ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: DIČ: Tel.: , internetové stránky: Zřizovatel: Město Náchod Ředitelka školy: Bc. Lenka Klempárová Zpracovatel ŠVP PV: Bc. L. Klempárová a kol. ŠVP PV byl projednán na pedagogické radě.

2 Obecná charakteristika školy Naše škola je nejstarší mateřskou školou v Náchodě. Základní kámen ke stavbě byl položen v roce 1939 panem Josefem Bartoněm, od roku 1940 začala výuka dětí. Původně zde byly i jesle, které byly zrušeny. V současné době jsou zde 3 třídy (z toho 1 s menším počtem dětí, kde je možné integrovat postižené dítě). Výuka předškolních dětí probíhá v 1. patře ( Měsíčci ) - 3. třída a částečně v přízemí v 2. třídě věkově smíšených dětí ( Hvězdičky ). V přízemí je také třída nejmenších dětí ( Sluníčka ) - 1. třída. Kapacita školy je 70 dětí, pro které se připravuje jídlo ve vlastní školní kuchyni. Naše škola má blízko na zámek a k lesu, i když je v centru města, což využíváme k vycházkám. Současně rádi chodíme na naši nově zrekonstruovanou zahradu, která se skládá ze tří částí z malé zahrádky pro nejmenší děti, velké zahrady pro starší děti, kde je i brouzdaliště k letnímu otužování a ze školního sadu, kde jsou nejen ovocné stromy i keře, ale i pyramidální záhony k pěstování zeleniny. Součástí zahrady je ohniště, dvě pískoviště, skluzavky a prolézačky. Při špatném počasí využíváme zastřešenou terasu.

3 Ve školním roce 2013/14 k naší mateřské škole přibývá odloučené pracoviště na Lipí s jednou heterogenní třídou o počtu 18 dětí. Toto odloučené pracoviště je vsazeno do přírody. Děti zde mohou navštěvovat místní hřiště, zahrádku s domácími zvířaty, nedalekou oboru s daňky, les, Budova byla v roce 2013 zrekonstruována, přízemí připraveno pro účely mateřské školy. Před budovou je vytvořena malá zahrádka k pěstebním pracím a malé školní hřiště.

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu Celý ŠVP je vytvářen s ohledem na jedinečnost každého dítěte. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (ISBN ) dle Manuálu k přípravě školního vzdělávacího programu. ŠVP MŠ Vančurova je vytvářen v souladu se Zdravou mateřskou školou a v souladu s ohledem na výchovu dítěte k ekologii (Ekologická výchova nejmenších a malých, Poznáváme přírodu). Velké změny začínají od nejmenších Program zahrnuje obecné cíle vzdělávání a řídí se společnými cíli (osvojení základních klíčových kompetencí dítětem a získání předpokladů pro celoživotní vzdělávání). Není opomenuto ani přihlédnutí k předškolnímu věku jako k období senzitivní fáze, kdy je dítě zvláště vnímavé (M. Montessori). ŠVP obsahuje vzdělávací obsah, tj. učivo na celý školní rok, který je konkrétně rozpracován v Třídních vzdělávacích programech. Snažíme se o učení v praxi (viz Koncepční záměr). ŠVP byl projednán s pedagogickými pracovníky školy v červnu tohoto roku. Materiál má charakter otevřeného pracovního dokumentu. V průběhu roku může být se změnou situace inovován v dílčích oblastech. Plán vychází z analýzy stávající situace a předpokládaného objemu finančních prostředků. Hodnoty, které vyznáváme: rodina radost ze společenství, ze smyslu věci přímé nezprostředkované vnímání přírody otevřenost pro rozmanitost zodpovědnost úcta k životu ve všech jeho formách trvale udržitelný život Motto: Abychom pochopili pravidla ekologického chování a dokázali se jimi řídit, potřebujeme vlastnosti a schopnosti jako jsou: láska k přírodě, omezování vlastních potřeb, šetrnost, schopnost se rychle přizpůsobit měnícím se podmínkám a schopnost vlastního úsudku a jednání. Předpokladem pro rozvoj těchto vlastností je ochota poznat sám sebe a síla pracovat na sobě. Základy je proto nutné položit již u malých dětí. Elfriede Pausewangová

5 Hlavní cíle: 1) Na základě celoživotního vztahu k přírodě začít vytvářet u dětí počátky kladného vztahu k přírodě, k hodnotám zdravého životního prostředí a životního stylu, dále vytvářet základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu k životnímu prostředí. 2) Učit děti aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný. 3) Uvědomění si sebe sama jako součást lidského společenství, uvědomění si i důsledků zodpovědného i nezodpovědného chování k přírodě a k ostatním lidem. 4) Seznamovat děti s lidovými tradicemi, vytvářet povědomí o jejich důležitosti pro nás, prohlubovat úctu k nim. Prostředky, které chceme využít: rozpočet zřizovatele rozpočet Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ESF dotace Programu pro podporu životního prostředí Města Náchoda jiné nadace a granty Metody k dosažení cílů: Pozorování, smyslové podněty, experimenty, narativní metoda (vyprávění příběhů), práce s knihou, exkurze, beseda, dramatická výchova (ve sborečku a vystupování pro veřejnost), práce (jako smysluplná činnost vedoucí k určitému cíli), slavnosti: Den zvířat Den stromů Týden duchů Svátek sv. Martina Sv. Barbora, Mikuláš Oslava vánoc Masopust, karneval Den vody - Otvírání studánek Měsíc knihy, Den divadla Oslava velikonoc Den ptactva Den země Den slunce Den rodiny, svátek matek Den dětí Den životního prostředí Rozloučení s předškoláky

6 Školní výlety: viz Plánované akce školy Spolupráce s Evangelickou akademií Účast na přehlídkách dětských prací Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ekologie a metodologie Další metody viz Plánované akce školy Tvoříme, poznáváme přírodu, sportujeme, společně se radujeme.

7 Podmínky vzdělávání Materiální vybavení (věcné podmínky) prostory mateřské školy (v.č.odloučeného pracoviště) jsou podle vyhlášky 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol a předškolních zařízení vyhovující probíhala obnova interiérů a zařízení v MŠ každá třída (v.č.odloučeného pracoviště) je vybavena hračkami a učebními pomůckami příslušnými k věku dítěte, postupně je obnovujeme a doplňujeme; hračky a doplňky jsou umístěny převážně v otevřených regálech, částečně ve vestavěných skříních, volně přístupné dětem; ve 3. tř. je zřízena učebna s PC (pro skupinovou práci dětí pod vedením učitelky) lehátka na každé třídě jsou opatřena značkami dětí (v 1. a 3. tř. jsou lehátka rozkládána; pro 2. tř. jsou rozložena stabilně, ložnice je v podkroví), na odloučeném pracovišti jsou rozkládána z tělocvičného nářadí máme k dispozici žebřiny a trampolínu ve třídě předškoláků, v každé třídě žíněnky, lavičky a tělocvičné náčiní v suterénu máme zřízenou přenosnou maňáskovou scénu, promítací techniku výzdoba interiéru MŠ je tvořena převážně dětskými pracemi zahrada MŠ je rozčleněna do 4 částí: o 1. část je přizpůsobena nejmenším dětem, je zde zakryté pískoviště, houpačka, přenosná skluzavka, kladinka v podobě psa, pochozí domky jako kladinka s nerovnou výškou, altánek a domek pro hru dětí, domky - prolézačka a kopeček na zimní pekáčování, hračky ve skladu jsou vybrány pro tuto věkovou skupinu, o 2. část je společná, je zde opět zakryté pískoviště doplněné kládami (lesními duchy) sloužícími jako doplněk ke hře dětí v písku, vrbové teepee, domek na úschovu hraček, posed a dřevěné sedáky v podobě hub, kovové prolézačky, houpadlo v podobě koně a kladinka v podobě krokodýla, hračky jsou zde pro všechny věkové skupiny, o ve 3. části zahrady je zakryté brouzdaliště, houpačka, zvukovody (květiny), turistický polez mezi stromy, skluzavka, plocha pro slunění dětí, dále kopeček na pekáčování pro starší děti, o ve 4. části je zřízeno ohniště, altán, vana (s bezpečnostním roštem) na dešťovou vodu na zalévání pyramidálních záhonů, které se zde nacházejí, vodní prvek s mlýnkem, ovocný sad pro děti zahrada odloučeného pracoviště je doplněna herním prvkem (prolézačka se skluzavkou), krytým pískovištěm, před budovou školy je malá zahrádka k pěstebním pracím; děti mohou navštěvovat i nově zřízené obecní hřiště

8 Psychosociální podmínky máme zavedený adaptační režim pro nové děti, kdy nově příchozí si mají čas zvykat na nové prostředí a lidi okolo sebe, a to vše po dohodě učitelek s rodiči pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich uspokojování (klidné, přirozené chování, děti zbytečně nevystavují spěchu) žádné dítě není zvýhodňováno, či podceňováno, zesměšňováno volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, důležitou pro dodržování potřebného řádu v MŠ způsob pedagogické výchovy je podporující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga, je důležitá spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte, zbytečně se děti neorganizují pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a solidarita, dospělí se chovají autenticky třída je pro děti kamarádským společenstvím pedagog děti ovlivňuje prosociálním směrem, věnuje se neformálním vztahům ve třídě je důležité, aby se všichni cítili dobře a spokojeně Životospráva dětí Dětem je podáváno jídlo 3x denně, ve všech třídách je zaveden pitný režim, během kterého jsou dětem podávány bylinné a vitamínové čaje, minerální vody, pitná voda, džusy a šťávy. Při přípravě jídla se dodržuje kontrola vytýčených kritických bodů. Pravidelně je kontrolován spotřební koš předepsaných potravin pro zdárný a zdravý růst dítěte. Pro pestrost je jídelníček pro děti obměňován. Na odloučeném pracovišti zajišťuje stravování ZŠ TGM. Odpolední odpočinek je přizpůsobený potřebám dětí. Pro nespavé děti je po částečném odpočinku (doporučení Krajské hygienické správy) nabízen náhradní program, za dodržení předem daných pravidel.

9 Organizační chod MŠ Provoz MŠ je od 6,30 hodin do 16,00 hodin. Provoz odloučeného pracoviště je 6,30 15,30 hod. Nově příchozím dětem je umožněn adaptační režim. Během školního roku v době od 6,30 hodin se děti scházejí průběžně do 8,15 hodin (po dohodě je možný i pozdější příchod), v tomto čase až do 9,00 hodin je dětem nabízena dopolední svačina. Po ní následuje spontánní hra dětí a činnosti řízené pedagogem. V čase od 9,30 hodin do 11,30 hodin je zařazen pobyt dětí venku. Po obědě následuje odpočinek s možností alternativní nabídky klidových činností pro starší děti s nižší potřebou spánku (tyto činnosti probíhají vždy až po pohádce, která je dětem předčítána). V čase 14,00-14,30 hodin je dětem podávána odpolední svačina (v letních měsících venku na terase), po té až do 16. hodiny (na odloučeném pracovišti do 15,30 hodin) je dětem vyhrazen čas pro spontánní hru, podle počasí buď na školní zahradě, nebo ve třídách. Řízení MŠ Ředitelka: Bc. Lenka Klempárová Tel.: Informace poskytuje: každou středu v 9,00 11,00 hod., v jiný čas po dohodě. Zástupkyně: Jaroslava Přibylová, Dis. Vedoucí učitelka na odloučeném pracovišti Lipí je Bc. Sylvie Perháčová. Ředitelka Mateřské školy, Náchod, Vančurova 1345 vykonává přímou pedagogickou činnost, vede dalších 5 učitelek na MŠ Vančurova a 2 učitelky (v.č. vedoucí učitelky) na odloučeném pracovišti na Lipí, u nichž vykonává kontrolní činnost jejich práce (viz Plán hospitačních činností), vede záznamy o jejich profesním růstu (viz Plán metodického vedení dalšího vzdělávání). Na pedagogických poradách (cca 1x za měsíc, v případě potřeby častěji) řeší spolu s ostatními plán vzdělávání na škole, organizaci, hodnocení, nabídky jiných organizací,... O chodu mateřské školy vede též porady s provozními zaměstnanci (vždy dle potřeby). Vykonává kontrolu práce nad všemi zaměstnanci. Vytváří společně s ostatními pedagogy na základě evaluace a hodnocení předešlého školního roku Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro MŠ Vančurova, podle kterého pedagogové sestavují třídní vzdělávací programy. Dále vytváří vnitřní předpisy nezbytné k chodu mateřské školy. Převádí kompetence na ostatní zaměstnance školy. Zajišťuje ve spolupráci s ostatními školní akce. Spolupracuje s: zřizovatelem, řídí se jeho pokyny (zejména ohledně rozpočtu školy), krajským úřadem (zejména ohledně rozpočtu mezd),

10 Českou školní inspekcí Krajskou hygienickou stanicí se sídlem v Náchodě odborníky (Pedagogicko-psychologická poradna v Náchodě, Speciálně pedagogické centrum v Náchodě a v Hradci Králové, logopedická zařízení,...) základní školou Komenského, případně i s jinými ZŠ zákonnými zástupci dětí Rozhoduje ve správním řízení přijímání dětí do mateřské školy, ukončení předškolního vzdělávání. Poskytuje všeobecné informace pro rodiče formou nástěnek, pomocí učitelek. Předkládá výkazy o škole, rozbor hospodaření a výroční zprávy nadřízeným orgánům. Vede podklady pro mzdovou a personální agendu i účetnictví školy. Personální zajištění Ředitelka: Bc.Lenka Klempárová Učitelky Bc. Andrea Vrabcová Irena Blahová Alena Kosinková Bc. Lucie Perháčová Jaroslava Přibylová, Dis. Bc. Sylvie Perháčová (ved.uč.na odloučeném pracovišti) Bc. Lucie Blažková (na odloučeném pracovišti) Všechny učitelky jsou kvalifikovány. Uklízečky: Marcela Tomková Helena Honzerová Renata Jirásková (na odloučeném pracovišti) Vedoucí kuchyně: Radomíra Kosíková Kuchařka: Marie Černá Pomocná kuchařka: Lenka Marksová Údržbář: Josef Bartoš Rozpis pracovní doby všech zaměstnanců je uložen na škole, situačně je veden v sešitech s evidencí pracovní doby a ve výkazech, příležitostné změny jsou uvedeny na informační nástěnce pro zaměstnance školy. Pracovní doba je organizována tak, aby byla vždy zajištěna dětem optimální pedagogická péče.

11 Spoluúčast rodičů Rodiče se spolupodílejí na vzdělávání svých dětí (formou dotazníků získáváme zpětné hodnocení a podklady pro další práci s dětmi), účastní se akcí školy, spolupracují s učitelkami na třídě, jsou pro děti vzorem. Servis pro rodiče veřejně přístupný ŠVP průběžná informace o výchově dětí z odborných publikací na nástěnkách webové stránky školy Veškeré podmínky vzdělávání jsou vytvářeny v souladu se zajištěním zdraví a bezpečnosti dětí a v souladu s efektivním vzděláváním. Informační systém školy V mateřské škole Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Rodiče mohou s třídní učitelkou spolupracovat na společném postupu při výchově a vzdělávání. Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí). Potřebují-li rodiče jakoukoliv informaci, mohou učitelku při příchodu nebo odchodu s dítětem o ni požádat. Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, vstupovat do her svých dětí v odpoledních činnostech, získávat tak neformálním způsobem informace. S ředitelkou mohou jednat každou středu v 9,00 11,00 hod., v jiném termínu si schůzku dojednat. S vedoucí školní kuchyně se rodiče mohou domluvit o podrobnostech týkajících se stravování v pondělí čtvrtek 6,30-9,45, v pátek 10,30 13,30 hod. Na veřejnosti O činnosti mateřské školy je veřejnost informována v tisku, médiích (regionální TV, internetové stránky školy, ) a v informační výloze ve městě.

12 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají učitelky po celou dobu od jejich převzetí od zákonných zástupců až po jejich vydání dětem nepatří nebezpečné předměty (ostré, špičaté, ap.), tyto nechávají děti doma učitelka nesmí nechat děti bez dozoru, při závažných důvodech zajistí dohled nad dětmi jinou pracovnicí budova MŠ se z bezpečnostních důvodů uzamyká v 8,15 hod. (uklízečkami), otevírá se v době oběda a poledního odchodu některých dětí, dále pak po 14. hod. V případě, že děti budou odpoledne na zahradě, otevírá se pouze zahradní branka, MŠ zůstává uzavřena. V případě potřeby rodiče použijí zvonek u dveří při TV aktivitách učitelky dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, seznamují je s případným nebezpečím, před cvičením zkontrolují bezpečnost používaného nářadí (případné nedostatky nebo závady hlásí ihned ředitelce školy) při pobytu na školní zahradě se učitelky řídí Pokyny pro doporučené užití školní zahrady, provozním řádem brouzdaliště, provozním řádem pískoviště, provozním řádem sáňkování, pekáčování a klouzání, dále pak u každého nářadí (houpačky, prolézačky ap.) zajišťují zvýšený dozor; nedovolí dětem se samostatně vzdálit do prostoru zahrady, kde již učitelka nevidí; z hygienických důvodů učitelka používá zakrytí pískovišť i brouzdaliště při vycházkách mimo mateřskou školu nejde více než 20 dětí s jednou učitelkou, děti chodí ve dvojicích a v zástupu, používají chodník; kde toto nejde - organizovaný útvar chodců (dětí nepodléhající povinné školní docházce) může jít ve dvojstupu po levém okraji silnice, osoba doprovázející tuto skupinu je oprávněná při přecházení zastavovat vozidla citace ze zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361Sb. 56, učitelky k těmto účelům používají dopravní terče, přecházejí s dětmi pokud možno po vyznačených přechodech a seznamují je s pravidly bezpečného chování na ulici; první a poslední dvojice dětí nosí bezpečnostní vesty doprovod dětí učitelkou při chůzi po schodech při chůzi vzhůru jde učitelka poslední, při chůzi se schodů jde učitelka první a zajišťuje děti při zajišťování společenských akcí se podílejí učitelky i ostatní zaměstnanci podle pokynů ředitelky nebo učitelky, která akci vede děti jsou vždy před akcí předem informované o bezpečném chování, učitelka provede záznam o provedeném poučení v třídní knize všichni zaměstnanci MŠ jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při každém úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz raněného k lékaři, zároveň bezodkladně informují ředitelku MŠ a zákonného zástupce dítěte každý úraz bude zaznamenán do knihy úrazů; u úrazu, kde bylo nutné lékařské ošetření, ředitelka sepíše Protokol o úrazu

13 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Možná forma: individuální integrace Podmínky: psychosociální: Dítě může být zařazeno do třídy s nízkým počtem dětí (20), popř. na odloučeném pracovišti (18). materiální: Ve třídě již z minulých let jsou vzdělávací pomůcky vhodné pro děti s poruchou autistického spektra. V 1. patře ve třídě Měsíčků je vybavena počítačová místnost s výukovými programy. V přízemí v učitelské knihovně jsou publikace, kde se mohou učitelky seznámit s diagnózou poruchy autistického spektra a s autismem, výukové listy,... organizace vzdělávání: Asistentka by byla ve spojení s SPC HK, s jejich pomocí tvoří individuální vzdělávací program. S dítětem pracuje dle TVP a IVP převážně individuálně, ale i frontálně s ohledem na potřeby dítěte. Po dohodě se účastní i poznávacích výletů. spolupráce s rodinou: Asistentka i třídní učitelky by byly v denním kontaktu s matkou, dohoda a informace probíhají dle potřeby. spolupráce s odborníky: možnost spolupráce s SPC Náchod a SPC HK (Mgr. Evou Jarkovou z SPC v HK, Hradecká 1231), PPP v Náchodě.

14 Organizace vzdělávání Organizace předškolního vzdělávání se řídí 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 34 Organizace předškolního vzdělávání (1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. (2) Ředitel mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. (3) Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. (4) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. (5) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. 22) (6) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (7) Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Ve vzdělávání se snažíme poskytovat dětem co nejvíce informací praktickým poznáváním (využíváme poznávání všemi smysly). Volíme formu školních poznávacích výletů a jiných akcí. Přijímání dětí Ředitelka školy jako správní orgán příslušný podle 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu rozhoduje podle 34 zákona č. 561/2004 o přijímání dětí do mateřské školy. Přijímací řízení se řídí kriterii platnými pro Mateřskou školu, Náchod, Vančurova 1345 (viz příloha Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání). Pokud se jedná o cizího státního příslušníka ze zemí Evropské unie, rozhoduje o přijetí ředitelka jako u příslušníka ČR. Pokud se jedná o cizího státního příslušníka ze tzv. třetího státu (nemá občanství ČR ani jiného státu EU), řídí se ředitelka 20 zákona č. 561/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů (vzdělávání cizinců), zákonem č. 161/2006 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dítě nabývá státního občanství narozením, je-li alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem ČR, nebo jsou-li oba rodiče osobami bez státního občanství, dítě nabývá narozením české státní občanství, pokud má alespoň jeden z rodičů trvalý pobyt na území ČR. Podle části šesté zákona 161/2006 Sb. se mění 183 odst,7 školského zákona: Pro účely tohoto zákona [rozumí se zákona č. 561/2004 Sb.] se za osobu se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie považuje také osoba, které bylo Českou republikou přiznáno postavení

15 dlouhodobě pobývajícího rezidenta, a osoba, které bylo přiznáno postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v jiném členském státě Evropské unie a na území České republiky jí bylo uděleno povolení k pobytu.. Rezident = cizinec ze státu mimo Evropské unie s oprávněným pobytem na území ČR. Podmínky provozu na MŠ Třídy jsou naplněny podle velikosti (20-26 dětí). V 1. třídě Sluníček jsou děti nejmladší, ve 2. třídě Hvězdiček jsou děti věkově smíšené podle věkového seskupení dětí v MŠ, ve 3. třídě Měsíčků jsou převážně děti předškolní. Na odloučeném pracovišti na Lipí jsou děti věkově smíšené (18). Provoz mateřské školy je 6,30 16,00 hod., provoz odloučeného pracoviště 6,30 15,30 hod. Podmínky provozu MŠ se řídí vyhláškou č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Příloha: Spolupráce MŠ s rodinou Schůzky s rodiči (na schůzce v září seznámení s provozem v MŠ a potřebami dětí, se školním řádem, se ŠVP, s plánem akcí pro děti podle přání možno doplnit). Adaptace nových dětí na nové prostředí s rodiči. Během dne umožňujeme rodičům vstup do MŠ (tak aby jejich návštěva nenarušila chod MŠ po dohodě s třídní učitelkou). Průběžné seznamování s výsledky práce a výuky dětí nástěnky, výzdoba interiéru MŠ, výloha ve městě, individuální schůzky s učitelkami a ředitelkou. Podle potřeby individuální logopedická péče po návštěvě dítěte s rodičem u klinického logopeda (na základě jeho doporučení konkrétních postupů). Akce pro rodiče a jiné rodinné příslušníky (tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi, vystoupení dětí,...). Ve vztazích s rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru a otevřenost, jsme vstřícní, ochotní spolupracovat. Spolupráce je na základě partnerství, sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp.rodin, snažíme se jim porozumět a vyhovět. Chráníme soukromí rodiny, varujeme se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. Na druhou stranu pedagogové informují rodiče o prospívání jejich dítěte a o jeho pokrocích v rozvoji a učení, domlouvají se spolu s rodiči na společném postupu při výchově a vzdělávání. Spolupráce naší MŠ se ZŠ V lednu návštěva ZŠ před zápisem. Návštěva pozemků pěstitelských a chovatelských prací ZŠ. V květnu nebo červnu pozvánka dětí ZŠ na náš muzikál.

16 Spolupráce s poradnami PPP vyšetření školní zralosti, případně individuální konzultace, SPC Náchod podle potřeby (integrace dětí, spolupráce na tvorbě IVP a dalším rozvoji integrovaných dětí, ). Práce pro veřejnost Předvánoční vystoupení pro seniory. Účast na náchodské Prima sezoně. Vystoupení s muzikálem pro seniory a na přehlídce hudebně dramatických sborů Hronovské hádě. Výstava dětských prací ve výloze ve městě. Spolupráce s ostatními MŠ Vystoupení s muzikálem. Vzájemná návštěva s jinou MŠ. Spolupráce s ekocentry Vzdělávací semináře pro pedagogy. Výukové programy pro děti v MŠ i v ekocentrech.

17 Organizace dne v MŠ 6,30 9,30 hod. Příchod dětí do MŠ, hry podle individuálního výběru, cvičení nebo pohybové hry a chvilky, didakticky cílené činnosti, jazykové chvilky, záměrné i spontánní učení formou individuální, skupinové i frontální, opakování známého; hygiena, svačina průběžně v době 8,15 9,00 hod. 9,30 11,30 hod. Příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku (vycházky do okolí MŠ, do přírody, na školní zahradu). 11,30 12,30 hod. Hygiena, oběd, (u starších dětí i čištění chrupu), příprava na odpočinek. 12,30 14,00 hod. Poslech pohádek a příběhů, čtení na pokračování, odpočinek dle potřeby dětí (od 13,00 hod. možnost využít klidových činností pro starší děti s malou potřebou spánku). 14,00 16,00 (odloučené pracoviště Lipí do 15,30) Hygiena, svačina, hry a zájmové činnosti dětí, individuální práce s dětmi dle jejich zájmu a potřeb, podle počasí pobyt na školní zahradě.

18 Vzdělávací obsah ke Školnímu vzdělávacímu programu na rok Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 Platnost od Č.j.: 94/15

19 Název: ROK S MOUDROU SOVOU Obecné cíle vzdělávání: 1) Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení (předpokladem je podpora tělesného rozvoje a zdraví, spokojenost dítěte, rozvoj řeči a chápání okolního světa, podpora chuti získat nové poznatky, objevovat neznámé, rozvoj poznávacích a kreativních poznatků, umění správné reakce na změny a schopnosti vyrovnat se s nimi) 2) Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (předpokladem je možnost poznat takové hodnoty jako je individuální svoboda, rovnost všech lidí, solidarita se slabými, péče o druhé a ohled na jiné, možnost přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, rozvoj schopnosti komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích, vedení k sociální soudržnosti, přípravě na život ve společnosti, k porozumění její rozdílnosti) 3) Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí (předpokladem je poznání sebe sama a vlastních zájmů, možností a potřeb, získání zdravé sebedůvěry a sebevědomí, zájem podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině, poznat možnost ovlivnit svou životní situaci, možnost jednat svobodně, ale s odpovědností za své činy) Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolního vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání poskytuje péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

20 Obsah předškolního vzdělávání 1. Mateřská škola je druhem školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. 2. Vyučovacím jazykem je jazyk český. 3. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP PV), který je zpracován podle podmínek školy a v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 4. ŠVP PV vydává ředitelka školy a je zveřejněn na přístupném místě ve škole v šatnách dětí. Do ŠVP PV může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Každá třída pracuje podle vlastního třídního programu, který vychází ze školního programu. Rodiče mohou na vyžádání ve třídách do třídního programu nahlížet. 5. Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Děti, odcházející z důvodu nástupu k povinné školní docházce, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připraveny. Pokud dítě není na vstup do ZŠ z jakýchkoliv důvodů připraveno, učitelky doporučí pro dítě odklad školní docházky. Působíme na děti také v oblasti preventivní výchovy (prevence negativních jevů) a environmentální výchovy, výchovy k ekologii a našim tradicím. 6. Pobyty dětí venku se realizují podle počasí na školní zahradě, v okolí MŠ (vycházky do centra města, na výstavy, na zámek, do lesa, na hřiště a sportovní plochy v okolí) nebo i tematickými návštěvami vzdálenějších míst (Ekocentra, skanzeny, ). Na MŠ Lipí mohou děti navštěvovat zahrádku MŠ i dětské hřiště, vycházky jsou cílené i do okolí MŠ. 7. Škola organizuje podle zájmu rodičů i jiné aktivity, které zajišťují jiné subjekty a které jsou úplatné (plavecká školička, lyžařská školička, výuka bruslení, divadelní představení).

21 Tematické bloky 1. Šalamoun nás vítá Témata: a) Spokojené tváře. b) O přátelství. c) Tady jsem doma. Vzdělávací záměr: Naučit děti vnímat a přijímat prostředí v mateřské škole, seznámit se se zaměstnanci mateřské školy, s novými kamarády a s pravidly vzájemného chování. Při respektování individuality dítěte naučit je i respektovat druhé. Přibližovat dítěti prostředí, ve kterém žije. Seznamovat děti se základními bezpečnostními návyky (vůči sobě i ostatním). Očekávané výstupy: Dítě a jeho tělo Zvládat jednoduchou sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky a pracovní úkony (osobní hygiena, postarat se o sebe a své věci, umět stolovat, udržet po sobě pořádek,...). Dítě a jeho psychika Jazyk a řeč - Umět se domluvit, vést rozhovor. Naučit se rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy), porozumět jejich významu. Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) Poznat a pojmenovat, co mě obklopuje. Sebepojetí, city, vůle Naučit se odloučit od blízkých. Dítě a ten druhý Navazovat kontakty s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním a respektovat ho; bez zábran se naučit komunikaci i s druhým dítětem. Naučit se dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla na třídě. Dítě a společnost Adaptovat se na život ve škole. Začlenit se do třídy mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Dítě a svět Naučit se bezpečně orientovat v novém prostředí. Vzdělávací činnosti: adaptační režim pro nové děti seznámení s mateřskou školou a jejími zaměstnanci vycházky do okolí mateřské školy vytvoření herních pravidel komunitní a komunikativní kruhy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Mateřská škola Zvoneček Hradec Králové, Čajkovského 1093 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s motivačním názvem Vydala: Jana Chocholáčková, ředitelka MŠ Platnost dokumentu: od 1. 12. 2012

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vidím tvořím dotýkám se Svět dětskýma očima přemýšlím slyším prociťuji UNIVERZITNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VŠB- TUO 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. OBECNÁ

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace Č.j. : 00471/13/ZŠ Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M -----------------------------------------------------------

Více

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì

Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Motto: Svìt kolem nás svìt ve mnì Název: Mateøská škola, Náchod, Vanèurova 1345 IÈO: 70996415 DIÈ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail: ms.vancurova@tiscali.cz internetové stránky: www.msvancurovanachod.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI S KRTEČKEM ZKRÁCENÁ VERZE Motto: Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti užitečnou osobnost, musí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK (příloha k ŠVP Společná cesta pro ZV) Obsah. 1. Základní údaje o přípravném

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. 4.5. Prostředky vzdělávání, jejich pravidla. Příloha č.2 Plán pedagogických rad ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Osnova: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Návrh standardů předškolního vzdělávání

Návrh standardů předškolního vzdělávání Návrh standardů předškolního vzdělávání Standardy představují očekávané výstupy rozpracované do konkrétnější podoby a v úrovni odpovídající běžným a vývojově přiměřeným (standardním) možnostem a potřebám

Více

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m

Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m pro předškolní vzdělávání s názvem P O H O D A Mateřská škola Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 76005 Zlín Školní rok 2013 / 2014 razítko a podpis

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Mateřská škola I.část 1.Identifikační údaje školy Základní škola a Mateřská škola, Chrastava, Vítkov 69 příspěvková organizace Tel. číslo : 485 143 076, fax:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Čtyřlístek Obsah 1. Identifikační údaje 3 1.1 Název vzdělávacího programu 3 1.2

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více