ŘÍZENÍ NÁKLADŮ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI. Bc. Ivana Divišová. Diplomová práce. Vedoucí práce: Ing. Blanka Sítařová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ NÁKLADŮ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI. Bc. Ivana Divišová. Diplomová práce. Vedoucí práce: Ing. Blanka Sítařová"

Transkript

1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav účetnictví a daní ŘÍZENÍ NÁKLADŮ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI Diplomová práce Bc. Ivana Divišová Vedoucí práce: Ing. Blanka Sítařová Brno 2008

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v seznamu. V Brně dne 10. května

3 Poděkování Poděkování patří vedoucí diplomové práce Ing. Blance Sítařové za odborné vedení, teoretické rady a připomínky, které mi při vypracování práce vždy ochotně poskytla. Velký dík patří Ing. Věře Malihové za cenné praktické rady a za podporu, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. Dále děkuji Ing. Radkovi Malihovi za poskytnutí materiálů pro zpracování práce.

4 Abstrakt Divišová, I. Řízení nákladů obchodní společnosti. Diplomová práce. Brno, Diplomová práce se zabývá vazbou mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů a nalezením shody mezi tímto členěním. Nástrojem pro transformaci druhového členění nákladů na kalkulační je metoda šachovnicové tabulky. Tato metoda umožňuje vytvořit nástroj pro plánování nákladů na výrobky i pro rozpočty středisek. Použitím metody šachovnicové tabulky v podmínkách konkrétní obchodní společnosti vznikl integrační nástroj, který umožnil propojit nejen finanční a kalkulační náklady obchodní společnosti, ale i výkonové a útvarové řízení nákladů. Cílem diplomové práce je aplikace metody šachovnicové tabulky v praxi za účelem kvalitnějšího řízení nákladů. Abstract Divišová, I. Expenses Regulation of Trading Company. Degree work. Brno, The presented degree work deals with the relationship between generic and costaccounting expenses and it looks for the conformity between them. The instrument for the transformation of the generic classification for the into the cost-accounting one is the chessboard table method. This method enables to create the instrument for expenses planning either for products or for budgets of particular centres. By using the chessboard table method in a concrete trading company the integration instrument was developed. Such an integration instrument enables to connect not only financial and cost-accounting expenses of the trading company but also production and division regulation of costs. The aim of the degree work is the application of the chessboard table method in practice for more quality regulation of costs.

5 Obsah 1 ÚVOD CÍL PRÁCE A METODIKA PŘEHLED LITERATURY POJEM NÁKLADŮ A JEJICH KLASIFIKACE Definice nákladů Klasifikace nákladů ŘÍZENÍ NÁKLADŮ Finanční a nákladové účetnictví Organizace vnitropodnikového účetnictví Využití informací nákladového účetnictví VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH KALKULAČNÍCH POJMŮ Kalkulace Kalkulační jednice a kalkulované množství VŠEOBECNÝ KALKULAČNÍ VZOREC ABSORPČNÍ KALKULACE Základní charakteristika kalkulací úplných nákladů Metody kalkulace úplných nákladů NEABSORPČNÍ KALKULACE Základní charakteristika kalkulací neúplných nákladů Metody kalkulace neúplných nákladů VÝZNAM KALKULACÍ V ŘÍZENÍ PODNIKU PRVKY KALKULAČNÍHO SYSTÉMU ABSORPČNÍ KALKULACE POMOCÍ TRANSFORMAČNÍCH TABULEK Dvojí podoba podnikových nákladů Převodní vztahy mezi kalkulačním a druhovým tříděním nákladů Podrobná transformace druhového členění nákladů na kalkulační třídění Šachovnicová bilance nákladů Úplná transformační tabulka VLASTNÍ PRÁCE PROFIL SPOLEČNOSTI ŘÍZENÍ NÁKLADŮ PODNIKU Kalkulační vzorec Metoda kalkulace Využití kalkulací nákladů v NAREXu Organizace účetnictví KALKULACE ÚPLNÝCH NÁKLADŮ NAREX Vztahy mezi finančními (druhovými) a kalkulačními náklady Analýza struktury nákladů... 67

6 4.3.3 Převodní matice Tvorba šachovnicové tabulky Rozbor šachovnicové tabulky DISKUZE ZÁVĚR POUŽITÉ ZDROJE PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1: SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA..CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.2 PŘÍLOHA 2: NÁKLADY V KRÁTKÉM OBDOBÍ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.3 PŘÍLOHA 3: PODROBNÁ PŘEVODNÍ MATICE...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.4 PŘÍLOHA 4: ÚPLNÁ TRANSFORMAČNÍ TABULKA...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.5 PŘÍLOHA 5: VÝROBNÍ SORTIMENT...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.6 PŘÍLOHA 6: ZNAČENÍ ZÁVITNÍKŮ BAREVNÝMI KROUŽKY...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.7 PŘÍLOHA 7: CERTIFIKÁT...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.8 PŘÍLOHA 8: STRUKTUROVANÁ KALKULACE NÁKLADŮ.CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 8.9 PŘÍLOHA 9: VÝPIS TRANSFORMACE NÁKLADŮ...CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA.

7 1 Úvod Řízení nákladů tvoří důležitou součást podnikového řízení. V první řadě musí mít firma představu o nákladovosti své výroby, kterou poté zohlední při určování ceny produktů. Většina podniků se snaží o to, aby cena pokryla vzniklé náklady a přinesla zisk. V dnešní době, kdy sílí na trzích konkurence, může být cena prostředkem pro úspěšný konkurenční boj. Nutností je proto najít takovou cenu, která nejen zajistí firmě zisk, ale uhradí především náklady výroby. Právě znalost výše nákladů se stává základem pro stanovení optimální ceny výrobků a služeb. Kalkulace nákladů jsou nástrojem, díky kterému získává podnik přehled o nákladech vynaložených na svou produkci. Z tohoto důvodu existuje několik základních metod jak kalkulovat náklady, jež jsou samozřejmě modifikovány pro potřeby podnikové praxe. Výběr použité metody se pak řídí povahou výroby. V případě hromadné výroby může být s úspěchem aplikován určitý způsob kalkulace nákladů, který je však například pro zakázkovou výrobu nepoužitelný. Kalkulace nákladů můžeme rozdělit na dvě skupiny kalkulace úplných nákladů (absorpční) a kalkulace neúplných nákladů (neabsorpční). Vodítkem pro jejich dělení je použité třídění nákladů. Kalkulace úplných nákladů využívají třídění nákladů na přímé a nepřímé. Členění nákladů na fixní a variabilní je naopak typické pro kalkulace neúplných nákladů. V České republice se již desetiletí kalkulují náklady pomocí absorpčních kalkulací, neboť běžná evidence českých podniků není přizpůsobena sledování a následné analýze fixních a variabilních nákladů. Absorpční kalkulace lze spojit s pojmy druhové a kalkulační třídění nákladů. S druhovým členěním nákladů se setkáváme ve finančním účetnictví náklady se seskupují do stejnorodých skupin na účtech účtové třídy 5. V rámci výrobního procesu se však tyto náklady transformují na kalkulační náklady přímé a nepřímé. Transformace musí nutně proběhnout, avšak podnik kvůli ní ztrácí ponětí o struktuře druhových (finančních) nákladů na výrobek. 8

8 K řešení tohoto problému byla vytvořena metoda šachovnicové (transformační) tabulky, která odkrývá vztahy mezi druhovými a kalkulačními náklady, zachycuje jejich vznik a umožňuje zpětnou transformaci kalkulačních nákladů na druhové náklady. Díky tomu dochází nejen k propojení obou třídění nákladů, ale i ke sladění výkonového a útvarového řízení nákladů. 9

9 2 Cíl práce a metodika Hlavním cílem práce je sledovat průběh vzniku nákladů metodou šachovnicové tabulky a zpracovat způsob transformace finančních nákladů na kalkulační náklady. Uvedená metoda dovoluje zachytit vazby mezi tímto členěním nákladů a zajišťuje i zpětnou přeměnu kalkulačních na finanční náklady. Šachovnicová tabulka je aplikována na podklady konkrétní obchodní společnosti za účelem kvalitnějšího řízení nákladů. Diplomová práce se člení na tři části. V přehledu literatury je vymezen obsah pojmu náklady a provedeno třídění nákladů podle různých hledisek. Další kapitola se zabývá identifikací společných a rozdílných znaků finančního a nákladového účetnictví. Následuje definování základních kalkulačních pojmů a popis všeobecného kalkulačního vzorce, jež využívá řada českých podniků. Poté jsou charakterizovány kalkulace úplných a neúplných nákladů a nastíněny možné metody kalkulace nákladů. Není opomenut ani zásadní význam kalkulací v řízení podniku a prvky kalkulačního systému. Závěrečná část přehledu literatury popisuje detailně postup při sestavování šachovnicové tabulky, ze kterého poté vychází vlastní práce. Předmětem vlastní práce je použití metody šachovnicové tabulky ve skutečné podnikové praxi, jde o podnik vyrábějící závitořezné nástroje NAREX Ždánice. Nejprve je vypracován profil společnosti a objasněn současný stav řízení nákladů podniku. Třetí kapitola vlastní práce se již věnuje samotné aplikaci šachovnicové tabulky na data za únor 2008, která byla získána z účetnictví a interních materiálů firmy. Postupně jsou realizovány kroky vedoucí k sestavení výsledné šachovnicové tabulky tak, aby byl naplněn hlavní cíl práce. Vlastní práci zakončuje rozbor vytvořené šachovnicové tabulky. Třetím stěžejním celkem je diskuze, jež shrnuje provedené výpočty. Dále tato část obsahuje výčet silných stránek kalkulačního systému NAREXu a doporučení pro jeho zlepšení a zprůhlednění. Diskuzi uzavírá seznam přínosů v oblasti řízení nákladů, které plynou ze sestavování výsledné šachovnicové tabulky. Celou práci doplňují přílohy. 10

10 3 Přehled literatury 3.1 Pojem nákladů a jejich klasifikace Definice nákladů Náklady vznikají při každé lidské činnosti tak, že se musí vynaložit či spotřebovat určité prostředky při provádění této činnosti tzn. stojí nějaké peněžní prostředky, dále se spotřebovávají materiály, energie a také lidská práce či práce strojů, zařízení a nástrojů. Každá činnost vede obvykle ke vzniku řady nákladů, proto existuje několik následujících definic nákladů. (Vysušil, 1996, s. 9) Náklady jsou všechno, co je třeba k tomu, aby byl výrobek zhotoven a dodán na trh nebo aby se nějaké zboží dostalo od výrobce ke spotřebiteli. (Vysušil, 1994, s. 9) Ekonomická teorie rozumí náklady peněžně oceněnou spotřebu výrobních faktorů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. Účetní pojetí nákladů je definuje jako spotřebu hodnot v daném období zachycenou ve finančním účetnictví. (Synek a kol., 2003, s. 73) Náklady se projevují v účetnictví v prvním případě jako úbytek aktiv úhrada poplatků, spotřeba surovin při výrobě, odpisy dlouhodobého majetku aj. Je zjevné, že nejde jen o úbytek peněžních prostředků, ale i o úbytek majetku dříve nakoupeného, který je nyní buď zcela spotřebován suroviny nebo postupně opotřebováván dlouhodobý majetek. Ve druhém případě jde o zvýšení závazků v souvislosti s tvorbou nákladů, kdy jejich vznik předchází peněžní úhradě mzda zaměstnance je pro podnikatele nákladem a současně závazkem. Teprve při výplatě se sníží peněžní prostředky a závazek zaniká. (Kovanicová a Kovanic, 1997, s. 60) Synek (2003, s ) uvádí, že je však nutné odlišit náklady od peněžních výdajů, jež představují úbytek peněžních fondů podniku (stavu hotovostí, peněz na účtech v bance) bez ohledu na jejich účel použití. Z toho pak plyne, že mezi náklady a výdaji nemusí být shoda. Například nákup stroje je peněžním výdajem, ale není nákladem. Nákladem jsou až odpisy, kterými se převádí cena stroje právě do nákladů. 11

11 Náklady vždy musí souviset s výnosy příslušného období, musí být zajištěna věcná a časová shoda výnosů a nákladů s vykazovaným obdobím. K tomu pak slouží časové rozlišování nákladů a výnosů, a proto se některé výnosové a nákladové položky převádějí z jednoho období do jiného případně jiných období. To je předmětem účetnictví. V oblasti kalkulace nákladů stačí sledovat pouze otázku nákladovou. O výdaje se nemusíme nijak nadmíru zajímat, s výjimkou takových, které v daném období představují současně náklady. (Vysušil, 1994, s. 10) Klasifikace nákladů Při řízení nákladů je nutné jejich podrobné třídění, proto lze náklady členit podle níže uvedených hledisek, kdy pro tuto práci je stěžejní druhové a kalkulační členění nákladů. 1) Třídění nákladů ve výkazu zisku a ztráty Náklady tvoří (Synek a kol., 2003, s. 68): a) běžné provozní náklady (spotřeba materiálu a energie, osobní náklady), b) odpisy dlouhodobého majetku, c) ostatní provozní náklady, d) finanční náklady (úroky a jiné finanční náklady), e) mimořádné náklady (např. dary, mimořádné odměny, ). Provozní náklady jsou vynaloženy na získání provozních výnosů, patří k nim položky a) až c). 2) Druhové třídění nákladů Rozlišujeme několik hlavních typů nákladů, které se dají seřadit do určitých stejnorodých skupin. Tyto skupiny se označují jako nákladové druhy. Jsou to (Vysušil, 1996, s. 9): a) spotřeba materiálu, b) spotřeba energie, c) opotřebení budov, strojů, zařízení, nástrojů jde o odpisy tohoto vybavení, 12

12 d) spotřeba lidské práce osobní a mzdové náklady, e) spotřeba různých zvenčí nakupovaných výrobních i nevýrobních služeb (montáže, reklama ), f) platby různého pojištění (zdravotní, sociální, ), g) platby daní a poplatků, h) různé další drobné náklady, obvykle označované jako náklady finanční, protože bývají placeny v hotovosti nebo z bankovního účtu. Stručně lze druhové třídění nákladů prezentovat takto: materiál a služby (položky a) a e)), energie (položka b)), odpisy (položka c)), osobní náklady či mzdy (položka d)), finanční náklady (položky f), g) a h)). Podrobnější druhové třídění je uplatněno např. ve výkazu zisku a ztráty nebo v účtovém rozvrhu firmy účtová třída 5. Dle 46 Vyhlášky č. 500/2002 Sb. si při vedení účetnictví v plném rozsahu účetní jednotka stanoví v účtovém rozvrhu uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových skupin směrné účtové osnovy, jež je uvedena v příloze 1 této práce. Druhové třídění je důležité pro finanční účetnictví, pro finanční a jiné analýzy (výpočet zisku, analýzy dílčích nákladovostí aj.). Nákladové druhy představují externí náklady, které jsou náklady prvotními. Vznikají stykem podniku s jeho okolím nebo s jeho zaměstnanci. Nelze je dále členit. Druhotné náklady vznikají spotřebou vnitropodnikových výkonů, jsou to interní náklady mají komplexní charakter tzn. dají se rozložit na původní nákladové druhy. (Synek a kol., 2003, s. 74) 3) Účelové členění nákladů Náklady se třídí podle dvou základních hledisek (Synek a kol., 2003, s ): a) podle místa vzniku a odpovědnosti, tj. podle vnitropodnikových útvarů (středisek), b) podle výkonů, tj. kalkulační třídění, které je popsáno níže. 13

13 Třídění nákladů podle místa vzniku a odpovědnosti odpovídá na otázku, kde náklady vznikly a kdo je odpovědný za jejich vznik. Je to třídění nákladů podle vnitropodnikových útvarů. Podle velikosti podniku a složitosti výroby se náklady člení v několika úrovních. Základní dělení představují náklady výrobní činnosti a náklady nevýrobní činnosti. Náklady výrobní činnosti dále zahrnují náklady hlavní, pomocné, vedlejší a přidružené výroby, náklady nevýrobní činnosti jsou náklady na odbyt, správu, zásobování apod. Základními vnitropodnikovými útvary, v nichž se sledují náklady, výnosy a výsledek hospodaření, jsou hospodářská střediska. Výkony, které se předávají mezi středisky, jsou oceněny vnitropodnikovými cenami stanoveny obvykle na úrovni nákladů, někdy i se ziskem, případně na úrovni tržní ceny. Podniky často tvoří i nákladová střediska, jež jsou řízena podle nákladů. Několik nákladových středisek vytváří středisko hospodářské. Účetnictví zachycující hospodaření středisek se označuje jako střediskové (odpovědnostní) účetnictví. 4) Kalkulační třídění nákladů Vysušil (1996, s. 9 10) uvádí, že v praxi se setkáváme s druhovým tříděním nákladů. Kromě toho se však náklady v praxi objevují ještě v jiné podobě v tzv. kalkulačním třídění, které vzniká při každé lidské činnosti jako transformace nákladů druhových, a to takto: a) jakmile je zahájena nějaká činnost za účelem podnikání, ihned se druhové náklady začnou členit jinak, a to na náklady přímé a nepřímé, b) přímé náklady se dají zjistit přímo tj. bez problému na každý výrobek; jde obvykle o přímý materiál a přímé mzdy, výjimečně mohou existovat i jiné přímé náklady (např. přímé odpisy jednoúčelového zařízení), c) nepřímé náklady jsou takové, které se týkají všeobecných činností, jež nejsou zjistitelné na jednotlivé výrobky; je to: 14

14 výrobní režie (mzdy mistrů, seřizovačů, spotřeba paliv a energií pro všeobecné účely apod.), zásobovací režie (provoz skladů, nákupního oddělení, doprava materiálu a manipulace s ním), správní režie (provoz vedení podniku a všech jeho útvarů), odbytová režie (provoz odbytového oddělení, reklama, expedice, provoz vlastních prodejen ). Stručně by se dalo kalkulační třídění nákladů prezentovat takto: 1. přímý materiál, 2. přímé mzdy, 3. ostatní přímé náklady, 4. výrobní režie, 5. zásobovací režie, 6. správní režie, 7. odbytová režie. Transformace nákladů druhových na kalkulační bude rozvedena podrobně v další části práce tak, aby vznikla jasná představa o tom, jak řídit náklady. Náklady přímé se označují také jako náklady jednicové dají se zjistit na každou kalkulační jednici. Naopak náklady nepřímé se nazývají jako náklady režijní. Může se však stát, že se rozhodneme některé náklady nezjišťovat, i když by se určit daly. Činí se tak proto, že by to bylo příliš složité, drahé, nákladné, tedy neúčelné. Potom přímé náklady jsou takové, které by se teoreticky daly zjistit na jednotlivé výrobky. Nepřímé náklady nedají se teoreticky zjistit na jednotlivé výrobky. Jednicové náklady prakticky se skutečně zjišťují na jednotlivé výrobky. Režijní náklady musí se rozpočítat, protože jsou společné více výrobkům; přitom jsou v nich obsaženy i náklady, které by se daly teoreticky na jednotlivé výrobky určit, ale neděje se tak z důvodů uvedených v předcházejícím odstavci. (Vysušil, 1994, s ) 15

15 přímé přímé snadno zjistitelné jednicové Náklady přímé obtížně zjistitelné nepřímé režijní Obr. 1: Přehled nákladů Zdroj: Vysušil, 2004, s. 72 Jednicové náklady jsou tedy jen ty přímé náklady, jež se dají v praxi lacino zjistit. Režijní náklady jsou všechny náklady nepřímé a také draze zjistitelné náklady přímé. (Vysušil, 2004, s. 72) Toto členění na jednicové a režijní náklady je dáno potřebami ekonomické praxe. Ta však většinou běžně nerespektuje postoj ekonomické teorie a považuje dvojice termínů přímé = jednicové náklady a nepřímé = režijní náklady za synonyma, ačkoliv tomu tak není. (Vysušil, 1994, s. 95) 5) Členění nákladů v manažerském rozhodování Pro řadu manažerských rozhodování je důležité třídění nákladů podle jejich závislosti na změnách objemu výroby. Základní skupiny nákladů jsou pak náklady fixní a variabilní. Manažeři také dále využívají tyto pojmy: náklady oportunitní, relevantní, explicitní a implicitní, o kterých bude také pojednáno. (Synek a kol., 2003, s. 76) V závislosti na změnách objemu výroby se část celkových nákladů mění tzn. jsou funkčně závislé na objemu produkce náklady variabilní, které se mohou vyvíjet stejně rychle jako objem výroby, pak jde o proporcionální náklady např. spotřeba materiálu, nebo rychleji než objem výroby, pak jde o nadproporcionální náklady např. mzdy. Posledním případem jsou podproporcionální náklady vyvíjí se pomaleji než objem výroby např. náklady na opravy. Při manažerských výpočtech se zpravidla přepokládá lineární (proporcionální) vývoj nákladů. (Synek a kol., 2003, s. 80; Vysušil, 1994, s. 52) 16

16 Druhá část nákladů je na změnách objemu výroby nezávislá, nemění se náklady fixní, nebo také pohotovostní, kapacitní, neboť vznikají i tehdy, když se nevyrábí např. odpisy, úroky z půjček. Tyto náklady jsou vyvolány nutností zajistit chod podniku jako celku. Příčinou jejich existence jsou potenciální výrobní činitele, které jsou jednorázově vkládány do výroby kvůli své technické nedělitelnosti. Příkladem potenciálního faktoru je stroj. Avšak i fixní náklady se mění při změnách výrobní kapacity nebo při rozsáhlé změně výrobního programu. Nemění se plynule, ale najednou, skokově. Dělení nákladů na fixní a variabilní má svůj význam jen pro krátké období, protože v dlouhém časovém období se mění i náklady fixní. Veškeré výrobní činitele jsou proměnné manažeři rozhodují o velikosti a počtu strojů neexistují žádné fixní náklady. Grafické vyjádření průběhu celkových nákladů v krátkém období je uvedeno v příloze 2. (Synek a kol., 2003, s ; Vysušil, 1994, s. 52) Náklady zachycené v účetnictví a účetních výkazech se označují jako účetní náklady. Tyto náklady však nejsou vhodné pro mnohá manažerská rozhodování, proto vzniklo manažerské pojetí nákladů: a) explicitní náklady mají formu peněžních výdajů za nakoupené výrobní zdroje, nájemné atd.; jsou zachyceny v účetnictví, b) implicitní náklady nemají formu peněžních výdajů, z čehož vyplývá, že jsou obtížně vyčíslitelné; k jejich měření se proto používají oportunitní náklady, c) oportunitní náklady jsou částka peněz (ušlý výnos), která je ztracena, když zdroje nejsou použity na nejlepší ušlou variantu; je to kupříkladu úrok, který by podnikatel získal, kdyby investoval kapitál do jiné akce; tyto náklady však finanční účetnictví nezachycuje, i když jsou důležité pro manažerské rozhodování, d) relevantní náklady náklady, jež ovlivňují určité rozhodnutí, protože se v návaznosti na něm změní; ostatní náklady jsou pro dané rozhodnutí irelevantní. (Synek a kol., 2003, s ) 17

17 3.2 Řízení nákladů Finanční a nákladové účetnictví Účetnictví jako uspořádaný systém informací, který modelově zobrazuje podnikatelský proces, je charakteristické svými metodami, principy a vlastním kontrolním systémem správnosti, který by měl zajistit úplnost, průkaznost a věrohodnost účetních informací. Systém účetních informací však není homogenním celkem, protože není možné uspokojit různorodé informační potřeby jeho jednotlivých uživatelů. V posledních letech dochází k obsahovému oddělení účetních informací finančního účetnictví od účetních informací nákladového a manažerského účetnictví. (Fibírová a Ogerová, 1998, s. 8) 1) Finanční účetnictví Finanční účetnictví sleduje informace za podnik jako celek. Jeho cílem je zobrazit podnikatelský proces zejména z hlediska externích uživatelů banky, obchodní partneři, akcionáři, zaměstnanci apod. Samostatné místo mezi externími uživateli má stát ve spojitosti se zjištěním daňové povinnosti. Informace finančního účetnictví neumožňují stanovit předem, s dostatečnou adresností, odpovědnost za dosažený hospodářský výsledek. Neumožňují zhodnotit přínos konkrétní oblasti činnosti, oddělit vliv interních aspektů ( výrobních ) od externích ( tržních ) vlivů často konkrétními útvary neovlivnitelnými. (Fibírová a Ogerová, 1998, s. 8 9) Fibírová a Ogerová (1998, s. 9) uvádí, že při vedení finančního účetnictví a sestavování účetních výkazů musí být dodržována určitá pravidla, hlavně z hlediska způsobu oceňování a odepisování, která garantují externím uživatelům vypovídací schopnost účetních informací tak, aby byly srovnatelné v čase a mezi podniky. Problémem však je, že řada informací pro podnik velmi důležitých není předmětem zobrazení ve finančním účetnictví např. nehmotná aktiva vyplývající z pozice na trhu. 18

18 2) Nákladové účetnictví Účetnictví, které zajišťuje detailní informace o skutečně vynaložených nákladech a výnosech ve vztahu k prováděným výkonům, procesům, činnostem a útvarům, které za vynaložené náklady odpovídají, při současném vyhodnocování jejich vztahu k žádoucímu stavu, se označuje za nákladové účetnictví jako podstatná část manažerského účetnictví. V angloamerických oblastech se projevuje provázanost nákladového a manažerského účetnictví oba pojmy se uvádí společně. (Fibírová a Ogerová, 1998, s. 11) Nákladové účetnictví si zachovává tradiční prvky finančního účetnictví: soustava účtů, podvojnost a souvztažnost zobrazení účetních a hospodářských operací atd. Podle primárního zaměření je toto účetnictví koncipováno jako výkonové nebo odpovědnostně (útvarově) orientované viz účelové členění nákladů výše. V posledních letech se stále více projevuje potřeba sledovat i třetí rozměr v nákladovém účetnictví procesy, dílčí aktivity Activity Based Accounting, neboli procesní pojetí účetnictví. (Fibírová a Ogerová, 1998, s. 11) Informace nákladového a manažerského účetnictví využívají řídící pracovníci pro operativní, taktické i strategické řízení. V této souvislosti Fibírová a Ogerová (1998, s. 8, 11) hovoří o přerůstání tradičního nákladového účetnictví právě v manažerské účetnictví, které využívá informace i z dalších informačních zdrojů mimo účetní systém jako jsou marketingové studie, výzkumné studie Nákladové účetnictví není na rozdíl od finančního účetnictví omezeno závaznými pravidly sledování a vykazování informací. Je vždy úzce spjato nejen s podmínkami daného podniku, ale i se stanovenými cíli rozvoje podniku. Zároveň je nutné uvést, že část nákladů podniku není v nákladovém účetnictví sledována. Jde o mimořádné náklady. Naopak existují náklady, jež jsou obsahem nákladového účetnictví, ale nejsou zachyceny ve finančním účetnictví oportunitní náklady (náklady ušlé příležitosti). (Fibírová a Ogerová, 1998, s ) 19

19 Vzhledem k množství konkrétních aplikací v praxi lze v souvislosti s nákladovým účetnictvím sledovat tři samostatná hlediska (Fibírová a Ogerová, 1998, s ) a) problematika rozhodování ve vztahu k trhu, ve vztahu k výrobnímu procesu, ve vztahu k systému informací podniku, b) problematika technik a postupů sledování a přiřazování nákladů vztah finančního a nákladového účetnictví, kalkulace úplných a neúplných nákladů (viz níže), určení a využití předem stanovených nákladů, c) přístupy hledání příčinné souvislosti vzniku nákladů analýza procesů, které jsou příčinou vzniku nákladů, analýza nákladů ve vztahu k analýze hodnoty výkonu, objasnění vzniku nákladů pomocí tzv. aktivit Organizace vnitropodnikového účetnictví Žádná konkrétní úprava nákladového účetnictví není předepsána, pouze na obecné úrovni jsou vymezeny základní možnosti organizace účetních informací. Neexistence obecně platné podoby nákladového účetnictví má pak tyto důsledky (Fibírová a Ogerová, 1998, s. 13): a) stanovení významu a cílů nákladového účetnictví je vnitřní záležitostí podniku, b) výsledky jsou tajné, c) účtová osnova a postupy účtování jsou k této oblasti účetnictví velmi liberální. Formální návaznosti informací finančního a nákladového účetnictví je věnována pozornost v Českém účetním standardu pro podnikatele č. 001 takto: (1) Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví si určí účetní jednotka sama, přitom musí zabezpečit pro potřeby finančního účetnictví průkazné podklady: a) o stavu a změně stavu zásob vytvořených vlastní činností, b) pro vyjádření aktivace vlastních výkonů, c) pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností. 20

20 (2) Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat: a) v rámci analytických účtů k finančnímu účetnictví, přičemž se využije účtů Vnitropodnikové náklady a Vnitropodnikové výnosy, které se zařadí do účtových skupin 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů a 69 Převodové účty; jde o jednookruhovou soustavu účetnictví, b) v samostatném účetním okruhu, pro který se zvolí účty v rámci volných účtových tříd 8 a 9; obsahovou náplň uvedených účtových tříd, zvolených účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama; účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší období než kalendářní rok; jde o dvouokruhovou soustavu účetnictví, c) kombinací přístupů podle bodů a) a b). (3) Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitropodnikovým účetnictvím, pokud je organizováno v samostatném účetním okruhu, si účetní jednotka zvolí v rámci účtů účtových tříd 8 a 9, popřípadě jejich funkci nahradí technické zpracování dat. (4) Účty vnitropodnikového účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu. Nevýhodou jednookruhové soustavy účetnictví je obtížné oddělení informací jak pro skupinu externích uživatelů, tak pro řídící pracovníky podniku. V našich podmínkách se tato soustava používá častěji než dvouokruhové účetnictví. Důvodem je hlavně skutečnost, že obdoba této jednookruhové soustavy byla u nás v minulých dobách prakticky jedinou normativně povolenou soustavou. Avšak pro rozvoj podnikové praxe z hlediska informačního zajištění účetními informacemi se jako vhodná jeví právě dvouokruhová soustava. (Fibírová a Ogerová, 1998, s. 44) 21

21 3.2.3 Využití informací nákladového účetnictví Nejčastěji se za obecný cíl nákladového účetnictví považuje získání informací pro řízení nákladů uvnitř podniku. Informace o nákladech lze definovat třemi relativně nezávislými charakteristikami (Fibírová a Ogerová, 1998, s. 49): oblastí využití řízení po linii výkonů či po linii odpovědnosti, obsahem kalkulace plné či dílčí náklady, časovým obdobím (momentem) kalkulovaných nákladů následně či předem. CHARAKTERISTIKA Oblast využití Obsah kalkulace Moment sestavení kalkulace Obr. 2: Charakteristika kalkulace Zdroj: Fibírová a Ogerová, 1998, s. 49 Kombinace těchto tří charakteristik, které jsou rozebrány v následujících kapitolách, poskytuje širokou škálu možností sledování různých nákladů a podkladů pro následující rozhodování: uvedení nového výrobku na trh, vytvoření nové činnosti, zrušení činnosti či výrobku, rozdělení zákazníků do několika skupin, záměna materiálu, řízení nákladů pomocí sledování vývoje skutečných nákladů, řízení nákladů pomocí srovnání skutečných a předem stanovených nákladů, řízení nákladů s aktivní účastí odpovědných pracovníků. (Fibírová a Ogerová, 1998, s. 49) 22

22 Fibírová a Ogerová (1998, s. 50) uvádí, že je-li obecným úkolem nákladového účetnictví poskytovat informace pro řízení a rozhodování, je možno jej konkretizovat jako odpovědi na tyto otázky: jaké jsou náklady předložených variant rozhodnutí, jaké jsou náklady, nebude-li přijato konkrétní rozhodnutí, jaké jsou náklady přijatého rozhodnutí. Konkrétní cíl a strategie nebudou přijaty, pokud náklady a technické prostředky nebudou splňovat požadavky a kritéria stanovená vedením podniku. Např. přijetí rozhodnutí o rozšíření prodeje diferenciací výrobků má smysl tehdy, pokud mohou být kvantifikovány náklady. Tyto propočty nákladů však musí zahrnovat nejen náklady nového výrobku, ale i celkový efekt jeho uvedení na trh včetně dopadů na prodej dosud vyráběných výrobků. Je tedy zjevné, že žádné z uvedených rozhodnutí nemůže být přijato, aniž by bylo oceněno v pojetí kalkulovaných nákladů. Zároveň je však nutné rozšířit tuto analýzu nákladů o kvalitativní vlastnosti jako je vedle vlastních parametrů kvality i doba uvedení do provozu, záruční lhůty atd. (Fibírová a Ogerová, 1998, s. 50) Závěrem této podkapitoly lze shrnout poslání nákladového účetnictví takto: nákladové účetnictví nemá rozdělit náklady na střediska pomocí rozvrhových základen, které jsou často složité, ale má pomoci řídit podnik a jeho útvary, přijímat rozhodnutí. 3.3 Vymezení základních kalkulačních pojmů Kalkulace K řízení nákladů je nezbytné jejich sledování z hlediska věcného, tedy podle výkonů (výrobků a služeb) výkonové pojetí účetnictví, jak již bylo uvedeno výše. To je úkolem kalkulací. V nejobecnějším slova smyslu se kalkulací rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci, službu, na činnost nebo operaci, na podnikovou investiční akci nebo na jinak naturálně vyjádřenou jednotku výkonu. Je to písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na 23

23 kalkulační jednici. Předmětem kalkulace mohou být všechny druhy dílčích i finálních výkonů. Tato obecná zásada se však v praxi často modifikuje dle potřeb podniku. (Král a kol., 2002, s. 168, 170; Synek a kol., 2003, s. 93) Kalkulační jednice a kalkulované množství Předmět kalkulace je vymezen jednak kalkulační jednicí, jednak kalkulovaným množstvím. Kalkulační jednice konkrétní výkon, vymezený měrnou jednotkou a druhem, na který se stanovují nebo zjišťují náklady a další hodnotové veličiny. Kalkulované množství zahrnuje určitý počet kalkulačních jednic, pro něž se stanovují celkové náklady. (Král a kol., 2002, s. 171) 3.4 Všeobecný kalkulační vzorec Jednotlivé složky nákladů se vyčíslují v kalkulačních položkách v tzv. kalkulačním vzorci struktura, v níž se stanovují a zjišťují náklady výkonů. Je však nutné, aby tato struktura byla v každém podniku vyjádřena individuálně a variantně dle jeho potřeb. Toto pojetí se však v České republice prosazuje obtížně, kdy hlavním důvodem je deformovaná úloha kalkulací nákladů v dobách plánovitého řízení. Navíc toto pojetí klade značné nároky na zpracovatelskou fázi, kdy náklady musí být patřičně členěny tak, aby byly zajištěny požadavky všech rozhodovacích úloh. (Král a kol., 2002, s. 180) Synek (2003, s ) uvádí, že doporučené kalkulační položky obsahuje všeobecný kalkulační vzorec. Tento vzorec není závazný, je však v různých modifikacích používán řadou podniků v České republice: 1) přímý materiál suroviny, základní materiál, polotovary, pomocný materiál, 2) přímé mzdy základní mzdy, příplatky a doplatky ke mzdě výrobních dělníků 3) ostatní přímé náklady technologické palivo a energie, ztráty ze zmetků 4) výrobní režie náklady související s řízením a obsluhou výroby Vlastní náklady výroby položky 1 až 4 24

24 5) správní režie náklady související s řízením podniku Vlastní náklady výkonu položky 1 až 5 6) odbytové náklady skladování, propagace, prodej a expedice výrobků Úplné vlastní náklady výkonu položky 1 až 6 7) zisk (ztráta) Cena výkonu (základní) Z uvedeného vzorce vyplývá jeho omezení založené na principu náklady + zisk = cena. Svou formou zdůrazňuje aplikaci nákladového typu ceny, čímž také navozuje zdání o totožnosti přístupů k cenové kalkulaci a kalkulaci nákladů. Jak již však bylo uvedeno, tento vzorec používá řada našich podniků a bude s ním také pracováno v praktické části této práce. V reakci na jeho omezení se v současné praxi uplatňují vzorce charakteristické odlišně vyjádřeným vztahem nákladů k ceně a variantně strukturovanými náklady výkonů. Podniky tak formou kalkulačního vzorce vyjadřují zásadní rozdíl mezi kalkulací nákladů a kalkulací ceny. Tyto kalkulace lze nazvat jako retrográdní vycházejí ze vztahu cena náklady = zisk. (Král a kol., 2002, s. 182) 3.5 Absorpční kalkulace Základní charakteristika kalkulací úplných nákladů Předmětem vlastní práce je aplikace absorpční kalkulace pomocí transformačních tabulek na konkrétní kalkulační systém podniku, než však přejdeme k tomuto tématu je nutné nastínit jak charakteristiku absorpčních, tak neabsorpčních kalkulací nákladů. Kalkulace úplných nákladů kalkulují veškeré náklady, proto se nazývají absorpční kalkulace, neboť absorbují všechny náklady. Z toho vyplývá, že veškeré nepřímé náklady jsou rozpočítány na každou kalkulační jednici, bez ohledu zda tato kalkulační jednice dané náklady vyvolala či nikoliv. 25

25 U těchto kalkulací musí proběhnout vždy transformace nákladů z druhového členění na kalkulační členění. Po provedení této transformace se však ztrácí informace o druhovém členění nákladů na výrobek, právě proto byla vyvinuta metoda transformačních tabulek viz níže. (Vysušil, 1994, s ) Metody kalkulace úplných nákladů Synek (2003, s. 97) rozumí metodou kalkulace způsob stanovení jednotlivých složek nákladů na kalkulační jednici. Tradiční členění absorpčních kalkulací zachycují následující odstavce. 1) Kalkulace dělením Prostá kalkulace dělením Náklady na kalkulační jednici n se zjišťují podle položek kalkulačního vzorce dělením úhrnných nákladů N za období počtem kalkulačních jednic q vyrobených v období (Synek a kol., 2003, s. 97): Stupňovitá kalkulace dělením n = Nejjednodušší případ použití této kalkulace je při oddělení výrobních, správních nebo odbytových nákladů, kdy se liší počet vyrobených a prodaných výrobků. Výrobky, jež nebyly v daném období prodány, nejsou zatíženy odbytovými a správními náklady. Hlavní uplatnění má tato metoda ve stupňové (fázové) výrobě, kdy výrobek prochází několika výrobními stupni. (Synek a kol., 2003, s. 98) Kalkulace dělením s poměrovými čísly Tato kalkulace se používá při výrobě výrobků lišících se pouze velikostí, tvarem, hmotností, pracností nebo jakostí (např. hutnické, dřevařské výrobky), u nichž by zjišťování výrobních nákladů bylo obtížné. Každému druhu výrobku je přiřazeno poměrové číslo podle poměru spotřeby času na výrobu, hmotnosti, přímých mezd atd. Poté se vypočítá objem výroby v poměrových jednotkách. Celkové náklady se vydělí N q. 26

26 součtem těchto poměrových jednotek a vznikají tedy náklady na jednotku základního výrobku. Náklady ostatních výrobků se zjistí vynásobením nákladů základního výrobku poměrovými čísly. (Synek a kol., 2003, s ) 2) Přirážkové kalkulace Tyto kalkulace se používají pro kalkulování nákladů při výrobě různorodých výrobků většinou v sériové a hromadné výrobě. Přímé náklady jsou vypočítány přímo na kalkulační jednici, režijní náklady se pak určují pomocí zvolené rozvrhové základny a zúčtovací přirážky respektive sazby jako přirážka k přímým nákladům. Základnou pro rozvrhování režijních nákladů bývají veličiny peněžní přímé mzdy, přímý materiál, celkové přímé náklady, zpracovací náklady (tj. součet přímých nákladů bez spotřeby materiálů a výrobní režie) nebo naturální veličiny počet kusů výrobku, normohodiny nebo strojové hodiny, hmotnost výrobku, spotřeba elektrické energie aj. V nevýrobních střediscích může být použit např. počet vyřízených zakázek, množství zpracovaných dat. (Synek a kol., 2003, s. 96, 101) Přirážka se určí jako (Synek a kol., 2003, s. 101): koeficient režie = režie celkem / rozvrhová základna. Je zjevné, že přirážka je stanovena procentem po vynásobení koeficientu stem, to vše za předpokladu, že celková režie a rozvrhová základna jsou ve stejné měrné jednotce. Ve druhém případě může být vymezena sazbou, jež se vypočítá jako podíl režijních nákladů na jednotku naturální rozvrhové základny. Snahou by mělo být vykazovat co nejvíce nákladů právě ve formě přímých nákladů. Rozvrhování režie na danou kalkulační jednici se pak obvykle provede: režie jednotlivých fází = koeficient režie přímý náklad dané fáze podle zvolené rozvrhové základny. U přirážkových kalkulací nelze ve složitějších podmínkách vycházet z předpokladu, že veškeré nepřímé náklady jsou spjaty s jediným faktorem. Proto se v praxi progresivních podniků uplatňují tzv. diferenciované přirážkové kalkulace pro 27

27 rozvrh různých skupin nepřímých nákladů se využívají různé rozvrhové základny, při jejichž výběru se vychází z příčinného vztahu mezi oběma veličinami. (Král a kol., 2002, s. 193) 3) Kalkulace ve sdružené výrobě Ve sdružené výrobě (někdy také vázané) vzniká v jednom technologickém postupu několik druhů výrobků např. při výrobě plynu z uhlí vzniká kromě plynu i koks či dehet. Vzniklé sdružené náklady se musí proto rozdělit na jednotlivé výrobky. K tomu se používá zůstatková metoda kalkulace nebo rozčítací metoda kalkulace. (Synek a kol., s. 103) Zůstatková metoda Tato metoda se používá v případě, kdy můžeme jeden výrobek považovat za hlavní a ostatní výrobky za vedlejší např. v cukrovaru je hlavním výrobkem cukr a vedlejším výrobkem je melasa. Od celkových nákladů se pak odečtou vedlejší výrobky oceněné prodejními cenami nebo cenami podle plánovaných kalkulací. Vzniklý zůstatek se považuje za náklady hlavního výrobku. Náklady na kalkulační jednici hlavního výrobku zjistíme dělením těchto zbývajících nákladů počtem kalkulačních jednic hlavního výrobku. (Synek a kol., 2003, s. 103) Rozčítací metoda a metoda kvantitativní výtěže Rozčítací metoda se použije tam, kde nelze sdružené výrobky rozdělit na hlavní a vedlejší např. v mlýnech různé druhy mouky. Celkové náklady se rozčítají na jednotlivé výrobky podle poměrových čísel vypočítány z množství získaných výrobků, podle množství vstupujících surovin do výrobků, podle poměru technických vlastností nebo podle cen jednotlivých výrobků. Metoda kvantitativní výtěže rozvrhuje náklady podle množství výrobků získaných z výchozí suroviny. Používá se tam, kde vznikají sdružené výrobky ve stupňové výrobě. (Synek a kol., 2003, s. 104) 28

28 4) Rozdílové metody Synek (2003, s. 105) a Vysušil (1994, s. 70) uvádí, že dosud popsané metody kalkulace úplných nákladů umožňují kontrolovat přiměřenost vynakládaných nákladů až po sestavení výsledné kalkulace. Pro běžnou, operativní kontrolu se proto používají rozdílové metody, jež stanovují výši nákladů předem jako úkol a zjišťují rozdíly skutečných nákladů s tímto úkolem (normou). Řídící pracovníci se soustřeďují jen na důležité rozdíly a snaží se odstranit negativní jevy vyvolané právě těmito odchylkami. Představitelem rozdílových metod je normová metoda a metoda standardních nákladů. Normová metoda Tato metoda se používá především k řízení přímých nákladů. Spočívá v tom, že se předem stanoví normy přímých nákladů a určují se odchylky skutečných nákladů od těchto norem a změny norem. (Synek a kol., 2003, s. 106) Platí vztahy: základní norma ± změna normy = operativní norma operativní norma ± odchylka od operativní normy = skutečná spotřeba. Základem norem nákladů jsou normy v naturálním vyjádření. Vynásobením naturální normy cenou dostaneme normu v peněžním vyjádření. Pro kalkulace nákladů lze odvodit tyto vztahy (Synek a kol., 2003, s. 106): základní kalkulace ± změny norem = operativní kalkulace operativní kalkulace ± odchylky od operativních norem = výsledná kalkulace. Normová kalkulace a evidence nákladů je založena na principu řízení podle odchylek. Řídící pracovníci se věnují pouze odchylkám, ne tomu co je v normě, mohou jim tak věnovat větší pozornost a tím účinněji řídit. 29

29 Metoda standardních nákladů Tato metoda je v oblasti jednicových nákladů obdobná metodě normové, zahrnuje však i standardy režijních nákladů, standardy využití výrobní kapacity, cenové standardy aj. Standardy režijních nákladů jsou stanovovány jako normativy spotřeby tzn. režijní náklady se mohou pohybovat v určitém rozmezí. Vzniklé odchylky se analyzují nejen podle příčiny vzniku a podle zodpovědnosti za ně, ale i z hlediska využití kapacity jednotlivých výrobních faktorů tj. materiálu, práce. (Synek a kol., 2003, s. 108; Vysušil, 1994, s. 70) 3.6 Neabsorpční kalkulace Základní charakteristika kalkulací neúplných nákladů Z předchozího textu je zřejmé, že pro jakoukoliv metodu kalkulace úplných nákladů jsou značně komplikujícím faktorem fixní náklady. Problémy s jejich rozvrhem se postupně staly podnětem pro vypracování nových postupů založených na odděleném sledování a kalkulování fixních a variabilních nákladů. Fixní náklady příčinně nesouvisí s kalkulační jednicí, souvisí s časovým obdobím, proto je třeba je oddělit od nákladů variabilních. Z tohoto důvodu jsou kalkulace neúplných nákladů nazývány jako neabsorpční kalkulace veškeré náklady nejsou rozpočítány a přiřazeny každé kalkulační jednici, tak jak tomu bylo u kalkulací úplných nákladů. (Král a kol., 2002, s ) Král (2002, s. 199) uvádí, že snahou není, aby fixní náklady nebyly přiřazovány kalkulační jednici vůbec. Je však nutné vyjádřit úroveň nákladů vyvolaných jednotkou výkonu odděleně od nákladů vyvolaných rozhodnutími o rozsahu kapacity. Fixní náklady jako celek jsou hrazeny z rozdílu mezi výnosy z prodeje a variabilními náklady prodaných výkonů bez ohledu na objem prodeje. 30

30 3.6.2 Metody kalkulace neúplných nákladů 1) Kalkulace variabilních nákladů Kalkulace variabilních nákladů na výrobky jsou kalkulovány pouze variabilní náklady tj. jednicové náklady a variabilní režijní náklady. Zbývající fixní režijní náklady se považují za náklady, které je nutné vynaložit pro zajištění chodu podniku v určitém období. Do nákladů na výrobky se tyto náklady nepromítají, ale zahrnují se až do celkového výsledku období, tedy (Synek a kol., 2003, s. 111): celkové výnosy prodaných výkonů, variabilní náklady prodaných výkonů celého podniku, = celkový příspěvek na úhradu, fixní náklady podniku celkem, = zisk podniku. Z uvedeného vyplývá, že u jednotlivých druhů výrobků se nezjišťuje zisk, ale pohlíží se na ně jako na výsledek činnosti podniku jako celku. Za přispívání k tvorbě hospodářského výsledku podniku se považuje rozdíl prodejní ceny výrobku a jeho variabilních nákladů zvaný příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku (příspěvek na úhradu). Příspěvek na úhradu připadající na jeden výrobek je stabilnější než zisk, neboť se nemění se změnami vyráběného množství výrobku. (Synek a kol., 2003, s ) 2) Analýza bodu zvratu Nejširší využití nachází členění nákladů na variabilní a fixní při řešení rozhodovacích úloh na existující kapacitě, kdy se opakuje základní úvaha o tom, jak změna objemu a sortimentu výkonů ovlivní výši nákladů, výnosů a zisku. Počátečními písmeny tučně uvedených proměnných se tyto rozhodovací úlohy označují jako úlohy CVP (Costs náklady, Volume objem, Profit zisk). Hlavním úkolem těchto úloh je kvantifikace a analýza tzv. bodu zvratu objem prodaných výkonů, při kterém dosažené výnosy uhradí vynaložené náklady. (Král a kol., 2002, s. 72) 31

31 Bod zvratu se odvozuje ze vztahu T = N takto (Synek a kol., 2003, s ): T = N pq = F + bq q ( BZ ) = F p b kde q počet (množství) vyrobených a prodaných výrobků, p cena za jednotku (cena výrobku), T celkové tržby (přepokládáme, že vše, co se vyrobí, se také prodá), F fixní náklady, b variabilní náklady na jednotku (na jeden výrobek), N celkové náklady. Bod zvratu lze také odvodit z jednotkových (průměrných veličin): F p = + b, q což znamená, že bodu zvratu je dosaženo, když se cena rovná průměrným nákladům. Rozdíl mezi cenou výrobku a jeho variabilními náklady jsme nazvali příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku: ú = p b. Z rovnice pq = F + bq můžeme prokázat, že: což značí, že bodu zvratu je dosaženo, když se příspěvek na úhradu rovná fixním nákladům připadajícím na jednotku produkce. Jinými slovy zisku může být dosaženo teprve tehdy, jestliže celkový příspěvek na úhradu pokryje celé fixní náklady. Analýza bodu zvratu viz následující příklad. ú = F q, 32

32 Výrobek ABC, u něhož známe: předpokládaná roční produkce předpokládaná prodejní cena předpokládané variabilní náklady předpokládané roční fixní náklady kg, 32 Kč/kg, 20,80 Kč/kg, Kč. bod zvratu: q ( BZ ) = F p b = = kg 32 20,80 Pokud tedy firma prodá za rok více jak kg výrobku ABC při uvažované prodejní ceně, fixních a variabilních nákladech, bude její výroba zisková. příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku: ú = p b = 32 20, 80 = 11,20 Kč/kg neboli F ú = q = = 11,20 Kč/kg Z uvedeného vyplývá, že výrobek přispívá k tvorbě hospodářského výsledku podniku 11,20 Kč/kg náklady, tržby, zisk (Kč) náklady tržby zisk objem produkce (kg) Obr. 3: Analýza bodu zvratu výrobek ABC 33

33 Pro manažery z dosud uvedeného vyplývá, že po dosažení bodu zvratu vzniká zisk, jež při neměnné ceně a proporcionálně se vyvíjejících variabilních nákladech je tím vyšší, čím více výrobků se produkuje, že se musí prodat, je samozřejmý předpoklad. Snahou je tedy co nejvíce výrobků vyrobit a hlavně je prodat. (Synek a kol., 2003, s. 134) Závěrem výkladu o bodu zvratu je třeba zmínit, že v České republice se zapomíná na to, že tato analýza je možná jen tehdy, má-li manažer k dispozici údaje o variabilních a fixních nákladech v podniku, které však většinou v evidenci našich podniků nejsou. Analýza bodu zvratu se mechanicky přebírá ze západní praxe, kde se vžila její dlouhá tradice a existuje povědomí, jak se tyto dva druhy nákladů zjišťují v běžném účetnictví a kalkulační základně. (Vysušil, 1996, s. 11) 3.7 Význam kalkulací v řízení podniku Využití kalkulací v řízení je mnohostranné. Kalkulace nákladů jsou informačním nástrojem s nejširším použitím (Král a kol., 2002, s. 234): slouží jako podklad pro rozhodování o optimálním sortimentním složení prodávaných výkonů a pro rozhodování o způsobu jejich provádění (např. zda se bude určitá součást vyrábět ve vlastní režii nebo se pořídí externě), ve formě vnitropodnikových cen umožňují zobrazit vztahy mezi odpovědnostními útvary, lze je využít jako nástroj řízení hospodárnosti při vynakládání jednicových nákladů výkonů (případně variabilních nákladů), jsou nástrojem pro zhodnocení variantních cenových úvah, využívají se jako podklad pro tvorbu plánů nákladů, výnosů a zisku, jsou i významným nástrojem ocenění stavu a změny stavu zásob vlastní výroby a jiných aktivovaných výkonů. 34

34 3.8 Prvky kalkulačního systému V podnicích se sestavují různé typy kalkulací v závislosti na účelu, ke kterému slouží. Tyto kalkulace a vztahy mezi nimi tvoří často rozsáhlý a variantní kalkulační systém. Jednotlivé prvky kalkulace se liší podle doby sestavení a svým vztahem k časovému horizontu jejich využití. Pak jde o kalkulace, jež jsou podkladem pro strategické, taktické nebo operativní řízení nebo pro následné ověření průběhu podnikových výkonů. (Král a kol., 2002, s. 234) Z tohoto hlediska lze kalkulace nákladů tvořící kalkulační systém rozčlenit tímto způsobem (viz následující odstavce). 1) Předběžné kalkulace Schroll (1993, s. 57) uvádí, že předběžná kalkulace vyjadřuje předem stanovené výrobkové náklady. K předběžným kalkulacím patří operativní, plánová a propočtová kalkulace. Operativní kalkulace Operativní kalkulace vyjadřuje úroveň předem stanovených nákladů, které odpovídají technickým a výrobním podmínkám, jež byly předem stanoveny (normovány). Rozhodne-li odpovědný útvar o změnách těchto podmínek, operativní kalkulace se změní. Proto se nazývá též běžná, živá. Sestavuje se na základě podrobných norem pro jednotlivé operace. Technicky zdůvodněné normy lze stanovit odpovědně pouze pro jednicové náklady, proto jsou operativní kalkulace nástrojem krátkodobého řízení. (Schroll a kol., 1993, s. 58) Plánové kalkulace Plánová kalkulace sestavuje se na základě plánových norem přihlížejících k racionalizačním opatřením, která se mají v plánovaném období uskutečnit. Zpracovává se zpravidla pro výkony, jejichž výroba se předpokládá alespoň v průběhu jednoho roku. Základem je plánová kalkulace roční, která se bezprostředně váže na plán výkonů, nákladů a tvorby zisku. Následně se konkretizuje do plánovaných kalkulací čtvrtletních. (Král a kol., 2002, s. 242; Synek a kol., 2003, s. 109) 35

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY

VYROBNIPROGRAM,NAKLADY ", VYROBNIPROGRAM,NAKLADY v V" o CLENENI NAKLADU Předpokladem účinného řízení nákladfl je jejich podrobnější rozčlenění. Náklady se v teorii i praxi člení podle různých kritérií. Z hlediska potřeb finančního

Více

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Didaktický rozbor vybraných okruhů učiva MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ZAŘAZENÍ UČIVA O MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ NA OA Na počátku studia účetnictví (2. ročník): Seznámení s pojmy: FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ souhrnné informace

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů

Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Kalkulační propočty a metody, řízení nákladů Zpracoval(a): Jan Mařata Martina Tomková Zdeňka Šobová Datum prezentace: 22. dubna 2004 V Brně dne......

Více

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013

Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Vnitropodnikové účetnictví. Oceňování zásob vl. výroby 15.4.2013 poskytuje informace o nákladech a výnosech vnitropodnikových útvarů (hospodářských středisek) poskytuje informace o nákladech vynaložených na jednotlivé výkony (často i v členění na kalkulační položky,

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král

1MU403 Manažerské účetnictví II. Bohumil Král 1MU403 Manažerské účetnictví II. VŠE v Praze Členění nákladů a rozhodování Prezentace k přednášce ke kurzu 1MU403 VŠE v Praze Osnova prezentace Pojem nákladů a jeho rozdílná interpretace z hlediska uživatelů

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6

Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek. cv. 6 Výnosy & Náklady Hospodářský výsledek cv. 6 Základní pojmy Náklad peněžní částka, kterou podnik účelně vynaložil na získání výnosů, tj. použil je k provedení určitého výkonu.(spotřeba výrobních faktorů

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou. Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny. Ekonomika P3 Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e1_kalkulace ceny Ekonomika P3 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a výklad

Více

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 2. Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 2.1. Náklady Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Účetní systémy 1 3. přednáška Osnova: Vznik podvojného účetního systému Jednobilanční účetní systém Rozšiřování jednobilančního účetního systému (kalkulace) Dvoubilanční účetní systém (jednookruhový, dvouokruhový)

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti

Vymezení podniku a podnikatelské činnosti 11. Manažerské účetnictví 1 Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví Účetní informace tři relativně samostatné subsystémy: účetnictví finanční, daňové a manažerské Vymezení podniku a podnikatelské

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví KAPITOLA 5 Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, co je třeba. Aisópos Ezop Manažerským účetnictvím rozumíme způsob účetního řízení, rozhodování a zobrazení podnikatelského

Více

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec

Zásoby vlastní činnosti. Miroslav Brabec Zásoby vlastní činnosti Miroslav Brabec Pojem Zásoby vlastní činnosti základní dělení: - nedokončená výroba, - polotovary vlastní výroby, - hotové výrobky na skladě, - zvířata (pouze v případě, že nejsou

Více

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek

Pojem. Podnikovépočetnictví zastřešuje celek Podnikovépočetnictví Finanční účetnictví a výkazy Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví Kalkulace nákladů Rozpočetnictví Podniková statistika a rozbor Pojem Podnikovépočetnictví zastřešuje celek informačních

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Vztahy mezi ziskem, objemem výroby, cenou a náklady Ekonomika lesního hospodářství 6. cvičení

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů

finanční a manažerské účetnictví podnikatelů finanční a manažerské účetnictví podnikatelů Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008. V tomto

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi

Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Firemní rozpočet, Manažerské účetnictví v praxi Ing. Jana Schröpferová Proč potřebujeme rozpočty, kalkulace a výkazy? Jak s jejich pomocí řídit organizaci? Odpovědi naleznete v přednášce Ing. Jana Schröpferová,

Více

Návrh a management projektu

Návrh a management projektu Návrh a management projektu Metody ekonomického posouzení projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Ekonomické posouzení Druhy nákladů a výnosů Jednoduché metody

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 MATERIÁL 5.1. CHARAKTERISTIKA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.2 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz Materiál: a) základní materiál b) pomocný materiál c) provozní hmoty d) obaly ad a) zpracovává se

Více

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ FINANČNÍ A MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Osnova: Charakteristika finančního a manažerského účetnictví Náklady Výnosy HV Příjmy a výdaje Cash flow Kalkulace CHARAKTERISTIKA FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková

FINANCOVÁNÍ PODNIKU. Mgr. Ing. Šárka Dytková FINANCOVÁNÍ PODNIKU Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Účetní systémy 1. a) Účetní formy historické a současné b) Účtová osnova c) Regulace účetnictví v ČR. a) Účetní formy historické a současné

Účetní systémy 1. a) Účetní formy historické a současné b) Účtová osnova c) Regulace účetnictví v ČR. a) Účetní formy historické a současné Účetní systémy 1 5. přednáška a) Účetní formy historické a současné b) Účtová osnova c) Regulace účetnictví v ČR a) Účetní formy historické a současné Současná podoba účetních zápisů: Zápisy a) chronologické

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu

Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu Zisk, funkce zisku, EBIT, EAT, EBT, Bod zvratu I. Úloha zisku v podnikání Zisk je cílem veškerého podnikání, ne však jediným. Podnikatelé sledují další monetární cíle: - zajištění platební pohotovosti

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.5

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.5 TRŽBY, NÁKLADY, BOD ZRATU EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.5 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz NÁKLADY peněžní formě vyjádřena spotřeba hodnot (faktorů) vyvolaná činností podniku za určité období a

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí?

Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? Manažerské účetnictví Řízení procesů pomocí metody ABC (Activity Based Costing) 1. Změny v podnikatelském prostředí Jaké jsou v současné době hlavní změny v podnikatelském prostředí? rozvoj informačních

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management

Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Semestrální projekt z předmětu Podnikový management Filip Šimek, 2005 simekf1@fel.cvut.cz Strana 1 / 7 1. Podnikatelský plán, zakladatelský rozpočet Podnikatelský plán je dokument, který vystihuje oblast

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu

Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Sestavování rozpočtové výsledovky, rozvahy a rozpočtu peněžních toků + integrace finančního a věcného plánu Úloha 1 Podnik Firma vyrábí cyklistické rukavice. Předběžná kalkulace variabilních nákladů na

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Účetnictví a jeho význam Úkoly a obsah finančního účetnictví Uživatelé účetních výkazů Základní pojmy a kategorie účetnictví Koloběh majetku

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

SEMAG spol. s r.o. Havířov

SEMAG spol. s r.o. Havířov SEMAG spol. s r.o. Havířov Počet zaměstnanců: 370 Kontaktní osoba: Ing. Libor Ondráček Tržby: 260 000 000,- Kč Funkce: generální ředitel Web: www.semag.cz Telefon: 597 575 810 Obchodní společnost SEMAG

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D Účet, účetní zápisy, účetní knihy, kontrola zaúčtování, účtová osnova Sestavovat rozvahu pro každý účetní případ je prakticky nemožné. Denně se vyskytuje velký počet účetních případů a po každém účetním

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více