouhodobý účinek Partnerství při tvorbě a realizaci Společného regionálního operačního programu Zvyšování internacionalizace Rozvoj informační společnosti Soulad s národní strategií lidských zdrojů MĚŘENÍ DOSAŽENÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ PRIORITY SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITY A OPATŘENÍ SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITA 1 ROZVOJ MÍSTNÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 1.1 Podpora místních podnikatelských aktivit Opatření 1.2 Příprava ploch a dalších objektů pro podnikání PRIORITA 2 REGIONÁLNÍ ROZVOJ DOPRAVY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 2.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Opatření 2.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Opatření 2.3 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v obcích a regionech PRIORITA 3 MÍSTNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatř ení 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v obcích a regionech Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v obcích PRIORITA 4 ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBCÍCH A REGIONECH Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 4.1 Zlepšování kvality vody v regionech Opatření 4.2 Zlepšování kvality ovzduší v regionech Opatření 4.3 Odpadové hospodářství v regionech

4 4.4.7 Opatření 4.4 Regenerace upadajících jader a postižených území měst PRIORITA 5 OŽIVENÍ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 5.1 Obnova a rozvoj venkovských obcí Opatření 5.2 Rozvoj služeb a řemesel ve venkovských obcích PRIORITA 6 ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 6.1 Rozvoj služeb pro CR Opatření 6.2 Tvorba produktů cestovního ruchu Opatření 6.3 Rozvoj malých podniků v cestovním ruchu Opatření 6.4 Rozvoj cestovního ruchu v obcích PRIORITA 7 - TECHNICKÁ POMOC Opatření Technická pomoc pro SROP Opatření 7.2 Technická pomoc pro CSF Limitované výdaje technické pomoci STÁTNÍ POMOC FINANČNÍ PLÁN SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ČESKÉ REPUBLIKY VÝCHODISKA PRO FINANČNÍ RÁMEC SROP ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ SROP NA PRIORITY ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ SROP NA REGIONY SOUDRŽNOSTI FINANČNÍ PLÁN SROP IMPLEMENTAČNÍ OPATŘENÍ PRO SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ÚVOD Obecná ustanovení Programový doplněk (The Programme complement) ŘÍZENÍ PROGRAMU Řídící orgán a základní struktury řízení Úkoly řízení v pravomoci řídícího orgánu Výkonná jednotka programu Úkoly řízení v pravomoci regionálních rad Úkoly konečných příjemců Systém výběru projektů v rámci SROP Rekapitulace úkolů jednotlivých orgánů při řízení programu MONITOROVÁNÍ Všeobecná opatření Monitorovací výbor, výbory regionálního rozvoje Monitorování SROP řídícím orgánem

5 6.3.4 Výroční a závěrečné zprávy o realizaci ZAJIŠTĚNÍ SOULADU S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ Obecná ustanovení Hospodářská soutěž (konkurenceschopnost) Veřejné zakázky Ochrana životního prostředí Rovné příležitosti HODNOCENI Obecná ustanovení Předběžné hodnocení Dodatečné hodnocení FINANČNÍ ŘÍZENÍ Platební orgán a další orgány podílející se na finančním řízení Finanční příspěvky z fondů Rozpočtové závazky Platby prováděné v úrovni Společenství Platby prováděné v úrovni České republiky Spolufinancování SROP z veřejných prostředků ČR Vyšetřování nesprávností a opravy financování Vedení podvojného účetnictví Vedení bankovních účtů Používání Euro FINANČNÍ KONTROLA A OPRAVY FINANCOVÁNÍ Obecná ustanovení k finanční kontrole Vnitřní řídící a kontrolní systém SROP Finanční kontrola v úrovni Ministerstva financí Finanční kontrola v úrovni řídícího orgánu Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu Kontrolní činnosti prováděné orgány Komise a Evropským účetním dvorem INFORMACE A PROPAGACE Obecné úkoly Úkoly řídícího orgánu Úkoly regionálních rad Úkoly monitorovacího výboru

6 SEZNAM ZKRATEK CF CRR RVJ ČMZRB ČSÚ EK ERDF ES ESF EU HDP MF MHD MMR MPO MSP MSSF NUTS OECD P ROP RPIC SC SF OP SROP SWOT VRR Fond soudržnosti Centrum pro regionální rozvoj Regionální výkonná jednotka Českomoravská záruční a rozvojová banka Český statistický úřad Evropská komise Evropský fond regionálního rozvoje Evropské společenství Evropský sociální fond Evropská unie Hrubý domácí produkt Ministerstvo financí Městská hromadná doprava Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Malé a střední podniky Monitorovací systém strukturálních fondů Územní statistická jednotka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Priorita Regionální operační program Regionální poradenské a informační centrum Strategický cíl Strukturální fondy Operační program Společný regionální operační program Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení Výbor regionálního rozvoje 6

7 1 ÚVOD Společný regionální operační program (SROP) je programovým dokumentem České republiky, reagujícím na doporučení Evropské komise pro období let předložit za Českou republiku jediný regionálně orientovaný operační program zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti České republiky, které mohou být napojeny na strukturální fondy Evropské unie v rámci Cíle 1. Regiony soudržnosti jsou deklarovány v zákoně č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 2" 1). Dne přijala vláda České republiky usnesení č. 102 k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídících a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Tímto usnesením vlády bylo jako řídící orgán SROP jmenováno Ministerstvo pro místní rozvoj; funkcí platebního orgánu SROP bylo pověřeno Ministerstvo financí. Současně bylo rozhodnuto delegovat na kraje (resp. regionální rady) kompetence, spojené s realizací projektů a zajistit jejich podíl na řízení celého programu. Priority a opatření SROP byly decizně vymezeny usnesením vlády ČR č. 401 z Priority a opatření navrhované v předkládaném dokumentu SROP respektují obsahové vymezení SROP, stanovené tímto usnesením vlády se jedním doplňkem na úrovni opatření. Na základě doporučení EU DG REGIO bylo zařazeno opatření Regenerace upadajících jader a postižených území měst jako východisko pro řešení problematiky měst v rámci iniciativy Společenství (URBAN) od roku S uplatněním uvedených východisek je rámec SROP tvořen šesti prioritami odpovídajícími šesti prioritním osám Národního rozvojového plánu. Priority jsou rozpracovány do devatenácti opatření (včetně priority technické pomoci a jejích dvou opatření). Komplementárním příspěvkem k sociálně ekonomickému rozvoji regionů soudržnosti budou rovněž souběžně realizované operační programy (OP). Jsou to operační programy: Průmysl a podnikání Rozvoj lidských zdrojů Infrastruktura Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 1 Územní statistické jednotky publikovány v opatření ČSÚ z k zavedení klasifikace územních statistických jednotek (jednotky NUTS); uveřejněno ve Sbírce zákonů 1999, částka 33.. Jedná se o tyto regiony soudržnosti : a) Praha, vymezený územím hlavního města Prahy, b) Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje, c) Jihozápad vymezený územím Českobudějovického a Plzeňského kraje, d) Severozápad vymezený územím Karlovarského a Ústeckého kraje, e) Severovýchod vymezený územím Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje, f) Jihovýchod vymezený územím Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, g) Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje, h) Moravskoslezsko vymezený územím Moravskoslezského kraje. 7

8 Navrhované priority SROP respektují hlavní osu pomoci Společenství regionům Cíle 1 - přispívat významným způsobem ke snižování hospodářských a sociálních disparit regionů v porovnání s průměrem EU i mezi regiony uvnitř ČR. Společný regionální operační program je koncipován jako program cílených intervencí pro řešení společných problémů regionů soudržnosti ČR. Specifické potřeby regionů jsou v tomto operačním programu reflektovány rozdílným finančním rámcem pro jednotlivé regiony soudržnosti, jakož i rozdílnými podíly jednotlivých priorit na navrženém finančním rámci. Rozsáhlejší orientace SROP na specifické problémy jednotlivých regionů není vzhledem ke zkrácenému plánovacímu období a disponibilnímu objemu finančních zdrojů reálná. Obsahově je SROP koncipován jako program poznaných klíčových potřeb regionů soudržnosti, z čehož vyplývá v porovnání s jinými operačními programy vyšší počet opatření. V závěrečné fázi prací na SROP bude proto třeba uvážit, jejich další možné zúžení a tím i koncentraci disponibilních finančních zdrojů. Cílem SROP je přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na podporu infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. V souvislosti s tím je SROP orientován na podporu vyváženého a doložitelného vývoje ekonomických aktivit, spočívajících zejména v: a) zvyšování konkurenční schopnosti české ekonomiky, b) zkvalitňování regionální infrastruktury, c) rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, d) snižování disparit v sociálních a ekonomických podmínkách, e) ochraně a zlepšování životního prostředí, f) rozvoji venkova a podpoře cestovního ruchu. Financování SROP bude zabezpečeno z veřejných národních zdrojů a zdrojů EU (cca 70% veřejných zdrojů programu), přičemž se počítá rovněž se zapojením soukromých zdrojů. Veřejné zdroje ČR budou zajištěny jak ze zdrojů krajů a obcí, tak i ze státního rozpočtu (MMR) a částečně pak i ze státních fondů. Podpora pro SROP ze Strukturálních fondů Evropské unie bude poskytována ze dvou fondů: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Evropský sociální fond (ESF). * * * * * Analytický souhrn a SWOT analýza uvedené v kapitole 2 tohoto dokumentu vychází z analýz provedených v posledních dvou letech (zejména pro NRP, ROP jednotlivých regionů soudržnosti a Regionálně-odvětvové analýzy ČR). Je v ní charakterizován 8

9 základní rámec problematiky a shrnuty analytické závěry týkající se stanovených priorit a opatření SROP. Bylo přihlíženo k tomu, aby nedocházelo k redundancím v rámci vymezené dělby působnosti OP v ČR. Doplňující základní charakteristiky regionů SROP jsou shrnuty v samostatné příloze. V předloženém návrhu finální podoby dokumentu SROP ČR jsou zapracovány akceptované připomínky resp. doporučení z průběžných zpráv a konzultací k ex ante hodnocení, posouzení vlivu SROP na životní prostředí, meziresortního a meziregionálního připomínkového řízení a z kulatých stolů organizovaných pro veřejnost CpKP. V souladu s usnesením vlády ČR č. 149 ze dne 12. února 2003 je tento dokument předkládán Evropské komisi k zevrubnému posouzení (společně s dalšími, v ČR připravovanými programovými dokumenty strukturálních fondů ES). 9

10 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Společný regionální operační program regionů soudržnosti České republiky (SROP) je zastřešujícím programem sedmi regionů NUTS 2 spadajících do Cíle 1. Míra pokrytí České republiky Společným regionálním operačním programem je patrná z následující mapy: Z celého území ČR není do SROP zahrnut pouze region NUTS 2 Praha, který je hospodářsky nejvýkonnějším regionem, v němž je dlouhodobě vytvářena téměř čtvrtina hrubého domácího produktu České republiky (region je však zařazen do Cíle 2 a 3). SROP integruje rozvojové priority regionů Severozápad, Jihozápad, Střední Čechy, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Tyto regiony zaujímají 99,4 % plochy České republiky, na které žije 9,1 mil. obyvatel, to je cca 88,5 % všeho obyvatelstva státu. Ve struktuře osídlení se regiony soudržnosti poměrně výrazně liší hustotou obyvatel na km 2 od celostátního průměru 130 obyv./km 2, resp. od průměru za 7 regionů soudržnosti Cíle 1, který činí 116 obyv./km 2 (nejnižší hustota v Jihozápadním regionu 67 obyv./km 2, nejvyšší v Moravskoslezském 230,0 obyv./km 2 ). Ještě větší rozdíly hustoty však existují uvnitř regionů NUTS 2 na úrovni okresů (NUTS 4) v hodnotách od cca 37 obyv./km 2 u nejméně zalidněných okresů po cca 290 obyv./km 2 u nejvíce zalidněných okresů. Pro strukturu osídlení je celkově charakteristický poměrně vysoký podíl městského obyvatelstva - 71 % (nejvyšší podíl Severozápad 81 %, nejnižší Střední Čechy 55,5 %). 10

11 Tato úroveň je nižší než ve většině států EU, avšak je vyšší než v ostatních státech střední a východní Evropy. Správní postavení města mají v ČR i sídla s počtem obyvatel menším než Měst o velikosti nad obyvatel bylo k datu sčítání (kromě Prahy) 131, z toho byla 4 města nad obyvatel (Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc). Velikostní strukturu měst ukazuje následující tabulka (Praha není zařazena): Skupina měst podle počtu obyvatel Počet měst Počet obyvatel měst Podíl počtu ob. měst v % více než 100 tis , , , , , , , , ,74 Celkem ,0 Zdroj: ČSÚ předběžné výsledky sčítání lidu,bytů a domů 2001, vlastní zpracování V kategorii měst velikosti tis. obyvatel je 127 měst s počtem obyvatel (33,5 % obyvatel ČR). Počet obyvatel měst nad obyvatel (mimo Prahu) představuje 42,9 % obyvatel ČR. Ve venkovském osídlení, relativně stabilizovaném do počátku devadesátých let, se na mikroregionální úrovni projevují tendence vylidňování sídel v důsledku restrukturalizace zemědělství a poklesu jeho produkce. 2.1 Ekonomická výkonnost, strukt ura a potenciál Ekonomická výkonnost, podnikání Ekonomická výkonnost ČR je ve srovnání se zeměmi EU výrazně nižší a v roce 2000 dosáhla měřeno tvorbou hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly - jen 60 % úrovně EU-15. V regionech Severozápad a Moravskoslezsko ekonomickou výkonnost výrazně ovlivňuje útlum těžby paliv, hutnictví a těžké chemie, v Plzeňské části regionu Jihozápad restrukturalizace těžkého strojírenství. V regionech Severovýchod, Střední Morava a Jihovýchod snižuje výkonnost nízká konkurenceschopnost tradičních oborů lehkého strojírenství a elektrotechniky, kožedělného, textilního a potravinářského průmyslu. 11

12 Vývoj podílu regionů soudržnosti (NUTS 2) na tvorbě HDP ČR v letech (v mil. Kč) Region Středočeský Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezský regiony SROP Praha ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: ČSÚ Regionální účty 2000 Strukturální změny se promítají i do podílů jednotlivých sektorů na tvorbě HDP, kdy v roce 2000 podíl zemědělství a lesnictví v běžných cenách poklesl na 3,4 % HDP, naopak ve službách bylo vytvořeno 49,7 % HDP. Zdroj: ČSÚ, Regionální účty 2000 Tyto podíly však nevypovídají, jaká je ekonomická výkonnost jednotlivých regionů soudržnosti ve vztahu k počtu obyvatel regionu. Výkonnost regionů ve druhé polovině devadesátých let měřená vytvořeným HDP na jednoho obyvatele a jeho relace vůči úrovni ČR a EU-15 jsou patrné z následujících tabulek. 12

13 Regionální hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (v Kč, b.c.) Region Středočeský Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezský Regiony SROP Praha ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: ČSÚ Regionální účty 2000 Regionální hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (v PPS) Region % z ČR % z EU % z ČR % z EU Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko Praha ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: ČSÚ, Regionální účty 2000 Uvedené údaje za léta 1995 a 2000 ukazují, že v absolutních hodnotách (měřeno paritou kupní síly - PPS) se výkonnost regionů v tomto pětiletém období, stejně jako celé ČR, mírně zvětšila, avšak u šesti ze sedmi regionů zařazených do SROP dynamika tvorby HDP na obyvatele zaostávala za dynamikou dosahovanou v EU, takže zaostávání za průměrem EU se dále prohloubilo. V regionu Střední Čechy se relace zlepšila o 2 procentní body, ve všech ostatních regionech došlo k poklesu, k největšímu propadu pak v regionech Severozápad a Moravskoslezsko o 9 procentních bodů. Měřeno podílem národohospodářských sektorů na zaměstnanosti se začleňuje ČR mezi vyspělé ekonomiky světa. V pěti regionech však proti nejvyspělejším ekonomikám vykazuje ještě stále vysoký podíl zaměstnanosti v primárním sektoru. Vyšší podíly primárního sektoru v regionech Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod vyplývají z příhodných podmínek pro zemědělství (zvláště některé jeho speciální obory rybářství, vinařství, ovocnářství). Ve většině regionů zůstává dominantním sekundární 13

14 sektor. Pouze ve dvou regionech (Severozápad a Jihovýchod) je nejvyšší zaměstnanost v terciárním sektoru. Průmysl Podíl zaměstnaných v sektorech národního hospodářství v roce 2000 Region Sektor (%) I. II. III. Střední Čechy 6,5 47,4 46,1 Jihozápad 8,9 46,6 44,5 Severozápad 3,1 47,8 49,2 Severovýchod 5,7 50,7 43,6 Jihovýchod 7,9 43,9 48,1 Střední Morava 6,0 49,2 44,8 Moravskoslezsko 3,1 49,5 47,4 Regiony SROP 6,0 47,8 46,2 Praha 0,2 20,2 79,6 Česká republika 5,2 43,6 51,2 Zdroj: ČSÚ, St atistická ročenka ČR 2001 Z pohledu regionálního rozvoje je stále klíčovým odvětvím průmysl. Český průmysl tvoří významný zdroj tvorby HDP a včetně stavebnictví tvoří jeho příspěvek kolem 40 %. Zpracovatelský průmysl se svojí výrobní základnou v ČR významnou měrou podílí na veškerých ekonomických ukazatelích ekonomiky. Významnou roli hraje i z hlediska vytváření a obsazování pracovních míst v rámci trhu práce. V celostátním srovnání (viz následující tabulka) je patrná potřeba posílení výkonnosti průmyslu zejména v regionech Jihovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava, ve kterých jde hlavně o změny oborové struktury a rozvoj technologických a výrobkových inovací, a do jisté míry i v regionu Severovýchod. 14

15 Regionální produktivita z přidané hodnoty průmyslu v roce 1998 Region Přidaná hodnota z výroby mil.kč Přidaná hodnota /pracovníka Kč % hodnoty ČR Střední Čechy , ,5 Jihozápad , ,2 Severozápad , ,3 Severovýchod , ,7 Jihovýchod , ,2 Střední Morava , ,3 Moravskoslezsko , ,9 Regiony SROP , ,9 Česká republika , Zdroj: MPO 2001, výpočet DHV Malé a střední podnikání Pro aktivizaci ekonomické výkonnosti na regionální úrovni je výraznější rozvoj MSP nezbytný pro doplnění chybějících složek oborové struktury průmyslu, pro vytvoření kapacit služeb pro podnikatele, inovační aktivity, komerční služby i služby pro obyvatele, celkově pak pro vytváření a stabilizaci pracovních míst pro pracovníky uvolňované z velkého průmyslu i zemědělství a pro snížení nezaměstnanosti žen, mladistvých, resp. tělesně handicapovaných osob. Z údajů ČSÚ za rok 2001 vyplývá, že malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci zaměstnávaly 59,7 % z celkového počtu zaměstnanců. Podíl tohoto sektoru na celkových výkonech národního hospodářství dosáhl 51,4 % a v účetní přidané hodnotě 51,3 %. Vývoz MSP tvořil 35,7 % z celkového objemu za ČR a dovoz 47,1 % (zdroj: Zpráva o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 2001). V rámci nich zaujímají významnou pozici také drobné podniky 1), na něž je směrována pozornost v rámci SROP (viz následující tabulka). Rozvoj MSP naráží ve všech regionech na bariéry, charakteristické komplikovanou legislativou, nadměrným administrativním zatížením, neprůhledným daňovým systémem, obtížným přístupem k finančním zdrojům, vysokým provozně nákladovým zatížením především v období zahájení činnosti a stabilizace podniku nebo v období realizace finančně náročných rozvojových projektů. 1) charakteristika středních podniků (méně než 250 zaměstnanců), malých podniků (méně než 50 zaměstnanců) a drobných podniků (méně než 10 zaměstnanců) je uvedena v zákoně č. 47/2002 Sb., 2, odst

16 Drobné podniky s 1 až 9 zaměstnanci Počet drobných podniků (1-9 zaměstnanců) Počet podniků celkem Počet aktivních podniků * celkem Podíl drobných podnikatelů na aktivních celkem Praha ,5 % Střední Čechy ,3 % Jihozápad ,4 % Severozápad ,4 % Severovýchod ,6 % Jihovýchod ,7 % Střední Morava ,5 % Moravskoslezsko ,8 % Celkem ,8 % Zdroj: ČSÚ, údaje z registru ekonomických subjektů k 20. červnu 2002 * Celkem aktivních podniků od celkového počtu podniků jsou odečteny podniky bez zaměstnanců a nespecifikované subjekty (kategori e ČSÚ Neuvedeno) V rámci MSP je nejproblémovější skupina drobných podnikatelů. Zejména tyto subjekty mají omezený a ztížený přístup ke zdrojům financování, know-how, poradenství a vzdělávání. Úvěry pro drobné podnikatele jsou až na výjimky pro komerční banky nezajímavé. Podporu v podobě záruk za bankovní úvěry, příspěvky na úhradu úroků z bankovních úvěrů, úvěry se sníženou úrokovou sazbou a návratné finanční výpomoci poskytuje stát prostřednictvím jím založených institucí. Jedná se většinou o tzv. měkké podpory a objem nevratných dotací je malý. Drobným podnikatelům chybí podpory v podobě investičních pobídek, kterých mohou využít pouze významní investoři. Jde o dotace na nově vytvořená pracovní místa, snížení daňových odvodů apod. Počet programů podporujících začínající podnikatele je malý, doba podpory krátká a absolutní částky individuálních podpor nízké. Podpory jsou většinou návratného charakteru, přičemž povinnost jejich brzkého splácení podvazuje další rozvoj podnikání. Velké rozvojové rezervy jsou dosud v kvalitě managementu, využívání progresivních technologií, schopnosti expanze na zahraniční trhy, mezipodnikové spolupráci včetně využívání asociací profesních svazů k prosazení zájmu apod. Ve struktuře drobných podniků převažují většinou podniky do 5 zaměstnanců. Orientují se především na obchodní činnost, stavební výrobu, obchodní a technické služby, drobnou řemeslnou výrobu a opravárenství. Zhruba polovina podniká v oblasti obchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytovacích služeb. Ve všech regionech je pociťován nedostatek komplexních služeb pro drobné podnikatele při vytváření dodavatelsko odbytových řetězců a pro marketing (které si na dostatečné úrovni nemohou ekonomicky dovolit) a cílená pomoc drobným podnikatelům v rámci inovační orientaci MSP. V posledním období se, zejména v regionech s průmyslovou tradicí a zázemím vědeckotechnických pracovišť (Střední Čechy, Severozápad, 16

17 Severovýchod, Jihovýchod, Moravskoslezsko), některé typy inovační podpory začínají prosazovat. Jde zejména o podnikatelské inkubátory, vědeckotechnologické parky a místní podnikatelské zóny, bývalé průmyslové areály a volné objekty pro podnikání. Malé a střední podniky mají ztížený přístup nejen k obecné podpoře podnikání, ale především je pro ně nedostupná podpora směřovaná do inovací a inovačního podnikání. Z hlediska srovnání s vyspělými státy v západní Evropě se Česká republika nejvýrazněji odlišuje ani ne tak v samotné intenzitě výzkumu a vývoje, ale především v nedostatečném propojení výzkumu a vývoje s podnikáním a komerčním využitím nových poznatků. Zdaleka nejhorší postavení mají z tohoto hlediska právě MSP, které se vesměs ke státním nebo evropským podporám na projekty aplikovaného výzkumu nedostanou. V regionech nefungují podpůrné instituce, které by fungovaly jako zprostředkovatelé informací a kontaktů mezi podnikateli, výzkumnými institucemi a finanční sférou. Projevuje se to v obecné informační oblasti, v nedostatečném finančním zajištění vývoje a inovačního podnikání (prakticky nefungující rizikový kapitál), i v oblasti právního poradenství a ochrany duševního vlastnictví. 2.2 Regionální infrastruktura Dopravní obslužnost a infrastruktura Rozvoj páteřních sítí železniční a silniční infrastruktury byl a bude nadále řešen především z nadregionálních hledisek a bude podporován Fondem soudržnosti a v rámci operačního programu Doprava (železniční koridory, dálnice a rychlostní silnice). Pro rozvoj regionů je však nutné, aby na páteřní trasy navazovala dostatečně kapacitní síť regionálních silnic. Dopravní systém zaznamenal v devadesátých letech přesun značné části dopravních výkonů nákladní dopravy ze železniční a vodní na silniční dopravu a výkonů osobní dopravy z veřejné dopravy železniční i silniční na individuální automobilovou dopravu. V důsledku tohoto vývoje se velmi výrazně zvýšila dopravní zátěž i na regionálních silnicích a místních komunikacích. Téměř zdvojnásobení počtu nákladních automobilů v 2. polovině 90. let ukazuje následující tabulka. 17

18 Vývoj počtu motorových vozidel v ČR (v kusech) Osobní automobily vč. Ukazatel dodávkových Nákladní automobily Speciální nákladní automobily Autobusy Motocykly Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 2001 K největším problémům železničních tratí regionálního významu patří ve všech regionech jejich vysoké stáří, zanedbaný technický stav, zastaralé sdělovací a zabezpečovací zařízení s důsledkem nízké přepravní rychlosti. Tento stav spolu s poklesem poptávky vedl ke zrušení některých regionálních tratí a další jsou ohroženy zánikem. S ohledem na význam některých železnic pro udržení dopravní obslužnosti špatně přístupných lokalit převzaly jejich provozování svazky obcí nebo soukromí podnikatelé. Regionální železnice mohou být využity pro příměstskou dopravu v integrovaných dopravních systémech v okolí větších měst. Silniční síť regionálního charakteru je dostatečně hustá, má však většinou nevyhovující technické parametry (šířky, směrové a výškové vedení tras), špatnou kvalitu vozovek a značné množství dopravních závad. Pro vnitřní zajištění dopravy hospodářské (nákladní), ale i pro rozvoj cestovního ruchu a dopravní dostupnost správních, zdravotnických, vzdělávacích a kulturních zařízení se ukazuje ve všech regionech naléhavá potřeba modernizace sítě silnic II. a III. třídy i místních komunikací, zejména ve větších městech. Železnice, dálnice a silnice v regionech České republiky Region Provozní délka z toho Délka dálnic Délka silnic železničních tratí II. třída III. třída Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko SROP celkem Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky krajů 2001 Ve větších městech všech regionů je provozována městská hromadná doprava, která je však technicky zastaralá, jak co do stabilních zařízení, tak co do vozového parku. Potřebné je zlepšit její efektivnost a funkčnost. Významně k tomu začíná přispívat 18

19 zavádění integrovaných dopravních systémů pro propojení příměstských popř. venkovských oblastí s centry regionů. Prudké zvýšení stupně motorizace za minulé desetiletí způsobilo při zastaralosti systémů dopravní regulace - velké dopravní problémy ve městech v dopravním provozu (kongesce), i v parkování vozidel, zejména v historických centrech měst, ale i v sídlištích. Intenzitě rozvoje silniční nákladní dopravy (kamionové) neodpovídá vybavení regionů potřebnými logistickými základnami s odpovídajícím technickým zázemím a velmi malé možnosti uplatnění kombinované dopravy. Kombinované dopravě slouží jen 14 veřejných překladišť mezi dopravou silniční a železniční, z toho jedno překladiště RO-LA (doprovázené kombinované přepravy po železnici) v regionu Severozápad. Technicko provozní vybavení a stavební uspořádání mnoha těchto překladišť neodpovídá evropským standardům. Zařízení kombinované dopravy jsou umístěna pouze v některých regionech, žádné překladiště nemají oblasti Jihočeská, Karlovarská, Liberecká, Královéhradecká a Vysočina. Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 2001 Celkově vykazují regionální dopravní soustavy zvýšení ekologické zátěže (exhalace, hluk) v důsledku zvyšující se intenzity dopravy, zastaralý vozový park železnice i autobusů, zanedbanost a nízkou kvalitu železniční sítě, silnic II. a III. třídy a městských a obecních komunikací a problémy s jejich financováním, nízkou kvalitou příměstské železniční dopravy a nedostatečnou dopravní obslužnost některých mikroregionů a malých okrajových obcí vlivem redukce veřejné dopravy. Úroveň dopravní obsluhy je výrazně nižší v okrajových oblastech regionů, pokud jde o počty a frekvenci linek veřejné silniční a železniční dopravy ve srovnání s centrálními oblastmi. Dopravní obslužnost v turisticky atraktivních územích nezajišťuje dostatečně 19

20 dosažitelnost cíle, rozložení zátěže a efektivní využití cyklistické, pěší a vodní turistiky, s ohledem na zdravý životní styl, ochranu přírody a rozvoj cestovního ruchu. Mobilita handicapovaných osob Součástí problémů sociálního vylučování určitých skupin obyvatel a vytváření rovných příležitostí na trhu práce jsou také problémy, vznikající v důsledku pohybových handicapů obyvatel tělesného postižení nebo smyslového postižení, a to ať následkem nemocí či úrazů, nebo vlivem věku (tj. starší lidé, nebo naopak děti předškolního věku). Nerovné podmínky na trhu práce a ve společenském životě způsobují zejména bariéry pohybu takto postižených osob, které existují ve fyzickém prostředí našich sídel. Různý stupeň omezení schopnosti pohybu vykazují různé skupiny obyvatel: 18% obyvatel starších 60 let, 12% osob se zdravotním postižením, 6% dětí předškolního věku. Hlavními překážkami volného pohybu jsou výškové rozdíly dopravních rovin (schody, obrubníky, nástupní podlahy dopravních prostředků), a to i pro starší osoby schopné chůze, matky s kočárky či malými dětmi. Jiný druh omezení pohybu představuje snížená schopnost orientace v důsledku smyslové nedostatečnosti zraku nebo sluchu (nevidomí, slabozrací, nahluchlí a hluší), kde se k omezené pohyblivosti přidružuje zvýšené nebezpečí střetu s vozidly ve vozovkách, pádu nebo nárazu na svislé překážky. Řešení problematiky pohybových bariér pro tělesně a smyslové postižené obyvatele probíhá již řadu let na různých úrovních (celostátně např. v úrovni technických předpisů pro výstavbu, dále konstrukcí a výrobou bezbariérových dopravních prostředků, osvětovou a nadační činností, na místní úrovni prováděním rekonstrukcí chodníků, přechodů, zastávek apod.). Konkrétní stavebně-technická řešení odstraňování bariér na veřejných prostranstvích závisí často na iniciativě místních samospráv a na jejich finančních možnostech. Finanční možnosti hrají pak prvořadou roli pokud jde o pořizování bezbariérových vozidel pro systémy hromadné dopravy i pro odstraňování orientačních a informačních bariér (světelná a akustická hlášení o zastávkách, výrazné optické označení linek, jízdních řádů, čitelné i pro slabozraké, informace pro nevidomé). Technická infrastruktura obcí, měst a regionů Technická infrastruktura je až na výjimky schopna zabezpečovat základní funkce v území regionů, problematický je mnohdy její technický stav. Zásobování pitnou vodou je na většině území zajištěno na dobré úrovni (kapacitní problémy byly zčásti potlačeny snížením spotřeby po cenových deregulacích). Podíl obyvatel napojených na veřejné vodovody (v roce ,1 %) se přibližuje technicky a ekonomicky realizovatelnému stupni vybavenosti jednotlivých sídel. Teoretická hranice nasycenosti napojení v hodnotě cca 95 % celé populace nebude zřejmě možná v důsledku finančních možností značného počtu malých obcí. Velmi naléhavé je zvýšení podílu napojení na vodovody v regionu Střední Čechy (nyní 72,3 %) a Jihovýchod. U menších obcí, zejména v oblastech intenzivní zemědělské výroby, jsou problémy s kvalitou zdrojů (četné lokální zdroje vykazují kontaminaci a hygienickou závadnost). Technický stav značné části vodovodních rozvodů je nevyhovující, zejména ve větších městech, a je příčinou vysokých ztrát vody ve vodovodních systémech. V některých 20

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKROK V DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ NSRR BŘEZEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Regionálního programování

Regionálního programování VŠB Technická univerzita v Ostravě Fakulta ekonomická Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vybrané kapitoly Regionálního programování (Prozatímní studijní texty) Doc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje. Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje Hotel Jezerka, Seč, 4. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR

Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Fondy EU programovací období 2007 2013 v ČR Programovací období 2007-2013 z pohledu podnikatele Datum: Místo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1 Finanční prostředky

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020

Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Programové období 2014-2020 IROP 2014-2020 Židlochovice, 19. 3. 2015 PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 Programy 2007-2013 Programy 2014-2020 OP Doprava OP Doprava OP Životní prostředí OP Životní prostředí

Více

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad

Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Regionální operační program Severozápad The Regional Operational Programme Severozapad Ing. Petr Vráblík, Ph.D. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Úvod Regionální operační program (dále

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

8.1 Závěry ke strategii jako celku

8.1 Závěry ke strategii jako celku 8 Závěry Strategie regionálního rozvoje České republiky OBSAH 8 Závěry Strategie regionálního rozvoje České republiky 8.1 ZÁVĚRY KE STRATEGII JAKO CELKU 8.2 ZÁVĚRY K DESKRIPCI A SROVNÁVACÍ ANALÝZE KRAJŮ

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Paradoxy rozvoje venkova

Paradoxy rozvoje venkova Venkovský prostor Prostor pro žití nebo dožití Paradoxy rozvoje venkova Radim Perlín Tato prezentace je podpořena projektem VaV MMR č WD-07-01-1 Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti

Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti Strukturální fondy 2007-2013 pro oblast zdravotnictvímožnosti získání dotace Přehled operačních programů OP Integrovaný operační program (IOP) OP Životní prostředí (OP ŽP) OP Praha Konkurenceschopnost

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Metodické a systémové zásady zpracování sektorových operačních programů Příloha 2 KATEGORIZACE OBLASTÍ INTERVENCE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU 1. Výrobní prostředí 11 Zemědělství 111 Investice do zemědělského

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více