Souhrnné hodnocení Kompatibilita s politikami a právem EU Výběr projektů... 86

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.11.1 Souhrnné hodnocení... 84 2.11.2 Kompatibilita s politikami a právem EU... 85 2.11.3 Výběr projektů... 86"

Transkript

1 SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČ Í NÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIKY NA LÉTA Praha, březen 2003

2 OBSAH SEZNAM ZKRATEK ÚVOD SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI EKONOMICKÁ VÝKONNOST, STRUKTURA A POTENCIÁL REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURA LIDSKÉ ZDROJE, TRH PRÁCE A SOCIÁLNÍ INTEGRACE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ROZVOJ VENKOVA CESTOVNÍ RUCH ANALÝZA DOSAVADNÍCH VÝSLEDKŮ A ZKUŠENOSTÍ Z UPLATŇOVÁNÍ REGIONÁLNÍ POLITIKY V ČESKÉ REPUBLICE Výchozí situace Strategie regionálního rozvoje ČR Výběr podporovaných regionů Programy a podpory regionálního rozvoje DOSAVADNÍ PODPORA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE V ČR ZE STRANY EVROPSKÉ UNIE Programy Phare Základní formy programů Phare Národní programy na podporu regionálního rozvoje Program přeshraniční spolupráce Pilotní programy typu strukturálních fondů Phare Phare Předvstupní programy SAPARD a ISPA SOUHRNNÁ SWOT ANALÝZA REGIONŮ SOUDRŽNOSTI SHRNUTÍ SILNÝCH A SLABÝCH STRÁNEK SWOT ANALÝZY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI HODNOCENÍ VLIVŮ SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Souhrnné hodnocení Kompatibilita s politikami a právem EU Výběr projektů PŘEDBĚŽNÉ (EX ANTE) HODNOCENÍ SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Průběh a východiska ex ante hodnocení Společného regionálního operačního programu Závěry předběžného hodnocení Společného regionálního operačního programu Stanovisko zpracovatele k ex ante hodnocení ORIENTACE (POJETÍ A ZAMĚŘENÍ) SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

3 3.1 ÚVOD GLOBÁLNÍ CÍL A SPECIFICKÉ CÍLE SROP STRATEGIE PRO URYCHLENÍ ROZVOJE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ROLE SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PRINCIPY STRATEGIE SROP Udržitelný rozvoj Rovné příležitosti Dlouhodobý účinek Partnerství při tvorbě a realizaci Společného regionálního operačního programu Zvyšování internacionalizace Rozvoj informační společnosti Soulad s národní strategií lidských zdrojů MĚŘENÍ DOSAŽENÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ PRIORITY SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITY A OPATŘENÍ SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PRIORITA 1 ROZVOJ MÍSTNÍCH PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 1.1 Podpora místních podnikatelských aktivit Opatření 1.2 Příprava ploch a dalších objektů pro podnikání PRIORITA 2 REGIONÁLNÍ ROZVOJ DOPRAVY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 2.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury Opatření 2.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech Opatření 2.3 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v obcích a regionech PRIORITA 3 MÍSTNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatř ení 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v obcích a regionech Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v obcích PRIORITA 4 ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V OBCÍCH A REGIONECH Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 4.1 Zlepšování kvality vody v regionech Opatření 4.2 Zlepšování kvality ovzduší v regionech Opatření 4.3 Odpadové hospodářství v regionech

4 4.4.7 Opatření 4.4 Regenerace upadajících jader a postižených území měst PRIORITA 5 OŽIVENÍ VENKOVSKÝCH OBLASTÍ Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 5.1 Obnova a rozvoj venkovských obcí Opatření 5.2 Rozvoj služeb a řemesel ve venkovských obcích PRIORITA 6 ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ Úvod Charakteristika současné situace Cíle priority Opatření 6.1 Rozvoj služeb pro CR Opatření 6.2 Tvorba produktů cestovního ruchu Opatření 6.3 Rozvoj malých podniků v cestovním ruchu Opatření 6.4 Rozvoj cestovního ruchu v obcích PRIORITA 7 - TECHNICKÁ POMOC Opatření Technická pomoc pro SROP Opatření 7.2 Technická pomoc pro CSF Limitované výdaje technické pomoci STÁTNÍ POMOC FINANČNÍ PLÁN SPOLEČNÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU ČESKÉ REPUBLIKY VÝCHODISKA PRO FINANČNÍ RÁMEC SROP ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ SROP NA PRIORITY ROZDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ SROP NA REGIONY SOUDRŽNOSTI FINANČNÍ PLÁN SROP IMPLEMENTAČNÍ OPATŘENÍ PRO SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM ÚVOD Obecná ustanovení Programový doplněk (The Programme complement) ŘÍZENÍ PROGRAMU Řídící orgán a základní struktury řízení Úkoly řízení v pravomoci řídícího orgánu Výkonná jednotka programu Úkoly řízení v pravomoci regionálních rad Úkoly konečných příjemců Systém výběru projektů v rámci SROP Rekapitulace úkolů jednotlivých orgánů při řízení programu MONITOROVÁNÍ Všeobecná opatření Monitorovací výbor, výbory regionálního rozvoje Monitorování SROP řídícím orgánem

5 6.3.4 Výroční a závěrečné zprávy o realizaci ZAJIŠTĚNÍ SOULADU S POLITIKAMI SPOLEČENSTVÍ Obecná ustanovení Hospodářská soutěž (konkurenceschopnost) Veřejné zakázky Ochrana životního prostředí Rovné příležitosti HODNOCENI Obecná ustanovení Předběžné hodnocení Dodatečné hodnocení FINANČNÍ ŘÍZENÍ Platební orgán a další orgány podílející se na finančním řízení Finanční příspěvky z fondů Rozpočtové závazky Platby prováděné v úrovni Společenství Platby prováděné v úrovni České republiky Spolufinancování SROP z veřejných prostředků ČR Vyšetřování nesprávností a opravy financování Vedení podvojného účetnictví Vedení bankovních účtů Používání Euro FINANČNÍ KONTROLA A OPRAVY FINANCOVÁNÍ Obecná ustanovení k finanční kontrole Vnitřní řídící a kontrolní systém SROP Finanční kontrola v úrovni Ministerstva financí Finanční kontrola v úrovni řídícího orgánu Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu Kontrolní činnosti prováděné orgány Komise a Evropským účetním dvorem INFORMACE A PROPAGACE Obecné úkoly Úkoly řídícího orgánu Úkoly regionálních rad Úkoly monitorovacího výboru

6 SEZNAM ZKRATEK CF CRR RVJ ČMZRB ČSÚ EK ERDF ES ESF EU HDP MF MHD MMR MPO MSP MSSF NUTS OECD P ROP RPIC SC SF OP SROP SWOT VRR Fond soudržnosti Centrum pro regionální rozvoj Regionální výkonná jednotka Českomoravská záruční a rozvojová banka Český statistický úřad Evropská komise Evropský fond regionálního rozvoje Evropské společenství Evropský sociální fond Evropská unie Hrubý domácí produkt Ministerstvo financí Městská hromadná doprava Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Malé a střední podniky Monitorovací systém strukturálních fondů Územní statistická jednotka Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Priorita Regionální operační program Regionální poradenské a informační centrum Strategický cíl Strukturální fondy Operační program Společný regionální operační program Silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení Výbor regionálního rozvoje 6

7 1 ÚVOD Společný regionální operační program (SROP) je programovým dokumentem České republiky, reagujícím na doporučení Evropské komise pro období let předložit za Českou republiku jediný regionálně orientovaný operační program zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti České republiky, které mohou být napojeny na strukturální fondy Evropské unie v rámci Cíle 1. Regiony soudržnosti jsou deklarovány v zákoně č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, kde pro potřeby spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využívání finančních prostředků z předvstupních a strukturálních fondů Evropských společenství se zřizují regiony, jejichž územní vymezení je totožné s územními statistickými jednotkami NUTS 2" 1). Dne přijala vláda České republiky usnesení č. 102 k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídících a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Tímto usnesením vlády bylo jako řídící orgán SROP jmenováno Ministerstvo pro místní rozvoj; funkcí platebního orgánu SROP bylo pověřeno Ministerstvo financí. Současně bylo rozhodnuto delegovat na kraje (resp. regionální rady) kompetence, spojené s realizací projektů a zajistit jejich podíl na řízení celého programu. Priority a opatření SROP byly decizně vymezeny usnesením vlády ČR č. 401 z Priority a opatření navrhované v předkládaném dokumentu SROP respektují obsahové vymezení SROP, stanovené tímto usnesením vlády se jedním doplňkem na úrovni opatření. Na základě doporučení EU DG REGIO bylo zařazeno opatření Regenerace upadajících jader a postižených území měst jako východisko pro řešení problematiky měst v rámci iniciativy Společenství (URBAN) od roku S uplatněním uvedených východisek je rámec SROP tvořen šesti prioritami odpovídajícími šesti prioritním osám Národního rozvojového plánu. Priority jsou rozpracovány do devatenácti opatření (včetně priority technické pomoci a jejích dvou opatření). Komplementárním příspěvkem k sociálně ekonomickému rozvoji regionů soudržnosti budou rovněž souběžně realizované operační programy (OP). Jsou to operační programy: Průmysl a podnikání Rozvoj lidských zdrojů Infrastruktura Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství 1 Územní statistické jednotky publikovány v opatření ČSÚ z k zavedení klasifikace územních statistických jednotek (jednotky NUTS); uveřejněno ve Sbírce zákonů 1999, částka 33.. Jedná se o tyto regiony soudržnosti : a) Praha, vymezený územím hlavního města Prahy, b) Střední Čechy, vymezený územím Středočeského kraje, c) Jihozápad vymezený územím Českobudějovického a Plzeňského kraje, d) Severozápad vymezený územím Karlovarského a Ústeckého kraje, e) Severovýchod vymezený územím Libereckého, Královehradeckého a Pardubického kraje, f) Jihovýchod vymezený územím Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, g) Střední Morava, vymezený územím Olomouckého a Zlínského kraje, h) Moravskoslezsko vymezený územím Moravskoslezského kraje. 7

8 Navrhované priority SROP respektují hlavní osu pomoci Společenství regionům Cíle 1 - přispívat významným způsobem ke snižování hospodářských a sociálních disparit regionů v porovnání s průměrem EU i mezi regiony uvnitř ČR. Společný regionální operační program je koncipován jako program cílených intervencí pro řešení společných problémů regionů soudržnosti ČR. Specifické potřeby regionů jsou v tomto operačním programu reflektovány rozdílným finančním rámcem pro jednotlivé regiony soudržnosti, jakož i rozdílnými podíly jednotlivých priorit na navrženém finančním rámci. Rozsáhlejší orientace SROP na specifické problémy jednotlivých regionů není vzhledem ke zkrácenému plánovacímu období a disponibilnímu objemu finančních zdrojů reálná. Obsahově je SROP koncipován jako program poznaných klíčových potřeb regionů soudržnosti, z čehož vyplývá v porovnání s jinými operačními programy vyšší počet opatření. V závěrečné fázi prací na SROP bude proto třeba uvážit, jejich další možné zúžení a tím i koncentraci disponibilních finančních zdrojů. Cílem SROP je přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů na základě povzbuzování nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na podporu infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace. V souvislosti s tím je SROP orientován na podporu vyváženého a doložitelného vývoje ekonomických aktivit, spočívajících zejména v: a) zvyšování konkurenční schopnosti české ekonomiky, b) zkvalitňování regionální infrastruktury, c) rozvíjení infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, d) snižování disparit v sociálních a ekonomických podmínkách, e) ochraně a zlepšování životního prostředí, f) rozvoji venkova a podpoře cestovního ruchu. Financování SROP bude zabezpečeno z veřejných národních zdrojů a zdrojů EU (cca 70% veřejných zdrojů programu), přičemž se počítá rovněž se zapojením soukromých zdrojů. Veřejné zdroje ČR budou zajištěny jak ze zdrojů krajů a obcí, tak i ze státního rozpočtu (MMR) a částečně pak i ze státních fondů. Podpora pro SROP ze Strukturálních fondů Evropské unie bude poskytována ze dvou fondů: Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) Evropský sociální fond (ESF). * * * * * Analytický souhrn a SWOT analýza uvedené v kapitole 2 tohoto dokumentu vychází z analýz provedených v posledních dvou letech (zejména pro NRP, ROP jednotlivých regionů soudržnosti a Regionálně-odvětvové analýzy ČR). Je v ní charakterizován 8

9 základní rámec problematiky a shrnuty analytické závěry týkající se stanovených priorit a opatření SROP. Bylo přihlíženo k tomu, aby nedocházelo k redundancím v rámci vymezené dělby působnosti OP v ČR. Doplňující základní charakteristiky regionů SROP jsou shrnuty v samostatné příloze. V předloženém návrhu finální podoby dokumentu SROP ČR jsou zapracovány akceptované připomínky resp. doporučení z průběžných zpráv a konzultací k ex ante hodnocení, posouzení vlivu SROP na životní prostředí, meziresortního a meziregionálního připomínkového řízení a z kulatých stolů organizovaných pro veřejnost CpKP. V souladu s usnesením vlády ČR č. 149 ze dne 12. února 2003 je tento dokument předkládán Evropské komisi k zevrubnému posouzení (společně s dalšími, v ČR připravovanými programovými dokumenty strukturálních fondů ES). 9

10 2 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Společný regionální operační program regionů soudržnosti České republiky (SROP) je zastřešujícím programem sedmi regionů NUTS 2 spadajících do Cíle 1. Míra pokrytí České republiky Společným regionálním operačním programem je patrná z následující mapy: Z celého území ČR není do SROP zahrnut pouze region NUTS 2 Praha, který je hospodářsky nejvýkonnějším regionem, v němž je dlouhodobě vytvářena téměř čtvrtina hrubého domácího produktu České republiky (region je však zařazen do Cíle 2 a 3). SROP integruje rozvojové priority regionů Severozápad, Jihozápad, Střední Čechy, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava a Moravskoslezsko. Tyto regiony zaujímají 99,4 % plochy České republiky, na které žije 9,1 mil. obyvatel, to je cca 88,5 % všeho obyvatelstva státu. Ve struktuře osídlení se regiony soudržnosti poměrně výrazně liší hustotou obyvatel na km 2 od celostátního průměru 130 obyv./km 2, resp. od průměru za 7 regionů soudržnosti Cíle 1, který činí 116 obyv./km 2 (nejnižší hustota v Jihozápadním regionu 67 obyv./km 2, nejvyšší v Moravskoslezském 230,0 obyv./km 2 ). Ještě větší rozdíly hustoty však existují uvnitř regionů NUTS 2 na úrovni okresů (NUTS 4) v hodnotách od cca 37 obyv./km 2 u nejméně zalidněných okresů po cca 290 obyv./km 2 u nejvíce zalidněných okresů. Pro strukturu osídlení je celkově charakteristický poměrně vysoký podíl městského obyvatelstva - 71 % (nejvyšší podíl Severozápad 81 %, nejnižší Střední Čechy 55,5 %). 10

11 Tato úroveň je nižší než ve většině států EU, avšak je vyšší než v ostatních státech střední a východní Evropy. Správní postavení města mají v ČR i sídla s počtem obyvatel menším než Měst o velikosti nad obyvatel bylo k datu sčítání (kromě Prahy) 131, z toho byla 4 města nad obyvatel (Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc). Velikostní strukturu měst ukazuje následující tabulka (Praha není zařazena): Skupina měst podle počtu obyvatel Počet měst Počet obyvatel měst Podíl počtu ob. měst v % více než 100 tis , , , , , , , , ,74 Celkem ,0 Zdroj: ČSÚ předběžné výsledky sčítání lidu,bytů a domů 2001, vlastní zpracování V kategorii měst velikosti tis. obyvatel je 127 měst s počtem obyvatel (33,5 % obyvatel ČR). Počet obyvatel měst nad obyvatel (mimo Prahu) představuje 42,9 % obyvatel ČR. Ve venkovském osídlení, relativně stabilizovaném do počátku devadesátých let, se na mikroregionální úrovni projevují tendence vylidňování sídel v důsledku restrukturalizace zemědělství a poklesu jeho produkce. 2.1 Ekonomická výkonnost, strukt ura a potenciál Ekonomická výkonnost, podnikání Ekonomická výkonnost ČR je ve srovnání se zeměmi EU výrazně nižší a v roce 2000 dosáhla měřeno tvorbou hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly - jen 60 % úrovně EU-15. V regionech Severozápad a Moravskoslezsko ekonomickou výkonnost výrazně ovlivňuje útlum těžby paliv, hutnictví a těžké chemie, v Plzeňské části regionu Jihozápad restrukturalizace těžkého strojírenství. V regionech Severovýchod, Střední Morava a Jihovýchod snižuje výkonnost nízká konkurenceschopnost tradičních oborů lehkého strojírenství a elektrotechniky, kožedělného, textilního a potravinářského průmyslu. 11

12 Vývoj podílu regionů soudržnosti (NUTS 2) na tvorbě HDP ČR v letech (v mil. Kč) Region Středočeský Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezský regiony SROP Praha ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: ČSÚ Regionální účty 2000 Strukturální změny se promítají i do podílů jednotlivých sektorů na tvorbě HDP, kdy v roce 2000 podíl zemědělství a lesnictví v běžných cenách poklesl na 3,4 % HDP, naopak ve službách bylo vytvořeno 49,7 % HDP. Zdroj: ČSÚ, Regionální účty 2000 Tyto podíly však nevypovídají, jaká je ekonomická výkonnost jednotlivých regionů soudržnosti ve vztahu k počtu obyvatel regionu. Výkonnost regionů ve druhé polovině devadesátých let měřená vytvořeným HDP na jednoho obyvatele a jeho relace vůči úrovni ČR a EU-15 jsou patrné z následujících tabulek. 12

13 Regionální hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (v Kč, b.c.) Region Středočeský Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezský Regiony SROP Praha ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: ČSÚ Regionální účty 2000 Regionální hrubý domácí produkt na 1 obyvatele (v PPS) Region % z ČR % z EU % z ČR % z EU Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko Praha ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: ČSÚ, Regionální účty 2000 Uvedené údaje za léta 1995 a 2000 ukazují, že v absolutních hodnotách (měřeno paritou kupní síly - PPS) se výkonnost regionů v tomto pětiletém období, stejně jako celé ČR, mírně zvětšila, avšak u šesti ze sedmi regionů zařazených do SROP dynamika tvorby HDP na obyvatele zaostávala za dynamikou dosahovanou v EU, takže zaostávání za průměrem EU se dále prohloubilo. V regionu Střední Čechy se relace zlepšila o 2 procentní body, ve všech ostatních regionech došlo k poklesu, k největšímu propadu pak v regionech Severozápad a Moravskoslezsko o 9 procentních bodů. Měřeno podílem národohospodářských sektorů na zaměstnanosti se začleňuje ČR mezi vyspělé ekonomiky světa. V pěti regionech však proti nejvyspělejším ekonomikám vykazuje ještě stále vysoký podíl zaměstnanosti v primárním sektoru. Vyšší podíly primárního sektoru v regionech Střední Čechy, Jihozápad a Jihovýchod vyplývají z příhodných podmínek pro zemědělství (zvláště některé jeho speciální obory rybářství, vinařství, ovocnářství). Ve většině regionů zůstává dominantním sekundární 13

14 sektor. Pouze ve dvou regionech (Severozápad a Jihovýchod) je nejvyšší zaměstnanost v terciárním sektoru. Průmysl Podíl zaměstnaných v sektorech národního hospodářství v roce 2000 Region Sektor (%) I. II. III. Střední Čechy 6,5 47,4 46,1 Jihozápad 8,9 46,6 44,5 Severozápad 3,1 47,8 49,2 Severovýchod 5,7 50,7 43,6 Jihovýchod 7,9 43,9 48,1 Střední Morava 6,0 49,2 44,8 Moravskoslezsko 3,1 49,5 47,4 Regiony SROP 6,0 47,8 46,2 Praha 0,2 20,2 79,6 Česká republika 5,2 43,6 51,2 Zdroj: ČSÚ, St atistická ročenka ČR 2001 Z pohledu regionálního rozvoje je stále klíčovým odvětvím průmysl. Český průmysl tvoří významný zdroj tvorby HDP a včetně stavebnictví tvoří jeho příspěvek kolem 40 %. Zpracovatelský průmysl se svojí výrobní základnou v ČR významnou měrou podílí na veškerých ekonomických ukazatelích ekonomiky. Významnou roli hraje i z hlediska vytváření a obsazování pracovních míst v rámci trhu práce. V celostátním srovnání (viz následující tabulka) je patrná potřeba posílení výkonnosti průmyslu zejména v regionech Jihovýchod, Moravskoslezsko a Střední Morava, ve kterých jde hlavně o změny oborové struktury a rozvoj technologických a výrobkových inovací, a do jisté míry i v regionu Severovýchod. 14

15 Regionální produktivita z přidané hodnoty průmyslu v roce 1998 Region Přidaná hodnota z výroby mil.kč Přidaná hodnota /pracovníka Kč % hodnoty ČR Střední Čechy , ,5 Jihozápad , ,2 Severozápad , ,3 Severovýchod , ,7 Jihovýchod , ,2 Střední Morava , ,3 Moravskoslezsko , ,9 Regiony SROP , ,9 Česká republika , Zdroj: MPO 2001, výpočet DHV Malé a střední podnikání Pro aktivizaci ekonomické výkonnosti na regionální úrovni je výraznější rozvoj MSP nezbytný pro doplnění chybějících složek oborové struktury průmyslu, pro vytvoření kapacit služeb pro podnikatele, inovační aktivity, komerční služby i služby pro obyvatele, celkově pak pro vytváření a stabilizaci pracovních míst pro pracovníky uvolňované z velkého průmyslu i zemědělství a pro snížení nezaměstnanosti žen, mladistvých, resp. tělesně handicapovaných osob. Z údajů ČSÚ za rok 2001 vyplývá, že malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci zaměstnávaly 59,7 % z celkového počtu zaměstnanců. Podíl tohoto sektoru na celkových výkonech národního hospodářství dosáhl 51,4 % a v účetní přidané hodnotě 51,3 %. Vývoz MSP tvořil 35,7 % z celkového objemu za ČR a dovoz 47,1 % (zdroj: Zpráva o vývoji MSP a jeho podpoře v roce 2001). V rámci nich zaujímají významnou pozici také drobné podniky 1), na něž je směrována pozornost v rámci SROP (viz následující tabulka). Rozvoj MSP naráží ve všech regionech na bariéry, charakteristické komplikovanou legislativou, nadměrným administrativním zatížením, neprůhledným daňovým systémem, obtížným přístupem k finančním zdrojům, vysokým provozně nákladovým zatížením především v období zahájení činnosti a stabilizace podniku nebo v období realizace finančně náročných rozvojových projektů. 1) charakteristika středních podniků (méně než 250 zaměstnanců), malých podniků (méně než 50 zaměstnanců) a drobných podniků (méně než 10 zaměstnanců) je uvedena v zákoně č. 47/2002 Sb., 2, odst

16 Drobné podniky s 1 až 9 zaměstnanci Počet drobných podniků (1-9 zaměstnanců) Počet podniků celkem Počet aktivních podniků * celkem Podíl drobných podnikatelů na aktivních celkem Praha ,5 % Střední Čechy ,3 % Jihozápad ,4 % Severozápad ,4 % Severovýchod ,6 % Jihovýchod ,7 % Střední Morava ,5 % Moravskoslezsko ,8 % Celkem ,8 % Zdroj: ČSÚ, údaje z registru ekonomických subjektů k 20. červnu 2002 * Celkem aktivních podniků od celkového počtu podniků jsou odečteny podniky bez zaměstnanců a nespecifikované subjekty (kategori e ČSÚ Neuvedeno) V rámci MSP je nejproblémovější skupina drobných podnikatelů. Zejména tyto subjekty mají omezený a ztížený přístup ke zdrojům financování, know-how, poradenství a vzdělávání. Úvěry pro drobné podnikatele jsou až na výjimky pro komerční banky nezajímavé. Podporu v podobě záruk za bankovní úvěry, příspěvky na úhradu úroků z bankovních úvěrů, úvěry se sníženou úrokovou sazbou a návratné finanční výpomoci poskytuje stát prostřednictvím jím založených institucí. Jedná se většinou o tzv. měkké podpory a objem nevratných dotací je malý. Drobným podnikatelům chybí podpory v podobě investičních pobídek, kterých mohou využít pouze významní investoři. Jde o dotace na nově vytvořená pracovní místa, snížení daňových odvodů apod. Počet programů podporujících začínající podnikatele je malý, doba podpory krátká a absolutní částky individuálních podpor nízké. Podpory jsou většinou návratného charakteru, přičemž povinnost jejich brzkého splácení podvazuje další rozvoj podnikání. Velké rozvojové rezervy jsou dosud v kvalitě managementu, využívání progresivních technologií, schopnosti expanze na zahraniční trhy, mezipodnikové spolupráci včetně využívání asociací profesních svazů k prosazení zájmu apod. Ve struktuře drobných podniků převažují většinou podniky do 5 zaměstnanců. Orientují se především na obchodní činnost, stavební výrobu, obchodní a technické služby, drobnou řemeslnou výrobu a opravárenství. Zhruba polovina podniká v oblasti obchodu, oprav spotřebního zboží, pohostinství a ubytovacích služeb. Ve všech regionech je pociťován nedostatek komplexních služeb pro drobné podnikatele při vytváření dodavatelsko odbytových řetězců a pro marketing (které si na dostatečné úrovni nemohou ekonomicky dovolit) a cílená pomoc drobným podnikatelům v rámci inovační orientaci MSP. V posledním období se, zejména v regionech s průmyslovou tradicí a zázemím vědeckotechnických pracovišť (Střední Čechy, Severozápad, 16

17 Severovýchod, Jihovýchod, Moravskoslezsko), některé typy inovační podpory začínají prosazovat. Jde zejména o podnikatelské inkubátory, vědeckotechnologické parky a místní podnikatelské zóny, bývalé průmyslové areály a volné objekty pro podnikání. Malé a střední podniky mají ztížený přístup nejen k obecné podpoře podnikání, ale především je pro ně nedostupná podpora směřovaná do inovací a inovačního podnikání. Z hlediska srovnání s vyspělými státy v západní Evropě se Česká republika nejvýrazněji odlišuje ani ne tak v samotné intenzitě výzkumu a vývoje, ale především v nedostatečném propojení výzkumu a vývoje s podnikáním a komerčním využitím nových poznatků. Zdaleka nejhorší postavení mají z tohoto hlediska právě MSP, které se vesměs ke státním nebo evropským podporám na projekty aplikovaného výzkumu nedostanou. V regionech nefungují podpůrné instituce, které by fungovaly jako zprostředkovatelé informací a kontaktů mezi podnikateli, výzkumnými institucemi a finanční sférou. Projevuje se to v obecné informační oblasti, v nedostatečném finančním zajištění vývoje a inovačního podnikání (prakticky nefungující rizikový kapitál), i v oblasti právního poradenství a ochrany duševního vlastnictví. 2.2 Regionální infrastruktura Dopravní obslužnost a infrastruktura Rozvoj páteřních sítí železniční a silniční infrastruktury byl a bude nadále řešen především z nadregionálních hledisek a bude podporován Fondem soudržnosti a v rámci operačního programu Doprava (železniční koridory, dálnice a rychlostní silnice). Pro rozvoj regionů je však nutné, aby na páteřní trasy navazovala dostatečně kapacitní síť regionálních silnic. Dopravní systém zaznamenal v devadesátých letech přesun značné části dopravních výkonů nákladní dopravy ze železniční a vodní na silniční dopravu a výkonů osobní dopravy z veřejné dopravy železniční i silniční na individuální automobilovou dopravu. V důsledku tohoto vývoje se velmi výrazně zvýšila dopravní zátěž i na regionálních silnicích a místních komunikacích. Téměř zdvojnásobení počtu nákladních automobilů v 2. polovině 90. let ukazuje následující tabulka. 17

18 Vývoj počtu motorových vozidel v ČR (v kusech) Osobní automobily vč. Ukazatel dodávkových Nákladní automobily Speciální nákladní automobily Autobusy Motocykly Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 2001 K největším problémům železničních tratí regionálního významu patří ve všech regionech jejich vysoké stáří, zanedbaný technický stav, zastaralé sdělovací a zabezpečovací zařízení s důsledkem nízké přepravní rychlosti. Tento stav spolu s poklesem poptávky vedl ke zrušení některých regionálních tratí a další jsou ohroženy zánikem. S ohledem na význam některých železnic pro udržení dopravní obslužnosti špatně přístupných lokalit převzaly jejich provozování svazky obcí nebo soukromí podnikatelé. Regionální železnice mohou být využity pro příměstskou dopravu v integrovaných dopravních systémech v okolí větších měst. Silniční síť regionálního charakteru je dostatečně hustá, má však většinou nevyhovující technické parametry (šířky, směrové a výškové vedení tras), špatnou kvalitu vozovek a značné množství dopravních závad. Pro vnitřní zajištění dopravy hospodářské (nákladní), ale i pro rozvoj cestovního ruchu a dopravní dostupnost správních, zdravotnických, vzdělávacích a kulturních zařízení se ukazuje ve všech regionech naléhavá potřeba modernizace sítě silnic II. a III. třídy i místních komunikací, zejména ve větších městech. Železnice, dálnice a silnice v regionech České republiky Region Provozní délka z toho Délka dálnic Délka silnic železničních tratí II. třída III. třída Střední Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod Střední Morava Moravskoslezsko SROP celkem Zdroj: ČSÚ, statistické ročenky krajů 2001 Ve větších městech všech regionů je provozována městská hromadná doprava, která je však technicky zastaralá, jak co do stabilních zařízení, tak co do vozového parku. Potřebné je zlepšit její efektivnost a funkčnost. Významně k tomu začíná přispívat 18

19 zavádění integrovaných dopravních systémů pro propojení příměstských popř. venkovských oblastí s centry regionů. Prudké zvýšení stupně motorizace za minulé desetiletí způsobilo při zastaralosti systémů dopravní regulace - velké dopravní problémy ve městech v dopravním provozu (kongesce), i v parkování vozidel, zejména v historických centrech měst, ale i v sídlištích. Intenzitě rozvoje silniční nákladní dopravy (kamionové) neodpovídá vybavení regionů potřebnými logistickými základnami s odpovídajícím technickým zázemím a velmi malé možnosti uplatnění kombinované dopravy. Kombinované dopravě slouží jen 14 veřejných překladišť mezi dopravou silniční a železniční, z toho jedno překladiště RO-LA (doprovázené kombinované přepravy po železnici) v regionu Severozápad. Technicko provozní vybavení a stavební uspořádání mnoha těchto překladišť neodpovídá evropským standardům. Zařízení kombinované dopravy jsou umístěna pouze v některých regionech, žádné překladiště nemají oblasti Jihočeská, Karlovarská, Liberecká, Královéhradecká a Vysočina. Zdroj: ČSÚ, Statistická ročenka 2001 Celkově vykazují regionální dopravní soustavy zvýšení ekologické zátěže (exhalace, hluk) v důsledku zvyšující se intenzity dopravy, zastaralý vozový park železnice i autobusů, zanedbanost a nízkou kvalitu železniční sítě, silnic II. a III. třídy a městských a obecních komunikací a problémy s jejich financováním, nízkou kvalitou příměstské železniční dopravy a nedostatečnou dopravní obslužnost některých mikroregionů a malých okrajových obcí vlivem redukce veřejné dopravy. Úroveň dopravní obsluhy je výrazně nižší v okrajových oblastech regionů, pokud jde o počty a frekvenci linek veřejné silniční a železniční dopravy ve srovnání s centrálními oblastmi. Dopravní obslužnost v turisticky atraktivních územích nezajišťuje dostatečně 19

20 dosažitelnost cíle, rozložení zátěže a efektivní využití cyklistické, pěší a vodní turistiky, s ohledem na zdravý životní styl, ochranu přírody a rozvoj cestovního ruchu. Mobilita handicapovaných osob Součástí problémů sociálního vylučování určitých skupin obyvatel a vytváření rovných příležitostí na trhu práce jsou také problémy, vznikající v důsledku pohybových handicapů obyvatel tělesného postižení nebo smyslového postižení, a to ať následkem nemocí či úrazů, nebo vlivem věku (tj. starší lidé, nebo naopak děti předškolního věku). Nerovné podmínky na trhu práce a ve společenském životě způsobují zejména bariéry pohybu takto postižených osob, které existují ve fyzickém prostředí našich sídel. Různý stupeň omezení schopnosti pohybu vykazují různé skupiny obyvatel: 18% obyvatel starších 60 let, 12% osob se zdravotním postižením, 6% dětí předškolního věku. Hlavními překážkami volného pohybu jsou výškové rozdíly dopravních rovin (schody, obrubníky, nástupní podlahy dopravních prostředků), a to i pro starší osoby schopné chůze, matky s kočárky či malými dětmi. Jiný druh omezení pohybu představuje snížená schopnost orientace v důsledku smyslové nedostatečnosti zraku nebo sluchu (nevidomí, slabozrací, nahluchlí a hluší), kde se k omezené pohyblivosti přidružuje zvýšené nebezpečí střetu s vozidly ve vozovkách, pádu nebo nárazu na svislé překážky. Řešení problematiky pohybových bariér pro tělesně a smyslové postižené obyvatele probíhá již řadu let na různých úrovních (celostátně např. v úrovni technických předpisů pro výstavbu, dále konstrukcí a výrobou bezbariérových dopravních prostředků, osvětovou a nadační činností, na místní úrovni prováděním rekonstrukcí chodníků, přechodů, zastávek apod.). Konkrétní stavebně-technická řešení odstraňování bariér na veřejných prostranstvích závisí často na iniciativě místních samospráv a na jejich finančních možnostech. Finanční možnosti hrají pak prvořadou roli pokud jde o pořizování bezbariérových vozidel pro systémy hromadné dopravy i pro odstraňování orientačních a informačních bariér (světelná a akustická hlášení o zastávkách, výrazné optické označení linek, jízdních řádů, čitelné i pro slabozraké, informace pro nevidomé). Technická infrastruktura obcí, měst a regionů Technická infrastruktura je až na výjimky schopna zabezpečovat základní funkce v území regionů, problematický je mnohdy její technický stav. Zásobování pitnou vodou je na většině území zajištěno na dobré úrovni (kapacitní problémy byly zčásti potlačeny snížením spotřeby po cenových deregulacích). Podíl obyvatel napojených na veřejné vodovody (v roce ,1 %) se přibližuje technicky a ekonomicky realizovatelnému stupni vybavenosti jednotlivých sídel. Teoretická hranice nasycenosti napojení v hodnotě cca 95 % celé populace nebude zřejmě možná v důsledku finančních možností značného počtu malých obcí. Velmi naléhavé je zvýšení podílu napojení na vodovody v regionu Střední Čechy (nyní 72,3 %) a Jihovýchod. U menších obcí, zejména v oblastech intenzivní zemědělské výroby, jsou problémy s kvalitou zdrojů (četné lokální zdroje vykazují kontaminaci a hygienickou závadnost). Technický stav značné části vodovodních rozvodů je nevyhovující, zejména ve větších městech, a je příčinou vysokých ztrát vody ve vodovodních systémech. V některých 20

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

Praha, prosinec 2003. Schválená verze

Praha, prosinec 2003. Schválená verze SPOLEČNÝ REGIIONÁLNÍÍ OPERAČNÍÍ PROGRAM ČESKÉ REPUBLIIKY NA LÉTA 2004-2006 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Praha, prosinec 2003 Schválená verze OBSAH SEZNAM ZKRATEK...6 1. ÚVOD...8 1.1. HISTORIE PŘÍPRAVY SROP... 8

Více

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1

REGIONÁLNÍ POLITIKA Ing. Zuzana Trhlínová 1 VŠFS PRAHA, KLADNO REGIONÁLNÍ POLITIKA V ČR 28.2.2009 Ing. Zuzana Trhlínová 1 Regionální politika EU 2000-20062006 Cíl posílení ekonomické a sociální soudržnosti a snížení rozdílů mezi regiony Nástroje

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje

Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Zákon 248/2000 Sb. Zákon 248/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o podpoře regionálního rozvoje Datum účinnosti od: 1. ledna 2001 Změny a doplňky předpisu: zákonem 320/2002 Sb. 1. ledna 2003 Parlament se usnesl

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR

4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4. Územní rozdíly v úrovni vzdělanosti obyvatelstva ČR 4.1. Úroveň vzdělání podle krajů a SO ORP Rozdílná úroveň vzdělání v regionech zůstala přibližně ve stejných proporcích jako při sčítání 2001. Velmi

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

Příprava Národního rozvojového plánu (NRP) Příprava Regionálního operačního programu (ROP) Integrovaný operační program (IOP)

Příprava Národního rozvojového plánu (NRP) Příprava Regionálního operačního programu (ROP) Integrovaný operační program (IOP) Příprava Národního rozvojového plánu (NRP) 2007-2013 Příprava Regionálního operačního programu (ROP) 2007-2013 Integrovaný operační program (IOP) Obchodní galerie Vaňkovka, leden 2006 Konvergence (Cíl

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace

Regionální politika a příprava na programové období aktuální informace Regionální politika a příprava na programové období 2014-2020 aktuální informace RNDr. Ivo Ryšlavý Ministerstvo pro místní rozvoj Výchozí situace a rámce přípravy období 2014-2020 - vnější a vnitřní faktory

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti CR Nedostatečné využití potenciálu CR pro růst kraje: Orientace na úzké cílové skupiny Lázeňství na SRN, Rusko Zimní

Více

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR

Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Další dotační programy pro revitalizaci brownfields v ČR Minulé a nové dotační programy pro oblast brownfields v ČR Původní program (2004-2006) Program na podporu rozvoje průmyslových zón OP Průmysl a

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE,

Dohoda o partnerství Priority ČR a jejich prosazování. Evropský den VŠE, Dohoda o partnerství 2014 + Priority ČR a jejich prosazování Evropský den VŠE, 26. 3. 2014 Obsah prezentace 1. Tvorba priorit pro Dohodu o partnerství 2. Potenciál nového IROP 3. Příčiny snížení alokace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í

PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í PŘÍRODNÍ ZDROJE, J E J I C H O C H R A N A A V Y U Ž Í V Á N Í C V I Č E N Í 2 Hodnocení přírodních zdrojů v okolí bydliště za obec Téma jednotlivec zpracování ke zkoušce jak jsou využívány zdroje (vodní

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele

Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě. Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele S O U B O R I N D I K Á T O R Ů D O P R AV N Í P O L I T I K Y Indikátory budou hodnoceny k rokům 2010 a 2013 v porovnání k roku 2005 (L = limity, T = trendy). Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu

Svazek 1. Návrh souhrnného dokumentu Svazek 1 Návrh souhrnného dokumentu Praha, květen 2000 SEZNAM AUTORŮ Alois Kutscherauer, Doc. Ing. CSc., vedoucí projektu Luděk Beneš, Ing. Vladimír Bízek, Ing. CSc. Petr Czekaj, Ing. Radim Gill, Ing.

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více